Vedtatt av Generalforsamlingen den 2.april2006. $1 NAVN Klubbens navn er Norsk Collie Klubb, forkortet NCK. NCK ble stiftet 21. januar 1935.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtatt av Generalforsamlingen den 2.april2006. $1 NAVN Klubbens navn er Norsk Collie Klubb, forkortet NCK. NCK ble stiftet 21. januar 1935."

Transkript

1 LOV FOR NORSK COLLIE KLUBB Vedtatt av Generalforsamlingen den 2.april2006. KAPITTEL I - NAVN, TILKNYTNING.OG FORMAL $1 NAVN Klubbens navn er Norsk Collie Klubb, forkortet NCK. NCK ble stiftet 21. januar $ 2 TlLKNYTNlNG NCK er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK). NCK omfatter rasene Collie korthiret og Collie langhiret. NCK har sitt sete og verneting i Oslo. $3 FORMAL Klubbens formal er 9: a) Fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet: Riktig behandling av hunder, og for at aktiviteter med hund drives i verdige former. b) Fremme mulighetene for aktivitet med hund: Legge muligheter og forhold ti1 rette for medlemmenes aktiviteter med hund. c) Fremme utvikling av de enkelte raser klubben forvalter (s2). d) Arbeide for i bevare rasene ut fra rasestandard og bruksegenskaper. e) Bidra ti1 3 fremme utviklingen av fysisk og psykisk sunne og sosialt veltilpassede individer av rasen. 9 lvareta medlemmenes interesser for lzeren om hunder og collierasene. KAPITTEL 2 - MEDLEMSKAP $ 4 MEDLEMSSKAP NCK's medlemsmasse bestar av: a) Eresmedlemmer, som nyter alle rettigheter og forpliktelser overfor NCK. b) Hovedmedlemmer. c) Familiemedlemmer: Ektefeller, samboere eller barn med samme adresse som hovedmedlemmet. Familiemedlemmer mottar ikke NCK's medlemsblad eller annen post ti1 medlemmene.

2 Norsk Collje Klubb's Lov Hovedstyret kan nekte i oppta sorn medlem en person sorn antas a kunne skade klubben ogleller hundesaken. 5 5 MEDLEMSKONTINGENT Kontingenten for hoved- og familiemedlemmer fastsettes av Generalforsamlingen etter forslag fra Hovedstyret. Kontingenten skal vere betalt ti1 klubben senest 31. desember for det paferlgende ar. Generalforsamlingen kan, dersom mkonomien tillater det, fastsette at en prosentvis andel av medlemskontingenten det aret tilbakeferres ti1 avdelingene i samsvar med den enkelte avdelings medlemstall. Medlemmene har ingen rettigheter far kontingenten for vedkommende ar: er betalt. Hovedstyret kan beslutte at medlemmer sorn skylder kontingent for mer enn ett ar, kan strykes sorn medlem. 5 6 MEDLEMSPLIKTER Medlemmene er forpliktet ti1 a ferlge klubbens lover, regler og retningslinjer, samt B opptre pa en slik mite at klubbens formal og anseelse fremmes. Medlem sorn ikke har betalt skyldig kontingent, eller sorn ikke har gjort opp annen gjeld i forhold ti1 klubben i riktig tid, kan ikke piberope seg rettigheter i klubben. 5 7 OPPH0R AV MEDLEMSKAP Medlemskap i klubben opphrarer ved: a) Utmeldelse: Medlemmer sorn mnsker i melde seg ut av NCK, mb melde fra skriftlig 1 -en- mined far kontingentens forfall ti1 hovedstyret ved medlemsregisterferrer. Ellers ma kontingenten for den ferlgende periode betales. b) Strykning pa grunn av manglende kontingentinnbetaling ogleller annen uoppgjort gjeld ti1 klubben. c) Strykning pa grunn av manglende betaling av grunnkontingent ti1 NKK. d) Vedtak om strykning av medlemskap besluttet av klubbens Hovedstyre. e) Vedtak om strykning av medlemskap i klubben besluttet av NKK's Disiplin~rkomite. f) Vedtak om eksklusjon besluttet av NKK's Disiplinerkomite. Medlemskap oppherrer da i alle NKK's medlemsklubber. 5 8 SISIPLINERE REAKSJONER Personer sorn er ekskludert uten tidsbegrensing av NKK's Disiplin~rkomite kan ikke opptas sorn medlem igjen i noen klubb uten Disiplinarkomiteens skriftlige aksept p5 dette. Klubbens Hovedstyre kan advare, anmode om 5 uttre, utelukke for begrenset tid eller stryke et medlemskap for begrenset eller ikke begrenset tid. Strykning av medlemskap krever minst 314 flertall av det fulltallige Hovedstyret. Personer sorn er nektet opptakelse eller strmket sorn medlem, kan anke vedtaket inn for NKK's Appellutvalg. Anken m5 sendes senest 14 -fjorten- dager etter at meddelelsen om beslutningen er blitt meddelt skriftlig. Den sorn anker ma ogsa erkl~re at avgjerrelsen i Appellutvalget godtas sorn endelig og inappellabel (ikke mulig a anke). Hovedstyret plikter i gjrare oppmerksom pi ankeinstansen, tidsfrist, og at Appellutvalgets avgjrarelse er endelig og bindende. Ek~k~usjon fra NCK innebizrer at personen: a) lkke kan inneha verv i NCK's Hovedstyre, komiteer og utvalg, avdelinger, interimstyrer, eller lignende.. b) lkke kan delta p i offentlige arrangement i regi av NCK.

3 Norsk Collie Klubb 's Lov c) lkke kan annonsere eller ha innlegg i NCK's publikasjoner. 5 9 ERESMEDLEM 1 HEDERSTEGN Hovedstyret kan pi Generalforsamlingen foresli saerlig fortjente medlemmer som klubbens ~resmedlemmer. Det kreves minst 213 flertall, og voteres uten debatt. Eresmedlemmer betaler ikke,medlemskontingent. Hovedstyret kan piskjmnne personer som har ytet klubben spesielt stor tjeneste i en enkeltsak eller p i andre felt. Disse kan tildeles klubbens hederstegn. KAPITTEL 3 - ORGANISASJON 10 NCK's ORGANER a) Generalforsamling. b) Ekstraordiner Generalforsamling. c) Hovedstyre. d) Valgkomite. e) Avdelingene. NCK's medlemsblad er Norsk Collie Blad, forkortet NCB GENERALFORSAMLINGEN Generalforsamlingen er klubbens mverste myndighet. Ordin~r generalforsamling skal avholdes innen utgangen av april, og innkalles av Hovedstyret med minst 4 -fire- ukers varsel. Generalforsamlingen kan g5 pi omgang blant avdelingene etter smknad ti1 Hovedstyret innen 1. mai iret far. Mmtedato skal gjmres kjent for klubbens medlemmer, med minst 4 msneders varsel, slik at frister for innsending av forslag etc. kan overholdes, og at innkommende saker / forslag kan medtas i den formelle innkallelsen. Med innkallelsen skal ferlge: a) Dagsorden. b) Undertegnet irsberetning. c) Forelmpig regnskap. (Undertegnet regnskap og revisors beretning skal foreligge pi Generalforsamlingen). d) Budsjett. e) Forslag pi kandidater ti1 valgene. Forslag pi kandidater mi vaere Valgkomiteen i hende / poststemplet A-post, senest 31. desember. lngen kan velges inn i Hovedstyret og komiteer 0.1. uten selv i vere tilstede ved valget, eller uten ved i ha levert skriftlig fullmakt ti1 Valgkomiteen / Generalforsamlingen. 9 Forslag eller saker medlemmer eller Hovedstyret mnsker fremmet. Forslag eller saker fra medlemmene ma vere Hovedstyret ihende / poststemplet A-post, senest 31. desember. g) Kun saker eller forslag pi dagsorden kan behandles pi Generalforsarnlingen. Mate- og stemmerett pi Generalforsamlingen har alle medlemmer, i h.h.t. 4 og 5, som har betalt kontingenten for det Qr Generalforsamlingen avholdes. Man ma ha v ~rt medlem i 112 Ar for i ha stemmerett. Aldersgrense for i stemme er 16 ir. Eresmedlemmer har mate- og stemmerett uten a ha betalt kontingent for innev~rende ir, jfr. 9.

4 Medlemmer kan kun stemme ved personlig fremmrate p i Generalforsamlingen EKSTRAORDINER GENERALFORSAMLING Ekstraordin~r Generalforsamling -avholdes dersom Hovedstyret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det. Mertet skal innkalles med minst 14 -fjorten- dagers varsel, sammen rned angivelse og dokumentasjon av de saker som skal behandles. lngen andre saker eller forslag enn de angitt' i innkallingen kan behandles. For fremmrate- og stemmerett gjelder de samme regler som for ordin~r Generalforsamling GENERALFORSAMLINGEN BEHANDLER a) Valg av mrateleder, 2 -to- referenter, 2 -to- medlemmer ti1 4 undertegne protokollen og 3 -tre- medlemmer ti1 tellekorps. b) Godkjennelse av innkallelsen. c) Godkjennelse av dagsorden. d) Hovedstyrets grsberetning, herunder: - Arsrapport fra Avlskomiteen - arsrapport fra Bruks- / Aktivitetskomiteen - Arsrapport fra Redaksjonskomiteen e) Hovedstyrets regnskap med revisors beretning. 9 Planer for drift og aktivitet i kommende driftsir. g) Hovedstyrets forslag ti1 medlemskontingent. h) Hovedstyrets forslag ti1 budsjett for kommende driftsir med %-sats for tilbakebetaling av kontingenten ti1 avdelingene. i) Eventuelt honorar ti1 revisor. j) Valg av revisor og vararevisor. k) Forslag ti1 lovendringer. 1) lnnkomne forslag. m) Valg av: - Formann - Nestformann - Sekret~r - Kasserer - 3 styremedlemmer - 3 varamedlemmer i prioriteringsrekkefralge - Revisor - Vara-revisor - Medlemsregisterfrarer - Formann, 2 medlemmer og 1 varamedlem ti1 Avlskomiteen - Formann, 2 medlemmer og 1 varamedlem ti1 Bruks- / Aktivitetskomiteen - Redaktmr (formann), 2 medlemmer og 1 varamedlem ti1 Redaksjonskomiteen - Distributor av Norsk Collie Blad (kan inngi i Redaksjonskomiteen) - Formann, 2 medlemmer og 1 varamedlem ti1 Valgkomiteen Valgregler: - NCK's formann velges av Generalforsamlingen, ved serskilt valg, for 2 -to- &-. - ~eneral'forsamlin~en velger nestformann, sekreter, kasserer, 3 styremedlemmer, 3 varamedlemmer, revisor, vara-revisor, medlems-registerfrarer, redaktrar, redaksjonskomite, samt formenn og medlemmer av Valgkomite, Avlskomiteen og Bruks- og Aktivitetskomiteen. Styremedlemmene velges for 2 -to- ir, men slik at halvparten trer ut etter 1 -ett- 5r. Formann og *

5 nestformann skal ikke st2 p i valg samtidig; det samme gjelder for sekreter og kasserer. - Varamenn, revisor og Valgkomiteens medlemmer velges for 1 -en- Zir. - Medlemmene av Avlskomiteen, Redaksjons-komiteen og Bruks- / Aktivitetskomiteen velges alle for 2 -to- ir. - Det er anledning ti1 skriftlig avstemming nir minst en av de stemmeberettige ti1 stede krever det. n) Andre saker sorn stir pi dagsorden. g 14 TILLITSVERV Medlemmer sorn har stemmerett i hht. 11, og sorn er over 18 ir, er valgbare ti1 r" tillitsverv. Personer som er dmmt for dyremishandling etter "Lov om dyrevern" (Dyrevernloven), kan ikke velges eller oppnevnes ti1 tillitsverv i Norsk Collie Klubb. C 5 15 HOVEDSTYRET Hovedstyret bestir av formann, nestformann, kasserer, sekreter, 3 styremedlemmer og 3 varamedlemmer, alle valgt av Generalforsamlingen. Stemmerett i Hovedstyret har de 7 fmrstnevnte. Ved frav~r trer varamedlemmer inn for frav~rende styremedlemmer, med stemmerett, i den valgte prioriteringsrekkefalge ( 13). Hovedstyret har ansvaret for i : a) Lede og drive klubben i tiden mellom Generalforsamlingene i samsvar med formilsparagrafen. b) Avholde Generalforsamling. c) Gjennomfmre beslutninger fattet av Generalforsamlingen. d) Oppnevne representanter i NKK-sammenheng. e) Oppnevne komiteer / arbeidsgrupper og representanter for klubben. 9 Utarbeide retningslinjer for komiteer, arbeidsgrupper, redaktmr og representanter for klubben. g) Sake 5 koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-region. h) Legge ti1 rette organisasjonskurs for medlemmer av klubben. Hovedstyret er beslutningsdyktig nir formann eller nestformann og minst 3 -tre- andre styremedlemmer / varamedlemmer er ti1 stede. Hovedstyret ledes av formannen, eller i dennes fraver nestformannen. Hovedstyret sammenkalles nir fungerende leder bestemmer, eller nzir minst 2 -to- av styremedlemmene krever det. Det skal fares protokoll fra hovedstyremmtene. Formannen i en komite kan mate i Hovedstyret (uten stemmerett) ved saker sorn angir komiteens arbeid: g 16 VALGKOMITE Valgkomiteen bestir av formann, 2 medlemmer og 1 varamedlem, sorn alle velges for 1 ir. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag pi kandidater ti1 de verv sorn skal besettes. Valgkomiteens frist for i fremme sitt forslag pi kandidater ti1 valg er 15. januar. Valgkomiteen skal sake i fremskaffe kandidater fra flere avdelinger AVDELINGENE Avdelingene er organer for geografisk bestemte omrider. Bare avdelingenes medlemmer sorn har betalt kontingent ti1 NCK, og er bosatt i vedkommende avdelingsdistrikt, kan stemme, eller vere valgbare ved avdelingenes irsmmter. Medlemmer av andre avdelinger har adgang ti1 alle avdelingsmater, men uten stemmerett i andre avdelinger

6 .: Norsk Collie Klubbk. Lov enn den vedkommende tilhmrer. I tilfeller der det er. geografisk naturlig, kan medlemmer sake Hovedstyret om 5 f i tilhrare den avdeling som er n~rmest. KAPITTEL 4 - REVISJON 18 REVISOR Generalforsamlingen velger hvert Ar en revisor og en vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning ti1 Generalforsamlingen. Bide revisor og vararevisor bar vzre registrelte revisorer, eller personer med kunnskap og erfaring i regnskapsfrarsel. KAPITTEL 5 - DIVERSE BESTEMMELSER 3 19 LOVENDRINGER Lovendringer kan kun skje p i ordiner Generalforsamling, og ma vedtas med minst 213 flertall. Lovene og endringene av disse m i godkjennes av NKK far de er gyldige og kan tre i kraft. Lovendringer som ikke godkjennes av NKK, kan innankes for NKK's Appellutvalg STEMMETALL Det kreves minst 213 flertall av avgitte, gyldige stemmer ved lovendringer og opplmsning av avdelinger. Det kreves minst 314 flertall av avgitte, gyldige stemmer ved eksklusjon og ved opplrasning av klubben. Der intet annet er nevnt, kreves det vanlig (minst 50%) flertall av avgitte, gyldige stemmer.., Blanke stemmer regnes som avgitte gyldige stemmer STEMMELIKHET Om Generalforsamlingen etter flere forserk ikke kommer frem ti1 en beslutning, tas avgjmrelsen ved hjelp av loddtrekning. Om Hovedstyret (PA Hovedstyremmtet) etter flere forsmk ikke kommer frem ti1 en beslutning, tas avgjmrelsen ved hjelp av formannens dobbeltstemme OPPL0SNlNG For i opplrase klubben kreves det minst 314 'flertall pa ordiner Generalforsamling. Beslutningen m i stadfe'stes pa ekstraordin~r Generalforsamling, ogsi her med minst 314 flertall. i fremme hunderasene Collie korthiret og Collie langharet, jfr. klubbens formil i 2 og 3. Ved opplmsning tilfaller klubbens midler NKK for Q anvende midlene.fit

7 Forklaringer ti1 Generalforsamlingen Forklaringer i hakeparenteser er forklaring av hvordan de foresldtte paragrafer er blitt ti1 - disse strykes ndr loven har blitt vedtatt av Generalforsamlingen. Begrunnelser for forslagets avvik fra NKKfs lovnormal: 20-2 er tatt med fra NCKfs eksisterende lov, for d klarlegge hva som skal gjares ved eventuell stemmelikhet. Dette har v at et problem som har oppstdtt i klubben tidligere, og klubben har funnet det nadvendig d ha dette punktet med. NKK har tidligere godkjent dette punktet. Dersom NKK, mot formodning, nd ikke vil godta dette tilleggspunktet, fdr klubben ha punktet som en forskrift (tillegg) ti1 loven presiserer at Valgkomiteens formann skal velges av Generalforsamlingen. NKKfs lovnormal sier at komiteen selv velger sin formann. Erfaring tilsier at enhver komite eller arbeidsgruppe md ha en utpekt formann fra etablerings-tidspunktet. Ellers risikerer man at ingen tar initiativ ti1 innkalling eller koordinering av arbeidet, og at ingen ting skjer i den "sovende" komiteen. 11 presiserer personlig tilstedevarelse ved valg pz Generalforsamlingen - forhdndsstemmer aksepteres ikke. Forhandsstemmer blir et for stort apparat d administrere. Dessuten bar valg fortrinnsvis skje etter presentasjoner og meningsutvekslinger pd Generalforsamlingen, der alle sider ved valgene kan legges frem og debatteres flar valg finner sted. Skriftlige avstemninger md kunne finne sted ( 11). Sarlig ved valg, hvor norsk tradisjon er hemmelig avstemning ved valg (jfr. Stortingsvalg og kommunevalg). Stortingets forretningsorden er tradisjonelt sett manster for norske foreningers forretningsorden, og bar derfor vare det ogsd for NKK og deres medlemsklubber. Eresmedlemmer har ihht. NKKfs lovnormal ikke stemmerett pd Generalforsamlingen! ~ette' fordi lovnormalens 11 sier at kun medlemmer som har betalt kontingent har stemmerett, mens,lovnormalens 9 sier at aresmedlemrner ikke betaler kontingent. Det skal mao. straffe seg 5 bli valgt ti1 aresmedlem.! Dette er ikke akseptert i Lovkomiteens forslag, som gir aresmedlemmer stemmerett pd ~eheralforsamlin~en c sier at undertegnet regnskap og revisors beretning skal foreligge pd Generalforsamlingen. Normalt sendes alle sakspapirer ti1 Generalforsamlingen ut med Norsk Collie Blad i januar. Det er derfor ikke tid ti1 d ha foretatt regnskapsavslutning og revis jon far avrige sakspapirer sendes ut.

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning:

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: 2 Medlemskap Medlemskap kan innehas bare når vedkommende er bosatt eller er eiendomsbesitter, innen foreningens geografiske område. Rettighetene

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT.

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. NGTFS FORBUNDSTING vedtok innføringen av Mysoft Idrett for alle lag tilsluttet NGTF på forbundstinget i 2012. Vedtaket

Detaljer

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den...

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den... Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER nr 3. 2008 30-06-08 08:14 Side 38 NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER Vedtatt på det konstituerende møtet 27.02.27 og revidert 18.01.46, 31.01.64, 26.01.77, 30.01.80, 18.01.87, 31.01.90 og 31.01.01.

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

LOVER for. Norges Friidrettsforbund. Kapitel 1. Innledende bestemmelser. Organisatoriske bestemmelser

LOVER for. Norges Friidrettsforbund. Kapitel 1. Innledende bestemmelser. Organisatoriske bestemmelser LOVER for Norges Friidrettsforbund Kapitel 1 Innledende bestemmelser 1 Organisatoriske bestemmelser 1. Norges Friidrettsforbund (NFIF) er en sammenslutning som består av norske idrettslag og grupper av

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA

V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA Revisjon mars 2015 VEDTEKTER FOR 2 ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA 1 Asker Seilforenings Bryggelag Bryggelagetets navn er Asker Seilforenings Bryggelag

Detaljer

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 Del I: Vedtekter for samvirkeforetaket Båsmobakken Barnehage SA 1. Navn og forretningssted... 3 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 5. Årsmøte... 4

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

Innholdsfortegnelse vedtekter

Innholdsfortegnelse vedtekter Innholdsfortegnelse vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER... 1 VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET KJERRATEN BARNEHAGE SA... 2 1 SAMVIRKEFORETAKET... 2 2 FORMÅL... 2 3 ANDELER... 2 4 GENERALFORSAMLINGEN... 2 5

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer