Schibsted Trykk skal være en ledende miljøbedrift med en markert miljøprofil overfor egne ansatte, myndigheter, kunder og omgivelser.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Schibsted Trykk skal være en ledende miljøbedrift med en markert miljøprofil overfor egne ansatte, myndigheter, kunder og omgivelser."

Transkript

1 o SCHIBSTED TRYKK HMS

2 1. Bedriften Schibsted Trykk AS er Schibsted-konsernets produksjonsanlegg i Nydalen i Oslo, og det startet opp med ordinær produksjon ved årsskiftet Tomtestørrelsen er drøyt 60 mål, mens bygningens areal er m 2 Bedriften er organisert som et eget aksjeselskap hvor Verdens Gang AS eier 40 prosent og Schibsted ASA 60 prosent. Det er besluttet at Media Norge ASA vil kjøpe 60 % av Schibsted Trykk fra Schibsted ASA, og det utredes om de fem trykkeriene i Media Norge skal samles under felles eierskap og ledelse. Trykkeripressene er Goss Colorliner 80 levert av Rockwell Goss, mens pakkeriutstyret er levert av FERAG. Avisproduktene er Aftenpostens morgen- og aftenutgave, Verdens Gang og Dagsavisen. I tillegg pakkes/produseres A-magasinet og VG Helg. Det er dessuten en betydelig produksjon av trykksaker for eksterne kunder (reklametrykk). Det ble i 2009 produsert totalt ca 6,3 millioner eksemplarer pr. uke. Pr hadde bedriften 229 fast ansatte som utgjør 226,5 årsverk, en videre reduksjon fra året før. I produksjonsavdelingene er det skiftarbeid alle ukedager. Adm. direktør har det overordnede ansvar for helse, miljø og sikkerhet (HMS) i hele bedriften. Dette ansvaret ivaretas gjennom fordeling og delegering i bedriftens organisasjon. Som hovedprinsipp har linjeledelsen det fulle ansvar for helse, miljø og sikkerhet innen egen organisasjonsenhet. De ansvarlige for HMS-arbeidet i Schibsted Trykk AS i 2009 har vært: Adm. direktør HMS-leder Knut L. Tiseth Nils Ole Mørtvedt 2. Miljøpolitikk Bedriften har nedfelt følgende miljøpolicy: Schibsted Trykk skal være en ledende miljøbedrift med en markert miljøprofil overfor egne ansatte, myndigheter, kunder og omgivelser. Schibsted Trykk erkjenner at virksomheten kan påvirke det ytre miljøet og utsette sine ansatte for negative arbeidsmiljøpåvirkninger. Bedriften vil derfor stille strenge krav til at produksjonsutstyr og produksjonsmetoder bidrar til at virksomheten kan drives med minimal skade på helse og miljø. Schibsted Trykk skal være miljøbevisst ved innkjøp og levering av produkter og tjenester og skal bidra til at kundene når sine miljømål. Schibsted Trykk skal kontinuerlig utvikle sitt miljøarbeid. Dette skal synliggjøres ved å etablere og videreutvikle gode HMS-systemer og å stadig stille riktigere krav til egne miljøresultater. Bedriften vil i dette arbeidet trekke på eksterne myndigheter og de ansattes kunnskap gjennom aktiv medvirkning. Schibsted Trykk skal vise åpenhet omkring sitt arbeid med HMS-spørsmål og skal utarbeide handlingsplaner og årsrapporter som dokumenterer bedriftens HMS-innsats.

3 I 2 3. HMS-system I tråd med bedriftens miljøpolicy vil Schibsted Trykk prioritere innsatsen rettet mot å fremme de ansattes trivsel og trygghet, verne de ansatte mot personskader, samt forhindre skade på det ytre miljø. Bedriftens HMS-system tilfredsstiller kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Systemet er lagt ut på bedriftens intranett, og det vil bli utviklet i tråd med de behov og muligheter som vil fremkomme gjennom det systematiske HMS-arbeidet, bedriftens fremtidige prioriteringer og krav fra offentlige myndigheter. 4. Vesentlige miljøforhold Et avistrykkeri er i utgangspunktet en relativt renslig industrivirksomhet. Produksjonsprosesser som inkluderer bruk av forurensende stoffer, foregår i lukkede systemer. Det er innført kildesortering av det meste av avfallet, og avtaler om henting av farlig avfall er inngått med godkjente transportører. Det er derfor, under vanlig drift, ikke fare for utslipp fra anlegget til jord, luft eller vann. I forbindelse med transport til og fra anlegget vil det oppstå støy. Trafikkstøy oppstår på dagtid fra ansatte, besøkende og vare- og avfallstransport. Utkjøring av aviser gir trafikkstøy om natten. Bedriften har bl.a. gjennom sine miljørapporter dokumentert sitt miljøarbeid og de resultater som er oppnådd. I løpet av 2009 har imidlertid flere av våre kunder etterlyst en miljøsertifisering, og i november ble det igangsatt et arbeid for å bli Svanemerket. Miljømerket Svanen er den mest kjente og brukte merkeordningen i Norden. Den 8. april 2010 ble bedriften tildelt lisens av Stiftelsen Miljømerking i Norge for å kunne benytte miljømerket Svanen på alle trykksaker som produseres i Nydalen. Nedenfor er vist et enkelt flytdiagram over produksjonsprosessen som viser de viktigste innsatsfaktorer, produkter og avfallsfraksjoner: vann strøm kjemikalier avispapir f arge ttykkplater trykke- og pakke prosessen aviser reklametrykk, avis- trykk- kjemikalie- div. makulatur plater rester avfall

4 3 Forbedring av leveringsevne og produksjonskvalitet har vært viet stor oppmerksomhet de senere år. Leveringsevnen for året er nå bedre enn bedriftens målsettinger. Mengden avismakulatur er gjennom flere år blitt redusert betydelig som følge av flere iverksatte tiltak og økt fokus i alle produksjonsledd. Et lavere opplag på flere produkter bidrar likevel til at makulaturprosenten holder seg på samme nivå. En reduksjon i avisenes opplag og sidetall har medført mindre forbruk av avispapir og trykkfarge. Forbruket av trykkplater er blitt redusert noe pga. at det benyttes færre falser i avisproduksjonen. Høsten 2007 ble det installert nye maskiner for produksjon av trykkplater. Den nye teknologien i fremkalleme er forberedt for å kunne produsere plater uten bruk av flytende fremkallerløsning. Mot slutten av 2009 ble maskinene ombygd for en tilnærmet Igemifri plateproduksjon. Tall over råvareforbruk, innsatsfaktorer, produserte mengder og avfallsmengder danner grunnlaget for vår miljømessige utvikling. Råvareforbruk (innkjøpt) Papir til aviser og reklametrykk (1000 tonn) Trykkfarge (tonn) ~~_r~ ~ ~~_r~L,-L~~~_r~~ Andre innsatsfaktorer ~~~ Trykkplater angitt I tonn _ Platekjemi angitt i tonn ---.:r-- Vann angitt i 1000 kbm ~ EI. strøm angitt i GWh O+-----r , r-----, Produserte mengder og makulatur 70 Leverte aviser/reklametrykk (1000 tonn) 60 +-r"""'t'"--i i Makulaturprosent O~~~~~~~~~~~

5 4 Viktigste sorterte avfallsfraksjoner A viser, rullerester, papp, returnerte avispakker tonn tonn tonn Trykkplater 139 tonn 135 tonn 135 tonn Platekiemi inkl. skyllevann 109 tonn 117 tonn 111 tonn Plast 14 tonn 17 tonn 14 tonn Fuktevannsretur 106 tonn 124 tonn 8 tonn Treverk 16 tonn 28 tonn 17 tonn Trykkfargerester/vaskemidler 9 tonn 10 tonn 6 tonn Jern 9 tonn 12 tonn 6 tonn EE-avfall 3 tonn 3 tonn 52 tonn Vaskeduker 10 tonn 6 tonn 5 tonn tonn tonn 116 tonn 101 tonn 68 tonn 72 tonn 19 tonn 21 tonn 8 tonn 20 tonn 20 tonn 11 tonn 9 tonn 6 tonn 9 tonn 4 tonn 3 tonn 4 tonn 4 tonn 2 tonn Usortert avfall (unntatt avfall fra kantine) tonn 115 tonn 124 tonn tonn 87 tonn 5. Ytre miljø 5.1. Utslipp Schibsted Trykk har i løpet av året ikke registrert utslipp av kjemikalier eller forurensende gasser til det ytre miljø. Alle råvarer og innsatsfaktorer som ikke blir en del av de ferdige produkter, blir samlet opp og tatt hånd om av godkjente firmaer for avfallsbehandling. Utslipp finnes kun i form av vann og oljerester fra garasjeanlegg, samt matfett fra kantine. Dette utslippet går gjennom forskriftsmessige olje- og fettutskillere før det føres ut i det offentlige avløp. Bedriften foretar jevnlig feiing av sitt uteområde for å redusere støvplagen overfor naboer og andre Avfall Avfall genereres gjennom hele produksjonsprosessen, samt fra stabs- og støttefunksjonene. Bedriften har tilrettelagt for kildesortering av de fleste avfallsfraksjoner, og alt farlig avfall blir levert til godkjente transportører og mottaksstasjoner. Renseanlegget for fuktevannsretur som ble satt i drift i 2000, hadde i flere år ikke kapasitet til å rense all fuktevannsreturen fra trykkpressene, og det overskytende ble samlet opp for destruksjon. Etter at det ble montert ytterligere et renseanlegg i desember 2006 er denne avfallsfraksjonen redusert til et minimum. Avtalen med Grønt Punkt Norge AS for betaling av vederlag for plastemballasje og importert pappemballasje inkluderer plasten som brukes på avispakkene til Aftenposten, VG og Dagsavisen. Den nye teknologien i platefremstillingen er mer miljøvennlig og har medført nærmere en halvering av avfallsmengdene av brukt platekjemi og skyllevann. Ny platekjemi blir nå levert på plastkanner. Disse kannene blir kildesortert for gjenvinning. Blandet avfall oppstår i hovedsak fra pauserom, toaletter, garderober og kantine. I tillegg mottar vi blandet avfall fra sjåførene på avisbilene. Det sistnevnte avfallet kommer i hovedsak fra avisenes distribusjonsvirksomhet.

6 5 Av vår totale avfallsmengde blir nær 99 % kildesortert til gjenvinning eller forskriftsmessig destruksjon. 6. Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet Gjennom arbeidsmiljøutvalgets arbeid og det løpende HMS-arbeidet i avdelingene finner de fleste saker sin løsning. Vernerunder, med deltakelse fra ledelse, verneombud, HMS-leder og bedriftshelsetjeneste, gjennomføres planmessig i alle avdelinger, og i de fleste tilfeller kommer man til enighet om iverksettelse av korrigerende tiltak. Antallet saker til behandling på vernerundene har blitt redusert betydelig de siste årene. Det har vært gjennomført risikoanalyser i alle avdelinger i bedriften i løpet av 2006 og Sykefraværet i bedriften er for høyt, og det arbeides aktivt med å få dette ned. Arbeidet gir ikke de forventede resultater. Det gjennomsnittlige sykefraværet i 2009 ble 13,2 % mot 11,3 % året før. Sykefraværet har vært svakt økende gjennom året. Sykefraværsarbeidet vil være et prioritert satsningsområde også i tiden fremover, og vårt mål er at vi skal komme ned på nivået i industrien for øvrig. Det har vært registrert til sammen 11 personskader i bedriften i Av disse er 4 yrkesskader med fravær, mot 5 fraværsskader året før. Dette gir en R-verdi på 11,8, mens tallet for 2008 var 13,5. Klemog sårskader i armer, hender og fingre ved betjening av trykkeri- og pakkerimaskiner er de skadetyper som oftest har forekommet de senere år. Det ble inngått en ny avtale om bedriftshelsetjeneste med Alna HMS-senter med virkning fra Dette er en medlemseid bedriftshelsetjeneste, der Schibsted Trykk har fått en plass i styret. Endringen har ikke påvirket tjenestens innhold. Fortsatt prioriteres forebyggende helse- og miljøarbeid fremfor helseundersøkelser. BRT har i løpet av 2009 gjennomført 84 arbeidshelseundersøkelser og yrkesrelaterte konsultasjoner hos bedriftslege og bedriftssykepleier. I arbeidshelseundersøkelsene inngår audiometri for alle ansatte som utsettes for et daglig støyeksponeringsnivå over 80 dba. BRT har registrert 9 sannsynlige og 15 mulige arbeidsrelaterte sykdommer i Av disse ble 3 meldt til Arbeidstilsynet. Flere års målrettet arbeid for å bedre arbeidsforholdene bidrar til at det er få arbeidsrelaterte plager blant de ansatte. Fraværsskader pr. million arbeidstimer 18, ~~~ l 16+-,-r ~ O+-L-~~ ~~~~-L~~~~ Arbeidsrelaterte sykdommer ~ ~ r-,---t 10

7 6 Skadeårsaker 2009 Skadet kroppsdel 2009 DFall DKlem/støt DSkarp gjenstand DAnnet Hode/nakke Skui der/a nn/hå nd OMage/rygg o Bein/fot Schibsted Trykk har et industrivern som er organisert og bemannet etter kravene for bedrifter i beredskapsklasse Il. Mannskapene, 24 totalt, kurses og øves i henhold til gjeldende bestemmelser og retningslinjer for industrivern. Det ikke har vært større ulykker med materielle skader i Industrivernet har inngått avtale om delegering av bruk av defibrillator. Til sammen 10 ansatte er sertifisert til å betjene dette utstyret. På denne måten er industrivernet godt rustet til å yte førstehjelp ved tilfeller av akutte hjerte- og karsykdommer blant de ansatte. 7. Kontakt med myndigheter og allmennheten Schibsted Trykk er medlem ireturselskapene Elretur AS og RENAS AS og tilfredsstiller derved kravene i regelverket for import og behandling av EE-produkter. Dessuten har bedriften kontrollmedlemskap i Grønt Punkt Norge, noe som bekrefter at også våre leverandører av råstoffer til avisproduksjonen er medlemmer og betaler vederlag til innsamlings- og gjenvinningsordningen for emballasje. Som nevnt i punkt 4 i denne rapporten har bedriften nylig fått lisens til å benytte Svanemerket. 8. Miljøforbedringsprogram I Schibsted Trykks handlingsplan for bedring av HMS-forholdene er det enighet om å sette følgende bedriftsinterne mål for HMS-arbeidet: Ulykkesfrekvens H-verdi < 10 Sykefravær på nivå med industrien for øvrig, dvs. 5-6 % Målet for ulykkesfrekvens ble ikke innfridd i H-verdien ble 11,8. Det gjennomsnittlige sykefraværet er økt til 13,2 %, og dette målet ble følgelig ikke innfridd i Viktige aktiviteter som inngår i planen er gjennomføring av forskjellige arbeidsmiljøprosjekter, samt utarbeidelse av dokumentasjon i HMS-systemet. Korrigerende tiltak foreslås som oftest på vernerundene. Antallet korrigerende tiltak ligger på et lavt nivå, som følge av at de fleste fysiske HMS-forhold etter hvert er brakt i orden.

8 7 9. HMS-relaterte inntekter og kostnader Bedriften sorterer nær 99 % av avfallet som genereres hvert år. Ved å legge til rette for høy grad av kildesortering kombinert med gunstige henteavtaler for de ulike avfallsfraksjonene, sparer bedriften betydelige beløp sammenlignet med å unnlate å foreta denne kildesorteringen. Dersom vi skulle ha levert alt avfall usortert, med unntak: av avismak:ulatur og farlig avfall, ville vi fått en negativ resultateffekt på ca 1,0 millioner kroner i Nydalen, 28. april ~Æ~L4:.... Adm. direktør HMS-leder

rapport om miljø og samfunnsansvar

rapport om miljø og samfunnsansvar rapport om miljø og samfunnsansvar 2007 lønnsomt å ta miljøansvar GRØSET tok et bevisst valg for 15 år siden. Vi konstaterte at vi er en del av noe større og skapte vår visjon om å bli Norges mest miljøvennlige

Detaljer

MILJØRAPPORT 2013 Miljørapport 2013 Side 1 av 19 Scana Steel Stavanger AS

MILJØRAPPORT 2013 Miljørapport 2013 Side 1 av 19 Scana Steel Stavanger AS MILJØRAPPORT 2013 Miljørapport 2013 Side 1 av 19 Scana Steel Stavanger AS INNHOLDSFORTEGNELSE Sjefen har ordet Side 2 Scana Steel Stavanger AS Side 3 Helse, Miljø og Sikkerhet Side 4 Helse Side 5 Miljø

Detaljer

3 NTNUs Årsrapport HMS 2007

3 NTNUs Årsrapport HMS 2007 3 NTNUs Årsrapport HMS 2007 Innhold: 1 Innledning... 2 2 NTNUs sentralt organiserte HMS-arbeid... 2 2.1 Arbeidsmiljøutvalget... 2 2.2 HMS-systemet... 3 2.3 Kurs og undervisning... 3 2.4 Rosenborgsaken...

Detaljer

ORKLA MILJØRAPPORT 2006

ORKLA MILJØRAPPORT 2006 1 ORKLA MILJØRAPPORT 20 Dette dokumentet er en sammenstilling av Orklas miljørapportering for 20. For mer informasjon om miljøarbeidet, se nettsidene www.orkla.no/miljo/20 INNHOLD Orklas miljøpolicy 3

Detaljer

Rapportens oppbygging

Rapportens oppbygging Rapportens oppbygging Norske Skogs miljørapport er bygget opp på følgende måte: Først beskriver vi selskapet og oppsummerer de viktigste begivenheter på miljøområdet i 1998 og beskriver hvilke hovedutfordringer

Detaljer

Orkla Miljørapport 1999

Orkla Miljørapport 1999 Orkla Miljørapport 1999 Hovedtall for konsernet 1999 1998 1997 Driftsinntekter (mill. kr) 31.492 30.819 30.970 Driftsresultat før AIK* (mill. kr) 2.086 2.132 2.432 Driftsresultat (mill. kr) 2.177 1.797

Detaljer

Orkla HMS-rapport 2008

Orkla HMS-rapport 2008 Orkla HMS-rapport 2008 Hensikten med denne rapporten er å gi deg som leser et best mulig innblikk i hvordan Orkla jobber med helse, miljø og sikkerhet (HMS), og hva som er status på området. Orkla definerer

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

BEERENBERG CORP. AS HMS-RAPPORT HMS

BEERENBERG CORP. AS HMS-RAPPORT HMS CORP. AS HMS-RAPPORT 09 HMS INNHOLD 01. Bedriftspresentasjon 02. Miljøledelse 03. Etikk 04. HMS-mål og resultater 05. Ytre miljø 06. Produkter og systemløsninger 07. Arbeidsmiljø 08. Gjennomførte aktiviteter

Detaljer

God HMS-kultur gir effektiv drift

God HMS-kultur gir effektiv drift HMS-Rapport 20 Innhold Leder 3 Temaartikkel Orkla Brands 4 Temaartikkel Sapa 5 Temaartikkel Borregaard 7 Orkla 8 Orkla Brands 12 Orkal Foods Nordic 16 Orkla Brands Nordic 19 Orkla Brands International

Detaljer

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Rapport fra arbeidsgruppen September 2008 Utkast 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for miljø- og klimaprosjektet 5 2.1Oppdraget som er gitt

Detaljer

Vedlagt følger HMS-årsrapport for sentralt organisert HMS-arbeid i 2011. Rapporten skal behandles i Styret 23/2.

Vedlagt følger HMS-årsrapport for sentralt organisert HMS-arbeid i 2011. Rapporten skal behandles i Styret 23/2. 1 av 1 HMS-avdelinga Dato 09.02.2012 Referanse AMU-sak 03/12 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Frå: HMS-avdelingen Signatur: HMS-årsrapport 2011 Vedlagt følger HMS-årsrapport for sentralt organisert

Detaljer

HELSE - MILJØ - SIKKERHET - KVALITET

HELSE - MILJØ - SIKKERHET - KVALITET HELSE - MILJØ - SIKKERHET - KVALITET INTERESSE TILGJENGELIGHET BEKYMRINGSFRITT MASKINHOLD Volvo Maskin AS Postboks 603 Telefon 66 81 86 86 Telefax 66 81 86 79 Foretaksnr. NO 933 442 691 MVA Bankgiro 9750.07.04962

Detaljer

1 MILJØREDEGJØRELSE 2014

1 MILJØREDEGJØRELSE 2014 1 MILJØREDEGJØRELSE 2014 2 INNLEDNING OG OPPSUMMERING 2014 har, for Orkla Confectionery & Snacks Norge, KiMs, vært et spennede år. Miljøsatsingen ved KiMs er basert på langsiktighet, systematikk og kontinuerlige

Detaljer

Eierandeler i andre selskap. Innhold

Eierandeler i andre selskap. Innhold Årsrapport 2006 Innhold Eierandeler i andre selskap...side 02 Nøkkeltall 2006...side 02 Direktøren har ordet...side 03 Organisering av selskapene...side 04 Årsberetning...side 05 HMS&K...side 08 Husholdningsavfall...side

Detaljer

Rapport fra prosjektgruppen Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten

Rapport fra prosjektgruppen Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Rapport fra prosjektgruppen Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Innføring av miljøledelse og miljøsertifisering av spesialisthelsetjenesten Prosjektgruppen Ivar Eriksen, prosjektleder Eigardirektør

Detaljer

NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU N O T A T

NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU N O T A T NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU Til: Styret Fra: Rektor Om: HMS Årsrapport 2006 N O T A T Tilråding: Styret tar HMS årsrapport for 2006 til etterretning

Detaljer

Samfunnsansvar i Orkla

Samfunnsansvar i Orkla Samfunnsansvar i Orkla Orkla ønsker å bruke posisjonen som ledende merkevareselskap til å skape bærekraftig vekst. Konsernets innsats for å verne om mennesker og miljø skaper positive ringvirkninger gjennom

Detaljer

Eierandeler i andre selskap. Retura Norge AS (7,7% eierandel) WEEE-RECYCLING AS (20% eierandel) Retura Nordvest AS (50% eierandel)

Eierandeler i andre selskap. Retura Norge AS (7,7% eierandel) WEEE-RECYCLING AS (20% eierandel) Retura Nordvest AS (50% eierandel) Årsrapport 2007 Innhold Nøkkeltall TRV 2007...side 02 Eierandeler i andre selskap...side 02 Ledende miljøbedrift...side 03 Organisering av selskapene...side 04 Årsberetning 2007...side 05 Husholdningsavfall...side

Detaljer

MILJØRAPPORT 2010 HELSE MILJØ SIKKERHET - KVALITET INTERESSE TILGJENGELIGHET BEKYMRINGSFRITT MASKINHOLD. Foretaksnr. NO 933 442 691 MVA

MILJØRAPPORT 2010 HELSE MILJØ SIKKERHET - KVALITET INTERESSE TILGJENGELIGHET BEKYMRINGSFRITT MASKINHOLD. Foretaksnr. NO 933 442 691 MVA MILJØRAPPORT 2010 HELSE MILJØ SIKKERHET - KVALITET INTERESSE TILGJENGELIGHET BEKYMRINGSFRITT MASKINHOLD Volvo Maskin AS Postboks 603 Telefon 66 81 86 86 Telefax 66 81 86 79 Foretaksnr. NO 933 442 691 MVA

Detaljer

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 ET VIKTIG STEG INNHOLD 2 Om miljørapporten 3 Et viktig steg 4 Energi 6 Avfall 8 Vannforbruk 10 Innkjøp og miljøkrav 12 Miljørevisjoner i anskaffelser 14 Etiske leverandørkjeder

Detaljer

Miljøredegjørelse 2005

Miljøredegjørelse 2005 .fra avfall til ferdige råvarer! Miljøredegjørelse 2005 AS Oppland Metall Oppland Metall Transport AS Toten Metall AS Raufoss Metall AS Norsk Metallfragmentering AS Elektrogjenvinning Norge AS Elektrogjenvinning

Detaljer

Coatings - Linings - Fireproofing HMS ÅRSRAPPORT

Coatings - Linings - Fireproofing HMS ÅRSRAPPORT HMS ÅRSRAPPORT 01 Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetsbeskrivelse i miljømessig sammenheng Side: 1. Miljøledelse Side:. Rapportering Side: 4. Ressurs- og råvareforbruk Side: 5. Utslipp Side: 6. Avfallsbehandling

Detaljer

Årsrapport 2005. Trondheim Renholdsverk AS

Årsrapport 2005. Trondheim Renholdsverk AS Årsrapport 2005 Trondheim Renholdsverk AS Innhold Eierandeler i andre selskap Eierandeler i andre selskap side 2 Nøkkeltall 2005 side 2 Direktøren har ordet side 3 Organisering av selskapene side 4 Styrets

Detaljer

NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997

NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 1 2 NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 NORSKE SKOG OG MILJØET Dette er Norske Skog Målsetningen er å videreutvikle Norske Skog som et internasjonalt skogindustrikonsern

Detaljer

Orkla Miljørapport. Ordliste. Brensel av fornybart materiale, f.eks. biogass eller ved. Biobrensel

Orkla Miljørapport. Ordliste. Brensel av fornybart materiale, f.eks. biogass eller ved. Biobrensel Ordliste Biogass Metangass fremstilt ved nedbryting av organisk materiale CO Karbonmonoksid, en giftig gass som dannes ved forbrenning når tilgangen på oksygen er dårlig CO2 Karbondioksid, en gass som

Detaljer

INTERESSE TILGJENGELIGHET - BEKYMRINGSFRITT MASKINHOLD

INTERESSE TILGJENGELIGHET - BEKYMRINGSFRITT MASKINHOLD MILJØRAPPORT 2014 HELSE - MILJØ - SIKKERHET - KVALITET INTERESSE TILGJENGELIGHET - BEKYMRINGSFRITT MASKINHOLD SO-002 SV-005 NS-EN ISO 9001 NS-EN ISO 14001 MILJØRAPPORT 2014 I 2014 ble totalmarkedet for

Detaljer

Kast riktig - gi bosset verdi!

Kast riktig - gi bosset verdi! ÅRSRAPPORT 2000 Kast riktig - gi bosset verdi! INNHOLD 3: Du er BIR-kunde 4: Fra abonnent til kunde 7: Styrets beretning 10: Regnskap og noter 18: Revisjonsberetningen 20: Dette er BIR 22: Fokus på kunden

Detaljer

1.0 Innledning... 1. 2.0 NTNUs systematiske HMS-arbeid... 1. 2.1 HMS-systemet... 1. 2.1.1 Arbeidsmiljøutvalg... 1

1.0 Innledning... 1. 2.0 NTNUs systematiske HMS-arbeid... 1. 2.1 HMS-systemet... 1. 2.1.1 Arbeidsmiljøutvalg... 1 Innhold 1.0 Innledning... 1 2.0 NTNUs systematiske HMS-arbeid... 1 2.1 HMS-systemet... 1 2.1.1 Arbeidsmiljøutvalg... 1 2.1.2 Arbeidsmiljøundersøkelsen... 2 2.1.3 Beredskap... 2 2.1.4 Brannvern... 4 2.1.5

Detaljer

sektor vis miljøhandlingsplan og helseforetakene

sektor vis miljøhandlingsplan og helseforetakene SYKEHUS OG MILJØ sektor vis miljøhandlingsplan og helseforetakene Rapporten er utarbeidet av Bergfald & Co as på oppdrag fra Helsedepartementet. Ansvarlig: Øystein Solevåg Bergfald & Co as Gøteborggt.

Detaljer