Please remember to bring warm clothes and rain coats for the field trip and boat trip in Koli, maybe it will be needed

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Please remember to bring warm clothes and rain coats for the field trip and boat trip in Koli, maybe it will be needed"

Transkript

1 Styremøte SamNordisk Skogforskning (SNS) Dato: Tuesday 24 May - meeting at European Forest Institute (EFI), excursion and presentations Onsdag 25. mai 2005 kl 08:00- ca 16:00 SNS styremøte Sokos Hotel Kimmel, Itäranta 1, JOENSUU, tel (0) , fax +358 (0) , Sted: Joensuu, Finland 24 May Meeting at EFI, Torikatu 34, Joensuu - cooperation EFI-SNS regarding EUs 7. framework programme - forest R&D cooperation SNS NW-Russia - vision paper of European National Forest Research Institutes Lunch in Joensuu, Sokos Hotel Kimmel (check in at the hotel) Bus travel from Joensuu to Koli National Park (bus departure from Sokos Hotel Kimmel) 1) Metlas activities in Koli (excursion), Mr. Lasse Lovén, Metla Excursion in the Koli National Park :00 Boat trip in the Lake of Saima + dinner Bus travel to Joensuu, Sokos Hotel Kimmel 1) Please remember to bring warm clothes and rain coats for the field trip and boat trip in Koli, maybe it will be needed 25. mai - SNS styremøte Kaffepauser og lunsj inngår i programmet Sak 01/2005 Godkjenning av saklisten Sak 02/2005 Protokoll fra styremøte november 2004 i Umeå Sak 03/2005 Referater/orienteringer 03.1 Årsberetning SNS Bevilgninger vedtatt styreleder/sekretariat 03.3 Økonomisk status for Søknadsinformasjon for Informasjon fra Nordisk Ministerråd 03.6 Informasjon fra Nordisk kontaktorgan for jordbruksforskning 03.7 Evt. andre referater/orienteringer Sak 04/2005 Rapporteringer 04.1 Nettverksprosjekter 04.2 Forskningsprosjekter Sak 05/2005 Prosjektevaluering 1

2 05.1 Valg av prosjekt for evaluering i 2006 Sak 06/2005 EU-samarbeidet (inkl evt. oppfølging av møtet på EFI 24. mai) Sak 07/2005 Samarbeid med nordvest-russland og de baltiske land (inkl. evt. oppfølging av møtet på EFI 24. mai) Sak 08/2005 Scandinavian Journal of Forest Research Sak 09/2005 Evt. nytt tidsskrift innenfor temaet Wood Material Science and Engineering Sak 10/2005 Forskerkurs og undervisningssamarbeid innen skogsektoren samarbeid med NOVA og NordForsk Sak11/2005 Nordic Centre of Excellence utkast til policydokument innenfor Wood Material Science and Engineering Sak 12/2005 Verdikjeder i skogsektoren - Nordisk ministerkonference om skovenes fremtid august 2005 Sak 13/2005 Andre saker 13.1 Samarbeid Miljøstrategier i jord- och skogsbruk (MJS) SNS 13.2 Dokumentarfilm om tredyrking på Island 13.3 Flytting av SNS-sekretariatet Sak 14/2005 Nytt fra skogbruket og skogforskningen i de nordiske land Sak 15/2005 Eventuelt Sak 16/2005 Neste møte/møteplan 2

3 25. mai 2005 Sak 01/2005 Godkjenning av saklisten Saklisten godkjennes (evt. med følgende endringer/tillegg). Sak 02/2005 Protokoll fra styremøte november 2004 Forslag til protokoll er vedlagt (vedlegg 2-1). Sekretæren beklager at protokollen ikke er utsendt tidligere. Protokollen godkjennes (evt. med følgende endringer): Sak 03/2005 Referater/orienteringer 03.1 Årsrapport SNS 2004 Årsrapport 2004 for SNS ble til fristen 15. februar sendt til Nordisk Ministerråd (NMR), vedlegg Årsrapporten med regnskap ble sammen med budsjettet gjennomgått på møte 21. februar i Nordisk Ministerråds sekretariat hvor SNS var representert ved Johannes Kolltveit og Olav Gislerud. Rapporten ble godkjent av NEJS på møte 3. mars Etter at årsrapporten ble skrevet er det framkommet oppdaterte tall for impact factor for Scandinavian Journal of Forest Research på 0,735 som er noe lavere enn det som er rapportert. Årsrapporten for 2004 tas til orientering Bevilgninger vedtatt av styreleder/sekretariat SNS-prosjektet om Verdikjeder i nordisk skogbruk NOK Støtte til gjesteforelesere til AFFORNORD. Landscape & Rural Development. June 18th 22nd, 2005, Reykholt, Iceland NOK SNS 88 Genetisk variation och mätteknik för virkesegenskaper, supplerende bevilgning til innkjøp av dataprogram NOK Saken tas til etterretning Økonomisk status for Budsjett 2005 I avtalen mellom NMR og SNS er bidraget fra NMR for kontraktsperioden angitt til DKK per år (med bevilgningsforhold for 2005 og 2006). For 2005 er det vedtatte bidraget DKK Budsjettet for 2005 og budsjettoversikt fra SNS til Nordisk Ministerråd foreligger som saksvedlegg (vedlegg og 3.3-2). 80 % av bevilgningen for 2005 er innkalt fra NMR i samsvar med programkontrakten. Beløpet innsettes på rentebærende konto. Økonomistatus per 1. mai 2005 er vedlagt (vedlegg 3.3-3). Denne status viser at SNS per denne dato hadde en avsetning (udisponerte midler) på ca NOK For de fleste SNS-prosjekter/nettverksaktiviteter, som er bevilget SNS-midler, vil overføringen av midler bli utført innen utgangen av mai

4 Budsjett 2006 Det henvises til vedlegg som er budsjettoversikten fra SNS til NMR per 21. februar Av denne framgår at forutsatt en disponibel SNS-ramme på NOK i 2006 ligger det an til at SNS kan bevilge NOK 1,7 millioner til nye prosjekter/aktiviteter. I budsjettoversikten fra SNS-sekretariatet er dette fordelt som følger: Nye nettverksaktiviteter Nye prosjekter Nytt CAR SNS-sekretariatet er foreløpig ikke helt klar over hva bevilgningen fra NMR vil bli for 2006 i DKK, men regner med at dette vil bli formidlet senest på SNS-møtet. Koordinasjonsgruppen for Fiskeri, Jord og Skovbrug og Levnedsmidler vedtok på møte 5. april 2005 budsjettet for sektoren, men i referatet framgår ikke budsjettallene. Ut fra referatet fra møtet i NEJS 3. mars 2005 har SNS-sekretariatet den forståelse at det fra alle ministerråds budsjetter skal nedskjæres 3,2 % og at disse midlene vil inngå i en omprioriteringspulje som ministerrådene kan søke om midler fra. Med noen unntak er denne nedskjæring vedtatt, og det synes som SNS også omfattes av dette. NMR arbeider med å fastlegge innholdet av et Russlandsprogram. I starten var det lagt opp til et prosjektbasert program, men det ligger an til å bli endret til et mobilitets-, nettverksorientert og utvekslings/stipendbaserte program. SNS har på anmodning fra NMR gitt et innspill hvor SNS tilbyr seg å bidra til styrket samarbeid mellom Norden og Nordvest-Russland innenfor skogsektoren. Det er foreløpig usikkert om Russlandsprogrammet vil få noen konsekvenser for SNS-budsjettet i Søknadsinformasjon for 2006 Med basis i den økonomiinformasjon som var tilgjengelig i mars 2005 har SNS-sekretariatet lagt ut informasjon angående søknader på 2006-budsjettet. Der finnes også linker til søknadsskjemaer. Det er en felles søknadsfrist 1. september 2005 for forskningsprosjekt, nettverks- og CAR-søknader. Av utlysningsinformasjonen framgår at under forutsetning av at Nordisk Ministerråd bevilger samme beløp til SNS i 2006 som i 2005 (DKK ), vil ca 1,7 millioner NOK bli disponibelt til nye prosjekter/aktiviteter i Søknadenes kvalitet, relevans og nordiske nytte vil være avgjørende for bevilgningene/bevilgningsfordelingene. SNS-sekretariatet budsjetterer foreløpig med følgende omtrentlige fordeling (i mill. kroner): CAR 0,5 Forsknings-/forprosjekter 0,4 Nettverksaktiviteter 0,8 SNS minnet også om at søknadsfrist for søknader til NordForsk og NOVA er 2. mai SNS-sekretariatet har også utsendt søknadsinformasjon per brev til ca 50 adressater. 4

5 Saken tas til orientering Informasjon fra Nordisk Ministerråd Fra Nordisk Ministerråd vedlegges til orientering kopier av godkjent referat fra NEJS-møtet 3. mars 2005 (vedlegg 3.4-1) og fra møtet i KG-FJSL 5. april 2005 (vedlegg 3.4-2). Noen hovedpunkter i referatene med relasjon til skog er: Organisering av MR-FJSL, forbedring av strukturen. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal revidere organisasjonen under MR-FJSL. Forslaget skal forelegges ministrene på sommermøtet i juni Samarbeidsministrene har godkjent retningslinjene for samarbeidet med Baltikum og Nordvest-Russland. Det baltiske samarbeidet bygger på likeverdighet og samarbeidsområdene er ansvarlige for samarbeidet. Det vil være en 3-års overgangsperiode med hensyntagen til balternes økonomiske evne. På grunnlag av møte i NB8 CSO Forestry 17. februar 2005 i St. Petersburg er følgende temaer prioritert: FoU, bioenergi, Natura 2000 (SFM), genetiske ressurser og biodiversitet. På Ministermøtet i juni 2005 vil det overordnede tema være Globalisering og innovasjon. Følgende emner er vedtatt: o Landdistriktsutvikling o Globalisering av fiskerinæringen o Handlingsplan for kost og mosjon o International Conference on Sustainable Fisheries o Felles nordisk veterinært beredskapssamarbeid o Ny nordisk mat o Den organisatoriske struktur under MR-FJSL Skogkonferansen august i Nødebo, skal være en lokal vinkel på skoven, men fra mange forskjellige sider. Innleggsholderne skal ha lokal forankring og det skal dessuten være en utstilling med samme tema. Konferansen vil foregå på skandinavisk og formannskapet vil sørge for tolkingsmuligheter. Det er maksimalt plass til deltakere. Supplerende informasjon fra Nordisk Ministerråd ventes gitt på møtet av Lise Lykke Steffensen. Saken tas til orientering Informasjon fra Nordisk kontaktorgan for jordbruksforskning Saken tas til orientering. NKJs sommermøte 2005 finner sted på Island, juni. En av sakene på dagsorden er Veien videre for NKJ, det er invitert til en brainstorming om aktuelle temaer for NKJ å prioritere i tiden framover. Møtet vil også være det første bekjentskap med NKJ for mange av møtedeltakerne, det er et innslag av nye representanter denne våren. 5

6 03.6 Evt. andre referater/orienteringer Sak 04/2005 Rapporteringer 04.1 Nettverksprosjekter Nettverksaktiviteter: Rapport og økonomisk rapport Fra samtlige nettverksaktiviteter, som er avsluttet, er det innkalt rapporter. Kopi av mottatte rapporter foreligger som saksvedlegg (vedlegg 04.1) N Mötet av Nordiska/Baltiska Samarbetsgruppen för Skogspatologi (Dr. Risto Jalkanen) Aktiviteten ble ikke gjennomført i samsvar med planen, sekretæren har godkjent at midlene er overført gjennomføring av planlagt aktivitet i N N Produksjonsforskermøte (Bernt-Håvard Øyen) Midlene overført til 2005, prosjektslutt utsatt til juni Saken tas foreløpig til orientering. Scandinavian Society of Forest Economics conference 2004 Scandinavian Society of Forest Economics conference 2004 (Heikki Pajuoja) Aktiviteten er gjennomført i samsvar med planen i søknaden. N Forum of Communicators at Nordic Forest Research Institutes (Ellen Juel Nielsen) Aktiviteten er gjennomført i samsvar med planen i søknaden. Sekretæren har godkjent at ikke benyttede midler i 2004 overføres til nettverksgruppen for bruk i Rapporten godkjennes N N Nordiskt forskarmöte om internationella skogliga konventioner och miljöavtal (Dosent Anders Roos) Rapportering ikke mottatt Vedtak: Møte i gruppe for nordiske forskere innen skogtaksering og skogbruksplanlegging (Avdelingsdirektør Kåre Hobbelstad) 6

7 Aktiviteten er gjennomført i samsvar med planen i søknaden. N NSR Forskerkonferanse 2004 (Professor Esko Mikkonen/Øystein Dale) Aktiviteten er gjennomført i samsvar med planen i søknaden. N Nordic Network on Forest Regeneration (Professor Taneli Kolström) Aktiviteten er gjennomført i samsvar med planen i søknaden. N Nordisk samarbeidsgruppe for forvaltning af trærs genresurser (Thröstur Eysteinsson) Aktiviteten er gjennomført i samsvar med planen i søknaden. N Natural Disturbance Dynamics Analysis for Forest Ecosystem Management (Kalev Jõgiste) Aktiviteten er gjennomført i samsvar med planen i søknaden. N Nordic Network on Gender Research in Forestry (Førsteamanuensis Ann Merete Furuberg Gjedtjernet) Rapportering ikke mottatt enda. Vedtak: 04.2 Forskningsprosjekter Fra forskningsprosjekter er det mottatt framdriftsrapporter/årsrapporter (vedlegg 04.2) SNS-86 Nordic IUFRO thinning experiments in Norway spruce (J.P. Skovsgaard) 7

8 SNS-87 The potential of Larch wood for exterior use (Andreas Bergstedt, KVL) SNS-88 Structural timber quality in Norway spruce: Genetic variation and rapid measurement technique (Björn Hannrup) SNS-89 SNS-90 Forprosjekt: Familieskogbrukets framtidige utfordringer og behov (Forsker Birger Vennesland) Sekretæren har godkjent at prosjektsluttdatoen forlenges til juni Risikostyring i skogbruket - en forstudie (Forskningsleder Ståle Størdal) SNS-91 Forprosjekt: Wood hemicellluloses for surface modification of fibers, paper and boards (Maija Tenkanen) Har kun mottatt økonomisk rapport - purret Vedtak: SNS-92 Identifisering av ektomykorrhizasopp i Nordiske skoger (Postdoktorstipendiat Trude Vrålstad) SNS-93 Plant protection by beneficial soil organisms (Jonas Gudmundur Halldorsson) Rapport ikke mottatt. Vedtak: SNS-94 Estimering af kulstoflagring i skovens biomasse i de nordiske og baltiske lande fælles metoder, metodebeskrivelse samt redskaber til bestemmelse af sammenlignelige biomasse ekspansionsfunktioner (BEF) (Seniorforsker Karin Hansen) 8

9 SNS-95 Fortsatt utveckling av den nordiska databasen med skogliga långsiktiga fältförsök (NOLTFOX) (Fredrika von Sydow) Sak 05/2005 Prosjektevaluering 05.1 Valg av prosjekt for evaluering i 2006 I kontrakten med Nordisk Ministerråd framgår det at SNS årlig skal gjennomføre en evaluering av 1-2 forskningsprosjekt. Formålet er bl.a. å gi SNS informasjon om forskningens kvalitet og hvor godt prosjektet fungerer. Prosjekt som evalueres bør være minst halvveis i sin prosjektperiode. Ut fra disse forutsetningene kan et av følgende SNS-prosjekter ligge an til å bli evaluert i 2006: SNS-97 Wood hemicelluloses for surface modification of fibrils, fibers and boards ( ). Prosjektleder: Maija Tenkanen SNS-96 Skörd av bioenergi i unga skoger ( ). Prosjektleder: Tomas Nordfjell SNS-95 NOLTFOX - nordisk databas med skogliga långsiktiga fältförsök ( ). Prosjektleder: Fredrika von Sydow SNS-94 Estimation of carbon storage in forest biomass in the Nordic and Baltic countries - common methods, protocol and tools for obtaining comparable biomass expansion functions ( ). Prosjektledere: Inge Stupak Møller & Karsten Raulund Rasmussen. SNS-92 Identifisering av ektomykorrhizasopp i nordiske skoger (2004, 2005 og 2006). Prosjektleder: Trude Vrålstad Vedtak: 05.2 Prosjekt for evaluering i 2005 I 2. halvår 2005 vil prosjekt SNS-86 Nordisk IUFRO tynningseksperiment på nordisk gran ( ) bli evaluert. Evalueringsrapporten vil foreligge til SNSs høstmøte Evalueringen vil bli utført av professor Jari Hynynen, Metla. Saken tas til orientering. 9

10 Sak 06/2005 EU-samarbeidet (inkl evt. oppfølging av møtet på EFI 24. mai) Sak 07/2005 Samarbeid med Nordvest-Russland og de baltiske land (inkl. evt. oppfølging av møtet på EFI 24. mai) Sak 08/2005 Scandinavian Journal of Forest Research Det ble holdt redaksjonsrådsmøte i tidsskriftet 20. april2005; SNS var representert ved og Olav Gislerud (Liisa Saarenmaa hadde ikke anledning til å delta). Kopi av referate fra styremøtet er vedlagt (8-1) sammen med årsrapport fra redaktøren og fra Taylor & Francis. Tidsskriftet utkom med 6 nr (inkludert 2 supplementnr: forest science/policy interface og forestry/economic development). Tidsskrift nr 6 var viet laserscanning. 77 manuskripter ble mottatt, 73 % av de mottatte manuskript var fra nordiske land. I middel tok det i dager fra et manuskript ble mottatt til det ble akseptert. Den siste registrerte impact factor er 0,735 (i 2003), dette er en liten reduksjon fra 0,835 foregående år. ScJFR har som mål å oppnå samme impact factor som Canadian Journal of Forest Research, hvor impact factor var ca.1,365 i Tidsskriftets grafiske profil har blitt forbedret i Tidsskriftets inntekter i 2004 var NOK , hvorav NOK var abonnementsinntekter og NOK var knyttet til page charge. Utbetalt royalty til SNS utgjorde NOK Tidsskriftet hadde 171 betalende abonnenter og 101 gratisabonnenter. Listen over gratisabonnenter ble gjennomgått og vesentlig redusert. Tidsskriftets artikler er elektronisk tilgjengelige, denne tilgjengeligheten er forbedret og denne formen for lesing/kopiering øker i omfang. Seksjonen News & Views inngår i tidsskriftet. Sekretæren og redaktøren kan om ønskelig gi en supplerende informasjon fra styremøtet i ScJFR. Saken tas til orientering. Sak 09/2005 Evt. nytt tidsskrift innenfor temaet Wood Material Science and Engineering Det vises til sak 23/2004 hvor det ble vedtatt å be Network on Wood Science and Engineering lage en utredning/beslutningsgrunnlag angående mulig etablering av et nytt vitenskapelig tidsskrift innen fagområdet Wood Material Science and Engineering. Utredningen foreligger som saksvedlegg 9-1. Økonomispørsmål er imidlertid omtrent ikke dekket i utredningen idet nettverksgruppen i tilstrekkelig grad ikke anså seg kvalifisert til å behandle dette på en forsvarlig måte. Et utkast av utredningen ble gjennomgått på styremøtet i ScJFR 20. april Det ble der lagt til grunn at Taylor & Francis ville supplere utredningen med vurderinger/utredninger angående bl.a. økonomi og forslag angående eierskap til tidsskriftet og at disse ville foreligge til SNS-møtet. I utgangspunktet ser en trolig for seg omtrent tilsvarende avtaleopplegg mellom forlaget og SNS som de som gjelder for ScJFR. 10

11 Det økonomiske ansvaret vil tilligge Taylor and Francis, men SNS og nettverksgruppen Wood Material Science and Engineering vil være vesentlige partnere for å bidra med artikler og fremme kvaliteten på tidsskriftet. Det vil trolig kunne være mulig å kunne komme i gang med tidsskriftet allerede fra og med På SNS- møtet er det lagt opp til at Håkan Pårup vil representere Taylor & Francis idet Anne Bindslev er forhindret fra å delta. Sak 10/2005 Forskerkurs og undervisningssamarbeid innen skogsektoren samarbeid med NOVA og NordForsk Det vises bl.a. sak 22/2004. SNS ved styreleder og sekretær deltok 18. februar 2005 på møte med NOVA for informasjonsutveksling og styrking av samarbeidet. Kopi av referat fra møtet er vedlagt (10-1). Det ble bl. a. vedtatt å arrangere et felles seminar høsten 2005 med formål ytterligere informasjonsutveksling og planlegging av konkrete felles aktiviteter. Fra NOVA foreligger et oppdatert utkast til plan for dette arrangementet og andre felles aktiviteter i (saksvedlegg10-2) og som grunnlag for drøftingen på SNS-møtet. Paul Jensén og Vilis Brukas fra NOVA er invitert til, og vil delta på SNS-møtet. Sak11/2005 Nordic Centre of Excellence utkast til policydokument innenfor Wood Material Science and Engineering På siste SNS styremøte var Nordic Centers of Excellence tema, men presentasjonen/drøftingen ble utsatt på grunn av René Belsø fra NMR-sekretariatet ble forhindret fra å delta. SNS har imidlertid arbeidet videre med saken og fått noe mer informasjon. I tilknytning til CAR-gjennomgangen på møte med skogforskningsinstitiuttene i de nordiske land i januar 2005 deltok René Belsø og informerte om status/muligheter for NCoE. En oppsummering fra Belsø av 3. februar 2005 er vedlagt til informasjon ( vedlegg 11-1). Vedlegget 11-2 gir en kortfattet oversikt over NordForsk og vedlegg 11-3 er et dokument fra 2001 som beskriver NCoe-progammet Det er ønske i NMR-sekretariatet at SNS må arbeide for å få fram en NCoE-søknad innenfor et aktuelt/relevant fagområde. I denne mailen foreslås et opplegg til prosess. Fra Nordisk Ministerråds sekretariat foreslår en at første fase beatår i at SNS utformer et policy-dokument på 3 5 sider om: 1. Skovforskningen strategiske relevans for norden, 2. Historikken bag nordisk samarbejde på området skovforskning frem til CARkonceptets operationalisering, 3. Styrkepunkterne i nordisk skovforskning, herunder på hvilke områder NCoE / CAR synes særlig relevant, 4. Tænkelige og aktuelle organisationsmodeller for NCoE / CAR, 5. Tænkelige finansieringsformer for et fremtidigt NCoE / CAR, 11

12 6. Tænkelige processer som leder frem til endeligt valg af NCoE / CAR. Når dette er gjort, synes behovet derefter at være at utforme en forskningsprogram-tekst på bakgrunn av ovenstående punkt 3 (Styrkepunkterne) og i tråd med forskningsrådnes kultur for disse. Det foreslås at SNS først avklarer, hvilket NCoE man vil gå videre med. Deretter må det skrives et policypapir med gode argumenter og en solid ansøkning. Tidsmessig bør SNS ha klart policydokumentet den 26. mai til behandling på NEJS-møtet juni 2005 og innen sommerferien går det til NordForsk. Fagområdet Wood Material Science vil være et velegnet område og kanskje det mest aktuelle området for en NCoE-søknad fra skogsektoren. Det vil bli trolig bli nødvendig med noen presiseringer/avgrensninger i søknaden i forhold til det brede fagområdet. Noen av de forhold som taler for dette fagområdet er: - Fagområdet inneholder både mer grunnleggende forsking og anvendt FoU med sterk næringstilknytning - Fagområdet/bruk av tre er svært viktig for skogsektoren og skogsektorens framtidige økonomi - Fagområdet er så stort at det ikke burde være problemer med et relativt stort NCoE (støtteandel 30%), kfr treforskningsrapporten som ble sammenstilt av SNS og anbefalingene der) - SNS har nylig gitt støtte til en nettverksgruppe som vil kunne bli sentral i den faglige søknadsutviklingen -Det finnes et svensk-finsk Wood Material Science program - Gjennom ERA-Net (WoodWisdom-Net) er målet å få et felles europeisk program/en utlysning i I et slikt perspektiv vil en NCoE være et godt utgangspunkt for europeisk samarbeid med et betydelig nordisk innslag. Kontaktpersonene i SNS er av den oppfatning at temaet Wood Material Science er egnet tema for et å søke om et NCoE. SNS sekretæren vil til 19. mai utarbeide og per e-post sende et utkast policyydokument. I neste fase vil Network on Wood Science and Engineering spille en sentral rolle i søknadsutformingen. Sak 12/2005 Verdikjeder i skogsektoren - Nordisk ministerkonference om skovenes fremtid august 2005 Det vises til sak 22/2004. Kontaktpersonene bidro med forlag til ressurspersoner/temaer som kunne inngå i utredningsgruppen. På bakgrunn av dette sendte SNS-sekretæren ut 9. februar 2004 mandatet/oppdragsbeskrivelsen til utredningsgruppens medlemmer (vedlegg 12-1). Utredningsgruppens medlemmer har ulike spesialområder og i korthet er disse: Sjur Baardsen (koordinator for utredningsarbeidet), skogøkonomi, treprodukter, skogindustri 12

13 Arto Usenius, the wood conversion chain, treprodukter, bygg Karsten Raulund Rasmussen, vann (skog som drikkevannsleverandør), karbonbinding, biodiversitet Frank Søndergaard Jensen, friluftsliv i skogene, folkesunnhet, verdsetting av dette Lennart Rådstrøm, bioenergi (inkl. logstikk) Angående tidsfrister og budsjett framgikk følgende: Med utgangspunkt i at Ministerrådsmøtet er vedtatt til 29. juni -1. juli 2005 og Skogkonferansen i Danmark er i slutten av august 2005, bør hoveddelen av utredningsarbeidet være avsluttet innen 15. juni En foreløpig rapport bør foreligge til 16. mai 2005 slik at den kan distribueres til SNS-møtet mai, dvs. et utredningsdokument bør foreligge i elektronisk 16. mai i SNS-sekretariatet. SNS stiller NOK til rådighet for utredningsarbeidet, utredningsgruppen avgjør internt hvordan denne bevilgningen fordeles. Sjur Baardsen utarbeidet en mer detaljert prosjektbeskrivelse/arbeidsplan 14. mars som framgår av vedlegg Den forløpige verdikjedeutredning fra arbeidsgruppen, ledet av Sjur Baardsen, vil forligge/bli oversendt 18. mai. Fra Pernille Karlog, Skov- og Naturstyrelsen foreligger supplerende informasjon om ministerkonferansen og utstillingen (vedlegg 12-3). SNS-sekretæren vil sørge for at SNSutredningen så raskt som mulig blir oversendt til Pernille Karlog, Karsten Raae og Lene Pedersen. Sak 13/2005 Andre saker 13.1 Samarbeid Miljøstrategier i jord- och skogsbruk (MJS) SNS Hovedsakelig på grunn av det sekretærsamarbeid Lise Lykke Steffensen har etablert, er det blitt økt kontakt mellom MJS og SNS. Et resultat av dette framgår av den vedlagte, sammenstilte mailveksling og møtereferat (vedlegg13.1-1). SNS vil bli invitert til MSJ sommermøte Blant de saker som MJS prioriterer for 2006 vil være: Stad-land, fortsättning av ett projekt som påbörjats Naturen och människors rehabilitering (Alnarp). Luktproblem inom lantbruket. Energiskogsodling (Salix), dess effekter på landskapsperspektiv, biologisk mångfald, kulturmiljö etc. Skog och biodiversitet (viss koppling till ovan). Turism 13

14 Fra SNS har vi foreløpig meddelt at for SNS er temaene Stad-land (bynært skogbruk), og skog og biodiversitet av interesse, men at vi er i tvil om Salix-dyrking er et prioritert interesseområde for SNS. På mer generell basis har Niels Elers Koch følgende vurderinger/konklusjoner: Jeg mener at MJS med fordel kan bruge SNS og vores netværk til at lave udredninger til politikere - mod betaling fra MJS naturligvis. I dag bruger MJS dem, som de umiddelbart kender - uden nogen udlysning. Tilsvarende mener jeg også, at vi kan have interesse i at give input til hvilke skovspørgsmål, de prioriterer. Og endelig mener jeg, at både MJS og SNS står sig bedre overfor Nordisk Ministerråd ved at koordinere sin virksomhed. Vurderinger/vedtak: 13.2 Dokumentarfilm om tredyrking på Island Fra Ulrika Andersson, 65 Grader Media har SNS-sekretæren fått forespørsel om SNS kan være interessert i å støtte produksjon av en film om Tredyrking på Island (Siggis kamp för träd på Island). Produksjonen er kostnadsvurdert til DKK og det synes som en mangler DK for å finansiere filmen (vedlegg13.2-1). SNS sekretæren har lovet å forelegge henvendelsen for SNS-styret. Etter sekretærens vurdering/erfaring er budsjettet nøkternt og prosjektlederen interessert og kvalifisert. Om SNS skulle si ja til å støtte prosjektet økonomisk, kunne det kanskje også i tillegg være aktuelt å bidra med midler til deltakelse på AFFORNORD-konferansen for få best mulig innblikk i fagområdet skogreising på Island Flytting av SNS-sekretariatet Etter tidligere praksis med rotasjon av SNS-sekretariatet bør det trolig vurderes å flytte SNSsekretariatet ved årsskiftet 2005/2006. Om en følger vanlig rotasjonspraksis vil Finland stå for tur til å overta sekretariatet. Så vidt sekretæren kjenner til har imidlertid ikke Island vært vertsland for SNS-sekretariatet. Sak 14/2005 Nytt fra skogbruket og skogforskningen i de nordiske land På vanlig måte anmodes SNS-delegasjonene om kort å presentere nyheter fra sine respektive land. Kontaktpersonene koordinerer dette. Det har den siste tiden vært noe vanskelig å få nok egnet nyhetsstoff til å fylle sidene i News & Views. SNS-sekretariatet minner derfor om at denne informasjonen bør foreligge i skriftlig form slik at den også kan blir tilgjengelig for N&V. SNS-sekretæren sørger for at mottatt skriftlig informasjon blir videresendt til N&W. SNS-sekretæren har invitert redaktør Mats Hannerz til SNS-møtet for å bedre/forenkle nyhetstilgangen, og ved tidspunktet for utarbeidingen av saksdokumentet ligger det an til at Hannerz har mulighet for å delta på SNSmøtet. 14

15 Saken tas til orientering. Sak 15/2005 Eventuelt Sak 16/2005 Neste møte/møteplan Oversikt over SNS-møtene de siste årene framgår av oversikten nedenfor. Det minnes om forslaget fra Trondur Leivsson om muligheten for å knytte SNS-møtet til andre aktuelle faglige arrangementer/konferanser. Det kan også være aktuelt å vurdere invitasjon av lederne for SNS nettverksgrupper/cars til neste møte. Siste møte med nettverksgruppene var høsten 2002 i Finland. Reykjavik, Island Tusby, Finland København og Fussingø, Danmark Vilnius, Litauen Trondheim, Norge Mariehavn, Åland Færøyene Stockholm, Sverige Egilsstadir og Reykjavik, Island Punkaharju, Finland Hørsholm og Faaborg, Danmark Sagadi, Estland Akershus og Hedmark, Norge Umeå, Sverige I:\Innovasjon\BF\SNS\Styrelsen\Saksdokumenter\Møte \Saksframlegg møte doc 15

Protokoll. (utkast 12. november 2004) Styremøte Radisson SAS Airport Hotel, Akershus, Norge. 27. mai 20043 kl. 10.00-16.30

Protokoll. (utkast 12. november 2004) Styremøte Radisson SAS Airport Hotel, Akershus, Norge. 27. mai 20043 kl. 10.00-16.30 Samnordisk Skogforskning (SNS) SNS møte 1/2004 Protokoll (utkast 12. november 2004) Styremøte Radisson SAS Airport Hotel, Akershus, Norge 27. mai 20043 kl. 10.00-16.30 2 Samnordisk Skogforskning (SNS)

Detaljer

Spørsmål, svar og presiering av retningslinjene for NVCs støtteordning

Spørsmål, svar og presiering av retningslinjene for NVCs støtteordning Spørsmål, svar og presiering av retningslinjene for NVCs støtteordning Hvem kan få støtte? - Nasjonale organisasjoner og grupper av, for og med personer med nedsatt funksjonsevne - Samnordiske organisasjoner

Detaljer

Innstilling: at EK-K godkjenner protokollen fra EK-K 1/2006 sammen med protokollen fra EK-K 2/2006 på neste møte den 4. mai i Oslo.

Innstilling: at EK-K godkjenner protokollen fra EK-K 1/2006 sammen med protokollen fra EK-K 2/2006 på neste møte den 4. mai i Oslo. NOTAT Nordisk Ministerråd Til EK-K Kopi Fra Sekretariatet Emne EK-K Møte 2/2006 den 6. mars 2006 kl. 13.00 på Lysebu, Oslo Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0201

Detaljer

Mødegruppe Mødetid Mødested Referat 1/14 Godkjenning av dagsorden Bilag Kommentar Beslutning 2/14 Referat fra Kontrollkomiteens møte

Mødegruppe Mødetid Mødested Referat 1/14 Godkjenning av dagsorden Bilag Kommentar Beslutning 2/14 Referat fra Kontrollkomiteens møte Nordisk Råd Mødegruppe Kontrollkomiteen, KK Mødetid 22. januar 2014 Mødested København Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org Referat

Detaljer

foto: silje bergum kinsten Arktisk samarbejdsprogram 2015 2017

foto: silje bergum kinsten Arktisk samarbejdsprogram 2015 2017 foto: silje bergum kinsten Arktisk samarbejdsprogram 2015 2017 foto: karin beate nøsterud 1. Innledning Arktis er et område hvor endringer skjer raskt, og utfordringer blir stadig mer synlige. De globale

Detaljer

Journaldato: 07.08.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 06.08.2012. Dok.

Journaldato: 07.08.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 06.08.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 08.08.2012 Prop 119 L Anmodning om høring Prop. 119 L (2011-2012)

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. SØT-SAMARBEID OG PROMIDNORD Arkivsaksnr.: 05/00318

Saksframlegg. Trondheim kommune. SØT-SAMARBEID OG PROMIDNORD Arkivsaksnr.: 05/00318 SØT-SAMARBEID OG PROMIDNORD Arkivsaksnr.: 05/00318 Saksframlegg Forslag til vedtak/innstilling: Formanskapet tar saken om SØT-samarbeidets deltakelse i interregprosjektet ProMidNord til orientering. Saksfremlegg

Detaljer

Referat 18. februar 2011

Referat 18. februar 2011 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 21. februar 2011 Referat 18. februar 2011 Tid: Kl 0900-1130

Detaljer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Arbejdsudvalget under Embedsmandskomiteen for Miljøspørgsmål, AU Mødetid 16. juni 2015 Mødested København, NMRS sreferat Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396

Detaljer

Bilag 2: Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget. Prosjektbeskrivelse: Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn

Bilag 2: Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget. Prosjektbeskrivelse: Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn Bilag 2: Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget Prosjektbeskrivelse: Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn 1 1. SAMMENDRAG Etter avtale med Bufdir i Norge har Nordens Välfärdscenter

Detaljer

Nordisk nivå vha Nordforsk eller NICe eller bilateralt

Nordisk nivå vha Nordforsk eller NICe eller bilateralt Utnytte internasjonale ordninger FP7 Programsamarbeid Økologisk landbruk CORE organic Animal health and welfare Mattrygghet SAFEFOODera Nordisk nivå vha Nordforsk eller NICe eller bilateralt ERA Net i

Detaljer

P R O T O K O L L. fra. onsdag 22.mai 2013. i SLFs lokaler. Hilde Haug Simonhjell, Reidar Olsen, Camilla Kielland, Kari Kolstad

P R O T O K O L L. fra. onsdag 22.mai 2013. i SLFs lokaler. Hilde Haug Simonhjell, Reidar Olsen, Camilla Kielland, Kari Kolstad P R O T O K O L L fra møte i Styrene for FFL og JA onsdag 22.mai 2013 i SLFs lokaler Møtet ble satt kl. 09.00 Til stede: Per Harald Grue, Jessica Kathle, Trine Hasvang Vaag, Knut Maroni, Sigrid Helland,

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

Nordplus 2012-2016. - Nordplus Høyere utdanning - Nordplus Horisontal. Av Frank Krohn frank.krohn@siu.no

Nordplus 2012-2016. - Nordplus Høyere utdanning - Nordplus Horisontal. Av Frank Krohn frank.krohn@siu.no SIU Nordplus 2012-2016 - Nordplus Høyere utdanning - Nordplus Horisontal Av Frank Krohn frank.krohn@siu.no Nordisk og baltisk utdanningssamarbeid starter med Nordplus! Nordplus 2012-2016 Nordisk-Baltisk

Detaljer

Referat FAP styremøte 11. februar

Referat FAP styremøte 11. februar Referat FAP styremøte 11. februar Sted: DFDS - Oslo Til sted: Arve T Thorsen, Bente E Holmen, Iris Sigdestad, Kjersti Sørlie Rimer Forfall: Fredrik Skår SAK 1 FAP brosjyre bruk av reklamemidler (110 000)

Detaljer

ÅRSMØTET 2014 - FORSLAG FRA STYRET

ÅRSMØTET 2014 - FORSLAG FRA STYRET ÅRSMØTET 2014 - FORSLAG FRA STYRET VESTFOLDBOXER - KONTAKTOMRÅDE ELLER AVDELING? Bakgrunn for forslaget Det har i flere år vært diskutert hvorvidt Vestfoldboxer burde gå over fra å være kontaktområde til

Detaljer

Referat. Saker til beslutning. 41/12 Godkjenning av dagsorden. 42/12 Referat fra møtet i Gøteborg 25. september Nordisk Råd

Referat. Saker til beslutning. 41/12 Godkjenning av dagsorden. 42/12 Referat fra møtet i Gøteborg 25. september Nordisk Råd Nordisk Råd Mødegruppe Kontrollkommittén, KK Mødetid 29. oktober 2012 Mødested Riksdagen, Helsingfors Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org

Detaljer

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Økonomi,- tjeneste- og kvalitetsstyring Kommunen som samfunn, tjenesteyter og organisasjon Månedsbrev: Oktober 2009 Delrapport 2 Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Andebu 2010 Månedsbrev

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning

Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning Referat fra møte fredag 30.oktober 2009 Sted: Høgskolen i Østfold, Fredrikstad Til stede: Professor Gerd Bjørhovde, UiT (leder) Førsteamanuensis Eva Skærbæk,

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 2/16 MØTE 10. mars 2016 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Kari Bø Egil Ivar Johansen Oddbjørn Alstad Bjørge Herman Hansen Per Nilsson Mari Kristin Sisjord

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

Vedlegg 2 Ressursbank for likestilling i forskning rapport mars 2010

Vedlegg 2 Ressursbank for likestilling i forskning rapport mars 2010 Vedlegg 2 Ressursbank for likestilling i forskning rapport 2007 - mars 2010 Denne rapporten sammenfatter de viktigste aktivitetene og utviklingstrekkene i Ressursbank for likestilling i forskning i perioden

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV Navn: Jan Ole Rypestøl Adresse: Sildenestangen 43, 4625 Flekkerøy Telefon: 906 31591/38094380 Fødselsdato: 30.08.1963 mail: jan.ole.rypestol@agderforskning.no Familie: Gift, tre barn Nåværende arbeidsgiver:

Detaljer

Rutiner for registrering og kvalitetssikring av EU-søknader, - konsortieavtaler og -kontrakter

Rutiner for registrering og kvalitetssikring av EU-søknader, - konsortieavtaler og -kontrakter Forskningsavdelingen 20.1.2010 Rutiner for registrering og kvalitetssikring av EU-søknader, - konsortieavtaler og -kontrakter UMB innfører rutiner for: I) Registrering av søknader til europeiske programmer.

Detaljer

Prosjekt - Bioenergy as means to secure landscape functions - Benefits and Challenges in relation to biodiversity, Cultural Heritage and economy

Prosjekt - Bioenergy as means to secure landscape functions - Benefits and Challenges in relation to biodiversity, Cultural Heritage and economy Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.9.2013-6.10.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 07.10.2013 Letter of collaboration - Bekreftelse på samarbeid Prosjekt - Bioenergy as means to secure

Detaljer

Årsrapport. Svalbard Science Forum

Årsrapport. Svalbard Science Forum Årsrapport Svalbard Science Forum Foto: Kjell Tore Hansen, SSF 2002 Svalbard Science Forum Årsberetning Svalbard Science Forum 2002 Innledning. Norges forskningsråd har det strategiske ansvar for polarforskningen

Detaljer

Offentlig journal. Revidert håndbok V712 Konsekvensanalyser er vedtatt. Høring - Revidert Håndbok 140 Konsekvensanalyser 2014/153-3 2867/2014

Offentlig journal. Revidert håndbok V712 Konsekvensanalyser er vedtatt. Høring - Revidert Håndbok 140 Konsekvensanalyser 2014/153-3 2867/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.12.2014-7.12.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 08.12.2014 Revidert håndbok V712 Konsekvensanalyser er vedtatt Høring - Revidert Håndbok 140 Konsekvensanalyser

Detaljer

Godkjent protokoll. Sagadi Manor, Sagdi, Estland

Godkjent protokoll. Sagadi Manor, Sagdi, Estland Godkjent protokoll Styremøte 27. oktober 2003 kl. 15.30-18.30 Sagadi Manor, Sagdi, Estland I:\sl\AFD9\Katrine\SNS Marie\Bestyrelsesmøder\Styremoede_2003_2_referat.doc 1 Deltagere: Fra styret: Danmark:

Detaljer

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Sted: Møteleder: Referent: Tilstede: Forfall: Kopi: Rica Holmenkollen Park Hotel Jan Aasen Knut S. Brinchmann Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Sigmund

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: Jevnaker samfunnshus, Formannskapssalen Tid: Onsdag 30. mai kl. 09.00 13.30 Møtedeltagere Til stede Vara Kjell B Hansen, ordfører Ringerike Wenche

Detaljer

REFERAT P 3/13 s. 1 av 8 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 28.06.2013 13/00082 +47 24142120

REFERAT P 3/13 s. 1 av 8 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 28.06.2013 13/00082 +47 24142120 REFERAT P 3/13 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 2.06.2013 13/0002 +47 24142120 - Møtedato/tidspunkt: mandag 17. juni 2013 kl. 11:00 mandag 17. juni 2013 kl. 16:00 Sted: Til stede:

Detaljer

Referat rådmannsmøte 26. mars 2012 Kl: 0900-1115

Referat rådmannsmøte 26. mars 2012 Kl: 0900-1115 Referat rådmannsmøte 26. mars 2012 Kl: 0900-1115 Dagsorden : Sak nr.: 25/12 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 26/12 REFERAT FRA SISTE RÅDMANNSMØTE 17.02.12... 2 Sak nr.: 27/12 INFORMASJON FRA AKERSHUS

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Regionale virkemidler virker de?

Regionale virkemidler virker de? Regionale virkemidler virker de? daglig leder Bodil Lindestad, Regionalt forskningsfond Agder 13. februar 2013 www.regionaleforskningsfond.no/agder Presentasjonen 1. Kort om Regionale forskningsfond 2.

Detaljer

MØTEREFERAT. Side 1 av 5. UTVALG Styret for TKØ MØTESTED Fylkeshuset Oppland fylkeskommune DATO 9.desember 2013 TID 10:00-13:45

MØTEREFERAT. Side 1 av 5. UTVALG Styret for TKØ MØTESTED Fylkeshuset Oppland fylkeskommune DATO 9.desember 2013 TID 10:00-13:45 Side 1 av 5 MØTEREFERAT UTVALG Styret for TKØ MØTESTED Fylkeshuset Oppland fylkeskommune DATO 9.desember 2013 TID 10:00-13:45 MEDLEMMER Bjørn Ellingsæter, BE Lene Helweg-Larsen, LHL Per David Clee Søhoel

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 7/11 MØTE 10. NOVEMBER 2011 KL. 12:00 15:30 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor

Detaljer

Plantenettverket Årsmelding 2011

Plantenettverket Årsmelding 2011 Nasjonalt nettverk for plantebiologisk forskning Årsmelding 2011 1. Bakgrunn... 2 2. Plantenettverkets medlemmer... 2 3. Organisering... 2 4. Aktiviteter i 2011... 3 4.1 Reformulering av nettverkets mål...

Detaljer

Marit Due Langaas sekretær regnskapsfører (referent) Forfall: Kari Sandberg styremedlem

Marit Due Langaas sekretær regnskapsfører (referent) Forfall: Kari Sandberg styremedlem Den Norske Avdeling Dato: 26.11.2012 Møtereferat Styremøte 4-12 i NVF norsk avdeling Dato: 22. november 2012, kl. 1300-1500 Sted: Vegdirektoratet Tilstede: Terje Moe Gustavsen leder Liv Kari Hansteen nestleder

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 20. oktober 2009 Tid: Kl. 12.00 15.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg 14.-16. september 2011 i Dublin Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, Åsne Haugli og Stein Sneve.

Detaljer

Referat fra FORF styremøte

Referat fra FORF styremøte Referat fra FORF styremøte 2-2010 Sted: Sola, Hovedredningssentralen Tid: ca 12.00 14.30. Tilstede: Odd Kulø, Lars-Otto Laukvik, Jon Halvorsen, Bente Asphaug, Erlend Aarsæther Fravær: Referent: Erlend

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 05. november 2010

Referat fra styremøte i ØRU 05. november 2010 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 9. november 2010 Referat fra styremøte i ØRU 05. november

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. november 2009 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Minne medlemmene på dette på årsmøtet. Se også artikkel om temaet i Kommunal Rapport 19.august 2004.

Minne medlemmene på dette på årsmøtet. Se også artikkel om temaet i Kommunal Rapport 19.august 2004. Styremøte nr. 6 2004 Tilstede : Kari Austenå, Brede Kristiansen (pkt. 1 og 2), Eva Kr. Lian, Svein Erik Skjønnås, Sture Medby, Toril Reitan Kopi : Jan Petter Bergan, Liva Aronsen, Olav Dombu Referat :

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Kristiansund kommune Postboks 178 6501 KRISTIANSUND N Deres ref Vår ref Dato 15/2622-3 10.07.2015 Statsbudsjettet 2015 Kap. 552, post 72 Tilsagn om tilskudd på inntil kr 220 000 til prosjektet "Kommunesamarbeid

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

P R O T O K O L L. fra. møte i Forskningsstyrene FFL/JA

P R O T O K O L L. fra. møte i Forskningsstyrene FFL/JA P R O T O K O L L fra møte i Forskningsstyrene FFL/JA torsdag 01. desember 2011 i Statens landbruksforvaltning Møtet ble satt kl. 09.00 Til stede: Per Harald Grue, Berit Hundåla, Ann Merete Furuberg, Grete

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 1/12 MØTE 14. FEBRUAR 2012 KL. 12:00 15:45 Til stede fra styret: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil Johansen Kontorsjef

Detaljer

Forskning og Utvikling PraksisVel

Forskning og Utvikling PraksisVel Forskning og Utvikling PraksisVel Samarbeidskonferansen NAV Universitetene og Høgskolene 6.11.2012 Jesper W. Simonsen, divisjonsdirektør for samfunn og helse Store samfunnsutfordringer krever forskning

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

Arbeidsregler for ELSA Norge

Arbeidsregler for ELSA Norge Arbeidsregler for ELSA Norge Sist oppdatert Landsmøtet Bergen våren 2015 1. Generelle bestemmelser 1-1 ELSA Norges beskyttere ELSA Norges beskyttere er professor Jo Stigen og førstelagmann Arild O. Eidesen.

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM OG BUDSJETT

ARBEIDSPROGRAM OG BUDSJETT VEDLEGG 2 ARBEIDSPROGRAM OG BUDSJETT ARBEIDSPROGRAM APRIL 2013 APRIL 2014 Drift av NHR Det skal arbeides for å øke medlemstallet i Norsk hydrologiråd. Formidling og utdanning Nytt fra Hydrologirådet NHR

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget. 12. februar 2016

Referat fra møte i økonomiutvalget. 12. februar 2016 Referat fra møte i økonomiutvalget 12. februar 2016 Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomisjef Klas

Detaljer

Kopi til: Marit Due Langaas, Knut Grefstad, ledere og sekretærer i Utvalg 32 i de andre NVF landene,

Kopi til: Marit Due Langaas, Knut Grefstad, ledere og sekretærer i Utvalg 32 i de andre NVF landene, Møtereferat Møte: Utvalg for Bruer Tid Tirsdag, 13. april 2010, Møte: kl. 18.00 til 20.00 Sted SAS Radisson Bryggen, Bergen Møteleder: Referent: Tilstede: Morten Wright Hansen Olav Lahus Kurt Arild Solaas

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13. SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13. SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13 SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03.13 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

REFERAT PST 4/2015 s. 1 av 12 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 18.09.2015 14/02569 +47 241421

REFERAT PST 4/2015 s. 1 av 12 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 18.09.2015 14/02569 +47 241421 - REFERAT PST 4/2015 s. 1 av 12 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 18.09.2015 14/02569 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: tirsdag 15. til onsdag 16. september 2015 Sted: Til stede: H17 - Hurdal

Detaljer

R e f e r a t fra styremøte i Internasjonalt sekretariat for Agderfylkene, Kristiansand, 31.mars 2009

R e f e r a t fra styremøte i Internasjonalt sekretariat for Agderfylkene, Kristiansand, 31.mars 2009 Internasjonalt sekretariat for Agderfylkene R e f e r a t fra styremøte i Internasjonalt sekretariat for Agderfylkene, Kristiansand, 31.mars 2009 Til stede: John Stokkan, Vest-Agder fylkeskommune Kirsten

Detaljer

TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF

TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF Protokoll fra styremøte nr. 5-2014 i Telemark Utviklingsfond Dato: 22. september 2014. Sted: Fylkeshuset Deltagere: Terje Riis Johansen Styrets leder, Thorleif Fluer Vikre, Lise Wiik, Arne Vinje, Terje

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15 SAK NR 22-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 25.03.15 og 15.04.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 11. april 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 11. april 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 5.mai 2014 Referat fra styremøte i ØRU 11. april 2014

Detaljer

Referat. Nordiske saker. 1. Godkjenning av dagsorden 28. januar 2009, Reykjavik, Island

Referat. Nordiske saker. 1. Godkjenning av dagsorden 28. januar 2009, Reykjavik, Island Nordisk Råd Mødegruppe Välfärdsutskottet, V Mødetid 28. januar 2009 Mødested Radisson SAS Saga Hotel, Reykjavik, Island Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org

Detaljer

Protokoll. Nordens Kvinneforbunds styremøte i Rovaniemi, Finland 26.juni 2014.

Protokoll. Nordens Kvinneforbunds styremøte i Rovaniemi, Finland 26.juni 2014. Protokoll Nordens Kvinneforbunds styremøte i Rovaniemi, Finland 26.juni 2014. Plass: Hotell Pohjanhovi, Rovaniemi, Finland Tid: Torsdag 26.juni kl.16.00 20.00. Tilstedeværende: President NKF Elisabeth

Detaljer

EØS-avtalen og EØS-organene

EØS-avtalen og EØS-organene EØS-avtalen og EØS-organene Brussel, 19. oktober 2010 Tore Grønningsæter Informasjon- og kommunikasjonsrådgiver EFTA-sekretariatet EØS-avtalen - utvider EUs indre marked Fire friheter Fri bevegelse av

Detaljer

NVF utvalg drift og vedlikehold

NVF utvalg drift og vedlikehold NVF utvalg drift og vedlikehold Møtereferat fra ordfører/sekretærmøte 3/2014 22.-23. september 2014 Færøyene Deltakere Finland Sverige Danmark Færøyene Norge Forfall Island Finland Danmark Anders Östergård,

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE Styreprotokoll nr. 9/13 Møte 17. desember 2013 kl. 13:00 17:00 Til stede fra styret: Kari Bø Tomas Kristensen Per Nilsson Henriette Øien Heidi Sørensen Mari Kristin Sisjord Egil

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan oligsameie III Møtedato 30. april 2009 Møtetidspunkt 1800 Møtested Nordstrand Eldresenter, Poppelstien 6 Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte

Detaljer

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014 Økonomirutinene for FJ og lokallag ble sist revidert av LS 27. og 28. september

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

EK-S 22-23. NOVEMBER I OSLO

EK-S 22-23. NOVEMBER I OSLO EK-S 22-23. NOVEMBER I OSLO Nordisk Ministerråd Til EK-S Kopi Fra Nordisk Ministerråds sekretariat Emne Referat - EK-S møte i Oslo 22-23. november 2006 Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 26.04.2012 kl. 13:00 16.30 Møtested: Rådhuset, Møterom 3215 Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Ann Inger Stølhaug, leder Tormod Solem

Detaljer

Referat fra Næringsutvalgets møte den 25. januar 2006, Oslo, Norge

Referat fra Næringsutvalgets møte den 25. januar 2006, Oslo, Norge Nordisk Råd J-Nr: 05-932-08 Dato: 31. januar 2006 BKA Dagsordenspunkt 1 Bilag 3 Referat fra Næringsutvalgets møte den 25. januar 2006, Oslo, Norge Dagsordenspunkt 1 Godkjenning av utkast til dagsorden

Detaljer

REFERAT ETTER MØTE I ARBEIDSUTVALGET TIRSDAG 6 OKTOBER KL 09 12 I FYLKESUTVALGSSALEN PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND

REFERAT ETTER MØTE I ARBEIDSUTVALGET TIRSDAG 6 OKTOBER KL 09 12 I FYLKESUTVALGSSALEN PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND REFERAT ETTER MØTE I ARBEIDSUTVALGET TIRSDAG 6 OKTOBER KL 09 12 I FYLKESUTVALGSSALEN PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND Tilstede fra arbeidsutvalget: Johnny Greibesland, Songdalen kommune, Jørgen Kristiansen,

Detaljer

Møte i styringsgruppen for Portalkonsortiet 2010-09-02 Referat

Møte i styringsgruppen for Portalkonsortiet 2010-09-02 Referat Oppdatert: 2010-09-23 Møte i styringsgruppen for Portalkonsortiet 2010-09-02 Referat Sted: BI - Nydalen Dato: Torsdag 2. september 2010 Tid: 10:00 15:00 Referent: Marit Brodshaug Til stede: Forfall: Fra

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl. 9.00 Orientering om arbeidet med Regional plan for Hadeland v/edvin Straume

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl. 9.00 Orientering om arbeidet med Regional plan for Hadeland v/edvin Straume Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte i Kommunestyresalen Torsdag 17.02.2011 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl. 9.00 Orientering

Detaljer

Styremøte 4 2013-2014: Sakliste

Styremøte 4 2013-2014: Sakliste Styremøte 4 2013-2014: Sakliste Sted: Gardermoen Park Inn Tid: Onsdag 19. mars kl. 1030-1730 Sak 11/2014: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 12/2014: Godkjenning av protokoll, Hovedstyremøte 3,

Detaljer

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 NNMPF-NYTT 2005: 2 Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 Kjære nettverkskolleger. Her kommer invitasjonen til konferansen i København 2006. (English version, see below). Velkommen

Detaljer

Elektronisk kvittering på mottatt leveranse - "GIO Land" channel: Verification finished by Geir-Harald Strand (stage reference: _h8fmg) Dok.

Elektronisk kvittering på mottatt leveranse - GIO Land channel: Verification finished by Geir-Harald Strand (stage reference: _h8fmg) Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.9.2014-7.9.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 08.09.2014 Elektronisk kvittering på mottatt leveranse - "GO Land" channel: Verification finished by Geir-Harald

Detaljer

REFERAT PST 2/16 s. 1 av 12 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

REFERAT PST 2/16 s. 1 av 12 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / - REFERAT PST 2/16 s. 1 av 12 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 18.04.2016 16/00092 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: mandag 18. april kl. 11:00 til tirsdag 19. april kl. 13:00. Sted: Til

Detaljer

Godkjenning av innkalling til dagens møte, og møteprotokoll til undertegning

Godkjenning av innkalling til dagens møte, og møteprotokoll til undertegning Styremøte i Norsk filminstitutt Sted: Filmens Hus, møterom Arne Tidspunkt: Torsdag 01. mars 2015, kl. 11.30-14.45 Til stede: Marit Reutz (styreleder), Morten Andreassen (nestleder), Annika Dybwad, Joh

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Møte i styret for Omstillingsprogrammet i Vestre Toten

Møte i styret for Omstillingsprogrammet i Vestre Toten Protokoll Møte i styret for Omstillingsprogrammet i Vestre Toten Tid og sted: Tirsdag 7.1 2014 kl. 1000 1445 på Messa, Nammo Til stede: Leif Waarum (møteleder) Bjørn Fauchald Arild N. Ødegaard Emma Østerbø

Detaljer

SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging

SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging Saksnr. 18/11 SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging Rapportering på SAK-midler for 2010 fra UHR til KD av 4.03.11. 1,5 millioner til SAK ledelse for 2011, se: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/aktuelt/nyheter/2011/22-millioner-til-samarbeidmellom-hoysko.html?id=633810

Detaljer

1. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kopi av alle. Lagt inn i årsplanen tilsynsorganer. tilsynsrapporter etter tilsynsbesøk i kommunen.

1. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kopi av alle. Lagt inn i årsplanen tilsynsorganer. tilsynsrapporter etter tilsynsbesøk i kommunen. 5.3.07 1/07 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringen til etterretning. 2/07 Informasjon fra enhetene Kontrollutvalget tar enhetenes redegjørelse til teknisk sektor og

Detaljer

Halvårsrapport SE 2013

Halvårsrapport SE 2013 Halvårsrapport SE 2013 Sverige Interessen for Norge er meget høy. Kunden er interessert i å se prissatte programforslag, da prisbildet er en generell bekymring. Kunden har behov for å bli kjent med produktet

Detaljer

Høring til Nord-HIF strategi. Bilag 3.0

Høring til Nord-HIF strategi. Bilag 3.0 Høring til Nord-HIF strategi 2011 Bilag 3.0 Arbeidet i nedsatt utvalg Strategiseminaret i København i august 2010 nedsatte et adhoc utvalg bestående av Niels Christiansen, Olafur Magnusson og Arnfinn Vik

Detaljer

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 15.04.2008 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-019/08 HS-V-019/08 Campusutvikling sluttføring av KS1, organisering og budsjett Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Synodestyret 2011-2014, møte nr. 3, 23.-24.03.2012

Synodestyret 2011-2014, møte nr. 3, 23.-24.03.2012 PROTOKOLL FRA FRIKIRKENS SYNODESTYRE MØTE NR. 3, 2011-2014, 23-24.03.- 2012 Fra kl. 16.30 fredag 23.03. til kl. 15.30 lørdag 24.03. Til stede: Forstandere: Arvid Hunemo, Arnfinn Løyning, Andreas Woie og

Detaljer

REFERAT, NÆRINGSRÅDET 2.12.2015 Saksbehandler: Astrid Haugslett Referanse: Dato: 10.12.205

REFERAT, NÆRINGSRÅDET 2.12.2015 Saksbehandler: Astrid Haugslett Referanse: Dato: 10.12.205 REFERAT, NÆRINGSRÅDET 2.12.2015 Saksbehandler: Astrid Haugslett Referanse: Dato: 10.12.205 Sted: NiT, Dronningensgate 12 Tidsrom: 2.12.2015, kl. 12.00 1600 Tilstede: Berit Rian, Torstein Mørseth, Tore

Detaljer

EFTA og EØS-avtalen. Brussel, 2. desember 2011. Tore Grønningsæter. Informasjons- og kommunikasjonsrådgiver

EFTA og EØS-avtalen. Brussel, 2. desember 2011. Tore Grønningsæter. Informasjons- og kommunikasjonsrådgiver EFTA og EØS-avtalen Brussel, 2. desember 2011 Tore Grønningsæter Informasjons- og kommunikasjonsrådgiver EFTA og EU 1.1.2007 EFTAs aktiviteter: med tre ben å stå på EFTA Intra-EFTA handel Stockholm konvensjonen

Detaljer

Verdal kommune Rådmannen

Verdal kommune Rådmannen Verdal kommune Rådmannen Medlemmer Deres ref: Vår ref: LIER 2007/8744 Dato: 11.02.2008 Referat fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 7. februar 2008 Til stede: Trine Hallem, Lars Morten

Detaljer

Referat fra styremøte 21. januar 2012

Referat fra styremøte 21. januar 2012 Referat fra styremøte 21. januar 2012 Tilstede: Ivar, Per Olav, Knut, Nancy og Line Fravær: Bjørg Sak 1: Saksliste Sakslisten mangler en sak vedr. avvikling av utstillinger i klubben. Denne sendes inn

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000

REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000 Norges Modell Speed Båt Forbund Side 1 REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000 Sted: Tønsberg Dato: 12 februar 2000 Tilstede: Forman: Vestfold Heatracing: Roger Josefsen (RJ), Roger Sandåker

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/06/2014

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/06/2014 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/06/2014 SAK NR 32-2014 Oppfølging av rapport fra revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak

Detaljer

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Til stede 26.2. 2009: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 18.januar 2013 Sted: Tunet Kl: 1100-1530

Referat fra rådmannsmøte 18.januar 2013 Sted: Tunet Kl: 1100-1530 Sør-Gardermoen 21januar 2013 Referat fra rådmannsmøte 18januar 2013 Sted: Tunet Kl: 1100-1530 Dagsorden : Sak nr: 1/13 GODKJENNING AV DAGSORDEN 2 Sak nr: 2/13 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 141212 2 Sak nr:

Detaljer

Dok.dato: 13.11.2006. Global expression of defence-related genes in Populus and transfer og knowledge to Norway spruce NFR-nr. 178576/V40. Dok.

Dok.dato: 13.11.2006. Global expression of defence-related genes in Populus and transfer og knowledge to Norway spruce NFR-nr. 178576/V40. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.11.2010-14.11.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.11.2010 Rødlistearter i Trillemarka Verneplan for Trillemarka - Rollag Østfjell, sentral høring 2006/318-4

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 18.02.2014 09.00. Saksliste. Tilleggssak.

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 18.02.2014 09.00. Saksliste. Tilleggssak. FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 18.02.2014 09.00 herredshus Saksliste Tilleggssak Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 39/14 14/151 MANDAT FOR HELHETLIG IDRETTSPARK

Detaljer