Deteksjon av akutt forurensning på Troll og Fram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deteksjon av akutt forurensning på Troll og Fram"

Transkript

1 Statoil ASA 4035 STAVANGER Trondheim, Deres ref.: AU-DPN OE TRO Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/325 Saksbehandler: Reidunn Stokke/Kirsti Natvig Deteksjon av akutt forurensning på Troll og Fram Vedtak om endrede krav til fjernmålingssystem Miljødirektoratet har behandlet søknad fra Statoil og fattet vedtak om endring av krav til responstid for deteksjon og stilt vilkår til fjernmålingssystem for Troll og Fram. Vedtaket omfatter krav til metoder for deteksjon av akutte utslipp og hvor raskt slike utslipp skal oppdages (responstid). Det har vært likelydende krav i alle tillatelser offshore om 3 timers responstid for bemannede innretninger og 12 timer for ubemannede innretninger. Dette kravet har i praksis ikke vært mulig å overholde for alle typer utslipp og mengder. For Troll og Fram er det nå satt ulike krav til responstid avhengig av utslippsmengdene. Kravene er strengere enn omsøkt fordi Troll har relativt høy miljørisiko. Vi har stilt krav om to typer deteksjonsmetoder for å avdekke akutt forurensning. Den ene metoden (primær deteksjonsmetode) skal være satellitt- og prosessovervåkingsbasert. Statoil skal også planlegge for bruk av sekundære metoder dersom værbegrensninger hindrer bruk av primærmetoden. Statoil skal også fastsette og dokumentere regelmessig hva som er nedre rate og volumgrense for deteksjon av akutte oljeutslipp ved prosessovervåking. I tillegg skal Statoil rapportere status for videreutvikling av sekundære deteksjonsmetoder generelt og oljedetekterende radar spesielt. Vi viser til søknad fra Statoil datert 20.januar 2014 om endring av kravet til responstid for deteksjon av akutt oljeforurensning for Troll B, C og Fram. Vi viser videre til møte 23. mai 2014, oppdatert informasjon gitt av Statoil i brev av 30. juni 2014, epost fra Miljødirektoratet 16.desember 2014 vedrørende ytterligere opplysninger og Statoils svar 21.januar I møte mellom Statoil og Miljødirektoratet 8. april 2015 ble status for vårt Postadresse: Postboks 5672, Sluppen, 7485 Trondheim Telefon: 03400/ Faks: E-post: Internett: Organisasjonsnummer: Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim Grensesvingen 7, 0661 Oslo 1

2 arbeid gjennomgått. Statoil ble blant annet bedt om å vurdere hvordan nedre deteksjonsgrense for prosessovervåking for de aktuelle feltene kunne beskrives. I møtet mellom Statoil og Miljødirektoratet 1.oktober 2015 ble det avtalt at en slik beskrivelse skulle gis som tilleggsdokumentasjon. Dette ble mottatt i brev fra Statoil 30.oktober Vi beklager at saken har tatt så lang tid. Bakgrunn I gjeldende tillatelse for Troll og Fram pkt. 8.1 er det gitt krav om at akutte utslipp til sjø skal oppdages innen 3 timer fra bemannede installasjoner og 12 timer fra ubemannede installasjoner. Et tilsyn fra Miljødirektoratet i april 2013 medførte følgende avvik: "Troll C og Fram har ikke et tilfredsstillende system for å oppdage akutt forurensning på overflaten". Statoil har vurdert eksisterende fjernmålingssystem på Troll C og Fram, og konkluderer med at dette ikke tilfredsstiller selskapets egne krav til god deteksjon. Årsaken er at rekkevidden og påliteligheten til dagens system for deteksjon, basert på oljedetekterende radarer (Oil Spill Detection, OSD), ikke er tilfredsstillende. Statoil har gjennomført en ny analyse av egne krav til fjernmåling og ønsker å etablere et fjernmålingssystem for deteksjon som i tillegg til prosessovervåking og visuelle observasjoner i forbindelse med ordinær drift består av: - Satellittfjernmåling med dekning 1 eller 2 ganger hvert døgn - Fjernmåling med fly Etter et møte hos Miljødirektoratet den 23. mai 2014 oversendte Statoil mer dokumentasjon til søknaden fra januar Statoil søker om at kravet om å oppdage (detektere) akutt forurensning innen 3 timer blir endret til rateavhengige krav til deteksjon basert på miljørisiko, se tabell 1. Statoil har lagt Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for vurdering av fjernmålingstiltak (retningslinje nr. 100) til grunn. Disse retningslinjene legger opp til at de store utslippene med størst miljørisiko skal ha kort deteksjonstid, mens mindre utslipp med lavere miljørisiko kan ha lengre deteksjonstid. Tabell 1: Statoils forslag til rateavhengige deteksjonstider for Troll C og Fram. Oljerate Maksimal deteksjonstid Primær deteksjonsmetode Sekundær deteksjonsmetode 0,1-1 m³/time ~1 døgn-4 uker Radarsatellitt Områdeberedskapsfartøy Supplyfartøy Helikopter Overvåkingsfly Personell på plattformer Subsea lekkasjedeteksjon ROV-inspeksjon, pigging >1 m³/time ~1 døgn Radarsatellitt 2

3 Stor rørledningslekkasje eller utblåsning < 2 timer Trykkmålinger Statoil har også foretatt en evaluering av fire ulike OSD-produkter på basis av innspilte radardata med kjent forekomst av råolje, og forsøk med utslipp av fiskeolje. Evalueringsrapporten påpeker at andre fenomen enn olje vil gi alarm, bl.a. nedbør, skipsaktivitet innenfor radarens dekningsområde, radarskygger fra strukturer, strømfelt/havstrømninger og kjølvannstriper bak fartøy. Videre framgår det at jo mer pålitelig oljedeteksjon som ønskes, jo flere falske alarmer utløses på grunn av systemets følsomhet for andre fenomen. Statoil mener at mengden falske alarmer i tillegg til begrenset rekkevidde gjør at bruk av OSD ikke er egnet på Troll og Fram. Tredjeparts gjennomgang av Statoils underlag for søknaden Miljødirektoratet har engasjert Norconsult til å utføre en tredjeparts gjennomgang av Statoils tekniske underlag og deres evaluering av fjernmålingen ved Troll C og Fram etter Retningslinje 100 om fjernmåling fra Norsk olje og gass. Norconsults vurdering er at Statoils tekniske underlag fremstår som troverdig og samsvarende med erfaring fra bruk av OSD under en rekke forsøk med råoljeutslipp, og fra forsøkene med ett OSD-produkt i ytre Oslofjord (Bolærne-prosjektet). At rådata fra X-bånd radar under olje-på-vann forsøk med råolje er benyttet i tillegg til forsøk med fiskeolje, bidrar til at konklusjonene fremstår som robuste. Det er kjent at fiskeolje er et mer krevende medium å detektere enn råolje, men det er lite trolig at konklusjonene ville vært vesentlig annerledes om råolje hadde vært benyttet under forsøkene ved Gullfaks A. Norconsult viser også til at Statoil har foretatt en analyse av fjernmålingsbehovet ved Troll C og Fram etter Retningslinje 100. Utredningen ser på forventet ytelse av fjernmålingssystemene opp mot Statoils krav til deteksjonstid for ulike utslippsrater. I denne analysen er kostnadene beregnet for et enkeltfelt, men det forventes at det vil kunne oppnås stordriftsfordeler ved å inkludere andre felt og samarbeide med andre operatører på norsk sokkel. Norconsults vurdering er at Statoils evaluering av fjernmåling i hovedsak er grundig og av god fjernmålingsfaglig kvalitet. Imidlertid mener Norconsult at omtalen av fjernmåling med satellitt ikke er oppdatert (ENVISAT er ikke lengre i drift), og at omtalen av estimert deteksjon for de forskjellige scenariene fremstår som noe unyansert. Ifølge Kongsberg Satellite Services (KSAT) kan de garantere en responstid på maks 28 timer fra utslipp inntreffer til operatøren varsles, ved 1 dekning per døgn. Ved dekning 2 ganger per døgn (morgen og ettermiddag) vil det gå maksimalt 16 timer mellom hvert opptak. Norconsults vurdering er at selv om det er teknisk mulig med leveranse av data 2 ganger per døgn vil det ikke nødvendigvis være garantert at dette gir vesentlig bedre informasjon. Dette skyldes at man ikke har styring på når satellitten passerer i løpet av et døgn, i noen tilfeller kommer passeringene så kort tid etter hverandre at de gir tilnærmet samme informasjon. 3

4 Norconsult opplyser at OSD-teknologiens begrensede rekkevidde og antall feilindikasjoner som oppstår når systemet kalibreres med høy følsomhet (marginale krusningsdempingsfenomen), er faglig korrekt belyst av Statoil. De oppgir at dette samsvarer med operative erfaringer fra forsøk med utslipp av olje på sjø de siste år. Bruk av OSD er derfor best egnet for bruk fra skip som sendes inn mot et utslipp som allerede er detektert, for eksempel ved verifikasjon av en satellittdeteksjon, og under en aksjon. Den foreslåtte rateavhengige deteksjonstiden fremstår ifølge Norconsult som realiserbar. De satellittbaserte SAR (Synthetic Aperture Radar) sensorene leverer en betydelig høyere fjernmålingskvalitet enn OSD-systemene, både med hensyn på deteksjonsevne og pålitelighet (falske alarmer). Tjenesten innebærer også en profesjonell, ensartet tolking av data. Tjenesten er under kontinuerlig utvikling både i forhold til prosessering/tolking og antall satellitter. Flere satellitter i samme bane (konstellasjoner), som kan gi bilder av samme område med noen timers mellomrom ved særskilt behov, er ifølge Norconsult under etablering. Norconsults vurdering er at satellittjenestene derfor representerer beste tilgjengelige teknikk (BAT) i større grad enn OSD på Troll og Fram. I følge Norconsult vil deteksjonssannsynligheten styrkes vesentlig dersom radarsatellitt fjernmåling, som dekker store havområder én gang pr. døgn, erstatter kontinuerlig fjernmåling av små areal rundt bemannede innretninger (3 timers deteksjonstid basert på OSD-radarer på fartøy og installasjoner). Dette under forutsetning av at overvåkingsfly, helikopter med FLIR og skip med OSD benyttes i perioder med sviktende satellittdekning (vind) eller i perioder med forhøyet risiko. Fordi hvert satellittbilde dekker 300 x 300 km, vil fjernmåling med satellitt i praksis dekke store deler av petroleumsaktiviteten på sokkelen. Tjenesten bør derfor samordnes. Norconsult peker også på at en slik tjeneste også vil være svært nyttig i et samfunnssikkerhetsperspektiv (skipstrafikk, havari mv). Data fra en slik tjeneste bør derfor deles med offentlige aktører med fjernmålingsbehov (Kystverket). Radarsatellittene går alle solsynkrone baner. Dette betyr at alle passeringer over norske områder skjer innenfor to tidsperioder per dag. Norconsult vurderer at satellittdekning èn gang per døgn (morgen eller ettermiddagspass) supplert med fly, skip eller helikopterovervåking er en fjernmålingsfaglig mer robust løsning enn 2 satellittpasseringer pr. døgn uten supplement. Miljødirektoratets vurdering Krav til deteksjon er omfattet av krav til fjernmålingssystem i aktivitetsforskriften 57. Det er viktig å understreke at et fjernmålingssystem slik det er beskrevet i forskriften skal bestå av flere tiltak der formålet er deteksjon og kartlegging av akutt forurensning. Troll B, C, og Fram ligger kystnært og tett på viktige og sårbare sjøfuglforekomster. Akutt forurensning fra feltene kan derfor gi betydelige miljøkonsekvenser spesielt for sjøfugl. Selv om sannsynligheten for hendelser som medfører store utslipp er lav, kan også mindre utslipp forårsake alvorlig skade dersom det sammenfaller med tilstedeværelse av sårbar 4

5 sjøfugl. Det er derfor viktig å detektere også mindre utslipp raskest mulig. Miljødirektoratet kan ikke på generelt grunnlag akseptere at drivtid til land skal være det viktigste kriteriet for å sette ytelseskravene til fjernmåling, slik Statoil legger til grunn i sin søknad. Miljørisikoen på Troll og Fram er relativt høy sammenlignet med mange andre felt på norsk sokkel. Feltet er komplekst og det er derfor behov for robuste fjernmålingsløsninger. Miljødirektoratet har funnet det nødvendig å stille strengere krav enn Statoils omsøkte løsning. Dette er nærmere begrunnet nedenfor. Miljødirektoratet understreker at kravene for Troll og Fram ikke nødvendigvis vil være representative for andre felt. Det må gjøres egne vurderinger av BAT og miljørisiko for hvert enkelt felt/aktivitet. Under følger våre spesifikke vurderinger for Troll og Fram. Vurdering av deteksjonsmetoder Statoil viser til at deres målsetning er å oppnå mest mulig robust deteksjon av akutt forurensning slik at nærmere vurdering av omfang raskt kan bli igangsatt. Prosessovervåking For deteksjon av store utslipp innen 2 timer foreslår Statoil å basere seg på trykkmåling. Det er store usikkerheter knyttet til å forutsi hvor mye olje som vil kunne bli sluppet ut før utslippet blir oppdaget basert på prosessovervåking, fordi de driftsmessige forutsetningene varierer. Basert på gitte driftsscenarioer har Statoil oppgitt hvor store utslippsvolum som kan representere nedre deteksjonsgrense. På grunn av de store variasjonene over tid i hvilke volumer som omfattes anser vi at det er nødvendig å stille krav om at Statoil skal foreta regelmessige beregninger av nedre deteksjonsgrense, slik at det til enhver tid er kjent hvilken ytelse prosessovervåkingen har. Vår vurdering er at de volumgrenser som oppgis er høye, og at det derfor også er viktig med robuste systemer som kan detektere olje på havoverflaten så raskt som mulig. Radarsatellitt Statoil tar videre utgangspunkt i volumberegninger av utslipp før deteksjon basert blant annet på 28 timers deteksjonstid med satellitt. Siden radarsatellittene kan ha værbegrensninger, vil utslippsvolumene i noen tilfeller kunne være høyere enn oppgitt. Miljødirektoratet er enig i Statoils vurdering av at radarsatellittenes SAR-sensor har en deteksjonsevne som reflekterer best tilgjengelig deteksjonsteknologi på Troll og Fram per i dag. Vi har i vår vurdering av dette blant annet vektlagt mottatte oppdaterte opplysninger om satellittdekning hver 26. time, og 2 timers analysetid. Vi har videre vektlagt KSATs opplysninger om at deres erfaring tilsier at de kan oppdage flak med en utstrekning på 100 x 100 meter og ser utslipp på havoverflaten som tilsvarer ned mot 100 liter olje, avhengig av deteksjonsforhold og oljetype. Når det gjelder frekvens er vår vurdering at én satellittfjernmåling per døgn (formiddags- eller ettermiddagspass) er en tilstrekkelig grunnkapasitet for deteksjon. Satellittdekning 2 ganger per døgn gir ikke nødvendigvis vesentlig bedre informasjon siden det ikke kan garanteres at de 2 opptakene blir jevnt fordelt over døgnet. 5

6 Miljødirektoratet vurderer at fjernmåling fra satellitt utgjør en viktig ressurs fordi den har svært stor arealdekning og vi slutter oss til Norconsults vurdering av at den vil styrke den totale deteksjonssannsynligheten på sokkelen vesentlig. Kostnadene ved bruk av satellitt kan reduseres dersom det gjøres avtaler om deling av resultatene med andre virksomheter. Vi oppfordrer derfor Statoil til å bidra aktivt for å få etablert et samarbeid med andre operatører på norsk sokkel om satellittovervåking. Vi understreker imidlertid at krav til fjernmålingssystemer på ulike felter vil kunne variere avhengig av blant annet miljørisiko. Sekundære deteksjonsmetoder Radarsensorene på satellittene kan bare detektere akutt forurensning innenfor 5-15 m/s vindhastighet. Statoil har ikke beskrevet deteksjonsmetoder for bruk når satellitt ikke fungerer. Miljødirektoratet mener at det er nødvendig at fjernmålingssystemet suppleres med sekundære deteksjonsmetoder for å oppfylle kravene til deteksjon av akutt forurensning i aktivitetsforskriften 57, jf. rammeforskriften 48. Vår vurdering er at flyeller helikopterbasert fjernmåling, fortrinnsvis med IR-sensorer er egnet som sekundær deteksjonsmetode i de værvinduer der satellittdeteksjon er vanskelig eller umulig. Årsaken er at dette vil kunne redusere deteksjonstiden vesentlig. Etter vår vurdering kan også OSDradar benyttes som sekundær deteksjonsmetode primært der flyvning med bemannet fly eller helikopter ikke er mulig. Radarteknologi på fartøy (og innretninger) er i tillegg et godt verktøy for kartlegging av akutt forurensning i forbindelse med bekjemping. Miljødirektoratet støtter Statoils vurdering av at rekkevidden for OSD-radar på fartøy og innretninger er et problem på Troll og Fram fordi det der er behov for større rekkevidde i en del tilfeller. Vi ser også at utstyrets følsomhet for andre fenomen enn olje kan medføre et antall falske alarmer som er vanskelig å håndtere i den operative driften av feltet. Vi tar til etterretning at det ikke er etablert noen erfaringsbasert og kalibrert tjeneste for norsk sokkel for tolkning av resultater fra OSD-radar, tilsvarende den tjenesten som foreligger for tolkning av resultater fra radarsatellitt. Vi er kjent med at en slik tjeneste er under etablering. Det er behov for ytterligere videreutvikling og verifikasjon, men mye tyder på at det på sikt vil være mulig å foreta kontinuerlig fjernmåling med deteksjon av oljeutslipp innenfor radarenes rekkevidde (om lag fire nautiske mil). Konklusjon deteksjonsmetoder Etter Miljødirektoratets vurdering representerer et fjernmålingssystem basert på prosessovervåking og radarsatellitt som primær deteksjonsmetode sammen med en plan for bruk av sekundære deteksjonsmetoder BAT på Trollinstallasjonene i dag. Fjernmålingssystemet på Troll og Fram må bestå av flere elementer enn satellittdeteksjon for å være tilstrekkelig robust, jfr. rammeforskriften 48 og aktivitetsforskriften 57. Bruk av sekundære deteksjonsmetoder skal ha til hensikt å sikre at deteksjonstiden blir lavest mulig i de tilfellene der satellitt ikke kan benyttes. Bruk av sekundær deteksjonsmetode bør, såfremt mulig, gjennomføres én gang per døgn i disse periodene. Statoil har konkludert med at dagens skipsbaserte OSD-radarer foreløpig ikke har tilstrekkelig ytelse i forhold til deteksjon på grunn av begrenset rekkevidde, for høyt antall falske alarmer og utfordringer med effektiv og ensartet tolkning av bilder. I medhold av 6

7 aktivitetsforskriften 57 sjette ledd legges det imidlertid til grunn at Statoil bidrar til at teknologiene videreutvikles snarest mulig slik at reell ytelse blir best mulig. OSD-radarer er eller er planlagt installert på flere felt på sokkelen og Miljødirektoratet mener derfor at videreutvikling av denne deteksjonsmetoden bør skje i samarbeid med andre operatører. Vi vil følge utvikling av deteksjonsmetoden og vurdere om det skal stilles krav til operatørselskapene på et senere tidspunkt om kontinuerlig fjernmåling med OSD-radar. I denne sammenheng anser Miljødirektoratet at det er nødvendig å stille krav om at Statoil skal rapportere status for videutvikling av deteksjonsmetoder på Troll og Fram i forbindelse med årsrapporteringen. Vurdering av responstid Vi har vurdert responstid for deteksjon basert på deteksjonsmetodene og Statoils forslag til inndeling gitt ulike utslippsrater. Vi har også vektlagt opplysninger om at utslippsvolumet i løpet av et døgn vil endres med mellom 244 og 324 prosent, og tykkelsen på et oljeflak vil være mellom 2,8 og 4 millimeter. Etter vår vurdering er teoretisk nedre grense for deteksjon tilsvarende en utslippsrate på mellom 0,36 og 0,68 m 3 /h. Med bakgrunn i denne vurderingen har vi kommet til at raten for lengste responstid for deteksjon kan justeres ned i forhold til søknaden fra 0,1-1 m3/h til 0,1-0,7 m3/h. Vi finner ikke at det er tilstrekkelig med en responstid for deteksjon på 4 uker for et utslipp i denne kategorien. Basert på satellittradarenes deteksjonsevne mener vi det er rimelig å kreve at utslipp innen minste kategori også oppdages innen 28 timer. Under de værforhold hvor satellittradar ikke fungerer forutsetter vi at sekundære metoder, for eksempel i form av IR-sensor på fly og helikopter eller OSD-radar på fartøy tas i bruk og dekker installasjonene slik at et krav til én ukes deteksjonstid kan ivaretas. Vedtak Basert på radarsatellitt og prosessovervåking som primære deteksjonsmetoder og at fjernmålingssystemet på Troll og Fram i tillegg består av sekundære deteksjonsmetoder for å være tilstrekkelig robust, jfr. rammeforskriften 48 og aktivitetsforskriften 57, stilles følgende krav til deteksjon av akutt forurensning på Troll og Fram: 1. Statoil skal fastsette og dokumentere regelmessig hva som er nedre rate og volumgrense for deteksjon av akutte oljeutslipp ved hjelp av prosessovervåking. 2. Dersom radarsatellitt ikke kan benyttes på grunn av værforholdene, skal sekundær deteksjonsmetode om mulig benyttes. Det skal foreligge en plan for bruk av sekundære deteksjonsmetoder der ytelsesbeskrivelse inngår. 3. Maksimal deteksjonstid når satellitt ikke kan brukes skal være minst mulig, men maksimalt en uke dersom utslippsraten er 0,1-0,7 m 3 /h, se tabell nedenfor. 4. Fjernmålingsaktiviteten med sikte på deteksjon av akutt forurensning skal loggføres slik at det framgår hvilke aktiviteter som er gjennomført og hva resultatet er. 7

8 5. Status for videreutvikling av sekundære deteksjonsmetoder generelt og OSD-radar spesielt skal rapporteres i årlig rapport iht. styringsforskriften 34 bokstav c. Krav til responstid for deteksjon på Troll og Fram Oljemengde Maksimal deteksjonstid 0,1 0,7 m 3 /h 28 timer. 1 uke dersom sekundær deteksjonsmetode må brukes på grunn av værbegrensning 0,7 m 3 /h fastsatt deteksjonsgrense for prosessovervåking, jf. pkt. 2 over 28 timer Fastsatt deteksjonsgrense for prosessovervåking, jf. pkt. 2 over 2 timer Vedtak om endring av krav til responstid og nærmere krav til fjernmålingssystem på Troll og Fram er gitt i medhold av forurensningsloven 40 og aktivitetsforskriften 57 siste ledd. Tilsyn Miljødirektoratet vil føre tilsyn med at kravene som er gitt blir overholdt. Dette er blant annet beskrevet i HMS-forskriftene for petroleumsvirksomheten. Gebyr I forurensningsforskriften, kapittel 39 er det fastsatt at operatøren skal betale et gebyr på kr for Miljødirektoratets behandling av søknaden. Behandlingen av søknaden er plassert i sats 1 under Vi vil sende en faktura på beløpet i separat post. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Klageadgang 8

9 Vedtaket, herunder plassering i gebyrklasse, kan påklages av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse. Klima- og miljødepartementet er klageinstans. Klagen må sendes innen tre uker fra underretning om vedtak er kommet fram, eller fra klageren fikk eller burde skaffet seg kjennskap til vedtaket. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Miljødirektoratet. En eventuell klage fører ikke automatisk til at gjennomføringen av vedtaket utsettes. Miljødirektoratet eller Klima- og miljødepartementet kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal gjennomføres før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjørelsen av spørsmålet om gjennomføring kan ikke påklages. Med visse begrensninger har partene rett til å se sakens dokumenter. Miljødirektoratet vil gi nærmere opplysninger om dette på forespørsel. Vi vil også kunne gi øvrige opplysninger om saksbehandlingsregler og annet av betydning for saken. Hilsen Miljødirektoratet Hanne Marie Øren seniorrådgiver Reidunn Stokke senioringeniør Kopi til: Petroleumstilsynet Kystverket 9

Vedtak om midlertidig unntak fra krav om bruk av nmvocreduserende teknologi ved lagring av råolje på Heidrun B

Vedtak om midlertidig unntak fra krav om bruk av nmvocreduserende teknologi ved lagring av råolje på Heidrun B Statoil ASA 4035 STAVANGER Trondheim, 27.06.2017 Deres ref.: AU-DPN ON KH-00040 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/502 Saksbehandler: Cecilie Østby Vedtak om midlertidig unntak fra krav om bruk av nmvocreduserende

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse for Knarr

Vedtak om endring av tillatelse for Knarr BG Norge AS Postboks 780 4004 STAVANGER Oslo, 6.07.2016 Deres ref.: BGN-2016-017-HS-MD Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1173 Saksbehandler: Bjørn A. Christensen Vedtak om endring av tillatelse for

Detaljer

Vedtak om tillatelse til aktivitet innen forurenset område ved Njord A

Vedtak om tillatelse til aktivitet innen forurenset område ved Njord A Statoil Petroleum AS Postboks 8500 Forus 4035 Stavanger Oslo, 23.06.2017 Deres ref.: AU-NJO-00060 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1864 Saksbehandler: Håvar Røstad Vedtak om tillatelse til aktivitet

Detaljer

Boring og produksjon-endring av tillatelse- Oseberg Feltsenter

Boring og produksjon-endring av tillatelse- Oseberg Feltsenter Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Oslo, 30.07.2015 Deres ref.: AU-DPN-OE OSE-00145 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1246 Saksbehandler: Anne-Grethe Kolstad Boring og produksjon-endring av tillatelse-

Detaljer

Boring og produksjon på Osebergfeltet

Boring og produksjon på Osebergfeltet Statoil ASA 4035 STAVANGER Oslo, 23.09.2015 Deres ref.: AU-OSE 00040 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1246 Saksbehandler: Anne-Grethe Kolstad Boring og produksjon på Osebergfeltet Vedtak om endring

Detaljer

Miljødirektoratets krav til fjernmåling. Ann Mari Vik Green Seminar om lekkasjedeteksjon, Stavanger 4. mai 2017

Miljødirektoratets krav til fjernmåling. Ann Mari Vik Green Seminar om lekkasjedeteksjon, Stavanger 4. mai 2017 Miljødirektoratets krav til fjernmåling Ann Mari Vik Green Seminar om lekkasjedeteksjon, Stavanger 4. mai 2017 Kravstilling før, nå og fremover Dagens krav Forurensningsloven 40 Beredskapsplikt Den som

Detaljer

Vedtak om tillatelse til bruk og utslipp av kjemikalier på Yme

Vedtak om tillatelse til bruk og utslipp av kjemikalier på Yme Repsol Norge AS Postboks 649 Sentrum 4003 STAVANGER Oslo, 18.08.2016 Deres ref.: REN-MDIR-2016-0012 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/840 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Vedtak om tillatelse til

Detaljer

Vår dato Vår referanse Vår saksbehandler AU-HVF Nina Skjegstad Deres dato Deres referanse Statoil Petroleum AS

Vår dato Vår referanse Vår saksbehandler AU-HVF Nina Skjegstad Deres dato Deres referanse Statoil Petroleum AS 1 av 5 Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Statoil Veslefrikk - Oppdatert søknad om endrede krav til fjernmåling Det vises til e-post fra Miljødirektoratet datert 13.12.2016, der det

Detaljer

Tillatelse til bruk av kjemiske sporstoff på Brage. Oversendelse av tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse til bruk av kjemiske sporstoff på Brage. Oversendelse av tillatelse etter forurensningsloven Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Att: Gisle Vassenden Oslo, 13.08.2013 Deres ref.: AU-DPN OW MF-00333 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1216 Saksbehandler: Mihaela Ersvik Tillatelse til bruk av

Detaljer

Midlertidig tillatelse til utslipp av hydraulikkolje i gul kategori på Oseberg

Midlertidig tillatelse til utslipp av hydraulikkolje i gul kategori på Oseberg Statoil Petroleum AS 4035 Stavanger Oslo, 31.01.2017 Deres ref.: AU-OSE-00123 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/362 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Midlertidig tillatelse til utslipp av hydraulikkolje

Detaljer

Boring og produksjon på Norne

Boring og produksjon på Norne Statoil ASA 4035 Stavanger Oslo, 03.10 2016 Deres ref.: AU-NOR-00018 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/233 Saksbehandler: Tone Sørgård Boring og produksjon på Norne Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven

Detaljer

Endring i tillatelse for installasjon og klargjøring av kontrollkabler, rørledninger og stigerør Goliatfeltet Eni Norge AS

Endring i tillatelse for installasjon og klargjøring av kontrollkabler, rørledninger og stigerør Goliatfeltet Eni Norge AS Eni Norge AS Postboks 101 Forus 4064 STAVANGER Trondheim, 20.04.2016 Deres ref.: LT-GOL-MDI-0008 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Saksbehandler: [Deres ref.] 2016/979 Reidunn Stokke Endring i tillatelse

Detaljer

Flytting av sedimenter på Visund

Flytting av sedimenter på Visund Statoil Petroleum AS - Drift Vestlig og Nordlig Nordsjø Postboks 8500 Forus 4035 STAVANGER Oslo, 14.09.2017 Deres ref.: AU-VIS-00059 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/316 Saksbehandler: Marte Braathen

Detaljer

Vedtak om midlertidig endring av tillatelse til boring og produksjon på Snorre og Vigdis

Vedtak om midlertidig endring av tillatelse til boring og produksjon på Snorre og Vigdis Statoil Petroleum AS 4035 Stavanger Oslo, 05.04.2016 Deres ref.: AU-DPN OS SN-00038 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/722 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Vedtak om midlertidig endring av tillatelse

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til behandling mot avleiring på Snorre og Vigdis - Statoil Petroleum AS

Tillatelse etter forurensningsloven til behandling mot avleiring på Snorre og Vigdis - Statoil Petroleum AS Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Oslo, 03.12.2015 Deres ref.: AU-DPN OS SN-00038 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/142 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Tillatelse etter forurensningsloven til

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse til produksjon på Gudrun

Vedtak om endring av tillatelse til produksjon på Gudrun Statoil Petroleum AS - Drift Sørlig Nordsjø Postboks 8500 Forus 4035 STAVANGER Oslo, 30.november 2017 Deres ref.: AU-GUD-00022 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/535 Saksbehandler: Marte Braathen Vedtak

Detaljer

Produksjon og drift av Edvard Grieg

Produksjon og drift av Edvard Grieg Lundin Norway AS Postboks 247 1326 LYSAKER Oslo, 16.12.2015 Att: Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4081 Saksbehandler: Angelika Baumbusch Produksjon og drift av Edvard Grieg

Detaljer

Vedtak om tillatelse til bruk av brønnkjemikalier i sammenheng med komplettering på Ivar Aasen - Aker BP

Vedtak om tillatelse til bruk av brønnkjemikalier i sammenheng med komplettering på Ivar Aasen - Aker BP Aker BP ASA Postboks 65 1324 LYSAKER Oslo, 04.08.2017 Deres ref.: AkerBP-Ut-2017-0240 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/311 Saksbehandler: Ingeborg Rønning Vedtak om tillatelse til bruk av brønnkjemikalier

Detaljer

Vedtak om endret tillatelse etter forurensningsloven

Vedtak om endret tillatelse etter forurensningsloven Aker BP ASA Postboks 65 1324 LYSAKER Oslo, 22.06.2017 Deres ref.: AkerBP - Ut - 2017-0073 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/2944 Saksbehandler: Ingeborg Rønning Vedtak om endret tillatelse etter forurensningsloven

Detaljer

Vedtak om tillatelse til utvidet midlertidig forbruk og utslipp av rødt stoff på Draugen

Vedtak om tillatelse til utvidet midlertidig forbruk og utslipp av rødt stoff på Draugen A/S Norske Shell Postboks 40 4098 Tananger Oslo, 29.09.2017 Deres ref.: 1712_1 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1281-74 Saksbehandler: Ann Mari Vik Green Vedtak om tillatelse til utvidet midlertidig

Detaljer

Vedtak om endring av krav til VOC-utslipp ved lagring på Skarv

Vedtak om endring av krav til VOC-utslipp ved lagring på Skarv Aker BP ASA Postboks 65 1324 LYSAKER Oslo, 13.11.2017 Deres ref.: Aker BP-Ut-2017-0309 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/2945 Saksbehandler: Ingeborg Rønning Vedtak om endring av krav til VOC-utslipp

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse til produksjon - Jotun

Vedtak om endring av tillatelse til produksjon - Jotun Esso Norge AS Postboks 60 4064 STAVANGER Oslo, 08.07.2016 Deres ref.: S-38364 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/61 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Vedtak om endring av tillatelse til produksjon

Detaljer

Tillatelse til økt bruk av skumdemper i rød kategori på Balder - ExxonMobil Exploration and Production Norway AS

Tillatelse til økt bruk av skumdemper i rød kategori på Balder - ExxonMobil Exploration and Production Norway AS Esso Norge AS Postboks 60 4313 SANDNES Oslo, 22.12.2015 Deres ref.: S-38031 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1213 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Tillatelse til økt bruk av skumdemper i rød kategori

Detaljer

Vedtak om endring av krav til forbruk og utslipp av kjemikalier for Knarr

Vedtak om endring av krav til forbruk og utslipp av kjemikalier for Knarr BG Norge AS Postboks 780 Sentrum 4004 STAVANGER Oslo, 24.11.2015 Deres ref.: BGN-2015-143-HS-MD Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4378 Saksbehandler: Bjørn A. Christensen Vedtak om endring av krav

Detaljer

Tillatelse til videre felttesting av kjemikalier på Tordis-feltet i 2015

Tillatelse til videre felttesting av kjemikalier på Tordis-feltet i 2015 Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Oslo, 17.12.2014 Deres ref.: AU-DPN OW GF-00179 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/2001 Saksbehandler: Sissel Wiken Sandgrind Tillatelse til videre felttesting av

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse til injeksjon og lagring av CO2 på Snøhvitfeltet

Vedtak om endring av tillatelse til injeksjon og lagring av CO2 på Snøhvitfeltet Statoil Petroleum AS 4035 Stavanger Oslo, 6.12.2016 Deres ref.: AU-SNO-00037 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1614 Saksbehandler: Bjørn A. Christensen Vedtak om endring av tillatelse til injeksjon

Detaljer

Tillatelse til utslipp i forbindelse med sandblåsing av stålunderstell

Tillatelse til utslipp i forbindelse med sandblåsing av stålunderstell Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Oslo, 31.05.2017 Deres ref.: AU-OSE-00104 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/362 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Tillatelse til utslipp i forbindelse med sandblåsing

Detaljer

Utslipp av blåsesand på Åsgard A

Utslipp av blåsesand på Åsgard A Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Oslo, 29.06.2017 Deres ref.: AU-ASG-00117 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/802-73 Saksbehandler: Ann Mari Vik Green Utslipp av blåsesand på Åsgard A Vedtak om tillatelse

Detaljer

Boring og produksjon på Sleipner- endring av tillatelse

Boring og produksjon på Sleipner- endring av tillatelse Statoil 4035 Stavanger Oslo, 19.12.2014 Deres ref.: AU-TPD DW MU-00015 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4083 Saksbehandler: Anne-Grethe Kolstad Boring og produksjon på Sleipner- endring av tillatelse

Detaljer

Produksjon på Trym. Bakgrunn. Dong E&P Energy Norge AS Postboks 450 Sentrum 4002 STAVANGER. Att: Morten A. Torgersen

Produksjon på Trym. Bakgrunn. Dong E&P Energy Norge AS Postboks 450 Sentrum 4002 STAVANGER. Att: Morten A. Torgersen Dong E&P Energy Norge AS Postboks 450 Sentrum 4002 STAVANGER Att: Morten A. Torgersen Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00

Detaljer

Vedtak om endring av utslippsgrenser til luft for Knarr. Midlertidig unntak fra krav om HOCNF for Therminol 55

Vedtak om endring av utslippsgrenser til luft for Knarr. Midlertidig unntak fra krav om HOCNF for Therminol 55 BG Norge AS Postboks 780 Sentrum 4004 STAVANGER Oslo, 13.10.2015 Deres ref.: BGN-2015-086-HS-MD Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4378 Saksbehandler: Bjørn A. Christensen Vedtak om endring av utslippsgrenser

Detaljer

Vedtak om midlertidig tillatelse til forbruk og utslipp av tetningsolje på Knarr

Vedtak om midlertidig tillatelse til forbruk og utslipp av tetningsolje på Knarr A/S Norske Shell Postboks 40 4098 Tananger Oslo, 2.12.2016 Deres ref.: Mdir1619 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1173 Saksbehandler: Bjørn A. Christensen Vedtak om midlertidig tillatelse til forbruk

Detaljer

Vedtak om omgjøring av tillatelse etter forurensningsloven for Statfjord

Vedtak om omgjøring av tillatelse etter forurensningsloven for Statfjord Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Oslo, 24.10.2014 Deres ref.: Jan Arve Einarsen Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/2509 Saksbehandler: Bjørn A. Christensen Vedtak om omgjøring av tillatelse etter

Detaljer

Midlertidig tillatelse til injeksjon i brønn 35/11 - B-14H

Midlertidig tillatelse til injeksjon i brønn 35/11 - B-14H Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Oslo, 08.08.2016 Deres ref.: AU-FRAM-00011 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/325 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Midlertidig tillatelse til injeksjon i brønn

Detaljer

Tillatelse til produksjon og boring Osebergfeltet- endring

Tillatelse til produksjon og boring Osebergfeltet- endring Statoil Petroleum AS 4035 Stavanger Oslo, 8.juni 2015 Deres ref.: AU-OSE-00024 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1246 Saksbehandler: Anne-Grethe Kolstad Tillatelse til produksjon og boring Osebergfeltet-

Detaljer

Brønnintervensjon på brønn E1 på Draugen

Brønnintervensjon på brønn E1 på Draugen A/S Norske Shell Postboks 40 4098 TANANGER Oslo, 30.01.2015 Deres ref.: Mdir1422 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/181-100 Saksbehandler: Ann Mari Vik Green Brønnintervensjon på brønn E1 på Draugen

Detaljer

Produksjon på Knarr Vedtak om endring av tillatelse etter forurensningsloven

Produksjon på Knarr Vedtak om endring av tillatelse etter forurensningsloven A/S Norske Shell Postboks 40 4098 Tananger Oslo, 20. desember 2017 Deres ref.: Mdir1721 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1173 Saksbehandler: Eirin Sva Stomperudhaugen Produksjon på Knarr Vedtak om

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Herøya industripark

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Herøya industripark Herøya Industripark AS Postboks 1007 3905 PORSGRUNN Oslo, 10.03.2015 Deres ref.: T. Rabe Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/530 Saksbehandler: Ellen Margrethe Svinndal Tillatelse til virksomhet etter

Detaljer

Utslipp av vaskevann fra spyling av partikkelmasse under revisjonsstans på Åsgard

Utslipp av vaskevann fra spyling av partikkelmasse under revisjonsstans på Åsgard Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Oslo, 19.08.2016 Deres ref.: AU-DPN ON ASG-00162 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/802 Saksbehandler: Ann Mari Vik Green Utslipp av vaskevann fra spyling av partikkelmasse

Detaljer

Tillatelse til forbruk og injeksjon av vaskekjemikalier for Gullfaks A

Tillatelse til forbruk og injeksjon av vaskekjemikalier for Gullfaks A Statoil ASA 4035 STAVANGER Oslo, 19.10.2015 Deres ref.: AU-DPN OW GF-00291 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/2001 Saksbehandler: Sissel Wiken Sandgrind Tillatelse til forbruk og injeksjon av vaskekjemikalier

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse til produksjonsboring på Gina Krog -

Vedtak om endring av tillatelse til produksjonsboring på Gina Krog - Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Oslo, 21.06.2016 Deres ref.: AU-DAG-00186 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/3207 Saksbehandler: Bjørn A. Christensen Vedtak om endring av tillatelse til produksjonsboring

Detaljer

RFO-aktiviteter på Edvard Grieg oljeeksportrørledning

RFO-aktiviteter på Edvard Grieg oljeeksportrørledning Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER v./reidun Førdestrøm Verhoeven Oslo, 06.01.2015 Deres ref.: AU-EGP-00025/AU-DPN OW-00077 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/8135 Saksbehandler: Mihaela Ersvik RFO-aktiviteter

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse for Valhall-feltet

Vedtak om endring av tillatelse for Valhall-feltet BP Norge AS Postboks 197 4065 Stavanger Oslo, 19.10.2016 Deres ref.: HSE-/IH-07-16 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/2944 Saksbehandler: Håvar Røstad Vedtak om endring av tillatelse for Valhall-feltet

Detaljer

Fjernmåling Deteksjon på havoverflate

Fjernmåling Deteksjon på havoverflate Fjernmåling Deteksjon på havoverflate Stavanger 04.05.2017 Ove Njøten, Senioringeniør Kystverkets fjernmåling Deteksjon og tilsyn Innen deteksjon skiller vi mellom kontinuerlig fjernmåling av aktiviteter

Detaljer

Plugging og permanent avstengning av brønnene A53 og A55 på Draugen

Plugging og permanent avstengning av brønnene A53 og A55 på Draugen A/S Norske Shell Postboks 40 4098 TANANGER Oslo, 31.10.2014 Att: Jan Martin Haug Deres ref.: Mdir1416 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/181 Saksbehandler: Bent Barman Skaare Plugging og permanent avstengning

Detaljer

Plugging og permanent avstengning av brønnene A53 og A55 på Draugen

Plugging og permanent avstengning av brønnene A53 og A55 på Draugen A/S Norske Shell Postboks 40 4098 TANANGER Oslo, 31.10.2014 Att: Jan Martin Haug Deres ref.: Mdir1416 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/181 Saksbehandler: Bent Barman Skaare Plugging og permanent avstengning

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse til boring og produksjon på Snorre og Vigdis

Vedtak om endring av tillatelse til boring og produksjon på Snorre og Vigdis Statoil Petroleum AS 4035 Stavanger Oslo, 13.09.2017 Deres ref.: AU-DPN OS SN-00038 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/722 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Vedtak om endring av tillatelse til boring

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse til boring og produksjon på Oseberg

Vedtak om endring av tillatelse til boring og produksjon på Oseberg Statoil ASA 4035 STAVANGER Oslo, 29.11.2016 Deres ref.: AU-TPD-DW-ENV-00009 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/362 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Vedtak om endring av tillatelse til boring og produksjon

Detaljer

Endret tillatelse til boring og produksjon på Heimdal, Statoil Petroleum AS

Endret tillatelse til boring og produksjon på Heimdal, Statoil Petroleum AS Statoil Petroleum AS Oslo, 29. mai 2017 Deres ref.: AU-DPN OW MF-00383 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/536 Saksbehandler: Marte Braathen Endret tillatelse til boring og produksjon på Heimdal, Statoil

Detaljer

Tillatelse til å operere i områder med forurensede sedimenter i forbindelse med installasjon av system for permanent overvåking på Grane

Tillatelse til å operere i områder med forurensede sedimenter i forbindelse med installasjon av system for permanent overvåking på Grane Statoil ASA 4035 STAVANGER Oslo, 31.03.2014 Deres ref.: AU-DPN OW KVG-00328 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/3680 Saksbehandler: Mihaela Ersvik Tillatelse til å operere i områder med forurensede sedimenter

Detaljer

Tillatelse til utslipp i forbindelse med utskifting av stigerør på Snorre og Vigdis

Tillatelse til utslipp i forbindelse med utskifting av stigerør på Snorre og Vigdis Statoil Petroleum AS 4035 Stavanger Oslo, 15.05.2017 Deres ref.: AU-DPN OS SN -00038 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/722 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Tillatelse til utslipp i forbindelse med

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse for boring og produksjon på Åsgard

Vedtak om endring av tillatelse for boring og produksjon på Åsgard Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Oslo, 17.10.2016 Deres ref.: AU-DPN-ON ASG-00162 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/802 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Vedtak om endring av tillatelse for boring

Detaljer

Endring av tillatelse etter forurensingsloven for produksjon og drift på Snorre og Vigdis - Statoil Petroleum AS

Endring av tillatelse etter forurensingsloven for produksjon og drift på Snorre og Vigdis - Statoil Petroleum AS Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Oslo, 12.6.2015 Deres ref.: AU-DPN-OS SN-0038 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/142 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Endring av tillatelse etter forurensingsloven

Detaljer

Endring av vedtak om tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Sør-Norge Aluminium AS

Endring av vedtak om tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Sør-Norge Aluminium AS Sør-Norge Aluminium AS Onarheimsvegen 54 5460 HUSNES Oslo, 06.09.2016 Deres ref.: Anne Helen Ripel Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/661 Saksbehandler: Helga Soppeland Larsen Endring av vedtak om tillatelse

Detaljer

Oppdaterte HMS-forskrifter Endringer miljørisiko og beredskap. Beredskapsforum 6. april 2016

Oppdaterte HMS-forskrifter Endringer miljørisiko og beredskap. Beredskapsforum 6. april 2016 Oppdaterte HMS-forskrifter 1.1.16 - Endringer miljørisiko og beredskap Beredskapsforum 6. april 2016 Omfang av endringer Stor ryddejobb gjennomført Forskriftstekst Krav i tillatelser Veiledning til forskrifter

Detaljer

1. Sakens bakgrunn Vi viser til utslippsrapport innlevert 16. februar 2010, samt senere kontakt i saken.

1. Sakens bakgrunn Vi viser til utslippsrapport innlevert 16. februar 2010, samt senere kontakt i saken. SCA Hygiene Products AS Nedre Eikervei 48 3045 DRAMMEN Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post:

Detaljer

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2011 for BP Norge AS, Skarvfeltet

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2011 for BP Norge AS, Skarvfeltet BP Norge AS Postboks 197 4065 STAVANGER Attn: David Bjørnsen Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post:

Detaljer

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Vadsø Sildoljefabrikk AS

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Vadsø Sildoljefabrikk AS Vadsø Sildoljefabrikk AS Postboks 123 9811 VADSØ Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009 for Troll A

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009 for Troll A Statoil ASA Postboks 7200 5020 Bergen Att. Elisabeth W. Myrseth, Vibeke B. Padøy Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks:

Detaljer

Vedtak om midlertidig tillatelse til utslipp av stoff i rød kategori på Heidrun

Vedtak om midlertidig tillatelse til utslipp av stoff i rød kategori på Heidrun Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Trondheim, 07.11.2017 Deres ref.: AU-DPN ON LH-00040 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/502 Saksbehandler: Cecilie Østby Vedtak om midlertidig tillatelse til utslipp

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av stoff i rød, gul og grønn kategori på Snorre B - Statoil Petroleum AS

Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av stoff i rød, gul og grønn kategori på Snorre B - Statoil Petroleum AS Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Oslo, 14.03.2016 Deres ref.: AU-DPN OS SN-00038 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/722 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Tillatelse etter forurensningsloven til

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2008 og oppfølging for Troll A

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2008 og oppfølging for Troll A StatoilHydro ASA Postboks 7200 5020 Bergen Att. Cecilie Skjellevik/Elisabeth Westad Myrseth Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks:

Detaljer

Oil Spill Detection status 2011. Presentasjon på OLF beredskapsforum 2 februar 2011 Dr. ing. Øistein Grønlie Miros AS

Oil Spill Detection status 2011. Presentasjon på OLF beredskapsforum 2 februar 2011 Dr. ing. Øistein Grønlie Miros AS Oil Spill Detection status 2011 Presentasjon på OLF beredskapsforum 2 februar 2011 Dr. ing. Øistein Grønlie Miros AS OSD anvendelser OSD-R (recovery) Radarbasert hjelpemiddel for bruk under oljeoppsamlings-operasjoner

Detaljer

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Bodø Sildoljefabrikk AS

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Bodø Sildoljefabrikk AS Bodø Sildoljefabrikk AS Postboks 91 8001 BODØ Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse til produksjon for Knarr

Vedtak om endring av tillatelse til produksjon for Knarr BG Norge AS Postboks 780 Sentrum 4004 STAVANGER Oslo, 6.7.2016 Deres ref. BGN-2016-015-HS-MD Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1173 Saksbehandler: Bjørn A. Christensen Vedtak om endring av tillatelse

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for undervannsaktivitet på Vale, Centrica Resources (Norge) AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.

Detaljer

Veileder 100: Anbefalte retningslinjer for vurdering av fjernmålingstiltak HJELMSTAD AS

Veileder 100: Anbefalte retningslinjer for vurdering av fjernmålingstiltak HJELMSTAD AS Veileder 100: Anbefalte retningslinjer for vurdering av fjernmålingstiltak HJELMSTAD AS Valg av fjernmålesystem VEILEDER 100: VEDLEGG 1 OG 2 Forhold som er gitt: installasjon utslipps-scenarier Ytelseskrav

Detaljer

Tillatelse til klargjøring av rørledninger før drift (RFOaktiviteter) på Gina Krog i PL048, PL303, PL029B og PL029

Tillatelse til klargjøring av rørledninger før drift (RFOaktiviteter) på Gina Krog i PL048, PL303, PL029B og PL029 Statoil ASA Postboks 8500 Forus 4035 Stavanger Oslo, 26.3.2015 Deres ref.: AU-DAG-00149 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/2950 Saksbehandler: Bjørn A. Christensen Tillatelse til klargjøring av rørledninger

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2010 for Huntonit AS

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2010 for Huntonit AS Huntonit AS Postboks 21 4701 VENNESLA Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Klargjøring av rørledninger på Oseberg Delta 2

Klargjøring av rørledninger på Oseberg Delta 2 Statoil ASA 4035 STAVANGER Oslo, 09.01.2014 Deres ref.: AU-DPN OE OSE-00251 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1246 Saksbehandler: Anne-Grethe Kolstad Klargjøring av rørledninger på Oseberg Delta 2

Detaljer

Sakens bakgrunn. Norske Skogindustrier ASA Follum Hønefoss

Sakens bakgrunn. Norske Skogindustrier ASA Follum Hønefoss Norske Skogindustrier ASA Follum 3505 Hønefoss Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Agder Energi Varme AS

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Agder Energi Varme AS Agder Energi Varme AS Serviceboks 603 4604 KRISTIANSAND S Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009 for 3B-Fibreglas Norway AS

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009 for 3B-Fibreglas Norway AS 3B-Fibreglas Norway AS Postboks 42 4795 BIRKELAND Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009 for Peterson Linerboard AS Moss

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009 for Peterson Linerboard AS Moss Peterson Linerboard AS Fabrikk Moss Postboks 203 1501 MOSS Att: Per Kløvstad Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks:

Detaljer

Tillatelse til utslipp av kjemikalier knyttet til klargjøring før drift av Oseberg Vestflanken 2 - Statoil Petroleum AS

Tillatelse til utslipp av kjemikalier knyttet til klargjøring før drift av Oseberg Vestflanken 2 - Statoil Petroleum AS Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Oslo, 15.03.2017 Deres ref.: AU-OFD-00017 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/362 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Tillatelse til utslipp av kjemikalier knyttet

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009 og pålegg om oppfølging for Saint Gobain Byggevarer AS, Leca Rælingen

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009 og pålegg om oppfølging for Saint Gobain Byggevarer AS, Leca Rælingen Saint Gobain Byggevarer AS, Leca Rælingen Årnesvegen 2008 FJERDINGBY Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67

Detaljer

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Total E&P Norge AS, Atla-feltet

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Total E&P Norge AS, Atla-feltet Total E&P Norge AS Kontor/Base Stavanger Postboks 168 4001 STAVANGER Att: Gunnar Aavik Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2005 og fastsettelse av gebyrsats

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2005 og fastsettelse av gebyrsats Södra Cell Tofte AS Østre Strandv 52 3482 TOFTE Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

Endring av tillatelse til boring og produksjon- Osebergfeltet

Endring av tillatelse til boring og produksjon- Osebergfeltet Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Oslo, 19.02.2015 Deres ref.: AU-DPN OE OSE-00067 AU-OSE-00002 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1246 Saksbehandler: Anne-Grethe Kolstad Endring av tillatelse til

Detaljer

Revisjonsrapport: Revisjon ved Letebrønn 6507/3-12

Revisjonsrapport: Revisjon ved Letebrønn 6507/3-12 REVISJONSRAPPORT STATOIL PETROLEUM AS PL159B Oslo, 16. februar 2017 Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Linn Bredal-Harstad 2016/10550 Saksbehandler: Per Antonsen Revisjonsrapport: Revisjon ved

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2010 for Södra Cell Folla AS

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2010 for Södra Cell Folla AS Södra Cell Folla AS 7796 FOLLAFOSS Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett:

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2008 for Ineos Norge AS.

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2008 for Ineos Norge AS. Ineos Norge AS Rafnes 3966 Stathelle Dato: 31. mars 2009 Vår ref.: 2006/77-45 Deres ref.: Saksbehandler: Gunn Sørmo, telefon: 22 57 35 62 Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse:

Detaljer

I N N H O L D. 1 Hensikt Referanser Myndighetskrav Miljørisikovurdering... 6

I N N H O L D. 1 Hensikt Referanser Myndighetskrav Miljørisikovurdering... 6 Vurdering av fjernmålingssystemet for Gyda - feltet I N N H O L D 1 Hensikt............ 2 Referanser............ 4 Myndighetskrav............ 5.1 Utslippstillatelse Gyda......... 5.2 Plikt til fjernmåling............

Detaljer

I brev av 9. februar 2009 ber Hurum Paper Mill AS om at kvoter tildeles for 2008 og at tillatelse til kvotepliktige utslipp opprettholdes ut 2009.

I brev av 9. februar 2009 ber Hurum Paper Mill AS om at kvoter tildeles for 2008 og at tillatelse til kvotepliktige utslipp opprettholdes ut 2009. Hurum Paper Mill AS Postboks 133 3481 Tofte Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no Internett:

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009 for Glava AS, Produksjon Stjørdal

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009 for Glava AS, Produksjon Stjørdal Glava AS Produksjon Stjørdal Havneveien 22 7500 Stjørdal Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post:

Detaljer

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Østfold Energi AS

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Østfold Energi AS Østfold Energi AS Postboks 17 1701 Sarpsborg Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

Vedtak om vederlagsfrie kvoter for perioden for Stureterminalen StatoilHydro ASA

Vedtak om vederlagsfrie kvoter for perioden for Stureterminalen StatoilHydro ASA StatoilHydro ASA 5336 TJELDSTØ Att: Rolf Inge Einarsen Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til kvotepliktige utslipp for MM Karton FollaCell AS

Oversendelse av tillatelse til kvotepliktige utslipp for MM Karton FollaCell AS MM Karton Follacell AS 7796 FOLLAFOSS Oslo, 30.01.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/10415 Saksbehandler: Olaug Bjertnæs Oversendelse av tillatelse til kvotepliktige utslipp

Detaljer

Vi viser til deres søknad av 13. desember 2007 om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden 2008 til 2012, og senere korrespondanse.

Vi viser til deres søknad av 13. desember 2007 om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden 2008 til 2012, og senere korrespondanse. Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Postboks 54 Mortensrud 1215 OSLO Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06

Detaljer

Vedtak om tillatelse til boring og produksjon - Snorre og Vigdis- Statoil Petroleum AS

Vedtak om tillatelse til boring og produksjon - Snorre og Vigdis- Statoil Petroleum AS Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Oslo, 29.09.2015 Deres ref.: AU-TPD D&W MU-00143 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/142 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Vedtak om tillatelse til boring og produksjon

Detaljer

m Sikt-, vær- og vindavhengig. vindavhengig. Sikt-, vær- og. vindavhengig. Begrenset rekkevidde

m Sikt-, vær- og vindavhengig. vindavhengig. Sikt-, vær- og. vindavhengig. Begrenset rekkevidde Side 1 av 5 Fra: GM Drift Nord Myndighetspost[hnom@statoil.com] Dato: 20.01.2017 15:05:29 Til: Kirsti Natvig; Postmottak Miljødirektoratet Kopi: Halvor Engebretsen; Andreas Sandvik; Anders Gedde-Dahl;

Detaljer

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden til Statoil Petroleum AS, Kristinfeltet

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden til Statoil Petroleum AS, Kristinfeltet Statoil Petroleum AS, Kristinfeltet Forusbeen 50 4035 Stavanger Att: Hågen Hatling Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks:

Detaljer

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden til Ineos Norge AS, PVC-fabrikken

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden til Ineos Norge AS, PVC-fabrikken Ineos Norge AS, PVC-fabrikken Hydroveien 55 3936 Porsgrunn Att: Erlend Malvik Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks:

Detaljer

Vedtak om tildeling av klimakvoter til StatoilHydro ASA, Tjeldbergodden

Vedtak om tildeling av klimakvoter til StatoilHydro ASA, Tjeldbergodden StatoilHydro ASA 4035 STAVANGER Att: Rikard Hageskal Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

Endring av tillatelse

Endring av tillatelse MM Karton FollaCell AS Industrivegen 1 7796 FOLLAFOSS Oslo, 15.01.2016 Deres ref.: Bengt Widegren Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/353 Saksbehandler: Olaug Bjertnæs Endring av tillatelse MM Karton

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009 og pålegg om oppfølging for Alvheimfeltet, Marathon

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009 og pålegg om oppfølging for Alvheimfeltet, Marathon Marathon Petroleum Company Postboks 480 Sentrum 4002 Stavanger Att. Øivind Hille Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks:

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009 Norske Skogindustrier ASA Saugbrugs Saugbrugs 1756 HALDEN Att: Olle Axell Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22

Detaljer

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2011 for Bio-El Fredrikstad

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2011 for Bio-El Fredrikstad Bio-El Fredrikstad Statsminister Torpsvei 1A 1722 Sarpsborg Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post:

Detaljer

1. Sakens bakgrunn Vi viser til utslippsrapport innlevert 18. februar 2011 og senere korrespondanse.

1. Sakens bakgrunn Vi viser til utslippsrapport innlevert 18. februar 2011 og senere korrespondanse. GE Healthcare AS Avd. Lindesnes 4521 SPANGEREID Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden 2013 2020 til Forus Energigjenvinning KS

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden 2013 2020 til Forus Energigjenvinning KS Forus Energigjenvinning KS Forusbeen 202 4313 SANDNES Rune Dirdal Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67

Detaljer