Kurs- og prosjektkatalog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurs- og prosjektkatalog"

Transkript

1 Kurs- og prosjektkatalog 2014

2 Innhold Om kompetansesenteret...4 Kursaktivitet Barnet og Rusen Barn og unge eksponert for rus i svangerskapet Diagnostisering og utredning Tiltak i hjem og skole... 9 Tverrfaglig seminar om barn skadet av rus. i svangerskapet...10 Rusmidler og rusutvikling i skolen...10 Tidlig Intervensjon: Aldring, rus og helse Basiskurs ROP-retningslinjen...12 Screening og Motiverende Intervju (SMI) Hasjavvenning Motiverende Intervju, basiskurs Motiverende Intervju, kurslederkurs Rus i et barne- og pårørendeperspektiv...16 Ta kroppen med- om fysisk aktivitet integrert. i samtaleterapi...16 Mer jentesnakk- om jentegrupper som. forebyggende metode... 17

3 Kartlegging og vurdering for økt handlingskompetanse...18 Fagdager for programkommuner...19 Foredrag og kurs på forespørsel Rus i et familie- og generasjonsperspektiv...20 Gravide rusmiddelmisbrukere...20 Tidlig intervensjon på rusfeltet Den nødvendige samtalen Motiverende Intervju Rus i arbeidslivet...22 Spilleavhengighet...22 Ungdom, rus og rusmidler...22 Helse, aldring og bruk av rusmidler...22 Screening og motiverende samtale Rus og folkehelse Innføring i mindfullness Foredrag og kurs via Internett Våre programmer og hovedsatsinger Tidlig Inn...25 Barn i rusfamilier...26 Kjærlighet og Grenser Eldre og rus...28 Ansvarlig alkoholhåndtering...28 Arbeidsliv og rus...29 Ungdata...30 Brukerplan Rusproblemer og folkehelse

4 Kompetansesenter rus - region sør v/borgestadklinikken Oppdrag og hovedoppgaver Kompetansesenter rus - region sør ved Borgestadklinikken (KoRus Sør) er ett av sju regionale kompetansesentra på rusfeltet, og arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet. Vi bistår kommunene i Buskerud, Telemark, Vestfold, Aust- og Vest Agder, samt spesialisthelsetjenesten i helseregion sør. De regionale kompetansesentrene på rusfeltet har en sentral rolle i implementeringen av nasjonal rusmiddelpolitikk. De tre kjerneoppgavene for arbeidet vårt er folkehelse og forebygging, tidlig intervensjon og behandling. Vårt hovedansvar er å sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse og iverksette og implementere statlige føringer på rusområdet. Vi skal styrke praksisfeltet ved å utvikle forståelse, og formidle og implementere forsknings- og/eller kunnskapsbaserte strategier. Vår visjon er: «KoRus Sør, en bro mellom kunnskap og praksis» KoRus Sør skal være en tjeneste for tjenestene som bidrar til vedvarende kompetanse med et særlig fokus på familie- og generasjonstenkning. Vårt arbeid skal bidra til: Vedvarende kompetanse Kvalitativt gode tjenester Samhandling og helhetstenkning Folkehelsetenkning 4

5 Ønsker du mer informasjon om oss, se hjemmesiden: Vi er også aktive i sosiale medier, blant annet gjennom egne sider for forebyggingsprogrammet Barn i Rusfamilier Og gjennom en side for familieprogrammet Kjærlighet og Grenser: Se også bloggen Om rus og Avhengighet: 5

6 Kursaktivitet 2014 Vi gjør oppmerksom på at pga. trykkefrister er ikke alle detaljer på plass i katalogen, men all informasjon om våre kurs/programmer og påmeldinger til kurs er tilgjengelig på vår hjemmeside: Har du spørsmål, kontakt oss på 6

7 Barnet og Rusen 2014 Temaene for konferansen Barnet og Rusen vil i 2014 spenne over et vidt spekter om rusproblematikk som berører barn, graviditet og familieliv. Hovedfokus vil være på rus i forhold til barnevern. Konferansen er i 2014 nordisk og samler fagfolk fra hele Norden til tre innholdsrike dager. Målgruppe: Fagfolk fra kommunene og spesialisthelsetjenesten som arbeider med barn, familie, pårørende og graviditet i et rusmiddelperspektiv. Tidspunkt: Sted: september Egenandel: Kr. 3990,- Påmelding: Påmeldingsfrist: Rica Park Hotel Sandefjord 20. august Vær gjerne tidlig ute med påmelding, og følg med på vår nettside fra medio april. Følg også konferansen på Facebook: 7

8 8 Barn og unge som har vært eksponert for alkohol og andre rusmidler i fosterlivet. Hovedvekt på Fetal Alcohol Spectrum Disorder(FASD) Det er utviklet et konsept på to samlinger (del 1 og del 2), med tema diagnostisering og tiltak i hjem og skole. Denne kursrekken har vi gitt tilbud om i hele landet og i 2014 er dette lagt til region Nord. KURS 2014

9 Del 1: Diagnostisering og utredning Tema: Målgruppe: Tid: Sted: Pris: Nyeste forskning på rusmidlers virkning på fosteret. Diagnostisering og utredning av skadevirkninger. Leger, psykologer og medarbeidere med mastergrad som samarbeider med leger/psykologer om utredning av barn. Samlingen er for personell i barne- og ungdomspsykiatrien, habiliteringstjenesten, barsel-/barneavdelinger, psykologer i BUF-etat og rustjeneste som arbeider i forhold til barn. 23. og 24. april Tromsø Kr. 1000,- dekker opphold (for de som har mer enn en times reisevei en vei), bespisning og deltakelse på seminaret. Foredragsholdere: Professor Jon Skranes og nevropsykolog Gro Løhaugen Del 2: Tiltak i hjem, barnehage/skole KURS 2014 Tema: Målgruppe: Tid: Sted: Pris: Tiltak i barnehage/skole og hjem for barn med rusrelaterte skader. Samlingen er for personell i barne- og ungdomspsykiatrien, habiliteringstjenesten, barsel/barneavdelinger, psykologer som jobber med barn i Buf-etat og i rustjenester. Videre ansatte i kommunale tjenester som barneverntjeneste, PPT, familiehus m.m november Tromsø Kr. 1000,- dekker opphold (for de som har mer enn en times reisevei en vei), bespisning og deltakelse på seminaret. Foredragsholdere: Foredragsholdere er lege, psykologspesialist, fysioterapeut og adoptiv-/fosterforeldre med spesiell kompetanse på tiltak i forhold til rusrelaterte skader på barn og unge. 9

10 Tverrfaglig seminar om barn skadet av rus i svangerskapet Tema: Et dagsseminar om hvordan rusmidler kan skade fosteret. Hovedvekt på alkoholskader. Hvorfor er tidlig diagnose viktig? Hva er gode hjelpetiltak i skole og i familien. Den norske filmen Født med alkoholskade vil bli presentert. Målgruppe: Fagfolk fra kommune og spesialisthelsetjeneste og. omsorgspersoner. Tid: Sted: 28. april Trondheim Ingen egenandel Foredragsholdere: Professor Jon Skranes og nevropsykolog Gro Løhaugen. Rusmidler og rusutvikling i skolen 10 Rus er en viktig årsak til reduserte skoleprestasjoner og frafall fra skolen. I tillegg vet vi at elever som begynner å eksperimentere med rus i skolealder, står i fare for å utvikle alvorligere rusproblemer med økende alder, samtidig som identifisering og inngripen tidlig, kan gjøre stor forskjell på hvordan dette går. Lærere og skole.helsetjeneste er nøkkelpersoner i å oppdage og gripe inn, men da er det behov for trygghet og kunnskap. Tema: Tegn og symptomer Gjennomgang av forskjellige rusmidler Syntetiske stoffer og anabole steroider Tiltak for forebygging og tidlig intervensjon i skolen. Målgruppe: Tid: Sted: Egenandel: Lærere og skolehelsetjeneste 4. november Tyholmen, Arendal Ikke avklart KURS 2014

11 KURS 2014 Eldre og klokere? Årets tidlig intervensjonskonferanse. Inspirasjonsseminar med teaterfølge Vi vet at vi blir klokere med årene. Vi vet også at eldre over 60 år drikker mer alkohol enn tidligere generasjoner. Er dette klokt? Aldring, helse og medisinbruk i kombinasjon med alkohol, kan være problematisk. Vi ønsker å belyse og diskutere dette. Ved økt bevissthet om sammenhengene, er vi bedre rustet til å møte utfordringene. Målgruppe: Ansatte i helse/omsorg- og rus/psykiatritjenester i kommunene og spesialisthelsetjenesten. Administrasjon og planleggere, eldreråd m.fl. Tid: mars 2014 Sted: Egenandel: Påmeldingsfrist: 8. januar 2014 Strand Hotel Fevik, Aust- Agder kr. 300,- inkluderer 2 dagers samling med overnatting og fullpensjon. Foredragsholdere: Terje Knutheim, KoRus - Sør Marianne Ødegaard, Horten kommune Erik Torjussen, brukerorganisasjonen Alarm Geir Rørbakken, Geriater Egil Nordlie, overlege BK Per Nortvedt, professor medisink etikk Fred Rune Rahm, KoRus - Sør Hilde Jeanette Løberg, KoRus Sør 11

12 Kunnskap og brobygging på ROP-feltet 12 Nasjonalt opplæringsprogram er ett delprosjekt i implementering av Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP). I samarbeid med ROP- kompetansetjeneste ønsker vi å invitere fagpersoner og ledere på ulike nivå i tjenesteapparatet til tverrfaglig ROP- kurs. Mål og målgruppe: Målsettingen med ROP- kursene er å bidra til økt kompetanse og kunnskap om ruslidelser og psykiske lidelser til fagpersoner og ledere, primært i kommuner og i spesialisthelsetjenesten. Personer med ROP- lidelse har krav på å møte en helhetlig helsetjeneste som er godt samordnet, preget av kontinuitet og med helhetlige pasientforløp som ivaretar god behandlingskvalitet, uansett hvem som har ansvar for de enkelte deler av tjenesten. ROP- kursene vil ha fokus på de mest sentrale anbefalinger i retningslinjen. Formålet er å legge til rette for lokalt implementeringsarbeid. Kursene vil sørge for at fagpersoner og ledere får samme opplæring på ulike geografiske steder i landet. Tid og sted: Påmeldingsfrist: Tid og sted: Påmeldingsfrist: Egenandel: Kr 500, mars, Quality Hotel & Resort, Kristiansand 24. februar mars, Rica Park Hotel, Sandefjord 26. februar Foredragsholdere fra ROP, Helseforetakene, Borgestadklinikken, kommuner, brukerrepresentanter og KoRus. KURS 2014

13 Kurs i Screening og motiverende intervju (SMI) Verktøykasse for NAV-ansatte når rus er en del av problemet NAV-ansatte kan ofte være de første som møter personer med rusproblemer, og har derfor en viktig funksjon i det å avdekke og begrense problemene. Ved å få kunnskap om tema vil NAV-. ansatte være bedre rustet til å møte utfordringene. Tema: Grunnleggende rusforståelse, med vekt på symptomer og tegn. Kurset vil også fokusere på barrierer, tidlig og kortvarig intervensjon, samt bruk av kartleggingsverktøyene AUDIT og DUDIT. Videre vil kurset gi en Introduksjon til samtaleverktøyet motiverende intervju (MI). Målgrupper: Tid og sted: Pris: Kr. 500,- NAV- ansatte i stat og kommune Torsdag 8. mai i Kristiansand Hasjavvenning Om hasjavvenningsprogrammet «Ut av tåka» i Kristiansand KURS 2014 I Kristiansand kommune er det etablert et hasjavvenningsprogram som har gode resultater. Seminaret vil gi et innblikk i hvordan programmet driftes, metoder og noe basiskunnskap om cannabis virkning og skader. Målgruppe: Ansatte i kommunene / NAV, spesialisthelsetjeneste eller andre som jobber med ungdom og unge voksne som har et aktivt hasjbruk eller som er i risikogrupper. Seminaret er også åpent for andre som er interessert i å få mer kunnskap om problematikken. Tid og sted: Egenandel: Høst Følg med på våre nettsider for nærmere informasjon. Ikke avklart Foredragsholdere:.Anne Randi Hansen og Håvard Berge, Hasjavvenning Kristiansand 13

14 Motiverende Intervju (MI) Motiverende Intervju er en klientsentrert og målorientert metode hvor man gjennom empatisk lytting og ambivalensutforskning bygger opp den indre motivasjonen for endring. Studier har vist at metoden er effektiv og fremmer endring. Målgruppe: Ansatte i kommuner (inkludert NAV) og spesialisthelsetjeneste, personer som har grunnleggende kompetanse innenfor rus og psykiatrifeltet, høgskoleutdannede med treårig høgskoleutdanning som har sitt daglige virke knyttet til arbeid med rusmiddelavhengige og/eller psykiske helseproblemer. Ansatte uten treårig høgskoleutdanning med lang erfaring og sitt daglige virke innenfor disse feltene kan også søke om å delta. Tid og sted: Seminaret går over tre dager (2+1).. Her er datoene for neste års kurs: 14 Vår 2014: MI Vest-Agder: Dag 1 og 2: 6. og 7. mars Dag 3: 7. april Sted: Quality Hotel & Resort, Kristiansand MI Aust-Agder: Dag 1 og 2: 13. og 14. mars Dag 3: 8. april Sted: Strand Hotell Fevik Egenandel: Kr. 1000,- Høst 2014: MI Vestfold: Dag 1 og 2: 18. og 19. september Dag 3: 6. november Sted: Thon Hotel, Åsgårdstrand MI Telemark: Dag 1 og 2: 2. og 3. oktober Dag 3: 7. november Sted: Thon Hotel Høyers MI Buskerud: Dag 1 og 2: 16.og 17. oktober Dag 3: 28. november Sted: Sundvolden Hotel Kursene arrangeres i samarbeid med Fylkesmannen. KURS 2014

15 Kurs for MI kursledere KURS 2014 Kurslederopplæringen har til hensikt å gjøre deltakerne i stand til å undervise, lære fra seg og veilede i denne metoden til andre, gjennom fokus på hvordan forsterke innlæring, konsistens i kursholder stil, og bruk av metoden i instruktørrollen. Målet for deltak.erne er å kunne formidle MI i ulike sammenhenger, i ulikt format og med ulike pedagogiske metoder, og til ulike målgrupper. Kurset er et samarbeid mellom Fylkesmannen og KoRus - sør.borgestadklinikken, og det tilbys et samlet kurs for fylkene Aust-Agder, Buskerud, Telemark, Vest-Agder og Vestfold med begrenset deltakerantall. Ved stor pågang forbeholder vi oss muligheten til å fordele plasser med bakgrunn i et ønske om geografisk kompetansespredning i regionen. Målgruppe: Fagpersoner som er engasjert i endringsfokusert arbeid med vekt på rus og psykisk helse, og som har grunn.utdanning og erfaring i bruk av Motiverende Intervju som metode i endringsarbeidet. Som utdannet kursleder forventes det at det skal kunne gjennomføres grunnkurs i MI i egen organisasjon, og kurslederutdanningen må derfor være bekreftet forank.ret på ledernivå i organisasjonen. Tid: Sted: oktober Egenandel: Kr 1000,- Rica Park Hotel Sandefjord Foredragsholdere: Solveig Storbækken og Nina Elin Andresen fra KoRus - vest, Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene. 15

16 Rus i et barne- og pårørendeperspektiv Konsekvensene av et rusproblem kan spre seg som ringer i vann. Hva skjer når andre rammes, og hvordan kan vi best møte utfordringene? I samarbeid med Fylkesmannen inviterer vi til dagskurs om dette. Målgruppe: Ansatte som arbeider med rus og psykiatri i kommuner og spesialisthelsetjeneste. Barneansvarlige i spesialisthelsetjenesten. NAV-ansatte som møter problematikken i sitt arbeid. Familieterapeuter. Ansatte på familierådgivningskontor. Tid og sted: Egenandel: Kr mai i Vestfold: Thon Hotel Åsgårdstrand 22. mai i Telemark: Clarion Collection Hotel Bryggeparken 27. mai i Buskerud: Rica Park Drammen Foredragsholder: Fagsjef og psykologspesialist, Frid Hansen Ta kroppen med! - fysisk aktivitet integrert i samtaleterapi 16 Få inspirasjon til hvordan du kan bli aktiv og ta fysisk aktivitet i bruk i samtalebehandling. Forskning viser at fysisk aktivitet er en viktig del i behandling av psykiske vansker og rusmiddelmisbruk. Kurset gir en systematisk gjennomgang og utprøving av praktiske øvelser som egner seg i en samtalesetting. Målgruppe: Ansatte i psykisk helsevern og rusomsorg. Tid: Fredag 21. mars fra klokken 10:00 til 14:00. Sted: Egenandel: Kr 300 Påmeldingsfrist: Thon Hotel Høyers, Skien 20. februar Foredragsholder: Annette Wolf El-Agroudi psykologspesialist i rus. og avhengighetsproblematikk og fysioterapeut ved. Borgestadklinikken i Skien. KURS 2014

17 Mer jentesnakk! Om jentegrupper for forebyggende metode Hvorfor og hvordan jobbe med samtalegrupper for jenter i det rusforebyggende og helsefremmende arbeidet? Dette kurset gir innføring i arbeidsmetoden «Mer jentesnakk» som forebyggende innsats mot jenter. Målgruppe: Primært ansatte i skolehelsetjenesten / helsestasjonen for ungdom, barneverntjenesten, grunnskolen og videre.gående skoler, utekontakten / ungdomskontakten, ungdomsklubber / fritidstiltak og SLT-grupper. Tid og sted: Egenandel: Kr. 850,- Påmeldingsfrist: Fevik, Grimstad, 27. februar. Vikersund, september 31. januar for kurset i februar Foredragsholdere: Sosiolog Rønnaug Sørensen, medforfatter av boka. Mer jentesnakk. KURS

18 Kartlegging og vurdering som ledd i økt handlingskompetanse 18 Forutsetningen for godt endringsarbeid, samarbeid og samhandling ligger i en felles forståelse av problemets karakter og omfang. Kartlegginger og vurderinger er sentrale elementer for å øke handlingskompetansen, både i forkant, underveis, og som evaluering etter et behandlingsforløp eller annet endringsarbeid. Tema: Målgruppe: Tid og sted: Egenandel: Kr. 850,- Spesielt fokuseres det på bruken av diagnosesystemet ICD-10, på kartlegging av ADL, samt voldsproblematikk. Kurset fokuserer derfor på viktige vurderinger i et behandlingsforløp, med opplegg for diskusjon, dialog og praktisk kompetansedeling etter en modifisert Open Space modell, og er et samarbeid mellom Fylkesmannen og Kompetansesenter rus. Ansatte i både kommune og spesialisthelsetjeneste som arbeider med rusproblematikk og/eller psykisk helse problematikk. Utbyttet vil trolig være størst om deltakerne har noe erfaring fra tidligere.. Kurset er lagt opp som et dagskurs, men der mulighet for middag og overnatting fra kvelden før er inkludert i kurspakken. 3. juni: Bystranda Scandic Hotel i Kristiansand 11. septemer: Rica Park Hotel i Drammen KURS 2014

19 Sosiale ulikheter i oppvekst: Hva er det, hva betyr det og angår det oss? Årets fagdag for deg som har deltatt i programmet «Barn i rusfamilier» eller «Kjærlighet & Grenser» Tema: Målgruppe: Tid: 24. april kl Sted: Egenandel: Påmeldingsfrist: Arbeidet med å redusere helseforskjeller og forskjeller i levekår forøvrig, har stått sentralt i utviklingen av velferdsstaten. I dag er disse områdene blant annet nedfelt som satsinger i folkehelsearbeidet og innen oppvekstsektoren. Fagdagen er viet dette temaet, og der retter vi fokus på oppvekst. Ansatte i kommuner som har deltatt i programmet «Barn i rusfamilier» eller «Kjærlighet & Grenser» Holmestrand Fjordhotel, Holmestrand Gratis 1. april Foredragsholdere: Karin Gustavsen, en av landets fremste samfunnsforskere og leder av Barn- og unges Samfunnslaboratorium. Hun har jobbet i Telemarksforskning og evaluerte «Barn i rusfamilier» (2013). Flere andre vil også bidra på fagdagen. KURS 2014 Barndommen starter i mammas mage Årets fagdag for deltakere i opplæringsprogrammene Tidlig Inn eller Tigris Tema: Hvordan følge opp familier med rusrelaterte problemer, eller som er i legemiddelassistert behandling? Dette er en fagdag til oppdatering og inspirasjon! Sted og tid: Agder, våren Nærmere informasjon kommer i invitasjon til kommuner som har deltatt i de to programmene. 19

20 Foredragstemaer som kan bestilles på forespørsel Dette er noen av de temaene som vi kan foredra om. Tilbudene er fleksible og kan tilpasses bestiller. Ta kontakt med oss i god tid. Pris på forespørsel. Kontakt: Rus i et familie- og generasjonsperspektiv Rus- og avhengighetsproblematikk har skadevirkninger for den som bruker rusmidler, sam.tidig som det kan påføre familien og andre pårørende store belastninger. Kurset tar sikte på å gi en forståelse av hvordan rusmiddel.problematikk kan belaste og skade familie.medlemmer både på kort og lengre sikt. Symptom.bilde og hjelpebehov kan gi utslag på ulike måter hos de som lever i /har vokst opp i familier med rus.relatert problematikk. Faglige tilnærmingsmåter og.aktuell. behandlingsmetodikk vil bli belyst.. Betydningen av tidlig intervensjon med tanke på å forebygge omfattende langtidsskader og hindre videreføring av problematikk over i nye generasjoner vil stå i fokus. Målgruppe: Ansatte i kommuner og spesialisthelsetjeneste som har behov for økt kompetanse på dette feltet. Lærere og studenter i utdanningsfeltet (helse- og sosialfaglige..utdanninger på høgskolenivå) vil også være en relevant målgruppe. Gravide rusmisbrukere Borgestadklinikken har behandlingstilbud både til gravide som er innlagt mot sin..vilje. (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 10.3.) og de som søker om et.behandlingstilbud frivillig. Vi har to avdelinger som tar imot gravide: Skjermet enhet og.familieenheten. Begge avdelingene har også mulighet til å ta imot partnere. Familieenheten gir et behandlingstilbud som ofte har en varig.het inntil et år. Dette betyr at hele.familien.får behandling også etter fødselen. Vi deler gjerne av våre erfaringer. Vi kan arrangere lokale tverrfaglige fagdager for jordmor, lege, helsesøster, barnevern og rustjeneste. Aktuelle tema: Hvordan nå gravide med alkoholproblemer med hjelpetiltak bruk av kartleggingsskjemaet TWEAK. 20

21 Behandlingstilbudet i enhetene. Behandling av samarbeid om.gravide.og deres partner før, under og etter innleggelse. Innlagt på tvang - mål og behandlingsprosess, etiske dilemmaer. Tidlig intervensjon på rusfeltet Tidlig intervensjon refererer til arbeidet med å identifisere og håndtere et problem på et så tidlig tidspunkt at problemet forsvinner eller blir redusert med begrenset innsats. Det innebærer innsats for å fange opp en mulig problemutvikling tidlig aldersmessig overfor barn og unge, og tidlig i utviklingen hos den enkelte med et begynnende problem. Dermed knyttes også voksne og eldre personer til en tidlig intervensjonstenkning. Tidlig intervensjon på rusområdet retter seg både mot den som selv bruker rusmidler, og barn av og pårørende til personer med et problematisk rusmiddelbruk. Veilederen «Fra bekymring til handling» og nettsiden har som mål å bidra til økt kunnskap om hva du skal se etter og hva som kan og skal gjøres. Hva er tidlig intervensjon og hvorfor er det viktig? Hvordan kan vi bli bedre til å.identifisere.og intervenere? Hvilke erfaringer er gjort? Hva anbefales innenfor områdene graviditet, barn og unge, voksne og/eller eldre? Den nødvendige samtalen Når samtalen handler om bekymringer for et barn og foreldres bruk av rusmidler. Det kan være vanskelig for ansatte i barnehager og skoler å ta opp bekymringer rundt et barn med foreldre. Hvordan samtale med foreldre? Hvordan få til et samarbeid med foreldre og sikre tiltak som kan bedre barnets situasjon og fungering? Hvordan gå fra bekymring til handling? Vi tilbyr foredrag, og har et veiledningshefte og film som gir tips til oppbygging, innhold og fokuspunkter i de ulike fasene av samtalen Motiverende Intervju (MI) Motiverende Intervju er en klientsentrert og målorientert samtalemetode hvor man gjennom empatisk lytting og ambivalensutforskning bygger opp indre motivasjon for endring. Studier har vist at metoden er effektiv med tanke på å fremme endringsprosesser. Etter avtale og kapasitet kan vi tilby 3 dagers kurs (2 sammenhengende dager samt en oppfølgingsdag) med treningsoppgaver mellom kursbolkene og veiledningsmøter i etterkant. Målgruppe: Samtalemetodikk er et viktig supplement til kunnskapshevende tiltak for å styrke handlingskompetansen.. Vi vil derfor prioritere ansatte i kommuner hvor vi allerede har vært.eller er inne med våre prosjekter og større satsninger. Aktuelt perso- 21

22 22 nell vil være helsesøstre, jordmødre,.leger, ansatte i barneverntjeneste og kommunal rustjeneste, psykisk helse, NAV, barne.hager, skole. Ledere av aktuelle tjenester kan ta kontakt for å drøfte muligheten for tilbud. Kursene er gratis, kommunen sørger for lokaler og bevertning. Rus i arbeidslivet Undersøkelser tyder på at 11 % av norske arbeidstakere har et risikofylt eller bekymringsfullt forhold til alkohol. I 2011 ble det anslått at næringslivet taper 15 milliarder kroner årlig på fravær knyttet til bruk av rusmidler, og en undersøkelse fra Akan i 2013 viser at en av fire arbeidstakere i Norge har opplevd rusog avhengighetsproblemer hos en kollega i løpet av det siste året. Det er alkohol som er det rusmiddelet det knytter seg mest utfordringer til i arbeidslivet. Tendensen er at det i større grad enn tidligere nytes alkohol i jobbsammenheng. I tillegg er det også utfordringer og potensielle farer når arbeidstakere misbruker medikamenter og / eller narkotiske stoffer, eller er spilleavhengige. Vil tilbyr foredrag og fagdager for.arbeidsplasser, Akan-kontakter og..andre. som er interessert i problematikken Spilleavhengighet Hvordan behandle avhengighet knyttet til ulike pengespill og online rolle/strategispill? Borgestadklinikken har behandlingstilbud for spilleavhengighet i Drammen og Skien, og formidler sine kliniske erfaringer og orienterer om ulike prosjekter med utvikling av behandlingsmanualer. Ungdom, rus og rusmidler For å kunne forebygge rusbruk og gjenkjenne rusatferd, og for å kunne håndtere dette på en best mulig måte, er det viktig å ha grunnleggende kjennskap til faktorer som: Rusens psykologiske, sosiale og biologiske grunnlag Rus i et folkehelseperspektiv Risikofaktorer og beskyttelses.faktorer Tegn og symptomer på en rusutvikling Rusens samvirkning med annen psykisk lidelse Tidlig intervensjon og andre tilnærminger Etter nærmere avtale tilbys foredrag og tilpasset opplæring Helse, aldring og bruk av rusmidler EU kaller alkoholbruken blant eldre over 65 år for den stille epidemi, og ser for seg at alkoholbruken vil påføre den eldre generasjonen store helseplager og utgifter for det offentlige. Vi holder foredrag over følgende tema: Utviklingen av alkoholbruk og dens konsekvenser i den eldre befolkningen Alkoholbruk og bruk av medikamenter Helse og rusmiddelbruk Pårørende til eldre med rusmiddelproblemer Screening og tidlig intervensjon i den eldre befolkning Foredragstemaer

23 Foredragstemaer Screening og motiverende samtale (SMI) Etter avtale kan vi tilby kurs i grunnleggende rusforståelse, bruk av kartleggingsverktøy som AUDIT, DUDIT og SL-10, samt innføring i metodikken bak Motiverende Intervju (MI). En slik grunnopplæring vurderes som et viktig bidrag for å få en felles plattform mellom spesialisthelsetjeneste og kommunale helse- og sosialtjenester i lys av samhandlingsreformen og..ønske om sammenhengende.behandlingsforløp. Rus og folkehelse lokalpolitiske utfordringer Folkehelseloven av 1. januar 2012 innebærer at kommunene skal identifisere sine folkehelseutfordringer, fastsette mål og strategier og iverksette nødvendige tiltak. Rusproblematikk er en sentral del av folkehelsetilstanden i befolkningen. Folkehelsearbeid handler om å skape gode oppvekstvilkår for barn og unge, forebygge sykdom og skader og utvikle et samfunn som legger til rette for sunne levevaner, beskytter mot helsetrusler og som fremmer fellesskap, trygghet, inkludering og deltakelse. Tiltak rettet mot rusproblemer, gir ofte hurtigere effekt enn andre folkehelsetiltak. Vi holder foredrag/seminar på forespørsel. Mindfulness Det er en økende forståelse for at foku.sert oppmerksomhet på både egen person og hva som skjer i omgivelsene, er et viktig grunnlag for endring og personlig utvikling. Det kalles mindfulness eller oppmerksomt nærvær, og er et element i stadig..flere former for behandling. Og uansett er mindfulness en forutsetning for en god terapeutisk relasjon. Vi tilbyr kurs etter nærmere avtale. Foredrag og kurs over internett Noen ganger er det ønsker om kurs og opplæring på arbeidsplassen, eller nær arbeidsplassen. På forespørsel kan vi derfor tilby foredrag, opplæring og dialog over internett, med tidsramme på 1-3 timer. Vår løsning krever ikke installering av ny programvare. Basisutrustning hos bruker: tilstrekkelig god internettforbindelse, og datamaskin med lyd, mikrofon og kamera. Alminnelige datakunnskaper er tilstrekkelig, men vi gir uansett nødvendig instruksjon. Som hovedregel vil oppsettet også bli testet i forkant. Metoden vil passe best for små til mellomstore grupper, eventuelt også i de tilfeller der deltakerne sitter desentralisert på flere steder. Tema og innhold etter avtales i hvert tilfelle. 23

24 Våre prosjekter og programmer Som ledd i vårt oppdrag fra Helsedirektoratet er det utviklet flere.prosjekter som kommuner i helseregionen deltar i. For 2014 er det gjort avtaler med en rekke kommuner, men ta gjerne kontakt med oss på. for mer informasjon og samtaler om. framtidig deltakelse i noen av prosjektene. 24

25 Tidlig inn - et opplæringsprogram i bruk av kartleggingsinstrumenter og samtalemetodikk i møte med gravide og småbarnsforeldre Prosjekt i samarbeid med Regionsenter for barn og unges psykiske helse (R-BUP), Regionalt ressurssenter for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) og Statlig barnevern og familieverntjeneste (Bufetat). Mål: Opplæring i bruk av kartleggingsinstrumenter og samtalemetodikk for å gjøre fagfolk tryggere med hensyn til å samtale om psykisk helse, bruk av rusmidler og vold. Mål er videre at en skal forbedre det tverrfaglige samarbeidet i den enkelte kommune omkring gravide og småbarnsforeldre. Målgruppe: Sentrale tema: Ansatte i svangerskapsomsorgen, lege og jordmor, ansatte ved helsestasjon, barnevern, ruskonsulenter. Aktuelt også for ansatte i PPT, Bup og ved familiesenter. Dialog om sårbare tema. Alkohol og graviditet. Hvordan kan alkohol skade fosteret? Bruk av kartleggingsverktøyet TWEAK (Tolerance- Worried Eyeopener- Amnesia Cut down) og motiverende samtale. Psykiske vansker under graviditet og i småbarnsfasen. Bruk av kartleggingsverktøyet EPDS (Edinburgh Postnatale Depresjonscale) og støttesamtale. Vold under graviditet og i småbarnsperiode. Samtale om vold. Tiltak. Samarbeid ved alvorlig og kompleks problematikk. Godkjenninger: Vi tilbyr: Rekruttering: Undervisningsdelen er godkjent av den norske legeforening med 30 poeng for videre- og etterutdanning i allmennmedisin, samt 30 timers valgfritt kurs for leger under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning innen samfunnsmedisin, barnesykdommer. Det søkes om godkjenning fra Norsk Psykologforening og Norsk Sykepleierforbund Fem dagers undervisning som arrangeres i den enkelte kommune. Det forutsettes at kommunen skaffer veiledere som gir veiledning til de som skal bruke kartleggingsinstrumentene. Programmet går over ca. et år. I 2014 tar vi sikte på å gjennomføre opplæringen i tre kommuner. For mindre kommuner er det aktuelt med felles undervisning. Det er ingen søknadsfrist. Henvendelser fra kommuner vurderer vi fortløpende. 25

26 Barn i rusfamilier tidlig intervensjon 26 Mål: Målgruppe: Sentrale tema: Varighet: Vi tilbyr: Rekruttering: Gi opplæring og veiledning i hvordan ansatte i kommun.en på et tidlig tidspunkt kan oppdage og identi.fisere barn som lever i risikoutsatte livs- og familie.situasjoner. Programmet gir kunnskap om.hvordan man via økt handlingskompetanse og tverrfaglig samarbeid kan iverksette hjelpetiltak. Ansatte i barnehager, skole, SFO, helsestasjon, PPT og barnevern Rusmiddelmisbruk i et barne- og..familieperspektiv. Hvilke konsekvenser kan det få for barn å vokse opp i familier med rusmiddelproblemer, eller i andre.risikoutsatte familiesituasjoner. Den utfordrende taushetsplikten - muligheter og begrensninger i tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. Egne barrierer i arbeid med rusrelaterte problemer. Den nødvendige samtalen: Hvordan samtale med barn og hvordan samtale med foreldre. Hvordan gå fra bekymring til handling - rutiner og prosedyrer i egen kommune. Prosjektperioden er 2 år med planlegging og oppfølging. Opplæringsdagene gjennomføres våren Fire dagers opplæring gjennom to samlinger av to dager med dyktige og inspirerende foredragsholdere. Eget materiell til spredning og implementering i.kommunen. Veiledning og oppfølging til ressursgruppe i den.enkelte prosjektkommune. I mars 2014 sendes det ut invitasjon til nye kommuner med tilbud om deltakelse. Søknadsfrist mai Ta gjerne kontakt i forkant, om dere er interessert. Utviklingsarbeid

27 Kjærlighet og Grenser Utviklingsarbeid Forebyggingsprogram rettet mot familier med barn på 7. eller 8. trinn. Solid internasjonal dokumentasjon på effekt. Gode bieffekter er bygging av foreldrenettverk og styrking av skole-hjem samarbeidet. Samlinger 1 gang pr. uke i 8 uker (i skoletiden for ungdommene og på kveldstid for foreldrene). 2 av samlingene er for hele familien samtidig. Programmet ledes av instruktør som har fått gratis 2-dagers opplæring (se målgruppe). Målgruppe: Miljøterapeuter i skolen, helsesøstre, sosiallærere, kontaktlærere, SLT-koordinatorer, ansatte i PPT, rusrådgivere, ansatte i psykisk helse eller ungdomstjenester i kommunene. Mål: Sentrale tema: Vi tilbyr: Å styrke familien med vekt på kommunikasjon og relasjoner Å forebygge alkohol-, narkotika- og tobakksbruk blant tenåringene Programmet bygger på kunnskap om risiko- og.beskyttelsesfaktorer Positive familierelasjoner Tro på framtida Balanse mellom kjærlighet og grenser Ferdigheter i å stå i mot press Å bli kjent med de unges digitale verden Familieregler Kommunikasjon: Jeg-budskap, lytting Alkohol, narkotika og tobakk Ros og belønning Positiv kontroll over følelser Kompetansesenter rus region sør, Borgestadklinikken, har nasjonal lisens for å drive dette programmet på oppdrag fra Helsedirektoratet. Gratis 2 dagers opplæring, kursmateriell og deltakelse i nettverk. 27

28 Eldre og rus Kompetanseheving og tidlig intervensjoner i kommuner 28 Mål: Målgruppe: Sentrale tema: Varighet: Ansvarlig alkoholhåndtering Mål: Målgruppe: Sentrale tema: Vi tilbyr: Øke kunnskapen og handlingskompetansen i helse- og sosialsektoren i kommunene omkring bruk av alkohol hos eldre, og i kombinasjon med medikamenter.. Bidra til bedre helse hos eldre gjennom redusert bruk av alkohol og av medikamenter, der det foreligger et risikofylt bruk. Helse- og sosialsektor i kommunen som hjemmetjeneste, fastleger, psykisk helse, rus og ergo-/ fysioterapiteam. Utviklingen av alkoholbruk og konsekvenser i den eldre befolkningen.. Alkoholbruk og bruk av medikamenter. Helse og rusmiddelbruk. Pårørende til eldre med rusmiddelproblemer. Screening og tidlig intervensjon i den eldre befolkningen. Opplæring i Motiverende Intervju (MI). Oppfølging i kommunen Opplæringen foregår i ett semester, mens oppfølgingen går over lenger tid. Ansvarlig alkoholhåndtering er en helhetlig tilnærming for å styrke kommunenes forvaltning av alkoholloven. Målet er å minske og unngå overskjenking, skjenking til mindreårige og utelivsrelatert vold. Kommuner i Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder som ønsker å ha fokus på en ansvarlig alkoholpolitikk Utviklingen av alkoholbruk og konsekvenser i den eldre befolkningen.. Gode arenaer for samarbeid kommune, politi og bransje. Kvalitet i kontrollene. Opplæring / kompetanseutvikling Hjelp til å implementere arbeidet i kommunen. Prosessveiledning av arbeidsgruppe som etableres i forbindelse med Ansvarlig alkoholhåndtering. Utviklingsarbeid

29 Arbeidsliv og rus Utviklingsarbeid Arbeidsliv og rusnettverket AloR er ment som en møteplass for å utveksle erfaringer knyttet til problemstillinger omkring rusbruk og arbeidsliv, men også et sted hvor en kan hente inspirasjon og kunnskap som er nyttig i en arbeidssammenheng. Målgruppe: Alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger omkring rusbruk og arbeidsliv. Dette gjelder ledere, Akan-kontakter, HMS personell, ansatte i personalavdelinger/hr, bedriftshelsetjeneste etc. AloR-nettverket bygger på og er avhengig av aktiv medvirkning fra deltagerne. Sentrale tema: Metodikk innen forebygging og tidlig intervensjon på systemnivå Metodeutvikling om ruspolitikk på arbeidsplasser Verktøy og tiltak Nettverk for erfaringsspredning Den nødvendige samtalen, metodeopplæring Formidling av behandlingsrelevant kunnskap 29

30 30 Ungdata Mål: Målgruppe: Sentrale tema: Vi tilbyr: Rekruttering: Kartlegge ungdom og den lokale oppvekstsituasjonen i kommunen. Ungdata er et verktøy som gir oversikt og kunnskap om ungdommene i kommunen, og dermed gir kommunen et bedre grunnlag for å ta beslutninger, lage planer og jobbe mer målrettet med denne aldersgruppen. Kommuner i Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder som ønsker å foreta lokale ungdomsundersøkelser. Skole og fritidsaktiviteter, forhold til foreldre og venner, psykisk helse og trivsel, nettverk og selvbilde, alkoholog rusmiddelbruk, m.m. To oppstartsseminar våren 2014 (28. januar i Drammen og 30. januar i Fevik) og erfaringsseminar høsten Kommunene får etter gjennomføring PowerPoint-. rapporter fra NOVA med resultatene fra egen kommune, og en nøkkeltallsrapport hvor et utvalg av resultatene fra egen kommune sammenlignes med nasjonale tall. Videre kan kommunene få ytterligere bistand til etterarbeid med undersøkelsen fra KoRus- Sør etter behov og avtale. Fortløpende Utviklingsarbeid

31 Brukerplan Utviklingsarbeid Dette er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfang.et og karakteren av rusmiddelbruk i kommunen. De som inngår i kartleggingen er brukere som har en bruk som vurderes å være til skade for personens funksjonsnivå og relasjoner til andre. Mål: Kartlegge og systematisere kunnskap om allerede kjent rusmiddelbruk i kommunen Målgruppe: Sentrale tema: Vi tilbyr: Rekruttering: Kommuner i Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder som ønsker å foreta lokale kartlegginger. Rusing, psykisk helse, økonomi, fysisk helse, bolig, sosial atferd, arbeid/aktivitet, nåværende bruk og fremtidig etterspørsel av kommunale tjenester, omsorgssituasjon. Opplæringsseminar både vår og høst, samt erfaringsseminar. Kommunene får etter gjennomføring Power- Point-rapport fra KORFOR med resultatene fra egen kommune. Videre kan kommunene få ytterligere bistand til etterarbeid med undersøkelsen fra KoRus - Sør etter behov og avtale. Fortløpende Rusproblemer og folkehelse Rus er en tung faktor i et folkehelseperspektiv. I tråd med sentrale føringer arbeides det med å klargjøre rusmiddelbrukens plass i et aktivt folkehelsearbeid. Det arbeides med lokale tilpasninger og forankringer, både som mer frittstående prosjekter, men også som en naturlig og integrert del av annet rus- og folkehelsearbeid i regionen. I samarbeid med andre aktører søker vi å konkretisere og operasjonalisere folkehelseperspektivet i rusfeltet på en slik måte at aktørene alene, eller med vår fagstøtte, kan integrere både rusforståelse og rusforebygging i sine satsninger for en bedre folkehelse. Vi ønsker å legge særlig vekt på brukermedvirkning fra lokalbefolkningen, eller empowerment-tankegangen. Vi arbeider med egne prosjekter, men er også åpne for foredrag, opplæring og støtte på forespørsel. 31

32 Kontaktinformasjon: Kompetansesenter rus - region sør Postboks 1 Sentrum, 3701 Skien Telefon e-post: Svanemerket trykksak Design og trykk: Wera AS

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer

Les mer om disse sakene: Ungdomsundersøkelser i rundt 30 kommuner i år

Les mer om disse sakene: Ungdomsundersøkelser i rundt 30 kommuner i år Nr: 2 / 2013 Nyhetsbrev Les mer om disse sakene: Innhold Om Ungdata undersøkelser s. 2 Pris til Risør s. 3 Nytt nr. av Rusfag s. 3 Kurs om kvinner og rusproblematikk s. 4 Ungdomsundersøkelser i rundt 30

Detaljer

TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner OPPLÆRINGSPROGRAMMET I BRUK AV KARTLEGGINGSVERKTØY OG SAMTALEMETODIKK I MØTE MED GRAVIDE OG SMÅBARNSFORELDRE

Detaljer

Bro mellom kunnskap og praksis

Bro mellom kunnskap og praksis Bro mellom kunnskap og praksis Strategiplan 2013 2017 Kompetansesenter rus - region sør ved Borgestadklinikken (KoRus Sør) er ett av sju regionale kompetansesentra på rusfeltet, og arbeider på oppdrag

Detaljer

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer

Kurs- og prosjektkatalog

Kurs- og prosjektkatalog Kurs- og prosjektkatalog 2012 Innhold Om kompetansesenteret...4 Kursaktivitet 2012 Barnet og Rusen 2012 nordisk konferanse... 7 Barn og unge som har vært eksponert for. alkohol og..andre rusmidler i fosterlivet...8

Detaljer

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse.

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse. Bedre for barn Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland www.tysver.kommune/helse.no bedre oppvekst for barn For å skape bedre forhold for barn

Detaljer

Rapport publisert 15.10.2014. Eldre og rus. Kompetanseutviklingsprosjekt

Rapport publisert 15.10.2014. Eldre og rus. Kompetanseutviklingsprosjekt 1 Rapport publisert 15.10.2014 Eldre og rus Kompetanseutviklingsprosjekt 2 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Mål... 3 3 Tiltak... 4 3.1 Økt informasjon og kunnskap om eldre og rus i befolkningen... 4 3.2 Økt informasjon

Detaljer

Gjøre noe med det! FRA BEKYMRING TIL HANDLING:

Gjøre noe med det! FRA BEKYMRING TIL HANDLING: FRA BEKYMRING TIL HANDLING: Gjøre noe med det! Tidlig intervensjon innen psykisk helse, alkohol og vold. Introduksjonskurs i bruk av kartleggingsverktøy og samtalemetodikk i møte med gravide og småbarnsforeldre.

Detaljer

Tidlig I nn og M otiverende samtale i BTI modellen

Tidlig I nn og M otiverende samtale i BTI modellen Tidlig I nn og M otiverende samtale i BTI modellen Solveig Storbækken KoRus vest, Bergen KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene KoRus Bergen arbeider på oppdrag fra Opplæringsprogrammet Tidlig Inn Nasjonal

Detaljer

1D E L. OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G

1D E L. OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G D A G OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» 1D E L EN Banana Stock Ltd Dag 1 del en side 1 Opplæringen handler om: Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmiddelbruk, og vold i nære relasjoner.

Detaljer

Nasjonal satsing på tidlig intervensjon. Status pr 21.oktober 2010 Og hva i 2011

Nasjonal satsing på tidlig intervensjon. Status pr 21.oktober 2010 Og hva i 2011 Nasjonal satsing på tidlig intervensjon Status pr 21.oktober 2010 Og hva i 2011 STATUS PR OKTOBER 2010 Implementering av veilederen Studietur til Danmark Gjennomgang av tidlig intervensjonsprosjekter hvilke

Detaljer

Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet

Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet Silje C. Wangberg, Cand Psychol, PhD, Regional koordinator for implementering av ovenfornevnte veileder Kompetansesenter for

Detaljer

Regional kompetanseplan 2012

Regional kompetanseplan 2012 Regional kompetanseplan 2012 Kompetanse- utviklingsarbeid på området i Raland., region vest ved Raland A-senter i Raland skal iverksette ulike kompetansehevende tiltak gitt i oppdrag fra Helsedirektoratet.

Detaljer

KURS- OG PROSJEKTKATALOG

KURS- OG PROSJEKTKATALOG KURS- OG PROSJEKTKATALOG 2015 INNHOLD Om kompetansesenteret...4 Kurs og seminarer Barnet og Rusen 2015...7 Mer jentesnakk! Om jentegrupper som. forebyggende metode... 9 Motiverende intervju og Kognitiv

Detaljer

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling»

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» 1) Veilederen 2) www.tidligintervensjon.no 3) Opplæringsprogrammet, Tidlig Inn 4) MI 5) Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) 6) Foreldrestøtte 7) Annet?

Detaljer

Nyhetsbrev. Innhold. Fagfolk i felten er bekymret for de unge og de med langvarige

Nyhetsbrev. Innhold. Fagfolk i felten er bekymret for de unge og de med langvarige Nr: 1 / 2015 Nyhetsbrev Innhold Fagfolk i felten er bekymret for de unge og de med langvarige rusproblemer Våre kurs i 2015 2 Taushetspliktens utfordringer og muligheter 3 Konferanse om Recovery 4 Nytt

Detaljer

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 85 Rusfag nr. 1 2013 Av: Rita Valkvæ og Rita Rødseth, KoRus Midt-Norge Kjenner de videregående skolene til veilederen

Detaljer

Tidlig intervensjon i skolen

Tidlig intervensjon i skolen Nr: 5 / 2013 Nyhetsbrev Innhold Tidlig intervensjon i skolen Er du urolig for et barn? Følg magefølelsen din og la uroen bli til handling! Det er budskapet til kollegiet ved Stavern Skole i Vestfold fra

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats Folk først 15. mars 2016 v/ Tine Kristiansen Tessem og Inger Lise Leite, Kompetansesenter rus- Midt-Norge BTI

Detaljer

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse Også barn og unge har psykisk helse Også barn og unge har psykisk helse. Derfor har vi fire regionsentre Nesten halvparten av alle nordmenn opplever i

Detaljer

Gjennomføringsplan 2014

Gjennomføringsplan 2014 1 Gjennomføringsplan 2014 2 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 FOREBYGGING OG FOLKEHELSE... 4 2.1 Ungdata... 4 2.2 Brukerplan... 4 2.3 Kjærlighet & Grenser... 5 2.4 Forvaltning av alkoholloven\ansvarlig alkoholhåndtering

Detaljer

Rusmiddelforebygging blant unge i Eide kommune - et eksempel på hvordan jobbe i et folkehelseperspektiv

Rusmiddelforebygging blant unge i Eide kommune - et eksempel på hvordan jobbe i et folkehelseperspektiv Rusmiddelforebygging blant unge i Eide kommune - et eksempel på hvordan jobbe i et folkehelseperspektiv Ellen Marie Krakeli Folkehelsekoordinator i Eide kommune Eide kommune: Midt i mellom Molde og Kristiansund

Detaljer

Kompetansesenter rus region øst (KoRus-Øst) Fylkesmannen i Østfold

Kompetansesenter rus region øst (KoRus-Øst) Fylkesmannen i Østfold Kompetansesenter rus region øst (KoRus-Øst) Fylkesmannen i Østfold 13.05.2016 www.rus-ost.no KoRus-Øst er lokalisert i Sykehuset Innlandet HF, Kjonerud kompetansesenter, Ottestad KoRus-Øst er ett av syv

Detaljer

Torsdag økt: kl økt: kl Fredag kl Risør kommune/ Samarbeid Sør. kl.

Torsdag økt: kl økt: kl Fredag kl Risør kommune/ Samarbeid Sør. kl. Lederstøtte. Mål: ledere skal ha innflytelse 22.09.17 Samarbeid Sør Ledere i BTI-arbeidet på programmet og deltakelsen fra sine tjenester, og de beste forutsetninger for å drive prosessen underveis Skolens

Detaljer

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal dugnad Vi tilbyr veiledning, kompetanse og stimulerings-midler. Kommunen mobiliserer og utvikler tiltak og samarbeid. Kompetansesenter

Detaljer

Kommunene Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan

Kommunene Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Kommunene Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan D A G 1D E L EN September 2016 Banana Stock Ltd Dag 1 del en side 1 Presentasjon Hvem er jeg Hvem er dere? Hva er Tidlig

Detaljer

PROGRAMMET: Barn i rusfamilier tidlig intervensjon. Maren Løvås Korus Vest Stavanger, Rogaland A- senter februar 2014

PROGRAMMET: Barn i rusfamilier tidlig intervensjon. Maren Løvås Korus Vest Stavanger, Rogaland A- senter februar 2014 PROGRAMMET: Barn i rusfamilier tidlig intervensjon Maren Løvås Korus Vest Stavanger, Rogaland A- senter februar 2014 Velkommen til opplæringsdager Barn i rusfamilier- Tidlig intervensjon Maren Løvås Korus

Detaljer

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK 1 Temaplan RUSPOLITISK PLAN 2010-2013 Uttalelse fra n, Levanger kommune 1. Planens struktur, språk layout Planen er meget oversiktlig godt strukturert.(kollonner for ansvar kostnad bør utvides litt) Planen

Detaljer

Kompetansesentre og kommuner -Sammen for økt kompetanse i forhold til utsatte barn og unge?

Kompetansesentre og kommuner -Sammen for økt kompetanse i forhold til utsatte barn og unge? Kompetansesenter rus Midt-Norge (KoRus) Sammen for rusfaglig kompetanse Kompetansesentre og kommuner -Sammen for økt kompetanse i forhold til utsatte barn og unge? Tove Kristin Steen KoRus -Midt Tove.kristin.steen@stolav.no

Detaljer

Mål og tiltaksplan for perioden 2013-2015. til Notodden kommunes ruspolitisk handlingsplan

Mål og tiltaksplan for perioden 2013-2015. til Notodden kommunes ruspolitisk handlingsplan Mål og tiltaksplan for perioden 2013-2015 til Notodden kommunes ruspolitisk handlingsplan 1 2 Innhold 1 Bakgrunn... 4 2 Nye tiltak iverksatt i perioden 2011-13... 4 3 Nye nasjonale føringer og veiledere

Detaljer

ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene. Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012

ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene. Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Hvem gjelder retningslinjen for? Personer over 18 år Personer med alvorlig og mindre alvorlig psykisk lidelse

Detaljer

Seminar om planlegging av kommunale tjenester på rusområdet

Seminar om planlegging av kommunale tjenester på rusområdet Seminar om planlegging av kommunale tjenester på rusområdet torsdag 17. januar 2013 Innledning ved fylkeslege Elisabeth Lilleborge Markhus Helse- og omsorgstjenesteloven: Seminar 17.01.13 kommunene har

Detaljer

Kurs/arrangement Starttidspunkt Sluttidspunkt Varighet Virksomhet Målgruppe Lokale Ansvarlig

Kurs/arrangement Starttidspunkt Sluttidspunkt Varighet Virksomhet Målgruppe Lokale Ansvarlig Nettverkskonferansen 2010 21.01.2010 09:00 22.01.2010 15:30 2 dager Rogalandsnettverket Alle Møkstertunet, Rogaland A- Marit Egeland FAMILIEPERSPEKTIVET VED BEHANDLING I TSB Opplæring i brukerplan 2015

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Notat Til : Bystyrekomite for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN 13.01.2009 BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Bakgrunn

Detaljer

Folkehelsearbeid for barn og unge. v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder

Folkehelsearbeid for barn og unge. v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder Folkehelsearbeid for barn og unge v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder Presentasjonens innhold: Hva er folkehelsearbeid? Folkehelseloven Oversiktsarbeid Folkehelse

Detaljer

Hvordan bruke Ungdata i planlegging av kommunens forebyggende arbeid?

Hvordan bruke Ungdata i planlegging av kommunens forebyggende arbeid? Hvordan bruke Ungdata i planlegging av kommunens forebyggende arbeid? Identifisering av problemområder Det er nødvendig å skaffe oversikt over problemområdene i kommunen, og over hvem som besitter hvilken

Detaljer

1D E L. Porsanger kommune. Februar OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G

1D E L. Porsanger kommune. Februar OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G D A G OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Porsanger kommune 1D E L EN Februar 2017 Banana Stock Ltd Dag 1 del en side 1 Presentasjon Hvem er vi? Hvem er dere? Hva er Tidlig inn? Dag 1 del en side 2 Dagens

Detaljer

anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen

anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen Dagsorden Om ROP-retningslinjen Om implementeringstiltakene Elektronisk Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Bakgrunn Høy

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

Kjærlighet og Grenser

Kjærlighet og Grenser Kjærlighet og Grenser Torhild Sundmyhr, helsesøster Rusfagleg forum april -13 i Sogndal Mailadr: torhild.sundmyhr@sandefjord.kommune.no Disposisjon Programmet K & G bakgrunn, praktisk gjennomføring og

Detaljer

Modellkommuneforsøket 2007-2014

Modellkommuneforsøket 2007-2014 Modellkommuneforsøket 2007-2014 Psykologspesialist/regional koordinator Astrid Nygård Side 1 Fra bekymring til handling - gjør noe med det / 06.10.2010 Side 2 Fra bekymring til handling - gjør noe med

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15.

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. SLT HANDLINGSPLAN Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. 1. BAKGRUNN Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Barn og unge er satsingsområde i kommuneplanperioden 2011 2021. Den helhetlige oppvekstplanen

Detaljer

Hvordan etablere samarbeid mellom en kommune og KoRus-Nord? KoRus-Nords erfaringer til nå med å følge opp kommuner.

Hvordan etablere samarbeid mellom en kommune og KoRus-Nord? KoRus-Nords erfaringer til nå med å følge opp kommuner. KoRus-Nord Hvordan etablere samarbeid mellom en kommune og KoRus-Nord? KoRus-Nords erfaringer til nå med å følge opp kommuner. 2 KoRus-Nord Regionalt kompetansesenter N-T-F Rusfeltet Oppdragsgiver: Helsedirektoratet

Detaljer

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge HF (RMN). www.rus-midt.no

Detaljer

Helsedirektoratets halvtime

Helsedirektoratets halvtime Helsedirektoratets halvtime Status og forventninger for arbeidet på viktige arbeidsområder for KoRus. Samarbeid med andre kompetansesentre regionalt v/ole Trygve Stigen 1 Status Høyt aktivitetsnivå til

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Midtre Namdal samkommune

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Midtre Namdal samkommune Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Midtre Namdal samkommune Hva har vi gjort og hva har vi kommet fram til Presentasjon Stjørdal 14.10.10 Folkehelsekoordinator Sissel Pettersen Kommuneoverlegen i Midtre

Detaljer

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Trondheim 26.-27. november 2014 Forankring av arbeidet i helse- og omsorgstjenesten Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

«Jeg er gravid» Svangerskap og rus

«Jeg er gravid» Svangerskap og rus «Jeg er gravid» Svangerskap og rus Oppfølging og rutiner TWEEK-verktøyet FRIDA-prosjektet Rusvernkonsulent Lise Vold Jordmor Solfrid Halsne FRIDA tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner Prosjekter

Detaljer

Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner - FRIDA

Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner - FRIDA Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner - FRIDA Elin Barane Helland, Kompetansesenter rus region vest Stavanger ved Rogaland A-senter as Ålesund, 16.oktober 2013 Elin Barane Helland, prosjektleder/jordmor,

Detaljer

FRIDA. Livstilsamtale med gravide

FRIDA. Livstilsamtale med gravide FRIDA Livstilsamtale med gravide FRIDA tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner samarbeid mellom Helsedirektoratet, KoRus vest - Stavanger og prosjektkommunene i Gjesdal, Hå, Klepp, Sandnes,

Detaljer

ROP-retningslinjen. Knut Boe Kielland. Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse. («Nasjonal kompetansetjeneste ROP»)

ROP-retningslinjen. Knut Boe Kielland. Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse. («Nasjonal kompetansetjeneste ROP») ROP-retningslinjen Knut Boe Kielland Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse («Nasjonal kompetansetjeneste ROP») http://rop.no/ Opplegg Bakgrunner for å lage retningslinjer

Detaljer

INFORMASJON TIL FASTLEGER

INFORMASJON TIL FASTLEGER INFORMASJON TIL FASTLEGER Med rusreformen (01.01.2004) fikk leger en selvstendig rett å henvise pasienter til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere (TSB). Dette er særlig viktig fordi

Detaljer

Mitt innlegg er fra et korus utgangspunkt og jeg velger å se på tidlig innsats i et kommuneperspektiv

Mitt innlegg er fra et korus utgangspunkt og jeg velger å se på tidlig innsats i et kommuneperspektiv Er tidlig innsats et hovedsatsingsområde i Opptrappingsplanen? Hilde J Løberg Jeg kommer fra KoRus- Sør, Borgestadklinikken. Korus Sør er et av 7 regionale kompetansesentre som jobber på rusfeltet på oppdrag

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering Problemstillinger? Hvilke problemstillinger har gruppen hovedsakelig fokusert på / jobbet med? Samhandling mellom enheter/instanser.

Detaljer

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Barn som pårørende Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Kursmal for Den Norske Legeforeningens kurskomiteer og konferanser

Detaljer

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Barn som pårørende i Kvinesdal Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Bakgrunn Landsomfattende tilsyn i 2008 De barna som har behov for tjenester fra både barnevern, helsetjenesten og sosialtjenesten

Detaljer

Sped- og småbarn i risiko; kunnskap, samhandling og visjoner

Sped- og småbarn i risiko; kunnskap, samhandling og visjoner Sped- og småbarn i risiko; kunnskap, samhandling og visjoner Siw Lisbet Karlsen, seniorrådgiver BUFetat Kjersti Sandnes, psykologspesialist og universitetslektor RBUP Sensitiv omsorg Når foreldrene opplever

Detaljer

Skjermet Enhet for gravide rusmiddelmisbrukere. Tett oppfølging fra tverrfaglig personell

Skjermet Enhet for gravide rusmiddelmisbrukere. Tett oppfølging fra tverrfaglig personell Tilbakeholdelse i institusjon av gravide rusmiddelmisbrukere 6-2a Skjermet Enhet for gravide rusmiddelmisbrukere ved Borgestadklinikken Vi har som mål å: Skape en god relasjon til den gravide kvinnen Skjerme

Detaljer

Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal

Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal Et samarbeid mellom Kompetansesenter - Rus Midt-Norge og Møre og Romsdal fylkeskommune ved utdanningsavdelinga. Registrering av rusproblem 11 skoler har

Detaljer

Tidlig innsats i barnehagen Fra bekymring til handling

Tidlig innsats i barnehagen Fra bekymring til handling Tidlig innsats i barnehagen Fra bekymring til handling 1 Hvorfor tidlig innsats i barnehagen? Problematisk bruk av rusmidler hos om lag 300.000 nordmenn og kvinner, i hovedsak alkohol. (SIRUS 2009) Rundt

Detaljer

Hvem står ansvarlig?

Hvem står ansvarlig? Opplæringsprogrammet Tidlig intervensjon innen psykisk helse, alkohol og vold. Introduksjonskurs i bruk av kartleggingsverktøy og samtalemetodikk i møte med gravide og småbarnsforeldre. Hvem står ansvarlig?

Detaljer

Hvordan finne ut hvor skoen trykker - gjennomgang av ulike måter å kartlegge på

Hvordan finne ut hvor skoen trykker - gjennomgang av ulike måter å kartlegge på Hvordan finne ut hvor skoen trykker - gjennomgang av ulike måter å kartlegge på 12-09.2013 Dina von Heimburg, Innherred samkommune Roar Bakken, Kompetansesenter rus Midt-Norge DelTa tverrfaglig samarbeid

Detaljer

1D E L. Harstad og Kvæfjord. Februar OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G

1D E L. Harstad og Kvæfjord. Februar OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G D A G OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Harstad og Kvæfjord 1D E L EN Februar 2017 Banana Stock Ltd Dag 1 del en side 1 Presentasjon Hvem er vi? Hvem er dere? Hva er Tidlig inn? Dag 1 del en side 2 Dagens

Detaljer

Psykologer i Vestfoldkommunene. Muligheter fremover

Psykologer i Vestfoldkommunene. Muligheter fremover Psykologer i Vestfoldkommunene Muligheter fremover Antall Kommune Voksne Barn og unge Svelvik 1 2 Holmestrand/Re 1 Re 1 0,5 Horten 2 2 Tønsberg 2 2 Nøtterøy 1 Sandefjord 2 2 Larvik 2 1 Sum 11 10,5 Oppgaven

Detaljer

Steinkjer kommune har, blant annet gjennom Modellkommuneforsøket

Steinkjer kommune har, blant annet gjennom Modellkommuneforsøket Rus Bedre hjelp til barn av mødre med rusproblemer Ofte blir rusmisbruk først oppdaget når noe er alvorlig galt. Gjennom prosjektet «Mor-barn-rus» i Steinkjer er målet å avdekke problemet mye tidligere,

Detaljer

Nyhetsbrev. Innhold. Erfaringer med kartlegging av gravides rusvaner. Nr: 4 / 2013

Nyhetsbrev. Innhold. Erfaringer med kartlegging av gravides rusvaner. Nr: 4 / 2013 Nr: 4 / 2013 Nyhetsbrev Innhold Arbeidsliv og rusnettverk starter i høst side 2 Ny medarbeider ved kompetansesenteret side 2 Evaluering av Barn i rusfamilier og Tigris side 3 Kurs om etnisitet og avhengighet

Detaljer

TILBUD FRA KoRus - Sør

TILBUD FRA KoRus - Sør TILBUD FRA KoRus - Sør 2016 INNHOLD Om kompetansesenteret... 6 Kurs og seminarer Barnet & Rusen... 9 Fra bekymring til tidlig innsats inspirasjon for deg. som jobber med barn og unge...10 Barndommen starter

Detaljer

Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere

Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere Fylkesmannen i Rogaland Avd. dir. Anette Mjelde, avdeling psykisk helse og rus 22.01.20161 Rett til helse- og omsorgstjenester Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

Detaljer

Nasjonalt spisskompetanseområde: Gravide rusmiddelmisbrukere og familier med små barn. Langsiktig arbeidsplan for perioden 2009 2013

Nasjonalt spisskompetanseområde: Gravide rusmiddelmisbrukere og familier med små barn. Langsiktig arbeidsplan for perioden 2009 2013 Nasjonalt spisskompetanseområde: Gravide rusmiddelmisbrukere og familier med små barn Langsiktig arbeidsplan for perioden 2009 2013 Innholdsfortegnelse STATLIGE FØRINGER FOR ET SPISSKOMPETANSEOMRÅDE....

Detaljer

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus Pakkeforløp for psykisk helse og rus NSH 11. oktober 2017 Prosjektleder Torhild T. Hovdal Hva er Pakkeforløp for psykisk helse og rus? Et utviklings- og implementeringsarbeid basert på samarbeid med brukerorganisasjoner

Detaljer

Målgruppa. Oppsøkende sosialt arbeid. Uteteamet, for hvem?

Målgruppa. Oppsøkende sosialt arbeid. Uteteamet, for hvem? Innhold Uteteamet, for hvem?... 4 Oppsøkende sosialt arbeid... 5 Forebygging på alle nivåer, i ulik grad... 8 Rusforebygging handler ikke nødvendigvis om rus... 10 Kontaktinformasjon... 12 UTETEAMET.no

Detaljer

Ungdataundersøkelsen "Ung i Agder 2016" - oppfølging

Ungdataundersøkelsen Ung i Agder 2016 - oppfølging Melding Arkivsak-dok. 17/122-1 Saksbehandler Inger Margrethe Braathu Utvalg Møtedato Kultur-, nærings- og helsekomité 07.02.2017 Fylkestinget 14.02.2017 Ungdataundersøkelsen "Ung i Agder 2016" - oppfølging

Detaljer

Regional kompetanseplan 2013

Regional kompetanseplan 2013 Regional kompetanseplan 2013 Kompetanse- og utviklingsarbeid på rusområdet i Rogaland. Kompetansesenter rus, region vest ved Rogaland A-senter ( ) og i Rogaland skal iverksette ulike kompetansehevende

Detaljer

Ungdom og skadelige rusmiddelvaner

Ungdom og skadelige rusmiddelvaner Ungdom og skadelige rusmiddelvaner v/rita Rødseth Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin Ungdomsliv i endring Dagens ungdom er mer skikkelige, lovlydige og skoletilpasset enn tidligere. Fylla er redusert,

Detaljer

Bedre tverrfaglig samarbeid i kommunene

Bedre tverrfaglig samarbeid i kommunene Bedre tverrfaglig samarbeid i kommunene Erfaringer fra arbeidet i Siljan kommune Tidlig innsats Tverrfaglig samarbeid Bildet lånt fra Skien kommune «For å oppdage og hjelpe barn og unge som trenger det,

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats. v/ Tove Kristin Steen

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats. v/ Tove Kristin Steen Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats v/ Tove Kristin Steen Kompetansesenter rus Midt-Norge Et av syv regionale kompetansesenter Oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats v/ Tove Kristin Steen Kompetansesenter rus Midt-Norge Et av syv regionale kompetansesenter Oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

Forebygging og tidlig innsats mot rusmidler ikke bare for ungdom!

Forebygging og tidlig innsats mot rusmidler ikke bare for ungdom! Forebygging og tidlig innsats mot rusmidler ikke bare for ungdom! Kristiansand mai 2016 Ingjerd Woldstad rådgiver, Korus Midt-Norge 1 Hvilke utfordringer møter familie og hjelpetjenester i møte med aldring

Detaljer

Mål og tiltaksplan for perioden 2013-2015

Mål og tiltaksplan for perioden 2013-2015 Mål og tiltaksplan for perioden 2013-2015 til Notodden kommunes ruspolitisk handlingsplan (Med endringer etter vedtak i kommunestyret sak 4/14) 1 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Nye tiltak iverksatt i perioden

Detaljer

Lokal handlingsplan for PREMIS. -Rusforebyggende samhandling- Snillfjord kommune

Lokal handlingsplan for PREMIS. -Rusforebyggende samhandling- Snillfjord kommune Snillfjord kommune Lokal handlingsplan for PREMIS -Rusforebyggende samhandling- Snillfjord kommune 2010-2012 BAKGRUNN Deltakelse i Premis Kommunene har ansvar for å utforme en lokal rusmiddelpolitikk som

Detaljer

SCREENING AV ALKOHOLBRUK I GRAVIDITET

SCREENING AV ALKOHOLBRUK I GRAVIDITET SCREENING AV ALKOHOLBRUK I GRAVIDITET Begrunnelser for bruk av screeningsverktøy Presentasjon av TWEAK med tilleggspørsmål/ TWEAK for gravide Praktisk bruk Forskning viser at av alle rusmidler er det alkohol

Detaljer

Hva er folkehelsearbeid?

Hva er folkehelsearbeid? Hva er folkehelsearbeid? St.meld. nr. 47 (2008 09) Målet med folkehelsearbeid er flere leveår med god helse i befolkningen og å redusere sosiale helseforskjeller. Hvordan kan vi oversette målene i folkehelsearbeidet

Detaljer

To SIRUS rapporter er utarbeidet Barn innlagt sammen med foreldre som er i behandling for rusmiddelproblemer Rapport 5/2005 Tilbud til barn av foreldr

To SIRUS rapporter er utarbeidet Barn innlagt sammen med foreldre som er i behandling for rusmiddelproblemer Rapport 5/2005 Tilbud til barn av foreldr SIRUS mottok et oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet i 2005 Todelt: Tilbud til barn i Norge som er sammen med sine foreldre i behandling for rusmiddel problemer Spesifikke tilbud til barn av

Detaljer

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011 Kurstilbud for IA virksomheter NAV Arbeidslivssenter Nordland Våren 2011 1 Kurs for inkluderende arbeidsliv Nav arbeidslivssenter Nordland tilbyr opplæring innen flere emner knyttet til inkluderende arbeidsliv

Detaljer

Velkommen. til veiledersamling. 20.04.16 Veiledersamling Tidlig inn

Velkommen. til veiledersamling. 20.04.16 Veiledersamling Tidlig inn Velkommen til veiledersamling 20.04.16 Veiledersamling Tidlig inn Hva er Tidlig inn og hvorfor er dere viktige som veiledere i denne satsingen? Opplæring alene fører ikke nødvendigvis til endring av praksis

Detaljer

Tidlig samtale om alkohol og levevaner - et nytt tilbud for gravide

Tidlig samtale om alkohol og levevaner - et nytt tilbud for gravide Tidlig samtale om alkohol og levevaner - et nytt tilbud for gravide Marianne Virtanen seniorrådgiver Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 21.4.2015 Hvorfor tidlig samtale? Informasjonskampanjene Alkoholfritt

Detaljer

Status rusmiddelpolitisk handlingsplan

Status rusmiddelpolitisk handlingsplan Status rusmiddelpolitisk handlingsplan Senter for rusforebygging - primærtjeneste for kommunens rusarbeid Ny stortingsmelding ( juni 2012) Stortingsmelding 30 ( 2011-2012) SE MEG! En helhetlig rusmiddelpolitikk

Detaljer

Psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger

Psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger Psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger 22.01.2016 1 2.2.2016: «Flyktninger ikke garantert psykisk hjelp Det er helt opp til kommunene hvilken hjelp de vil gi flyktninger til å takle angst

Detaljer

Anne Brodalen, fagleder Marianne Ihle, miljøterapeut Ungdomskontakten i Ringsaker

Anne Brodalen, fagleder Marianne Ihle, miljøterapeut Ungdomskontakten i Ringsaker Anne Brodalen, fagleder Marianne Ihle, miljøterapeut Ungdomskontakten i Ringsaker Ringsaker kommune Ungdomskontakten TIUR-prosjektperioden Erfaringer inn i fast drift Stor innlandskommune Ca. 33 500 innbyggere

Detaljer

TEMA: ELDRE OG RUS KARTLEGGING. av rusmisbruk hos eldre

TEMA: ELDRE OG RUS KARTLEGGING. av rusmisbruk hos eldre TEMA: ELDRE OG RUS KARTLEGGING av rusmisbruk hos eldre ARTIKKEL Av: Sonja Mellingen, KoRus - vest Bergen og Knut Arne Gravingen, KoRus - Øst I Voss og Gjøvik kommuner er det igangsatt kartlegging av rusforbruket

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Barn i rusfamilier tidlig intervensjon

Barn i rusfamilier tidlig intervensjon Barn i rusfamilier tidlig intervensjon Bergen, februar 2012 Hilde Jeanette Løberg Spesialkonsulent KoRus Sør, Borgestadklinikken Hilde.jeanette.loberg@borgestadklinikken.no www.borgestadklinikken.no Tre

Detaljer

Bedre psykisk helse for barn og unge. Hovedsatsningsområdet ( )

Bedre psykisk helse for barn og unge. Hovedsatsningsområdet ( ) Bedre psykisk helse for barn og unge Hovedsatsningsområdet (2016-2019) NAPHA, Nasjonal nettverkssamling for psykologer i kommunene Spesialrådgiver Kari Frank . Politiske beslutninger Arenaer der barn og

Detaljer

Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge

Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge 2014 Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge Ive Losnegard Lier Kommune 13.05.2014 1. Formål/ målsetning Prosjekt lavterskelaktivitet for barn og unge skal få flere unge liunger

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET

STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET v/ Hilde Pedersen Modellkommuneforsøket er et landsomfattende prosjekt i regi av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Det er 26 kommuner som deltar. Satsingen

Detaljer

Arbeid mot rus og avhengighet - AKAN Holdninger og kultur Orientering og refleksjon

Arbeid mot rus og avhengighet - AKAN Holdninger og kultur Orientering og refleksjon Arbeidsmiljøenheten Arbeid mot rus og avhengighet - AKAN Holdninger og kultur Orientering og refleksjon Dagens tema Arbeid mot rus, pengespill og annen avhengighetsproblematikk En del av HMS-systemet (internkontroll

Detaljer

Snakk om det! Økt rådgivingskompetanse til eldre med skadelige rusmiddelvaner

Snakk om det! Økt rådgivingskompetanse til eldre med skadelige rusmiddelvaner Snakk om det! Økt rådgivingskompetanse til eldre med skadelige rusmiddelvaner Hvilke utfordringer møter familie og hjelpetjeneste? Hva kan vi gjøre? Hva har vi gjort i Møre og Romsdal så langt? Folkehelsekonferansen,

Detaljer

BEDRE TVERRFAGLIG INNSATS Listerregionen. Ung i Agder Elisabeth Urstad

BEDRE TVERRFAGLIG INNSATS Listerregionen. Ung i Agder Elisabeth Urstad BEDRE TVERRFAGLIG INNSATS Listerregionen Ung i Agder 03.11.16 Elisabeth Urstad Bakgrunn Kilde: SSB Det er sosial ulikhet i hvem som fullfører videregående opplæring Prosentandel som gjennomfører videregående

Detaljer

Kompetansesenter rus, Nord-Norge KoRus-Nord.

Kompetansesenter rus, Nord-Norge KoRus-Nord. Kompetansesenter rus, Nord-Norge KoRus-Nord www.korusnord.no www.forebygging.no Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet Tromsø 24. november 2009 Bakgrunn Tidlig intervensjon

Detaljer