Årsplan/ Virksomhetsplan Sandvika område. Hamang barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan/ Virksomhetsplan. 2010 2014 Sandvika område. Hamang barnehage"

Transkript

1 Årsplan/ Virksomhetsplan Sandvika område

2 VIRKSOMHETSPLAN Alle barnehager er underlagt gjeldende lover og regler. I Sandvika område har barnehagene utarbeidet en felles virksomhetsplan. Denne forholder seg til Lov om barnehager, Rammeplan for barnehager og kommunale føringer. Kommunale føringer henger sammen med føringer fra Fylkesmannen og fra Staten. Barnehagene har ulike temaer gjennom året, og hvert sitt særpreg, men mye av virksomheten er så lik at en felles plan er nyttig. Denne planen viser hvordan vi arbeider med dette. Handlingsplanen/årsplanen for den enkelte barnehage sier hvordan og når virksomhetsplanen blir satt ut i livet. Parallelt med vårt arbeid med virksomhetsplanen, foregår et arbeid med flere av disse områdene sentralt i Bærum kommune. Når dette arbeidet er ferdig, vil vi nedfelle det i denne planen. Virksomhetsplanen vil selvfølgelig bli vurdert underveis. I tillegg til årsplanen/virksomhetsplanen, kommer til å lage et årshjul over de ulike aktivitetene som skjer under et år.

3 SOSIAL KOMPETANSE, LEK OG LÆRING Barnehageloven 2 Barnehagens innhold Rammeplan pkt.2.2, 2.3 og 2.4 Leken har egen verdi og er en viktig side ved barnekulturen.( )Den er en grunnleggende livs og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom. (s.25) Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, vitebegjær og lærelyst og bidra til et godt grunnlag for livslang læring. Barnehagens skal styrke barns læring i formelle og uformelle læringssituasjoner. Personalet skal vektlegge en anerkjennende væremåte i forhold til barns læring. (s.26 og 27) Bærum kommune Rammeplanens fagområder og progresjonsplan er implementerte. Sandvika område Dette skal skje ved at personalet støtter, inspirerer og oppmuntrer barns lek at vi har fokus på sosial kompetanse at personalet legger til rette for at alle barn skal oppleve vennskap at personalet viser interesse og engasjement og deler av sin kunnskap at voksne stimulerer barns nysgjerrighet og møter deres spørsmål på en respektfull måte at fagområdene skal knyttes til både formelle og uformelle læringssituasjoner at de voksne har fokus på barnas medvirkning hensiktsmessig utforming av det fysiske miljø Definere og løfte leken som læringsarena Sosial kompetanse Slik gjør vi det hos oss: Gjennom de voksnes aktive deltakelse i barnets lek, gis barnet et godt grunnlag for å være medvirkende til egen læring. Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet. Vi vil bruke det fysiske miljøet som den tredje pedagogen, det vil si hvordan vi med våre muligheter av lokaler osv kan tilrettelegge til gode læringsstunder for barna gjennom leken, både inne og ute.

4 OMSORG OG OPPDRAGELSE Barnehageloven 2 Barnehagens innhold Rammeplan pkt 2.1 Omsorg har verdi i seg selv og er nært knyttet til oppdragelse, helse og trygghet, og er samtidig en viktig forutsetning for barns utvikling og læring. (s.25) Oppdragelse er en prosess der voksne leder og veileder neste generasjon. Gjennom oppdragelsen overføres verdier, normer, tanker og uttrykks- og handlingsmåter. (s.25) Temahefte rammeplanen.pdf Bærum kommune Fokusområde barn under 3 år Mål: Se meg omsorg og relasjoner Sandvika område Dette skal skje i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem gjennom at de voksne er samstemte og gode rollemodeller at voksne har fokus på normer og verdier at personalet har kunnskap om egen barnehages kulturelle og språklige mangfold slik at hver og én møter og møtes med respekt at voksne veileder barna og setter rammer for hva som er riktig og galt at vi oppmuntrer barna til å formidle synspunkter og derved gir dem mulighet til deltakelse i et demokratisk samfunn at vi har fokus på fleksibilitet, ro, hvile, trygghet, gode og nære relasjoner gode rutiner og sjekkpunkter for at dette tas opp på personalmøter etc at den voksne har forståelse for hvert enkelt barns behov. Det skal være balanse mellom enkeltbarn og gruppe tverrfaglig samarbeid 2010 og og Sjekkpunkter for foreldresamtaler utarbeides i pedledenettverk Hva er viktigst hos oss i år Hva legger vi i ord som respekt, rollemodell, normer, fleksibilitet osv

5 BARNS MEDVRIKNING Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. 3 Barnehageloven Rammeplan for barnehager s 13 Kommunale føringer Felles for Sandvika område Barns medvirkning skal være en del av barnehagens arbeid i følge statlige føringer innen Arbeidet med Barns medvirkning skal vedlikeholdes på et godt nivå i hver enkelt barnehage og være beskrevet i hver enkelt barnehages årsplan Anerkjennelse skal prege vårt arbeid med barna og vår måte å høre på deres synspunkter om egen hverdag. Et planleggings-, dokumentasjons- eller evalueringsarbeide er ikke godt nok før barnas reaksjoner på en eller annen måte er tatt med i bearbeidingen. Vi skal huske at barn har mange måter å formidle sine synspunkter på, og at verbalspråk er ofte den vanskeligste formen. Barna skal oppleve at de får innflytelse på sin egen hverdag - komme med egne ønsker og klare å formidle når det er noe de ikke synes er bra (selv om det ikke alltid er deres løsning som velges). Vi leser, diskuterer og utveksler aktuell litteratur Vi samarbeider med barnas foreldre og andre instanser som er aktuelle for hvert enkelt barn Barns medvirkning er et aktuelt tema for veiledning og kurs både for grupper i nettverket og i hver enkelt barnehage Konkretiseres i områdets virksomhets plan Kurs, veiledning og tema for ped.ledergrupper og assistenter Evaluere temaet Evaluere og oppsummere Slik gjør vi det hos oss: Hvordan barns rett til medvirkning praktiseres, vil være avhengig av barnets alder og modenhet. De yngste barna formidler i hovedsak sine ønsker, behov og synspunkter gjennom kroppsholdning, mimikk og andre følelsemessige uttrykk. Hos små barn bærer kroppen og mimikken i seg selv både følelser, intensjoner og tanker. De eldre barna har gjennom verbalspråket store muligheter til å påvirke. Vi voksne må vise anerkjennelse for barnas undring, spørsmål og innspill, og vise at barnas initiativ blir tatt på alvor. Barna skal oppleve at deres innspill nedfelles i planer og aktiviteter. Vi i barnehagen legger vekt på å være tilstedeværende og deltagende i barnas aktiviteter og lek. Hovedoppgaven blir å prøve å fange opp barnas kroppslige og verbale uttrykk, tolke og bekrefte barnas ønske. Vi voksne må være anerkjennende og tydelige. Barns rett til medvirkning betyr ikke at barna alltid får det som de vil. Ansvaret for det som skjer i barnehagen ligger hos de voksne. Barna trenger voksne veiledere. Det er vårt ansvar at valgene barna tar, er gode nok og i samsvar med mål og verdier.

6 SPRÅK Lov om barnehager Rammeplan for barnehager kap 2.5 og Kap 3.1. Kommunale føringer. Ekstra fokus på språk Temahefte _om_språkmiljø_og_språkstimulering_i_barnehagen_bokmål_web.pdf Felles for Sandvika område: Bærum kommunes mål for språk er vårt mål Vi utveksler gode erfaringer og ideer i ulike nettverk Vi legger vekt på et godt samarbeid med barnas foreldre Slik gjør vi det hos oss: Vi legger stor vekt på et godt språkmiljø. Språket er det viktigste kommunikasjonsmidlet. Det er nøkkelen til barnas mestring i samfunnet. Språket er redskap for tenkning og det beste middelet for å uttrykke tanker og følelser. Vi vil derfor tenke språkstimulering i alle hverdagssituasjoner og aktiviteter i barnehagen. Vi voksne skal sørge for at barna får konkrete erfaringer og opplevelse sammen med hverandre og de voksne. Dette gir begrepsinnlæring og motivasjon til å snakke sammen. Vi trenger noe å snakke om og noen å snakke med for å utvikle språket. I vår barnehage er dette spesielt viktig fordi vi har en stor andel flerspråklige barn. I samlingene bruker vi konkret materiale når det fortelles eventyr og historier. Vi bruker bøker, eventyr, rim, regler og sanger. I år har vi spesielt fokus på bøker. Vi har et eget språkrom og har ansatt en pedagog som arbeider spesielt med språk og språkgrupper. Morsmål: Veldig mange av barnehagens barn vokser opp med to eller flere språk. Norsk er barnehagens felles språk. En god morsmålsstimulering de tre første årene, gir et godt grunnlag for andrespråket. Derfor er det viktig at foreldrene fastholder sitt morsmål hjemme, slik at barna ikke mister sitt morsmål i møtet med barnehagen. Et godt morsmål er foreldrenes ansvar og er en forutsetning for å bli god i norsk. Vi er også oppmerksomme på at de barn som er ettspråklige og vokser opp i norsk språkmiljø skal ivaretas og utfordres. Det innebærer at vi som personale må være bevisst på å ha en rik og variert språkbruk overfor alle barnehagens barn. Gjennomgang av nytt Leseaksjonen temahefte Stort med bok Evaluering Kurs/møte med aktuelt tema for foreldrene Befeste det gode vi gjør

7 BARN UNDER 3 ÅR Statlige føringer barnehageplass til alle barn Lov om barnehager Rammeplan for barnehager og temaheftet de minste barna i barnehagen temahefte_om_de_minste_barna_i_barnehagen1.pdf Kommunale føringer Tidlig innsats Felles for Sandvika område: Vi ønsker å sikre at de yngste barna får gode utviklingsmuligheter i en barnehage som er tilrettelagt for deres behov Vi vil legge vekt på kunnskaper om aldersgruppen 1-3 år. Vi vil legge vekt på et godt samarbeid med barnas foreldre Vi forholder oss til Bærum kommunes arbeid med dette området Slik gjør vi det hos oss Vi skal bidra til å gi barna et godt grunnlag for livslang læring. Det gjør vi ved å støtte barnas nysgjerrighet, vitebegjær og lærelyst. Læring skjer på ulike arenaer gjennom hele livet. Læring er nært sammenvevd med lek, oppdragelse og omsorg. Jo yngre barna er, dess mer av læringen foregår gjennom daglige gjøremål/hverdagsaktiviteter. Barna skal utvikle evne til å kommunisere og samtidig lære seg å mestre en del sosiale ferdigheter. For at de skal utvikle et positivt selvbilde og tilegne seg positive ferdigheter, er det viktig at vi voksne i barnehagen møter dem med omsorg og en anerkjennende holdning. Hverdagsaktiviteter som måltid, hvile og ro, av- og påkledning osv. er betydningsfulle deler av små barns liv i barnehagen. Vi voksne skal møte barnet på en omsorgsfull måte gjennom å la barnet være aktiv medspiller og bidragsyter i samspillet dem imellom. Omsorg i barnehagen handler både om relasjoner mellom de voksne og barna, og barnas omsorg for hverandre. Definere behov for felles fokus Opplæringsbehov for assistenter Evaluering Kurs/møte med aktuelt tema for foreldrene Befeste det gode vi gjør

8 PROGRESJON I FAGOMRÅDENE Barnehageloven 2 Rammeplan for barnehager s 33 temahefte_om_barns_medvirkning.pdf Kommunale føringer Utrede og iverksette tiltak for å tilpasse barnehagenes driftsnivå til budsjettrammen. Gjennomføre tiltak som øker andelen pedagogisk ledere i barnehagene. Barnehagene skal være bevisst sin rolle som del av utdanningsløpet i Bærum. Felles for Sandvika område: For å sikre progresjon i fagområdene velger vi i Sandvika område å ha fokus på at de voksne skal ha tilstrekkelig kompetanse på barns utvikling og på hva progresjon er at de voksne skal være bevisst hva de kan gjøre i forhold til å hjelpe barns utvikling at de voksne har ansvar for å sikre utvikling i leken at alle aktiviteter er tilrettelagt for de ulike alderstrinnene å kartlegge de barna vi ser kan trenge ekstra oppfølging - i samarbeid med foreldrene. Aktuelle kartleggingsverktøy kan være TRAS, Askeladden, Alle med og andre. å sette mål for hvert enkelt barn i samarbeid med foreldrene at alle barnehagene utvikler sin egen progresjonsplan Hvert område får sine årlige sjekkpunkter for evaluering: Hva har vi gjort og gjør vi det vi har sagt vi skal gjøre Uttalelser fra SU Uttalelser fra personalet Uttalelser fra barna Hvilke kurs er gjennomført/trenger vi Vi har gode systemer for synliggjøring Slik gjør vi det hos oss: Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. Vi legger vekt på progresjon (utvikling og fremskritt) når vi planlegger og gjennomfører innholdet i barnehagen, med temaer og aktiviteter. Dette skjer primært i samarbeid mellom barna og personalet. Men også samarbeid med foreldrene vil prege innholdet og opplegget for det enkelte barnet og barnegruppene generelt. Hele dagen legger personalet til rette for å tilpasse opplegg og innhold til barnas utviklingsnivå. Vi har gruppedager for de ulike aldrene der de er sammen med barn i samme alder og gjør forskjellige aktiviteter.

9 OVERGANG BARNEHAGE SKOLE Barnehageloven 2 Barnehagens innhold Rammeplan Kapittel 5 pkt.5.1 s.53 rammeplanen.pdf 5.1. Grunnskolen Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. Planer for barns overgang fra barnehage til skole må være nedfelt i barnehagens årsplan. Barnehage og skole bør gi hverandre gjensidig informasjon om sine respektive virksomheter. Det må legges til rette for at barn kan ta avskjed med barnehagen på en god måte, glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage og skole. Dersom barnehagen skal gi skolen informasjon om enkelt barn, skal foreldre samtykke til dette. Samarbeidet må både fokusere på hva barn kan og mestrer og på hva de kan trenge særskilt støtte til. Nært samarbeid mellom barnehage og skole er særlig viktig for barn som har behov for særskilt tilrettelagt omsorgs- eller læringsmiljø. Dersom det er behov for omfattende tilrettelegging, må samarbeide etableres i god tid før barnet begynner skolen. Bærum Kommune Bærum kommunes overgangsrutiner for overganger i opplæringsløpet. Sandvika område Dette skal skje gjennom Invitere fadderne til å lese for førskolebarna Invitere sfo leder/personalet til å komme på besøk. Invitere rektor på besøk Invitere lærere til foreldremøter høst og eller vår. Vi skal arbeide for felles retningslinjer for hvordan overgangsskjemaene skal skrives Utarbeide noen felles områder som alle 5-åringene bør ha vært innom i løpet av sitt siste år i barnehagen. Vi skal drøfte, og evt utvide, samarbeidsformene med våre aktuelle skole Møte mellom ped.ledere og skole om gjensidige forventninger. Utarbeide noen felles læringsområder for våre førskolebarn Overgangsskjemaet diskuteres Evaluere og revidere 9

10 PEDAGOGISK LEDELSE : lov om barnehager: - barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse - pedagogiske ledere må ha utdannelse som førskolelærer - styrer, har sammen med pedagogisk leder, ansvar for å utarbeide en årsplan - barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem Rammeplan for barnehager side 16 rammeplanen.pdf Kommunale føringer: Nettverk for ped.ledere Veiledning av nyutdannete Veiledning av pedagoger på disp Sandvika område: Gode pedagogiske ledere er en forutsetning for et godt læringsmiljø og god organisering i barnehagene. Pedagogiske ledere skal: - veilede eget personale - organisere egen base/ avdeling - iverksette, synliggjøre og dokumentere planer - evaluere arbeidet - se til at hvert barn får helhetlig opplæring - ansvar for daglig dialog med foresatte, for å sikre barns trivsel og utvikling - holde seg faglig oppdatert og ha evne til å reflektere over barnehagens verdigrunnlag, egne verdier, holdninger og væremåte - forholde seg aktivt til områdets virksomhetsplan og tidsaksen tilknyttet hvert enkelt område Nina Nakling for ledere Pedledernettverk Årlig fagdag Februar Språk Sosial kompetanse

11 VOKSENROLLEN Rammeplanen s. 30: personalet må være tydelige modeller og bevisste på eget kulturelt og verdimessig ståsted rammeplanen.pdf Rammeplanen s. 29: personalet er viktige som språklige forbilder Rammeplanen s. 27. personalet må dele av sin kunnskap, utvise engasjement og oppfinnsomhet for å vekke interesse hos barna St.meld.nr.41: en styrkning av barnehagen som læringsarena kan ikke realiseres uten et kompetent personale. Alle som arbeider i barnehagen må ha kunnskap om barn, barndom og barnehagens samfunnsmandat = Bærum kommunes føringer /6.html?id= Lov om barnehager om bemanning Sandvika område: Voksenrollen utvikles ved: aktiv deltakelse, bevisstgjøring og refleksjon å delta på kommunal opplæring, sentralt og i området, for nye assistenter å delta på intern opplæring som personalmøter, veiledning og kurs å utvikle kultur for samarbeid at fagnettverket legger til rette for at voksenrollen blir diskutert og at eventuelle strategier for vekst blir lagt Ped.leder i lederrollen Skriftlig og muntlig kommunikasjon Den voksne som rollemodell. Hvilke verdier og egenskaper er viktige

12 DOKUMENTASJON OG VURDERING Hensikten med dokumentasjon og vurdering er å forbedre den pedagogiske praksis. Lov om barnehage Rammeplan for barnehager s 49 og 50 Sandvika distrikt: jfr vedtatte satsninger Vi anser virksomhetsplanen som en del av vårt dokumentasjonsarbeid Vi skal alltid ha et etisk fokus på dokumentasjon og vurdering Vi forholder oss til det som etterspørres i forbindelse med tilsyn Hver barnehage har eget årshjul for dokumentasjon og vurdering Kartlegging av barn skal være godt begrunnet og ha en uttalt hensikt Vi anser refleksjon som viktig og nødvendig og åpner for en kritisk og reflekterende praksis Vedlikehold og videreutvikling jevnlig til 2014 Slik gjør vi det hos oss: Hver avdelning vil gi ut en periodeplan 3-4 ganger per år med periodens aktiviteter og innhold. Etter hver periodeplan blir perioden evaluert/vurdert, slik at man kan ta det med seg videre i den nye periodeplanen. Hver avdelning skriver ukes/eller månedsplaner. Vi personal forteller hver dag litt om dagens aktiviteter. Det vil bli hengt opp bilder fra turer/aktiviteter og hverdagssituasjoner. Vi vurderer/evaluerer det overstående arbeid, for å kunne være i stand til å forbedre og eventuelt endre nåværende praksis. Vi ønsker å være en lærende organisasjon Vi kartlegger barna der det har en uttalt hensikt, det gjelder som oftest språkkartlegginger.

13 RÅDMANNENS PLATTFORM Rådmannen i Bærum, Marit Ege Langfeldt, har introdusert medarbeiderskap for kommunens ansatte; Medarbeiderskap er et viktig fundament for utviklingen av en lærende organisasjon og for å møte kravet til omstilling, fleksibilitet og raskere forandringstakt. Lederskap og medarbeiderskap utvikles best sammen i et forpliktende samspill, og ikke hver for seg. Rådmannen vil at vi skal ha fokus på Bærum Kommunes omdømme. God arbeidsgiverpolitikk og positivt omdømme skal sikre tilstrekkelig og kompetent bemanning. Omdømme handler om hva andre sier om oss og hva vi sier om oss selv. Vi har en positiv holdning til barnehageyrket og omtaler barnehagene positivt. I rådmannens mål for 2008 ble det besluttet at det skulle utarbeides et felles verdigrunnlag for Bærum Kommune. Verdigrunnlaget er formulert i et sett med verdier. Verdiene skal gjelde for ledere og ansatte i kommunen, samt kjennetegne kommunen i dens møte med borgere som er brukere av kommunale tjenester. Hensikten med et felles verdigrunnlag er blant annet at verdiene skal betraktes som sosiale forsterkere av god etisk atferd, og at de skal sette en standart som ledere og ansatte kan måle beslutningene sine mot. Bærum kommunes verdier er MOT, ÅPENHET og RESPEKT. Sandvika område: Vi skal definere hva medarbeiderskap betyr Vi skal bevisstgjøre våre medarbeidere på betydningen av et godt omdømme. Definere hva verdiene betyr for oss Slik gjør vi det hos oss: Vi vil gjennom dialog med andre vise; Åpenhet: Vi er ærlige voksne som gir av oss selv. Vi er imøtekommende, nysgjerrige og aksepterende Respekt: Vi tar alle på alvor, lytter, tolererer og godtar ulikheter Mot: Vi er tydelige og tør å si ifra. Med tro på oss selv tar vi utfordringer og tenker nytt.

14 HMS Bærum kommunes HMS-mål er Sandvika distrikts HMS-mål og skal kjennes igjen i interne HMS-mål. Målsetning for HMS- Bærum Kommune Helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeidet i Bærum kommune skal bidra til utvikle sunne og trygge arbeidsplasser. Et trygt og stimulerende arbeidsmiljø er en forutsetning for at kommunen skal kunne løse sine samlede oppgaver på en effektiv og kvalitetsmessig måte. Bærum kommune skal jobbe systematisk med HMS for å: skape trivsel på arbeidsplassen. forebygge ulykker, miljø- og helseskader på våre ansatte og våre brukere. verne det ytre miljø mot forurensning. følge pålagte lover og forskrifter. Ledere må sørge for å gjøre forbedringsarbeidet til en naturlig del av daglig drift. Arbeidet med HMS - vårt totale arbeidsmiljø - er et lederansvar, men krever også bred medvirkning fra alle ansatte. I praksis betyr det at alle har et ansvar for arbeidsfellesskapet ved å vise gjensidig respekt og toleranse for hverandre. Arbeidsmiljøloven Forskrift om systematisk HMS-arbeid Veiledning for systematisk HMS-arbeid finnes på HMS-håndboken Personalhåndboken Tjenestestedets lokale HMS-plan (med nødvendige rutiner) Felles for Sandvika område Vi følger og kjenner til Bærum kommunes håndbøker Alle barnehagene har jevnlige referatførte medbestemmelsesmøter (MBM) Alle tjenestestedene har Kvalitets- og etikkutvalg i forlenget MBM Alle har en HMS-plan med gjenkjennelige mål Alle har internkontrollsystemer som sikrer brukere(barn), personalet og bygningene. Vi har nettverk: *Ledernettverk og fagnettverk for styrerne *Faglige veiledernettverk *Pedagogisk leder-nettverk; ledes av de faglige veilederne i området Det er sentral veiledning for nyutdannede og personer i stillinger på dispensasjon fra utdanningskravet. I Sandvika omåde har vi fokus på nærvær ikke fravær. Vi jobber aktivt med medarbeiderskap, omdømmebygging og Bærum kommunes verdier Alle har gjennomgang av HMS-arbeid, rutiner, prosedyrer, lovverk hvert 4. kvartal. Dette diskuterer vi i fagnettverk for styrere. Felles opplæring og/eller samkjøring der det er mulig. Eks. bevisstgjøring av 14

15 rettigheter og plikter i fht. nærværsarbeid, brannøvelser, førstehjelpkurs. Kvalitetssikre hverandre. Vi diskuterer etiske problemstillinger i alle fora Vi foretar risikoanalyser og kartlegginger, og reviderer planene hvert 4.kvartal. Mal for HMS-arbeid: Styringsdokumenter, risikoanalyser, rutiner og gode skjemaer, resultatdokumentasjon - satt i system Opplæring av ledere Gode rutiner for å holde ansatte lenger i arbeid Gradert sykemeldte, gravide og seniorer Oppdatering for verneombud Revidering av HMS-perm Slik gjør vi det hos oss: Vi opprettholder og videreutvikler våre internkontrollsystemer og interne HMSmålsetning og -plan: Vi arbeider spesielt med støyproblematikk og arbeidsmiljøet Vi er hverandres arbeidsmiljø og har høyt fokus på dette. Utfordrende med og i nye bygg og store endringer. Vi kartlegger arbeidsmiljøet i vi lager en plan for NÅ, SNART og SENERE 15

Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage

Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage 1 Innholdsfortegnelse Side 3-6 Side 7 Sise 8-9 Side 10-12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 21-22 Barnehagens fokusområder Sosial

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

SUKKERSPINN FAMILIEBARNEHAGE

SUKKERSPINN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN for SUKKERSPINN FAMILIEBARNEHAGE 12/13 INNLEDNING Sukkerspinn Familiebarnehage er en liten barnehage med trygge og klare rammer. Vår hjemlige atmosfære og to stabile voksne er et spesielt godt

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 INNLEDNING

ÅRSPLAN 2013/2014 INNLEDNING ÅRSPLAN FOR TUSSELADDEN FAMILIEBARNEHAGE Liten? Jeg? Langt i fra. Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er du større enn deg selv kanskje? av Inger

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT 7 KAPITTEL 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 10 1.1 Barnehagens verdigrunnlag 11 1.2 Barnehager

Detaljer

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017.

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. 1 Høyt lavt, under og over. Tekst : Lina Holt May Britt Frigstad Melodi: Lina Holt Barnehagen denne hagen på jord Hvor menneskebarna vokser og gror

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14 ÅRSPLAN Avdeling Hans Øverlandsvei Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14 ÅRSPLAN Avdeling Velliveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE Forside. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4

Detaljer

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage Langtidsplan 2012-2014 Seljedalen barnehage INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan - Oterhaugen barnehage august 2012 juli 2014

Årsplan - Oterhaugen barnehage august 2012 juli 2014 Årsplan - august 2012 juli 2014 Hovedmål: Vi skal gi et kvalitativt godt tilbud til fornøyde barn og foreldre. Vi skal ha et læringsvillig personale som er positive til utvikling og endring Visjon: Gjennom

Detaljer

LANGTIDSPLAN Nygård menighetsbarnehage

LANGTIDSPLAN Nygård menighetsbarnehage LANGTIDSPLAN Nygård menighetsbarnehage 2012 2015 INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 3 Felles retning for BKF Barnehager 4 - Visjon og mål - Livssynsformål - Våre verdier - Samspillmetoden

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN

RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN Retningslinjer for arbeidet i Rustad barnehage bygger på lov om barnehager m/ forskrifter; herunder Rammeplanen for barnehagen, Fn`s barnekonvensjon samt kommunens egne

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Gjennom 2015 skal vi utvikle tiltak for kvalitetskjennetegn, alle sammen, og holde trykket oppe, til beste for små og store, hver dag.

Gjennom 2015 skal vi utvikle tiltak for kvalitetskjennetegn, alle sammen, og holde trykket oppe, til beste for små og store, hver dag. Side 0 Innhold Forord... 2 Økonomi... 3 Balansert målstyring... 3 Brukerperspektivet og -medvirkning... 3 Hva bestemmer innholdet i barnehagen?... 4 Lov om barnehager... 4 Formålsparagrafen... 4 Rammeplan

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv!

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv! STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016 Alle barn er kompetente på å være seg selv! 1 I vår strategiplan finner du: Innledning; barnehagens kvalitetsplattform side 3 Litt fra, ST. meld.

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014

Utdanningssektoren. Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014 Utdanningssektoren Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014 1 INNHOLD: INNHOLD:... 2 Innledning... 3 1.Barnehagens verdigrunnlag og oppgaver.... 4 1.1 Et likeverdig barnehagetilbud... 4 1.2 Barn og barndom...

Detaljer

Trygghet og glede Side 2

Trygghet og glede Side 2 ÅRSPLAN 2015-2019 Innhold ÅRSPLAN... 1 1. PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 2. BARNEHAGENS FORMÅLSBESTEMMELSE... 4 3. STAVANGER KOMMUNES VERDIER... 5 4. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER... 6

Detaljer

ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49

ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49 2 ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49 e-post adresse: sandra.bertinussen@ibestad.kommune.no Ånstad: barnehagene@ibestad.kommune.no Sandra Bertinussen styrer Susann Myrvang ped.leder 80% May Kirsti Ekman

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

PEDAGOGISK VIRKSOMHETSPLAN FOR GRANDEHAGEN BARNEHAGE AS

PEDAGOGISK VIRKSOMHETSPLAN FOR GRANDEHAGEN BARNEHAGE AS PEDAGOGISK VIRKSOMHETSPLAN FOR GRANDEHAGEN BARNEHAGE AS GJELDENE FRA JANUAR 2013 TIL OG MED JULI 2017 1. Innholdsliste INNLEDNING...3 GRANDEHAGENS VISJON:...3 FORMÅL:...6 BARNEHAGENS INNHOLD:...10 Hvordan

Detaljer