Innkalling til styremøte for Krise- og incestsenteret i Follo IKS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til styremøte for Krise- og incestsenteret i Follo IKS"

Transkript

1 Innkalling til styremøte for Krise- og incestsenteret i Follo IKS Tirsdag 24. februar 2015 kl Møtet holdes på Krisesenterets møterom i underetasjen (adr. Langbakken 9) Varamedlemmer møter kun etter avtale. Orienteringssaker: Saksliste: Sak 8/15 1. tertialrapport 2015 Sak 9/15 Sak 10/15 Sak 11/15 Sak 12/15 Revidering av Etiske retningslinjer HMS gjennomgang Revidering av Lønnspolitisk plan Eventuelt Forfall meldes Krisesenteret, tlf Ås, for May Granum, styreleder Anne Odenmarck sekretær

2 Sak 8/15 1. tertialrapport 2015 Vi følger lønnsbudsjettet nøye. Refusjon sykepenger blir fulgt opp. Ved en feil får vi ikke lagt inn periodiseringen i regnskapsrapporten, slik at det gir noen feil som ikke er reelle. Dette bli rettet opp, og utgifter og inntekter blir periodisert i 2. tertial. Husleien: er budsjettert til kr. = ,- Totalt husleien for 2014 var ca ,- Kjøp fra Ås kommune: Utgifter til Ås kommune er ikke periodisert. Derfor ser det ut til at Krise- og incestsenteret har et stort mindreforbruk. Inntekter: Inntekter fra kommunene og staten er ikke periodisert. Dette utgjør et overskudd i forhold til budsjett for Krisesenteret på kr og Incestsenteret på kr Forslag til vedtak: Styret tar1. tertialrapport til etterretning. c:\users\irehag01\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\4nexpabs\sak 8 1 tertialrapport 2015.docx

3 Krise- og Incestsenteret - Driftsresultat 1. tertial 2015 PLBUD pr. enhet og avvik i kr. Oppr. budsjett (1) Oppr. Budsjett Konto Konto(T) Regnskap Rev.budsjett (1) Avvik i kr Bud.reguleringer (1) Periodisert Lønn og sosiale utgifter , , ,71 0, , , Kjøp av varer og tjenester , , ,29 0, , ,00 3 Kjøp fra andre (Ås kommune) , , ,47 0, , ,00 4 Overføring fra andre (MVA) ,05 0, ,05 0,00 0,00 0,00 5 Finansutgifter 1 172,40 0, ,40 0,00 0,00 0,00 6 Salgsinntekter , , ,87 0, , ,00 7 Refusjoner/tilskudd (kommuner/sykepenger/mva/gaver) , , ,38 0, , ,00 8 Overføringer fra andre , , ,33 0, , ,00 Netto resultat ,87 0, ,86 0,00 0,00 0,00

4 Sak 9/15 Yrkesetiske retningslinjer for Krise- og incestsenteret i Follo IKS. Fra 1998 har vi hatt egne etiske retningslinjer for ansatte på Krise- og incestsenteret. De ble sist revidert i I dag er det endrede lovkrav og endrede rammebetingelser som gjør det viktig å følge opp retningslinjene i en revidering. Krisesenterlova gir føringer både om tilbudet til brukere og kompetanse hos personalet. Også krav om tolk, individuelle tilbud og forhold til det øvrige lovverk er det tatt hensyn til her. De opprinnelige retningslinjene følger som vedlegg Forslag til vedtak: Styret godkjenner Yrkesetiske retningslinjer for ansatte ved Krise- og incestsenteret i Follo c:\users\irehag01\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\4nexpabs\sak 9 etiske retningslinjer.doc

5 Forslag til revidering av: Yrkesetiske retningslinjer for ansatte ved Krise- og incestsenteret i Follo IKS Innledning: Ansatte fremmer likeverd og respekt, møter menneskers behov og bidrar til at de får brukt sine ressurser. Vår ideologi har tro på at hvert menneske har evnen til å løse sin egen situasjon. Vi skal derfor arbeide for at brukere selv blir utfordret og stimulert til å ta egne avgjørelser, og jobbe etter prinsippet «hjelp til selvhjelp». Etikk omhandler idelogier, verdier, normer, holdninger og handlinger Målsetting: Stadfeste et felles verdigrunnlag for de ansatte Styrke etisk bevissthet og handling blant de ansatte Gi retningslinjer for vår adferd overfor brukerne, kollegaer og samarbeidspartnere Veilede om senterets muligheter og begrensninger for videre kontakt med det øvrige hjelpeapparatet Gi inspirasjon og veiledning for etisk refleksjon og diskusjon Grunnlagsdokumenter: Krise- og incestsenteret har vedtatt en rekke forpliktende dokumenter som er av betydning for utforming av våre yrkesetiske retningslinjer. Krisesenterlova IKS avtalen for Krise- og incestsenteret Arbeidsavtalen Stillingsbeskrivelse HMS (Helse miljø og sikkerhet) Yrkes etiske retningslinjer Interne spilleregler Taushetsplikt Ivaretakelse av konfidensialitet er en nødvendig del av respekten for individets integritet. Taushetsplikten er grunnlaget for tillit mellom ansatte og brukeren. Dersom det skal gjøres unntak fra taushetsplikten må dette kunne begrunnes med at andre etiske hensyn veier tyngre. Taushetsplikt gjelder også i forhold til tidligere ansatte. c:\users\irehag01\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\4nexpabs\forslag til revidering av yrkesetiske retningslinjer for ansatte ved.docx1

6 Personvernet skal ivaretas også når samtykke foreligger. Når flere parter er involverte, eksempelvis både barn og foreldre, kan det oppstå dilemmaer knyttet til taushetsplikt. Barn og andre som trenger beskyttelse må ivaretas spesielt både når det gjelder å bevare taushet og å oppheve taushet. Alle ansatte plikter å overholde de til en hver tid gjeldene lover, forskrifter og reglementer. Prinsipper: Følgende prinsipper danner et felles etisk grunnlag for de ansatte Menneskelivets ukrenkelighet Alle mennesker har en ukrenkelig verdi. Fellesskapet har et ansvar for å legge til rette for liv og helse for hvert enkelt menneske og å bekjempe bruk av vold og tvang. De ansatte forsvarer menneskers fysiske og psykiske integritet. Respekt for enkeltindividet Respekt for enkeltindividets frihet, selvbestemmelse og livsverdier er grunnleggende i helse- og sosialfaglig arbeid. Gjennom brukermedvirkning skal de ansatte bidra til å styrke den enkeltes mulighet for mestring og kontroll over eget liv. Helhetssyn på mennesker Helse- og sosialfaglig arbeid legger til grunn et helhetlig syn på mennesket og på hvordan individ og samfunn påvirker hverandre. De ansatte skal bidra til at ulike deler av hjelpeapparatet samarbeider om å gi brukeren et helhetlig hjelpetilbud. Likeverd og ikke-diskriminering Alle mennesker er likeverdige og har krav på et verdig liv. Diskriminering på grunnlag av nasjonalitet, hudfarge, språk, kultur, klasse, kjønn, seksuell legning, alder, funksjonshemning, religiøs tro eller politiske oppfatninger er ikke akseptabelt og må bekjempes. Integritet og omdømme Alle skal være seg bevisst at de kan komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom senterets interesser og egne interesser. Dersom en kommer i en slik situasjon, plikter den enkelte å gjøre dette kjent og håndtere dette. Ingen skal motta gaver eller personlig fordeler av en art som kan påvirke, eller være egnet til å påvirke, handlinger eller saksforberedelse. Ikke i noen tilfeller kan ansatte motta begunstigelser som fremgår av testament eller arvepakt fra bruker. c:\users\irehag01\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\4nexpabs\forslag til revidering av yrkesetiske retningslinjer for ansatte ved.docx2

7 Individuelt ansvar De ansatte er forpliktet til å holde et høyt faglig nivå. Dette gjelder faglig kunnskap, etisk refleksjon og kvaliteten i det konkrete, daglige arbeidet. Den enkelte ansatt er ansvarlig for egne handlinger. Arbeidsmiljø: Relasjoner til kollegaer, arbeidsgiver og samfunn Samarbeid er en forutsetning for utøvelse av helse- og sosialfaglig arbeid. Et helhetlig og godt koordinert tjenestetilbud bygger på gode relasjoner mellom de ansatte og bruker. Det forutsetter også samarbeid mellom involverte yrkesutøvere, yrkesgrupper, etater og nettverk. De ansatte skal være på plass og klar til å starte arbeidet når arbeidstiden begynner. Arbeidsdagen avsluttes når avtalt slutt-tid er nådd. All overtid skal godkjennes av leder/stedfortreder. Respekter andres og egen arbeidstid: Private gjøremål skje ikke innenfor arbeidstiden. Kollegaer skal ikke kontaktes i fritid. Permisjoner søkes i god tid minst en uke før svar skal foreligge. Sykemeldinger skal sendes/leveres umiddelbart ved sykmeldingstidspunkt til arbeidsplassen. Kritikk av kolleger bør tas åpent opp med den det gjelder. Dette før eventuelt kritikken bringes videre i systemet. Kollegalojalitet må ikke komme i veien for en åpen diskusjon om arbeidsmetoder eller skjønnsmessige vurderinger i konkrete saker. De ansatte skal holde seg faglig oppdatert med å følge internundervisning og veiledning Medarbeiderne skal holde seg oppdatert ved å lese referater fra personalmøter c:\users\irehag01\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\4nexpabs\forslag til revidering av yrkesetiske retningslinjer for ansatte ved.docx3

8 Etiske retningslinjer for ansatte ved Krisesenteret i Follo IKS mars 2005

9 ETISKE RETNINGSLINJER FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS FORMÅL: Yrkesetiske retningslinjer for Krisesenteret i Follo IKS skal ha som formål å veilede i etiske problemstillinger. De skal: stadfeste et felles verdigrunnlag. markere prinsipper som Krisesentermedarbeidere skal strekke seg etter i sitt arbeid. sette minstemål for faglig forsvarlig praksis. gi retningslinjer for vår adferd overfor brukerne av senteret, kolleger og samarbeidspartnere. veilede om senterets begrensninger og muligheter for videre kontakt med det øvrige hjelpeapparat. Ideologi: Vår ideologi har tro på at ethvert menneske har evnen til å løse sin egen situasjon. Vi skal derfor arbeide for at brukere selv blir utfordret og stimulert til å ta egne avgjørelser. Dette er prinsippet hjelp til selvhjelp. Retningslinjer: Vårt arbeid er basert på verdien av selvbestemmelse fra begge parter. Vårt arbeid er å yte hjelp uavhengig av brukers alder, hudfarge, rase, religion, seksuell legning eller politisk oppfatning. Medarbeidere på Krisesenteret skal: i sin yrkesutøvelse ta utgangspunkt i respekt for det frie menneskets rett til egne valg i sin situasjon. Alle har frihet til å råde over eget liv. se menneskeverdet som overordnet. Alle mennesker har ukrenkelig verdi, uavhengig av personlig kvaliteter og egenskaper. Egenverd bekreftes i relasjon til andre mennesker. sørge for rettigheter til barn og andre grupper som ikke har muligheter til selv å hevde sine interesser. tilrettelegge hjelp og miljø på senteret slik at brukerens egen omsorgsevne og livskvalitet blir så god som mulig. ivareta brukeren sin rett til vern om fortrolige opplysninger. sikre brukerne en lovlig og forsvarlig praksis innenfor vårt tilbud. tilstrebe en korrekt og varsom behandling av opplysninger vi mottar, dette basert på verdien av personvern. medvirke til at brukerne av senteret får nødvendig hjelp og korrekt kunnskap om rettigheter i sin situasjon. holde seg faglig à jour, og fornye sin kunnskap i takt med utviklingen. medarbeiderne har selv et faglig og personlig ansvar for sine handlinger. Arbeidsmiljø: vi skal vise respekt for medarbeideres arbeid, og fremme samarbeid oss ansatte i mellom vi skal fremme godt arbeidsmiljø til gode for brukerne vi skal medvirke til at det profesjonelle og etiske nivå heves vi skal være aktive for å fremme samhandling, og for å nå fastlagte mål vi skal være aktive for å fremme tverrfaglig samarbeid, for å gi brukerne et best mulig tilbud vi skal være kritiske til uheldige tendenser i samfunnet som skader og støter vår målgruppe. Dette skal vi påpeke. Vedtatt av styret for Krisesenteret i Follo

10 Sak 10/15 Handlingsplan for verne- og miljøarbeidet 2015/2016. Krise- og incestsenterets handlingsplan for verne- og miljøarbeidet revideres årlig. Den er gjennomgått og godkjent av tillitsvalgt og verneombudene. Vi har gjennomgått hele HMS, og den er nå lagt ut for gjennomlesning hos de ansatte. Det er rutiner, prosedyrer og risikoanalyser som er endret og oppdaterte, og som gjør arbeidet enklere for alle. Vi legger også med planen vi har laget sammen med bedriftshelsetjenesten. Forslag til vedtak: Styret godkjenner handlingsplanen for verne- og miljøarbeidet c:\users\irehag01\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\4nexpabs\sak 10 hms.doc

11 Handlingsplan for verne- og miljøarbeidet, registreringer og tiltak ved Krise- og incestsenteret i Follo IKS Målsetning for HMS arbeid Mål 1. Videreutvikle HMS med hjelp fra BHT Mål 2. Utarbeide nye rutiner som gjelder risikovurdering og konflikthåndtering Mål 3. Trygge personalet på håndtering av risikofylte hendelser vedrørende vold/trusler Mål 4: Bruke BHT i sykeoppfølgingsarbeidet Mål 5:Teste og følge opp inneklima Mål 6: Revidering av arbeidslivets spilleregler samt etiske retningslinjer Planen gjelder for perioden: Deltatt ved utarbeidelse: Leder: Teamleder HMS ansvarlig Anne Odenmarck Anne Karusbakken Tordis M. Mjøs Verneombud: Gunvor Sandvoll Tillitsvalgt: Tone Høyland Tonje Nilssen G/Admin KS/Daglig drift/hms/hms 2015/ perm 1/fane 7

12 Mål 1. HMS arbeid Videreutvikle HMS med hjelp fra BHT Forhol d som kan medfør e risiko Tiltak: Redigere og ajourføre rutiner. Gjennomgang for godkjenning i styret Frist Dato Ansvarlig For Gjennomføring Tordis Anne K Tonje Gunvor Tone Utført Dato/ Mål 2. Utarbeide nye rutiner som gjelder risikovurdering og konflikthåndtering Nyttiggjøre oss av bistand fra BHT Anne O Anne K Mål 3. Trygge personalet på håndtering av risikofylte hendelser vedrørende vold/trusler Gjennomføre en praktisk øvelse Anne O Anne K Mål 4. Mål 5. Bruke BHT i sykeoppfølgingsarbe idet Teste og følge opp inneklima Der det virker hensiktsmessig/ nyttig å invitere med vår kontaktperson Barbro i dialogmøter Benytte BHT til å undersøke luftfuktighet og muligheter for forbedring Anne O Anne K Anne O Anne K AMU G/Admin KS/Daglig drift/hms/hms 2015/ perm 1/fane 7

13 Mål 6 Revidering av arbeidslivets spilleregler samt etiske retningslinjer Anne K G/Admin KS/Daglig drift/hms/hms 2015/ perm 1/fane 7

14

15

16 Sak 11/15 Revidering av lønnspolitisk plan. Krise- og incestsenterets lønnspolitiske plan ble behandlet av styret i 2010, og det er behov for å revidere den. Vi har valgt å legge oss opp mot Ås kommunes lønns og personalpolitikk, og vi benytter personalkontoret når vi har behov for det. I siste hovedtarifforhandling i 2014 ble det gjort noen endringer som vi har lagt inn. I tillegg er det en endring i kompetansekrav etter at krisesenterloven kom i Dette tar vi høyde for ved nyansettelser og videre- og etterutdanning Lønnsplanen er i tråd med Ås kommunes godkjente plan og er forelagt tillitsvalgt. Forslag til vedtak: Lønnspolitisk plan godkjennes. c:\users\irehag01\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\4nexpabs\sak 11 lønnspolitisk plan.doc

17 Henvisning: LØNNSPOLITIKK Hovedtariffavtalen Hovedavtalen 1 Målsetting Lønnspolitikken skal bidra til: å rekruttere, beholde og utvikle kompetanse motivere til kompetanseutvikling stimulere til innsats og måloppnåelse for å sikre kvalitativt gode tjenester skape økt medarbeidertilfredshet Lønnspolitikken skal være kjent for alle ansatte, slik at det skapes forutsigbarhet og mulighet for den ansatte til å innrette seg i henhold til politikken legge til rette for faglige karriereveier og avansementmuligheter vise hvordan ønsket og tilegnet kompetanse gir lønnsmessig uttelling Lønnens hovedelementer Lønn består av ett eller flere av følgende tre hovedelementer: grunnlønn, funksjonstillegg og individuell lønn. 1. Grunnlønn for HTA 1 kap 4 følger som hovedregel av hovedtariffavtalen. 2. Funksjonstillegg består av lokalt og/eller sentralt fastsatte tillegg for bestemte funksjoner/ansvar. Funksjonstillegg følger den enkelte stilling/arbeidstaker så lenge denne har funksjonsoppgavene. 3. Individuell lønn kan bestå av for eksempel: - kompetanse, dvs. formal- eller realkompetanse som ansees relevant for stillingen - oppnådd resultat 2 Fastsetting av lønn og lønnsutvikling for ansatte Generelt Stillingenes lønn innplasseres i tråd med de enkelte stillingsgrupper i HTA, lokal fastsatt lønn eller kompetanseskisser. Før stillingsutlysning/ansettelse skal lønnsplassering av stillingene avklares ut fra c:\users\irehag01\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\4nexpabs\lønnspolitikk.docx Side 1 av 2

18 Stillingens plassering i HTA (ansvar-/myndighetsområde) eller lokalt fastsatt lønn Stillingens kompleksitet Kompetansekrav til stillingen Eventuelt markedsforhold (lønnsnivå utover fastsatte rammer må avklares med arbeidsgivers forhandlingspart) Lønnsendring etter ansettelse kan gjøres når vilkår i lokale kompetanseskisser/lokale fastsatt lønn er oppfylt. Lønnsendring etter særskilte forhandlinger Følgende objektive forhold kan danne grunnlag for lønnsutvikling/-endring: Vesentlige endring i stillingens ansvar og oppgaver (grunnlønn) Endringer i funksjoner (funksjonstillegg) Kompetanseutvikling som har betydning for stillingen Behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft 3. Lønnspolitiske virkemidler Lokale lønns-/kompetanseskisser og funksjonstillegg Følgende virkemidler kan kun brukes ved rekruttering/tilsetting, ved tildeling/endring av funksjoner og/eller ved oppnådd kompetanse av betydning for stillingen. Virkemidlene kan brukes av ledere innenfor de godkjente rammene. Virkemidlene er for tiden: Merkantil skisse brukes veiledende ved tilsetting. Kompetanseskisse Assistentgrupper. Kompetanseskisse Fagarbeidergrupper. Kompetanseskisse Høyskolegrupper (stillinger med krav om høyskoleutdanning). Kompetanseskisse Høyskolegrupper med krav om ytterligere spesialutdanning. Særskilte lokale lønnsforhandlinger Særskilte forhandlinger kan avtales og gjennomføres i henhold til HTA s bestemmelser. Lønnssamtale Lønnssamtale kan avtales og gjennomføres i henhold til HTA s bestemmelser. 4 Referanser KS hovedavtale KS hovedtariffavtale, spesielt kapitlene om forhandlingsbestemmelser og retningslinjen for lokale forhandlinger god forhandlingsskikk. Sentrale særavtaler KS personalhåndbok c:\users\irehag01\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\4nexpabs\lønnspolitikk.docx Side 2 av 2

Yrkesetisk grunnlagsdokument for barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere

Yrkesetisk grunnlagsdokument for barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere Yrkesetisk grunnlagsdokument for barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere Yrkesetisk grunnlagsdokument for barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere Vedtatt

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 07.04.2014

Detaljer

HVA ER LOKAL LØNNSPOLITIKK? Noen konkrete eksempler fra forskjellige kommuner

HVA ER LOKAL LØNNSPOLITIKK? Noen konkrete eksempler fra forskjellige kommuner HVA ER LOKAL LØNNSPOLITIKK? Noen konkrete eksempler fra forskjellige kommuner APRIL 2014 Lokal lønnspolitikk Lønnssystemet i Hovedtariffavtalen (HTA) i KS forutsetter at partene utarbeider en lokal lønnspolitikk,

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR LOPPA KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR LOPPA KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN FOR LOPPA KOMMUNE Utformet i samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene. 1 INNHOLD 1. Innledning - Bakgrunn for lønnspolitisk plan 1.2 Mål med lønnspolitisk plan 1.3

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer i VAM Innhold

Lønnspolitiske retningslinjer i VAM Innhold Lønnspolitiske retningslinjer i VAM Innhold 1. Arbeidsgiverpolitikk... 2 1.1 Mål for lokal lønnspolitikk i VAM... 3 1.2 Tariffavtaler... 3 2. Overordnede lønnspolitiske kriterier... 4 2.1 Ved rekruttering/ansettelse

Detaljer

Lønnspolitisk plan revidering

Lønnspolitisk plan revidering Personal- og organisasjonskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.03.2012 14079/2012 2011/1150 515 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/9 Organisasjonsutvalget 08.05.2012 12/14 Bystyret 24.05.2012

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN Side 1 av 11 Vadsø kommune LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE Vedtatt av Vadsø bystyre 22.04.2008 RÅDMANNEN Side 2 av 11 INNHOLD 1. Innledning 2. Mål for lønnspolitikken 3. Stillinger og lønn 3.1

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 20.01.2015 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 20.01.2015 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Administrasjonsutvalget Dato: 20.01.2015 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 SAKSKART 1/15 13/03041-8 Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune

Detaljer

HR-politikk for forsvarsbygg

HR-politikk for forsvarsbygg HR-politikk for Forsvarsbygg 1 Våre verdier Overordnet HR-politikk for Forsvarsbygg Fokusert Vi har fokus på hva kundene har behov for Våre prosesser og leveranser skal gjøre at kundene når sine mål Vi

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Lønnspolitisk handlingsplan LEKA KOMMUNE

LEKA KOMMUNE. Lønnspolitisk handlingsplan LEKA KOMMUNE LEKA KOMMUNE Lønnspolitisk handlingsplan LEKA KOMMUNE Vedtatt av / -2015 Innledning: Av Hovedtariffavtalen følger at lønnssystemet i kommunal sektor forutsetter en lokal lønnspolitikk. Den lokale lønnspolitikken

Detaljer

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 02.12.2014 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 02.12.2014 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 02.12.2014 Tidspunkt: 10:30 Administrasjonsutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 743 87 000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Belønningsstrategi i Sarpsborg kommune - lønnspolitisk strategidokument -

Belønningsstrategi i Sarpsborg kommune - lønnspolitisk strategidokument - Belønningsstrategi i Sarpsborg kommune - lønnspolitisk strategidokument - Sammendrag Belønningsstrategi i Sarpsborg kommune er et strategisk styringsdokument for prosessen med å belønne og honorere medarbeidere

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 53/13 Administrasjonsutvalget 12.11.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 53/13 Administrasjonsutvalget 12.11.2013 Søgne kommune Arkiv: 500 Saksmappe: 2010/3354-34084/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 24.10.2013 Saksframlegg Lønnspolitisk plan 2014-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 53/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Arbeid med etikk i kommunen

Arbeid med etikk i kommunen Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Forvaltningsrevisjon i Holtålen kommune: R 05-2013 Arbeid med etikk i kommunen Moral Etikk Formålet er å undersøke hva som er status for kommunens arbeid med

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Lønnspolitikk i Trøgstad kommune Forhandlingsutvalget

Lønnspolitikk i Trøgstad kommune Forhandlingsutvalget Trøgstad kommune Lønnspolitikk i Trøgstad kommune Forhandlingsutvalget Oppdatert pr. 18.09.14 Innhold 1. Formål 2. Fastsetting av lønn 3. Kriterier ved lokale forhandlinger 4. Gjennomføring av lokale forhandlinger

Detaljer

Dette reglementet omfatter de som er på tiltak ved MAKS AS og som utfører sitt arbeid i, eller i forbindelse med bedriften.

Dette reglementet omfatter de som er på tiltak ved MAKS AS og som utfører sitt arbeid i, eller i forbindelse med bedriften. Personalhåndbok for tiltaksdeltakere Innledning MAKS AS Velkommen til MAKS AS MAKS er bedrift for "alle", og vårt mål og visjon er å styrke den enkelte sin mulighet til å selv nå sine mål. På MAKS vil

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Administrasjonsutvalget Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033. SAKSKART 2/14 13/03041-2 Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune

Detaljer

PERSONAL HÅNDBOK FOR. AS Nipro Nord-Odal. Gyldig fra: 29.10.2012 Revisjon: 1.3 Godkjenningsdato: 29.10.2012. For FLT: Gunn Bakkeli.../...

PERSONAL HÅNDBOK FOR. AS Nipro Nord-Odal. Gyldig fra: 29.10.2012 Revisjon: 1.3 Godkjenningsdato: 29.10.2012. For FLT: Gunn Bakkeli.../... PERSONAL HÅNDBOK FOR AS Nipro Nord-Odal Gyldig fra: 29.10.2012 Revisjon: 1.3 Godkjenningsdato: 29.10.2012 Godkjent av: For FLT: Gunn Bakkeli.../... For Fellesforbundet: Cato Dalen../ For Sykepleierforbundet:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ETIKK OG SAMFUNNSANSVAR

RETNINGSLINJER FOR ETIKK OG SAMFUNNSANSVAR RETNINGSLINJER FOR ETIKK OG SAMFUNNSANSVAR Vedtatt av konsernstyret i Amedia 20. mars 2014 1 Innledning Amedia er en betydelig samfunnsaktør som gjennom sine virksomheter ivaretar pressens samfunnsrolle.

Detaljer

Velkommen Sist oppdatert: 19.05.2014 Side ~ - 1 - ~

Velkommen Sist oppdatert: 19.05.2014 Side ~ - 1 - ~ Velkommen Hasvo ble den 3.1.2013 re-sertifisert i henhold til EQUASS Assurance, det kvalitetssikrer tjenestetilbudet vi leverer til NAV og andre interesseparter. Sertifisering i henhold til EQUASS sikrer

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer

HÅNDBOK for arbeidstakere på VTA

HÅNDBOK for arbeidstakere på VTA HÅNDBOK for arbeidstakere på VTA Viktige adresser og telefoner Brenselsutsalget AS Fyllingsvn 11, 9900 Kirkenes Postboks 370 Tel. 78 99 25 09 Fax 78 99 37 57 E-mail: bjorn@brenselsutsalget.no Pasvik-gruppa

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud 1. Mål og prinsipper Statens lønnssystem og Hovedtariffavtalen forutsetter at lokale parter har en egen lønnspolitikk. Det fremheves at lønnspolitikken

Detaljer

Korrigert budsjett og økonomiplan ihht vedtatt statsbudsjett. Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune - Personalreglementer (Hefte 1)

Korrigert budsjett og økonomiplan ihht vedtatt statsbudsjett. Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune - Personalreglementer (Hefte 1) VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 27.02.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 9/14 13/01980-12 11/14 13/03041-2 12/14 14/00236-2 13/14 13/01876-7

Detaljer

Innledning MAKS AS Ordinært ansatte

Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Tittel Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type instruks Dokumentnummer Sist revidert Revisjonsnummer Sist revidert av Godkjent

Detaljer

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer