Pengemangel bør ikke være til hinder for systematisk inneklima- og HMS-arbeid. Utdanningsdirektoratets årlige konferanse for fysisk læringsmiljø 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pengemangel bør ikke være til hinder for systematisk inneklima- og HMS-arbeid. Utdanningsdirektoratets årlige konferanse for fysisk læringsmiljø 2015"

Transkript

1 Pengemangel bør ikke være til hinder for systematisk inneklima- og HMS-arbeid. Utdanningsdirektoratets årlige konferanse for fysisk læringsmiljø 2015 Kai Gustavsen, fagsjef inneklima/yrkeshygieniker

2 Systematisk HMS- og inneklima-arbeid i skoler barnehager og yrkesbygg Praktisk innføring i inneklima Modell for praktisk handlingsorientert HMS- og inneklimaarbeid i Vestfold fylkeskommune, Sørum og Bærum kommune Eksempel på utforming av samhandlingskart (det uformelle organisasjonskartet) og idédugnad Synliggjøring av ressurser i inneklima og HMSarbeidet (Hva kan den enkelte bidra med?)

3 Lover, forskrifter og veiledere Lover, forskrifter og veiledere som gjelder inneklima/hms for ansatte, barn og elever.

4 9a Opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljø Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø Skoler skal planlegges, bygges, tilrettelegges og drives på en slik måte at det tas hensyn til elevens» Trygghet» Trivsel» Læringsmiljø

5 Innføring inneklimaprosjekt i Vestfold fylkeskommune, Skåningsrud skole i Sørum kommune og Bryn og Hammerbakken skole i Bærum

6 I Vestfold tok Eiendomssjefen initiativ Vestfold fylkeskommune var i gang med å kartlegge inneklima i skolene i fylket. Et avsluttet prosjekt viser at små, lokale og relativt billige tiltak gir helsemessig og økonomiske gevinster for brukerne og kommunen. Prosjektmetoden ble gjennomført på Melsom, Horten, Sande og Re videregående skole i På skolene ble fylkeskommunens verktøy for risikoanalyse benyttet. Supplert i 2013 og 2014 med et praktisk SINTEF/NAAFprosjekt som ble finansiert av NAV/FARVE.

7 I Sørum kommune tok rektor initiativ Utarbeidet inneklimaposter etter løsningsfokusert inneklimafagdag arrangert av KLP. For å gjøre det beste ut av vårt inneklima er det hver enkeltes ansvar å passe på: 1. Lufte rommene 2. Sørge for at varmekilder ikke blir blokkert 3. Dra inn minst mulig sand utenfra 4. Bruk solskjerming 5. Rydd rommene 6. Skru av pc er og skjermer før dere går Disse anvisningene er i tråd med råd fra Arbeidstilsynet og Astma- og Allergiforbundet. Kan lastes ned fra Nina Sether, rektor Sørum kommune

8 I Bærum samarbeidet eiendom og rektor Medvirkning, samhandling og forankring Skolens rektor inviterte ansatte til informasjonsmøte 12. august 2014 for å sikre medvirkning fra ansatte i prosjektet. NAAF orienterte om prosjektet og de ulike faser og aktiviteter. Yrkeshygieniker i bedriftshelsetjenesten ble prosjektleder.

9 HMS-pyramiden - ALLE skal være med Det er viktig å omsette lover, forskrifter og veiledere til praktisk handling, medvirkning og synlige HMS-resultater på alle plan i organisasjonen. De som «kjenner hverdagen» blir ofte ikke invitert med i utviklingsarbeidet. Lover og forskrifter IK P D B P IK P D B P Permer og prosedyrer Utvikles på ledernivå på ledernivå Er alle med? Medvirkning og praktisk handling gir ofte HMS- resultater Tid

10 Bygningens livsløp Forfall av en bygning pågår kontinuerlig og starter med én gang den tas i bruk. Dersom bygningen ikke vedlikeholdes og slitte/ødelagte deler skiftes ut, vil den degraderes og kvalitet og funksjon forringes. Samhandlingsområde

11 Hovedaktiviteter Oppstartsmøte Synliggjøring av ressurser i HMS- inneklimaarbeidet Rektor, verneombud, driftstekniker, renholder, mfl Kartlegge Fotosafari Enkle målinger Spørreundersøkelse Risiko-vurdere Gå gjennom resultater fra kartleggingen i utvidet AMU møte Handle Lage handlingsplan med konkrete oppgaver, ansvar og tidsfrister Oppfølging og dokumentasjon Synliggjøring av resultater på arbeidsplassen

12 Struktur for fotosafari oversendes fra NAAF

13 Ofte blir bedring av inneklima kun snakk om: Nytt ventilasjonsanlegg Nytt varmeanlegg Noen måle/kartlegge inneklima «Andre» må komme å gjøre noe Bygningen må rives 1350 ppm.?

14 Hva kan skje i den enkelte inneklimafaktor? Verdens Helseorganisasjon har definert inneklima gjennom fem inneklimafaktorer, med tillegg av estetisk og psykososialt miljø. Den enkelte inneklimafaktor har på hver sin måte betydning for hvordan ansatte, elever, barn og brukere vil oppleve det fysiske miljøet.

15 Fysisk miljø består av inneklimafaktorene 1. Temperatur (Termisk miljø) 2. Lufta vi puster i (Atmosfærisk miljø) 3. Belysning / stråling (Aktinisk miljø) 4. Lyd / støy (Akustisk miljø) 5. Utforming / innredning (Mekanisk miljø) Inneklima kan ofte oppleves som et puslespill!

16 Temperaturmiljøet påvirker konsentrasjon og ytelse Elever tegner temperaturmiljøet

17 Vi ser på plassering av snømasser Bilde fra Horten videregående skole i Vestfold Sola smelter snømasser høst og vår Vann fryser, og det blir glatte gangbaner i uteområdet Strøsand, snø, slaps og fukt trekkes inn i bygningen Fukt, sand og bøss inne fører til økt slitasje og dårlig inneklima for ansatte og elever.

18 Utemiljø er leverandør av inneklima Sand og bøss transporteres inn i bygninger via sko og støvler.

19 Plassering og valg av løsninger I barnehager og skoler er det av stor betydning for inneklima at sandbasseng og sandvolleyballbaner legges i god avstand fra inngangsdører og gangstier.

20 En barnehage på Østlandet - risikoanalyse Brukt luft Hva kan skje? Muligheter for snø inn i kanaler Brukt luft trekkes inn i anlegget Støy fra anlegget til utemiljøet Tiltak vi kan iverksette Vi lager avskjerming foran luftinntak Vi endrer luftinntaket Vi monterer «lydfelle» på avkastrista

21 Praktiske tiltak i påvente av rehabilitering Luftinntak som er plassert ved bakkenivå bidrar til at frisk uteluft blir forurenset når den trekkes inn i bygningen. Før tiltak Etter tiltak Luftinntak nær bakkenivå Luftinntaket er forlenget

22 Valg av inventar og løsninger vektlegger inneklima Elevreol bør ha hjul slik at de lett kan flyttes rundt i rommet. Enklere å utføre «inneklimarenhold». Færre støvflater og effektivt renhold oppnås, når elevskap bygges inn i veggen.

23 Inneklima- og HMS-prosjekt på skoler i Vestfold fylkeskommune Brukermedvirkning, bilder, innføring i inneklima og HMS, gjennomføring av risikoanalyse, praktisk kartlegging og løsningsbasert arbeidsrapport med gjennomførbare tiltak! Tirsdag

24 Deltakere i prosjektet - ressurspersoner Vestfold fylkeskommune: Eiendomssjef Bygningsansvarlig i Eiendomssjefens stab Skolen: Rektor Driftstekniker (vaktmester) Renholdsansvarlig Verneombud Elevrådet BHT/HMS (bedriftshelsetjenesten) Eksterne: Fagsjef i KLP Astma- og Allergiforbundet

25 Samarbeid og kommunikasjon Samarbeid mellom renholdsansvarlig, driftsteknikere og hovedverneombud gir resultater

26 Samarbeid synliggjør interne ressurser! Tilfredsstillende inneklima og god ressursutnyttelse er avhengig av samarbeid på tvers Helseavdelingen Oppvekstavdelingen Eiendomsavdelingen Samhandling om inneklima Andre? Barn/elever Alle ansatte HMS/BHT

27 Bruk av møtearenaer, støtteapparat og systemer Det er et mål å bruke etablerte møtearenaer for å sikre effektiv gjennomføring med minimal ressursbruk. Viktige momenter for å sikre at aktiviteten blir gjentatt og innarbeidet i systematiske HMS-arbeid: Leder tar initiativ (HMS-ansvar) Ansatte og støtteapparat tilegner seg kunnskap om inneklima (hvordan påvirke?) Ansatte medvirker Brukerne får mulighet til å bli aktive Aktivitetene dokumenteres

28 Utvidet AMU- medvirkning og praktisk handling På Horten vgs., åpnet prosjektleder fra Eiendomsseksjonen. Orientering om Eiendomsseksjonens satsing på inneklima. KLP orienterte om at prosjektet var en videreføring av det systematiske arbeidet med HMS i fylkeskommunen. Det ble lagt vekt på at arbeidet med inneklima kobles opp mot Miljørettet helsevern i Vestfold og den jobben de gjør i samarbeid med skolen.

29 AMU- og HMS-utvalg sikrer medvirkning Praktisk risikovurdering av inneklima med bilder og idédugnad ble behandlet i skolens AMU. Dette sikret medvirkning og forankring. Forankring i AMU vil ha stor betydning når de ulike funn og observasjoner skal innarbeides i en forpliktende handlingsplan.

30 Løsningsorienterte arbeidsrapporter Arbeidsrapporter med gjenkjennbare bilder og tekst fra ulike inneklima- og HMS-områder gir ledelse og ansatte praktisk tips til hva som bør utføres.

31 Sand og bøss MÅ stoppes ute! Her mener gruppa det burde vært avskrapningsrist nedenfor trappa Rista må være plan med terrenget slik at ingen snubler i rista Universell utforming skal vektlegges

32 "Det må vel være mye støv i ventilasjonsanlegget?" - Spørsmålet ble stilt under idédugnaden på Horten vgs. i Vestfold. NAAF og SINTEF Byggforsk sjekket anlegget. Frisk uteluft trekkes inn EU 7 filter (pollenfilter) sikret at lufta som blåses inn i klasserom og kontorer er fri for støv og partikler Tørt og rent rett innenfor rista Blankt metall uten løst støv.

33 Kaldras og varmefordeling - ommøblering Observasjoner: Flere pulter og skrivebord er plassert over varmeovnen og under vindu. Varm luft som strømmer gjennom ovnen får ikke varmet opp den kalde lufta som faller/raser ned. Tiltak: Arbeidsbord bør flyttes bort fra varmekilder og vindu slik at ansatt ikke opplever kulde, trekk og varm luft fra varmekilden.

34 Røyk for å visualisere kaldras og luft i bevegelse Elevene forstod raskt betydningen av å flytte pult og arbeidsplass bort fra vindu, yttervegg og varmekilde.

35 Vi målte CO2 og lys på pult og tavle Målinger viste at lysstyrken på elevpult og lærerarbeidsplass var bra. 300 lux og 500 lux. Det ble benyttet lysrør med fargekode 830 (fullfargelys) i alle lysarmaturene. Rutiner for lysmålinger bør innarbeides i skolens internkontrollsystem.

36 CO2 målinger - en fin elevaktivitet! CO : CO2

37 Her er det ikke lett å rengjøre! Observasjoner: Gulvet ble benyttet til lagerplass for ringpermer og kassetter. Tiltak: Det må etableres rutiner slik at ansatte og elever tar ansvar for egen arbeidsplass/område. Gulv og horisontale flater som skal rengjøres/støvtørkes regelmessig skal være tilgjengelig for renholder. Alle løse kabler skal festes oppunder pulter og bord.

38 Engasjerte driftsteknikere dokumenterer at ventilasjonsaggregatet fungerer slik det skal Dokumentasjon av utført tilsyn og vedlikehold. NB! Dette er data som må innarbeides i HMS-/-IK-systemet. Er uhellet ute, henger verktøy klart i ventilasjonsrommet!

39 Vanskelig for renholdere å få utført tilfredsstillende renhold i dette klasserommet.

40 Mal for risikoanalyse 1. Hva kan gå galt? Merk denne teksten, og skriv ned innspill. 1. Det kan bli brann 2. Blir tørr i øynene 3. Blir tett i nesa 4. Blir forkjølet Rom B104 Gruppas vurdering av pkt. 1 brann 2. Hva kan vi gjøre for å hindre at noe går galt? Merk denne teksten, og skriv ned innspill. 1. Erstatte skjøteledninger med fast opplegg 2. Flytte arbeidsplassen bort fra varmekilde 3. Gi ansatte og elever kunnskap slik at de kan påvirke arbeidssituasjonen Gruppas vurdering av punktene 2, 3 og 4 Sannsynlighet X 4 = 16 Konsekvens 4 Sannsynlighet X 5 = 8 Konsekvens 2

41 Fylkeskommunens system for risikoanalyse Horten vgs. Ansvar og tidsplan for lukking av avvik/observasjon

42 Risikovurdering - presentert av kvalitetsansvarlig Fotosafari med bilder fra skolehverdagen bidro til at ansatte kom med flere praktiske innspill ved gjennomføring av risikoanalysen.

43 Praktisk inneklima på jobben gir økt trivsel! NB! Tillatelse for bruk av bildet er innhentet.

44 Løsningsbasert inneklima- og HMS-arbeid - en del av skolens systematiske arbeid med HMS Fakta: Skolen eies i fellesskap av de tre kommunene Sørum, Nes og Aurskog/Høland. Inneklimaprosjekt på Skåningsrud skole i Sørum kommune Mandag 22. april 2013 Seniorrådgiver/yrkeshygieniker Kai Gustavsen

45 Oppstartmøte i skolens inneklimagruppe Bilder med tekst fra skolen bidro til at deltakerne så muligheter til forbedringer på egen arbeidsplass. God forankring og lokalt eierforhold, er viktig når en skole eller barnehage skal sette i gang systematisk arbeid innen HMS eller inneklima.

46 Samhandlingskart for Skåningsrud skole

47 Dette kan den enkelt bidra med Da vi skulle få frem hva den «enkelte» kunne gjøre/bidra med, fikk vi frem 47 ulike forslag for å bedre inneklima- arbeidsmiljø for ansatte og elever. Flere av forslagene vil det ikke koste penger å iverksette, men kan gi stor uttelling for opplevd fysisk inneklima. Rektor 1. Ta initiativ 2. Etablere rutiner 3. Holde seg oppdatert 4. Oppfølgingsansvar 5. Informasjon/koordinering 6. Fange opp de ulike ting, kontakte eksterne 7. Budsjettering 8. Planlegging 9. Helhetlig internkontroll, Administrasjonen 1. Omsette delegerte oppgaver til handling, ansvar for delegerte oppgaver 2. Tilbakemelding 3. Holde i IKT 4. Bistå med «ryddekompetanse» 5. Påse at inventar og utstyr er i orden,

48 Dette kan den enkelt bidra med forts. Ansatte 1. Rydde 2. Innredning av klasserommet/møblering 3. Være positive 4. Inneklima/arbeidsmiljø også mitt ansvar 5. Bidra aktivt for å komme ut av fastlåst mønster 6. Tilegne seg kunnskap og informasjon og HMS og fysisk arbeidsmiljø 7. Delta på felles samling, Verneombud 1. Delta på vernerunder 2. Motivere 3. Tar pulsen på miljøet 4. Bindeledd 5. Tilegne kunnskap om arbeidsmiljø og HMS 6. Holde seg oppdatert på fagfeltet 7. «Holde i» vedtatte oppgaver 8. Være aktivt i skolens systematiske HMS-arbeid,

49 Dette kan den enkelt bidra med forts. SK eiendom 1. Teknisk drift 2. Sjekk av ventilasjonsanlegg ukentlig 3. Varmeanlegg 4. Sjekk etter plan vil være god dokumentasjon 5. Gressklipping trenger oppsamler 6. Snømåking 7. Strøing 8. Sjekke plen før klipping 9. Bistå ved opprydding, Renholder 1. Godt renhold 2. Miljøbevisst 3. Rutiner for støvsanering 4. Faste møter med rektor sikrer at kunnskap overføres 5. Gir tilbakemelding for eksempel 6. Sand og bøss, dialog 7. Gi tilbakemelding, henge beskjed på oppslagstavla 8. Ris og ros 9. Tilpasser seg skolens aktiviteter.

50 Vi utførte enkle inneklimamålinger

51 Godt inneklima starter ute Inngangsparti Etablere rutiner For at minst mulig sand og bøss skal dras inn i skolebygningen anbefales det å etablere følgende HMS-rutiner: Regelmessig spyling av gangveien mot ytterdøra og gangveien over til gymnastikksal utføres vår, sommer og høst. Årlig rengjøring under avskrapningsrista for å fjerne bøss, gras og skitt.

52 Oppvarmingskilder, kaldras og arbeidsplass Den enkelte ansatt sjekker disse HMS-momentene i rommet der de har arbeidsplass: Forsøke å ommøblere Flytte arbeidsplassen bort fra yttervegg til et termisk stabilt område Møblere slik at det er mulig å komme til vinduene for å utføre lufting.

53 Vi sjekker ventilasjonsaggregatet - byggets «lunger» Det må etableres rutiner slik at ventilasjonsaggregat sjekkes og vedlikeholdes regelmessig. I den kalde årstiden må anleggene sjekkes minst en gang per uke. På dager med mye snø, rim og regn bør anlegget sjekker hver dag da snø, yr eller regn kan trekkes inn i aggregatene.

54 Manglende ettersyn og vedlikehold Klipp fra e-post: Ventilasjonsfirma er kontaktet, og de har sendt denne e-posten til skolen: Viser til tidligere henvendelse vedrørende pris og tiltak for utbedring ventilasjonsaggregat. Den roterende varmegjenvinneren bør rengjøres og det bør vurderes å sette inn filter på avtrekket før varmegjenvinner. Vi håper at arbeidet blir igangsatt raskt slik at luftkvaliteten kan bedres.

55 Elever tegner brukt luft, CO2 og lufterutiner

56 Fjernarkiv/lager må fremskaffes! Skolen har miljøbevisste og kreative ansatte som bidrar til spennende og lærerike timer. Det er viktig at det tilrettelegges slik at materiell, emballasje, ved, bokser og annet som brukes i undervisningen lagres i et egnet lager utenfor arbeidsrommet.

57 Odd Egil fant et egnet rom som kan bli lager! Slik er det blitt! Skolen er heldig, og har muligheter til å få egnet lagerrom til nødvendig pedagogisk utstyr og materiell. Kanskje kan rommet ansatte og administrasjonen kan bruke til lager/fjernarkiv? Eller skal det lages et lagerrom i sløydrommet? Det bør settes ned en hurtigarbeidende gruppe for å velge hvilke rom som er mest som lagringsplass. Sløydsalen er ryddet og løse gjenstander plassert i skap. Rommet er delt av og vi har fått bedre plass til hjelpemidler.

58 Renhold, støv og inneklima Slik I renholdsplanen kan det bli! bør det innarbeides rutiner Nye fine før skap støvsuging med dører av bidrar alle til orden teglsteinsveggene. og effektivt renhold. Renholderne bør få utstyr slik at de kan rengjøre høyreliggende flater nedenfra. Aktivitetene skal innarbeides i skolens renholdsplan og utføres minst en gang i året.

59 Dette HMS-tiltaket gir økt sikkerhet og bedre inneklima Brannsikkerhet vi gjør noe med det! Elektrikeren har lagt opp flere stikkontakter (side 22 i rapporten) Det bør utføre en vernerunde på skolen der bruk av elektrisk utstyr, skjøteledninger og løse ledninger på gulv kartlegges. Etter kartlegging og identifisering av områder henges løse ledninger opp under arbeidsbord og pulter der det er mulig. Under vernerunden bør det være fokus på å redusere antall skjøteledninger med fast opplegg på vegg.

60 Her kan det kanskje være det vanskelig å støvtørre? Etter rydding Det må etableres rutiner slik at ansatte tar ansvar for egen arbeidsplass/område. Gulv og horisontale flater som skal rengjøres/støvtørkes regelmessig skal være tilgjengelig for renholder. Skolen bør etablere en miljødag der ansatte: rydder hyller gulv støvtørker horisontale flater lufter og støvtørker gardiner og tekstiler fjerner esker fra gulv slik at renholder kommer til Dette er rutiner som bør innarbeides i renholdsplanen.

61 På personalmøte fikk ansatte innføring i inneklima

62 Samhandling om arbeidsmiljø, skole og barnehage Nye muligheter oppnås, når ulike yrkesgruppene deltar på vernerunde og i HMS og inneklimaarbeidet!

63 Løsningsorientert arbeidsrapport ble oversendt

64 App for bedre inneklima Samarbeidsprosjekt mellom SINTEF Energi og NAAF Bruk appen for å få tips til å bedre inneklima i klasserom eller på avdeling. Mobiltelefon, nettbrett og PC

65 Forum for miljø og helse - støtteverktøy

66 Videreformidlet på konferansen Healthy Buildings Europe 2015 Anerkjennelse for betydningen samarbeid, kommunikasjon og praktisk handling når inneklima i skoler og barnehager skal bedres.

67

68 NAAF har utviklet en rekke praktiske verktøy Verktøy til bruk i skolen og barnehagens inneklimaarbeid: : Om å tilrettelegge for mennesker med astma, allergi og overfølsomhet. Veileder for universell utforming av offentlige bygg som tar hensyn til mennesker med astma, allergi og overfølsomhet. : Et web-basert verktøy for å kartlegge hvordan elevene opplever inneklima ved sin skole. Enkle og praktiske råd for bedre inneklima i barnehagen Drift og helse: Nettstedet er under utvikling, og er et samarbeid mellom NAAF, SINTEF og Husbanken mye inneklima foredrag og sjekklister

69 Fra paragraf til miljø, Kommuneforlaget Barns innemiljø, kommuneforlaget earch&currenthit=0&currentsesamid=&deweyclass=&deweylevel=0&deweymenuo pen=false&searchstring=barns+innemilj%c3%b8 Renhold og innemiljø, Arbeidsmiljøforlaget ldsguiden Å bygge en arbeidsplass, Gyldendal arbeidsliv

70 Mer informasjon på Kontaktinformasjon: Kai Gustavsen, Fagsjef, inneklima, HMS/miljørettet helsevern E-post: : :

Inneklima-fagdag 12.09. 2013 i Arendal Samhandling for et bedre inneklima?

Inneklima-fagdag 12.09. 2013 i Arendal Samhandling for et bedre inneklima? Inneklima-fagdag 12.09. 2013 i Arendal Samhandling for et bedre inneklima? Innføring i praktisk metode for å bedre inneklima Enkle og rimelige tiltak gir store forbedringer Inneklimaprosjekt i Vestfold

Detaljer

Modell for praktisk handlingsorientert HMSog inneklimaarbeid på arbeidsplassen

Modell for praktisk handlingsorientert HMSog inneklimaarbeid på arbeidsplassen Modell for praktisk handlingsorientert HMSog inneklimaarbeid på arbeidsplassen Harstad 29.04.2014 Inneklimaprosjekt i Vestfold fylkeskommune og på Skåningsrud skole Idédugnad, samhandling, løsningsbasert

Detaljer

Kai Gustavsen, fagsjef inneklima, HMS og miljørettet helsevern

Kai Gustavsen, fagsjef inneklima, HMS og miljørettet helsevern Fra paragraf til handling og synlige resultater Fagdag om praktisk inneklima og HMS-arbeid i skoler og barnehager Stavanger Folkets hus, Løkkeveien Dato: 25. november 2014 Modell for praktisk handlingsorientert

Detaljer

Inneklimaprosjekt i Vestfold fylkeskommune

Inneklimaprosjekt i Vestfold fylkeskommune Inneklimaprosjekt i Vestfold fylkeskommune Idédugnad og løsningsbasert kartlegging gir gjennomførbare tiltak! Norsk innemiljøorganisasjon, torsdag 14.02.2013 Øyvind Trygstad Eiendomssjef Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Metode for praktisk inneklima- og HMS-arbeid (enkel risikoanalyse) Sør Varanger 12. februar 2015 Rådhuset, møterom Ellenvan

Metode for praktisk inneklima- og HMS-arbeid (enkel risikoanalyse) Sør Varanger 12. februar 2015 Rådhuset, møterom Ellenvan Metode for praktisk inneklima- og HMS-arbeid (enkel risikoanalyse) Sør Varanger 12. februar 2015 Rådhuset, møterom Ellenvan Kai Gustavsen, fagsjef inneklima, HMS og miljørettet helsevern Fra funn/observasjoner

Detaljer

Inneklima, arbeidsmiljø, helse og trivsel

Inneklima, arbeidsmiljø, helse og trivsel Inneklima, arbeidsmiljø, helse og trivsel Inneklima i skoler og barnehager Hvordan påvirker innneklima helse og læringsmiljø Hvordan arbeide med inneklima på skoler/barnehager? Praktiske eksempler og tips

Detaljer

Inneklimaets betydning for ansattes arbeidsmiljø

Inneklimaets betydning for ansattes arbeidsmiljø Inneklimaets betydning for ansattes arbeidsmiljø Påstand Manglende fokus på inneklima og praktisk HMS fører ofte til: Dårlig inneklima/arbeidsmiljø ( noe er galt inneklima er ofte greit å snakke om) Konsentrasjonsproblemer

Detaljer

Helse i det vi gjør! Inneklimapiloter i Vestfold fylkeskommune. Øyvind Trygstad - Eiendomsseksjonen

Helse i det vi gjør! Inneklimapiloter i Vestfold fylkeskommune. Øyvind Trygstad - Eiendomsseksjonen Helse i det vi gjør! Inneklimapiloter i Vestfold fylkeskommune Øyvind Trygstad - Eiendomsseksjonen Utgangspunkt Fylkeskommunen får tilsyn og avvik fra Miljørettet helsevern med krav om tilfredsstillende

Detaljer

Praktisk bruk av IK-bygg

Praktisk bruk av IK-bygg Praktisk bruk av IK-bygg Stavanger Folkets hus, Løkkeveien Dato: 25. november 2014 Eksempler fra NAAF-prosjekter i Nord-Fron og Bærum kommune. Kai Gustavsen. Fagsjef inneklima, HMS og miljørettet helsevern

Detaljer

Kai Gustavsen HMS-rådgiver/yrkeshygieniker

Kai Gustavsen HMS-rådgiver/yrkeshygieniker Kai Gustavsen HMS-rådgiver/yrkeshygieniker Kommunale fukt- og muggsoppskader prosedyrer som virker!" En del av enhetens internkontroll og arbeid med miljørettet helsevern. Utdrag fra kommende håndbok innen

Detaljer

Prosjekt www.aktivhms.no arbeidsplassen som læringsarena

Prosjekt www.aktivhms.no arbeidsplassen som læringsarena Webrapport utarbeidet 151004 etter temadag 21 september i Bergen kongressenter BETRE INNEKLIMA - SYNONYMT MED STORE INVESTERINGAR? Alle er opptekne av kvalitet i skolen Då tenkjer mange på kvalitet i undervisninga

Detaljer

For dårlig inneklima i norske skoler

For dårlig inneklima i norske skoler For dårlig inneklima i norske skoler sammendrag Arbeidstilsynet er inne i sitt fjerde år med tilsyn rettet mot inneklima i norske skoler. I 2011 var vi på tilsyn i 132 skoler i 53 kommuner. Nesten ni av

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Statens helsetilsyn. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. IK-2619

Statens helsetilsyn. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. IK-2619 Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Saksområdet som denne trykksaken handler om forvaltes av Sosial- og helsedirektoratet. Spørsmål om innholdet rettes til direktoratet

Detaljer

Best. sammen. om å øke nærvær blant renholdere

Best. sammen. om å øke nærvær blant renholdere Best sammen om å øke nærvær blant renholdere 1 BEST SAMMEN om å øke nærværet blant renholdere INNHOLD Side 3 Forord Side 4 Sammen om konkretisering av IA-avtalen Side 4 Sammen om utvikling av kvalitet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Veileder IS-2073 Miljø og helse i skolen Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Publikasjonens tittel: Miljø og helse i skolen Utgitt: 03/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt

Detaljer

Utarbeidet: 20.03.10 Revidert: 11.10.10 Tilpasset virksomheten:11.06.10 INTERNKONTROLL-

Utarbeidet: 20.03.10 Revidert: 11.10.10 Tilpasset virksomheten:11.06.10 INTERNKONTROLL- INTERNKONTROLL- Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler & Opplæringsloven 9a Malvik kommune Hommelvik ungdomsskole Dette er et foreløpig dokument pr. 20.06.10. Ved revidering høsten 2011

Detaljer

Læringsmappe for renholdere

Læringsmappe for renholdere Læringsmappe for renholdere Kurs Deltaker DEL 1 Profil DEL 2 Mål for opplæringen DEL 3 Kompetanse og arbeidserfaring DEL 4 Bilder fra arbeidsplassen DEL 5 Tekster fra arbeidsplassen DEL 6 Sjekklister for

Detaljer

Universell utforming av skolebygg

Universell utforming av skolebygg STF50 A05070 - Åpen RAPPORT Universell utforming av skolebygg Med Strindheim skole som studieobjekt Solvår Wågø, Karin Høyland og Solveig Dale SINTEF Teknologi og samfunn Arkitektur og byggteknikk Juni

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune

Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2015 :: 701 010 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

Anbefalte faglige normer for inneklima

Anbefalte faglige normer for inneklima Anbefalte faglige normer for inneklima Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Folkehelsa på oppdrag fra Sosial- og helsedepartementet 2 Innholdsfortegnelse Forord -..... 5 Kap. 1 - Generelt om inneklima

Detaljer

INTERN KONTROLL Sokndal skole

INTERN KONTROLL Sokndal skole INTERN KONTROLL Sokndal skole BEREDSKAPSPLAN MED VARSLINGSRUTINER VED ALVORLIGE HENDELSER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V. INTERNKONTROLL SYSTEM OPPLÆRINGSLOVEN PARAGRAF 9A

Detaljer

MILJØRAPPORT MED HANDLINGSPLAN FOR ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE

MILJØRAPPORT MED HANDLINGSPLAN FOR ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE MILJØRAPPORT MED HANDLINGSPLAN FOR ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Dato: 28.06.2010 Prosjektinformasjon Tittel: Oppdragsgiver: Oppdragstaker: Kontaktperson/ Miljøfyrtårnkonsulent: Miljørapport med handlingsplan

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til. Godt Inneklima. gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til. Godt Inneklima. gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til Godt Inneklima gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Versjon 22. april 2010 Innhold: 1. FORORD... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Årsrapport. læringsmiljøet. ved. Høgskolen i Telemark

Årsrapport. læringsmiljøet. ved. Høgskolen i Telemark Årsrapport om læringsmiljøet ved Høgskolen i Telemark studieåret 2009-2010 I-sak 20/10 Utkast av 11.11.10 Godkjent av LMU:10.11.10 1. Samlet vurdering av læringsmiljøet... 3 2. Innledning... 3 3. Om LMU...

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Smartere sammen Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 03 30 Foretaksregisteret:

Detaljer