Visjon: Barnets tid ditt og mitt ansvar! Årsplan Fritznerbakken barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Visjon: Barnets tid ditt og mitt ansvar! Årsplan. 2015-2016 Fritznerbakken barnehage"

Transkript

1 Visjon: Barnets tid ditt og mitt ansvar! Årsplan Fritznerbakken barnehage 1

2 Innholdsfortegnelse Årsplan Fritznerbakken barnehage Side 3 Bemanning Side 4 Verdigrunnlag og menneskesyn Side 5 Visjon og mål Side 5 Fem kjennetegn på den gode barnehage Side 6 Samarbeid med barnas hjem Side 7 Omsorg, læring og danning Side 7 Barns medvirkning Side 8 Fagområdene Side 8 Språk, tekst og kommunikasjon Side 9 Prosjektarbeid Side 10 Byen vår Side 10 IKT i barnehagen Side 11 Lek Side 11 Styringsdokumenter Side 12 Samarbeidspartnere Side 12 Informsjonshefte Henting og levering i barnehagen Side 14 Bursdagsfeiring i barnehagen Side 14 Private leker Side 15 Kommunikasjon mellom hjem og barnehage Side 15 Dagsrytme Side 16 Frokost Side 17 Klær i barnehagen Side 17 Anbefaling om når syke barn bør være hjemme Side 18 Tilvenningsperioden Side 18 Årshjul Fritzerbakken barnehage Side 19 2

3 Fritznerbakken barnehage Fritznerbakken barnehage er en sentrumsnær barnehage med mye historie. Barnehagen åpnet første gang i 1972, den gang med 70 barn og 25 voksne. Gjennom mange prosesser og endringer har vi kommet frem til der vi er i dag. Barnehagen fremstår i dag som en åpen barnehage hvor barna skal oppleve å ha reell innflytelse på hverdagen. Barnehagen er organisert under Enhet barnehage Sarpsborg og eies av Sarpsborg kommune. Barnehageenheten har en overordnet årsplan, som denne bygger på. Enhetens visjon er: Barnets tid ditt og mitt ansvar. Denne gjelder også i Fritznerbakken barnehage. Det er totalt 77 plasser i ordinær barnehagen, og i dag er barnehagen organisert slik: FRITZNERBAKKEN Fritznerbakken har et stort kulturelt mangfold. Våren 2015 hadde barnehagen 15 ulike språk fra 13 forskjellige land representert i barnehagen. For oss er mangfoldet unikt og viktig uavhengig om det er voksne eller barn. Alle får beholde sin egen identitet og kan ta med seg verdiene fra sin kultur inn i fellesskapet. For å ivareta barnas egen identitet og tilhørighet tilrettelegger vi for: At det skapes vennskap og relasjoner som er uavhengig av språk og kultur. At alle barn sees og høres uavhengig av kjønn, etnisitet og språk. At norske tradisjoner ivaretas. At høytidsdager som er viktig for barnegruppen markeres. At det gis god og forståelig informasjon o Tolker o To språklige assistenter o Oversettelse o Visuell informasjon Pedagogisk fagsenter gjennomførte i mars 2015 en kvalitetsvurdering i Fritznerbakken barnehage. Denne rapporten i sin helhet ligger til grunn for det pedagogiske utviklingsarbeidet. Liten sone 21 barn - 6 voksne Stor sone 56 barn - 8 voksne Åpen barnehage sentrum Språkgruppe for minoritetsspråklige Sonene deler i grupper som er hensiktsmessige ut fra barnegruppa og ønsker om aktiviteter. 3

4 Bemanning barnehageåret Teamleder: Lars Thomas Flekkum tlf: Liten sone tlf: Joanna Wlodek Pedagogisk leder med soneansvar Marianne Lågeide Pedagogisk leder Anette Jenssen Pedagogisk leder Lirije Belegu Fagarbeider Malin Jansen Fagarbeider 50 % Elisabeth Storjord - Assistent Monika Hansen Assistent 50 % Stor sone tlf: Elisabeth Stensgård Moen Pedagogisk leder med soneansvar Unni Bredholt Pedagogisk leder Jane Anita Berger Pedagogisk leder Camilla Varnes Pedagogisk leder Liv Petterson Fagarbeider Kjersti Olsen Fagarbeider 70 % Inger Granholmen Assistent Maria Hellberg Assistent 80 % Malin Jansen Fagarbeider 30 % Assistent 20 % Sentrum åpen barnehage tlf: Yvonne Kvello pedagogisk leder Ann-Sylvi Svendsen fagarbeider Miroslawa Hipnarowicz Assistent Språkgruppa for minoritetsspråklige førskolebarn: Yvonne Kvello pedagogisk leder Ann-Sylvi Svendsen fagarbeider Gjennom året har vi i ulike perioder andre personer innom. Vi kan ha styrkning av grunnbemanning med bakgrunn i språkstimulerende tiltak, eller barn som får støtte av ulike årsaker. Fritznerbakken barnehage har inngått partnerskapsavtale med Høgskolen i Østfold, som innebærer at vi skal ta imot barnehagelærer studenter gjennom året. Vi tar også imot elever fra videregående opplæring og grunnskolen. Fritznerbakken barnehage har et tett samarbeid med NAV og Norsksenteret for praksiskandidater i barnehagen. 4

5 Verdigrunnlag og menneskesyn «Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar og representere et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellige» (Rammeplan 2011) I barnehagen skal alle barn oppleve trygghet og omsorg gjennom anerkjennelse og vennskap. Alle skal bli møtt med åpenhet, varme og bli respektert for den de er. Alle skal oppleve å bety noe og være like mye verdt, uavhengig av kultur, religion, etnisitet etc. Sarpsborg kommunes visjon Sarpsborg der barn og unge lykkes! Enhet barnehage Sarpsborgs mål I barnehagen skal barna utvikle seg til stolte, nysgjerrige og erfaringsrike barn. For å arbeide i retningen av målsetningen må voksne i barnehagen: Anerkjenne barnet ved å se og bekrefte. Være direkte og ærlige gjennom tydelighet. Være engasjerte og positive for å inspirere. Være tilstede og nær for å klare å improvisere. 5

6 Fem kjennetegn på den gode barnehage Enhet barnehager Sarpsborg har utarbeidet det vi mener definerer den gode barnehage gjennom fem kjennetegn. Dette er et arbeidsverktøy for de ansatte i barnehagen, men også noe dere som foreldre kan stille spørsmål og forventninger ut fra. Gjennom fem kjennetegn på den gode barnehage setter vi fokus på de voksnes væremåte i møtet med barna. Dette kjennetegner god kvalitet. KJENNETEGN PÅ DEN GODE BHG MENNESKER LER SAMMEN MENNESKER SPØR HVERANDRE HVORFOR FAGLIGE FORUTSETNINGER Gode relasjoner Nærhet Humor Nysgjerrighet Kunnskap Språk PÅSTANDER BARNETS PERSPEKTIV Jeg har det gøy! Jeg leker! Jeg tør å være meg selv! Jeg spør! Jeg undrer! Jeg prøver ut nye ting! MENNESKER I ALLE ROM Nærvær Utfordrende miljø Bevegelsesfrihet Jeg deltar! Jeg løper! Jeg leker ute! MENNESKER OPPDAGER VERDEN SAMMEN OPPLEVELSER OG ERFARINGER UT I LIVE Danning Gylne øyeblikk Mestring Livsutfoldelse Reell innflytelse Lek Jeg drar på spennende reiser! Mine spor blir oppdaget! Mine drømmer blir fulgt! Jeg betyr noe! Voksne byr på seg selv når de møter meg! Voksne gjør det de sier! 6

7 Samarbeid med barnas hjem Et samarbeid mellom barnas hjem og barnehagen er viktig for å ivareta barnet og dets identitet og interesser. Foreldrene har som utgangspunkt førstehåndskunnskap om barnet. Det er foreldrene som har ansvaret for barnets oppdragelse og danning, etter FN s barnekonvensjon. For å sikre et godt samarbeid med foreldre/foresatte har barnehagen FAU (foreldrenes arbeidsutvalg) og SU (samarbeidsutvalget). Her er foreldrenes beste mulighet til å ha innflytelse på barnehagen og dens innhold og aktiviteter. Det skal gjennomføres minimum 1 foreldremøte og alle foreldre skal ha tilbud om minimum 2 foreldresamtaler i løpet av et barnehageår. I barnehagen skal foreldre oppleve at ansatte: møter barn og foreldre snakker med dem gir info i tide tar foreldrene på alvor videreformidler og følger opp beskjeder Omsorg, læring og danning «Menneskelig likeverd, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse og solidaritet er sentrale samfunnsverdier som skal legges til grunn for omsorg, danning, lek og læring i barnehagen» (Rammeplan 2011) Danning er ikke noe som læres eller skapes. I enhet barnehage Sarpsborg har vi sagt at «alle situasjoner i barnehagen er utgangspunktet for danning». Danning skjer i relasjoner mellom mennesker. Gjennom gode danningsprosesser settes barnet i stand til å håndtere livet ved at de utvikler evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrige til omverdenen. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evner til å reflektere over egne handlingsmåter og væremåter. Alle barn har rett til omsorg og nærhet. I barnehagen må de sørges for at alle barn, ut fra individuelle forutsetninger blir møtt med lydhørhet, innlevelse og vilje til samspill. Læring i barnehagen skal foregå i det daglige samspillet med andre mennesker og miljøet. I Fritznerbakken barnehage mener vi at: Alle barn er likeverdige, og har kunnskap. Barn lærer av barn. Lek er læring. 7

8 Barns medvirkning I rammeplan for barnehager(2011) står det at barn skal rett til innflytelse på alle sider av det som gjelder dem selv. I Fritznerbakken barnehage, mener vi at barna skal ha reell innflytelse på egen hverdag. For å møte barna på dette, må barna: Få delta i alle gjøremål Få uttrykke egne meninger og følelser Bli tatt på alvor Dette krever voksne som er årvåkne og kan ta barnet på alvor. Vi må «se» hva barnet uttrykker, enten kroppslig eller verbalt, og ta det på alvor. Fagområdene i rammeplanen Barnehagen er en viktig læringsarena for barn under opplæringspliktig alder. Den er en del av utdanningssystemet i Norge og har egne rammebetingelser for hva innholdet skal være. I rammeplan for barnehagene er det definert 7 ulike fagområder barna skal få ulike erfaringer med: 1. Språk, tekst og kommunikasjon 2. Kropp, bevegelse og helse 3. Kunst, kultur og kreativitet 4. natur, miljø og teknikk 5. Etikk, religion og filosofi 6. Nærmiljø og samfunn 7. Antall, rom og form. Barna måles ikke etter resultater i barnehagen. Derimot er det et krav til hvordan voksne skal arbeide for at barna skal få erfaringer og egne opplevelser. I barnehagen blir fagområdene berørt på ulike måter. De vil i hovedsak berøres gjennom prosjektarbeid og ulike aktiviteter i barnehagen. Sonene skal dokumentere dette på ulike måter, gjennom bilder, film, tegninger, fortellinger o.l. 8

9 Språk, tekst og kommunikasjon Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av hverdagen. Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap, og selv være avsender av et budskap. Både kroppsspråket og det verbale språket er viktig for å utvikle et godt muntlig språk. I barnehagen skal alle barn få varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker for følelser. Alle barn skal få et rikt og variert språkmiljø i barnehagen (Rammeplan for barnehager 2011). fantasifull og kreativ kommunikasjon seg i mellom enn sammen med voksne. I barnehagen skal det gis rom for gode samtaler i relasjoner mellom barn og mellom barn og voksne. Fortellinger, høytlesning, sang, rim og regler Voksne som formidler gleden og samspill/samhandling med språklek. Voksne som en god språkmodell er konkret og tydelig, benevner og bruker konkreter i dialogen. Sarpsborg kommune satser på god og tidlig språkstimulering. Dette synliggjøres gjennom egen språk og leseplan og egne språkveiledere. Språk, tekst og kommunikasjon er et av Enhet barnehager Sarpsborgs satsningsområder. I Fritznerbakken barnehage har vi som mål å skape gode språkstimulerende miljøer for barn. Dette gjøres gjennom: Lek barn uttrykker seg både kroppslig og verbalt. Dette kommer til uttrykk spesielt igjennom leken. Barna leker ut erfaringene sine, og det er viktig at uttrykkene forsterkes ved hjelp av språket. Samtale, undring felles opplevelser og aktiviteter gir en unik mulighet til å samtale med barn. De bruker ofte en mer 9

10 Prosjektarbeid Barnehagen bruker prosjekt som arbeidsmetode. Gjennom dette klarer vi å ivareta alle fagområdene som rammeplanen beskriver. Som voksne er man ansvarlig for å veilede barna i ulike prosjekter. Man må hjelpe barna til å oppdage spor og interesser, samt sette ord på det. Som voksne må man også bidra med å legge ut spor til nye prosjekter. Et prosjekt varierer i tidsforløp. Det er barnas interesse og de voksnes engasjement og evne til å inspirere som avgjør hvor omfattende et prosjekt blir. Pedagogisk dokumentasjon brukes som metode for å drive det pedagogiske arbeidet videre i barnehagen. I den pedagogiske dokumentasjonen er bilder, video, tegninger, praksisfortellinger o.l. gode virkemidler. Dette brukes til faglig refleksjon mellom voksne, og samtaler med barna. I de ulike situasjonene er det viktig at de voksne er årvåken for å fange barnas utsagn og interesser. «Byen vår» - Sarpsborg frem mot 2016 Sarpsborg by fyller 1000 år i Dette er derfor et naturlig satsningsområde for enhet barnehage Sarpsborg og Fritznerbakken barnehage. Vi ønsker å oppdage byen sammen med barna. Både i historisk tid, og her og nå. Dette gjøres ved turer i nærmiljøet, og innhentning av kunnskap, gjennom internett og ved å søke kunnskap gjennom fortellinger og levende historier. I barnehagen synliggjøres dette med aktive barn frem mot 1000 års jubileet. Barnas spor, prosjekter og aktiviteter dokumenteres og henges opp på «byen vår» veggen. 10

11 IKT i barnehagen Barnehagen er med på å gi barna gode erfaringer med bruk av IKT i hverdagen. Dette gjøres ved hjelp av SmartBoard, PC, kamera, ipad etc. Dette brukes som et hjelpemiddel i ulike pedagogiske aktiviteter. «Digitale verktøy blir en ny måte å formidle verdier, kultur, gi rom for egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.» Temahefte IKT, kunnskaps Dep Barnehagen skal tilrettelegge for at barna får benytte det ulike utstyret som er tilgjengelig. Ansatte skal oppmuntre til fornuftig og hensiktsmessig bruk hvor det er fokus på læring. Barnehagen benytter ikke ipad og PC med spill om det ikke er en pedagogisk hensikt. Lek Barn kan uttrykke seg på mange ulike måter i leken, og leken har en selvskreven og stor plass i barnehagen. Vi mener at barnehagen er for barn, og at barna selv skal medvirke til hva som skal gjøres. Leken får naturlig stor plass, og barna får både tid og rom til denne. Lek foregår overalt. Barna har stor frihet i disponering av ulike rom i barnehagen, og de har mulighet for å sitte avskjermet i ulike kroker å leke sammen. Uterommet er også definert som et rom i barnehagen. Barna etablerer sosiale relasjoner og vennskap i leken. Dette er på tvers av alder, kjønn og etnisk tilhørighet. Dette er med på å skape en forståelse for andre mennesker og kulturer. Voksne skal delta i barnas lek! På den måten kan de ære med å beskytte leken og videreutvikle den sammen med bana. Som voksen skal man først se barnet, og deretter situasjonen. 11

12 Ulike dokumenter som ligger til grunn for barnehagen: FN s barnekonvensjon Barnehageloven Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Oppvekst og utdanningspolitiske plattform for Sarpsborg kommune Årsplan, enhet barnehage Sarpsborg Vedtekter for Sarpsborg kommunes barnehager. Språk- og leseplanen for Sarpsborg kommune Kvalitetsvurdering Fritznerbakken barnehage 2015 Samarbeid med andre instanser Barnehagen samarbeider med flere ulike instanser som kan og vet mye om barn. For alle barns beste er det viktig å ha et godt tverrfaglig samarbeid. Vi samarbeider bl.a. med: Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) Barnevernstjenesten Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk (BUPP) Habiliteringstjenesten HiØ og andre utdanningsinstitusjoner Helsestasjonen Beredskapsteam i Sarpsborg kommune Barne- og familieteam m.fl. Fritznerbakken barnehage er en samarbeidsbarnehage med Høgskolen i Østfold, og har forpliktet seg til å stille barnehagen til disposisjon for studenter som skal i praksis. For barnehagen er dette en god måte å få med seg det nye innen faget. 12

13 13

14 Henting/levering i barnehagen Når du skal levere eller hente i barnehagen, går du dagens viktigste møte i vente. Barnet er det som skal være i fokus når du er i garderoben i barnehagen, og vi ber derfor alle om å la mobiltelefonen ligge igjen i lommen. Når du kommer inn i barnehagen er det viktig at du finner en voksne, gjerne i fra samme sone, og informerer om at dere har kommet eller at dere reiser. Gi viktige beskjeder til personalet på morgenen slik at vi kan ivareta barnet på best mulig måte. Når du henter vil personalet gi deg beskjeder om hvordan dagen har vært. Da du går igjennom porten er det viktig at du påser at denne er godt lukket! Vi har 77 barn som ikke skal igjennom denne uten personalet. Bursdagsfeiring i barnehagen Gjennom tiden i barnehagen vil de fleste ha en, eller flere bursdager. Dette markeres selvfølgelig i barnehagen, og vi er opptatt av å ha barnet i fokus denne dagen. Dagen blir markert med at det blir hengt ut plakat med bilde av barnet, og flagg til ære for barnet. Bursdagsbarnet skal være med å lage sin egen krone, og denne brukes i bursdagssamling hvor barnet påvirker det meste som skal skje. Om dere ønsker å ha med noe i barnehagen denne dagen, er dere velkomne til dette, ellers kjøper barnehagen inn is. Vi ber om at bursdagsinvitasjoner deles ut privat. Barnehagen kan være behjelpelig med adresser og telefonnummer etter samtykke. 14

15 Private leker Som hovedregel har vi at barnehagen har leker til bruk for alle barn. Vi har et godt utvalg tilpasset barn i barnehagen, og som er beregnet på lek i store barnegrupper. En del barn ønsker å ha med egne leker i barnehagen, gjerne for å vise frem, eller for å leke sammen med vennene sine. Dette er selvfølgelig greit, men dere må være innforstått med at dette er på eget initiativ. Barnehagen har derfor ingen erstatningsansvar for tapte eller ødelagte gjenstander. For barnehagen er leken og lekens betydning viktig. Dette er viktig å tenke på nå barna vil ha med egne leker. Vi ber om at leker som pistoler, sverd etc. IKKE blir tatt med i barnehagen. Dette er ikke en lek vi ønsker å fremme, da det kan assosieres med virkeligheten for noen barn. Vi ber om at dere ikke sender med nettbrett etc i barnehagen. Kommunikasjon mellom hjem og barnehage For oss er det viktig å være sikre på at beskjeder kommer frem, og at dere som foreldre leser dette. All informasjon blir sendt på mail og det er viktig at dere gir barnehagen en e-post adresse som fungerer og som dere leser. Barnehagen har mobiltelefoner på sonene. Om dere må komme i kontakt med noen, kan dere ringe: Teamleder Liten sone Stor sone Er det korte beskjeder, som om at barna har fri, kan dette sendes som sms. Barnehagen bruker også fronter som digital portal. Her legges det også ut månedsbrev, månedsplaner og bilder som er relevante. 15

16 Dagsrytme Vi er opptatt av at barnehagen er til for barna, og at barna selv skal ha mest mulig innflytelse og bestemme over sin egen hverdag. Dette ønsker vi også skal gjenspeile måltidene våre. Hos oss har barna mulighet til å spise når de selv ønsker, men i et begrenset tidsrom. Noen barn har behov for å sove/hvile i løpet av barnehagedagen. Sove/hvile-tiden tilpasses selvfølgelig det enkelte barns behov. Slik ser dagen ut hos oss: STOR SONE: Barnehagen åpner Felles frokost med medbrakt matpakke, for alle barna i barnehagen på kjøkkenet. Barna spiser når de selv ønsker i dette tidsrommet. De barna som ikke spiser kan leke hvor de ønsker i barnehagen Lek inne/ute Samling i gruppene med litt frukt. Husk å ta med frukt til felles fruktfat Lunsj. Vi spiser lunsj i gruppene. LITEN SONE: Barnehagen åpner Felles frokost med medbrakt matpakke, for alle barna i barnehagen på kjøkkenet. Barna spiser når de selv ønsker i dette tidsrommet. De barna som ikke spiser kan leke hvor de ønsker i barnehagen Lek inne/ute Ca Lunsj - serveres i barnehagen Ca 12- Hoved sove/ hvile-tid Ca Fruktmåltid alle har med en frukt til felles fruktfat Barnehagen stenger. Husk at barna må være hentet og ute av porten til Dagene hos oss er aldri like. Vi tilpasser oss barnas behov og ønsker. Barna er også på turer i grupper disse dagene blir dagsrytmen annerledes. Informasjon om turdager blir gitt fra gruppene. Ca Fruktmåltid alle tar med en frukt til felles fruktfat Barnehagen stenger. Husk at barna må være hentet og ute av porten til

17 Frokost Om barnet skal spise frokost i barnehagen må dere ha med matpakke. 1. Matpakken skal bestå av grovt brød, grove kornprodukter, sunt pålegg etc. 2. Barnehagen serverer lettmelk og vann til alle måltider. Drikke skal derfor ikke tas med. 3. Mat som inneholder mye sukker skal ikke tas med i barnehagen. Dette gjelder også sjokolade og godteri I tillegg viser vi til helsedirektoratets anbefalinger om sunn mat. Klær i barnehagen Alle barna i barnehagen skal som hovedregel være ute en gang i løpet av dagen. Det er foreldrenes ansvar at barna til enhver tid har det de trenger på hyllene sine. Dette gjelder både skiftetøy og annet tøy som er bedt om å ha! Det er viktig for barnets vel at det er tilstrekkelig med klær i hyllene, slik at de slipper å være ute å fryse, eller ikke ha mulighet til å skifte da de kommer inn. Om barnehagen opplever at dette ikke er i orden i løpet av dagen, kontakter de hjemmet med beskjed om at de må komme med dette. Barnehagen har IKKE lånetøy eller tørkeskap. Vi ber derfor dere som foreldre å ta med vått og skittent tøy med hjem til vask. Husk: Det skal være behagelig for barnet å ha på utetøy, samtidig som at det skal være mulig å kle på barnet utetøy! 17

18 Anbefaling om når syke barn bør være hjemme Barn som går i barnehage er mer utsatt for infeksjoner enn andre barn. Folkehelseinstituttet har gitt ut anbefalinger i forhold til dette. På deres nettsider ligger det informasjon om når barn må være hjemme fra barnehagen. Vi ber dere som foreldre/foresatte om å ta disse anbefalingene alvorlig. Barnehagen opplever ofte barn som ikke er i form og hadde hatt best av å være hjemme. Vi vet det kan være vanskelig å være borte fra jobben på grunn av sykt barn, men hensynet til barnets beste må komme først! vanskelig å bli kvitt sykdommen. Vanligvis ved diare og oppkast anbefaler vi at barnet er hjemme til symptomfrihet. Som barnehagepersonale skal vi ta vårt ansvar i forhold til forebygging av smitte ved å ha gode hygienerutiner ved håndvask, vask av leker osv. Vi lærer også barna å vaske hender før måltid, etter toalettbesøk og etter utelek. Anbefalingene fra Folkehelseinstituttet finnes i papirutgave i barnehagen. Vanligvis er barnets allmenntilstand det avgjørende for om barnet kan komme i barnehagen eller ikke. Hovedregelen er at barnet er uten feber og friskt nok til å kunne delta i normale aktiviteter i barnehagen. Dette innebærer at barnet også kan delta i uteleken. Men for enkelte sykdommer kan det være nødvendig å bli hjemme lenger for å hindre spredning av smitte til andre. Akutt diare - og oppkast er en slik tilstand som smitter fort i barnehagen. Helsesjefen i Sarpsborg sier i et skriv til barnehagene: Når en barnehage sliter og stadig nye blir syke: Barn bør holdes hjemme ved symptomer og i 48 timer etter opphør av oppkast og diare. Det kan virke dramatisk å måtte holde barna hjemme i to døgn etter at sykdommen er borte, men det er anbefalinger når det er Tilvenningsperioden Det skulle starte i barnehagen kan for noen barn være vanskelig. Det er mange nye barn og voksne, nye rutiner og et nytt sted. Den første tiden, tilvenningsperioden, er derfor viktig. På liten sone tilvennes barna barnehagen sammen med foreldrene. Mor eller far er med barnet i barnehagen i tre dager. De første dagene i barnehagen får barnet en primærkontakt som utgangspunkt for tilvenningen. Det er ikke bestemt at barnet skal følge nettopp denne voksne, men ment som et utgangspunkt. Barnet bestemmer selv hvem det tilnærmes. 18

19 Årshjul Fritznerbakken barnehage August HVA Plandager Foreldremøte September Antimobbe uke Fotografering Brannvernuke Oktober FN-Dagen, med basar for SOS barnebyer NÅR og bhg stengt kl til info kommer Uke og nærmere info kommer Uke kl Januar Nyttårsdag Plandag HVA NÅR bhg stengt bhg stengt Februar Karneval alle barn kan komme Mars Barnehagedagen Påskefrokost Barnehagen stenger kl. 12 Skjærtorsdag Langfredag 2. påskedag April tema kommer senere alle velkomne info kommer bhg d bhg stengt bhg stengt bhg stengt November Plandag Desember Lucia Nissefest bhg stengt alle er velkomne på morgenen alle barn kan komme mellom Mai Offentlig høytidsdag Kr. Himmelfartsdag Plandag Mai-fest 2. pinsedag Grunnlovsdag Juni, juli og august Sommer i barnehagen bhg stengt bhg stengt bhg stengt mer info kommer bhg stengt bhg stengt 19

20 20

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA:

VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA: VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA: Soneleder: Anette Svendsen Pedagogisk leder: Rita Skoglund -80 % Fagarbeider: Gudrun Nilsen Fagarbeider: Bente Oliversen Roy jobber også hos oss i 80 % som ekstra assistent.

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

SONEPLAN FOR RØD SONE

SONEPLAN FOR RØD SONE SONEPLAN FOR RØD SONE 2014/2015 Barnets tid ditt og mitt ansvar BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

ÅRSPLAN. Et godt sted å være - et godt sted å lære

ÅRSPLAN. Et godt sted å være - et godt sted å lære 1 ÅRSPLAN RØSTAD BARNEHAGE 2015-2016 Et godt sted å være - et godt sted å lære 2 Røstad barnehage er en privat barnehage som ligger idyllisk til på Høgskoleområdet på Røstad. Eier er Studentsamskipnaden

Detaljer

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent.

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent. ÅS KOMMUNE Nå nærmer det seg oppstart for de yngste barna i barnehagen. Vi kommer til å starte på avd. Grana, som vi får låne av de eldste barna. Men 12. oktober da skal den gamle delen være ferdig renovert,

Detaljer

«Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg at jeg kan klare!» PIPPI

«Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg at jeg kan klare!» PIPPI «Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg at jeg kan klare!» PIPPI VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA: Soneleder: Anette Svendsen Pedagogisk leder: Rita Skoglund Fagarbeider: Gudrun Nilsen Fagarbeider:

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2014

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2014 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2014 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring og mestring. 1 AVDELINGEN VÅR Veslefrikk er en 0-3 års avdeling med 15 barn fordelt på 14 plasser. Det

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Informasjon om Selegrend barnehage og personalet Ulike organer Planer og arbeidsredskaper for personalet Primærkontakt/primærgruppen Når barnet

Detaljer

Halvårsplan våren 2016 på Tyrihans

Halvårsplan våren 2016 på Tyrihans Halvårsplan våren 2016 på Tyrihans Personal på Tyrihans våren 2016 Therese R Marcussen (pedagogisk leder) Marlen Trømborg (pedagogisk leder) Karin Brenden (fagarbeider) May B. Nilsen (assistent) Ismet

Detaljer

Halvårsplanen for Revehiet

Halvårsplanen for Revehiet Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplanen for Revehiet Vår 2017 Side 1 av 10 Innhold 1 Innledning 3 2 Kommende periode på Revehiet 4 Side - Personal 4 - Barnegruppe 4 - Bursdager 4 - Viktige datoer

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

PERIODEPLAN FOR GULLHJERTE SEPTEMBER-NOVEMBER 2013

PERIODEPLAN FOR GULLHJERTE SEPTEMBER-NOVEMBER 2013 PERIODEPLAN FOR GULLHJERTE SEPTEMBER-NOVEMBER 2013 INNLEDNING Hei alle gullhjerte foreldre. Etter sommerferien var det veldig hyggelig å se igjen barn og foreldre på Gullhjerte. Vi vil ønske velkommen

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring.

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring. www.malvik.kommune.no Årsplan 2013 Grønberg barnehage Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Innholdsfortegnelse: 1. Informasjon om barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN RØSTAD STUDENTBARNEHAGE

ÅRSPLAN RØSTAD STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2016-2017 RØSTAD STUDENTBARNEHAGE ET GODT STED Å VÆRE - ET GODT STED Å LÆRE. Røstad barnehage er en privat barnehage som ligger idyllisk til på universitetsrådet på Røstad. Eier er Nord studentsamskipnad.

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

SONEPLAN ENGLEBARNA. for VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR

SONEPLAN ENGLEBARNA. for VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR SONEPLAN for ENGLEBARNA VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR 2014 2015 VELKOMMEN TIL ENGLEBARNA MOBIL ENGLEBARNA 90 52 28 53 TUR MOBIL 99 21 87 02 BARNEHAGENS ÅPNINGSTIDER: 6.45 17.00 SONEPLAN Denne

Detaljer

Personalet Brannøvelse

Personalet Brannøvelse ÅS KOMMUNE Nå er vi godt i gang med det nye barnehageåret, barnegruppa er på plass og barna begynner å bli kjent med hverandre. Det er noen endringer i barnegruppen, Ingrid har sluttet og begynt i Knerten

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Dønski barnehage. Dønskiveien 43c 1346 Gjettum

Dønski barnehage. Dønskiveien 43c 1346 Gjettum Dønski barnehage Dønskiveien 43c 1346 Gjettum Dønski barnehage åpnet i august 2011 og er Bærums nyeste kommunale barnehage. Her kan vi ta imot inntil 120 barn i alderen 1-6 år Bygget består av 6 baserom,

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 - Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 Innhold 1. Innledning.. s.3 2. Ekornbarna våren 2015 s.4 2.1 Jeg og Oss....s.4 2.2 Våre temaer og mål for perioden...s.5-7 3. Praktiske

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E 2 0 1 3 / 2 0 1 4-1 - ÅRSPLAN 2013/2014 Vårt fokus for i år er : Barns utforsking og samarbeid. Alt arbeid som det legges til rette for skal ha fokus på barns

Detaljer

HARENS PEDAGOGISKE PLAN

HARENS PEDAGOGISKE PLAN HARENS PEDAGOGISKE PLAN HØSTEN 2014 På Haren har vi 9 plasser for barn fra 0 til 3 år. Enhet barnehager Sarpsborgs visjon: Barnets tid ditt og mitt ansvar Vi som jobber på Haren er: Mona Heidenberg, pedagogisk

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VINTERBRO BARNEHAGE 2010 SMÅFORSKERNE I ÅS KAN, VIL OG VÅGER

ÅRSPLAN FOR VINTERBRO BARNEHAGE 2010 SMÅFORSKERNE I ÅS KAN, VIL OG VÅGER ÅRSPLAN FOR VINTERBRO BARNEHAGE 2010 SMÅFORSKERNE I ÅS KAN, VIL OG VÅGER 1 PRESENTASJON Velkommen til Vinterbro barnehage Vinterbro barnehage er utformet for å kunne imøtekomme den moderne barndom i en

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING Oktober-november 2014 Satsningsområde: Vennskap Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for for barns trivsel og meningskaping i barnehagen. I samhandling med

Detaljer

Velkommen. Til. Solneset barnehage

Velkommen. Til. Solneset barnehage Velkommen Til Solneset barnehage Redigert mars 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Generelt om barnehagen s. 3 Oppstart i barnehagen s. 3 Bringing og henting s. 4 Klær s. 5 Planleggingsdager s. 5 Foreldrebetaling,

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 1 Innhold 1. Innledning side 3 2. Marihøna høsten 2015 Personalet side 4 Barnegruppa side 4 Våre temaer og mål for perioden side 5

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

GENERELL INFORMASJON. Åpningstider. Tilvenning av nye barn. Dagsrytmen. Mat. Klær og sko. Medisinering. Info om barnehageplass. Samarbeidspartnere

GENERELL INFORMASJON. Åpningstider. Tilvenning av nye barn. Dagsrytmen. Mat. Klær og sko. Medisinering. Info om barnehageplass. Samarbeidspartnere GENERELL INFORMASJON Åpningstider Tilvenning av nye barn Dagsrytmen Mat Klær og sko Medisinering Info om barnehageplass Samarbeidspartnere Kriseplaner Leker Sykling Skøyter og ski Kor og musikkstund Bursdager

Detaljer

Velkommen til. Barnehage

Velkommen til. Barnehage Velkommen til Rustadporten Barnehage A B D E F Adresse Avdelinger Betaling Bursdagsfeiring Dagsrytme Dugnad Eierstyret E-post Fagområder Foreldremøter Gamle Kroer vei 5, 140 Ås Nasse Nøffs binge, nasse@rustadporten.no

Detaljer

Velkommen til foreldremøte

Velkommen til foreldremøte Velkommen til foreldremøte 20.09.16 Barnehagens overordnede målsettinger Barnehagen arbeider etter Lov om barnehager og Rammeplan. Nytt formål for barnehager trådte i kraft 1. august 2010. På denne bakgrunn

Detaljer

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1 Periodeplan Vinterbro barnehage September November 2010 Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287 Periodeplan september - november 2010 1 Innledning Sommerferien er over og et nytt barnehageår er godt i

Detaljer

Informasjonsbrosjyre

Informasjonsbrosjyre HORTEN KOMMUNE Informasjonsbrosjyre Bjørnestien/ Nordskogen barnehage 2016/17 Bjørnestien barnehage Bjørnestien 26 3188 Horten Nordskogen barnehage Nordskogen 15 3188 Horten Styrer Styrerassistent Styrerassistent

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING Januar, februar og mars 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen.

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Rosenhagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand. progresjonsplan og kalender

Rosenhagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Rosenhagen barnehage Rosenhagen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 trine-lise.lysholm@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494050 / 99285170 Webside på kommunens

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Finstadbekken barnehage. Årsplan for 2016/2017. Finstadbekken Vestveien 11 barnehage 1400 Ski

Finstadbekken barnehage. Årsplan for 2016/2017. Finstadbekken Vestveien 11 barnehage 1400 Ski Finstadbekken barnehage Årsplan for 2016/2017 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. Da har et år allerede gått og vi er klare for å ta fatt på et nytt barnehageår Året som er gått har vi hatt

Detaljer

Årsplan Rustadskogen barnehage 2010. Småforskerne i Ås kan, vil og våger! www.rustadskogenbarnehage.no

Årsplan Rustadskogen barnehage 2010. Småforskerne i Ås kan, vil og våger! www.rustadskogenbarnehage.no Årsplan Rustadskogen barnehage 2010 Småforskerne i Ås kan, vil og våger! www.rustadskogenbarnehage.no innhold: 1. Informasjon om Rustadskogen barnehage 2. Årsplanen 3. Pedagogisk plattform 4. Barns medvirkning

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

SONEPLAN ENGLEBARNA. for VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR

SONEPLAN ENGLEBARNA. for VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR SONEPLAN for ENGLEBARNA VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR 2013 2014 VELKOMMEN TIL ENGLEBARNA Telefon nr. : mobil ENGLEBARNA 90 52 28 53 - Tur mobil 99 21 87 02 SONEPLAN Denne soneplanenen bygger på

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

Buvollen barnehage Buvollvegen 54 2625 FÅBERG Tlf: 911 81 626

Buvollen barnehage Buvollvegen 54 2625 FÅBERG Tlf: 911 81 626 Buvollen barnehage Buvollvegen 54 2625 FÅBERG Tlf: 911 81 626 1 Innholdsfortegnelse: 1. Velkommen til Buvollen barnehage 2. Kort om barnehagen 3. Barnehagens bemanning 4. Praktiske opplysninger. Åpningstid

Detaljer

Redigert 20.06.2012 1

Redigert 20.06.2012 1 1 Velkommen til Lillehagen barnehage. I denne brosjyren vil du finne grunnlaget for det pedagogiske arbeidet i barnehagen vår, og nyttig informasjon om hvordan ting fungerer og organiseres. LITT OM OSS

Detaljer

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform for Tolpinrud barnehage Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE

LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE 2016 raus - engasjert - kompetent - reflektert 1 Denne lokale årsplan for Skoglund barnehage bygger på felles Årsplan for Virksomheten Søndre Slagen barnehager 2016,

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.»

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage ÅRSPLAN 2015/2016 «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage Åpningstid: kl. 06:45

Detaljer

Avdelingsplan 2013 - en videreføring av årsplanen

Avdelingsplan 2013 - en videreføring av årsplanen Vi som jobber på Veslefrikk er: Therese Ruud Marcussen, Pedagogisk leder(100%) Agnete Strøm, Fagarbeider (100%) Tone Haglund, Fagarbeider (90%) Sahel Zandian Vikar Gunn Johansen assistent (10%) Velkommen

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 MOSVIK BARNEHAGE Mosvik barnehage eies av Inderøy kommune, og har nå vært i drift siden 1981. Barnehagen har inntil 45 heldagsplasser fordelt på 3 avdelinger. Mosvik

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2012

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2012 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2012 DEL 2 1 Vi er opptatt av «Omsorg handler om en gjensidighet i samspillet mellom mennesker. Barn skal møtes på en omsorgsfull måte» Rammeplan for barnehager. På Veslefrikk

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Temadag for eiere av private familiebarnehager v/anne

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Det som blir det gjennomgående temaet dette barnehageåret er mer et resultat av endrede rammebetingelser enn et tema ut fra det pedagogiske innholdet.

Detaljer

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere.

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere. Denne årsplanen bygger på formålsparagrafen for barnehager (barnehageloven 1), og er en del av planverket i Haga barnehage. Planen er godkjent som årsplan sammen med pedagogisk plan for personalet av SU

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer