Kurs- og prosjektkatalog

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurs- og prosjektkatalog"

Transkript

1 Kurs- og prosjektkatalog 2014

2 Innhold Om kompetansesenteret...4 Kursaktivitet Barnet og Rusen Barn og unge eksponert for rus i svangerskapet Diagnostisering og utredning Tiltak i hjem og skole... 9 Tverrfaglig seminar om barn skadet av rus. i svangerskapet...10 Rusmidler og rusutvikling i skolen...10 Tidlig Intervensjon: Aldring, rus og helse Basiskurs ROP-retningslinjen...12 Screening og Motiverende Intervju (SMI) Hasjavvenning Motiverende Intervju, basiskurs Motiverende Intervju, kurslederkurs Rus i et barne- og pårørendeperspektiv...16 Ta kroppen med- om fysisk aktivitet integrert. i samtaleterapi...16 Mer jentesnakk- om jentegrupper som. forebyggende metode... 17

3 Kartlegging og vurdering for økt handlingskompetanse...18 Fagdager for programkommuner...19 Foredrag og kurs på forespørsel Rus i et familie- og generasjonsperspektiv...20 Gravide rusmiddelmisbrukere...20 Tidlig intervensjon på rusfeltet Den nødvendige samtalen Motiverende Intervju Rus i arbeidslivet...22 Spilleavhengighet...22 Ungdom, rus og rusmidler...22 Helse, aldring og bruk av rusmidler...22 Screening og motiverende samtale Rus og folkehelse Innføring i mindfullness Foredrag og kurs via Internett Våre programmer og hovedsatsinger Tidlig Inn...25 Barn i rusfamilier...26 Kjærlighet og Grenser Eldre og rus...28 Ansvarlig alkoholhåndtering...28 Arbeidsliv og rus...29 Ungdata...30 Brukerplan Rusproblemer og folkehelse

4 Kompetansesenter rus - region sør v/borgestadklinikken Oppdrag og hovedoppgaver Kompetansesenter rus - region sør ved Borgestadklinikken (KoRus Sør) er ett av sju regionale kompetansesentra på rusfeltet, og arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet. Vi bistår kommunene i Buskerud, Telemark, Vestfold, Aust- og Vest Agder, samt spesialisthelsetjenesten i helseregion sør. De regionale kompetansesentrene på rusfeltet har en sentral rolle i implementeringen av nasjonal rusmiddelpolitikk. De tre kjerneoppgavene for arbeidet vårt er folkehelse og forebygging, tidlig intervensjon og behandling. Vårt hovedansvar er å sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse og iverksette og implementere statlige føringer på rusområdet. Vi skal styrke praksisfeltet ved å utvikle forståelse, og formidle og implementere forsknings- og/eller kunnskapsbaserte strategier. Vår visjon er: «KoRus Sør, en bro mellom kunnskap og praksis» KoRus Sør skal være en tjeneste for tjenestene som bidrar til vedvarende kompetanse med et særlig fokus på familie- og generasjonstenkning. Vårt arbeid skal bidra til: Vedvarende kompetanse Kvalitativt gode tjenester Samhandling og helhetstenkning Folkehelsetenkning 4

5 Ønsker du mer informasjon om oss, se hjemmesiden: Vi er også aktive i sosiale medier, blant annet gjennom egne sider for forebyggingsprogrammet Barn i Rusfamilier Og gjennom en side for familieprogrammet Kjærlighet og Grenser: Se også bloggen Om rus og Avhengighet: 5

6 Kursaktivitet 2014 Vi gjør oppmerksom på at pga. trykkefrister er ikke alle detaljer på plass i katalogen, men all informasjon om våre kurs/programmer og påmeldinger til kurs er tilgjengelig på vår hjemmeside: Har du spørsmål, kontakt oss på 6

7 Barnet og Rusen 2014 Temaene for konferansen Barnet og Rusen vil i 2014 spenne over et vidt spekter om rusproblematikk som berører barn, graviditet og familieliv. Hovedfokus vil være på rus i forhold til barnevern. Konferansen er i 2014 nordisk og samler fagfolk fra hele Norden til tre innholdsrike dager. Målgruppe: Fagfolk fra kommunene og spesialisthelsetjenesten som arbeider med barn, familie, pårørende og graviditet i et rusmiddelperspektiv. Tidspunkt: Sted: september Egenandel: Kr. 3990,- Påmelding: Påmeldingsfrist: Rica Park Hotel Sandefjord 20. august Vær gjerne tidlig ute med påmelding, og følg med på vår nettside fra medio april. Følg også konferansen på Facebook: 7

8 8 Barn og unge som har vært eksponert for alkohol og andre rusmidler i fosterlivet. Hovedvekt på Fetal Alcohol Spectrum Disorder(FASD) Det er utviklet et konsept på to samlinger (del 1 og del 2), med tema diagnostisering og tiltak i hjem og skole. Denne kursrekken har vi gitt tilbud om i hele landet og i 2014 er dette lagt til region Nord. KURS 2014

9 Del 1: Diagnostisering og utredning Tema: Målgruppe: Tid: Sted: Pris: Nyeste forskning på rusmidlers virkning på fosteret. Diagnostisering og utredning av skadevirkninger. Leger, psykologer og medarbeidere med mastergrad som samarbeider med leger/psykologer om utredning av barn. Samlingen er for personell i barne- og ungdomspsykiatrien, habiliteringstjenesten, barsel-/barneavdelinger, psykologer i BUF-etat og rustjeneste som arbeider i forhold til barn. 23. og 24. april Tromsø Kr. 1000,- dekker opphold (for de som har mer enn en times reisevei en vei), bespisning og deltakelse på seminaret. Foredragsholdere: Professor Jon Skranes og nevropsykolog Gro Løhaugen Del 2: Tiltak i hjem, barnehage/skole KURS 2014 Tema: Målgruppe: Tid: Sted: Pris: Tiltak i barnehage/skole og hjem for barn med rusrelaterte skader. Samlingen er for personell i barne- og ungdomspsykiatrien, habiliteringstjenesten, barsel/barneavdelinger, psykologer som jobber med barn i Buf-etat og i rustjenester. Videre ansatte i kommunale tjenester som barneverntjeneste, PPT, familiehus m.m november Tromsø Kr. 1000,- dekker opphold (for de som har mer enn en times reisevei en vei), bespisning og deltakelse på seminaret. Foredragsholdere: Foredragsholdere er lege, psykologspesialist, fysioterapeut og adoptiv-/fosterforeldre med spesiell kompetanse på tiltak i forhold til rusrelaterte skader på barn og unge. 9

10 Tverrfaglig seminar om barn skadet av rus i svangerskapet Tema: Et dagsseminar om hvordan rusmidler kan skade fosteret. Hovedvekt på alkoholskader. Hvorfor er tidlig diagnose viktig? Hva er gode hjelpetiltak i skole og i familien. Den norske filmen Født med alkoholskade vil bli presentert. Målgruppe: Fagfolk fra kommune og spesialisthelsetjeneste og. omsorgspersoner. Tid: Sted: 28. april Trondheim Ingen egenandel Foredragsholdere: Professor Jon Skranes og nevropsykolog Gro Løhaugen. Rusmidler og rusutvikling i skolen 10 Rus er en viktig årsak til reduserte skoleprestasjoner og frafall fra skolen. I tillegg vet vi at elever som begynner å eksperimentere med rus i skolealder, står i fare for å utvikle alvorligere rusproblemer med økende alder, samtidig som identifisering og inngripen tidlig, kan gjøre stor forskjell på hvordan dette går. Lærere og skole.helsetjeneste er nøkkelpersoner i å oppdage og gripe inn, men da er det behov for trygghet og kunnskap. Tema: Tegn og symptomer Gjennomgang av forskjellige rusmidler Syntetiske stoffer og anabole steroider Tiltak for forebygging og tidlig intervensjon i skolen. Målgruppe: Tid: Sted: Egenandel: Lærere og skolehelsetjeneste 4. november Tyholmen, Arendal Ikke avklart KURS 2014

11 KURS 2014 Eldre og klokere? Årets tidlig intervensjonskonferanse. Inspirasjonsseminar med teaterfølge Vi vet at vi blir klokere med årene. Vi vet også at eldre over 60 år drikker mer alkohol enn tidligere generasjoner. Er dette klokt? Aldring, helse og medisinbruk i kombinasjon med alkohol, kan være problematisk. Vi ønsker å belyse og diskutere dette. Ved økt bevissthet om sammenhengene, er vi bedre rustet til å møte utfordringene. Målgruppe: Ansatte i helse/omsorg- og rus/psykiatritjenester i kommunene og spesialisthelsetjenesten. Administrasjon og planleggere, eldreråd m.fl. Tid: mars 2014 Sted: Egenandel: Påmeldingsfrist: 8. januar 2014 Strand Hotel Fevik, Aust- Agder kr. 300,- inkluderer 2 dagers samling med overnatting og fullpensjon. Foredragsholdere: Terje Knutheim, KoRus - Sør Marianne Ødegaard, Horten kommune Erik Torjussen, brukerorganisasjonen Alarm Geir Rørbakken, Geriater Egil Nordlie, overlege BK Per Nortvedt, professor medisink etikk Fred Rune Rahm, KoRus - Sør Hilde Jeanette Løberg, KoRus Sør 11

12 Kunnskap og brobygging på ROP-feltet 12 Nasjonalt opplæringsprogram er ett delprosjekt i implementering av Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP). I samarbeid med ROP- kompetansetjeneste ønsker vi å invitere fagpersoner og ledere på ulike nivå i tjenesteapparatet til tverrfaglig ROP- kurs. Mål og målgruppe: Målsettingen med ROP- kursene er å bidra til økt kompetanse og kunnskap om ruslidelser og psykiske lidelser til fagpersoner og ledere, primært i kommuner og i spesialisthelsetjenesten. Personer med ROP- lidelse har krav på å møte en helhetlig helsetjeneste som er godt samordnet, preget av kontinuitet og med helhetlige pasientforløp som ivaretar god behandlingskvalitet, uansett hvem som har ansvar for de enkelte deler av tjenesten. ROP- kursene vil ha fokus på de mest sentrale anbefalinger i retningslinjen. Formålet er å legge til rette for lokalt implementeringsarbeid. Kursene vil sørge for at fagpersoner og ledere får samme opplæring på ulike geografiske steder i landet. Tid og sted: Påmeldingsfrist: Tid og sted: Påmeldingsfrist: Egenandel: Kr 500, mars, Quality Hotel & Resort, Kristiansand 24. februar mars, Rica Park Hotel, Sandefjord 26. februar Foredragsholdere fra ROP, Helseforetakene, Borgestadklinikken, kommuner, brukerrepresentanter og KoRus. KURS 2014

13 Kurs i Screening og motiverende intervju (SMI) Verktøykasse for NAV-ansatte når rus er en del av problemet NAV-ansatte kan ofte være de første som møter personer med rusproblemer, og har derfor en viktig funksjon i det å avdekke og begrense problemene. Ved å få kunnskap om tema vil NAV-. ansatte være bedre rustet til å møte utfordringene. Tema: Grunnleggende rusforståelse, med vekt på symptomer og tegn. Kurset vil også fokusere på barrierer, tidlig og kortvarig intervensjon, samt bruk av kartleggingsverktøyene AUDIT og DUDIT. Videre vil kurset gi en Introduksjon til samtaleverktøyet motiverende intervju (MI). Målgrupper: Tid og sted: Pris: Kr. 500,- NAV- ansatte i stat og kommune Torsdag 8. mai i Kristiansand Hasjavvenning Om hasjavvenningsprogrammet «Ut av tåka» i Kristiansand KURS 2014 I Kristiansand kommune er det etablert et hasjavvenningsprogram som har gode resultater. Seminaret vil gi et innblikk i hvordan programmet driftes, metoder og noe basiskunnskap om cannabis virkning og skader. Målgruppe: Ansatte i kommunene / NAV, spesialisthelsetjeneste eller andre som jobber med ungdom og unge voksne som har et aktivt hasjbruk eller som er i risikogrupper. Seminaret er også åpent for andre som er interessert i å få mer kunnskap om problematikken. Tid og sted: Egenandel: Høst Følg med på våre nettsider for nærmere informasjon. Ikke avklart Foredragsholdere:.Anne Randi Hansen og Håvard Berge, Hasjavvenning Kristiansand 13

14 Motiverende Intervju (MI) Motiverende Intervju er en klientsentrert og målorientert metode hvor man gjennom empatisk lytting og ambivalensutforskning bygger opp den indre motivasjonen for endring. Studier har vist at metoden er effektiv og fremmer endring. Målgruppe: Ansatte i kommuner (inkludert NAV) og spesialisthelsetjeneste, personer som har grunnleggende kompetanse innenfor rus og psykiatrifeltet, høgskoleutdannede med treårig høgskoleutdanning som har sitt daglige virke knyttet til arbeid med rusmiddelavhengige og/eller psykiske helseproblemer. Ansatte uten treårig høgskoleutdanning med lang erfaring og sitt daglige virke innenfor disse feltene kan også søke om å delta. Tid og sted: Seminaret går over tre dager (2+1).. Her er datoene for neste års kurs: 14 Vår 2014: MI Vest-Agder: Dag 1 og 2: 6. og 7. mars Dag 3: 7. april Sted: Quality Hotel & Resort, Kristiansand MI Aust-Agder: Dag 1 og 2: 13. og 14. mars Dag 3: 8. april Sted: Strand Hotell Fevik Egenandel: Kr. 1000,- Høst 2014: MI Vestfold: Dag 1 og 2: 18. og 19. september Dag 3: 6. november Sted: Thon Hotel, Åsgårdstrand MI Telemark: Dag 1 og 2: 2. og 3. oktober Dag 3: 7. november Sted: Thon Hotel Høyers MI Buskerud: Dag 1 og 2: 16.og 17. oktober Dag 3: 28. november Sted: Sundvolden Hotel Kursene arrangeres i samarbeid med Fylkesmannen. KURS 2014

15 Kurs for MI kursledere KURS 2014 Kurslederopplæringen har til hensikt å gjøre deltakerne i stand til å undervise, lære fra seg og veilede i denne metoden til andre, gjennom fokus på hvordan forsterke innlæring, konsistens i kursholder stil, og bruk av metoden i instruktørrollen. Målet for deltak.erne er å kunne formidle MI i ulike sammenhenger, i ulikt format og med ulike pedagogiske metoder, og til ulike målgrupper. Kurset er et samarbeid mellom Fylkesmannen og KoRus - sør.borgestadklinikken, og det tilbys et samlet kurs for fylkene Aust-Agder, Buskerud, Telemark, Vest-Agder og Vestfold med begrenset deltakerantall. Ved stor pågang forbeholder vi oss muligheten til å fordele plasser med bakgrunn i et ønske om geografisk kompetansespredning i regionen. Målgruppe: Fagpersoner som er engasjert i endringsfokusert arbeid med vekt på rus og psykisk helse, og som har grunn.utdanning og erfaring i bruk av Motiverende Intervju som metode i endringsarbeidet. Som utdannet kursleder forventes det at det skal kunne gjennomføres grunnkurs i MI i egen organisasjon, og kurslederutdanningen må derfor være bekreftet forank.ret på ledernivå i organisasjonen. Tid: Sted: oktober Egenandel: Kr 1000,- Rica Park Hotel Sandefjord Foredragsholdere: Solveig Storbækken og Nina Elin Andresen fra KoRus - vest, Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene. 15

16 Rus i et barne- og pårørendeperspektiv Konsekvensene av et rusproblem kan spre seg som ringer i vann. Hva skjer når andre rammes, og hvordan kan vi best møte utfordringene? I samarbeid med Fylkesmannen inviterer vi til dagskurs om dette. Målgruppe: Ansatte som arbeider med rus og psykiatri i kommuner og spesialisthelsetjeneste. Barneansvarlige i spesialisthelsetjenesten. NAV-ansatte som møter problematikken i sitt arbeid. Familieterapeuter. Ansatte på familierådgivningskontor. Tid og sted: Egenandel: Kr mai i Vestfold: Thon Hotel Åsgårdstrand 22. mai i Telemark: Clarion Collection Hotel Bryggeparken 27. mai i Buskerud: Rica Park Drammen Foredragsholder: Fagsjef og psykologspesialist, Frid Hansen Ta kroppen med! - fysisk aktivitet integrert i samtaleterapi 16 Få inspirasjon til hvordan du kan bli aktiv og ta fysisk aktivitet i bruk i samtalebehandling. Forskning viser at fysisk aktivitet er en viktig del i behandling av psykiske vansker og rusmiddelmisbruk. Kurset gir en systematisk gjennomgang og utprøving av praktiske øvelser som egner seg i en samtalesetting. Målgruppe: Ansatte i psykisk helsevern og rusomsorg. Tid: Fredag 21. mars fra klokken 10:00 til 14:00. Sted: Egenandel: Kr 300 Påmeldingsfrist: Thon Hotel Høyers, Skien 20. februar Foredragsholder: Annette Wolf El-Agroudi psykologspesialist i rus. og avhengighetsproblematikk og fysioterapeut ved. Borgestadklinikken i Skien. KURS 2014

17 Mer jentesnakk! Om jentegrupper for forebyggende metode Hvorfor og hvordan jobbe med samtalegrupper for jenter i det rusforebyggende og helsefremmende arbeidet? Dette kurset gir innføring i arbeidsmetoden «Mer jentesnakk» som forebyggende innsats mot jenter. Målgruppe: Primært ansatte i skolehelsetjenesten / helsestasjonen for ungdom, barneverntjenesten, grunnskolen og videre.gående skoler, utekontakten / ungdomskontakten, ungdomsklubber / fritidstiltak og SLT-grupper. Tid og sted: Egenandel: Kr. 850,- Påmeldingsfrist: Fevik, Grimstad, 27. februar. Vikersund, september 31. januar for kurset i februar Foredragsholdere: Sosiolog Rønnaug Sørensen, medforfatter av boka. Mer jentesnakk. KURS

18 Kartlegging og vurdering som ledd i økt handlingskompetanse 18 Forutsetningen for godt endringsarbeid, samarbeid og samhandling ligger i en felles forståelse av problemets karakter og omfang. Kartlegginger og vurderinger er sentrale elementer for å øke handlingskompetansen, både i forkant, underveis, og som evaluering etter et behandlingsforløp eller annet endringsarbeid. Tema: Målgruppe: Tid og sted: Egenandel: Kr. 850,- Spesielt fokuseres det på bruken av diagnosesystemet ICD-10, på kartlegging av ADL, samt voldsproblematikk. Kurset fokuserer derfor på viktige vurderinger i et behandlingsforløp, med opplegg for diskusjon, dialog og praktisk kompetansedeling etter en modifisert Open Space modell, og er et samarbeid mellom Fylkesmannen og Kompetansesenter rus. Ansatte i både kommune og spesialisthelsetjeneste som arbeider med rusproblematikk og/eller psykisk helse problematikk. Utbyttet vil trolig være størst om deltakerne har noe erfaring fra tidligere.. Kurset er lagt opp som et dagskurs, men der mulighet for middag og overnatting fra kvelden før er inkludert i kurspakken. 3. juni: Bystranda Scandic Hotel i Kristiansand 11. septemer: Rica Park Hotel i Drammen KURS 2014

19 Sosiale ulikheter i oppvekst: Hva er det, hva betyr det og angår det oss? Årets fagdag for deg som har deltatt i programmet «Barn i rusfamilier» eller «Kjærlighet & Grenser» Tema: Målgruppe: Tid: 24. april kl Sted: Egenandel: Påmeldingsfrist: Arbeidet med å redusere helseforskjeller og forskjeller i levekår forøvrig, har stått sentralt i utviklingen av velferdsstaten. I dag er disse områdene blant annet nedfelt som satsinger i folkehelsearbeidet og innen oppvekstsektoren. Fagdagen er viet dette temaet, og der retter vi fokus på oppvekst. Ansatte i kommuner som har deltatt i programmet «Barn i rusfamilier» eller «Kjærlighet & Grenser» Holmestrand Fjordhotel, Holmestrand Gratis 1. april Foredragsholdere: Karin Gustavsen, en av landets fremste samfunnsforskere og leder av Barn- og unges Samfunnslaboratorium. Hun har jobbet i Telemarksforskning og evaluerte «Barn i rusfamilier» (2013). Flere andre vil også bidra på fagdagen. KURS 2014 Barndommen starter i mammas mage Årets fagdag for deltakere i opplæringsprogrammene Tidlig Inn eller Tigris Tema: Hvordan følge opp familier med rusrelaterte problemer, eller som er i legemiddelassistert behandling? Dette er en fagdag til oppdatering og inspirasjon! Sted og tid: Agder, våren Nærmere informasjon kommer i invitasjon til kommuner som har deltatt i de to programmene. 19

20 Foredragstemaer som kan bestilles på forespørsel Dette er noen av de temaene som vi kan foredra om. Tilbudene er fleksible og kan tilpasses bestiller. Ta kontakt med oss i god tid. Pris på forespørsel. Kontakt: Rus i et familie- og generasjonsperspektiv Rus- og avhengighetsproblematikk har skadevirkninger for den som bruker rusmidler, sam.tidig som det kan påføre familien og andre pårørende store belastninger. Kurset tar sikte på å gi en forståelse av hvordan rusmiddel.problematikk kan belaste og skade familie.medlemmer både på kort og lengre sikt. Symptom.bilde og hjelpebehov kan gi utslag på ulike måter hos de som lever i /har vokst opp i familier med rus.relatert problematikk. Faglige tilnærmingsmåter og.aktuell. behandlingsmetodikk vil bli belyst.. Betydningen av tidlig intervensjon med tanke på å forebygge omfattende langtidsskader og hindre videreføring av problematikk over i nye generasjoner vil stå i fokus. Målgruppe: Ansatte i kommuner og spesialisthelsetjeneste som har behov for økt kompetanse på dette feltet. Lærere og studenter i utdanningsfeltet (helse- og sosialfaglige..utdanninger på høgskolenivå) vil også være en relevant målgruppe. Gravide rusmisbrukere Borgestadklinikken har behandlingstilbud både til gravide som er innlagt mot sin..vilje. (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 10.3.) og de som søker om et.behandlingstilbud frivillig. Vi har to avdelinger som tar imot gravide: Skjermet enhet og.familieenheten. Begge avdelingene har også mulighet til å ta imot partnere. Familieenheten gir et behandlingstilbud som ofte har en varig.het inntil et år. Dette betyr at hele.familien.får behandling også etter fødselen. Vi deler gjerne av våre erfaringer. Vi kan arrangere lokale tverrfaglige fagdager for jordmor, lege, helsesøster, barnevern og rustjeneste. Aktuelle tema: Hvordan nå gravide med alkoholproblemer med hjelpetiltak bruk av kartleggingsskjemaet TWEAK. 20

21 Behandlingstilbudet i enhetene. Behandling av samarbeid om.gravide.og deres partner før, under og etter innleggelse. Innlagt på tvang - mål og behandlingsprosess, etiske dilemmaer. Tidlig intervensjon på rusfeltet Tidlig intervensjon refererer til arbeidet med å identifisere og håndtere et problem på et så tidlig tidspunkt at problemet forsvinner eller blir redusert med begrenset innsats. Det innebærer innsats for å fange opp en mulig problemutvikling tidlig aldersmessig overfor barn og unge, og tidlig i utviklingen hos den enkelte med et begynnende problem. Dermed knyttes også voksne og eldre personer til en tidlig intervensjonstenkning. Tidlig intervensjon på rusområdet retter seg både mot den som selv bruker rusmidler, og barn av og pårørende til personer med et problematisk rusmiddelbruk. Veilederen «Fra bekymring til handling» og nettsiden har som mål å bidra til økt kunnskap om hva du skal se etter og hva som kan og skal gjøres. Hva er tidlig intervensjon og hvorfor er det viktig? Hvordan kan vi bli bedre til å.identifisere.og intervenere? Hvilke erfaringer er gjort? Hva anbefales innenfor områdene graviditet, barn og unge, voksne og/eller eldre? Den nødvendige samtalen Når samtalen handler om bekymringer for et barn og foreldres bruk av rusmidler. Det kan være vanskelig for ansatte i barnehager og skoler å ta opp bekymringer rundt et barn med foreldre. Hvordan samtale med foreldre? Hvordan få til et samarbeid med foreldre og sikre tiltak som kan bedre barnets situasjon og fungering? Hvordan gå fra bekymring til handling? Vi tilbyr foredrag, og har et veiledningshefte og film som gir tips til oppbygging, innhold og fokuspunkter i de ulike fasene av samtalen Motiverende Intervju (MI) Motiverende Intervju er en klientsentrert og målorientert samtalemetode hvor man gjennom empatisk lytting og ambivalensutforskning bygger opp indre motivasjon for endring. Studier har vist at metoden er effektiv med tanke på å fremme endringsprosesser. Etter avtale og kapasitet kan vi tilby 3 dagers kurs (2 sammenhengende dager samt en oppfølgingsdag) med treningsoppgaver mellom kursbolkene og veiledningsmøter i etterkant. Målgruppe: Samtalemetodikk er et viktig supplement til kunnskapshevende tiltak for å styrke handlingskompetansen.. Vi vil derfor prioritere ansatte i kommuner hvor vi allerede har vært.eller er inne med våre prosjekter og større satsninger. Aktuelt perso- 21

22 22 nell vil være helsesøstre, jordmødre,.leger, ansatte i barneverntjeneste og kommunal rustjeneste, psykisk helse, NAV, barne.hager, skole. Ledere av aktuelle tjenester kan ta kontakt for å drøfte muligheten for tilbud. Kursene er gratis, kommunen sørger for lokaler og bevertning. Rus i arbeidslivet Undersøkelser tyder på at 11 % av norske arbeidstakere har et risikofylt eller bekymringsfullt forhold til alkohol. I 2011 ble det anslått at næringslivet taper 15 milliarder kroner årlig på fravær knyttet til bruk av rusmidler, og en undersøkelse fra Akan i 2013 viser at en av fire arbeidstakere i Norge har opplevd rusog avhengighetsproblemer hos en kollega i løpet av det siste året. Det er alkohol som er det rusmiddelet det knytter seg mest utfordringer til i arbeidslivet. Tendensen er at det i større grad enn tidligere nytes alkohol i jobbsammenheng. I tillegg er det også utfordringer og potensielle farer når arbeidstakere misbruker medikamenter og / eller narkotiske stoffer, eller er spilleavhengige. Vil tilbyr foredrag og fagdager for.arbeidsplasser, Akan-kontakter og..andre. som er interessert i problematikken Spilleavhengighet Hvordan behandle avhengighet knyttet til ulike pengespill og online rolle/strategispill? Borgestadklinikken har behandlingstilbud for spilleavhengighet i Drammen og Skien, og formidler sine kliniske erfaringer og orienterer om ulike prosjekter med utvikling av behandlingsmanualer. Ungdom, rus og rusmidler For å kunne forebygge rusbruk og gjenkjenne rusatferd, og for å kunne håndtere dette på en best mulig måte, er det viktig å ha grunnleggende kjennskap til faktorer som: Rusens psykologiske, sosiale og biologiske grunnlag Rus i et folkehelseperspektiv Risikofaktorer og beskyttelses.faktorer Tegn og symptomer på en rusutvikling Rusens samvirkning med annen psykisk lidelse Tidlig intervensjon og andre tilnærminger Etter nærmere avtale tilbys foredrag og tilpasset opplæring Helse, aldring og bruk av rusmidler EU kaller alkoholbruken blant eldre over 65 år for den stille epidemi, og ser for seg at alkoholbruken vil påføre den eldre generasjonen store helseplager og utgifter for det offentlige. Vi holder foredrag over følgende tema: Utviklingen av alkoholbruk og dens konsekvenser i den eldre befolkningen Alkoholbruk og bruk av medikamenter Helse og rusmiddelbruk Pårørende til eldre med rusmiddelproblemer Screening og tidlig intervensjon i den eldre befolkning Foredragstemaer

23 Foredragstemaer Screening og motiverende samtale (SMI) Etter avtale kan vi tilby kurs i grunnleggende rusforståelse, bruk av kartleggingsverktøy som AUDIT, DUDIT og SL-10, samt innføring i metodikken bak Motiverende Intervju (MI). En slik grunnopplæring vurderes som et viktig bidrag for å få en felles plattform mellom spesialisthelsetjeneste og kommunale helse- og sosialtjenester i lys av samhandlingsreformen og..ønske om sammenhengende.behandlingsforløp. Rus og folkehelse lokalpolitiske utfordringer Folkehelseloven av 1. januar 2012 innebærer at kommunene skal identifisere sine folkehelseutfordringer, fastsette mål og strategier og iverksette nødvendige tiltak. Rusproblematikk er en sentral del av folkehelsetilstanden i befolkningen. Folkehelsearbeid handler om å skape gode oppvekstvilkår for barn og unge, forebygge sykdom og skader og utvikle et samfunn som legger til rette for sunne levevaner, beskytter mot helsetrusler og som fremmer fellesskap, trygghet, inkludering og deltakelse. Tiltak rettet mot rusproblemer, gir ofte hurtigere effekt enn andre folkehelsetiltak. Vi holder foredrag/seminar på forespørsel. Mindfulness Det er en økende forståelse for at foku.sert oppmerksomhet på både egen person og hva som skjer i omgivelsene, er et viktig grunnlag for endring og personlig utvikling. Det kalles mindfulness eller oppmerksomt nærvær, og er et element i stadig..flere former for behandling. Og uansett er mindfulness en forutsetning for en god terapeutisk relasjon. Vi tilbyr kurs etter nærmere avtale. Foredrag og kurs over internett Noen ganger er det ønsker om kurs og opplæring på arbeidsplassen, eller nær arbeidsplassen. På forespørsel kan vi derfor tilby foredrag, opplæring og dialog over internett, med tidsramme på 1-3 timer. Vår løsning krever ikke installering av ny programvare. Basisutrustning hos bruker: tilstrekkelig god internettforbindelse, og datamaskin med lyd, mikrofon og kamera. Alminnelige datakunnskaper er tilstrekkelig, men vi gir uansett nødvendig instruksjon. Som hovedregel vil oppsettet også bli testet i forkant. Metoden vil passe best for små til mellomstore grupper, eventuelt også i de tilfeller der deltakerne sitter desentralisert på flere steder. Tema og innhold etter avtales i hvert tilfelle. 23

24 Våre prosjekter og programmer Som ledd i vårt oppdrag fra Helsedirektoratet er det utviklet flere.prosjekter som kommuner i helseregionen deltar i. For 2014 er det gjort avtaler med en rekke kommuner, men ta gjerne kontakt med oss på. for mer informasjon og samtaler om. framtidig deltakelse i noen av prosjektene. 24

25 Tidlig inn - et opplæringsprogram i bruk av kartleggingsinstrumenter og samtalemetodikk i møte med gravide og småbarnsforeldre Prosjekt i samarbeid med Regionsenter for barn og unges psykiske helse (R-BUP), Regionalt ressurssenter for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) og Statlig barnevern og familieverntjeneste (Bufetat). Mål: Opplæring i bruk av kartleggingsinstrumenter og samtalemetodikk for å gjøre fagfolk tryggere med hensyn til å samtale om psykisk helse, bruk av rusmidler og vold. Mål er videre at en skal forbedre det tverrfaglige samarbeidet i den enkelte kommune omkring gravide og småbarnsforeldre. Målgruppe: Sentrale tema: Ansatte i svangerskapsomsorgen, lege og jordmor, ansatte ved helsestasjon, barnevern, ruskonsulenter. Aktuelt også for ansatte i PPT, Bup og ved familiesenter. Dialog om sårbare tema. Alkohol og graviditet. Hvordan kan alkohol skade fosteret? Bruk av kartleggingsverktøyet TWEAK (Tolerance- Worried Eyeopener- Amnesia Cut down) og motiverende samtale. Psykiske vansker under graviditet og i småbarnsfasen. Bruk av kartleggingsverktøyet EPDS (Edinburgh Postnatale Depresjonscale) og støttesamtale. Vold under graviditet og i småbarnsperiode. Samtale om vold. Tiltak. Samarbeid ved alvorlig og kompleks problematikk. Godkjenninger: Vi tilbyr: Rekruttering: Undervisningsdelen er godkjent av den norske legeforening med 30 poeng for videre- og etterutdanning i allmennmedisin, samt 30 timers valgfritt kurs for leger under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning innen samfunnsmedisin, barnesykdommer. Det søkes om godkjenning fra Norsk Psykologforening og Norsk Sykepleierforbund Fem dagers undervisning som arrangeres i den enkelte kommune. Det forutsettes at kommunen skaffer veiledere som gir veiledning til de som skal bruke kartleggingsinstrumentene. Programmet går over ca. et år. I 2014 tar vi sikte på å gjennomføre opplæringen i tre kommuner. For mindre kommuner er det aktuelt med felles undervisning. Det er ingen søknadsfrist. Henvendelser fra kommuner vurderer vi fortløpende. 25

26 Barn i rusfamilier tidlig intervensjon 26 Mål: Målgruppe: Sentrale tema: Varighet: Vi tilbyr: Rekruttering: Gi opplæring og veiledning i hvordan ansatte i kommun.en på et tidlig tidspunkt kan oppdage og identi.fisere barn som lever i risikoutsatte livs- og familie.situasjoner. Programmet gir kunnskap om.hvordan man via økt handlingskompetanse og tverrfaglig samarbeid kan iverksette hjelpetiltak. Ansatte i barnehager, skole, SFO, helsestasjon, PPT og barnevern Rusmiddelmisbruk i et barne- og..familieperspektiv. Hvilke konsekvenser kan det få for barn å vokse opp i familier med rusmiddelproblemer, eller i andre.risikoutsatte familiesituasjoner. Den utfordrende taushetsplikten - muligheter og begrensninger i tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. Egne barrierer i arbeid med rusrelaterte problemer. Den nødvendige samtalen: Hvordan samtale med barn og hvordan samtale med foreldre. Hvordan gå fra bekymring til handling - rutiner og prosedyrer i egen kommune. Prosjektperioden er 2 år med planlegging og oppfølging. Opplæringsdagene gjennomføres våren Fire dagers opplæring gjennom to samlinger av to dager med dyktige og inspirerende foredragsholdere. Eget materiell til spredning og implementering i.kommunen. Veiledning og oppfølging til ressursgruppe i den.enkelte prosjektkommune. I mars 2014 sendes det ut invitasjon til nye kommuner med tilbud om deltakelse. Søknadsfrist mai Ta gjerne kontakt i forkant, om dere er interessert. Utviklingsarbeid

27 Kjærlighet og Grenser Utviklingsarbeid Forebyggingsprogram rettet mot familier med barn på 7. eller 8. trinn. Solid internasjonal dokumentasjon på effekt. Gode bieffekter er bygging av foreldrenettverk og styrking av skole-hjem samarbeidet. Samlinger 1 gang pr. uke i 8 uker (i skoletiden for ungdommene og på kveldstid for foreldrene). 2 av samlingene er for hele familien samtidig. Programmet ledes av instruktør som har fått gratis 2-dagers opplæring (se målgruppe). Målgruppe: Miljøterapeuter i skolen, helsesøstre, sosiallærere, kontaktlærere, SLT-koordinatorer, ansatte i PPT, rusrådgivere, ansatte i psykisk helse eller ungdomstjenester i kommunene. Mål: Sentrale tema: Vi tilbyr: Å styrke familien med vekt på kommunikasjon og relasjoner Å forebygge alkohol-, narkotika- og tobakksbruk blant tenåringene Programmet bygger på kunnskap om risiko- og.beskyttelsesfaktorer Positive familierelasjoner Tro på framtida Balanse mellom kjærlighet og grenser Ferdigheter i å stå i mot press Å bli kjent med de unges digitale verden Familieregler Kommunikasjon: Jeg-budskap, lytting Alkohol, narkotika og tobakk Ros og belønning Positiv kontroll over følelser Kompetansesenter rus region sør, Borgestadklinikken, har nasjonal lisens for å drive dette programmet på oppdrag fra Helsedirektoratet. Gratis 2 dagers opplæring, kursmateriell og deltakelse i nettverk. 27

28 Eldre og rus Kompetanseheving og tidlig intervensjoner i kommuner 28 Mål: Målgruppe: Sentrale tema: Varighet: Ansvarlig alkoholhåndtering Mål: Målgruppe: Sentrale tema: Vi tilbyr: Øke kunnskapen og handlingskompetansen i helse- og sosialsektoren i kommunene omkring bruk av alkohol hos eldre, og i kombinasjon med medikamenter.. Bidra til bedre helse hos eldre gjennom redusert bruk av alkohol og av medikamenter, der det foreligger et risikofylt bruk. Helse- og sosialsektor i kommunen som hjemmetjeneste, fastleger, psykisk helse, rus og ergo-/ fysioterapiteam. Utviklingen av alkoholbruk og konsekvenser i den eldre befolkningen.. Alkoholbruk og bruk av medikamenter. Helse og rusmiddelbruk. Pårørende til eldre med rusmiddelproblemer. Screening og tidlig intervensjon i den eldre befolkningen. Opplæring i Motiverende Intervju (MI). Oppfølging i kommunen Opplæringen foregår i ett semester, mens oppfølgingen går over lenger tid. Ansvarlig alkoholhåndtering er en helhetlig tilnærming for å styrke kommunenes forvaltning av alkoholloven. Målet er å minske og unngå overskjenking, skjenking til mindreårige og utelivsrelatert vold. Kommuner i Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder som ønsker å ha fokus på en ansvarlig alkoholpolitikk Utviklingen av alkoholbruk og konsekvenser i den eldre befolkningen.. Gode arenaer for samarbeid kommune, politi og bransje. Kvalitet i kontrollene. Opplæring / kompetanseutvikling Hjelp til å implementere arbeidet i kommunen. Prosessveiledning av arbeidsgruppe som etableres i forbindelse med Ansvarlig alkoholhåndtering. Utviklingsarbeid

29 Arbeidsliv og rus Utviklingsarbeid Arbeidsliv og rusnettverket AloR er ment som en møteplass for å utveksle erfaringer knyttet til problemstillinger omkring rusbruk og arbeidsliv, men også et sted hvor en kan hente inspirasjon og kunnskap som er nyttig i en arbeidssammenheng. Målgruppe: Alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger omkring rusbruk og arbeidsliv. Dette gjelder ledere, Akan-kontakter, HMS personell, ansatte i personalavdelinger/hr, bedriftshelsetjeneste etc. AloR-nettverket bygger på og er avhengig av aktiv medvirkning fra deltagerne. Sentrale tema: Metodikk innen forebygging og tidlig intervensjon på systemnivå Metodeutvikling om ruspolitikk på arbeidsplasser Verktøy og tiltak Nettverk for erfaringsspredning Den nødvendige samtalen, metodeopplæring Formidling av behandlingsrelevant kunnskap 29

30 30 Ungdata Mål: Målgruppe: Sentrale tema: Vi tilbyr: Rekruttering: Kartlegge ungdom og den lokale oppvekstsituasjonen i kommunen. Ungdata er et verktøy som gir oversikt og kunnskap om ungdommene i kommunen, og dermed gir kommunen et bedre grunnlag for å ta beslutninger, lage planer og jobbe mer målrettet med denne aldersgruppen. Kommuner i Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder som ønsker å foreta lokale ungdomsundersøkelser. Skole og fritidsaktiviteter, forhold til foreldre og venner, psykisk helse og trivsel, nettverk og selvbilde, alkoholog rusmiddelbruk, m.m. To oppstartsseminar våren 2014 (28. januar i Drammen og 30. januar i Fevik) og erfaringsseminar høsten Kommunene får etter gjennomføring PowerPoint-. rapporter fra NOVA med resultatene fra egen kommune, og en nøkkeltallsrapport hvor et utvalg av resultatene fra egen kommune sammenlignes med nasjonale tall. Videre kan kommunene få ytterligere bistand til etterarbeid med undersøkelsen fra KoRus- Sør etter behov og avtale. Fortløpende Utviklingsarbeid

31 Brukerplan Utviklingsarbeid Dette er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfang.et og karakteren av rusmiddelbruk i kommunen. De som inngår i kartleggingen er brukere som har en bruk som vurderes å være til skade for personens funksjonsnivå og relasjoner til andre. Mål: Kartlegge og systematisere kunnskap om allerede kjent rusmiddelbruk i kommunen Målgruppe: Sentrale tema: Vi tilbyr: Rekruttering: Kommuner i Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder som ønsker å foreta lokale kartlegginger. Rusing, psykisk helse, økonomi, fysisk helse, bolig, sosial atferd, arbeid/aktivitet, nåværende bruk og fremtidig etterspørsel av kommunale tjenester, omsorgssituasjon. Opplæringsseminar både vår og høst, samt erfaringsseminar. Kommunene får etter gjennomføring Power- Point-rapport fra KORFOR med resultatene fra egen kommune. Videre kan kommunene få ytterligere bistand til etterarbeid med undersøkelsen fra KoRus - Sør etter behov og avtale. Fortløpende Rusproblemer og folkehelse Rus er en tung faktor i et folkehelseperspektiv. I tråd med sentrale føringer arbeides det med å klargjøre rusmiddelbrukens plass i et aktivt folkehelsearbeid. Det arbeides med lokale tilpasninger og forankringer, både som mer frittstående prosjekter, men også som en naturlig og integrert del av annet rus- og folkehelsearbeid i regionen. I samarbeid med andre aktører søker vi å konkretisere og operasjonalisere folkehelseperspektivet i rusfeltet på en slik måte at aktørene alene, eller med vår fagstøtte, kan integrere både rusforståelse og rusforebygging i sine satsninger for en bedre folkehelse. Vi ønsker å legge særlig vekt på brukermedvirkning fra lokalbefolkningen, eller empowerment-tankegangen. Vi arbeider med egne prosjekter, men er også åpne for foredrag, opplæring og støtte på forespørsel. 31

32 Kontaktinformasjon: Kompetansesenter rus - region sør Postboks 1 Sentrum, 3701 Skien Telefon e-post: Svanemerket trykksak Design og trykk: Wera AS

KURS- OG PROSJEKTKATALOG

KURS- OG PROSJEKTKATALOG KURS- OG PROSJEKTKATALOG 2015 INNHOLD Om kompetansesenteret...4 Kurs og seminarer Barnet og Rusen 2015...7 Mer jentesnakk! Om jentegrupper som. forebyggende metode... 9 Motiverende intervju og Kognitiv

Detaljer

Kurs - og prosjektkatalog 2015. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter

Kurs - og prosjektkatalog 2015. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter Kurs - og prosjektkatalog 2015 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter KURS - OG PROSJEKTKATALOG 2015 KORUS VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER KOMPETANSESENTER RUS REGION VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER

Detaljer

Kurs - og prosjektkatalog 2014. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter

Kurs - og prosjektkatalog 2014. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter Kurs - og prosjektkatalog 2014 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter 1 Kurs - og prosjektkatalog 2014 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter KOMPETANSESENTER RUS REGION VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER

Detaljer

Kurskatalog 2014. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kompetansesenter Rus - region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene

Kurskatalog 2014. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kompetansesenter Rus - region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Kompetansesenter Rus - region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Kurskatalog 2014 Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet www.bergensklinikkene.no 1 Stiftelsen Bergensklinikkene utgir

Detaljer

TIDLIG INTERVENSJON Psykisk helse rus vold

TIDLIG INTERVENSJON Psykisk helse rus vold TIDLIG INTERVENSJON Psykisk helse rus vold INTRODUKSJON I BRUK AV KARTLEGGINGSVERKTØY OG SAMTALE- METODIKK I MØTE MED GRAVIDE OG SMÅBARNSFORELDRE Versjon 26. august 2011 MANUAL for regionale team og kursholdere

Detaljer

KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2012. www.bergensklinikkene.

KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2012. www.bergensklinikkene. KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet Kurskatalog 2012 www.bergensklinikkene.no 1 Forord Stiftelsen Bergensklinikkene utgir for 18. år på rad

Detaljer

KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2013. www.bergensklinikkene.

KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2013. www.bergensklinikkene. KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet Kurskatalog 2013 www.bergensklinikkene.no 1 Stiftelsen Bergensklinikkene utgir for 19. år på rad en egen katalog

Detaljer

Kurskatalog 2011. Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. www.bergensklinikkene.no

Kurskatalog 2011. Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. www.bergensklinikkene.no Stiftelsen Bergensklinikkene Kurskatalog 2011 Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet februar Motiverende samtale, Trinn I Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid mars Mentaliseringsbasert

Detaljer

i kartleggingsverktøy og samtalemetodikk, rettet mot gravide og småbarnsforeldre MAN UAL FOR R EGIONALE TEAM OG KU RSHOLDE R E

i kartleggingsverktøy og samtalemetodikk, rettet mot gravide og småbarnsforeldre MAN UAL FOR R EGIONALE TEAM OG KU RSHOLDE R E O P P L Æ R I N G S P R O G R A M M E T i kartleggingsverktøy og samtalemetodikk, rettet mot gravide og småbarnsforeldre MAN UAL FOR R EGIONALE TEAM OG KU RSHOLDE R E FORELØPIG UTKAST 29. oktober 2010

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal Kommune 2014-2018

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal Kommune 2014-2018 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal kommune 2014-2018 Innholdsfortegnelse: 1 Hvorfor en rusmiddelpolitisk handlingsplan? s. 3 1.1 Innledning s. 3 1.2 Arbeidet med planen s. 3 2 Rusmiddelsituasjonen

Detaljer

Grip tidlig inn. om tidlig intervensjon på rusfeltet. nr 2 2009. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus

Grip tidlig inn. om tidlig intervensjon på rusfeltet. nr 2 2009. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus nr 2 2009 Grip tidlig inn om tidlig intervensjon på rusfeltet Kompetansesentervirksomheten utføres på oppdrag fra Helsedirektoratet 2 Grip tidlig inn innhold

Detaljer

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 Visjon for det ruspolitiske arbeidet i Lardal; Levende samarbeid i samhold mot rus Innledning Regjeringens overordnede mål på det ruspolitiske området

Detaljer

Tidlig Intervensjon. Slik kan det gjøres!

Tidlig Intervensjon. Slik kan det gjøres! Tidlig Intervensjon Slik kan det gjøres! Eksempelsamling fra erfaringskonferanse 22.-23. november 2011 1 Innhold Introduksjon...3 Foreldreveiledning, Iveland...4 Jeg ser deg! Kragerø...5 Ut av tåka. Kristiansand...6

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 INNHOLD Sammendrag av Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 4 DEL 1: Bakgrunn og begrunnelse Kap. 1. Bakgrunn for arbeidet

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hol kommune 2012-2016

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hol kommune 2012-2016 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hol kommune 2012-2016 Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 26. april 2012 sak nr. 21/12 2 Innholdsfortegnelse: 1 Hvorfor en rusmiddelpolitisk handlingsplan? side 3 1.1

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Forebygging og brukerbehandling

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Forebygging og brukerbehandling 2011-2016 Rusmiddelpolitisk handlingsplan Forebygging og brukerbehandling Innholdsfortegnelse Side 1. Sammendrag 3 2. Politiske føringer 3 2.1 Arbeidet med planen 4 2.2 Kommunalt ansvar 4 3. Rusmiddelpolitiske

Detaljer

Saksframlegg. Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Søgne kommune - kapittel 2, 3 og 4

Saksframlegg. Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Søgne kommune - kapittel 2, 3 og 4 Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2011/3178-16722/2013 Saksbehandler: Gustav Skretting Dato: 14.05.2013 Saksframlegg Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Søgne kommune - kapittel 2, 3 og 4 Utv.saksnr

Detaljer

KOMPETANSEKARTLEGGING 2013

KOMPETANSEKARTLEGGING 2013 KOMPETANSEKARTLEGGING 2013 Av: Asle Bentsen, KoRus-Sør, Borgestadklinikken Oppdrag og hovedoppgaver Kompetansesenter rus region sør (KoRus - Sør) er ett av syv nasjonale kompetansesentra på rusfeltet,

Detaljer

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Skrevet av Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for å bli forsøkskommune...2 1.2 Organisering av prosjektarbeidet...2

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Løten kommune RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Vedtatt i Løten kommunestyre den 31.08.2011, K-sak 41/11 INNHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1 INNLEDNING 2 1.1 Planprosessen 2 1.2 Lovgivning på området 3

Detaljer

Plan for Rus og Psykisk helsearbeid

Plan for Rus og Psykisk helsearbeid Plan for Rus og Psykisk helsearbeid 2014-2018 Forord Fremtidens helsetjeneste står ovenfor store endringer. Helsetjenesten utfordres i forhold til kapasitet, tilgang til ressurser og økende forventninger

Detaljer

Tverretatlige ressursgrupper suksessfaktor i et tidlig intervensjonsprosjekt 113

Tverretatlige ressursgrupper suksessfaktor i et tidlig intervensjonsprosjekt 113 Tverretatlige ressursgrupper suksessfaktor i et tidlig intervensjonsprosjekt 113 Rusfag nr. 1 2011 Av: Titti Huseby, KoRus Sør Hvordan bidra til at det kommunale hjelpeapparatet står bedre rustet til å

Detaljer

Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler. - ressurshefte for kommunene

Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler. - ressurshefte for kommunene Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler - ressurshefte for kommunene KoRus Sør er ett av syv kompetansesentre på rusfeltet som arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Kommunedelplan 2011 2022 med handlingsdel 2011-2014. Vedtatt av Sørum kommunestyre dd. måned åååå i sak nr.../.

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Kommunedelplan 2011 2022 med handlingsdel 2011-2014. Vedtatt av Sørum kommunestyre dd. måned åååå i sak nr.../. Rusmiddelpolitisk handlingsplan Kommunedelplan 2011 2022 med handlingsdel 2011-2014 Vedtatt av Sørum kommunestyre dd. måned åååå i sak nr.../. 1 Vedtaks og endringsprotokoll: Sørum kommunestyre 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Arendal kommune 2009-2012

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Arendal kommune 2009-2012 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Arendal kommune 2009-2012 Ad-Hoc utvalget for Rusplan Arendal 27. Oktober 2009 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning side 1.1 Hvorfor en handlingsplan 4 1.2 Kommunens arbeid

Detaljer

Barndommen kommer ikke i reprise

Barndommen kommer ikke i reprise Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle

Detaljer

Virksomhetsrapport 2008 Kompetansesenter rus - region vest Bergen

Virksomhetsrapport 2008 Kompetansesenter rus - region vest Bergen STIFTELSEN BERGENSKLINIKKENE RAPPORT2009 Virksomhetsrapport 2008 Kompetansesenter rus - region vest Bergen Innhold Strategiske mål og kompetanesentrenes innsatsområder > 2 Kompetansesenter Rus Region Vest

Detaljer

Rusmiddel politisk handlings plan. Birkenes kommune 2013-2017. Forslag fra arbeidsgruppa

Rusmiddel politisk handlings plan. Birkenes kommune 2013-2017. Forslag fra arbeidsgruppa Rusmiddel politisk handlings plan Birkenes kommune 2013-2017 Forslag fra arbeidsgruppa Innhold 1 SAMMENDRAG 4 2 INNLEDNING 5 2.1 MANDAT 5 2.2 ARBEIDSGRUPPAS SAMMENSETNING OG ARBEIDSFORM 5 2.3 UTFORDRINGSBILDET

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden SPOR 11 07 Informasjonsavis fra Nordnorsk Kompetansesenter Rus 10. årgang 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri 4 Ny kunnskap om ruspasienter 16 LARiNord omorganiseres 18 Unge & Rus i vinden Leder:

Detaljer