KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL"

Transkript

1 KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Hanny Ditlefsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Egil Fjellstad og Freddy Mikkelsen Varamedlemmer: Egil Fjellstad og Freddy Mikkelsen Forfall: Tove Eliassen og Gudmund Mikkelsen Fra administrasjonen møtte: Rådmannen, helse- og sosialsjefen, plan- og næringskonsulent, kontorsjef Sak 157/05: Veglys Sak 158/05: Bevilgning til Redd Barna Sak 159/05: Karlsøyfestivalen - Disse sakene kom opp som ekstrasaker i møtet. Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, Gunn Marit Andersen Opsal kontorsjef Utskrift er sendt til: Formannskapets medlemmer og varamedlemmer, kontrollutvalgets medlemmer, KomRev Nord, kommunale etater, media.

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 0145/05 05/00740 GODKJENNING AV PROTOKOLLER 0146/05 04/00903 VANNVÅG FORRETNINGSBYGG 0147/05 04/01088 TV-AKSJONEN /05 05/00429 BYGGING AV NY VEI - TORSVÅG 0149/05 05/00594 REINØY EIENDOMSUTVIKLING AS: SØKNAD OM BEDRIFTSUTVIKLINGSTILSKUDD - UTREDNING TURISTANLEGG 0150/05 05/00647 UTVIDELSE AV KOMREV NORD IKS 0151/05 03/00347 REGULERING AV TORSVÅG HAVNEOMRÅDE - TILLEGGSBEVILGNING 0152/05 05/00750 SØKNAD OM STØTTE RETTSSAK VEDR. FISKERESSURSENE 0153/05 05/00759 SALG AV AKSJER- DESTINASJON TROMSØ AS 0154/05 05/00739

3 REFERAT SAKER 0155/05 05/00118 NOU2004:28 LOV OM BEVARING AV NATUR, LANDSKAP OG BIOLOGISK MANGFOLD - HØRING 0156/05 05/00669 SALG AV EIENDOMMENE HAUGJORD OG BAKKUM 0157/05 VEILYS 0158/05 BEVILGNING TIL REDD BARNA 0159/05 KARLSØYFESTIVALEN 2005

4 0145/05 GODKJENNING AV PROTOKOLLER Protokollene fra møtene og godkjennes. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Protokollene fra møtene og godkjennes. 0146/05 VANNVÅG FORRETNINGSBYGG Vannvåg forretningssenter skal hete: Forslag til vedtak: Enstemmig vedtatt Vannøy Servicebygg Vannvåg forretningssenter skal hete: Vannøy Servicebygg

5 0147/05 TV-AKSJONEN 2005 Forslag til vedtak: Leder: Harald Myreng Medlemmer: Jan Johansen, Hansnes Det bevilges kr 5000,- til aksjonen. Utgiftene belastes tilskudd lag og foreninger med overføring fra reserverte tilleggsbevilgninger. Enstemmig vedtatt. Leder: Harald Myreng Medlemmer: Jan Johansen, Hansnes Det bevilges kr 5000,- til aksjonen. Utgiftene belastes tilskudd lag og foreninger med overføring fra reserverte tilleggsbevilgninger. 0148/05

6 BYGGING AV NY VEI TORSVÅG Søknaden kan ikke imøtekommes pga. kommunens økonomiske situasjon. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Søknaden kan ikke imøtekommes pga. kommunens økonomiske situasjon. 0149/05 REINØY EIENDOMSUTVIKLING AS: SØKNAD OM BEDRIFTSUTVIKLINGSTILSKUDD - UTREDNING TURISTANLEGG Reinøy Eiendomsutvikling AS innvilges tilskudd, stort kr ,-, til planleggingsfasen av et nytt reiselivsanlegg i Stakkvik. Utbetales iht. dokumenterte, relevante utgifter. Belastes næringsfondet, Forslag til vedtak: Søknaden kan ikke imøtekommes, da midlene på næringsfondet er oppbrukt. Viser videre til muligheten om å søke Innovasjon Norge om tilskudd i planleggingsfasen. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Søknaden kan ikke imøtekommes, da midlene på næringsfondet er oppbrukt. Viser videre til muligheten om å søke Innovasjon Norge om tilskudd i planleggingsfasen. 0150/05 UTVIDELSE AV KOMREV NORD IKS

7 Karlsøy kommunestyre vedtar nye selskapsavtaler for KomRev NORD IKS med utvidelse med henholdsvis 7 og 2 nye deltakere pr og Formannskapet gjør vedtaket med hjemmel i Kommuneloven 13 og saken legges fram som egen referatsak i neste kommunestyremøte. Karlsøy kommunestyre vedtar nye selskapsavtaler for KomRev NORD IKS med utvidelse med henholdsvis 7 og 2 nye deltakere pr og Vedtaket er gjort med hjemmel i Kommuneloven /05 REGULERING AV TORSVÅG HAVNEOMRÅDE - TILLEGGSBEVILGNING Det gis ei tilleggsbevilgning på kr ,- til sluttføring av arbeidet med reguleringsplan Torsvåg. Belastes næringsfondet. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Det gis ei tilleggsbevilgning på kr ,- til sluttføring av arbeidet med reguleringsplan Torsvåg. Belastes næringsfondet. 0152/05 SØKNAD OM STØTTE RETTSSAK VEDR. FISKERESSURSENE

8 Søknaden kan ikke imøtekommes pga. kommunens økonomiske situasjon Forslag fra Egil Fjellstad: Det bevilges kr 1000,- til rettsak vedr. fiskeressursene. Beløpet utgiftføres konto lag og foreninger med overføring fra reserverte tilleggsbevilgninger. Forslag fra Freddy Mikkelsen: Saken legges fram til kommunestyret da den har stor prinsipiell betydning. Forslaget fra Freddy Mikkelsen falt mot 4 stemmer. Forslaget fra Egil Fjellstad vedtatt mot 1 stemme. Det bevilges kr 1000,- til rettsak vedr. fiskeressursene. Beløpet utgiftføres konto lag og foreninger med overføring fra reserverte tilleggsbevilgninger. 0153/05 SALG AV AKSJER - DESTINASJON TROMSØ AS Karlsøy kommune selger sine aksjer i Destinasjon Tromsø. Midlene tilføres næringsfondet. Enstemmig. Saken legges fram for kommunestyret. Karlsøy kommune selger sine aksjer i Destinasjon Tromsø. Midlene tilføres næringsfondet.

9 0154/05 REFERATSAKER Referatsakene tas til etterretning. Enstemmig som innstillingen, med følgende merknader. Ref.sak 14 tas opp som egen sak i neste formannskap. Administrasjonen formulerer forslag til et svarbrev. Vise til tidligere vedtak i kommunestyret. Ref.sak 18: Formannskapet har ingen innvendinger til forslag om ny linjetrase. Referatsakene tas til etterretning, med følgende merknader: Ref.sak 14 tas opp som egen sak i neste formannskap. Administrasjonen formulerer forslag til et svarbrev. Vise til tidligere vedtak i kommunestyret. Ref.sak 18: Formannskapet har ingen innvendinger til forslag om ny linjetrase. 0155/05 NOU2004:28 LOV OM BEVARING AV NATUR, LANDSKAP OG BIOLOGISK MANGFOLD - HØRING Forslag til høringsuttalelse:

10 Artsforvaltning ( 15-26) Lovforslaget er utformet slik at den nye loven kan bli til hinder for høsting av nye marine arter i forhold til dagens regelverk. En eventuell speilvending av høstingsprinsippene må ikke medføre for strenge krav til dokumentasjon for å åpne for høsting av nye arter. Områdevern Prosessen rundt områdevern må tydeliggjøres slik at en får fram reelle endringer og slik at en i større grad sikrer lokal og regional politisk medvirkning. Verdien av generasjoners kunnskap og erfaring bør framtones i loven, vil bidra til større lokal medvirkning i verneprosesser. Den enkelte kommune må gis mulighet til/ få tilbud om lokal forvaltning av verneområder innen kommunen. Staten må stille tilstrekkelige ressurser til rådighet for kommunen i forhold til kompetansebygging, forvaltning og eventuelt skjøtsel. Det bør forankres i naturmangfoldloven at forvaltningsplaner skal utarbeides parallelt med verneprosesser, og vedtas samtidig som vern. Forvaltningsplanene må i tillegg til en plan for skjøtsel for å sikre verneformålet, inneholde strategier for en bærekraftig bruk av verneområdene. Forvaltningsplanen må være en helhetlig plan, som viser all aktivitet som kan tillates i området. I loven bør det være klare grenser for hvor lenge et område kan ha statusen midlertidig vernet. Vi foreslår en grense på maksimum 4 år. Det er positivt at forslaget til områdevern innebærer et bedre grunnlag for bevaring og forvaltning av kulturminner i verneområder. Det er viktig at dette også følges opp med nødvendige økonomiske ressurser. Vi forutsetter at departementene samkjører prosessene med de ulike lovforslagene som plan- og bygningsloven, havressursloven og naturmangfoldloven. Forholdet mellom lovene må avklares tydelig. Forholdet til eksisterende lovverk når det gjelder vedtatte verneområder i henhold til eldre lovverk må avklares på en slik måte at den nye loven ikke annullerer de kompromisser som er inngått når disse områdene ble vedtatt vernet (jfr. eks. Kystverneplan). Utvalgte naturtyper Høringsforslaget er ikke entydig med hensyn til aktører, roller, omfang og kostnader, spesielt er det uklart med hensyn til kompensasjoner. Vi foreslår at konsekvensene for verneformen utvalgte naturtyper utredes nærmere og gjøres tydeligere. Det må legges opp til en sterk lokal/regional medvirkning i arbeidet med å velge ut bestemte naturtyper. Generelt bør den kommunale naturforvaltning styrkes gjennom økte stillings- og økonomiske ressurser. Som et ledd i det konfliktreduserende arbeid og i arbeidet med å bygge opp en sterk lokal forvaltning mener vi at kommunene må settes i stand til å skaffe seg den nødvendige kompetanse for på selvstendig grunnlag å kunne vurdere vernebehovet og se de samfunnsmessige konsekvensene av vernet. Spesielt må kommunene tilføres ressurser for å kunne oppfylle naturmangfoldlovens krav om kommunal registrering og kartfesting av utvalgte naturtyper, samt vurdering/kontroll av eventuelle etterfølgende tiltak.

11 Kompensasjon Ved gjennomføring av vernetiltak bør loven åpne for kompensasjonsordninger til kommuner som avgir areal eller annen råderettsinnskrenkning både ved vern av områder på land og i sjø. Kompensasjon kan f eks. ytes gjennom næringsfond tilsvarende den samfunnsøkonomiske verdien av alminnelig rett til utnytting av arealet. Sluttord Det forutsettes at Miljøverndepartemenet ikke går videre med prosessen med Naturmangfoldloven før det er utført utredninger som tydelig viser hvilke konsekvenser innføring av denne loven vil ha for kommuner og næringslivet, i tråd med det som foreligger i denne uttalelsen. Karlsøy kommunes næringsliv baserer seg i stor grad på høsting av marine arter i produktive havområder. Kommunen har utarbeidet egen kystsoneplan, i hovedsak for å legge til rette for næringsvirksomhet/-utvikling i kystområdene. En kompensasjonsordning for tap av slike viktige næringsmessige områder er særs viktig for øykommunen Karlsøy. Blir en slik økonomisk kompensasjon tilført næringsfondet, vil det være med å utvikle alternative lokaliteter og eventuelt nye næringer. En utredning av lovens konsekvenser for kommunen og næringslivet bør i så måte foreligge som et krav fra kommunens politiske miljø. Det forutsettes at Miljøverndepartemenet ikke går videre med prosessen med Naturmangfoldloven før det er utført utredninger som tydelig viser hvilke konsekvenser innføring av denne loven vil ha for kommunen og næringslivet, i tråd med det som foreligger i denne uttalelsen. Enstemmig som innstillingen. Paragrafhenvisninger legges inn. Høringsuttalelse fra Karlsøy kommune: Artsforvaltning ( 15-26) Lovforslaget er utformet slik at den nye loven kan bli til hinder for høsting av nye marine arter i forhold til dagens regelverk. En eventuell speilvending av høstingsprinsippene må ikke medføre for strenge krav til dokumentasjon for å åpne for høsting av nye arter. Områdevern ( 32-48) Prosessen rundt områdevern må tydeliggjøres slik at en får fram reelle endringer og slik at en i større grad sikrer lokal og regional politisk medvirkning. Verdien av generasjoners kunnskap og erfaring bør framtones i loven, vil bidra til større lokal medvirkning i verneprosesser.

12 Den enkelte kommune må gis mulighet til/ få tilbud om lokal forvaltning av verneområder innen kommunen. Staten må stille tilstrekkelige ressurser til rådighet for kommunen i forhold til kompetansebygging, forvaltning og eventuelt skjøtsel. Det bør forankres i naturmangfoldloven at forvaltningsplaner skal utarbeides parallelt med verneprosesser, og vedtas samtidig som vern. Forvaltningsplanene må i tillegg til en plan for skjøtsel for å sikre verneformålet, inneholde strategier for en bærekraftig bruk av verneområdene. Forvaltningsplanen må være en helhetlig plan, som viser all aktivitet som kan tillates i området. I loven bør det være klare grenser for hvor lenge et område kan ha statusen midlertidig vernet. Vi foreslår en grense på maksimum 4 år. Det er positivt at forslaget til områdevern innebærer et bedre grunnlag for bevaring og forvaltning av kulturminner i verneområder. Det er viktig at dette også følges opp med nødvendige økonomiske ressurser. Vi forutsetter at departementene samkjører prosessene med de ulike lovforslagene som plan- og bygningsloven, havressursloven og naturmangfoldloven. Forholdet mellom lovene må avklares tydelig. Forholdet til eksisterende lovverk når det gjelder vedtatte verneområder i henhold til eldre lovverk må avklares på en slik måte at den nye loven ikke annullerer de kompromisser som er inngått når disse områdene ble vedtatt vernet (jfr. eks. Kystverneplan). Utvalgte naturtyper ( 49-54) Høringsforslaget er ikke entydig med hensyn til aktører, roller, omfang og kostnader, spesielt er det uklart med hensyn til kompensasjoner. Vi foreslår at konsekvensene for verneformen utvalgte naturtyper utredes nærmere og gjøres tydeligere. Det må legges opp til en sterk lokal/regional medvirkning i arbeidet med å velge ut bestemte naturtyper. Generelt bør den kommunale naturforvaltning styrkes gjennom økte stillings- og økonomiske ressurser. Som et ledd i det konfliktreduserende arbeid og i arbeidet med å bygge opp en sterk lokal forvaltning mener vi at kommunene må settes i stand til å skaffe seg den nødvendige kompetanse for på selvstendig grunnlag å kunne vurdere vernebehovet og se de samfunnsmessige konsekvensene av vernet. Spesielt må kommunene tilføres ressurser for å kunne oppfylle naturmangfoldlovens krav om kommunal registrering og kartfesting av utvalgte naturtyper, samt vurdering/kontroll av eventuelle etterfølgende tiltak. Kompensasjon ( 47) Ved gjennomføring av vernetiltak bør loven åpne for kompensasjonsordninger til kommuner som avgir areal eller annen råderettsinnskrenkning både ved vern av områder på land og i sjø. Kompensasjon kan f eks. ytes gjennom næringsfond tilsvarende den samfunnsøkonomiske verdien av alminnelig rett til utnytting av arealet. Sluttord Karlsøy kommunes næringsliv baserer seg i stor grad på høsting av marine arter i produktive havområder. Kommunen har utarbeidet egen kystsoneplan, i hovedsak for å legge til rette for næringsvirksomhet/-utvikling i kystområdene. En kompensasjonsordning for tap av slike viktige

13 næringsmessige områder er særs viktig for øykommunen Karlsøy. Blir en slik økonomisk kompensasjon tilført næringsfondet, vil det være med å utvikle alternative lokaliteter og eventuelt nye næringer. En utredning av lovens konsekvenser for kommunen og næringslivet bør i så måte foreligge som et krav fra kommunens politiske miljø. Det forutsettes at Miljøverndepartemenet ikke går videre med prosessen med Naturmangfoldloven før det er utført utredninger som tydelig viser hvilke konsekvenser innføring av denne loven vil ha for kommunen og næringslivet, i tråd med det som foreligger i denne uttalelsen. 0156/05 SALG AV EIENDOMMENE HAUGJORD OG BAKKUM Forslag til vedtak: Byggene vurderes solgt under takst. Byggene vurderes solgt under takst.

14 0157/05 VEILYS Rådmannens forslag til vedtak: 1. Drøftelsene med Troms Kraft videreføres med sikte på driftsavtale for veilysene. 2. Kommunestyrets vedtak i sak 83/04 iverksettes foreløpig ikke, med unntak av veilysene i området Jensakneset Fakken, samlet 77 lyspunkter, som straks kobles ut. Veilysnettet for øvrig kobles inn 15/ Administrasjonen forbereder ny sak til kommunestyrets møte i oktober Forslaget ble vedtatt mot 1 stemme. Tillegg til protokoll fra Bent Gabrielsen: Etter behandling i kommunestyret i 2004 var det gjort vedtak om stenging av veilys i kommunen. Med dette vedtaket uthuler man planen og kommunestyrevedtaket fra Drøftelsene med Troms Kraft videreføres med sikte på driftsavtale for veilysene. 2. Kommunestyrets vedtak i sak 83/04 iverksettes foreløpig ikke, med unntak av veilysene i området Jensakneset Fakken, samlet 77 lyspunkter, som straks kobles ut. Veilysnettet for øvrig kobles inn 15/ Administrasjonen forbereder ny sak til kommunestyrets møte i oktober /05 BEVILGNING TIL REDD BARNA Ordførers forslag til vedtak:

15 Karlsøy kommune bevilger kr 2000,- til Redd Barnas aksjon til de sultrammede i Vest- Afrika. Beløpet belastes formannskapsposten. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Karlsøy kommune bevilger kr 2000,- til Redd Barnas aksjon til de sultrammede i Vest- Afrika. Beløpet belastes formannskapsposten. 0159/05 KARLSØYFESTIVALEN 2005 Svein-Egil Haugen erklærer seg inhabil i saken. Formannskapets forslag til vedtak: Karlsøy formannskap bevilger ytterligere kr ,- til Karlsøyfestivalen Beløpet tas fra næringsfondet. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Karlsøy formannskap bevilger ytterligere kr ,- til Karlsøyfestivalen Beløpet

16 tas fra næringsfondet.

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: UL Valhall, Kristoffervalen Møtedato: 20.06.2007 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Ann-Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannvåg forretningssenter Møtedato: 21.04.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Tove Eliassen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 25.08.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen, Svein Egil Haugen, Freddy Mikkelsen, Mari

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 04.06.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Tove Eliassen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Bård Eilertsen,

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Bård Eilertsen, KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Grønnliskaret Møtedato: 28.05.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Bård

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannareid oppvekstsenter Møtedato: 31.01.2006 Tilstede på møtet: Mari Ann Myrvang, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Laila B. Johansen, Freddy

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Reinøy Sjømat på Reinøya Møtedato: 22.09/2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Freddy Mikkelsen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 26.03.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Asle Cebakk, Mari-Ann Myrvang, Thor Tøllefsen, Anne K. Giæver, Svein-Egil Haugen,

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Gudmund Mikkelsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Gudmund Mikkelsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 12.11.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Gudmund Mikkelsen, Mari-Ann Myrvang, Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 30.09/2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 18.11.2003 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 31.01.2003 Tilstede på møtet: Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Bård Eilertsen, Bent Gabrielsen, Mary-Ann Myrvang, Hanny

Detaljer

MØTEINNKALLING 0110/07 06/00472 VANNVÅG HAVN - FLYTEBRYGGE - SUPPLERING PLAN- OG BYGGEKOMITE

MØTEINNKALLING 0110/07 06/00472 VANNVÅG HAVN - FLYTEBRYGGE - SUPPLERING PLAN- OG BYGGEKOMITE Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Nordreisa Møtedato: 12.06.2007 Tid: 12.00. Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0091/04 04/00514 RETNINGSLINJER FOR SALG AV BOLIGTOMTER TIL KR. 1.-

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0091/04 04/00514 RETNINGSLINJER FOR SALG AV BOLIGTOMTER TIL KR. 1.- Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun : 04.06.2004 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0051/06 05/01096 FYLKESVEIEN PÅ VESTRE VANNØY - MANGLENDE VEDLIKEHOLD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0051/06 05/01096 FYLKESVEIEN PÅ VESTRE VANNØY - MANGLENDE VEDLIKEHOLD Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 24.05.2006 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 10.03.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Freddy Mikkelsen, Tove Eliassen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Kjell Lekang, Forfall: Bjørn Lian, Mari Ann

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.07.2011 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Bjørn Lian, Jostein Richardsen, Kjell Lekang, Monica Jensen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy Brygge og Sjøsportell Møtedato: 29.09.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bård M. Eilertsen, Tove Rydningen, Svein-Egil Haugen, Thor

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 19.10.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 14.12. og 15.12. 11 Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Svein

Detaljer

MØTEINNKALLING 0027/04 02/00658 FRAMTIDSBILDE ÅR 2020 FOR KARLSØY KOMMUNE REVITALISERING AV GRUPPENE

MØTEINNKALLING 0027/04 02/00658 FRAMTIDSBILDE ÅR 2020 FOR KARLSØY KOMMUNE REVITALISERING AV GRUPPENE Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun : 10.03.2004 Tid: 11.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING MØTET STARTER MED LUNSJ I VINTERHAGEN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: KARLSØY OMSORGSSENTER VINTERHAGEN - HANSNES Møtedato: 26.02.2003 Tid: 0900 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: KARLSØY OMSORGSSENTER VINTERHAGEN - HANSNES Møtedato: 26.02.2003 Tid: 0900 SAKSLISTE Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: KARLSØY OMSORGSSENTER VINTERHAGEN - HANSNES Møtedato: 26.2.23 Tid: 9 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: GPG`s lokaler i Vannavalen Møtedato: 16.04.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 12.02.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bård Eilertsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 28.11.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Svein-Egil

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2007 Tid: 1100 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06. Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset - Øyriket Møtedato: 14.11.2012 Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Helene Kongsli, Linda Myrseth, Svein-Egil Haugen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannvåg forretningssenter Møtedato: 28.01.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Svein Egil

Detaljer