Aktuelle avgjørelser innenfor entrepriserett. Myhre & Co Advokatfirma AS v/trine Friberg Skaug Holmsbu

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aktuelle avgjørelser innenfor entrepriserett. Myhre & Co Advokatfirma AS v/trine Friberg Skaug Holmsbu 03.09.10"

Transkript

1 Aktuelle avgjørelser innenfor entrepriserett Myhre & Co Advokatfirma AS v/trine Friberg Skaug Holmsbu

2 En anleggsarbeider fra Grong satt og drømte seg bort - til Hong Kong. Det var ikke så smart. Det er helt åpenbart!!! For han satt der de støpte betong!!! 2

3 Høyesteretts dom

4 Avdragsfaktura 92,5% NS Sluttfaktura 7,5% Innestående beløp 7,5% Avdrag etter faktureringsplanen kan bare kreves med 92,5% av det enkelte faktureringsgrunnlag. 4

5 Preklusjon? 5

6 NS «...Innestående beløp utbetales ved sluttoppgjøret.» 36.1 «Sluttfaktura skal omfatte alle totalentreprenørens krav, bortsett fra krav knyttet til arbeid som er utsatt til etter overtagelse. Krav som tidligere er fremmet, men ikke avgjort eller betalt, skal gjentas i forbindelse med sluttoppgjøret dersom disse krav fremdeles opprettholdes. Hvis ikke skal kravene betraktes som frafalt. Krav som ikke er medtatt i sluttoppgjøret, kan ikke fremsettes senere....» 6

7 Kravet på innestående prekluderes ikke selv om det ikke er medtatt i sluttoppgjøret 7

8 / LB BORGARTING LAGMANNSRETT Krav om tilleggsvederlag - prosjekteringsoppdrag Fastpriskontrakt NS

9 Konkurransegrunnlag/ Byggeprogram Totalt areal /7 630 m2 Ombygget areal m / m2 68,5 mill.kr. 40 mill.kr. 9

10 Kontraktsinngåelse 24. mai 2006 / 24. juni sept. nov Varslet budsj,kostn omb Forprosjekt Rev. forprosjekt Opplyst end vedtak fylkestinget juni Brev oppfattet tlf terminering Svar kontrakt ikke tilstrekkelig reforhandles ved evt videre arb ikke avsluttet Bestilte forprosjekt aud.i eget bygg Vedtak prosjekt gjføres Bestilling Krav Avvist Kostnadsramme 295 mill «Vi bestiller herav prosjektering i henhold til vår kontrakt datert " Det ble opplyst at auditoriet skulle prosjekteres som i det reviderte forprosjektet. Det vil si som eget bygg, men at det foreløpig ikke var prioritert midler til det. Ved revidert forprosjekt dat har prosjektet blitt noe redusert i omfang i forhold til kontraktsgrunnlaget. Vi ber om et forslag til revidert kontraktsum som spesifiseres i kontraktens pris skjemaer innen 6. august "Tilbud prosjektering - revidert honorar og fremdrift". I posten for nybygg ble det foreslått en reduksjon i honoraret på grunn av arealreduksjonen i nybygget med kroner. En rekke av de øvrige postene i prosjektet ble foreslått øket. Justert honorar ble oppgitt til kroner eksklusive mva. 10

11 Forprosjekt mill.kr -inngrep tekniske installasjoner - økt total areal -grunnforholdene 11

12 Kontraktssummen: inkl mva Estimerte entreprisekostnader Faktiske entreprisekostnader Avvik

13 Krav om tilleggsvederlag - endrede rehabiliteringsgrader kroner - øket antall rom kroner - branntiltak kroner - varmeanlegg og varmesentral kroner - oppmåling og digitalisering kroner - nytt auditorium kroner - utvidelse av tiltak/parkeringsplass kroner - PGL- og HMS-roller kroner - renter pr. 1. desember kroner SUM kroner 13

14 Prinsipalt: Krav på justert honorar som flg av økede entreprisekostnader Prinsipalt: Forbehold Subsidiært: Bristende forutsetninger Samlet og skjønnsmessig justering av honorarkrav med utgpkt i endret entreprisekostnad og endringer i rehabilitetsgrader 14

15 Forbehold? TILBUDSBREV Tilbudet er basert på foreliggende byggeprogram med tilhørende forutsetninger om arealbruk i nybygg og eksisterende bygg, inngrepsomfang i eksisterende skolebygg og opplyste entreprisekostnader tilknyttet dette. PRESISERINGER - Endringer i det forelagte tilbudsgrunnlag berettiger justering av honorar. 15

16 Tilbudet er basert på foreliggende byggeprogram med tilhørende forutsetninger om arealbruk i nybygg og eksisterende bygg, inngrepsomfang i eksisterende skolebygg og opplyste entreprisekostnader tilknyttet dette. PRESISERINGER - Endringer i det forelagte tilbudsgrunnlag berettiger justering av honorar. 16

17 Vedr. forbehold Lagmannsretten bemerker at ordet forbehold ikke er brukt i den aktuelle teksten. Etter lagmannsrettens syn taler ordlyden for at teksten gir uttrykk for en alminnelig presisering av grunnlaget for tilbudet. I følgeskrivet omtales muligheten for tilleggsvederlag, men det følger allerede av kontrakten og kan ikke ses som et eget moment for at det her er et forbehold. 17

18 Lagmannsretten bemerker videre at hvis meningen var å ta et slikt forbehold, burde det fremkommet tydeligere fra Prosjekteringsgruppen. Lagmannsretten peker på at det fremgår klart av konkurransegrunnlaget at det skulle være en fastpriskontrakt. Et forbehold om justering av prisen ved endringer i entreprisekostnadene ville etter lagmannsrettens syn langt på vei medført at det ikke lenger var en fastpriskontrakt, og dette ville vært et vesentlig forbehold. Det følger av anskaffelsesforskriften første le avvik skal avvises. Etter lagmannsrettens syn kunne et tilbud med et slikt forbeho avvises, og lagmannsretten finner at det har formodningen mot seg at det sendes inn et tilbud som kan avvises. Etter en samlet vurdering finner lagmannsretten at det ikke er tatt noe forbehold 18

19 Pr evaluering av tilbud Reelt forbehold? «Hva hvis «forbeholdet» tenkes borte»; kan leverandøren da fremme krav om det man har tatt forbehold om? Hvis nei Hvis ja Reelt forbehold Ikke forbehold 19

20 Skal avvises Ja -Vesentlig? -uklart hvordan sml med øvrige tilbud? Ja Evaluering tilbud Reelt forbehold? Nei Evalueres m forbehold Nei Evalueres uten forbehold 20

21 «Endringer i det forelagte tilbudsgrunnlag berettiger justering av honorar.» «I følgeskrivet omtales muligheten for tilleggsvederlag, men det følger allerede av kontrakten og kan ikke ses som et eget moment for at det her er et forbehold.» M.a.o. utsagnet er tolket som et forbehold om krav på tilleggsvederlag ved endringer i kontraktens forstand (NS 8401 punkt 10.4), og ikke i betydningen enhver endring av de spesifikke forholdene som e opplistet i aktuelle utsagn 21

22 Tilbudet er basert på foreliggende byggeprogram med tilhørende forutsetninger om arealbruk i nybygg og eksisterende bygg, inngrepsomfang i eksisterende skolebygg og opplyste entreprisekostnader tilknyttet dette. PRESISERINGER - Endringer i det forelagte tilbudsgrunnlag berettiger justering av honorar. 22

23 Bristende forutsetninger? Lagmannsretten bemerker at denne læren krever at det foreligger relativt grunnleggende endringeri forutsetningene og at det etter en samlet vurdering må være rimelig å tillegge endringen virkning. 23

24 Konkret Lagmannsretten bemerker at det opprinnelig var satt av henholdsvis kroner og kroner, til sammen kroner, i reserve. Dette utgjør ca. 20 % av estimerte prosjektkostnader. Dette viser etter lagmannsrettens syn at de oppgitte tallene for entreprisekostnadene i anbudsinnbydelsen var beheftet med betydelig usikkerhet. I tillegg kommer at opplysningene om brannsikring av eksisterende bygg,tegningsgrunnlag og opplysninger om de aktuelle rehabiliteringsgrader var upresise. Men beskrivelsene av arbeidene lest under et var tilstrekkelige. Det dreier seg her om et kommersielt forhold der det var klart for begge parter at det skulle inngås en fastpriskontrakt. Det må ha vært klart for begge parter at det kunne bli endringer i prosjektet og at disse kunne gi seg utslag i noe endrede entreprisekostnader. 24

25 Subsidiært Tilleggshonorar etter NS 8401 punkt 10.4 første ledd og uklarheter i konkurransegrunnlaget - 25

26 - endrede rehabiliteringsgrader - - øket antall rom - branntiltak - varslet for sent - varmeanlegg og varmesentral - oppmåling og digitalisering - «måtte forstå» - nytt auditorium - «måtte forstå» - utvidelse av tiltak/parkeringsplass - «måtte forstå» - PGL- og HMS-roller kroner 26

27 Varsling 10.2 Varsling... Dukker det opp forhold som den prosjekterende mener berettiger en endringsordre, skal dette varsles "uten ugrunnet opphold", ellers taper den prosjekterende retten til å påberope seg forholdet. Unntak gjelder dog der oppdragsgiveren "måtte forstå" at det forelå en endring, og dette følger av NS 8401 punkt tredje ledd. 27

28 I tilknytning til varslingsplikten bemerker lagmannsretten at bestillingen ble foretatt 15. mars 2006, og at hele prosjekteringen ble "bestilt" på nytt den 30. juli Lagmannsretten oppfatter denne siste bestillingen som en bekreftelse i forhold til forbeholdet fylkeskommunene opprinnelig gjorde i forbindelse med politiske vedtak. I forhold til varslingsreglene må man ta utgangspunkt i den første bestillingen. Lagmannsretten bemerker at det eksisterte et kontraktsforhold fra avtaleinngåelsen den 24. juni For at fylkeskommunen skulle ha best mulig grunnlag for å treffe sine avgjørelse, var den avhengig av at Prosjekteringsgruppen varslet så snart det var grunnlag for det, uavhengig av om politiske vedtak var truffet eller ikke. 28

29 Borgarting lagmannsrett LB Tvist sluttoppgjør elektroentreprise «Plunder og heft» NS 343o 29

30 Forsinkelse 14 mnd 30

31 KRAVET kr Faktisk tidsbruk Kalkulert tidsbruk E s ansvar Krav t t t t t tilleggsarbeid 100 t arb. mangels- og reklamasjonsarbeid 2136 skifte av prosjektledelse, mulig underkalkulering og «andre forhold» 31

32 Krav t x 480 kr = BH x 265,49 kr = ,40 32

33 Når det - som her - foreligger flere årsaksfaktorer, vil det være ugjørlig å fastsette nøyaktig hvilke mertimer som kan tilbakeføres til den enkelte årsak. Sønnico anfører derfor prinsipalt at timetallet må beregnes på grunnlag av en totalvurdering basert på et "retrospektivt differanseprinsipp". Prinsippet går ut på at det tas utgangspunkt i entreprenørens totale timetall. De timene som han har kalkulert med i anbudet, trekkes fra. Fra summen trekkes videre ut de timene som entreprenøren selv er ansvarlig for. Om prinsippet vises for øvrig til LE , Stavanger byretts dom av 17. juni 1993, Rt side 788, Nils-Henrik Pettersons artikkel "Plunder og heft" og LE Subsidiært kreves erstatning basert på konkrete typetilfeller av merutgifter i prosjektet. 33

34 "Retrospektivt differanseprinsipp» Faktisk timetall - kalkulerte - E s eget ansvar = Berettiget krav 34

35 Etter lagmannsrettens oppfatning må det foreligge årsakssammenheng mellom forsinkelsen og de timene som kan kreves dekket, jfr. ordlyden i NS 3430 punkt Lagmannsretten kan ikke se at det av rettspraksis eller andre rettskilder kan utledes at kravet om årsakssammenheng er erstattet med et retroaktivt differanseprinsipp eller andre prinsipper. Uansett blir dette et terminologisk spørsmål. Sønnico aksepterer at det skal gjøres fradrag for de timene som skyldes Sønnicos egne forhold. Da blir i realiteten spørsmålet å finne ut hvilke timer som er forårsaket av Statsbyggs forhold og hvilke av Sønnico selv. 35

36 Lagmannsretten er enig med Sønnico i at det må være en presumsjon for at en så langvarig forsinkelse som her, mest sannsynlig har påført bedriften et tap. Dette er heller ikke Statsbygg uenig i ettersom Statsbygg har betalt for ytterligere montørtimer i tillegg til dem som Sønnico hadde kalkulert med i anbudet. Lagmannsretten legger imidlertid til grunn at presumsjonen svekkes i takt med hvor mange timer det kreves dekning for. Det må også ut fra anbudsinnbydelsen ha vært påregnelig for Sønnico at et byggeprosjekt av denne karakter, lett kunne bli forsinket. 36

37 Sønnico har forklart timeforbruket ved å dele timetallet opp i en rekke detaljerte underposter. Det blir imidlertid vanskelig å ta stilling til hver enkelt post og se om den skyldes forsinkelsen. Dels er postene overlappende, og dels er de vanskelige eller umulige å beregne med noen grad av nøyaktighet. Isteden må lagmannsretten se på den samlede overskridelsen og vurdere sannsynligheten for at forsinkelsen og andre forhold hos Statsbygg kan ha forårsaket en tilnærmet tredobling av Sønnicos kalkulerte timetall. 37

38 En slik årsakssammenheng er etter lagmannsrettens oppfatning lite sannsynlig. Rett nok var byggeprosjektet betydelig forsinket. Forsinkelsen medførte en forskyvning av arbeidet i tid, men den innvirket ikke på arbeidets art og omfang. Tidsforskyvningen burde derfor ikke i særlig grad påvirke timetallet. Det ble også gjort uvanlig mange revisjoner av prosjekteringsgrunnlaget. Endrings- og tilleggsarbeider har Sønnico fått betalt for. Heller ikke revisjonene kan derfor isolert sett ha fått noen vesentlig innvirkning på arbeidets omfang. På den annen side finner lagmannsretten det utvilsomt at forsinkelsen påførte Sønnico en god del ekstraarbeid forårsaket av den plunder og heft som fulgte av forsinkelsen og prosjekteringsendringene, men ikke tilnærmelsesvis så mange timer som Sønnico krever dekning for. 38

39 t = «mest sannsynlig E s forhold : - kan ha vært underkalkulert; 75% av de kalkulerte timene brukt opp når kun 25% av arbeidet utført. - prosjektleder uttalt anbudsprisen virket lav. - del timer er medgått til forseringsarbeidene ( og 2.113) - prosjektlederen ble skiftet ut tre ganger - E s manglende utarbeidelse av fremdriftsplaner -to eldre og fredete bygg - større margin for problemer - kontraktsmessig forpliktet til uten erstatning å akseptere avbrytelser i arbeidet på grunn av forholdene på stedet 39

40 Hvilken timepris = «merutgiften»? kr 480,- Dekningsbidrag 214,51 kr 265,49 Sosiale utgifter Sosiale utgifter Lønn Lønn 40

41 Etter lagmannsrettens syn er Statsbyggs oppfatning mest i samsvar med bestemmelsens ordlyd. Entreprenøren har rett til erstatning for "merutgifter" og "utgifter". Uttrykksmåten peker i retning av det er entreprenørens direkte utlegg, så som lønnsutgifter og eventuelt utgifter til innleie av maskiner, utstyr, personell m.v. som kan kreves dekket. Det er derimot mindre naturlig å anse tapt inntjening på andre prosjekter, fortjeneste, dekningsbidrag til faste utgifter og finanskostnader som utgifter. Dette må gjelde selv om finanskostnadene kan øke noe fordi arbeidet tar lengre tid enn forutsatt. Merutgifter er et snevrere begrep enn "tap". 41

42 - viss støtte i Rt side 788 avsnitt (45) og (46). - ikke avgjørende fordi «ikke var noen avgjørende problemstilling i den saken». - ingen entydig oppfatning blant juridiske forfattere - ikke betydning hvordan reglene er utformet i tidligere og senere standarder, -at gen tyngende for E ikke avgjø. betydning - avtalefrihet 42

43 Sitat fra Rt "merutgifter" = forskjell mellom faktisk påkrevde utgifter som følge av forhold byggherren svarer for, og de beregnede utgiftene for en drift uten slike forhold. 45) Staten har vist til at toveis drift pågikk lenger enn forutsatt, og at driften ble avsluttet tidligere enn angitt i framdriftsplanen etter punkt C19. Utgiftene ble således ikke større enn SRG hadde tatt i betraktning ved kalkulasjon av prisene i anbudsfasen. Dersom SRG i dette tilfellet tilkjennes merutgifter, oppnår selskapet reelt sett en form for fortjeneste. Tapt inntjening på andre prosjekter, fortjeneste og dekningsbidrag kan imidlertid ikke kreves etter punkt Under enhver omstendighet medfører dette at SRG får betalt to ganger fo samme ytelser. (46) Jeg bemerker til dette at når en entreprenør har leid inn maskiner, utstyr og personell for å utføre en entreprise, vil utgiftene ved forlenget drift på grunn av byggherrens forhold for entreprenøren være en merutgift. Det må være uten betydning om driften etter den opprinnelige framdriftsplan skulle ha fortsatt, når den uten hindringen ville vært avsluttet tidligere. Entreprenøren har i utgangspunktet risikoen for utførelse og ferdigstillelse innen avtalt tid, og en del av vederlaget er kompensasjon for denne risiko. En raskere fullføring enn opprinnelig forutsatt er en gevinst som entreprenøren avhengig av omstendighetene, kan forvente å oppnå. 43

44 Takk for meg!...og husk- smilet er den korteste avstanden mellom to mennesker 44

45 Oversikt rettsavgjørelser entrepriserett «siden sist» - med noko attåt v/advokat Trine Friberg Skaug Holmsbu I! Høyesterett: Dom av Krav på utbetaling av innestående beløp i henhold til NS 3431 punkt 30.3 andre ledd, som ikke er medtatt i sluttoppgjøret, prekluderes (bortfaller) ikke som følge av bestemmelsene i NS 3431 punkt II! Lagmannsrett: 1! Entreprise - Profesjonelle parter 1.1 INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Dom DATO: DOKNR/ LB PUBLISERT: STIKKORD: Kontraktsforhold. Entrepriserett. Totalentreprise. Avtaleloven 36. SAMMENDRA Tvist om sluttoppgjør mellom byggherre og entreprenør i totalentrepriseforhold G: etter oppføring av 8 leiligheter i Drammen. Spørsmål bl.a. om hva som var omfattet av kontrakten, om entreprenørens plikt til å varsle om tillegg til fastprisen i kontrakten og om byggetiden skulle beregnes fra første eller tredje igangsettingstillatelse i forbindelse med krav om dagmulkt etter NS 3431 punkt 25. Henvisninger: lov (Avtalelov 36), SAKSGANG: Drammen tingrett TDRAM Borgarting lagmannsrett LB ( ASD-BORG/01). PARTER: Einar Andreas Krebs Frølich Fuglesang (Advokat Bjarte Røyrvik) mot Husbutikken AS, dets konkursbo (Advokat Lars Tarjei Berntsen). FORFATTER: Lagdommer Jørgen F. Brunsvig. Lagdommer Arild Kjerschow. Lagdommer Erik Chr. Stoltz. 1.2 INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Dom DATO: DOKNR/ LB PUBLISERT: STIKKORD: Avtaletolking. Norsk Standard. Erstatning.

46 SAMMENDRA En utbygger krevde prisavslag/erstatning av en entreprenør for tap som følge av G: påståtte mangler ved grunnarbeider (mangelfull dreneringsmasse). Lagmannsretten kom til at det forelå en mangel ved de leverte massene, men at utbyggeren ikke hadde hatt noe tap som kunne tilbakeføres til mangelen. Utbyggeren hadde derfor ikke krav på prisavslag/erstatning. Utbyggeren pliktet også å dekke entreprenørens utgifter til oppgravingsarbeider som var foretatt på utbyggers oppfordring, og som viste seg å avdekke andre leverandørers feil. SAKSGANG: Oslo tingrett TOSLO Borgarting lagmannsrett LB ( ASD-BORG/03). PARTER: Voksenkollen Panorama AS (Advokat Tor Hannibal Fossum) mot Marthinsen & Duvholt AS (Advokat Tone Bjørn). FORFATTER: Lagdommer Egil F. Jensen. Lagdommer Einar Høgetveit. Ekstraordinær lagdommer Knut Dag Haavardsen. 1.3 INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Dom DATO: DOKNR/ LB PUBLISERT: STIKKORD: Kontraktsforhold. Entrepriserett. SAMMENDRA Et byggeprosjekt ble forsinket med 14 måneder. En delentreprenør fremsatte krav G: om dekning av merutgifter, jfr. NS 3430 pkt. 21.1, beregnet et et «retroaktivt differenseprinsipp». Lagmannsretten kom kom til at det kreves årsakssammenheng mellom forsinkelsen og merutgiften. Store deler av det økte timeforbruket skyldtes forhold som entreprenøren selv hadde ansvaret for. Lagmannsretten kom på grunnlag av ordlyden i NS 3430 pkt at bestemmelsen kun ga rett til å kreve dekning for merutgifter, så som lønn, sosiale utgifter og direkte utlegg, men ikke tapt fortjeneste og dekningsbidrag. Entreprenøren var ikke berettiget til å forsere arbeidet. SAKSGANG: Oslo tingrett TOSLO Borgarting lagmannsrett LB ( ASD-BORG/03). PARTER: Sønnico Installasjon AS (Advokat Rolf Wilhelm Markussen) mot Statsbygg (Advokat Morten Goller). FORFATTER: Lagdommer Dag A. Minsaas. Lagdommer Rakel Surlien. Ekstraordinær lagdommer Knut Dag Haavardsen. 1.4 INSTANS: Agder lagmannsrett - Dom. DATO: DOKNR/ LA PUBLISERT: STIKKORD: Entreprisesrett. Kontraktsrett. Pengekravsrett. Sakskostnader. SAMMENDRA Sluttoppgjør i entreprise. Hovedentrepenøren fikk ikke medhold i at selskapet G: hadde et motkrav som oversteg underentrepenørens tilgodehavende. Riskoen for uklar garantierklæring ved overtakelse av kontrakt ble plassert på hovedentrepenøren. Det kunne heller ikke motregnes etter gjeldsbrevloven 26. Salærtimer som var uteglemt under ankeforhandlingen kunne ikke kreves i ettertid av vinnende part. Henvisninger: lov (Gjeldsbrevlov 26), SAKSGANG: Tønsberg tingrett TTONS Agder lagmannsrett LA ( ASD-ALAG). PARTER: Skanska Norge AS (Advokat Jarl Borgvin Dørre) mot Tønsberg Bolig AS (Advokat Frode Lid). FORFATTER: Lagdommer Rune Bård Hansen. Lagdommer Nils Ole Simonsen. Ekstraordinær lagdommer Arne Christiansen

47 1.5 INSTANS: Frostating lagmannsrett - Dom DATO: DOKNR/ LF PUBLISERT: STIKKORD: Entrepriserett. Spørsmål om kontrakten hadde opphørsklausul. Positiv kontraktsinteresse. SAMMENDRA Byggherre ble i tingretten frifiunnet for krav om erstatning etter at han sa seg løst G: fra en totalentreprisekontrakt. Lagmannsretten kom til at byggherrens fragåelse av kontrakten var et kontraktsbrudd og tilkjente entreprenøren positiv kontraktsinteresse. SAKSGANG: Sør-Trøndelag tingrett TSTRO Frostating lagmannsrett LF ( ASD-FROS). PARTER: Frost Entreprenør AS (Advokat Dag Herrem) mot Prora Eiendom AS (Advokat Rasmus Andreas Brodtkorb). FORFATTER: Lagdommer Arve Rosvold Alver. Ekstraordinær lagdommer Kjell Buer. Ekstraordinær lagdommer Øyvind Hoel. 1.6 INSTANS: Gulating lagmannsrett - Dom DATO: DOKNR/ LG PUBLISERT: STIKKORD: Kontraktsforhold. Profesjonsansvar. SAMMENDRA Byggmeister engasjerte taktekkar for å leggja skifer på eit underlagsbelegg G: byggmeisteren sjølv hadde lagt på seks månader tidlegare. Primærtekking skulle ha skjedd umiddelbart etter at underlagsbelegget var lagt på, men lagmannsretten fann ikkje at byggmeisteren kunne velta ansvaret for lekkasjen som oppstod over på taktekkaren. SAKSGANG: Bergen tingrett TBERG Gulating lagmannsrett LG ( ASD-GULA/AVD1). PARTER: Byggmester Jan H. Tvedt AS (advokat Arne Vik Njøten) mot Taktekker Drengenes AS (advokat Willy Dalheim). FORFATTER: Lagdommer Bjørn Lillebergen, lagdommer Per J. Jordal, lagdommer Berit Moldskred Mo 1.7 INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Dom DATO: DOKNR/ LB PUBLISERT: STIKKORD: Avtalerett. Entrepriserett. SAMMENDRA Sak om vederlag for utførelse av el-installasjon i nybygg. Spørsmål om det var G: avtalt regningsarbeid eller fast pris. SAKSGANG: Follo tingrett TFOLL Borgarting lagmannsrett LB ( ASD-BORG/02). PARTER: Arkitekt Konsulent Snekker Innredning AS (Advokat Håvar Wiik) mot Arne's Elektroinstallasjon AS (Advokat Terje Søvik). FORFATTER: Lagdommer Ole Nyfløt. Kst. lagdommer Hans-Petter Jahre. Ekstraordinær lagdommer Hilde Wiesener Haga.

48 1.8 INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Dom DATO: DOKNR/ LB PUBLISERT: STIKKORD: Kontraktsforhold. NS SAMMENDRA Sluttoppgjør i entreprisekontrakt. Byggherren fikk i lagmannsretten medhold i at G: entreprenøren hadde varslet endringer i prosjektet for sent, slik at entreprenøren ikke hadde krav på tilleggsvederlag. Dissens om dette spørsmål, idet den ene fagkyndige meddommeren mente at partene hadde fraveket NS 3431 her. Det var også spørsmål om byggherren hadde krav på dagmulkt, erstatning for merutgifter til kjøkkenleveranse og krav på tilbakehold av et beløp pga av manglende arbeider fra entreprenøren. SAKSGANG: Oslo tingrett TOSLO Borgarting lagmannsrett LB ( ASD-BORG/03). PARTER: GSV Eiendom AS (Advokat Aron Solheim) (Advokatfullmektig Therese Linnea Kristiansen) mot Bermingrud Entreprenør Oslo Akershus AS (Advokat Stein Fagerhaug). FORFATTER: Lagdommer Sidsel B. Lindseth. Lagdommer Anne M. Samuelson. Lagdommer Inger Wiig. Meddommere: Rådg.ing./prosjektadm. Terje Ilje. Ingeniør/konsulent Eilert Andreas Flågan. 1.9 INSTANS: Gulating lagmannsrett - Dom DATO: DOKNR/ LG PUBLISERT: STIKKORD: Kontraktsforhold. Andre rettskilder. NS SAMMENDRA Hovedentreprenør for byggeprosjekt ble frifunnet for krav om dagmulkt da det etter G: en konkret vurdering ble funnet å være inngått avtale om utsatt overlevering. SAKSGANG: Stavanger tingrett TSTAV Gulating lagmannsrett LG ( ASD-GULA/AVD2). Anke til Høyesterett nektet fremmet, HR U. PARTER: Skanska Norge AS (advokat Trym Landa) mot Hd Oil Technology AS Oiltech (advokat Geir Jøsendal). FORFATTER: Lagdommer Ørnulf Jacobsen, lagdommer Birger A. Stedal, sorenskriver Lidvard Faaberg INSTANS: Eidsivating lagmannsrett - Dom DATO: DOKNR/ LE PUBLISERT: STIKKORD: Entrepriserett. Totalentreprise. Dagmulkt og mangler. NS 3431.

49 SAMMENDRA Lagmannsretten kom etter anke fra byggherren og avledet anke fra entreprenøren G: til samme resultat i dagmulktspørsmålet som tingretten, men med en annen begrunnelse. Lagmannsretten la til grunn at partene flere ganger hadde avtalt utsatt overtakelse av et kommunalt sykehjem. Ved senere overtakelsesforretning fant lagmannsretten at byggherren urettmessig hadde nektet overtakelse. Byggherren ble tilkjent dagmulkt frem til dette tidspunkt. Foreliggende feil ved fallforholdene på flere bad ga ikke grunnlag for å nekte overtakelse. Lagmannsretten kom, i motsetning til tingretten, bl.a. til at kommunen ikke kunne kreve erstattet pådratte utbedringskostnader ved retting av bad. Entreprenøren hadde ikke tapt sin rett til mangelsutbedring, og byggherren hadde iverksatt utbedringen uten at kontraktens bestemmelser om frist og varsel til entreprenøren var fulgt. Entreprenørens krav om dekning av merutgifter for skifte av brannspjeld var tapt på grunn av fristoversittelse. SAKSGANG: Hedemarken tingrett THEDM Eidsivating lagmannsrett LE ( ASD-ELAG/). PARTER: Ringsaker kommune v/ ordføreren (Advokat Torkild Korsnes) mot NCC Construction AS v/ styrets leder (Advokat Are Hunskaar). NCC Construction AS v/ styrets leder (Advokat Are Hunskaar) mot Ringsaker kommune v/ ordføreren (Advokat Torkild Korsnes). FORFATTER: Lagdommer Vegard Sunde, kst lagdommer Bjørn Eirik Hansen, tilkalt dommer, tingrettsdommer Ola Trygve Holt. Fagkyndige meddommere: Sivilingeniør/Daglig leder Gunnar Garnes, VVS-ingeniør Arild Olav Rostad INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Dom. DATO: DOKNR/ LB PUBLISERT: STIKKORD: Norsk Standard 8504 punkt 21.3, SAMMENDRA Entrepriserett. Avtalerett. Enterpenøren fikk ikke medhold i at det var en G: forutsetning for å gi avkall på indeksregulering at kontrakten ble avviklet innenfor de fastsatte frister. Om en slik forutsetning forelå måtte varsel om dens intreden vært gitt uten ugrunnet opphold. SAKSGANG: Drammen tingrett TDRAM Borgarting lagmannsrett LB ( ASD-BORG/02). PARTER: Sønderhellene AS (Advokat Åse Syvertsen Schei) mot Ing Mosness Norstad AS (Advokat Einar Andreas Fuglesang). FORFATTER: Lagmann Anne Lise Rønneberg. Lagdommer Petter Chr. Sogn. Ekstraordinær lagdommer Hilde Wiesener Haga.

50 2!! Forbrukerentreprise - bustadoppføring og håndverkertjenester 2.1 INSTANS: Eidsivating lagmannsrett - Dom DATO: DOKNR/ LE PUBLISERT: STIKKORD: Regningsarbeid, bindende prisoverslag, oppsigelse av løpende oppdrag. Lov om håndverkertjenester. SAMMENDRA Tvist om et byggeprosjekt skulle utføres som regningsarbeid eller på grunnlag av G: et bindende prisoverslag. Lagmannsretten fant at det grove prisoverslaget og partenes etterfølgende opptreden tilsa at det var et regningsarbeid. Lagmannsretten fant at byggherren hadde foretatt oppsigelse av et løpende oppdrag. Henvisninger: lov (Håndverkertjenestelov), SAKSGANG: Øvre Romerike tingrett TOVRO Eidsivating lagmannsrett LE ( ASD-ELAG/). PARTER: Am Byggservice AS (Advokat Kristen Sverre Fari), Håkon Frostad (Advokat Peter Christian Meyer) mot Miljøterapaut Shiboleth Ruth Murad Sevendal, Tore Eilif Kristensen (Advokat Tor Hilmar Eggesvik). FORFATTER: Lagdommer Kjell Eriksfallet. Lagdommer Berit Haga. Tingrettsdommer Ellen Nyhus. 2.2 INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Dom. DATO: DOKNR/ LB PUBLISERT: STIKKORD: Boligentreprise. Grunnarbeider. Boligoppføringsloven. Vesentlig mislighold. Erstatning. hevningsoppgjør. SAMMENDRA Byggherren inngikk muntlig avtale med en entreprenør om å grave ut byggegropen G: og gjøre den klar for støping av grunnmur. Etter at entreprenøren hadde sendt to á konto regninger som ikke ble betalt, hevet entreprenøren avtalen og stoppet arbeidet. Lagmannsretten kom til at entreprenøren ikke hadde rett til å sende disse regningene, da dette var i strid med boligoppføringsloven 47 første ledd bokstav a. Hevningen var derfor urettmessig. Byggherren fikk medhold i at han hadde rett til å heve avtalen på grunn av entreprenørens stans i arbeidet. Lagmannsretten kom også til at byggherren hadde krav på erstatning for de merutgifter entreprenørens mislighold hadde påført byggherren. Lagmannsretten tok her stilling til en rekke erstatningsposter, og fastastte også verdien av det arbeidet entreprenøren hadde utført. Lagmannsretten bemerket at saken var fra begge parters side dårlig opplyst. Henvisninger: lov (Bustadoppføringslov 47), SAKSGANG: Follo tingrett TFOLL Borgarting lagmannsrett LB ( ASD-BORG/03). PARTER: I. Anke: Løken Fjellsprengning v/ Vidar Løken (Advokat Pål Hamre Ness) mot Dag- Håvard Jensen (Advokat Møyfrid Hveding). II. Avledet anke: Dag-Håvard Jensen (Advokat Møyfrid Hveding) mot Løken Fjellsprengning v/ Vidar Løken (Advokat Pål Hamre Ness). FORFATTER: Lagdommer Per Racin Fosmark. Lagdommer Thore Rønning. Lagdommer Fredrik Charlo Borchsenius.

51 2.3 INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Dom DATO: DOKNR/ LB PUBLISERT: STIKKORD: Kontraktsforhold. Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. Erstatning etter avbestilling. Avbestillingsgebyr. SAMMENDRA Entreprenørens krav om erstatning ved forbrukerens avbestilling av kjøp av G: leilighet. Kjøpekontrakten inneholdt avtale om avbestillingsgebyr etter bustadoppføringslova 54. Lagmannsretten fant i motsetning til tingretten at lempningsreglen i punktum ikke kunne anvendes til skade for forbruker, som ble frifunnet for entreprenørens krav om full erstatning for blant annet pristap og omkostninger ved dekningssalg. Henvisninger: lov (Bustadoppføringslov 54), SAKSGANG: Oslo tingrett TOSLO Borgarting lagmannsrett LB ( ASD-BORG/01). Anke til Høyesterett fremmet til behandling, HR U. PARTER: Inger-Lise Haraldsen (Advokat Bjørn Stordrange), Erling Fosse (Advokat Bjørn Stordrange) mot Urbanium Schous ANS (Advokat Ole Edvard Tokvam). FORFATTER: Lagdommer Regine Ramm Bjerke. Lagdommer Jørgen F. Brunsvig. Tilkalt dommer Hilde Kollbær Strømme. 2.4 INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Dom DATO: DOKNR/ LB PUBLISERT: STIKKORD: Saken gjelder tvist om oppgjør etter oppførelse av enebolig. SAMMENDRA Tvist om oppgjør for oppføring av enebolig. Konkret avgjørelse. G: SAKSGANG: Asker og Bærum tingrett TAHER Borgarting lagmannsrett LB ( ASD-BORG/01). PARTER: I Anke: Ankende parter: Tove Astrid Nilsson og Jørn Wold-Pedersen (for begge: advokat Simen Smeby Lium). Ankemotpart: Misza AS (Advokat Håkon Brekke- Hansen). II Avledet anke: Ankemotpart: Misza AS (Advokat Håkon Brekke- Hansen). Ankende parter: Tove Astrid Nilsson Jørn Wold-Pedersen (for begge: advokat Simen Smeby Lium). FORFATTER: Lagdommer Sissel R. Langseth. Lagmann Jan Martin Flod. Ekstraordinær lagdommer Erik Chr. Stoltz. 2.5 INSTANS: Agder lagmannsrett - Dom. DATO: DOKNR/ LA PUBLISERT: STIKKORD: Kontraktsforhold. Bustadoppføringslova. SAMMENDRA Tvist om oppgjøret etter rehabilitering og påbygging på et eldre bolighus. Saken G: reiste er rekke spørsmål om betydningen av prisoverslag, om vederlag for tilleggsarbeid, om erstatning og prisavslag for mangler og om forsinkelse/dagmulkt. Henvisninger: lov (Bustadoppføringslov), SAKSGANG: Larvik tingrett TLARV Agder lagmannsrett LA ( ASD-ALAG).

52 PARTER: Svein Walter Løsnæs (Advokat Jørn Johannessen) mot Rolf H Johnsen AS (Advokat Søren Øyvind Hellenes). FORFATTER: Førstelagmann Dag Bugge Nordén, lagdommer Ivar Danielsen, ekstraordinær lagdommer Arne Christiansen. Fagkyndige meddommere: Byggmester Jan Tore Eriksrød, takstmann/byggmester Ole Erik Vegheim. 2.6 INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Dom DATO: DOKNR/ LB PUBLISERT: STIKKORD: Lov om håndverkertjenester m.m for forbrukere 28, 29. Skadeserstatningsloven 5-2 (lemping). Aksjeloven SAMMENDRA Saken gjaldt krav om erstatning for økonomisk tap som følge av stans i G: byggearbeider på bolighus, og krav om erstatning/prisavslag for mangelfullt arbeid etter håndverkertjenesteloven. Boligeiere ble tilkjent erstatning av et snekkerfirma (et AS) for oppstått skade/tap på grunn av at byggearbeider ble ulovlig igangsatt og måtte gjøres om iht. kommunale vedtak, og fordi bygget ble stående usikret i lang tid slik at lekkasjeskader oppsto. Erstatningsansvaret ble ut fra en rimelighetsvurdering lempet, særlig fordi svikt i den kommunale bygningsetatens saksbehandling i betydelig grad bidro til at byggefirmaet igangsatte arbeidet i den tro at det var lovlig. Erstatningskrav mot firmaets styreleder førte ikke frem. Henvisninger: lov (Skadeserstatningslov 5-2), lov (Håndverkertjenestelov 28). lov (Håndverkertjenestelov 29). lov (Aksjelov 17-1). SAKSGANG: Oslo tingrett TOSLO Borgarting lagmannsrett LB ( ASD-BORG/02). PARTER: Trestandard AS (Advokat Stephan Didrich Eid) og Hege Nordberg (Advokat Stein Guldbakke) mot Knut Bang og Linda Bay Johansen (for begge: advokat Tone Gjertsen). FORFATTER: Lagdommer Inger Wiig. Kst. lagdommer Børre Lyngstad. Ekstraordinær lagdommer Trygve Schiøll. 2.7 INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Dom DATO: DOKNR/ LB PUBLISERT: STIKKORD: Kontraktsforhold. Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. SAMMENDRA Saken gjaldt krav om erstatning etter avbestilling av åtte leiligheter kort tid før G: ferdigstillelse. Det var brukt en kontrakt som henviste til bustadoppføringslovas regler. Selv om salget foregikk mellom profesjonelle parter fant lagmannsretten at kontrakten gjaldt. Forøvrig la retten alminnelige kontraktsrettslige prinsipper til grunn ved tolkning av kontrakten. Avbestilleren måtte erstatte utbyggeren det økonomiske tapet han led som en følge av avbestillingen. Henvisninger: lov (Bustadoppføringslov), SAKSGANG: Oslo tingrett TOSLO Borgarting lagmannsrett LB ( ASD-BORG/03). Anke til Høyesterett fremmet til behandling, HR U. PARTER: T Capital AS (Advokat Håkon Ustaheim) mot Urbanium Schous ANS (Advokat Ole Edvard Tokvam). FORFATTER: Lagdommer Wenche Skjæggestad. Lagdommer Anne Magnus. Ekstraordinær lagdommer Anita H. Lund.

53 2.8 INSTANS: Agder lagmannsrett - Dom. DATO: DOKNR/ LA PUBLISERT: STIKKORD: Betalingstvist. Prisfastsettelse. Håndverktjenesteloven 5. SAMMENDRA Tvisten gjelder prisfastsettelsen etter håndverktjenesteloven 32 første ledd. G: Nærmere bestemt timeforbruket ved oppføring av en utebod. Det var ikke avtalt pris eller gitt noe prisoverslag. Lagmannsretten kom til at den forlangte pris var vesentlig for høy og forkastet anken. Lagt avgjørende vekt på at i følge håndverktjenesteloven 5 skal byggmesteren, når annet ikke er avtalt, utføre oppdraget på rimeligste måte. Dette må omfatte å benytte den mest effektive byggeprosessen så som tomannslag i stedet for en som jobber alene hele tiden. Henvisninger: lov (Håndverkertjenestelov 32), lov (Håndverkertjenestelov 5). SAKSGANG: Kristiansand tingrett TKISA Agder lagmannsrett LA ( ASD-ALAG). PARTER: Byggfirma Georg Endresen AS (Advokat Øyvind Sund) mot Petter Linaae. FORFATTER: Lagdommer Rune Jensen. Lagdommer Åse Berg. Lagdommer Hanne Helle Arnesen. 2.9 INSTANS: Gulating lagmannsrett - Dom DATO: DOKNR/ LG PUBLISERT: STIKKORD: Bustadoppføringsloven 18, 22, 34, 35 og 36. Krav om erstatning og dagmulkt. SAMMENDRA Det var rettskraftig avgjort at kjøperne hadde rett til å heve avtale om kjøp av G: ferieleilighet under oppføring på grunn av vesentlige mangler ved det solgte. Anken gjaldt krav om erstatning og dagmulkt. Sistnevnte krav ble ikke tatt til følge, idet lovens system innebar at kjøperne var avskåret fra å kreve misligholdsbeføyelser ved forsinkelse i et tilfelle der hevningsgrunnlaget var hjemlet i 34. Kjøperne ble tilkjent erstatning for prisstigningstap i tiden fra avtaleinngåelsen og senere hevning. Uttalt at tapet i et tilfelle som dette måtte beregnes abstrakt. Etter en skjønnsmessig vurdering ble erstatningen fastsatt til kr Henvisninger: lov (Bustadoppføringslov 18), lov (Bustadoppføringslov 22). lov (Bustadoppføringslov 34). lov (Bustadoppføringslov 35). lov (Bustadoppføringslov 36). SAKSGANG: Stavanger tingrett TSTAV Gulating lagmannsrett LG ( ASD-GULA/AVD2). PARTER: Merete Rød og Andrew Charles Richardson (for begge: advokat Einar Sophus Ramsland) mot Steinnesvåg Sjøhus ANS (advokat Jan Erik Kullerud). FORFATTER: Lagdommer Margareth Christophersen, førstelagmann Bjørn Solbakken, tingrettsdommer Arne Solberg.

54 2.10 INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Dom DATO: DOKNR/ LB PUBLISERT: STIKKORD: Kontraktsforhold. Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. SAMMENDRA Partene inngikk avtale om levering av spesialtilpasset vindusglass til privat bolig. G: Leverandøren fikk ikke medhold i at avtalen om fastpris for hovedleveransen var endret til regningsarbeide. Fastprisavtalen omfattet imidlertid ikke «dytt, fuger, sålebenker, foringer osv». Leverandøren kunne således kreve ekstra godtgjørelsen for dette. Det var utført ytterligere tilleggsarbeider som leverandøren kunne kreve ekstra godtgjørelse for. Det forelå ikke skriftlig avtale om tilleggsarbeider, men krav kunne fremmes i medhold av bustadoppføringslova 42 annet ledd bokstav b. Byggherren fikk ikke medhold i krav om dagmulkt da det ikke var bevist at leverandøren hadde forsinket fremdriften av byggingen. Det var heller ikke grunnlag for byggherrens krav om erstatning fordi leverandøren skulle ha stanset sitt arbeide på bygget. Leverandørens avregning var tilstrekkelig spesifisert og byggherren kunne derfor ikke nekte å betale under henvisning til bustadoppføringslova 48 første ledd. Byggherren ble ilagt fulle sakskostnader. Henvisninger: lov (Bustadoppføringslov 42), lov (Bustadoppføringslov 48). SAKSGANG: Asker og Bærum tingrett TAHER Borgarting lagmannsrett LB ( ASD-BORG/02). Anke til Høyesterett nektet fremmet, HR U. PARTER: Jan Åge Rønnestad (Advokat Helge Arvid Tryti) mot Aps Aluminium Profil Systemer AS (Advokat Pål Skarnes Jensen). FORFATTER: Lagdommer Ragnhild Noer. Lagdommer Svein Kristensen Ekstraordinær lagdommer Hilde Wiesener Haga INSTANS: Frostating lagmannsrett - Dom DATO: DOKNR/ LF PUBLISERT: STIKKORD: Håndverk. Lov om håndverkertjenester m.m for forbrukere 7 annet ledd og 8 første ledd. SAMMENDRA En forbruker kontaktet en gravemaskinfører for å få utført planering og bygging av G: en mur i på sin boligeiendom. Forbrukeren hadde forutsatt at gravemaskinføreren ville utføre arbeidet privat utenom sin ordinære arbeidstid. Gravemaskinføreren orienterte entreprenøren han var ansatt hos om forespørselen, og entreprenøren påtok seg oppdraget. Lagmannsretten kom til at entreprenøren hadde krav på vederlag for arbeidet, og at han ikke var bundet av en prisangivelse som gravemaskinføreren hadde gitt. Lagmannsretten kom midlertid til at entreprenøren skulle ha varslet forbrukeren om de høye kostnadene som påløp, og reduserte entreprenørens krav med kr , jf. håndverkertjenesteloven 7 annet ledd og 8 første ledd. Henvisninger: lov (Håndverkertjenestelov 7), lov (Håndverkertjenestelov 8). SAKSGANG: Trondheim tingrett TTRON Frostating lagmannsrett LF ( ASD-FROS). PARTER: Georg Michael Tokle Minervini (Advokat Andreas Messelt Ekker) mot Bonde Anders Garberg (Advokat Olav Kuvås). FORFATTER: Lagdommer Roger Faanes, lagdommer Sissel Endresen, konstituert lagdommer Marit Forsnes.

55 2.12 INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Dom DATO: DOKNR/ LB PUBLISERT: STIKKORD: Kontraktsforhold. Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 2, 6, 10, 17, 18, 19, 23, 32, 34 og 36. SAMMENDRA Saken gjelder diverse krav på bakgrunn av en avtale om delentreprise for G: betongarbeider i forbindelse med oppføring av boligbygg. Lagmannsretten kom i motsetning til tingretten til at det ikke var grunnlag for dagmulkt på grunn av retting av en mangel i betongdekket som ble forsinket i fire måneder. Byggherren fikk erstatning etter bustadoppføringslova 19 annet ledd bokstav a bl.a. for rentetap. Lagmannsretten kom til at 35 ikke var anvendelig ved forsinkelse. Videre var det ikke tap i næring, men tapte husleieinntekter ble ansett upåregnelig for entreprenøren. Det ble gitt prisavslag for to andre mangler. Henvisninger: lov (Bustadoppføringslov 10), lov (Bustadoppføringslov 17). lov (Bustadoppføringslov 18). lov (Bustadoppføringslov 19). lov (Bustadoppføringslov 23). lov (Bustadoppføringslov 2). lov (Bustadoppføringslov 32). lov (Bustadoppføringslov 34). lov (Bustadoppføringslov 35). lov (Bustadoppføringslov 36). lov (Bustadoppføringslov 6). SAKSGANG: Eiker, Modum og Sigdal tingrett TEMSI Borgarting lagmannsrett LB ( ASD-BORG/03). PARTER: Steinar Svarte (Advokat Erling M. Erstad) mot Bjørn Skinnes AS (Advokat Ole- Johnny Yggeseth). FORFATTER: Lagdommer Magne Spilde. Lagdommer Einar Høgetveit. Lagdommer Rakel Surlien INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Dom DATO: DOKNR/ LB PUBLISERT: STIKKORD: Bustadoppføringslova 14, 15, 17, 18. SAMMENDRA Saken gjelder krav om oppgjør etter salg av bolig under oppføring. G: Lagmannsretten forkastet selgers anke over tingrettens dom. (Sammendrag ved Lovdata) Henvisninger: lov (Bustadoppføringslov 14), lov (Bustadoppføringslov 15). lov (Bustadoppføringslov 17). lov (Bustadoppføringslov 18). SAKSGANG: Oslo tingrett TOSLO Borgarting lagmannsrett LB ( ASD-BORG/01). PARTER: Hoffsjef Løvenskiolds Vei 31 C AS (Advokat Tore Økseter) mot Amund Bye (Advokat Børre Hagen), Kari Ingebjørg Forberg Bye (Advokat Børre Hagen). FORFATTER: Lagdommer Mette Jenssen. Lagdommer Sissel R. Langseth. Sorenskriver Ola P. Svor.

56 3! NS / Arkitektoppdrag og prosjekteringsoppdrag 3.1 INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Dom DATO: DOKNR/ LB PUBLISERT: STIKKORD: Avtalerett. Tolking og utfylling av en muntlig oppdragsavtale for arkitekt. SAMMENDRA Lagmannretten kom etter en konkret vurdering frem til at en arkitekt hadde rett til å G: få oppgjør for sitt arbeid etter medgått tid i samsvar med det deklaratoriske prinsippet uttrykt i NS 8402 pkt 12.1 og Avtalen med oppdragsgiver kunne ikke forstås slik at honorering var betinget av resultater som ikke var oppnådd. SAKSGANG: Kongsberg tingrett TKONG Borgarting lagmannsrett LB ( ASD-BORG/01). PARTER: Wang-Norderud AS (Advokat Anne Cathrine Røed) mot Vestlia Panorama AS (Advokat Søren Olsen). FORFATTER: Lagdommer Jan-Fredrik Wilhelmsen. Lagdommer Arild Kjerschow. Tilkalt dommer Tove Merete Voldbæk. 3.2 INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Dom DATO: DOKNR/ LB PUBLISERT: STIKKORD: Entrepriserett, kontrakt om prosjektering. SAMMENDRA Etter anbudskonkurranse fikk tre arkitektkontorer avtale om prosjekteringsarbeidet G: ved ombygging av en skole. Oppdraget var fastpris. Arkitektene krevet øket vederlag. Et viktig grunnlag var at entreprisekostnadene ble større enn oppgitt i anbudsinnbydelsen. De fikk ikke medhold i anførslene om at de hadde tatt forbehold om dette eller at det forelå bristende forutsetninger. Nå det gjaldt enkelte forhold, fant lagmannsretten grunnlag for at det var tilleggsarbeider, og for disse ble det tilkjent tilleggsvederlag. SAKSGANG: Follo tingrett TFOLL Borgarting lagmannsrett LB ( ASD-BORG/03). PARTER: Akershus fylkeskommune (Advokat Borgar Høgetveit Berg, Advokat Andreas Nordby) mot Jostein Rønsen Arkitekter AS (Advokat Geir Frøholm), Rambøll Norge AS (Advokat Geir Frøholm), Hus Arkitekter AS (Advokat Geir Frøholm). FORFATTER: Lagdommer Fredrik Charlo Borchsenius. Lagdommer Hedda Remen. Sorenskriver Rolf Ytrehus. Meddommere: Finn Berg Jacobsen. Leif Edgar Johansen.

57 4! Vedlikeholdskontrakt vei 4.1 INSTANS: Eidsivating lagmannsrett - Dom DATO: DOKNR/ LE PUBLISERT: STIKKORD: Kontraktsrett. Krav på tilleggsvederlag. Bristende forutsetning. SAMMENDRA Et selskap som etter en anbudskonkurranse, fikk oppdraget med drift og G: vedlikehold av veger på Romerike, gitt til sak mot staten med krav om tilleggsvederlag fordi de hadde brukt vesentlig mer salt under salting av vegene enn det de hadde forutsatt i sitt tilbud. Lagmannsretten kom til, i motsetning til tingretten, at det ikke var sannsynliggjort feil i anbudsgrunnlaget. Læren om bristende forutsetning eller avtaleloven 36 ga heller ikke entreprenøren krav på tilleggsvederlag. Henvisninger: lov (Avtalelov 36), SAKSGANG: Nedre Romerike tingrett TNERO Eidsivating lagmannsrett LE ( ASD-ELAG/). Anke til Høyesterett tillatt fremmet, HR U. PARTER: Staten v/ Samferdselsdepartementet (Advokat Ingrid Skog Hauge) mot Oslo Vei AS (Advokat Einar Heiberg). FORFATTER: Lagdommer Sverre Nyhus. Lagdommer Fritz Borgenholt. Lagdommer Elisabeth Hugem.

Utvalg: Protector Forsikring Eierskifteforsikringssaker

Utvalg: Protector Forsikring Eierskifteforsikringssaker Utvalg: Protector Forsikring Eierskifteforsikringssaker Innholdsfortegnelse Noregs Høgsteretts ankeutval - HR-2012-2383-U - Rt-2012-1921...5 Norges Høyesterett - HR-2010-1848-A - Rt-2010-1305...6 Norges

Detaljer

LB-2010-89858. Borgarting lagmannsrett - Dom DATO:! 2011-06-20

LB-2010-89858. Borgarting lagmannsrett - Dom DATO:! 2011-06-20 LB-2010-89858 INSTANS:! DATO:! 2011-06-20 DOKNR/PUBLISERT:! Borgarting lagmannsrett - Dom LB-2010-89858 STIKKORD:"Skadeserstatning. Lov om skadeserstatning 5-1 og 5-2. Entreprise. Brudd på likebehandlingsprisippet

Detaljer

Hvordan skrive kontrakt?

Hvordan skrive kontrakt? 0000 100045 På rett#b98d6b.book Page 85 Tuesday, February 23, 2010 10:01 AM Hvordan skrive kontrakt? en sann historie om ønsketenkning, ukyndighet og annen konfliktskapende virksomhet Advokat Alf Johan

Detaljer

Bakgrunnsmusikk: Prosjekt- og entreprisemodeller. Prosjektgjennomføring - bygg og anlegg Ulf Heitmann og Marius S. Langnes, 9.

Bakgrunnsmusikk: Prosjekt- og entreprisemodeller. Prosjektgjennomføring - bygg og anlegg Ulf Heitmann og Marius S. Langnes, 9. Bakgrunnsmusikk: Prosjekt- og entreprisemodeller Prosjektgjennomføring - bygg og anlegg Ulf Heitmann og Marius S. Langnes, 9. januar 2015 2 (1) Kontrakts- og tilbudsfasen (2) Oppstart (5) Fremdrift - fristforleng.

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 3/2010-16. årgang. Tema Entreprise

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 3/2010-16. årgang. Tema Entreprise EUROJURIS INFORMERER Nr. 3/2010-16. årgang Tema Entreprise Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 9 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av advokattjenester

Detaljer

1 Grunnleggende kunnskap om entreprisekontrakter

1 Grunnleggende kunnskap om entreprisekontrakter Innhold Generell innføring i Norsk entrepriserett... 2 1 Grunnleggende kunnskap om entreprisekontrakter... 2 2 Forholdet til lovgivning. Avtalerett... 3 3. Generelt om Norsk Standards kontrakter (NS- kontrakter)...

Detaljer

LB-2011-179119 RG-2013-193

LB-2011-179119 RG-2013-193 LB-2011-179119 RG-2013-193 INSTANS: DATO: 2013-02-11 Borgarting lagmannsrett Dom DOKNR/PUBLISERT: LB-2011-179119 RG-2013-193 STIKKORD: Obligasjonsrett. Foreldelse. Foreldelsesfristen for uaktsom rådgivning

Detaljer

(1) Dommer Tønder: Saken gjelder oppgjør etter entreprisekontrakt. (2)

(1) Dommer Tønder: Saken gjelder oppgjør etter entreprisekontrakt. (2) Norges Høyesterett Dom. Entrepriserett. Avtaletolking. Entreprisekontrakt omfattet blant annet oppføring av natursteinmurer i skjæring og fylling langs vei. Entreprenøren gjorde gjeldende at den aktuelle

Detaljer

KURSMATERIALE KONTRAKTSRETT

KURSMATERIALE KONTRAKTSRETT KURSMATERIALE KONTRAKTSRETT FEMTE SEMSTER, HØSTEN 2013 INNHOLD Oppgave til kursdag 1 s. 3 Oppgave til kursdag 2 s. 5 Oppgave til kursdag 3 s. 7 Oppgave til kursdag 4 s. 18 Oppgave til kursdag 5 s. 20 Oppgave

Detaljer

Rt-1999-408 (94-99)

Rt-1999-408 (94-99) <noscript>ncit: 31:11</noscript> Side 1 av 15 Rt-1999-408 (94-99) INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1999-03-23 PUBLISERT: Rt-1999-408 (94-99) STIKKORD: Pengekravsrett. Kjøpsrett. Eiendomsmegleransvar. Hevning. Reklamasjon. SAMMENDRAG:

Detaljer

STIKKORD: Finansvesen. Offentlige anskaffelser. Lov om offentlige anskaffelser..

STIKKORD: Finansvesen. Offentlige anskaffelser. Lov om offentlige anskaffelser.. LB-2010-89115 INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Dom. DATO: 2011-06-09 DOKNR/PUBLISERT: LB-2010-89115 STIKKORD: Finansvesen. Offentlige anskaffelser. Lov om offentlige anskaffelser.. SAKSGANG: Oslo tingrett

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2015-21. årgang. Entrepriserett

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2015-21. årgang. Entrepriserett EUROJURIS INFORMERER Nr. 1/2015-21. årgang Entrepriserett Eurojuris Informerer Innhold Gjennom utgivelsene av Eurojuris Informerer ønsker vi å gi våre kunder og forbindelser innsikt i relevante og praktiske

Detaljer

Utvalg: redusert stilling pga. barn

Utvalg: redusert stilling pga. barn Utvalg: redusert stilling pga. barn Innholdsfortegnelse Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven - TLN-2011-42...2 Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven - TLN-2010-19...6 Tvisteløsningsnemnda

Detaljer

Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859

Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859 Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859 Instans Borgarting lagmannsrett - Dom Dato 2013-12-03 Publisert LB-2012-73859 Stikkord Eiendoms- og bruksrett. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova).

Detaljer

Byggeledelse med fokus på NS 8403 av advokat Anne Cathrine Røed. FBA TEKNA/NITO Oslo 3. september 2013

Byggeledelse med fokus på NS 8403 av advokat Anne Cathrine Røed. FBA TEKNA/NITO Oslo 3. september 2013 Byggeledelse med fokus på NS 8403 av advokat Anne Cathrine Røed FBA TEKNA/NITO Oslo 3. september 2013 Agenda Kort om standardens tilblivelse Hvorfor egen standard for byggeledelse? Gjennomgang av sentrale

Detaljer

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/lbsiv/lb-2009-19... LB-2009-197218

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/lbsiv/lb-2009-19... LB-2009-197218 LB-2009-197218 INSTANS: Borgarting lagmannsrett Dom DATO: 2011-03-21 DOKNR/PUBLISERT: LB-2009-197218 STIKKORD: Plan- og bygningsloven. Vegloven 32. SAMMENDRAG: Saken gjelder spørsmålet om eier av elektrisk

Detaljer

Utvalg: International Insurance Company of Hannover Ltd

Utvalg: International Insurance Company of Hannover Ltd Utvalg: International Insurance Company of Hannover Ltd Innholdsfortegnelse Frostating lagmannsrett - LF-2014-90862...2 Hålogaland lagmannsrett - LH-2014-24957...10 Borgarting lagmannsrett - LB-2013-136086...16

Detaljer

LB-2005-5579

LB-2005-5579 <noscript>ncit: 0:00</noscript> Page 1 of 7 LB-2005-5579 INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Dom. DATO: 2006-02-06 PUBLISERT: LB-2005-5579 STIKKORD: Kjøpsrett. Fast eiendom. Prisavslag. Mangel. Avhendingsloven 3-8. SAMMENDRAG: Oslo kommune

Detaljer

Borgarting lagmannsrett - LB-2014-117062

Borgarting lagmannsrett - LB-2014-117062 Utskrift fra Lovdata - 09.06.2015 21:49 Borgarting lagmannsrett - LB-2014-117062 Instans Dato 2015-06-01 Publisert Borgarting lagmannsrett - Dom LB-2014-117062 Stikkord Fast eiendom. Mangel. Prisavslag.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00400-A, (sak nr. 2011/1743), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00400-A, (sak nr. 2011/1743), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. februar 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-00400-A, (sak nr. 2011/1743), sivil sak, anke over kjennelse, AS Aasegården (advokat Harald S. Kobbe) mot AS Theodor Olsen Eftf.

Detaljer

LA-2004-100402 Avhendingsloven. Heving. Berikelse. Erstatning.

LA-2004-100402 <noscript>ncit: 1:01</noscript> Avhendingsloven. Heving. Berikelse. Erstatning. Side 1 av 18 LA-2004-100402 INSTANS: Agder lagmannsrett - Dom DATO: 2005-08-31 PUBLISERT: LA-2004-100402 STIKKORD: Avhendingsloven. Heving. Berikelse. Erstatning. SAMMENDRAG: Krav om heving tatt til følge

Detaljer

Utvalg: AmTrust International Underwriters Ltd.

Utvalg: AmTrust International Underwriters Ltd. Utvalg: AmTrust International Underwriters Ltd. Innholdsfortegnelse Agder lagmannsrett - LA-2013-191563...2 Agder lagmannsrett - LA-2013-192240...3 Agder lagmannsrett - LA-2012-34022...4 Agder lagmannsrett

Detaljer

Protokoll i sak 721/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om dagmulkt og prisavslag for mangler ------------------------------------

Protokoll i sak 721/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om dagmulkt og prisavslag for mangler ------------------------------------ Protokoll i sak 721/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Krav om dagmulkt og prisavslag for mangler ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 14. desember

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM --- --- Avsagt: 26.05.2008 Saksnr.: Dommere: 07-121782ASI-BORG/03 Lagdommer Lagdommer Ekstraordinær lagdommer Jørgen F. Brunsvig Fredrik Charlo Borchsenius Ola R. Melheim

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01092-A, (sak nr. 2014/1921), sivil sak, anke over dom, prøve) prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01092-A, (sak nr. 2014/1921), sivil sak, anke over dom, prøve) prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 20. mai 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01092-A, (sak nr. 2014/1921), sivil sak, anke over dom, I. Codan Forsikring NUF (advokat John Gjermund Flatabø til prøve) mot AmTrust

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 3/2012-18. årgang. Tema Kjøp og salg av eiendom

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 3/2012-18. årgang. Tema Kjøp og salg av eiendom EUROJURIS INFORMERER Nr. 3/2012-18. årgang Tema Kjøp og salg av eiendom Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 14 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse

Detaljer

Eidsivating lagmannsrett

Eidsivating lagmannsrett Eidsivating lagmannsrett INSTANS: Eidsivating lagmannsrett Dom DATO: 2012-09-27 PUBLISERT: LE-2012-46890 STIKKORD: Forbud mot bruk av bilder. Åndsverkloven 45c og 55 første ledd første og annet punktum.

Detaljer

prns 8404 Alminnelige kontraktsbestemmelser for oppdrag om uavhengig kontroll General conditions of contract for independent control commissions

prns 8404 Alminnelige kontraktsbestemmelser for oppdrag om uavhengig kontroll General conditions of contract for independent control commissions Standard Norge fremlegger følgende forslag til høring: prns 8404 Alminnelige kontraktsbestemmelser for oppdrag om uavhengig kontroll General conditions of contract for independent control commissions Høringsfrist:

Detaljer

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/lasiv/la-2011-13... LA-2011-130109

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/lasiv/la-2011-13... LA-2011-130109 LA-2011-130109 INSTANS: Agder lagmannsrett Dom. DATO: 2012-03-12 DOKNR/PUBLISERT: LA-2011-130109 STIKKORD: Erstatningsrett. Kloakkskade. SAMMENDRAG: Krav om erstatning for skade fra tilbakeslag i avløpsanlegg

Detaljer

Protokoll i sak 667/2012. for. Boligtvistnemnda 16.05.13 ------------------------------------

Protokoll i sak 667/2012. for. Boligtvistnemnda 16.05.13 ------------------------------------ Protokoll i sak 667/2012 for Boligtvistnemnda 16.05.13 Saken gjelder: Uenighet om sluttoppgjør ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene diskuterer mulig kontrakt for levering

Detaljer