Fiskerioversikt for uken som endte 8. september.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fiskerioversikt for uken som endte 8. september."

Transkript

1 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tillatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 13. september Nr. 37 A bonn em e nt kr pr. år tegnes ved alle postanstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Utlandet: Til Danmark, Sverige og Island kr , ellers kr pr. år. Annonsepris: PristariH fåes ved henvendelse til Fiskeridirektørens kontor... Fiskets Gang"s telefoner 16932, Postgiro nr Telegramadresse:.. Fiske nytt". Fiskerioversikt for uken som endte 8. september. I uken som endte 8. sept. var det delvis dårlig vær under fisket på strekningen Sunnmøre - Nordland. Sildefisket er nå inne i en slapp periode. Det fiskes mest på Helgeland og i Sørtrøndelag. Brislingfisket er ubetydelig, mens fladensildfisket hadde en tålelig bra uke. Ved Island har det vært meget uvær. Det later til at storparten av flåten nå er på hjemtur eller gjør klar for hjemturen. I Finnmark ble det i siste uke drevet et betydelig seisnurpefiske og det var også økning i fisket forøvrig. Fisket forøvrig sørover langs kysten er så som så,, dog med en økning i rusefisket etter torsk, og tildels bra snurpefangster av makrell på Revet. Krabbefisket er nå i full gang. Sildefisket: Som vanlig i september er det ikke større fati i sildef,isket. Fra Nord-Norge meldes det om en s-an1- Jet ukefangst på hl, hvorav fisket i Troms 4930 hl. Herav hle elet tatt med not i Torsken 1750, Sifjord 450, Gryllefjord 50, Øyfjorcl 1900, Hamn 400, Gausvik i Sandtorg 250, hvortil samlet garnfangst i d:ylket på 130 hl. ukefangsten i Nordland var på hl, hvorav tatt med not i Ofoten 470, Kanstaclfj ord i LØdingen 400, BærØy i LØdingen 400, Eids;fjord,i Vesterålen 150, Helgeland 9630 og tatt med garn i BØ, Vesterålen 1250 samt på Helgeland 520 hl. Notfisket på Helgeland har vært størst i H-erØy på SildØyfj ord-færøysunclet, hvor kvaliteten er blanding av størrelsene (ca. 30 pst.) og stk. pr. kg. I Nord-TrØndelag har elet yært tatt enkelte spredte fangster, men eler som i Nordland var fisket en del væd1inclret. I SØr-T rønclelag har det ebbet ut n1ecl fisket i Tronclhei msfj orden og i uken har dr,iften forgått mellom Uthaug og Stoksund. Ukefangsten av småsild oppgis til 6381 hl, hvorav til eksport 525, salting 111, her.metikk 1631, silclolj e 3375, agn 426, fersk innenlands 313 hl. Av fetsild ble elet fisket 6804 hl og anvendelsen var i samme orden henholdsv,i s Lenger sør er fisket helt uvesentlig. Pr. 8. september meldes det oppfisket av [etsild -og forfangstsilcl hl, hvorav fersk eksport , saltet , hermetikk 4245, sildolje , agn , fersk innenlands 8504 hl. Av smås,ild er det.fi,sket l hl, hvorav i samme orden som for fetsild: l I fjor på samme tid var det anmeldt oppfisket tils hl fet- og forfangsts:ild samt hl smås.ild. Årets fiske har m.ed andre ord vært ganske betydelig. 407

2 Nr. 37,13. september1951 Brislingfisket: Det har i uken vært tatt enkelte 1ninclre fangster av ansj o svare i Oslofjorden. 5'ildefislcet på Fladengrund: Det har i ukens løp til fiaugesuncl vært ilanclbrakt ti! dds gode fangster fra Fladengrund. En av de inkomne trålere hadde således 680 t.ønner S1ilcl saltet omhorcl. I alt ble det i uken ilandbrakt ca 1500 tnr. fiskepakket salts ilcl og vel 400 hl fersksild. Sildefisket ved Island: Stadig uro1ig vær og det forhold, at silden dag for clatg synes å ha trukket lengre Østover ut fra land har yanskelig,gjort,fisket. Fangstene har vært ujevne og bare delvi s gode. Å dømme etter telegra1nmene frj. vaktsl<ji,pet >>SØrØy«synes 'elet hurtig å nærm e S'eg sesong.ens slutt og alminnelig oppbrudd fra fe1ltet. En siterer telegram av 10. sept ember kl fra vaktskipet:»de av drivgarnsflåten son1 er igjen drev i natt på feltet 150 til 200 nautiske 1ni,l os't for Island. Fsket var ujevnt men enkelte f,ikk gode :fangster. StØrsteparten av garnhåtene er nå på vei hjem. Bra vær.«nytt. Om Islands eget fisk'e for.eligger elet fr.emcleles intet.--: eisnurpefiskct i Finmnarl: Det har i uken vært godt snurpefiske på flere felt i F>innmark med fangster på opptil kg. Ukefangsten, hvori inngår en ettern1-elding fra V ard6 by, var på 2978 tonn s,bi mot 1976 tonn forrige uke. Det bj.e hengt 1263, saltet 1245 og levert ti l Elet 133 tonn. I år er det i fylket,fisket tonn sei (i fjor ), hvorav 1evert fersk og til frysing 688, til f1i.let 662, salting 5915, hengning 6308 samt ti.l mel 133 tonn. Fisket i Finn11zarl for øvrig: Den samlede ukefangst i fylket inklus,ive se1 utgjorde 3418 tonn, hvorav nevnes 160 tonn torsk, 228 tonn hys e, 5 tonn brosn1e, 14 tonn kveite, 17 tonn flyndre, 3 tonn steinbit og 12 tonn ue-r. I }_,innmark er elet s,iclen nyttår tilsamn11en ilandbrakt tonn fisk mot tonn på samme tid i fjor. Tromsp: Det var forholdsvis bra tilførsler i siste uke med sei, størje og reker som dominer.encle poster. Ukehngsten var på 88 tonn, hvorav nevnes 34 tonn sei,.7 tonn kveite, 2,4 tonn steinbit, 28,7 tonn størje, 10,3 tonn reker. Bjørnøya:. Det n1elcles a.t et linefartøy innkom til TromsØ den l O. septen11ber med 20 tonn B j ØrnØysalt,fisk. Fisket skal for tiden foregå ved Spitsbergen, hvor elet synes å være en del fangst å få enkelte steder. Andenes: Det m elcles at 3--4 line;båter har hatt seg et par sjøvær hver m,ed fangster hovedsakelig av blålange og uer på 500 til 3000 kg. Ennv.idere drifter en del kvetitegarnbåter annen hver dag med fangster på l kg. No en nærmere tallmessige oppgaver fore - 11gger ikke. Det fremholdes for Øvrig at.fisk.et også 3ndre steder i Vesterålen er stille og rolig. Levendefisk: I Norges Levenclefisklags clistr,ikt Øker torskerusefisket på, uten å være kommet i gang i!samtlige c1istr.ikter. I uk.en ble elet av levende torsk tilført Trondheim og Bergen 22 tonn hver, mens disse byer ble tiuørt henholdsvi s 15 og 3 tonn småsei. l11øre og Romsdal: Det var en del dårl>ig vær. Ukefangsten oppgis til 289 tonn, hvorav nevnes 13 tonn torsk, 7 4 tonn lange, 5 tonn blålange, 85 tonn brosme, 60 tonn kveite, 6 tonn skate, 8 tonn pigghå og 12 tonn stø rj e. Island: T,il Alesuncl er clei innkommet fra Islandsfeltene 8 linebåt er med cfangster på 2 til 35 tonn saltfisk - tils. 123 tonn.samt 2 til 10 tonn fersk kveite - tils. 50 tonn. 111åløy: Det n1eldes om en ukefangst på 17 tonn, hvorav kan nevnes 7,5 tonn kveite. Hordaland: Det er heller smått med.fisket. I uken ble elet ilandført 4 tonn levende fisk, hoveclsake:l1ig småsei og 6,8 tonn død fisk, hovedsakelig sei, lange og brosme. Rogaland: FisketilfØrslene var uvesentlige. Skagerald:Flicn: Det meldes om uketilgang på 30 tonn fisk og lo 000 kg ål. Pr.isen på ål oppgis til kr. 2,80 pr. kg til fisker. Fort&. s

3 Nr. 37, 13. september 1951 Utl n et. De svenske fiskerier hadde en verdi av 100 mill. svenske kroner i En midlertidig statistikk over det svenske saltvannsfiske i 1950 har vært offentliggjort av J ordbruksniimnden. Totalavkastningen har mengdemessig sett bare vært gjenstand for små forandringer. Fangstutbyttet utgjør 176 mill. kg - 2,8 mill. kg mindre enn i Fangstverdien derimot har gått sterkt ned, nemlig fra 106,6 mill. sv. kr. til 99,4 mill. sv. kr., altså med 7,2 mill. kr. Fiskerne har dermed hatt betydelig mindre samlete inntekter samtidig med at omkostningene har steget betydelig. Med hensyn til de viktigste fiskesorter er torskefisket gått tilbake, mens fangsten av makrell har Øket. For Øvrig er forandringene ubetydelige. Heller ikke har fisket på de forskjellige kyststrekninger forskjøvet seg vesentlig. Vestkystfiskernes salg av fangst i hjemlandet har minket, men dette oppveies av Økete leveranser i utlandet. (Svensk F iskhandel). Ilandbrakt fisk til Andenes i tiden l. januar-l. september Fiskesort 11 Mengde Anvendelse Iset Saltet Hengt l l tonn tonn tonn tonn Torsk.,... j. '.' Sei ''... '.. ' ' Lange...,... l Blålange.... f Brosme... l". l Hyse l. l Kveite Svartkveite l - Uer Steinbit..... l Pigghå... - Annen fisk l I alt l 075 Leverkvantum 3405 hl, hvorav damptran 1681 hl, rognkvantum 660 hl, hvorav 277 hl iset. Ny lov for fiskeomsetningen i Vest-Tyskland. Det nyfundlandske linefiske under modernisering. Statsminister J. R. Smallwood har bekjentgjort at den nyfundlandske regjering har besluttet å utstyre to labradorskonnerter for linesj Øldragerdrift (longlining). Som kjent driver nyfundlenderne i aln1innelighet dorrylinefiske. Disse to skip vil ifølge avtale mellom den kanadiske og nyfuncllandske regjering bli drevet som Øvelses fartøyer i et tidsrom av fem måneder. Til en begynnelse skal fartøyene drive linefiske etter torsk, kveite de. på nordøstkysten for senere mot slutten av september å drifte utfor Labrador inntil værforholdene bringer fisket til opphør. ( Canadian Fisherman - august 1951). Mere oppmuntrende utsikter for Nyfundlands klippfiskeksport. Markedsutsiktene for East Coast og Quebec-produksjonen av klippfisk er blitt lysere etter et møte som nylig fant sted i Otta'Na mellom representanter for næringen og en delegasjon fra Vestindia. FØr valutarestriksjonene ble innført hadde de maritime provinser, N yfundland og Quebec en stor handel med elet vestindiske marked. Trinidads minister for arbeide, industri og handel herr A. Gomes har nå gitt underretning om at Trinidad på ny vil kjøpe klippfisk på åpen konkurranse- messig basis. I og med at dollarsituasjonen i Brasil er blitt bedret håper kanadiske produsenter samtidig på å komme inn på dette marked på ny. (Canadian Fisherman- august 1951). I forbundsministeriet for ernæring, landbruk og skog i Vest-Tyskland utarbeides det for tiden en ny lov om handelen med fisk og fiskevarer. Fiskerinæringens organisajoner er blitt gjort kjent med lovutkastet, hvorved disse skulle ha anledning til å uttale seg om forslaget før det blir vedtatt. På grunn av forskjellige faktorer, som til dels er natur- betingete, og på grunn av krisefenomenene siden valutareformen, for hvilken tapet av Østområdet var den viktigste a rsak, blir elet i en bemerkning til lovutkastet fastslått, at det er nødv endig med en viss ordning av de innenlandske tyske markedsforhold gjennom regulerende forholdsregler. Denne ordning sikter ikke alene på en bedring av tilstanden i fiskerineringen, men også på å forsyne befolknin gen mest mulig likeartet og mest mulig fordelt med fisk og fiskevarer. Lovutkastet tar bare sikte på å utøve innflytelse på hovedspørsmålene innen omsetningen. Det ses derfor bort fra å ordne enkeltspørsmål. Som et hovedspørsmål elet er nødvendig å regulere ved hjelp av lov nevnes utligning mellom egenfangst og import, en påkrevd utligning i tilførslene mellom fiskestedene for dergj ennom å oppnå en ensartet leveranse til handel og industri og en uavbrutt varestrøm fra kysten til forbruksområdene i innlandet. Lovutkastets tredje punkt gjelder forholdsregler til bedring av fiskens kvalitet. Som fjerde hovedspørsmål kommer utbredelsen av fiskeforsyningen som tar sikte på Økning av fiskeforbruket. Kvalitets-, sortements-, paknings- og bearbeidelsesforskrifter er ikke med i det nye lovutkastet da disse spørsmål har sine særskilte bestemmelser i handelslovgivningen. ( Allgemeine F isch\virtscbaftszeitung 3. august). Abonner på "Fiskets Gang'# 409

4 Nr. 37, 13. september 1951 Ilandbrakt fisk til Må l ø y og omegn i tiden l. januar 1. sept Fiskesort Mengde l Saltet/ Anvendelse Iset Herme- IHengtj Fi!'ke" tikk mel tonn tonn tonn tonn tonn tonn Torsk Sei ) Lange Brosme Hyse Kveite Gullflyndre 1 l - Skate Annen fisk Størje... l Håbrand Pigghå Hummer Reker... lo lo - Krabbe I alt ) Herav 352 tonn levende. Behandles Fladensild slurvet i Sverige.? Nedenstående artikkel er skrevet for»svenska Vastkustfiskaren«av Georg Åberg: Det hersker ingen tvil om at Flaclenfisket er blitt et av elet svenske havfiskes viktigste grener. Det er ikke bare elet, at Flaclenfisket hver hy)st sysselsetter en ganske stor del av vestkystens fiskeflåte. Den avlastning, som samtidig skjer i de S(lvrige fiskerier, får også bedre avsetningsmuligheter til følge for alle de andre forskjellige fiskesortene. På forskjellig 1nåte har elet vært arbeidet for at den svenskfangete Flaclensild skulle finne så godt marked som mulig innen Sverige. I ganske stor utstrekning er da også Fladensilden blitt kjent og skattet, men det gjenstår frem- deles meget å gjøre på dette område. Både når det gjelder salt sild og alle andre produkter innen fiskerinæringen, gjeleler elet forhold, at en førsteklasses kvalitet er den beste fiskepropagancla. Fra fiskernes side er det også blitt gjort en del for å fremskaffe de best mulige kvaliteter både med hensyn til sild som saltes ombord og den som ilandbringes i fersk iset tilstand. En nøye kvalitetskontroll har hatt til følge at isingen av silden stadig er blitt bedre og at kondemnering på grunn av slurvet behandling nå er ytterst sjelden. At elet iblant blir partier, 'som tar skade er kanskje ikke så underlig, ela mange faktorer kan medvirke til t nedsette kvaliteten - som for eks. når storm eller lignende hindrer fisket. Også i inneværende sesong har en rekke båter gått inn for å salte silden ombord. Denne sjy)salting, når den utføres forskriftsmessig, er selvsagt et ledd i riktig retning, når det gjelder om å produsere en god kvalitet. Den sjy)saltecle silden kommer sikkerlig til å stå seg lengst i konkurransen enten elet gjelder elet innenlandske marked eller eksportmarkedene. Men fremdeles ilanclbringes de fleste fangster i fersk og iset tilstand. Det er ikke synderlig meget av denne sild som omsettes på ferskmarkedet, hvorfor elet meste blir tatt hånd om til salting. Naturligvis er elet av stor betydning, at den sild, som slippes ut på elet svenske marked enten den nå er sj Øsaltet eller den er kommet i salt v'ecl et eller annet av de forskj ellige salterier, er i sådan forfatning når den sendes ut, at den virkelig blir en reklame for flaclensilclen. Dessverre fin nes elet på visse hold en inngrodd motvilje mot svenskfanget vare. Et typisk eksempel herpå fikk vi i fjor sommer, ela kjøpelysten på den svenskfanget.e flaclensild var meget liten i hvert fall i begynnelsen av sesongen. En av årsakene var vel imidlertid at mange ventet at islandssildsesongen skulle bli tilstrekkelig_ fangstgivende for at en ikke ubetydelig import av utenlandsk islandssild skulle komme i gang. Da islandsfisket ga et ganske dårlig resultat oppstod elet en viss mangel på sild, hvilket fikk til følge at ganske betydelige partier utenlandsk sild av en kvalitet, som ellers ikke pleier 8 oppnå stor avsetning i alle fall ble avsatt inne i landet. Det var ela ganske naturlig, at de svenske fiskerne undret seg og spurte om hva som lå bak. Under inneværende Flaclensesong har elet, ifølge opp lysninger som,er fremkommet fra visse detaljhandlere, vært utsendt saltet Fladensild på markedet, som ikke tilnærmelsesvis er av sådan beskaffenhet at den passer for clistribusj on. I visse tilfeller dreier elet seg om umoden sild som utsendes noen dager etter saltingen. En kan jo ikke tro at en sådan fremgangsmåte skjer med direkte forsett for å skade den svenske flaclensilclen, men elet er likevel et faktun1,, at elet neppe nedlegges den omsorg på Flaclensilclen, som kommer for dagen når elet gjelder importert sild. For noen dager siden fikk et av de ledende saltsildfirmaer i GØteborg et brev fra en deltaljhancller, hvori påtales noen av de misforhold, som har vært nevnt ovenfor. Enkelte punkter av brevets innhold siteres nedenfor:»den flaclensilcl som nå ekspederes av kolonialvaregrossistene som ny vare, er jo under all kritikk i sammenligning med den som distributørene mottok forrige år. For elet første, at styrte silden ned i tønnene, slik at hver sild ligger dobbelt eller er brukket og ser uappetitlig ut, og ikke som før pakke silden ned side om side og sørge for at pakningen blir vakker, dernest å sende silden ut umoden, er forkastelig. Jeg åpnet nettopp en ny FladentØnne i en butikk her i byen i går og påviste for kjøpmannen, hvor uselg'elig en sådan vare er. Jeg flekket en sild itu og den var svart inni og meget dårlig på smak. Gjennom å bearbeide F1adensilden på en sådan måte, jages den bort fra markedet.<< Så langt brevskriver,en. Det kan jo tenkes at skribenten har overdrevet noe, men i alle tilfeller er tendensen såpass alvorlig, at det bør gjøres oppmerksom på den. Det hjelper ikke at fiskerne prøver å gjøre sitt beste for at flaclensilden skal bli av prima kvalitet. Også samtlige mellomhancllere må hjel p es ad på dette område. Det finnes saltefirmaer, som legger ned et godt arbeid på å presentere flaclensilden i førsteklasses stand, men dessverre finnes det også slike, som gjør det motsatte. Flaclenfisket har fått så stor betydning for elet vestsvenske fiske, at alt by)r gjøres for å Øke muligheten for omsetning av denne sild innen Sverige. Viser elet seg at dette motarbeides eller på annen måte forhindres, bør kanskje fiskerne selv overveie å legge om hele omsetningen til andre former. 410

5 Nr. 87, 13. september 1951 Fetsild- 1 ) og småsildfisket 1/1-8/ Finnmark-Buholmråsa 2 ) Buholmråsa-Stad Stad-Rogaland Samlet fangst Fetsild l Småsild Fetsild l Småsild Fetsild l Småsild Fetsild l Småsild hl hl hl hl hl hl hl hl Fersk eksport Saltet Hermetikk Fabrikksild Agn Fersk innenlands I alt l ) Inkluderer forfangstsild. 2 ) I dette distrikt er det dessuten oppfisket hl lodde, hvorav levert til melfabrikker hl og til agn 3219 hl. Det hollandske sildefiske. I uken som endte 25. august ble det i hollandske havner ilandbrakt tnr. fiskepakket saltsild. Siden fiskets begynnelse i vår er det blitt ilanclbrakt tønner mot tnr. samtidig i fjor. Av årets tilførsler består tnr. i matjessild, i fullsild, i steurharing og 8 tnr. i ijle haring. Der er blitt eksportert tnr. mot tnr. i fjor. De danske fiskeri-hovedorganisasjoner søker om statens støtte til å komme ut av krisen i fiskerinæringen. På Dansk Fiskeriforenings styremøte forelå elet meddelelse om, at et utvalg fra Dansk Fiskeriforening og Vestjysk F isleriforening i en felleshenvendelse til fiskeriministeren har anmodet ministeren om å stille forslag til riksdagen om, at staten som et ledd i løsningen av den alvorlige krise hvori fiskerinæringen befinner seg, yter økonomisk støtte til nedsettelse av prisene på råvarer og brenselolj e, hvilket er absolutt nødvendig for den dansle fiskerinæring. Fra utvalgets side foreslår man, at tilskuddsordningen kommer til å omfatte følgende råvarer: 1\ianilla, hamp, kokus, sisal og tauverk derav samt stålwire med 50 pst. Bomull, garn og tvist med 45 pst. Brenselsolje og smørolje med 40 pst. For nærmere å begrunne utvalgets anmodning opplyses elet til orientering for fiskeriministeren, at prisstigningen siden 1939 for følgende varer har utgjort: Vacltau pr. kg 418,2 pst., tauverk 319,2 pst., ståhvire 181,5 pst., smørolje 124,1 pst. alt pr. kg og brensels(bunkers)olje pr. liter 188,1 prosent. Ennvidere gjør utvalget oppmerksom på, at også andre utgifter for eks. til alminnelig vedlikehold av fartøyer, forsikringspremier for fartøyer og mannskapets ulykkesforsikring og lignende er steget flere hundæ prosent. Fra utvalgets side kunne en tenke seg ordningen gjennomført på den måte, at staten refunderer de eventuelle importører av ovennevnte varer de foreslåtte tilskudd gjennom et av ministeriet opprettet kontrollorgan, hvorved en får sikkerhet for at de av staten ytete tilskudd kommer forbrukerne til gode. En sådan tilskuddsordning er gjennomført i Norge, hvor fiskerne så vidt utvalget vet får et tilskudd på 62 pst. Makrellfisket. Anvendelse Uken til /9 l 1950 I alt pr. 2/9 kg kg kg Fersk innenlands Fersk eksport Frysing l Salting l l Hermetikk Filetering..., Agn Formel Røyking. ',.l Diverse 'l l l l I alt 1 ) ) Hertil kommer 108 skj. gyt. Ennvidere anmoder utvalget fiskeriministeren om å stille forslag om, at det i likhet med hva landbruket får til sin mekaniserte drift, stilles avgiftsfri bensin til rådighet for distribuering av fisk såvd i inn- som utlandet, idet fiskerne dermed vil kunne oppnå en høyere pris for deres fangster hos eksportørene, som ved sine innkjøp tar hensyn til de høye transportomkostninger. Fiskeriministeren anmodes likeledes om å søke oppnådd en ordning, hvoretter takstene for transport av fisk pr. bane blir nedsatt, idet takstene for transport av fisk er blant de høyeste, som av jernbanen beregnes for transport av gods. Endelig anmoder utvalget fiskeriministeren om å søke gjennomført en ordning, hvoretter elet pålegges plikthugst av dansk tre til bunngarnspeler og til fremstilling av fiskekasser i s>å store mengder.. at næringen unngår kjøp av fiskekasser fremstillet av utenlandsk tre, idet prisene for disse ligger ca. 80 til 100 pst. høyere :enn fiskekasser av dansk tre. (Dansk Fiskeriticlencle 31. august). 411

6 Nr. 37, 13. september 1951 Fisk brakt i land i Møre og Romsdal fylke i tiden 1. januar-l. sept Fiskesort Mengde Iset Anvendelse l Saltet/ H';:t /Hengt/ Fiskemel tonn tonn tonn tonn tonn tonn Torsk 1 ) l l - Sei... 2 ) l Lyr Lange Blålange Brosme Hyse Kveite Gullfl., rødsp Smørflyndre Uer Skate og rokke Annen fisk Håbrand Pigghå Makrellstørje Hummer l - - Reker Krabbe... Herav til: I alt Ålesund Kristiansund N. l Smøla Bud-Hustad Ona-Bj ørnsund Bremsnes Haram Søre Sunnmøre l 387 l 78 - Grip Kornstad levende. 1 ) Ålesund utenom oppsynstiden. 2 ) Herav 31 tonn Leverkvantum hl. Rogn 224 hl. Fiskerinæringen i Storbritannia beslutter seg til å motsette seg maksimalprissystemet og åpner en nasjonal publisitetskampanje. Fiskerinæringen har besluttet seg til å motsette seg truselen om en gjeninnføring av maksimal prissystemet for fisk. Det skal gjøres Øyeblikkelige forestillinger overfor Mr. Maurice vvebb, Minister of Food og Mr. Tom vvilliams, Minister of Agricultur and F isheries med understrekning av at priskontroll vil være i motstrid med forbrukernes sande interesser. Det vil dessuten bli igangsatt en nasj anal kampan j.e for å informere publikum om de faktiske forhold i forbindelse med fangst og clistribusj on av fisk. Disse beslutninger ble fattet forleden tirsdag aften på et særskilt møte med deltakelse av representanter fra samtlige grener av næringen. MØtet fant sted i London på Hotel Russell. Mr. J. Croft Baker, president for British Trawlers' Federation ledet møtet og blant de tilstedeværende fantes viseformennene Mr. O. W. Limbrick og Mr. H. \ivight i BTF sam, Mr. L. \ivheildon (Federation of Port vvholesalers), Mr. L. D. Ashton (formannen i National Federation of Fishmongers), Mr. Henry Morgan (formann i National Fecleration of Fish Friers) og Mr. J. C. Suclders (forretningsfører i London and Home Counties Fish Friers Association). Etter møtet meddelte Mr. Croft Baker:»Vi har meget nøye overveiet de problemer som vil oppstå dersom maksimalprissystemet blir gjeninnført. Hele næringen er absolutt enig om at en gjeninnføring vil være en stor feil. Vi har besluttet å gjøre de sterkeste forestillinger overfor de statsråder, som har med saken å gjøre, og vi vil også ta skritt til å informere forbrukerne om at priskontroll vil være i motstrid med deres interesser. Det er klart at denne er en meget komplisert næring og elet vil derfor ta tid innen vi kan få i stand de informas janer vi mener publikum bør få.«på spørsmål om kampanjens art. svarte lvfr. Croft Baker, at næringen ville gjøre bruk av alle høvelige midler til å legge de virkelige forhold frem for folle På de:: nåværende ticlspunkt kunne han ikke opplyse hvordan kampan Jen skulle finansieres., Han minnei om at trålerrederne engang tidligere (i ) hadde finansiert en avertissementskampanj e dengang kjent under navnet»spis mere fisk«-kampanjen. Mr. Croft Baker fortsatte:»der er virkelig fare for at maksimal prissystemet vil bli gjeninnført, men husmødrene vil ikke få noen fordel av elet. Vår erfaring fra tidligere tider er at kvaliteten, blir unngj eldende.«under den fortsatte samtale om utsiktene for vinter.., ;esongen uttalte Mr. Croft Baker, at elet alltid hadde vært farlig å spå om fangstmengden, men han hadde grunn til z, tro at elet ville bli ilanclbrakt mere fisk enn foregående vinter, og kjøperne ventet ikke så høye priser i de par neste måneder, som elet hadde vært i fjor. To årsaker lå til grunn ror dette, nemlig at fiskerflåten vil fiske med full kapasitet, mens den i fjor 'selv hadde innført fangstbegrens ninger og for elet annet at islandske trålere til vinteren på ny vil losse i britiske havner, - i fjor var eler streik. Mr. F. E. Catchpole, formannen i Lowestoft Fishing \\1 es sel Owners Association, fremholdt om truselen om gjeninnføring av kontrollen at den ville virke Ødeleggende for hele handelen. Driftsomkostningene for trålefe hadde steget med minst 15 pst. siden kontrollen ble opphevet, og denne stigning måtte tas i betraktning ved gjeninnføring av ratene. Det ville derfor ikke bli tale om at de gamle priser ville komme tilbake. Dessuten ville kvaliteten bli dårligere.»næringen vil bli satt 10 år tilbake ved en gjeninnføring av maksimal prissystemet«, uttalte han.»under krigen talte alt med så lenge, som elet bare var fisk, men nå er vi kommet tilbake til virkelige kvalitetsvarer, og elet vil ikke være lett å overbevise meg om, at elet finnes noen som overhode Ønsker den svunne tids beklagelige lave varestandard tilbake igjen.«(the Fishing News 8. september 1951). Den skotske sildesalting. Pr. l. september er det i Skottland under sommersesongen blitt saltet tilsammen tnr. sild. På samme dato 1 fjor utgjorde produksjonen tnr. (The Fishing Nev,rs 8. september 1951). 12

7 Nr. 37, 13. september1951 O v e r s i k t, forts. fra s akrcllfislcet: En har forståelsen av at elet har foregått et til dds godt snurpefiske på Revet, ;men nærmere tall-oppgaver forel.igger.ikke. Som tidligere nevnt har elet i år foregått et uvanlig fiske etter s1111åmakrel1 i TrØnclelagclistriktene. Det foreligger nå oppgaver over resultatet av dette fiske på strekningen Stad-Buholmsråsa i tiden 20. j uli-31. august utv isencle en samlet fangstmengde på hektoliter, hvorav levert fersk innenlands 991 hl) solgt ti,l 1111elfabrikker hl og til hermetikk 4893 hl. Fangstverdien på førstehåncl ligger nær oppunder kr Størjefisket: Det synes å være på retur.med størj eæisket i samtlige distr ikter nå. I uken er det anmeldt oppfisket i Hordaland anslagsvis 20 tonn, i MØre og Ron1 scla,l 12 tonn og for TrumsØ 28,7 tonn. I-J åbrandfiskct: I forløpne uke kom 7 båter inn fra feltene med fangster på opptil 5200 kg - tilsammen m ecl kilo. Rekefislcet: Det var bra med reker i siste uke. På Skagerakkysten bl'e elet ilanclbrakt kg kokte og rå r.eker, priser kr. 3,50 a 3,70 pr. kg, og i Rogaland ilandbrakt 5000 kg lmkte og 8000 kg rå reker. Dessuten.meldes fra 1\IålØy kg, lviøre og Rom sdal om 600 kg, mens TromsØ hadde kg - ppis kr. 1,80 pr. kg. Krabbefisket: Levendefisklaget meddeler, at.krabbefisket nå er begynt overalt i laget s distrikt, og at samtlige l1ern1etikldabrikker er begynt n1ecl driften. Prisene er fastsatt til minimum kr. 0,50 pr. kg til hennetikk og kr. 0,65 pr. kg for ekspor.t,i levende stand. Det fore-: går ek::;port pr. fly til Stookholm. l Nova Scotia gås det over til frossenfiskproduksjon. Den nåværende linje i Nova Scotias fiskerinæring går bort fra saltfiskprocluksjon og over til produksjon av fersk og frossen fisk for eksport hoveds-akelig til USA og til et i betydning stadig større kanadisk innenlands marked. Denne linje synes å utgå fra den kroniske ustabilitet på de traclisj onelle sterlingmarkecler i det karibiske område> og delvis Fisk brakt i land i Finnmark i tiden l. januar til 8. sept Fiskesort Mengde Anvendelse Fersk og l Filet l SaltetiHengtl Fiske frosset mel tonn tonn tonn tonn tonn tonn Torsk ) ) Hyse ) ) Sei Brosme Kveite Blåkveite Flyndre Uer Steinbit I alt Utvunnet damptran hl. Rogn 4492 hl. 1 ) Herav 4 tonn frosset. 2 ) Herav 709 tonn til rotskjær. 3 ) Herav 38 tonn til hermetikk. 4 ) Herav 5 tonn til hermetikk. fra en Økende forståelse av at provinsens største konkurransemessige fordel ligger i dens nære naboskap til de for tiden mest prokcluktive fiskebanker i Vest-Atlanteren. Denne geografiske beliggenhet kan vendes til den største kommersielle fordel gjenonm at hovedvekten legges på produksjon av kvalitetsvarer, og særlig ela etter at også Newfoundland trådte inn i det kanadiske statsforbuncl. Bygging av et fiskeproduksjonsanlegg til 4>5 mill. dollars i Louisburg som fellesforetakencle for et kanadisk og amerikansk firma i fiskebransjen samt et annet amerikansk selskaps byggeplaner ved Petit de Grat er tydelige tegn på utstrekningen av den villighet hvormecl amerikanske firmaer med tilstrekkelig resurser til å anskaffe nytt driftsmateriell griper anledningen til å opprette avclelingsanlegg i Nova Scotia. (Commercial Fisherman -- juli 1951). Islandske trålere tar nå fatt med fiskeleveranser til Tyskland. IfØlge en meddelelse fra Reykjavik av 23. august påbegynner en stor del av de islandske trålere i disse dager fangstturer med sikte på leveranse av iset fisk på det tyske marked. 1 1arkeclet eler nede skal for tiden være godt, hvilket kommer godt med etter en mislyld<:et silclesesong, liksom uerfisket også har vært dårlig. Det er nå lenge siden sist, at islandske trålere har kunnet selge ferskfisk i Tyskland. USA fastsetter maksimalpriser på fiskemel. United States har fastsatt maksimalpriser på fiskemel, fiskeoppløsninger og særskilte fiskef6rprodukter på produsentenes, importørenes og forhandlernes hender ved forordning nr. 39 fra OPA. Prisene på fiskemel»bulk<< fob. procluksj onsanlegg er 2.,26 pr. proteinenhet og for skrap $ 6 pr. tonn lavere. Maksimalprisen til produsent for fiskeoppløsninger er 5 cents pundet fob. fabrikk. (Commercial Fisherman - juli 1951). Forts. s

8 z :' _... (A) _., fl> en (1) "O 3 -(1) O"... (1) CD Norges utførsel av fiskeprodukter fra 1. januar til 25. august 1951 og uken som endte 25. august. Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk brisling Frossen Frossen Frossen sild i alt vårsild storsild fetsild fodangst og små- sild i alt vårsild storsild sild sild TOLLSTEDER Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat.n Stat. nr. Stat. nr !. 403i S Frossen Frossen brisling Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fenk Frossen fetsild forlangst og fisk i alt torsk lange sei hyse makrell sild kveite SIILo\s'Jd r--- Stat.nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr 'k 4().4, t 40.5: Fenk flyndre Stat tarm tonn tonn tonn tonn tonn tonn taon tonn Fredrikstad Oslo Kristiansand S Egersund... Stavanger Kopervik Haugesund Bergen R Florø Måløy Ålesund l Molde Kristiansund N Trondheim Bodø... Svolvær Tromsø Hammerfest..... Vardø... l Andre l I alt w I uken*) l *) På grunn av korreksjoner og avrunding av tallene til nærmeste hele tonn vi! summen av uketaliene ikke alltid stemme med tallene for i alte. Dessuten vil oppgavene fra noen av de nordligste tonn tonn tonn toon tenn tonn tonn taon tam tosa l - lo l l l2y 47 - l l l gj 2s lo 339 l l := - - poststeder på grunn av den sene postgang ikke være kommet inn ved ukesoppgjørets slutt. Utførselen blir i slike tilfelle ikke tatt med i uken, m kommer bare med 1 tauene hittil i år. tom& l l 6 l Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Annen fersk Frossen Frossen Rund- Frossen Rund- Frossen Rund- Frossen Frossen Tørrfisk l Klippål uer brosme pigghå håbrand laks Steinbit rogn fisk fisk i alt tor:ske- frossen seifilet frossen yse- frossen makrell annen fisk i alt.fisk i all TOLLSTEDER filet torsk --- sel l--- Stat. nr l Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr ls Stat. nr. Stat. nr ! <; tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn J tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn Fredrikstad ! Oslo l Kristiansand S Egersund l Stavanger Kopervik Haugesund Bergen l l 63 8 Florø Måløy l Ålesund Molde l Kristiansund N l l Trondheim l Bodø Svolvær l l l Tromsø l Hammerfest Vardø Andre l l I alt l r ris 858 l 052 l I uken*) = = ,J"

9 01 Ålesund l I uktn*) fcrstoffr Damp merusin- biank tran Hå tran tran nose og Høyvita- Bottle- Silde- rå tran fett m.v a 15J.5I Stat. ru ogolein St. nr. lim Herme- Sildemel Fiskemel Ta.ngml Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr tonn tonn tonn toan l Guano Sd-, skinn og klappm. Stat. n' Stat. nr. Stat. nr a r l 077 z ::"' Cl) -...!... en CD -o... CD 3 o- tikk (Hernnd. i alt tørrfiskmel) l kobbe- Annet tonn tonn tonn Saltet Saltet Saltet Saltet Saltet Saltet Saltet Saltet Krydder Krydder Saltet Saltet Røykt Andre sild Nordsj.21- islands- saltet fisk Hummer Reker vårsild storsild fetsi1d skjær sild brisling sild rogn sild skalldyr i alt sild sild brisling i alt TOLLSTEDER Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. St«t. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr , 4-44-t +Hs 444a 444, <144, 444e <144, , tonn tonn tonn tonn tonn t<.mn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn Oslo... l - - l Hammerfest... - Svolvær l Tromsø lo Haugesund l Trondheim l Molde l Kristiansund N Bodø Måløy Vardø... - Bergen l Florø Kopervik Egersund Stavanger l 68 - l Fredrikstad Andre I alt... l u:6 ----s42 45s l i =----:55 l 14 l l Brun- l Brun- Avfalls- F... tt- Andre Råme ru- Blank- min bold. Selo1je :ran og H.e;,dd Srear..n Fiske- sin tran tran Kve1te- rå sperma-. tran oljem. v. settolje gr akse TOLLSTEDER rå olje syrer Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr.[ Stat. nr. St<'t.m:. Stat. nr. Stat. nr. --- Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn kg tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn Kristiansund N Oslo l l Hammerfest... - Vardø Svolvær l - Tromsø Bodø Kristiansand S.. - Trondheim Fredrikstad... l Bergen Haugesund... - Florø... - Stavanger L Andre so I alt I uken*).. l l , Molde... - Ålesund Måløy... - Egersund... - Kopervik... - Kristiansand S

10 Nr. 87, 13. september 1951 Bru/( -flyene som i dag gir hurtigste forbindelse til 37 land på 5 kontinenter. Det er billigere enn De tror - både for passasjerer og frakt. l ' N B. l S p e s i a l ra fe r for \...bl. a. hummer, reker, laks.j DEN MARK NORWAY SWED.EN H Y D R A U L l K A/s BRATTVAG Hydrauliske Dekksmask.iner for fiske-, frakte- og rutebåter Telegramadr.: Hydraulik, Brattv<ig Rikstelefon: 29 og 35, Brattvåg "SVA LB AR ou Helautomatiske kjølemaskiner NORSK K..JØLEINDUSTRI A.S Hillevåg - Stavanger Spesialfabrikk for kfølemaskiner Utlandet (forts. fra side 413). lsmangel virker paralyserende på fisket fra Nova Scotia. Mens forskjellige fiskeriselskaper, noen av dem med lån fra statskassen, fremskynder sine planer om bygning av fire nye kunstige isfabrikker i provinsen, har den akutte mangel på is allerede paralysert store deler av Nova Scotias fiskerinæring, og det er lite håp om noen bedring i sommer. Det er den værste ismangel i provinsens historie og den ventes bare å forverre seg etterhvert som lagrene av naturis brukes opp. Snesevis av privateide fiskefartøyer ligger ube- o skjeftigete i Halifax og andre havner. Det er de milde værforhold forløpne vinter, som bærer skylden for situasjonen. (Canadian Fisherman - august 1951). Opptil 8 sh 2 d pr. pund for laks i Irland. SjØfisket etter laks utfor Donegal-kysten i 'Irland er nå avsluttet. Sluttresultatene var meget gode - de beste på mange år.. Prisene har nådd den hittil ukjente høyde av 8 sh. 2 el. pr. pund. Det er ikke å undres over at tjuvfiske florerer. Garnfisket i Lough Foyle har vært uvanlig. Over 200 båter har vært ute etter laks og sjøaure. (The Fishing News 25. august 1951). Utvidete forsøk med kunstig klippfisktørking på Nyfundland. Det treffes nå forberedelser til istanclbringelse av forsøksanlegg, hvormecl eksperimenter med kunstig tørking av lettsaltet torsk skal gjennomføres. Eksperimenteringen arrangeres av den kanadiske forhundsregj er ing, og det første anlegg vil formodentlig bli plasert ved Bay Bulls, Nyfundland. Det later til at et lokalt fiskefirma skal ha tilsyn med eksperimentene på vegne av forbundsregjeringen. Hvis forsøkene i sommer faller heldig ut, er det mulig at 10 anlegg for kunstig tørking vil bli opprettet på forfkjellige steder rundt om på Øya. Lignende eksperimenter har i sommer funnet sted på Gaspe-kysten i provinsen Quebec. (Fish Trades Gazette 25. august 1951). 416

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 18/2013

Melding om fisket uke 18/2013 Melding om fisket uke 18/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 03.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Offisielle og avstemte tall for omsetningen 2009: Lavere priser og verdien ned, men større kvantum omsatt

Offisielle og avstemte tall for omsetningen 2009: Lavere priser og verdien ned, men større kvantum omsatt Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og flere spesialtema, følger etter overskriften Hovedtall på side 3. Offisielle

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2011 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2015

Melding om fisket uke 6/2015 Melding om fisket uke 6/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 12-13/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 27.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2010 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 51/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 21.11.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 30. desember.

Fiskerioversikt for uken som endte 30. desember. l Ufgitt av Fiskeridirekføren Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra,.fiskets Gang" tillatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 4. januar 1951. Nr. 1 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2012

Melding om fisket uke 42/2012 Melding om fisket uke 42/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 19. oktober 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 30/2012

Melding om fisket uke 30/2012 Melding om fisket uke 30/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 27. juli 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 5/2015

Melding om fisket uke 5/2015 Melding om fisket uke 5/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 30.01.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 32/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 10.08.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Reker fangst, priser og eksport

Reker fangst, priser og eksport Reker fangst, priser og eksport Norsk rekefangst økte med 2200 tonn i 2014, opp fra 13759 tonn i 2013 til 15984 tonn i 2014. Det var økning i rekefisket i Barentshavet og i kystrekefisket både i nord og

Detaljer

Norsk fiskeeksport 2005: Russland største marknad, laks viktigaste art

Norsk fiskeeksport 2005: Russland største marknad, laks viktigaste art Norsk fiskeeksport : største marknad, laks viktigaste art Notatet inneheld utdrag frå Eksportutvalet for fisk sin årsstatistikk for. Meir informasjon: www.godfisk.no ( Bransje Statistikk ). - - - - - -

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2014

Melding om fisket uke 42/2014 Melding om fisket uke 42/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 18/2016 Rapporten skrevet mandag 09.05.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Fiskesort. Skrei... Lodde torsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... Blåkveite.. Flyndre... Uer... Steinbit... Reker...

Fiskesort. Skrei... Lodde torsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... Blåkveite.. Flyndre... Uer... Steinbit... Reker... FISKETS GANG Utgift av fiskeridirektøren Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tillatt. 46. årg. Bergen, Torsdag 30. juni 1960 Nr. 26 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 17/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 24.04.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2012

Melding om fisket uke 2/2012 Melding om fisket uke 2/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 13. januar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISER GJELDENDE FRA 01.02.2015 Fiskeslag Størrelse Pris Torsk rund over 3,75 kg 10,00 Torsk sløyd uten hode over 2,5 kg 15,00 Torsk sløyd uten hode 1-2,5

Detaljer

Fisk brakt i land i Finnmark i tiden l. januar - 22. okt. 1960

Fisk brakt i land i Finnmark i tiden l. januar - 22. okt. 1960 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tillatt. 46. årg. Bergen, Torsdag 27. oktober 960 Nr. 43 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter og

Detaljer

Melding om fisket uke 25/2012

Melding om fisket uke 25/2012 Melding om fisket uke 25/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. juni 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 14/2013

Melding om fisket uke 14/2013 Melding om fisket uke 14/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 05.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Rundskriv nr 37/2004 Tromsø, 16.12.2004

Rundskriv nr 37/2004 Tromsø, 16.12.2004 Rundskriv nr 37/2004 Tromsø, 16.12.2004 Rundskriv nr 39/2003 utgår Til registrerte kjøpere BEHOLDNINGS- OG PRODUKSJONSOPPGAVE PR 31.12.2004. I h.h.t. rapporteringsplikt inntatt i 5 i lagets forretningsregler

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 11. september.

Fiskerioversikt for uken som endte 11. september. n Ufgitl av Fiskeridirektøren Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra.,fiskets Gang" tillatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 16. september 1948. Nr. 37 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved alle posfanstalter

Detaljer

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK Mar Mar Apr Apr Mai May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sept Sept Okt Oct Nov Nov Des Dec Norwegian Seafood Export Council Feb Feb EKSPORTUTVALGET FOR FISK Jan Jan Eksportutviklingen i Export trends for Norsk

Detaljer

EN OVERSIKT OVER FISKET ETTER TORSK NORD 62ºN MED KONVENSJONELLE REDSKAP I ÅPEN GRUPPE

EN OVERSIKT OVER FISKET ETTER TORSK NORD 62ºN MED KONVENSJONELLE REDSKAP I ÅPEN GRUPPE EN OVERSIKT OVER FISKET ETTER TORSK NORD 62ºN MED KONVENSJONELLE REDSKAP I ÅPEN GRUPPE Statistikk og faktabeskrivelse over utviklingen i åpen gruppe i torskefiskeriene 1. Bakgrunn Fisket etter torsk nord

Detaljer

Markedsrapport Norsk konsum av sjømat 2011

Markedsrapport Norsk konsum av sjømat 2011 Markedsrapport Norsk konsum av sjømat 2011 Utvikling siste 10 år Norges sjømatråd AS Click here to enter text. Norges sjømatråd AS Strandveien 106 P.O. Box 6176 N-9291 Tromsø, Norway Phone +47 77 60 33

Detaljer

Melding om fisket uke 7-8/2011

Melding om fisket uke 7-8/2011 Melding om fisket uke 7-8/ Generelt Rapporten skrevet fredag 25. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 (2.-8. januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 (2.-8. januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2017 Rapporten skrevet mandag 9.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Omsetning fersk torsk pr uke 2014 og 2015

Omsetning fersk torsk pr uke 2014 og 2015 Melding om fisket uke 10/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskeri, nok råvare for liten foredling

Fiskeri, nok råvare for liten foredling Vi er fiskernes eget salgslag Havets muligheter er vår fremtid Våre fiskere driver et bærekraftig ressursuttak Vi driver en moderne markedsplass for villfanget sjømat Vi garanterer fiskerne oppgjør Fiskeri,

Detaljer

Forskrift om strukturkvoteordning mv for havfiskeflåten

Forskrift om strukturkvoteordning mv for havfiskeflåten Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-72-2008 (J-71-2008 UTGÅR) Bergen, 10.4.2008 HH/EW På grunn av en feil i J-71-2008 mangler

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2016 Rapporten skrevet mandag 23.05.2016 av Charles Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 3/2013

Melding om fisket uke 3/2013 Melding om fisket uke 3/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 15/2013

Melding om fisket uke 15/2013 Melding om fisket uke 15/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 12.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

AVTALE. Norge og Sverige om visse fiskerispørsmål av 29. april 1948. Fiskeridirektoratets småskrifter. mellom. Nr. 4.- 1948 FISKERIDIREKTØREN

AVTALE. Norge og Sverige om visse fiskerispørsmål av 29. april 1948. Fiskeridirektoratets småskrifter. mellom. Nr. 4.- 1948 FISKERIDIREKTØREN Fiskeridirektoratets småskrifter Nr. 4.- 1948 AVTALE mellom Norge og Sverige om visse fiskerispørsmål av 29. april 1948 Særtrykk av»fiskets Gang. Utgift av FISKERIDIREKTØREN A/S BERGEN J O H N G R I E

Detaljer

Melding om fisket uke 43/2013

Melding om fisket uke 43/2013 Melding om fisket uke 43/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 25.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Norske reker fangst, priser og eksport

Norske reker fangst, priser og eksport Norske reker fangst, priser og eksport Norsk rekefangst falt med 4700 tonn i 2012, ned fra 24500 tonn i 2011 til 19800 tonn i 2012. Det var rekefisket i Barentshavet som sviktet mens kystrekefisket hadde

Detaljer

Akvafakta. Prisutvikling

Akvafakta. Prisutvikling Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no havbruk@fhl..no 8 16. februar Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Prisutvikling 1-2 kg 2-3 kg

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2015

Melding om fisket uke 7/2015 Melding om fisket uke 7/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 13.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2016 Rapporten skrevet mandag 11.01.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Reker fangst, priser og eksport

Reker fangst, priser og eksport 715 16887 13280 8207 9631 20785 19508 16275 22663 16500 28953 Markedsrapport Reker fangst, priser og eksport Norsk rekefangst økte med 7200 tonn i 2015, opp fra 15984 tonn i 2014 til 23207 tonn i 2015.

Detaljer

Norconsult AS Apotekergaten 14, NO-3187 Horten Pb. 110, NO-3191 Horten Tel: +47 33 02 04 10 Fax: +47 33 02 04 11

Norconsult AS Apotekergaten 14, NO-3187 Horten Pb. 110, NO-3191 Horten Tel: +47 33 02 04 10 Fax: +47 33 02 04 11 Til: Fra: Geir Lenes Elisabeth Lundsør og Gunn Lise Haugestøl Dato: 2015-01-19 Områderegulering - Kommunedelplan for Tømmerneset. Delutredning 7.6 Laksefisk og marin fisk. Utredningen Tema Naturmiljø i

Detaljer

Melding om fisket uke 50/2012

Melding om fisket uke 50/2012 Melding om fisket uke 50/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 14. desember 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 19/2014

Melding om fisket uke 19/2014 Melding om fisket uke 19/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 09.05.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Vindunderlig 3. kvartal

Vindunderlig 3. kvartal Vindunderlig 3. kvartal 3. kvartal har vært et svært bra kvartal for trevareprodusentene. Etter et trått 1. halvår, har trendene snudd, og vi regner med at 2013 totalt sett vil ligge noe over fjoråret

Detaljer

J. 1/80 KVOTEAVTALEN FOR 1980 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESSKAP.

J. 1/80 KVOTEAVTALEN FOR 1980 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESSKAP. FSKERDREKTØREN 1 MELDNG FRA FSKERDREKTØREN H tf H fl tt H 11 ft titt ti H Hit fl li i lf t H li ff fl 11 li titt t tr JURDSK JOBB D Bergen, 17.1.198 TF/BMe J. 1/8 KVOTEAVTALEN FOR 198 MELLOM NORGE OG DET

Detaljer

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg.

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg. fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, ABONNEMENT Kun hvis kilde -opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt ANNONSEPRS: kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole

FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole Foreløpige tall, sist oppdatert 25.01.05. INNHOLD Figurer: Figur 1: Totale landinger i Norge (norsk og utenlandsk) i 1000

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-180-2007 (J-93-2007 UTGÅR) Bergen, 23.08.07 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift om

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 11 i 2016 ( mars), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 11 i 2016 ( mars), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 11/2016 Rapporten skrevet mandag 21.03.2016 av Willy Godtliebsen Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 36/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 07.09.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

NORSK LOVGIVING OM UTØVELSE AV FISKE

NORSK LOVGIVING OM UTØVELSE AV FISKE Fiskeridirehtovatets Småskrifter Nr. 10- IY5i NORSK LOVGIVING OM UTØVELSE AV FISKE Utgitt av Fiskeridirekt0ren Bergen 7951 A.S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI NORSK LOVGIVNING OM UT~VELSE AV FISKE. En gjennomgåelse

Detaljer

TRANSPORTSENTRUM AS. Foto: Norsk sjømatråd/tom Haga

TRANSPORTSENTRUM AS. Foto: Norsk sjømatråd/tom Haga Foto: Norsk sjømatråd/tom Haga Best i nord på skalldyr Reker, hummer, kreps - ordene gir vann i munn. Karls Fisk & Skalldyr har alltid et godt utvalg av skalldyr å velge fra. Vi er opptatt av god mat,

Detaljer

Gjeldende minstemålsbestemmelser

Gjeldende minstemålsbestemmelser Gjeldende minstemålsbestemmelser for sei 1 SEI NORD FOR 62 N 2 1.1 Gjeldende minstemål 2 1.2 Tillatt innblanding av sei under minstemål 2 1.3 Stenging av områder for å begrense fangst av fisk under minstemål

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 7/2016 Rapporten skrevet mandag 22.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

SAK 3/2008 2 PELAGISKE FISKERIER 2.1 NORSK VÅRGYTENDE SILD 2.1.1 FORHANDLINGSSITUASJONEN FOR 2008

SAK 3/2008 2 PELAGISKE FISKERIER 2.1 NORSK VÅRGYTENDE SILD 2.1.1 FORHANDLINGSSITUASJONEN FOR 2008 SAK 3/2008 2 PELAGISKE FISKERIER 2.1 NORSK VÅRGYTENDE SILD 2.1.1 FORHANDLINGSSITUASJONEN FOR 2008 Etter mange år uten fempartsavtale om forvaltningen om norsk vårgytende sild ble det oppnådd enighet mellom

Detaljer

Fiskeslag Sesong Anvendelse

Fiskeslag Sesong Anvendelse Generelt gjelder det at jo kaldere det er i sjøen, dess bedre kvalitet på fisken. I sommermånedene juli og august er det vanligvis mindre tilgang på fisk fordi båtene rigger om til makrellfiske, og det

Detaljer

EVALUERING AV STRUKTURTILTAKENE I FISKEFLÅTEN STRUKTUR - UTVALGETS INNSTILLING

EVALUERING AV STRUKTURTILTAKENE I FISKEFLÅTEN STRUKTUR - UTVALGETS INNSTILLING Norges Fiskarlag Pirsenteret 7462 TRONDHEIM Tollbugt. 8, Boks 103, 8001 Bodø Telefon: 75 54 40 70 Telefax: 75 54 40 71 E-post: firmapost@nff-fisk.no No 938 275 696 Bodø, den 02.10.06 Ark. 06/194-19/470/SJ

Detaljer

Melding om fisket uke 33-34/2011

Melding om fisket uke 33-34/2011 Melding om fisket uke 33-34/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 26. august 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Konserv. Salting. Foto: Snöball Film

Konserv. Salting. Foto: Snöball Film Konserv I dag handler røyking, salting og graving av fisk kun om smak. Men før dypfryseren ble vanlig, måtte maten konserveres for å at man skulle ha mat på de tidene den ikke var mulig å få tak i fersk.

Detaljer

Nr. 4/82 ARCMELDING 19 81 FISKERIDIREKTORATETS KONTROLLVERK DISTRIKTSLABORATORIET. Distriktslaboratoriet Postboks 168 6001 Alesund

Nr. 4/82 ARCMELDING 19 81 FISKERIDIREKTORATETS KONTROLLVERK DISTRIKTSLABORATORIET. Distriktslaboratoriet Postboks 168 6001 Alesund Nr. 4/82 ARCMELDING 19 81 FISKERIDIREKTORATETS KONTROLLVERK DISTRIKTSLABORATORIET Distriktslaboratoriet Postboks 168 6001 Alesund OVERSIKT OVER ANALYSERTE PRØVER I 1981 Ferske fiskeprodukter Antall prøver

Detaljer

Faktorer som påvirker energiforbruket hos den norske fiskeflåten - Case studier. Nofima Kathryn Anne-Marie Donnelly & Edgar Henrisksen

Faktorer som påvirker energiforbruket hos den norske fiskeflåten - Case studier. Nofima Kathryn Anne-Marie Donnelly & Edgar Henrisksen Faktorer som påvirker energiforbruket hos den norske fiskeflåten - Case studier Nofima Kathryn Anne-Marie Donnelly & Edgar Henrisksen 1 Innledning I dette studie er mål å knytte sammen relevant kunnskap

Detaljer

Generelle retningslinjer for bruk av varemerker eid av Norges sjømatråd (Sjømatrådet) - NORGE - Norsk Sjømat og andre varemerker

Generelle retningslinjer for bruk av varemerker eid av Norges sjømatråd (Sjømatrådet) - NORGE - Norsk Sjømat og andre varemerker Norges sjømatråd AS Strandveien 106 P.O. Box 6176 N-9291 Tromsø, Norway Phone +47 77 60 33 33 Fax +47 77 68 00 12 mail@seafood.no www.seafood.no NO 988 597 627 MVA Generelle retningslinjer for bruk av

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift 4. mars 2005 nr 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten

Forskrift om endring i forskrift 4. mars 2005 nr 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-71-2008 (J-40-2008 UTGÅR) Bergen, 8.4.2008 HH/EW Forskrift om endring i forskrift 4. mars

Detaljer

REGULERING AV ÅPEN GRUPPE I FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE

REGULERING AV ÅPEN GRUPPE I FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE Sametinget Saksbehandler: Kathrine Kannelønning Àvjovàrgeaidnu 50 Telefon: 48075441 Seksjon: Reguleringsseksjonen 9730 KARASJOK Vår referanse: 15/13126 Deres referanse: Vår dato: 06.10.2015 Deres dato:

Detaljer

Månedsrapport pelagiske fiskerier

Månedsrapport pelagiske fiskerier Månedsrapport pelagiske fiskerier Oppdatert for mars og april 2012 1 INNHOLD MÅNEDSRAPPORT FANGST EKSPORT UTSIKTER ANALYSE FANGST AV SILD, MAKRELL OG LODDE FANGST AV PELAGISKE FISKESLAG AV ISLANDSKE FARTØY

Detaljer

Snøkrabbe fangst, priser og eksport

Snøkrabbe fangst, priser og eksport Snøkrabbe fangst, priser og eksport Totalt er det landet 3679 tonn rundvekt snøkrabbe hittil i år. Totalen i 2014 var 4290 tonn fra 14 fartøy. Landinger av snøkrabbe i lagets distrikt fordelt på norsk/utenlandsk

Detaljer

Melding om fisket uke 11/2013

Melding om fisket uke 11/2013 Melding om fisket uke 11/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. mars 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens

Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens FISKERI Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens proteinbehov. I Asia spises det mye fisk. Fiskemarkedet

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2014/2015

REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2014/2015 SAK 4/2014 REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2014/2015 4.1 SAMMENDRAG Dersom det blir åpnet for et loddefiske sommeren 2014 foreslår Fiskeridirektøren i det vesentlige

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

Møre og Romsdal. Sjømatfylke nr. 1

Møre og Romsdal. Sjømatfylke nr. 1 Møre og Romsdal Sjømatfylke nr. 1 Sjømatnæringa i Møre og Romsdal Tradisjon Lidenskap Fremtid Foto: Lars Olav Lie Møre og Romsdal er sjømatfylke nr. 1 700.000 tonn sjømat blir produsert årlig Det tilsvarer

Detaljer

TOTALREGNSKAP FOR FISKE

TOTALREGNSKAP FOR FISKE -E NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NOS 099 - - - TOTALREGNSKAP FOR FISKE. OG FANGSTNÆRINGEN 1987 1990 Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mrallergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033

Detaljer

Notat Tittel: Hva betyr verdiskaping? Verdiskaping og lønnsomhet i torskefisknæringen

Notat Tittel: Hva betyr verdiskaping? Verdiskaping og lønnsomhet i torskefisknæringen Notat Tittel: Hva betyr verdiskaping? Verdiskaping og lønnsomhet i torskefisknæringen Forfatter(e)/Prosjektleder: Bjørn Inge Bendiksen Avdeling: Næring og bedrift Oppdragsgiver: Fiskeri og havbruksnæringens

Detaljer

Tilgang og anvendelse av marint restråstoff

Tilgang og anvendelse av marint restråstoff FHF Fagdag Marint Restråstoff 28.11.2013 Tilgang og anvendelse av marint restråstoff Trude Olafsen, SINTEF Fiskeri og havbruk AS Ragnar Nystøyl, Kontali Analyse AS Teknologi for et bedre samfunn 1 Innhold

Detaljer

FORSKRIIT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM MASKEVIDDE, BIFANGST OG MINSTEMÅL M.M. VED FISKE I FISKEVERNSONEN VED SVALBARD.

FORSKRIIT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM MASKEVIDDE, BIFANGST OG MINSTEMÅL M.M. VED FISKE I FISKEVERNSONEN VED SVALBARD. MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-90-95 (J-16-95 UTGÅR) FISKERIDIREKTORATET Tlf.: 55 23 80 00-Telefax: 55 23 80 90-Telex 42151 Bergen, 27.6.1995 TK/BJ FORSKRIIT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM MASKEVIDDE, BIFANGST

Detaljer

Prisfall på over 40% fra toppen i 2008. Kraftig prisfall høsten 2012 fortsatte vinteren og våren 2013. En liten oppgang i april, mye pga av noe bedre

Prisfall på over 40% fra toppen i 2008. Kraftig prisfall høsten 2012 fortsatte vinteren og våren 2013. En liten oppgang i april, mye pga av noe bedre 1 Norsk fangst og priser på torsk ICES juni 2012 : kvoteråd på 940 000 tonn for 2013, 1 020 000 inkl kysttorsk Ville gi 20% mer torsk ut i markedene Historisk topp i norsk fangst av torsk, forrige i 1971

Detaljer

Rapport nr. Å 0416. FISKERYGGER TIL KOKING AV KRAFT - Bruk av biprodukt fra saltfiskindustrien

Rapport nr. Å 0416. FISKERYGGER TIL KOKING AV KRAFT - Bruk av biprodukt fra saltfiskindustrien Rapport nr. Å 0416 FISKERYGGER TIL KOKING AV KRAFT - Bruk av biprodukt fra saltfiskindustrien Kari Lisbeth Fjørtoft og Ann Helen Hellevik Ålesund, desember 2004 FORORD Prosjektet Fiskerygger til koking

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

bestemmelser om omsetning m, v, av agn

bestemmelser om omsetning m, v, av agn Fiskeridirektoratets småskrifter Nr. l. 1948. bestemmelser om omsetning m, v, av agn Særtrykk av»fiskets Ganga Utgitt av FISKERIBIREKTØREN BERGEN AIS J O H N G R I E G S B O K T R Y K K E R I 1 9 4 8 Bestemmelser

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 20. desember 1952

Fiskerioversikt for uken som endte 20. desember 1952 Fi Ulgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra ufiskets Gang" tillatt. 38. årg. Bergen, Onsdag 24. desember 1952 Nr. 51 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 17. juni.

Fiskerioversikt for uken som endte 17. juni. l Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 22. juni 1950. Nr. 25 A bon nem e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter

Detaljer

I mål med 2014. Hvordan ser det ut fra startstreken til 2015? Sjømatdagene 2015. v/ Ragnar Nystøyl. Scandic Hell, Stjørdal 20.

I mål med 2014. Hvordan ser det ut fra startstreken til 2015? Sjømatdagene 2015. v/ Ragnar Nystøyl. Scandic Hell, Stjørdal 20. I mål med 2014 Hvordan ser det ut fra startstreken til 2015? v/ Ragnar Nystøyl Sjømatdagene 2015 Scandic Hell, Stjørdal 20. Januar - 2015 Årets Quiz: Hva er dette? Årets Quiz: Hva er dette? Svar: Antall

Detaljer

FRITIDSFISKE OG FERDSEL PÅ SJØEN I TRØNDELAG 2013

FRITIDSFISKE OG FERDSEL PÅ SJØEN I TRØNDELAG 2013 FRITIDSFISKE OG FERDSEL PÅ SJØEN I TRØNDELAG 2013 Sammendrag av gjeldende regler og forskrifter pr. 4. februar 2013 Nils Roger Duna lensmann/miljøkoordinator og sjøtjenesteansvarlig Flatanger lensmannskontor

Detaljer

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2008 (deltakerforskriften)

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2008 (deltakerforskriften) Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-231-2007 (J-151-2007 UTGÅR) Bergen, 30.11.2007 TH/EW Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens

Detaljer

DEL 1 GENERELL HISTORIKK OG METODER 2 DEL 2 TABELL OVER OFFISIELLE NORSKE OMREGNINGSFAKTORER FOR FISK. 6

DEL 1 GENERELL HISTORIKK OG METODER 2 DEL 2 TABELL OVER OFFISIELLE NORSKE OMREGNINGSFAKTORER FOR FISK. 6 INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL 1 GENERELL HISTORIKK OG METODER 2 1.1 METODER FOR FASTSETTELSE AV OMREGNINGSFAKTORER 2 1.2 UTFYLLENDE INFORMASJON OM DIVERSE PRODUKTER 3 1.2.1 Filet 3 1.2.2 Tradisjonelle konserveringsmetoder

Detaljer

Kommentarer til høringsutkastet vedrørende leveringsplikt for fartøy med torsketrålltillatelse.

Kommentarer til høringsutkastet vedrørende leveringsplikt for fartøy med torsketrålltillatelse. Å Fiskeri- og kystdepartementet P.B. 8118 Dep 0032 OSLO Kommentarer til høringsutkastet vedrørende leveringsplikt for fartøy med torsketrålltillatelse. B~ ru nn Undertegnede er styreleder og daglig leder

Detaljer