INNKOMNE FORSLAG POLITISKE SAKER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKOMNE FORSLAG POLITISKE SAKER"

Transkript

1 INNKOMNE FORSLAG POLITISKE SAKER Forslag 1. Forslagsstiller: Ringerike Arbeiderparti Lov om meldeplikt ved nedleggelse av næringsverksemd (omstillingslova) Bakgrunn Norske Skog vedtok den 8. desember 2011 at produksjonen ved Follum i Ringerike Kommune skal avvikles. På grunnlag av melding om mulig nedleggelse innkalte og avholdt Buskerud fylkeskommune drøftingsmøter, jfr. omstillingsloven. Poenget med loven er angivelig at fylkeskommunen skal, sammen med deltakerne, kartlegge og vurdere tiltak for videre drift eller andre alternativer til å legge ned bedriften. Videre heter det i loven at i drøftingene skal en alltid vurdere kompensasjons- og omstillingsmuligheter for de ansatte og mulige tiltak for lokalsamfunnet. Erfaringene etter dette viser at anvendelse av omstillingsloven i liten eller ingen grad har noe for seg. Fylkeskommunen er ikke tilstilt ressurser, kompetanse eller virkemidler til å kunne gjennomføre reelle drøftinger om utfordringer og tiltak som følger av en nedleggelse. Det er åpenbart at omstillingsloven slik den både fremstår og praktiseres har et ensidig fokus på bedriftseierens vilje og i liten eller ingen grad om de poenger som loven tar sikte på å ivareta i drøftingsprosesser. Kombinasjonen bedriftseierens vilje som avgjørende for utfallet, sammenholdt med at fylkeskommunen etter den samme lov i realiteten er satt i en maktesløs posisjon innebærer at loven i praksis ikke har noen reell misjon. Loven skaper forventinger men utover det er det helt opp til bedriftseieres vilje hva gjelder utfall. Forslag Ringerike Arbeiderparti foreslår at Buskerud Arbeiderparti tar initiativ til evaluering og revisjon av Lov om meldeplikt ved nedleggelse av næringsverksemd. Ringerike Arbeiderparti mener at formålet med revisjon må være å forsterke fylkeskommunens rolle, ressurser, kompetanse og virkemiddelapparat i situasjoner hvor mulig nedleggelse av virksomhet er meldt. I dette ligger også at norske 1

2 lover og regler som knytter seg til dette med nedleggelser harmoniseres eventuelt forsterkes med tilsvarende i andre Europeiske land. Fylkesstyrets innstilling til årsmøtet: Støtter intensjonen i forslaget og viser til fylkestingsgruppas engasjement i saken. Forslaget foreslås oversendt til redaksjonskomiteen for politiske saker. Forslag 2 Forslagsstiller: Hurum Arbeiderparti Norge har behov for annen industri enn den som er oljebasert. Med utgangspunkt i de utfordringene øvrig industri i Norge har, gjennom den økonomiske situasjonen i Europa, har vi i Buskerud et særskilt ansvar for at landet følger opp og bistår treforedlingsindustrien. Vi mener Norge bør utvikle flere verktøy i verktøykassa med bl.a. følgende tiltak: Sikre norsk eierskap ved bl.a. å etablere et investerings- og kapitalfond Støtte forskning innen treforedling Transporttiltak tiltak som f eks å tilrettelegge for mer sjøtransport, tillate samme lengde kjøretøy som våre naboland, og veg- og jernbaneutvikling som også fremmer transport av gods Kompensasjonstiltak for manglende el-sertifikats ordning for gammel produksjon ved Sødra Cell Tofte (jf BAP årsmøte vedtak 2010) Støtter intensjonen i forslaget. Foreslår forslaget oversendt til redaksjonskomiteen for politiske saker. Forslag 3 Forslagsstiller: Nore og Uvdal Arbeiderparti EIENDOMSSKATT PÅ KRAFTVERK Gjennom EUs fornybardirektiv står Norge foran en ny vannkraftepoke. Mange kommuner har allerede avstått store deler av sine vassdragsressurser. Skal ytterligere deler av norsk natur stilles til rådighet for vannkraftutbygging krever det tilslutning fra de berørte distrikter. Eiendomsskatt på ikke-flyttbare driftsmidler er en fremtidsrettet skatteordning, og eiendomsskatt basert på reelle markedsverdier vil gi vertskommunene nødvendige insentiver til fortsatt å stille sin naturkapital til disposisjon for nye utbygginger. Gjeldende regler for eiendomsskatt på store kraftanlegg har låst eiendomsskatten til et gitt nivå, uavhengig av endrede markedsforhold og uavhengig av anleggenes 2

3 reelle verdier. Det var bred enighet på Stortinget under vedtakelsen av kraftskattereformen at eiendomsskatten skal gjenspeile faktiske markedsverdier av anleggene. Eiendomsskatt er den eneste lokale beskatningsordningen av noen betydning. Store vannkraftanlegg tar i bruk lokale naturressurser, og gjennom eiendomsskatten mottar vertskommunene en andel av den verdiskapingen som deres naturressurser gir grunnlag for. Fordelingen av verdiskapingen mellom eiere, staten og vertskommunene må ta utgangspunkt i kraftanleggenes reelle verdier til enhver tid. Nore og Uvdal Arbeiderparti mener derfor makstaket på eiendomsskatt på kraftverk må fjernes. Fylkespartistyrets innstilling: Viser til regjeringens igangsatte prosess rundt dette. Foreslår forslaget oversendt til redaksjonskomiteen for politiske saker Forslag 4 Forslagsstiller: Ringerike Arbeiderparti Infrastrukturtiltak rundt Ringeriksregionen Ringerike Arbeiderparti vil peke på viktigheten rundt infrastrukturen i Ringerikesregionen. (E-16, R7, ringeriksbanen og veipakke Hønefoss by.) Ringerike Arbeiderparti slutter seg til vedtak i Ringeriksregionen, og som Buskerud Arbeiderparti har sagt seg enige i. Denne saken er viktig for Ringeriksregionen, og Hønefoss er et knutepunkt for effektive transportløsninger mellom øst og vest. Ringerike Arbeiderparti slutter seg til samferdselsdepartementets forslag om alternativ organisering og finansiering av prosjektet. Planleggingen av Ringeriksbanen må ikke forsinke utviklingen av E-16 prosjektet. Ringerike Arbeiderparti forventer at de fire nevnte prosjekter omtales i NTP. Arbeiderpartiet styrker det videre samarbeidet med Hallingdalsregionen og vestlandskommunene. Intensjonen i forslaget støttes. Forslag 5 Forslagsstiller: AUF i Buskerud Kollektivtrafikk 3

4 Busstilbudet i store deler av fylket trenger opprustning, Buskerud Arbeiderparti mener at det i tettbebygde strøk med innbyggertall på over 5000 minst burde gå en buss i halvtimen fra klokken i hverdagene og et noe redusert tilbud i helgene. Det bør også eksistere et tilfredsstillende nattbusstilbud til og fra bykjernene i helgene mellom klokken ett og tre. Også i mindre tettbebygde strøk også det burde eksistere et minimum av kollektivtilbud med daglige ruter til og fra nærmeste kollektive knutepunkt. Dette for å sikre innbyggerne et alternativ til bil også i distriktene. Jernbanen er det det viktigste og mest miljøvennlige transportmidlet på fastlandet. Buskerud Arbeiderparti er fornøyd med regjeringens satsning på jernbane, men ønsker fortsatt en større satsning enn det som er i dag. Derfor må også vei og bane likestilles i NTP. Ved et godt utbygd jernbanenett kan man senke bruken av privat- og godstransport på vei betraktelig og dermed spare både veiene og miljøet for slitasje. Jernbanen er også blant de mest trafikksikre reisemåtene i verden og gjør langt mindre inngrep i naturen en hva en trafikkert motorvei gjør. Buskerud Arbeiderparti ser på jernbanen som et av de viktigste verktøyene for å få ned miljøutslippene i transportsektoren og er derfor også et naturlig satsningsområde. Et viktig tiltak for å få folk til å reise kollektivt, er at det er billig og enkelt. Gjennom gode rabattordninger sikrer vi at enkeltmenneskets bruk av kollektivtrafikk ikke skal være avhengig av størrelsen på lommeboka. I Norge har vi en myndighetsalder og Buskerud Arbeiderparti mener at barn skal være barn, og burde få barnebillett så lenge man ikke har nådd myndighetsalderen. Ungdomskortet er et av de tiltakene som best sikrer at ungdom bruker kollektivtrafikken fremfor privatbilismen. Buskerud Arbeiderparti ønsker å opprettholde den rimelige prisen og utvide kollektivområdene kortet gjelder. Nattbussen og alle Timeekspressens avganger i Buskerud burde også innlemmes i ungdomskortet i tillegg til regiontogene innenfor fylket. Buskerud Arbeiderparti mener dessuten at Ungdomskortet skal gjelde for all ungdom opp til og med 25 år som er i en utdanningssituasjon og bør lettere kombineres med Ruter-systemet. Buskerud Arbeiderparti mener: det i tettbebygde strøk skal være 30 minutters bussavganger kollektivsatsningen i grisgrendte strøk må forbedres dobbeltspor må være standard på alle jernbanestrekninger med minst 40 passerende tog per dag og dobbeltspor Drammen Kongsberg må prioriteres høyt høyhastighetsbane må på plass mellom de største byene og på områder med stor flytrafikk antall tonn gods som blir fraktet på bane må tredobles innen utgangen av 2050 kapasitetsutnyttelsen på jernbanelinjene mellom storbyene må økes betraktelig barnebilletten på buss og tog skal gjelde frem til myndighetsalder nattbussen og alle Timeekspressens avganger burde innlemmes i ungdomskortet Ungdomskortet også skal gjelde på regiontog innenfor Buskerud Ungdomskortet skal gjelde for alle opp til og med 25 år som er i en 4

5 utdanningssituasjon, og fungere i samsvar med Ruter Viser til fylkesvalgprogrammets offensive målsettinger for kollektivtrafikktilbudet i Buskerud. Forslaget tar opp mange av disse målsettingene. Forslag 6 Forslagsstiller: Nore og Uvdal Arbeiderparti SNØSKUTERLØYPER Nore og Uvdal Arbeiderparti ber om fortgang i arbeidet med revidering av motorferdselloven. Loven må endres slik at den enkelte kommune får mulighet til å åpne for rekreasjonskjøring med snøskuter i egne løyper, noe som vil øke tilgjengeligheten på naturopplevelser for flere. Forslaget støttes. Forslag 7 Forslagsstiller: Nore og Uvdal Arbeiderparti NYTT SYKEHUS I BUSKERUD Nore og Uvdal Arbeiderparti ber om at arbeidet med avklaring av plassering av et nytt områdesykehus intensiveres. Et moderne områdesykehus må omfatte både somatikk og psykiatri. Det er positivt at det nå bes om en utredning av områdesykehus for psykiatri og somatikk også i Øvre Eiker. Dette alternativet forutsetter at eksisterende sykehusstruktur endres slik at det nye sykehuset også får lokalsykehusfunksjon for Kongsberg og Numedal. Det presiseres at sjøl om et nytt sykehus skulle bli lagt til Øvre Eiker, må Kongsberg sykehus bestå med de funksjoner som sykehuset har pr i dag til et nytt sykehus er på plass. Viser til representantskapets nylige vedtak ang. nytt sykehus i Buskerud. Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for politiske saker som bes utarbeide et helhetlig forslag til uttalelse om sykehus i Buskerud. 5

6 Forslag 8 Forslagsstiller: Ringerike Arbeiderparti Opprettelse av mobbeombud i hver kommune I Ringerike kommune har vi hatt 2 store medieoppslag det siste året, om barn som mobbes ut av skolen. Dette er ikke er de eneste tilfellene i Ringeriksskolen, og vi er redde det er toppen av det berømte isfjellet - ikke bare i vår kommune. Nesten daglig kan vi lese om barn som mobbes, og undersøkelser som viser at mobbingen ikke avtar men heller tiltar i omfang. Som ansvarlige politikere vil vi ikke stå og se på at barnas liv og helse settes i fare, i et skolesystem hvor alskens mobbeplaner ikke fungerer som de skal! I de verste tilfellene foregår mobbingen gjennom flere år, og samarbeidet mellom foreldre, skole, PPT har vært prøvd ut også over flere år. I løpet av denne tiden dette pågår, får barna ofte store fysiske og psykiske plager. Det er ikke uvanlig at barnet blir suicidal. Så dette handler i ytterste konsekvens om et barns liv og helse! De familier som opplever denne typen kriser blir ofte utmattet over tid, og barn og foreldre klarer ikke å håndtere situasjonen godt nok eller "stå hele løpet ut". Det er heller ikke alle foreldre som har kapasitet, kunnskap og ressurser nok til å klare å hamle opp med et skolesystem som ikke fungerer. Barnet og foreldrene trenger et MOBBEOMBUD til å tale sin sak! Det er en stor risiko og antakelig en stor sannsynlighet for, at disse barna senere vil kunne falle utenfor utdanningssystemet, og i voksen alder blir sosialhjelpsmottakere og/eller uføretrygdet. Dette handler derfor i ytterste konsekvens om å sikre barna et fremtidig verdig liv, og en mulighet til å kunne klare seg selv. Dette er et samfunnsproblem - og problemet må løses i skolen i dag! Vi trenger derfor et MOBBEOMBUD som skal sikre en forsvarlig gjennomføring av grunnskolen for det enkelte barnet - i de tilfeller hvor skolen i samarbeid med foreldre og andre instanser, ikke har klart å hindre at mobbingen fortsetter eller barnets helse ikke ivaretas godt nok. Retningslinjer for ombudrollen må utarbeides. Vi tenker oss en ordning hvor MOBBEOMBUDET er direkte underlagt Barneombudet. MOBBEOMBUDET skal fungere som barnets og foreldrenes "advokat" og sikre at det iversettes tiltak og tilrettelegges ordninger som gjør det mulig å gjennomføre grunnskolen på en forsvarlig måte - om så utenfor skolens lokaler. Uansett hvor og hvordan undervisningen foregår, vil skolen/kommunen være ansvarlig for gjennomføringen. 6

7 Dette handler om et vern av barnet, men det anbefales absolutt ikke at ordningen underlegges eller knyttes til barnevernet. MOBBEOMBUDET må være en nøytral part med statlige fullmakter, og ikke ett kommunalt ansatt ombud. MOBBEOMBUDET bør være "Barneombudets forlengede arm" ut i den enkelte kommune. Intensjonen i forslaget støttes. Forslag 9 Forslagsstiller: AUF i Buskerud Rådgivningstjenesten Elever i grunnskolen og videregående opplæring skal være godt informerte om valg av studieretning og fag. Det er skolenes rådgivningstjeneste som skal stå for denne informasjonen. Buskerud Arbeiderparti ønsker en egen rådgiverutdanning på høyskolenivå, slik at yrket blir profesjonalisert. Det skal heller ikke være noen forutsetning at rådgiverne kommer fra skoleverket. Rådgivningstjenesten må styrkes via økt bemanning, og det må være hyppig og jevnlig etterutdanning av rådgivere for å sikre en omfattende og trygg ordning. Rådgiverne må også hospitere i arbeidslivet. Buskerud Arbeiderparti vil ha karriereveiledning hver termin fra og med 8. klasse og ut utdanningsløpet. Det er ressursbesparende både for samfunnet og for eleven selv at vi får rett person på rett linje med en gang. Dessuten bør ikke en rådgiver være i en undervisningssituasjon på samme skole som de fungerer som rådgiver da dette kan føre til at elever vegrer seg for å ta opp problemer på sin egen skole. For best mulig oppfølging og tilrettelegging er det viktig med god og regelmessig kontakt mellom rådgivere innad i Buskerud. Fylkespartiets innstilling til årsmøtet: Viser til fylkesvalgprogrammets formuleringer og støtter intensjonen i forslaget. Forslag 10 Forslagsstiller: Hurum Arbeiderparti Arbeide for å avskaffe obligatorisk sidemålsundervisning i skolen. Begrunnelse: Ønsker ikke å avskaffe nynorsk/bokmål i skolen men det bør være valgfritt, og opp til enhver kommune å bestemme. Kommunen må få bestemme selv om de vil ha undervisning i nynorsk eller bokmål, og at elevene som velger nynorsk som hovedmål må få velge om de vil ha bokmål 7

8 som sidemål. Forslag 11 Forslagstiller AUF i Buskerud Kulturkort Buskerud Arbeiderparti ser på kulturkortet som et glimrende tilbud, og mener det må gjenopprettes og utvides. Kulturkortet gjør det billigere for ungdom å oppleve kulturtilbud i Buskerud fylke. Buskerud Arbeiderparti mener kultur er viktig, og ønsker å gjenopprette og videreutvikle ordningen de borgerlige partiene la ned i Desember. Vi ønsker å se på muligheter for utvidelse i tråd med hva de har gjort i Ålesund, der de tilbyr et antall gratis kulturaktiviteter for ungdom med opplevelseskort (deres svar på kulturkort), og har gitt ut gratis opplevelseskort til ungdom fra lavinntektsfamilier. Buskerud Arbeiderparti mener kulturaktiviteter må bli lettere tilgjengelig for ungdom, og at ingen skal holdes ute basert på kjønn, religion, etnisk bakgrunn eller økonomi. Buskerud Arbeiderparti ønsker også at kulturkortets øvre aldersgrense skal økes fra 20 til 25 år. Buskerud Arbeiderparti mener: Kulturkortet i Buskerud må gjenopprettes og utvides Intensjonen i forslaget støttes. Oversendes redaksjonskomiteen for politiske saker. Forslag 12 Forslagsstiller Kongsberg AP Ja til kvinnelig verneplikt! Forsvaret er en organisasjon i sterk endring. Dette innebærer at organisasjonens behov for kompetanse og kunnskap også endrer seg. Det er en utfordring at Forsvaret i for stor grad rekrutterer like mennesker. Både kvinner og minoriteter er underrepresentert i dag. I internasjonale sammenheng kommer Norge godt ut på statistikker om kvinnelig deltakelse i arbeidslivet. Det er færre og færre jobber i Forsvaret som forutsetter at man skal gå langt med tung sekk på ryggen. Det nye innsatsforsvaret forutsetter en høy grad av system- og helhetsforståelse. Forsvaret trenger også mangfold nå vi deltar i internasjonale operasjoner og de siste årene er det satt fokus på kvinner i krig og konflikt. Kvinnelige soldater får lettere kontakt med den kvinnelige lokalbefolkningen når de er på utenlandsoppdrag. Halvparten av befolkningen er kvinner, da må også forsvaret være en organisasjon som speiler samfunnet. 8

9 På tross av mange tiltak rekrutterer forsvaret for dårlig blant kvinner, og forsvaret er for lite flinke til å beholde kvinnelig kompetanse. Erfaringene så langt med kvinnelig sesjonsplikt er så langt små men viser ikke tilstrekkelig endring. Hvis vi skulle innført verneplikt for første gang i 2012 er det ingen tvil om at vi ville innført verneplikt for begge kjønn. Det er derfor på tide å innføre verneplikt også for kvinner. Forslag 13 Forslagsstiller Drammen AP Forandre grunnloven for å samsvare med menneskerettighetene Begrunnelse: En rekke paragrafer er ikke i samsvar med FNs menneskerettserklæring av 1948 med tillegg og Europarådets menneskerettighetserklæring av 1950 med tillegg, som Norge har adoptert. Forslag 14 Forslagsstiller Drammen AP Skille kirke og stat: Begrunnelse: Dette har sammenheng med punkt 1 om menneskerettighetene i grunnloven, men på grunn av forliket i Stortinget vil vi fortsatt ha stats-kirke inntil videre. Partiprogrammet bør si klart fra at vi ønsker å skille stat og kirke, selv om det er inngått et forlik i Stortinget. Viser til landsmøtevedtak i 2011 og pågående prosess rundt dette spørsmålet. Forslag 15 Forslagsstiller Drammen AP Forandre loven om alternativ behandling, for å forhindre at syke mennesker utsettes for useriøse og kostbare tilbud og i beste fall virkningløs behandling. 9

10 Begrunnelse: Bondevik II-regjeringen innførte i 2004 «Loven om alternativ behandling ved sykdom mv.», som erstattet den eksisterende så kalte «kvakksalverloven» av 19. juni Dette medførte en sterk øking av bruken av useriøse og i mange tilfeller rådyre og/eller skadelige tilbud. Fylkespartistyret støtter tiltak for bekjempelse av useriøse og i mange tilfeller rådyre og / eller skadelige behandlingstilbud. Forslag 16 Forslagsstiller Drammen AP Preimplantasjonsdiagnostikk (PGD) skal kunne utføres i Norge i forbindelse med alvorlige arvelige sykdommer, og antall behandlinger med offentlig støtte bør utvides fra tre til fem: Begrunnelse: PGD er en undersøkelse for å se om et befruktet egg er friskt før det settes inn i livmoren («prøverørsbefruktning», In Vitro-fertilisering, IVF). Slik diagnostikk utføres ikke i Norge, men f eks i vårt naboland Sverige. Dette medfører at man i Norge må vente til uke 12 for å ta prøver, og ved konstatert sykdom blir det sen abort. Dette gir unødvendige psykiske belastninger på foreldre i ventetiden, og ved abort ytterligere psykiske belastninger og risiko for komplikasjoner. Forslaget tar opp to sentrale viktige helsepolitiske spørsmål. Styret mener forslagene er for lite belyst slik de nå ligger og anbefaler derfor forslaget oversendt det nye styret for videre bearbeidelse. Det ferdig bearbeidete og belyste forslaget legges frem på medlemsmøte for avgjørelse i forbindelse med prosessen rundt partiprogrammet Forslag 17 Forslagsstiller Drammen AP Det må innføres sterkere tiltak for å få bygget boliger som ungdom kan kjøpe eller leie, og tiltak for støtte til etablering må styrkes. Fylkespartistyrets innstilling til årsmøte: Viser til fylkespartistyrets forslag vedrørende boligpolitikk. Foreslår forslaget oversendt redaksjonskomiteen for politiske saker. 10

11 Forslag 18 Forslagsstiller Drammen Arbeiderparti Bedre kontroll med useriøs utleie av boliger, og oppfølging av innvandrere i Drammen. Begrunnelse: Vi har sett eksempel på helt skandaløs utleie av boliger, og kommunen må innskjerpe eller innføre ordninger som forhindrer dette. Fylkespartistyrets innstilling til årsmøte: Forslaget oversendes Drammen Arbeiderparti og Drammen Arbeiderpartis bystyregruppe. Forslag 19 Forslagsstiller hol Arbeiderparti HARDANGERVIDDATUNNEL Gode samferdselsårer er viktige for hele Buskerud. Sikre vinteroverganger til Vestlandet er viktige for næringslivet. Hol Ap ber om at Buskerud Arbeiderparti støtter arbeidet med å realisere Hardangerviddatunnellen. Første steg på vegen er å gjennomføre en konseptvalgutredning, KVU. 11

12 Forslag 20 Forslagsstiller: Fylkespartistyret NYTT SYKEHUS I BUSKERUD O SITUASJONEN I VESTRE VIKEN HF Fylkespartistyret viser til Buskerud Arbeiderpartis enstemmige representantskapsvedtak av om Nytt sykehus i Buskerud og protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF av der regjeringens oppdrag til helseforetaket vedrørende nytt sykehus i Buskerud blir gitt.: NYTT SYKEHUS I BUSKERUD Buskerud Arbeiderparti har pekt på området rundt Drammen Sykehus som det antatt beste alternativet for nytt samlokalisert områdesykehus for vår region. Regjeringen har bedt Vestre Viken HF utrede sykehusutbygging på området rundt Drammen sykehus. Vestre Viken HF offentliggjorde i oktober en mulighetsanalyse for utbygging av Drammen sykehus til et moderne samlokalisert områdesykehus for vår region. Mulighetsanalysen viser at det er mulig å oppgradere og bygge ut Drammen sykehus til et moderne, samlokalisert sykehus. Drammen kommune har så langt gjort nødvendige vedtak for å legge til rette for en slik sykehusutbygging. Når staten skal gjøres investeringer for over 500 millioner kroner, skal det utredes et 0-alternativ og i tillegg flere alternative løsninger. Dette for å sikre at offentlige midler brukes riktig. I forbindelse med det videre utredningsarbeidet for nytt sykehus i Buskerud vil Buskerud Arbeiderparti anbefale regjeringen å gi Helse Sør Øst HF/Vestre Viken HF i oppdrag å utrede følgende alternative løsninger i tillegg til utbygging på eksisterende sykehustomt i Drammen: Samlokalisert moderne områdesykehus for psykiatri og somatikk på Sundland i Drammen. Forutsetter at eksisterende sykehusstruktur opprettholdes, men at dagens sykehusområde i Drammen frigis/avvikles. Samlokalisert moderne områdesykehus for psykiatri og somatikk på Ytterkollen i Nedre Eiker. Forutsetter at eksisterende sykehusstruktur opprettholdes, men at dagens sykehusområde i Drammen frigis/avvikles. Samlokalisert moderne områdesykehus for psykiatri og somatikk i Øvre Eiker. Forutsetter at eksisterende sykehusstruktur endres slik at det nye sykehuset også får lokalsykehusfunksjon for Kongsberg og Numedal

13 Fylkesstyret mener det er naturlig at årsmøtet gjør et vedtak som stadfester 13

14 fylkespartiets holdning i sykehussaken, og mener representantskapets vedtak av bør legges til grunn for et slikt vedtak. Flkespartistyrets innstilling til årsmøtet: Forslag 21 Forslagsstiller: Fylkespartistyret NØDVENDIG MED NYE GREP I BOLIGPOLITIKKEN! Buskerud Arbeiderparti mener det nå må tas nye grep i boligpolitikken slik at alle som trenger det får tilgang til en bolig av akseptabel standard. Med Arbeiderpartiet i regjering er bostøtten forbedret og rekordmange benytter seg av startlånsordningen. Den sosiale boligpolitikken styrket, men nye skritt må tas for å nå målet om at alle skal ha tilgang til en bolig av akseptabel standard. Det bygges for lite, prisene stiger, folk har for mye gjeld, og det stilles tøffe og for mange uoverkommelige egenkaptialkrav som gjør det umulig å etablere seg med egen bolig. Norge har i dag et ekstremt liberalisert boligmarked. Det finnes knapt andre land som har tilsvarende lite regulering. Buskerud Arbeiderparti mener det er behov for sterkere politisk styring og et bredere politisk engasjement i boligpolitikken både nasjonalt og lokalt for å sikre tilgangen til rimelig boliger for vanlige folk. Det bygges for få boliger i Norge. Folketallet i Norge runder straks 5 millioner. Skal alle få bolig, må det bygges hvert år særlig i de regionene som vokser raskest. De siste årene har boligbyggingen ligget langt under dette nivået. Dette er ikke holdbart. Boligknapphet i kombinasjon med et lavt rentenivå, høye lønninger og god tilgang på kreditt har gitt stort prispress i boligmarkedet. På få år er boligprisene mangedoblet. Utfordringene er størst i pressområder, som også inkluderer store deler av vår region. Den galopperende prisveksten vi har sett de siste årene mange steder er bra for dem som allerede eier bolig, men gjør det vanskeligere for unge og enslige å etablere seg i boligmarkedet, gjør at flere har en ustabil bosituasjon, og kan over tid bidra til at personer med helt alminnelige inntekter presses ut av de sterkeste vekstområdene. Buskerud Arbeiderparti vil ikke sitte stille og se på en utvikling hvor arbeidstakere innenfor samfunnskritiske områder som eksempelvis helse, politi, brann og skole ikke har råd å til å bo der de skal jobbe. Kommuner som ikke legger til rette for boligbygging viser mangel på samfunnsansvar! For eksempel er Drammen for tiden den storbyen i landet med høyest prisvekst. Etter tolv år med høyrestyre har det ikke skjedd noen ting for å bedre situasjonen. Dette er sterkt kritikkverdig! Det må vises politisk vilje lokalt for å sikre alle innbyggere tilgang på gode boliger. Mange kommuner er samtidig for dårlige på arealplanlegging, mangler oversikt over tomtereserver og har altfor treg byggesaksbehandling. For mange prosjekter blir også liggende i påvente av høyere boligpriser, selv om byggetillatelsen er gitt. Alt dette hemmer tilstrekkelig boligbygging. Buskerud Arbeiderparti vil peke på at infrastrukturutbygging gjør større arealer tilgjengelig for pendling. Avstanden mellom jobb og hjem for folk er avgjørende for behovet for boligbygging. Det må derfor legges bedre til rette for økt boligbygging rundt kollektivknutepunktene, og infrastrukturbygging må brukes til å legge til rette for ny boligbygging. 14

15 Buskerud Arbeiderparti ønsker en offensiv boligpolitikk og vil derfor: Styrke og utvide Husbankens støtte- og låneordninger til sosial boligbygging. Støtte innføringen av et nytt bredere og rettighetsbasert statlig sikret startlån for alle førstegangsetablerere. At staten etablerer nye gunstigere utlånsordninger for reising av prisregulerte utleieboliger. Lovpålagt krav om boligplaner i alle kommuner for å sikre tilgang til boliger for alle aktuelle befolkningsgrupper. Ha sterkere politisk styring og bedre samordning av boligbyggingen både fra statlig og kommunalt nivå for å øke boligbyggingen. At infrastrukturutbygging ses i sammenheng med boligbygging, og bidrar til å støtte opp om denne. Forslag innkommet etter vedtektsfestet forslagsfrist legges frem for årsmøtet her på mittarbeiderparti.no til orientering. Samtlige forslag er gitt følgende innstilling fra fylkespartistyret: Forslaget oversendes det nye fykespartistyret for behandling i styret og eventuelt representantskapet. Til orientering: Selv om vedtektene setter krav til innlevering av forslag til behandling i årsmøtet kan forslag knyttet til dagsaktuelle saker / forslag reist av årsmøter/ medlemsmøter som er avholdt etter forslagsfristen, men før årsmøtet selvfølgelig reises i den politiske debatten på årsmøtet. Årsmøtet kan fatte vedtak om å oversende slike forslag til redaksjonskomiteen. 15

Kjære årsmøtedelegater og gjester!

Kjære årsmøtedelegater og gjester! 1 Kjære årsmøtedelegater og gjester! På vegne av fylkespartistyret har jeg gleden av å ønske hver og en av dere hjertelig velkommen til årsmøtet i Buskerud Arbeiderparti 2012. Buskerud Arbeiderparti har

Detaljer

Representantforslag. S (2015 2016)

Representantforslag. S (2015 2016) Representantforslag. S (2015 2016) fra stortingsrepresentanten(e) Helga Pedersen, Eirin Sund, Stein Erik Lauvås, Torstein Tvedt Solberg og Stine Renate Håheim Dokument 8: S (2015 2016) Representantforslag

Detaljer

INNKOMNE POLITISKE FORSLAG TIL ÅRSMØTET I STAVANGER ARBEIDERPARTI 2013

INNKOMNE POLITISKE FORSLAG TIL ÅRSMØTET I STAVANGER ARBEIDERPARTI 2013 INNKOMNE POLITISKE FORSLAG TIL ÅRSMØTET I STAVANGER ARBEIDERPARTI 2013 Forslag nr. 1 STUDENTBOLIGER Det må bygges flere studentboliger og som et minimum må takten øke fra dagens 1000 årlig til 2000. I

Detaljer

5 prioriterte saker. Ungdommens nasjonalforsamling 2010. 19. 21 september 2010

5 prioriterte saker. Ungdommens nasjonalforsamling 2010. 19. 21 september 2010 5 prioriterte saker Ungdommens nasjonalforsamling 2010 19. 21 september 2010 Obligatorisk førstehjelpsundervisning i skolen (Side 1) Nye regler for fravær (Side 2) Organisering av ungdommenes innflytelsesorgan

Detaljer

FORSLAG TIL ÅRSMØTET I SARPSBORG ARBEIDERPARTI

FORSLAG TIL ÅRSMØTET I SARPSBORG ARBEIDERPARTI FORSLAG TIL ÅRSMØTET I SARPSBORG ARBEIDERPARTI 5. MARS 2016 Side 1 av 7 FORSLAG 1: Forslagstiller: Fredrik Bjørnebekk-Waagen, fraksjonsleder og Tor Egil Brusevold, utvalgsleder utvalg for landbruk og teknikk

Detaljer

Full InterCity-utbygging til Lillehammer, Halden og Skien innen 2030

Full InterCity-utbygging til Lillehammer, Halden og Skien innen 2030 Full InterCity-utbygging til Lillehammer, Halden og Skien innen 2030 Dato xx/xx 2016 Navn,.. Tittel,.. Østlandssamarbeidet InterCity er vår tids Bergensbane Befolkningen øker raskest og mest på Østlandet

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15

Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Astri

Detaljer

MELD. ST. 33 ( ) NASJONAL TRANSPORTPLAN

MELD. ST. 33 ( ) NASJONAL TRANSPORTPLAN Transport- og kommunikasjonskomiteen Stortinget transport-kommunikasjon@stortinget.no Vår dato Vår referanse 23.04.2017 Høring NTP Deres dato 23.04.2017 Deres referanse HØRINGSINNSPILL MELD. ST. 33 (2016-17)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER.

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER. DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER. Møtedato: 07.05.2013 Fra saksnr.: 28/13 Fra/til kl. 17:00 17.20 Til saksnr.: 30/13 Møtested: Formannskapssalen Utvalgets

Detaljer

To temaer: Hvordan kan velforeningene bidra positivt innen området miljø- og samferdsel?

To temaer: Hvordan kan velforeningene bidra positivt innen området miljø- og samferdsel? Årsmøte i Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo Marianne Borgen, SVs gruppeleder og leder av bystyrets samferdselsog miljøkomite To temaer: Hvordan kan velforeningene bidra positivt innen området miljø-

Detaljer

NYTT DRAMMEN SYKEHUS- STATUSRAPPORTERING

NYTT DRAMMEN SYKEHUS- STATUSRAPPORTERING NYTT DRAMMEN SYKEHUS- STATUSRAPPORTERING Prosess siste 2 år 2011-12: Mulighetsanalyse dagens sykehus, 2011 Det er mulig å bygge sykehus på dagens sykehusområde Drammen kommune positiv (bystyret 22.11.11)

Detaljer

RINGERIKSBANEN +E16 UTREDNING FØR OPPSTART AV PLAN ETTER PBL

RINGERIKSBANEN +E16 UTREDNING FØR OPPSTART AV PLAN ETTER PBL RINGERIKSBANEN +E16 UTREDNING FØR OPPSTART AV PLAN ETTER PBL Regionrådet Midt Buskerud Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner 23. oktober 2014 Cecilie Bjørlykke prosjektleder for utredning av Ringeriksbanen

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING Vedtatt av Ungdommens fylkesting 8. desember 2017.

HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING Vedtatt av Ungdommens fylkesting 8. desember 2017. HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING 2018 Vedtatt av Ungdommens fylkesting 8. desember 2017. FORMÅL MED HANDLINGSPROGRAMMET Ungdommens fylkesting ønsker å bli tatt på alvor. Handlingsprogrammet er

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 12/ Arkivsaksnr.: 12/ Dato: HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI FOR BUSKERUD

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 12/ Arkivsaksnr.: 12/ Dato: HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI FOR BUSKERUD SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 12/7151-3 Arkivsaksnr.: 12/7151-3 Dato: 22.08.2012 HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI FOR BUSKERUD 2013-2016 ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

KVU Buskerudbypakke 2 Møte i samarbeidsgruppa

KVU Buskerudbypakke 2 Møte i samarbeidsgruppa KVU Buskerudbypakke 2 Møte i samarbeidsgruppa 23. september 2011 Inger Kammerud, Statens vegvesen Region Sør Saksliste 1. Verkstedet 1. -2.september 2. Informasjon om KVUen - Verkstedsrapport - Ferdigstilt

Detaljer

Saksprotokoll. Anne Maren Østberg Mogen presiserte at prinsipprogrammet kun skal omtale hva UFT skal mene noe om, ikke jobbe med.

Saksprotokoll. Anne Maren Østberg Mogen presiserte at prinsipprogrammet kun skal omtale hva UFT skal mene noe om, ikke jobbe med. Saksprotokoll Utvalg: Ungdommens fylkesting Møtedato: 22.10.2016 Sak: 32/16 Resultat: Arkivsak: 16/15742 Tittel: Saksprotokoll - UFT: Prinsipprogram 2016-2017 Behandling: Anne Maren Østberg Mogen presiserte

Detaljer

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus PF Samferdsel 26. april 2012 Hans Silborn Statens vegvesen Vegdirektoratet Befolkningsvekst Byene vokser Flere eldre Befolkningsutvikling

Detaljer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer Næringsforeningene i storbyene i Norge 6.800 bedrifter 378.000 arbeidstakere Medlemsbedrifter Ansatte Tromsø 750 15.000 Trondheim 1000 40.000 Bergen (Nær.alliansen)

Detaljer

RV19 og Bypakke i Moss. Fra ord til handling

RV19 og Bypakke i Moss. Fra ord til handling RV19 og Bypakke i Moss Fra ord til handling Innspillet fra Østfold fylkeskommune: o RV19 må inn i NTP i tidlig fase uansett ramme. o Stortingets merknad må følges opp. o Mest mulig samtidighet bane og

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen Vestre Viken HF 3004 DRAMMEN Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/99 EBG.. 31 02 30 30 H10 10.05.2013 Høring - Utviklingsplan for Vestre Viken helseforetak

Detaljer

Urban boligplanlegging for alle

Urban boligplanlegging for alle Urban boligplanlegging for alle Virkemidler for en god boligplanlegging Seminar, Fylkesmannen i Oslo og Akershus Karin Lindgård Konst. Regiondirektør Husbanken øst «Bolig er på en måte alt men det er vanskelig

Detaljer

Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog

Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog Hverdagen for kundene i Norsk Jernbane Utstabil kvalitet i det norske jernbanesystemet

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 007/

Styret ved Vestre Viken HF 007/ Saksfremlegg Mandat for strategiarbeidet i Vestre Viken HF Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.01.11 Ole Johan Kvan Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 007/2011 27.01.11

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Reisevaner i Region sør

Reisevaner i Region sør 1 Om Reisevaneundersøkelsen Den nasjonale Reisevaneundersøkelsen (NRVU2005) ble gjennomført i perioden januar 2005 til februar 2006. I denne brosjyren presenterer vi hovedresultatene for Region sør som

Detaljer

Formannskapet 07.12.10

Formannskapet 07.12.10 Formannskapet 07.12.10 Vedtak (enstemmig): Formannskapet i Drammen har i møte i dag 7. desember 2010 drøftet situasjonen som har oppstått rundt bygging av nytt sykehus i Buskerud etter de siste dagers

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 017-2012 UTVIKLING AV SYKEHUSTILBUDET I VESTRE VIKEN HF Forslag til vedtak: Styret tar saken om utvikling av sykehustilbudet

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 021/2011 03.03.11 Trykte vedlegg: 1. Oversikt over tidligere utredninger

Styret ved Vestre Viken HF 021/2011 03.03.11 Trykte vedlegg: 1. Oversikt over tidligere utredninger Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse 25.02.11 Bård Rasch Haugen Oppdragbeskrivelse Mulighetsanalyse for oppgradering/utvidelse Drammen sykehus Arkivkode Saksnr. Møtedato Styret

Detaljer

Anne Siri Haugen Prosjektleder KVU IC

Anne Siri Haugen Prosjektleder KVU IC Jernbaneforum 2012 «Modernisert jernbane på sporet til en vellykket bo- og næringsutvikling» Oslo Plaza 7. mars 2012 Utfordringer og løsninger innenfor persontransport; IC-strekningene -suksesskriterier-

Detaljer

Hefte 1 - Innkomne forslag innen fristen Innstilling fra sentralstyret til landsstyret

Hefte 1 - Innkomne forslag innen fristen Innstilling fra sentralstyret til landsstyret Hefte 1 - Innkomne forslag innen fristen Innstilling fra sentralstyret til landsstyret 737 Innhold Vedtekter... 740 Vedtekter for Arbeiderpartiet - 5 Kommunepartiene... 740 351... 740 Suldal Arbeiderparti

Detaljer

Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen

Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen 1. Sammendrag Drammensområdet hadde en positiv utvikling i kollektivtrafikken i Ny Giv perioden på 1990 tallet. Etter dette har utviklingen

Detaljer

Forslag Nedre Eiker Arbeiderparti. Nattåpne barnehager.

Forslag Nedre Eiker Arbeiderparti. Nattåpne barnehager. Forslag innkommet etter forslagsfristen: Forslag Nedre Eiker Arbeiderparti - Steinberg stasjon må opprettholdes Samferdselsdepartementet har sammen med Jernbaneverket og NSB har besluttet å nedlegge Steinberg

Detaljer

BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1.

BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1. Felles saksfremlegg om BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1. REVIDERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 MED PRINSIPPER FOR BILTRAFIKKREDUSERENDE TILTAK. Forslag

Detaljer

Kommunestyre 25/6-2009 SAMHANDLINGSREFORMEN OG NY SYKEHUSSTRUKTUR

Kommunestyre 25/6-2009 SAMHANDLINGSREFORMEN OG NY SYKEHUSSTRUKTUR Kommunestyre 25/6-2009 SAMHANDLINGSREFORMEN OG NY SYKEHUSSTRUKTUR Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Samhandling; er uttrykk for helse- og omsorgstjenestenes evne til oppgavefordeling

Detaljer

Politisk plattform Elevorganisasjonen i Rogaland 2009/2010

Politisk plattform Elevorganisasjonen i Rogaland 2009/2010 Politisk plattform Elevorganisasjonen i Rogaland 2009/2010 1. Innledning 1.1 Elevorganisasjonen i Rogaland (EOR) ønsker gjennom sin politikk å sette krav til bedre tilretteleggelse for opplæring, og at

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 13-16 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Bergtun, Rødberg Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 14:00 18:15 Følgende medlemmer møtte: Ole Jørgen Hallingstad

Detaljer

Oslo Venstres Årsmøte 18. - 19. februar 2012

Oslo Venstres Årsmøte 18. - 19. februar 2012 ÅM 0 POLITISKE UTTALELSER Redaksjonskomiteens innstilling Redaksjonskomiteen innstiller på at Oslo Venstres årsmøte behandler uttalelser. Redaksjonskomiteens innstiller på at følgende uttalelser behandles:

Detaljer

Mulighetsanalyse for bedret godstransportavvikling øst-vest og nord-sør over Kongsvinger

Mulighetsanalyse for bedret godstransportavvikling øst-vest og nord-sør over Kongsvinger Saknr. 14/5085-1 Saksbehandler: Rune Hoff Mulighetsanalyse for bedret godstransportavvikling øst-vest og nord-sør over Kongsvinger Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja I

Detaljer

Flere boliger hvor og hvordan? Boligbehov og boligpolitiske utfordringer. Adm.dir. Thor Eek, NBBL. 15. jun. 2012. www.nbbl.no.

Flere boliger hvor og hvordan? Boligbehov og boligpolitiske utfordringer. Adm.dir. Thor Eek, NBBL. 15. jun. 2012. www.nbbl.no. Flere boliger hvor og hvordan? Boligbehov og boligpolitiske utfordringer Adm.dir. Thor Eek, NBBL www.nbbl.no Fakta NBBL har 57 medlemsboligbyggelag Boligbyggelagene har samlet: 841 000 medlemmer 415 000

Detaljer

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange Ordfører Tore Opdal Hansen Drammen: 50 år med Skoger Kommunesammenslåing Drammen kommune og Skoger kommune i 1964 50 år med endringer Budsjett

Detaljer

Forslag til endring av regionale busstilbud i Indre Østfold

Forslag til endring av regionale busstilbud i Indre Østfold Saksnr.: 2010/1607 Løpenr.: 34524/2014 Klassering: 223 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet 28.05.2014 Flerkulturelt råd 28.05.2014 Fylkesrådet

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Tunneler gjennom Oslo

Tunneler gjennom Oslo Tunneler gjennom Oslo Traséutredning Oslo S - Lysaker med avgrening til Bislett Lysaker kollektivknutepunkt Fagmøte NVFT Østlandet 14. november 2017 Nina Tveiten, prosjektleder Innhold KVU Oslo-Navet Traséutredning

Detaljer

OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ

OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ Om 20 år har Tromsøs befolkning økt fra 68.000 til 85.000 mennesker, og biltrafikken vil i samme tidsrom øke 20%. Dette krever både boligutbygging og smarte trafikktiltak.

Detaljer

NYTT DRAMMEN SYKEHUS-STATUS

NYTT DRAMMEN SYKEHUS-STATUS NYTT DRAMMEN SYKEHUS-STATUS Prosess siste 2 år 2011-12: Mulighetsanalyse dagens sykehus, 2011 Det er mulig å bygge sykehus på dagens sykehusområde Drammen kommune positiv (bystyret 22.11.11) Foretaksmøte

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 22. april 2010 Dato møte: 29. april 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Inntektsmodell HSØ OUS notat vedr prissetting

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Saksframlegg Referanse 2012/920-3 Vår saksbehandler Runar Stustad, tlf 32808687 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for samferdselssektoren 29.05.2012 Fylkesutvalget

Detaljer

Meld. St. 26 ( ) Nasjonal transportplan

Meld. St. 26 ( ) Nasjonal transportplan Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023 Spørsmål nr. 59 Strekninger som ikke er med i NTP Svar: I forbindelse med arbeidet med Nasjonal transportplan har det kommet frem en rekke strekninger

Detaljer

Kommunereformen. v/torill Ytreberg, regiondirektør NHO Møre og Romsdal

Kommunereformen. v/torill Ytreberg, regiondirektør NHO Møre og Romsdal Kommunereformen v/torill Ytreberg, regiondirektør NHO Møre og Romsdal Målsetting med kommunereformen Gode og likeverdige tjenester Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og økonomisk robuste

Detaljer

NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden. Frokostseminar Husbanken 23. august 2011 Mariann Blomli

NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden. Frokostseminar Husbanken 23. august 2011 Mariann Blomli NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden Frokostseminar Husbanken 23. august 2011 Mariann Blomli Hovedkonklusjoner Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie

Detaljer

Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan

Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan 1 2 Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan 3 4 5 6 7 8 Innhold 5 Asyl- og integrering, Tinn AP... 2 14 Organisasjon, Skien AP... 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Detaljer

Kommunereformen. Drammen kommune

Kommunereformen. Drammen kommune Kommunereformen Drammen kommune Ganske historisk! nasjonal gjennomgang er vedtatt Drammen - Skoger 1964 Budsjett under 900 mill. i 1965 Mange nye oppgaver. Mange kommuner har en rekke utfordringer i dag:

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 020/10 Forvaltningsrevisjonsrapport nr /2010 Spesialundervisning i grunnskolen

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 020/10 Forvaltningsrevisjonsrapport nr /2010 Spesialundervisning i grunnskolen NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 23. november 2010 TID: Kl 11.30 (Mrk. tida!) STED: Formannskapssalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Robusthet i ruteplanen med stopp på Steinberg stasjon

Robusthet i ruteplanen med stopp på Steinberg stasjon Notat Fra Trafikkonsept A/S ved Jon Hamre Til Aksjonsgruppen Bevar Steinberg stasjon Bergen den 05.05.2014 Robusthet i ruteplanen med stopp på Steinberg stasjon Innhold 1 Innledning 2 Robusthet i togtrafikken

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 06.02.2008 SAK NR 011-2008 ORIENTERINGSSAK: STRATEGISK FOKUS FOR HELSE SØR-ØST - MÅL FOR 2008 Forslag til vedtak: Styret tar saken

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:05

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:05 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 24.04.2013 Tidspunkt: 18:00 20:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Bjørg Myran Nestleder FRP Gina Elisabeth Ekeberg

Detaljer

R ng n e g r e iks k b s a b n a en n og o g E1 E 6

R ng n e g r e iks k b s a b n a en n og o g E1 E 6 Ringeriksbanen og E16 Ringeriksbanen og E16 En nasjonal løsning 3 Det nasjonale bildet Trondheim (via Hamar og Lillehammer) Bergen (via Hallingdal/ Valdres) Gardermoen Hønefoss Oslo Drammen Sør- og sørvestlandet

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger

Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger KVU for transportsystemet i Hønefossområdet Januar 20150 Notat: Byutvikling og regionale virkninger Byutvikling og regionale virkninger er et samlebegrep

Detaljer

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?.

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Vel, jeg er medlem av Ungdomspanelet, som forhåpentligvis en

Detaljer

Buskerud KrF. www.krf.no/buskerud INFORMASJON //

Buskerud KrF. www.krf.no/buskerud INFORMASJON // Buskerud KrF www.krf.no/buskerud INFORMASJON // 2015-2019 ALDER 62 år BOSTED Drammen 1. kandidat Trond Johansen Vi vil bygge bedre veier og ha mer vedlikehold Buskerud har store utfordringer med mange

Detaljer

Høringsuttalelse til regional plan for kompetanse og arbeidskraft, Hordaland fylkeskommune

Høringsuttalelse til regional plan for kompetanse og arbeidskraft, Hordaland fylkeskommune Byrådssak 1184 /17 Høringsuttalelse til regional plan for kompetanse og arbeidskraft, Hordaland fylkeskommune TANB ESARK-03-201702728-14 Hva saken gjelder: Bergen kommune har mottatt planforslag til Regional

Detaljer

Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger. Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør

Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger. Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør Husbankens rolle i norsk boligpolitikk Statens viktigste virkemiddel mht. gjennomføring

Detaljer

Buskerud KrF. INFORMASJON //

Buskerud KrF.  INFORMASJON // Buskerud KrF www.krf.no/buskerud INFORMASJON // 2015-2019 ALDER 62 år Drammen 1. kandidat Trond Johansen Vi vil bygge bedre veier og ha mer vedlikehold Buskerud har store utfordringer med mange dødsfall

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner Innspillsmøte - Statens Kartverk, 17. november 2015 Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner Per R. Berger (Ordfører Hole kommune) Jørgen Moe Jr. (Daglig leder Ringerike Utvikling) Disposisjon

Detaljer

Foretaksmøte 22. juni Protokoll fra foretaksmøte i. Helse Sør-Øst RHF. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF

Foretaksmøte 22. juni Protokoll fra foretaksmøte i. Helse Sør-Øst RHF. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Foretaksmøte 22. juni 2016 Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 1 PROTOKOLL FRA

Detaljer

UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029:

UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029: Troms fylkeskommune Tromsø, 3. mai 2016 Fylkesråd for miljø- og samferdsel Postboks 6600 9256 Tromsø postmottak@tromsfylke.no UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL

Detaljer

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011 Prop 1S 2011-2012 Helse Sør-Øst budsjett 2012 Budsjettseminar Direktørmøte 12.10.2011 Nytt Østfoldsykehus Prop 1S 2011-2012 Samlet låneramme på 2,5 milliarder kroner (i 2009- kroner ) til bygging av nytt

Detaljer

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i Fremtidens sykehus for 600 000 innbyggere kan ta imot første pasient i 2020-21 Utviklingsplanen Vestre Viken HF Visjon: Et robust og framtidsrettet sykehustilbud for befolkningen i Vestre Viken HF Prinsipper

Detaljer

Kan skinnegående transportmidler redde miljøet? Er høyhastighetsbane miljøvennlig?

Kan skinnegående transportmidler redde miljøet? Er høyhastighetsbane miljøvennlig? Kan skinnegående transportmidler redde miljøet? Er høyhastighetsbane miljøvennlig? Av Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund Papirtog på Østfoldbanen. Foto: Leif-Harald Ruud Gulrot og pisk er

Detaljer

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange Ordfører Tore Opdal Hansen Drammen: 50 år med Skoger Kommunesammenslåing Drammen kommune og Skoger kommune i 1964 50 år med endringer Budsjett

Detaljer

Buskerudbyens areal- og transportarbeid status og fremdrift

Buskerudbyens areal- og transportarbeid status og fremdrift Buskerudbyens areal- og transportarbeid status og fremdrift - Areal- og transportplan - Buskerudbypakke 2 Areal- og transportplan ATM-utvalg 15. juni: Utkast til areal- og transportplan legges frem, for

Detaljer

Samhandlingen mellom miljøforvaltningen og politiske styrer

Samhandlingen mellom miljøforvaltningen og politiske styrer Samhandlingen mellom miljøforvaltningen og politiske styrer Trondheim 5. november 2013 Lasse Jalling, avdelingsdirektør for samferdsel, plan og miljø, KS Samhandlingen mellom miljøforvaltningen og politiske

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Høringsuttalelse til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2

Høringsuttalelse til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2 Høringsuttalelse til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2 Hensikten med saken er å gi en felles høringsuttalelse fra de 5 kommunene og Buskerud fylkeskommune til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke

Detaljer

Sommerpatruljen 2011

Sommerpatruljen 2011 Sommerpatruljen 2011 Bakgrunn Hovedmålet for valgkampen 2011 er å gjøre det beste kommunevalget noensinne. Vi skal øke vår oppslutning i de store byene og komme i posisjon i langt flere kommuner enn i

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

Fremtidens godstransport

Fremtidens godstransport Fremtidens godstransport 26. oktober 2010 Larvik Havn skal utvikles til den miljømessig og kommersielt foretrukne havna på vestsiden av Oslofjorden, og derigjennom bidra positivt til styrking av regionens

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 19.02.2014 Tidspunkt: 18:00 20:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Bjørg Myran Nestleder FRP

Detaljer

Buskerudbysamarbeidets oppgaver

Buskerudbysamarbeidets oppgaver Arbeidet med lokalt / regionalt forslag til BBP2 Innledning v/ leder adm. styringsgruppe Runar Hannevold 1. Hva er levert av resultater? 2. Buskerudbypakker i flere stadier 3. Statlig prosess, lokal/regional

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Gjesdal kommunes høringssvar NOU 2016:2017 På lik linje

Gjesdal kommunes høringssvar NOU 2016:2017 På lik linje Gjesdal kommunes høringssvar NOU 2016:2017 På lik linje Gjesdal kommune synes det er bra med denne gjennomgangen for å sette fokus på de utfordringer som noen av våre innbyggere og tjenestemottakere har.

Detaljer

Husbanken fremover. Nytenking Sosial innovasjon Samskaping og samordning

Husbanken fremover. Nytenking Sosial innovasjon Samskaping og samordning Hva nå da? Husbanken fremover Bolig for velferd er overbygningen for det vi gjør frem til 2020 Husbanken skal være en fremoverlent boligekspert som samarbeider med kommunene og andre statlige aktører Nytenking

Detaljer

Utkast til AU , Revisjon: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Utkast til AU , Revisjon: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Utkast til AU 20.11.2013, Revisjon: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Intercity-Trønderbanen IKAP: Redusert reisebehov og økt kollektivbruk Kollektivsatsing i Miljøpakken/bymiløavtale

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Samla utbygging veg og bane Steinkjer - Trondheim. Samferdselsdepartementet 17. desember 2009

Samla utbygging veg og bane Steinkjer - Trondheim. Samferdselsdepartementet 17. desember 2009 Samla utbygging veg og bane Steinkjer - Trondheim Samferdselsdepartementet 17. desember 2009 27.01.2010 Steinkjer Kommune - tema/tittel 2 Hovedbudskap Sikre at det gjennomføres Konseptvalgutredning (KVU)

Detaljer

Hvor går du, Kommune-Norge?

Hvor går du, Kommune-Norge? Hvor går du, Kommune-Norge? Helge Eide, KS Akershus høstkonferanse 26.10.2017 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» «Der man tidligere har kunnet imøtekomme etterspørsel på flere områder samtidig,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Høring på Revidert overordnet strategi - Helse Midt Norge

SAKSFREMLEGG. Høring på Revidert overordnet strategi - Helse Midt Norge SAKSFREMLEGG Sak 21/08 Høring på Revidert overordnet strategi - Helse Midt Norge 2008-2020 Utvalg: Saksbehandler: Grete Samstad Arkivsak: 08/2186-3 Arkiv: 022 Innstilling 1. Styret ved St. Olavs Hospital

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 04/ Dato:

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 04/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 04/07165-002 Dato: 16.11.2004 UNGDOMSTRINN I VIDEREGÅENDE SKOLE - OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING PÅ UNGDOMSTRINNET SAK TIL BYSTYREKOMITE

Detaljer

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI Innledning Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti er enige om å samarbeide om den politiske styringen

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE

UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE Arkivsaksnr.: 13/646 Arkiv: H21 Saksnr.: Utvalg Møtedato 29/13 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 07.05.2013 21/13 Eldrerådet 06.05.2013 58/13

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 Arkivsaksnr.: 13/6768-2 Dato: 27.05.13 PRINSIPPVEDTAK TRAFIKANTBETALING OG VIDEREFØRING AV AVTALE OM BELØNNINGSMIDLER â INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET

Detaljer

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1. BAKGRUNN OG FORMÅL Plan- og bygningsloven (pbl) ble vedtatt i 2008. Plandelen trådte i kraft 1.juli 2009. Bygningsdelen

Detaljer

Jernbanepolitikk og høgfartsbanar

Jernbanepolitikk og høgfartsbanar Jernbanepolitikk og høgfartsbanar Bergen, 15. februar 2007 Statssekretær Steinulf Tungesvik (Sp) Regjeringens samferdselssatsing på veg og bane 2007-budsjettet Oppfylling av NTP-ramma på veg og bane i

Detaljer

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER.

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 Saken sluttbehandles i regionrådet REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2008 - HØRING. Rådmannens innstilling: Regionrådets administrasjon

Detaljer