Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Versjon 3.0 Revidert

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Versjon 3.0 Revidert 29.10.13"

Transkript

1 Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Versjon 3.0 Revidert

2 Innhold 1.1 Informasjonsplikt Kjøretøykategorier, kapasitet og definisjoner Reservemateriell Motor, miljø Alder Kjøretøyets tekniske tilstand og vedlikehold Alkolås DESIGN, REKLAME OG INFORMASJON Design og profil Informasjon i kjøretøyet Høyttaleranlegg Utvendig reklame og merking KRAV TIL INNREDNING AV KJØRETØY Dører Tilgjengelighet for barnevogner og funksjonshemmede Seter Seteplasser for barn yngre enn 3 år Gulv og stigtrinn Søppelkasse Varme og ventilasjon - klimaanlegg Belysning Stoppsignalanlegg og holdestenger MILJØKRAV Utslippskrav Støy SIKKERHET OG TRYGGHET Innretning for inn/utstigning Automatisk brannslukningsutstyr... 8 Side 2 av 12

3 5.3 Kjetting og piggdekk forskrift om krav til kjøretøy Utvendig belysning BILLETTUTSTYR OG KOMMUNIKASJON Billetteringsutstyr Installasjon i kjøretøy i driftsperioden Kommunikasjonsutstyr i kjøretøyet Betalingsterminal BILAG Side 3 av 12

4 1 GENERELLE KRAV Alle kjøretøy skal oppfylle de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. Det enkelte kjøretøy skal til enhver tid være godkjent av offentlige myndigheter og innfri kjøretøyforskriftens krav for den kjøretøyklasse kjøretøyet tilhører. Det er operatørs ansvar å sørge for eventuelle dispensasjoner i forhold til Forskrift om universell utforming av motorvogn i løyvepliktig transport mv. Oppdragsgiver skal orienteres om utforming av kjøretøyene iht. dette vedlegget før bestilling, og inspisere kjøretøyet før de settes i drift. Oppdragsgiver kan til en hver tid kreve innsyn i aktuell dokumentasjon og inspisere/kontrollere kjøretøyet. Alle kjøretøy skal være lakkert utvendig, inkludert takflatene, i henhold til Oppdragsgivers profilprogram og farger, jfr. Bilag 2. Dersom kjøretøyet ikke innfrir kravet iht. dette vedlegget har Oppdragsgiver full adgang til å nekte kjøretøy satt inn i kjøring. 1.1 Informasjonsplikt Operatør skal gi Oppdragsgiver nøyaktige og til en hver tid oppdaterte beskrivelser av hvilke kjøretøy som benyttes for Oppdraget, herunder reservekjøretøy og beredskap ved eventuelt ekstraordinært kjøretøybehov. Når det gjøres endringer i kjøretøyparken under kontraktstiden skal Operatøren, uoppfordret - fylle ut et nytt skjema, og sende dette til Oppdragsgiver for godkjennelse i god tid før kjøretøyet planlegges satt i drift. Oppdragsgiver skal bli gitt tilstrekkelig tid for å kunne inspisere kjøretøyet. 1.2 Kjøretøykategorier, kapasitet og definisjoner Følgende kjøretøy tillates benyttet for Oppdraget, beskrevet er minimum kapasitetskrav: Kjøretøy kategori 1: Minikjøretøy, Normalgulv. Inntil 16 sittende passasjerer, fleksibel seteløsning/mulighet for minimum 1 rullestol eller plass til barnevogn alternativt inntil 3 rullestolplasser (da med færre sitteplasser), rullestolrampe Kjøretøy kategori 2: Midikjøretøy, Normalgulv. Inntil 26 sittende passasjerplasser, minimum 1 permanent plass til rullestol eller barnevogn, rampe eller tilsvarende løsning for rullende på/avstigning Kjøretøy kategori 3: Ordinær buss, KL II, Normalgulv. Minimum 43 sittende passasjerer, 1 rullestolplass. Rullestolheis/rampe Kjøretøyets dimensjonerende kapasitet beregnes utfra antall seteplasser. Sjåførplass skal ikke medregnes som seteplasser. 1.3 Reservemateriell Kjøretøy som er ute av drift skal erstattes med kjøretøy av tilsvarende eller bedre kategori, jfr. kravene for den enkelte rute. Unntaksvis kan kjøretøyet erstattes av kjøretøy av annen kategori etter godkjenning av Oppdragsgiver. Det påhviler Operatøren å vurdere antall og stasjoneringssted av reservekjøretøy for løsning av Oppdraget. Reservemateriell skal tilfredsstille kontraktens minstekrav. 1.4 Motor, miljø Motor skal minimum være EURO V for kjøretøy kategori 2 og 3. For kjøretøy kategori 1 skal motor minimum være EURO IV. Motorytelsen skal være slik at gjeldende ruteplan kan gjennomføres iht. oppsatte tider. 1.5 Alder Ingen kjøretøy skal være eldre enn 10 år i kontraktsperioden Side 4 av 12

5 1.6 Kjøretøyets tekniske tilstand og vedlikehold Kjøretøyet skal vedlikeholdes slik at de til enhver tid er i forskriftsmessig stand, fremstår rene og skadefrie i/på karosseri, glass og interiør. Enhver skade som oppstår skal utbedres omgående og senest innen følgende frister: Innvendige skader på stoler og interiør, inkl. tagging. Utvendige skader som kan utbedres ved komponentbytte (støtfanger hjulbuer). Øvrige karosseri lakk folie og plastskader Frontruter med skader og punkterte sidevinduer som dugger Vinduer og glassfelt med riss-skader. Ved større skader skal kjøretøyet tas ut av drift inntil skaden er utbedret til original tilstand. * EBIT ute av drift. 24 timer 5 virkedager 10 virkedager 24 timer 5 virkedager Ved tur slutt *) Med større skader menes skader som ikke lar seg utbedre på 10 virkedager, som kan være farlig for passasjerene eller som klart virker skjemmende i forhold til kravet om en ren og skadefri kjøretøy. Ved tvilstilfeller har Oppdragsgiver rett til å forlange kjøretøyet satt ut av drift. Dersom disse fristene ikke overholdes, vil Oppdragsgiver ilegge gebyrer slik dette er beskrevet i Vedlegg 5, Godtgjørelsen, bilag Alkolås Fra og med 1. august 2014, skal alle kjøretøyene være utstyrt med Alkolås. Alkolås er et pusteprøveapparat knyttet til kjøretøyets tenningslås. Motoren kan startes kun etter at det er avgitt en pusteprøve som ikke inneholder alkohol over en definert grenseverdi. 2 DESIGN, REKLAME OG INFORMASJON 2.1 Design og profil Farger som skal benyttes på kjøretøyet er fastsatt i Oppdragsgivers design og profilprogram. All montering og bruk av piktogrammer og intern nummerering av kjøretøyet skal foretas etter anvisning fra Oppdragsgiver. Ved utskiftning av kjøretøyet, eller nødvendig fornying av profilmerkene/piktogrammene bekoster Operatør utskiftning og påmontering, mens Oppdragsgiver leverer profilmerkene vederlagsfritt. Operatør kan plassere egen logo bak, øverst på kjøretøyet, definert etter Oppdragsgivers profilprogram. 2.2 Informasjon i kjøretøyet Kjøretøyet skal være utstyrt med brosjyreholdere og skinner for oppheng av ruteinformasjon og reklame etter Oppdragsgivers nærmere bestemmelse. Oppdragsgiver fremskaffer og betaler brosjyreholdere, og Operatør ivaretar opphengingen. Disse skal monteres etter avtale med Oppdragsgiver. Kundeinformasjon for Oppdragsgiver monteres på vegg bak sjåføren. Informasjonsklistermerker om bilbelte, billettkontroll, forbud mot mat etc. skal plasseres på samme sted likt i alle kjøretøy i samme klasse. Disse vil bli levert av Oppdragsgiver og skal monteres av Operatør. Operatør skal ha godkjenning av Oppdragsgiver før plassering av nye informasjonsmerker. Side 5 av 12

6 2.4 Høyttaleranlegg Alle kjøretøy skal ha et høyttaleranlegg med mikrofon ved sjåførplass og tilstrekkelig antall innvendige høyttalere for jevn lyd i hele kjøretøyet. Anlegget skal være av en slik kvalitet at det sikrer en god gjengivelse av meldinger fra sjåfør, med tilpasset lydnivå for hele passasjerområdet i kjøretøyet. Utvendig ved fordøren skal det monteres en høyttaler som kobles til automatisk opprop og som kan betjenes av sjåføren. 2.5 Utvendig reklame og merking Oppdragsgiver disponerer kjøretøyet i forhold til å bruke denne i eventuell reklameøyemed. Det er ikke anledning for Operatør å selge eller på annen måte innvilge andre innvendig reklameplass. Oppdragsgiver står ansvarlig for reklamemateriellet og montering. Operatør skal stille kjøretøyet til disposisjon etter en angitt plan som er godkjent av Oppdragsgiver. Det skal være skilting for rutedestinasjon og rutenummer i kjøretøyets front. Skiltkassen skal være av LED-type. Ved posisjonskjøring skal det benyttes i skiltkassen. Kjøretøy som skal ut av kontraktkjøring i Oppdragsgiver regi skal ha fjernet alle logoer og merking relatert til AtB designprogram. 3. KRAV TIL INNREDNING AV KJØRETØY 3.1 Dører Alle kjøretøy skal minimum ha dørene montert slik: Kjøretøy kategori 1: Kjøretøy kategori 2: Kjøretøy kategori 3: Frontdør skal ha en minimum åpning på 650 mm med fratrekk på 100 mm for eventuelle handtak. (Ref.: EU2001/85 avsnitt: For minibuss EU2001/85 Vedlegg VI avsnitt 1.1.) 3.2 Tilgjengelighet for barnevogner og funksjonshemmede Alle kjøretøy skal kunne befordre minst en reisende i rullestol i kjøretøyet jf. EU-direktivet 2001/85/EG, som omhandler tilpasning for funksjonshemmede. Her stilles krav til blant annet heis eller rampe ved dør, samt egen plass for rullestol med egen stoppsignalknapp. For kjøretøy kategori 2 og 3 skal tilgjengelig areal for rullestol/barnevogn være min. 130 cm i lengderetning. Rullestolen plasseres med ryggen med kjøreretning. Det skal være montert sidestøtte som skal være oppfellbar. Ryggstøtte skal dekke rullestolbrukerens bakhode. Barnevogn og sykkel må kunne sikres på en enkel måte. 3.3 Seter Alle kjøretøy skal ha bilbelte på alle seteplasser. Kjøretøyet skal ha polstrede seter og rygger som er trukket med brannsikkert stoff. Polstringen av sitteputer skal minimum være 50 mm i sete og minimum 30 mm i rygg. Det kreves at den horisontale avstanden fra seteryggen og framover til bakkant av foranstående sete skal minst være 71 cm. Ved måling av seteavstand benyttes målemetode omtalt i EU-direktiv 2001/85/EG, kjøretøydirektivet (se skissen). Alle seteplassene skal være vendt i fartsretningen. Side 6 av 12

7 3.4 Seteplasser for barn yngre enn 3 år I kjøretøyet skal det være minst en seteplass som er godkjent for barn yngre enn 3 år eller minst en seteplass hvor det kan festes sikringsutstyr for barn yngre enn 3 år. For kategori 4, to seteplasser for barn yngre enn tre år. Hvis det velges løst sikringsutstyr skal dette være godkjent og merket iht ECEreg.nr.44.03, og det skal være med i kjøretøyet til enhver tid. 3.5 Gulv og stigtrinn Gulvbelegg og eventuelle stigtrinn skal være sklisikkert og ellers utformet/utstyrt slik at isdannelse normalt ikke kan forekomme. Innvendige trinn eller podesterkanter mv. skal være merket med kontrastfarge. Bredde på kontrastfarge skal være minimum 25 mm som i trinnkanter skal suppleres med alternativt diodelys. 3.6 Søppelkasse Det skal være søppelkasse ved dørområder. Disse må dimensjoneres tilstrekkelig store, og må plasseres slik at de ikke hindrer passasjerstrømmene. 3.7 Varme og ventilasjon - klimaanlegg Alle kjøretøy skal ha tilleggsvarmer, som kan benyttes til å varme opp kjøretøyet før oppstart. I tillegg skal denne sikre en stabil, jevn og en behagelig temperatur i kjøretøyet under de varierende temperaturforholdene som er i området. Alle kjøretøy skal ha doble vinduer og isolering etter norske forhold. Dette gjelder også vinduet ved sjåførplassen hvis ikke dette har varmetråder. Kjøretøyet skal ikke ha klaffvinduer. Krav til varme: Sommer og vintertemperatur skal kunne stilles fra sjåførplassen. Ved rutekjøringens oppstart skal kjøretøyet ha en innvendig temperatur på +15 grader C. Friskluftsanlegget skal alltid sikre at det er frisk luft i kjøretøyet, også ved fullt belegg. Friskluften til passasjerene skal tas fra takhøyde og fordeles jevnt uten at det oppstår sjenerende trekk. Tomgangskjøring skal normalt ikke brukes for å varme opp kjøretøyet. 3.8 Belysning Den innvendige belysningen skal gi tilstrekkelig lys til at den svaksynte reisende uten risiko kan stige av og på, samt forflytte seg i kjøretøyet. 3.9 Stoppsignalanlegg og holdestenger Stoppsignalanlegget skal kunne nås fra alle sitteplasser. Betjeningsanordningen for stoppsignal skal være utført i kontrastfarger. Stoppsignal skal kvitteres med lydsignal. Det skal det være montert et separat lysskilt med teksten Stopp plassert foran og midt i kjøretøyet. Det skal også være lamper med rødt glass, ved hver utgangsdør, som tennes når stoppsignal gis. Det skal være montert et separat lysskilt foran og midt i kjøretøyet som viser til påbudet om bruk av bilbelte Dørbrems Kjøretøy i kategori 2 og 3 skal være utstyrt med dørbrems. Side 7 av 12

8 4. MILJØKRAV 4.1 Utslippskrav Det stilles krav til minimum EURO IV ved oppstartdato for kjøretøy i kategori 1. For kjøretøy i kategori 2 og 3 er minstekrav EURO V. Utslippsnormene for alle kjøretøy skal dokumenteres. 4.2 Støy Kjøretøyets støynivå, både inn- og utvendig skal holdes lavest mulig. Ut-/innvendig støy fra bremser eller ubehagelig lyd fra dørventiler, og lyder fra karosseri som for eksempel vibrasjoner, skrangling, gnissing eller lignende skal ikke forekomme. Kjøretøyets utvendig støynivå skal tilfredsstille EU-direktiv 70/157/EEC. Innvendig støynivå skal ikke overskride 72 db(a), målt i tom kjøretøy ved kjøring i 50 km/t. Målingen skjer 1,2 m. over gulvet ved for- og bakaksel. Innvendig målt støy skal beregnes som gjennomsnittsverdien av målt støy, målt ved for- og bakaksel. Ut over dette skal ikke innvendig støynivå, på noe sted i kjøretøyet, overstige 85 db(a) for eksempel ved maksimal akselerasjon. 5 SIKKERHET OG TRYGGHET 5.1 Innretning for inn/utstigning. Alle kjøretøy skal ha innretninger som forenkler inn/utstigning. Dette kan være automatiske hjelpetrinn, knelefunksjon eller annen forordning som reduserer avstanden mellom kjøretøyets gulv og bakkeplan utenfor kjøretøyet. 5.2 Automatisk brannslukningsutstyr Kjøretøy i kategori 2 og 3 skal være utstyrt med automatisk brannslukningsutstyr som minst omfatter motorrom og tilleggs varmer. 5.3 Kjetting og piggdekk forskrift om krav til kjøretøy Alle kjøretøy skal kunne påmonteres kjetting. Det skal være en type piggkjetting eller tilsvarende. Operatør skal etablere en rutine og en ordning som gjør at påmontering av kjetting, spesielt til rutene om morgenen, blir påført slik at oppstart rute og rutetid holdes. Det aksepteres bruk av piggdekk når dette er tillatt. 5.4 Utvendig belysning Alle kjøretøy skal være utstyrt med utvendig lys som lyser opp utsiden og som tennes automatisk når dørene åpnes. Ved bakre dør på kjøretøy kategori 2 og 3 skal lyset være montert på utsiden av kjøretøyet og lyse på en slik måte at sjåføren ser at passasjerene forlater kjøretøyet på en trygg måte. Side 8 av 12

9 6 BILLETTUTSTYR OG KOMMUNIKASJON 6.1. Billetteringsutstyr Oppdragsgiver har satt krav om elektronisk billetteringsutstyr for alle kjøretøy i hele ruteområdet. Jfr. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse, Kap 3. Installasjonen på kjøretøyet består av følgende komponenter: - Dokkingstasjon for billettmaskin. - Billettmaskin. - Billettprinter. - Kortleser ved sjåfør. - Kabling fra strømtilførsel til billettmaskin. Billetteringsutstyret i kjøretøyet skal monteres slik at det ikke kommer i konflikt med siktlinje fra sjåfør til nederste høyre kant av frontruten. Installasjonsmanual for installasjon av billettutstyret utleveres på oppfordring. Operatør er ansvarlig for å installere: - 24 volt strømuttak etter gitt spesifikasjon ved forhåndsavtalt plassering av billettmaskin. - Kabler til kortleser. - Vekslingsbrett. Oppdragsgiver vil levere kabler og braketter direkte til bussprodusent for forhåndsmontering på fabrikk. Oppdragsgiver vil levere kortlesere, billettskrivere, dokkingstasjoner til Operatør, eller den som skal foreta installasjon av billettutstyret på Oppdragsgivers vegne, når busser er ankommet Trondheim. Oppdragsgiver vil i dagene før oppstart klargjøre og overlevere billettmaskiner til operatør. 6.2 Installasjon i kjøretøy i driftsperioden Oppdragsgiver er ansvarlig for installasjon av alle billettmaskiner og tilhørende enheter i kjøretøyet. Ved omdisponering av kjøretøy mellom ulike områder/fylker som ikke har årsak i avtalemessige forhold med Oppdragsgiver, eller ved utskiftning av kjøretøy på grunn av alder, skal Operatør dekke kostnadene med ut- og innmontering av billettutstyr. Ut- og innmontering skal kun utføres av installasjonsfirma som er forhåndsgodkjent av Oppdragsgiver. Operatør vil bli erstatningsansvarlig dersom utstyr svikter som følge av feil installasjon. 6.3 Kommunikasjonsutstyr i kjøretøyet Alle kjøretøy skal ha kommunikasjonsutstyr slik at det kan rapporteres til/fra Operatørs trafikkledelse, aktuelle informasjonskontor/terminaler. Kommunikasjonsutstyret skal være mobiltelefon og skal være iht. gjeldende standarder for slikt utstyr. 6.4 Betalingsterminal Lokalruter vil på sikt kunne bli utstyrt med mobil betalingsterminal (EMV terminal). Dette for Oppdragsgivers ansvar og regning. Operatør skal ivareta at kjøretøyet blir klargjort for dette, hva gjelder kabling, braketter mv. Side 9 av 12

10 6.5 Tabeller for minstekrav Tabellene viser de spesifikke minstekravkrav som gjelder for ulike kjøretøykategorier. Tabell 1 Kjøretøykategori 1 Krav Minstekrav Kjøretøy Kjøretøykategori 1 Reservemateriell Samme Kapasitet Inntil 16 seter, fleksibel seteløsning, mulighet for 1 rs/barnevogn, alternativt 3 rs, rullestolrampe Gulvnivå Normalgulv Alder Ikke eldre enn 10 år i kontraktsperioden Dører 1+1 Tilgjengelighet for Rampe/plattform, manuell. barnevogner og funksjonshemmede Rullestol/barnevognplass 1(3) Festeanordning for Stropper rullestol/barnevogn Seter Minimum 16 sitteplasser for passasjerer (12/8 sitteplasser ved 1/3 rullestoler) Setebelter Alle seter Setestandard Polstring sitteputer: - min. 50 mm. i sete - min. 30 mm. i ryggen. Horisontale avstand fra seteryggen og framover til bakkant av foranstående sete skal minst være 71 cm. Sitteplasser for barn 1 pr kjøretøy yngre enn 3 år Gulv og stigtrinn Sklisikker, opplyst Søppelkasser 1, ved dør Varme og ventilasjon Skal kunne betjenes av sjåfør Fargevalg innvendig Iht AtB Profilprogram Belysning Innvendig i kupe,. Utvendig lys ved hver dør (Fortauslys) Stoppesignaler Skal kunne nås fra alle sitteplasser Holdestenger/stropper Ved areal for ståplasser Krav til drivstoff Diesel Støy Utvendig støynivå, tilfredsstille EU-direktiv 70/157/EEC. Innvendig støynivå skal ikke overskride 72 db.(a) Utvendig støynivå, på noe sted utvendig av kjøretøyet, skal ikke overstige 85 db(a) Innretning for Automatisk hjelpetrinn, kneling, eller lignende inn/utstigning Kjetting og piggdekk Alle kjøretøy skal være utstyrt med kjetting. Piggdekk aksepteres når dette er tillatt. Billetteringssystem EBIT, Oppdragsgivers ansvar Kommunikasjonsutstyr Mobiltelefon, lukket samband Side 10 av 12

11 Tabell 2 Kjøretøykategori 2 Krav Minstekrav Kjøretøy Kjøretøykategori 2 Reservemateriell Samme Kapasitet Inntil 26 seter, minimum 1 permanent plass til rullestol/barnevogn, rullestolrampe Gulvnivå Normalgulv Alder Ikke eldre enn 10 år i kontraktsperioden Dører 1+1 Tilgjengelighet for Rampe/plattform, manuell. barnevogner og funksjonshemmede Rullestol/barnevognplass 1 Festeanordning for Stropper rullestol/barnevogn Seter Minimum 18 sitteplasser for passasjerer + 1 rullestol Setebelter Alle seter Setestandard Polstring sitteputer: - min. 50 mm. i sete - min. 30 mm. i ryggen. Horisontale avstand fra seteryggen og framover til bakkant av foranstående sete skal minst være 71 cm. Sitteplasser for barn 1 pr kjøretøy yngre enn 3 år Gulv og stigtrinn Sklisikker, opplyst Søppelkasser 1, ved dør Varme og ventilasjon Skal kunne betjenes av sjåfør Belysning Stoppesignaler Holdestenger/stropper Krav til drivstoff Støy Innretning for inn/utstigning Automatisk brannslukking i: Innvendig i kupe,. Utvendig lys ved hver dør (Fortauslys) Skal kunne nås fra alle sitteplasser Ved areal for ståplasser Diesel Utvendig støynivå, tilfredsstille EU-direktiv 70/157/EEC. Innvendig støynivå skal ikke overskride 72 db.(a) Utvendig støynivå, på noe sted i kjøretøyet, skal ikke overstige 85 db(a) Automatisk hjelpetrinn, kneling, eller lignende Motorrom Tilleggsvarmer Kjetting og piggdekk Alle kjøretøy skal være utstyrt med kjetting. Piggdekk aksepteres når dette er tillatt. Billetteringssystem EBIT, Oppdragsgivers ansvar Kommunikasjonsutstyr Mobiltelefon, lukket samband Side 11 av 12

12 Tabell 3 Kjøretøykategori 3 Kap Minstekrav til busser Kategori Kjøretøy Buss kl II 1.3 Reservemateriell Samme 1.4 Kapasitet 43 seter + ståplasser/rs heis, 1 rs plass 1.5 Gulvnivå Normalgulv/UU 1.7 Alder (maks alder /gjennomsnitt) Ikke eldre enn 4 år ved oppstart (EURO V) ikke eldre enn 10 år i kontraktsperioden 3.1 Dører Tilgjengelighet for barnevogner og Utfellbar rampe eller tilsvarende funksjonshemmede 3.2. Rullestol/barnevognplass Festeanordning for rullestol/barnevogn Stropper 3.3 Seter Minimum 43 sitteplasser for passasjerer 3.3 Setebelter Alle seter 3.3 Setestandard Polstring sitteputer : - min. 50 mm. i sete - min. 30 mm. i ryggen. Horisontale avstand fra seteryggen og framover til bakkant av foranstående sete skal minst være 71 cm. 3.3 Sitteplasser for barn yngre enn 3 år 2 pr buss 3.4 Gulv og stigtrinn Sklisikkert, opplyst 3.5 Søppelkasser 2, ved hver dør 3.6 Varme og ventilasjon Skal kunne betjenes av sjåfør 3.8 Belysning Utvendig lys ved hver dør (Fortauslys) 3.9 Stoppesignaler Skal kunne nås fra alle sitteplasser 3.9 Holdestenger/stropper Ved areal for ståplasser 4.1 Krav til drivstoff Diesel 4.3 Støy Utvendig støynivå, tilfredsstille EU-direktiv 70/157/EEC. Innvendig støynivå skal ikke overskride 72 db.(a) innvendig støynivå, på noe sted i bussen, skal ikke overstige 85 db(a) 5.1 Innretning for inn/utstigning Automatisk hjelpetrinn, kneling, eller lignende 5.2 Automatisk brannslukking i: Motorrom Tilleggsvarmer 5.4 Kjetting og piggdekk Alle busser skal være utstyrt med kjetting. Piggdekk aksepteres når dette er tillatt. 6.1 Billetteringssystem EBIT, Oppdragsgivers ansvar 6.4 Kommunikasjonsutstyr Mobiltelefon, lukket samband 7. BILAG Bilag 1a: Opplysningsskjema for kjøretøy kategori 1 som skal benyttes Bilag 1b: Opplysningsskjema for kjøretøy kategori 2 som skal benyttes Bilag 1c: Opplysningsskjema for kjøretøy kategori 3 som skal benyttes Bilag 2: Oppdragsgivers design og profilprogram Bilag 3: Installasjonsprosedyrer for montering av EBIT Side 12 av 12

Busstransport i Trondheim 2010. Vedlegg 2 Materiellspesifikasjon Versjon1.5

Busstransport i Trondheim 2010. Vedlegg 2 Materiellspesifikasjon Versjon1.5 Busstransport i Trondheim 2010 Vedlegg 2 Materiellspesifikasjon Versjon1.5 12.6.2009 Vedlegg 2 Side 1 av 12 1 INNLEDNING... 3 1.1 Generelle krav... 3 1.1.1 Informasjonsplikt... 3 1.1.2 Busstyper og definisjoner...

Detaljer

Vedlegg 4 Materiellbeskrivelse

Vedlegg 4 Materiellbeskrivelse Rutetransport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 4 Materiellbeskrivelse Versjon 1.1 30.08.2011 INNHOLD 1. OFFENTLIGE BESTEMMELSER OG KONTRAKTENS KRAV... 4 1.1. Generelt... 4 1.2. Universell utforming... 4 1.3.

Detaljer

Busstjenester anbud XYZ

Busstjenester anbud XYZ Busstjenester anbud XYZ Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse 1. Ruters generelle krav til busser... 2 2. Busser til busstjenester i dette oppdraget... 3 3. Sikkerhet... 4 3.1

Detaljer

Vedlegg 2 : Materiellbeskrivelse

Vedlegg 2 : Materiellbeskrivelse Vedlegg 2 : Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 6 21.10.2010 INNHOLD 1 GENERELLE KRAV TIL ALLE BUSSER 1.1 Godkjenning 1.2 Offentlige bestemmelser 1.3 Utslipp og støy 1.4 Reservemateriell 1.5 Registrerte

Detaljer

Tilbudskonkurranse 2011 Vestfold. Vedlegg 2. Materiellbeskrivelse

Tilbudskonkurranse 2011 Vestfold. Vedlegg 2. Materiellbeskrivelse Tilbudskonkurranse 2011 Vestfold Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse INNHOLD 1 GENERELLE KRAV TIL ALLE BUSSER 1.1 Godkjenning 1.2 Offentlige bestemmelser 1.3 Utslipp og støy 1.4 Reservemateriell 1.5 Registrerte

Detaljer

Veiledende krav til busser i kollektivtrafikk

Veiledende krav til busser i kollektivtrafikk Veiledende krav til busser i kollektivtrafikk versjon 1.0 Innhold 1 Definisjoner ------------------------------------------------------------------------------------------ 4 1.1 Buss klasse I -----------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Veiledende krav til busser i kollektivtrafikk. Desember 2013

Veiledende krav til busser i kollektivtrafikk. Desember 2013 Veiledende krav til busser i kollektivtrafikk Desember 2013 1 Innledning Kollektivtrafikkforeningen utarbeider veiledere som anbefales brukt ved anskaffelse av kollektivtrafikktjenester. Veiledende krav

Detaljer

Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelsen Versjon 3.0 Ajour per 28.03.12

Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelsen Versjon 3.0 Ajour per 28.03.12 Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene Sør-Trøndelag Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag Vedlegg 1 Versjon 3.0 Ajour per 28.03.12 Innhold 1. PLANLEGGING

Detaljer

Anbudskonkurranse 2014 Vestfold. Vedlegg 4 Elektronisk billettering og. informasjonssystemer

Anbudskonkurranse 2014 Vestfold. Vedlegg 4 Elektronisk billettering og. informasjonssystemer og informasjonssystemer Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Vedlegg 4 Elektronisk billettering og informasjonssystemer Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 11 INNHOLD 1 INNLEDNING 2 EIERSKAP OG ANSVAR 2.1

Detaljer

VEILEDER. Buss for alle En veileder om universell utforming av bussmateriell. SINTEF Teknologi og samfunn. 1. Utgave.

VEILEDER. Buss for alle En veileder om universell utforming av bussmateriell. SINTEF Teknologi og samfunn. 1. Utgave. VEILEDER Buss for alle En veileder om universell utforming av bussmateriell 1. Utgave SINTEF Teknologi og samfunn Veg og samferdsel Juni 2004 3 Innholdsfortegnelse Forord... 2 Innholdsfortegnelse... 3

Detaljer

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vedlegg 4 Billettering- og sanntidssystem

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vedlegg 4 Billettering- og sanntidssystem Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vedlegg 4 Billetteringog sanntidssystem Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 12 06.02.2015 INNHOLD 1 INNLEDNING 2 EIERSKAP OG ANSVAR 2.1 Eierskap 2.2 Ansvar og forsikring

Detaljer

Alta kommune anbud på hurtigbåtrute 2014-2015 VEDLEGG A - LEVERANSEBESKRIVELSE

Alta kommune anbud på hurtigbåtrute 2014-2015 VEDLEGG A - LEVERANSEBESKRIVELSE Alta kommune anbud på hurtigbåtrute 2014-2015 VEDLEGG A - LEVERANSEBESKRIVELSE INNHOLD 1. Kontrakts- og løyveperiode.... 2 2. Trafikkstrekninger og anbudspakker... 2 2.1 Anbudspakke 1... 2 3. Trafikkopplysninger....

Detaljer

Tilbudskonkurranse 2011 Vestfold. Vedlegg 4. Elektronisk billettering

Tilbudskonkurranse 2011 Vestfold. Vedlegg 4. Elektronisk billettering Vedlegg 4 Elektronisk billettering Vedlegg 4 Elektronisk billettering INNHOLD 1 EIERSKAP, ANSVAR OG FORSIKRING 1.1 Eierskap 1.2 Ansvar 1.3 Forsikring 2 INSTALLASJON I BUSS 2.1 Ansvar for installasjon av

Detaljer

21.2.2004 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITTEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/85/EF. av 20.

21.2.2004 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITTEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/85/EF. av 20. 21.2.2004 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITTEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/85/EF 2004/EØS/9/01 av 20. november 2001 om særlige bestemmelser om kjøretøyer

Detaljer

Vedlegg 2. Oppdragsbeskrivelse

Vedlegg 2. Oppdragsbeskrivelse Anropstyrt transport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 2 Oppdragsbeskrivelse Versjon 2.0 07.02.2012 INNHOLD 1 OMFANG, OMRÅDER OG ORGANISERING... 3 1.1 Tjenesteområder... 3 1.2 Trafikkområder... 3 1.3 Oppdragstyper...

Detaljer

KONKURRANSE NR. 10 / 01749. Finnmark fylkeskommune. Åpent anbud på leveranse av ferjetjenester på strekningene

KONKURRANSE NR. 10 / 01749. Finnmark fylkeskommune. Åpent anbud på leveranse av ferjetjenester på strekningene KONKURRANSE NR. 10 / 01749 Finnmark fylkeskommune Åpent anbud på leveranse av ferjetjenester på strekningene Øksfjord - Hasvik Øksfjord Tverrfjord Øksfjord Bergsfjord Sør-Tverrfjord i perioden 1.1.2016

Detaljer

Vedlegg 2. Oppdragsbeskrivelse

Vedlegg 2. Oppdragsbeskrivelse Anropstyrt transport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 2 Oppdragsbeskrivelse Versjon 1.0 05.07.2011 INNHOLD KAP. 1 OMFANG, OMRÅDER OG ORGANISERING... 3 1.1 Tjenesteområder... 3 1.2 Trafikkområder... 3 1.3 Oppdragstyper...

Detaljer

Rutetransport Hamar-regionen 2012. Vedlegg 6. Billetteringsbeskrivelse

Rutetransport Hamar-regionen 2012. Vedlegg 6. Billetteringsbeskrivelse Rutetransport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 6 Billetteringsbeskrivelse Versjon 1.0 20.06.2011 INNHOLD 1. EIERSKAP, ANSVAR OG FORSIKRING... 3 1.1. Definisjoner... 3 1.2. Ansvar... 3 1.2. Eierskap... 3 1.3.

Detaljer

Mandat: Mandatet for gruppen har vært å utarbeide en kvalitetshåndbok som definerer kvalitetskrav til kollektivtransporten.

Mandat: Mandatet for gruppen har vært å utarbeide en kvalitetshåndbok som definerer kvalitetskrav til kollektivtransporten. Forord: Bakgrunn: Det første kvalitetshåndboka for kollektivtransporten i Vest-Agder, ble vedtatt av fylkestinget i 1995. Siden den tid har det skjedd en rekke endringer. I forbindelse med oppstart av

Detaljer

Bilag 2 Installasjon av IT systemer i buss

Bilag 2 Installasjon av IT systemer i buss Bilag 2 Installasjon av IT systemer i buss Bilag 2a Beskrivelse av krav til materiellet ifm billettsystemet RuterBy 1. Billettsystemet 1.1 Installasjon av elektronisk billettsystem i bussene Bussene skal

Detaljer

Kontraktsbestemmelser for. lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Ruteområde. mellom

Kontraktsbestemmelser for. lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Ruteområde. mellom for lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Ruteområde mellom AtB AS (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 994 686 011 og xxxxxxxxx xxxxxxxxx (heretter kalt Operatør) Organisasjonsnr:

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 9 ISSN 1022-9310. 11. årgang 21.2.2004 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 9 ISSN 1022-9310. 11. årgang 21.2.2004 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 9 11. årgang 21.2.2004 2004/EØS/9/01 2004/EØS/9/02 2004/EØS/9/03 2004/EØS/9/04

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/7 Innklaget virksomhet: Klager: Ruter AS, Saksnummer: 2009/7 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilrettelagt skoleskyss og Flexiruter i Telemark 2014. 21.mars 2014. Kunngjøringsdato 21.03.2014 Side 1 av 51

Konkurransegrunnlag. Tilrettelagt skoleskyss og Flexiruter i Telemark 2014. 21.mars 2014. Kunngjøringsdato 21.03.2014 Side 1 av 51 Anbudskonkurranse Tilrettelagt skoleskyss og Flexiruter i Telemark 2014 21.mars 2014 Kunngjøringsdato 21.03.2014 Side 1 av 51 INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 6 1 Generell informasjon...

Detaljer

Anskaffelsessak 2013-112. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike

Anskaffelsessak 2013-112. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike Anskaffelsessak 2013-112 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2013 Doffin

Detaljer

Retningslinjer - Infrastruktur. Introduksjon Sist oppdatert 02.05.2013

Retningslinjer - Infrastruktur. Introduksjon Sist oppdatert 02.05.2013 Retningslinjer - Infrastruktur Introduksjon Sist oppdatert 02.05.2013 I Norge har vi hatt en god utvikling når det gjelder toppfotballarenaer de siste 10 årene. Dette skyldes at klubbene har sett nytten

Detaljer

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta...

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta... INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsen - Rammeavtalen... 4 1.3 Varighet av rammeavtalene... 4 1.4

Detaljer

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 PROSEDYREREGLER Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL INFORMASJON... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen...

Detaljer

DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4. 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS...

DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4. 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS... INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS... 4 2 Gjennomføring av konkurransen... 4 2.1 Roller

Detaljer

3 Avtalens dokumenter og dokumentrang

3 Avtalens dokumenter og dokumentrang 1 Generelt Denne avtalen innebærer at leverandør plikter å levere transporttjeneste av pasienter landeveis etter de vilkår som er fastsatt i denne avtalen med bilag. Avtalen innebærer ikke at oppdragsgiver

Detaljer