KANVAS RAPPORT FOR SAMFUNNSANSVAR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KANVAS RAPPORT FOR SAMFUNNSANSVAR"

Transkript

1 KANVAS RAPPORT FOR SAMFUNNSANSVAR

2 1. KANVAS BIDRAG TIL UTVIKLING AV SAMFUNNET MILJØHENSYN OG FORBRUK ETTERRETTELIGHET, TRANSPARENS OG BEDRIFTSDEMOKRATI SAMARBEID MED IDEELLE OG HUMANITÆRE ORGANISASJONER

3 KANVAS RAPPORT FOR SAMFUNNSANSVAR Som ideell barnehagestiftelse er Kanvas en forvalter av fellesskapets midler, og de midlene vi får i offentlig støtte skal komme barn og barnehagesektoren til gode. Samfunnsansvar i Kanvas handler om hvordan verdier skapes, og hvordan vår tilstedeværelse påvirker mennesker, miljø og samfunn. Dette innebærer å integrere samfunns- og miljømessige hensyn i strategi og daglig drift. Gjennom Kanvas strategi for samfunnsansvar har Kanvas et mål om å skape verdi for barn, ansatte, foreldre og samarbeidspartnere. Vårt ideelle formål er også et samfunnsmandat - vi skal bidra til å bedre barns oppvekstvilkår og til å utvikle barnehagesektoren. Kanvas vil i det følgende beskrive på hvilken måte Kanvas tar samfunnsansvar. Stiftelsen har særlig fokus på sitt samfunnsansvar innen: 1 Kanvas bidrag til utvikling av samfunnet 1.1 Etiske verdier og handlinger i møte med barn og foreldre 1.2 Etiske verdier og handlinger i møte med ansatte 2 Miljøhensyn og forbruk 3 Etterrettelighet, transparens og bedriftsdemokrati 4 Samarbeid med humanitære organisasjoner Kanvas støtter FN s Global Compacts prinsipper for samfunnsansvar. I arbeidet med rapporten er disse prinsippene lagt til grunn. Kilde: FN s global compact MENNESKERETTIGHETER 1. Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. 2. Påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene. STANDARDER FOR ARBEIDSLIVET 3. Bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at retten til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis. 4. Sikre at alle former for tvangsarbeid avskaffes. 5. Sikre at barnearbeid reelt avskaffes. 6. Sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes. MILJØ 7. Bedrifter skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer, 8. Ta initiativ til fremme av økt miljøansvar. 9. Oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi. 3 BEKJEMPELSE AV KORRUPSJON 10. Bedrifter skal bekjempe enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser

4 1. KANVAS BIDRAG TIL UTVIKLING AV SAMFUNNET 4 I dag er det ikke lenger et spørsmål om ettåringer skal gå i barnehagen, men hvordan barnehagen møter ettåringene. Forskning viser at de ansattes kunnskap og kompetanse om barns behov er avgjørende for å fremme barns utvikling. I tråd med Kanvas formål, skal Kanvas gjennom intern og ekstern kompetanseutvikling bidra til å øke kvaliteten og statusen i barnehagesektoren, samt bidra til nytenking og utvikling. Ved å overoppfylle nasjonale normer og være en pådriver i utvikling av norsk barnehagesektor, bidrar Kanvas til å gi flere barn en bedre start på livet, ikke bare barna i Kanvas-barnehager. For Kanvas er det et grunnleggende kvalitetskriterium at alle barn og ansatte opplever en meningsfull og stimulerende hverdag. Gode forhold for barns selvstyrte lek er, sammen med et godt tilrettelagt pedagogisk tilbud, en forutsetning for at hvert barn lærer og utvikler seg på best mulig måte. Det er lønnsomt for samfunnet å fylle barnehagene med kvalitet, fordi vår fremtidige konkurransekraft er samlet i hodene på neste generasjon. Derfor har Kanvas satt seg som mål at minst halvparten av de ansatte skal være barnehagelærere. Kanvas er en pådriver for å øke pedagognormen i norske barnehager, med sin storsatsning på 50% andel barnehagelærere innen utgangen av For å ivareta og forsterke god kvalitet bruker Kanvas mye tid og ressurser på å rekruttere og videreutvikle kompetanse. Barnehagesektoren etterlyser mer forskning knyttet til sektoren, for å gi flere objektive kriterier som grunnlag for beslutninger. Kanvas mener at forskning i praksisfeltet hvor barnehagens personale er aktivt med i forskningsstudien, kan bidra til å skape en forståelse og eierforhold til resultatene, og bidra til fornyet pedagogisk praksis. Kanvas samarbeider med flere høyskoler og universiteter, blant annet ved at masterstudenter får tilgang på å hente inn data fra våre barnehager. I 2013 skapte Kanvas historie med ansettelsen av en doktorgradsstipendiat som blir barnehagesektorens aller første nærings-ph.d. Doktorgradsstipendiaten skal forske på barns utvikling gjennom de yngste barnas evne og vilje til å ta fysisk risiko i lek. Resultater fra prosjektet skal benyttes til å styrke forståelsen av de yngste barnas behov for fysisk utfoldelse og utvikling, og bidra til bedre tilrettelegging av barnehagehverdagen for de yngste barna. I 2014 har Kanvas utviklet og implementert en egen didaktisk modell. Begrepet didaktikk brukes i pedagogikken om det som har å gjøre med tilrettelegging for læreprosesser. Barnehagepedagogikken i Kanvas skal bygge på barns perspektiv og innspill i lek og læring. Kanvas didaktiske modell tar derfor opp to viktige sider ved det pedagogiske arbeidet i barnehagen det å planlegge for læring samtidig som barns medvirkning har innflytelse på innhold og metoder.

5 1.1. Etiske verdier og handlinger i møte med barn og foreldre Kanvas er en menneskebedrift vi skaper handling og verdi i møter mellom ansatte i Kanvas og våre interessenter. I vårt formål er det nedfelt at Kanvas skal bidra til å bedre barns oppvekstvilkår og foreldrenes hverdag. Våre handlinger i møte med barn tar utgangspunkt i Kanvas pedagogiske plattform. LIKEVERD OG MEDVIRKNING Kanvas pedagogiske plattform legger til grunn et menneskesyn der barn og voksne er likeverdige. Kanvas mener mennesket har iboende muligheter til å utvikle seg selv i samspill med omgivelsene. Barns meninger skal høres og respekteres. Den individuelle rettigheten ivaretas - et barn har likeverd som en voksen, men det er forskjell i kunnskap og erfaring mellom barn og voksen. De voksne er alltid ansvarlige. De har ansvar for å bidra til barnas utvikling og gi dem mulighet for å medvirke. I Kanvas er medvirkning en måte å jobbe sammen på ikke bare en demokratisk verdi. LIKESTILT PEDAGOGIKK Barn vokser opp i et samfunn hvor kjønn fortsatt er en faktor som påvirker hvordan det går med dem i livet. Et sentralt spørsmål er om ansatte i barnehagen ubevisst er med på å opprettholde tradisjonelle forventninger til gutter og jenter, eller om de bidrar til at barn har varierte muligheter uavhengig av kjønn? Et av Kanvas formål er at våre barnehager skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett og hørt og oppmuntres til å delta i alle aktiviteter i barnehagen. På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Kanvas i samarbeid med Likestillingssenteret og Dronning Maud Minnes Høgskole utviklet og reist landet rundt for å gjennomføre et landsdekkende undervisningsopplegg om praktisk likestillings- og likeverdsarbeid for ansatte i barnehager. Prosjektet bidrar til at likestillingsarbeidet forankres lokalt og regionalt via fylkesmanns embetene og i kommunesektoren. I forbindelse med prosjektet er det utviklet en veileder og et verdispill. LEKENDE LÆRING Kanvas læringssyn bygger på at læring skjer gjennom bruk av språk og deltakelse i sosial praksis. Voksne kan ikke overføre sin kunnskap direkte til barn, barn må selv bygge opp sin forståelse ved å være medvirkende og deltagende i egen læringsprosess. I Kanvas skal vi tilby barn begreper, inntrykk og opplevelser som støtter læringsprosessen. Lek er barns viktigste aktivitet. Lekende læring er grunnlag for utforskning og bearbeidelse av inntrykk. Lek og vennskap er grunnlag for barns utvikling av sosial kompetanse og et godt språk. 5

6 6 BARNS HELSE Kanvas-barnehagene har som et strategisk mål å tilby sunt kosthold og tilpasset grov- og finmotorisk aktivitet til barna i barnehagen. Helsefremmende arbeid med kosthold og bevegelse stimulerer barnets utvikling på mange ulike plan, samt at det bidrar til å gi grunnlag for god fysisk og mental helse ved å danne holdning og øke kompetansen både hos barn, ansatte og foreldre. Kanvas har utviklet interne retningslinjer for kosthold og bevegelse for barn for å sikre et høyt kompetansenivå om både ernæring og bevegelse blant sine ansatte, samt å kunne tilby barna et sunt kosthold i barnehagehverdagen og uteog inne-områder som stimulerer til fysisk aktivitet. Mange Kanvas-barnehager har innført nye og sunnere ordninger for bursdagsfeiringer og andre markeringer i barnehagen. Kanvas tilbyr også foreldre informasjon om kosthold for barn, bl.a. på våre nettsider. Her kan foreldre finne tips til en sunn uke, gode idéer for sunnere bursdagsfeiring, oppskrifter til matallergikere, tips til mat og aktiviteter på tur, og mye mer. FORELDRESAMARBEID Et godt og tillitsfullt samarbeid mellom hjem og barnehage er viktig for det enkelte barnets trivsel, utvikling og læring. Samarbeid betyr regelmessig kontakt mellom hjemmet og barnehagen, i form av kommunikasjon i det daglige, foreldresamtaler og -møter, der barnehagen og foreldre utveksler informasjon og drøfter små og store spørsmål. I tillegg deler Kanvas sin kompetanse om barn på et eget område Kanvas nettsider, med relevant informasjon for foreldre med barn i barnehagen. Der kan foreldre finne gode tips om bl.a. tilvenning, barnehagehverdagen, språkutvikling, kosthold, barn og mediebruk, og overgang mellom barnehage og skole. Kanvas legger også til rette for foreldres medvirkning. Foreldre gis mulighet til påvirkning og medvirkning bl.a. gjennom lovpålagte samarbeidsutvalg (SU), som består av foreldrerepresentanter og den daglige lederen i barnehagen, og gjennom brukerundersøkelsen som gjennomføres årlig. Resultatene fra brukerundersøkelsen følges nøye opp av daglig leder og regionsleder, og danner utgangspunkt for den enkelte barnehages videre mål og handlingsplan. STRATEGI FOR UTSATTE OG SÅRBARE BARN Med kunnskap kan barnehageansatte være betydningsfulle voksne for utsatte og sårbare barn i barnehagen. Vi har utarbeidet egne intranettsider med informasjon om hvordan barns rettssikkerhet ivaretas på best mulig måte. Sidene kan brukes både forebyggende og støttende når en hendelse har oppstått. Her finner ansatte bl.a. en veiviser for godt foreldresamarbeid, informasjon om lovverk knyttet til barns rettssikkerhet, samt prosedyrer for melding til barnevernet.

7 1.2. Etiske verdier og handlinger i møte med ansatte Kanvas har som mål å være en ansvarlig arbeidsgiver. Vi har en personalpolitikk som legger vekt på egen betydning, mangfold og nærvær. ETISKE RETNINGSLINJER I KANVAS Kanvas har utarbeidet etiske retningslinjer for alle ansatte, og krever høye etiske standarder av alle som handler på vegne av Kanvas. De etiske retningslinjene omhandler de ansattes etiske handlinger i møte med barna, samt etiske handlinger i arbeid for Kanvas. Alle må rette seg etter gjeldende lover og forskrifter og utføre jobben i samsvar med våre verdier, pedagogiske plattform og målhierarki. KOMPETANSEUTVIKLING Gjennom Kanvas kompetanseutviklingsprogram skal alle ansatte oppleve å få et tilbud som styrker deres kompetanse. Gjennom Kanvas lederutviklingsprogram følger alle daglige ledere og assisterende ledere i Kanvas-barnehager et program basert på forelesninger og veiledning i nettverksgrupper. Tilsvarende følger alle pedagogiske ledere et fagprogram spesielt utviklet for deres ansvarsområde. Kanvas har et bredt tilbud med kompetansehevende tiltak og inspirasjonskurs til alle assistenter og fagarbeidere i regi av Kanvas-skolen. Vi tilbyr studiestøtteordning for videreutdanning, med stipend og permisjonsordninger ved behov. Vi har flere assistenter som tar barnehagelærerutdanning på deltid og barnehagelærere som tar deltidsstudier på masternivå. ARBEIDSMILJØ Kanvas jobber stadig med å styrke arbeidsmiljøet for å gi grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon for de ansatte. Kanvas har nulltoleranse for mobbing og trakassering. NÆRVÆR I Kanvas har det de siste årene vært særlig jobbet med å høyne medarbeidernes nærvær. Et høyt nærvær er viktig for å gi stabilitet i forhold til hvem som hver dag møter barn og foreldre. Det påvirker arbeidsmiljø, effektivitet og virksomhetens evne til å gjennomføre de planer som er lagt. I Kanvas har vi utviklet rutiner for å følge opp våre nærværsfaktorer: tydelige mål for sitt arbeid tydelige forventninger fra sin leder og sine medarbeidere å bli sett, hørt og anerkjent av sin leder mestring i arbeidet medvirkning og påvirkning på egen arbeidssituasjon åpenhet for mangfold og aksept for ulikheter mulighet for personlig og faglig utvikling MANGFOLD Kanvas mål er å ha en mangfoldig personalgruppe. Det er et ønske å speile samfunnet og være gode rollemodeller for barna og sektoren ved å ha ansatte med ulikt kjønn, ulik alder, ulik etnisitet og ulik funksjonsevne. Vi har en målsetning om at minst 30% av våre ansatte skal være menn. Kanvas gjennomfører tiltak for å styrke mangfoldet både ved rekruttering, ved deltagelse i tiltak for arbeidstrening gjennom NAV og gjennom en egen seniorpolitikk i Kanvas. KANVAS ER EN IA-BEDRIFT IA er forkortelsen for et inkluderende arbeidsliv og stammer fra Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, som er inngått mellom partene i arbeidslivet og regjeringen. Avtalens hovedmål er å gi plass til alle som kan og vil arbeide. 7

8 2. MILJØHENSYN OG FORBRUK 8 Den daglige driften til Kanvas er i liten grad belastende for miljøet i form av utslipp og forbruk. Gjennom samfunnsmandatet gis Kanvas en mulighet til å jobbe med holdningsskapende arbeid innen miljø og forbruk - for barna som går i barnehagene, for deres foreldre og for de ansatte. MILJØFYRTÅRN Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Kanvas administrasjon, og flere av barnehagene, er Miljøfyrtårnsertifiserte. Kanvas har utdannet en ansatt til bransjeekspert for Miljøfyrtårnsertifiseringer av barnehager. Denne bransjeeksperten bistår Kanvasbarnehagene i arbeidet for å oppnå en sertifisering. HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID OG GJENBRUK Vi legger til rette for at barna i barnehagene deltar aktivt i det miljørettede arbeidet. De fleste Kanvas-barnehager kildesorterer avfall og involverer barna i dette arbeidet. Flere har også jobbet med tematikken som prosjekt sammen med barna i barnehagen. Det jobbes med barnas holdninger til å spare energi, f.eks. ved å skru av lys, og være bevisst forbruk av vann, såpe og papir. På denne måten blir det holdningsskapende arbeidet en del av det pedagogiske opplegget i barnehagen. Eiendomsavdelingen har et system hvor overflødig inventar eller utstyr til en Kanvas-barnehage kan gjenbrukes der det er behov i en annen Kanvas-barnehage. De små hjelperne er et prosjekt der vaktmesterne involverer barna i barnehagene i jobber som utføres i barnehagen. Det kan være reparasjoner av leker, møbler og annet som skal fikses inne i barnehagen. Barna deltar også i aktiviteter utendørs, som for eksempel montering av apparater på barnehagens uteområde, gulvlegging og enkle byggeprosjekter. Prosjektet bidrar til: at barna lærer å ta vare på verdiene rundt seg og får et eierforhold til barnehagen sin. at barna lærer å ta vare på miljøet og utvikler en holdning om mindre bruk og kast. likestilling jenter og gutter skal involveres på lik linje og få samme muligheter. barns medvirkning, fordi erfaring viser at barn i liten grad involveres i denne type arbeid selv om de selv ønsker det. ENERGIFORBRUK, AVFALLSHÅNDTERING OG TRANSPORT Kanvas gjør innkjøp av energi gjennom en kollektiv avtale forhandlet og administrert av PBL (Private barnehagers landsforbund), kalt PBL Kraft. Leverandøren garanterer strøm fra 100 prosent fornybare energikilder som vann- og vindkraft og strømproduktet PBL Kraft sparer slik miljøet for forurensende utslipp. Eiendomsavdelingen i Kanvas har konsentrert mye av sitt arbeid rundt å vedlikeholde og dimensjonere Kanvasbarnehagenes ventilasjonsanlegg og varmeanlegg for å oppnå et bedre forhold mellom inneklima og energi benyttet. Avfallshåndtering i Kanvas-barnehagene praktiseres i henhold til de ulike vertskommunenes praksis for sortering og gjenvinning. Barnehager som har oppnådd miljøfyrtårnsertifisering sorterer og gjenvinner søppel i henhold til de krav som stilles i sertifiseringen. I Kanvas er det ingen kultur for å benytte taxi til og fra møter. De ansatte benytter i stor utstrekning offentlig transport. Det foregår noe reisevirksomhet med fly i forbindelse med samlinger for daglige ledere. Videokonferanse i de nevnte sammenhenger er ikke er et egnet alternativ.

9 3. ETTERRETTELIGHET, TRANSPARENS OG BEDRIFTSDEMOKRATI Kanvas har en målsetting om at alle våre interessenter opplever åpenhet og tilgjengelighet i ethvert møte med virksomheten. Det krever at vi er etterrettelige og transparente i alle handlinger. Kanvas har utviklet systemer, etablert utvalg og innført rutiner som ivaretar arbeidsmiljøet, bedriftsdemokratiet og helse, miljø og sikkerhet i vår virksomhet. INNKJØP Kanvas har en innkjøpsveileder som skal brukes av alle barnehagene og administrasjonen i Kanvas. Alle Kanvas leverandører må forholde seg til våre krav. Målet med innkjøpsveilederen er å anskaffe varer på en måte som bidrar til effektiv drift, best mulig økonomisk resultat og med høy etisk og miljømessig standard. Dette gjelder også for drifts- og vedlikeholdsavtaler. Dette innebærer at alle innkjøpsansvarlige alltid skal gjøre en vurdering om innkjøpet er nødvendig og etterspør miljømerking på produkter der det er relevant. Kanvas krav til leverandører Ansatte hos våre leverandører skal ha arbeids- og oppholdstillatelse i Norge og motta lønn etter gjeldende tariff. Våre leverandører skal kunne dokumentere at de er à jour med betaling av skatter og avgifter. Våre leverandører skal kunne dokumentere og vise i praksis at de har en aktiv miljøprofil. Våre leverandører skal følge HMS-regler tilpasset sin virksomhet. Leverandøren skal forplikte seg i forhold til kvalitet, utførelse og oppgitt pris på innkjøp. All leveranse i barnehagene skal skje på en måte som ikke er støtende for barna mht språkbruk og atferd. Leverandører skal presentere seg, sitt firma og oppgaver som skal utføres eller varer som skal leveres til daglig leder i barnehagen, eller annen ansatt. Leverandører som utfører bygningsmessige arbeider skal rydde etter seg etter utført jobb og følge anbefalte sikkerhetsrutiner egnet for barnehager. ANTI-KORRUPSJON I Kanvas og i Kanvas-barnehagene er det liten risiko eller mulighet for korrupsjon blant de ansatte. Imidlertid er det innført noen tiltak for kontroll, som øvre beløpsgrenser og dobbelt signatur. Daglig leder i barnehagene disponerer kun betalingskort, ikke kredittkort. TRANSPARENS Alle beslutninger og handlinger i Kanvas skal være transparente dette gjelder for alle nivåer i virksomheten. Derfor er det etablert kanaler og rutiner for deling av informasjon og dialog, både eksternt og internt. På Kanvas internettside synliggjør vi de mål og normer vi jobber for å nå. Kanvas velger også å presentere sin personalpolitikk på internettsidene. Intranettet til Kanvas er en viktig kilde til intern informasjon. Her kan de ansatte finne informasjon om styrets arbeid og referater fra alle styremøter. I tillegg er målhierarkiet og handlingsplaner beskrevet. Intranettet fungerer også som en kunnskapsbank og et oppslagsverk. Det er etablert flere møteplasser og fora for å sikre at dialogen går både horisontalt og vertikalt i organisasjonen. Fokusgruppen, en utvidet ledergruppe med representanter for de daglige lederne i barnehagene, har to møter i året. Involvering og medvirkning av medarbeidere bidrar til engasjement og eierskap til felles mål. Derfor har vi alltid med representanter fra de ansatte i Kanvas-barnehagene når det nedsettes arbeidsgrupper for å jobbe med strategisk utvikling. Det gjennomføres årlig medarbeiderundersøkelse i Kanvas Medarbeiderundersøkelsen er, i likhet med brukerundersøkelsen, et viktig lederverktøy. Resultatene fra begge undersøkelsene gjøres kjent for alle medarbeidere og danner utgangspunkt for å jobbe med teamutvikling og lederutvikling i barnehagene. BEDRIFTSDEMOKRATI I Kanvas legges det vekt på bedriftsdemokrati som gjør det mulig for alle ansatte å være involvert. Ansatte-representanter til styret og Arbeidsmiljøutvalget (AMU) velges gjennom egne valgprosesser av ansatte. De tillitsvalgte har egne kommunikasjonskanaler med de ansatte, 9

10 10 og det gjennomføres drøftingsmøter med representanter for ledelsen. I tillegg er det etablert prosjektgrupper og fokusgrupper som har som mål å styrke kommunikasjonskanaler for å bli hørt og påvirke Kanvas beslutninger og strategiske valg. Ansatte-representanter i styret I Kanvas styret er det to demokratisk valgte ansatte-representanter. Deres spesielle mandat, i tillegg til å fungere som styremedlemmer på lik linje med de øvrige medlemmene i styret, er å løfte saker fra de ansatte, samt å ivareta de ansatte i behandling av saker i styret. ARBEIDSMILJØUTVALG Arbeidsmiljøutvalget deltar i planleggingen av verne- og miljøarbeidet og følger nøye utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. Utvalget er et besluttende og rådgivende organ som skal virke for gjennomføringen av arbeidsmiljølovgivningen i Kanvas. I utvalget sitter tre demokratisk valgte representanter for de ansatte inkludert hovedvernombudet i Kanvas. I tillegg har utvalget tre representanter fra arbeidsgiversiden. AMU utarbeider en årlig handlingsplan, på bakgrunn av ønsker og behov fra barnehagene, som gjøres tilgjengelig for alle ansatte på Kanvas intranettsider. HMS-RUTINER OG VERNEOMBUD Kanvas jobber for å ha gode HMS-rutiner, og har utarbeidet en HMS-håndbok som er tilgjengelig for de ansatte på intranettet. Håndboken er et aktivt verktøy i daglig HMS-arbeid og fungerer i tillegg som en kompetansebank og et oppslagsverk. Alle barnehagene har verneombud som har ansvar og oppgaver knyttet til HMS-arbeidet i sin barnehage. De deltar på nettverksmøter og HMS-samlinger i regi av Kanvas. Disse møtene har til hensikt å øke kompetansen til verneombudene. I tillegg skal verneombudene bidra til at Kanvas når målene for sitt HMSarbeid gjennom innsats på egen arbeidsplass. Det rapporteres på alvorlige HMS-hendelser internt, slik at hele organisasjonen kan lære av erfaringer. TILLITSVALGTE FOR ARBEIDSTAKERORGANISASJONENE I Kanvas er det tillitsvalgte representanter for de tre arbeidstakerorganisasjonene som representerer sektoren. Arbeidsgiver og tillitsvalgte skal påse at rettigheter og plikter overholdes i henhold til lov, regler og tariffavtale. Begge parter har en gjensidig plikt til å gjøre sitt beste for å skape og opprettholde et godt samarbeid. Partene kan ta opp og søke løst eventuelle problemer eller andre saker på en åpen og konstruktiv måte. Det er opprettet en egen intranettside som presenterer de tillitsvalgte. I tillegg er møteplan og referater fra møter mellom de tillitsvalgte og Kanvas administrasjon og ledelse tilgjengelig for alle ansatte.

11 4. SAMARBEID MED IDEELLE OG HUMANITÆRE ORGANISASJONER SAMARBEIDSAVTALE MED UNICEF Kanvas har i flere år hatt en samarbeidsavtale med UNICEF. Gjennom avtalen ønsker partene å oppnå økt fokus på det arbeidet begge parter gjør for barn i Norge og i verden. Kanvas bidrar med kompetanse, kunnskap om barnehagesektoren og stiller våre kommunikasjonskanaler og møteplasser til disposisjon. Blant annet bruker UNICEF Kanvas som kanal for å nå ut med FNs Barnekonvensjon. Kanvas gir også støtte til UNICEFs vaksineprogram i julegave til sine ansatte. UNICEFs prosjekt «Den ene» setter fokus på barn og unge som strever, og belyser viktigheten av å se og inkludere disse barna. I dette prosjektet har Kanvas bidratt med sin kompetanse til utformingen av et opplegg for barnehagepersonell og for foreldre med barn i barnehage. Opplegget består av materiell i form av et hefte: Du er viktigere enn du tror også for andres barn og en egen nettside for prosjektet. Kanvas har også bidratt med innspill til Den ene-julekalenderen og «Feriesentralen», i tillegg til å markedsføre aktivitetene. LOKALT ENGASJEMENT Samarbeidet med UNICEF bidrar til et engasjement for og kunnskap om humanitært arbeid blant Kanvas ansatte. De ansatte opplever stolthet og tilhørighet til Kanvas som har engasjement for barn både i egne barnehager, men også bidrar til at barn utenfor vårt system får en bedre hverdag. Mange av Kanvas-barnehagene gjennomfører aktiviteter som gir midler som støtter ulike humanitære organisasjoner med prosjekter enten i Norge eller i utlandet. Da er gjerne aktiviteten del av et pedagogisk opplegg i barnehagen. 11

12

1. ETISKE HANDLINGER FOR BARN, ANSATTE OG FORELDRE Kanvas er en menneskebedrift vi skaper handling og verdi i møtene mellom ansatte i Kanvas og våre

1. ETISKE HANDLINGER FOR BARN, ANSATTE OG FORELDRE Kanvas er en menneskebedrift vi skaper handling og verdi i møtene mellom ansatte i Kanvas og våre 6 1. ETISKE HANDLINGER FOR BARN, ANSATTE OG FORELDRE Kanvas er en menneskebedrift vi skaper handling og verdi i møtene mellom ansatte i Kanvas og våre interessenter. Kanvas driver etter ideelle prinsipper.

Detaljer

Kanvas rapport for samfunnsansvar 2011

Kanvas rapport for samfunnsansvar 2011 Kanvas rapport for samfunnsansvar 2011 1 1. Etiske handlinger for barn, ansatte og foreldre side 6 2. Miljøhensyn og forbruk side 14 3. Etterrettelighet, transparens og etterprøvbarhet i alle handlinger

Detaljer

KANVAS RAPPORT FOR VIRKSOMHETSSTYRING OG SAMFUNNSANSVAR 2012

KANVAS RAPPORT FOR VIRKSOMHETSSTYRING OG SAMFUNNSANSVAR 2012 KANVAS RAPPORT FOR VIRKSOMHETSSTYRING OG SAMFUNNSANSVAR 2012 1 INNHOLD 1. Etiske handlinger for barn, ansatte og foreldre...7 2. Miljøhensyn og forbruk... 17 3. Etterrettelighet, transparens og etterprøvbarhet

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

VEILEDER. Foreldresamarbeid

VEILEDER. Foreldresamarbeid VEILEDER Foreldresamarbeid Frampå 2013 2016 I Barnehagelovens 1 Formål er det samarbeidet med hjemmet som innleder lovteksten: «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Årsplan 2015 Papaya Kanvas-barnehage

Årsplan 2015 Papaya Kanvas-barnehage Årsplan 2015 Papaya Kanvas-barnehage Barnehagens årsplan skal være et arbeidsdokument for de ansatte og skal bidra til å styre og evaluere det som foregår i barnehagen. Planen skal vise hvordan barnehagen

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Innholdsfortegnelse 1. Overordnede kommunale mål... 2 2. Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 3. Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål... 6

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1.3 Fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 4 1.4 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE CAMEMBERT N KANVAS- BARNEHAGE

BRUKERUNDERSØKELSE CAMEMBERT N KANVAS- BARNEHAGE BRUKERUNDERSØKELSE CAMEMBERT N KANVAS- BARNEHAGE 2013 Trivsel Barnet mitt trives godt i barnehagen 79 21 100 100 98 98 Barnehagen er et trygt og godt sted for barnet mitt 78 22 100 98 98 98 Kommunikasjon

Detaljer

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Hovedmål for Arbeidsgiverpolitisk plattform 2020 1. Asker kommune er en attraktiv og foretrukket arbeidsgiver 2. Asker kommune er en innovativ,

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Retningslinjer. ansvarlige investeringer. KLP-fondene

Retningslinjer. ansvarlige investeringer. KLP-fondene Retningslinjer ansvarlige investeringer 20 15 KLP-fondene Dato: 19.06.2015 KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer er basert på KLP-konsernets tilslutning til FNs Global Compact I og FNs

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Totalt for Kanvas-barnehagene Antall innkomne svar: 2407 TNS Gallup 2013

Totalt for Kanvas-barnehagene Antall innkomne svar: 2407 TNS Gallup 2013 Trivsel Barnet mitt trives godt i barnehagen 78 20 98 98 Barnehagen er et trygt og godt sted for barnet mitt 76 22 98 97 Kommunikasjon Personalet holder meg oppdatert om hvordan barnet mitt har det i barnehagen

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage -med livslang lyst til lek og læring Årsplan for Sørumsand barnehage År 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV SØRUMSAND BARNEHAGE... 4 VERDIGRUNNLAG... 5 OMSORG, LEK OG LÆRING... 6 FAGOMRÅDENE... 7

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016

Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016 Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016 Nord-Trøndelag fylkeskommune som arbeidsgiver Vedtatt: RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Totalt for Den Blå Appelsin Antall innkomne svar: 49 TNS Gallup 2013

Totalt for Den Blå Appelsin Antall innkomne svar: 49 TNS Gallup 2013 Trivsel Barnet mitt trives godt i barnehagen 86 14 100 97 98 98 Barnehagen er et trygt og godt sted for barnet mitt 94 6 100 97 98 98 Kommunikasjon Personalet holder meg oppdatert om hvordan barnet mitt

Detaljer

Den gode barnehagen er en likestilt barnehage

Den gode barnehagen er en likestilt barnehage Handlingsplan Den gode barnehagen er en likestilt barnehage Handlingsplan for likestilling i barnehagene 2004 2007 Forord Jeg er glad for å kunne presentere Handlingsplanen for likestilling i barnehagen

Detaljer

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage Tønsberg kommune «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage INNLEDNING Sammen om barna - samarbeid mellom hjem og barnehage, er utarbeidet både som en forventningsavklaring og som et arbeidsverktøy

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HANDLINGSPLAN 2016 2018 // UNIVERSITETET I BERGEN HR-AVDELINGEN HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 2016 2018 HR-AVDELINGEN 2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET VED UiB ET GODT

Detaljer

En Plattform For Samfunnsansvar. Global. Compact. FNs

En Plattform For Samfunnsansvar. Global. Compact. FNs En Plattform For Samfunnsansvar FNs Global Compact I januar 2009 lanserte regjeringen en stortingsmelding om næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi (St. meld. nr. 10 (2008-2009)). Her trekkes

Detaljer

ARBEIDSGIVER- STRATEGI

ARBEIDSGIVER- STRATEGI ARBEIDSGIVER- STRATEGI Innledning Dette dokumentet beskriver Grue kommune sin arbeidsgiverpolitikk og verdigrunnlaget for denne. Her synliggjøres fokusområder, mål, suksessfaktorer og handlinger som arbeidsgiver

Detaljer

Foreldrene oppfordres til å gi personalet tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan ha et best mulig samarbeid.

Foreldrene oppfordres til å gi personalet tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan ha et best mulig samarbeid. Årsplan for Einerhaugen Barnehage SA! Denne årsplanen ligger til grunn for vårt arbeid i barnehagen. Årsplanen er ment å være et arbeidsredskap for personalet samtidig som den skal si noe om hvilke tanker

Detaljer

Stiftelsen Kanvas viser til forespørsel om innspill til veileder om språkkartlegging og språkstimulering.

Stiftelsen Kanvas viser til forespørsel om innspill til veileder om språkkartlegging og språkstimulering. Møllergata 12 0179 Oslo tlf 22 40 58 40 faks 22 41 22 05 www.kanvas.no org nr 971 272 643 Utdanningsdirektoratet post@utdanningsdirektoratet.no Oslo, den 31. august 2012 Innspill til veileder om språkkartlegging

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

Kommunikasjon og språk. Lokal rammeplan for barnehagene i Levanger kommune 2006-2010

Kommunikasjon og språk. Lokal rammeplan for barnehagene i Levanger kommune 2006-2010 Kommunikasjon og språk Lokal rammeplan for barnehagene i Levanger kommune 2006-2010 INNHOLD 1. INNLEDNING 3 2. FORMÅL 3. HOVEDSATSNINGSOMRÅDE 5. PLANLEGGING 7 5. VURDERING OG DOKUMENTASJON 8 6. KOMPETANSEHEVING

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Kommunestyret i sak 35/09 Den 15.juni 2009 Ansvarlig for dokument: Kontorleder Visjon ( som overordnet

Detaljer

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter:

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter: Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro As sitt formål er å skape arbeidsplasser for personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud. Leva-Fro As skal også tilby yrkesmessig

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Velkommen til foreldremøte

Velkommen til foreldremøte Velkommen til foreldremøte 20.09.16 Barnehagens overordnede målsettinger Barnehagen arbeider etter Lov om barnehager og Rammeplan. Nytt formål for barnehager trådte i kraft 1. august 2010. På denne bakgrunn

Detaljer

Barns læring i barnehagen aktuell nasjonal politikk

Barns læring i barnehagen aktuell nasjonal politikk Barns læring i barnehagen aktuell nasjonal politikk Bente Aronsen Trondheim 26. oktober 2016 Hva er egentlig rammeplanen? - Beskriver barnehagens samfunnsoppdrag - Utleder mandatet Stortinget har gitt

Detaljer

GOD ARBEIDSGIVERPOLITIKK I RANDABERG KOMMUNE. Politikeropplæring 16.11.15

GOD ARBEIDSGIVERPOLITIKK I RANDABERG KOMMUNE. Politikeropplæring 16.11.15 GOD ARBEIDSGIVERPOLITIKK I RANDABERG KOMMUNE Politikeropplæring 16.11.15 Arbeidsgiverpolitikk er de handlinger, holdninger og verdier som arbeidsgiver står for og praktiserer overfor medarbeiderne hver

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Kulturbarnehagens handlingsplan mot mobbing

Kulturbarnehagens handlingsplan mot mobbing Kulturbarnehagens handlingsplan mot mobbing Innholdsfortegnelse Innledning og lovgrunnlag 2 Hva er mobbing? 3 Ulike typer mobbing 3 Hvilket ansvar har vi? 4 Hva gjør vi i Kulturbarnehagen for å forebygge

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..»

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» I Leva-Fro AS har vi tro på at ethvert menneske har

Detaljer

Kompetanse for fremtidens barnehage

Kompetanse for fremtidens barnehage Skole- og barnehageetaten Sandefjordsbarnehagene Kompetanse for fremtidens barnehage Kompetanseplan for Sandefjordsbarnehagene Kommunale og private barnehager 2015-2020 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning...5

Detaljer

Læringsmiljø og relasjoner

Læringsmiljø og relasjoner Læringsmiljø og relasjoner Arbeide systematisk med kvaliteten på innholdet i barnehagehverdagen Et ønske om å synliggjøre det didaktiske arbeidet - der læringsprosessen og refleksjon gis større betydning

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing - forebyggende tiltak og rutiner ved mobbing

Handlingsplan mot mobbing - forebyggende tiltak og rutiner ved mobbing Handlingsplan mot mobbing - forebyggende tiltak og rutiner ved mobbing 1 Innhold Arbeidsgruppens sammensetning og arbeidsform... 3 Formål... 3 Mobbing definisjon... 3 Lovverk... 3 Forebyggende tiltak...

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Kværnerdalen barnehage PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Barn lærer ved å delta og observere, og de lærer mer enn det som er vår intensjon. De lærer kultur, måter å snakke

Detaljer

Sammen for. kvalitet. Kvalitetsutviklingsplan for barnehagene i Bergen

Sammen for. kvalitet. Kvalitetsutviklingsplan for barnehagene i Bergen Sammen for kvalitet Kvalitetsutviklingsplan for barnehagene i Bergen 2013-2016 I 1964 gikk knappe 10 000 barn i hele Norge i barnehage, i dag er tallet økt til nesten 300 000 barn. Utbyggingen av barnehageplasser

Detaljer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer April 2011 for leverandører Etiske retningslinjer for leverandører INNLEDNING For Sodexo er det grunnleggende å drive virksomheten i henhold til høye etiske standarder. På bakgrunn av dette har vi utarbeidet

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

HMS-arbeid er viktig. Lykke til med HMS-arbeidet! Kari Tove Elvbakken, Universitetsdirektør. Sigmund Grønmo, Rektor

HMS-arbeid er viktig. Lykke til med HMS-arbeidet! Kari Tove Elvbakken, Universitetsdirektør. Sigmund Grønmo, Rektor H a n d l i n g s p l a n for helse, miljø og sikkerhet 2013 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Utgiver: Grafisk design: Foto: TRYKK: OPPLAG: PAPIR: Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen,

Detaljer

Difi, 19.november. Camilla Skjelsbæk Gramstad

Difi, 19.november. Camilla Skjelsbæk Gramstad Difi, 19.november Camilla Skjelsbæk Gramstad Kort om Virke Historikk og formål Stiftet 1990 som Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH) Medlemsutvikling 20 000 19 300 medlemmer 220 000 ansatte

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Mobbing og krenkende adferd s. 1 ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Opplæringslovens 1og 9a Barnehagelovens 1 Om mobbing og krenkende atferd et forpliktende arbeid for et

Detaljer

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2013 Nordby barnehage Visjon: Hjerterom for alle Vår pedagogiske profil: «Læring i alt for alle!» Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og

Detaljer

Læring i alt for alle

Læring i alt for alle ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 Tiurkroken barnehage Læring Visjon: i alt for alle Læring i alt for alle 1 Vår pedagogiske profil: «Læring i alt for alle» Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig

Detaljer

Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011

Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011 Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011 1 Om tilstandsrapporten Ikke lovpålagt, men nødvendig for å få faktakunnskap og for å utvikle sektoren på en god måte. Innhold er drøftet med styrere

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO i Molde kommune

Kvalitetsplan for SFO i Molde kommune Kvalitetsplan for SFO i Molde kommune 2013-2018 2 Formelle krav til kvalitet og innhold SFO i opplæringsloven Skolefritidsordningen er hjemlet i Opplæringsloven 13-7. Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning

Detaljer

Etiske krav i offentlige kontrakter

Etiske krav i offentlige kontrakter Etiske krav i offentlige kontrakter Grønn Galla 2009, Oslo 26. november 2009 Kjartan Møller, Fagsjef anskaffelser, Stavanger kommune Etiske krav i offentlige innkjøp Skal det offentlige ha fokus på arbeidstakerrettigheter,

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING

RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Innholdsfortegnelse Innledning...3 FOKUSOMRÅDER...3 2. OPPLÆRING OG FAGLIG UTVIKLING...4 3. LØNN...4 4. LIVSFASER...4 5. REKRUTTERING...4

Detaljer

Barnehagens samfunnsmandat 8. I vår barnehage har alle barn rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. 9. I vå

Barnehagens samfunnsmandat 8. I vår barnehage har alle barn rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. 9. I vå Barnehagens samfunnsmandat 1. I vår barnehage møter vi alle barn med tillit og respekt. 2. I vår barnehage får gutter og jenter like muligheter til å bli sett og hørt. 3. Jeg er bevisst på hvilke holdninger

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

Hvordan stimulere til læring på egen arbeidsplass?

Hvordan stimulere til læring på egen arbeidsplass? Hvordan stimulere til læring på egen arbeidsplass? Være Sammen Auglend barnehage 115 barn hørende og hørselshemmede 35 ansatte hørende og hørselshemmede Eies og drives av Stavanger kommune Faggrupper;

Detaljer

Landsmøtet 2006 om arbeidsmiljø

Landsmøtet 2006 om arbeidsmiljø Arbeidsmiljø Landsmøtet 2006 om arbeidsmiljø Utdanningsforbundet vil opptre som en synlig og sterk organisasjon som gir medlemmene styrke og trygghet til å ta opp forhold man oppfatter som brudd på lover,

Detaljer

Etisk handel i helseforetakene i Norge

Etisk handel i helseforetakene i Norge NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST Etisk handel i helseforetakene i Norge Helseforetakene skal være en pådriver for etisk handel og for å stille krav til en etisk leverandørkjede der hvor dette er en aktuell

Detaljer

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Forventninger til medarbeiderne Sjelden formulert krav og forventninger j g g Hva er den enkeltes ansvarsområde Den psykologiske k kontrakt kt En psykologisk

Detaljer

Samarbeid hjem - barnehage

Samarbeid hjem - barnehage FORELDREUTVALGET FOR BARNEHAGER 25.09.2015 FYLKESMANNEN I TELEMARK www.fubhg.no Samarbeid hjem - barnehage Foreldreutvalget for barnehager 2 Innhold FUB Foreldrenes betydning: Foreldreinvolvering i barnehagen/

Detaljer

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring.

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring. www.malvik.kommune.no Årsplan 2013 Grønberg barnehage Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Innholdsfortegnelse: 1. Informasjon om barnehagen

Detaljer

Oppgaveveiledning for alle filmene

Oppgaveveiledning for alle filmene Oppgaveveiledning for alle filmene Film 1 Likestilling Hvorfor jobbe med dette temaet: Lov om barnehager: Barnehagen skal fremme likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Rammeplan for

Detaljer

Forsidebilde: Skogen barnehage

Forsidebilde: Skogen barnehage Forsidebilde: Skogen barnehage 1 Innhold Kap. 1 Formål og kvalitet i barnehagen s. 3 1.1 Formål med planen s. 3 1.2 Den gode barnehagen på Askøy s. 4 1.3 Fysisk miljø s. 6 Kap. 2 Innhold og fag s. 7 2.1

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 2011 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. Ansvar og organisering HMS-organisering ved HiST s 5 Oversikt over antall verneombud og verneområder

Detaljer

PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ

PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ Handlingsplan mot mobbing i Bærumsbarnehagen Lommedalen barnehage Innhold Innledning... 2 Hva er mobbing... 3 Forebygging... 4 Samarbeid mellom barnehage

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE Den enkelte medarbeider i Kåfjord kommune er viktig for kommunens resultater totalt sett. Medarbeidersamtalen er derfor en arena for å drøfte vesentlige

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Felles innsats delt glede. Prosjektleder Edle Utaaker, Arbeidstilsynet

Felles innsats delt glede. Prosjektleder Edle Utaaker, Arbeidstilsynet Felles innsats delt glede Prosjektleder Edle Utaaker, Arbeidstilsynet 3-2-1 Sammen for et godt arbeidsmiljø Sykefraværet ved Finnsbråten Eidsvoll har gått fra 9,9 til 3 prosent på to år. Ved Grilstad AS

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen 1 FUBs kvalitetsdokument Kvalitet i barnehagen Innledning Barna er det viktigste vi har. Foreldrene er barnas viktigste ressurs og den viktigste samarbeidspartneren for barnehagen. Foreldrenes innflytelse

Detaljer

Årsplan for Berglia barnehage 2014/2015 Godkjent i samarbeidsutvalget 1.10.14

Årsplan for Berglia barnehage 2014/2015 Godkjent i samarbeidsutvalget 1.10.14 Årsplan for Berglia barnehage 2014/2015 Godkjent i samarbeidsutvalget 1.10.14 Innholdsfortegnelse Om barnehage...1 Pedagogisk grunnsyn..2 Barnehagens syn på læring.2 Barnehagens syn på lek.3 Barns medvirkning...3

Detaljer

Etiske retningslinjer. Gode rom

Etiske retningslinjer. Gode rom Etiske retningslinjer Gode rom Innhold 1. Forståelse og anvendelse av Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem omfattes av retningslinjene?... 3 Gjeldende lover... 3 Personlig ansvar... 3 Lederansvar...

Detaljer