Til andelseierne i Ammerudkollen Borettslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til andelseierne i Ammerudkollen Borettslag"

Transkript

1 1 Ammerudkollen Borettslag Til andelseierne i Ammerudkollen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte Ammerudkollen Borettslag det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslags-, taleog stemmerett. Det er kun én stemme pr. andel. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Ammerudkollen Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Ammerudkollen Borettslag avholdes torsdag 4. juni 2015 kl. 19:00 på Ammerudhjemmet. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Godkjenning av de stemmeberettigede C) Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne D) Godkjenning av møteinnkallingen 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2014 A) Årsberetning og regnskap for 2014 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSER A) Styret B) Andre godtgjørelser 4. INNKOMNE FORSLAG A) Forslag fra styret om hundehold Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 2 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år D) Valg av 1 delegert(e) med vara til OBOS generalforsamling for 1 år E) Valg av valgkomité for 1 år F) Valg av oppgangstillitsvalgte Oslo Styret i Ammerudkollen Borettslag Terje Strømsnes /s/ Tom Evensen /s/ Baard Bjørndal /s/ Sadeghi Nasser /s/ Geir Frode Rødal Olsen /s/

3 3 Ammerudkollen Borettslag ÅRSBERETNING FOR 2014 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Styret Leder Terje Strømsnes Alundamveien 36 Nestleder Tom Evensen Ammerudveien 58 Styremedlem Baard Bjørndal Ammerudveien 62 Styremedlem Sadeghi Nasser Ammerudveien 54 Styremedlem Geir Frode Rødal Olsen Alundamveien 34 Varamedlem Anne Bjørnetun Ammerudveien 70 Varamedlem Tove Berit Dahl Ammerudveien 62 Delegert til generalforsamlingen i OBOS Delegert Terje Strømsnes Alundamveien 36 Varadelegert Tom Evensen Ammerudveien 58 Valgkomiteen Mayn Brit Larsen Ammerudveien 54 Karin Lauvstad Alundamveien 34 Jan-Frode Lorentsen Alundamveien 34 Oppgangstillitsvalgte Grete Kolingsnes Ammerudveien 50 - Ammerudveien 52 Mayn Larsen Ammerudveien 54 - Ammerudveien 56 - Ammerudveien 58 Inger Tønder Ammerudveien 60 Myriam Galvez Ammerudveien 62 - Ammerudveien 64 Konstantin Tseletis Ammerudveien 66 Robert August Gaspard Ammerudveien 68 Ellen Westgaard Ammerudveien 70 Karin Lauvstad Alundamveien 34 Tove Klipper Alundamveien 36 Styrets medlemmer består i dag av 5 menn og ingen kvinner. Borettslaget sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser.

4 4 Ammerudkollen Borettslag Generelle opplysninger om Ammerudkollen Borettslag Borettslaget består av 319 andelsleiligheter. Ammerudkollen Borettslag er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i bydel 10 Grorud i Oslo kommune med følgende adresse: Alundamvn Ammerudvn Gårds- og bruksnummer : Første innflytting skjedde i Tomten, kjøpt i 1986 er på m2. Garasjetomt på m2 og p-hus som ble kjøpt i 2009 har følgende gårds- og bruksnummer: Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett), og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Ammerudkollen Borettslag har ingen ansatte. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2014 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2014 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Driftsinntekter i 2014 var til sammen kr Andre inntekter består i hovedsak av vaskeriinntekter. Kostnader Driftskostnadene i 2014 var til sammen kr

5 5 Ammerudkollen Borettslag Resultat Årets resultat på kr fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital. Disponible midler Borettslagets disponible midler er en vesentlig størrelse knyttet til borettslagets økonomi og utgjorde pr kr For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. KOSTNADSDIAGRAM - AMMERUDKOLLEN BORETTSLAG Rep.vedlh./invest. 27% Andre driftskostn. 21% Avdrag 5% Pers.kost./ styreh. 3 % Div. honorarer 4% Kom.avg./forsikr. 15% Energi og brensel 15% Finanskostnader 10% KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2015 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 22 %, mens renovasjonsavgiften øker med 12,5 %. Feieravgiften forblir uendret.

6 6 Ammerudkollen Borettslag Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 6,6 %, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på skadehistorikken i Ammerudkollen Borettslag. Lån Ammerudkollen Borettslag har 2 lån i Eika med flytende rente på 2,9 og 2,95 %. Gjenværende løpetid er henholdsvis 16 og 24 år. Det ene lånet er avdragsfritt frem til november For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto 0,35 % Sparekonto 2,40 % Forretningsførerhonorar Forretningsførerhonoraret for 2015 reduseres med kr Fra er det innført merverdiavgift på forretningsførerhonorar, slik at for Ammerudkollen Borettslag vil honoraret for 2015 være kr inkl. mva. Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester borettslaget anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Driften i 2015 forutsetter en økning av felleskostnadene. I tillegg ser styret at det er nødvendig å ta opp lån for å dekke de planlagte drifts- og vedlikeholdsoppgavene. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Ammerud Varmesentral AS Borettslaget er aksjonær i Ammerud Varmesentral AS. Til orientering er resultatregnskap og balanse for nevnte sameie pr satt inn bakerst i årsberetningsheftet. De som ønsker ytterligere informasjon om sameiet, kan henvende seg til forretningsfører for å få utlevert sameiets årsberetning og regnskap.

7 7 Ammerudkollen Borettslag Oslo Styret i Ammerudkollen Borettslag Terje Strømsnes /s/ Tom Evensen /s/ Baard Bjørndal /s/ Sadeghi Nasser /s/ Geir Frode Rødal Olsen /s/

8 Til generalforsamlingen i Ammerudkollen Borettslag Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Ammerudkollen Borettslag, som viser et overskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2014, resultatregnskap, oppstilling over endring av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styrets ansvar for årsregnskapet Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for borettslagets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Ammerudkollen Borettslag per 31. desember 2014, og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 748 Sentrum, NO-0106 Oslo T: 02316, org. no.: MVA, Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap

9 Revisors beretning Ammerudkollen Borettslag, side 2 Andre forhold Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av borettslagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo, 21. april 2015 PricewaterhouseCoopers AS Cato Grønnern Statsautorisert revisor (2)

10 . 10 Ammerudkollen Borettslag AMMERUDKOLLEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. DISPONIBLE MIDLER Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskapet) Tilbakeføring av avskrivning Fradrag kjøpesum anl.midler Fradrag for avdrag på langs lån B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C. DISP. MIDLER PR

11 11 Ammerudkollen Borettslag AMMERUDKOLLEN BORETTSLAG RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Garasjer Parkeringsplasser Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital

12 12 Ammerudkollen Borettslag BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Bygninger Tomt Andre varige driftsmidler Aksjer og andeler Langsiktige fordringer SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS-banken Innestående i andre banker Sparekonto i OBOS-banken SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 318 * Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd Annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig til offentlige myndigheter Påløpte renter 0 0 Påløpte avdrag 0 0 Garasjeregnskap Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD

13 13 Ammerudkollen Borettslag Pantstillelse 26 Garantiansvar OSLO, , STYRET FOR AMMERUDKOLLEN BORETTSLAG TERJE STRØMSNES /s/ TOM EVENSEN /s/ BAARD BJØRNDAL /s/ SADEGHI NASSER /s/ GEIR FRODE RØDAL OLSEN /s/

14 Ammerudkollen Borettslag NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk for små foretak og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Bygninger er ikke avskrevet da det er gjennomført vedlikehold som oppveier for verdiforringelse. Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Parkeringsleie Garasjeleie Lokaler Antenneleie Akto strøm SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Parkeringsleie Garasjeleie SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER

15 15 Ammerudkollen Borettslag NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Parkering Automatpenger Utfakturerte arbeider o.l Inntektsført andre innbetalinger Utleie 900 SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatte Annen lønn Påløpte feriepenger Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt under 0,75 årsverk i selskapet gjennom året. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2013/2014, og er på kr NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand OBOS OBOS Prosjekt AS Andre konsulenthonorarer SUM KONSULENTHONORAR

16 16 Ammerudkollen Borettslag NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Sanitæranlegg SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold fyringsanlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold vaskerianlegg Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg Drift/vedlikehold garasjeanlegg Kostnader leiligheter, lokaler Egenandel forsikring SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 GARASJER KOSTNADER GARASJER Rep./vedlikehold Elektrisk energi SUM KOSTNADER GARASJER SUM GARASJER NOTE: 11 PARKERINGSPLASSER UTGIFTER PARKERINGSPLASSER Rep./vedlikehold Avgifter Parkering El-biler SUM KOSTNADER PARKERINGSPLASS SUM PARKERINGSPLASSER

17 17 Ammerudkollen Borettslag NOTE: 12 ENERGI/FYRING Elektrisk energi Varmesentralen Strøm oljefyr el.bereder SUM ENERGI / FYRING NOTE: 13 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Diverse leiekostnader/leasing Verktøy og redskaper Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Kopieringsmateriell Trykksaker Aviser, tidsskrifter, faglitteratur -980 Møter, kurs, oppdateringer mv. Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Telefon, annet Porto Drivstoff biler, maskiner osv Vedlikehold biler/maskiner osv. Bilgodtgjørelse -113 Reisekostnader Gaver Bank- og kortgebyr Velferdskostnader Konstaterte tap SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 14 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken Renter av sparekonto i OBOS-banken Andre renteinntekter SUM FINANSINNTEKTER

18 18 Ammerudkollen Borettslag NOTE: 15 FINANSKOSTNADER EIKA EIKA SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 16 BYGNINGER Kostpris Kostpris tilgang Rehabilitering 1996/ SUM BYGNINGER Tomten ble kjøpt i 1986 Gnr.95/bnr.92 PG 133. Parkeringsanlegg ble kjøpt i G.nr 95. Bnr. 91. Bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jf. noten om drift og vedlikehold. NOTE: 17 VARIGE DRIFTSMIDLER Feie/sugemaskin Avgang Tilgang Tilgang Avskrevet tidligere Gressklipper nr. 1 Kostpris Avskrevet tidligere Avskrevet i år Høytrykkvasker Tilgang Avskrevet tidligere Plog til traktor Tilgang Avskrevet i år Sandcontainer Tilgang Avskrevet tidligere Snøfreser Kostpris Avskrevet tidligere Avskrevet i år (fortsetter på neste side)

19 19 Ammerudkollen Borettslag Traktor nr. 1 Kostpris Avskrevet tidligere Avskrevet i år PC med utstyr Tilgang Avskrevet tidligere FYRKJ2 Kostpris Tilgang Tilgang Avskrevet tidligere GARASJ Kostpris SUM VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER NOTE: 18 AKSJER OG ANDELER Selskapet eier aksjer i Ammerud Varmesentral AS. Denne investeringen er regnskapsført etter kostmetoden, dvs. etter kostmetoden, det vil si at de er bokført til opprinnelig kjøpspris. Antall aksjer 105 stk Pålydende kr 100 Balanseført verdi:kr Den samlede aksjekapital i Ammerud Varmesentral AS er kr NOTE: 19 KORTSIKTIGE FORDRINGER Fordringer/håndkasse for ansatte/tillitsvalgte Skattetrekk overført OBOS Avregning 2014, Ammerud Varmesentral Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2015) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2015, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i 2015.

20 20 Ammerudkollen Borettslag NOTE: 20 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN Eika Boligkreditt AS 2 Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Rentesatsen pr var 3,35%. Løpetiden er 29 år. Opprinnelig Nedbetalt tidligere 0 Nedbetalt i år Eika Boligkreditt AS 3 Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Rentesatsen pr var 3,35%. Løpetiden er 20 år. Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN AVDRAGSFRIHET PÅ LÅN Selskapet har 1 lån med avdragsfrihet. I tabellen nedenfor er det estimert både hva lånekostnadene for den enkelte andel vil øke med pr. måned når selskapet begynner å betale avdrag, og fra hvilket tidspunkt avdragene begynner å løpe. Estimatet forutsetter at avdrags- og rentebetingelsene pr beholdes uendret. Da fremtidige endringer i lånebetingelsene vil kunne medføre endringer i den informasjon som fremkommer av tabellen, må man utvise forsiktighet med å bruke beregningene som grunnlag for økonomisk planlegging eller investeringer. Det understrekes at felleskostnadene i et borettslag ikke nødvendigvis vil øke fra det tidspunkt avdragene begynner å løpe. Det er borettslagets styre som bestemmer om felleskostnadene skal økes og fra hvilket tidspunkt. Dersom avdragsfriheten gjelder lån hvor det er inngått avtale om mulighet for individuell nedbetaling (IN-ordning), vil de månedlige felleskostnadene økes med det beløp som er angitt i tabellen under. Alle tall er avrundet til nærmeste 50 kroner. Leilighetsnr Eika Boligkreditt AS 2 Første avdrag er Potensiell endring i felleskostnader fra , 144, 152, 155, 202, , 215, 220, 223, 228, , 239, 244, 252, 255, , 312, 315, 320, 323, , 336, 339, 344, 352, , 407, 412, 415, 420, , 431, 436, 439, 444, , 502, 503, 504, 505, , 509, 510, 512, 515, , 518, 520, 523, 524, , 528, 531, 532, 533,

21 21 Ammerudkollen Borettslag 536, 539, 540, 541, 542, , 555, 602, 607, 612, , 623, 628, 631, 636, , 652, 655, 702, 707, , 720, 723, 728, 731, , 744, 752, 755, 802, , 815, 820, 823, 828, , 839, 844, 852, , 511, 519, 527, 535, , 153, 154, 156, 251, , 256, 351, 353, 354, , 453, 454, 456, 551, , 556, 651, 653, 654, , 753, 754, 756, 851, , , 40, 42, 45, 101, , 108, 110, 113, 114, , 121, 122, 124, 126, , 132, 134, 137, 138, , 145, 201, 203, 205, , 213, 214, 216, 218, , 224, 226, 229, 230, , 237, 238, 240, 242, , 303, 305, 308, 310, , 316, 318, 321, 322, , 329, 330, 332, 334, , 340, 342, 345, 401, , 408, 410, 413, 414, , 421, 422, 424, 426, , 432, 434, 437, 438, , 445, 501, 513, 514, , 529, 530, 537, 538, , 603, 605, 608, 610, , 616, 618, 621, 622, , 629, 630, 632, 634, , 640, 642, 645, 701, , 708, 710, 713, 714, , 721, 722, 724, 726, , 732, 734, 737, 738, , 745, 801, 803, 805, , 813, 814, 816, 818, , 824, 826, 829, 830, , 837, 838, 840, 842,

22 Ammerudkollen Borettslag NOTE: 21 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig SUM BORETTSINNSKUDD NOTE: 22 ANNEN LANGSIKTIG GJELD Depositum lokaler SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD NOTE: 23 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER NOTE: 24 GARASJEREGNSKAP Depositum garasje/parkering SUM GARASJEREGNSKAP NOTE: 25 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger Honorar, ikke utbetalt SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD NOTE: 26 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant: Borettsinnskudd Pantelån Påløpte avdrag 0 TOTALT Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr følgende bokførte verdi: Bygninger Tomt TOTALT

23 23 Ammerudkollen Borettslag A) Forslag fra styret om hundehold Hundehold tillates under forutsetning av at en erklæring om dette undertegnes og at den blir overholdt. Ved berettiget klage kan styret forlange dyret fjernet. Vedrørende hundehold gjelder følgende: Undertegnede andelseier gis adgang til å holde hund, men dette må skje under følgende forutsetninger. 1. Hunder skal føres i bånd både ut og inn av oppganger. Hunder skal ikke luftes på borettslagets eiendom. Det forutsettes at enhver hundeeier er kjent med politivedtektene angående hundehold og straffebestemmelser overfor hundeeiere om disse ikke overholdes. 2. Andelseier erklærer seg ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade som hans/hennes hund måtte påføre Ammerudkollen Borettslag eller andelseiere i borettslaget. Eier av hund forplikter seg til omgående å fjerne eventuelle ekskrementer fra trappeganger, veier, plener og lignende innenfor borettslagets område. 3. Dersom det kommer berettigede klager fra andelseiere over lukt, bråk eller at hundeholdet på annen måte sjenerer naboer erklærer undertegnede andelseier seg innforstått med at hunden straks må fjernes fra leiligheten. 4. Denne erklæringen betraktes som en del av leiekontrakten vedrørende leilighet nr og brudd på denne erklæringen blir å betrakte som vesentlig mislighold av leiekontrakten. For øvrig erklærer undertegnede seg villig til å godta de endringer i bestemmelsene angående hundehold som generalforsamlingen til enhver tid finner nødvendig å måtte foreta. Oslo den Navn: Leilighetsnummer: Telefon: Adresse: Bolignummer: E-postadresse: Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner at hundehold tillates under forutsetning av at overnevnte erklæring undertegnes og overholdes. Ved berettiget klage kan styret forlange dyret fjernet.

24 24 Ammerudkollen Borettslag Orientering om borettslagets drift Møter og befaringer Ordinær generalforsamling ble avholdt 21. mai 2014 på Ammerudhjemmet. Tilstede var 42 andelseiere hvorav 5 med fullmakt slik at det var 47 stemmeberettigede. Foruten de vanlige årsmøtesakene forelå forslag fra andelseier Mayes Kasem om endring i vasketidene. Forslaget oppnådde ikke flertall. Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt 16. juni på Grorud Samfunnshus. Det møtte 92 andelseiere med 24 fullmakter. Til sammen 116 stemmeberettigede. Det forelå en sak til behandling. Styrets forslag om rehabilitering av borettslagets vann- og avløpsrør, samt våtrom. Styrets forslag ble vedtatt med 69 mot 31 stemmer. I 2014 ble det avholdt 11 styremøter og behandlet i alt 242 saker. (2013: 11 møter og 258 saker). Dessuten er det avholdt 11 husmøter. I perioden er det gjennomført 2 møter med oppgangstillitsvalgte. Styremedlemmer har deltatt på møter med følgende samarbeidende virksomheter: Skovli AS, Canal Digital AS, Ammerud skolekorps, Hjelpemiddelsentralen, Anticimex, Politiet, Smart Security AS, Grorud bydel, Nextel AS, Renovasjonsetaten i Oslo kommune, adv Jan-Erik Nielsen, Grefsen Renhold AS, OBOS, OBOS Prosjekt og OBOS jur. avd. Videre har representanter fra styret deltatt på møter med lederne i de øvrige Ammerudlagene. I tillegg kommer møter med forretningsfører. Styreleder Terje Strømsnes har i perioden vært styremedlem i Ammerud Varmesentral AS. Styrets arbeid Innledning Styret kan se tilbake på nok et aktivt år. Arbeidsfordeling innad i styret og med forretningsfører har vært godt. Vi har hatt god hjelp og støtte fra forvaltningskonsulent Bjørnar Finstad og Line Hovland i OBOS, samt stedfortreder Øyvind Larsen. Styret har hatt kontortid/husmøte i tiden kl på de dager det har vært styremøter. Kontoret ligger i 1.etg i Ammerudveien 56. Styreleder treffes også på mobil: kl Borettslagets e-postadresse er Borettslagets hjemmeside: Retningslinjer for styrearbeid Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klargjør de krav som stilles til borettslagets tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering og håndtering av utbetalinger.

25 25 Ammerudkollen Borettslag Garantert betaling av felleskostnader Borettslaget har avtale med OBOS Factoring AS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. Borettslagets røropplegg Den ekstraordinære generalforsamlingen 16. juni 2014 vedtok styrets forslag om full rehabilitering av borettslagets vann- og avløpsrør, samt bad. I forbindelse med denne saken har styret utført et omfattende arbeid for å fremskaffe Informasjon som andelseierne har etterspurt. OPAS er engasjert som prosjektleder. Arbeidet er i gang. Avfallsbrønner Det har lenge vært behov for å fornye og øke kapasiteten på borettslagets avfallssystem. Dagens ordning med sjakter må av flere grunner avvikles. De siste somrene har det vært mange klager over vond lukt fra sjaktene. Det er et omfattende misbruk av sjaktene. Det kastes søppel som ikke er innpakket og det blir verre år for år. Mark, småkryp og biller trives aldeles utmerket i sjaktene. Fjerning av sjaktene og i stedet etablere nedgravde søppelstasjoner ute er et viktig HMStiltak. De siste 10 årene har søppelmengden økt med hele 40 %, og den fortsetter å øke. En avfallsbrønn består av en nedgravd firkantet betongsilo. Ned i denne senkes en litt mindre stålsilo, som rommer 3,4 eller 5 kubikkmeter. Ved tømming blir siloene heist opp og innholdet overført til søppelbilen ved å åpne luken i bunnen på siloen. Enkelt og greit og ikke minst langt mer hygienisk enn dagens situasjon hvor vaktmesterne har måttet håndtere hygieniske forhold de ikke er forpliktet til. Nedgravde avfallsbrønner har en rekke fordeler. Vi får et tilnærmet skjult avfallssystem med minimalt vedlikeholdsbehov. Det er tilnærmet luktfritt og det estetiske inntrykket bedres radikalt. Borettslaget vil spare penger på renholdsavgiften etter at prosjektet er gjennomført. Plasseringen av avfallsbrønnene måtte skje i samråd med Renovasjonsetaten i Oslo kommune, som hadde en del krav til tilgjengelighet og plassering. Tidlig i 2015 ble søknaden om plassering av avfallsbrønnene godkjent og arbeidet bestilt. Tiltak mot legionella Styret har avtale med vaktmester Skovli at man 2 ganger i året frakobler varmtvannet en kort stund, for deretter å øke temperaturen i berederne til 70 grader, for å hindre utvikling av legionellabakterier. Serviceavtale - Heiser Borettslaget har serviceavtale med KONE Heis AS. Styret anser servicegrad og ventetid for å være tilfredsstillende. Siste sikkerhetskontroll av heisene ble foretatt av Plan- og bygningsetaten i 2014.

26 26 Ammerudkollen Borettslag Trappevask Borettslaget inngikk i 2013 avtale med Grefsen Renhold om trappevask mm. I den nye avtalen er lagt inn vindusvask vår og høst, vask av gelendre, postkasser, dørkarmer og vindusposter i fellesområdene. Vegg ved sjaktluker rengjøres. Vaskeriene rengjøres en gang i måneden. Husk at sko, sykler, barnevogner, møbler etc. ikke skal oppbevares på gangen. Der hvor slikt er plassert, vil det ikke bli vasket. Trappene vaskes 1 gang/uke og inngangspartiene 2 ganger/uke. Vask og desinfisering av søppelrommene ble utført av vaktmesterne. Kabelnettet - Digital TV-dekoder og internett til alle Canal Digital AS er borettslagets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. Har du spørsmål vedrørende kabel-tv, digital-tv eller bredbånd, kan du ringe tlf Åpningstiden hos kundeservice er alle dager mellom kl kl Oppstår det feil på kabelanlegget, kan dette rapporteres på tlf For ytterligere informasjon vises det til I 2014 vedtok styret å skifte ut alle TV-dekodere og internett-modem i forbindelse med oppgraderingen av Canal Digitals nett. Hvilke kanaler som inngår i den digitale grunnpakken kan du se på Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv anlegget, som å skru av dekslet på antenne-kontakten og foreta om- og/eller tilkoblinger. Slike inngrep vil medføre forstyrrelser på signalene til andre beboere og kan i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-tv anlegget. Utstyret fra Canal Digital skal følge leiligheten og må IKKE tas med ved flytting. Elektronisk fakturabehandling Borettslaget har avtale med OBOS om elektronisk fakturabehandling. Dette innebærer at styret får tilgang til boligselskapets fakturaer på e-post og internett. Styret vil til enhver tid kunne hente fram tidligere betalte fakturaer. Det er ingen årsavgift for tjenesten. Skilting av postkasser og ringetablå Det er beboers ansvar å skilte ringetablå og postkasse i samsvar med borettslagets regler. Postkasse- og ringetablåskilt skal bestilles hos vaktmester. Skiltene er gratis. De som bor på framleie kan også få skilt i den perioden de bor her. Skiltene skal være påført leilighetsnummer og beboers navn - kun godkjente skilt. Skilting med tape og/eller påføring av navn med tusj er ikke tillatt. Dersom det skrives med tusj på kassa vil styret bestille og montere ny postkassedør for eiers regning. Vaktmestertjenesten Styret har vaktmesteravtale med Skovli AS (reforhandlet i 2008). Arbeid utenom kontrakten betales pr. time. Avtalen dekker tjenester i ordinær arbeidstid fra kl til kl , helgevakter og avløser ved ferier og sykdom.

27 27 Ammerudkollen Borettslag Styret er særdeles godt fornøyd med vaktmesterordningen og får også mange positive tilbakemeldinger fra beboerne. Borettslagene Ammerudenga, Ammerudfaret og Ammerudkollen har alle avtale med Skovli AS om vaktmestertjenester. Dette gir store besparelser ved felles innkjøp av kostbart utstyr som traktor, feiemaskin, strømaskin etc. Kostnadene fordeles likt på borettslagene. Dersom vaktmester tilkalles for å utføre oppdrag som ligger under indre vedlikehold dvs. beboers vedlikeholdsplikter, blir arbeidet utført på beboers regning med faktura fra vaktmesterfirmaet. HMS bestemmelsene medfører en del merarbeid for vaktmesterne i forbindelse med IK (internkontrollene). Se eget avsnitt om HMS. Beskjeder til vaktmester Skovli kan legges i deres postkasse i Ammerudveien 58. Vaktmesterkontoret ligger i 1. etasje i samme oppgang. Kontortiden er kl , fredager er kontoret stengt. Telefon Basestasjon for mobilnettet Styret inngikk i 2011 avtale med Telenor Mobil om utvidelse av basestasjon for mobilkommunikasjon på taket av høyblokka. I 2013 ble det foretatt en utbygging av anlegget. Det medførte at borettslagets årlige inntekter herfra økte fra kr til kr Nytt låssystem - skillevegger i kjeller Vårt låssystem er såpass gammelt at det er vanskelig å få tak i deler. Systemet må endres, og styret vurderer en overgang fra nøkler til brikkelesere på inngangs- og kjellerdørene. Det innebærer at man i stedet for å benytte nøkkel til inngangspartiet går over til databrikke. Fordelen med databrikke er at vi unngår at uvedkommende disponerer nøkler til oppgangene. Det kan skje f.eks i forbindelse med salg av leilighet hvor den tidligere eieren ikke overleverer samtlige nøkler. Ved overgang til låsbrikker kan samtlige brikker nulles ved flytting og ny eier få utlevert nye. Beboernes låsbrikker programmeres slik at de kun gir adgang til oppgangsdør, vaskeriet de tilhører, samt de dører det er nødvendig å passere på vei til vaskeri eller sportsrom. Når låsbrikkene kommer på plass vil alle kjellernøkler bli ubrukelige og all trafikk gjennom dørene vil kunne spores. Vi antar dette vil ha en betydelig virkning på sikkerheten. Det arbeides med å få til en fellesløsning for alle de samarbeidene borettslagene. Det er satt opp skillevegger i kjellerne mellom oppgangene. Tiltaket har redusert antall innbrudd i kjellerne. Forsikringsavtale Borettslagets eiendommer er forsikret i OBOS Skadeforsikring AS med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr.

28 28 Ammerudkollen Borettslag Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar. Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Avtale om kontroll av tak Borettslaget har inngått vedlikeholdsavtale med Oslo Papp og Membran AS om kontroll av takene 2 ganger årlig. Avtale om skadedyrbekjempelse Borettslaget har 3-års avtale om skadedyrbekjempelse med Anticimex AS. Kontrakten omfatter alle typer innsekter, rotter og mus. Det blir foretatt minimum 4 årlige inspeksjoner. Oppdages biller eller andre skadedyr må vaktmester varsles omgående for å begrense spredningen. Naboklager - vaskeriklager - vannskader Behandling av klager legger beslag på svært mye av styrets tid. I 2014 ble det behandlet i alt 104 klager, hvorav 27 gjaldt misbruk av vaskeriet. De vanligste klagene gjaldt brudd på reglene for bruk av leiligheten, som husbråk, høy musikk, banking og boring utover tillatte tider. Videre vannskader, hærverk, ulovlig hundehold, forsøpling/tilgrising ute og inne, kasting av søppel fra verandaen, hasjlukt fra leilighet, hensetting av gjenstander utenfor leiligheten, truende oppførsel mot ansatte og tillitsvalgte, trusler mot barn, ulovlig framleie, risting av tepper ut fra veranda og vindu. Vaskeriklagene (27) blir fulgt opp på den måten at vedkommende tilskrives. Vaskekortet blir sperret for en periode dersom det foreligger 3 begrunnede klager eller mer på samme beboer. Alvorlige brudd på husordensreglene vil til slutt medføre at det blir gitt salgspålegg på leiligheten. I 2014 ble det gitt 3 salgspålegg. En andelseier flyttet frivillig. Disse sakene arbeider vår advokat med. Det har vært vannskader i borettslaget i Årsaken er en blanding av gamle og slitte rør, samt mangelfullt utført indre vedlikehold. Antall klager over brudd på husordensreglene holder seg stabilt. Nabotvister blir forsøkt løst på styrerommet ved personlig frammøte av partene. I de tilfellene dette ikke fører fram har styret vært nødt til å gå til oppsigelse av leieforholdet. Styret vil minne beboerne om reglene for bofellesskapet. Alle har et ansvar for å opprettholde et godt bomiljø.

29 29 Ammerudkollen Borettslag Styret og oppgangstillitsvalgte er beboernes kontaktpersoner når bomiljøet utsettes for påkjenninger. I alvorlige situasjoner har politiet blitt tilkalt. Hærverk - trusler Antall klager holder seg stabilt, men høyt. I 2014 ble det utført hærverk på heiser, inngangsdører, parkerte biler og kjellerboder. Ansatte, tillitsvalgte og enkelte beboere har blitt utsatt for trusler. Vaskeriet - Egenbetaling i vaskeriene - Salg av vaskekort - Priser Fellesvaskeriene er i Ammerudveien 50, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 70 og i Alundamveien 34,36. 1-roms leilighetene vasker i Ammerudveien 54, 64/66 og 2-roms leilighetene i Alundamveien 34, 36. I 2008 ble det innført betalingssystem i vaskeriene. Inntektene for 2014 var kr (2013: kr ). Pris på bruk av vaskemaskin er kr 5 og for bruk av tørketrommel og tørkeskap kr 10. Omleggingen har vært vellykket. Energiforbruket er redusert betydelig. Det samme gjelder slitasje og service på maskiner. Såkalt fremmedvask har opphørt, det er lettere å få vasketid. Kjøp av vaskekort og vasketid kan gjøres på vaktmesterkontoret på onsdager. Det er anskaffet betalingsterminal og det kan kun betales med kort. Beboerinformasjon - Ammerudkollen-Nytt - Borettslagets hjemmeside Ammerudkollen-Nytt holder beboerne i laget informert om styrets virksomhet. Bladet legges i postkassen til hver enkelt. Tilbakemeldingene har vært positive og styret vil videreføre tiltaket. I 2014 utkom avisen med 4 nummer (4-8 sider). Forøvrig vises til den informasjon som gis i forbindelse med ordinær og eventuell ekstraordinær generalforsamling, samt oppslag på oppslagstavlene. Borettslaget har egen hjemmeside: Varmegjenvinningsanlegget I 2013 ble det foretatt omfattende vedlikeholdsarbeider på varmegjenvinningsanlegget på taket. Søppel og rot i kjellere og på borettslagets område Hensetting av uvedkommende ting, samt søppel i kjellerganger og sportsrom er fortsatt et problem i enkelte oppganger. Fire ganger i året leier styret containere slik at beboerne gis mulighet til å kvitte seg med stort avfall. Borettslaget har måttet fakturere andelseiere for brudd på disse bestemmelsene. Det er ikke tillatt å lagre søppel i fellesrom og i borettslagets fellesarealer. Bildekk, bilbatterier, maling, lysstoffrør mm er miljøavfall og skal leveres til miljøstasjonene (Brobekk og de fleste bensinstasjoner). I 2014 ble samtlige sykkelrom kontrollert. Sykkelvrak og hensatte sykler ble kastet.

30 30 Ammerudkollen Borettslag Kostbart å kaste feil Det koster borettslaget dyrt om noen kaster avfall i feil container. Noen eksempler: Et malingsspann kr , batteri kr 250.-, ledning kr , lampe kr 750.-, radio kr osv. Som man forstår koster det borettslaget store beløp om vi kaster ting feil. Dugnader i Lilleblokka Vår og høst ble det holdt dugnad i Lilleblokka i regi av oppgangstillitsvalgte. Denne gangen var hovedoppgavene klipping av busker, fjerning av sommerblomster, samt å ta inn blomsterpottene om høsten. Bevilgninger Styret har i 2014 bevilget kr til driften av Ammerud skoles musikkorps. 17-mai Komiteen (FAU) ved Ammerud skole fikk bevilget kr Ammerud Varmesentral AS Ammerud Varmesentral AS er et aksjeselskap. På generalforsamling stemmes det etter aksjefordelingen. Ammerudlia borettslag har 238 aksjer, Ammerudkollen 105, Ammerudenga 79 og Ammerudfaret 78. Styret skal ha 4-6 medlemmer og 2 varamedlemmer. Det er ikke personlige varamedlemmer. Styreleder og styremedlemmer behøver ikke lenger komme fra lagene. Ivar Lærum AS er selskapets driftsoperatør, og har vært til stede på de fleste styremøtene for å informere om driften. Fra 21. november 2010 har Varmesentralen vært tilknyttet Hafslund fjernvarme AS. I 2013 oppsto 2 betydelige vannlekkasjer i rørgata mot Ammerudhjemmet. Utbedringen beløp seg til ca 1,3 mill. Sentralen ble tilkoblet Hafslund Fjernvarme 21. november Styrets leder er styremedlem i varmesentralen. Avtale om leveranse av elektrisk kraft OBOS har fremforhandlet en kraftavtale med LOS på vegne av boligselskapene forvaltet av OBOS. Borettslaget er tilsluttet avtalen med kraftleveranse til borettslagenes fellesanlegg. HMS - Helse, miljø og sikkerhet I Ammerudkollen borettslag er arbeidet med oppfølging av HMS bestemmelsene overlatt vaktmesterkontoret, men ansvaret ligger selvsagt fortsatt hos styret. Vaktmester Bjørn Skovli har deltatt på Internkontrollkurs i OBOS regi. På vegne av styret har Skovli AS utarbeidet en HMS-håndbok for borettslaget. Skovli gjennomfører årlig en omfattende HMS-kontroll, siste gang sommeren Målet med HMS er: I boligselskapet skal det skapes et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte og beboere. Vi skal ta vare på boligselskapets bygninger og materiell, forhindre belastning på det ytre miljø, og våre valg av produkter og tjenester skal ikke skade beboerne. Målene skal nås gjennom stadige forbedringer.

31 31 Ammerudkollen Borettslag Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid skal bedre driftssikkerhet og lønnsomhet. Boligselskapets installasjoner og tjenester skal oppfylle beboernes krav til kvalitet og punktlighet, både i dag og i fremtiden. Brannvarslingsanlegg er installert i hele borettslaget. Det er benyttet FG godkjente alarmer. Utbyggingen er i samsvar med Oslo kommunes forskrifter. Detektorer er montert i hver tredje etasje. To og to oppganger danner en enhet. Borettslaget har serviceavtale med NorSecur som utføret årlige kontroller av anlegget. Følgende er gjort i vårt borettslag: Med bistand fra Skovli AS etablerte styret i 2000 et internkontrollsystem (HMS) i borettslaget. Styreleder er HMS-ansvarlig. Alle brannslukkingsapparater og røykvarslere ble skiftet ut i 2010 og kontrollert i Samtidig ble rømningsveier kontrollert. Røykvarslerne er utstyrt med 10-års innebygget batteripakke. Borettslaget har lekeplasser hvor alle forskrifter følges. Plassene ble oppgradert sommeren I 2013 ble sportsutstyret fornyet. Borettslaget har styreansvarsforsikring for styrets medlemmer. Tørropplegg for Brann- og redningsetaten ble oppgradert i store blokka og montert nytt i lille blokka i Nye branndører montert i 5. etg. i Dørene til søppelrommene ble skiftet ut i I hovedskapene er det satt opp vegger for å sikre at ingen kommer i kontakt med strøm. Hold rømningsveiene fri Det er strengt forbudt å hensette sko, skostativ og kommoder i oppgangen. Kun dørmatte er tillatt. Dette går ikke bare på husordensregler, men også på brannforskrifter, samt at det står i veien for renholder. Brannsikringsutstyret - utskifting - ansvar I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn, skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slukkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. Brannforskriftene krever utskifting/omfylling av brannslukningsapparater hvert 10. år. I 2014 ble det foretatt kontroll av brannvarslere og brannslukkere i leilighetene. Samtidig ble rømningsveiene kontrollert. Styret understreker at andelseierne selv har ansvaret for at brannsikringsutstyret holdes i driftssikker stand til enhver tid. Egenkontroll skal foretas jevnlig.

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Ordinært årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger avholdes fredag 29. mai 2015 kl. 13:00 i Kyrre Greppsgt. 11. Til behandling foreligger: 1. ÅRSBERETNING FOR 2014 2. ÅRSREGNSKAP

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Solvang Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Solvang Borettslag avholdes onsdag 4. mars 2015 kl. 1700 på La Perla, Storhamarsenteret. Etter generalforsamlingen vil

Detaljer

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie 1 Malmøgata 9 Sameie Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Velkommen til sameiermøte tirsdag 4. april kl. 1800, på Skeie skole. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du

Detaljer

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie 1 St. Halvardsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag

Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag 1 Vestbysletta Borettslag Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 1 AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti 1 Det innkalles til ordinært sameiermøte i Lindeberglia Boligsameie Tid og sted: Tirsdag 14.4.215 kl 17. vaskeriet i Furuset sameie. Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-.

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2012. 643 18.09.2012 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2012. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

Til andelseierne i Vestskogen Borettslag

Til andelseierne i Vestskogen Borettslag 1 Vestskogen Borettslag Til andelseierne i Vestskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Resultatregnskap 212 Sameiet Lørenplatået Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 INNTEKTER Salgsinntekter Leieinntekter Innkrevde felleskostnader 1 4 44 516 4 15 152 4 349 4 716 8 Sum

Detaljer

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009 Borettslaget 4 Blocks BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 29 Ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks avholdes tirsdag 21. april 29 kl. 12: hos BN-megler, Bygdøy Allé 34. TIL

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44 1 Sameiet Kolbotnveien 42-44 Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold

Detaljer

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag 1 Østre Sandeåsen Borettslag Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie 1 Marienfryd Utomhussameie Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 1 Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS

Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS 1 Fagerheimgaten 9 AS Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS

Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS 1 Fagerheimgaten 9 AS Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 89 6 53 796 98 983 57 Felleskostnader, spesifiserte 8 5 883 6 799 5 799 5 Sum felleskostnader

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett 4 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 983 75 3 8 878 965 49 98 6 Felleskostnader, spesifiserte 74 735 84 59 685 685 Sum felleskostnader

Detaljer

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag 1 Mølletoppen Borettslag Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Årsregnskap - Resultat 157 Borettslaget Jacob Aallsgt

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 213 - Resultat Note Regnskap 213 Regnskap 212 Budsjett 213 Budsjett 214 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 78 144 692 112 78 14 714 497 Felleskostnader, spesifiserte 2 51 144 3 96 85

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Til andelseierne i Vestskogen Borettslag

Til andelseierne i Vestskogen Borettslag 1 Vestskogen Borettslag Til andelseierne i Vestskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

Til beboerne i Arnstein Boligsameie

Til beboerne i Arnstein Boligsameie 1 Arnstein Boligsameie Til beboerne i Arnstein Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Årsregnskap 2012 - Resultat

Årsregnskap 2012 - Resultat Årsregnskap 212 - Resultat Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 692 112 692 112 692 14 78 14 Felleskostnader, spesifiserte 2 3 96 3 96 31

Detaljer

Til andelseierne i Spireaveien 10 B Brl

Til andelseierne i Spireaveien 10 B Brl Til andelseierne i Spireaveien 10 B Brl Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Til andelseierne i Christiesgate Borettslag

Til andelseierne i Christiesgate Borettslag 1 Christiesgate Borettslag Til andelseierne i Christiesgate Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap 2014 Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Inntekter Note Felleskostnader og inntekter 1

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR DISPONIBLE MIDLER PR. 30.4.2017 For å måle selskapets betalingsevne på kort sikt, beregner vi størrelsen på disponible midler, også kalt arbeidskapital. Størrelsen på disponible midler kan bl.a brukes

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie

Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie 1 Rådhusgata 21 Sameie Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Lysehagan Borettslag

Til andelseierne i Lysehagan Borettslag 1 Lysehagan Borettslag Til andelseierne i Lysehagan Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie 1 Solsiden 1 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016 BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling i Borettslaget Geitmyrsvn 31 avholdes onsdag 8. juni kl. 18:00 hos OBF. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A Valg

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 26.05.2011, kl. 18.00 i Sessvollmoen militærleir, bygg 0103. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012 0233 Smiberget Borettslag Årsregnskap 2012 Resultat Regnskap 2012 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Note Driftsinntekter: Innkrevde felleskostnader 2 18 152 522 17 507 609 18 118 000 19 059 000

Detaljer

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie 1 Lommedalstunet Sameie Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Til beboerne i Vikinggrenda Borettslag

Til beboerne i Vikinggrenda Borettslag 1 Vikinggrenda Borettslag Til beboerne i Vikinggrenda Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Postene Innkrevde felleskostnader, Drift og vedlikehold og Andre driftskostnader er spesifisert i vedlagte noter.

Postene Innkrevde felleskostnader, Drift og vedlikehold og Andre driftskostnader er spesifisert i vedlagte noter. Til styret i Stenbråtlia Borettslag 682 09.09.2015 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.05.2015 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.05.2015. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Innkrevde felleskostnader,

Detaljer

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til andelseierne i Løren Torg Borettslag

Til andelseierne i Løren Torg Borettslag 1 Løren Torg Borettslag Til andelseierne i Løren Torg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1

Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1 1 Tangerudhagen Boligsameie 1 Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

LØRENHALLEN AS Org.nr

LØRENHALLEN AS Org.nr LØRENHALLEN AS Org.nr. 943 048 762 Årsberetning 2015 Virksomhetens art og lokalisering Virksomhetsområdet til Lørenhallen AS er utleie og drift av idrettshall, samt arbeid i tilknytning til dette, med

Detaljer

463 Jardin Foya Blanca BA

463 Jardin Foya Blanca BA 463 Jardin Foya Blanca BA Årsregn skap 463 Jardin Foya Blanca BA Inntekter Note Budsjett 2012 Innbetalt fellesutgifter 3 545 950 4 539 569 3 807 400 Tillegg fellesutgifter 462 461 529 700 540 000 Innbetalt

Detaljer

Til seksjonseierne i Konfektfabrikken 4 Sameie

Til seksjonseierne i Konfektfabrikken 4 Sameie Til seksjonseierne i Konfektfabrikken 4 Sameie Velkommen til sameiermøte: Tirsdag 21. mars 2017 kl. 18:00 i OBOS sine lokaler, Hammersborg Torg 1. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap

Detaljer

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 96 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Velkommen til sameiermøte.

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Seljeveien 19 og 21 Boligsameie

Til seksjonseierne i Seljeveien 19 og 21 Boligsameie 1 Seljeveien 19 og 21 Boligsameie Til seksjonseierne i Seljeveien 19 og 21 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 98 Boligsameie

Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 98 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 98 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 98 Boligse. Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 98 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning

Detaljer

Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie

Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie 1 Skullerudtunet Terrasse Sameie Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013.

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Waldemars Hage 3 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3

Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3 1 Sameiet Tonsenhagen 3 Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006 Note 1 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet bestående av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er avlagt i samsvar med regnskapsloven av 17. Juli 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46 1 Sameiet Kolbotnveien 46 Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet

Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet 1 Parkgården Sameiet Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til andelseierne i Vikinggrenda Borettslag

Til andelseierne i Vikinggrenda Borettslag Til andelseierne i Vikinggrenda Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Fagerheimgaten 9 AS Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har

Detaljer

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ammerudkollen Borettslag den 26.05.2010 kl. 19.00. Møtested : Ammerudhjemmet

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ammerudkollen Borettslag den 26.05.2010 kl. 19.00. Møtested : Ammerudhjemmet Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ammerudkollen Borettslag den 26.05.2010 kl. 19.00. Møtested : Ammerudhjemmet Tilstede var 66 andelseiere og 29 med fullmakt til sammen 95 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie 1 Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2014

ÅRSBERETNING FOR 2014 1 Grandeløkken Borettslag ÅRSBERETNING FOR 2014 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Styret Leder Sekretær Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer