Please remember to bring warm clothes and rain coats for the field trip and boat trip in Koli, maybe it will be needed

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Please remember to bring warm clothes and rain coats for the field trip and boat trip in Koli, maybe it will be needed"

Transkript

1 Styremøte SamNordisk Skogforskning (SNS) Dato: Tuesday 24 May - meeting at European Forest Institute (EFI), excursion and presentations Onsdag 25. mai 2005 kl 08:00- ca 16:00 SNS styremøte Sokos Hotel Kimmel, Itäranta 1, JOENSUU, tel (0) , fax +358 (0) , Sted: Joensuu, Finland 24 May Meeting at EFI, Torikatu 34, Joensuu - cooperation EFI-SNS regarding EUs 7. framework programme - forest R&D cooperation SNS NW-Russia - vision paper of European National Forest Research Institutes Lunch in Joensuu, Sokos Hotel Kimmel (check in at the hotel) Bus travel from Joensuu to Koli National Park (bus departure from Sokos Hotel Kimmel) 1) Metlas activities in Koli (excursion), Mr. Lasse Lovén, Metla Excursion in the Koli National Park :00 Boat trip in the Lake of Saima + dinner Bus travel to Joensuu, Sokos Hotel Kimmel 1) Please remember to bring warm clothes and rain coats for the field trip and boat trip in Koli, maybe it will be needed 25. mai - SNS styremøte Kaffepauser og lunsj inngår i programmet Sak 01/2005 Godkjenning av saklisten Sak 02/2005 Protokoll fra styremøte november 2004 i Umeå Sak 03/2005 Referater/orienteringer 03.1 Årsberetning SNS Bevilgninger vedtatt styreleder/sekretariat 03.3 Økonomisk status for Søknadsinformasjon for Informasjon fra Nordisk Ministerråd 03.6 Informasjon fra Nordisk kontaktorgan for jordbruksforskning 03.7 Evt. andre referater/orienteringer Sak 04/2005 Rapporteringer 04.1 Nettverksprosjekter 04.2 Forskningsprosjekter Sak 05/2005 Prosjektevaluering 1

2 05.1 Valg av prosjekt for evaluering i 2006 Sak 06/2005 EU-samarbeidet (inkl evt. oppfølging av møtet på EFI 24. mai) Sak 07/2005 Samarbeid med nordvest-russland og de baltiske land (inkl. evt. oppfølging av møtet på EFI 24. mai) Sak 08/2005 Scandinavian Journal of Forest Research Sak 09/2005 Evt. nytt tidsskrift innenfor temaet Wood Material Science and Engineering Sak 10/2005 Forskerkurs og undervisningssamarbeid innen skogsektoren samarbeid med NOVA og NordForsk Sak11/2005 Nordic Centre of Excellence utkast til policydokument innenfor Wood Material Science and Engineering Sak 12/2005 Verdikjeder i skogsektoren - Nordisk ministerkonference om skovenes fremtid august 2005 Sak 13/2005 Andre saker 13.1 Samarbeid Miljøstrategier i jord- och skogsbruk (MJS) SNS 13.2 Dokumentarfilm om tredyrking på Island 13.3 Flytting av SNS-sekretariatet Sak 14/2005 Nytt fra skogbruket og skogforskningen i de nordiske land Sak 15/2005 Eventuelt Sak 16/2005 Neste møte/møteplan 2

3 25. mai 2005 Sak 01/2005 Godkjenning av saklisten Saklisten godkjennes (evt. med følgende endringer/tillegg). Sak 02/2005 Protokoll fra styremøte november 2004 Forslag til protokoll er vedlagt (vedlegg 2-1). Sekretæren beklager at protokollen ikke er utsendt tidligere. Protokollen godkjennes (evt. med følgende endringer): Sak 03/2005 Referater/orienteringer 03.1 Årsrapport SNS 2004 Årsrapport 2004 for SNS ble til fristen 15. februar sendt til Nordisk Ministerråd (NMR), vedlegg Årsrapporten med regnskap ble sammen med budsjettet gjennomgått på møte 21. februar i Nordisk Ministerråds sekretariat hvor SNS var representert ved Johannes Kolltveit og Olav Gislerud. Rapporten ble godkjent av NEJS på møte 3. mars Etter at årsrapporten ble skrevet er det framkommet oppdaterte tall for impact factor for Scandinavian Journal of Forest Research på 0,735 som er noe lavere enn det som er rapportert. Årsrapporten for 2004 tas til orientering Bevilgninger vedtatt av styreleder/sekretariat SNS-prosjektet om Verdikjeder i nordisk skogbruk NOK Støtte til gjesteforelesere til AFFORNORD. Landscape & Rural Development. June 18th 22nd, 2005, Reykholt, Iceland NOK SNS 88 Genetisk variation och mätteknik för virkesegenskaper, supplerende bevilgning til innkjøp av dataprogram NOK Saken tas til etterretning Økonomisk status for Budsjett 2005 I avtalen mellom NMR og SNS er bidraget fra NMR for kontraktsperioden angitt til DKK per år (med bevilgningsforhold for 2005 og 2006). For 2005 er det vedtatte bidraget DKK Budsjettet for 2005 og budsjettoversikt fra SNS til Nordisk Ministerråd foreligger som saksvedlegg (vedlegg og 3.3-2). 80 % av bevilgningen for 2005 er innkalt fra NMR i samsvar med programkontrakten. Beløpet innsettes på rentebærende konto. Økonomistatus per 1. mai 2005 er vedlagt (vedlegg 3.3-3). Denne status viser at SNS per denne dato hadde en avsetning (udisponerte midler) på ca NOK For de fleste SNS-prosjekter/nettverksaktiviteter, som er bevilget SNS-midler, vil overføringen av midler bli utført innen utgangen av mai

4 Budsjett 2006 Det henvises til vedlegg som er budsjettoversikten fra SNS til NMR per 21. februar Av denne framgår at forutsatt en disponibel SNS-ramme på NOK i 2006 ligger det an til at SNS kan bevilge NOK 1,7 millioner til nye prosjekter/aktiviteter. I budsjettoversikten fra SNS-sekretariatet er dette fordelt som følger: Nye nettverksaktiviteter Nye prosjekter Nytt CAR SNS-sekretariatet er foreløpig ikke helt klar over hva bevilgningen fra NMR vil bli for 2006 i DKK, men regner med at dette vil bli formidlet senest på SNS-møtet. Koordinasjonsgruppen for Fiskeri, Jord og Skovbrug og Levnedsmidler vedtok på møte 5. april 2005 budsjettet for sektoren, men i referatet framgår ikke budsjettallene. Ut fra referatet fra møtet i NEJS 3. mars 2005 har SNS-sekretariatet den forståelse at det fra alle ministerråds budsjetter skal nedskjæres 3,2 % og at disse midlene vil inngå i en omprioriteringspulje som ministerrådene kan søke om midler fra. Med noen unntak er denne nedskjæring vedtatt, og det synes som SNS også omfattes av dette. NMR arbeider med å fastlegge innholdet av et Russlandsprogram. I starten var det lagt opp til et prosjektbasert program, men det ligger an til å bli endret til et mobilitets-, nettverksorientert og utvekslings/stipendbaserte program. SNS har på anmodning fra NMR gitt et innspill hvor SNS tilbyr seg å bidra til styrket samarbeid mellom Norden og Nordvest-Russland innenfor skogsektoren. Det er foreløpig usikkert om Russlandsprogrammet vil få noen konsekvenser for SNS-budsjettet i Søknadsinformasjon for 2006 Med basis i den økonomiinformasjon som var tilgjengelig i mars 2005 har SNS-sekretariatet lagt ut informasjon angående søknader på 2006-budsjettet. Der finnes også linker til søknadsskjemaer. Det er en felles søknadsfrist 1. september 2005 for forskningsprosjekt, nettverks- og CAR-søknader. Av utlysningsinformasjonen framgår at under forutsetning av at Nordisk Ministerråd bevilger samme beløp til SNS i 2006 som i 2005 (DKK ), vil ca 1,7 millioner NOK bli disponibelt til nye prosjekter/aktiviteter i Søknadenes kvalitet, relevans og nordiske nytte vil være avgjørende for bevilgningene/bevilgningsfordelingene. SNS-sekretariatet budsjetterer foreløpig med følgende omtrentlige fordeling (i mill. kroner): CAR 0,5 Forsknings-/forprosjekter 0,4 Nettverksaktiviteter 0,8 SNS minnet også om at søknadsfrist for søknader til NordForsk og NOVA er 2. mai SNS-sekretariatet har også utsendt søknadsinformasjon per brev til ca 50 adressater. 4

5 Saken tas til orientering Informasjon fra Nordisk Ministerråd Fra Nordisk Ministerråd vedlegges til orientering kopier av godkjent referat fra NEJS-møtet 3. mars 2005 (vedlegg 3.4-1) og fra møtet i KG-FJSL 5. april 2005 (vedlegg 3.4-2). Noen hovedpunkter i referatene med relasjon til skog er: Organisering av MR-FJSL, forbedring av strukturen. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal revidere organisasjonen under MR-FJSL. Forslaget skal forelegges ministrene på sommermøtet i juni Samarbeidsministrene har godkjent retningslinjene for samarbeidet med Baltikum og Nordvest-Russland. Det baltiske samarbeidet bygger på likeverdighet og samarbeidsområdene er ansvarlige for samarbeidet. Det vil være en 3-års overgangsperiode med hensyntagen til balternes økonomiske evne. På grunnlag av møte i NB8 CSO Forestry 17. februar 2005 i St. Petersburg er følgende temaer prioritert: FoU, bioenergi, Natura 2000 (SFM), genetiske ressurser og biodiversitet. På Ministermøtet i juni 2005 vil det overordnede tema være Globalisering og innovasjon. Følgende emner er vedtatt: o Landdistriktsutvikling o Globalisering av fiskerinæringen o Handlingsplan for kost og mosjon o International Conference on Sustainable Fisheries o Felles nordisk veterinært beredskapssamarbeid o Ny nordisk mat o Den organisatoriske struktur under MR-FJSL Skogkonferansen august i Nødebo, skal være en lokal vinkel på skoven, men fra mange forskjellige sider. Innleggsholderne skal ha lokal forankring og det skal dessuten være en utstilling med samme tema. Konferansen vil foregå på skandinavisk og formannskapet vil sørge for tolkingsmuligheter. Det er maksimalt plass til deltakere. Supplerende informasjon fra Nordisk Ministerråd ventes gitt på møtet av Lise Lykke Steffensen. Saken tas til orientering Informasjon fra Nordisk kontaktorgan for jordbruksforskning Saken tas til orientering. NKJs sommermøte 2005 finner sted på Island, juni. En av sakene på dagsorden er Veien videre for NKJ, det er invitert til en brainstorming om aktuelle temaer for NKJ å prioritere i tiden framover. Møtet vil også være det første bekjentskap med NKJ for mange av møtedeltakerne, det er et innslag av nye representanter denne våren. 5

6 03.6 Evt. andre referater/orienteringer Sak 04/2005 Rapporteringer 04.1 Nettverksprosjekter Nettverksaktiviteter: Rapport og økonomisk rapport Fra samtlige nettverksaktiviteter, som er avsluttet, er det innkalt rapporter. Kopi av mottatte rapporter foreligger som saksvedlegg (vedlegg 04.1) N Mötet av Nordiska/Baltiska Samarbetsgruppen för Skogspatologi (Dr. Risto Jalkanen) Aktiviteten ble ikke gjennomført i samsvar med planen, sekretæren har godkjent at midlene er overført gjennomføring av planlagt aktivitet i N N Produksjonsforskermøte (Bernt-Håvard Øyen) Midlene overført til 2005, prosjektslutt utsatt til juni Saken tas foreløpig til orientering. Scandinavian Society of Forest Economics conference 2004 Scandinavian Society of Forest Economics conference 2004 (Heikki Pajuoja) Aktiviteten er gjennomført i samsvar med planen i søknaden. N Forum of Communicators at Nordic Forest Research Institutes (Ellen Juel Nielsen) Aktiviteten er gjennomført i samsvar med planen i søknaden. Sekretæren har godkjent at ikke benyttede midler i 2004 overføres til nettverksgruppen for bruk i Rapporten godkjennes N N Nordiskt forskarmöte om internationella skogliga konventioner och miljöavtal (Dosent Anders Roos) Rapportering ikke mottatt Vedtak: Møte i gruppe for nordiske forskere innen skogtaksering og skogbruksplanlegging (Avdelingsdirektør Kåre Hobbelstad) 6

7 Aktiviteten er gjennomført i samsvar med planen i søknaden. N NSR Forskerkonferanse 2004 (Professor Esko Mikkonen/Øystein Dale) Aktiviteten er gjennomført i samsvar med planen i søknaden. N Nordic Network on Forest Regeneration (Professor Taneli Kolström) Aktiviteten er gjennomført i samsvar med planen i søknaden. N Nordisk samarbeidsgruppe for forvaltning af trærs genresurser (Thröstur Eysteinsson) Aktiviteten er gjennomført i samsvar med planen i søknaden. N Natural Disturbance Dynamics Analysis for Forest Ecosystem Management (Kalev Jõgiste) Aktiviteten er gjennomført i samsvar med planen i søknaden. N Nordic Network on Gender Research in Forestry (Førsteamanuensis Ann Merete Furuberg Gjedtjernet) Rapportering ikke mottatt enda. Vedtak: 04.2 Forskningsprosjekter Fra forskningsprosjekter er det mottatt framdriftsrapporter/årsrapporter (vedlegg 04.2) SNS-86 Nordic IUFRO thinning experiments in Norway spruce (J.P. Skovsgaard) 7

8 SNS-87 The potential of Larch wood for exterior use (Andreas Bergstedt, KVL) SNS-88 Structural timber quality in Norway spruce: Genetic variation and rapid measurement technique (Björn Hannrup) SNS-89 SNS-90 Forprosjekt: Familieskogbrukets framtidige utfordringer og behov (Forsker Birger Vennesland) Sekretæren har godkjent at prosjektsluttdatoen forlenges til juni Risikostyring i skogbruket - en forstudie (Forskningsleder Ståle Størdal) SNS-91 Forprosjekt: Wood hemicellluloses for surface modification of fibers, paper and boards (Maija Tenkanen) Har kun mottatt økonomisk rapport - purret Vedtak: SNS-92 Identifisering av ektomykorrhizasopp i Nordiske skoger (Postdoktorstipendiat Trude Vrålstad) SNS-93 Plant protection by beneficial soil organisms (Jonas Gudmundur Halldorsson) Rapport ikke mottatt. Vedtak: SNS-94 Estimering af kulstoflagring i skovens biomasse i de nordiske og baltiske lande fælles metoder, metodebeskrivelse samt redskaber til bestemmelse af sammenlignelige biomasse ekspansionsfunktioner (BEF) (Seniorforsker Karin Hansen) 8

9 SNS-95 Fortsatt utveckling av den nordiska databasen med skogliga långsiktiga fältförsök (NOLTFOX) (Fredrika von Sydow) Sak 05/2005 Prosjektevaluering 05.1 Valg av prosjekt for evaluering i 2006 I kontrakten med Nordisk Ministerråd framgår det at SNS årlig skal gjennomføre en evaluering av 1-2 forskningsprosjekt. Formålet er bl.a. å gi SNS informasjon om forskningens kvalitet og hvor godt prosjektet fungerer. Prosjekt som evalueres bør være minst halvveis i sin prosjektperiode. Ut fra disse forutsetningene kan et av følgende SNS-prosjekter ligge an til å bli evaluert i 2006: SNS-97 Wood hemicelluloses for surface modification of fibrils, fibers and boards ( ). Prosjektleder: Maija Tenkanen SNS-96 Skörd av bioenergi i unga skoger ( ). Prosjektleder: Tomas Nordfjell SNS-95 NOLTFOX - nordisk databas med skogliga långsiktiga fältförsök ( ). Prosjektleder: Fredrika von Sydow SNS-94 Estimation of carbon storage in forest biomass in the Nordic and Baltic countries - common methods, protocol and tools for obtaining comparable biomass expansion functions ( ). Prosjektledere: Inge Stupak Møller & Karsten Raulund Rasmussen. SNS-92 Identifisering av ektomykorrhizasopp i nordiske skoger (2004, 2005 og 2006). Prosjektleder: Trude Vrålstad Vedtak: 05.2 Prosjekt for evaluering i 2005 I 2. halvår 2005 vil prosjekt SNS-86 Nordisk IUFRO tynningseksperiment på nordisk gran ( ) bli evaluert. Evalueringsrapporten vil foreligge til SNSs høstmøte Evalueringen vil bli utført av professor Jari Hynynen, Metla. Saken tas til orientering. 9

10 Sak 06/2005 EU-samarbeidet (inkl evt. oppfølging av møtet på EFI 24. mai) Sak 07/2005 Samarbeid med Nordvest-Russland og de baltiske land (inkl. evt. oppfølging av møtet på EFI 24. mai) Sak 08/2005 Scandinavian Journal of Forest Research Det ble holdt redaksjonsrådsmøte i tidsskriftet 20. april2005; SNS var representert ved og Olav Gislerud (Liisa Saarenmaa hadde ikke anledning til å delta). Kopi av referate fra styremøtet er vedlagt (8-1) sammen med årsrapport fra redaktøren og fra Taylor & Francis. Tidsskriftet utkom med 6 nr (inkludert 2 supplementnr: forest science/policy interface og forestry/economic development). Tidsskrift nr 6 var viet laserscanning. 77 manuskripter ble mottatt, 73 % av de mottatte manuskript var fra nordiske land. I middel tok det i dager fra et manuskript ble mottatt til det ble akseptert. Den siste registrerte impact factor er 0,735 (i 2003), dette er en liten reduksjon fra 0,835 foregående år. ScJFR har som mål å oppnå samme impact factor som Canadian Journal of Forest Research, hvor impact factor var ca.1,365 i Tidsskriftets grafiske profil har blitt forbedret i Tidsskriftets inntekter i 2004 var NOK , hvorav NOK var abonnementsinntekter og NOK var knyttet til page charge. Utbetalt royalty til SNS utgjorde NOK Tidsskriftet hadde 171 betalende abonnenter og 101 gratisabonnenter. Listen over gratisabonnenter ble gjennomgått og vesentlig redusert. Tidsskriftets artikler er elektronisk tilgjengelige, denne tilgjengeligheten er forbedret og denne formen for lesing/kopiering øker i omfang. Seksjonen News & Views inngår i tidsskriftet. Sekretæren og redaktøren kan om ønskelig gi en supplerende informasjon fra styremøtet i ScJFR. Saken tas til orientering. Sak 09/2005 Evt. nytt tidsskrift innenfor temaet Wood Material Science and Engineering Det vises til sak 23/2004 hvor det ble vedtatt å be Network on Wood Science and Engineering lage en utredning/beslutningsgrunnlag angående mulig etablering av et nytt vitenskapelig tidsskrift innen fagområdet Wood Material Science and Engineering. Utredningen foreligger som saksvedlegg 9-1. Økonomispørsmål er imidlertid omtrent ikke dekket i utredningen idet nettverksgruppen i tilstrekkelig grad ikke anså seg kvalifisert til å behandle dette på en forsvarlig måte. Et utkast av utredningen ble gjennomgått på styremøtet i ScJFR 20. april Det ble der lagt til grunn at Taylor & Francis ville supplere utredningen med vurderinger/utredninger angående bl.a. økonomi og forslag angående eierskap til tidsskriftet og at disse ville foreligge til SNS-møtet. I utgangspunktet ser en trolig for seg omtrent tilsvarende avtaleopplegg mellom forlaget og SNS som de som gjelder for ScJFR. 10

11 Det økonomiske ansvaret vil tilligge Taylor and Francis, men SNS og nettverksgruppen Wood Material Science and Engineering vil være vesentlige partnere for å bidra med artikler og fremme kvaliteten på tidsskriftet. Det vil trolig kunne være mulig å kunne komme i gang med tidsskriftet allerede fra og med På SNS- møtet er det lagt opp til at Håkan Pårup vil representere Taylor & Francis idet Anne Bindslev er forhindret fra å delta. Sak 10/2005 Forskerkurs og undervisningssamarbeid innen skogsektoren samarbeid med NOVA og NordForsk Det vises bl.a. sak 22/2004. SNS ved styreleder og sekretær deltok 18. februar 2005 på møte med NOVA for informasjonsutveksling og styrking av samarbeidet. Kopi av referat fra møtet er vedlagt (10-1). Det ble bl. a. vedtatt å arrangere et felles seminar høsten 2005 med formål ytterligere informasjonsutveksling og planlegging av konkrete felles aktiviteter. Fra NOVA foreligger et oppdatert utkast til plan for dette arrangementet og andre felles aktiviteter i (saksvedlegg10-2) og som grunnlag for drøftingen på SNS-møtet. Paul Jensén og Vilis Brukas fra NOVA er invitert til, og vil delta på SNS-møtet. Sak11/2005 Nordic Centre of Excellence utkast til policydokument innenfor Wood Material Science and Engineering På siste SNS styremøte var Nordic Centers of Excellence tema, men presentasjonen/drøftingen ble utsatt på grunn av René Belsø fra NMR-sekretariatet ble forhindret fra å delta. SNS har imidlertid arbeidet videre med saken og fått noe mer informasjon. I tilknytning til CAR-gjennomgangen på møte med skogforskningsinstitiuttene i de nordiske land i januar 2005 deltok René Belsø og informerte om status/muligheter for NCoE. En oppsummering fra Belsø av 3. februar 2005 er vedlagt til informasjon ( vedlegg 11-1). Vedlegget 11-2 gir en kortfattet oversikt over NordForsk og vedlegg 11-3 er et dokument fra 2001 som beskriver NCoe-progammet Det er ønske i NMR-sekretariatet at SNS må arbeide for å få fram en NCoE-søknad innenfor et aktuelt/relevant fagområde. I denne mailen foreslås et opplegg til prosess. Fra Nordisk Ministerråds sekretariat foreslår en at første fase beatår i at SNS utformer et policy-dokument på 3 5 sider om: 1. Skovforskningen strategiske relevans for norden, 2. Historikken bag nordisk samarbejde på området skovforskning frem til CARkonceptets operationalisering, 3. Styrkepunkterne i nordisk skovforskning, herunder på hvilke områder NCoE / CAR synes særlig relevant, 4. Tænkelige og aktuelle organisationsmodeller for NCoE / CAR, 5. Tænkelige finansieringsformer for et fremtidigt NCoE / CAR, 11

12 6. Tænkelige processer som leder frem til endeligt valg af NCoE / CAR. Når dette er gjort, synes behovet derefter at være at utforme en forskningsprogram-tekst på bakgrunn av ovenstående punkt 3 (Styrkepunkterne) og i tråd med forskningsrådnes kultur for disse. Det foreslås at SNS først avklarer, hvilket NCoE man vil gå videre med. Deretter må det skrives et policypapir med gode argumenter og en solid ansøkning. Tidsmessig bør SNS ha klart policydokumentet den 26. mai til behandling på NEJS-møtet juni 2005 og innen sommerferien går det til NordForsk. Fagområdet Wood Material Science vil være et velegnet område og kanskje det mest aktuelle området for en NCoE-søknad fra skogsektoren. Det vil bli trolig bli nødvendig med noen presiseringer/avgrensninger i søknaden i forhold til det brede fagområdet. Noen av de forhold som taler for dette fagområdet er: - Fagområdet inneholder både mer grunnleggende forsking og anvendt FoU med sterk næringstilknytning - Fagområdet/bruk av tre er svært viktig for skogsektoren og skogsektorens framtidige økonomi - Fagområdet er så stort at det ikke burde være problemer med et relativt stort NCoE (støtteandel 30%), kfr treforskningsrapporten som ble sammenstilt av SNS og anbefalingene der) - SNS har nylig gitt støtte til en nettverksgruppe som vil kunne bli sentral i den faglige søknadsutviklingen -Det finnes et svensk-finsk Wood Material Science program - Gjennom ERA-Net (WoodWisdom-Net) er målet å få et felles europeisk program/en utlysning i I et slikt perspektiv vil en NCoE være et godt utgangspunkt for europeisk samarbeid med et betydelig nordisk innslag. Kontaktpersonene i SNS er av den oppfatning at temaet Wood Material Science er egnet tema for et å søke om et NCoE. SNS sekretæren vil til 19. mai utarbeide og per e-post sende et utkast policyydokument. I neste fase vil Network on Wood Science and Engineering spille en sentral rolle i søknadsutformingen. Sak 12/2005 Verdikjeder i skogsektoren - Nordisk ministerkonference om skovenes fremtid august 2005 Det vises til sak 22/2004. Kontaktpersonene bidro med forlag til ressurspersoner/temaer som kunne inngå i utredningsgruppen. På bakgrunn av dette sendte SNS-sekretæren ut 9. februar 2004 mandatet/oppdragsbeskrivelsen til utredningsgruppens medlemmer (vedlegg 12-1). Utredningsgruppens medlemmer har ulike spesialområder og i korthet er disse: Sjur Baardsen (koordinator for utredningsarbeidet), skogøkonomi, treprodukter, skogindustri 12

13 Arto Usenius, the wood conversion chain, treprodukter, bygg Karsten Raulund Rasmussen, vann (skog som drikkevannsleverandør), karbonbinding, biodiversitet Frank Søndergaard Jensen, friluftsliv i skogene, folkesunnhet, verdsetting av dette Lennart Rådstrøm, bioenergi (inkl. logstikk) Angående tidsfrister og budsjett framgikk følgende: Med utgangspunkt i at Ministerrådsmøtet er vedtatt til 29. juni -1. juli 2005 og Skogkonferansen i Danmark er i slutten av august 2005, bør hoveddelen av utredningsarbeidet være avsluttet innen 15. juni En foreløpig rapport bør foreligge til 16. mai 2005 slik at den kan distribueres til SNS-møtet mai, dvs. et utredningsdokument bør foreligge i elektronisk 16. mai i SNS-sekretariatet. SNS stiller NOK til rådighet for utredningsarbeidet, utredningsgruppen avgjør internt hvordan denne bevilgningen fordeles. Sjur Baardsen utarbeidet en mer detaljert prosjektbeskrivelse/arbeidsplan 14. mars som framgår av vedlegg Den forløpige verdikjedeutredning fra arbeidsgruppen, ledet av Sjur Baardsen, vil forligge/bli oversendt 18. mai. Fra Pernille Karlog, Skov- og Naturstyrelsen foreligger supplerende informasjon om ministerkonferansen og utstillingen (vedlegg 12-3). SNS-sekretæren vil sørge for at SNSutredningen så raskt som mulig blir oversendt til Pernille Karlog, Karsten Raae og Lene Pedersen. Sak 13/2005 Andre saker 13.1 Samarbeid Miljøstrategier i jord- och skogsbruk (MJS) SNS Hovedsakelig på grunn av det sekretærsamarbeid Lise Lykke Steffensen har etablert, er det blitt økt kontakt mellom MJS og SNS. Et resultat av dette framgår av den vedlagte, sammenstilte mailveksling og møtereferat (vedlegg13.1-1). SNS vil bli invitert til MSJ sommermøte Blant de saker som MJS prioriterer for 2006 vil være: Stad-land, fortsättning av ett projekt som påbörjats Naturen och människors rehabilitering (Alnarp). Luktproblem inom lantbruket. Energiskogsodling (Salix), dess effekter på landskapsperspektiv, biologisk mångfald, kulturmiljö etc. Skog och biodiversitet (viss koppling till ovan). Turism 13

14 Fra SNS har vi foreløpig meddelt at for SNS er temaene Stad-land (bynært skogbruk), og skog og biodiversitet av interesse, men at vi er i tvil om Salix-dyrking er et prioritert interesseområde for SNS. På mer generell basis har Niels Elers Koch følgende vurderinger/konklusjoner: Jeg mener at MJS med fordel kan bruge SNS og vores netværk til at lave udredninger til politikere - mod betaling fra MJS naturligvis. I dag bruger MJS dem, som de umiddelbart kender - uden nogen udlysning. Tilsvarende mener jeg også, at vi kan have interesse i at give input til hvilke skovspørgsmål, de prioriterer. Og endelig mener jeg, at både MJS og SNS står sig bedre overfor Nordisk Ministerråd ved at koordinere sin virksomhed. Vurderinger/vedtak: 13.2 Dokumentarfilm om tredyrking på Island Fra Ulrika Andersson, 65 Grader Media har SNS-sekretæren fått forespørsel om SNS kan være interessert i å støtte produksjon av en film om Tredyrking på Island (Siggis kamp för träd på Island). Produksjonen er kostnadsvurdert til DKK og det synes som en mangler DK for å finansiere filmen (vedlegg13.2-1). SNS sekretæren har lovet å forelegge henvendelsen for SNS-styret. Etter sekretærens vurdering/erfaring er budsjettet nøkternt og prosjektlederen interessert og kvalifisert. Om SNS skulle si ja til å støtte prosjektet økonomisk, kunne det kanskje også i tillegg være aktuelt å bidra med midler til deltakelse på AFFORNORD-konferansen for få best mulig innblikk i fagområdet skogreising på Island Flytting av SNS-sekretariatet Etter tidligere praksis med rotasjon av SNS-sekretariatet bør det trolig vurderes å flytte SNSsekretariatet ved årsskiftet 2005/2006. Om en følger vanlig rotasjonspraksis vil Finland stå for tur til å overta sekretariatet. Så vidt sekretæren kjenner til har imidlertid ikke Island vært vertsland for SNS-sekretariatet. Sak 14/2005 Nytt fra skogbruket og skogforskningen i de nordiske land På vanlig måte anmodes SNS-delegasjonene om kort å presentere nyheter fra sine respektive land. Kontaktpersonene koordinerer dette. Det har den siste tiden vært noe vanskelig å få nok egnet nyhetsstoff til å fylle sidene i News & Views. SNS-sekretariatet minner derfor om at denne informasjonen bør foreligge i skriftlig form slik at den også kan blir tilgjengelig for N&V. SNS-sekretæren sørger for at mottatt skriftlig informasjon blir videresendt til N&W. SNS-sekretæren har invitert redaktør Mats Hannerz til SNS-møtet for å bedre/forenkle nyhetstilgangen, og ved tidspunktet for utarbeidingen av saksdokumentet ligger det an til at Hannerz har mulighet for å delta på SNSmøtet. 14

15 Saken tas til orientering. Sak 15/2005 Eventuelt Sak 16/2005 Neste møte/møteplan Oversikt over SNS-møtene de siste årene framgår av oversikten nedenfor. Det minnes om forslaget fra Trondur Leivsson om muligheten for å knytte SNS-møtet til andre aktuelle faglige arrangementer/konferanser. Det kan også være aktuelt å vurdere invitasjon av lederne for SNS nettverksgrupper/cars til neste møte. Siste møte med nettverksgruppene var høsten 2002 i Finland. Reykjavik, Island Tusby, Finland København og Fussingø, Danmark Vilnius, Litauen Trondheim, Norge Mariehavn, Åland Færøyene Stockholm, Sverige Egilsstadir og Reykjavik, Island Punkaharju, Finland Hørsholm og Faaborg, Danmark Sagadi, Estland Akershus og Hedmark, Norge Umeå, Sverige I:\Innovasjon\BF\SNS\Styrelsen\Saksdokumenter\Møte \Saksframlegg møte doc 15

Protokoll. (utkast 12. november 2004) Styremøte Radisson SAS Airport Hotel, Akershus, Norge. 27. mai 20043 kl. 10.00-16.30

Protokoll. (utkast 12. november 2004) Styremøte Radisson SAS Airport Hotel, Akershus, Norge. 27. mai 20043 kl. 10.00-16.30 Samnordisk Skogforskning (SNS) SNS møte 1/2004 Protokoll (utkast 12. november 2004) Styremøte Radisson SAS Airport Hotel, Akershus, Norge 27. mai 20043 kl. 10.00-16.30 2 Samnordisk Skogforskning (SNS)

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer

Oxford Research: Se www.oxford.no for mer informasjon om selskapet.

Oxford Research: Se www.oxford.no for mer informasjon om selskapet. MAREANO-programmet Underveisevaluering 2012 Oxford Research er et nordisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske og strategiske aktører

Detaljer

Små ressurser store utfordringer

Små ressurser store utfordringer RAPPORT 2/2008 Små ressurser store utfordringer Evaluering av MABIT-programmet Siri Brorstad Borlaug, Lene Foss og Olav R. Spilling NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Innkalling til styremøte 4-2006 - 7. september 2006 Vi innkaller med dette til styremøte på SIFO Torsdag 7.

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Innkalling. Fullmaktssaker: FS-122/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Valg

Innkalling. Fullmaktssaker: FS-122/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Valg 1 av 160 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 17. oktober 2013 Fellesstyrets medlemmer Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

Prosjektevaluering fra Knutepunkt Hordaland

Prosjektevaluering fra Knutepunkt Hordaland Prosjektevaluering fra Knutepunkt Hordaland 1. juli 2011 1 Innholdsfortegnelse Innledning...3 1. Etablering... 4 1a. Planverk... 4 1b. Prosjektmandat... 5 1c. Effekt- og resultatmål... 5 I. Kartlegging...

Detaljer

Forord. Statskonsult er ansvarlig for faglig innhold, konklusjoner og anbefalinger i rapporten.

Forord. Statskonsult er ansvarlig for faglig innhold, konklusjoner og anbefalinger i rapporten. Forord I tråd med vedtak i Stortinget i 1994 har Sosial- og helsedepartementet i 1998 99 lagt opp til en bred evaluering av erfaringene med lov om medisinsk bruk av bioteknologi. Statskonsult har fått

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 28. mai 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen. Tid:

Detaljer

St.meld. nr. 5 (2002 2003) Nordisk samarbeid

St.meld. nr. 5 (2002 2003) Nordisk samarbeid St.meld. nr. 5 (2002 2003) Innhold 1 Innledning... 5 6.22 Utenrikshandel... 99 6.23 Forsvar... 100 2 Det norske formannskapet i 6.24 Utviklingssamarbeid... 101 2002... 9 6.25 Samiske spørsmål... 103 2.1

Detaljer

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

Evaluering av Kreftforeningens kontorer for klinisk kreftforskning

Evaluering av Kreftforeningens kontorer for klinisk kreftforskning Evaluering av Kreftforeningens kontorer for klinisk kreftforskning Av Mari Torvik Heian, Solveig Flermoen Joar Sannes og Geir Møller Arbeidsrapport nr. 15 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø

Detaljer

til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid

til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid Oslo, 19. desember 2011 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt.

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 19. november 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 17. februar 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03.2014 Tid: 12:00

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03.2014 Tid: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03.2014 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn: Atle Svendal Terje Stalleland Arne Thomassen

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 03.12.2008 kl. 10:00 Møtested: Hotel Augustin, Trondheim Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SAKLISTE Saker til behandling 64/2008 Godkjenning av møtebok

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Retningslinjer for Nordvision

Retningslinjer for Nordvision Retningslinjer for Nordvision INNHOLD 1. Norvisions formål 1.1 Nordvisions visjon og målsettinger 2. NVs organisasjonsstruktur 2.1 Generaldirektørenes møte 2.2 NV-møtet 2.3 Nordvisionssekretariatet 2.4

Detaljer

5 Vurdering av fremtidsutsikter...44 5.1 Virksomhetsplanen for 2015... 45 5.2 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering styrker

5 Vurdering av fremtidsutsikter...44 5.1 Virksomhetsplanen for 2015... 45 5.2 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering styrker Årsrapport 1 Innholdsfortegnelse 1 Styrets beretning 2014... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 7 3 Årets aktiviteter og resultater... 9 3.1 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Oslo, 17. oktober 2008

Deres ref: Vår ref: Oslo, 17. oktober 2008 Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Oslo, 17. oktober 2008 Innkalling til ekstraordinært styremøte 4-2008 - 22. oktober 2008 Vi innkaller til ekstraordinært styremøte

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Ole-Jacob Skodvin. Stipendprogram for NUFU-tilknyttet forskningssamarbeid med utviklingsland. NIFU skriftserie nr. 2/2001

Ole-Jacob Skodvin. Stipendprogram for NUFU-tilknyttet forskningssamarbeid med utviklingsland. NIFU skriftserie nr. 2/2001 Ole-Jacob Skodvin Stipendprogram for NUFU-tilknyttet forskningssamarbeid med utviklingsland En gjennomgang og vurdering NIFU skriftserie nr. 2/2001 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-10/10812 033 57974/10 12.10.2010. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-10/10812 033 57974/10 12.10.2010. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer