Visjon: Barnets tid ditt og mitt ansvar! Årsplan Fritznerbakken barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Visjon: Barnets tid ditt og mitt ansvar! Årsplan. 2015-2016 Fritznerbakken barnehage"

Transkript

1 Visjon: Barnets tid ditt og mitt ansvar! Årsplan Fritznerbakken barnehage 1

2 Innholdsfortegnelse Årsplan Fritznerbakken barnehage Side 3 Bemanning Side 4 Verdigrunnlag og menneskesyn Side 5 Visjon og mål Side 5 Fem kjennetegn på den gode barnehage Side 6 Samarbeid med barnas hjem Side 7 Omsorg, læring og danning Side 7 Barns medvirkning Side 8 Fagområdene Side 8 Språk, tekst og kommunikasjon Side 9 Prosjektarbeid Side 10 Byen vår Side 10 IKT i barnehagen Side 11 Lek Side 11 Styringsdokumenter Side 12 Samarbeidspartnere Side 12 Informsjonshefte Henting og levering i barnehagen Side 14 Bursdagsfeiring i barnehagen Side 14 Private leker Side 15 Kommunikasjon mellom hjem og barnehage Side 15 Dagsrytme Side 16 Frokost Side 17 Klær i barnehagen Side 17 Anbefaling om når syke barn bør være hjemme Side 18 Tilvenningsperioden Side 18 Årshjul Fritzerbakken barnehage Side 19 2

3 Fritznerbakken barnehage Fritznerbakken barnehage er en sentrumsnær barnehage med mye historie. Barnehagen åpnet første gang i 1972, den gang med 70 barn og 25 voksne. Gjennom mange prosesser og endringer har vi kommet frem til der vi er i dag. Barnehagen fremstår i dag som en åpen barnehage hvor barna skal oppleve å ha reell innflytelse på hverdagen. Barnehagen er organisert under Enhet barnehage Sarpsborg og eies av Sarpsborg kommune. Barnehageenheten har en overordnet årsplan, som denne bygger på. Enhetens visjon er: Barnets tid ditt og mitt ansvar. Denne gjelder også i Fritznerbakken barnehage. Det er totalt 77 plasser i ordinær barnehagen, og i dag er barnehagen organisert slik: FRITZNERBAKKEN Fritznerbakken har et stort kulturelt mangfold. Våren 2015 hadde barnehagen 15 ulike språk fra 13 forskjellige land representert i barnehagen. For oss er mangfoldet unikt og viktig uavhengig om det er voksne eller barn. Alle får beholde sin egen identitet og kan ta med seg verdiene fra sin kultur inn i fellesskapet. For å ivareta barnas egen identitet og tilhørighet tilrettelegger vi for: At det skapes vennskap og relasjoner som er uavhengig av språk og kultur. At alle barn sees og høres uavhengig av kjønn, etnisitet og språk. At norske tradisjoner ivaretas. At høytidsdager som er viktig for barnegruppen markeres. At det gis god og forståelig informasjon o Tolker o To språklige assistenter o Oversettelse o Visuell informasjon Pedagogisk fagsenter gjennomførte i mars 2015 en kvalitetsvurdering i Fritznerbakken barnehage. Denne rapporten i sin helhet ligger til grunn for det pedagogiske utviklingsarbeidet. Liten sone 21 barn - 6 voksne Stor sone 56 barn - 8 voksne Åpen barnehage sentrum Språkgruppe for minoritetsspråklige Sonene deler i grupper som er hensiktsmessige ut fra barnegruppa og ønsker om aktiviteter. 3

4 Bemanning barnehageåret Teamleder: Lars Thomas Flekkum tlf: Liten sone tlf: Joanna Wlodek Pedagogisk leder med soneansvar Marianne Lågeide Pedagogisk leder Anette Jenssen Pedagogisk leder Lirije Belegu Fagarbeider Malin Jansen Fagarbeider 50 % Elisabeth Storjord - Assistent Monika Hansen Assistent 50 % Stor sone tlf: Elisabeth Stensgård Moen Pedagogisk leder med soneansvar Unni Bredholt Pedagogisk leder Jane Anita Berger Pedagogisk leder Camilla Varnes Pedagogisk leder Liv Petterson Fagarbeider Kjersti Olsen Fagarbeider 70 % Inger Granholmen Assistent Maria Hellberg Assistent 80 % Malin Jansen Fagarbeider 30 % Assistent 20 % Sentrum åpen barnehage tlf: Yvonne Kvello pedagogisk leder Ann-Sylvi Svendsen fagarbeider Miroslawa Hipnarowicz Assistent Språkgruppa for minoritetsspråklige førskolebarn: Yvonne Kvello pedagogisk leder Ann-Sylvi Svendsen fagarbeider Gjennom året har vi i ulike perioder andre personer innom. Vi kan ha styrkning av grunnbemanning med bakgrunn i språkstimulerende tiltak, eller barn som får støtte av ulike årsaker. Fritznerbakken barnehage har inngått partnerskapsavtale med Høgskolen i Østfold, som innebærer at vi skal ta imot barnehagelærer studenter gjennom året. Vi tar også imot elever fra videregående opplæring og grunnskolen. Fritznerbakken barnehage har et tett samarbeid med NAV og Norsksenteret for praksiskandidater i barnehagen. 4

5 Verdigrunnlag og menneskesyn «Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar og representere et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellige» (Rammeplan 2011) I barnehagen skal alle barn oppleve trygghet og omsorg gjennom anerkjennelse og vennskap. Alle skal bli møtt med åpenhet, varme og bli respektert for den de er. Alle skal oppleve å bety noe og være like mye verdt, uavhengig av kultur, religion, etnisitet etc. Sarpsborg kommunes visjon Sarpsborg der barn og unge lykkes! Enhet barnehage Sarpsborgs mål I barnehagen skal barna utvikle seg til stolte, nysgjerrige og erfaringsrike barn. For å arbeide i retningen av målsetningen må voksne i barnehagen: Anerkjenne barnet ved å se og bekrefte. Være direkte og ærlige gjennom tydelighet. Være engasjerte og positive for å inspirere. Være tilstede og nær for å klare å improvisere. 5

6 Fem kjennetegn på den gode barnehage Enhet barnehager Sarpsborg har utarbeidet det vi mener definerer den gode barnehage gjennom fem kjennetegn. Dette er et arbeidsverktøy for de ansatte i barnehagen, men også noe dere som foreldre kan stille spørsmål og forventninger ut fra. Gjennom fem kjennetegn på den gode barnehage setter vi fokus på de voksnes væremåte i møtet med barna. Dette kjennetegner god kvalitet. KJENNETEGN PÅ DEN GODE BHG MENNESKER LER SAMMEN MENNESKER SPØR HVERANDRE HVORFOR FAGLIGE FORUTSETNINGER Gode relasjoner Nærhet Humor Nysgjerrighet Kunnskap Språk PÅSTANDER BARNETS PERSPEKTIV Jeg har det gøy! Jeg leker! Jeg tør å være meg selv! Jeg spør! Jeg undrer! Jeg prøver ut nye ting! MENNESKER I ALLE ROM Nærvær Utfordrende miljø Bevegelsesfrihet Jeg deltar! Jeg løper! Jeg leker ute! MENNESKER OPPDAGER VERDEN SAMMEN OPPLEVELSER OG ERFARINGER UT I LIVE Danning Gylne øyeblikk Mestring Livsutfoldelse Reell innflytelse Lek Jeg drar på spennende reiser! Mine spor blir oppdaget! Mine drømmer blir fulgt! Jeg betyr noe! Voksne byr på seg selv når de møter meg! Voksne gjør det de sier! 6

7 Samarbeid med barnas hjem Et samarbeid mellom barnas hjem og barnehagen er viktig for å ivareta barnet og dets identitet og interesser. Foreldrene har som utgangspunkt førstehåndskunnskap om barnet. Det er foreldrene som har ansvaret for barnets oppdragelse og danning, etter FN s barnekonvensjon. For å sikre et godt samarbeid med foreldre/foresatte har barnehagen FAU (foreldrenes arbeidsutvalg) og SU (samarbeidsutvalget). Her er foreldrenes beste mulighet til å ha innflytelse på barnehagen og dens innhold og aktiviteter. Det skal gjennomføres minimum 1 foreldremøte og alle foreldre skal ha tilbud om minimum 2 foreldresamtaler i løpet av et barnehageår. I barnehagen skal foreldre oppleve at ansatte: møter barn og foreldre snakker med dem gir info i tide tar foreldrene på alvor videreformidler og følger opp beskjeder Omsorg, læring og danning «Menneskelig likeverd, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse og solidaritet er sentrale samfunnsverdier som skal legges til grunn for omsorg, danning, lek og læring i barnehagen» (Rammeplan 2011) Danning er ikke noe som læres eller skapes. I enhet barnehage Sarpsborg har vi sagt at «alle situasjoner i barnehagen er utgangspunktet for danning». Danning skjer i relasjoner mellom mennesker. Gjennom gode danningsprosesser settes barnet i stand til å håndtere livet ved at de utvikler evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrige til omverdenen. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evner til å reflektere over egne handlingsmåter og væremåter. Alle barn har rett til omsorg og nærhet. I barnehagen må de sørges for at alle barn, ut fra individuelle forutsetninger blir møtt med lydhørhet, innlevelse og vilje til samspill. Læring i barnehagen skal foregå i det daglige samspillet med andre mennesker og miljøet. I Fritznerbakken barnehage mener vi at: Alle barn er likeverdige, og har kunnskap. Barn lærer av barn. Lek er læring. 7

8 Barns medvirkning I rammeplan for barnehager(2011) står det at barn skal rett til innflytelse på alle sider av det som gjelder dem selv. I Fritznerbakken barnehage, mener vi at barna skal ha reell innflytelse på egen hverdag. For å møte barna på dette, må barna: Få delta i alle gjøremål Få uttrykke egne meninger og følelser Bli tatt på alvor Dette krever voksne som er årvåkne og kan ta barnet på alvor. Vi må «se» hva barnet uttrykker, enten kroppslig eller verbalt, og ta det på alvor. Fagområdene i rammeplanen Barnehagen er en viktig læringsarena for barn under opplæringspliktig alder. Den er en del av utdanningssystemet i Norge og har egne rammebetingelser for hva innholdet skal være. I rammeplan for barnehagene er det definert 7 ulike fagområder barna skal få ulike erfaringer med: 1. Språk, tekst og kommunikasjon 2. Kropp, bevegelse og helse 3. Kunst, kultur og kreativitet 4. natur, miljø og teknikk 5. Etikk, religion og filosofi 6. Nærmiljø og samfunn 7. Antall, rom og form. Barna måles ikke etter resultater i barnehagen. Derimot er det et krav til hvordan voksne skal arbeide for at barna skal få erfaringer og egne opplevelser. I barnehagen blir fagområdene berørt på ulike måter. De vil i hovedsak berøres gjennom prosjektarbeid og ulike aktiviteter i barnehagen. Sonene skal dokumentere dette på ulike måter, gjennom bilder, film, tegninger, fortellinger o.l. 8

9 Språk, tekst og kommunikasjon Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av hverdagen. Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap, og selv være avsender av et budskap. Både kroppsspråket og det verbale språket er viktig for å utvikle et godt muntlig språk. I barnehagen skal alle barn få varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker for følelser. Alle barn skal få et rikt og variert språkmiljø i barnehagen (Rammeplan for barnehager 2011). fantasifull og kreativ kommunikasjon seg i mellom enn sammen med voksne. I barnehagen skal det gis rom for gode samtaler i relasjoner mellom barn og mellom barn og voksne. Fortellinger, høytlesning, sang, rim og regler Voksne som formidler gleden og samspill/samhandling med språklek. Voksne som en god språkmodell er konkret og tydelig, benevner og bruker konkreter i dialogen. Sarpsborg kommune satser på god og tidlig språkstimulering. Dette synliggjøres gjennom egen språk og leseplan og egne språkveiledere. Språk, tekst og kommunikasjon er et av Enhet barnehager Sarpsborgs satsningsområder. I Fritznerbakken barnehage har vi som mål å skape gode språkstimulerende miljøer for barn. Dette gjøres gjennom: Lek barn uttrykker seg både kroppslig og verbalt. Dette kommer til uttrykk spesielt igjennom leken. Barna leker ut erfaringene sine, og det er viktig at uttrykkene forsterkes ved hjelp av språket. Samtale, undring felles opplevelser og aktiviteter gir en unik mulighet til å samtale med barn. De bruker ofte en mer 9

10 Prosjektarbeid Barnehagen bruker prosjekt som arbeidsmetode. Gjennom dette klarer vi å ivareta alle fagområdene som rammeplanen beskriver. Som voksne er man ansvarlig for å veilede barna i ulike prosjekter. Man må hjelpe barna til å oppdage spor og interesser, samt sette ord på det. Som voksne må man også bidra med å legge ut spor til nye prosjekter. Et prosjekt varierer i tidsforløp. Det er barnas interesse og de voksnes engasjement og evne til å inspirere som avgjør hvor omfattende et prosjekt blir. Pedagogisk dokumentasjon brukes som metode for å drive det pedagogiske arbeidet videre i barnehagen. I den pedagogiske dokumentasjonen er bilder, video, tegninger, praksisfortellinger o.l. gode virkemidler. Dette brukes til faglig refleksjon mellom voksne, og samtaler med barna. I de ulike situasjonene er det viktig at de voksne er årvåken for å fange barnas utsagn og interesser. «Byen vår» - Sarpsborg frem mot 2016 Sarpsborg by fyller 1000 år i Dette er derfor et naturlig satsningsområde for enhet barnehage Sarpsborg og Fritznerbakken barnehage. Vi ønsker å oppdage byen sammen med barna. Både i historisk tid, og her og nå. Dette gjøres ved turer i nærmiljøet, og innhentning av kunnskap, gjennom internett og ved å søke kunnskap gjennom fortellinger og levende historier. I barnehagen synliggjøres dette med aktive barn frem mot 1000 års jubileet. Barnas spor, prosjekter og aktiviteter dokumenteres og henges opp på «byen vår» veggen. 10

11 IKT i barnehagen Barnehagen er med på å gi barna gode erfaringer med bruk av IKT i hverdagen. Dette gjøres ved hjelp av SmartBoard, PC, kamera, ipad etc. Dette brukes som et hjelpemiddel i ulike pedagogiske aktiviteter. «Digitale verktøy blir en ny måte å formidle verdier, kultur, gi rom for egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.» Temahefte IKT, kunnskaps Dep Barnehagen skal tilrettelegge for at barna får benytte det ulike utstyret som er tilgjengelig. Ansatte skal oppmuntre til fornuftig og hensiktsmessig bruk hvor det er fokus på læring. Barnehagen benytter ikke ipad og PC med spill om det ikke er en pedagogisk hensikt. Lek Barn kan uttrykke seg på mange ulike måter i leken, og leken har en selvskreven og stor plass i barnehagen. Vi mener at barnehagen er for barn, og at barna selv skal medvirke til hva som skal gjøres. Leken får naturlig stor plass, og barna får både tid og rom til denne. Lek foregår overalt. Barna har stor frihet i disponering av ulike rom i barnehagen, og de har mulighet for å sitte avskjermet i ulike kroker å leke sammen. Uterommet er også definert som et rom i barnehagen. Barna etablerer sosiale relasjoner og vennskap i leken. Dette er på tvers av alder, kjønn og etnisk tilhørighet. Dette er med på å skape en forståelse for andre mennesker og kulturer. Voksne skal delta i barnas lek! På den måten kan de ære med å beskytte leken og videreutvikle den sammen med bana. Som voksen skal man først se barnet, og deretter situasjonen. 11

12 Ulike dokumenter som ligger til grunn for barnehagen: FN s barnekonvensjon Barnehageloven Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Oppvekst og utdanningspolitiske plattform for Sarpsborg kommune Årsplan, enhet barnehage Sarpsborg Vedtekter for Sarpsborg kommunes barnehager. Språk- og leseplanen for Sarpsborg kommune Kvalitetsvurdering Fritznerbakken barnehage 2015 Samarbeid med andre instanser Barnehagen samarbeider med flere ulike instanser som kan og vet mye om barn. For alle barns beste er det viktig å ha et godt tverrfaglig samarbeid. Vi samarbeider bl.a. med: Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) Barnevernstjenesten Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk (BUPP) Habiliteringstjenesten HiØ og andre utdanningsinstitusjoner Helsestasjonen Beredskapsteam i Sarpsborg kommune Barne- og familieteam m.fl. Fritznerbakken barnehage er en samarbeidsbarnehage med Høgskolen i Østfold, og har forpliktet seg til å stille barnehagen til disposisjon for studenter som skal i praksis. For barnehagen er dette en god måte å få med seg det nye innen faget. 12

13 13

14 Henting/levering i barnehagen Når du skal levere eller hente i barnehagen, går du dagens viktigste møte i vente. Barnet er det som skal være i fokus når du er i garderoben i barnehagen, og vi ber derfor alle om å la mobiltelefonen ligge igjen i lommen. Når du kommer inn i barnehagen er det viktig at du finner en voksne, gjerne i fra samme sone, og informerer om at dere har kommet eller at dere reiser. Gi viktige beskjeder til personalet på morgenen slik at vi kan ivareta barnet på best mulig måte. Når du henter vil personalet gi deg beskjeder om hvordan dagen har vært. Da du går igjennom porten er det viktig at du påser at denne er godt lukket! Vi har 77 barn som ikke skal igjennom denne uten personalet. Bursdagsfeiring i barnehagen Gjennom tiden i barnehagen vil de fleste ha en, eller flere bursdager. Dette markeres selvfølgelig i barnehagen, og vi er opptatt av å ha barnet i fokus denne dagen. Dagen blir markert med at det blir hengt ut plakat med bilde av barnet, og flagg til ære for barnet. Bursdagsbarnet skal være med å lage sin egen krone, og denne brukes i bursdagssamling hvor barnet påvirker det meste som skal skje. Om dere ønsker å ha med noe i barnehagen denne dagen, er dere velkomne til dette, ellers kjøper barnehagen inn is. Vi ber om at bursdagsinvitasjoner deles ut privat. Barnehagen kan være behjelpelig med adresser og telefonnummer etter samtykke. 14

15 Private leker Som hovedregel har vi at barnehagen har leker til bruk for alle barn. Vi har et godt utvalg tilpasset barn i barnehagen, og som er beregnet på lek i store barnegrupper. En del barn ønsker å ha med egne leker i barnehagen, gjerne for å vise frem, eller for å leke sammen med vennene sine. Dette er selvfølgelig greit, men dere må være innforstått med at dette er på eget initiativ. Barnehagen har derfor ingen erstatningsansvar for tapte eller ødelagte gjenstander. For barnehagen er leken og lekens betydning viktig. Dette er viktig å tenke på nå barna vil ha med egne leker. Vi ber om at leker som pistoler, sverd etc. IKKE blir tatt med i barnehagen. Dette er ikke en lek vi ønsker å fremme, da det kan assosieres med virkeligheten for noen barn. Vi ber om at dere ikke sender med nettbrett etc i barnehagen. Kommunikasjon mellom hjem og barnehage For oss er det viktig å være sikre på at beskjeder kommer frem, og at dere som foreldre leser dette. All informasjon blir sendt på mail og det er viktig at dere gir barnehagen en e-post adresse som fungerer og som dere leser. Barnehagen har mobiltelefoner på sonene. Om dere må komme i kontakt med noen, kan dere ringe: Teamleder Liten sone Stor sone Er det korte beskjeder, som om at barna har fri, kan dette sendes som sms. Barnehagen bruker også fronter som digital portal. Her legges det også ut månedsbrev, månedsplaner og bilder som er relevante. 15

16 Dagsrytme Vi er opptatt av at barnehagen er til for barna, og at barna selv skal ha mest mulig innflytelse og bestemme over sin egen hverdag. Dette ønsker vi også skal gjenspeile måltidene våre. Hos oss har barna mulighet til å spise når de selv ønsker, men i et begrenset tidsrom. Noen barn har behov for å sove/hvile i løpet av barnehagedagen. Sove/hvile-tiden tilpasses selvfølgelig det enkelte barns behov. Slik ser dagen ut hos oss: STOR SONE: Barnehagen åpner Felles frokost med medbrakt matpakke, for alle barna i barnehagen på kjøkkenet. Barna spiser når de selv ønsker i dette tidsrommet. De barna som ikke spiser kan leke hvor de ønsker i barnehagen Lek inne/ute Samling i gruppene med litt frukt. Husk å ta med frukt til felles fruktfat Lunsj. Vi spiser lunsj i gruppene. LITEN SONE: Barnehagen åpner Felles frokost med medbrakt matpakke, for alle barna i barnehagen på kjøkkenet. Barna spiser når de selv ønsker i dette tidsrommet. De barna som ikke spiser kan leke hvor de ønsker i barnehagen Lek inne/ute Ca Lunsj - serveres i barnehagen Ca 12- Hoved sove/ hvile-tid Ca Fruktmåltid alle har med en frukt til felles fruktfat Barnehagen stenger. Husk at barna må være hentet og ute av porten til Dagene hos oss er aldri like. Vi tilpasser oss barnas behov og ønsker. Barna er også på turer i grupper disse dagene blir dagsrytmen annerledes. Informasjon om turdager blir gitt fra gruppene. Ca Fruktmåltid alle tar med en frukt til felles fruktfat Barnehagen stenger. Husk at barna må være hentet og ute av porten til

17 Frokost Om barnet skal spise frokost i barnehagen må dere ha med matpakke. 1. Matpakken skal bestå av grovt brød, grove kornprodukter, sunt pålegg etc. 2. Barnehagen serverer lettmelk og vann til alle måltider. Drikke skal derfor ikke tas med. 3. Mat som inneholder mye sukker skal ikke tas med i barnehagen. Dette gjelder også sjokolade og godteri I tillegg viser vi til helsedirektoratets anbefalinger om sunn mat. Klær i barnehagen Alle barna i barnehagen skal som hovedregel være ute en gang i løpet av dagen. Det er foreldrenes ansvar at barna til enhver tid har det de trenger på hyllene sine. Dette gjelder både skiftetøy og annet tøy som er bedt om å ha! Det er viktig for barnets vel at det er tilstrekkelig med klær i hyllene, slik at de slipper å være ute å fryse, eller ikke ha mulighet til å skifte da de kommer inn. Om barnehagen opplever at dette ikke er i orden i løpet av dagen, kontakter de hjemmet med beskjed om at de må komme med dette. Barnehagen har IKKE lånetøy eller tørkeskap. Vi ber derfor dere som foreldre å ta med vått og skittent tøy med hjem til vask. Husk: Det skal være behagelig for barnet å ha på utetøy, samtidig som at det skal være mulig å kle på barnet utetøy! 17

18 Anbefaling om når syke barn bør være hjemme Barn som går i barnehage er mer utsatt for infeksjoner enn andre barn. Folkehelseinstituttet har gitt ut anbefalinger i forhold til dette. På deres nettsider ligger det informasjon om når barn må være hjemme fra barnehagen. Vi ber dere som foreldre/foresatte om å ta disse anbefalingene alvorlig. Barnehagen opplever ofte barn som ikke er i form og hadde hatt best av å være hjemme. Vi vet det kan være vanskelig å være borte fra jobben på grunn av sykt barn, men hensynet til barnets beste må komme først! vanskelig å bli kvitt sykdommen. Vanligvis ved diare og oppkast anbefaler vi at barnet er hjemme til symptomfrihet. Som barnehagepersonale skal vi ta vårt ansvar i forhold til forebygging av smitte ved å ha gode hygienerutiner ved håndvask, vask av leker osv. Vi lærer også barna å vaske hender før måltid, etter toalettbesøk og etter utelek. Anbefalingene fra Folkehelseinstituttet finnes i papirutgave i barnehagen. Vanligvis er barnets allmenntilstand det avgjørende for om barnet kan komme i barnehagen eller ikke. Hovedregelen er at barnet er uten feber og friskt nok til å kunne delta i normale aktiviteter i barnehagen. Dette innebærer at barnet også kan delta i uteleken. Men for enkelte sykdommer kan det være nødvendig å bli hjemme lenger for å hindre spredning av smitte til andre. Akutt diare - og oppkast er en slik tilstand som smitter fort i barnehagen. Helsesjefen i Sarpsborg sier i et skriv til barnehagene: Når en barnehage sliter og stadig nye blir syke: Barn bør holdes hjemme ved symptomer og i 48 timer etter opphør av oppkast og diare. Det kan virke dramatisk å måtte holde barna hjemme i to døgn etter at sykdommen er borte, men det er anbefalinger når det er Tilvenningsperioden Det skulle starte i barnehagen kan for noen barn være vanskelig. Det er mange nye barn og voksne, nye rutiner og et nytt sted. Den første tiden, tilvenningsperioden, er derfor viktig. På liten sone tilvennes barna barnehagen sammen med foreldrene. Mor eller far er med barnet i barnehagen i tre dager. De første dagene i barnehagen får barnet en primærkontakt som utgangspunkt for tilvenningen. Det er ikke bestemt at barnet skal følge nettopp denne voksne, men ment som et utgangspunkt. Barnet bestemmer selv hvem det tilnærmes. 18

19 Årshjul Fritznerbakken barnehage August HVA Plandager Foreldremøte September Antimobbe uke Fotografering Brannvernuke Oktober FN-Dagen, med basar for SOS barnebyer NÅR og bhg stengt kl til info kommer Uke og nærmere info kommer Uke kl Januar Nyttårsdag Plandag HVA NÅR bhg stengt bhg stengt Februar Karneval alle barn kan komme Mars Barnehagedagen Påskefrokost Barnehagen stenger kl. 12 Skjærtorsdag Langfredag 2. påskedag April tema kommer senere alle velkomne info kommer bhg d bhg stengt bhg stengt bhg stengt November Plandag Desember Lucia Nissefest bhg stengt alle er velkomne på morgenen alle barn kan komme mellom Mai Offentlig høytidsdag Kr. Himmelfartsdag Plandag Mai-fest 2. pinsedag Grunnlovsdag Juni, juli og august Sommer i barnehagen bhg stengt bhg stengt bhg stengt mer info kommer bhg stengt bhg stengt 19

20 20

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Årsplan 2015-2016. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2015-2016. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2015-2016 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

ÅRSPLAN. Guslundåsen barnehage 2015-2016

ÅRSPLAN. Guslundåsen barnehage 2015-2016 ÅRSPLAN Guslundåsen barnehage 2015-2016 1 Fakta om Guslundåsen barnehage Guslundåsen barnehage er en del av Enhet barnehager Skjeberg, bestående av Guslundåsen og Sandbakken barnehager. Barnehagen ble

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

Barnehageåret 2014/2015 en videreføring av årsplanen

Barnehageåret 2014/2015 en videreføring av årsplanen Vi som jobber på Bukkene Bruse er: Kine Hermansen Pedagogisk leder (100%) Unni Grønvold- Pedagogisk leder (100%) Lene Skallebakke Fagarbeider (100%) Agnete Strøm Fagarbeider (100%) Gunn Johansen Assistent

Detaljer

Avdelingsplan 2013 - en videreføring av årsplanen

Avdelingsplan 2013 - en videreføring av årsplanen Vi som jobber på Veslefrikk er: Therese Ruud Marcussen, Pedagogisk leder(100%) Agnete Strøm, Fagarbeider (100%) Tone Haglund, Fagarbeider (90%) Sahel Zandian Vikar Gunn Johansen assistent (10%) Velkommen

Detaljer

SONEPLAN ENGLEBARNA. for VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR

SONEPLAN ENGLEBARNA. for VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR SONEPLAN for ENGLEBARNA VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR 2013 2014 VELKOMMEN TIL ENGLEBARNA Telefon nr. : mobil ENGLEBARNA 90 52 28 53 - Tur mobil 99 21 87 02 SONEPLAN Denne soneplanenen bygger på

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN AVD. BJØRNEN

PEDAGOGISK PLAN AVD. BJØRNEN PEDAGOGISK PLAN AVD. BJØRNEN HØSTEN 2014 Et barn som får mye kritikk lærer å fordøme. Et barn som opplever fiendtlighet lærer å slåss. Et barn som blir latterliggjort utvikler sjenanse. Et barn som bestandig

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14 ÅRSPLAN Avdeling Hans Øverlandsvei Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Barndommens land. Tidens melketann. Verden er ny for ditt øye. folk er to-tre meter høye. så de må bøye seg. ned til deg

Barndommens land. Tidens melketann. Verden er ny for ditt øye. folk er to-tre meter høye. så de må bøye seg. ned til deg Barndommens land Tidens melketann Verden er ny for ditt øye folk er to-tre meter høye så de må bøye seg ned til deg - Utdrag fra et dikt av Benny Andersen 1 Velkommen til et nytt barnehage år! Grefsen

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 1. PRESENTASJON Søråsteigen barnehage er en av 7 kommunale barnehager i Ås kommune. Vi har alle en felles pedagogisk plattform som utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i våre

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage VÅRT MOTTO ER: "DEN GODE BARNDOM- NÅR SMÅ BARN MØTES". 1 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har utarbeidet en årsplan og den har flere funksjoner. Skal være arbeidsredskap

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14 ÅRSPLAN Avdeling Velliveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE Forside. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4

Detaljer

ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013.

ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013. ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013. ÅRSPLAN FOR SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012-2013 INNLEDNING: Årsplanen du nå leser i, vil fortelle deg hvordan barnehagehverdagen er her hos oss i Skrållan barnehage. Arbeidsdokumentet

Detaljer

Espira Marienfryd. Årsplan 2014-15 MARIENFRYD SOLKNATTEN

Espira Marienfryd. Årsplan 2014-15 MARIENFRYD SOLKNATTEN Espira Marienfryd MARIENFRYD SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinfo...4 Personalet...4 Nyttig å vite...4 Danning, omsorg, lek og læring...6 Barns rett til medvirkning

Detaljer

Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM

Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Vigilo er et digitalt verktøy for bruk i barnehagen Kommunikasjon med foresatte Kulur barnehager er opptatt av å kvalitetssikre kommunikasjonen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2013-2014 Månestråle Barnehage, Childplanet

VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2013-2014 Månestråle Barnehage, Childplanet VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2013-2014 Månestråle Barnehage, Childplanet MIDDELTHUNSGATE 21A, 0368 OSLO TLF:23330644 WWW.CHILDPLANET.NO MAIL@CHILDPLANET.NO Vi har den glede av å ønske deg og din familie

Detaljer

AVDELINGSPLAN 2013 2014 FOR TYRIHANS EN VIDEREFØRING AV ENHETENS ÅRSPLAN

AVDELINGSPLAN 2013 2014 FOR TYRIHANS EN VIDEREFØRING AV ENHETENS ÅRSPLAN AVDELINGSPLAN 2013 2014 FOR TYRIHANS EN VIDEREFØRING AV ENHETENS ÅRSPLAN Vi ønsker barn og foreldre velkommen til barnehageåret 2013-2014 på Tyrihans. Et nytt barnehageår betyr nye planer. I planen vil

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 Adresse: General Rugesvei 94, 0694 Oslo Tlf. kontor:23 38 89 60 Tlf. Solan: 23 38 89 63 E-post: rustadsaga.bhg@c2i.net Tlf. Ludvig: 23 38 89 62 Hjemmeside:

Detaljer