Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Versjon 5.0 Ajour per

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Versjon 5.0 Ajour per 11.12.12"

Transkript

1 Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Versjon 5.0 Ajour per

2 Innhold 1.1 Informasjonsplikt Kjøretøykategorier, kapasitet og definisjoner Reservemateriell Motor, miljø Alder Kjøretøyets tekniske tilstand og vedlikehold Alkolås DESIGN, REKLAME OG INFORMASJON Design og profil Informasjon i kjøretøyet Høyttaleranlegg Utvendig reklame og merking KRAV TIL INNREDNING AV KJØRETØY Dører Tilgjengelighet for barnevogner og funksjonshemmede Seter Seteplasser for barn yngre enn 3 år Gulv og stigtrinn Søppelkasse Varme og ventilasjon - klimaanlegg Belysning Stoppsignalanlegg og holdestenger MILJØKRAV Utslippskrav Støy SIKKERHET OG TRYGGHET Innretning for inn/utstigning Automatisk brannslukningsutstyr... 8 Side 2 av 12

3 5.3 Kjetting og piggdekk forskrift om krav til kjøretøy Utvendig belysning BILLETTUTSTYR OG KOMMUNIKASJON Billetteringsutstyr Installasjon i kjøretøy i driftsperioden Kommunikasjonsutstyr i kjøretøyet Betalingsterminal BILAG Side 3 av 12

4 1 GENERELLE KRAV Alle kjøretøy skal oppfylle de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. Det enkelte kjøretøy skal til enhver tid være godkjent av offentlige myndigheter og innfri kjøretøyforskriftens krav for den kjøretøyklasse kjøretøyet tilhører. Det er operatørs ansvar å sørge for eventuelle dispensasjoner i forhold til Forskrift om universell utforming av motorvogn i løyvepliktig transport mv. Oppdragsgiver skal orienteres om utforming av kjøretøyene iht. dette vedlegget før bestilling, og inspisere kjøretøyene før de settes i drift. Oppdragsgiver kan til en hver tid kreve innsyn i aktuell dokumentasjon og inspisere/kontrollere kjøretøyet. Alle kjøretøy skal være lakkert utvendig, inkludert takflatene, i henhold til Oppdragsgivers profilprogram og farger, jfr. Bilag 2. Det gjøres unntak for skoleskyss hvor ruter, eller turer med lavt passasjerantall, kjøres av underoperatører med materiell i kjøretøykategori 1. Dersom kjøretøyet ikke innfrir kravet iht. dette vedlegget har Oppdragsgiver full adgang til å nekte kjøretøy satt inn i kjøring. 1.1 Informasjonsplikt Operatør skal gi Oppdragsgiver nøyaktige og til en hver tid oppdaterte beskrivelser av hvilke kjøretøy som benyttes for Oppdraget, herunder reservekjøretøy og beredskap ved eventuelt ekstraordinært kjøretøybehov. Når det gjøres endringer i kjøretøyparken under kontraktstiden skal Operatøren, uoppfordret - fylle ut et nytt skjema, og sende dette til Oppdragsgiver for godkjennelse i god tid før kjøretøyet planlegges satt i drift. Oppdragsgiver skal bli gitt tilstrekkelig tid for å kunne inspisere kjøretøyet. 1.2 Kjøretøykategorier, kapasitet og definisjoner Følgende kjøretøy tillates benyttet for Oppdraget, beskrevet er minimum kapasitetskrav: Kjøretøy kategori 1: Minikjøretøy, Normalgulv. Inntil 16 sittende passasjerer, fleksibel seteløsning/mulighet for minimum 1 rullestol eller plass til barnevogn, rullestolrampe. Kjøretøy kategori 2: Midikjøretøy, Normalgulv. Minimum 23 sittende passasjerplasser, minimum 1 permanent plass til rullestol eller barnevogn, rullestolrampe eller tilsvarende løsning. Kjøretøy kategori 3: Ordinær buss, KL II, Normalgulv. Minimum 43 sittende passasjerer, 1 rullestolplass. Rullestolheis/rampe Kjøretøyets dimensjonerende kapasitet beregnes utfra antall seteplasser. Sjåførplass skal ikke medregnes som seteplass. 1.3 Reservemateriell Kjøretøy som er ute av drift skal erstattes med kjøretøy av tilsvarende eller bedre kategori jfr. Dimensjonering kravene for den enkelte rute. Unntaksvis kan kjøretøyet erstattes av kjøretøy av annen kategori etter godkjenning av Oppdragsgiver. Det påhviler Operatøren å vurdere antall og stasjoneringssted av reservekjøretøy for løsning av Oppdraget. Reservemateriell skal tilfredsstille kontraktens minstekrav. 1.4 Motor, miljø Motor skal minimum være EURO V for kjøretøy kategori 2 og 3. For kjøretøy kategori 1 skal motor minimum være EURO IV. Motorytelsen skal være slik at gjeldende ruteplan kan gjennomføres iht. oppsatte tider. 1.5 Alder Ingen kjøretøy skal være eldre enn 10 år i kontraktsperioden. Side 4 av 12

5 1.6 Kjøretøyets tekniske tilstand og vedlikehold Kjøretøyet skal vedlikeholdes slik at de til enhver tid er i forskriftsmessig stand, fremstår rene og skadefrie i/på karosseri, glass og interiør. Enhver skade som oppstår skal utbedres omgående og senest innen følgende frister: Innvendige skader på stoler og interiør, inkl. tagging. Utvendige skader som kan utbedres ved komponentbytte (støtfanger hjulbuer). Øvrige karosseri lakk folie og plastskader Frontruter med skader og punkterte sidevinduer som dugger Vinduer og glassfelt med riss-skader. Ved større skader skal kjøretøyet tas ut av drift inntil skaden er utbedret til original tilstand. * EBIT ute av drift. 24 timer 5 virkedager 10 virkedager 24 timer 5 virkedager Ved tur slutt *) Med større skader menes skader som ikke lar seg utbedre på 10 virkedager, som kan være farlig for passasjerene eller som klart virker skjemmende i forhold til kravet om en ren og skadefri kjøretøy. Ved tvilstilfeller har Oppdragsgiver rett til å forlange kjøretøyet satt ut av drift. Dersom disse fristene ikke overholdes, vil Oppdragsgiver ilegge gebyrer slik dette er beskrevet i Vedlegg 5, Godtgjørelsen, bilag Alkolås Fra og med 1. august 2014, skal alle kjøretøyene være utstyrt med Alkolås. Alkolås er et pusteprøveapparat knyttet til kjøretøyets tenningslås. Motoren kan startes kun etter at det er avgitt en pusteprøve som ikke inneholder alkohol over en definert grenseverdi. 2 DESIGN, REKLAME OG INFORMASJON 2.1 Design og profil Farger som skal benyttes på kjøretøyet er fastsatt i Oppdragsgivers design og profilprogram. All montering og bruk av piktogrammer og intern nummerering av kjøretøyet skal foretas etter anvisning fra Oppdragsgiver. Ved utskiftning av kjøretøyet, eller nødvendig fornying av profilmerkene/piktogrammene bekoster Operatør utskiftning og påmontering, mens Oppdragsgiver leverer profilmerkene vederlagsfritt. Operatør kan plassere egen logo bak, øverst på kjøretøyet, definert etter Oppdragsgivers profilprogram. 2.2 Informasjon i kjøretøyet Kjøretøyet skal være utstyrt med brosjyreholdere og skinner for oppheng av ruteinformasjon og reklame etter Oppdragsgivers nærmere bestemmelse. Oppdragsgiver fremskaffer og betaler brosjyreholdere, og Operatør ivaretar opphengingen. Disse skal monteres etter avtale med Oppdragsgiver. Kundeinformasjon for Oppdragsgiver monteres på vegg bak sjåføren. Informasjonsklistermerker om bilbelte, billettkontroll, forbud mot mat etc. skal plasseres på samme sted likt i alle kjøretøy i samme klasse. Disse vil bli levert av Oppdragsgiver og skal monteres av Operatør. Operatør skal ha godkjenning av Oppdragsgiver før plassering av nye informasjonsmerker. Side 5 av 12

6 2.4 Høyttaleranlegg Alle kjøretøy skal ha et høyttaleranlegg med mikrofon ved sjåførplass og tilstrekkelig antall innvendige høyttalere for jevn lyd i hele kjøretøyet. Anlegget skal være av en slik kvalitet at det sikrer en god gjengivelse av meldinger fra sjåfør, med tilpasset lydnivå for hele passasjerområdet i kjøretøyet. Utvendig ved fordøren skal det monteres en høyttaler som kobles til automatisk opprop og som kan betjenes av sjåføren. 2.5 Utvendig reklame og merking Oppdragsgiver disponerer kjøretøyet i forhold til å bruke denne i eventuell reklameøyemed. Det er ikke anledning for Operatør å selge eller på annen måte innvilge andre innvendig reklameplass. Oppdragsgiver står ansvarlig for reklamemateriellet og montering. Operatør skal stille kjøretøyet til disposisjon etter en angitt plan som er godkjent av Oppdragsgiver. Det skal være skilting for rutedestinasjon og rutenummer i kjøretøyets front. Skiltkassen skal være av LED-type. Ved posisjonskjøring skal det benyttes i skiltkassen. Kjøretøy som skal ut av kontraktkjøring i Oppdragsgiver regi skal ha fjernet alle logoer og merking relatert til AtB designprogram. 3. KRAV TIL INNREDNING AV KJØRETØY 3.1 Dører Alle kjøretøy skal minimum ha dørene montert slik: Kjøretøy kategori 1: 1 + Kjøretøy kategori 2: Kjøretøy kategori 3: 1 + 1/2. Frontdør skal ha minimum åpning på 650 mm med fratrekk på 100 mm for eventuelle handtak. (Ref.: EU2001/85 avsnitt: For minibuss EU2001/85 Vedlegg VI avsnitt 1.1.) 3.2 Tilgjengelighet for barnevogner og funksjonshemmede Alle kjøretøy skal kunne befordre minst en reisende i rullestol i kjøretøyet jf. EU-direktivet 2001/85/EG, som omhandler tilpasning for funksjonshemmede. Her stilles krav til blant annet heis eller rampe ved dør, samt egen plass for rullestol med egen stoppsignalknapp. For kjøretøy kategori 2 og 3 skal tilgjengelig areal for rullestol/barnevogn være min. 130 cm i lengderetning. Rullestolen plasseres med ryggen med kjøreretning. Det skal være montert sidestøtte som skal være oppfellbar. Ryggstøtte skal dekke rullestolbrukerens bakhode. Barnevogn og sykkel må kunne sikres på en enkel måte. 3.3 Seter Alle kjøretøy skal ha bilbelte på alle seteplasser. Kjøretøyet skal ha polstrede seter og rygger som er trukket med brannsikkert stoff. Polstringen av sitteputer skal minimum være 50 mm i sete og minimum 30 mm i rygg. Det kreves at den horisontale avstanden fra seteryggen og framover til bakkant av foranstående sete skal minst være 71 cm. Ved måling av seteavstand benyttes målemetode omtalt i EU-direktiv 2001/85/EG, kjøretøydirektivet (se skissen). Alle seteplassene skal være vendt i fartsretningen. Side 6 av 12

7 3.4 Seteplasser for barn yngre enn 3 år I kjøretøyet skal det være minst en seteplass som er godkjent for barn yngre enn 3 år eller minst en seteplass hvor det kan festes sikringsutstyr for barn yngre enn 3 år. Hvis det velges løst sikringsutstyr skal dette være godkjent og merket iht ECE-reg.nr.44.03, og det skal være med i kjøretøyet til enhver tid. 3.5 Gulv og stigtrinn Gulvbelegg og eventuelle stigtrinn skal være sklisikkert og ellers utformet/utstyrt slik at isdannelse normalt ikke kan forekomme. Innvendige trinn eller podesterkanter mv. skal være merket med kontrastfarge. Bredde på kontrastfarge skal være minimum 25 mm. 3.6 Søppelkasse Det skal være søppelkasse ved dørområder. Disse må dimensjoneres tilstrekkelig store, og må plasseres slik at de ikke hindrer passasjerstrømmene. 3.7 Varme og ventilasjon - klimaanlegg Alle kjøretøy skal ha tilleggsvarmer, som kan benyttes til å varme opp kjøretøyet før oppstart. I tillegg skal denne sikre en stabil, jevn og en behagelig temperatur i kjøretøyet under de varierende temperaturforholdene som er i området. Alle kjøretøy skal ha doble vinduer og isolering etter norske forhold. Dette gjelder også vinduet ved sjåførplassen hvis ikke dette har varmetråder. Kjøretøyet skal ikke ha klaffvinduer. Krav til varme: Sommer og vintertemperatur skal kunne stilles fra sjåførplassen. Ved rutekjøringens oppstart skal kjøretøyet ha en innvendig temperatur på +15 grader C. Friskluftsanlegget skal alltid sikre at det er frisk luft i kjøretøyet, også ved fullt belegg. Friskluften til passasjerene skal tas fra takhøyde og fordeles jevnt uten at det oppstår sjenerende trekk. Tomgangskjøring skal normalt ikke brukes for å varme opp kjøretøyet. 3.8 Belysning Den innvendige belysningen skal gi tilstrekkelig lys til at den svaksynte reisende uten risiko kan stige av og på, samt forflytte seg i kjøretøyet. 3.9 Stoppsignalanlegg og holdestenger Stoppsignalanlegget skal kunne nås fra alle sitteplasser. Betjeningsanordningen for stoppsignal skal være utført i kontrastfarger. Stoppsignal skal kvitteres med lydsignal. Det skal det være montert et separat lysskilt med teksten Stopp plassert foran og midt i kjøretøyet. Det skal også være lamper med rødt glass, ved hver utgangsdør, som tennes når stoppsignal gis. Det skal være montert et separat lysskilt foran og midt i kjøretøyet som viser til påbudet om bruk av bilbelte Dørbrems Kjøretøy i kategori 2 og 3 skal være utstyrt med dørbrems. 4. MILJØKRAV 4.1 Utslippskrav Det stilles krav til minimum EURO IV ved oppstartdato for kjøretøy i kategori 1. For kjøretøy i kategori 2 og 3 er minstekrav EURO V. Utslippsnormene for alle kjøretøy skal dokumenteres. Side 7 av 12

8 4.2 Støy Kjøretøyets støynivå, både inn- og utvendig skal holdes lavest mulig. Ut-/innvendig støy fra bremser eller ubehagelig lyd fra dørventiler, og lyder fra karosseri som for eksempel vibrasjoner, skrangling, gnissing eller lignende skal ikke forekomme. Kjøretøyets utvendig støynivå skal tilfredsstille EU-direktiv 70/157/EEC. Innvendig støynivå skal ikke overskride 72 db(a), målt i tom kjøretøy ved kjøring i 50 km/t. Målingen skjer 1,2 m. over gulvet ved for- og bakaksel. Innvendig målt støy skal beregnes som gjennomsnittsverdien av målt støy, målt ved for- og bakaksel. Ut over dette skal ikke innvendig støynivå, på noe sted i kjøretøyet, overstige 85 db(a) for eksempel ved maksimal akselerasjon. 5 SIKKERHET OG TRYGGHET 5.1 Innretning for inn/utstigning. Alle kjøretøy skal ha innretninger som forenkler inn/utstigning. Dette kan være automatiske hjelpetrinn, knelefunksjon eller annen forordning som reduserer avstanden mellom kjøretøyets gulv og bakkeplan utenfor kjøretøyet. 5.2 Automatisk brannslukningsutstyr Kjøretøy i kategori 2 og 3 skal være utstyrt med automatisk brannslukningsutstyr som minst omfatter motorrom og tilleggs varmer. 5.3 Kjetting og piggdekk forskrift om krav til kjøretøy Alle kjøretøy skal kunne påmonteres kjetting. Det skal være en type piggkjetting eller tilsvarende. Operatør skal etablere en rutine og en ordning som gjør at påmontering av kjetting, spesielt til rutene om morgenen, blir påført slik at oppstart rute og rutetid holdes. Det aksepteres bruk av piggdekk når dette er tillatt. 5.4 Utvendig belysning Alle kjøretøy skal være utstyrt med utvendig lys som lyser opp utsiden og som tennes automatisk når dørene åpnes. Ved bakre dør på kjøretøy kategori 2 og 3 skal lyset være montert på utsiden av kjøretøyet og lyse på en slik måte at sjåføren ser at passasjerene forlater kjøretøyet på en trygg måte. 6 BILLETTUTSTYR OG KOMMUNIKASJON 6.1. Billetteringsutstyr Oppdragsgiver har satt krav om elektronisk billetteringsutstyr for alle kjøretøy i hele ruteområdet. Jfr. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse, Kap 3. Installasjonen på kjøretøyet består av følgende komponenter: - Dokkingstasjon for billettmaskin. - Billettmaskin. - Billettprinter. - Kortleser ved sjåfør. - Kabling fra strømtilførsel til billettmaskin. Billetteringsutstyret i kjøretøyet skal monteres slik at det ikke kommer i konflikt med siktlinje fra sjåfør til nederste høyre kant av frontruten. Installasjonsmanual for installasjon av billettutstyret utleveres på oppfordring. Side 8 av 12

9 Operatør er ansvarlig for å installere: - 24 volt strømuttak etter gitt spesifikasjon ved forhåndsavtalt plassering av billettmaskin. - Kabler til kortleser. - Vekslingsbrett. Oppdragsgiver vil levere kabler og braketter direkte til bussprodusent for forhåndsmontering på fabrikk. Oppdragsgiver vil levere kortlesere, billettskrivere, dokkingstasjoner til Operatør, eller den som skal foreta installasjon av billettutstyret på Oppdragsgivers vegne, når busser er ankommet Trondheim. Oppdragsgiver vil i dagene før oppstart klargjøre og overlevere billettmaskiner til operatør. 6.2 Installasjon i kjøretøy i driftsperioden Oppdragsgiver er ansvarlig for installasjon av alle billettmaskiner og tilhørende enheter i kjøretøyet. Ved omdisponering av kjøretøy mellom ulike områder/fylker som ikke har årsak i avtalemessige forhold med Oppdragsgiver, eller ved utskiftning av kjøretøy på grunn av alder, skal Operatør dekke kostnadene med ut- og innmontering av billettutstyr. Ut- og innmontering skal kun utføres av installasjonsfirma som er forhåndsgodkjent av Oppdragsgiver. Operatør vil bli erstatningsansvarlig dersom utstyr svikter som følge av feil installasjon. 6.3 Kommunikasjonsutstyr i kjøretøyet Alle kjøretøy skal ha kommunikasjonsutstyr slik at det kan rapporteres til/fra Operatørs trafikkledelse, aktuelle informasjonskontor/terminaler. Kommunikasjonsutstyret skal være mobiltelefon og skal være iht. gjeldende standarder for slikt utstyr. 6.4 Betalingsterminal Lokalruter vil på sikt kunne bli utstyrt med mobil betalingsterminal (EMV terminal). Dette for Oppdragsgivers ansvar og regning. Operatør skal ivareta at kjøretøyet blir klargjort for dette, hva gjelder kabling, braketter mv. Side 9 av 12

10 6.5 Tabeller for minstekrav Tabellene viser de spesifikke minstekravkrav som gjelder for ulike kjøretøykategorier. Tabell 1 Kjøretøykategori 1 Krav Minstekrav Kjøretøy Kjøretøykategori 1 Reservemateriell Samme Kapasitet Inntil 16 seter, fleksibel seteløsning, mulighet for 1 rs/barnevogn, rullestolrampe. Gulvnivå Normalgulv Alder Ikke eldre enn 10 år i kontraktsperioden Dører 1 Tilgjengelighet for Rampe/plattform, manuell. barnevogner og funksjonshemmede Rullestol/barnevognplass 1 Festeanordning for Stropper rullestol/barnevogn Seter Inntil 16 sitteplasser for passasjerer Setebelter Alle seter Setestandard Polstring: - min. 50 mm. i sete - min. 30 mm. i rygg. Horisontale avstand fra seteryggen og framover til bakkant av foranstående sete skal minst være 71 cm. Sitteplasser for barn 1 pr kjøretøy yngre enn 3 år Gulv og stigtrinn Sklisikker, opplyst Søppelkasser 1 stk, ved dørområdene Varme og ventilasjon Skal kunne betjenes av sjåfør Fargevalg innvendig Iht AtB Profilprogram Belysning Innvendig i kupe. Utvendig lys ved hver dør (Fortauslys) Stoppesignaler Skal kunne nås fra alle sitteplasser Holdestenger/stropper Ved areal for ståplasser Krav til drivstoff Diesel Støy Utvendig støynivå, tilfredsstille EU-direktiv 70/157/EEC. Innvendig støynivå skal ikke overskride 72 db.(a) Utvendig støynivå, på noe sted utvendig av kjøretøyet, skal ikke overstige 85 db(a) Innretning for Automatisk hjelpetrinn, kneling, eller lignende inn/utstigning Kjetting og piggdekk Alle kjøretøy skal være utstyrt med kjetting. Piggdekk aksepteres når dette er tillatt. Billetteringssystem EBIT, Oppdragsgivers ansvar Kommunikasjonsutstyr Mobiltelefon, lukket samband Side 10 av 12

11 Tabell 2 Kjøretøykategori 2 Krav Minstekrav Kjøretøy Kjøretøykategori 2 Reservemateriell Samme Kapasitet Minimum 23 seter, minimum 1 permanent plass til rullestol/barnevogn, rullestolrampe Gulvnivå Normalgulv Alder Ikke eldre enn 10 år i kontraktsperioden Dører 1+2 Tilgjengelighet for Rampe/plattform, manuell. barnevogner og funksjonshemmede Rullestol/barnevognplass 1 Festeanordning for Stropper rullestol/barnevogn Seter Minimum 23 seteplasser for passasjerer + 1 rullestol Setebelter Alle seter Setestandard Polstring: - min. 50 mm. i sete - min. 30 mm. i rygg. Horisontale avstand fra seteryggen og framover til bakkant av foranstående sete skal minst være 71 cm. Sitteplasser for barn 1 pr kjøretøy yngre enn 3 år Gulv og stigtrinn Sklisikker, opplyst Søppelkasser 1, ved dørområdene Varme og ventilasjon Skal kunne betjenes av sjåfør Belysning Stoppesignaler Holdestenger/stropper Krav til drivstoff Støy Innretning for inn/utstigning Automatisk brannslukking i: Innvendig i kupe,. Utvendig lys ved hver dør (Fortauslys) Skal kunne nås fra alle sitteplasser Ved areal for ståplasser Diesel Utvendig støynivå, tilfredsstille EU-direktiv 70/157/EEC. Innvendig støynivå skal ikke overskride 72 db.(a) Utvendig støynivå, på noe sted i kjøretøyet, skal ikke overstige 85 db(a) Automatisk hjelpetrinn, kneling, eller lignende Motorrom Tilleggsvarmer Kjetting og piggdekk Alle kjøretøy skal være utstyrt med kjetting. Piggdekk aksepteres når dette er tillatt. Billetteringssystem EBIT, Oppdragsgivers ansvar Kommunikasjonsutstyr Mobiltelefon, lukket samband Tabell 3 Kjøretøykategori 3 Side 11 av 12

12 Minstekrav til busser Kategori 3 Kjøretøy Buss kl II Reservemateriell Samme Kapasitet Minimum 43 seter + ståplasser/1 rullestol plass Gulvnivå Normalgulv Alder (maks alder /gjennomsnitt) ikke eldre enn 10 år i kontraktsperioden Dører 1+1/2 Tilgjengelighet for barnevogner og Rullestolheis/Utfellbar rampe eller tilsvarende funksjonshemmede Rullestol/barnevognplass 1 Festeanordning for rullestol/barnevogn Stropper Setebelter Alle seter Setestandard Polstring sitteputer : - min. 50 mm. i sete - min. 30 mm. i ryggen. Horisontale avstand fra seteryggen og framover til bakkant av foranstående sete skal minst være 71 cm. Sitteplasser for barn yngre enn 3 år 1 pr buss Gulv og stigtrinn Sklisikkert, opplyst Søppelkasser 2, ved hver dør Varme og ventilasjon Skal kunne betjenes av sjåfør Belysning Utvendig lys ved hver dør (Fortauslys) Stoppesignaler Skal kunne nås fra alle sitteplasser Holdestenger/stropper Ved areal for ståplasser Krav til drivstoff Diesel Støy Utvendig støynivå, tilfredsstille EU-direktiv 70/157/EEC. Innvendig støynivå skal ikke overskride 72 db.(a) innvendig støynivå, på noe sted i bussen, skal ikke overstige 85 db(a) Innretning for inn/utstigning Automatisk hjelpetrinn, kneling, eller lignende Automatisk brannslukking i: Motorrom Tilleggsvarmer Kjetting og piggdekk Alle busser skal være utstyrt med kjetting. Piggdekk aksepteres når dette er tillatt. Billetteringssystem EBIT, Oppdragsgivers ansvar Kommunikasjonsutstyr Mobiltelefon, lukket samband 7. BILAG Bilag 1a: Opplysningsskjema for kjøretøy kategori 1 som skal benyttes Bilag 1b: Opplysningsskjema for kjøretøy kategori 2 som skal benyttes Bilag 1c: Opplysningsskjema for kjøretøy kategori 3 som skal benyttes Bilag 2: Oppdragsgivers design og profilprogram Bilag 3: Installasjonsprosedyrer for montering av EBIT Side 12 av 12

Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag Materiellbeskrivelsen

Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag Materiellbeskrivelsen n Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag Vedlegg 2 n Versjon 2.0 23.03.12 Innhold 1. GENERELLE KRAV... 3 2. DESIGN, REKLAME OG INFORMASJON... 4 3. KRAV TIL INNREDNING AV

Detaljer

Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Materiellbeskrivelsen. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelsen Versjon 1.0

Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Materiellbeskrivelsen. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelsen Versjon 1.0 n Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Vedlegg 2 n Versjon 1.0 Innhold 1. GENERELLE KRAV... 3 2. DESIGN, REKLAME OG INFORMASJON... 5 3. KRAV TIL INNREDNING AV KJØRETØY... 6 4. MILJØKRAV...

Detaljer

Vedlegg 2 : Materiellbeskrivelse

Vedlegg 2 : Materiellbeskrivelse Vedlegg 2 : Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 6 21.10.2010 INNHOLD 1 GENERELLE KRAV TIL ALLE BUSSER 1.1 Godkjenning 1.2 Offentlige bestemmelser 1.3 Utslipp og støy 1.4 Reservemateriell 1.5 Registrerte

Detaljer

Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse

Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 15 11.06.13 INNHOLD KAP 1 KAP 2 BUSSMATERIELLET 1.0 Oversikt hovedspesifikasjoner GENERELLE KRAV FOR

Detaljer

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 12 06.02.2015 INNHOLD KAP 1 KAP 2 KAP 3 BUSSMATERIELLET 1.0 Oversikt hovedspesifikasjoner GENERELLE

Detaljer

VEDLEGG 2. Materiell

VEDLEGG 2. Materiell VEDLEGG 2 Materiell 2 Innhold 1. Innledning... 5 1.1 Generelle krav... 5 1.2 Miljø... 5 1.3 Universell utforming... 5 1.4 Informasjonsplikt... 5 2. Definisjoner... 5 2.1 Buss Klasse I... 5 2.2 Buss Klasse

Detaljer

Tilbudskonkurranse 2011 Vestfold. Vedlegg 2. Materiellbeskrivelse

Tilbudskonkurranse 2011 Vestfold. Vedlegg 2. Materiellbeskrivelse Tilbudskonkurranse 2011 Vestfold Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse INNHOLD 1 GENERELLE KRAV TIL ALLE BUSSER 1.1 Godkjenning 1.2 Offentlige bestemmelser 1.3 Utslipp og støy 1.4 Reservemateriell 1.5 Registrerte

Detaljer

Busstransport i Trondheim 2010. Vedlegg 2 Materiellspesifikasjon Versjon1.5

Busstransport i Trondheim 2010. Vedlegg 2 Materiellspesifikasjon Versjon1.5 Busstransport i Trondheim 2010 Vedlegg 2 Materiellspesifikasjon Versjon1.5 12.6.2009 Vedlegg 2 Side 1 av 12 1 INNLEDNING... 3 1.1 Generelle krav... 3 1.1.1 Informasjonsplikt... 3 1.1.2 Busstyper og definisjoner...

Detaljer

Anbudskonkurranse 2016 Grenland. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse

Anbudskonkurranse 2016 Grenland. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Anbudskonkurranse 2016 Grenland Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Telemark fylkeskommune Side 1 av 8 01.06.2015 INNHOLD KAP 1 BUSSMATERIELLET 1.0 Oversikt hovedspesifikasjoner KAP 2 GENERELLE KRAV FOR ALLE

Detaljer

Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus

Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Materiellspesifikasjon for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Materiellspesifikasjon Versjon 2.5 Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus 1.1 GENERELLE

Detaljer

Veiledende krav til busser i kollektivtrafikk. Desember 2013

Veiledende krav til busser i kollektivtrafikk. Desember 2013 Veiledende krav til busser i kollektivtrafikk Desember 2013 1 Innledning Kollektivtrafikkforeningen utarbeider veiledere som anbefales brukt ved anskaffelse av kollektivtrafikktjenester. Veiledende krav

Detaljer

Veiledende krav til busser i kollektivtrafikk

Veiledende krav til busser i kollektivtrafikk Veiledende krav til busser i kollektivtrafikk versjon 1.0 Innhold 1 Definisjoner ------------------------------------------------------------------------------------------ 4 1.1 Buss klasse I -----------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Busstjenester anbud XYZ

Busstjenester anbud XYZ Busstjenester anbud XYZ Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse 1. Ruters generelle krav til busser... 2 2. Busser til busstjenester i dette oppdraget... 3 3. Sikkerhet... 4 3.1

Detaljer

Krav til bussmateriellet

Krav til bussmateriellet Vedlegg 2 Versjon 1 23.09.2015 Krav til bussmateriellet Busstjenester Nittedal 2015 INNHOLD INNHOLD... 1 1 OPPDRAGSGIVERS FUKSJONELLE OG GENERELLE KRAV... 3 1.1 BUSSKATEGORIER... 4 1.1.1 Klasse I... 4

Detaljer

Busstjenester på Romerike 2008. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse. versjon 1.0

Busstjenester på Romerike 2008. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse. versjon 1.0 2008 Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse versjon 1.0 Innholdsfortegnelse 1 Generelle krav til busser, kontroll og godkjennelse --------------------------------- 3 1.1 Informasjonsplikt ----------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Busstjenester Bærum øst 2010

Busstjenester Bærum øst 2010 Busstjenester Bærum øst 2010 Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse versjon 1.0 Innholdsfortegnelse 1 Generelle krav til busser, kontroll og godkjennelse --------------------------------- 3 1.1 Informasjonsplikt

Detaljer

Konkurranse om minibusstjenester. Vedlegg 2. Materiellbeskrivelse

Konkurranse om minibusstjenester. Vedlegg 2. Materiellbeskrivelse Versjon 1.0 14.06.2016 Minibuss Follo 2015 Kontrakt Konkurranse om minibusstjenester Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Side 1 INNHOLD 1 KRAV TIL MINIBUSSMATERIELL... 3 1.1 Generelle krav... 3 1.2 Kategori

Detaljer

Materiellbeskrivelse

Materiellbeskrivelse Busslinjer - Materiellbeskrivelse Side 1 av 17 Materiellbeskrivelse Vedlegg 2 Innholdsfortegnelse 1 Generelle krav til busser, kontroll og godkjennelse--------------------------------- 2 1.1 Informasjonsplikt

Detaljer

Vedlegg 4 Materiellbeskrivelse

Vedlegg 4 Materiellbeskrivelse Rutetransport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 4 Materiellbeskrivelse Versjon 1.1 30.08.2011 INNHOLD 1. OFFENTLIGE BESTEMMELSER OG KONTRAKTENS KRAV... 4 1.1. Generelt... 4 1.2. Universell utforming... 4 1.3.

Detaljer

Krav til design på regionbusser Busstjenester Årnes Gardermoen 2016

Krav til design på regionbusser Busstjenester Årnes Gardermoen 2016 Versjon 1.Versjon 1.1 23.09.2015 Krav til design på regionbusser Busstjenester Årnes Gardermoen 2016 Innhold 1 UTVENDIG FARGE... 3 2 UTVENDIG MERKING... 4 2.1.1 Bussens venstre side (førersiden)... 4 2.1.2

Detaljer

Krav til design på bybusser Busstjenester Indre by 2017

Krav til design på bybusser Busstjenester Indre by 2017 Versjon 1Versjon 1.1 12.02.201614.03.2016 Krav til design på bybusser Busstjenester Indre by 2017 Innhold 1 UTVENDIG FARGE... 3 2 UTVENDIG MERKING... 4 2.1 BUSSENS VENSTRE SIDE (FØRERSIDEN)... 4 2.2 BUSSENS

Detaljer

Busstjenester Oslo vest 2011. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse. versjon 1.1

Busstjenester Oslo vest 2011. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse. versjon 1.1 Busstjenester Oslo vest 2011 Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse versjon 1.1 Innholdsfortegnelse 1 Generelle krav til busser, kontroll og godkjennelse --------------------------------- 3 1.1 Informasjonsplikt

Detaljer

Bilag 2 Installasjon av IT systemer i buss

Bilag 2 Installasjon av IT systemer i buss Bilag 2 Installasjon av IT systemer i buss Bilag 2a Beskrivelse av krav til materiellet ifm billettsystemet RuterBy 1. Billettsystemet 1.1 Installasjon av elektronisk billettsystem i bussene Bussene skal

Detaljer

Punkt Krav Ja Nei Leverandørens merknad 1 1 GENERELT 2 OPPDRASGIVER ØNSKER TILBUD PÅ FØLGENDE: Bilag 2

Punkt Krav Ja Nei Leverandørens merknad 1 1 GENERELT 2 OPPDRASGIVER ØNSKER TILBUD PÅ FØLGENDE: Bilag 2 Bilag 2 Punkt Krav Ja Nei Leverandørens merknad 1 1 GENERELT 1 Bussene skal ha tilstrekkelig motorstørrelse til å kunne frakte passasjerene på en sikker og komfortabel måte. 2 Bussene skal minimum oppfylle

Detaljer

Vedlegg 4 : Elektronisk billettering

Vedlegg 4 : Elektronisk billettering Vedlegg 4 : Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 8 21.10.2010 INNHOLD 1 EIERSKAP, ANSVAR OG FORSIKRING 1.1 Eierskap 1.2 Ansvar 2 INSTALLASJON I BUSS 2.1 Ansvar for installasjon av billettmaskin 2.2

Detaljer

Bilag 2 Installasjon av IT systemer

Bilag 2 Installasjon av IT systemer Bilag 2 Installasjon av IT systemer Bilag 2a Beskrivelse av krav til materiellet ifm billettsystemet 1. Billettsystemet 1.1 Installasjon av elektronisk billettsystem i fartøy Fartøyene skal forberedes

Detaljer

Krav til bussmateriellet Busstjenester linje

Krav til bussmateriellet Busstjenester linje Vedlegg 2 Versjon 1.1 14.03.2016 Krav til bussmateriellet Busstjenester linje 25 2017 INNHOLD INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 3 1.1 ANNEN INFORMASJON OG ANDRE KRAV... 3 1.2 OPPDRAGSGIVERS FUNKSJONELLE KRAV...

Detaljer

Tilbudskonkurranse 2011 Vestfold. Vedlegg 4. Elektronisk billettering

Tilbudskonkurranse 2011 Vestfold. Vedlegg 4. Elektronisk billettering Vedlegg 4 Elektronisk billettering Vedlegg 4 Elektronisk billettering INNHOLD 1 EIERSKAP, ANSVAR OG FORSIKRING 1.1 Eierskap 1.2 Ansvar 1.3 Forsikring 2 INSTALLASJON I BUSS 2.1 Ansvar for installasjon av

Detaljer

Busstjenester Oslo nord-øst 2013

Busstjenester Oslo nord-øst 2013 Busstjenester Oslo nord-øst 2013 Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Versjon 1.3 Innholdsfortegnelse 1. Ruters generelle krav til busser... 3 2. Busser til busstjenester Oslo nord-øst... 3 3. Sikkerhet... 4

Detaljer

Oppdragsgiver har mottatt følgende spørsmål til anbudskonkurransen. Spørsmålene er anonymisert av oppdragsgiver.

Oppdragsgiver har mottatt følgende spørsmål til anbudskonkurransen. Spørsmålene er anonymisert av oppdragsgiver. Interessenter Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Tønsberg, 10. mars 2015 Svar på spørsmål brev 6 Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Oppdragsgiver har mottatt følgende spørsmål til anbudskonkurransen. Spørsmålene

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Busstjenester i Moss. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse

Konkurransegrunnlag. Busstjenester i Moss. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Konkurransegrunnlag Busstjenester i Moss Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Innholdsfortegnelse 1 Generelle krav til busser... 3 1.1 Annen informasjon og andre krav... 3 1.2 Oppdragsgivers funksjonelle krav...

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON TILRETTELAGT SKOLESKYSS TROMS

KRAVSPESIFIKASJON TILRETTELAGT SKOLESKYSS TROMS VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON TILRETTELAGT SKOLESKYSS TROMS Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 FORMÅL OG HENSIKT... 3 1.2 GENERERELE KRAV TIL UTFØRELSEN... 3 1.3 LOVER, FORSKRIFTER OG

Detaljer

VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ANBUDSKONKURRANSE PÅ TO -2- STK MINIBUSSER OG EN -1- STK 9-SETER PERSONBIL

VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ANBUDSKONKURRANSE PÅ TO -2- STK MINIBUSSER OG EN -1- STK 9-SETER PERSONBIL VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ANBUDSKONKURRANSE PÅ TO -2- STK MINIBUSSER OG EN -1- STK 9-SETER PERSONBIL MED SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALER 15/14324 Innholdsfortegnelse 1 BESKRIVELSE...

Detaljer

Anbud bussdrift Finnmark 2016-2022. VEDLEGG A Bilag 7 Materiellbeskrivelse

Anbud bussdrift Finnmark 2016-2022. VEDLEGG A Bilag 7 Materiellbeskrivelse Anbud bussdrift Finnmark 2016-2022 VEDLEGG A Bilag 7 Materiellbeskrivelse Versjon 3C 23. januar 2015 Innhold 1. Oppdragsgivers funksjonelle krav til busser... 1 2. Alder/tilstand... 1 3. Universell utforming...

Detaljer

4.3.1.1 Utvendig merking

4.3.1.1 Utvendig merking Denne delen tilhører 4.3.1 Bybuss 4.3.1.1 Utvendig merking Designmanual > Transportmidler > 4.3 Buss > 4.3.1 Bybuss > 4.3.1.1 Utvendig merking RuterBy, basic elements and pictogram standards Driver's side

Detaljer

Operatørkontroll Kvalitetsmanual Buss. Kvalitetsmanual Buss. Versjon 8.0 Februar 2011 1

Operatørkontroll Kvalitetsmanual Buss. Kvalitetsmanual Buss. Versjon 8.0 Februar 2011 1 Kvalitetsmanual Buss Versjon 8.0 Februar 2011 1 Q1Dato Dato for gjennomføring av kontrollen registreres. Q 2 Intervjer ID Intervju ID registreres. (inntil 3 siffer) Q3 Transportmiddel Transportmiddelet

Detaljer

Teknisk reglement Offroad Challenge Kunngjort 2015-12-23

Teknisk reglement Offroad Challenge Kunngjort 2015-12-23 921 Teknisk reglement Offroad Challenge Krav til registrerte kjøretøy: Tillatte kjøretøyer: Serieprodusert, firehjulsdreven person-, vare- eller lastebil. Kjøretøyet skal være registrert og forsikret.

Detaljer

Krav til design på busser Rammeavtale avvikskjøring

Krav til design på busser Rammeavtale avvikskjøring Versjon 1 06.04.2016 Krav til design på busser Rammeavtale avvikskjøring Innhold 1 RUTERBY-BUSSER... 2 1.1 UTVENDIG FARGE... 2 1.2 UTVENDIG MERKING... 3 Bussens venstre side (førersiden)... 3 Bussens høyre

Detaljer

Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.5

Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.5 Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Godtgjørelse Versjon 2.5 Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus 1 Generelt... 3 2 Godtgjørelse for

Detaljer

Konkurransen om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus

Konkurransen om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Incitamentsordning for Konkurransen om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 6 Incitamentsordning Versjon 2.6 Sist Oppdatert: 09.09.2010 1. Generelt om kvalitetsoppfølging og kvalitetskrav

Detaljer

Rutetransport Hamar-regionen 2012. Vedlegg 6. Billetteringsbeskrivelse

Rutetransport Hamar-regionen 2012. Vedlegg 6. Billetteringsbeskrivelse Rutetransport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 6 Billetteringsbeskrivelse Versjon 1.0 20.06.2011 INNHOLD 1. EIERSKAP, ANSVAR OG FORSIKRING... 3 1.1. Definisjoner... 3 1.2. Ansvar... 3 1.2. Eierskap... 3 1.3.

Detaljer

Teknisk reglement Offroad Challenge Kunngjort 2015-01-15

Teknisk reglement Offroad Challenge Kunngjort 2015-01-15 921 Teknisk reglement Offroad Challenge Krav til registrerte kjøretøy: Tillatte kjøretøyer: Serieprodusert, firehjulsdreven person-, vare- eller lastebil. Med lastebil menes kjøretøy med lasteplan eller

Detaljer

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Aust-Agder. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Aust-Agder. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HENSIKT... 3 2. SKYSSKATEGORIER... 3 2.1. Kategori 1- Individuelt tilrettelagt skoleskyss (spesialskyss)... 3 2.2. Kategori 2 Ordinær skoleskyss...

Detaljer

Busstjenester i Oslo Syd 2010. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse

Busstjenester i Oslo Syd 2010. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse Busstjenester i Oslo Syd 2010 Vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse versjon 1.1 Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse 1 Innledning -----------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Busstjenester Akershus vest 2009. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse

Busstjenester Akershus vest 2009. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse Busstjenester Akershus vest 2009 Vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse versjon 1.0 Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse 1 Innledning -----------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Prosjekt Glad og trygg på vei til Staupshaugen

Prosjekt Glad og trygg på vei til Staupshaugen Prosjekt Glad og trygg på vei til Staupshaugen Aktører: Terje Weie, Sigbjørn Augdal og Birgit Sund Henriksen Forventet resultat av prosjektarbeidet: Instruks for sikker og lovlig festing av manuelle og

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 98/90/EF. av 30. november 1998

KOMMISJONSDIREKTIV 98/90/EF. av 30. november 1998 Nr. 3/167 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 98/90/EF av 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 70/387/EØF om dører i motorvogner

Detaljer

Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse

Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold 2011 Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Innhold 1 GENERELT... 3 2 LOVER, FORSKRIFTER OG ENKELTVEDTAK... 4 3 KOMMUNIKASJON/VARSLING... 4 4 INFORMASJON OM ORGANISATORISKE

Detaljer

Vedlegg 2 Oppdragsbeskrivelse. Kontrakt nr 13/86 Haugesundsruta. Vedlegg 2 Oppdragsbeskrivelse

Vedlegg 2 Oppdragsbeskrivelse. Kontrakt nr 13/86 Haugesundsruta. Vedlegg 2 Oppdragsbeskrivelse Vedlegg 2 Oppdragsbeskrivelse Kontrakt nr 13/86 Haugesundsruta Vedlegg 2 Oppdragsbeskrivelse INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG 2 OPPDRAGSBESKRIVELSE... 1 1. RUTEPRODUKSJON... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Ruten...

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 24-7

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 24-7 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 24-7 24.27.2 Solavskjerming, Screens Screens I yttervegger skal noen angitte glassfasader (UGF)og alle vinduer solskjermes med gjennomskinnelige screens. Utvendig solavskjerming

Detaljer

17.11.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/20/EF. av 8. april 2003

17.11.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/20/EF. av 8. april 2003 Nr. 58/183 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/20/EF 2005/EØS/58/38 av 8. april 2003 om endring av rådsdirektiv 91/671/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om obligatorisk bruk av bilbelter

Detaljer

Hvilke prioriteringer gjøres ved bestillinger av materiell. Kollektivtrafikkens utfordringer NHO TRANSPORT 15.06.2012

Hvilke prioriteringer gjøres ved bestillinger av materiell. Kollektivtrafikkens utfordringer NHO TRANSPORT 15.06.2012 Hvilke prioriteringer gjøres ved bestillinger av materiell Kollektivtrafikkens utfordringer NHO TRANSPORT 15.06.2012 Mitt kollektivfaglige utgangspunkt: NSB stålhjul 1975 1988 NSB Gummihjul 1988 1991 (disponent

Detaljer

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4 Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser : Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien Forflytning i korridor Forflytning i trapperom til

Detaljer

Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Godtgjørelse. Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 1.0

Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Godtgjørelse. Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 1.0 Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Vedlegg 5 Versjon 1.0 INNHOLD 1. GENERELT... 3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN... 3

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Innhold 1 GENERELLE KRAV TIL UTFØRELSEN... 3 2 LOVER, FORSKRIFTER OG ENKELTVEDTAK... 3 3 KOMMUNIKASJON/VARSLING...

Detaljer

Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse. Anbudskonkurranse Vestfold 2014

Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse. Anbudskonkurranse Vestfold 2014 Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Anbudskonkurranse Vestfold 2014 Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 11 11.06.2013 Anbudskonkurranse Vestfold 2014 INNHOLD 1 GENERELT 1.1

Detaljer

NYE DUCATO PASSASJERTRANSPORT

NYE DUCATO PASSASJERTRANSPORT NYE DUCATO PASSASJERTRANSPORT NYE DUCATO NYE DUCATO Nye Ducato live. NYE DUCATO Start&Stop varsel på dashbordet. Comfort-Matic automatisert girkasse. 6-trinns manuell girkasse. Last -funksjonsknapp

Detaljer

Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.0

Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.0 Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene Sør-Trøndelag Vedlegg 5 Versjon 2.0 INNHOLD 1. GENERELT...3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN...3 2.1 Generelt... 3 2.2 Antall rutekilometer (rutekm)...

Detaljer

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon. Arbeidsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon. Arbeidsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne Vedlegg 1-Kravspesifikasjon Arbeidsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne Innholdsfortegnelse 1 Beskrivelse... 3 2 Minimumskrav... 3 2.1 Kjøreplan... 3 2.2 Avbestillinger... 3 2.3 Nye /endring av

Detaljer

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vedlegg 4 Billettering- og sanntidssystem

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vedlegg 4 Billettering- og sanntidssystem Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vedlegg 4 Billetteringog sanntidssystem Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 12 06.02.2015 INNHOLD 1 INNLEDNING 2 EIERSKAP OG ANSVAR 2.1 Eierskap 2.2 Ansvar og forsikring

Detaljer

(1) Nytt rullende materiell skal tilfredsstille følgende krav: c) Materiellet skal ha minimum 50 % lavgulv.

(1) Nytt rullende materiell skal tilfredsstille følgende krav: c) Materiellet skal ha minimum 50 % lavgulv. Forslag til forskrift om universell utforming av rullende materiell Fastsatt av Samferdselsdepartementet [dato] med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei,

Detaljer

Incitamentsbeskrivelse Linje 25

Incitamentsbeskrivelse Linje 25 Busslinjer - Incitamentsbeskrivelse Side 1 av 10 Incitamentsbeskrivelse Linje 25 Vedlegg 5 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitet på kollektivtrafikken i Oslo -------------------------------------------------------

Detaljer

Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Godtgjørelse. Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 1.0

Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Godtgjørelse. Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 1.0 Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Vedlegg 5 Versjon 1.0 INNHOLD 1. GENERELT...3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN...3 2.1

Detaljer

Vedlegg B. Instruks og retningslinjer for billettkontroll

Vedlegg B. Instruks og retningslinjer for billettkontroll Vedlegg B Instruks og retningslinjer for billettkontroll Innhold 1 Overordnet målsetting... 3 2 Gjennomføring... 3 2.2 Service... 3 2.3 Tilgang til Folkeregisteret... 4 2.4 Antrekk... 4 2.5 Kommunikasjonsutstyr...

Detaljer

Vedlegg 1 : Oppdragsbeskrivelse

Vedlegg 1 : Oppdragsbeskrivelse Vedlegg 1 : Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 10 21.10.2010 INNHOLD 1 GENERELT 1.1 Om Oppdraget 2 KRAV TIL PLANLEGGING AV KJØRINGEN 2.1 Oppstartsforberedelser 2.2 Ruteplanlegging 2.3 Trafikkledelse

Detaljer

Litt om Gaia Buss AS. Kollektivtrafikk.. Universell utforming Høringskonferanse. Idar Sylta Gaia Buss AS. For Gaia vil kollektivtrafikk være to ting;

Litt om Gaia Buss AS. Kollektivtrafikk.. Universell utforming Høringskonferanse. Idar Sylta Gaia Buss AS. For Gaia vil kollektivtrafikk være to ting; Universell utforming Høringskonferanse Litt om Gaia Buss AS Kva har transportbransjen å tene på universell utforming? Idar Sylta Gaia Buss AS SAS Radisson Hotel Bryggen Et heleid datterselskap i Gaia Trafikk

Detaljer

ANBUDSINFORMASJON nr. 4 Dato: Tid: Oppdragsgiver:

ANBUDSINFORMASJON nr. 4 Dato: Tid: Oppdragsgiver: Dato: Tid: Oppdragsgiver: 03.08.2011 01:00 Hedmark Trafikk FKF Anskaffelse: Doffin ID: Kunngjort av: RUTETRANSPORT HAMAR-REGIONEN 2012 229052 Per Christer Konterud Nr. 4-24: SPØRMÅL OG SVAR PROSEDRYREREGER:

Detaljer

SANNTID EN BEDRE BUSS- OPPLEVELSE. nå kommer SANNTID på bussene i Kristiansandsområdet! Sanntidsinformasjonssystem

SANNTID EN BEDRE BUSS- OPPLEVELSE. nå kommer SANNTID på bussene i Kristiansandsområdet! Sanntidsinformasjonssystem SANNTID EN BEDRE BUSS- OPPLEVELSE nå kommer SANNTID på bussene i Kristiansandsområdet! Sanntidsinformasjonssystem (SIS) Fra høsten 2013 Sanntidsinformasjonssystemet (SIS) innføres høsten 2013 i Kristiansandsområdet.

Detaljer

Busstjenester Oslo syd 2010

Busstjenester Oslo syd 2010 Busstjenester Oslo syd 2010 Vedlegg 5 Godtgjørelse versjon 1.0 INNHOLD 1 Generelt ---------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2 Godtgjørelse for oppdraget

Detaljer

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Vest-Agder. Vedlegg 1 Bilag 1.1. Kvalitetshåndbok for offentlig betalt transport i Vest-Agder

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Vest-Agder. Vedlegg 1 Bilag 1.1. Kvalitetshåndbok for offentlig betalt transport i Vest-Agder Vedlegg 1 Bilag 1.1 Kvalitetshåndbok for offentlig betalt transport i Vest-Agder Innhold 1 Innledning... 3 2 3 Fellesdel... 3 Definisjoner... 3 3.1 Oppdragsgiver... 3 3.2 3.3 Kontraktspartnere... 3 Transporttjenesten

Detaljer

Kjøp av lokale busstjenester i Østfold

Kjøp av lokale busstjenester i Østfold Spørsmål, svar og endringsmeldinger til anskaffelsen Kjøp av lokale busstjenester i Østfold Utsendelse nr 4-25. februar 2010 Nr Mottatt Spørsmål Svar 94 17.02.2010 I materiellbeskrivelsen punkt 1.7 Reservebusser

Detaljer

Bilag 1. RUTER MIS ALLE DRIFTSARTER Spørreskjema operatørkontroll og kundeintervjuer. Revidert per 01.02.2011. Ruter AS, Kvalitet og prosjekt

Bilag 1. RUTER MIS ALLE DRIFTSARTER Spørreskjema operatørkontroll og kundeintervjuer. Revidert per 01.02.2011. Ruter AS, Kvalitet og prosjekt Bilag 1 RUTER MIS ALLE DRIFTSARTER Spørreskjema operatørkontroll og kundeintervjuer Revidert per 01.02.2011 Ruter AS, Kvalitet og prosjekt Spørreskjema Operatørkontroll Ruter DEL 1 Start operatørkontroll

Detaljer

BIR Kravspesifikasjon 2 akslet komprimator bil

BIR Kravspesifikasjon 2 akslet komprimator bil DEL 1: SPESIFIKASJON AV BIL/ CHASSIS Kravspesifikasjon 2 akslet komprimator bil TKB krav: Bekreftes med «Innfridd» av tilbyder BEHOV: 3 stk. Besvar/ oppgi/ beskriv (*): Beskrives av tilbydere, herunder

Detaljer

Anleggsbeskrivelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 4 Anleggsbeskrivelsen Versjon 2.4

Anleggsbeskrivelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 4 Anleggsbeskrivelsen Versjon 2.4 Anleggsbeskrivelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Anleggsbeskrivelsen Versjon 2.4 Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus 2. Avtaleforhold 1.

Detaljer

Teknisk reglement Terreng Touring Kunngjort 2015-12-23

Teknisk reglement Terreng Touring Kunngjort 2015-12-23 920 Teknisk reglement Terreng Touring Krav til registrerte kjøretøy: Tillatte kjøretøyer: Serieprodusert, firehjulsdreven person-, vare- eller lastebil. Med lastebil menes kjøretøy med lasteplan eller

Detaljer

Dusj beslag. Dette kapitelet inneholder ulike typer beslag til dusj løsninger. Hengsler 4 ulike design. Side 2-10. Aluminium hel hengsle Side 11

Dusj beslag. Dette kapitelet inneholder ulike typer beslag til dusj løsninger. Hengsler 4 ulike design. Side 2-10. Aluminium hel hengsle Side 11 Dusj beslag Dette kapitelet inneholder ulike typer beslag til dusj løsninger Hengsler 4 ulike design. Side 2-10 Aluminium hel hengsle Side 11 Knotter Side 12-13 Håndtak Side 13-14 Støtte stag Side 15-18

Detaljer

Vedlegg 1 Kommersielle betingelser

Vedlegg 1 Kommersielle betingelser Rutetransport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 1 Kommersielle betingelser Versjon 1.1 23.08.2011 INNHOLD 1. GENERELT... 3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN... 3 2.1. Generelt... 3 2.2. Antall rutekilometer... 3

Detaljer

Kontraktsbestemmelser for. lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Ruteområde. mellom

Kontraktsbestemmelser for. lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Ruteområde. mellom for lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Ruteområde mellom AtB AS (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 994 686 011 og xxxxxxxxx xxxxxxxxx (heretter kalt Operatør) Organisasjonsnr:

Detaljer

Anbudskonkurranse 2014 Vestfold. Vedlegg 4 Elektronisk billettering og. informasjonssystemer

Anbudskonkurranse 2014 Vestfold. Vedlegg 4 Elektronisk billettering og. informasjonssystemer og informasjonssystemer Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Vedlegg 4 Elektronisk billettering og informasjonssystemer Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 11 INNHOLD 1 INNLEDNING 2 EIERSKAP OG ANSVAR 2.1

Detaljer

SIKRING AV BARN I AMBULANSE

SIKRING AV BARN I AMBULANSE SIKRING AV BARN I AMBULANSE Side 1 av 14 Sikring av barn i ambulanser. Innledning. Sikring av barn i ambulanser har et historisk perspektiv. Det har gjennom tidligere tider ikke blitt satt fokus eller

Detaljer

BYGGEHÅNDBOK. Ålesund kommunale Eiendom KF 6.1 HEIS 6.1 HEIS

BYGGEHÅNDBOK. Ålesund kommunale Eiendom KF 6.1 HEIS 6.1 HEIS 6.2.1 GENERELLE KRAV TIL HEISER 6.2.2 KRAV TIL SKRUE-/PLATTFORMHEISER 6.2.3 KRAV TIL ELEKTRISKE MASKINROMLØSE WIREHEISER 6.2.4 KRAV TIL HYDRAULISKE HEISER Side 1 av 5 6.1.1 GENERELLE KRAV TIL HEISER 6.1.1.1

Detaljer

Referat fra Befaring av brukte busser (hver enkelt busstype) ifm konkurranse om «Busstjenester i Nittedal 2015»

Referat fra Befaring av brukte busser (hver enkelt busstype) ifm konkurranse om «Busstjenester i Nittedal 2015» Referat fra Befaring av brukte busser (hver enkelt busstype) ifm konkurranse om «Busstjenester i Nittedal 2015» Tilstede i møte: Interessenter: Se vedlagt deltagerliste Referent: Lise Marie Johansen Befaringen

Detaljer

BILAG 1 - Ansvarsavklaring mellom Oppdragsgiver og Operatører

BILAG 1 - Ansvarsavklaring mellom Oppdragsgiver og Operatører BILAG 1 - Ansvarsavklaring mellom Oppdragsgiver og Operatører Operatørenes ansvar når det gjelder 1. linjes vedlikehold av billettutstyr og feilsøkingsprosedyrer Oppdragsgiver er eier av det installerte

Detaljer

Busstjenester Oslo vest 2011. Vedlegg 4 Anleggsbeskrivelse

Busstjenester Oslo vest 2011. Vedlegg 4 Anleggsbeskrivelse Busstjenester Oslo vest 2011 Vedlegg 4 Anleggsbeskrivelse versjon 1.0 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvilerom og toaletter ------------------------------------------------------------------------ 2 2. Forutsetninger

Detaljer

Busstjenester Nittedal 2015. Versjon 1.0Versjon 1.1 13.10.2015. IT-systemer. Vedlegg 11

Busstjenester Nittedal 2015. Versjon 1.0Versjon 1.1 13.10.2015. IT-systemer. Vedlegg 11 Versjon 1.0Versjon 1.1 13.10.2015 IT-systemer Vedlegg 11 INNHOLD INNHOLD... 1 1 SYSTEMBESKRIVELSE... 23 1.1 BILLETTERINGSSYSTEM... 23 1.2 SANNTIDSINFORMASJONSSYSTEM (SIS)... 23 1.3 DESTINASJONSSKILTER...

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/7 Innklaget virksomhet: Klager: Ruter AS, Saksnummer: 2009/7 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken

Detaljer

GROM HUS PRISLLISTE 11.092008

GROM HUS PRISLLISTE 11.092008 GROM HUS PRISLLISTE 11.092008 Priser kan endres uten varsel. OBS! NYE VARENUMRE Det tas forbehold om feil i prislisten. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HUS BASIS MODELLER FASADER

Detaljer

Statens naturoppsyn kravspesifikasjon tjenestebiler Bilag 1. Statens naturoppsyn KRAVSPESIFIKASJON RAMMEAVTALE TJENESTEBILER KJØP AV NYE BILER

Statens naturoppsyn kravspesifikasjon tjenestebiler Bilag 1. Statens naturoppsyn KRAVSPESIFIKASJON RAMMEAVTALE TJENESTEBILER KJØP AV NYE BILER Statens naturoppsyn KRAVSPESIFIKASJON RAMMEAVTALE TJENESTEBILER KJØP AV NYE BILER ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE DATO: 10. mars 2014 1 1. Innledning Statens naturoppsyn forutsetter å inngå rammeavtale innenfor

Detaljer

Prosedyre for bruk av HI/Rederiavdelingens lastebil

Prosedyre for bruk av HI/Rederiavdelingens lastebil Versjon: 1.00 Opprettet: 07.06.2012 Skrevet av: PWN Godkjent av: KRR Gjelder fra: 25.04.2013 Ref.id.: KS&SMS.6.5-01 Standard Sidenr: 1 av 5 1. Hensikt Denne prosedyren for bruk av HI/Rederiavdelingens

Detaljer

Klagenemndas medlemmer: Per Christiansen, Tone Kleven og Jakob Wahl.

Klagenemndas medlemmer: Per Christiansen, Tone Kleven og Jakob Wahl. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse om transport med midi-/minibuss i Asker og Bærum. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriftens 20-13 (1) bokstav

Detaljer

GROM HESTEHUS PRISLLISTE

GROM HESTEHUS PRISLLISTE GROM HESTEHUS PRISLLISTE Priser kan endres uten varsel. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HESTEHUS ENKEL 14, uten dør og gulv: 14,7 m2 Beskrivelse GROM HUS ENKEL 14 UTEN DØR OG GULV.

Detaljer

SKILTMAL for. bygg. November 2012. Foto: Crestock.com

SKILTMAL for. bygg. November 2012. Foto: Crestock.com SKILTMAL for fylkeskommunale bygg November 2012 Foto: Crestock.com INNHOLD Generelt 2 Fonter 2 Farger 2 Logo 2 Skilt kombinert med lyd 2 Henvisninger 2 Innvendige skilt 3 Teknisk merking 3 Dørskilt 3 Avdelingsskilt

Detaljer

Teknisk reglement Terreng Touring Kunngjort 2011-01-01

Teknisk reglement Terreng Touring Kunngjort 2011-01-01 Krav til registrerte kjøretøy: Tillatte kjøretøyer: Serieprodusert, firehjulsdreven person-, vare- eller lastebil. Med lastebil menes kjøretøy med lasteplan eller påbygg tilsvarende aktuell modell fra

Detaljer

Sikkerhet i bil. barn og voksne

Sikkerhet i bil. barn og voksne Sikkerhet i bil barn og voksne Barn under 135 cm må ha eget sikrings utstyr i bil 135 cm Det er påbudt å bruke bilbelte for voksne og å sikre alle barn i bil i Norge. Barn som er lavere enn 135 cm skal

Detaljer

Dette dokumentet er dog gjeldende skulle informasjonen i dette dokument avvike fra overnevnte reglement.

Dette dokumentet er dog gjeldende skulle informasjonen i dette dokument avvike fra overnevnte reglement. 1 VERSJON Versjon Beskrivelse Dato Person(er) 0.1 Dokument opprettet 09.05.2016 Anth 0.2 Oppdatert klasser 10.05.2016 Anth 1.0 Reglement vedtatt 10.05.2016 Styret 1.1 Lagt til info om bil med halvbur 12.05.2016

Detaljer

Kontrakts bestemmelser for. Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag

Kontrakts bestemmelser for. Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag for Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag Ruteområde mellom AtB AS (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 994 686 011 og xxxxxxxxx xxxxxxxxx (heretter kalt Operatør)

Detaljer

Honda Plug & Play INSTALLASJONS GUIDE Revision 2.6 - Norsk utgave

Honda Plug & Play INSTALLASJONS GUIDE Revision 2.6 - Norsk utgave Honda Plug & Play INSTALLASJONS GUIDE Revision 2.6 - Norsk utgave INSTALLASJONS GUIDE Honda Plug & Play CoastKey kabelmatte Kontakt for CoastKey s låseenhet Sjekkliste før innstallasjon: Installasjonsguide

Detaljer

Utgave 01.04.2016. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g

Utgave 01.04.2016. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-3 (1) Byggverk for publikum og arbeidsbygning med to etasjer eller flere skal ha heis. Byggverk med inntil tre etasjer

Detaljer