R A P P O R T. Arbeids- og livsnavigasjon. ved Norges Juristforbund Forprosjekt 2010 / 2011 PRIVAT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "R A P P O R T. Arbeids- og livsnavigasjon. ved Norges Juristforbund Forprosjekt 2010 / 2011 PRIVAT"

Transkript

1 R A P P O R T Arbeids- og livsnavigasjon ved Norges Juristforbund Forprosjekt 2010 / 2011 NORGES JURISTFORBUND PRIVAT

2

3 Oppsummering Det viser seg i praksis at muligheten til en god arbeids- og livsnavigasjon for medarbeidere er en grunnleggende forutsetning i et likestillingsperspektiv. I jakten etter virkemidler for å skape juristarbeidsplasser med mer likestilling og mangfold, fant Norges Juristforbund at det kreves en bevisst- og gjennomtenkt fokus fra ledelsen for å skape en arbeids - kultur som gjør det mulig for medarbeidere å navigere godt gjennom privatliv og arbeidsliv. På denne måten vil virksomheten tiltrekke seg og beholde de talentene som bidrar best uavhengig av deres kjønn og bakgrunn. Tradisjonsbundet Utgangspunktet for Juristforbundets engasjement var at vi erkjente at juristarbeidsmarkedet er kjønnsdelt, det er livsfasedelt og det er svært få jurister med fremmendkulturell bakgrunn. Undersøkelsene i prosjektet gir et inntrykk av at på juristarbeidsplassene i Norge er kulturen og holdningene til organiseringen av arbeidslivet svært tradisjonsbudne og ganske så sementerte. På det private markedet er særlig de større virksomhetene kjennetegnet ved en hierarkisk oppbygging, rigid timetelling og dine og mine klienter. Arbeidsplassene i det offentlige er ofte preget av regelstyrte oppgaver, lite belønning og manglende respons for innsatsen. Konsekvensen av dette er blant annet få kvinner i ledelsen, medarbeidere som ikke yter sitt beste og manglende mangfold i de ulike stillingene. Juristforbundets ferske stress- og balanseundersøkelse blant våre medlemmer viser at arbeidskulturen har stor betydning når jurister skal velge arbeidssted. Ni av ti oppgir at arbeidskulturen er i høy grad eller i noen grad viktig. Samtidig vurderer halvparten av juristene å skifte arbeidssted. Hele 75 prosent oppgir å ha hatt stressrelaterte symptomer som økt aggressivitet, spenningshodepine og konsentrasjonsvansker siste seks måneder. Stresset relateres i stor grad til arbeidets karakter og til problemer med å skape sammenheng mellom arbeid og privatliv. Holdningsendring Et arbeidsmiljø som legger til rette for en bedre arbeids- og livsnavigasjon er en vinn-vinn situasjon som viser seg både ved et bedre liv for den enkelte, bedre tjenester til kunder og brukere, og bedre resultat på bunnlinja til virksomheten. Dessuten løses utfordringer som ligger som hindre for å oppnå mer likestilling. Derfor mener Norges Juristforbund at mange virksomheter vil vinne på å foreta en kritisk gjennomgang av egen organisasjon for å vurdere om en holdningsendring med påfølgende konkrete forandringer kan gi enda bedre resultater. Vi fant virksomheter som anvender en bevisst styring for å oppnå bedre resultater, og som sjenerøst åpnet dørene for å gi oss et innblikk. For de fleste har den nye kursen blitt stukket ut etter en dramatisk hendelse ved virksomheten eller for noen nøkkelpersoner, eller som følge av nyetablering eller generasjonsskifte. Felles for dem alle er en ærlig analyse av hvor man står, en grunnleggende gjennomgang av hvilke verdier man vil bygge på for å nå virksomhetens mål, og tydelige avklaringer mellom alle involverte. Gevinsten ved den nye styringen er mer fornøyde ansatte med mindre sykefravær, mindre turnover slik at de beste talentene blir lengre i virksomheten, og kunden og brukerne blir mer fornøyde med bedre tjenester. Dermed blir kompetansen værende i bedriften, uavhengig av kjønn og bakgrunn til kompetansebærerne. Det er krevende å stikke ut nye kurser som avviker fra den tradisjonsbudne kursen. Det er ikke mulig å få til ny kurs uten at ledelsen i virksomheten helhjertet går inn for det, og får alle på skuta med. Virkemidler Virksomheter med god arbeidskultur har en velfylt verkstøykasse med virkemidler. Ved å gi mulighet til fleksibel arbeidstid, økonomisk støtte ved omsorgspermisjoner og ikke minst en direkte dialog med ledelsen, kan dette motivere medarbeidere. Det ser ut til at virksomheter som virkelig lykkes er dem som også har fokus på tydelige avklaringer, tillit til medarbeiderne og en bevisst og omforent holdning til verdiene i organisasjonen. Dette er kjennetegn ved virksomheter som har de mest motiverte medarbeiderne. Norges Juristforbund ønsker å viderebringe funnene våre i forprosjektet inn i et hovedprosjekt der vi samarbeider med noen virksomheter både i privat og offentlig sektor. Som pilotvirksomheter kan de prøve ut virkemidler for en god arbeidskultur som legger grunnlaget for likestilling og mangfold på alle nivåer. For å skape bevissthet rundt en god arbeids- og livsnavigasjon, anbefaler Juristforbundet at det skapes en Navigasjonspris, som årlig kan deles ut til virksomheter som har klart å stikke ut de gode kursene. Dette kan gjøres i samarbeid mellom myndighetene og arbeidslivets arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner. Arbeids- og livsnavigasjon 2010/2011 3

4 1. Innledning Norges Juristforbund (Juristforbundet) ønsker en juriststand som gjenspeiler samfunnet vi lever i. Både i offentlig og i privat sektor bistår jurister alle slags mennesker og grupperinger på alle samfunnsområder. Derfor er det viktig at det er ivaretatt et mangfold blant juristene på alle nivå, i forhold til kjønn, bakgrunn, erfaring og referanser. Juristforbundet ser for seg at det vil føre til riktigere avgjørelser og bedre tjenester. Selv om rundt halvparten av juristene er kvinner, ser vi at det er et kjønnsdelt arbeidsmarked i juristbransjen, både når det gjelder hvilken sektor kvinner og menn arbeider i, og hvilke stillinger de innehar. Jurister med fremmendkulturell bakgrunn er nesten fraværende. Juristforbundet ønsket derfor å belyse hva som blir gjort på arbeidsplasser som klarer å ivareta likestilling mellom kjønnene, og kanskje også en større mangfoldighet. Vi ville finne gode eksempler på tiltak, og samle det i en verktøykasse vi kunne tilby våre medlemmer og deres virksomheter. Under arbeidet med dette prosjektet fant vi imidlertid at det var nødvendig å dreie fokuset vårt fra innholdet i verktøykassa til hvordan virksomhetene og lederne la forutsetninger for å bruke verktøyene. Viktigere enn et enkelt tiltak var holdningen til tiltaket. Fokus måtte settes på hva som kjennetegner arbeidsplasser som lykkes med å skape et arbeidsmiljø hvor den enkelte blir motivert til å yte sitt beste og bli i virksomheten uavhengig av kjønn, livssituasjon og bakgrunn. Da følger likestilling og mangfold i stor grad med. Dersom juristbransjen klarer å bli bedre, vil det være en vinn-vinn situasjon for alle. Den enkelte jurist kan få bedre arbeids- og livskvalitet, og ikke minst vil kunden og brukeren få bedre juristtjenester. Dermed vil de gode virksomhetene også kunne få en bedre bunnlinje, og de beste avgjørelsene bli tatt i det offentlige. Et gjennomgående trekk for arbeidsplasser som har kommet langt i arbeidet med likestilling og som sikrer at talentene blir i virksomheten, er et bevisst forhold til ledelse og en god kultur som legger til rette for at den enkelte skal kunne foreta sin egen arbeids- og livsnavigasjon tilpasset ulike behov og livssituasjoner. Et resultat av dette ble synlig blant annet i form av arbeidstakere som yter sitt beste. Virksomheter som gjennom å tilby ulike tiltak og ordninger gjør det mulig for arbeidstakere selv å balansere arbeids- og privatliv, får tilbake arbeidstakere som yter bedre og som dermed også gir et bedre resultat for virksomheten. Juristforbundet tror at mulighet for den enkelte til å føre en god arbeids- og livsnavigasjon er en grunnleggende forutsetning for å sikre likestilling. Prosjektets tittel ble derfor underveis endret til «arbeids- og livsnavigasjon». 2. Metode Norges Juristforbund ønsket å få et innsyn i hva som foregikk i virksomheter hvor det forelå en bevisst holdning til nye tider og nye krav, og hvor man var i gang med å skape en arbeidskultur som tiltrekker seg og beholder de talentene som bidrar best i virksomheten. Sentralt i dette står også å tilrettelegge for likestilling og mangfold. For å få et klarere bilde av situasjonen på norske juristarbeidsplasser, gjennomførte Norges Juristforbund flere undersøkelser. En kvantitativ undersøkelse vedrørende juristers opplevelser av sin arbeidssituasjon, ble sendt ut til forbundets medlemmer. 1 Her ble respondentene bedt om å vurdere egenskaper ved egen arbeidssituasjon når det gjaldt blant annet arbeidsmengde, arbeidskultur, 1 Juristforbundets Stress og balanseundersøkelse 2011 psykisk arbeidsmiljø, stress, ledelse, karrierevalg og lojalitet til arbeidsplassen. I arbeidet med å kartlegge problemstillinger knyttet til det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og mangfoldsproblematikk, inngikk vi et samarbeid med Universitetet i Ås. Som en avsluttende del på et to-årig masterstudium i økonomi og administrasjon, skrev Ole Kristian Jonsrud sin masteroppgave knyttet til vårt prosjekt. Hans oppgave belyste sentrale problemstillinger rundt turnover, organisasjonsforpliktelse, kultur og ledelse på juristarbeidsplasser. Hypotesen var at disse faktorene kan være underliggende for det kjønnsdelte arbeidsmarkedet vi i dag ser. Jonsrud gjennomførte dybdeintervjuer med jurister både i offentlig og privat sektor. I tillegg til dybdeintervjuer og den kvantitative undersøkelsen ble det gjennomført praktiske «case studies» i form av besøk i virksomheter i Norge, Sverige og Danmark. Ledelsen i virksomhetene delte sjenerøst av sin kunnskap og erfaringer. Vi besøkte juristarbeidsplasser, men også andre arbeidsplasser innenfor konsulent- og servicevirksomheter, som det kan være nærliggende å sammenlikne juristbransjen med. Disse virksomhetene hadde et bevisst forhold til utfordringer knyttet til rekruttering og likestilling. Videre hadde de også fokus på flere av de underliggende faktorene Jonsrud undersøkte og belyste i sin oppgave. Et sentralt arbeid i de nordiske bedriftene var gjennomføring av holdningsendringer og tiltak for å følge dem opp. 4 Arbeids- og livsnavigasjon 2010/2011

5 3. Bakgrunn og problemstillinger Det finnes mange tusen arbeidende jurister i Norge i dag. De aller fleste av dem er svært glade i sitt fag, de har et sterkt engasjement for arbeidsoppgavene sine og er bevisste sin rolle i samfunnet. Dessverre er en del jurister ikke like fornøyd med arbeidsmiljøet som de er med faget sitt. Noen juristarbeidsplasser har en kultur og en holdning som er svært tradisjonsbundne, og som er sementerte og dermed vanskelige å endre. Konsekvensene kan være blant annet et kjønnsdelt arbeidsmarked, et livsfasedelt arbeidsmarked, manglende mangfold på juristarbeidsplassene og stor uønsket turnover. Det er en utfordring å rekruttere slik at likestilling og mangfold blir ivaretatt, men det viser seg å være en vel så stor utfordring å beholde de i virksomheten. Videre ser det ut til at juriststanden ikke har tatt til etterretning at verden blir stadig mindre, og den globale samhandelen stadig større. Jussen beveger seg på tvers av landegrensene. Det er behov for jurister som kjenner til andre lands regler, kultur, normer og rettssystem. Arbeidstakere er mer mobile på tvers av landegrensene og Norge har større andel befolkning med fremmendkulturell bakgrunn enn noen gang. Likevel er det fremmendkulturelle innslaget av jurister både i privat sektor og i offentlig sektor svært lav. En tradisjonsbunden arbeidskultur Mange juristarbeidsplasser har en sementert struktur som har vært den samme gjennom mange år, ja generasjoner tilbake. I privat sektor, særlig innenfor advokatbransjen, er den preget av et strengt hierarkisk system etter trekant-modellen. Juristen klatrer oppover mot spissen i trekanten etter et fast system som gjerne har vært det samme i alle år. Vilkårene for avansement endres lite. Juristen presses ofte inn i klatring oppover trekanten enten vedkommende ønsker det eller ei, da strukturen i virksomheten er innrettet mot nettopp dette. Det er ofte lite plass for alternative posisjoner i firmaet. Den interne konkurransen om å bli sett er stor. Tradisjonelle kulturer Privat sektor Hierarkisk pyramidesystem Opp eller ut Intern konkurranse Høyt inntjeningskrav Rigid timetelling Vilkårene for klatring er de samme uavhengig av hvilken livssituasjon du måtte være i. Det er ikke akseptert med en ulikebehandling for å sikre likebehandling eller individuell tilpasning. I det private markedet er det ofte høye inntjeningskrav og telling av fakturerbare timer svært sentralt. Innenfor det offentlige, særlig i departementene, er det regelstyrt, fastlåst struktur og avansementsregler. Dette er kulturer som den siste generasjonen jurister ikke er komfortabel med, og som særlig kvinner ikke fristes til å gjøre karriere innenfor. I undersøkelsen blir autonomi frihet og selvstendighet karakterisert som en viktig faktor for å trives og bli på arbeidsplassen 2. Det er en faktor en skulle tro var til stede i et fritt og selvstendig fag som juss ofte er. I følge informantene er dette knapt eksisterende for advokatfullmektiger, særlig ikke i de større firmaene. Det oppfattes ikke som lov å mene hva som helst, det er lite rom for å ytre seg, og en mister egne verdier. Motiverte nyutdannede føler at arbeidsgiver aldri er tilfreds med jobben som utføres. En informant sa det slik: «Synes jobben er kjempemorsom, veldig givende og gøy med klienter, faglig sterkt miljø, men samtidig er det noen som krever noe av deg hele tiden og ingenting er på en måte bra nok, ingen grenser som er greit, du vet aldri om du får helg, du vet aldri om du kan gå fra jobben klokken syv, tenker veldig at på sikt er ikke dette noe for meg.» 2 Jonsruds masteroppgave punkt 4.1 Felles: lite bevisste ledere, liten innflytelse, liten autonomi Offentlig sektor Fastlåst struktur Regelstyrt avansement Lite motivasjon Manglende tilbakemeldinger Forutsigbare regelstyrte oppgaver Forskning viser at innflytelse på arbeidsplassen er sentralt for et godt miljø og for medarbeiderens motivasjon. Undersøkelsen viser at informantene opplevde liten innflytelse 3. Ikke uventet oppleves minst innflytelse i de underordnede stillingene, som advokatfullmektig. Det er liten innflytelse på valg av arbeidsmengde, kanskje noe mer når det gjelder faglig innflytelse. Advokater opplever mer innflytelse på egen arbeidssituasjon, men føler avmakt i personalpolitiske avgjørelser. Informantene viser til at beslutninger blir tatt uten drøftelser, og at det er partnerne som bestemmer. I offentlige sektor oppleves liten innflytelse i organisasjonen fordi avgjørelser og arbeidsoppgaver har forutbestemte rammer og budsjetter, og rigid regelverk og gamle kutymer for hvordan oppgaver skal løses. Kompetanse er en annen viktig faktor for å bli motivert for arbeidet sitt. I undersøkelsen hadde informantene i privat sektor og offentlig sektor ulik tilnærming til dette. I privat sektor var de opptatt av kvalitet i tjenestene som ble levert. Informantene fra offentlig sektor var også opptatt av kvalitet, men hadde en annen definisjon av hva kvalitet var. En definerte det slik: «Kvalitet er bra nok til å holde vann, og hvis 80 prosent holder, er det bra nok i mitt hode.» 3 Jonsruds masteroppgave punkt 4.1 Arbeids- og livsnavigasjon 2010/2011 5

6 Likestillingsutfordringer Privat sektor 50/50 kvinner og menn i under ordede stillinger jo høyere opp jo færre kvinner Liten aksept for lengre permisjoner, hver 4. ansatt vil skifte jobb av hensyn til privatlivet Stort arbeidspress Manglende respons, enten en gjorde noe bra eller dårlig, ble pekt på fra informantene i offentlig sektor. Dette viser at både i privat og offentlig sektor fører en lite bevisst ledelse til at kompetanse som motivasjonsfaktor ikke blir utnyttet. Manglende individuelle tilbakemeldinger i offentlig sektor fører til at det fester seg en holdning hos respondenten om at 80 prosent er bra nok. Juristen ser på kompetanse som avgjørende for å trives i jobben, men får i offentlig sektor lite insitamenter for å strekke seg og utnytte sin kompetanse. I privat sektor kan det virke som om situasjonen er den omvendte: Det forventes at kompetansen og kapasiteten skal være så stor også hos de ferske i bransjen, at juristen blir redd for å si nei og være utilstrekkelig Et kjønnsdelt arbeidsmarked Juristbransjen har utfordringer når det gjelder likestilling. Gjennom mange år har det vært omtrent like mange kvinner som menn som studerer jus og blir jurister. Juristbransjen blir i samfunnsdebatten trukket fram som eksempel på et område hvor kvinner har lykkes med å innta en tidligere mannsbastion. Men ser en nærmere på bransjen, avsløres klare forskjeller på hvor og hvordan den typiske kvinnelige og typiske mannlige juristen arbeider. Etter få år i arbeid ser vi at kvinner og menn tar forskjellige karriereveier. Kvinner søker i stor grad mot stillinger i det offentlige, mens menn søker mot stillinger i det private. Når det gjelder advokatbransjen, ser vi at det er omtrent 50/50 fordeling av kvinner og menn på advokatfullmektig nivå, mens tallet synker til tre av ti kvinner blant Felles: høy uønsket turnover halvparten vil skifte jobb, manglende avklaringer, manglende individuell tilrettelegging Offentlig sektor Flere kvinner Flere med omsorgsansvar Mindre selvstendig arbeid For lite faglige utfordringer advokatene, og kun en av ti partnere er kvinner. Tidligere undersøkelser viser at kvinnelige og mannlige jurister er i stor grad likestilte på arbeidsmarkedet så lenge de ikke har barn. Det er når jurister blir mødre og fedre at ulikebehandlingen og forskjellene i karrieren virkelig oppstår. Kvinners karriere i det private stagnerer når hun får barn, mens menn som har barn fortsetter karrieren i samme fart. Dette skjer til tross for at mødre og fedre har samme preferanser og ønsker om fortsatt karriere. Kvinner og menn har også de samme ønsker om innflytelse og ansvar på arbeidsplassen, men menn opplever i større grad å ha slik innflytelse. 4 Arbeidsmarkedet er også i stor grad delt etter hvilken livsfase juristen er i. I perioder med omsorgsansvar eller andre utfordringer i privatlivet, søker særlig kvinner til arbeidsplasser i det offentlige. Det ser ut til å være lite rom for deltakelse i det private arbeidsmarkedet dersom ytelsesnivået når det gjelder arbeidstimer ikke er på absolutt topp. Gode talenter slutter fordi de opplever at det ikke er balanse mellom privatliv og fritid på den ene siden og arbeidslivets krav til mengde arbeidsinnsats på den andre siden. Undersøkelsene vi har gjennomført viser at halvparten av de kvinnelige juristene, og nesten like mange av de mannlige, vurderer å skifte jobb. 5 I privat sektor oppgir hver fjerde at årsaken til ønsket om å skifte jobb er å kunne ta bedre hensyn til 4 Kjønn, karriere og omsorgsansvar blant jurister av Sigtona Halrynjo, Juristforbundets Stress og balanseundersøkelse 2011 punkt 2.12 sitt privatliv. Informantene forteller om at tilhørigheten og lojaliteten til bedriften ikke oppleves som sterk. Følelsen av tilhørighet er knyttet til selve faget og til kollegaene. 6 Offentlig sektor og privat sektor har svært forskjellige utfordringer for å skape gode arbeidsplasser som ivaretar arbeidstakeren og sikrer likestilling. Typisk for offentlig sektor er at på den ene siden er arbeidstiden regulert og permisjoner er akseptert, men på den andre siden savnes ansvar, faglige utfordringer, selvstendighet i arbeidet og forventninger til innsats. I privat sektor er situasjonen langt på vei den omvendte: Utfordringene kan til tider være for store, forventningene fra ledere er umulig å innfri, arbeidspresset føles for stort og det er mindre aksept for permisjoner. Det er lederne som har ansvaret for at arbeidsplassen har en arbeidskultur som gjør at både kvinner og menn, uavhengig av livssituasjon, finner seg til rette. Felles for begge sektorer er ledere som ikke driver tilstrekkelige bevisst lederskap. Flere undersøkelser forteller at det i privat sektor er svært vanskelig, særlig for kvinner å kombinere det å bli forelder med å gjøre karriere. Med omsorgsansvar ble karrieren satt på «pause» for kvinnene. Kvinner kom tilbake etter fødselspermisjon og forsøkte å fortsette, uten å lykkes. Det forelå ikke avklaringer rundt forventninger til ønsker om arbeidsoppgaver, innsats og ansvar. Kvinner forteller om at de følte seg utilstrekkelige både på arbeid og i hjemmet. Tilsvarende gjelder ikke for fedre. For jurister i det offentlige stiller det seg annerledes, her oppleves det god tilrettelegging. 7 Undersøkelser viser at selv i et likestilt samfunn er det fortsatt kvinnen som har hovedansvaret hjemme. Dette gjelder også for jurister. Det viser seg at i teorien mener både kvinnelige og mannlige jurister at arbeidet hjemme og omsorgsarbeid bør deles likt mellom kvinne og mann. Likevel viser det seg at når jurister får barn, er det i praksis mødrene som tar hovedansvaret 6 Jonsruds masteroppgave punkt Opp eller ut? Advokatforeningen og AFI 2008 og Jonsruds masteroppgave punkt Arbeids- og livsnavigasjon 2010/2011

7 hjemme. 8 Tiltak fra arbeidsgiver som tilrettelegger for å kunne kombinere arbeid og karriere med et privatliv og omsorgsoppgaver er viktige for alle, men fremdeles av større betydning for kvinner enn for menn. Fra tradisjonell arbeidskultur til ny kultur Dersom skuta i stor grad styres av gammel vane, og etter kursen den lenge har hatt, kan det få negative konsekvenser i en verden som stadig er i utvikling med nye utfordringer og krav. Da fanges det ikke opp at de yngre generasjonene har andre preferanser på hva som er et godt liv, og motiveres til innsats på jobb av andre motivasjonsfaktorer enn hva tidligere generasjoner gjorde. Likestilling mellom kjønnene, fokus på flere verdier for å skape seg et godt liv og en globalisert verden møter gamle driftsmetoder og organisering med et smell. Dette fører til høy uønsket turnover og dårligere arbeids- og livskvalitet for jurister. Dette merker også kunden av juridiske tjenester seg. Kunder er ikke bare interessert i å få sin juridiske bistand, men også interessert i at det er det beste han får. At medarbeiderne som står bak bistanden er de beste på sitt felt, uavhengig av kjønn, livssituasjon og bakgrunn. At det er balanse i livet mellom arbeid og fritid som gjør at medarbeiderne yter best mulig og har horisonter, erfaringer og referanser utenfor lovboka. Også brukeren av juridiske tjenester i offentlig sektor har blitt mer bevisst sine rettigheter, og forventer gode og riktig avgjørelser. I løpet av en generasjon har det vært en revolusjon når det gjelder hva en arbeidstaker yter til sin virksomhet. Med effektivisering og teknologisk utvikling har Super Navigators ApS Grunnlagt og eid av Camilla Kring, sivil ingeniør med Ph.d i balanse mellom arbeid og privatliv. Med utgangspunkt i Camilla Krings forskning, har Super Navigators utviklet et innovativt arbeidskulturkonsept, som tar utgangspunkt i koblingen mellom virksomheters behov for økt produktivitet og menneskets behov for livskvalitet. 8 Kjønn, karriere og omsorgsansvar blant jurister av Sigtona Halrynjo, prosent av juristene har hatt symptomer på stress de siste seks månedene, viser Juristforbundets Stress- og balanseundersøkelse mange gått fra å selge sin fysiske arbeidskraft til å selge kunnskap og kreativitet. Behovet er ikke lenger like stort for å være fysisk til stede på en arbeidsplass når aktivitet knyttet til arbeidet utføres. Camilla Kring i Super Navigators ApS peker på hvordan tidsbegrepet har endret seg som følge av at vi har gått fra industrisamfunnet til kompetansesamfunnet. Tidligere kjøpte fabrikkeieren arbeidernes arbeidskraft; hender og kropp i åtte timer om dagen. Når fløyta blåste, gikk alle hjem til sitt privatliv. «Jeg ser deg, altså arbeider du». Nå er det i langt større grad kompetansen, tankene og kreativiteten arbeidsgiveren kjøper. Den utøves ikke kun på arbeidsplassen. Den gode løsningen kan komme under en joggetur, en idé sniker seg fram i halv-søvne eller rapporten skrives ferdig på kjøkkenbordet etter at ungene er i seng. Vi er ikke lenger avhengig av at alle er til stede på arbeidsplassen samtidig. Alle trenger ikke å yte like mye på samme tid. Likevel viderefører så mange virksomheter et system der alle skal være til stede i den samme kontortiden, og ytelsen fra den enkelte skal være konstant uavhengig av varierende behov. Nye tider med mulighet for fleksibilitet gir den enkelte mulighet til å tilpasse arbeidet avhengig av hvor en er i livet, hvilke oppgaver en har utenom arbeidet, hvordan ukene arter seg og rett og slett hvordan en er som menneske. Vi så på våre bedriftsbesøk at en bevisst og klok bruk av fleksibilitet også er til det beste for virksomheten, siden behovet for arbeidskraft og type kompetanse varierer med arbeidsmengde og oppdrag. Virksomheter med fokus på fleksibilitet hadde innført systemer som skulle sikre tydelige løpende avklaringer av situasjonen. Avklaringene måtte skje innad i bedriften i forhold til den ansattes personlige behov kontra bedriftens arbeidsmengde, og også utad mot kunden i forhold til når tjenesten måtte leveres. Med mer fleksibilitet, arbeids- og privatliv mer vevd i hverandre og mer vekt på flere verdier for å få et godt liv, må arbeidstakeren følgelig i større grad møtes som et helt menneske. Work-Life-Balance På vår reise i terrenget møtte vi gjentatte ganger tematisering rundt begrepet «work-life balance». Jurister opplever at det ikke er en tilstrekkelig god balanse mellom arbeidslivets krav til mengde innsats, og sitt eget ønske om å være tilstede i privatlivet, enten det dreier seg om omsorgsansvar for barn og familie eller simpelthen et ønske om mer tid til annet enn jobben. «Jeg har lyst på et liv utenfor jobben, jeg jobber nok som det er» sa for eksempel en av informantene i undersøkelsen 9. Informantene lanserte tre faktorer som motivasjon for å bli på arbeidsplassen sin 9 Jonsruds masteroppgave kapittel 4 Arbeids- og livsnavigasjon 2010/2011 7

8 som alle hadde tilknytning til work-lifebalance; tilrettelegging for omsorgsansvar, fleksibilitet og forståelse. I et likestilt samfunn er det avgjørende både for kvinner og menn å kunne ha en god balanse mellom arbeidet og privatlivet. Vi ser at den nye generasjonen jurister som er ferske på arbeidsmarkedet i dag, motiveres av andre insitamenter enn tidligere. Likevel er det fremdeles slik at problemer med «work-life balance» i hovedsak rammer kvinner, siden de fortsatt tar et større ansvar hjemme, og siden det er de som opplever forskjellsbehandling på arbeidsplassen når barna kommer. Informantene, særlig i privat sektor, pekte på at manglende fleksibilitet i arbeidstid var et sentralt problem. Arbeidspresset er stort, aksepten for å si nei finnes ikke. Som en informant sa det: «Du sier bare nei hvis det ikke er flere timer igjen å ta av hvis du skal opp og fram.» Det er jobben som styrer fritiden. Informantene savnet et opplegg for de som ikke ønsker å bli partner eller jobbe seg i hjel, de ønsket at firmaet skulle være fornøyd med dem på deres eget ønsket nivå. «Det finnes andre ting enn inntjening som betyr noe, blant annet barn, familie og venner». Den kvantitative undersøkelsen viser at over halvparten av de ansatte i offentlige sektor mener de i høy grad arbeider på en familievennlig arbeidsplass, mens tilsvarende andel i privat sektor er en tredjedel. 10 Ansatte i privat sektor er også mer misfornøyd med balansen på tiden de bruker på arbeid og privatliv enn hva ansatte i offentlig sektor er Juristforbundets Stress og balanseundersøkelse 2011 Punkt Juristforbundets Stress og balanseundersøkelse 2011 Punkt 2.3 Dessuten ga mange av informantene uttrykk for manglende forståelse fra ledelsen og kollegaer for ulike behov i ulike livssituasjoner. De kunne oppleve en verbal forståelse, men som likevel ikke var tilstede når det kom til stykke eller til en konkret avgjørelse. Så mange som 75 prosent av juristene har det siste halve året hatt symptomer de selv mener kan skyldes stress. 12 Det dreier seg om til dels alvorlige symptomer som økt irritasjon eller aggressivitet, søvnbesvær, spenningshodepine og konsentrasjonsproblemer. Kvinner oppgir å være mer plaget av slike symptomer enn hva menn er. De to desidert største oppgitte hovedårsakene til stress er knyttet til arbeidet: Arbeidets karakter (22,1 prosent) og til det å skape sammenheng mellom arbeidet og privatlivet (15 prosent). 12 Juristforbundets Stress og balanseundersøkelse 2011 Punkt 2.8 og Løsninger Felles for de virksomhetene Norges Juristforbund fikk innsyn hos, var at det hadde funnet sted et vannskille før endringer og ny arbeidskultur ble satt i verk. Det kunne være et generasjonsskifte i ledelsen som førte til en grunnleggende ny filosofi som ble lansert og akseptert samtidig. Det var virksomheter som oppfattet at med eksisterende drift ville den ikke klare å hevde seg i et mer konkurranseutsatt marked, eller allerede beskrev seg som akterutseilte. Ny kurs måtte til for å tiltrekke seg og beholde de beste for fortsatt å kunne levere attraktive tjenester. I en virksomhet ble det foretatt grunnleggende endringer i struktur og bevisstgjøring av arbeidskultur samtidig med flytting til nye lokaler og etablering av ny logo og profil. Det kunne være at en eller flere nøkkelpersoner i virksomheten opplevde en personlig knekk, som utbrenthet eller overarbeidelse, som medførte at ledelsen satt fokus på driftsform og arbeidsmiljø. En av virksomhetene var forholdsvis nyetablert, og hadde med seg andre verdier og tankesett. Selve etableringen var motivert ut fra et ønske om en annen kurs enn hva virksomhetene etablererne hadde erfaring fra styrte etter. Besøk hos flere virksomheter viste at vel så viktig som selve verktøyene, var forutsetningen for bruken av dem. Det hjelper lite å ha mye godt verktøy, dersom kompetansen på og aksepten for å bruke dem er dårlig. De gode resultatene vil også utebli dersom den nye kursen ikke er stukket ut i samarbeid med alle medarbeiderne. Ny kurs må være akseptert av alle. Konsulent- og analysevirksomheten Great Place to Work formulerer det slik: «Det er ikke hva du gjør, men hvordan du gjør det». Selve prosessen med å analysere og erkjenne status i virksomheten, og måten mannskapet involveres på, kan være vel så viktig som valg av kurs og valg av passende verktøy. Dessuten er ikke en Great Place to Work Institute Konsulent- og analysevirksomheten som foretar målinger av hvordan arbeidstakere opplever arbeidsplassen sin, og kårer Norges beste arbeidsplasser. Arbeidstakernes subjektive opplevelse måles. Great Place to Work gir råd til selskaper om hvordan bli bedre arbeidsplass basert på målingene. kurs stukket ut en gang for alle, den må endres kontinuerlig i takt med ferdens framdrift, skiftende værforhold og mannskapets kompetanse. Verktøyene må åpenbart tilpasses den enkelte virksomhet. Det som virker et sted kan være ganske nytteløst et annet sted. Hver virksomhet har sine utfordringer. I det følgende presenteres derfor eksempler fra terrenget, til inspirasjon og forhåpentlig nytte. 8 Arbeids- og livsnavigasjon 2010/2011

9 Bevisst lederskap Jurister flest er først og fremst opptatt av faget sitt, av selve jussen. Ledelse og organisering har sjelden høy prioritet. Organisering av arbeidet er snarere preget av konservatisme og videreføring av gamle systemer enn av utvikling og nytenking. Selv om mange jurister blir ledere, har ledelse, motivasjon og organisering ingen plass i en fem-seks år lang universitetsutdanning. Mange jurister som inntar lederstillinger etter hvert i yrkeskarrieren gjør det uten ytterligere teoretisk opplæring på området. I det offentlige skjer ofte opprykk etter ansiennitet og engasjement, mens i advokatbransjen utgjør som oftest partnerne i firmaet automatisk også selve lederskapet. Det er altså ikke nødvendigvis noen sammenheng mellom hvem som blir ledere og hvem som har de beste lederegenskapene. Juristforbundet oppfatter det som helt avgjørende med en god ledelse for å kunne legge til rette for de beste prestasjoner og en god individuell arbeids- og livsnavigasjon. Dette kan igjen bidra til å sikre likestilling og mangfold. Det ser ut til at ledelsen i henholdsvis offentlig og privat sektor har en felles utfordring knyttet til for dårlig ledelse, men at problemene med ledelsen er ganske forskjellige. Den kvantitative undersøkelsen viser at det er sammenfallende syn på vurderingen av sin nærmeste leder i offentlig og privat sektor. Under halvparten, fire av ti, mener at nærmeste leder gjør en god jobb. 15 prosent mener at lederen gjør en direkte utilfredsstillende jobb som leder. 13 Her er det ubetydelige forskjeller mellom kvinner og menns oppfatning. En av faktorene som ble trukket fram av informantene som en motivasjonsfaktor for å bli på arbeidsplassen var nettopp et godt lederskap. 14 Det ble sett på som nødvendig for et godt arbeidsmiljø samtidig som det var en oppfattelse av at de virkelig gode ledere i stor grad ikke fantes. 13 Juristforbundets Stress og balanseunderslkelse 2011 Punkt Jonsruds masteroppgave punkt 4.2 Det ble pekt på at organisasjonsstrukturen gjør at personer som kun hadde vært jurister hele arbeidslivet uten leder- eller personalkompetanse, ble brått ledere. «De er gode jurister og har arbeidet seg oppover i organisasjonen, så skal de plutselig være ledere og gi deg gode tilbakemeldinger.» hierarki timetelling fastlåst struktur manglende respons teamwork fleksibilitet tillit avklaringer innflytelse På våre bedriftsbesøk fant vi et mønster der virksomheter med god styring beveget seg fra trekanten mot sirkelen. Virksomheter som er nærmere mot sirkelen er bygd opp etter en ny struktur. Det er større innslag av team-work. Kundene er firmaets kunder, og ikke den enkelte partners. Lederne er ofte personer med spesialkompetanse på ledelse, mens jurister konsentrerer seg mer om ledelsen av den faglige delen. Det er større fleksibilitet i arbeidshverdagen. Det er tilrettelagt etter hvilken livssituasjon du er i på kort eller lang sikt, en bedre balanse mellom arbeid og fritid. Medarbeiderne gis tillit og frihet. Det foretas bevisste avklaringer om behov og forventning. Det legges vekt på innflytelse og direkte dialog med ledelsen. I praksis viser det seg at en kurs mot sirkelen i større grad fører til fellesskap, lojalitet og stolthet til virksomheten. Felles kjennetegn for virksomheter med en bevisst og god styring er et ekte engasjement fra ledelsen og medarbeiderne, og en tro på den uunnværlige medarbeideren. Det er gjerne en aktiv og åpen kommunikasjon mellom alle på arbeidsplassen. Slik styring skaper gjerne en spesiell kultur som favner alle. Den ivaretar også ofte likestillingsaspektet. I slike virksomheter er det gjerne flere kvinner, og også kvinner i ledelsen. Det ser ut til at virksomheter som har en bevisst styring, hvor det er lagt vekt på å se det enkelte individs behov og se medarbeideren som et helhetsmenneske, automatisk også ivaretar likestillingsperspektivet. Great Place to Work gir som følge av erfaringene med sine målinger på arbeidsplasser også råd om hvordan virksomhetene kan drifte for å bli bedre arbeidsplasser. Selskapet finner at flere felles trekk trer fram hos virksomhetene som har stukket ut ny kurs. Tilført verdi høyere produktivitet varemerke innovasjon /nyskapning god tilvekst flere søknader motiverte medarbeidere Reduserte kostnader helsekostnader, turnover reduserte kostnader ved rekruttering lavere endringsmotstand Arbeids- og livsnavigasjon 2010/2011 9

10 Konsekvensen av en god og bevisst styring viser seg å være en tilført verdi til virksomheten. Produksjonen går opp, selv om det ikke arbeides flere timer. Medarbeiderne blir mer motiverte, og innovasjonen og nyskapningen i virksomheten blir dermed større. Virksomheten som varemerke styrkes. Dette fører igjen til flere søkere ved ny-ansettelser og god tilvekst. På den andre siden går kostnadene ned. Sykefraværet reduseres, som gir direkte kostnadskutt for bedriften. Turnover går ned, slik at investeringer gjort i medarbeidernes kompetanse og utvikling blir værende i bedriften, og dessuten reduseres kostnader ved rekruttering. I tillegg blir det gjerne lavere endringsmotstand blant medarbeiderne. True partnership Noen advokatfirmaer har gått over til «true partnership» framfor den tradisjonelle modellen. Dette innebærer at partnerne / deleierne deler bedriftens inntjening likt, uavhengig av hvem som har stått for hvilken inntjening eller hvem som brakte kunden til firmaet. På samme måte får ansatte lønn etter ansiennitet, uavhengig av egen inntjening. Mannheimer Swartling har driftet etter true partnership siden Det opplevdes som et godt grunnlag for å sette i verk ytterligere reformer fra ca En av tre kjerneverdier til Mannheimer Swartling er lagånd at de ansatte drives av et sterkt fellesskap, og arbeider prestisjeløst over grensene, både i firmaet og med firmaets klienter. Engasjement, trivsel og delaktighet er prinsipper for virksomheten. Mannheimer Swartling opplever mange fordeler med true partnership: Alle klientene er firmaets klienter. Det blir dermed ingen skuling på hverandres oppgaver / klienter. Mye team-arbeid hvor oppgaven løses av den som har best kompetanse på de ulike spørsmålene. Skreddersydde team for den enkelte klient / oppdrag, særlig de større oppdragene. Alle ser det som formålstjenelig å hjelpe hverandre, gjøre hverandre gode. Mannheimer Swartling AB Advokatfirma, hovedsakelig forretningsjuss, med 635 ansatte, hvorav 410 er jurister og 86 av disse er deleiere / partnere. Hovedkontor i Stockholm, og avdelinger i Gøteborg, Malmø, Helsingborg, Frankfurt, Berlin, Moskva, St. Petersburg, Shanghai, Hongkong, Brussel og New York. Mottatt mange ulike priser nasjonalt og internasjonalt for beste firma. Bedre balanse i firmaet; når det er mindre oppdrag på et felt, er det mer på et annet. Det frigjør tid for seminarer / videreutdanning. Spesialistene blir ivaretatt. Siden det er lønn etter ansiennitet og kollektive belønninger, er det ikke pes etter å fakturere mange timer, men et press fra gruppen til å løse oppgavene best mulig for klienten. Hver annen uke melder juristene fra til HR sjefen om sin arbeidsbelastning; om de mener de har for mye / for lite å gjøre. Alle ansatte jurister «tilhører» firmaet, ikke en partner. Stimulerer «lock-step» alle har felles mål, firma er ikke sterkere enn svakeste ledd. Stimulerer lagånd, medarbeiderne ser på utfordringer som en organisasjon, samme utfordringer gjelder alle. Likedeling Partnerne i Mannheimer Swartling deler overskuddet likt, uavhengig av hvem som har stått for inntjeningen, og hvem som brakte kunden til firmaet. Ansatte får lønn etter ansiennitet og kollektive belønninger. Erfaringen er at dette stimulerer til samarbeid framfor konkurranse, team-arbeid og bruk av rett kompetanse på rett sted. Hos Sirius advokater deles også det meste av inntjeningen likt. 80 prosent av inntekten deles likt, resten etter mer tradisjonelle faktorer som hvem sin klient Sirius advokater Advokatfirma i København, med oppunder 30 ansatte, hvorav 16 jurister. Etablert i 2006, hovedsakelig forretningsjuss. Vekt på spesialisering på fagområder og mangfold blant medarbeiderne. Team 80 prosent av overskuddet deles likt mellom partnerne hos Sirius advokater. Resterende 20 prosent deles etter tradisjonelle faktorer som hvem som sto for inntjening og hvem som brakte kunden til firmaet. Ansatte får samme lønn, noe differensiert etter ansiennitet. Slik fordelingsnøkkel av inntekt medfører at et team bistår kunden. Kunden får som regel tildelt flere ansvarlige advokater, hver ansvarlig for sitt spesialfelt. inntekten kommer fra og rekvisisjonsomsetning. De ansatte får samme faste lønn, kun med noe forskjell etter ansiennitet. Sirius advokater ser på en slik deling som naturlig. De fleste klientene har flere ansvarlige advokater i oppdragsbekreftelsen, og blir fulgt opp av flere ettersom hva slags bistand de har behov for. Firmaet satser på spesialisering for advokatene, noe som innebærer at det gjerne er et team som hjelper kunden. Ved teamarbeid skapes det rom for at jurister kan inneha stillinger som ikke nødvendigvis innebærer en streben etter et avansement oppover i systemet, til å bli partner, deleier eller sjef. Det åpner for at en isteden kan bruke tid på å spesialisere seg innenfor et fagområde, eller kanskje til å inneha en mer tilbaketrukket posisjon som rådgiver, typisk dersom man i en periode ikke ønsker å arbeide heltid eller er på slutten av arbeidslivet sitt. I dybdeintervjuene etterlyste informantene nettopp dette; et ønske om aksept for å være der en var, og for den jobben man utførte. 10 Arbeids- og livsnavigasjon 2010/2011

11 I de store firmaene er det også gjort plass for utredere. Kunnskapsfulle, dyktige jurister som enten utreder aktuelle temaer for kollegaer i aktuelle saker for kundene, eller generelt bidrar til å bygge opp firmaets kunnskapsbase. Verdier Et for lite bevisst lederskap kan få utslag i manglende felles forståelse for virksomhetens verdigrunnlag. Verdier virksomheten bygger på er i liten grad uttalt eller ned skrevet, og i enda mindre grad drøftet med ansatte. Informanter i undersøkelsen forteller om et opplevd sprik mellom personlige verdigrunnlag og det verdigrunnlag bedriften virker etter i praksis 15. Jurister opplever at inntjening for firmaet er eneste måleinstrument på innsats, og det absolutt viktigste kriteriet for avansement i karrieren. En informant som deltok i virksomhetens strategiutvalg, forteller om at strategien for å tilrekke seg de beste personene skulle være å tjene mest penger, fordi det angivelig var det de beste jurist ene ble styrt av. Hun sluttet i privat sektor siden hennes verdigrunnlag ikke var sammenfallende med ledelsens og bedriftens. Undersøkelsen viser videre at tilhørigheten til virksomheten blir svak blant annet fordi det er svært vanskelig å lykkes i det som er målene til organisasjonene, særlig i større advokatfirmaer. For å lykkes som advokat, må man bli partner. Dette fører til en følelse av utilstrekkelighet. Det savnes en anerkjennelse for at jobben man gjør er et godt nok mål. I den grad informantene hadde en tilhørighet til organisasjonen, knyttet det seg først og fremst til kollegaene og selve yrket, og ikke til bedriften. Grunnlov Da Sirius advokater startet opp i 2006, ble firmaet dannet på en grunnlov. Denne inneholder et verdigrunnlag som skal legges til grunn for alle beslutninger og all aktivitet, fra ansettelser til kundekontakt. 15 Jonsruds masteroppgave punkt 4.1 Noen virksomheter har opplevd det som et konkurransefortrinn å ha noen grunnleggende verdier som en «grunnlov» for all aktivitet i virksomheten. Dette gjelder for eksempel Sirius advokater. Fra oppstarten i 2006 skapte etablererne et verdigrunnlag som alltid skal legges til grunn for arbeidet både internt og eksternt. En av verdiene er at de ser på forskjellighet som en styrke, slik utfyller medarbeiderne hverandre. Derfor ønsker ledelsen å gi medarbeiderne fleksible arbeidstider og fleksible arbeidsoppgaver avhengig av hvor de er i sitt liv. Dette er tiltak som også sikrer likestilling og mangfold i firmaet. Noen virksomheter er veldig bevisst sine verdier, og har skapt en visjon som brukes aktivt. Optimalt følges den fra prosessen med rekruttering av ansatte og gjennom alle små og store avgjørelser i firmaet. For eksempel er Sirius advokatene nøye med å avdekke hvorfor en jurist ønsker å tiltre firmaet. Dersom svaret er høy lønn, og at de er vant med dette, søker de på feil sted. Dersom svaret er å arbeide i et profesjonelt og dyktig miljø med store muligheter for egenutvikling både profesjonelt, kompetansemessig og personlig, står søkeren sterkere. Flytoget AS Etablert i 2004 for å frakte togpassasjerer fra Drammen og Oslo S til Oslo Lufthavn Gardermoen. Vekt på felles visjon og entusiastiske medarbeidere. Underkant av 300 ansatte. Flytoget som trafikkerer strekningen Drammen Oslo S Gardermoen er en forholdsvis ung organisasjon. Her er bevisstheten rundt tilhørighet og felles forståelse for bedriftens verdier vært til stede siden bedriften ble etablert. Medarbeiderne har vært med på å utvikle virksomhetens visjon. Etter ansettelser går samtlige medarbeidere gjennom en grundig opplæring som blant annet innbefatter virksomhetens verdier. Her ser vi også at kvinner trives, og at det er likestilling mellom kvinner og menn på alle nivåer, også i ledelsen. Dessuten har bedriften også klart å sikre mangfoldet blant sine ansatte, ved å ha en representativ andel med fremmedkulturell bakgrunn. Som en del av god service, ønsker Flytoget at kunden skal kunne identifisere seg med ansatte. Vinge KB Advokatfirma, hovedsakelig forretningsjuss, med ca 500 ansatte. Hovedkontor i Stockholm og avdelingskontorer i Gøteborg, Malmø, Helsingborg, Brussel, Hong Kong og Shanghai. Mottatt nasjonale og internasjonale priser for beste firma. Nær ledelse Avstanden mellom ledelsen og ansatte oppleves fort som stor i en virksomhet med mer enn en håndfull ansatte. Noen firmaer har etablert et forum for å minske denne avstanden, og for å få en direkte dialog mellom ledelsen og ansatte. På den måten kan også medarbeideren få en mer reell innflytelse over egen arbeidssituasjon. I advokatfirmaet Vinge er det en fast definert karrieretrapp på fem trinn. To som representerer juristene på hvert trinn treffer Managing Partner en gang i måneden for en direkte dialog. Her kan alle små og store temaer tas opp. Deretter bringes temaene / spørsmålene som er viktige videre til partnere eller ledere på ulike nivå. MP-møte Vinge har en klart definert karrieretrapp på fem trinn. Fra hvert trinn møter to jurister fra Mananging Partner en gang i måneden for direkte dialog. Små og store temaer bringes opp. Juristene velger temaer. MP følger opp sakene som har vært drøftet, og bringer det videre til relevante personer. Arbeids- og livsnavigasjon 2010/

12 Kort vei I Mannheimer Swartling samles HR-direktøren og åtte av partnerne sammen med to jurister fra hvert avdelingskontor en gang i måneden. Et møtested med åpen agenda for direkte dialog mellom ledelse og ansatte. I advokatfirmaet Mannheimer Swartling samles ca 20 jurister, to fra hvert avdelingskontor, en gang i måneden til treff med HR-direktøren og åtte av deleierne. Agendaen er åpen, alle forhold knyttet til arbeidsmiljø- og metoder kan diskuteres. Rollemodeller En god navigasjon etter en ny kurs krever gode og bevisste ledere, som sørger for at kursen blir forstått og styrt etter, og som selv er gode rollemodeller. Er visjonene, verdiene og tiltak og ordninger kun ord, eller er det noe man virkelig ønsker at skal etterleves i bedriften? Som en i ledertrioen hos Sirius advokater sa det: «Når vi sier at vi ønsker at medarbeiderne i utgangspunktet skal ha aftenen fri, kan ikke jeg sitte på kontoret hver aften, eller stadig sende medarbeiderne mails om aftenen. Vi mener at aftenen skal være fri for arbeide, med mindre det er ekstraordinære hektiske tider for firmaet» Det samme er lederen i Flytoget svært bevisst. Der sitter medarbeiderne i åpent landskap: «Som fersk leder tok det noe tid før det gikk opp for meg at ansatte satt ved pultene sine da jeg gikk om ettermiddagen. Her mener vi det når vi sier at folk skal komme seg hjem, også forventer vi at de stiller opp for virksomheten ved ekstraordinære hendelser.» Flere ledere ga uttrykk for en bevissthet rundt sin funksjon som rollemodeller og viktigheten av å vise at de sto for virksomhetens retningslinjer. Flere ga eksempelet om ikke å sende e-poster til medarbeiderne sent på kvelden. En god arbeidskultur Hvilke motivasjonsfaktorer som er viktige for et godt arbeidsmiljø har endret seg over tid. Nye generasjoner jurister vektlegger andre motivasjonsfaktorer. Både Jonsruds undersøkelse og våre observasjoner fra virksomhetsbesøk bekrefter at det er en vridning fra ytre motivasjonsfaktorer til at indre motivasjonsfaktorer har større betydning. En god lønn er for eksempel viktig for de fleste, men likevel ser det ut til at dette gjelder kun til et visst nivå. Viktigere enn fete bonusordninger er fleksibilitet. Viktigere enn å strebe mot et høyere nivå i trekanten i firmaet er det å bli vist tillit og føle autonomi der man er. Tilsvarende finner Great Place to Work fem kjerneverdier som går igjen i bedrifter som scorer høyt i sine undersøkelser: troverdighet, respekt, rettferdighet, stolthet og fellesskap. Dette er også verdier som er viktige for å sikre likestilling og mangfold. Kjerneverdier I virksomheter som ligger høyt oppe på Great Place to Work sine lister over beste arbeidsplass, opplever de ansatte at følgende kjerneverdier er ivaretatt: troverdighet, respekt, rettferdighet, stolthet og fellesskap. Meningsfullhet er en sentral motivasjonsfaktor. Jurister opplever at de har en svært meningsfull jobb. Informantene finner mening og glede i det å gjøre noe positivt for samfunnet, at de bidrar til noe positivt og til rettferdighet 16. Særlig advokatene ga uttrykk for meningsfullhet. Det ble vist til at yrket er krevende, at det fordrer fullt engasjement og mye av deg selv som menneske derfor var meningsfullhet helt essensielt. Juristforbundet tror derfor at utgangspunktet for å skape juristarbeidsplasser med et godt arbeidsmiljø kan være gunstig. Det kan imidlertid se ut til at lederne i juristbransjen ikke har lykkes med å utnytte det potensialet som følel- 16 Jonsruds masteroppgave punkt Abbott Norge Legemiddelfirma som forsker, utvikler, fremstiller og markedsfører legemidler, laboratorieinstrumenter, blodsukkermålere og ernæring. Leverer produkter i mer enn 130 land. Ca 100 ansatte i Norge. Stort fokus på arbeidskultur siste årene, klatret oppover på Great Place to Works kåringer. sen av stor meningsfullhet innebærer. Meningsfullheten er knyttet til gjerningen og til faget, og ikke til det å arbeide i en spesiell virksomhet eller i det firmaet informanten faktisk er ansatt i. Det kan virke som noen virksomheter gjennom sin struktur og sin styring ikke imøtekommer juristenes engasjement for faget sitt. Bedre resultater krever en ny styring på arbeidsplassene. Når gammel kurs medfører manglende likestilling og mangfold, må det stikkes ut nye kurser. Virksomheter vi besøkte hadde flere fyrtårn og staker tilpasset virksomheten og den enkelte ansattes behov, som viste en god kurs for å unngå skjær og grunner og slik få god fart på virksomheten. Helt konkret kunne det dreie seg om bedre balanse mellom privatliv og arbeidsliv gjennom fleksibel arbeidstid tilpasset både virksomheten og den ansattes behov, og gode permisjonsordninger ved behov. Vi fant tydelige avklaringer av forventninger fra alle parter i ulike situasjoner. I advokatbransjen har noen firmaer valgt teamarbeid, true partnership og Nye krav For fortsatt å være et ledende forretningsadvokatfirma erfarte Mannheimer Swartling at de måtte legge om kursen for å fange inn nye, talentfulle potensielle arbeidstakere. Den unge generasjonen har andre krav til arbeidssituasjonen enn hva som var vanlig tidligere. 12 Arbeids- og livsnavigasjon 2010/2011

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 Hver eneste arbeidsuke er nordmenn på jobb i til sammen 88 millioner timer. Vi er ansatt i over 200 000 private virksomheter, er selvstendig næringsdrivende,

Detaljer

Forord. Ingenting er så praktisk som en god teori. Kurt Lewin (1945) Universitetet for miljø- og biovitenskap. Ås, 17.01.2011. Ole Kristian Jonsrud

Forord. Ingenting er så praktisk som en god teori. Kurt Lewin (1945) Universitetet for miljø- og biovitenskap. Ås, 17.01.2011. Ole Kristian Jonsrud Utfordringer i å rekruttere og beholde arbeidskraft - En kvalitativ undersøkelse om turnover og organisasjonsforpliktelse i juristbransjen Challenges in recruiting and retaining workers - A qualitative

Detaljer

Oppleves smarttelefoner som et positivt gode eller et tilgjengelighetskrav?

Oppleves smarttelefoner som et positivt gode eller et tilgjengelighetskrav? Oppleves smarttelefoner som et positivt gode eller et tilgjengelighetskrav? - Hvordan påvirker arbeidsgiverfinansierte smarttelefoner balansen mellom jobb og fritid i advokatbransjen? En studie av tre

Detaljer

Kreativitet i forsikringsbransjen

Kreativitet i forsikringsbransjen Kreativitet i forsikringsbransjen Hvilke faktorer påvirker kreativiteten blant de ansatte i forsikringsbransjen? STV - 3903 Mari Fjørtoft Bjørnstad Mastergradsoppgave i organisasjons- og ledelsesvitenskap

Detaljer

«Jeg er glad i jobben min»

«Jeg er glad i jobben min» Anne Inga Hilsen «Jeg er glad i jobben min» Sluttsamtaler med seniorer i tre helseforetak Anne Inga Hilsen «Jeg er glad i jobben min» Sluttsamtaler med seniorer i tre helseforetak Fafo-rapport 2015:03

Detaljer

Forord: Lederne tar pulsen på lederskap i Norge. 3. 1 Organisasjons- og ledelsestrender 4

Forord: Lederne tar pulsen på lederskap i Norge. 3. 1 Organisasjons- og ledelsestrender 4 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord: Lederne tar pulsen på lederskap i Norge. 3 1 Organisasjons- og ledelsestrender 4 2 Om butikksjefers og administrative lederes arbeidssituasjon i Coopkjeden.. 7 2.1 Om jobbkrav...

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer

Opp eller ut? En kvalitativ rapport om kvinnelige advokaters vei ut av bransjen og utfordringer knyttet til å kombinere karriere og omsorgsansvar

Opp eller ut? En kvalitativ rapport om kvinnelige advokaters vei ut av bransjen og utfordringer knyttet til å kombinere karriere og omsorgsansvar Opp eller ut? En kvalitativ rapport om kvinnelige advokaters vei ut av bransjen og utfordringer knyttet til å kombinere karriere og omsorgsansvar av Selma Therese Lyng AFI-notat 12/2008 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

En håndbok til medarbeiderdrevet innovasjon

En håndbok til medarbeiderdrevet innovasjon En håndbok til medarbeiderdrevet innovasjon Innledning Innhold Formålet med denne boken er å gi råd og tips om medarbeiderdrevet innovasjon (MDI). MDI dreier seg om hvordan ledelse og ansatte kan samarbeide

Detaljer

FRIST MEG INN I LEDELSE!

FRIST MEG INN I LEDELSE! FRIST MEG INN I LEDELSE! Faglig integritet og samtidig lojalitet til ledelse er det mulig i spesialisthelsetjenesten? Arve Varden, Helse Førde Lars Magnussen, Helsebygg Midt-Norge Jan-Erik Hansen, Helse

Detaljer

European Employee Index. Veien til høyere arbeidsglede

European Employee Index. Veien til høyere arbeidsglede European Employee Index Norge 2012-13. årgang Veien til høyere arbeidsglede Les om norske arbeidstakeres arbeidsglede og hvordan du kan øke de ansattes engasjement i din virksomhet Leder Nordmenn har det

Detaljer

Holder. mål? Tema:målinger 90% 60% FINANS F O KUS. av de ansatte i finansnæringen måles både på individog gruppenivå.

Holder. mål? Tema:målinger 90% 60% FINANS F O KUS. av de ansatte i finansnæringen måles både på individog gruppenivå. FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 8 2014 Tema:målinger Holder 90% av de ansatte i finansnæringen måles både på individog gruppenivå. 60% forstår hvordan arbeidsinnsatsen blir målt og vurdert

Detaljer

Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv

Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv Kari Kjestveit, Britt Hege Skaugen og Kari Anne Holte Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv Andre trinn: En kvalitativ studie Rapport IRIS - 2008/238 Prosjektnummer: 7202028 Prosjektets

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Rapport 2010-006 Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Econ-rapport nr. 2010-006, Prosjekt nr. 5Z090091.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-109-9 ETO/kki, EBO, 12. januar 2010 Offentlig Tidligpensjonering

Detaljer

Entreprenørskap og Småbedriftsledelse EK 206E. Barbro S. R. Naustvik, Marit Leines og Tonje Prytz

Entreprenørskap og Småbedriftsledelse EK 206E. Barbro S. R. Naustvik, Marit Leines og Tonje Prytz Motivasjonsfaktorer blant kvinnelige entreprenører: Hva er de viktigste motivasjonsfaktorene blant kvinnelige entreprenører ved oppstart av egen bedrift? Entreprenørskap og Småbedriftsledelse EK 206E Barbro

Detaljer

HVORDAN LEDE AUTONOME FAGFOLK SOM VI IKKE HAR RÅD TIL Å MISTE

HVORDAN LEDE AUTONOME FAGFOLK SOM VI IKKE HAR RÅD TIL Å MISTE HVORDAN LEDE AUTONOME FAGFOLK SOM VI IKKE HAR RÅD TIL Å MISTE FORDYPNINGSOPPGAVE NASJONALT TOPPLEDERPROGRAM HØSTEN 2007 SIV KVAMME SKREDE ANNE REE JENSEN GEIR BRÅTHEN GRETE TEIGLAND 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Robust organisering. Verktøybok for kunnskapsbedrifter

Robust organisering. Verktøybok for kunnskapsbedrifter 1 Robust organisering Verktøybok for kunnskapsbedrifter 2 Innhold Begrepsforklaringer og verktøybokas oppbygning 4 Robust kunnskapsbedrift 6 Myter og utfordringer 12 Arbeidspraksis, teamarbeid og ansvarskompetanse

Detaljer

Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad

Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad Gunnar Salthe Klaus Michael Thomsen Høgskolen i Østfold Arbeidsrapport 2007:5 Online-versjon (pdf) Utgivelsessted: Halden Det må ikke

Detaljer

Arbeid fra fritidsbolig; i lys av et fleksibelt og grådig arbeidsliv En studie av mennesker som på ulike måter benytter fritidsboligen i arbeid

Arbeid fra fritidsbolig; i lys av et fleksibelt og grådig arbeidsliv En studie av mennesker som på ulike måter benytter fritidsboligen i arbeid Nathalie Foti Bachke Arbeid fra fritidsbolig; i lys av et fleksibelt og grådig arbeidsliv En studie av mennesker som på ulike måter benytter fritidsboligen i arbeid Masteroppgave i sosiologi Trondheim

Detaljer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer En innføring i helsefremmende tankegang TEKST- SAMLING Helse- fremmende arbeidsplasser - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 1.opplag 2012 Oppsett og design:

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport. Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport. Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583 Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583 Innholdsfortegnelse Oppsummering 2 Om undersøkelsen 2 Overordnede resultater 2 Resultater på tvers av bakgrunnsvariabler

Detaljer

HR-undersøkelsen 2014. Tenke det, ville det, ønske det men gjør vi det og får vi det til?

HR-undersøkelsen 2014. Tenke det, ville det, ønske det men gjør vi det og får vi det til? HR-undersøkelsen 2014 Tenke det, ville det, ønske det men gjør vi det og får vi det til? Innhold Innledning 3 4 7 14 17 19 21 Metode........................................................24 Innledning

Detaljer

Motivasjon på jobb individuelt og kulturelt. En undersøkelse av hvilke generelle jobbkarakteristikker som gjør arbeidstakere mest motiverte.

Motivasjon på jobb individuelt og kulturelt. En undersøkelse av hvilke generelle jobbkarakteristikker som gjør arbeidstakere mest motiverte. Motivasjon på jobb individuelt og kulturelt En undersøkelse av hvilke generelle jobbkarakteristikker som gjør arbeidstakere mest motiverte. Kristian Brenden Masteroppgave i organisasjon og ledelse Spesialisering

Detaljer

HRNORGE. Ledelse som skaper resultater. Større arbeidsglede på arbeidsplassen. Tillit til ledelsen på tross av krisen

HRNORGE. Ledelse som skaper resultater. Større arbeidsglede på arbeidsplassen. Tillit til ledelsen på tross av krisen Norge 2009 Ledelse som skaper resultater Arbeidsglede i forandringstider 1 Større arbeidsglede på arbeidsplassen I krisetider øker medarbeidernes støtte til bedriften / s. 4-5 Tillit til ledelsen på tross

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer