KANVAS RAPPORT FOR SAMFUNNSANSVAR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KANVAS RAPPORT FOR SAMFUNNSANSVAR"

Transkript

1 KANVAS RAPPORT FOR SAMFUNNSANSVAR

2 1. KANVAS BIDRAG TIL UTVIKLING AV SAMFUNNET MILJØHENSYN OG FORBRUK ETTERRETTELIGHET, TRANSPARENS OG BEDRIFTSDEMOKRATI SAMARBEID MED IDEELLE OG HUMANITÆRE ORGANISASJONER

3 KANVAS RAPPORT FOR SAMFUNNSANSVAR Som ideell barnehagestiftelse er Kanvas en forvalter av fellesskapets midler, og de midlene vi får i offentlig støtte skal komme barn og barnehagesektoren til gode. Samfunnsansvar i Kanvas handler om hvordan verdier skapes, og hvordan vår tilstedeværelse påvirker mennesker, miljø og samfunn. Dette innebærer å integrere samfunns- og miljømessige hensyn i strategi og daglig drift. Gjennom Kanvas strategi for samfunnsansvar har Kanvas et mål om å skape verdi for barn, ansatte, foreldre og samarbeidspartnere. Vårt ideelle formål er også et samfunnsmandat - vi skal bidra til å bedre barns oppvekstvilkår og til å utvikle barnehagesektoren. Kanvas vil i det følgende beskrive på hvilken måte Kanvas tar samfunnsansvar. Stiftelsen har særlig fokus på sitt samfunnsansvar innen: 1 Kanvas bidrag til utvikling av samfunnet 1.1 Etiske verdier og handlinger i møte med barn og foreldre 1.2 Etiske verdier og handlinger i møte med ansatte 2 Miljøhensyn og forbruk 3 Etterrettelighet, transparens og bedriftsdemokrati 4 Samarbeid med humanitære organisasjoner Kanvas støtter FN s Global Compacts prinsipper for samfunnsansvar. I arbeidet med rapporten er disse prinsippene lagt til grunn. Kilde: FN s global compact MENNESKERETTIGHETER 1. Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. 2. Påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene. STANDARDER FOR ARBEIDSLIVET 3. Bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at retten til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis. 4. Sikre at alle former for tvangsarbeid avskaffes. 5. Sikre at barnearbeid reelt avskaffes. 6. Sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes. MILJØ 7. Bedrifter skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer, 8. Ta initiativ til fremme av økt miljøansvar. 9. Oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi. 3 BEKJEMPELSE AV KORRUPSJON 10. Bedrifter skal bekjempe enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser

4 1. KANVAS BIDRAG TIL UTVIKLING AV SAMFUNNET 4 I dag er det ikke lenger et spørsmål om ettåringer skal gå i barnehagen, men hvordan barnehagen møter ettåringene. Forskning viser at de ansattes kunnskap og kompetanse om barns behov er avgjørende for å fremme barns utvikling. I tråd med Kanvas formål, skal Kanvas gjennom intern og ekstern kompetanseutvikling bidra til å øke kvaliteten og statusen i barnehagesektoren, samt bidra til nytenking og utvikling. Ved å overoppfylle nasjonale normer og være en pådriver i utvikling av norsk barnehagesektor, bidrar Kanvas til å gi flere barn en bedre start på livet, ikke bare barna i Kanvas-barnehager. For Kanvas er det et grunnleggende kvalitetskriterium at alle barn og ansatte opplever en meningsfull og stimulerende hverdag. Gode forhold for barns selvstyrte lek er, sammen med et godt tilrettelagt pedagogisk tilbud, en forutsetning for at hvert barn lærer og utvikler seg på best mulig måte. Det er lønnsomt for samfunnet å fylle barnehagene med kvalitet, fordi vår fremtidige konkurransekraft er samlet i hodene på neste generasjon. Derfor har Kanvas satt seg som mål at minst halvparten av de ansatte skal være barnehagelærere. Kanvas er en pådriver for å øke pedagognormen i norske barnehager, med sin storsatsning på 50% andel barnehagelærere innen utgangen av For å ivareta og forsterke god kvalitet bruker Kanvas mye tid og ressurser på å rekruttere og videreutvikle kompetanse. Barnehagesektoren etterlyser mer forskning knyttet til sektoren, for å gi flere objektive kriterier som grunnlag for beslutninger. Kanvas mener at forskning i praksisfeltet hvor barnehagens personale er aktivt med i forskningsstudien, kan bidra til å skape en forståelse og eierforhold til resultatene, og bidra til fornyet pedagogisk praksis. Kanvas samarbeider med flere høyskoler og universiteter, blant annet ved at masterstudenter får tilgang på å hente inn data fra våre barnehager. I 2013 skapte Kanvas historie med ansettelsen av en doktorgradsstipendiat som blir barnehagesektorens aller første nærings-ph.d. Doktorgradsstipendiaten skal forske på barns utvikling gjennom de yngste barnas evne og vilje til å ta fysisk risiko i lek. Resultater fra prosjektet skal benyttes til å styrke forståelsen av de yngste barnas behov for fysisk utfoldelse og utvikling, og bidra til bedre tilrettelegging av barnehagehverdagen for de yngste barna. I 2014 har Kanvas utviklet og implementert en egen didaktisk modell. Begrepet didaktikk brukes i pedagogikken om det som har å gjøre med tilrettelegging for læreprosesser. Barnehagepedagogikken i Kanvas skal bygge på barns perspektiv og innspill i lek og læring. Kanvas didaktiske modell tar derfor opp to viktige sider ved det pedagogiske arbeidet i barnehagen det å planlegge for læring samtidig som barns medvirkning har innflytelse på innhold og metoder.

5 1.1. Etiske verdier og handlinger i møte med barn og foreldre Kanvas er en menneskebedrift vi skaper handling og verdi i møter mellom ansatte i Kanvas og våre interessenter. I vårt formål er det nedfelt at Kanvas skal bidra til å bedre barns oppvekstvilkår og foreldrenes hverdag. Våre handlinger i møte med barn tar utgangspunkt i Kanvas pedagogiske plattform. LIKEVERD OG MEDVIRKNING Kanvas pedagogiske plattform legger til grunn et menneskesyn der barn og voksne er likeverdige. Kanvas mener mennesket har iboende muligheter til å utvikle seg selv i samspill med omgivelsene. Barns meninger skal høres og respekteres. Den individuelle rettigheten ivaretas - et barn har likeverd som en voksen, men det er forskjell i kunnskap og erfaring mellom barn og voksen. De voksne er alltid ansvarlige. De har ansvar for å bidra til barnas utvikling og gi dem mulighet for å medvirke. I Kanvas er medvirkning en måte å jobbe sammen på ikke bare en demokratisk verdi. LIKESTILT PEDAGOGIKK Barn vokser opp i et samfunn hvor kjønn fortsatt er en faktor som påvirker hvordan det går med dem i livet. Et sentralt spørsmål er om ansatte i barnehagen ubevisst er med på å opprettholde tradisjonelle forventninger til gutter og jenter, eller om de bidrar til at barn har varierte muligheter uavhengig av kjønn? Et av Kanvas formål er at våre barnehager skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett og hørt og oppmuntres til å delta i alle aktiviteter i barnehagen. På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Kanvas i samarbeid med Likestillingssenteret og Dronning Maud Minnes Høgskole utviklet og reist landet rundt for å gjennomføre et landsdekkende undervisningsopplegg om praktisk likestillings- og likeverdsarbeid for ansatte i barnehager. Prosjektet bidrar til at likestillingsarbeidet forankres lokalt og regionalt via fylkesmanns embetene og i kommunesektoren. I forbindelse med prosjektet er det utviklet en veileder og et verdispill. LEKENDE LÆRING Kanvas læringssyn bygger på at læring skjer gjennom bruk av språk og deltakelse i sosial praksis. Voksne kan ikke overføre sin kunnskap direkte til barn, barn må selv bygge opp sin forståelse ved å være medvirkende og deltagende i egen læringsprosess. I Kanvas skal vi tilby barn begreper, inntrykk og opplevelser som støtter læringsprosessen. Lek er barns viktigste aktivitet. Lekende læring er grunnlag for utforskning og bearbeidelse av inntrykk. Lek og vennskap er grunnlag for barns utvikling av sosial kompetanse og et godt språk. 5

6 6 BARNS HELSE Kanvas-barnehagene har som et strategisk mål å tilby sunt kosthold og tilpasset grov- og finmotorisk aktivitet til barna i barnehagen. Helsefremmende arbeid med kosthold og bevegelse stimulerer barnets utvikling på mange ulike plan, samt at det bidrar til å gi grunnlag for god fysisk og mental helse ved å danne holdning og øke kompetansen både hos barn, ansatte og foreldre. Kanvas har utviklet interne retningslinjer for kosthold og bevegelse for barn for å sikre et høyt kompetansenivå om både ernæring og bevegelse blant sine ansatte, samt å kunne tilby barna et sunt kosthold i barnehagehverdagen og uteog inne-områder som stimulerer til fysisk aktivitet. Mange Kanvas-barnehager har innført nye og sunnere ordninger for bursdagsfeiringer og andre markeringer i barnehagen. Kanvas tilbyr også foreldre informasjon om kosthold for barn, bl.a. på våre nettsider. Her kan foreldre finne tips til en sunn uke, gode idéer for sunnere bursdagsfeiring, oppskrifter til matallergikere, tips til mat og aktiviteter på tur, og mye mer. FORELDRESAMARBEID Et godt og tillitsfullt samarbeid mellom hjem og barnehage er viktig for det enkelte barnets trivsel, utvikling og læring. Samarbeid betyr regelmessig kontakt mellom hjemmet og barnehagen, i form av kommunikasjon i det daglige, foreldresamtaler og -møter, der barnehagen og foreldre utveksler informasjon og drøfter små og store spørsmål. I tillegg deler Kanvas sin kompetanse om barn på et eget område Kanvas nettsider, med relevant informasjon for foreldre med barn i barnehagen. Der kan foreldre finne gode tips om bl.a. tilvenning, barnehagehverdagen, språkutvikling, kosthold, barn og mediebruk, og overgang mellom barnehage og skole. Kanvas legger også til rette for foreldres medvirkning. Foreldre gis mulighet til påvirkning og medvirkning bl.a. gjennom lovpålagte samarbeidsutvalg (SU), som består av foreldrerepresentanter og den daglige lederen i barnehagen, og gjennom brukerundersøkelsen som gjennomføres årlig. Resultatene fra brukerundersøkelsen følges nøye opp av daglig leder og regionsleder, og danner utgangspunkt for den enkelte barnehages videre mål og handlingsplan. STRATEGI FOR UTSATTE OG SÅRBARE BARN Med kunnskap kan barnehageansatte være betydningsfulle voksne for utsatte og sårbare barn i barnehagen. Vi har utarbeidet egne intranettsider med informasjon om hvordan barns rettssikkerhet ivaretas på best mulig måte. Sidene kan brukes både forebyggende og støttende når en hendelse har oppstått. Her finner ansatte bl.a. en veiviser for godt foreldresamarbeid, informasjon om lovverk knyttet til barns rettssikkerhet, samt prosedyrer for melding til barnevernet.

7 1.2. Etiske verdier og handlinger i møte med ansatte Kanvas har som mål å være en ansvarlig arbeidsgiver. Vi har en personalpolitikk som legger vekt på egen betydning, mangfold og nærvær. ETISKE RETNINGSLINJER I KANVAS Kanvas har utarbeidet etiske retningslinjer for alle ansatte, og krever høye etiske standarder av alle som handler på vegne av Kanvas. De etiske retningslinjene omhandler de ansattes etiske handlinger i møte med barna, samt etiske handlinger i arbeid for Kanvas. Alle må rette seg etter gjeldende lover og forskrifter og utføre jobben i samsvar med våre verdier, pedagogiske plattform og målhierarki. KOMPETANSEUTVIKLING Gjennom Kanvas kompetanseutviklingsprogram skal alle ansatte oppleve å få et tilbud som styrker deres kompetanse. Gjennom Kanvas lederutviklingsprogram følger alle daglige ledere og assisterende ledere i Kanvas-barnehager et program basert på forelesninger og veiledning i nettverksgrupper. Tilsvarende følger alle pedagogiske ledere et fagprogram spesielt utviklet for deres ansvarsområde. Kanvas har et bredt tilbud med kompetansehevende tiltak og inspirasjonskurs til alle assistenter og fagarbeidere i regi av Kanvas-skolen. Vi tilbyr studiestøtteordning for videreutdanning, med stipend og permisjonsordninger ved behov. Vi har flere assistenter som tar barnehagelærerutdanning på deltid og barnehagelærere som tar deltidsstudier på masternivå. ARBEIDSMILJØ Kanvas jobber stadig med å styrke arbeidsmiljøet for å gi grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon for de ansatte. Kanvas har nulltoleranse for mobbing og trakassering. NÆRVÆR I Kanvas har det de siste årene vært særlig jobbet med å høyne medarbeidernes nærvær. Et høyt nærvær er viktig for å gi stabilitet i forhold til hvem som hver dag møter barn og foreldre. Det påvirker arbeidsmiljø, effektivitet og virksomhetens evne til å gjennomføre de planer som er lagt. I Kanvas har vi utviklet rutiner for å følge opp våre nærværsfaktorer: tydelige mål for sitt arbeid tydelige forventninger fra sin leder og sine medarbeidere å bli sett, hørt og anerkjent av sin leder mestring i arbeidet medvirkning og påvirkning på egen arbeidssituasjon åpenhet for mangfold og aksept for ulikheter mulighet for personlig og faglig utvikling MANGFOLD Kanvas mål er å ha en mangfoldig personalgruppe. Det er et ønske å speile samfunnet og være gode rollemodeller for barna og sektoren ved å ha ansatte med ulikt kjønn, ulik alder, ulik etnisitet og ulik funksjonsevne. Vi har en målsetning om at minst 30% av våre ansatte skal være menn. Kanvas gjennomfører tiltak for å styrke mangfoldet både ved rekruttering, ved deltagelse i tiltak for arbeidstrening gjennom NAV og gjennom en egen seniorpolitikk i Kanvas. KANVAS ER EN IA-BEDRIFT IA er forkortelsen for et inkluderende arbeidsliv og stammer fra Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, som er inngått mellom partene i arbeidslivet og regjeringen. Avtalens hovedmål er å gi plass til alle som kan og vil arbeide. 7

8 2. MILJØHENSYN OG FORBRUK 8 Den daglige driften til Kanvas er i liten grad belastende for miljøet i form av utslipp og forbruk. Gjennom samfunnsmandatet gis Kanvas en mulighet til å jobbe med holdningsskapende arbeid innen miljø og forbruk - for barna som går i barnehagene, for deres foreldre og for de ansatte. MILJØFYRTÅRN Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Kanvas administrasjon, og flere av barnehagene, er Miljøfyrtårnsertifiserte. Kanvas har utdannet en ansatt til bransjeekspert for Miljøfyrtårnsertifiseringer av barnehager. Denne bransjeeksperten bistår Kanvasbarnehagene i arbeidet for å oppnå en sertifisering. HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID OG GJENBRUK Vi legger til rette for at barna i barnehagene deltar aktivt i det miljørettede arbeidet. De fleste Kanvas-barnehager kildesorterer avfall og involverer barna i dette arbeidet. Flere har også jobbet med tematikken som prosjekt sammen med barna i barnehagen. Det jobbes med barnas holdninger til å spare energi, f.eks. ved å skru av lys, og være bevisst forbruk av vann, såpe og papir. På denne måten blir det holdningsskapende arbeidet en del av det pedagogiske opplegget i barnehagen. Eiendomsavdelingen har et system hvor overflødig inventar eller utstyr til en Kanvas-barnehage kan gjenbrukes der det er behov i en annen Kanvas-barnehage. De små hjelperne er et prosjekt der vaktmesterne involverer barna i barnehagene i jobber som utføres i barnehagen. Det kan være reparasjoner av leker, møbler og annet som skal fikses inne i barnehagen. Barna deltar også i aktiviteter utendørs, som for eksempel montering av apparater på barnehagens uteområde, gulvlegging og enkle byggeprosjekter. Prosjektet bidrar til: at barna lærer å ta vare på verdiene rundt seg og får et eierforhold til barnehagen sin. at barna lærer å ta vare på miljøet og utvikler en holdning om mindre bruk og kast. likestilling jenter og gutter skal involveres på lik linje og få samme muligheter. barns medvirkning, fordi erfaring viser at barn i liten grad involveres i denne type arbeid selv om de selv ønsker det. ENERGIFORBRUK, AVFALLSHÅNDTERING OG TRANSPORT Kanvas gjør innkjøp av energi gjennom en kollektiv avtale forhandlet og administrert av PBL (Private barnehagers landsforbund), kalt PBL Kraft. Leverandøren garanterer strøm fra 100 prosent fornybare energikilder som vann- og vindkraft og strømproduktet PBL Kraft sparer slik miljøet for forurensende utslipp. Eiendomsavdelingen i Kanvas har konsentrert mye av sitt arbeid rundt å vedlikeholde og dimensjonere Kanvasbarnehagenes ventilasjonsanlegg og varmeanlegg for å oppnå et bedre forhold mellom inneklima og energi benyttet. Avfallshåndtering i Kanvas-barnehagene praktiseres i henhold til de ulike vertskommunenes praksis for sortering og gjenvinning. Barnehager som har oppnådd miljøfyrtårnsertifisering sorterer og gjenvinner søppel i henhold til de krav som stilles i sertifiseringen. I Kanvas er det ingen kultur for å benytte taxi til og fra møter. De ansatte benytter i stor utstrekning offentlig transport. Det foregår noe reisevirksomhet med fly i forbindelse med samlinger for daglige ledere. Videokonferanse i de nevnte sammenhenger er ikke er et egnet alternativ.

9 3. ETTERRETTELIGHET, TRANSPARENS OG BEDRIFTSDEMOKRATI Kanvas har en målsetting om at alle våre interessenter opplever åpenhet og tilgjengelighet i ethvert møte med virksomheten. Det krever at vi er etterrettelige og transparente i alle handlinger. Kanvas har utviklet systemer, etablert utvalg og innført rutiner som ivaretar arbeidsmiljøet, bedriftsdemokratiet og helse, miljø og sikkerhet i vår virksomhet. INNKJØP Kanvas har en innkjøpsveileder som skal brukes av alle barnehagene og administrasjonen i Kanvas. Alle Kanvas leverandører må forholde seg til våre krav. Målet med innkjøpsveilederen er å anskaffe varer på en måte som bidrar til effektiv drift, best mulig økonomisk resultat og med høy etisk og miljømessig standard. Dette gjelder også for drifts- og vedlikeholdsavtaler. Dette innebærer at alle innkjøpsansvarlige alltid skal gjøre en vurdering om innkjøpet er nødvendig og etterspør miljømerking på produkter der det er relevant. Kanvas krav til leverandører Ansatte hos våre leverandører skal ha arbeids- og oppholdstillatelse i Norge og motta lønn etter gjeldende tariff. Våre leverandører skal kunne dokumentere at de er à jour med betaling av skatter og avgifter. Våre leverandører skal kunne dokumentere og vise i praksis at de har en aktiv miljøprofil. Våre leverandører skal følge HMS-regler tilpasset sin virksomhet. Leverandøren skal forplikte seg i forhold til kvalitet, utførelse og oppgitt pris på innkjøp. All leveranse i barnehagene skal skje på en måte som ikke er støtende for barna mht språkbruk og atferd. Leverandører skal presentere seg, sitt firma og oppgaver som skal utføres eller varer som skal leveres til daglig leder i barnehagen, eller annen ansatt. Leverandører som utfører bygningsmessige arbeider skal rydde etter seg etter utført jobb og følge anbefalte sikkerhetsrutiner egnet for barnehager. ANTI-KORRUPSJON I Kanvas og i Kanvas-barnehagene er det liten risiko eller mulighet for korrupsjon blant de ansatte. Imidlertid er det innført noen tiltak for kontroll, som øvre beløpsgrenser og dobbelt signatur. Daglig leder i barnehagene disponerer kun betalingskort, ikke kredittkort. TRANSPARENS Alle beslutninger og handlinger i Kanvas skal være transparente dette gjelder for alle nivåer i virksomheten. Derfor er det etablert kanaler og rutiner for deling av informasjon og dialog, både eksternt og internt. På Kanvas internettside synliggjør vi de mål og normer vi jobber for å nå. Kanvas velger også å presentere sin personalpolitikk på internettsidene. Intranettet til Kanvas er en viktig kilde til intern informasjon. Her kan de ansatte finne informasjon om styrets arbeid og referater fra alle styremøter. I tillegg er målhierarkiet og handlingsplaner beskrevet. Intranettet fungerer også som en kunnskapsbank og et oppslagsverk. Det er etablert flere møteplasser og fora for å sikre at dialogen går både horisontalt og vertikalt i organisasjonen. Fokusgruppen, en utvidet ledergruppe med representanter for de daglige lederne i barnehagene, har to møter i året. Involvering og medvirkning av medarbeidere bidrar til engasjement og eierskap til felles mål. Derfor har vi alltid med representanter fra de ansatte i Kanvas-barnehagene når det nedsettes arbeidsgrupper for å jobbe med strategisk utvikling. Det gjennomføres årlig medarbeiderundersøkelse i Kanvas Medarbeiderundersøkelsen er, i likhet med brukerundersøkelsen, et viktig lederverktøy. Resultatene fra begge undersøkelsene gjøres kjent for alle medarbeidere og danner utgangspunkt for å jobbe med teamutvikling og lederutvikling i barnehagene. BEDRIFTSDEMOKRATI I Kanvas legges det vekt på bedriftsdemokrati som gjør det mulig for alle ansatte å være involvert. Ansatte-representanter til styret og Arbeidsmiljøutvalget (AMU) velges gjennom egne valgprosesser av ansatte. De tillitsvalgte har egne kommunikasjonskanaler med de ansatte, 9

10 10 og det gjennomføres drøftingsmøter med representanter for ledelsen. I tillegg er det etablert prosjektgrupper og fokusgrupper som har som mål å styrke kommunikasjonskanaler for å bli hørt og påvirke Kanvas beslutninger og strategiske valg. Ansatte-representanter i styret I Kanvas styret er det to demokratisk valgte ansatte-representanter. Deres spesielle mandat, i tillegg til å fungere som styremedlemmer på lik linje med de øvrige medlemmene i styret, er å løfte saker fra de ansatte, samt å ivareta de ansatte i behandling av saker i styret. ARBEIDSMILJØUTVALG Arbeidsmiljøutvalget deltar i planleggingen av verne- og miljøarbeidet og følger nøye utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. Utvalget er et besluttende og rådgivende organ som skal virke for gjennomføringen av arbeidsmiljølovgivningen i Kanvas. I utvalget sitter tre demokratisk valgte representanter for de ansatte inkludert hovedvernombudet i Kanvas. I tillegg har utvalget tre representanter fra arbeidsgiversiden. AMU utarbeider en årlig handlingsplan, på bakgrunn av ønsker og behov fra barnehagene, som gjøres tilgjengelig for alle ansatte på Kanvas intranettsider. HMS-RUTINER OG VERNEOMBUD Kanvas jobber for å ha gode HMS-rutiner, og har utarbeidet en HMS-håndbok som er tilgjengelig for de ansatte på intranettet. Håndboken er et aktivt verktøy i daglig HMS-arbeid og fungerer i tillegg som en kompetansebank og et oppslagsverk. Alle barnehagene har verneombud som har ansvar og oppgaver knyttet til HMS-arbeidet i sin barnehage. De deltar på nettverksmøter og HMS-samlinger i regi av Kanvas. Disse møtene har til hensikt å øke kompetansen til verneombudene. I tillegg skal verneombudene bidra til at Kanvas når målene for sitt HMSarbeid gjennom innsats på egen arbeidsplass. Det rapporteres på alvorlige HMS-hendelser internt, slik at hele organisasjonen kan lære av erfaringer. TILLITSVALGTE FOR ARBEIDSTAKERORGANISASJONENE I Kanvas er det tillitsvalgte representanter for de tre arbeidstakerorganisasjonene som representerer sektoren. Arbeidsgiver og tillitsvalgte skal påse at rettigheter og plikter overholdes i henhold til lov, regler og tariffavtale. Begge parter har en gjensidig plikt til å gjøre sitt beste for å skape og opprettholde et godt samarbeid. Partene kan ta opp og søke løst eventuelle problemer eller andre saker på en åpen og konstruktiv måte. Det er opprettet en egen intranettside som presenterer de tillitsvalgte. I tillegg er møteplan og referater fra møter mellom de tillitsvalgte og Kanvas administrasjon og ledelse tilgjengelig for alle ansatte.

11 4. SAMARBEID MED IDEELLE OG HUMANITÆRE ORGANISASJONER SAMARBEIDSAVTALE MED UNICEF Kanvas har i flere år hatt en samarbeidsavtale med UNICEF. Gjennom avtalen ønsker partene å oppnå økt fokus på det arbeidet begge parter gjør for barn i Norge og i verden. Kanvas bidrar med kompetanse, kunnskap om barnehagesektoren og stiller våre kommunikasjonskanaler og møteplasser til disposisjon. Blant annet bruker UNICEF Kanvas som kanal for å nå ut med FNs Barnekonvensjon. Kanvas gir også støtte til UNICEFs vaksineprogram i julegave til sine ansatte. UNICEFs prosjekt «Den ene» setter fokus på barn og unge som strever, og belyser viktigheten av å se og inkludere disse barna. I dette prosjektet har Kanvas bidratt med sin kompetanse til utformingen av et opplegg for barnehagepersonell og for foreldre med barn i barnehage. Opplegget består av materiell i form av et hefte: Du er viktigere enn du tror også for andres barn og en egen nettside for prosjektet. Kanvas har også bidratt med innspill til Den ene-julekalenderen og «Feriesentralen», i tillegg til å markedsføre aktivitetene. LOKALT ENGASJEMENT Samarbeidet med UNICEF bidrar til et engasjement for og kunnskap om humanitært arbeid blant Kanvas ansatte. De ansatte opplever stolthet og tilhørighet til Kanvas som har engasjement for barn både i egne barnehager, men også bidrar til at barn utenfor vårt system får en bedre hverdag. Mange av Kanvas-barnehagene gjennomfører aktiviteter som gir midler som støtter ulike humanitære organisasjoner med prosjekter enten i Norge eller i utlandet. Da er gjerne aktiviteten del av et pedagogisk opplegg i barnehagen. 11

12

1. ETISKE HANDLINGER FOR BARN, ANSATTE OG FORELDRE Kanvas er en menneskebedrift vi skaper handling og verdi i møtene mellom ansatte i Kanvas og våre

1. ETISKE HANDLINGER FOR BARN, ANSATTE OG FORELDRE Kanvas er en menneskebedrift vi skaper handling og verdi i møtene mellom ansatte i Kanvas og våre 6 1. ETISKE HANDLINGER FOR BARN, ANSATTE OG FORELDRE Kanvas er en menneskebedrift vi skaper handling og verdi i møtene mellom ansatte i Kanvas og våre interessenter. Kanvas driver etter ideelle prinsipper.

Detaljer

Kanvas rapport for samfunnsansvar 2011

Kanvas rapport for samfunnsansvar 2011 Kanvas rapport for samfunnsansvar 2011 1 1. Etiske handlinger for barn, ansatte og foreldre side 6 2. Miljøhensyn og forbruk side 14 3. Etterrettelighet, transparens og etterprøvbarhet i alle handlinger

Detaljer

KANVAS RAPPORT FOR VIRKSOMHETSSTYRING OG SAMFUNNSANSVAR 2012

KANVAS RAPPORT FOR VIRKSOMHETSSTYRING OG SAMFUNNSANSVAR 2012 KANVAS RAPPORT FOR VIRKSOMHETSSTYRING OG SAMFUNNSANSVAR 2012 1 INNHOLD 1. Etiske handlinger for barn, ansatte og foreldre...7 2. Miljøhensyn og forbruk... 17 3. Etterrettelighet, transparens og etterprøvbarhet

Detaljer

En engasjert hverdag på jobb i Kanvas. på jobb i Kanvas

En engasjert hverdag på jobb i Kanvas. på jobb i Kanvas En engasjert hverdag på jobb i Kanvas En engasjert hverdag på jobb i Kanvas Kanvas Små barn store muligheter Små barn store muligheter Helt siden 1986 har barnehagestiftelsen Kanvas vært pådriver for å

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

VEILEDER. Foreldresamarbeid

VEILEDER. Foreldresamarbeid VEILEDER Foreldresamarbeid Frampå 2013 2016 I Barnehagelovens 1 Formål er det samarbeidet med hjemmet som innleder lovteksten: «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Sandsvær barnehage SA "DET DU TROR OM MEG, SLIK DU ER MOT MEG, HVORDAN DU SER PÅ MEG, SLIK BLIR JEG" (M. Jennes) 1 Innholdsfortegnelse 1. Hovedmål. 3 2. Delmål... 3 3. Formål...

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Brukerundersøkelse Kanvas 2013

Brukerundersøkelse Kanvas 2013 Brukerundersøkelse Kanvas 2013 Trivsel Barnet mitt trives godt i barnehagen 63 35 98 97 98 97 Barnehagen er et trygt og godt sted for barnet mitt 65 33 98 97 98 98 Kommunikasjon Personalet holder meg oppdatert

Detaljer

Brukerundersøkelse Kanvas 2013

Brukerundersøkelse Kanvas 2013 Brukerundersøkelse Kanvas 2013 Trivsel Barnet mitt trives godt i barnehagen 80 18 98 100 98 98 Barnehagen er et trygt og godt sted for barnet mitt 80 20 100 98 98 98 Kommunikasjon 20132012 Kanv Reg. Personalet

Detaljer

Brukerundersøkelse Kanvas 2013

Brukerundersøkelse Kanvas 2013 Brukerundersøkelse Kanvas 2013 Trivsel Barnet mitt trives godt i barnehagen 79 17 97 100 98 98 Barnehagen er et trygt og godt sted for barnet mitt 83 14 97 96 98 98 Kommunikasjon 20132012 Kanv Reg. Personalet

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2017/2018:

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Felles pedagogisk plattform for de kommunale barnehagene i Lillehammer

Felles pedagogisk plattform for de kommunale barnehagene i Lillehammer Felles pedagogisk plattform for de kommunale barnehagene i Lillehammer. 2017-2021. God samordnet innsats gir trygghet, kompetanse og livsmestring. Vi har disse tre ordene som ledetråder for vårt arbeid:

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Årsplan 2015 Papaya Kanvas-barnehage

Årsplan 2015 Papaya Kanvas-barnehage Årsplan 2015 Papaya Kanvas-barnehage Barnehagens årsplan skal være et arbeidsdokument for de ansatte og skal bidra til å styre og evaluere det som foregår i barnehagen. Planen skal vise hvordan barnehagen

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Kommunikasjon og språk. Lokal rammeplan for barnehagene i Levanger kommune 2006-2010

Kommunikasjon og språk. Lokal rammeplan for barnehagene i Levanger kommune 2006-2010 Kommunikasjon og språk Lokal rammeplan for barnehagene i Levanger kommune 2006-2010 INNHOLD 1. INNLEDNING 3 2. FORMÅL 3. HOVEDSATSNINGSOMRÅDE 5. PLANLEGGING 7 5. VURDERING OG DOKUMENTASJON 8 6. KOMPETANSEHEVING

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

Generell medvirkning vs. medbestemmelse og styringsrett. 12. juni 2014 Verneombudseminar v/ Personaldirektør Irene Sandlie

Generell medvirkning vs. medbestemmelse og styringsrett. 12. juni 2014 Verneombudseminar v/ Personaldirektør Irene Sandlie Generell medvirkning vs. medbestemmelse og styringsrett 12. juni 2014 Verneombudseminar v/ Personaldirektør Irene Sandlie Godt arbeidsmiljø Tillitsvalgte Verneombud Medvirkning Medbestemmelse Arbeidsgiver

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Innholdsfortegnelse 1. Overordnede kommunale mål... 2 2. Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 3. Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål... 6

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE CAMEMBERT N KANVAS- BARNEHAGE

BRUKERUNDERSØKELSE CAMEMBERT N KANVAS- BARNEHAGE BRUKERUNDERSØKELSE CAMEMBERT N KANVAS- BARNEHAGE 2013 Trivsel Barnet mitt trives godt i barnehagen 79 21 100 100 98 98 Barnehagen er et trygt og godt sted for barnet mitt 78 22 100 98 98 98 Kommunikasjon

Detaljer

Totalt for Kanvas-barnehagene Antall innkomne svar: 2407 TNS Gallup 2013

Totalt for Kanvas-barnehagene Antall innkomne svar: 2407 TNS Gallup 2013 Trivsel Barnet mitt trives godt i barnehagen 78 20 98 98 Barnehagen er et trygt og godt sted for barnet mitt 76 22 98 97 Kommunikasjon Personalet holder meg oppdatert om hvordan barnet mitt har det i barnehagen

Detaljer

Totalt for Rudshøgda Antall innkomne svar: 64 TNS Gallup 2013

Totalt for Rudshøgda Antall innkomne svar: 64 TNS Gallup 2013 Trivsel Barnet mitt trives godt i barnehagen 67 23 8 91 93 98 98 Barnehagen er et trygt og godt sted for barnet mitt 61 33 5 94 100 98 98 Kommunikasjon Personalet holder meg oppdatert om hvordan barnet

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Hovedmål for Arbeidsgiverpolitisk plattform 2020 1. Asker kommune er en attraktiv og foretrukket arbeidsgiver 2. Asker kommune er en innovativ,

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Høringssvar vedrørende forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver pr

Høringssvar vedrørende forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver pr Til Kunnskapsdepartementet Høringssvar vedrørende forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver pr. 20.10.16 Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Likestillingssenteret

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Foreldrene oppfordres til å gi personalet tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan ha et best mulig samarbeid.

Foreldrene oppfordres til å gi personalet tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan ha et best mulig samarbeid. Årsplan for Einerhaugen Barnehage SA! Denne årsplanen ligger til grunn for vårt arbeid i barnehagen. Årsplanen er ment å være et arbeidsredskap for personalet samtidig som den skal si noe om hvilke tanker

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Levanger kommune Språk og kommunikasjon. lokal rammeplan for barnehagene i Levanger kommune. (forslag )

Levanger kommune Språk og kommunikasjon. lokal rammeplan for barnehagene i Levanger kommune. (forslag ) Levanger kommune 2006-2010 Språk og kommunikasjon lokal rammeplan for barnehagene i Levanger kommune (forslag 09.11.06) INNHOLD 1. INNLEDNING 2. FORMÅL 3. HOVEDSATSNINGSOMRÅDE 4. PLANLEGGING 5. VURDERING

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE 01.01.2015 ULNA AS PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE Hvordan skape et positivt selvbilde hos barn? For at barnet skal utvikle et positivt selvbilde, må det møte positive holdninger fra barn og voksne.

Detaljer

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1.3 Fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 4 1.4 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Oppgaveveiledning for alle filmene

Oppgaveveiledning for alle filmene Oppgaveveiledning for alle filmene Film 1 Likestilling Hvorfor jobbe med dette temaet: Lov om barnehager: Barnehagen skal fremme likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Rammeplan for

Detaljer

Deanu gielda-tana kommune

Deanu gielda-tana kommune Deanu gielda-tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK KST 15/6-17 2 Visjon: Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk: Et samfunn hvor alle kan leve det «gode

Detaljer

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage Tønsberg kommune «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage INNLEDNING Sammen om barna - samarbeid mellom hjem og barnehage, er utarbeidet både som en forventningsavklaring og som et arbeidsverktøy

Detaljer

Sammen Barnehager. Mål og Verdier

Sammen Barnehager. Mål og Verdier Sammen Barnehager Mål og Verdier Kjære leser Rammeplan for barnehager legger de sentrale føringene for innholdet i alle norske barnehager. Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere

Detaljer

Totalt for Den Blå Appelsin Antall innkomne svar: 49 TNS Gallup 2013

Totalt for Den Blå Appelsin Antall innkomne svar: 49 TNS Gallup 2013 Trivsel Barnet mitt trives godt i barnehagen 86 14 100 97 98 98 Barnehagen er et trygt og godt sted for barnet mitt 94 6 100 97 98 98 Kommunikasjon Personalet holder meg oppdatert om hvordan barnet mitt

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE 2017-2020 Gjelder fra november 2017 til november 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Barnehagens samfunnsmandat... 3 Bråten barnehages verdiplattform og visjon...

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as 1 Innholdsfortegnelse: Innledning s.2 Menneskerettigheter s.3 Arbeidstaker rettigheter og sosiale forhold s.4 Ytre miljø s.5 Bekjempelse av korrupsjon s.6 Revisjoner

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Kvalitetsdokument for SFO Formålet med kvalitetsdokumentet Opplæringsloven 13-7 pålegger alle kommuner å ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2016/2017:

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Rullering Plan for utviklingsmål i barnehagene i Fet. Hovedmål

Rullering Plan for utviklingsmål i barnehagene i Fet. Hovedmål Rullering 2012 1 Plan for utviklingsmål i barnehagene i Fet Hovedmål 2012-2015 Rullering 2012 2 UTVIKLINGSPLAN FOR BARNEHAGENE I FET KOMMUNE Utviklingsplanen for barnehagene i Fet har som mål å Sikre at

Detaljer

Retningslinjer. ansvarlige investeringer. KLP-fondene

Retningslinjer. ansvarlige investeringer. KLP-fondene Retningslinjer ansvarlige investeringer 20 15 KLP-fondene Dato: 19.06.2015 KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer er basert på KLP-konsernets tilslutning til FNs Global Compact I og FNs

Detaljer

Velkommen til foreldremøte

Velkommen til foreldremøte Velkommen til foreldremøte 20.09.16 Barnehagens overordnede målsettinger Barnehagen arbeider etter Lov om barnehager og Rammeplan. Nytt formål for barnehager trådte i kraft 1. august 2010. På denne bakgrunn

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Læring i alt for alle

Læring i alt for alle ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 Tiurkroken barnehage Læring Visjon: i alt for alle Læring i alt for alle 1 Vår pedagogiske profil: «Læring i alt for alle» Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

AVDELING FOR OPPVEKST

AVDELING FOR OPPVEKST AVDELING FOR OPPVEKST Utviklingsplan (virksomhetsplan) for perioden: 2016-2020 For ansvar: 2168 Tjenesteenhet: Egge barnehage/egge ressursbarnehage Ansvarlig tjenesteenhetsleder: Anne Stuevold Fokusområde

Detaljer

Læringsmiljø og relasjoner

Læringsmiljø og relasjoner Læringsmiljø og relasjoner Arbeide systematisk med kvaliteten på innholdet i barnehagehverdagen Et ønske om å synliggjøre det didaktiske arbeidet - der læringsprosessen og refleksjon gis større betydning

Detaljer

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Mobbing og krenkende adferd s. 1 ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Opplæringslovens 1og 9a Barnehagelovens 1 Om mobbing og krenkende atferd et forpliktende arbeid for et

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HANDLINGSPLAN 2016 2018 // UNIVERSITETET I BERGEN HR-AVDELINGEN HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 2016 2018 HR-AVDELINGEN 2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET VED UiB ET GODT

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage -med livslang lyst til lek og læring Årsplan for Sørumsand barnehage År 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV SØRUMSAND BARNEHAGE... 4 VERDIGRUNNLAG... 5 OMSORG, LEK OG LÆRING... 6 FAGOMRÅDENE... 7

Detaljer

Kulturbarnehagens handlingsplan mot mobbing

Kulturbarnehagens handlingsplan mot mobbing Kulturbarnehagens handlingsplan mot mobbing Innholdsfortegnelse Innledning og lovgrunnlag 2 Hva er mobbing? 3 Ulike typer mobbing 3 Hvilket ansvar har vi? 4 Hva gjør vi i Kulturbarnehagen for å forebygge

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune.

Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune. Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune. Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalgets møte den.. Innholdsfortegnelse Forord... 3 Hensynet til innbyggerne... 3 Hensynet til kommunens omdømme... 3 Lojalitet...

Detaljer

Kompetanse for fremtidens barnehage

Kompetanse for fremtidens barnehage Skole- og barnehageetaten Sandefjordsbarnehagene Kompetanse for fremtidens barnehage Kompetanseplan for Sandefjordsbarnehagene Kommunale og private barnehager 2015-2020 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning...5

Detaljer

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2017 2019 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS-handlingsplan) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er forankret i universitetets HMS - handlingsplan,

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter:

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter: Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro As sitt formål er å skape arbeidsplasser for personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud. Leva-Fro As skal også tilby yrkesmessig

Detaljer

Sammen for. kvalitet. Kvalitetsutviklingsplan for barnehagene i Bergen

Sammen for. kvalitet. Kvalitetsutviklingsplan for barnehagene i Bergen Sammen for kvalitet Kvalitetsutviklingsplan for barnehagene i Bergen 2013-2016 I 1964 gikk knappe 10 000 barn i hele Norge i barnehage, i dag er tallet økt til nesten 300 000 barn. Utbyggingen av barnehageplasser

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Notat Til: AMU Dato: 8. mars 2017 Kurs for LAMU IA-arbeid i praksis. Avdeling for Personalstøtte og bedriftshelsetjenesten ønsker å tilby kompetansefremmende

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver høringssvar fra PBL

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver høringssvar fra PBL Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO postmottak@kd.dep.no Att. Barnehageavdelingen Bodø, 16. januar 2017 Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver høringssvar fra PBL Det vises til

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

ARBEIDSGIVER- STRATEGI

ARBEIDSGIVER- STRATEGI ARBEIDSGIVER- STRATEGI Innledning Dette dokumentet beskriver Grue kommune sin arbeidsgiverpolitikk og verdigrunnlaget for denne. Her synliggjøres fokusområder, mål, suksessfaktorer og handlinger som arbeidsgiver

Detaljer

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene Den som slutter å bli bedre slutter å være bra Vennesla kommune Kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 1 Nasjonal strategi: Kompetanse

Detaljer

Stiftelsen Kanvas viser til forespørsel om innspill til veileder om språkkartlegging og språkstimulering.

Stiftelsen Kanvas viser til forespørsel om innspill til veileder om språkkartlegging og språkstimulering. Møllergata 12 0179 Oslo tlf 22 40 58 40 faks 22 41 22 05 www.kanvas.no org nr 971 272 643 Utdanningsdirektoratet post@utdanningsdirektoratet.no Oslo, den 31. august 2012 Innspill til veileder om språkkartlegging

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Å HØRE TIL. En plan mot mobbing for Romolslia barnehage

Å HØRE TIL. En plan mot mobbing for Romolslia barnehage Å HØRE TIL En plan mot mobbing for Romolslia barnehage Rammeplanen sier at barnehagen skal forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre.

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016

Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016 Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016 Nord-Trøndelag fylkeskommune som arbeidsgiver Vedtatt: RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2013 Nordby barnehage Visjon: Hjerterom for alle Vår pedagogiske profil: «Læring i alt for alle!» Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..»

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» I Leva-Fro AS har vi tro på at ethvert menneske har

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing - forebyggende tiltak og rutiner ved mobbing

Handlingsplan mot mobbing - forebyggende tiltak og rutiner ved mobbing Handlingsplan mot mobbing - forebyggende tiltak og rutiner ved mobbing 1 Innhold Arbeidsgruppens sammensetning og arbeidsform... 3 Formål... 3 Mobbing definisjon... 3 Lovverk... 3 Forebyggende tiltak...

Detaljer

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Det som blir det gjennomgående temaet dette barnehageåret er mer et resultat av endrede rammebetingelser enn et tema ut fra det pedagogiske innholdet.

Detaljer

BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN

BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN INNHOLD Innledning side 3 Rammeplan side 4 Asker Kommune side 4 Barnehagens visjon side 5 Våre verdier side 6 Mål side 7 Sosial kompetanse side 8 Barn med individuelle

Detaljer