TRONDHEIM KOMMUNE Enhet for revisjon og resultatkontroll. Foreldrebetaling i grunnskolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRONDHEIM KOMMUNE Enhet for revisjon og resultatkontroll. Foreldrebetaling i grunnskolen"

Transkript

1 TRONDHEIM KOMMUNE Enhet for revisjon og resultatkontroll Foreldrebetaling i grunnskolen Revisjon og resultatkontroll juni 2003

2 Forord Denne rapporten oppsummerer en kartlegging av foreldrebetaling i skolen som revisjonen har gjennomført etter initiativ fra kontrollkomiteeen. Undersøkelsen er foretatt i april 2003 av Kirsten Ballo (prosjektleder) og Kari Wuttudal. Trondheim Per Olav Nilsen revisjonsdirektør Foreldrebetaling i grunnskolen side 1

3 INNHOLD: 1. BAKGRUNN 3 2. UNDERSØKELSEN OG RESULTATENE ANTALL SVAR ANTALL SKOLER MED FORELDREBETALING FORMÅL FOR FORELDREBETALING 5 1. LEIRSKOLE 5 2. RENE FORNØYELSESTURER/AKTIVITETER 6 3. EKSKURSJONER SOM DEL AV UNDERVISNINGEN 6 4. UTSTYR/PYNT SOM SKAL ØKE TRIVSELEN 7 5. ANNET RAPPORTERING TIL REKTOR/SKOLEADMINISTRASJON 7 3. OPPSUMMERING 8 Foreldrebetaling i grunnskolen side 2

4 1. BAKGRUNN I juni 2002 fremmet Utdannings- og forskningsdepartementet et forslag til endring av opplæringsloven som gjaldt ny 2-15 Rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Forslaget var i hovedsak en presisering av gjeldende rett ved at det tydeligere enn tidligere framgikk av lovteksten at den offentlige grunnskoleutdanningen skal være gratis. Forslaget kom på bakrunn av et vedtak i Stortinget høsten 2001 hvor det ble bedt om en lovendring slik at gratisprinsippet ble reelt. Stortinget vedtok også en økning av de frie inntektene til kommunene med 25 mill. kroner i 2002 som skulle dekke kostnadene ved leirskoleoppphold fra høsten Endringen i opplæringsloven ble vedtatt av Stortinget i desember 2002 og trådte i kraft 31. januar Den nye paragrafen har følgende ordlyd: 2-15 Rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring Elevane har rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring. Kommunen kan ikkje krevje at elevane eller foreldra dekkjer utgifter i samband med grunnskoleopplæringa, til dømes utgifter til undervisningsmateriell, transport i skoletida, leirskoleopphold, ekskursjonar eller andre turar som er ein del av grunnskoleopplæringa. Den nye paragrafen er som nevnt en presisering av gratis-prinsippet. Også den gamle paragrafen slo fast at grunnskolen skulle være gratis. Imidlertid har departementet tidligere 1 lagt til grunn at kommunen kan ta betaling for reise, kost og losji knyttet til et frivillig leirskoleopphold når elevene kan velge et gratis alternativ til leirskoleoppholdet. Det er bare dette det før var tillatt å ta betaling for. Alle andre utgifter til grunnskoleopplæring skulle kommunen dekke, også transport og inngangsbilletter til teater, museum, svømmehall, bibliotek osv. Lovforslaget har vært kjent siden sommeren 2002, og en kan forvente at det er lite eller ingen foreldrebetaling i grunnskolen inneværende skoleår. Kontrollkomiteen har imidlertid mottatt signaler om mer utbredt foreldrebetaling og har tatt initiativ til å undersøke dette nærmere. På denne bakrunnen har revisjonen foretatt en kartlegging i form av en spørreskjemaundersøkelse. Undersøkelsen har vært tematisk avgrenset, men har omfattet alle grunnskolene i Trondheim. 2. UNDERSØKELSEN OG RESULTATENE 2.1 Antall svar Det ble sendt ett spørreskjema til hver grunnskole. Vi sendte ut 57 skjemaer og fikk 43 utfylte skjemaer i retur. Dette gir en samlet svarprosent på ca 76. De 43 skolene som svarte fordeler seg slik på ulike skoletyper: Barneskoler: 27 (79%) Kombinerte skoler: 6 (75%) Ungdomsskoler: 7 (64%) Andre: 3 (75%) SUM 43 (76%) 1 NOU 1995:18 Ny lovgivning om opplæring, Ot.prp. nr. 46 ( ) og Innst. O. Nr. 70 ( ) Foreldrebetaling i grunnskolen side 3

5 2.2 Antall skoler med foreldrebetaling Skolene ble bedt om å oppgi til hvilke formål det er foreldrebetaling ved skolen. Her var disse kategoriene listet i skjemaet: Lærebøker, Skrive-/kladde-/tegnesaker, Utstyr til sløyd/tekstil/heimkunnskap, IT-utstyr, Ekskursjoner som del av undervisningen, Leirskole, Rene fornøyelsesturer/aktiviteter, Utstyr/pynt som skal øke trivselen og Annet. De kategoriene skolene oppga at det er foreldrebetaling til, er Ekskursjoner som del av undervisningen, Leirskole, Rene fornøyelsesturer/aktiviteter, Utstyr/pynt som skal øke trivselen og Annet. Ingen skoler oppga at det er foreldrebetaling til Lærebøker, Skrive- /kladde-/tegnesaker, Utstyr til sløyd/tekstil/heimkunnskap eller IT-utstyr. Tabell 2 viser en oversikt over antall og andel av skolene som har oppgitt hver av de nevnte formålene. Tabell 2. Skoler med foreldrebetaling til ulik formål, etter skoleslag. 2 Barne - Kombinerte Ungdoms- Andre Formål foreldrebetaling skoler skoler skoler skoler Samlet Ekskursjoner som del av undervisn. 7% (2) 33% (2) 29% (2) - 14% (6) Leirskole 96% (23) 83% (5) % (28) Rene fornøyelsesturer/aktiviteter 67% (16) 83% (5) 43% (3) - 60% (24) Utstyr/pynt som skal øke trivselen 7% (2) 17% (1) - 7% (3) Annet 7% (2) % (1) 7% (3) Tabellen viser at nesten alle barneskoler og de fleste kombinerte skoler har foreldrebetaling til leirskole, mens ingen av de andre skoletypene har dette. Seks av ti skoler har betaling til rene fornøyelsesturer/aktiviteter, og dette er utbredt både på barneskoler/kombinerte skoler og ungdomsskoler. Vi legger også merke til at 14% oppgir at det er foreldrebetaling til ekskursjoner som del av undervisningen, og her er det kombinerte skoler og ungdomsskoler som skårer høyest. Betaling til utstyr/pynt og Annet skårer hver under 10%. I spørreskjemaet ble det bedt om bestemte opplysninger om hvert av formålene det er foreldrebetaling til på skolen. For hvert formål ble det spurt om klassetrinn, antall elever, beløp, hvem som bestemmer betalingen og om forledrene blir gitt et alternativ til å betale. Svært få av skjemaene er fullstendig utfylt på disse opplysningene, men i det følgende presenteres hovedinnholdet i det som har framkommet. Vi behandler formålene etter frekvensen i tabell 2, dvs i denne rekkefølgen: 1. Leirskole 2. Rene fornøyelsesturer/aktiviteter 3. Ekskursjoner som del av undervisningen 4. Utstyr/pynt som skal øke trivselen 5. Annet 2 Tabellene som følger viser prosentfordeling med antall i parentes. Foreldrebetaling i grunnskolen side 4

6 2.3 Formål for foreldrebetaling 1. Leirskole Hvis vi tar utgangspunkt i alle skolene, har 65% foreldrebetaling til leirskole. Imidlertid er leirskole bare aktuelt på barnetrinnet, og av tabell 2 ser vi at 28 av 33 barneskoler og kombinerte skoler, ca 85%, har foreldrebetaling til dette formålet. Leirskole arrangeres på 6. eller 7. klassetrinn, men det framgår av svarene at mange skoler/klasser legger opp til sparing over flere år før leirskolen. Svarene er mangelfulle når det gjelder spørsmålet om antall elever som har foreldrebetaling til leirskole. På spørsmålet om det blir gitt alternativ til leirskole med betaling, svarte 12 ja og 11 nei, mens fem ikke har svart på dette. Det går fram at noen av de som har svart ja, regner vanlig undervisning som et alternativ. To av skolene har ikke svart på spørsmålet om beløp og seks har svart at dette er umulig å oppgi. Når det gjelder hvor mye foreldrene betaler for leirskoleopphold, har 20 skoler svart på dette. Tabell 3 viser fordelingen på beløpstørrelser som foreldrene betaler. Tabell 3. Fordeling på beløpsstørrelse for leirskole kr: 20% (4) kr: 30% (6) kr: 25% (5) kr: 15% (3) kr: 10% (2) Samlet: 100% (20) Tabellen viser at halvparten betaler 500 kr eller mindre til leirskole, en fjerdedel betaler mellom kr og en fjerdedel betaler mellom kr. En del av dem som har oppgitt et relativt lavt beløp, forklarer at skolen lar overskudd fra 17. mai-arrangement eller elevkantine gå til leirskole, men at det likevel blir en egenandel å betale for foreldrene. Noen av disse opplyser også at egenandelen dekker kost og lommepenger. Flere av skolene opplyser at egenandelen bortfaller fra neste skoleår. Svarene på spørsmålet om hvem som bestemmer foreldrebetalingen til leirskole, er oppsummert i tabell 3. Her ble det bedt om avkryssing på ulike aktører. Tabell 4. Fordeling på hvem som bestemmer betaling til leirskole. Enhetsstyret alene: 18% (5) Rektor alene: 4% (1) Foreldrene i klassen alene: 32% (9) Enhetsstyret og foreldre: 11% (3) Enhetsstyret og rektor: 4% (1) Rektor og foreldre: 7% (2) Rektor og klassestyrer: 4% (1) Rektor, klassestyrer og foreldre: 7% (2) Enhetsstyret, rektor, klassestyrer og foreldre: 4% (1) Ubesvart: 11% (3) Samlet: (28) Foreldrebetaling i grunnskolen side 5

7 Tabellen viser at foreldrene bestemmer enten alene eller sammen med andre på seks av ti skoler. I tillegg har foreldrene innflytelse i saken gjennom sin representasjon i enhetsstyret, som er involvert i avgjørelse om betalingen på fire av ti skoler. Skolen bestemmer foreldrebetalingen alene på en av ti skoler. 2. Rene fornøyelsesturer/aktiviteter 24 skoler, dvs 60 %, har oppgitt at de har foreldrebetaling til formålet rene fornøyelsesturer/aktiviteter. Fordelingen på skoleslag er vist i tabell 5. Tabell 5. Andel som har foreldrebetaling til rene fornøyelsesturer/aktiviteter, etter skoleslag. Barneskoler: 60% (16) Kombinerte skoler: 83% (5) Ungdomsskoler: 43% (3) Andre: - Samlet: (24) Tabellen viser at de kombinerte skolene har betaling til dette formålet på åtte av ti skoler, mens dette gjelder på seks av ti barneskoler og fire av ti ungdomssskoler. Spørsmålet om hvilke klasser/trinn som har betaling til fornøyelsesturer/aktiviteter er besvart av et mindretall på 10 skoler. Halvparten av disse har betaling til dette formålet i alle klasser. Også på dette punktet er svarene mangelfulle når det gjelder antall elever som har foreldrebetaling. Spørsmålet om beløp pr barn pr år er besvart av kun seks skoler. Beløpet som er oppgitt varierer fra 50 til 200 kroner. På spørsmålet om det blir gitt alternativ til betaling, svarte ti ja og sju nei, mens sju ikke har svart på dette. Flere opplyste at skolen ikke har oversikt over omfang og beløp fordi foreldrebetalingen administreres av foreldrene og/eller at det her er snakk om sosiale aktiviteter som foregår på fritiden. Svarene på spørsmålet om hvem som bestemmer betalingen samsvarer med dette. Her svarte 12 av skolene at det er foreldrene alene som bestemmer, mens seks opplyste at det er foreldrene sammen med andre. De fleste av disse seks oppga at det er klassestyrer som bestemmer sammen med foreldrene. Ellers varierer det om det er rektor, enhetsstyret eller klassestyrer alene som bestemmer. 3. Ekskursjoner som del av undervisningen Seks skoler har svart at de har foreldrebetaling til formålet ekskursjoner som del av undervisningen. Dette er to barneskoler, to kombinerte skoler og to ungdomsskole Vi har ikke spurt om hvilken type ekskursjoner dette dreier seg om, men en skole opplyste at betalingen gjelder frivillig heiskort for elever med tilvalgsfag ski og en annen at betalingen gjelder egenandel av 10. klasses avslutningstur. De rene barneskolene har ikke oppgitt hvilke klassetrinn som har betaling til dette formålet, men de kombinerte skolene oppga at det er ungdomstrinnene som har dette. Spørsmålet om antall elever dette omfatter er mangelfullt besvart også på dette punktet. Foreldrebetaling i grunnskolen side 6

8 På spørsmålet om det blir gitt alternativ til betaling, svarte kun to bekreftende på dette. Bare en skole har oppgitt størrelsen på beløp som foreldrene betaler til dette formålet, kr 100. På spørsmålet om hvem som bestemmer betalingen, svarte tre at foreldrene bestemmer enten alene eller sammen med andre, mens to svarte at klassestyrer bestemmer og en at det er klasseråd. 4. Utstyr/pynt som skal øke trivselen Tre skoler, to barneskoler og en kombinert skole, svarte at de har foreldrebetaling til formålet utstyr/pynt som skal øke trivselen. To skoler opplyste at dette skjer i form av loddsalg og frivillige gaver, og at dette styres av foreldrene. En av skolene oppga at dette gjaldt alle elever, mens de andre ikke har svart på hvilke trinn og antall elever dette gjelder. Bare en skole svarte bekreftende på spørsmålet om det gis alternativ til betaling, mens ingen av dem har oppgitt beløp. 5. Annet To barneskoler og en av skolene i gruppen Andre har svart at de har foreldrebetaling til annet enn de kategoriene som var satt opp i spørreskjemaet. En av barneskolene opplyste at det er enhetsstyret som bestemmer i slike saker og at det ikke gis alternativ. Betalingen gjelder inngangspenger for foreldre/søsken på enkelte arrangementer, kaker/gevinster som foreldrene gir til loddsalg og kjøp av egenproduserte produkter ved skolen. Den andre barneskolen oppga at betalingen gjelder sosiale aktiviteter, men gir ellers ingen opplysninger på dette punktet. Skolen i gruppen Andre oppga at betalingen går til tredagers alpintur og til utgifter ved moped valgfag for de elevene som velger dette. Betalingen er bestemt av rektor, og alpinturen omfatter ni elever og koster 300 kr pr elev, mens moped valgfag omfatter seks elever og koster 1000 kr pr elev. Det gis ikke alternativ til betaling. 2.4 Rapportering til rektor/skoleadministrasjon Til slutt i spørreskjemaet ble det spurt om foreldrebetalingen ved skolen blir rapportert til rektor/skoleadministrasjonen. Tabell 6 viser hvordan svarene fordeler seg for de skolene som har oppgitt at de har foreldrebetaling: Tabell 6 Fordeling på spørsmål om foreldrebetaling rapporteres til rektor/administrasjon, etter skoleslag. Skoleslag Ja Nei ubesvart Barneskoler 63% (15) 25% (6) 13% (3) Kombinerte skoler 50% (3) 33% (2) 17% (1) Ungdomsskoler 25% (1) 50% (2) 25% (1) Andre 100% (1) Alle 57% (20) 29% (10) 17% (5) Foreldrebetaling i grunnskolen side 7

9 Tabellen viser at seks av ti barneskoler og halvparten av de kombinerte skolene opplyste at de har slik rapportering, mens en av fire ungdomsskoler svarte dette. Den ene skolen i gruppen Andre har også rapportering. 3. OPPSUMMERING Undersøkelsen viser at 81% av skolene har foreldrebetaling mens 19 % ikke har det. Skolene har oppgitt at foreldrebetalingen går til dekning av utgifter til leirskole, rene fornøyelsesturer/aktiviteter, ekskursjoner som del av undervisningen og utstyr/pynt. I tillegg har tre skoler oppgitt at det er betaling til andre formål. Imidlertid tyder tilleggsopplysninger på at dette dreier seg om betaling til fornøyelsesturer/aktiviteter, til ekskursjoner og i ett tilfelle til ustyr i undervisningen i valgfag. Rektor/administrasjonen har på mange skoler ikke oversikt over foreldrebetalingen. Bare litt over halvparten svarer positivt på at de har rapportering om foreldrebetalingen på skolen. Svarene på andre spørsmål i spørreskjemaet bekrefter dette. Mange skjema er mangelfullt utfylt på flere punkter. Vi kan likevel oppsummere følgende om ulike formål for foreldrebetaling: Betaling til leirskole er mest utbredt. Leirskole er bare aktuelt på barnetrinnet, og 85 % av barneskolene og de kombinerte skolene tar betaling for dette. Det varierer sterkt hvor stort beløp foreldrene betaler, fra 100 til 1700 kr, og en relativt stor andel betaler mye (en fjrededel betaler mellom 1000 og 1700 kr og en fjerdedel mellom 600 og 900 kr). Foreldrene er i stor grad med på å bestemme betalingen til leirskole. Bare på en av ti skoler bestemmer skolen alene. 60 % av skolene har foreldrebetaling til rene fornøyelsesturer/aktiviteter. Her kom det fram at det i stor grad er foreldrene som bestemmer og administrerer betalingen, og at skolene i liten grad har oversikt over omfang og beløp. 14% av skolene oppga at de har foreldrebetaling til ekskursjoner som del av undervisningen, men tilleggsopplysninger som er gitt viser at det i noen tilfeller kan være er snakk om aktiviteter som også kan defineres som rene fornøyelsesturer/aktiviteter. 7% av skolene oppga at de har foreldrebetaling til utstyr/pynt som skal øke trivselen. Som for fornøyelsesturer/aktiviteter kom det fram at det er foreldrene som styrer betalingen til dette. For inneværende skoleår er det tillatt å ta foreldrebetaling for leirskoleopphold, men øremerkede midler til dette burde ha ført til at foreldrene betaler et relativt lite beløp til dette. Det er på denne bakgrunnen urimelig at mange skoler krever foreldrene for mer enn1000 kr til leirskole dette skoleåret. Foreldrebetaling til rene fornøyelsesturer/aktiviteter er vanligvis styrt av foreldrene og dreier seg om frivillige fritidsaktiviteter utenom skoletiden. I denne sammenhengen kan det være behov for noen rammer for kommunen som helhet for å unngå betalingspress og store ulikheter mellom skolene. Det samme gjelder betaling til utstyr/pynt som skal øke trivselen. Foreldrebetaling i grunnskolen side 8

10 Undersøkelsen viser at det er svært sjelden foreldre betaler for ekskursjoner som del av undervisningen eller utstyr som er nødvendig i undervisningen, men det gis samtidig et inntrykk av at skolene definerer de ulike formåls-kategoriene ulikt. Spesielt ser det ut til å være noe vilk årlig om skolen definerer en aktivitet som ren fornøyelse eller som ekskursjon. Dette kan være alvorlig siden betaling til rene fornøyelser kan oppfattes å være innenfor loven, mens betaling til ekskursjoner som del av undervisningen ikke er lovlig. Undersøkelsen har ikke avdekket utbredelse av ulovlig foreldrebetaling i grunnskolen i Trondheim. Kartleggingen har imidlertid vist en del uklarheter, og det kan være behov for en nærmere klargjøring av hva det er lov å ta betaling for, i hvilket omfang og hvilket ansvar rektor og enhetsstyret har i forhold til foreldrebetalingen. Foreldrebetaling i grunnskolen side 9

Oslo kommune Utdanningsetaten. Høyenhall skole FAU møte

Oslo kommune Utdanningsetaten. Høyenhall skole FAU møte Høyenhall skole FAU møte 14.9.16 Nytt for skoleåret Økt naturfag 5. 7. trinn Spisepause for elevene Alle NP'er elektronisk Økt timetall (ikke for oss ) i svømming ferdighetsprøve i svømming Bygg og uteområdet

Detaljer

Klasseturer i grunnskolen

Klasseturer i grunnskolen Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.05.2015 35359/2015 2015/2886 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/14 Komitè for levekår 02.06.2015 Bystyret 18.06.2015 Klasseturer i grunnskolen

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis grunnskoleopplæring «Gratisprinsippet» STEINKJER UNGDOMSSKOLE STEINKJER KOMMUNE Januar 2014 Innhold: 1 Innledning... 2 2 Tema for tilsynet... 2 2.1 Kommunen

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis grunnskoleopplæring «Gratisprinsippet» LAUVSNES SKOLE FLATANGER KOMMUNE Desember 2013 Dok 2013/6474-7 Innhold: 1 Innledning... 2 2 Tema for tilsynet...2

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis grunnskoleopplæring «Gratisprinsippet» UTVORDA SKOLE FLATANGER KOMMUNE Desember 2013 Dok 2013/6474-7 Innhold: 1 Innledning... 2 2 Tema for tilsynet...2 2.1

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT 1 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Verdal videregående skole Nord-Trøndelag fylkeskommune 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Nord-Trøndelag fylkeskommune...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Bergen kommune, Blokkhaugen skole

TILSYNSRAPPORT. Rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Bergen kommune, Blokkhaugen skole TILSYNSRAPPORT Rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring Bergen kommune, Blokkhaugen skole 1 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Bergen kommune, Blokkhaugen skole. Rapporten gir

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Buskerud fylkeskommune Numedal videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud fylkeskommune...

Detaljer

Opplæringsloven noen sentrale bestemmelser

Opplæringsloven noen sentrale bestemmelser Opplæringsloven noen sentrale bestemmelser Samarbeidsutvalgene i Sandnes 5.oktober 2011 Opplæringsloven 16 kapittel Regulerer på avgjørende måte handlingsrommet til den enkelte skole Tilgjengelig på www.lovdata.no

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Buskerud fylkeskommune Eiker videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud fylkeskommune...

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/13 Tjenesteutvalget 22.05.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/13 Tjenesteutvalget 22.05.2013 Søgne kommune Arkiv: B57 Saksmappe: 2013/1567-14702/2013 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 24.04.2013 Saksframlegg Retningslinjer for skoleturer i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Buskerud fylkeskommune St. Hallvard videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud fylkeskommune...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Buskerud fylkeskommune Ringerike videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud fylkeskommune...

Detaljer

Skoleeiermøte 9. oktober 2013

Skoleeiermøte 9. oktober 2013 Skoleeiermøte 9. oktober 2013 Info fra Fylkesmannen v/ Sølvi Melum 3 temaer: 1. Gratisprinsippet i grunnskolen - turer 2. Privat hjemmeundervisning 3. Kort om omgjøring av vedtak uten klage Gratisprinsippet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Retten til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Bergen kommune, Skranevatnet skole

TILSYNSRAPPORT. Retten til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Bergen kommune, Skranevatnet skole TILSYNSRAPPORT Retten til gratis offentlig grunnskoleopplæring Bergen kommune, Skranevatnet skole 1 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Bergen kommune, Skranevatnet skole. Rapporten

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 09.06.2011 010/11 BTHE Kommunestyret 23.06.

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 09.06.2011 010/11 BTHE Kommunestyret 23.06. KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 09.06.2011 010/11 BTHE Kommunestyret 23.06.2011 072/11 BTHE Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K2-A20 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Velkommen til samarbeidsmøte og årsmøte for FAU

Velkommen til samarbeidsmøte og årsmøte for FAU Gulskogen skole Velkommen til samarbeidsmøte og årsmøte for FAU Programmet Del 1 17.30: - Velkommen og intro v/rektor - Kurs for klassekontaktene - Årsmøte for FAU ( ca 18.00) Del 2: 19.00: Samarbeid mellom

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Buskerud fylkeskommune Røyken videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud fylkeskommune...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Buskerud fylkeskommune Rosthaug videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud fylkeskommune...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Retten til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Bergen kommune, Lynghaug skole

TILSYNSRAPPORT. Retten til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Bergen kommune, Lynghaug skole TILSYNSRAPPORT Retten til gratis offentlig grunnskoleopplæring Bergen kommune, Lynghaug skole 1 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Bergen kommune, Lynghaug skole. Rapporten gir ingen

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT 1 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Ytre Namdal videregående skole Nord-Trøndelag fylkeskommune 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Nord-Trøndelag fylkeskommune...

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 01.03.2010 10/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 01.03.2010 10/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201001158 : E: B40 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 01.03.2010 10/10 ORIENTERING OM RETTEN

Detaljer

SLUTTRAPPORT FRA TILSYN MED Oppland fylkeskommune. 24. august 2011 til 28. februar 2012. Kontaktpersoner i Oppland fylkeskommune:

SLUTTRAPPORT FRA TILSYN MED Oppland fylkeskommune. 24. august 2011 til 28. februar 2012. Kontaktpersoner i Oppland fylkeskommune: SLUTTRAPPORT FRA TILSYN MED Oppland fylkeskommune Tidsrom: Adresse: Fylkesmannens tilsynsgruppe: Kontaktpersoner i Oppland fylkeskommune: 24. august 2011 til 28. februar 2012 Oppland fylkeskommune Postboks

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT 1 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Inderøy videregående skole Nord-Trøndelag fylkeskommune 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Nord-Trøndelag fylkeskommune...

Detaljer

Saksbehandler: Tryggve Ølstørn Arkiv: A27 Arkivsaksnr.: 03/ Dato: SAK TIL: BYSTYREKOMITE OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET

Saksbehandler: Tryggve Ølstørn Arkiv: A27 Arkivsaksnr.: 03/ Dato: SAK TIL: BYSTYREKOMITE OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Ølstørn Arkiv: A27 Arkivsaksnr.: 03/03249-001 Dato: 06.06.03 DRAMMENSMODELL FOR LEIRSKOLE SAK TIL: BYSTYREKOMITE OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET Saksordfører: Bjørn Husemoen

Detaljer

Gratisprinsippet. Komité for oppvekst 28. August 2014

Gratisprinsippet. Komité for oppvekst 28. August 2014 Gratisprinsippet Komité for oppvekst 28. August 2014 Opplæringsloven 2-15: Rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring Elevane har rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring. Kommunen kan ikkje krevje

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Buskerud fylkeskommune Drammen videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud fylkeskommune...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT 1 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Meråker videregående skole Nord-Trøndelag fylkeskommune 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Nord-Trøndelag fylkeskommune...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring. Kvinnherad kommune Rosendal ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring. Kvinnherad kommune Rosendal ungdomsskule TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring Kvinnherad kommune Rosendal ungdomsskule 1 Innhold 1. Innleiing... 3 2. Rettsleg grunnlag for tilsynet... 3 3. Tema for

Detaljer

GRATIS- PRINSIPPET I GRUNNSKOLEN KAPP SKOLE

GRATIS- PRINSIPPET I GRUNNSKOLEN KAPP SKOLE GRATIS- PRINSIPPET I GRUNNSKOLEN KAPP SKOLE Den offentlege grunn- og vidaregåande opplæringa skal vere gratis for elevane. Dette er lovfesta i opplæringslova 2-15 og 3-1. Begge lovreglane har vore endra

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A20 &58 Arkivsaksnr.: 05/ Dato:

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A20 &58 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A20 &58 Arkivsaksnr.: 05/6250-11 Dato: 28.02.06 ORIENTERING OM FYLKESMANNENS TILSYN VEDRØRENDE "GRATISPRINSIPPET" I DRAMMENSSKOLEN SAK TIL : BYSTYREKOMITÉ

Detaljer

Innst. O. nr. 43. ( ) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Ot.prp. nr.

Innst. O. nr. 43. ( ) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Ot.prp. nr. Innst. O. nr. 43 (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Ot.prp. nr. 94 (2001-2002) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om endringer

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga

FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga Bergen kommune, fagavdeling barnehage og skole Postboks 7700 5020 Bergen Vår ref.: 2010/8283 Deres ref.: Arkivnr.: 630 Vår dato: 17.11.2010 Tilsyn med Bergen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring. Kvinnherad kommune Husnes ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring. Kvinnherad kommune Husnes ungdomsskule TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring Kvinnherad kommune Husnes ungdomsskule 1 Innhold 1. Innleiing... 3 2. Rettsleg grunnlag for tilsynet... 3 3. Tema for

Detaljer

Samlet årsmelding fra fylkeslagene.

Samlet årsmelding fra fylkeslagene. 01.08.2011 Samlet årsmelding fra fylkeslagene. Dette er en sammenstilling av informasjon som er kommet inn gjennom et skjema som fylkeslagene ble bedt om å fylle ut, og som rapporterer om forskjellige

Detaljer

TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring. Granvin herad Granvin barne- og ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring. Granvin herad Granvin barne- og ungdomsskule TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring Granvin herad Granvin barne- og ungdomsskule November 2017 1 Innhold 1. Innleiing... 3 2. Rettsleg grunnlag for tilsynet...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Fylkesmannen i Nord-Trøndelag ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis grunnskoleopplæring «Gratisprinsippet» STEINKJER SKOLE STEINKJER KOMMUNE Januar 2014 Innhold: 1 Innledning 2 2 Tema for tilsynet

Detaljer

Saksliste FAU møte. Onsdag 29.10.2014, kl 17.30-19.00 Holte skole. 12-14/15. Godkjenning av referat 25.09.14 og møteinnkalling

Saksliste FAU møte. Onsdag 29.10.2014, kl 17.30-19.00 Holte skole. 12-14/15. Godkjenning av referat 25.09.14 og møteinnkalling Saksliste FAU møte Onsdag 29.10.2014, kl 17.30-19.00 Holte skole 12-14/15. Godkjenning av referat 25.09.14 og møteinnkalling 13-14/15. Informasjonssaker Informasjon fra rektor Informasjon fra Komfug-møtet

Detaljer

Vedtatt av Trondheim bystyre 26.11. 1998, endret av Bystyret i mai 2005, august 2007 og i september 2013.

Vedtatt av Trondheim bystyre 26.11. 1998, endret av Bystyret i mai 2005, august 2007 og i september 2013. Vedtekter for SFO Vedtatt av Trondheim bystyre 26.11. 1998, endret av Bystyret i mai 2005, august 2007 og i september 2013. 1. Formål Skolefritidsordningen har som mål å gi barna i grunnskolens fire første

Detaljer

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen Forvaltningsrevisjon Gjennomført 08.2001 12.2001 Morten Mjølsnes Ingrid Sperre Saunes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Vera Hovelsen Bærum kommunerevisjon,

Detaljer

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Videreutdanning Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37% Skolerapport Antall besvarelser: 1 BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars 2016, og

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 94 BRUKERUNDERSØKELSEN 206 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen Brukerundersøkelsen 206 OM UNDERSØKELSEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for våren 2009 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få innsikt og evaluere skolefrukt for våren 2009. På sentrale spørsmål kan vi

Detaljer

Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn. Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger

Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn. Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger 8. 20. juni 2016 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. 20.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT Ullensvang herad, Kinsarvik skule

TILSYNSRAPPORT Ullensvang herad, Kinsarvik skule TILSYNSRAPPORT Ullensvang herad, Kinsarvik skule 1 1. Innleiing Rapporten er utarbeidd etter tilsyn med Ullensvang herad, Kinsarvik skule. Rapporten gir inga fullstendig tilstandsvurdering av skulen. Tilsynet

Detaljer

Økonomisk rapport for utviklingen i duodji

Økonomisk rapport for utviklingen i duodji Økonomisk rapport for utviklingen i duodji Oppdragsgiver: Sámediggi /Sametinget Dato: 20.august 08 FORORD Asplan Viak AS har utarbeidet økonomisk rapport for utviklingen i duodji for året 2007. Rapporten

Detaljer

TILSYNSRAPPORT Voss kommune, Voss ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT Voss kommune, Voss ungdomsskule TILSYNSRAPPORT Voss kommune, Voss ungdomsskule 1. Innleiing Rapporten er utarbeidd etter tilsyn med Voss kommune, Voss ungdomsskule. Rapporten gir inga fullstendig tilstandsvurdering av skulen. Tilsynet

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 7.12.2016 Budsjettforslag for 2017 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 96 BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 4. mars 6, og er gjennomført

Detaljer

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Februar - 2017 Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 96 BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 4. mars 6, og er gjennomført

Detaljer

Alversund skule 5911 Alversund Tlf

Alversund skule 5911 Alversund Tlf Alversund skule 5911 Alversund Tlf. 56 37 50 50 FØREORD Kvart år reiser elevar frå Alversund skule ei veke på leirskule. Her får dei ta del i praktisk tilrettelagt undervisning inne og ute. Under leirskuleopphaldet

Detaljer

Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter

Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter 1 Forord I tildelingsbrevet for 2008 ga Kunnskapsdepartementet Vox oppgaver i tilknytning til kommunenes

Detaljer

Nordreisa Familiesenter

Nordreisa Familiesenter Nordreisa Familiesenter Rapport fra rusundersøkelse blant ungdom i 9. og 10. klasse i Nordreisa våren 2011 1 Bakgrunn for undersøkelsen Familiesenteret i Nordreisa kommune har i skoleåret 2010-11 mottatt

Detaljer

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen 24. 29. november 2010 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den kl. 10:00. på Verdensarvsenter for bergkunst - Alta museum

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den kl. 10:00. på Verdensarvsenter for bergkunst - Alta museum SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den 01.12.2016 kl. 10:00 på Verdensarvsenter for bergkunst - Alta museum NB! Pent antrekk Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for vårsemesteret 16 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få innsikt i og evaluere Skolefrukt for vårsemesteret 16. På sentrale

Detaljer

Tobakksfri skoletid i videregående skoler i Nordland

Tobakksfri skoletid i videregående skoler i Nordland Tobakksfri skoletid i videregående skoler i Nordland Nordland fylkeskommune har invitert alle elever i videregående skole i Nordland til å svare på en undersøkelse om innføringen av tobakksfri skoletid.

Detaljer

Samlet årsmelding for lokallagene.

Samlet årsmelding for lokallagene. 30.09.11. Samlet årsmelding for lokallagene. Alle lokallagene ble bedt om å fylle ut et skjema der aktiviteten i 2010 ble rapportert. Dette kom i tillegg til den skriftlige rapporten som sammen med regnskapet

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2014/15

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2014/15 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2014/15 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: 115 Svarprosent: 43% BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: 6 Svarprosent: 32% BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: 92 Svarprosent: 41% BRUKERUNDERSØKELSEN 217 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: 15 Svarprosent: 39% BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Tiltak for bedre leseferdigheter blant Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen 24. 29. november 2010 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Februar - 2017 Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse

Detaljer

TILSYNSRAPPORT Voss kommune, Sundve skule

TILSYNSRAPPORT Voss kommune, Sundve skule TILSYNSRAPPORT Voss kommune, Sundve skule 1 1. Innleiing Rapporten er utarbeidd etter tilsyn med Voss kommune, Sundve skule. Rapporten gir inga fullstendig tilstandsvurdering av skulen. Tilsynet er gjennomført

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Retten til gratis offentleg grunnskuleopplæring. Stord kommune, Nysæter ungdomsskule

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Retten til gratis offentleg grunnskuleopplæring. Stord kommune, Nysæter ungdomsskule ENDELEG TILSYNSRAPPORT Retten til gratis offentleg grunnskuleopplæring Stord kommune, Nysæter ungdomsskule 1 1. Innleiing Rapporten er utarbeidd etter tilsyn med Stord kommune, Nysæter ungdomsskule. Rapporten

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kommune MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtetid: 25.11.2015 kl. 18.30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Utdanningsforbundets medlemspanel Rapport

Utdanningsforbundets medlemspanel Rapport Utdanningsforbundets medlemspanel Rapport Medlemspanelet januar 2007 Utdanningsforbundets nettsted Innføringen av Kunnskapsløftet Realfag i skolen og barnehagen Landsmøtet 2006 www.utdanningsforbundet.no

Detaljer

Rundskriv. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole. Rundskriv nr.: 7 Dato: 7. februar 2014 Saksnr.: 201400012-7 Saksbehandler:

Rundskriv. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole. Rundskriv nr.: 7 Dato: 7. februar 2014 Saksnr.: 201400012-7 Saksbehandler: BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 7 Dato: 7. februar 2014 Saksnr.: 201400012-7 Saksbehandler: LASA Emnekode: ESARK-20 Til kommunale grunnskoler Skoleturer og

Detaljer

FUGs problemnotat om gratisprinsippet

FUGs problemnotat om gratisprinsippet FUGs problemnotat om gratisprinsippet Det er et grunnleggende prinsipp at den offentlige grunnskoleopplæringen skal være gratis. Gratisprinsippet i offentlige skoler skal sikre alle elever en rett til

Detaljer

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Tilstandsrapport angående: svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 28. februar 2005 Konsulent: Siri Berthinussen Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon:

Detaljer

Endringer i lokale normer for utmåling av stønad til livsopphold

Endringer i lokale normer for utmåling av stønad til livsopphold Dronningensgt 6 // 0152 Oslo // Tlf 22 91 07 90 // E-post rhknoff@online.no // www.rhknoff.no Endringer i lokale normer for utmåling av stønad til livsopphold Rapport for Sosial- og helsedepartementet

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Totalrapport Antall besvarelser: 11 310 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år.

Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år. Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år. Notat 16.5.08 utarbeidet av Karl Skaar, Oxford Research og Einar Skaalvik, NTNU Elevundersøkelsen er en nettbasert undersøkelse der elever i grunnskolen

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013

Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013 Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 41 45 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 VG3 (49,5% gutter, 50,5% jenter) Komitemøte 13. mars 2014 Antall: 258 (US) / 190 (VGS) Svarprosent:

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkivsaksnr.: 14/220-1 Dato: 22.01.14

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkivsaksnr.: 14/220-1 Dato: 22.01.14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/220-1 Dato: 22.01.14 HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN VEDRØRENDE LEKSEHJELP, RETT TIL GRUNN- OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT 1 Endelig TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud fylkeskommune...

Detaljer

Digitale ordbøker i bruk

Digitale ordbøker i bruk Digitale ordbøker i bruk Undersøkelse blant elever og lærere på mellom- og ungdomstrinnet og i den videregående skolen Innhold 1 Om undersøkelsen 3 2 Oppsummering av resultater 14 3 Elevene 20 4 Lærerne

Detaljer

Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud

Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud Sámi Ealáhus- ja Guorahallanguovddáš - Samisk Nærings- og Utredningssenter Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud Gjennomgang og presentasjon av data fra utøvere registrert i registeret i 2006, samt

Detaljer

Kva er klokka? Kva er klokka? Kva er klokka?

Kva er klokka? Kva er klokka? Kva er klokka? er to er eitt er tolv er fem er fire er tre er åtte er sju er seks er elleve er ti er ni halv to halv eitt halv tolv halv fem halv fire halv tre halv åtte halv sju halv seks halv elleve halv ti halv ni

Detaljer

Evaluering. Ung i jobb

Evaluering. Ung i jobb Evaluering 01 Ung i jobb TRONDHEIM KOMMUNE Enhet for service og internkontroll 700 Trondheim RAPPORT Rapport-tittel: Evaluering Ung i jobb 01 Bestiller: Personaltjenesten v/tone Solberg Dato: 16.9.01 Antall

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: 23 Svarprosent: 56% BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Elevtall og pedagogisk kvalitet. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere

Elevtall og pedagogisk kvalitet. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere Elevtall og pedagogisk kvalitet Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere 29. mai 27. juni 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 29. mai 27. juni 2017

Detaljer

Videregåendeelever i ÅS kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i ÅS kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i ÅS kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Ringsaker kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Ringsaker kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Oppegård kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Oppegård kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Lier kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Lier kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring Bergen kommune Kirkevoll skole

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring Bergen kommune Kirkevoll skole ENDELEG TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring Bergen kommune Kirkevoll skole 1 1. Innleiing Rapporten er utarbeidd etter tilsyn med Bergen kommune, Kirkevoll

Detaljer

Pålegg fra lokale skolemyndigheter/politikere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere

Pålegg fra lokale skolemyndigheter/politikere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere Pålegg fra lokale skolemyndigheter/politikere Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere 29. mai 27. juni 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Kartlegge omfanget av pålegg

Detaljer

Videregåendeelever i Re kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Re kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Re kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring Bømlo kommune Moster skule

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring Bømlo kommune Moster skule ENDELEG TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring Bømlo kommune Moster skule 1 1. Innleiing Rapporten er utarbeidd etter tilsyn med Bømlo kommune, Moster skule.

Detaljer

Videregåendeelever i Tønsberg kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Tønsberg kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Tønsberg kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema

Detaljer

Videregåendeelever i Sandefjord kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Sandefjord kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Sandefjord kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema

Detaljer

Videregåendeelever i Horten kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Horten kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Horten kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som

Detaljer

Skolesystemet i Norge

Skolesystemet i Norge Skolesystemet i Norge Barnehage Barneskole Ungdomsskole Videregående skole 0-6 år Frivillig Egenbetal ing 1.-7.klasse 6-13 år Muntlig vurdering 1.-4.klasse - Rett til gratis leksehjelp - Skolefritidsordning

Detaljer

Videregåendeelever i Herøy kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Herøy kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Herøy kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som

Detaljer