KANVAS RAPPORT FOR SAMFUNNSANSVAR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KANVAS RAPPORT FOR SAMFUNNSANSVAR"

Transkript

1 KANVAS RAPPORT FOR SAMFUNNSANSVAR

2 1. KANVAS BIDRAG TIL UTVIKLING AV SAMFUNNET MILJØHENSYN OG FORBRUK ETTERRETTELIGHET, TRANSPARENS OG BEDRIFTSDEMOKRATI SAMARBEID MED IDEELLE OG HUMANITÆRE ORGANISASJONER

3 KANVAS RAPPORT FOR SAMFUNNSANSVAR Som ideell barnehagestiftelse er Kanvas en forvalter av fellesskapets midler, og de midlene vi får i offentlig støtte skal komme barn og barnehagesektoren til gode. Samfunnsansvar i Kanvas handler om hvordan verdier skapes, og hvordan vår tilstedeværelse påvirker mennesker, miljø og samfunn. Dette innebærer å integrere samfunns- og miljømessige hensyn i strategi og daglig drift. Gjennom Kanvas strategi for samfunnsansvar har Kanvas et mål om å skape verdi for barn, ansatte, foreldre og samarbeidspartnere. Vårt ideelle formål er også et samfunnsmandat - vi skal bidra til å bedre barns oppvekstvilkår og til å utvikle barnehagesektoren. Kanvas vil i det følgende beskrive på hvilken måte Kanvas tar samfunnsansvar. Stiftelsen har særlig fokus på sitt samfunnsansvar innen: 1 Kanvas bidrag til utvikling av samfunnet 1.1 Etiske verdier og handlinger i møte med barn og foreldre 1.2 Etiske verdier og handlinger i møte med ansatte 2 Miljøhensyn og forbruk 3 Etterrettelighet, transparens og bedriftsdemokrati 4 Samarbeid med humanitære organisasjoner Kanvas støtter FN s Global Compacts prinsipper for samfunnsansvar. I arbeidet med rapporten er disse prinsippene lagt til grunn. Kilde: FN s global compact MENNESKERETTIGHETER 1. Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. 2. Påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene. STANDARDER FOR ARBEIDSLIVET 3. Bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at retten til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis. 4. Sikre at alle former for tvangsarbeid avskaffes. 5. Sikre at barnearbeid reelt avskaffes. 6. Sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes. MILJØ 7. Bedrifter skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer, 8. Ta initiativ til fremme av økt miljøansvar. 9. Oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi. 3 BEKJEMPELSE AV KORRUPSJON 10. Bedrifter skal bekjempe enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser

4 1. KANVAS BIDRAG TIL UTVIKLING AV SAMFUNNET 4 I dag er det ikke lenger et spørsmål om ettåringer skal gå i barnehagen, men hvordan barnehagen møter ettåringene. Forskning viser at de ansattes kunnskap og kompetanse om barns behov er avgjørende for å fremme barns utvikling. I tråd med Kanvas formål, skal Kanvas gjennom intern og ekstern kompetanseutvikling bidra til å øke kvaliteten og statusen i barnehagesektoren, samt bidra til nytenking og utvikling. Ved å overoppfylle nasjonale normer og være en pådriver i utvikling av norsk barnehagesektor, bidrar Kanvas til å gi flere barn en bedre start på livet, ikke bare barna i Kanvas-barnehager. For Kanvas er det et grunnleggende kvalitetskriterium at alle barn og ansatte opplever en meningsfull og stimulerende hverdag. Gode forhold for barns selvstyrte lek er, sammen med et godt tilrettelagt pedagogisk tilbud, en forutsetning for at hvert barn lærer og utvikler seg på best mulig måte. Det er lønnsomt for samfunnet å fylle barnehagene med kvalitet, fordi vår fremtidige konkurransekraft er samlet i hodene på neste generasjon. Derfor har Kanvas satt seg som mål at minst halvparten av de ansatte skal være barnehagelærere. Kanvas er en pådriver for å øke pedagognormen i norske barnehager, med sin storsatsning på 50% andel barnehagelærere innen utgangen av For å ivareta og forsterke god kvalitet bruker Kanvas mye tid og ressurser på å rekruttere og videreutvikle kompetanse. Barnehagesektoren etterlyser mer forskning knyttet til sektoren, for å gi flere objektive kriterier som grunnlag for beslutninger. Kanvas mener at forskning i praksisfeltet hvor barnehagens personale er aktivt med i forskningsstudien, kan bidra til å skape en forståelse og eierforhold til resultatene, og bidra til fornyet pedagogisk praksis. Kanvas samarbeider med flere høyskoler og universiteter, blant annet ved at masterstudenter får tilgang på å hente inn data fra våre barnehager. I 2013 skapte Kanvas historie med ansettelsen av en doktorgradsstipendiat som blir barnehagesektorens aller første nærings-ph.d. Doktorgradsstipendiaten skal forske på barns utvikling gjennom de yngste barnas evne og vilje til å ta fysisk risiko i lek. Resultater fra prosjektet skal benyttes til å styrke forståelsen av de yngste barnas behov for fysisk utfoldelse og utvikling, og bidra til bedre tilrettelegging av barnehagehverdagen for de yngste barna. I 2014 har Kanvas utviklet og implementert en egen didaktisk modell. Begrepet didaktikk brukes i pedagogikken om det som har å gjøre med tilrettelegging for læreprosesser. Barnehagepedagogikken i Kanvas skal bygge på barns perspektiv og innspill i lek og læring. Kanvas didaktiske modell tar derfor opp to viktige sider ved det pedagogiske arbeidet i barnehagen det å planlegge for læring samtidig som barns medvirkning har innflytelse på innhold og metoder.

5 1.1. Etiske verdier og handlinger i møte med barn og foreldre Kanvas er en menneskebedrift vi skaper handling og verdi i møter mellom ansatte i Kanvas og våre interessenter. I vårt formål er det nedfelt at Kanvas skal bidra til å bedre barns oppvekstvilkår og foreldrenes hverdag. Våre handlinger i møte med barn tar utgangspunkt i Kanvas pedagogiske plattform. LIKEVERD OG MEDVIRKNING Kanvas pedagogiske plattform legger til grunn et menneskesyn der barn og voksne er likeverdige. Kanvas mener mennesket har iboende muligheter til å utvikle seg selv i samspill med omgivelsene. Barns meninger skal høres og respekteres. Den individuelle rettigheten ivaretas - et barn har likeverd som en voksen, men det er forskjell i kunnskap og erfaring mellom barn og voksen. De voksne er alltid ansvarlige. De har ansvar for å bidra til barnas utvikling og gi dem mulighet for å medvirke. I Kanvas er medvirkning en måte å jobbe sammen på ikke bare en demokratisk verdi. LIKESTILT PEDAGOGIKK Barn vokser opp i et samfunn hvor kjønn fortsatt er en faktor som påvirker hvordan det går med dem i livet. Et sentralt spørsmål er om ansatte i barnehagen ubevisst er med på å opprettholde tradisjonelle forventninger til gutter og jenter, eller om de bidrar til at barn har varierte muligheter uavhengig av kjønn? Et av Kanvas formål er at våre barnehager skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett og hørt og oppmuntres til å delta i alle aktiviteter i barnehagen. På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Kanvas i samarbeid med Likestillingssenteret og Dronning Maud Minnes Høgskole utviklet og reist landet rundt for å gjennomføre et landsdekkende undervisningsopplegg om praktisk likestillings- og likeverdsarbeid for ansatte i barnehager. Prosjektet bidrar til at likestillingsarbeidet forankres lokalt og regionalt via fylkesmanns embetene og i kommunesektoren. I forbindelse med prosjektet er det utviklet en veileder og et verdispill. LEKENDE LÆRING Kanvas læringssyn bygger på at læring skjer gjennom bruk av språk og deltakelse i sosial praksis. Voksne kan ikke overføre sin kunnskap direkte til barn, barn må selv bygge opp sin forståelse ved å være medvirkende og deltagende i egen læringsprosess. I Kanvas skal vi tilby barn begreper, inntrykk og opplevelser som støtter læringsprosessen. Lek er barns viktigste aktivitet. Lekende læring er grunnlag for utforskning og bearbeidelse av inntrykk. Lek og vennskap er grunnlag for barns utvikling av sosial kompetanse og et godt språk. 5

6 6 BARNS HELSE Kanvas-barnehagene har som et strategisk mål å tilby sunt kosthold og tilpasset grov- og finmotorisk aktivitet til barna i barnehagen. Helsefremmende arbeid med kosthold og bevegelse stimulerer barnets utvikling på mange ulike plan, samt at det bidrar til å gi grunnlag for god fysisk og mental helse ved å danne holdning og øke kompetansen både hos barn, ansatte og foreldre. Kanvas har utviklet interne retningslinjer for kosthold og bevegelse for barn for å sikre et høyt kompetansenivå om både ernæring og bevegelse blant sine ansatte, samt å kunne tilby barna et sunt kosthold i barnehagehverdagen og uteog inne-områder som stimulerer til fysisk aktivitet. Mange Kanvas-barnehager har innført nye og sunnere ordninger for bursdagsfeiringer og andre markeringer i barnehagen. Kanvas tilbyr også foreldre informasjon om kosthold for barn, bl.a. på våre nettsider. Her kan foreldre finne tips til en sunn uke, gode idéer for sunnere bursdagsfeiring, oppskrifter til matallergikere, tips til mat og aktiviteter på tur, og mye mer. FORELDRESAMARBEID Et godt og tillitsfullt samarbeid mellom hjem og barnehage er viktig for det enkelte barnets trivsel, utvikling og læring. Samarbeid betyr regelmessig kontakt mellom hjemmet og barnehagen, i form av kommunikasjon i det daglige, foreldresamtaler og -møter, der barnehagen og foreldre utveksler informasjon og drøfter små og store spørsmål. I tillegg deler Kanvas sin kompetanse om barn på et eget område Kanvas nettsider, med relevant informasjon for foreldre med barn i barnehagen. Der kan foreldre finne gode tips om bl.a. tilvenning, barnehagehverdagen, språkutvikling, kosthold, barn og mediebruk, og overgang mellom barnehage og skole. Kanvas legger også til rette for foreldres medvirkning. Foreldre gis mulighet til påvirkning og medvirkning bl.a. gjennom lovpålagte samarbeidsutvalg (SU), som består av foreldrerepresentanter og den daglige lederen i barnehagen, og gjennom brukerundersøkelsen som gjennomføres årlig. Resultatene fra brukerundersøkelsen følges nøye opp av daglig leder og regionsleder, og danner utgangspunkt for den enkelte barnehages videre mål og handlingsplan. STRATEGI FOR UTSATTE OG SÅRBARE BARN Med kunnskap kan barnehageansatte være betydningsfulle voksne for utsatte og sårbare barn i barnehagen. Vi har utarbeidet egne intranettsider med informasjon om hvordan barns rettssikkerhet ivaretas på best mulig måte. Sidene kan brukes både forebyggende og støttende når en hendelse har oppstått. Her finner ansatte bl.a. en veiviser for godt foreldresamarbeid, informasjon om lovverk knyttet til barns rettssikkerhet, samt prosedyrer for melding til barnevernet.

7 1.2. Etiske verdier og handlinger i møte med ansatte Kanvas har som mål å være en ansvarlig arbeidsgiver. Vi har en personalpolitikk som legger vekt på egen betydning, mangfold og nærvær. ETISKE RETNINGSLINJER I KANVAS Kanvas har utarbeidet etiske retningslinjer for alle ansatte, og krever høye etiske standarder av alle som handler på vegne av Kanvas. De etiske retningslinjene omhandler de ansattes etiske handlinger i møte med barna, samt etiske handlinger i arbeid for Kanvas. Alle må rette seg etter gjeldende lover og forskrifter og utføre jobben i samsvar med våre verdier, pedagogiske plattform og målhierarki. KOMPETANSEUTVIKLING Gjennom Kanvas kompetanseutviklingsprogram skal alle ansatte oppleve å få et tilbud som styrker deres kompetanse. Gjennom Kanvas lederutviklingsprogram følger alle daglige ledere og assisterende ledere i Kanvas-barnehager et program basert på forelesninger og veiledning i nettverksgrupper. Tilsvarende følger alle pedagogiske ledere et fagprogram spesielt utviklet for deres ansvarsområde. Kanvas har et bredt tilbud med kompetansehevende tiltak og inspirasjonskurs til alle assistenter og fagarbeidere i regi av Kanvas-skolen. Vi tilbyr studiestøtteordning for videreutdanning, med stipend og permisjonsordninger ved behov. Vi har flere assistenter som tar barnehagelærerutdanning på deltid og barnehagelærere som tar deltidsstudier på masternivå. ARBEIDSMILJØ Kanvas jobber stadig med å styrke arbeidsmiljøet for å gi grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon for de ansatte. Kanvas har nulltoleranse for mobbing og trakassering. NÆRVÆR I Kanvas har det de siste årene vært særlig jobbet med å høyne medarbeidernes nærvær. Et høyt nærvær er viktig for å gi stabilitet i forhold til hvem som hver dag møter barn og foreldre. Det påvirker arbeidsmiljø, effektivitet og virksomhetens evne til å gjennomføre de planer som er lagt. I Kanvas har vi utviklet rutiner for å følge opp våre nærværsfaktorer: tydelige mål for sitt arbeid tydelige forventninger fra sin leder og sine medarbeidere å bli sett, hørt og anerkjent av sin leder mestring i arbeidet medvirkning og påvirkning på egen arbeidssituasjon åpenhet for mangfold og aksept for ulikheter mulighet for personlig og faglig utvikling MANGFOLD Kanvas mål er å ha en mangfoldig personalgruppe. Det er et ønske å speile samfunnet og være gode rollemodeller for barna og sektoren ved å ha ansatte med ulikt kjønn, ulik alder, ulik etnisitet og ulik funksjonsevne. Vi har en målsetning om at minst 30% av våre ansatte skal være menn. Kanvas gjennomfører tiltak for å styrke mangfoldet både ved rekruttering, ved deltagelse i tiltak for arbeidstrening gjennom NAV og gjennom en egen seniorpolitikk i Kanvas. KANVAS ER EN IA-BEDRIFT IA er forkortelsen for et inkluderende arbeidsliv og stammer fra Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, som er inngått mellom partene i arbeidslivet og regjeringen. Avtalens hovedmål er å gi plass til alle som kan og vil arbeide. 7

8 2. MILJØHENSYN OG FORBRUK 8 Den daglige driften til Kanvas er i liten grad belastende for miljøet i form av utslipp og forbruk. Gjennom samfunnsmandatet gis Kanvas en mulighet til å jobbe med holdningsskapende arbeid innen miljø og forbruk - for barna som går i barnehagene, for deres foreldre og for de ansatte. MILJØFYRTÅRN Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Kanvas administrasjon, og flere av barnehagene, er Miljøfyrtårnsertifiserte. Kanvas har utdannet en ansatt til bransjeekspert for Miljøfyrtårnsertifiseringer av barnehager. Denne bransjeeksperten bistår Kanvasbarnehagene i arbeidet for å oppnå en sertifisering. HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID OG GJENBRUK Vi legger til rette for at barna i barnehagene deltar aktivt i det miljørettede arbeidet. De fleste Kanvas-barnehager kildesorterer avfall og involverer barna i dette arbeidet. Flere har også jobbet med tematikken som prosjekt sammen med barna i barnehagen. Det jobbes med barnas holdninger til å spare energi, f.eks. ved å skru av lys, og være bevisst forbruk av vann, såpe og papir. På denne måten blir det holdningsskapende arbeidet en del av det pedagogiske opplegget i barnehagen. Eiendomsavdelingen har et system hvor overflødig inventar eller utstyr til en Kanvas-barnehage kan gjenbrukes der det er behov i en annen Kanvas-barnehage. De små hjelperne er et prosjekt der vaktmesterne involverer barna i barnehagene i jobber som utføres i barnehagen. Det kan være reparasjoner av leker, møbler og annet som skal fikses inne i barnehagen. Barna deltar også i aktiviteter utendørs, som for eksempel montering av apparater på barnehagens uteområde, gulvlegging og enkle byggeprosjekter. Prosjektet bidrar til: at barna lærer å ta vare på verdiene rundt seg og får et eierforhold til barnehagen sin. at barna lærer å ta vare på miljøet og utvikler en holdning om mindre bruk og kast. likestilling jenter og gutter skal involveres på lik linje og få samme muligheter. barns medvirkning, fordi erfaring viser at barn i liten grad involveres i denne type arbeid selv om de selv ønsker det. ENERGIFORBRUK, AVFALLSHÅNDTERING OG TRANSPORT Kanvas gjør innkjøp av energi gjennom en kollektiv avtale forhandlet og administrert av PBL (Private barnehagers landsforbund), kalt PBL Kraft. Leverandøren garanterer strøm fra 100 prosent fornybare energikilder som vann- og vindkraft og strømproduktet PBL Kraft sparer slik miljøet for forurensende utslipp. Eiendomsavdelingen i Kanvas har konsentrert mye av sitt arbeid rundt å vedlikeholde og dimensjonere Kanvasbarnehagenes ventilasjonsanlegg og varmeanlegg for å oppnå et bedre forhold mellom inneklima og energi benyttet. Avfallshåndtering i Kanvas-barnehagene praktiseres i henhold til de ulike vertskommunenes praksis for sortering og gjenvinning. Barnehager som har oppnådd miljøfyrtårnsertifisering sorterer og gjenvinner søppel i henhold til de krav som stilles i sertifiseringen. I Kanvas er det ingen kultur for å benytte taxi til og fra møter. De ansatte benytter i stor utstrekning offentlig transport. Det foregår noe reisevirksomhet med fly i forbindelse med samlinger for daglige ledere. Videokonferanse i de nevnte sammenhenger er ikke er et egnet alternativ.

9 3. ETTERRETTELIGHET, TRANSPARENS OG BEDRIFTSDEMOKRATI Kanvas har en målsetting om at alle våre interessenter opplever åpenhet og tilgjengelighet i ethvert møte med virksomheten. Det krever at vi er etterrettelige og transparente i alle handlinger. Kanvas har utviklet systemer, etablert utvalg og innført rutiner som ivaretar arbeidsmiljøet, bedriftsdemokratiet og helse, miljø og sikkerhet i vår virksomhet. INNKJØP Kanvas har en innkjøpsveileder som skal brukes av alle barnehagene og administrasjonen i Kanvas. Alle Kanvas leverandører må forholde seg til våre krav. Målet med innkjøpsveilederen er å anskaffe varer på en måte som bidrar til effektiv drift, best mulig økonomisk resultat og med høy etisk og miljømessig standard. Dette gjelder også for drifts- og vedlikeholdsavtaler. Dette innebærer at alle innkjøpsansvarlige alltid skal gjøre en vurdering om innkjøpet er nødvendig og etterspør miljømerking på produkter der det er relevant. Kanvas krav til leverandører Ansatte hos våre leverandører skal ha arbeids- og oppholdstillatelse i Norge og motta lønn etter gjeldende tariff. Våre leverandører skal kunne dokumentere at de er à jour med betaling av skatter og avgifter. Våre leverandører skal kunne dokumentere og vise i praksis at de har en aktiv miljøprofil. Våre leverandører skal følge HMS-regler tilpasset sin virksomhet. Leverandøren skal forplikte seg i forhold til kvalitet, utførelse og oppgitt pris på innkjøp. All leveranse i barnehagene skal skje på en måte som ikke er støtende for barna mht språkbruk og atferd. Leverandører skal presentere seg, sitt firma og oppgaver som skal utføres eller varer som skal leveres til daglig leder i barnehagen, eller annen ansatt. Leverandører som utfører bygningsmessige arbeider skal rydde etter seg etter utført jobb og følge anbefalte sikkerhetsrutiner egnet for barnehager. ANTI-KORRUPSJON I Kanvas og i Kanvas-barnehagene er det liten risiko eller mulighet for korrupsjon blant de ansatte. Imidlertid er det innført noen tiltak for kontroll, som øvre beløpsgrenser og dobbelt signatur. Daglig leder i barnehagene disponerer kun betalingskort, ikke kredittkort. TRANSPARENS Alle beslutninger og handlinger i Kanvas skal være transparente dette gjelder for alle nivåer i virksomheten. Derfor er det etablert kanaler og rutiner for deling av informasjon og dialog, både eksternt og internt. På Kanvas internettside synliggjør vi de mål og normer vi jobber for å nå. Kanvas velger også å presentere sin personalpolitikk på internettsidene. Intranettet til Kanvas er en viktig kilde til intern informasjon. Her kan de ansatte finne informasjon om styrets arbeid og referater fra alle styremøter. I tillegg er målhierarkiet og handlingsplaner beskrevet. Intranettet fungerer også som en kunnskapsbank og et oppslagsverk. Det er etablert flere møteplasser og fora for å sikre at dialogen går både horisontalt og vertikalt i organisasjonen. Fokusgruppen, en utvidet ledergruppe med representanter for de daglige lederne i barnehagene, har to møter i året. Involvering og medvirkning av medarbeidere bidrar til engasjement og eierskap til felles mål. Derfor har vi alltid med representanter fra de ansatte i Kanvas-barnehagene når det nedsettes arbeidsgrupper for å jobbe med strategisk utvikling. Det gjennomføres årlig medarbeiderundersøkelse i Kanvas Medarbeiderundersøkelsen er, i likhet med brukerundersøkelsen, et viktig lederverktøy. Resultatene fra begge undersøkelsene gjøres kjent for alle medarbeidere og danner utgangspunkt for å jobbe med teamutvikling og lederutvikling i barnehagene. BEDRIFTSDEMOKRATI I Kanvas legges det vekt på bedriftsdemokrati som gjør det mulig for alle ansatte å være involvert. Ansatte-representanter til styret og Arbeidsmiljøutvalget (AMU) velges gjennom egne valgprosesser av ansatte. De tillitsvalgte har egne kommunikasjonskanaler med de ansatte, 9

10 10 og det gjennomføres drøftingsmøter med representanter for ledelsen. I tillegg er det etablert prosjektgrupper og fokusgrupper som har som mål å styrke kommunikasjonskanaler for å bli hørt og påvirke Kanvas beslutninger og strategiske valg. Ansatte-representanter i styret I Kanvas styret er det to demokratisk valgte ansatte-representanter. Deres spesielle mandat, i tillegg til å fungere som styremedlemmer på lik linje med de øvrige medlemmene i styret, er å løfte saker fra de ansatte, samt å ivareta de ansatte i behandling av saker i styret. ARBEIDSMILJØUTVALG Arbeidsmiljøutvalget deltar i planleggingen av verne- og miljøarbeidet og følger nøye utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. Utvalget er et besluttende og rådgivende organ som skal virke for gjennomføringen av arbeidsmiljølovgivningen i Kanvas. I utvalget sitter tre demokratisk valgte representanter for de ansatte inkludert hovedvernombudet i Kanvas. I tillegg har utvalget tre representanter fra arbeidsgiversiden. AMU utarbeider en årlig handlingsplan, på bakgrunn av ønsker og behov fra barnehagene, som gjøres tilgjengelig for alle ansatte på Kanvas intranettsider. HMS-RUTINER OG VERNEOMBUD Kanvas jobber for å ha gode HMS-rutiner, og har utarbeidet en HMS-håndbok som er tilgjengelig for de ansatte på intranettet. Håndboken er et aktivt verktøy i daglig HMS-arbeid og fungerer i tillegg som en kompetansebank og et oppslagsverk. Alle barnehagene har verneombud som har ansvar og oppgaver knyttet til HMS-arbeidet i sin barnehage. De deltar på nettverksmøter og HMS-samlinger i regi av Kanvas. Disse møtene har til hensikt å øke kompetansen til verneombudene. I tillegg skal verneombudene bidra til at Kanvas når målene for sitt HMSarbeid gjennom innsats på egen arbeidsplass. Det rapporteres på alvorlige HMS-hendelser internt, slik at hele organisasjonen kan lære av erfaringer. TILLITSVALGTE FOR ARBEIDSTAKERORGANISASJONENE I Kanvas er det tillitsvalgte representanter for de tre arbeidstakerorganisasjonene som representerer sektoren. Arbeidsgiver og tillitsvalgte skal påse at rettigheter og plikter overholdes i henhold til lov, regler og tariffavtale. Begge parter har en gjensidig plikt til å gjøre sitt beste for å skape og opprettholde et godt samarbeid. Partene kan ta opp og søke løst eventuelle problemer eller andre saker på en åpen og konstruktiv måte. Det er opprettet en egen intranettside som presenterer de tillitsvalgte. I tillegg er møteplan og referater fra møter mellom de tillitsvalgte og Kanvas administrasjon og ledelse tilgjengelig for alle ansatte.

11 4. SAMARBEID MED IDEELLE OG HUMANITÆRE ORGANISASJONER SAMARBEIDSAVTALE MED UNICEF Kanvas har i flere år hatt en samarbeidsavtale med UNICEF. Gjennom avtalen ønsker partene å oppnå økt fokus på det arbeidet begge parter gjør for barn i Norge og i verden. Kanvas bidrar med kompetanse, kunnskap om barnehagesektoren og stiller våre kommunikasjonskanaler og møteplasser til disposisjon. Blant annet bruker UNICEF Kanvas som kanal for å nå ut med FNs Barnekonvensjon. Kanvas gir også støtte til UNICEFs vaksineprogram i julegave til sine ansatte. UNICEFs prosjekt «Den ene» setter fokus på barn og unge som strever, og belyser viktigheten av å se og inkludere disse barna. I dette prosjektet har Kanvas bidratt med sin kompetanse til utformingen av et opplegg for barnehagepersonell og for foreldre med barn i barnehage. Opplegget består av materiell i form av et hefte: Du er viktigere enn du tror også for andres barn og en egen nettside for prosjektet. Kanvas har også bidratt med innspill til Den ene-julekalenderen og «Feriesentralen», i tillegg til å markedsføre aktivitetene. LOKALT ENGASJEMENT Samarbeidet med UNICEF bidrar til et engasjement for og kunnskap om humanitært arbeid blant Kanvas ansatte. De ansatte opplever stolthet og tilhørighet til Kanvas som har engasjement for barn både i egne barnehager, men også bidrar til at barn utenfor vårt system får en bedre hverdag. Mange av Kanvas-barnehagene gjennomfører aktiviteter som gir midler som støtter ulike humanitære organisasjoner med prosjekter enten i Norge eller i utlandet. Da er gjerne aktiviteten del av et pedagogisk opplegg i barnehagen. 11

12

1. ETISKE HANDLINGER FOR BARN, ANSATTE OG FORELDRE Kanvas er en menneskebedrift vi skaper handling og verdi i møtene mellom ansatte i Kanvas og våre

1. ETISKE HANDLINGER FOR BARN, ANSATTE OG FORELDRE Kanvas er en menneskebedrift vi skaper handling og verdi i møtene mellom ansatte i Kanvas og våre 6 1. ETISKE HANDLINGER FOR BARN, ANSATTE OG FORELDRE Kanvas er en menneskebedrift vi skaper handling og verdi i møtene mellom ansatte i Kanvas og våre interessenter. Kanvas driver etter ideelle prinsipper.

Detaljer

Kanvas ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING

Kanvas ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING Årsrapport 2013 Kanvas ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING 3 Styrets årsberetning 2013 Virksomheten Stiftelsen Kanvas er en av Norges største private aktører innen utvikling og drift av barnehager. Kanvas

Detaljer

Kanvas ÅRSRAPPORT 2012 ÅRSREGNSKAP STYRETS BERETNING

Kanvas ÅRSRAPPORT 2012 ÅRSREGNSKAP STYRETS BERETNING Årsrapport 2012 Kanvas ÅRSRAPPORT 2012 ÅRSREGNSKAP STYRETS BERETNING 3 Styrets årsberetning 2012 Virksomheten Stiftelsen Kanvas er en av Norges største private aktører innen utvikling og drift av barnehager.

Detaljer

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage Årsplan 2015-2016 Petedalsheia barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

Gjennom 2015 skal vi utvikle tiltak for kvalitetskjennetegn, alle sammen, og holde trykket oppe, til beste for små og store, hver dag.

Gjennom 2015 skal vi utvikle tiltak for kvalitetskjennetegn, alle sammen, og holde trykket oppe, til beste for små og store, hver dag. Side 0 Innhold Forord... 2 Økonomi... 3 Balansert målstyring... 3 Brukerperspektivet og -medvirkning... 3 Hva bestemmer innholdet i barnehagen?... 4 Lov om barnehager... 4 Formålsparagrafen... 4 Rammeplan

Detaljer

Trygghet og glede Side 2

Trygghet og glede Side 2 ÅRSPLAN 2015-2019 Innhold ÅRSPLAN... 1 1. PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 2. BARNEHAGENS FORMÅLSBESTEMMELSE... 4 3. STAVANGER KOMMUNES VERDIER... 5 4. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER... 6

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del 1.0 Grunnlag 1.1 Lov om barnehager 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og virksomhet 1.3 Årsplan for barnehagen generelle krav 1.4 Strategiplan

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Vedlegg 22. Personalplan

Vedlegg 22. Personalplan Vedlegg 22 Personalplan Forord Personalplanen for 2011 2013 er et strategisk dokument som gjennom klare prioriteringer skal bidra til at Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (Vea)

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT 7 KAPITTEL 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 10 1.1 Barnehagens verdigrunnlag 11 1.2 Barnehager

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Strai barnehage. Slik vil vi ha det slik gjør vi det Årsplan for 2012 13

Strai barnehage. Slik vil vi ha det slik gjør vi det Årsplan for 2012 13 Slik vil vi ha det slik gjør vi det Årsplan for 2012 13 Strai barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord..3 Nytt formål for barnehagen..4

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE

PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE Gjennom et godt samarbeid vil barnehagen legge vekt på foreldrenes medvirkning gjennom den daglige kontakten, foreldresamtaler og foreldremøter for

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage

Kompetanse for framtidens barnehage Strategi Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 Strategi Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 4 Forord Barnehagen

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

ÅRSPLAN. Auglend barnehage 2015-2020. Glede, trivsel, lekested det er Auglend barnehage det

ÅRSPLAN. Auglend barnehage 2015-2020. Glede, trivsel, lekested det er Auglend barnehage det ÅRSPLAN Auglend barnehage 2015-2020 Glede, trivsel, lekested det er Auglend barnehage det 2 Innholdsfortegnelse Forord s. 4 Presentasjon av Auglend barnehage. s. 5 Vurdering s. 6 Pedagogisk del 1.1 Auglend

Detaljer

Samfunnsansvar i Orkla

Samfunnsansvar i Orkla Samfunnsansvar i Orkla Orkla ønsker å bruke posisjonen som ledende merkevareselskap til å skape bærekraftig vekst. Konsernets innsats for å verne om mennesker og miljø skaper positive ringvirkninger gjennom

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi. Frogn kommune 2012-2015

Arbeidsgiverstrategi. Frogn kommune 2012-2015 Arbeidsgiverstrategi Frogn kommune 2012-2015 1 Innhold 1. Sammendrag bakgrunn mandat 2. Strategier 3. Utfordringer knyttet til implementering av strategien 4. Vedlegg: 1. Delmål, strategier og tiltak fra

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

1. INNLEDNING. 1.1 Oppbygging og innhold

1. INNLEDNING. 1.1 Oppbygging og innhold 1 1 INNHOLD 1. INNLEDNING.... 3 1.1 Oppbygging og innhold... 3 1.2 Bakgrunn for planen... 4 1.3 Formål og overordnet mål.... 5 2 FORANKRING... 6 2.1 Statlige, regionale- og kommunale føringer.... 7 3 SITUASJONSBESKRIVELSE...

Detaljer

Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage

Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage 1 Innholdsfortegnelse Side 3-6 Side 7 Sise 8-9 Side 10-12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 21-22 Barnehagens fokusområder Sosial

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

PEDAGOGISK VIRKSOMHETSPLAN FOR GRANDEHAGEN BARNEHAGE AS

PEDAGOGISK VIRKSOMHETSPLAN FOR GRANDEHAGEN BARNEHAGE AS PEDAGOGISK VIRKSOMHETSPLAN FOR GRANDEHAGEN BARNEHAGE AS GJELDENE FRA JANUAR 2013 TIL OG MED JULI 2017 1. Innholdsliste INNLEDNING...3 GRANDEHAGENS VISJON:...3 FORMÅL:...6 BARNEHAGENS INNHOLD:...10 Hvordan

Detaljer

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage Langtidsplan 2012-2014 Seljedalen barnehage INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse

Detaljer