Møteprotokoll. Planutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE. REPRESENTANTER: ARBEIDERPARTIET: Bjørge Johansen (leder) Robert R. Hansen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Planutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE. REPRESENTANTER: ARBEIDERPARTIET: Bjørge Johansen (leder) Robert R. Hansen"

Transkript

1 FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Planutvalget Møtedato: , Elingaard Tidspunkt: Fra kl. 15:00 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgata 16, 3.etg. Fra til saksnr.: 55/06-70/06 REPRESENTANTER: ARBEIDERPARTIET: Bjørge Johansen (leder) Robert R. Hansen Solveig Linkas SOSIALISTISK VENSTREPARTI: Grete Nygren Rognes (nestleder) BYMILJØLISTA: Svein Bendik Hansen FREMSKRITTSPARTIET: Arvid Vestvik Guri-Liss Steen-Larsen HØYRE: Tor Prøitz ONSØYLISTA: Anne-Lise Ulriksen MØTT: x x Forfall x x x x x x VARAMEDLEMMER: Marit Stahl AP møtte for Solveig Linkas AP ANDRE: Tor Anders Olsen Øyvind Aarvig Anne-Kari Sønsterød Plan og miljøsjef Bygn. og reg.sjef Barnetalsperson Merknader Antall stemmeberettigede fremmøtte 9 av 9. Møtende fra administrasjonen: Bjørge Johansen Navn navn Leder.. Grete Herwander sekretær Hovedutskrift er sendt til Medlemmene Andre

2 Planutvalgets møte Saksliste PS 55/06 PS 56/06 PS 57/06 PS 58/06 PS 59/06 PS 60/06 PS 61/06 PS 62/06 PS 63/06 PS 64/06 PS 65/06 PS 66/06 Referatsaker Delegerte saker Avgjøres av kommunestyret Ny jernbanebru over Rolvsøysund Forslag til reguleringsplan Forslagstiller: L.ark. Per André Hansen Emil Mørchsvei 1 - gnr 1, bnr 4 - Borge Nybygg - oppføring av 14 lavblokker med 83 leiligheter med tilhørende anlegg, garasjer, carporter, vei, gangsti og småbåthavn Tilth: Arca Nova AS Rødsveien 12 - gnr 424, bnr 23, 33 og 43 - Kråkerøy Søknad om rammetillatelse for oppføring av bolig og vaktmesterbolig Tilth: Terje Høili Agentgata 1 - gnr 300, bnr 36 - Sentrum Søknad om riving og gjenoppføring av nytt nærings- og boligbygg Tilth: Jensen Eiendom AS Utsatt - befaring Moloveien 4, Engelsviken - gnr 112, bnr 52 - Onsøy Tilbygg til næringsbygg Tilth: Engelsviken fryserier Utsatt - befaring Skjæløyveien gnr 118, bnr 6 - Onsøy Søknad om dispensasjon for oppføring av ridehall Tilth: Kari Antonsen Vikerveien gnr 55, bnr 2 - Onsøy Søknad om deling av eiendom Hjh: Tove og Jan R. Larsen Reguleringsplan for Hankø brygge - Onsøy Klage på kommunestyrets vedtak i sak 28/06 Klagere: Advokatfirma Kåre Hovland og advokatfirma Haavind Vislie AS, Mette Horn Johannessen og Lars Johannessen Riksvei klage over reguleringsplan vedtatt av Kommunestyret den Klager: Beboere på Kråkerøy representert ved Bompengeaksjonen Utsatt - befaring Lervikbakken - gnr 117, bnr 13, 21 - Onsøy Klage over delegert vedtak av , sak 61/06 Pålegg om fjerning av vinterlagrede campingvogner og gjenstående plattinger Tilth: Elias Arvesen

3 PS 67/06 PS 68/06 PS 69/06 PS 70/06 Halvorsrødveien 96 - gnr 69, bnr 15, 22 - Onsøy Klage over delegert vedtak 332/06 - avslag på søknad om bruksendring Klager: Bjørg Johansen Vestre Langøya - gnr 425, bnr 19, fnr Kråkerøy Klage over Planutvalgets vedtak av i sak 14/06 om tvangsmulkt Klager/tilth: Kjell Straume Høring av søknad om tillatelse til mudring og deponering av muddermasser i sjøen ved FMV i Fredrikstad kommune Tiltakshaver: Drammen Skipsreparasjon AS Årsrapport 2005 for Plan- og miljøseksjonen Orienterings/drøftingssaker: 1. Dammyr 14-16, anleggelse av parkeringsplass. 2. Kommunens planveileder er revidert. 3. Bryggepromenaden - utforming av gjerder, markiser etc. 4. Volleyballbane på Kongsten.

4 PS 55/06 Referatsaker Referatsakene ble enstemmig til etterretning. RS 17/06 Verkstedveien 6 - Kråkerøy Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i reguleringsplan Fylkesmannens stadfestelse av kommunens vedtak Klagere: Bjølstad velforening v/finn Chr. Pedersen og Berit Næss RS 18/06 Liaveien 57 - gnr 210, bnr Sentrum Klage på vedtak i sak 1725/04 av Klager: Per Bye RS 19/06 Granholmen - gnr 438, bnr 18 - Kråkerøy Klage på vedtak i sak 04/1073 av Klager: Camilla Wessmann Zachrisson RS 20/06 Bjørndalsveien 41 A - Sentrum Klage på delegert vedtak i sak 1681/05 av Klagere: TT Service AS og Jostein Nilsson RS 21/06 Brevik - gnr 687, bnr 4 - Torsnes - Borge Klage på delegert vedtak i sak 2095/05 av Klager: Inger Anne Berge RS 22/06 Søndre Hankø - gnr 105, bnr Onsøy Opphevelse av vedtak - klage på vedtak i sak 1146/05 av Klager: Tove Hovelsrud RS 23/06 Lislebystranda 5 B - gnr 206, bnr 3, fnr 7 - Sentrum Klage på vedtak i sak 1980/85 av Klager: Bjørn G. Johansen PS 56/06 Delegerte saker Delegerte saker ble enstemmig til etterretning. PS 57/06 Reguleringsplan for ny jernbanebru over Rolvsøysund Rådmannen anbefaler Planutvalget å avgi slik innstilling til kommunestyret: I medhold av plan - og bygningslovens 27-2 nr.1godkjennes det fremlagte forslag til reguleringsplan for ny Rolvsøysund Bru, plankart datert sist revidert med tilhørende reguleringsbestemmelser datert og revidert samme dato.

5 Fredrikstad, ble enstemmig vedtatt. Planutvalgets innstilling : Som rådmannens innstilling. PS 58/06 Emil Mørchsvei 1 - gnr 1, bnr 4 - Borge Nybygg - oppføring av 14 lavblokker med 83 leiligheter med tilhørende anlegg, garasjer, carporter, vei, gangsti og småbåthavn Tilth: Arca Nova AS Med hjemmel i plan- og bygningslovens 7 innvilges dispensasjon fra reguleringsplanen vedrørende gesimshøyde samt for utforming av småbåtanlegg, som vist på reguleringsplanen. 1. Rammetillatelse for omsøkte tiltak med tilhørende tegninger gis på følgende betingelser: 1.1. Høringsuttalelser vil bli ettersendt. Det tas forbehold om eventuelle forutsetninger Uttalelse fra Teknisk Drift må vedlegges søknad om igangsettingstillatelse Felles lekeplass skal anlegges og ferdigstilles samtidig med boligene Kontrollerklæring for prosjektering må fylles ut og innsendes med søknad om igangsetting Sammen med søknad om igangsetting må det innsendes ansvarsrett for bygningsteknisk prosjektering. 2. Før igangsettingstillatelse kan gis, må følgende betingelser være oppfylt: 2.1. Det må innsendes en komplett søknad om igangsettingstillatelse med nødvendige bilag for godkjenning Betingelser nevnt ovenfor under punkt 2 må være avklart. 3. Som aktører for byggeprosjektet godkjennes: 3.1 Arca Nova Bolig AS for søkerprossessen Frogner Arkitektkontor Mats Bjørklund for PRO/KPR av arkitektur, tkl. 3. Vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages av partene. Fredrikstad, ble enstemmig vedtatt.

6 Med hjemmel i plan- og bygningslovens 7 innvilges dispensasjon fra reguleringsplanen vedrørende gesimshøyde samt for utforming av småbåtanlegg, som vist på reguleringsplanen. 1. Rammetillatelse for omsøkte tiltak med tilhørende tegninger gis på følgende betingelser: 1.1 Høringsuttalelser vil bli ettersendt. Det tas forbehold om eventuelle forutsetninger. 1.2 Uttalelse fra Teknisk Drift må vedlegges søknad om igangsettingstillatelse. 1.3 Felles lekeplass skal anlegges og ferdigstilles samtidig med boligene. 1.4 Kontrollerklæring for prosjektering må fylles ut og innsendes med søknad om igangsetting. 1.5 Sammen med søknad om igangsetting må det innsendes ansvarsrett for bygningsteknisk prosjektering. 2. Før igangsettingstillatelse kan gis, må følgende betingelser være oppfylt: 2.1 Det må innsendes en komplett søknad om igangsettingstillatelse med nødvendige bilag for godkjenning. 2.2 Betingelser nevnt ovenfor under punkt 2 må være avklart. 3. Som aktører for byggeprosjektet godkjennes: 3.1 Arca Nova Bolig AS for søkerprossessen. 3.2.Frogner Arkitektkontor Mats Bjørklund for PRO/KPR av arkitektur, tkl. 3. Vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages av partene. PS 59/06 Rødsveien 12 - gnr 424, bnr 23, 33 og 43 - Kråkerøy Søknad om rammetillatelse for oppføring av bolig og vaktmesterbolig Tilth: Terje Høili Planutvalget mener det foreligger en overvekt av hensyn som taler for at det kan gis dispensasjon fra kommuneplanens plankrav. Det vises til rådmannens vurderinger som planutvalget slutter seg til. Det gis også dispensasjon fra kravet om maksimal byggehøyde (pbl 70.1). Overskridelsen ansees som mindre vesentlig i forhold til bebyggelsens størrelse og berører ingen andre interesser. Rammetillatelse gis på følgende betingelser: 1. Det må legges frem en redegjørelse for material - og fargevalg 2. Utomhusanlegget med tilhørende voll og beplantning skal ferdigstilles parallelt med bygningene. 3. Før det kan gis igangsettingstillatelse må det innsendes en komplett søknad om igangsettingstillatelse med tilhørende vedlegg. Ark. Lorentz Gedde-Dahl godkjennes som ansvarshavende for arkitekturprosjekteringen. Planutvalget finner ikke grunnlag for å kunne ta hensyn til naboers protester.

7 Fredrikstad, Brev av m/vedlegg fra Hroar Hansen ble fremlagt. På vegne av Bym fremmet Svein Bendik Hansen følgende forslag: Saken utsettes og det fremmes et nytt forslag med utgangspunkt i naboinnsigelsene hvor det sees på en løsning som i mindre grad berører naboeiendommene og som styrker helheten i eiendommen og det øvre kulturlandskapet. Forslag fremmet av Svein Bendik Hansen på vegne av Bym falt mot 8 stemmer (3AP, 2Frp, 1H, 1O, 1SV). ble vedtatt med 8 mot 1 stemme (1Bym). Planutvalget mener det foreligger en overvekt av hensyn som taler for at det kan gis dispensasjon fra kommuneplanens plankrav. Det vises til rådmannens vurderinger som planutvalget slutter seg til. Det gis også dispensasjon fra kravet om maksimal byggehøyde (pbl 70.1). Overskridelsen ansees som mindre vesentlig i forhold til bebyggelsens størrelse og berører ingen andre interesser. Rammetillatelse gis på følgende betingelser: 1. Det må legges frem en redegjørelse for material - og fargevalg 2. Utomhusanlegget med tilhørende voll og beplantning skal ferdigstilles parallelt med bygningene. 3. Før det kan gis igangsettingstillatelse må det innsendes en komplett søknad om igangsettingstillatelse med tilhørende vedlegg. Ark. Lorentz Gedde-Dahl godkjennes som ansvarshavende for arkitekturprosjekteringen. Planutvalget finner ikke grunnlag for å kunne ta hensyn til naboers protester. PS 60/06 Agentgata 1 - gnr 300, bnr 36 - Sentrum Søknad om riving og gjenoppføring av nytt nærings- og boligbygg Tilth: Jensen Eiendom AS Planutvalget gir nødvendige dispensasjoner i samsvar med søknad. Det anses å foreligge presedens for de omsøkte dispensasjoner på en sli måte at dette må ansees som tilstrekkelige særlige grunner. Konf. Pbl 7. Rammetillatelse gis på følgende vilkår:

8 1. Det må legges frem et konkret regnestykke for frikjøp av manglende parkeringsdekning i samsvar med rådmannens vurderinger. Frikjøpsgebyr skal være betalt før det kan gis igangsettingstillatelse. 2. Før det kan gis igangsettingstillatelse må det innsendes en komplett søknad med relevante vedlegg for godkjenning. 3. Det skal fremlegges avfallsplan for rivningsmasser. 4. Teknisk drift skal godkjenne av avfallshåndteringen. 5. Det må fremlegges en brannteknisk dokumentasjon som viser ivaretakelse av den totale brannsikkerhet inklusive spredningsfare til motstående bebyggelse i Plankestredet. SG-Arkitekter AS godkjennes som ansvarlig søker og prosjekterende for arkitektur. Fredrikstad, ble enstemmig vedtatt. Planutvalget gir nødvendige dispensasjoner i samsvar med søknad. Det anses å foreligge presedens for de omsøkte dispensasjoner på en slik måte at dette må ansees som tilstrekkelige særlige grunner. Konf. Pbl 7. Rammetillatelse gis på følgende vilkår: 1. Det må legges frem et konkret regnestykke for frikjøp av manglende parkeringsdekning i samsvar med rådmannens vurderinger. Frikjøpsgebyr skal være betalt før det kan gis igangsettingstillatelse. 2. Før det kan gis igangsettingstillatelse må det innsendes en komplett søknad med relevante vedlegg for godkjenning. 3. Det skal fremlegges avfallsplan for rivningsmasser. 4. Teknisk drift skal godkjenne av avfallshåndteringen. 5. Det må fremlegges en brannteknisk dokumentasjon som viser ivaretakelse av den totale brannsikkerhet inklusive spredningsfare til motstående bebyggelse i Plankestredet. SG-Arkitekter AS godkjennes som ansvarlig søker og prosjekterende for arkitektur. PS 61/06 Moloveien 4, Engelsviken - gnr 112, bnr 52 - Onsøy Tilbygg til næringsbygg Tilth: Engelsviken fryserier Søknad om tilbygg til næringsbygg avslås. Det gis ikke dispensasjon fra plan- og bygningslovens 70 for oppføring av næringsbygg med høyde 11,5 m. Vedtaket er et nytt førstegangsvedtak, og kan påklages i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser.

9 Fredrikstad, Planutvalgets behandling : På vegne av AP fremmet Bjørge Johansen følgende forslag: Utsettelsesforslag fremmet av Bjørge Johansen på vegne av AP ble enstemmig vedtatt. Planutvalgets vedtak : Planutvalget foretok befaring før behandlingen av saken. På vegne av samtlige partier fremmet Robert Hansen AP slikt omforent forslag: Søknad om tilbygg til næringsbygg godkjennes. Det gis dispensasjon fra Plan- og bygningslovens 70 for oppføring av næringsbygg med høyde 11,5 meter. Begrunnelse: Planutvalget mener det foreligger grunnlag for dispensasjon fra PBL 70. Planutvalget legger i denne saken avgjørende vekt på ivaretakelsen av PBL 74 nr. 2. Planutvalget har i andre saker vedrørende næringsbygg i kommunen lagt vesentlig vekt på estetikk, utforming og plassering i omgivelsene. Det at tiltakshaver i denne saken tilstreber en god utforming av næringsbygget i tråd med områdets øvrige bebyggelse tillegges av planutvalget avgjørende vekt. Denne vurderingen sammen med de øvrige argumentene for dispensasjon i saken utgjør samlet, i henhold til planutvalgets skjønn, grunnlaget for dispensasjon fra PBL 70. I tillegg må det i en dispensasjonsvurdering sees hen til de hensyn bestemmelsen det skal dispenseres fra - her 70 nr. 1 - er ment å ivareta. Formålet med 70 er brannvernhensyn, sikring av lys og luft mellom bygninger og en viss avstand mellom nabobebyggelse. I tillegg er hensynene til terreng- og omgivelsestilpasning av bygningskroppen fremhevet som viktige i bestemmelsens forarbeider. Etter en samlet vurdering vil en innvilgelse av dispensasjon i denne saken, etter Planutvalgets mening, ikke medføre at de nevnte hensyn blir skadelidende. Planutvalget mener naboklagen ikke kan ilegges avgjørende vekt. Det må påregnes av naboer til områder som er regulert til næringsformål at det bygges næringsbygg som i en viss utstrekning blant annet kan begrense naboers utsyn eller andre tilsvarende forringelser av nærmiljøet. falt. Omforent forslag fremmet av Robert Hansen AP på vegne av samtlige partier ble enstemmig vedtatt.

10 Søknad om tilbygg til næringsbygg godkjennes. Det gis dispensasjon fra Plan- og bygningslovens 70 for oppføring av næringsbygg med høyde 11,5 meter. PS 62/06 Skjæløyveien gnr 118, bnr 6 - Onsøy Søknad om dispensasjon for oppføring av ridehall Tilth: Kari Antonsen Det gis ikke dispensasjon fra formålet i kommuneplanens arealdel og heller ikke fra utfyllende bestemmelser pkt. 0.2 (se også pbl 20-4 annet ledd) for oppføring av ridehall. Vedtaket er gjort med hjemmel i de nevnte bestemmelser. Fredrikstad, Planutvalgets behandling : På vegne av O fremmet Anne-Lise Ulriksen følgende forslag: Utsettelsesforslag fremmet av Anne-Lise Ulriksen på vegne av O ble enstemmig vedtatt. Planutvalgets vedtak : Planutvalget foretok befaring før behandlingen av saken. På vegne av samtlige partier fremmet Anne-Lise Ulriksen O slikt omforent forslag: Det gis dispensasjon som omsøkt fra formålet i kommuneplanens arealdel til oppføring av ridehall. Administrasjonen får fullmakt til å plassere bygget etter den intensjon utvalget og eierne viste ved befaringen. Ridehallen søkes plassert slikt at den i minst mulig grad berører 100-metersbeltet. falt. Omforent forslag fremmet av Anne-Lise Ulriksen O på vegne av samtlige partier ble enstemmig vedtatt.

11 Det gis dispensasjon som omsøkt fra formålet i kommuneplanens arealdel til oppføring av ridehall. Administrasjonen får fullmakt til å plassere bygget etter den intensjon utvalget og eierne viste ved befaringen. Ridehallen søkes plassert slikt at den i minst mulig grad berører 100-metersbeltet. PS 63/06 Vikerveien gnr 55, bnr 2 - Onsøy Søknad om deling av eiendom Hjh: Tove og Jan R. Larsen Med hjemmel i kommuneplanens arealdel og plan- og bygningslovens 17-2 avslås søknaden om fradeling av boligtomt. I samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningslovens 7 gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av tomt til småbåthavn/slipp. Fredrikstad, På vegne av AP fremmet Bjørge Johansen følgende forslag: Utsettelsesforslag fremmet av Bjørge Johansen på vegne av AP ble enstemmig vedtatt. PS 64/06 Reguleringsplan for Hankø brygge - Onsøy Klage på kommunestyrets vedtak i sak 28/06 Klagere: Advokatfirma Kåre Hovland og advokatfirma Haavind Vislie AS, Mette Horn Johannessen og Lars Johannessen Planutvalget har vurdert de innkomne klagene fra advokatfirma Kåre Hovland, advokatfirma Haavind Vislie AS, Mette Horn Johannessen og Lars Johannessen, Per Bugge Amundsen,

12 Hankø Vel, Alice Grønneberg og Håkon Fensbekk, Berthe Lise Johannessen, Agnar Stene og Bodil Leira Stene og Grete Dyb og John-Anker Zwart, og finner ikke grunn til å foreslå endring av kommunestyrets vedtak av , sak 28/06. Klagen fra advokat Kåre Hovland gis ikke oppsettende virkning. Saken sendes Fylkesmannen i Østfold til endelig avgjørelse. Fredrikstad, Brev mottatt fra Make Arkitekter AS ble fremlagt. På vegne av Bym, H, O og SV fremmet Grete Nygren Rognes SV følgende forslag: 1. Klage på kommunestyrets vedtak i sak 28/06, reguleringsplan for Hankø Brygge, tas til følge. 2. Klagen gis oppsettende virkning. Begrunnelse: Klagen viser til trafikale forhold i Vikane, en reguleringsplan som ikke samsvarer med planlagt prosjekt og til nasjonal strandsonepolitikk. Planutvalget mener klagen ankepunkter er reelle og gir klagerne sin støtte. For å underbygge vedtaket vil vi peke på at reguleringsplanen fra 1996 er gammel i forhold til sentrale føringer i strandsonepolitikken i pressområder. Dessuten viser erfaringer fra utleiehytter i strandsonen at næringsformål opphører til fordel for private overtagelser. Hytteprosjektet er dessuten ikke i samsvar med målet om å unngå bygging i 100-metersbeltet langs sjøen. Planutvalget viser til at reguleringsplanen gjelder et område med store verdier for friluftslivet i et pressområde der det er sterk konkurranse om strandsonen. Planutvalget er kjent med at Miljøverndepartementet ønsker å oppheve reguleringsplanen for Grepan på Tjøme. Prosjektene på Grepan og Hankø har mange paralleller, og vi ber om at Hankø på samme måte vurderes av Miljøverndepartementet. Omgjøringen av reguleringsplanen på Tjøme bør være retningsgivende for behandlingen av klagen vedrørende Hankø Brygge, og Planutvalget ber derfor om at klagen får oppsettende virkning. ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer (1Bym, 1H, 1O, 1SV). Forslag fremmet av Grete Nygren Rognes SV på vegne av Bym, H, O og SV falt mot 5 stemmer (3AP, 2Frp). Planutvalget har vurdert de innkomne klagene fra advokatfirma Kåre Hovland, advokatfirma Haavind Vislie AS, Mette Horn Johannessen og Lars Johannessen, Per Bugge Amundsen, Hankø Vel, Alice Grønneberg og Håkon Fensbekk, Berthe Lise Johannessen, Agnar Stene og Bodil Leira Stene og Grete Dyb og John-Anker Zwart, og finner ikke grunn til å foreslå endring av kommunestyrets vedtak av , sak 28/06.

13 Klagen fra advokat Kåre Hovland gis ikke oppsettende virkning. Saken sendes Fylkesmannen i Østfold til endelig avgjørelse. PS 65/06 Riksvei klage over reguleringsplan vedtatt av Kommunestyret den Klager: Beboere på Kråkerøy representert ved Bompengeaksjonen Det faste utvalg for plansaker viser til opplysninger i saken og er enig i rådmannens vurdering. Klagen avvises da klager ikke anses å ha rettslig klageinteresse. Fredrikstad, ble enstemmig vedtatt. Det faste utvalg for plansaker viser til opplysninger i saken og er enig i rådmannens vurdering. Klagen avvises da klager ikke anses å ha rettslig klageinteresse. PS 66/06 Lervikbakken - gnr 117, bnr 13, 21 - Onsøy Klage over delegert vedtak av , sak 61/06 Pålegg om fjerning av vinterlagrede campingvogner og gjenstående plattinger Tilth: Elias Arvesen Det faste utvalg for plansaker viser til saksopplysninger i saken og er enig i rådmannens vurdering. Klagen tas ikke til følge. Bygnings- og reguleringssjefens delegerte vedtak av nr 06/61 opprettholdes. Saken sendes til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Fredrikstad, Planutvalgets behandling :

14 På vegne av Frp fremmet Arvid Vestvik følgende forslag: Utsettelsesforslag fremmet av Arvid Vestvik på vegne av Frp ble enstemmig vedtatt. Planutvalgets vedtak : Planutvalget foretok befaring før behandlingen av saken. På vegne av Frp, H og O fremmet Arvid Vestvik Frp følgende forslag: Bygnings- og reguleringssjefens delegerte vedtak av nr. 06/61 tas ikke til følge. På vegne av AP, Bym og SV fremmet Grete Nygren Rognes SV følgende forslag: Klagen tas delvis tilfølge. Plattingene på campingplassen kan bli liggende i perioden 15. september til 15. april. Administrasjonen bes sette i gang en sak for å endre reguleringsbestemmelsene. I samsvar med Plan- og bygningslovens 85 tillates ikke vinterlagring av campingvogner i kystsonen. falt. Forslag fremmet av Arvid Vestvik Frp på vegne av Frp, H og O falt mot 5 stemmer (3AP, 1Bym, 1SV). Forslag fremmet av Grete Nygren Rognes SV på vegne av AP, Bym og SV ble deretter enstemmig vedtatt. Klagen tas delvis tilfølge. Plattingene på campingplassen kan bli liggende i perioden 15. september til 15. april. Administrasjonen bes sette i gang en sak for å endre reguleringsbestemmelsene. I samsvar med Plan- og bygningslovens 85 tillates ikke vinterlagring av campingvogner i kystsonen. PS 67/06 Halvorsrødveien 96 - gnr 69, bnr 15, 22 - Onsøy Klage over delegert vedtak 332/06 - avslag på søknad om bruksendring Klager: Bjørg Johansen

15 Det faste utvalg for plansaker viser til opplysningene i saken og er enig i rådmannens vurdering. Det gis ikke dispensasjon til bruksendring fra garasje til bilverksted i et LNFområde. Bygnings- og reguleringssjefens delegerte vedtak nr. 332/06 av opprettholdes. Saken oversendes Fylkesmannen i Østfold til endelig avgjørelse. Fredrikstad, På vegne av O fremmet Anne-Lise Ulriksen følgende forslag: Utsettelsesforslag fremmet av Anne-Lise Ulriksen på vegne av O ble enstemmig vedtatt. PS 68/06 Vestre Langøya - gnr 425, bnr 19, fnr Kråkerøy Klage over Planutvalgets vedtak av i sak 14/06 om tvangsmulkt Klager/tilth: Kjell Straume Planutvalget opprettholder sitt vedtak av i sak 14/06 - som stadfester tidligere delegert vedtak om pålegg om fjerning av flytebrygge - om tvangsmulkt dersom flytebryggen og gangbroen ikke er fjernet innen Klagen tas ikke til følge. Det gis utsatt iverksettelse av vedtaket til Klagen oversendes Fylkesmannen i Østfold for endelig avgjørelse. Fredrikstad, ble enstemmig vedtatt. Planutvalget opprettholder sitt vedtak av i sak 14/06 - som stadfester tidligere delegert vedtak om pålegg om fjerning av flytebrygge - om tvangsmulkt dersom flytebryggen og gangbroen ikke er fjernet innen Klagen tas ikke til følge. Det gis utsatt iverksettelse av vedtaket til

16 Klagen oversendes Fylkesmannen i Østfold for endelig avgjørelse. PS 69/06 Høring av søknad om tillatelse til mudring og deponering av muddermasser i sjøen ved FMV i Fredrikstad kommune Tiltakshaver: Drammen Skipsreparasjon AS Rådmannen anbefaler planutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Deponering av de mudrete sedimentene som beskrevet i søknad fra Drammen skipsreparasjon av er en akseptabel løsning under følgende forutsetninger: Mudringen skal utføres med en mudringsteknikk som gir minst mulig risiko for spredning av forurensede sedimenter. Ved innlosing til dokka skal slepebåt benyttes i størst mulig grad for å unngå unødig oppvirvling fra fartøyenes propellbruk. 2. Bygningssjefen gis fullmakt til å behandle mudringssøknaden etter plan- og bygningslovens bestemmelser forutsatt at Fylkesmannens miljøvernavdeling har gitt sitt samtykke til mudring. Fredrikstad, Planutvalgets behandling : På vegne av AP fremmet Bjørge Johansen følgende forslag: Saken utsettes til neste møte. Utsettelsesforslag fremmet av Bjørge Johansen på vegne av AP ble enstemmig vedtatt. Planutvalgets vedtak : Saken utsettes til neste møte. Borg Havnestyrets vedtak av , sak 0006/06 ble fremlagt. På vegne av Bym og SV fremmet Grete Nygren Rognes SV følgende forslag: 1. Planutvalget mener at en deponering av muddermassene på godkjent landdeponi er å foretrekke. 2. Det bør utredes andre miljøvennlige løsninger. 3. Saken sendes tilbake til Planutvalget for politisk behandling. ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer (1Bym, 1SV). Forslag fremmet av Grete Nygren Rognes SV på vegne av Bym og SV falt mot 7 stemmer (3AP, 2Frp, 1H, 1O).

17 1. Deponering av de mudrete sedimentene som beskrevet i søknad fra Drammen skipsreparasjon av er en akseptabel løsning under følgende forutsetninger: Mudringen skal utføres med en mudringsteknikk som gir minst mulig risiko for spredning av forurensede sedimenter. Ved innlosing til dokka skal slepebåt benyttes i størst mulig grad for å unngå unødig oppvirvling fra fartøyenes propellbruk. 2. Bygningssjefen gis fullmakt til å behandle mudringssøknaden etter plan- og bygningslovens bestemmelser forutsatt at Fylkesmannens miljøvernavdeling har gitt sitt samtykke til mudring. PS 70/06 Årsrapport 2005 for Plan- og miljøseksjonen 1. Plan- og miljøseksjonens årsrapport for 2005 godkjennes. 2. Fremlagt omdisponering av over- og underskudd vedtas. Fredrikstad, ble enstemmig vedtatt. 1. Plan- og miljøseksjonens årsrapport for 2005 godkjennes. 2. Fremlagt omdisponering av over- og underskudd vedtas.

Møteinnkalling Planutvalget

Møteinnkalling Planutvalget Møteinnkalling Planutvalget Møtested: Rådhuset, Nygaardsgata 16, 3.etg., møterom Elingaard Tidspunkt: 22.05.2008 kl. 15:00. DET VIL BLI AVHOLDT BEFARING I SAK 55/08 FØR MØTET. FREMMØTE VED RÅDHUSET, NYGAARDSGATA

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17.

Detaljer

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Levanger kommune Sakspapir Hefte 3 av 3 1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Brit Alvhild Haugan brit.alvhild.haugan@innherred-samkommune.no

Detaljer

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06.

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06. SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Egel Terkelsen Leder

Detaljer

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 09.12.2004 Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 18.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 111/04-130/04 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/738. Hovedutvalg teknisk 23.04.2015

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/738. Hovedutvalg teknisk 23.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/738 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 23.04.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK DEN 12.03.2015. Rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 16/11 - Pålsnesveien 72

Saksframlegg. Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 16/11 - Pålsnesveien 72 Søgne kommune Arkiv: 16/11 Saksmappe: 2013/3251-36718/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 11.11.2014 Saksframlegg Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: Møtested: Møtetid: 21.11.212 Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Kl. 9: Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer

Detaljer

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.04.2009 19167/2009 2007/4402 43/305 Saksnummer Utvalg Møtedato 07/76 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 07/169 Planutvalget 11.12.2007

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14-17 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 11:10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 1/2013 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte tirsdag 05.02.2013 kl 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder Ingar

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 12:30

Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 12:30 Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kirsten Skaret Leder AP

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.06.2014 Tid: kl.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.06.2014 Tid: kl. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.06.2014 Tid: kl.18:30 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfall bes meldt i god tid slik at vararepresentant kan bli innkalt. Forfall skal meldes

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Fayegården Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind Holt

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013.

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. Møtet starter ca. kl. 17.00 etter befaringen Møtet

Detaljer

utvalget Anne Lise Sørlien medlem FRP Ottar Johansen utvalgsleder H Ingerid Bjercke medlem H Paul Henriksen varamedlem A/SV/SP Hans Herman Utgård

utvalget Anne Lise Sørlien medlem FRP Ottar Johansen utvalgsleder H Ingerid Bjercke medlem H Paul Henriksen varamedlem A/SV/SP Hans Herman Utgård Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 09.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: kl: 09:00 Faste medlemmer: Høyre: Bjørnar Godt Daae,

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Moer sykehjem, 27.08.2009 1.etg, møterom 1-3

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Moer sykehjem, 27.08.2009 1.etg, møterom 1-3 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Moer sykehjem, 27.08.2009 1.etg, møterom 1-3 FRA SAKSNR: 68/09 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 81/09 TIL KL: 22.15 Av

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10. 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10. 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 10. 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201010677/10 Saksbeh.: STSY Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Kopi

Detaljer