INNKOMNE FORSLAG POLITISKE SAKER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKOMNE FORSLAG POLITISKE SAKER"

Transkript

1 INNKOMNE FORSLAG POLITISKE SAKER Forslag 1. Forslagsstiller: Ringerike Arbeiderparti Lov om meldeplikt ved nedleggelse av næringsverksemd (omstillingslova) Bakgrunn Norske Skog vedtok den 8. desember 2011 at produksjonen ved Follum i Ringerike Kommune skal avvikles. På grunnlag av melding om mulig nedleggelse innkalte og avholdt Buskerud fylkeskommune drøftingsmøter, jfr. omstillingsloven. Poenget med loven er angivelig at fylkeskommunen skal, sammen med deltakerne, kartlegge og vurdere tiltak for videre drift eller andre alternativer til å legge ned bedriften. Videre heter det i loven at i drøftingene skal en alltid vurdere kompensasjons- og omstillingsmuligheter for de ansatte og mulige tiltak for lokalsamfunnet. Erfaringene etter dette viser at anvendelse av omstillingsloven i liten eller ingen grad har noe for seg. Fylkeskommunen er ikke tilstilt ressurser, kompetanse eller virkemidler til å kunne gjennomføre reelle drøftinger om utfordringer og tiltak som følger av en nedleggelse. Det er åpenbart at omstillingsloven slik den både fremstår og praktiseres har et ensidig fokus på bedriftseierens vilje og i liten eller ingen grad om de poenger som loven tar sikte på å ivareta i drøftingsprosesser. Kombinasjonen bedriftseierens vilje som avgjørende for utfallet, sammenholdt med at fylkeskommunen etter den samme lov i realiteten er satt i en maktesløs posisjon innebærer at loven i praksis ikke har noen reell misjon. Loven skaper forventinger men utover det er det helt opp til bedriftseieres vilje hva gjelder utfall. Forslag Ringerike Arbeiderparti foreslår at Buskerud Arbeiderparti tar initiativ til evaluering og revisjon av Lov om meldeplikt ved nedleggelse av næringsverksemd. Ringerike Arbeiderparti mener at formålet med revisjon må være å forsterke fylkeskommunens rolle, ressurser, kompetanse og virkemiddelapparat i situasjoner hvor mulig nedleggelse av virksomhet er meldt. I dette ligger også at norske 1

2 lover og regler som knytter seg til dette med nedleggelser harmoniseres eventuelt forsterkes med tilsvarende i andre Europeiske land. Fylkesstyrets innstilling til årsmøtet: Støtter intensjonen i forslaget og viser til fylkestingsgruppas engasjement i saken. Forslaget foreslås oversendt til redaksjonskomiteen for politiske saker. Forslag 2 Forslagsstiller: Hurum Arbeiderparti Norge har behov for annen industri enn den som er oljebasert. Med utgangspunkt i de utfordringene øvrig industri i Norge har, gjennom den økonomiske situasjonen i Europa, har vi i Buskerud et særskilt ansvar for at landet følger opp og bistår treforedlingsindustrien. Vi mener Norge bør utvikle flere verktøy i verktøykassa med bl.a. følgende tiltak: Sikre norsk eierskap ved bl.a. å etablere et investerings- og kapitalfond Støtte forskning innen treforedling Transporttiltak tiltak som f eks å tilrettelegge for mer sjøtransport, tillate samme lengde kjøretøy som våre naboland, og veg- og jernbaneutvikling som også fremmer transport av gods Kompensasjonstiltak for manglende el-sertifikats ordning for gammel produksjon ved Sødra Cell Tofte (jf BAP årsmøte vedtak 2010) Støtter intensjonen i forslaget. Foreslår forslaget oversendt til redaksjonskomiteen for politiske saker. Forslag 3 Forslagsstiller: Nore og Uvdal Arbeiderparti EIENDOMSSKATT PÅ KRAFTVERK Gjennom EUs fornybardirektiv står Norge foran en ny vannkraftepoke. Mange kommuner har allerede avstått store deler av sine vassdragsressurser. Skal ytterligere deler av norsk natur stilles til rådighet for vannkraftutbygging krever det tilslutning fra de berørte distrikter. Eiendomsskatt på ikke-flyttbare driftsmidler er en fremtidsrettet skatteordning, og eiendomsskatt basert på reelle markedsverdier vil gi vertskommunene nødvendige insentiver til fortsatt å stille sin naturkapital til disposisjon for nye utbygginger. Gjeldende regler for eiendomsskatt på store kraftanlegg har låst eiendomsskatten til et gitt nivå, uavhengig av endrede markedsforhold og uavhengig av anleggenes 2

3 reelle verdier. Det var bred enighet på Stortinget under vedtakelsen av kraftskattereformen at eiendomsskatten skal gjenspeile faktiske markedsverdier av anleggene. Eiendomsskatt er den eneste lokale beskatningsordningen av noen betydning. Store vannkraftanlegg tar i bruk lokale naturressurser, og gjennom eiendomsskatten mottar vertskommunene en andel av den verdiskapingen som deres naturressurser gir grunnlag for. Fordelingen av verdiskapingen mellom eiere, staten og vertskommunene må ta utgangspunkt i kraftanleggenes reelle verdier til enhver tid. Nore og Uvdal Arbeiderparti mener derfor makstaket på eiendomsskatt på kraftverk må fjernes. Fylkespartistyrets innstilling: Viser til regjeringens igangsatte prosess rundt dette. Foreslår forslaget oversendt til redaksjonskomiteen for politiske saker Forslag 4 Forslagsstiller: Ringerike Arbeiderparti Infrastrukturtiltak rundt Ringeriksregionen Ringerike Arbeiderparti vil peke på viktigheten rundt infrastrukturen i Ringerikesregionen. (E-16, R7, ringeriksbanen og veipakke Hønefoss by.) Ringerike Arbeiderparti slutter seg til vedtak i Ringeriksregionen, og som Buskerud Arbeiderparti har sagt seg enige i. Denne saken er viktig for Ringeriksregionen, og Hønefoss er et knutepunkt for effektive transportløsninger mellom øst og vest. Ringerike Arbeiderparti slutter seg til samferdselsdepartementets forslag om alternativ organisering og finansiering av prosjektet. Planleggingen av Ringeriksbanen må ikke forsinke utviklingen av E-16 prosjektet. Ringerike Arbeiderparti forventer at de fire nevnte prosjekter omtales i NTP. Arbeiderpartiet styrker det videre samarbeidet med Hallingdalsregionen og vestlandskommunene. Intensjonen i forslaget støttes. Forslag 5 Forslagsstiller: AUF i Buskerud Kollektivtrafikk 3

4 Busstilbudet i store deler av fylket trenger opprustning, Buskerud Arbeiderparti mener at det i tettbebygde strøk med innbyggertall på over 5000 minst burde gå en buss i halvtimen fra klokken i hverdagene og et noe redusert tilbud i helgene. Det bør også eksistere et tilfredsstillende nattbusstilbud til og fra bykjernene i helgene mellom klokken ett og tre. Også i mindre tettbebygde strøk også det burde eksistere et minimum av kollektivtilbud med daglige ruter til og fra nærmeste kollektive knutepunkt. Dette for å sikre innbyggerne et alternativ til bil også i distriktene. Jernbanen er det det viktigste og mest miljøvennlige transportmidlet på fastlandet. Buskerud Arbeiderparti er fornøyd med regjeringens satsning på jernbane, men ønsker fortsatt en større satsning enn det som er i dag. Derfor må også vei og bane likestilles i NTP. Ved et godt utbygd jernbanenett kan man senke bruken av privat- og godstransport på vei betraktelig og dermed spare både veiene og miljøet for slitasje. Jernbanen er også blant de mest trafikksikre reisemåtene i verden og gjør langt mindre inngrep i naturen en hva en trafikkert motorvei gjør. Buskerud Arbeiderparti ser på jernbanen som et av de viktigste verktøyene for å få ned miljøutslippene i transportsektoren og er derfor også et naturlig satsningsområde. Et viktig tiltak for å få folk til å reise kollektivt, er at det er billig og enkelt. Gjennom gode rabattordninger sikrer vi at enkeltmenneskets bruk av kollektivtrafikk ikke skal være avhengig av størrelsen på lommeboka. I Norge har vi en myndighetsalder og Buskerud Arbeiderparti mener at barn skal være barn, og burde få barnebillett så lenge man ikke har nådd myndighetsalderen. Ungdomskortet er et av de tiltakene som best sikrer at ungdom bruker kollektivtrafikken fremfor privatbilismen. Buskerud Arbeiderparti ønsker å opprettholde den rimelige prisen og utvide kollektivområdene kortet gjelder. Nattbussen og alle Timeekspressens avganger i Buskerud burde også innlemmes i ungdomskortet i tillegg til regiontogene innenfor fylket. Buskerud Arbeiderparti mener dessuten at Ungdomskortet skal gjelde for all ungdom opp til og med 25 år som er i en utdanningssituasjon og bør lettere kombineres med Ruter-systemet. Buskerud Arbeiderparti mener: det i tettbebygde strøk skal være 30 minutters bussavganger kollektivsatsningen i grisgrendte strøk må forbedres dobbeltspor må være standard på alle jernbanestrekninger med minst 40 passerende tog per dag og dobbeltspor Drammen Kongsberg må prioriteres høyt høyhastighetsbane må på plass mellom de største byene og på områder med stor flytrafikk antall tonn gods som blir fraktet på bane må tredobles innen utgangen av 2050 kapasitetsutnyttelsen på jernbanelinjene mellom storbyene må økes betraktelig barnebilletten på buss og tog skal gjelde frem til myndighetsalder nattbussen og alle Timeekspressens avganger burde innlemmes i ungdomskortet Ungdomskortet også skal gjelde på regiontog innenfor Buskerud Ungdomskortet skal gjelde for alle opp til og med 25 år som er i en 4

5 utdanningssituasjon, og fungere i samsvar med Ruter Viser til fylkesvalgprogrammets offensive målsettinger for kollektivtrafikktilbudet i Buskerud. Forslaget tar opp mange av disse målsettingene. Forslag 6 Forslagsstiller: Nore og Uvdal Arbeiderparti SNØSKUTERLØYPER Nore og Uvdal Arbeiderparti ber om fortgang i arbeidet med revidering av motorferdselloven. Loven må endres slik at den enkelte kommune får mulighet til å åpne for rekreasjonskjøring med snøskuter i egne løyper, noe som vil øke tilgjengeligheten på naturopplevelser for flere. Forslaget støttes. Forslag 7 Forslagsstiller: Nore og Uvdal Arbeiderparti NYTT SYKEHUS I BUSKERUD Nore og Uvdal Arbeiderparti ber om at arbeidet med avklaring av plassering av et nytt områdesykehus intensiveres. Et moderne områdesykehus må omfatte både somatikk og psykiatri. Det er positivt at det nå bes om en utredning av områdesykehus for psykiatri og somatikk også i Øvre Eiker. Dette alternativet forutsetter at eksisterende sykehusstruktur endres slik at det nye sykehuset også får lokalsykehusfunksjon for Kongsberg og Numedal. Det presiseres at sjøl om et nytt sykehus skulle bli lagt til Øvre Eiker, må Kongsberg sykehus bestå med de funksjoner som sykehuset har pr i dag til et nytt sykehus er på plass. Viser til representantskapets nylige vedtak ang. nytt sykehus i Buskerud. Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for politiske saker som bes utarbeide et helhetlig forslag til uttalelse om sykehus i Buskerud. 5

6 Forslag 8 Forslagsstiller: Ringerike Arbeiderparti Opprettelse av mobbeombud i hver kommune I Ringerike kommune har vi hatt 2 store medieoppslag det siste året, om barn som mobbes ut av skolen. Dette er ikke er de eneste tilfellene i Ringeriksskolen, og vi er redde det er toppen av det berømte isfjellet - ikke bare i vår kommune. Nesten daglig kan vi lese om barn som mobbes, og undersøkelser som viser at mobbingen ikke avtar men heller tiltar i omfang. Som ansvarlige politikere vil vi ikke stå og se på at barnas liv og helse settes i fare, i et skolesystem hvor alskens mobbeplaner ikke fungerer som de skal! I de verste tilfellene foregår mobbingen gjennom flere år, og samarbeidet mellom foreldre, skole, PPT har vært prøvd ut også over flere år. I løpet av denne tiden dette pågår, får barna ofte store fysiske og psykiske plager. Det er ikke uvanlig at barnet blir suicidal. Så dette handler i ytterste konsekvens om et barns liv og helse! De familier som opplever denne typen kriser blir ofte utmattet over tid, og barn og foreldre klarer ikke å håndtere situasjonen godt nok eller "stå hele løpet ut". Det er heller ikke alle foreldre som har kapasitet, kunnskap og ressurser nok til å klare å hamle opp med et skolesystem som ikke fungerer. Barnet og foreldrene trenger et MOBBEOMBUD til å tale sin sak! Det er en stor risiko og antakelig en stor sannsynlighet for, at disse barna senere vil kunne falle utenfor utdanningssystemet, og i voksen alder blir sosialhjelpsmottakere og/eller uføretrygdet. Dette handler derfor i ytterste konsekvens om å sikre barna et fremtidig verdig liv, og en mulighet til å kunne klare seg selv. Dette er et samfunnsproblem - og problemet må løses i skolen i dag! Vi trenger derfor et MOBBEOMBUD som skal sikre en forsvarlig gjennomføring av grunnskolen for det enkelte barnet - i de tilfeller hvor skolen i samarbeid med foreldre og andre instanser, ikke har klart å hindre at mobbingen fortsetter eller barnets helse ikke ivaretas godt nok. Retningslinjer for ombudrollen må utarbeides. Vi tenker oss en ordning hvor MOBBEOMBUDET er direkte underlagt Barneombudet. MOBBEOMBUDET skal fungere som barnets og foreldrenes "advokat" og sikre at det iversettes tiltak og tilrettelegges ordninger som gjør det mulig å gjennomføre grunnskolen på en forsvarlig måte - om så utenfor skolens lokaler. Uansett hvor og hvordan undervisningen foregår, vil skolen/kommunen være ansvarlig for gjennomføringen. 6

7 Dette handler om et vern av barnet, men det anbefales absolutt ikke at ordningen underlegges eller knyttes til barnevernet. MOBBEOMBUDET må være en nøytral part med statlige fullmakter, og ikke ett kommunalt ansatt ombud. MOBBEOMBUDET bør være "Barneombudets forlengede arm" ut i den enkelte kommune. Intensjonen i forslaget støttes. Forslag 9 Forslagsstiller: AUF i Buskerud Rådgivningstjenesten Elever i grunnskolen og videregående opplæring skal være godt informerte om valg av studieretning og fag. Det er skolenes rådgivningstjeneste som skal stå for denne informasjonen. Buskerud Arbeiderparti ønsker en egen rådgiverutdanning på høyskolenivå, slik at yrket blir profesjonalisert. Det skal heller ikke være noen forutsetning at rådgiverne kommer fra skoleverket. Rådgivningstjenesten må styrkes via økt bemanning, og det må være hyppig og jevnlig etterutdanning av rådgivere for å sikre en omfattende og trygg ordning. Rådgiverne må også hospitere i arbeidslivet. Buskerud Arbeiderparti vil ha karriereveiledning hver termin fra og med 8. klasse og ut utdanningsløpet. Det er ressursbesparende både for samfunnet og for eleven selv at vi får rett person på rett linje med en gang. Dessuten bør ikke en rådgiver være i en undervisningssituasjon på samme skole som de fungerer som rådgiver da dette kan føre til at elever vegrer seg for å ta opp problemer på sin egen skole. For best mulig oppfølging og tilrettelegging er det viktig med god og regelmessig kontakt mellom rådgivere innad i Buskerud. Fylkespartiets innstilling til årsmøtet: Viser til fylkesvalgprogrammets formuleringer og støtter intensjonen i forslaget. Forslag 10 Forslagsstiller: Hurum Arbeiderparti Arbeide for å avskaffe obligatorisk sidemålsundervisning i skolen. Begrunnelse: Ønsker ikke å avskaffe nynorsk/bokmål i skolen men det bør være valgfritt, og opp til enhver kommune å bestemme. Kommunen må få bestemme selv om de vil ha undervisning i nynorsk eller bokmål, og at elevene som velger nynorsk som hovedmål må få velge om de vil ha bokmål 7

8 som sidemål. Forslag 11 Forslagstiller AUF i Buskerud Kulturkort Buskerud Arbeiderparti ser på kulturkortet som et glimrende tilbud, og mener det må gjenopprettes og utvides. Kulturkortet gjør det billigere for ungdom å oppleve kulturtilbud i Buskerud fylke. Buskerud Arbeiderparti mener kultur er viktig, og ønsker å gjenopprette og videreutvikle ordningen de borgerlige partiene la ned i Desember. Vi ønsker å se på muligheter for utvidelse i tråd med hva de har gjort i Ålesund, der de tilbyr et antall gratis kulturaktiviteter for ungdom med opplevelseskort (deres svar på kulturkort), og har gitt ut gratis opplevelseskort til ungdom fra lavinntektsfamilier. Buskerud Arbeiderparti mener kulturaktiviteter må bli lettere tilgjengelig for ungdom, og at ingen skal holdes ute basert på kjønn, religion, etnisk bakgrunn eller økonomi. Buskerud Arbeiderparti ønsker også at kulturkortets øvre aldersgrense skal økes fra 20 til 25 år. Buskerud Arbeiderparti mener: Kulturkortet i Buskerud må gjenopprettes og utvides Intensjonen i forslaget støttes. Oversendes redaksjonskomiteen for politiske saker. Forslag 12 Forslagsstiller Kongsberg AP Ja til kvinnelig verneplikt! Forsvaret er en organisasjon i sterk endring. Dette innebærer at organisasjonens behov for kompetanse og kunnskap også endrer seg. Det er en utfordring at Forsvaret i for stor grad rekrutterer like mennesker. Både kvinner og minoriteter er underrepresentert i dag. I internasjonale sammenheng kommer Norge godt ut på statistikker om kvinnelig deltakelse i arbeidslivet. Det er færre og færre jobber i Forsvaret som forutsetter at man skal gå langt med tung sekk på ryggen. Det nye innsatsforsvaret forutsetter en høy grad av system- og helhetsforståelse. Forsvaret trenger også mangfold nå vi deltar i internasjonale operasjoner og de siste årene er det satt fokus på kvinner i krig og konflikt. Kvinnelige soldater får lettere kontakt med den kvinnelige lokalbefolkningen når de er på utenlandsoppdrag. Halvparten av befolkningen er kvinner, da må også forsvaret være en organisasjon som speiler samfunnet. 8

9 På tross av mange tiltak rekrutterer forsvaret for dårlig blant kvinner, og forsvaret er for lite flinke til å beholde kvinnelig kompetanse. Erfaringene så langt med kvinnelig sesjonsplikt er så langt små men viser ikke tilstrekkelig endring. Hvis vi skulle innført verneplikt for første gang i 2012 er det ingen tvil om at vi ville innført verneplikt for begge kjønn. Det er derfor på tide å innføre verneplikt også for kvinner. Forslag 13 Forslagsstiller Drammen AP Forandre grunnloven for å samsvare med menneskerettighetene Begrunnelse: En rekke paragrafer er ikke i samsvar med FNs menneskerettserklæring av 1948 med tillegg og Europarådets menneskerettighetserklæring av 1950 med tillegg, som Norge har adoptert. Forslag 14 Forslagsstiller Drammen AP Skille kirke og stat: Begrunnelse: Dette har sammenheng med punkt 1 om menneskerettighetene i grunnloven, men på grunn av forliket i Stortinget vil vi fortsatt ha stats-kirke inntil videre. Partiprogrammet bør si klart fra at vi ønsker å skille stat og kirke, selv om det er inngått et forlik i Stortinget. Viser til landsmøtevedtak i 2011 og pågående prosess rundt dette spørsmålet. Forslag 15 Forslagsstiller Drammen AP Forandre loven om alternativ behandling, for å forhindre at syke mennesker utsettes for useriøse og kostbare tilbud og i beste fall virkningløs behandling. 9

10 Begrunnelse: Bondevik II-regjeringen innførte i 2004 «Loven om alternativ behandling ved sykdom mv.», som erstattet den eksisterende så kalte «kvakksalverloven» av 19. juni Dette medførte en sterk øking av bruken av useriøse og i mange tilfeller rådyre og/eller skadelige tilbud. Fylkespartistyret støtter tiltak for bekjempelse av useriøse og i mange tilfeller rådyre og / eller skadelige behandlingstilbud. Forslag 16 Forslagsstiller Drammen AP Preimplantasjonsdiagnostikk (PGD) skal kunne utføres i Norge i forbindelse med alvorlige arvelige sykdommer, og antall behandlinger med offentlig støtte bør utvides fra tre til fem: Begrunnelse: PGD er en undersøkelse for å se om et befruktet egg er friskt før det settes inn i livmoren («prøverørsbefruktning», In Vitro-fertilisering, IVF). Slik diagnostikk utføres ikke i Norge, men f eks i vårt naboland Sverige. Dette medfører at man i Norge må vente til uke 12 for å ta prøver, og ved konstatert sykdom blir det sen abort. Dette gir unødvendige psykiske belastninger på foreldre i ventetiden, og ved abort ytterligere psykiske belastninger og risiko for komplikasjoner. Forslaget tar opp to sentrale viktige helsepolitiske spørsmål. Styret mener forslagene er for lite belyst slik de nå ligger og anbefaler derfor forslaget oversendt det nye styret for videre bearbeidelse. Det ferdig bearbeidete og belyste forslaget legges frem på medlemsmøte for avgjørelse i forbindelse med prosessen rundt partiprogrammet Forslag 17 Forslagsstiller Drammen AP Det må innføres sterkere tiltak for å få bygget boliger som ungdom kan kjøpe eller leie, og tiltak for støtte til etablering må styrkes. Fylkespartistyrets innstilling til årsmøte: Viser til fylkespartistyrets forslag vedrørende boligpolitikk. Foreslår forslaget oversendt redaksjonskomiteen for politiske saker. 10

11 Forslag 18 Forslagsstiller Drammen Arbeiderparti Bedre kontroll med useriøs utleie av boliger, og oppfølging av innvandrere i Drammen. Begrunnelse: Vi har sett eksempel på helt skandaløs utleie av boliger, og kommunen må innskjerpe eller innføre ordninger som forhindrer dette. Fylkespartistyrets innstilling til årsmøte: Forslaget oversendes Drammen Arbeiderparti og Drammen Arbeiderpartis bystyregruppe. Forslag 19 Forslagsstiller hol Arbeiderparti HARDANGERVIDDATUNNEL Gode samferdselsårer er viktige for hele Buskerud. Sikre vinteroverganger til Vestlandet er viktige for næringslivet. Hol Ap ber om at Buskerud Arbeiderparti støtter arbeidet med å realisere Hardangerviddatunnellen. Første steg på vegen er å gjennomføre en konseptvalgutredning, KVU. 11

12 Forslag 20 Forslagsstiller: Fylkespartistyret NYTT SYKEHUS I BUSKERUD O SITUASJONEN I VESTRE VIKEN HF Fylkespartistyret viser til Buskerud Arbeiderpartis enstemmige representantskapsvedtak av om Nytt sykehus i Buskerud og protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF av der regjeringens oppdrag til helseforetaket vedrørende nytt sykehus i Buskerud blir gitt.: NYTT SYKEHUS I BUSKERUD Buskerud Arbeiderparti har pekt på området rundt Drammen Sykehus som det antatt beste alternativet for nytt samlokalisert områdesykehus for vår region. Regjeringen har bedt Vestre Viken HF utrede sykehusutbygging på området rundt Drammen sykehus. Vestre Viken HF offentliggjorde i oktober en mulighetsanalyse for utbygging av Drammen sykehus til et moderne samlokalisert områdesykehus for vår region. Mulighetsanalysen viser at det er mulig å oppgradere og bygge ut Drammen sykehus til et moderne, samlokalisert sykehus. Drammen kommune har så langt gjort nødvendige vedtak for å legge til rette for en slik sykehusutbygging. Når staten skal gjøres investeringer for over 500 millioner kroner, skal det utredes et 0-alternativ og i tillegg flere alternative løsninger. Dette for å sikre at offentlige midler brukes riktig. I forbindelse med det videre utredningsarbeidet for nytt sykehus i Buskerud vil Buskerud Arbeiderparti anbefale regjeringen å gi Helse Sør Øst HF/Vestre Viken HF i oppdrag å utrede følgende alternative løsninger i tillegg til utbygging på eksisterende sykehustomt i Drammen: Samlokalisert moderne områdesykehus for psykiatri og somatikk på Sundland i Drammen. Forutsetter at eksisterende sykehusstruktur opprettholdes, men at dagens sykehusområde i Drammen frigis/avvikles. Samlokalisert moderne områdesykehus for psykiatri og somatikk på Ytterkollen i Nedre Eiker. Forutsetter at eksisterende sykehusstruktur opprettholdes, men at dagens sykehusområde i Drammen frigis/avvikles. Samlokalisert moderne områdesykehus for psykiatri og somatikk i Øvre Eiker. Forutsetter at eksisterende sykehusstruktur endres slik at det nye sykehuset også får lokalsykehusfunksjon for Kongsberg og Numedal

13 Fylkesstyret mener det er naturlig at årsmøtet gjør et vedtak som stadfester 13

14 fylkespartiets holdning i sykehussaken, og mener representantskapets vedtak av bør legges til grunn for et slikt vedtak. Flkespartistyrets innstilling til årsmøtet: Forslag 21 Forslagsstiller: Fylkespartistyret NØDVENDIG MED NYE GREP I BOLIGPOLITIKKEN! Buskerud Arbeiderparti mener det nå må tas nye grep i boligpolitikken slik at alle som trenger det får tilgang til en bolig av akseptabel standard. Med Arbeiderpartiet i regjering er bostøtten forbedret og rekordmange benytter seg av startlånsordningen. Den sosiale boligpolitikken styrket, men nye skritt må tas for å nå målet om at alle skal ha tilgang til en bolig av akseptabel standard. Det bygges for lite, prisene stiger, folk har for mye gjeld, og det stilles tøffe og for mange uoverkommelige egenkaptialkrav som gjør det umulig å etablere seg med egen bolig. Norge har i dag et ekstremt liberalisert boligmarked. Det finnes knapt andre land som har tilsvarende lite regulering. Buskerud Arbeiderparti mener det er behov for sterkere politisk styring og et bredere politisk engasjement i boligpolitikken både nasjonalt og lokalt for å sikre tilgangen til rimelig boliger for vanlige folk. Det bygges for få boliger i Norge. Folketallet i Norge runder straks 5 millioner. Skal alle få bolig, må det bygges hvert år særlig i de regionene som vokser raskest. De siste årene har boligbyggingen ligget langt under dette nivået. Dette er ikke holdbart. Boligknapphet i kombinasjon med et lavt rentenivå, høye lønninger og god tilgang på kreditt har gitt stort prispress i boligmarkedet. På få år er boligprisene mangedoblet. Utfordringene er størst i pressområder, som også inkluderer store deler av vår region. Den galopperende prisveksten vi har sett de siste årene mange steder er bra for dem som allerede eier bolig, men gjør det vanskeligere for unge og enslige å etablere seg i boligmarkedet, gjør at flere har en ustabil bosituasjon, og kan over tid bidra til at personer med helt alminnelige inntekter presses ut av de sterkeste vekstområdene. Buskerud Arbeiderparti vil ikke sitte stille og se på en utvikling hvor arbeidstakere innenfor samfunnskritiske områder som eksempelvis helse, politi, brann og skole ikke har råd å til å bo der de skal jobbe. Kommuner som ikke legger til rette for boligbygging viser mangel på samfunnsansvar! For eksempel er Drammen for tiden den storbyen i landet med høyest prisvekst. Etter tolv år med høyrestyre har det ikke skjedd noen ting for å bedre situasjonen. Dette er sterkt kritikkverdig! Det må vises politisk vilje lokalt for å sikre alle innbyggere tilgang på gode boliger. Mange kommuner er samtidig for dårlige på arealplanlegging, mangler oversikt over tomtereserver og har altfor treg byggesaksbehandling. For mange prosjekter blir også liggende i påvente av høyere boligpriser, selv om byggetillatelsen er gitt. Alt dette hemmer tilstrekkelig boligbygging. Buskerud Arbeiderparti vil peke på at infrastrukturutbygging gjør større arealer tilgjengelig for pendling. Avstanden mellom jobb og hjem for folk er avgjørende for behovet for boligbygging. Det må derfor legges bedre til rette for økt boligbygging rundt kollektivknutepunktene, og infrastrukturbygging må brukes til å legge til rette for ny boligbygging. 14

15 Buskerud Arbeiderparti ønsker en offensiv boligpolitikk og vil derfor: Styrke og utvide Husbankens støtte- og låneordninger til sosial boligbygging. Støtte innføringen av et nytt bredere og rettighetsbasert statlig sikret startlån for alle førstegangsetablerere. At staten etablerer nye gunstigere utlånsordninger for reising av prisregulerte utleieboliger. Lovpålagt krav om boligplaner i alle kommuner for å sikre tilgang til boliger for alle aktuelle befolkningsgrupper. Ha sterkere politisk styring og bedre samordning av boligbyggingen både fra statlig og kommunalt nivå for å øke boligbyggingen. At infrastrukturutbygging ses i sammenheng med boligbygging, og bidrar til å støtte opp om denne. Forslag innkommet etter vedtektsfestet forslagsfrist legges frem for årsmøtet her på mittarbeiderparti.no til orientering. Samtlige forslag er gitt følgende innstilling fra fylkespartistyret: Forslaget oversendes det nye fykespartistyret for behandling i styret og eventuelt representantskapet. Til orientering: Selv om vedtektene setter krav til innlevering av forslag til behandling i årsmøtet kan forslag knyttet til dagsaktuelle saker / forslag reist av årsmøter/ medlemsmøter som er avholdt etter forslagsfristen, men før årsmøtet selvfølgelig reises i den politiske debatten på årsmøtet. Årsmøtet kan fatte vedtak om å oversende slike forslag til redaksjonskomiteen. 15

UTTALELSER VEDTATT AV ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 09. 10. MARS 2013

UTTALELSER VEDTATT AV ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 09. 10. MARS 2013 UTTALELSER VEDTATT AV ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 09. 10. MARS 2013 1) Ny vekst og utvikling for Oppland Oppland er et fylke med store variasjoner og store avstander. Næringslivet består av sterke industriklynger,

Detaljer

Manifest Næring og Samferdsel AUF i Rogaland

Manifest Næring og Samferdsel AUF i Rogaland 1 2 3 4 5 6 7 Manifest Næring og Samferdsel AUF i Rogaland 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Omstrukturering

Detaljer

UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI

UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI 1 UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI 2012 2 ORGANISASJONSUTTALELSE Vi bygger framtida Oppland Arbeiderparti opplevde som de andre fylkespartiene i Ap i 2011 en sterk medlemsvekst. Totalt

Detaljer

Innkomne forslag til årsmøte 2014,

Innkomne forslag til årsmøte 2014, 1 2 Innkomne forslag til årsmøte 2014, Telemark Arbeiderparti 3 INTERNASJONALT: 4 5 6 AUF i Telemark FORSLAG 1 - Midtøsten: 7 8 9 10 11 12 13 Det må utformes en aktiv anbefaling til næringslivet fra norske

Detaljer

Kommunestruktur. Samferdsel

Kommunestruktur. Samferdsel Kommunestruktur Det er en ønsket utvikling at Norge får en kommunestruktur med færre og større kommuner for å sikre gode og likeverdige velferdstjenester over hele landet. Små fagmiljøer kan bidra til

Detaljer

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet Innkomne forslag Innstilling til landsmøtet Innhold Innhold... 1 Utdanning... 2 Barn og familie... 52 Kultur... 69 Utenriks og forsvar... 80 Sosiale saker... 132 Arbeid... 144 Helse... 162 Inkludering...

Detaljer

Høringssvar til rapporten om. framtidig skolestruktur. Sør-Aurdal. fra. Hedalen bygdeutvalg

Høringssvar til rapporten om. framtidig skolestruktur. Sør-Aurdal. fra. Hedalen bygdeutvalg Høringssvar til rapporten om framtidig skolestruktur i Sør-Aurdal fra Hedalen bygdeutvalg Sendt til: Saksutreder Inger Randi Islandsmoen Kleven Kopi til: Rådmannen Ordføreren Kommunestyrets medlemmer Utvalgte

Detaljer

BOLIGBYGGING - ET POLITISK ANSVAR

BOLIGBYGGING - ET POLITISK ANSVAR - 1 - BOLIGBYGGING - ET POLITISK ANSVAR Norsk boligpolitikk har vært vellykket. De fleste bor godt i Norge. Boligstandarden er høy og de fleste eier sin egen bolig. De siste årene har imidlertid boligprisene

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

Innst. S. nr. 229. (2003 2004) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen. Innstilling fra kommunalkomiteen om boligpolitikken

Innst. S. nr. 229. (2003 2004) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen. Innstilling fra kommunalkomiteen om boligpolitikken Innst. S. nr. 229 (2003 2004) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen St.meld. nr. 23 (2003-2004) Innstilling fra kommunalkomiteen om boligpolitikken INNHOLD 1. Innledning... 5 1.1 Sammendrag...

Detaljer

Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2015 14.-15.mars, Clarion Tyholmen hotell, Arendal Årsmøtedokumenter

Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2015 14.-15.mars, Clarion Tyholmen hotell, Arendal Årsmøtedokumenter Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2015 14.-15.mars, Clarion Tyholmen hotell, Arendal Årsmøtedokumenter 1 2 Årsmøte i Aust-Agder Arbeiderparti 2015 Lørdag 14. og søndag 15. mars 2015 Clarion Tyholmen Hotell,

Detaljer

Framtidas lokalsamfunn. Kunnskapsbaserte - Kunnskapsrike Kunnskapssøkende

Framtidas lokalsamfunn. Kunnskapsbaserte - Kunnskapsrike Kunnskapssøkende Framtidas lokalsamfunn Kunnskapsbaserte - Kunnskapsrike Kunnskapssøkende Forslag til Arbeiderpartiets lokalpolitiske plattform 1.mai 2014 1 Framtidas lokalsamfunn... 3 Demokrati... 4 Kommunen som arbeidsgiver...

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015 Hoveddelen 4 KOMMUNEPLANENS HOVEDGREP Gjennom kommuneplanen har Oppegård kommune lagt opp til en > Bærekraftig utvikling med respekt for grønne verdier > Moderat vekst

Detaljer

Årsmøte 2012 Oppland Ap vedtatte uttalelser.

Årsmøte 2012 Oppland Ap vedtatte uttalelser. 1 Årsmøte 2012 Oppland Ap vedtatte uttalelser. 1: NÆRING OG ARBEID Oppland arbeiderparti har startet arbeid for å få til en Innlandsoffensiv, som vil konkretisere et løft for innlandsnæringene. Arbeidet

Detaljer

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 12. 13. mars 2011

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 12. 13. mars 2011 Årsmøte Oppland Arbeiderparti 12. 13. mars 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE Dags- og forretningsorden... s. 4 Fullmakter til årsmøtet i Oppland Arbeiderparti... s. 4 Innkomne forslag politiske og organisatoriske

Detaljer

Kompetansepolitisk manifest for Oppland Arbeiderparti

Kompetansepolitisk manifest for Oppland Arbeiderparti 1 Kompetansepolitisk manifest for Oppland Arbeiderparti Det er mye vi ikke vet om framtiden, men det vi vet er at vi vil trenge kunnskap. Kunnskap trumfer alt. Jens Stoltenberg, nyttårstalen, 01.01.2010

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 Velferd gir frihet... 3 2 Et livsløp... 4 2.1 Barndommen livets grunnmur... 5 2.2 Utdanning som døråpner... 9 2.3 Tak over hodet en rettighet...16 2.4 Arbeid til

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Forslag 1.1 Nominasjon til fylkestingsvalg... 3 Forslag 2.1 Nettbuss linje 9 Mysen-Oslo og linje 206 Mysen-Sarpsborg...

Innholdsfortegnelse: Forslag 1.1 Nominasjon til fylkestingsvalg... 3 Forslag 2.1 Nettbuss linje 9 Mysen-Oslo og linje 206 Mysen-Sarpsborg... Innholdsfortegnelse: Forslag 1.1 Nominasjon til fylkestingsvalg... 3 Forslag 2.1 Nettbuss linje 9 Mysen-Oslo og linje 206 Mysen-Sarpsborg... 4 Forslag 2.2 Åpen linje mellom Mysen St. og Sarpsborg St....

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014

Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014 Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014 22.-23.mars Clarion Tyholmen hotell, Arendal Årsmøtedokumenter 1 2 Årsmøte i Aust-Agder Arbeiderparti 2014 Lørdag 22. og søndag 23. mars 2014, Clarion Tyholmen Hotell,

Detaljer

Det blir avsatt inntil 15 mill. kr til å videreføre prøveprosjektene i 2011.

Det blir avsatt inntil 15 mill. kr til å videreføre prøveprosjektene i 2011. Landsmøte saker fra Hedmark Arbeiderparti 1.43. Ringsaker Arbeiderparti TT-ordningen TT-ordningen skal være lik for hele landet. Bruken av TT-ordningen er forskjellig, ikke bare fra kommuner innen ett

Detaljer

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden.

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 1 2 3 4 En ny arbeidsdag 5 6 7 8 9 10 11 12 Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE BARNEHAGEPLAN FOR SØR-VARANGER KOMMUNE 2008-2012 Grensesprengende barnehager i en grensesprengende kommune Vedtatt i kommunestyret 22.04.08, sak 018/08 Handlingsplanen rulleres hvert

Detaljer

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden.

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. En ny arbeidsdag Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 1 Innhold: Et anstendig arbeidsliv med plass til alle... 4 Et trygt arbeidsliv... 6

Detaljer

Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo. Færre tester, mer elevtid Forslagsstiller: Sentralstyret

Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo. Færre tester, mer elevtid Forslagsstiller: Sentralstyret Færre tester, mer elevtid Forslagsstiller: Sentralstyret SV vil jobbe for en ny skoledag med flere lærere, fysisk aktivitet, sunn mat og hjelp til å gjøre leksene ferdig på skolen. Vi mener at flere tester

Detaljer

Vedtatte uttalelser ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 07. 08. MARS 2015

Vedtatte uttalelser ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 07. 08. MARS 2015 Vedtatte uttalelser ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 07. 08. MARS 2015 1. Et retningsvalg for Oppland Gode på å dele, utjevne forskjeller og på å sikre deltakelse. Fellesskap gir trygghet og styrke. Små forskjeller

Detaljer

Fremtiden begynner i dag

Fremtiden begynner i dag 1 2 3 4 Senterungdommens Stortingsvalgprogram 2013-2017 5 6 7 8 Fremtiden begynner i dag 9 10 - Ikke til høyre, ikke til venstre, men fremover 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 Fremtiden Fordeling

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer