Årsplan/ Virksomhetsplan Sandvika område. Hamang barnehage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan/ Virksomhetsplan. 2010 2014 Sandvika område. Hamang barnehage"

Transkript

1 Årsplan/ Virksomhetsplan Sandvika område

2 VIRKSOMHETSPLAN Alle barnehager er underlagt gjeldende lover og regler. I Sandvika område har barnehagene utarbeidet en felles virksomhetsplan. Denne forholder seg til Lov om barnehager, Rammeplan for barnehager og kommunale føringer. Kommunale føringer henger sammen med føringer fra Fylkesmannen og fra Staten. Barnehagene har ulike temaer gjennom året, og hvert sitt særpreg, men mye av virksomheten er så lik at en felles plan er nyttig. Denne planen viser hvordan vi arbeider med dette. Handlingsplanen/årsplanen for den enkelte barnehage sier hvordan og når virksomhetsplanen blir satt ut i livet. Parallelt med vårt arbeid med virksomhetsplanen, foregår et arbeid med flere av disse områdene sentralt i Bærum kommune. Når dette arbeidet er ferdig, vil vi nedfelle det i denne planen. Virksomhetsplanen vil selvfølgelig bli vurdert underveis. I tillegg til årsplanen/virksomhetsplanen, kommer til å lage et årshjul over de ulike aktivitetene som skjer under et år.

3 SOSIAL KOMPETANSE, LEK OG LÆRING Barnehageloven 2 Barnehagens innhold Rammeplan pkt.2.2, 2.3 og 2.4 Leken har egen verdi og er en viktig side ved barnekulturen.( )Den er en grunnleggende livs og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom. (s.25) Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, vitebegjær og lærelyst og bidra til et godt grunnlag for livslang læring. Barnehagens skal styrke barns læring i formelle og uformelle læringssituasjoner. Personalet skal vektlegge en anerkjennende væremåte i forhold til barns læring. (s.26 og 27) Bærum kommune Rammeplanens fagområder og progresjonsplan er implementerte. Sandvika område Dette skal skje ved at personalet støtter, inspirerer og oppmuntrer barns lek at vi har fokus på sosial kompetanse at personalet legger til rette for at alle barn skal oppleve vennskap at personalet viser interesse og engasjement og deler av sin kunnskap at voksne stimulerer barns nysgjerrighet og møter deres spørsmål på en respektfull måte at fagområdene skal knyttes til både formelle og uformelle læringssituasjoner at de voksne har fokus på barnas medvirkning hensiktsmessig utforming av det fysiske miljø Definere og løfte leken som læringsarena Sosial kompetanse Slik gjør vi det hos oss: Gjennom de voksnes aktive deltakelse i barnets lek, gis barnet et godt grunnlag for å være medvirkende til egen læring. Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet. Vi vil bruke det fysiske miljøet som den tredje pedagogen, det vil si hvordan vi med våre muligheter av lokaler osv kan tilrettelegge til gode læringsstunder for barna gjennom leken, både inne og ute.

4 OMSORG OG OPPDRAGELSE Barnehageloven 2 Barnehagens innhold Rammeplan pkt 2.1 Omsorg har verdi i seg selv og er nært knyttet til oppdragelse, helse og trygghet, og er samtidig en viktig forutsetning for barns utvikling og læring. (s.25) Oppdragelse er en prosess der voksne leder og veileder neste generasjon. Gjennom oppdragelsen overføres verdier, normer, tanker og uttrykks- og handlingsmåter. (s.25) Temahefte rammeplanen.pdf Bærum kommune Fokusområde barn under 3 år Mål: Se meg omsorg og relasjoner Sandvika område Dette skal skje i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem gjennom at de voksne er samstemte og gode rollemodeller at voksne har fokus på normer og verdier at personalet har kunnskap om egen barnehages kulturelle og språklige mangfold slik at hver og én møter og møtes med respekt at voksne veileder barna og setter rammer for hva som er riktig og galt at vi oppmuntrer barna til å formidle synspunkter og derved gir dem mulighet til deltakelse i et demokratisk samfunn at vi har fokus på fleksibilitet, ro, hvile, trygghet, gode og nære relasjoner gode rutiner og sjekkpunkter for at dette tas opp på personalmøter etc at den voksne har forståelse for hvert enkelt barns behov. Det skal være balanse mellom enkeltbarn og gruppe tverrfaglig samarbeid 2010 og og Sjekkpunkter for foreldresamtaler utarbeides i pedledenettverk Hva er viktigst hos oss i år Hva legger vi i ord som respekt, rollemodell, normer, fleksibilitet osv

5 BARNS MEDVRIKNING Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. 3 Barnehageloven Rammeplan for barnehager s 13 Kommunale føringer Felles for Sandvika område Barns medvirkning skal være en del av barnehagens arbeid i følge statlige føringer innen Arbeidet med Barns medvirkning skal vedlikeholdes på et godt nivå i hver enkelt barnehage og være beskrevet i hver enkelt barnehages årsplan Anerkjennelse skal prege vårt arbeid med barna og vår måte å høre på deres synspunkter om egen hverdag. Et planleggings-, dokumentasjons- eller evalueringsarbeide er ikke godt nok før barnas reaksjoner på en eller annen måte er tatt med i bearbeidingen. Vi skal huske at barn har mange måter å formidle sine synspunkter på, og at verbalspråk er ofte den vanskeligste formen. Barna skal oppleve at de får innflytelse på sin egen hverdag - komme med egne ønsker og klare å formidle når det er noe de ikke synes er bra (selv om det ikke alltid er deres løsning som velges). Vi leser, diskuterer og utveksler aktuell litteratur Vi samarbeider med barnas foreldre og andre instanser som er aktuelle for hvert enkelt barn Barns medvirkning er et aktuelt tema for veiledning og kurs både for grupper i nettverket og i hver enkelt barnehage Konkretiseres i områdets virksomhets plan Kurs, veiledning og tema for ped.ledergrupper og assistenter Evaluere temaet Evaluere og oppsummere Slik gjør vi det hos oss: Hvordan barns rett til medvirkning praktiseres, vil være avhengig av barnets alder og modenhet. De yngste barna formidler i hovedsak sine ønsker, behov og synspunkter gjennom kroppsholdning, mimikk og andre følelsemessige uttrykk. Hos små barn bærer kroppen og mimikken i seg selv både følelser, intensjoner og tanker. De eldre barna har gjennom verbalspråket store muligheter til å påvirke. Vi voksne må vise anerkjennelse for barnas undring, spørsmål og innspill, og vise at barnas initiativ blir tatt på alvor. Barna skal oppleve at deres innspill nedfelles i planer og aktiviteter. Vi i barnehagen legger vekt på å være tilstedeværende og deltagende i barnas aktiviteter og lek. Hovedoppgaven blir å prøve å fange opp barnas kroppslige og verbale uttrykk, tolke og bekrefte barnas ønske. Vi voksne må være anerkjennende og tydelige. Barns rett til medvirkning betyr ikke at barna alltid får det som de vil. Ansvaret for det som skjer i barnehagen ligger hos de voksne. Barna trenger voksne veiledere. Det er vårt ansvar at valgene barna tar, er gode nok og i samsvar med mål og verdier.

6 SPRÅK Lov om barnehager Rammeplan for barnehager kap 2.5 og Kap 3.1. Kommunale føringer. Ekstra fokus på språk Temahefte _om_språkmiljø_og_språkstimulering_i_barnehagen_bokmål_web.pdf Felles for Sandvika område: Bærum kommunes mål for språk er vårt mål Vi utveksler gode erfaringer og ideer i ulike nettverk Vi legger vekt på et godt samarbeid med barnas foreldre Slik gjør vi det hos oss: Vi legger stor vekt på et godt språkmiljø. Språket er det viktigste kommunikasjonsmidlet. Det er nøkkelen til barnas mestring i samfunnet. Språket er redskap for tenkning og det beste middelet for å uttrykke tanker og følelser. Vi vil derfor tenke språkstimulering i alle hverdagssituasjoner og aktiviteter i barnehagen. Vi voksne skal sørge for at barna får konkrete erfaringer og opplevelse sammen med hverandre og de voksne. Dette gir begrepsinnlæring og motivasjon til å snakke sammen. Vi trenger noe å snakke om og noen å snakke med for å utvikle språket. I vår barnehage er dette spesielt viktig fordi vi har en stor andel flerspråklige barn. I samlingene bruker vi konkret materiale når det fortelles eventyr og historier. Vi bruker bøker, eventyr, rim, regler og sanger. I år har vi spesielt fokus på bøker. Vi har et eget språkrom og har ansatt en pedagog som arbeider spesielt med språk og språkgrupper. Morsmål: Veldig mange av barnehagens barn vokser opp med to eller flere språk. Norsk er barnehagens felles språk. En god morsmålsstimulering de tre første årene, gir et godt grunnlag for andrespråket. Derfor er det viktig at foreldrene fastholder sitt morsmål hjemme, slik at barna ikke mister sitt morsmål i møtet med barnehagen. Et godt morsmål er foreldrenes ansvar og er en forutsetning for å bli god i norsk. Vi er også oppmerksomme på at de barn som er ettspråklige og vokser opp i norsk språkmiljø skal ivaretas og utfordres. Det innebærer at vi som personale må være bevisst på å ha en rik og variert språkbruk overfor alle barnehagens barn. Gjennomgang av nytt Leseaksjonen temahefte Stort med bok Evaluering Kurs/møte med aktuelt tema for foreldrene Befeste det gode vi gjør

7 BARN UNDER 3 ÅR Statlige føringer barnehageplass til alle barn Lov om barnehager Rammeplan for barnehager og temaheftet de minste barna i barnehagen temahefte_om_de_minste_barna_i_barnehagen1.pdf Kommunale føringer Tidlig innsats Felles for Sandvika område: Vi ønsker å sikre at de yngste barna får gode utviklingsmuligheter i en barnehage som er tilrettelagt for deres behov Vi vil legge vekt på kunnskaper om aldersgruppen 1-3 år. Vi vil legge vekt på et godt samarbeid med barnas foreldre Vi forholder oss til Bærum kommunes arbeid med dette området Slik gjør vi det hos oss Vi skal bidra til å gi barna et godt grunnlag for livslang læring. Det gjør vi ved å støtte barnas nysgjerrighet, vitebegjær og lærelyst. Læring skjer på ulike arenaer gjennom hele livet. Læring er nært sammenvevd med lek, oppdragelse og omsorg. Jo yngre barna er, dess mer av læringen foregår gjennom daglige gjøremål/hverdagsaktiviteter. Barna skal utvikle evne til å kommunisere og samtidig lære seg å mestre en del sosiale ferdigheter. For at de skal utvikle et positivt selvbilde og tilegne seg positive ferdigheter, er det viktig at vi voksne i barnehagen møter dem med omsorg og en anerkjennende holdning. Hverdagsaktiviteter som måltid, hvile og ro, av- og påkledning osv. er betydningsfulle deler av små barns liv i barnehagen. Vi voksne skal møte barnet på en omsorgsfull måte gjennom å la barnet være aktiv medspiller og bidragsyter i samspillet dem imellom. Omsorg i barnehagen handler både om relasjoner mellom de voksne og barna, og barnas omsorg for hverandre. Definere behov for felles fokus Opplæringsbehov for assistenter Evaluering Kurs/møte med aktuelt tema for foreldrene Befeste det gode vi gjør

8 PROGRESJON I FAGOMRÅDENE Barnehageloven 2 Rammeplan for barnehager s 33 temahefte_om_barns_medvirkning.pdf Kommunale føringer Utrede og iverksette tiltak for å tilpasse barnehagenes driftsnivå til budsjettrammen. Gjennomføre tiltak som øker andelen pedagogisk ledere i barnehagene. Barnehagene skal være bevisst sin rolle som del av utdanningsløpet i Bærum. Felles for Sandvika område: For å sikre progresjon i fagområdene velger vi i Sandvika område å ha fokus på at de voksne skal ha tilstrekkelig kompetanse på barns utvikling og på hva progresjon er at de voksne skal være bevisst hva de kan gjøre i forhold til å hjelpe barns utvikling at de voksne har ansvar for å sikre utvikling i leken at alle aktiviteter er tilrettelagt for de ulike alderstrinnene å kartlegge de barna vi ser kan trenge ekstra oppfølging - i samarbeid med foreldrene. Aktuelle kartleggingsverktøy kan være TRAS, Askeladden, Alle med og andre. å sette mål for hvert enkelt barn i samarbeid med foreldrene at alle barnehagene utvikler sin egen progresjonsplan Hvert område får sine årlige sjekkpunkter for evaluering: Hva har vi gjort og gjør vi det vi har sagt vi skal gjøre Uttalelser fra SU Uttalelser fra personalet Uttalelser fra barna Hvilke kurs er gjennomført/trenger vi Vi har gode systemer for synliggjøring Slik gjør vi det hos oss: Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. Vi legger vekt på progresjon (utvikling og fremskritt) når vi planlegger og gjennomfører innholdet i barnehagen, med temaer og aktiviteter. Dette skjer primært i samarbeid mellom barna og personalet. Men også samarbeid med foreldrene vil prege innholdet og opplegget for det enkelte barnet og barnegruppene generelt. Hele dagen legger personalet til rette for å tilpasse opplegg og innhold til barnas utviklingsnivå. Vi har gruppedager for de ulike aldrene der de er sammen med barn i samme alder og gjør forskjellige aktiviteter.

9 OVERGANG BARNEHAGE SKOLE Barnehageloven 2 Barnehagens innhold Rammeplan Kapittel 5 pkt.5.1 s.53 rammeplanen.pdf 5.1. Grunnskolen Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. Planer for barns overgang fra barnehage til skole må være nedfelt i barnehagens årsplan. Barnehage og skole bør gi hverandre gjensidig informasjon om sine respektive virksomheter. Det må legges til rette for at barn kan ta avskjed med barnehagen på en god måte, glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage og skole. Dersom barnehagen skal gi skolen informasjon om enkelt barn, skal foreldre samtykke til dette. Samarbeidet må både fokusere på hva barn kan og mestrer og på hva de kan trenge særskilt støtte til. Nært samarbeid mellom barnehage og skole er særlig viktig for barn som har behov for særskilt tilrettelagt omsorgs- eller læringsmiljø. Dersom det er behov for omfattende tilrettelegging, må samarbeide etableres i god tid før barnet begynner skolen. Bærum Kommune Bærum kommunes overgangsrutiner for overganger i opplæringsløpet. Sandvika område Dette skal skje gjennom Invitere fadderne til å lese for førskolebarna Invitere sfo leder/personalet til å komme på besøk. Invitere rektor på besøk Invitere lærere til foreldremøter høst og eller vår. Vi skal arbeide for felles retningslinjer for hvordan overgangsskjemaene skal skrives Utarbeide noen felles områder som alle 5-åringene bør ha vært innom i løpet av sitt siste år i barnehagen. Vi skal drøfte, og evt utvide, samarbeidsformene med våre aktuelle skole Møte mellom ped.ledere og skole om gjensidige forventninger. Utarbeide noen felles læringsområder for våre førskolebarn Overgangsskjemaet diskuteres Evaluere og revidere 9

10 PEDAGOGISK LEDELSE : lov om barnehager: - barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse - pedagogiske ledere må ha utdannelse som førskolelærer - styrer, har sammen med pedagogisk leder, ansvar for å utarbeide en årsplan - barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem Rammeplan for barnehager side 16 rammeplanen.pdf Kommunale føringer: Nettverk for ped.ledere Veiledning av nyutdannete Veiledning av pedagoger på disp Sandvika område: Gode pedagogiske ledere er en forutsetning for et godt læringsmiljø og god organisering i barnehagene. Pedagogiske ledere skal: - veilede eget personale - organisere egen base/ avdeling - iverksette, synliggjøre og dokumentere planer - evaluere arbeidet - se til at hvert barn får helhetlig opplæring - ansvar for daglig dialog med foresatte, for å sikre barns trivsel og utvikling - holde seg faglig oppdatert og ha evne til å reflektere over barnehagens verdigrunnlag, egne verdier, holdninger og væremåte - forholde seg aktivt til områdets virksomhetsplan og tidsaksen tilknyttet hvert enkelt område Nina Nakling for ledere Pedledernettverk Årlig fagdag Februar Språk Sosial kompetanse

11 VOKSENROLLEN Rammeplanen s. 30: personalet må være tydelige modeller og bevisste på eget kulturelt og verdimessig ståsted rammeplanen.pdf Rammeplanen s. 29: personalet er viktige som språklige forbilder Rammeplanen s. 27. personalet må dele av sin kunnskap, utvise engasjement og oppfinnsomhet for å vekke interesse hos barna St.meld.nr.41: en styrkning av barnehagen som læringsarena kan ikke realiseres uten et kompetent personale. Alle som arbeider i barnehagen må ha kunnskap om barn, barndom og barnehagens samfunnsmandat = Bærum kommunes føringer /6.html?id= Lov om barnehager om bemanning Sandvika område: Voksenrollen utvikles ved: aktiv deltakelse, bevisstgjøring og refleksjon å delta på kommunal opplæring, sentralt og i området, for nye assistenter å delta på intern opplæring som personalmøter, veiledning og kurs å utvikle kultur for samarbeid at fagnettverket legger til rette for at voksenrollen blir diskutert og at eventuelle strategier for vekst blir lagt Ped.leder i lederrollen Skriftlig og muntlig kommunikasjon Den voksne som rollemodell. Hvilke verdier og egenskaper er viktige

12 DOKUMENTASJON OG VURDERING Hensikten med dokumentasjon og vurdering er å forbedre den pedagogiske praksis. Lov om barnehage Rammeplan for barnehager s 49 og 50 Sandvika distrikt: jfr vedtatte satsninger Vi anser virksomhetsplanen som en del av vårt dokumentasjonsarbeid Vi skal alltid ha et etisk fokus på dokumentasjon og vurdering Vi forholder oss til det som etterspørres i forbindelse med tilsyn Hver barnehage har eget årshjul for dokumentasjon og vurdering Kartlegging av barn skal være godt begrunnet og ha en uttalt hensikt Vi anser refleksjon som viktig og nødvendig og åpner for en kritisk og reflekterende praksis Vedlikehold og videreutvikling jevnlig til 2014 Slik gjør vi det hos oss: Hver avdelning vil gi ut en periodeplan 3-4 ganger per år med periodens aktiviteter og innhold. Etter hver periodeplan blir perioden evaluert/vurdert, slik at man kan ta det med seg videre i den nye periodeplanen. Hver avdelning skriver ukes/eller månedsplaner. Vi personal forteller hver dag litt om dagens aktiviteter. Det vil bli hengt opp bilder fra turer/aktiviteter og hverdagssituasjoner. Vi vurderer/evaluerer det overstående arbeid, for å kunne være i stand til å forbedre og eventuelt endre nåværende praksis. Vi ønsker å være en lærende organisasjon Vi kartlegger barna der det har en uttalt hensikt, det gjelder som oftest språkkartlegginger.

13 RÅDMANNENS PLATTFORM Rådmannen i Bærum, Marit Ege Langfeldt, har introdusert medarbeiderskap for kommunens ansatte; Medarbeiderskap er et viktig fundament for utviklingen av en lærende organisasjon og for å møte kravet til omstilling, fleksibilitet og raskere forandringstakt. Lederskap og medarbeiderskap utvikles best sammen i et forpliktende samspill, og ikke hver for seg. Rådmannen vil at vi skal ha fokus på Bærum Kommunes omdømme. God arbeidsgiverpolitikk og positivt omdømme skal sikre tilstrekkelig og kompetent bemanning. Omdømme handler om hva andre sier om oss og hva vi sier om oss selv. Vi har en positiv holdning til barnehageyrket og omtaler barnehagene positivt. I rådmannens mål for 2008 ble det besluttet at det skulle utarbeides et felles verdigrunnlag for Bærum Kommune. Verdigrunnlaget er formulert i et sett med verdier. Verdiene skal gjelde for ledere og ansatte i kommunen, samt kjennetegne kommunen i dens møte med borgere som er brukere av kommunale tjenester. Hensikten med et felles verdigrunnlag er blant annet at verdiene skal betraktes som sosiale forsterkere av god etisk atferd, og at de skal sette en standart som ledere og ansatte kan måle beslutningene sine mot. Bærum kommunes verdier er MOT, ÅPENHET og RESPEKT. Sandvika område: Vi skal definere hva medarbeiderskap betyr Vi skal bevisstgjøre våre medarbeidere på betydningen av et godt omdømme. Definere hva verdiene betyr for oss Slik gjør vi det hos oss: Vi vil gjennom dialog med andre vise; Åpenhet: Vi er ærlige voksne som gir av oss selv. Vi er imøtekommende, nysgjerrige og aksepterende Respekt: Vi tar alle på alvor, lytter, tolererer og godtar ulikheter Mot: Vi er tydelige og tør å si ifra. Med tro på oss selv tar vi utfordringer og tenker nytt.

14 HMS Bærum kommunes HMS-mål er Sandvika distrikts HMS-mål og skal kjennes igjen i interne HMS-mål. Målsetning for HMS- Bærum Kommune Helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeidet i Bærum kommune skal bidra til utvikle sunne og trygge arbeidsplasser. Et trygt og stimulerende arbeidsmiljø er en forutsetning for at kommunen skal kunne løse sine samlede oppgaver på en effektiv og kvalitetsmessig måte. Bærum kommune skal jobbe systematisk med HMS for å: skape trivsel på arbeidsplassen. forebygge ulykker, miljø- og helseskader på våre ansatte og våre brukere. verne det ytre miljø mot forurensning. følge pålagte lover og forskrifter. Ledere må sørge for å gjøre forbedringsarbeidet til en naturlig del av daglig drift. Arbeidet med HMS - vårt totale arbeidsmiljø - er et lederansvar, men krever også bred medvirkning fra alle ansatte. I praksis betyr det at alle har et ansvar for arbeidsfellesskapet ved å vise gjensidig respekt og toleranse for hverandre. Arbeidsmiljøloven Forskrift om systematisk HMS-arbeid Veiledning for systematisk HMS-arbeid finnes på HMS-håndboken Personalhåndboken Tjenestestedets lokale HMS-plan (med nødvendige rutiner) Felles for Sandvika område Vi følger og kjenner til Bærum kommunes håndbøker Alle barnehagene har jevnlige referatførte medbestemmelsesmøter (MBM) Alle tjenestestedene har Kvalitets- og etikkutvalg i forlenget MBM Alle har en HMS-plan med gjenkjennelige mål Alle har internkontrollsystemer som sikrer brukere(barn), personalet og bygningene. Vi har nettverk: *Ledernettverk og fagnettverk for styrerne *Faglige veiledernettverk *Pedagogisk leder-nettverk; ledes av de faglige veilederne i området Det er sentral veiledning for nyutdannede og personer i stillinger på dispensasjon fra utdanningskravet. I Sandvika omåde har vi fokus på nærvær ikke fravær. Vi jobber aktivt med medarbeiderskap, omdømmebygging og Bærum kommunes verdier Alle har gjennomgang av HMS-arbeid, rutiner, prosedyrer, lovverk hvert 4. kvartal. Dette diskuterer vi i fagnettverk for styrere. Felles opplæring og/eller samkjøring der det er mulig. Eks. bevisstgjøring av 14

15 rettigheter og plikter i fht. nærværsarbeid, brannøvelser, førstehjelpkurs. Kvalitetssikre hverandre. Vi diskuterer etiske problemstillinger i alle fora Vi foretar risikoanalyser og kartlegginger, og reviderer planene hvert 4.kvartal. Mal for HMS-arbeid: Styringsdokumenter, risikoanalyser, rutiner og gode skjemaer, resultatdokumentasjon - satt i system Opplæring av ledere Gode rutiner for å holde ansatte lenger i arbeid Gradert sykemeldte, gravide og seniorer Oppdatering for verneombud Revidering av HMS-perm Slik gjør vi det hos oss: Vi opprettholder og videreutvikler våre internkontrollsystemer og interne HMSmålsetning og -plan: Vi arbeider spesielt med støyproblematikk og arbeidsmiljøet Vi er hverandres arbeidsmiljø og har høyt fokus på dette. Utfordrende med og i nye bygg og store endringer. Vi kartlegger arbeidsmiljøet i vi lager en plan for NÅ, SNART og SENERE 15

PLATTFORM FOR VIRKSOMHETEN

PLATTFORM FOR VIRKSOMHETEN PLATTFORM FOR VIRKSOMHETEN 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Barnehagens verdigrunnlag og oppgaver... 3 2.1 Lover og retningslinjer... 3 2.2 Barn og barndom... 3 2.3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 2.4

Detaljer

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Det som blir det gjennomgående temaet dette barnehageåret er mer et resultat av endrede rammebetingelser enn et tema ut fra det pedagogiske innholdet.

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Årsplan 2012-2013 Sandvika distrikt og Storøya barnehage

Årsplan 2012-2013 Sandvika distrikt og Storøya barnehage Årsplan 2012-2013 Sandvika distrikt og Storøya barnehage Del 2 STORØYA BARNEHAGEMED OMSORG FOR HVERANDRE OG NATUREN Årsplan for Storøya barnehage Side 1 av 18 Årsplan for barnehagene i Sandvika distrikt

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

De yngste barna i barnehagen

De yngste barna i barnehagen De yngste barna i barnehagen Antallet barn i barnehagen yngre enn tre år har økt betydelig de siste årene. De yngste barna har et større omsorgsbehov og vil kreve mer tid sammen med voksne enn de større

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE 01.01.2015 ULNA AS PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE Hvordan skape et positivt selvbilde hos barn? For at barnet skal utvikle et positivt selvbilde, må det møte positive holdninger fra barn og voksne.

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Barnehager Senja. Årsplan 2016/2017. Botnhamn barnehage. Avdeling Botnhamn. Avdeling Fjordgård. Godkjent av SU i Botnhamn barnehage den

Barnehager Senja. Årsplan 2016/2017. Botnhamn barnehage. Avdeling Botnhamn. Avdeling Fjordgård. Godkjent av SU i Botnhamn barnehage den Barnehager Senja Årsplan 2016/2017 Botnhamn barnehage Avdeling Botnhamn Avdeling Fjordgård Godkjent av SU i Botnhamn barnehage den 06.10.2016 1 Innholdsfortegnelse felles del Om barnehagen... 3 Pedagogisk

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

BARNEHAGENE I ARENDAL KOMMUNE Kvalitetsdokument 2013 2016

BARNEHAGENE I ARENDAL KOMMUNE Kvalitetsdokument 2013 2016 BARNEHAGENE I ARENDAL KOMMUNE Kvalitetsdokument 2013 2016 ARENDAL KOMMUNE Oppvekst Vedtatt i Arendal bystyre 20. juni 2013 Arendalsbarnehagene sammen om kvalitet Vår visjon: Blikk for den enkelte og rom

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Utdanningsdirektoratet Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk Bidra til kvalitetsutvikling i utdanningssektoren

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Kvalitetsstigen 0-6 år

Kvalitetsstigen 0-6 år Kvalitetsstigen 0-6 år Utviklingsplan for de kommunale barnehagene i Storfjord kommune 2012-2015 1 Forord Planen er en pedagogisk og faglig kvalitetsutviklingsplan for barnehagesektoren i perioden 2012-2015.

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2017/2018:

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE Kilde: Google bilder Avdeling oppvekst Revidert september 2014 INNLEDNING I rammeplan for barnehager, kap. 5.1 heter det: Barnehagen skal, i samarbeid

Detaljer

AVDELING FOR OPPVEKST

AVDELING FOR OPPVEKST AVDELING FOR OPPVEKST Utviklingsplan (virksomhetsplan) for perioden: 2016-2020 For ansvar: 2168 Tjenesteenhet: Egge barnehage/egge ressursbarnehage Ansvarlig tjenesteenhetsleder: Anne Stuevold Fokusområde

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage -med livslang lyst til lek og læring Årsplan for Sørumsand barnehage År 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV SØRUMSAND BARNEHAGE... 4 VERDIGRUNNLAG... 5 OMSORG, LEK OG LÆRING... 6 FAGOMRÅDENE... 7

Detaljer

ÅRSPLAN FOR REVEENKA 2013-2014

ÅRSPLAN FOR REVEENKA 2013-2014 ÅRSPLAN FOR REVEENKA 2013-2014 Innledning Denne årsplanen har som intensjon å fortelle hvordan vi ønsker å arbeide på avdelingen dette året. Utgangspunktet for vårt arbeid er rammeplan for barnehager,

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2013/2014 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2013/2014 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

«Glød og go fot Hele dagen!»

«Glød og go fot Hele dagen!» «Glød og go fot Hele dagen!» KVALITETSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN i Orkdal kommune FORMÅL FORMÅLET MED KVALITETSPLANEN: Styringsredskap for skoleeier, rektorer, skolefritidsleder og ansatte Sikre alle

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Sandsvær barnehage SA "DET DU TROR OM MEG, SLIK DU ER MOT MEG, HVORDAN DU SER PÅ MEG, SLIK BLIR JEG" (M. Jennes) 1 Innholdsfortegnelse 1. Hovedmål. 3 2. Delmål... 3 3. Formål...

Detaljer

Kompetanseplan for Villa Villekulla familiebarnehage

Kompetanseplan for Villa Villekulla familiebarnehage Kompetanseplan for Villa Villekulla familiebarnehage 2014-2018 Kompetanseplan for Hortensbarnehagen 2014-2018 Personalets faglige og personlige kompetanse er barnehagens viktigste ressurs og en forutsetning

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

PLAN FOR ET SYSTEMATISK SPRÅKTILBUD SISTE ÅR FØR SKOLESTART

PLAN FOR ET SYSTEMATISK SPRÅKTILBUD SISTE ÅR FØR SKOLESTART 1 PLAN FOR ET SYSTEMATISK SPRÅKTILBUD SISTE ÅR FØR SKOLESTART Planen er forankret i Moss kommunes økonomiplan 2011-2014: Alle barn i Moss kommunes barnehager skal fra 2011 ha et systematisk språktilbud

Detaljer

SPRÅKMILJØ - kartlegging i barnehagen

SPRÅKMILJØ - kartlegging i barnehagen SPRÅKMILJØ - kartlegging i barnehagen Revidert utgave høsten 2013 Bakgrunn For at barn skal utvikle språk trenger de å være i gode språkmiljøer. Forskning viser at ordforråd og begrepsforståelse er sentralt

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

ÅRSPLAN FOR TOMMELITEN

ÅRSPLAN FOR TOMMELITEN ÅRSPLAN FOR TOMMELITEN 2013-2014 Innledning Denne årsplanen har som intensjon å fortelle hvordan vi ønsker å arbeide på avdelingen dette året. Utgangspunktet for vårt arbeid er rammeplan for barnehager,

Detaljer

I Gnist Barnehager er vi stadig i utvikling. I etterkant av alle aktiviteter og prosjekter skal barnas reaksjoner og tilbakemeldinger danne grunnlag

I Gnist Barnehager er vi stadig i utvikling. I etterkant av alle aktiviteter og prosjekter skal barnas reaksjoner og tilbakemeldinger danne grunnlag Lek og aktiviteter spinner sjelden rundt ett fagområde. På tur i naturen kan for eksempel både samarbeid, miljøvern, matematikk, språk og kroppsbeherskelse utvikles. I Gnist barnehager anerkjenner vi at

Detaljer

ÅRSPLAN. Pedagogisk utvikling 2016/2017. Tiurkroken barnehage. «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN. Pedagogisk utvikling 2016/2017. Tiurkroken barnehage. «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2016/2017 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Situasjonsbeskrivelse og veien videre 2016/2017

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE 2 Hva er en pedagogisk plattform: En pedagogisk plattform

Detaljer

IMPLEMENTERINGSPLAN SPRÅKLØYPER 2017 BUGØYNES BARNEHAGE

IMPLEMENTERINGSPLAN SPRÅKLØYPER 2017 BUGØYNES BARNEHAGE IMPLEMENTERINGSPLAN SPRÅKLØYPER 2017 BUGØYNES BARNEHAGE «Først i rekka» Heve kvaliteten i arbeid med språk, lesing og skriving. INNLEDNING: Språkløyper er en nasjonal strategi og et helhetlig løft som

Detaljer

LEK OG LÆRING UTFORSKNING

LEK OG LÆRING UTFORSKNING LEK OG LÆRING UTFORSKNING DELAKTIGHET ÅRSPLAN 2016/2017 En arena for kulturelle uttrykk med barnet i sentrum. Moholt barnehage 1 Moholt barnehage drives av Studentsamskipnaden i Trondheim og ligger sentralt

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE 2017-2020 Gjelder fra november 2017 til november 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Barnehagens samfunnsmandat... 3 Bråten barnehages verdiplattform og visjon...

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

LEK OG LÆRING UTFORSKNING

LEK OG LÆRING UTFORSKNING LEK OG LÆRING UTFORSKNING DELAKTIGHET ÅRSPLAN 2016/2017 En arena for kulturelle uttrykk med barnet i sentrum. Moholt barnehage Sit Barn Moholt Moholt allé 9b 7050 Trondheim tlf: 475 04 655 www.sit.no/barn

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE TROLLSKOGEN BARNEHAGE, KANTARELLEN 23, 1405 LANGHUS TLF.: 64 91 18 20-26 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Som vanlig gir årsplanen oversikt over

Detaljer

Strategiplan FOR KOMMUNALE. Barnehager

Strategiplan FOR KOMMUNALE. Barnehager Strategiplan FOR KOMMUNALE Barnehager 2011-2016 INNLEDNING Bakgrunn Kommunestyret er Jfr. Barnehageloven 8 øverste myndighet og eier av de kommunale barnehagene, og derved ansvarlig for at kravene i Barnehageloven

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

RAKALAUV BARNEHAGENS VISJON BARNEHAGE SA. I Modige Rakalauv får onga vara onger! Torhild Gran

RAKALAUV BARNEHAGENS VISJON BARNEHAGE SA. I Modige Rakalauv får onga vara onger! Torhild Gran 01.06.2012 RAKALAUV BARNEHAGE SA BARNEHAGENS VISJON 2012-2015. I Modige Rakalauv får onga vara onger! Torhild Gran Innledning: I 2007 utarbeidet ansatte i Rakalauv Barnehage visjonen, «I modige Rakalauv

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Dette er metaforen for vår måte å tenke på. Dere kan lese mer om den i ideologien vår eller på www.basmobakken.

Innholdsfortegnelse. Dette er metaforen for vår måte å tenke på. Dere kan lese mer om den i ideologien vår eller på www.basmobakken. Innholdsfortegnelse Innledning s. 2 Årets satsing s. 3 Lek s. 4 Læring s. 5 Pedagogisk dokumentasjon s. 7 Overgang barnehage - skole s. 8 Årshjul 2013 / 2014 s. 9 Dette er metaforen for vår måte å tenke

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER

HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER Mål: styrke barns sosiale kompetanse slik at mobbing unngås (forebyggende). Fokusområde Mål for barnet For å arbeide i retning

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT barnehagebasert vurdering

TILSYNSRAPPORT barnehagebasert vurdering TILSYNSRAPPORT barnehagebasert vurdering Barnehagebasert vurdering er et ledd i Trondheim kommunes tilsyn med barnehagene. Tilsynet er hjemlet i Lov om barnehager 8 og 16. I følge loven skal kommunen gi

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Språkglede i en mangfoldig barnehage

Språkglede i en mangfoldig barnehage Språkglede i en mangfoldig barnehage Prosjekt 2009 2010 Storetveit barnehage Vi ser deg med hjertet 1 Kommunikasjon, språk og tekst Rammeplan s. 35 Skape et miljø hvor barn og voksne daglig opplever spenning

Detaljer

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene 2010 2014 Forord Alle barnehager innen kommunens grenser er en viktig del av kongsbergsamfunnet. Kommunestyret har fastsatt en kommuneplan som ved sin visjon

Detaljer

Verdier og mål i rammeplanene

Verdier og mål i rammeplanene Verdier og mål i rammeplanene ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.10.2015 Utdrag fra Rammeplan for SFO i Bodø Mål "SFO skal: Ivareta småskolebarnas behov for variert lek og aktivitet I samarbeid med hjem og skole

Detaljer

FAGPLAN. Planlegging, dokumentasjon og vurdering

FAGPLAN. Planlegging, dokumentasjon og vurdering FAGPLAN Planlegging, dokumentasjon og vurdering Frampå 2013 2016 «Frampå 2013-2016» er Grenland Barnehagedrifts (GBD) overordnede strategidokument. Det bygger på styringsdokumenter som barnehageloven med

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE

LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE 2016 raus - engasjert - kompetent - reflektert 1 Denne lokale årsplan for Skoglund barnehage bygger på felles Årsplan for Virksomheten Søndre Slagen barnehager 2016,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Innledning Jf. opplæringsloven 13-7 skal alle kommuner ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for elever på 1.-4.årstrinn, samt for elever med

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2013 Nordby barnehage Visjon: Hjerterom for alle Vår pedagogiske profil: «Læring i alt for alle!» Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Visjon: Her i Vestveien ønsker vi å få frem den beste utgaven av alle sammen!

Visjon: Her i Vestveien ønsker vi å få frem den beste utgaven av alle sammen! 0 Vestveien barnehage Årsplan for 2016-17 Visjon: Her i Vestveien ønsker vi å få frem den beste utgaven av alle sammen! Våre tre verdier er Likeverd - Alle er like mye verdt, men unike i seg selv, Vi har

Detaljer

Overordnet handlingsplan

Overordnet handlingsplan Overordnet handlingsplan 2013 2016 Innholdsfortegnelse: Innledning akgrunn for det pedagogiske arbeidet Satsningsområder Handlingsplan Innledning Virksomhetsplanen er en fireårig plan. Den vil bli jevnlig

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Toveien 30, 1407 Vinterbro Telefon: 64 96 27 11 E post: togrenda.barnehage@as.kommune.no Nettadresse: www.togrendabarnehage.no Småforskerne i Ås - kan, vil og våger PRESENTASJON AV

Detaljer

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Virksomhetsplan 2016-2019 Innledning. Finneidfjord barnehages virksomhetsplan beskriver hva barnehagen skal arbeide med de neste fire årene. Denne planen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Felles pedagogisk plattform for de kommunale barnehagene i Lillehammer

Felles pedagogisk plattform for de kommunale barnehagene i Lillehammer Felles pedagogisk plattform for de kommunale barnehagene i Lillehammer. 2017-2021. God samordnet innsats gir trygghet, kompetanse og livsmestring. Vi har disse tre ordene som ledetråder for vårt arbeid:

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2015/2016 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2015/2016 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim tlf: 73 93 19 38 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage drives

Detaljer

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN BARNDOMMEN I FOKUS I EN GLAD HVERDAG Ved Nardo barnehager setter vi barnet i fokus. Dere møter positive, fleksible voksne

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO i Molde kommune

Kvalitetsplan for SFO i Molde kommune Kvalitetsplan for SFO i Molde kommune 2013-2018 2 Formelle krav til kvalitet og innhold SFO i opplæringsloven Skolefritidsordningen er hjemlet i Opplæringsloven 13-7. Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan Høsten 2012 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Planen gjelder

Detaljer

Handlingsplan for Siggerud område 2013-2014

Handlingsplan for Siggerud område 2013-2014 Handlingsplan for Siggerud område 2013-2014 Med utgangspunkt i intensjonen om handlingsplanen for barnehage, skole og SFO, har Siggerud gård barnehage, Siggerud barnehage og Siggerud skole og SFO valgt

Detaljer

VEILEDER. Foreldresamarbeid

VEILEDER. Foreldresamarbeid VEILEDER Foreldresamarbeid Frampå 2013 2016 I Barnehagelovens 1 Formål er det samarbeidet med hjemmet som innleder lovteksten: «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2016/2017

Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

Progresjonsplaner. Antall, rom og form og Natur, miljø og teknikk

Progresjonsplaner. Antall, rom og form og Natur, miljø og teknikk Progresjonsplaner Antall, rom og form og Natur, miljø og teknikk Lokale planer for barnehagene i Rennebu kommune Gjeldende fra 1.januar 2009 PROGRESJON: Gjennom progresjon vil barna oppleve at hvert barnehageår

Detaljer

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage Tønsberg kommune «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage INNLEDNING Sammen om barna - samarbeid mellom hjem og barnehage, er utarbeidet både som en forventningsavklaring og som et arbeidsverktøy

Detaljer