INNHOLD var et svært aktivt år både lokalt og sentralt i Norsk Epilepsiforbund(NEF) Innhold 3 NEF Interessepolitikk 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. 2013 var et svært aktivt år både lokalt og sentralt i Norsk Epilepsiforbund(NEF) Innhold 3 NEF 2013 4. Interessepolitikk 6"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2013

2 INNHOLD Innhold 3 NEF var et svært aktivt år både lokalt og sentralt i Norsk Epilepsiforbund(NEF) Interessepolitikk 6 Informasjon og rådgivning 8 Aktiviteter og tiltak 10 Arbeids- og strategiprogram 14 Forbundsstyret 16 Administrasjonen 17 Lokalforeninger og fylkeslag 18 Komiteer og utvalg 20 Økonomi 21 Fortsatt drift 22 Forsidefoto: bilder fra fotokonkurranse og utstilling på Rådhusplassen 2 3

3 NEF var et svært aktivt år både lokalt og sentralt i Norsk Epilepsiforbund(NEF). De sentrale arbeidsområdene er fastsatt i arbeids- og strategiprogrammet for perioden og var førende for forbundets drift gjennom året. I tillegg mottok NEF en betydelig andel prosjektmidler som medførte at det ble lagt beslag på vesentlige deler av organisasjonens arbeidskraft. Prosjektmidler er viktige for NEF, men begrenser samtidig handlingsrommet. I løpet av 2013 mottok NEF mer prosjektrelaterte midler enn noe tidligere år, og hadde derfor en svært stor arbeidsmengde relatert til prosjektaktiviteter. Årets prosjektaktiviteter dreide seg i stor grad om informasjonsvirksomhet og utvikling av nytt informasjonsmateriell. Mye av prosjektaktivitetene ga derfor varige resultater som NEF vil dra nytte av også i kommende år. I tillegg til den høye prosjektaktiviteten i 2013, hadde NEF i løpet av året stort fokus både på interessepolitisk arbeid og videreutvikling av organisasjonen. Tydeligere prioriteringer for bruk av administrasjonens ressurser stod sentralt i det politiske arbeidet, og det ble arbeidet systematisk med utvalgte saker. Dette ga i løpet av året merkbare resultater. Spesielt gledelig var den politiske seieren NEF stod overfor da helsemyndighetene i november konkluderte med at det var behov for en standardisering av epilepsiomsorgen. Helsedirektoratet vedtok at det skulle utarbeides kunnskapsbaserte retningslinjer for epilepsi, og at NEF skulle ha en sentral rolle i arbeidet. Gjennom året ble det også nedlagt betydelig arbeid i å øke NEFs synlighet utad. I den forbindelse ble det spesielt arbeidet med hvordan både sentrale og lokale ledd best mulig når ut på en enhetlig måte. Samtidig ble også prosjektaktiviteter og politisk arbeid i større grad enn tidligere synliggjort gjennom forbundets informasjonskanaler. Arbeidet for økt synlighet kunne spores i en rekke medieoppslag gjennom året, vedrørende både lokal og sentral aktivitet. Som resultat av en mer systematisk tilnærming til bruk av egne nettsider og Facebook, økte også synligheten på internett betraktelig. Totalt sett økte også antallet rådgivningshenvendelser til NEFs sentrale ledd vesentlig sammenlignet med året før. Dette kan med andre ord sees tydelige tegn på at NEF i 2013 lyktes med å øke sin synlighet. NEF jobber innen et komplekst fagområde, og samarbeid med andre aktører og fagmiljøer er svært viktig. I 2013 ble det bygget videre på det gode samarbeidet med «avdeling for kompleks epilepsi SSE», og samarbeidet med Norsk Epilepsiselskap var avgjørende for fremskritt i det interessepolitiske arbeidet. I tillegg har NEF vært representert i flere relevante råd og utvalg. Også internasjonalt ble det samarbeidet med andre organisasjoner, med både deltakelse på Nordisk møte i Sverige og europeisk konferanse i Slovenia der generalsekretær var invitert som foredragsholder. Oslo 21. mars 2014 NEF på audiens med Prinsesse Märtha Louise 4 5

4 INTERESSEPOLITIKK 2013 var et svært suksessrikt år for Norsk Epilepsiforbunds interessepolitiske arbeid. I november konkluderte Helsedirektoratet med behovet for en standardisering av norsk epilepsiomsorg og gav klarsignal for utarbeidelse av kunnskapsbaserte retningslinjer for utredning, behandling og rehabilitering ved epilepsi. Dette var et tydelig resultat av NEFs målrettede arbeid, og den politiske seieren var et faktum allerede 379 dager etter det innledende møte i Helse- og omsorgsdepartementet. Oppdraget med utarbeidelse ble utformet i henhold til NEF sine krav og oversendt «avdeling for kompleks epilepsi SSE». NEF ble tildelt en sentral rolle for brukermedvirkning i utarbeidelsen og vil følge prosjektet frem til lansering sommeren Epilepsirehabilitering Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding Interessepolitisk arbeid har de seneste årene blitt et stadig mer sentralt arbeidsområdet for NEF med økende og mer målrettet aktivitet. Innledningsvis i 2013 ble det gjennomført en grundig prioritering av de ulike interessepolitiske områdene for å jobbe mer strategisk og systematisk, og det er lite tvil om at denne tilnærmingen har vært fruktbar. I tillegg til arbeidet med retningslinjer, ble det gjennom året også satt særlig fokus på epilepsi rehabilitering. Fordi mennesker med epilepsi er en svært heterogen gruppe er det store variasjoner i hva som ligger i rehabilitering ved epilepsi. NEF utarbeidet derfor et politisk dokument om epilepsirehabilitering som redegjør for behov i pasientgruppen, og skisserer problemstillinger knyttet til mangler i tilbudet. Rehabiliteringsmeldingen ble utgitt i desember og vil være et sentralt dokument i NEFs videre arbeid på området. fremme mestring i hverdagen fokus på rehabilitering Budsjetthøring i Helse- og omsorgskomiteen 6 7

5 INFORMASJON OG RÅDGIVNING EPIFON1 NEFs likemannsbaserte telefontjeneste EpiFon1 spiller en viktig rolle i rådgivningsarbeidet. Spesielt for året var et økt fokus på nettbasert annonsering for tjenesten som også fikk opprettet egen facebookside og nettlogo. I 2013 mottok EpiFon1 226 henvendelser, hvorav 90 skriftlig via mail. Dette er en tydelig økning på 67 % henvendelser fra året før, og en endring i den nedadgående trenden fra tidligere år. Dette bekrefter erfaringene som tyder på at EpiFon1 er avhengig av løpende annonsering. Som tidligere år ble det også arrangert to fagsamlinger for likemennene som betjener tjenesten. ADMINISTRASJONEN Administrasjonen i NEF svarer også på innkommende spørsmål, men da som oftest i form av kortere samtaler rundt mer konkrete problemstillinger enn de som besvares i EpiFon1. I 2013 mottok administrasjonen en rekke slike henvendelser, og trenden fra tidligere år om økning i antallet henvendelser via Facebook og mail vedvarte. I tillegg ble det gjennomført flere foredrag om epilepsi og epilepsirelaterte temaer både til skoler, barnehager, boliger og helseinstitusjoner. Foredragsvirksomhet var også dette året en viktig del av NEFs informasjonsarbeid og sammen med rådgivningssamtalene veiledet administrasjonen nærmere 800 personer i løpet av året. NETTSIDER OG SOSIALE MEDIER Gjennom 2013 var det stort fokus på å ha løpende oppdateringer på nettsidene no med ukentlige nyheter. Nettsidene ble i løpet av året besøkt hele ganger, av over unike brukere. Dette er en formidabel økning på 53 % fra året før. På slutten av året ble det også lansert en ny nettside om temaet «barn som pårørende til epilepsi» på NEF har også arbeidet systematisk med å øke synligheten gjennom sosiale medier som twitter og facebook. Facebooksiden ble løpende oppdatert med generell informasjon om epilepsi og organisasjonens arbeid. Ved årsskifte hadde siden over 2000 følgere, og ga gjennom året nyttig dialog med en rekke av organisasjonens brukere i ulike prosjekter. EPILEPSINYTT I 2013 ble medlemsbladet Epilepsinytt lansert med ny layout. Bladet hadde som vanlig 4 utgaver som alle medlemmer og abonnenter mottok. Epilepsinytt har flere faste spalter og utgis som regel med et gjennomgående tema som belyses med 3 hovedartikler. Rådgivningsspalten «visste du?» var med også i årets utgaver, en spalte som retter seg direkte til leseren med konkrete råd og veiledning på temaer administrasjonen ofte mottar henvendelser om. Årets utgaver var om «medikamenter», «retningslinjer for epilepsi», « unike epilepsihistorier» og «barn som pårørende». epilepsinytt Tidsskrift for Norsk Epilepsiforbund Epilepsimedikamenter Komplisert, dyrt og langvarig Mange mennesker bruker epilepsimedikamenter, men de aller færreste vet hvordan de blir til. 16 Norsk Epilepsiomsorg # epilepsinytt 1 Nr epilepsinytt Tidsskrift for Norsk Epilepsiforbund 06 Store forskjeller i norsk epilepsiomsorg Virkeligheten er preget av store forskjeller i helsetilbudet. 08 Hva sies på Stortinget? Vi har besøkt Stortinget for å høre hva de politiske partiene mener om forskjellene. Faglig belegg for retningslinjer? Hva sier fagmiljøene selv om faglige retningslinjer? Behov for retningslinjer Norsk Epilepsiforbund kjemper å utjevne forskjellene i dagens helsetilbud. 10 Medisinenes utvikling Medikamentell behandling i fortid og fremtid 16 Den lange mila Veien for å finne riktig medisinering kan være lang og tøff 26 NEFU på Beito Årets vintercamp var fylt med action FASTLEGE NEVROLOG SPESIALISTHELSETJENESTEN MYNDIGHETENE REHABILITERING Nr epilepsinytt Tidsskrift for Norsk Epilepsiforbund 10 KONSTANT REDD Elisabeth Udnes Johannessen om mammas epilepsi 16 ÉN EPILEPSI flere pårørende Nr # epilepsinytt 1 Epilepsi i familien Barn som pårørende Det er flere som må ivaretas når én i familien har epilepsi # epilepsinytt 1 8 9

6 AKTIVITETER OG TILTAK National Epilepsy Walk i Washington AKTIVITETSKAMPANJE I 2012 ble det igangsatt en toårig aktivitetskampanje i samarbeid med NEFU, og i 2013 ble denne videreført som planlagt. Det ble trukket ut 5 vinnere blant deltakerne i kampanjen, som fikk bli med på National Epilepsy Walk i Washington den 20. april. Som siste ledd i aktivitetskampanjen deltok NEF og NEFU også med eget lag på Holmenkollstafetten lørdag 11. mai i Oslo. Her var 15 deltakere med på stafetten og sosialt arrangement i etterkant. BARN SOM PÅRØRENDE Under prosjektnavnet «hjelp mamma eller pappa har epilepsi» ble det utviklet en nettside rundt temaet «barn som pårørende». Siden ble utviklet med faglig støtte og stort engasjement fra barneansvarlige sykepleiere ved «av- informasjon om sine pårørende barn når En nettside om temaet barn som pårørende. Siden er utviklet for å hjelpe foreldre med viktig noen i familien har epilepsi. deling for kompleks epilepsi SSE». I løpet av prosjektperioden ble det avdekket et tydelig behov for økt kunnskap om temaet i organisasjonen. Det ble derfor gjennomført skolering av EpiFon1-rådgivere og lokale frivillige i forbindelse med organisasjonskurset. I tillegg ble det laget et temanummer om «barn som pårørende» i årets siste utgave av Epilepsinytt. epilepsi.no/se-meg BARNEBOK I 2013 fikk NEF prosjektmidler til å utarbeide en barnebok. Målsetningen i prosjektet var å inngå samarbeid med en profesjonell barnebokforfatter med kompetanse på formidling til barn i førskolealder som skulle få oppdraget med å utarbeide en barnebok med epilepsirelatert tematikk. Skriveoppdraget ble utlyst og avtale ble inngått med Endre Lund Eriksen og Endre Skandfer. Barneboken ble utarbeidet som planlagt gjennom året, men lanseringen ble besluttet utsatt til 2014 for å avklare mulighetene for å inngå eventuelt samarbeid med forlag om utgivelsen. DATASPILL NEF har de seneste årene opparbeidet seg god erfaring med holdnings- og informasjonskampanjer som bygger rundt avholdelse av ulike former for konkurranser. I 2013 ble det arbeidet med å utvikle et informativt og enkelt dataspill om epilepsi, og oppdraget med utviklingen ble utlyst i konkurranseform. Dataspillutviklingskonkurransen ble lansert i samarbeid med sentrale aktører i spillutviklings- og utdanningsmiljøer i Norge. Da steget fra konkurranse til ferdig utviklet spill viste seg å være mer krevende enn forventet, ble prosjektperioden utvidet til også å omfatte EPILEPSI VOKSNE FORTELLER I samarbeid med Kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte syndromer ble det i 2013 igangsatt utarbeidelse av en bok. Boka har to deler der den ene tar sikte på å synliggjøre hvordan det er å leve med epilepsi og den andre presenterer historiske sider ved epilepsi og samfunnets forståelse av diagnosen. NEF stod ansvarlig for utarbeidelse av den første delen som baserer seg på intervjuer med mennesker med ulik relasjon til epilepsi. Bokens målgruppe er voksne mennesker som ønsker å vite mer om livet med epilepsidiagnosen. Prosjektet er toårig og boken vil derfor ferdigstilles i EUROPEISK EPILEPSIDAG Mandag 11. februar var den Europeiske Epilepsidagen i NEF markerte dagen med åpningen av en utendørs fotoutstilling på rådhusplassen i Oslo med bidragene fra fotokonkurransen som ble arrangert året før. Utstillingen ble promotert med bruk av skuespillere som simulerte anfall i Oslos offentlige rom og delte ut flygeblad med informasjon. Utstillingen var tilgjengelig februar hele døgnet på Rådhusplassen, og besøkende hadde mulighet til å vinne et bilde ved å besøke NEFs nettsider. Fra utstillingen på rådhusplassen 10 11

7 FAMILIELEIR NEFs familieleir har i flere år vært et populært arrangement, der barnefamilier berørt av epilepsi samles til en ferieuke med ulike aktiviteter for voksne og barn. I år ble familieleiren arrangert på Somarøya i Troms fra 24. til 29. juni med nærmere 50 deltakere. Foreldre fikk mulighet til å bli bedre kjent og ha tid med fri fra barna, mens barna hadde fullt program med lek og moro. MEDIKAMENTVEILEDER En rekke av NEFs rådgivningssamtaler dreier seg om medikamentbruk. Derfor ble veilederen «epilepsi og medisiner» utviklet i Veilederen tar for seg sentrale sider ved medikamentbruk og gir gode råd knyttet til begrenset bytte, samtaler med behandler og bivirkninger. Det ble videre tatt kontakt med apotek i Norge for å spre veilederen ut til nye medikamentbrukere. Norsk Medisinaldepot spredte veilederen til sine 300 apotek sammen med annet sentralt materiell fra NEF. I tillegg vil veilederen i fremtiden få fast plass i informasjonsmappene som leveres ut til nydiagnostiserte ved sykehusavdelinger i Norge UNIKE EPILEPSIHISTORIER Med prosjektmidler til NEF sentralt ble det i 2013 koordinert en felles lokal markering av Nordisk Epilepsidag. Hele 17 lokale ledd gjennomførte markeringer i sitt nærmiljø rundt temaet « unike epilepsishistorier» på nordisk epilepsidag den 7. september. For anledningen var det laget en spesialutgave av medlemsbladet som utelukkende bestod av intervjuer med mennesker med epilepsi, og de lokale leddene ble utstyrt med nytt standmateriell. MEDLEMSKURS I 2013 ble det arrangert to landsdekkende kurs for medlemmer. Det første ble avholdt i juni og rettet seg mot mennesker som nylig har fått epilepsidiagnosen. Det andre ble avholdt i oktober og omhandlet hukommelsesproblematikk. Begge kursene ble arrangert som helgekurs og hadde meget god oppslutning. Medlemmer fikk delta mot en liten egenandel som dekket både kurs, reise og oppholdsutgifter. SKOLEKONTAKTEN NEF har tidligere utviklet foredragsfilmen «grenseløs undervisning», og fikk i 2013 midler til distribusjon av denne filmen til barne- og ungdomsskoler i hele landet. Det ble gjort opptrykk av 1000 utgaver, og for å sikre at filmene faktisk ble benyttet av mottakere måtte lærere selv legge inn bestilling. Ved årsslutt var hele opplaget sendt ut, og evaluering som ble gjennomført viste at mottakerne i stor grad hadde nytte av filmen

8 ARBEIDS- OG STRATEGIPROGRAM NEF har gjennom året 2013 hatt fokus på arbeidsområder nedfelt i arbeids- og strategiprogrammet som ble vedtatt ved Landsmøtet i Dette programmet inneholder følgende satsningsområder: Kunnskap til folket NEF en slagkraftig organisasjon Norsk Epilepsiomsorg i verdensklasse Et godt liv med epilepsi Satsingsområdene er videre brutt opp i følgende kvantifiserbare mål som det vil rapporteres på ved programmets utløp ved landsmøtet 2014: Være medvirkende i 100 mediesaker Arrangere 40 kurs/holdningskampanjer Hjelpe 3000 personer med rådgivning eller opplæring Bestå av 30 aktive lokalforeninger og fylkeslag som yter tilbud til våre medlemmer Øke medlemsantallet med 10 % Være i formelt samarbeid med 20 organisasjoner og institusjoner Gjennomføre 200 henvendelser og møter med beslutningstakere innen interessepolitiske områder NEF ligger godt an til å nå flere av målpunktene i arbeids- og strategiprogrammet. Spesielt under de interessepolitiske satsningsområdene «Norsk Epilepsiomsorg i verdensklasse» og «Et godt liv med epilepsi» har det vært stor målbar aktivitet. Målpunktene innen informasjonsvirksomhet og rådgivning viser også særdeles høy aktivitet. I løpet av året har godt over 2000 mennesker mottatt rådgivning eller opplæring fra representanter i NEF, i tillegg til at det har vært avholdt en stor mengde kurs og holdningskampanjer både sentralt og lokalt. NEF har videre hatt stort fokus på kontakt med media gjennom året, og oppnådd hyppigere medieomtale enn tidligere år med hele 34 oppslag i løpet av året. Medlemsmassen økte også i løpet av 2013, en dog noe mindre enn målsetningen i i arbeids- og strategiprogrammet. Ved årsavslutning hadde NEF hele 5487 medlemmer, hvilket representerte en økning på 1,78 % sammenliknet med foregående år. 14 KUNNSKAP MESTRING LIVSKVALITET Norsk Epilepsiforbund er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme mestring og livskvalitet for mennesker med epilepsi, og bidrar til å utvikle og spre kunnskap om diagnosen Du kan være med å gjøre Norsk Epilepsiforbund til en slagkraftig organisasjon! 15

9 FORBUNDSSTYRET ADMINISTRASJONEN Forbundsstyret er ansvarlig for NEFS virksomhet og består av syv medlemmer med tre varamedlemmer. Et styremedlem med personlig varamedlem velges av NEFU. Forbundsstyret bestod i 2013 av følgende personer: Forbundsleder Hanne Østby Granmo 1. Nestleder Kirsten Steenberg 2. Nestleder Bente Nordahl Langsø Styremedlem Ove Vilhelm Nome Styremedlem Ragnhild Lie Styremedlem Stein Atle Roestad 1. Varamedlem Kenneth Reiss 2. Varamedlem Elin Aasen Styremedlem NEFU Tonje Granmo Varamedlem NEFU Tobias Sundal(t.o.m. 21/9) Larisa Margrethe Ross(f.o.m. 22/9) Det ble i 2013 avholdt 6 styremøter, der til sammen 69 saker var til behandling. ARBEIDSUTVALGET Arbeidsutvalget besto av forbundsleder, 1. nesteleder, 2. nestleder og styremedlem Ragnhild Lie som vara. I løpet av året ble det avholdt 2 AU-møter, og totalt 11 saker var til behandling. NEFs administrasjon ble i 2013 ledet av generalsekretær Henrik Peersen. Administrasjonen bestod av 5,8 årsverk, fordelt på stillinger i både heltid og deltid. Følgende var ansatt i administrasjonen i 2013: Generalsekretær (100%) Henrik Peersen Organisasjonskonsulent (100%) Jørn Mandla Sibeko Kontor- og regnskapskonsulent (100%) Siw Enersen Interessepolitisk medarbeider (100%) Therese Ravatn Seniorrådgiver (50%) Eva H. Johnsen Kontormedarbeider (30%) Anette Steen Organisasjonskonsulent i NEFU (100 %) Annika Fallsen Huhtala Organisasjonskonsulenten i NEFU er formelt ansatt i NEF, men utfører sitt arbeid i NEFU var et svært stabilt år uten endringer i ansettelser. Det ble opprettet en praksisplass i administrasjonen som kontormedarbeider i 50 % stilling. Denne ble tildelt Sonja Rasic som tiltrådte 26. september. ARBEIDSMILJØ Arbeid i NEF byr på varierte utfordringer og ansvar for de ansatte. Arbeidspresset er tidvis stort, men det er stort fokus på å ivareta et godt arbeidsmiljø. Siw Enersen fungerte gjennom året som verneombud med faste HMS-møter med generalsekretær. I 2013 ble det gjennomført risikoanalyse og trivselsundersøkelse i administrasjonen. Totalt sykefraværet har i løpet av året vært på 2,07 %. Representanter fra forbundsstyret

10 LOKALFORENINGER OG FYLKESLAG Ved utgangen av 2013 bestod NEF av 24 lokalforeninger og 4 fylkeslag. Mange av disse er aktive og velfungerende foreninger/lag som yter et godt tilbud til våre medlemmer. På Nordisk Epilepsidag i september ble det gjennomført hele 17 lokale markeringer i landet i regi av frivillige i lokalforeninger og fylkeslag som viser stort frivillig engasjement i organisasjonen. Det ble ikke etablert nye lokalforeninger eller gjennomført nedleggelser i løpet av Derimot var det tre lokalforeninger som fikk innvilget endring i sitt geografiske nedslagsfelt etter søknad til forbundsstyret. Epilepsiforeningen i Hedmark ble endret til Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland, Epilepsiforeningen i Aust-Agder ble endret til Epilepsiforeningen i Agder, og Epilepsiforeningen i Ålesund ble endret til Epilepsiforeningen i Møre og Romsdal. På denne måten var det flere fylker og kommuner som fikk et lokalforeningstilbud som var nytt av året. ARBEID MED LOKALT TILLITSVALGTE Det er et uttalt ønske i NEF å ha flest mulig aktive lokalforeninger og fylkeslag som er tilstede for medlemmene, og tilrettelegger for sosiale og faglige arrangement. Forbundsstyret videreførte derfor også i 2013 fadderordningen, der alle lokale ledd får en egen kontaktperson i forbundsstyret. I tillegg ble det som vanlig arrangert en lederkonferanse på våren og organisasjonskurs på høsten for tillitsvalgte i de lokale leddene. På lederkonferansen deltok nærmere 50 av organisasjonens frivillige til et program der mediekontakt, bruk av sosiale medier og interessepolitisk arbeid stod på programmet. Årets organisasjonskurs ble arrangert i Sandefjord der også rådgiverne ved Epifon1 tjenesten var til stedet. Her ble det gitt opplæring i organisasjonsrelaterte temaer, i tillegg til faglig oppdatering om barn som pårørende. Åpen fagkveld på Elverum. Karl Otto Nakken fra SSE forteller om hva vi vet om epilepsi i Epilepsiforeningen i Agder markerer nordisk epilepsidag 7. september. Informasjonsstand i Horten. Akershus Fylkeslag arrangerte music camp der de lagde sin egen musikkvideo

11 KOMITEER OG UTVALG ØKONOMI Arbeidsgruppe for Nevroplan 2015 i Hjernerådet Faglig referansegruppe for sjeldensentrene ved OUS FFOs representantskap Jubileumskomite Lovkomiteen Nasjonal behandlingstjeneste for kompleks epilepsi med behov for høyspesialisert behandling Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk epilepsi NEFs Forskningsfonds styre NEFs representant i NEFU Norsk Epilepsiselskap Redaksjonsutvalg Epilepsinytt Referansegruppen i Regionalt kompetansesenter for epilepsi og autisme Røysumtunets brukerutvalg Skoleråd ved Solberg skole Utvalg for lokallagsgrenser Valgkomite Henrik Peersen Eva H. Johnsen (vara) Hanne Østby Granmo og Henrik Peersen, Jørn Mandla Sibeko og Kirsten Steenberg (vara) Hanne Østby Granmo, Ragnhild Lie, Eva H. Johnsen og Henrik Peersen Sverre Rosmo, Cathrine Spro Schlotterbeck, Paul Johansen og Elin Aasen (FS) Henrik Peersen Henrik Peersen Johan Falk-Pedersen (leder), Leif Gjerstad (statens rep.), Anne Nicolaysen, Henrik Peersen og Stein Atle Roestad (vara) Ove Vilhelm Nome Hanne Østby Granmo, Henrik Peersen, Eva H. Johnsen og Jørn Mandla Sibeko Johan Falk-Pedersen, Anette Ramm-Pettersen, Arnljot Bringedal (reportasjeansvarlig) og Henrik Peersen (redaktør), Kennet Reiss og Torunn Opedal Henrik Peersen Elin Aasen og Bente Nordahl Langsø Henrik Peersen Kirsten Steenberg, Ove Nome, Bente Nordahl og Jørn Mandla Sibeko Dagny Gaustad, Mari Morønning, Børge Nylund og Brynjulf Lien (vara) NEF sentralt er bidragsyter til lokalforeninger og fylkeslag, og hvert år fordeles kontingentmidler til lokalforeninger, fylkeslag og NEFU. I 2013 ble det også utdelt kroner i velferdsmidler, kroner i likemannsmidler og i likemann arbeid-attføring. NEF hadde også i 2013 en økonomi som var preget av en særlig stor andel øremerkede midler. Dette innebar som tidligere år at fleksibiliteten og handlingsrommet i administrasjonen var langt mindre enn ønskelig for å drifte optimalt i henhold til organisasjonens formål. Gjennom 2013 ble det, som det foregående året, driftet med nøkternhet for å frembringe en større forståelse av organisasjonens handlingsrom i fremtiden. NEF kan vise til sunn økonomistyring og regnskapet viser at midlene ble brukt på en måte så de kommer organisasjonens målgruppe til gode i henhold til vedtektene. NEFs regnskap 2013 viser et resultat på kroner. Kontingent Salgsinntekter Tilskudd Renteinntekter SUM INNTEKTER Overførte midler Lønnskostnader Andre driftskostnader SUM UTGIFTER RESULTAT

12 FORTSATT DRIFT LIKESTILLING Begge kjønn er representert i NEFs styrende organer. Av forbundsstyrets medlemmer og varamedlemmer var det ved utgangen av året 7 kvinner og 3 menn. I NEFs administrasjon var det ansatt 5 kvinner og 2 menn. INKLUDERING AV FUNKSJONSHEMMEDE Norsk Epilepsiforbund er en inkluderende arbeidslivsbedrift. Organisasjonen anser det som svært viktig at mennesker med funksjonshemminger er ansatt i administrasjonen og er representert i forbundsstyret. NEF fortsatte som IA bedrift i FORTSATT DRIFT Forbundsstyrets innstilling til den fremtidige drift foreslås i henhold til organisasjonens overordnede målsetninger. Aktiviteten vil være i henhold til budsjettet for YTRE MILJØ Norsk Epilepsiforbund har en rekke utfordringer i forbindelse med å bli en mer miljøvennlig organisasjon. Særlig handler dette om et stort antall reiser og utvikling av materiell. Dette er en utfordring NEF deler med de fleste andre frivillige organisasjoner. Det har i løpet av 2013 vært et stigende fokus på å begrense postutsendelser og dreie kommunikasjon og informasjonsvirksomhet over til elektronisk format. NEF representert på Europeisk konferanse i Slovenia 22 23

13 Norsk Epilepsiforbund Karl Johans gate Oslo

Protokoll 6/13. Tre nye orienteringssaker meldt inn og sak om Quizvinn ble flyttet fra orientering til eventuelt.

Protokoll 6/13. Tre nye orienteringssaker meldt inn og sak om Quizvinn ble flyttet fra orientering til eventuelt. Protokoll 6/13 Tid: Torsdag 14. november, kl. 16-20 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Forfall: Fra adm.: Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle Roestad,

Detaljer

Protokoll 2/13. Tid: Fredag 15. mars 2013, kl. 16.30 19.50. Radisson Blu Hotell Nydalen

Protokoll 2/13. Tid: Fredag 15. mars 2013, kl. 16.30 19.50. Radisson Blu Hotell Nydalen Protokoll 2/13 Tid: Fredag 15. mars 2013, kl. 16.30 19.50 Sted: Tilstede: Forfall: Fra adm.: Radisson Blu Hotell Nydalen Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein

Detaljer

Protokoll 4/13. Ingen kommentarer, ingen saker meldt til eventuelt.

Protokoll 4/13. Ingen kommentarer, ingen saker meldt til eventuelt. Protokoll 4/13 Tid: Onsdag 21. august 2013, kl. 16.00 20.25 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Forfall: Fra adm.: Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle

Detaljer

Protokoll 1/14. Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50. Hotell Scandic KNA Oslo

Protokoll 1/14. Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50. Hotell Scandic KNA Oslo Protokoll 1/14 Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50 Sted: Tilstede: Forfall: Fra adm.: Hotell Scandic KNA Oslo Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle Roestad,

Detaljer

Protokoll 5/14. Hanne Østby Granmo, Bente Nordahl Langsø, Ragnhild Lie, Stein Atle Roestad, Torunn Opedal, Roy Hveding, Elin Aasen.

Protokoll 5/14. Hanne Østby Granmo, Bente Nordahl Langsø, Ragnhild Lie, Stein Atle Roestad, Torunn Opedal, Roy Hveding, Elin Aasen. Protokoll 5/14 Tid: Fredag 7. november, kl. 12.10 15.20 Sted: Til stede: Forfall: Fra adm.: Victoria Hotel, Stavanger Hanne Østby Granmo, Bente Nordahl Langsø, Ragnhild Lie, Stein Atle Roestad, Torunn

Detaljer

NEF 2012. Kunnskap til folket NEF en slagkraftig organisasjon Norsk Epilepsiomsorg i verdensklasse Et godt liv med epilepsi

NEF 2012. Kunnskap til folket NEF en slagkraftig organisasjon Norsk Epilepsiomsorg i verdensklasse Et godt liv med epilepsi Årsmelding 2012 NEF 2012 Norsk Epilepsiforbund har også i 2012 stått overfor en omfattende arbeidsmengde for å nå målene i arbeids- og strategiprogrammet. Med tilbakeblikk på året er det tydelig at NEF

Detaljer

Protokoll 10/12. Hanne Østby Granmo, Bente Nordahl Langsø, Ove Nome, Stein Atle Roestad, Ragnhild Lie, Tonje Granmo, Kenneth Reiss og Elin Aasen.

Protokoll 10/12. Hanne Østby Granmo, Bente Nordahl Langsø, Ove Nome, Stein Atle Roestad, Ragnhild Lie, Tonje Granmo, Kenneth Reiss og Elin Aasen. Protokoll 10/12 Tid: Torsdag 29.11.2012, kl. 16.00 20.15 Sted: Karl Johans Gate 7 Tilstede: Hanne Østby Granmo, Bente Nordahl Langsø, Ove Nome, Stein Atle Roestad, Ragnhild Lie, Tonje Granmo, Kenneth Reiss

Detaljer

Protokoll 3/14. Tid: Mandag 12. mai, kl. 16 19.45. Sted: Karl Johans gate 7

Protokoll 3/14. Tid: Mandag 12. mai, kl. 16 19.45. Sted: Karl Johans gate 7 Protokoll 3/14 Tid: Mandag 12. mai, kl. 16 19.45 Sted: Karl Johans gate 7 Til stede: Forfall: Fra adm.: Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle Roestad,

Detaljer

Protokoll 4/15. Hanne Østby Granmo, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Torunn Opedal, Roy Hveding, Elin Aasen, Larisa Margrethe Ross.

Protokoll 4/15. Hanne Østby Granmo, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Torunn Opedal, Roy Hveding, Elin Aasen, Larisa Margrethe Ross. Protokoll 4/15 Tid: Torsdag 27. august, kl. 16.00-20.10 Sted: Til stede: Forfall: Fra adm.: Karl Johans gate 7, Oslo Hanne Østby Granmo, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Torunn Opedal, Roy Hveding,

Detaljer

FS Protokoll 07/10. Hilde Nordahl Karterud, Espen Lahnstein og Roar Brunstad.

FS Protokoll 07/10. Hilde Nordahl Karterud, Espen Lahnstein og Roar Brunstad. FS Protokoll 07/10 Tid: Torsdag 25. november, kl 17.00 19.30 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Norsk Epilepsiforbund, Karl Johans gate 7, 0154 Oslo Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Marit Westerås, Anne

Detaljer

EPILEPSIFORBUNDET Årsmelding 2015

EPILEPSIFORBUNDET Årsmelding 2015 EPILEPSIFORBUNDET Årsmelding 2015 INNHOLD Norsk Epilepsiforbund 2015 4 Interessepolitikk 6 Informasjon og rådgivning 7 Aktiviteter og tiltak 8 Arbeids- og strategiprogram 11 Forbundsstyret 12 Lokalforeninger

Detaljer

FS Protokoll 01/10. SAK 02/10 Godkjenning av FS protokoll 06/09 og orientering om AU protokoll 01/10

FS Protokoll 01/10. SAK 02/10 Godkjenning av FS protokoll 06/09 og orientering om AU protokoll 01/10 FS Protokoll 01/10 Tid: Onsdag 27. januar, kl 17.00 21.00 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Norsk Epilepsiforbund, Karl Johans gate 7, 0154 Oslo Kristian Haugland, Hanne Østby Granmo, Hilde Nordahl Karterud,

Detaljer

Protokoll 3/15. Tid: Tirsdag 19. mai 2015, kl. 16.00 20.00. Karl Johans gate 7, Oslo

Protokoll 3/15. Tid: Tirsdag 19. mai 2015, kl. 16.00 20.00. Karl Johans gate 7, Oslo Protokoll 3/15 Tid: Tirsdag 19. mai 2015, kl. 16.00 20.00 Sted: Tilstede: Forfall: Fra adm.: Karl Johans gate 7, Oslo Hanne Østby Granmo, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein-Atle Roestad, Ragnhild

Detaljer

Norsk Epilepsiforbund ARBEIDS- OG STRATEGIPROGRAM 2014-2016

Norsk Epilepsiforbund ARBEIDS- OG STRATEGIPROGRAM 2014-2016 Norsk Epilepsiforbund ARBEIDS- OG STRATEGIPROGRAM 2014-2016 Norsk Epilepsiforbund er en landsomfattende uavhengig interesseorganisasjon som skal arbeide for å fremme mestring og livskvalitet for mennesker

Detaljer

Mamma eller pappa har epilepsi

Mamma eller pappa har epilepsi Rapport for: Mamma eller pappa har epilepsi Utvikling av informasjonskanal for barn med foreldre som har epilepsi FORORD: En stor takk rettes til ExtraStiftelsen for økonomisk støtte. Uten denne støtten

Detaljer

FS Protokoll 04/10. Tid: Søndag 8. august kl 14.00 17.45. Karl Johans gate 7, Oslo

FS Protokoll 04/10. Tid: Søndag 8. august kl 14.00 17.45. Karl Johans gate 7, Oslo FS Protokoll 04/10 Tid: Søndag 8. august kl 14.00 17.45 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Karl Johans gate 7, Oslo Kristian Haugland, Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Sverre Rosmo, Brynjulf Lien, Anne

Detaljer

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1 Årsberetning 2014 Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland Side 1 Styret Leder: Hanne Østby Granmo Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Sven Inge Sunde Styremedlem:

Detaljer

Protokoll 5/12. Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg, Tonje Granmo og Tobias Sundal

Protokoll 5/12. Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg, Tonje Granmo og Tobias Sundal Protokoll 5/12 Tid: Søndag 12.8.2012, kl. 16.00 20.00 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Fra adm.: Forfall: Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg,

Detaljer

Protokoll 01/13. Tid: Lørdag 12.01.13, kl. 09.00 16.40. NH Amsterdam Centre, Amsterdam

Protokoll 01/13. Tid: Lørdag 12.01.13, kl. 09.00 16.40. NH Amsterdam Centre, Amsterdam Protokoll 01/13 Tid: Lørdag 12.01.13, kl. 09.00 16.40 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: NH Amsterdam Centre, Amsterdam Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Stein Atle Roestad,

Detaljer

Arbeids- og strategiprogram

Arbeids- og strategiprogram Arbeids- og strategiprogram 2012 2014 Om arbeids- og strategiprogrammet Arbeids- og strategiprogrammet er Norsk Epilepsiforbunds styringsdokument som legger føringene for organisasjonens arbeid i den inneværende

Detaljer

FS Protokoll 04/11. Tid: 6. september kl 16.15-21.20 og 29. september kl 15.00 19.00

FS Protokoll 04/11. Tid: 6. september kl 16.15-21.20 og 29. september kl 15.00 19.00 FS Protokoll 04/11 Tid: 6. september kl 16.15-21.20 og 29. september kl 15.00 19.00 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Karl Johans gate 7/Rica Hotel Oslo Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo (kun sak 42/11)

Detaljer

FS Protokoll 02/11. Hanne Østby Granmo, Anne Glorvigen Hanstad, Espen Lahnstein, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg og Tonje Granmo (NEFU)

FS Protokoll 02/11. Hanne Østby Granmo, Anne Glorvigen Hanstad, Espen Lahnstein, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg og Tonje Granmo (NEFU) FS Protokoll 02/11 Tid: 30 mars kl 17.30-19.25 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Rica Oslo Hotel Hanne Østby Granmo, Anne Glorvigen Hanstad, Espen Lahnstein, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg

Detaljer

Protokoll 05/11. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg og Tonje Granmo (NEFU).

Protokoll 05/11. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg og Tonje Granmo (NEFU). Protokoll 05/11 Tid: Fredag 25.11.11, kl. 15.00 18.30 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Fra adm.: Forfall: Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg

Detaljer

FS Protokoll 03/10. Marit Westerås, Børre Thorsø, Tonje Granmo (NEFU) og Eva Petrea Opsahl (vara, NEFU)

FS Protokoll 03/10. Marit Westerås, Børre Thorsø, Tonje Granmo (NEFU) og Eva Petrea Opsahl (vara, NEFU) FS Protokoll 03/10 Tid: Fredag 7. kl 16.30 19.00 og lørdag 8 mai kl 9.30 10.30, Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Røysumtunet, Jaren Kristian Haugland, Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Brynjulf Lien,

Detaljer

FS Protokoll 01/11. Tid: 14 januar, kl 18.00-20.00, 15.januar, kl 09.00-12.00 og 16. januar, kl 08.30-10.00

FS Protokoll 01/11. Tid: 14 januar, kl 18.00-20.00, 15.januar, kl 09.00-12.00 og 16. januar, kl 08.30-10.00 FS Protokoll 01/11 Tid: 14 januar, kl 18.00-20.00, 15.januar, kl 09.00-12.00 og 16. januar, kl 08.30-10.00 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Sheraton Hotel, Warszawa Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo,

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark

Epilepsiforeningen i Hedmark ÅRSMELDING FOR EPILEPSIFORENINGEN I HEDMARK mars 2007 - mars 2008 Styret i Hedmark har dette arbeidsåret bestått av følgende personer: leder: kasserer: styremedlem: varamedlem: varamedlem: Odd Roar Klunderud

Detaljer

Protokoll 04/12. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Kirsten Steenberg, Hilde Karterud, Anne Glorvigen Hanstad, Tonje Granmo

Protokoll 04/12. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Kirsten Steenberg, Hilde Karterud, Anne Glorvigen Hanstad, Tonje Granmo Protokoll 04/12 Tid: Fredag 4. mai 2012, kl. 17:00-19:30 Lørdag 5. mai 2012, kl. 09:00-14:30 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Rica Ishavshotell, Tromsø Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Kirsten Steenberg,

Detaljer

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark 2008 Årsberetning for Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: 1.varamedlem: 2.varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad

Detaljer

Protokoll 01/09. Ingen merknader til innkalling og dagsorden. SAK 02/09 Godkjenning av FS protokoll 07/08 og orientering om AU protokoll 01/09

Protokoll 01/09. Ingen merknader til innkalling og dagsorden. SAK 02/09 Godkjenning av FS protokoll 07/08 og orientering om AU protokoll 01/09 Protokoll 01/09 Tid: Tirsdag 11.februar 2009 kl 1800 20.50 Sted: Tilstede: Adm: Rica Hotell Gardermoen Kristian Haugland, Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Brynjulf Lien, Tonje Granmo, Anne Glorvigen

Detaljer

FS Protokoll 02/10. Tid: Fredag 12. mars, kl Soria Moria Hotell, Oslo

FS Protokoll 02/10. Tid: Fredag 12. mars, kl Soria Moria Hotell, Oslo FS Protokoll 02/10 Tid: Fredag 12. mars, kl 16.30 20.00 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Soria Moria Hotell, Oslo Kristian Haugland, Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Sverre Rosmo, Brynjulf Lien, Anne

Detaljer

FS Protokoll 05/09. Innkalling og dagsorden ble godkjent med foreslåtte endringer.

FS Protokoll 05/09. Innkalling og dagsorden ble godkjent med foreslåtte endringer. FS Protokoll 05/09 Tid: Fredag 11. September, kl 17.00-20.00. Sted: Tilstede: Fra adm.: Thon Hotel Oslo Airport, Balder Allè 2, 2050 Jessheim Kristian Haugland, Hanne Østby Granmo, Brynjulf Lien, Hilde

Detaljer

NEF 2011. epilepsibehandling

NEF 2011. epilepsibehandling Årsmelding 2011 NEF 2011 Arbeidsmengden i 2011 har vært omfattende. For å nå Norsk Epilepsiforbunds overordnede mål om kunnskap, mestring og livskvalitet for mennesker med epilepsi og deres pårørende,

Detaljer

FS Protokoll 06/09. Norsk Epilepsiforbund, Karl Johans gate 7, 0154 Oslo

FS Protokoll 06/09. Norsk Epilepsiforbund, Karl Johans gate 7, 0154 Oslo FS Protokoll 06/09 Tid: Onsdag 18. november, kl 17.30 21.00 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Norsk Epilepsiforbund, Karl Johans gate 7, 0154 Oslo Kristian Haugland, Hanne Østby Granmo, Hilde Nordahl

Detaljer

Protokoll 01/12. Tid: Torsdag 02.01.12, kl. 14.00-20.30. Sted: Karl Johans gate 7

Protokoll 01/12. Tid: Torsdag 02.01.12, kl. 14.00-20.30. Sted: Karl Johans gate 7 Protokoll 01/12 Tid: Torsdag 02.01.12, kl. 14.00-20.30 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Fra adm.: Forfall: Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Espen

Detaljer

RAPPORT: UNIKE EPILEPSIHISTORIER

RAPPORT: UNIKE EPILEPSIHISTORIER NEF RAPPORT: 45 000 UNIKE EPILEPSIHISTORIER Utvikling av materiell og gjennomføring av offentlig arrangement for å spre informasjon om bredden i epilepsidiagnosen [Skriv inn tekst] Side 1 Sammendrag var

Detaljer

Epilepsi og medisiner

Epilepsi og medisiner Epilepsi og medisiner GODE RÅD - Ta medisinene regelmessig Epilepsimedisiner har et smalt terapeutisk vindu. Det betyr at man kan være sensitiv for endringer i medisineringen. Det er derfor viktig å ta

Detaljer

Ute på noe, NEFUbussen kjører igjen!

Ute på noe, NEFUbussen kjører igjen! Norsk Epilepsiforbunds Ungdom Ute på noe, NEFUbussen kjører igjen! Rapport Annika F. Huhtala 1 FORORD Helse og Rehabiliteringsprosjektet Ute på noe ble gjennomført i september 2012. Ute på noe er et prosjekt

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010 Hedmark Årsberetning 2010 Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Lise Marita Tyskeberg ( t.o.m. 02.06.10) Kasserer:

Detaljer

ELDREBØLGEN Eva H. Johnsen NORSK EPILEPSIFORBUND REHABILITERING /3/0124. Kartlegging av og nasjonal konferanse om eldre med epilepsi

ELDREBØLGEN Eva H. Johnsen NORSK EPILEPSIFORBUND REHABILITERING /3/0124. Kartlegging av og nasjonal konferanse om eldre med epilepsi NORSK EPILEPSIFORBUND REHABILITERING - 2007/3/0124 ELDREBØLGEN Kartlegging av og nasjonal konferanse om eldre med epilepsi 2009 Eva H. Johnsen N O R S K E P I L E P S I F O R B U N D ELDREBØLGEN Kartlegging

Detaljer

Norsk Epilepsiforbund PANDORAS ESKE Rehabilitering 2009/3/0115. Prosjektrapport

Norsk Epilepsiforbund PANDORAS ESKE Rehabilitering 2009/3/0115. Prosjektrapport Norsk Epilepsiforbund PANDORAS ESKE Rehabilitering 2009/3/0115 Prosjektrapport Forord Mennesker med epilepsi har ofte behov for informasjon knyttet til sin diagnose. Denne informasjon må igjen ofte tilpasses

Detaljer

Protokoll 02/12. Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Espen Lahnstein, Anne Glorvigen Hanstad, Kirsten Steenberg (fredag)

Protokoll 02/12. Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Espen Lahnstein, Anne Glorvigen Hanstad, Kirsten Steenberg (fredag) Protokoll 02/12 Tid: Fredag 09.03.2012, kl. 16:30-20:45. Lørdag 10.03.2012, kl. 18:15-18:50. Sted: Tilstede: Fra adm.: Scandic Hotel, Asker Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Espen Lahnstein, Anne Glorvigen

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

Grenseløs undervisning

Grenseløs undervisning Grenseløs undervisning 2010/1/0478 Forebygging NORSK EPILEPSIFORBUND FORORD: Prosjektet Grenseløs undervisning ble gjennomført i 2011 og har bidratt til å utvikle en opplæringsfilm basert på våre foredrag

Detaljer

GRENSER] Rapport [INGEN. Norsk Epilepsiforbunds Ungdom NEFU

GRENSER] Rapport [INGEN. Norsk Epilepsiforbunds Ungdom NEFU Rapport Norsk Epilepsiforbunds Ungdom NEFU [INGEN GRENSER] Et mestringskurs for ungdom med epilepsi, med utgangspunkt i friluftsliv og fysisk aktivitet. 1 FORORD Helse og Rehabiliterings prosjektet Ingen

Detaljer

Norges Parkinsonforbund. Arbeidsprogram

Norges Parkinsonforbund. Arbeidsprogram Norges Parkinsonforbund Arbeidsprogram 2016 2017 NORGES PARKINSONFORBUND Norges Parkinsonforbund er en landsomfattende partipolitisk uavhengig organisasjon for mennesker med parkinsonisme og deres pårørende.

Detaljer

RAPPORT: LØP FOR LIVET!

RAPPORT: LØP FOR LIVET! RAPPORT: LØP FOR LIVET! AKTIVITETS- OG INFORMASJONSPROSJEKT FOR MENNESKER MED EPILEPSI Et prosjekt av Norsk Epilepsiforbund og Norsk Epilepsiforbunds Ungdom Sammendrag «Løp for livet» var et toårig samarbeidsprosjekt

Detaljer

Mestring i snøen. Norsk Epilepsiforbunds Ungdom. Rapport

Mestring i snøen. Norsk Epilepsiforbunds Ungdom. Rapport Mestring i snøen Norsk Epilepsiforbunds Ungdom Rapport 1 Forord Helse og Rehabiliterings prosjektet «Mestring i snøen» ble gjennomført i februar 2012. «Mestring i snøen» er et prosjekt hvor hovedmålet

Detaljer

Et godt liv med epilepsi

Et godt liv med epilepsi Norsk Epilepsiforbund Årsmelding 2008 Et godt liv med epilepsi 1 Oppsummering 2009..ET GODT LIV MED EPILEPSI I 2009 var det 35 år siden Norsk Epilepsiforbund ble stiftet. NEFs 35-årsjubileum ble markert

Detaljer

Nordisk Epilepsidag. - Et informasjonsprosjekt fra Norsk Epilepsiforbund

Nordisk Epilepsidag. - Et informasjonsprosjekt fra Norsk Epilepsiforbund Nordisk Epilepsidag 2015 - Et informasjonsprosjekt fra Norsk Epilepsiforbund Sammendrag: I dette prosjektet ville Norsk Epilepsiforbund arrangere en felles informasjonskampanje i alle lokalforeninger.

Detaljer

Svar på høring av forslag til forskrift om endring i førerkortforskriften

Svar på høring av forslag til forskrift om endring i førerkortforskriften Statens vegvesen Oslo 01.06.10 Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 Oslo Svar på høring av forslag til forskrift om endring i førerkortforskriften Norsk Epilepsiforbund (NEF) og Norsk Epilepsiselskap

Detaljer

Norsk Epilepsiforbund. REHABILITERING 2007/3/0127 EPIFON1

Norsk Epilepsiforbund. REHABILITERING 2007/3/0127 EPIFON1 Norsk Epilepsiforbund REHABILITERING 2007/3/0127 EPIFON1 www.epilepsi.no 1 FORORD Å drive rådgivende virksomhet pr telefon og mail er en av NEFs viktigste oppgaver. Å sørge for en utvidet og kvalitetssikret

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

Med brukeren i sentrum

Med brukeren i sentrum Norsk Epilepsiforbund PROSJEKTRAPPORT FORORD Å skaffe en oversikt over andelen brukermedvirkere og bidra til kompetanseheving hos disse og nye brukermedvirkere er et viktig arbeidsområde for Norsk Epilepsiforbund.

Detaljer

En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport

En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport Overvinn epilepsiens makt, bli mer aktiv! En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport 2013 1 Forord Helse og rehabiliteringsprosjektet (M)aktiv, en aktivitetsleir, ble arrangert i løpet av februar

Detaljer

Kunsten å falle Informasjonsformidling gjennom kunst

Kunsten å falle Informasjonsformidling gjennom kunst Kunsten å falle Informasjonsformidling gjennom kunst "Den som reiser om natten" av Kirsti Grotmol Prosjektrapport - Bakgrunn En av s viktigste oppgaver er å spre kunnskap og informasjon om epilepsi. Mange

Detaljer

Epilepsi og kognisjon Rapport

Epilepsi og kognisjon Rapport Epilepsi og kognisjon Rapport Hvordan kan epilepsi virke inn på barn og unges kognitive ferdigheter? Informasjonsfilm som utforsker hvordan epilepsi kan ramme kognisjonsapparatet hos barn og unge Et samarbeid

Detaljer

Når det gnistrer i hjernen

Når det gnistrer i hjernen NORSK EPILEPSIFORBUND Når det gnistrer i hjernen - Fagkonferanse om subklinisk aktivitet Rehabilitering - 2009/3/0104 Rapport vedrørende prosjektet Når det gnistrer i hjernen FORORD Norsk Epilepsiforbund

Detaljer

NORSK EPILEPSIFORBUND. Skolepakken. -inkludering i praksis. Rehabilitering /3/0122. Stine Jakobsson Strømsø

NORSK EPILEPSIFORBUND. Skolepakken. -inkludering i praksis. Rehabilitering /3/0122. Stine Jakobsson Strømsø NORSK EPILEPSIFORBUND Skolepakken -inkludering i praksis Rehabilitering - 2007/3/0122 Stine Jakobsson Strømsø 18.01.2010 Rapport vedrørende prosjektet Skolepakken inkludering i praksis til Stiftelsen Helse

Detaljer

Usynlig manus. NEFU Norsk Epilepsiforbunds Ungdom 2008/3/ Rehabilitering

Usynlig manus. NEFU Norsk Epilepsiforbunds Ungdom 2008/3/ Rehabilitering Usynlig manus NEFU Norsk Epilepsiforbunds Ungdom 2008/3/0339 - Rehabilitering 2 USYNLIG MANUS Innhold Forord. s.3 Sammendrag. s.4 Kapittel 1- bakgrunn for usynlig manus og prosjektets målsetning. s.6 Kapittel

Detaljer

/ 3 / R E H A B I L I T E R I N G E P I L E P S I, I K K E B A R E K R A M P E R N O R S K E P I L E P S I F O R B U N D

/ 3 / R E H A B I L I T E R I N G E P I L E P S I, I K K E B A R E K R A M P E R N O R S K E P I L E P S I F O R B U N D 2 0 0 7 / 3 / 0 1 1 5 - R E H A B I L I T E R I N G E P I L E P S I, I K K E B A R E K R A M P E R N O R S K E P I L E P S I F O R B U N D FORORD Helse- og Rehabiliteringsprosjektet Epilepsi, ikke bare

Detaljer

Hjelp?! Mitt barn har epilepsi!

Hjelp?! Mitt barn har epilepsi! Norsk Epilepsiforbunds Ungdom Hjelp?! Mitt barn har epilepsi! Forebygging 2008/1/0399 Norsk Epilepsiforbunds Ungdom 20.01.2009 FORORD Helse og Rehabiliterings prosjektet Hjelp?! Mitt barn har epilepsi!

Detaljer

Styrearbeid i en lokalforening. Kirsten Steenberg Follo Epilepsiforening

Styrearbeid i en lokalforening. Kirsten Steenberg Follo Epilepsiforening Styrearbeid i en lokalforening Kirsten Steenberg Follo Epilepsiforening Follo Epilepsiforening et eksempel Aud Siv Laila Kirsten Cathrine Torunn Styres sammensetning Bestående av seks damer Alle er mødre

Detaljer

2007/1/0122 KUNNSKAPSLØFTET NORSK EPILEPSIFORBUND

2007/1/0122 KUNNSKAPSLØFTET NORSK EPILEPSIFORBUND 2007/1/0122 KUNNSKAPSLØFTET NORSK EPILEPSIFORBUND FORORD Helse og Rehabiliteringsprosjektet Kunnskapsløftet ble innvilget som et ettårig prosjekt i 2007. Prosjektet har gitt organisasjonen mulighet til

Detaljer

Rapport: Forglemsk jeg? NEI!

Rapport: Forglemsk jeg? NEI! Rapport: Forglemsk jeg? NEI! Nettbasert treningsprogram for bedre hukommelse - Et prosjekt av Norsk Epilepsiforbund Sammendrag Mange med epilepsi opplever problemer med hukommelse, enten som følge av strukturelle

Detaljer

Norges Parkinsonforbund ARBEIDSPROGRAM

Norges Parkinsonforbund ARBEIDSPROGRAM Norges Parkinsonforbund ARBEIDSPROGRAM 2009-2011 Forbundsstyret, fylkesforeningene, lokalforeningene og forbundets sekretariat skal i samarbeid ivareta parkinsonrammedes og deres pårørendes interesser.

Detaljer

VEDTEKTER. Norsk Epilepsiforbund. Sist endret ved 20. ordinære landsmøte september 2016

VEDTEKTER. Norsk Epilepsiforbund. Sist endret ved 20. ordinære landsmøte september 2016 VEDTEKTER Norsk Epilepsiforbund Sist endret ved 20. ordinære landsmøte 24. - 25. september 2016 VEDTEKTER Norsk Epilepsiforbund Sist endret ved 20. ordinære landsmøte 24. - 25. september 2016 1 Formål

Detaljer

Epilepshåndboken ny og bedre

Epilepshåndboken ny og bedre Epilepshåndboken ny og bedre 2008/1/0400 Prosjektleder: Stine Jakobsson Strømsø NORSK EPILEPSIFORBUND FORORD: Extrastiftelsen Helse og Rehabiliteringsprosjektet Epilepsihåndboken ble gjennomført i løpet

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Norsk Epilepsiforbunds Ungdom. Hold kursen! Et mestringskurs for ungdom med epilepsi. Rapport

Norsk Epilepsiforbunds Ungdom. Hold kursen! Et mestringskurs for ungdom med epilepsi. Rapport Norsk Epilepsiforbunds Ungdom Hold kursen! Et mestringskurs for ungdom med epilepsi Rapport Forord Prosjektet Hold kursen, støttet av Extrastiftelsen, ble gjennomført i uke 26 i 2013 på Bjøntegaard leirskole

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

På nett med anfall. 2010/3/0351 Rehabilitering NORSK EPILEPSIFORBUND

På nett med anfall. 2010/3/0351 Rehabilitering NORSK EPILEPSIFORBUND På nett med anfall 2010/3/0351 Rehabilitering NORSK EPILEPSIFORBUND FORORD: Prosjektet På nett med anfall ble gjennomført i 2011 og har bidratt til å utvikle et nytt hjelpemiddel for mennesker med epilepsi.

Detaljer

Poli1.., poli9, POLITI

Poli1.., poli9, POLITI Rapport for: av Norsk Epilepsiforbund FORORD: Prosjektet ble gjennomført i 2012 og har i tillegg til den intenderte kunnskapsøkningen hos politiet, vært svært lærerikt også for Norsk Epilepsiforbund. Vi

Detaljer

Litt annerledes 2009/1/0239. Prosjektleder: Mikkel Storm Glomstein NORSK EPILEPSIFORBUND

Litt annerledes 2009/1/0239. Prosjektleder: Mikkel Storm Glomstein NORSK EPILEPSIFORBUND Litt annerledes 2009/1/0239 Prosjektleder: Mikkel Storm Glomstein NORSK EPILEPSIFORBUND FORORD: Extrastiftelsen Helse og Rehabiliteringsprosjektet Litt annerledes ble gjennomført i løpet 2010-2011. Produktet

Detaljer

NORSK EPILEPSIFORBUND. RAPPORT: THE FINAL COUNTDOWN En informativ filmsnutt om epilepsi med tilhørende plakatkampanje

NORSK EPILEPSIFORBUND. RAPPORT: THE FINAL COUNTDOWN En informativ filmsnutt om epilepsi med tilhørende plakatkampanje NORSK EPILEPSIFORBUND RAPPORT: THE FINAL COUNTDOWN En informativ filmsnutt om epilepsi med tilhørende plakatkampanje 0 Sammendrag Epilepsi er et tema som det dessverre råder mange misoppfatninger og stereotypier

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM

ARBEIDSPROGRAM NORGES PARKINSONFORBUND ARBEIDSPROGRAM 2011 2013 - Riktig tilbud, til riktig person, til riktig tid - Forbundsstyret, fylkesforeninger, lokalforeninger og forbundets sekretariat skal i samarbeid ivareta

Detaljer

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6 Landsmøtesak 5 Forbundsstyret Vedtektsendringer Innsendt av Berører i vedtekter 5a Forbundsstyret 3 5b Forbundsstyret 6 5c Epilepsiforeningen i Haugaland og Sunnhordland 6 5d Forbundsstyret 7 5e Sør Trøndelag

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR.

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. ÅRSBERETNING 2014 FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. 980 202 453 1 ÅRSBERETNING FOR NORSK DYSTONIFORENING 2014 Årsberetningens innhold er basert på kravene i Regnskapsloven 3-3. Virksomhetens art og hvordan

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Livet etter operasjonen

Livet etter operasjonen Norsk Epilepsiforbund PROSJEKTRAPPORT FORORD En epilepsioperasjon er omfattende for de som gjennomgår den og pasientene etterspør til stadighet et forum for dialog med andre i samme situasjon. Norsk Epilepsiforbund

Detaljer

Norsk Epilepsiforbunds Ungdom. Du kan hvis du vil! 2007/3/0112

Norsk Epilepsiforbunds Ungdom. Du kan hvis du vil! 2007/3/0112 Norsk Epilepsiforbunds Ungdom Du kan hvis du vil! 2007/3/0112 Norsk Epilepsiforbunds Ungdom 20.01.2009 FORORD Helse og Rehabiliterings prosjektet Du kan hvis du vil! ble gjennomført i juli 2008. Du kan

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

STRATEGIMELDING KPF 2014-2016

STRATEGIMELDING KPF 2014-2016 STRATEGIMELDING KPF 2014-2016 Visjon: Trygge og tydelige, omsorgsfulle og verdibaserte voksne til barnets beste. Bakgrunn KPF har de to siste styreperiodene bidratt med hjelp og råd til ansatte i skole

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Rapport: Som fisken i vannet et prosjekt om vannaktivitet og epilepsi

Rapport: Som fisken i vannet et prosjekt om vannaktivitet og epilepsi Norsk Epilepsiforbund Rapport: et prosjekt om vannaktivitet og epilepsi Et prosjekt av Sammendrag Norsk Epilepsiforbund (NEF) startet prosjektet for å øke bevisstheten om temaet epilepsi og svømming, og

Detaljer

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF)

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Til KPFs ekstraordinære generalforsamling 28. april-07. Sak: 2 Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Det foreslås at disse vedtektene erstatter gjeldene grunnregler

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Plutselig uventet død ved epilepsi

Plutselig uventet død ved epilepsi M HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: 22 00 88 00 Mail: epifon1@epilepsi.no BETJENT Mandag og Tirsdag (1000-1400) Torsdag (1700-2100) FORFATTERE Dag Aurlien, overlege, Stavanger universitetssykehus,

Detaljer

Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for En inspirasjonshelg for tillitsvalgte og likemenn i LKF

Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for En inspirasjonshelg for tillitsvalgte og likemenn i LKF 1 LYMFEKREFTFORENINGEN Sluttrapport Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for 2010 Prosjekttittel: DU ER IKKE ALENE En inspirasjonshelg for tillitsvalgte og likemenn i LKF

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012 Sak 9 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012 Sak 9 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 9 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Fortsatt like aktuell. s2 Prosess Vedtak LM 2013 Sentralstyret legger fram en strategiplan for landsmøteperioden 2013 2015 som behandles i

Detaljer

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent logo kan benyttes. 2 FORMÅL

Detaljer

Forslag til endring i organisasjonsstruktur i CISV Norge

Forslag til endring i organisasjonsstruktur i CISV Norge Forslag til endring i organisasjonsstruktur i CISV Norge Bakgrunn Sentralstyret ba høsten 2009 organisasjonsutviklingskomitéen om å ta en grundig vurdering av CISV Norge sin organisering på sentralt nivå.

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

Norsk Epilepsiforbunds Ungdom. Gjennom ild og vann. Rehabilitering /3/0338

Norsk Epilepsiforbunds Ungdom. Gjennom ild og vann. Rehabilitering /3/0338 Norsk Epilepsiforbunds Ungdom Gjennom ild og vann Rehabilitering - 2008/3/0338 Norsk Epilepsiforbunds Ungdom 20.01.2010 FORORD Helse og Rehabiliterings prosjektet Gjennom ild og vann ble gjennomført i

Detaljer

Epilepsi og sosiale rettigheter

Epilepsi og sosiale rettigheter F HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: 22 00 88 00 Mail: epifon1@epilepsi.no BETJENT Mandag og Tirsdag (1000-1400) Torsdag (1700-2100) FORFATTERE Kristin Moskvil, sosionom, Avdeling for kompleks

Detaljer