If you have issues viewing or accessing this file contact us at NCJRS.gov. o -. -~ . 1"1 ~ \ I f i I. f t. . i J " I 1. I I f J I. (! Ii f.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "If you have issues viewing or accessing this file contact us at NCJRS.gov. o -. -~ . 1"1 ~ \ I f i I. f t. . i J " I 1. I I f J I. (! Ii f.

Transkript

1 f you have issues viewing or accessing this file contact us at NCJRS.gov. o National Criminal Justice Reference Servite l " ncjrs This mi<;:rofiche was produced from documents received for inclusion in the NCJRS data base. Since NCJRS cannot exercise control over the physical condition of the documents submitted, the individual frame quality will vary. The resolution chart on this frame may be used to evaluate the document quality.!! f i.0 " '"''. /.. MCROCOPY RESOLUTON TEST CHART NATONAL BUREAU OF STANDARDS--A f t. i!! J " f J t (! i f o "KRMjA[STATSTKK 0Rle) 'il a ). Microfilming procedures used to create this fiche comply with the standards set forth in CFR Points of view or opinions stated in this docl!ment are those of the author(s) and do not represent the official position or policies of the U. S. Department of Justice. /... -., National nstitute of Justice United States Department of Justice Washington, D. C. 0 o.... ;:..ij! "i; <t j, H j n,i. J i f r ( i t ; r 'i if i i J! j t.!l.'_... _......,...:,...,i;.',:t CRMNAL STATSTCS 0 ' J. } 0

2 NORGES OFFSELLE STATSTKK B a ) -' f"', -!i o l KRMNALSlATSTKK FORBRYTELSER ETTERFORSKET REAKSJONE.R FENGSt.'NGER 0 CRMNAL STATSTCS CRMES NVESTGATED SANCTONS imprsonments 0 -t; A'!... "-n'f.."".,..._.. '."_. '_"" ','. <' ";> ".,:.,.' ';"'-:'":,,, "... D U.S. Department of Justice National nstitute of Justice This document has been reptoduced exaclly-dsreceived from the person or organization originating it. Points of view or opinions stated in this document are those of the authors and do not necessarily represent the of!igial position or policies of the National nstitute of Justice. Permission to reproduce this copyrighted material has been granted by Central Bureau of Statistics of Norway to the National Criminal Justice Reference Service (NCJRS). Further reproduction outside of the NCJRS system requires permission of the copyright owner. o STATSTSK SENTRALBYRA OSLO - KONGSVNGER SBN ---

3 Preceding page blank. '":>ft""""" r r l(ii FORORD Denne pub i kasjonen gil' stati sti ske opplysni nger am etterforskede forbrytel ser, strafferettsli ge reaksjoner og fengslinger i 0. Disse tre statistikkomrsdene ble til og med behandlet i tre forskjellige publikasjoner; Forbrytelser, Reaksjoner og Fanger. For &rgangene, og ble reaksjons- og fengslingsstatistikken samlet under felestittelen Reaksjoner, Fengslinger. F rstekontorfullmekti Evelyn T nnes'em har edet arbei det med stati stikken over etterforskede forbrytelser, mens f rstesekrer Ulla Haslund har ledet arbeidet med statistikken over reaksjoner og fengslinger. Stati sti sk Sentral byr&, Oslo,. deli'(imber / [ Jon Holm y, / j j f a

4 -----rl , NNHOLD Sirle Fi gurregi ster... '"...,'... ".... Tahel reg; ster PREFACE This publication contains statistics on crimes investigated, sanctions and iprisonments in 0. Statistics on these three topics were until published separately in the publications Crimes, Sanctions and Prisoners. n and the stati sti cs Sancti ons and Prisoners ere publ i shed jointly in one publ i cation titled Sanctions, mprisonments. This publication has been prepared under the, supervision of Ms. Evelyn Tnnesen and Ms. Ulla Haslund. Central Bureau of Stat; sti cs, Oslo, December Arne 0ien Jon Holmy t '... ; if Tekstde. Forbrytel ser... iii.. Oppegg og gjennomfring n"tagrunnl ag....-: nmfang ,.. Feilkiclel' og sikkerhet vecl resltatene nnsam;ngs- og hearheiclingsfei.. Begrep og kjennelllerker D,.. Brill: av tabellene og no en hoverlresutater Brllk av tabellene Noen hovertrestlltater Reaksj oner ' Opplegg og gjennomf ring... natagrunnl ag... " Olfang "..... Feilkider og usikkerhet ved resutatene :... nnsamings- og hearbeiclingsfei.. Begrep og kjennerrjerker.... (,.. Bruk av tahelene og no en hovedresutater... Bruk av tahelene......,... '! t,... SaMMeniknbarhet med andre unders keser... Noen hovedresultater Fengsl i nger..... Oppegg og gjennomfring... Datagrunnlag.. '.... OJfang..... f.. Begrep Of) kjennejllerker Bruk av tabellene og noen hovedresutater Rruk "av tahellene... "..., SafTMeniknhar"hetMed andre underskeser Noen hovedresul tater... ',,'... it., '0 Tekst pc!. engelsk ' e Fi gurdel....;' Tabel del. Forbrytelser ,.... ' Reaksjoner... "''''' _. Fengslinger , Vedegg.. Fortegnese over forbryteser Fortegnel$ over kommunetyper t- '"... " '".'"..... Utkomne publ ikasjoner Tidigere utkomftlet innen emneomr det 0 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentrahyr siden. jilli 0... Standarder for norsk statistikk (SNS)., 0,0 Standardtegn i taheer Tall kan ikke forekomme Oppgave Mang er Null ' Minre enn 0.0 av den bl';llte enhet Bi'dd ; den 0cldrette ser; e

5 CONTENTS [! " i, ndex of fi gures......, ','.,.,.... Page FGlJRREGSTF.R ndex of tabl es Text... Crimes...,,""""""""""""""""""""""""""",f,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ".,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.. Survey desi gn """""""""""""""".,,""""""""""""""""",,".,,"""""""""""""""""""""""""""""""... stat; st i cal basi,,""""""""""".., ", " ". " ",,,,.." Coverage",,,,,,,,,, ",, ",, ",,,,,,,, ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0-,,,.. Errors and reliability of estimates Collection and 'processing errors.,.... Terrts and vari abl es "'...' "". "... Use of tabl es ann some (TJain resul ts...) ".... Use of tabl es."""."... "... "... ""."."... ".,, Some fllain results... ""... ""... ".. ". ".. ""... ".".... "... "..... Sancti ons "".""""."".. "."... """"..,,"""",,..,,"",,..... "... ".. ". " Survey design... fl " "" " Stat; sti cal basi s..... "" "."... ".... Coverage "... "."... ".. "... "... ".. "" Errors and reliability of estimates... Collection and processing errors Terms and vari abl es......" " " Use of tables and some main results Jse of tables ; Comparabi i ty to other surveys ".... ".... Some main results mpri sonments."... "... "... ".. "... "".. " ""... " Survey design e> Statistical hasis... " ' Coverage...,.....'... it Terms nnr( variables , Use of tah es and sorna rna; n resul ts... "... " , Use of tabl es " e : Comparability to other surveys..., Some main results Side. Forbrytelser etterforsket etter oppklaring. Arlig gjennomsnitt Siktlser etter poltiets avgj relse. Prosent. 0, " v " " ". Reaksjoner i forbrytel sessaker i ul ike al dersgrunner. P 000. "" r. lnnbyggere. - 0 fi gures... ".... " 0 Tables. Crimes..., li' ". Sancti ot'ls " mprisonments.".... Annexes.. Description of crimes '.... Description of municipality. Publications Previously issued on the suhjec.t... 0 Publications issued by the Central Bureau of Statistics since July 0 Standards for Norwegian stat; sti cs (SNS)... ' , Explanation of Symbols in Tables Category not applicable Data not available Nil 0,0 Less than 0,0 of the unit employed Break in the holllogeneity of the Vertical series

6 Forbrytelser ferdig etterfrsket TABELLREGSTER. Forbrytel ser etterforsket etter type. ;. 0. Forbrytelser etterforsket pro 000 innbyggere. fylke. - 0./.. Forbrytelser etterforsket etter politiets avgj relse. Prosent. Fylke ommune ype. Forbrytelser etterforsket etter politiets avgj relse ng for:::.: brytelse Forbrytel ser etterforsket med siktel ser, etter tall et p& delakti ge og type forbrytel se.... Forbrytelser etterforsket etter type og gjerningssted. Fylke/kommunetype. Forbrytel se' etterforsket etter type. Pol itidistrikt.... Forbryteser etterforsket pro 000 innbyggere, etter type. Politidistrikt :. Forbrytelser etterforsket etter oppklaring og politiets avgj relse/tallet p& delaktlge og gjerningssted. Fylke/kommunetype : 0. Forbrytelser etterforsket etter oppklaring og politits avgj relse/tallet p& delaktlge. Politidistrikt...,... e. Oppklaringsprosenter for ulike typer forbrytelser Oppklaringsprosenter. Politidistrikt. - 0 :. Tyveri etterforsket etter opplysning om godset har kommet til rette og tye.:yverk '. Tyver; etterforsket etter opplysn; ng om godset har kommet, til rette. Po" tl ; strl. Forbrytel ser etterforsket etter gruppe og gjerningsmnel /...,... Forbrytelser etterforsket etter gjernings&r og type : Forbrytelser etterforsket etter kvartal for avsluttet etterforskning. Politidistrikt. Forbrytel ser etterforsket etter kvartal for avsl uttet etterfof.o;j<ning og type forhrytl se... Forbrytelser etterforsket etter tid fra gjerningstidspunkt til avsluttet etterforsknlng og etter type for b ryte se " "" "" " """ " """. " "" " "" 0. Forbrytelser etterforsket etter tid fra gjerningstidspunkt til avsluttet etterforsknlng og etter gjerningssted..,,""""""""""""""""""""""""""""""""" 0""""""""""""""""""""""""""..,,"""""". Forbrytel ser etterforsket etter ukedag da forbrytel sen bl e beg&tt 0 type forbrytel se.... Siktelser etter politiets avgj relse 0 type forbrytelse. Siktelser ettel" opplysning om siktede var p&virket av alkohol eller annet rusmiddel i gjernings yeblikket og type forbrytelse : :. Siktelser etter opplysning om siktede var p&virket av alkohol eller annet rusmlddel gjernings yeblikket. Politidistrikt. Siktelser etter politiets avgj relse, siktedes kj nn og alder. Siktelser etter siktedes kj nn/alder og type forbrytelse :. Siktel ser otter siktedes al der, 'type forbrytel se og opplysning om sikede var p&vl rket av alkohol eller annet rusmiddel i gjernings yeblikket. Siktelser etter gjerningssted, siktedes bosted og type forbrytelse..... Siktede i ulike aldersgrupper pro 000 innbyggere Siktede etter kjnn 0 al der ".,,"""""""" '""""..... Siktede etter kj nn/alder og type hovedforbrytelse. Siktede etter alder, type hovedforbrytelse og talet p& forbrytelser. Siktede i forskjellige aldersg)'upper. etter tallet p& forbrytelser. Prosent.... Siktede etter alder, type hovedforbrytelse og tallet p& medskyldige. Siktede i forskjellige aldersgrupper, etter tallet p& medskyldige. Prosent. Siktede etter alder og basted. Fylke Side r! Forbrytel ser ferd; g etterforsket (forts.) Si de. Siktede etter tallet p& fornrytelser/tallet p& merlskyldige og alder/kj$nn.... Tibakefall i en tre&rsperiode hlant siktede i -. Tilbakefall i en tre&rsreriode blant stktede i -. i grupper for kj nn/alder. Prosent 0. Tilbakefall i en trersperiode blant siktede i, etter siktedes kjnn 0 alder. Tilbakefall i en tre&rsperiode blant siktede i, etter siktedes alder og &r for tilbakefall...' Tilbakefall i en trersperiode blant siktede i, etter tidligere siktelser og etter siktedes alder/kj nn..."' Tilbakefall i en trersperiode blant siktede, etter politiets avgj relse og siktedes al der. 0. Tilbakefall i en tre rsperiode blant siktede i ', etter siktedes alder og type hovedforhrytel se, ". 0. Tlbakefall i en trersperiode blant siktede i, med innstilling p& tiltale, etter sktedes alder og type hovedforbrytelse...;' Tilbakefall i en rersperiode hlant siktede i, uten innstilling p& tiltale etter siktedes alder og type hovedforbrytelse : Tilbakefall i en trersperiode blant siktede i, etter siktedes alder og gjerningssted. Fylke..., Tilbakefall i en trersperiode blant siktede i, etter siktedes alder og tallet pn forbrytel ser 0. Tilhakefall i en trersperioq,blant siktede i, etter siktedes alder og tallet p medskyl di ge 0 Reaksjoner 0. Reaksjoner i forbrytelsessaker 0 forseelsessaker, etter type reaksjon. Absolutte tall og pro 000 innbyggere &r og over Reaksjoner i forseelsessaker, etter type hovedforseelse. _ 0. Reaksjoner; forbrytelsessaker etter person ens alder og tidligere straffeforhold Reaksjoner i forbrytelsessaker etter personens alder. Absolutte tall og pro 000 innbyggere Reaksjoner i forbrytelsessaker etter personens tidligere straffeforhold og type hovedforbrytel se Reaksjoner i forseel sessaker etter reaksjonens art og gjerningssted. Fyl ke.... Reaksjoner i forseelsessaker etter type rettsinstans og gjerningssted. Fylke. Reaksjoner i forseelsessaker etter type hovedforseelse og gjerningssted. Fylke. Reaksjoner i forseelsessaker etter reaksjonens art og type hovedforseelse. Reaksjoner i forrytelsessaker etter reaksjonens art og tilknytning til tidligere reaksjon 0. Reaksjoner i fororytelsessaker etter behandlingstid, tidligere straffeforhold/type hovedforbrytel se. Reaksj oner i forbrytel sessaker etter reaksj onens art og sammensetni ng av lovbrudd.... Reaksjoner i forbrytelsessaker etter tal let p& 0vbrudd, personens tidligere straffeforhold og gruppe hovedforbrytelse. Raksjoner i forbrytelsessaker etter personens kj nn/reaksjonens art, type rettsinstans og gjerningssted. Fylke/kommunetype. "Reaksjoner i forbrytel sessaker etter type gjerningskommune og bostedskommune... 0

7 0 Reaksjoner (forts.). Reaksj oner i forhrytel sessaker etter personens al der og gj emi ngssted. Fyl ke/kommunet'ype. Absolutte tall og pro 000 innbyggere/...,...,.... Reaksjoner i forbrytelsessaker etter reaksjonens art, personens tidligere straffeforhold og type hovedforbrytel se ;...., Fengselsdommer i forbrytelsessaker foter dommens sammensetning, utmslt sstraff pg type hovedforbrytel se... t'....,.... J, " Forelegg og idmte bpter i forbrytlsessaker, etter foreleggets eller botens strrelse og type hovedforbrytelse '... ".... GjennoMsnittlig utmslt straff i forbrytelsessaker, etter reaksjonens art og personens tidligere straffeforhold/type hovedforbrytelse Q. FengselsdoMmer i forbrytelsessaker etter utmslt straff. personens tidligere straffeforhold 0 kjnn/al der...,.... etingede reaksjoner i forbrytelsessaker, etter betingelsens art og personens tidligere straffeforhold/type hovedforbrytelse. Reaksjoner i forbrytelsessaker etter gjerningssted og type hovedforbrytelse. Fylke. Reaksjoner i forbrytelsessaker etter personens tidligere straffeforhold, jnn og alder. Absolutte tall og pro 000 innbyggere. Reaksj oner i forbrytelsessaker etter personens ekteskapelige status, kj nn og alder. Reaksjoner i forbrytelsessaker etter personens kjnn, alder og type hovedforhrytelse 0. Reaksjoner i forbrytel sessaker etter reaksj onens art og personens kj.lnn og al del".... Reaksjoner i forbrytel sessaker etter gruppe hovedforbrytel se og personens statsborgerskap /, Side J NDEX OF FGURES. Crimes clearerl up. Annual average "..... Charges by pol ice decision. Per,.cent ft0n cases including crimes in different age groups. Per 000 inhabitants. ' * Page 0 Fengslinger. Forskjellige typer til gang, overf.lring og avgang i sanstalter< etter person ens kj.lnn 0 type reaksjon... ".... Forskjellige typer til gang, overfring og avgang i sanstalter, etter distrikt og anstalt Dager tilbi'akt i sanstalter 'i lppet av liret, etter personens kj.lnn, reaksjonens art, distrikt og anstalt GjennoMsnittlig antall innsatte i sanstalter, etter personens kjnn, reaksjonens art, distrikt 0 anstalt... S'-i' ;.... Gjennomsnittlig antall innsatte etter personens kj nn, reaksjonens art og type frihetsberving j

8 Crimes investigated (cont.) Page. NDEX OF TABLES Page CriMes investigated. Crimes investigated by type Crimes investigated per 000 inhabitants. County Crimes investigated by police decision. Per cent. County/type of Municipality. Crimes investigated by police decision' and group of crime/type of crime.... Ct imes investigated with charges, number of accessories and type of crime.... Crimes investigated by type and scene of the crime. County/type of municipality. Crimes investigated by type. Police district. Crimes investigated per 000 inhabitants, by type. Police district. Crimes i nvesti gated by sol ution anfiol ice deci si on/number of accessories and scene 0 e. crime. County/type of JlJnicipalifY Crimes investigated by solution a'hd police decision/number of accessories.' Police di strict... ''; Crimes cleared up for different ypes of crimes. Per cent Crimes cleared up. police district. per cent Larcenies investigated by retrieval of stolen property and type of theft. Larcenies investigated by retrieval of stolen property. Pol ice district.... Crimes investigated by group and month of coission. Crimes investigated by year of coission and type of crime. Crimes investigated by quarter in which the investigation was closed. Police distrct. Crimes investigated hy quarter in which tne investigation was closed and type of crle.... Crimes investigated by time interval between commission of crime and closure of investigati on and by type of cri me Crims investigated by time interval between commission of crimeand closure of investigation and by scene of the crime.... Crimes investi gated by weekday for commi ssi on of the crime and type of crime Charges by police decision and type of crime. Charges classified according to information as tc,whethedrbthe t perso,nccrhl'maged was influenced by alcohol or a drug at the time of crlme an 'j :ype (J,..... Char es classified accoraing to information as to,whether he prso charged was inflenced by alcohol or a drug at the time of crlme. pollce dlstrlct :',. Charges by pol ice decision, sex and age of the person charged..... Charges by sex/age of the person charged and type of crime...,.... Charges by age of the person charged J type of crime and information about influence of alcohol or drugs at time of crime. c,. Charges by scene of the crime, place of residence of the Rt'rson charged and type of crime.. Persons charged in different age groups per 000 ihabitants Persons charged by sex and age Persons charged by sex/age ancl type of pri ncipal crime Persons charged by age, type of principal crime and number of crimes.... Persons charged in different age groups, by number of crimes. Per cnt... Persons charged by age, type of principal crime and number of accessories. Persons charged in different age groups, by number of accessories. Per cent. Persons charged by age and place of residence. County 0 f:,'. Persons charged by number of crimes/number of accessor; es and age/sex. Recidivism in a'three-year period among persons charged in - Recidivism. in a three-year period among persons charged in -, in groups for sex/ age. 'Per cent ' Recidivism in a three-year period among persons charged in, by sex and age of the person iii 0.-". RecidiviSM in a three-year period among,persons charged in, by age of the- person and year of new charge _., Recidivism in a three-year period among persons charged in, by previous charges and by agel sex of the person RecidiviSM in a three-year period among persons charged in, by pol ice decision and age of the person.....,.. " Recidivism in a three-year period among persons charged in, by age of the person and type of 'principal <;:rije.... r Recidivism in a three-year period ajlong persons charged in, and committed for ti.)al, by age of the person and type of principal crime RecidiviSM in a three-year period among persons charged in, witholit being coltlllitted for trial, by age of the person and type of principal,crime...", Recidivism in a three-year period among persons charged in, by age of the person and scene of the crime. County '!" "." "' ' ',' ' ' '... lob. Recidivism in a three-year p;iod among persons ch rged in, by age of the person and number of crimes committed Recidivism in a three-year period among persons charged in, by age of the person and number 'of accessories....."",... 0 Sanctions 0. Sanctions in cases including crimes and in cases including misdemeanours, by type of sanction. Number and per 000 inhabitants years and over Sanctions in cases including misdemeanours, by type of principle misdemeanour. - RO. Sanctions in cases including crimes, by age and criminal record of the person Sanctions in cases including crimes, by age of the person. Number and per 000 inhabitants '. Sanctions in cases including crimes, by criminal record of the person and type of principal crime ,;.... Sanctions in cases including misdemeanours, by type of sanction and scene of crime. County. Sanctions in cases including misdemeanours, by type of judicial authority and scene of crime. County a.... Sanctions in cases including misdemeanours, by type of principal misdemeanour and scene of crime. County $anctions in cases including misdemeanours, by type of sanction and type of principal mi sdmeanour :.... sanctl0ns. in cases including crimes, by type of sanction and type of reference to previous sancti on CSanctions in cases including crimes, by the period between time of crime and time of sanction, criminal recording/type of principal crime.... Sanctions in cases including crimes, by type of sanction and comhination of offences.... Sanctions in cases incl/hding 'crimes, by number of offences, criminal record of the person and group of pri ncipal crime.,. C Sanctions in cases including crimes, by sex of the person/type of sanction, type of court and scene of crime. County/type of municipality.... SanctionsJ in cases including crimes, by type of municipality where the crime tas coll!llitted and type of muni ci pal i ty of res; dence..." oj- e" 0. ; j =

9 Sanctions (cont.) Page.. Sanctions in cases including crimes, by age of th person and scene of crime. County/ type of municipality. Number and per 000 inhabltants Sanctions in cases including crimes, by type of sanction, criminal recolrd of the person and type of pri nci pa crime e. Sentences to imprisonment in cases including crimes, by the composition of the sentence, term of imprisonment and type of principal crime. Ticket fines and fines in cases including crimes, by the amount of the fihe and type of principal crime....,,. Average term of imprisonment and amount of fine in caes.includng crimes, by type of sanction and criminal record of the person/type of prlnclpal crlme.... '0. Sentences to imprisonment in cases including crimes, by term of imprisonment, criminal record and sex/age of the person Conditional sanctions in cases incuding crimes, by type of conition and criminal record of the person/type 0 f pr',nclpa. crlme.... ( (. ", Sanctions in cases including crimes, by scene of crie and type of principal crime. County. Sanctions in cases including crimes, by criminal record, sex and age of the person. Number and per 000 ; nhabi tants..... Sanctions in cases including crimes, by marital status, sex and age of the person. Sanctions in cases including crimes, by sex and age of the person and type of principal crime... 0, c: " 0. Sanctions in cases including crimes by type of sanction and sex and age of the person. Sanctions in cases including crimel, by group of principal crime and citizenship of the person... ';..;...,'..... ".... mpri sonments... '.; i. FORBRYTF.LSER.. Opplegg og gjennomfring l l l _Qagrlg Oppgavene til statistikken blir gitt av politiet p et skjema for hver ferdig etterforsket forbrytelse. Dersom en sak henlegges til observasjon, regnes den ogs som ferdig etterforsket. Blir en henlagt sak seinere i ret oppklart, erstattes den tidligere oppgaven med en ny. Hvis en anmeldelse henlegges fordi straffbart forhold ikke foreligger, kommer saken ikke med i statistikken. tatistikken er alts basert p det kjennskap politiet har til forbrytelsen og gjerningsmannen (gjerningsmennene) nr etterforskni ngen er avslllttet. Forbrytelser mot den milire straffelov er ikke med i statistikken. For den andre kategorien lovbrudd, forseelser, foreligger det ingen statistikk p stadiet for avsluttet etterforskning. l l!_ Qmfa.!!,g Statistikken omfatter forbrytelser som er ferdig etterforsket i statistikkret. Den gir opplysninger om forbrytelsens art, politidistrikt, gjerningssted, gjerningstidspunkt, tal let p deltaktige ogom ti dspunkt for avsl uttet etterforskning. For del aktige gi s opplysni nger om kj nn, al der, bosted, og om politiets avgj relse. For tyveri blir det opplyst om det som er stjlet, helt eller delvis er kommet til rette... Fei lkil der og usikkerhet ved resul t,atene. Different types of increase, transfer and decrease in prison institutions, by sex of the person and type of sancti on...., ' '.:. : Different types of increase, transfer and decrease in prison institutions, by dlstrlct and institution Days speryt in prison institutions, by sex of the person, type Of.:..... institutlon " Average number of prisoners, by sex of the person, type of sanction, district and instituti on.. Average number of prisoners, by sex of the person and type of imprisl()nment... C)!r Grunnl aget for stati sti kken er rapporter om saker der pov;iet anser etterforskni ngen for fi vre avsluttet. Statistikken gir derfor opplysninger om forbrytelser som var ferdig etterforsket, men ikke ndvendi gvis beggtt, i stati stikkfiret. Arbei dssi tuasjonen ved de enkelte pol i ti kalller kan i :perioder f re til lengre etterforskningstid enn nomalt, og kan ha betydning for disponeringen av arbeidskratten ved politikamrene. statistikken vil dette f re til st rre variasjon i tallene pg ferdig etterfoskede forbrytelser enn det endringer i saksmengden skulle tilsi. Virkningen er relativt sett st rre p tallene for de en)elte politikammer enn for hele landet. Personer som blir siktet for flere forbrytelser, blir i statistikken gruppert etter den av forbrytelsene som etter loven kan medf re strengest straff. Rangeringen av forbrytelser skjer pg grunnl ag av lovens maksimuinsstraff. Noen straffebestemmel ser har en vi d s;trafferamme. De omfatter med andre ord bde grove og mindre grove forbrytelser. At det bare blir lagt vekt p maksimumsstraffen ved rangeringen, kan derfor i en del tilfelle fpre til grupperingsfeil. Scm nevnt i avsnitt.. blir en sak som henlegges til observasjon regnet som ferdig etter. forsket. Dersom en sl ik henl agt sak seinere i &ret bl ir oppkl art, bl ir den f rste oppgaven erstattet med en ny. Blir saken imidlertid oppklart i et seinere gr, blir den telt med bde det ret den bir henlagt og det &ret den blir oppklart... Begrep og kjennemerker Stati stikken har tre typer enheter. den ferdi etterforskede forbrytel se, siktel sen og den siktede person. Ferdig etterforsket forbrytelse: En forbrytelse er, med en del unntak, et lovbrudd som etter loven kan straffes med i mer enn m&neder.

10 -, net kan ; enkelte tilfelle vre probematisk i! avgjre om en straffhar handling i statistikken ska regnes som en eler flere forhryteser. Det er politiet som ved rapporteringen avgjr dette etter flgende hovedreger: Som en forbrytese regnes, uavhengig av anta anmedeser - flere forbryteser heg&tt ved en handling mot en fornrmet. Det er den groveste av forbrytesene som registreres. - flere ensartede forbrytelser begatt av samme person i et tidsrom mot en fornrmet. - for'brytel s beg&tt overfor grupper av fornrmede. - forbrytese hvorav den ene er utf rt for f bane vei for den andre. Som f ere forbrytelser regnes - forbryteser hvorav den ene er utf rt for i! skjue den andre. En forbryte se regnes som oppk art n&r det er funnet minst en person i! sikte. Forbryte sen regnes ogss som oppkart nsr pstaebegjringen er trukket tibake. midlertid hentes det ikke inn opplysninger om person i slike t;lfele. Det er stor forskjell ps oppkl aringsprosentene for ul ike typer forbryte ser. En saml et oppkaringsprosent for hee andet, eller for et poitidistrikt, er derfol' sterkt avhengig av hvordan forbrytelsene er fordet etter art. For f korrigere for dette, er det beregnet oppkaringsprosenter for en standardsammensetning av forbrytesene, nemlig fordelingen etter art av forbrytelser ferdig etterfo!'sket i. r forbryteser med flere siktode kan poitiets avgj rese vre forskjellig for de forskjellige siktede. Tabeller der forbrytesen er gruppert pi! avgj relsens art, viser avgjresen bare for en tilfedig valgt a de siktede. Tabeer over sikteser gir derimot en fustendig oversikt over politiets avgj rese. Siktese: For hver forbrytese kan det utferdiges en eler fere siktelser, en siktese for hver person som har v<!!rt deaktig i forbrytelsen. Tallet pi! siktelser kan derfor vre st rre enn tallet ps oppkarte forbryteser. Siktet person: Den tredje tell eenhet i stati sti kken er person siktet for forbrytel se i. lpet av statistikkart. Tallet pi! siktede vi vre mindre enn tallet pi! sikteser, ford; samme person kan va!re siktet for fliere forbrytelser i lllpet av flret. Siktede er i statistikken fordelt etter to typer kjennemerker, slike sam er;knyttet til personen, dvs. alder, kjnn osv., og slike som er knyttet til forbrytesen, som forbrytesens art og politiets avgj relse. Dersom en person er siktet for flere forbrytelser i l pet av Aret (dette gjadt rlet siste Aret prosent av de siktede), er det kjehnemerkene ved den forbrytese som etter loven kan medf re strengeste straff, hovedforbrytesen, som er nyttet. r stati sti kken forekommer fl ere ul ike grllpperi nger p& forbrytel sens art. Oi sse grupperi ngene er tatt inn i Vedlegg sammen med henvisninger til de respektive paragrafer. Den mest spesifiserte grupperi ngen, som er brukti noen fa tabe er, fill ger kapi t ene og paragrafene i straffe oven og ski h ler ut de hyppigst forekommende forbryteser mot spesiallovgivningen. et par tabeler er forbrytelsene fordet inn i fire hovedgrupper, vinningsforbrytelse, vodsforbrytelse, sedeighetsforbrytelse og annen forbrytelse. Det framg&r av Yedegg hvilke forbryteser sam inngsr i hver enket gruppe. Alder er i forbrytelsesstatist;kken definert som fylte fir ps gjerningstidspunktet. Loven setter ikke noen nedre adersgrense for at personer kan siktes (regnes som delaktige) i lovbrudd. statistikken tas ikevel ikke med siktede under fir ' '- ; For sfktelser og siktede personer er politiet;> avgjrelse gruppert slik: H( enl agt [?i! grunn av d d ell er forel del se (str. l. ), si nnsykdom ell er bevi sstl shet str.l. ). Henlagt fordi gjerningsmannen var under &r (str.. )., Titale (str.p.l. ). Foreegg (str.p.l.,). PStaeurinlatese (str.p..,. og f{. edd). Frt over til harnevernsnemnd (ov av J. /-, ). kke tiltale av andre grunner. Tilbakefasunderskesen omfatter prsoner som be siktet for forbrytelser i de tre flrene forut for statistikksret. Tilbakefall er her definert som ny siktelse i ett av flrene. tabell er det for dem med en -&rig tilbakefalsperiode ogsi! underskt hvor mange av disse som var siktet i den foregsende -&rsperioden. Det betyr at observasjonsperioden her var &r. Det er i tilbakefallsunders kelsen ikke tatt hensyn til forskjellige former for tilbakefallshindringer i observasjonsperioden. Resultatene av unders kelsen ms oppfattes mer som mal p& utviklingen i tilbakefallsforholdene, enn som uttrykk for den totale tilbakefallshyppighet. Unders kelsen gir opplysninger om tilbakefall etter siktedes alder og kj nn, etter arten av forbrytelse, avgjpv'elsesmhe, tallet pa begstte forqrytelser og tallet ps medskyldige. Alle kjennemerker er knyttet til hovedforbrytelsen i utgangs&ret. r alle beregninger hvor innbyggertall inngar, er det innbyggerta pr.. januar i statistikk &ret som er nyttet. Kommunetypeinndelingen bygger p& ringsstruktur og bosettingstetthet i 0 og kommunens sentralitet i... Bruk av tabell ene og noen hovedresul tater. _.!!,r.!!.a'y'!aelln Tabellene - gir opplysninger om ferdig etterforskede forbrytelser. Tabellene og innehol dar oppkl ari ngsprosenter. Tabell ene - gir opplysninger om siktel ser og tab ell ene - om siktede. Opplysninger om tibakefall bant siktede finnes i tabellene -. Tall for tidligere Ar er gitt i tabell ene,.,,.,, og. Rel ative 'tall er gitt i tabell ene,,,, 0, og.... Noen hovedresultater Politiet avsluttet i 0 etterforskningen av 00 forbrytelser. Dette var 0, prosent fere enn i &ret fr. Oppgangen skyldes ; fllrste rekke t:lkning i tallet pa tyveri. Tre fjerledeler. eller 000 av de ferdig etterforskede forbrytelsene i 0 var tyveri; fordelt pa 00 grove tyveri, 00 simple tyverj og 0 00 brukstyveri av motorkj ret y. Sammenliknet med tallene for &ret f r er kningen av simple tyveri stor; hele 0 prosent. Ogsi! tallet pi! ferdig etterforskede narkotikaforbrytelser har t:lkt sterkt, fra vel 00 i t;l 00 i 0. Knapt 000 gjadt forbrytelser mot legemiddel0ven og vel 0 forbrytelser rnot straffeloven. Vel to tredjedeer av de forbrytesene som be ferd;g etterforsket i 0, be henagt til observasjon fordi gjerningsmannen var ukjent. Ytterligere R, present be henagt pi! grunn av bevisets sti ing. Til sammen b e prosent av forbryte sene hen agt som loppk arte. Politiet utferdiget 00 sikteser ; 0; prosent resuterte i titae eer foreegg, prosent ptaeun)tese eer overf ring til barnevernsnemnd og prosent henleggese eler ikke tiltale av andre grunner.

11 alt ble 00 personer siktet. Av disse var det 00, eller prosent som ble siktet for mer enn en forbrytelse. net var siktede i aldersgruppen - r som of test hadde beg&tt mer enn en forbryte se. Vel prosent av de siktede var under r. Regnet pro 000 innbyggere er tallet p& siktede h yest i alderen fra til r. Nesten halvparten av de siktede i 0 hadde vrt sammen med andre om det lovbrudcl de var siktet for. net er ellers en tydelig sammenheng mellom alder og gruppeopptreden ved forbrytelser. de yngste aldersgruppene var det vanligvis flere sammen om forbrytel sen, mens det i de h yeste aldersgruppene var heller sjelden at de siktede hadde medskyldige. Av dem som ble siktet for forbrytelse i, var prosent siktet p& nytt innen utgangen av 0. Blant de sikede var det st rst tilbakefall i aldersgruppen - Sr med prosent. aldersgruppen - &r ble det registrert mellom og prosent tilbakefall.. REAKSJONER.. Opplegg og gjennomf ring.!.!._ Q.a!a.[r.!!..n.!!.lg Fram til var det oppgaver fra det davrende manuelle strafferegister i Justisdepartementet som dannet grunnlag for statistikken over reaksjoner i forbrytelsessaker. Et nytt EDB-orientert straff lregi ster, Det sentr'ale straffe- og pol i ti opplysningsregister, har vcert under utvikl i ng i 0- Srene. Fra og med ble oppgavene til statistikken hentet fra dette registeret. f lge loy om strafferegistrering,, skal Det sentrale straffe- og politiopplysningsregister inneholde opplysninger om f lgende reaksjoner i lovbruddsaker, dvs. i forbrytelsessaker og forseelsessaker: Frihetsstraff, rettighetstap, sikring, forvaring og utsettelse med & id mme straff. tillegg skal registeret inneholde opplysninger om ftllgende reaksjoner i forbrytelsessaker: Bot, ved forelegg og dom, betinget pstaleunnlatelse og overf ring til barnevernsnemnd. Det er politiet som har ansvaret foroo'at de nevnte opplysninger blir meldt til registeret. Lov om strafferegi strering si er at opplysni ngene i Det sentral e straffe- og pol itiopplysni ngsregister skal vcere tilgjengelige for Statistisk SentralbyrS. Siden visse typer reaksjoner i forseelsessaker ikke inngsr i registeret, blir oppgaver over forseelsessaker i sin helhet hentet direkte fra politiet. Hjemmel for innhenting av oppgavene fra politiet er gitt i Justisdepartementets brev til politimestrene av. september..!.._ Qm.fg Statistikken omfatter strafferettslige reaksjoner med unntak av reaksjoner som gjelder forseel ser mot den mil itcere straffel ov. netski es mel om forbrytel sessaker og forsee sessaker, dels ps grunn av det skillet som er trukket i lovverket, dels forcli oppgavene Kommer fra to forskjellige kilder og er forskjelige med hensyn til antall cletajer. forbrytelsessaker inng&r ogs& saker om fors k ps forbrytelse. Fors k p& forseelse er ikke straffbart. Statistikken som gjelder forbrytelsessaker innehol<!er opplysninger om personens kjrnn, alder, bosted, ekteskapelige status" og tidligere straffefor'hold, hovedforbrytelse, gjerningssted, behandlingstid, rettsirtstans, reaksjonens art og straffeutmsling. Statistikken som gjelder forseelsessaker gir opplysninger om reaksjonens art og rettsinstans og har skilt ut visse type forseelser... Feilkilder og usikkerhet ved resultatene... nnsamlings- og bearbeidingsfeil 'J Registreringsrutinene i Oet sentrale straffe- og politiopplysoingsregister ble endret fra og med da politiet overtok meldeplikt som tidligere hadde veert lagt til statsadvokatene. (), t!{,!j i fl t j u Tall ene sam gj el der forbrytel sessaker vi ste star nedgang fra tic)! for reaksjonene overf ring til barnevernsnemnd og forelegg. Det' er grunn til tro at nedgangen skyldtes svikt i oppgaveinngangen pga. endringen av rutinene. Tallene for og 0 er sannsynligvis ogs& noe. for lave. Vel 00 av reaksjonene i 0 hadde form av feesstraff, dvs. en d som etter ncermere regl er omfatter en ti d igere beti nget dom. Begge reaksjonene tas l'ed i stati stfkken. Lovbruddene som ls til grunn for den f rste reaksjonen vil derl'ed tee med to ganger i tabeer som har fordeing ps antall lovbrudd, og sae forbrytelse kan vcere registrert som hovedforbrytese ved begge reaksjonene. Kombinerte forbry"te ses-/forseel sessaker bl i r i nnrapportert b&de som forbrytel sessaker og som forseesessaker. Talet p& slike saker inng&r derfor bsde i tabeler som gjelder forbrytelsessaker og i tabeer som gjelder forseelsessaker. Siden tall ps kombinerte saker innhentes fra to kilder, er det ikke uventet med en viss uoverensstel'lmelse i tallene. Oppgavene for 0 viser en forholdsvis stor forskjell. f lge oppgaver fra Det sentrale straffe- og poitiopplysningsregister var det kombinerte saker, og if lge politiets summariske oppgaver var det. Arsaken til uoverensstemmelsen kan vcere at oppgavene fra.registeret inneholder en del ufullstendige lovbrucldspesifikasjoner som gj.or at forbrytelser blir registrert som forseelser slik at saken blir regnet som rein forseelsessak. Se om dette under Begrep og kjennemerker. Arsaken kan ogs& veere at politiet ikke har tatt med alle kombinerte saker i sine oppgaver over forseelsessaker... Begrep og kjennemerker Telleenheten i statistikken er den enkelte reaksjon. Med reaksjon menes endelig dom, vedtatt forel egg, patal eunnl atel se og overf ri ng til barnevernsnemnd. Personer som har fht reaksjon mer enn en gang i l pet av ett Sr, telles alts& med i statistikken for dette ret like mange ganger som vedkommen de har f!.tt reaksjon. Forbrytelser er, merl en del unntak, lovbrudd som etter loven kan straffes med i mer enn m!.neder. Forseelser er, med en del unntak, lovbrudd som kan straffes med i opptil msneder. Det skilles i statistikken mellom forbrytelsessak og forseelsessak. En forbrytelsessak'omfatter minst en forbrytelse, en forseelsessak omfatter minst en forseelse. En kombinert sak, som omfatter bsde forbrytelse og forseelse, inng!.r flgelig i begge begrepene foran. Ofte vil det vre overtredelser av flere forskjellige straffebestemmelser som ligger til grunn for samme reaksjon. Det er av pl asshensyn ikke mul i & nevne all e lovbrudd reaksj onen omfatter. tilfelle der reaksjonen omfatter flere lovbrurld, plasseres derfor reaksjonen p!. rlet av lovbruddene som etter loven kan medf re strengest staff, den sskate hovedforbrytelse eller hovedforseelse. Reaksjoner'i kombinerte forbrytelses-forseelsessaker inng&r f lgelig i tabeller som gjelder forbrytelses-.. saker (med et par unnt'ak har forbrytelser hpyere strafferamme enn forseel ser). Reaksjoner i kombinerte saker er likevel tatt med ogs& i tabeller som gjelder forseelsessaker. Dette er gjort for S skaffe fullstendig oversikt over reaksjoner som omfatter forseelser p. samme m!l.te som over reaksjoner som omfatter forbrytelser. oppgavene over forseelsessaker er det polftiet 0' hestemmer hovedforseelsen. N&r det gjelder forbrytelsessaker, bestemmes hovedforbrytelsen av Byr!.et p grunnlag av spesifiseringene av den enkelte forbrytelse og den tilsvarende strafferamme i loven. Dersom et lovbrudd er Ufullstendig spesifisert slik at det ikke er helt entyclig hvilken strafferamme som gjelder, blir det antatt & vcere den laveste. J en del tabeler over forbrytelsessaker er det skilt ut saker som omfatter bare ett lovbrudd. Dette skulle gi et bedre grunnlag for & studere sammenhengen mel0m forbrytelse og reaksjon. Vedlegg vi.ser den Plest spesifiserte fortegnelse over forbrytelser som finnes i publjkasjonen. Mer detaljelrte spesi fikasjoller av det enkel te lovbrudd finnes i Byr&ets grunnmateri al e. de fl este tabellene er forbrytelsene spesifisert p. hovedgrupper som fplger kapitlene i straffeloven og som faller sammen med de enkelte spesiallovene. et par tabeller er forbrytejsene delt inn i de fire gruppene vinni ngsforbrytel se, vol dsforbrytel se, sedel i ghetsforbrytel se. og annen forbrytel se. ",."-"---""*'"""..

12 0 Det framg&r av Vedlegg hvilke forbrytelser som inng&r i den enkelte gruppe. Begrepet Tidligere straffbar omfatter fra og med tidligere registrert i Strafferegisteret, se under Datagrunnlag, mens det tidligere omfattet bare tidligere straffbar for forbrytelse. Alder er definert som antall fylte r p& gjerningstidspunktt. Oersom lovbruddene er beg&tt over en peri ode, beregnes alder p& grunnlag av siste dag i perioden. Samme regel f lges ved beregningen av behandlingstid som er tiden fra gjerningsdato til dato for reaksjon. Kommllnetypeinndel ingen bygger pll. meringsstruktur og bosettingstetthet i 0 og p& kommunens sentralitet i... Bruk av tabellene og noen hovedresultater "-.--_._ " i. FENGSLNGER.. opplegg og gjennomf ring..._ Qa!aQr.!!.nlg Til og med var det oppgaver fra det davrende strafferegisteret i Justisdepartementet som dannet grunnl ag for fangestati stikken. Oet sentral e straffe- og pol it; opplysningsregi ster har forel pig ikke kunnet levere tilsvarende data. Fengselsstyret innhenter hver mfined fra fenselsanstaltene summpriske oppgaver over bevegelser i belegget. Statistisk Sentralbyr& hal" innti videre ffitt anledning til & bruke disse oppgavene som datagrunnag.!..!.._.r.!!.k_a!ael..n Tabell 0 gil" opplysninger om strafferettslige reaksjoner generelt, tabellene,,, og om forseelsessaker, tabellene - og - om forbrytesessaker. Tabelene 0- gil" tall ogs& for tidigere fir. Relative tall er gitt i tabelene 0,, og. beregninger Pl". 000 innbyggere er brukt innbyggertall Pl".. januar i statistikkfiret. tabeller som hal" tall med desimaler, kan det forekomme at tallene pll. grunn av avrunding ikke summerer seg opp til total en. Den del av statistikken som gjelder reaksjoner i forbrytelsessaker inneholder f.o.m. - &rgangen enkelte nye opplysninger, s& som sttsborgerskap, type gjerningskommune, tilknytning til tidigere reaksjon og behandlingstid og oppysning om reaksjonen gjelder ett eller flere lovbrudd. Statistikken over reaksjoner i forseelsessaker omfattet f.o.m. p&taleunnlateser og overf ring til barnevernsnemnd, og hal" ogs& ellers mer detaljerte opplysninger om reaksjonens art enn tidligere. opplysninger om personenes kj nn mangler. Ell ers er stati stikken over reaksj oner sammenl iknbar med reaksj onsstati sti kken for rene f r.... Noen hovedresultater Oet ble i 0 gitt i alt 00 strafferettslige reaksjoner, 0 00 i forbrytelsessaker og 00 i reine forseel sessaker. Kombinerte forbrytel ses-/forseel sessaker er da tatt med i tall et p& forbrytelsessaker. Regnet Pl". 000 innbyggere fir og eidre, dvs. i straffeansvarlig alder, ble det gitt, straffereaksjoner,, i forbrytelsessaker og, i reine forseelsessaker. Om lag to tredjedeler av reaksjonene var forelegg eller bot i veitrafikksaker. prosent av forseelsessakene gjaldt hovedforseelsen veitrafikk, i prosent var den en al koholl Ovfol'seel se, i prosent smugl ing av alkohol etter toll oven og i prosent ordensforstyrrel se beruset til stand. prosent av forbrytelsessakene hadde hovedforbrytelsen vinningsmotiv, i prosent val" den en vol dsforbrytel se og i prosent en sedel i ghetsforbrytel se. Reaksjonens art fordelte seg i reine forseelsessaker med prosent p& overfl!lring til barnevernsnemnd ell er p&tal eunnl atel se, prosent p& forel egg og b ter og pro sent p& ( prosent ubetinget). forbrytelsessaker var fordelingen prosent p& overf ring til barnevernsnemnd eller p&taleunnlatelse, prosent p& forelegg, pro sent p& bot ved dam og prosent p& ( prosent ubetinget). forhrytelsessaker der det foreligger opplysninger om personens kj nn og alder, v.ar det i prosent av tilfellene en mann sam fikk reaksjon. Den hyppigst representerte aldersgrllppen var - &ringer. Vel prosent av reaksjonene gjaldt denne aldersgruppen, dvs., reaksjoner pro &ringer ; befolkningen. f.,!! l l f. _Qm.fag Statistikken omfatter nyinnsettinger og j!slatinger fra Pengselsvesenets anstalter med opplysning OM reaksjonens art ved innsetting henholdsvis lj!slating. Den omfatter videre overf ringer mellom anstalter og mellom ulike reaksjonsformer. Statist;kken gil" opplysning om de innsatte etter kjj!nn, men har ellers ikke fordelinger etter individuelle kjennemerker. Statistikken gil" ogsfi opplysninger OM gjennomsnittlig.antall innsatte pro dag og om hvor mange dager som til sammen er tibrakt i sanstalt i l pet av &ret... Begrepog kjennemerker Telleenheten i statistikken er den enkelte til gang, overf ring eller avgang innen sanstaltene. En person som f.eks. er satt inn flere qnger i lpet av et fir, telles altsll. med i statistikken like mange ganger som vedkommende er satt inn, overf rt og/eller l slatt. Med nyinnsetting menes at en person er anbrakt i for f rste gang eller etter tidigere l slating. Med gjeninnsetting menes innsetting etter ulovlig fravr. Med l slating menes at en person settes pfi frifot for ubestemt tid og uten betingelser, eller pll. pr ve p& tidsbegrensede betingelser. overf ring fra en sanstalt'ti en annen regnes ikke som lj!slating eer innsetting. nnviget permisjon, rj!mning og utebivese etter permisjon regnes ikke som l slating, og gjeninnsetting etter slike fravr regnes dermed ikke som nyinnsetting. Gjennomsnittig antal innsatte er beregnet pll. grunnlag av talet pll. innsatte ved utgangen av hver mfined. Apen anstalt eller avdeling har, i motsetning til lukket, ingen s<erlige sikkerhetsforanstatninger mot rj!mning... Bruk av tabellene og noen hovedresultater.._..r.!!.k_a!a.!?eln Tabell ene - gi r oppysninger om innsetti nger, overf ri nger og s ati nger i fengse sanstalter, tabell 0 gil" opplysninger om antall dager tilbrakt pfi ulike typer reaksjoner og tabellene - am gjennomsnittl ig antall i nnsatte etter reaksjon og type fri hetsbervel se. tabell er som har tall med desimaler, kan det forekomme at tallene p& grunn av avrunding ikke summerer seg opp til total en..

13 Sammenl iknbarhet.jlld_a.!!.d.!:.e_un.d.rgs!e.!.sr Tabellene over fengslinger bynger fra og med p! summariske oppgaver fra sanstaltene mot ti dl i gere p! indivi dual oppgaver. iseoftl dette under Oatagrunnl ago Oettp er grunnen til a de nli er frre og mindre detaljerte tabeler over fengslinger enn for tidigere!r. Enkelte brudd, tal - seriene kan tyde p! definisjonsforskjeer mellom det gamle og det nye materiaet. oet har imidertid ikke rt mulig & konstatere slike forskjeer. _e J Noen hovedresutater _ oet var i 0 00 lyinnsettinger i svesenets anstater, og 0 gjeninn,settinger etter u0vig fravr. Nyinnsettingene fordete seg med 0 p! varetekt, 0 p! bptesoning og 0 p soning av sdoftl. Oet var sa(lllle llr 00 ts ati nger, av di sse var 00 ltlsiti nger fra varetekt. Av ltls a- tinger fra soning var prosent prtlvetsatinger. ' Av rtmninger eer utebiveser etter permisjon var det 0 tilfee. oet gjennomsnittl i ge bel gget i sanstal tene var 00 personer, 0,menn og 0 kvi n- nero Til sammen tilbrakte de innsatte 00 dager i sanstaltene i 0, av dette 00 dager eller ca. prosent av tiden i varetekt.!. CRMES.. Survey design,.!.!._ i t!t.!.sli, a.!.?a.!i.! The statistics are based on inforftlation supplied by the police. Cases shelved for observation are considered closed, but if such cases are subsequently cleared up,a new statistical report is submitted. Cases drryed due to the absence of punishable circumstances are not included in the statistics. The reports contain the facts, relating to the crimes and the persons charged, which are known by the police at the time of the closure of investigation. Crimes against th Military Penal Code are not included. This part of the publication does not give figures on misdemeanours. l l! _ o'y'erare The statistics incuae crimes investigated in the statistical year. t proide information about type of crime, police district, place of crime and weekday nd year of crime, number of accessories, police decision or recommendation and number of Fparges. nformation related to persons }, charged is such as sex, age, place of residence and police decision. As to larcenies the data show whether the stolen property has been wholly or partly retrieved... Errors and reliability of estimates!.!.l._ f.o.!.l..c..!in_ il.!!,d_p.r.o..e.!s.!.nr r!o!s The statistics are based on reports of cases on which the investigation is closed. Accordingly, the statistics give information about cases investigated and not necessarily committed in the statistical year. The working conditions at the different police offices therefore may influence the figures. These facts will cause more variation in the figures than changes in the number of cases alone. The effects are relatively larger on the figures for the different police offices than on the fi gures for the whole country. Persons charged with more than one crime are grouped by the principal crime, i.e. the crime for which they, according to the law, may be g,iven the most severe punishment. Some of the provisions in the law are rather wide; they include both serious and less serious crimes. The fact that the maximum punishment is the only base, may in some Cases lead to classification errors. As mentioned in section..,! a case shelved for observation is considered closed. f such cases are cleared up later in the year, the first report is not included in the statistics. f a case is clearad up in later years, it is counted both in the year it was shelved for observation and in the year it was cleared up... Terms and variables The statistical units are crime investigated, charge and person charged. Crime investigated: A crime is, with soroe exceptions, an offence hich according to the law may be punished with imprisonment for ftlore than months. {} d.":-::'-:-:;::r""-=-";:" : '_y," "," t='; '-r-'"-""""",,c:;--,

BillET FOR FORBRYTElSE - IVA BKdER VIDERE. EN UIDERSaKEISE AISIKIEDE IIIII~ I dan DAR OG FEBRUAR 1873

BillET FOR FORBRYTElSE - IVA BKdER VIDERE. EN UIDERSaKEISE AISIKIEDE IIIII~ I dan DAR OG FEBRUAR 1873 f you have issues viewing or accessing this file contact us at NCJRS.gov. '-- ~-~ ~-- -- - ----,---- ------- ---- - ---~-- ----~---------.-..., ~.~ -... "... ~.:.:...-.-"';;. ''''. - - ~. -_.,, National

Detaljer

If you have issues viewing or accessing this file contact us at NCJRS.gov.

If you have issues viewing or accessing this file contact us at NCJRS.gov. f yu have issues viewing r accessing this file cntact us at NCJRS.gv. Natinal Criminal Justice Reference Service 'j.- ficjfs This inicrfiche was prduced frm dcuments received fr inclusin in the NCJRS data

Detaljer

If you have issues viewing or accessing this file contact us at NCJRS.gov.

If you have issues viewing or accessing this file contact us at NCJRS.gov. --~---~-- - f yu have issues viewing r accessing this file cntact us at NCJRS.gv. ~-- ---- -------------~- Natinal Criminal Justice Reference Service '- li ncjrs, \ n q," This micrfiche was prduced frm

Detaljer

VEITRAF1KKULYKKER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B443 ROAD TRAFFIC ACCIDENTS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984

VEITRAF1KKULYKKER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B443 ROAD TRAFFIC ACCIDENTS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B443 VEITRAF1KKULYKKER 1982 ROAD TRAFFIC ACCIDENTS 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2029-7 ISSN 0468-8198 EMNEGRUPPE (Byråets inndeling) Annen

Detaljer

Road Traffic Accidents 1995

Road Traffic Accidents 1995 C 332 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Veitrafikkulykker 1995 Road Traffic Accidents 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller

Detaljer

C 255 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Veitrafikkulykker 1994. Road Traffic Accidents 1994

C 255 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Veitrafikkulykker 1994. Road Traffic Accidents 1994 C 255 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Veitrafikkulykker 1994 Road Traffic Accidents 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway OsloKongsvinger 1995 Standardtegn i tabeller

Detaljer

Befolkningsstatistikk 1996 Hefte III Oversikt. Population Statistics 1996 Volume III Survey. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger

Befolkningsstatistikk 1996 Hefte III Oversikt. Population Statistics 1996 Volume III Survey. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger C 434 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Befolkningsstatistikk 996 Hefte III Oversikt Population Statistics 996 Volume III Survey Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger

Detaljer

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 545 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984 LABOUR MARKET STATISTICS 1984 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2213-3 ISSN 0078-1878 EMNEGRUPPE Arbeidsmarked ANDRE

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929 1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929 EMNEGRUPPE 24 Kulturelle forhold, generell

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFF1SIELLE STATISTIKK B861 UTDANNINGSSTATISTIKK VIDEREGÅENDE SKOLER 1. OKTOBER 1987 EDUCATIONAL STATISTICS UPPER SECONDARY SCHOOLS 1

Detaljer

TRYGDESTATISTIKK ENSLIGE FORSØRGERE 1988-1990

TRYGDESTATISTIKK ENSLIGE FORSØRGERE 1988-1990 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 18 TRYGDESTATISTIKK ENSLIGE FORSØRGERE 1988-1990 NATIONAL INSURANCE SINGLE PARENTS 1988-1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3649-5 ISSN 0800-4064

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 659 UTDANNINGSSTATISTIKK VIDEREGÅENDE SKOLER 1. OKTOBER 1984 EDUCATIONAL STATISTICS UPPER SECONDARY SCHOOLS 1 OCTOBER 1934 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1986 ISBN

Detaljer

Stortingsvalget 1997. Storting Election 1997. Norges offisielle statistikk. Official Statistics of Norway

Stortingsvalget 1997. Storting Election 1997. Norges offisielle statistikk. Official Statistics of Norway Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Stortingsvalget 1997 Storting Election 1997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

C 302. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Sosialstatistikk 19Ø. Social Statistics 1994

C 302. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Sosialstatistikk 19Ø. Social Statistics 1994 C 302 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sosialstatistikk 19Ø Social Statistics 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller Symbols

Detaljer

FERIEUNDERSØKELSEN 1978/79

FERIEUNDERSØKELSEN 1978/79 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 38 FERIEUNDERSØKELSEN 978/79 HEFTE HOLIDAY SURVEY 978/79 VOLUME STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 980 ISBN 82-537-60-3 FORORD Statistisk

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 364 UTDANNINGSSTATISTIKK OVERSIKT 1. OKTOBER 1980 EDUCATIONAL STATISTICS SURVEY 1 OCTOBER 1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1883-7 EMNEGRUPPE

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B UTDANNINGSSTATISTIKK OVERSIKT. oktober 979 EDUCATIONAL STATISTICS Survey October 979 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 98 ISBN 85757 FORORD

Detaljer

FERIEUNDERSØKELSEN 1982

FERIEUNDERSØKELSEN 1982 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 408 FERIEUNDERSØKELSEN 1982 HOLIDAY SURVEY 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1955-8 EMNEGRUPPE Ferie og friluftsliv STIKKORD Ferieturer Ferievaner

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2001-2004

Tannhelsetjenesten 2001-2004 D 340 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Tannhelsetjenesten 2001-2004 Dental health service 2001-2004 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK 1980 STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0 FORORD Denne publikasjonen gir en oversikt over

Detaljer

Framskriving av folkemengden 2002-2050 Nasjonale og regionale tall Population Projections 2002-2050 National and Regional Figures

Framskriving av folkemengden 2002-2050 Nasjonale og regionale tall Population Projections 2002-2050 National and Regional Figures D 319 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Framskriving av folkemengden 2002-2050 Nasjonale og regionale tall Population Projections 2002-2050 National and Regional Figures Statistisk

Detaljer

C 170. Norges offisielle statistikk. Stortingsvalget 1993

C 170. Norges offisielle statistikk. Stortingsvalget 1993 C 70 Norges offisielle statistikk Stortingsvalget 993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 994 Standardtegn i tabeller Symbols in Tables Tall kan ikke forekomme Category not applicable

Detaljer

FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN

FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN 978 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 88 FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN 978 HOLIDAY HOUSE SURVEY STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 979 ISBN 8-537-07-0 FORORD I denne publikasjonen

Detaljer

C 343 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Fylkestingsvalget 1995. County Council Election 1995

C 343 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Fylkestingsvalget 1995. County Council Election 1995 C 343 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Fylkestingsvalget 1995 County Council Election 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller

Detaljer

ELDRE I ALDERSHJEM STATISTISKE ANALYSER NR. 42 PEOPLE IN OLD AGE HOMES 1977 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1979 ISBN 82-537-0997-8

ELDRE I ALDERSHJEM STATISTISKE ANALYSER NR. 42 PEOPLE IN OLD AGE HOMES 1977 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1979 ISBN 82-537-0997-8 STATISTISKE ANALYSER NR. 4 ELDRE I ALDERSHJEM 977 PEOPLE IN OLD AGE HOMES 977 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 979 ISBN 8-537-0997-8 FORORD Statistisk Sentralbyrå legger

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 267 IN NTEKTSSTAT STIKK INCOME STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537- 1738-5

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 267 IN NTEKTSSTAT STIKK INCOME STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537- 1738-5 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 67 IN NTEKTSSTAT STIKK 979 INCOME STATISTICS 979 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 98 ISBN 8-537- 738-5 FORORD Inntektsstatistikk 979 inneholder opplysninger om

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 463 FYLKESTINGSVALGET COUNTY COUNCIL ELECTIONS 1 983 ISBN 82-.537-2056-4

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 463 FYLKESTINGSVALGET COUNTY COUNCIL ELECTIONS 1 983 ISBN 82-.537-2056-4 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 463 FYLKESTINGSVALGET 1983 COUNTY COUNCIL ELECTIONS 1 983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-.537-2056-4 EMNEGRUPPE (Byråets inndeling) Valg ANDRE EMNEORD

Detaljer

If you have issues viewing or accessing this file contact us at NCJRS.gov. ---~--------~~~~~==~------===============---~~

If you have issues viewing or accessing this file contact us at NCJRS.gov. ---~--------~~~~~==~------===============---~~ f yu have ssues vewng r accessng ths fle cntact us at NCJRS.gv. -----------==------===============--- Ths mcrfche was prduced frm dcuments receved frc nclusn n the NCJRS data base. Snce NCJRS cannt exercse

Detaljer

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1972

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1972 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 56 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 97 LABOUR MARKET STATISTICS 97 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 973 ISBN 8-537-064-7 FORORD I publikasjonen

Detaljer

Arbeidsmarkedsstatistikk 1996-1997

Arbeidsmarkedsstatistikk 1996-1997 C 467 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Arbeidsmarkedsstatistikk 996-997 Labour Market Statistics 996-997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Norges offisielle

Detaljer