Tilbudsdokument. Frivillig tilbud om erverv av aksjer i BIONOR IMMUNO AS (BIONOR) fremsatt av NUTRI PHARMA ASA (NUTRI PHARMA)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilbudsdokument. Frivillig tilbud om erverv av aksjer i BIONOR IMMUNO AS (BIONOR) fremsatt av NUTRI PHARMA ASA (NUTRI PHARMA)"

Transkript

1 Tilbudsdokument Frivillig tilbud om erverv av aksjer i BIONOR IMMUNO AS (BIONOR) fremsatt av NUTRI PHARMA ASA (NUTRI PHARMA) ved utstedelse av 0,5 aksje i Nutri Pharma mot 1 aksje i Bionor Tilbudsperiode: 14. januar 20. januar 2010 kl. 16:00 Oslo, 14. januar 2010 An English translation of this voluntary offer is set out in chapter 2 of this offer document

2 2 Bemerk Dette dokumentet er utarbeidet av Nutri Pharma ASA. Dokumentet er ikke å anse som et offentlig tilbud om aksjer i Nutri Pharma ASA. Dokumentet har ikke vært gjenstand for godkjennelse av noen børs eller offentlig myndighet og er utstedt på grunnlag av unntak for for prospektplikt under verdipapirhandelloven 2007 kapittel 7. Et særskilt prospekt vil utarbeides forut for notering av nye aksjer i Nutri Pharma ASA, men etter tilbudsperiodens utløp, på grunnlag av angjeldende krav under verdipapirlovgivningen for Nutri Pharma ASA som foretak med aksjer notert på Oslo Børs, dersom tilbudet omtalt i dette dokumentet gjennomføres. Hverken Nutri Pharma ASA eller noen av dets rådgivere skal ha ansvar for informasjon vedrørende Bionor Immuno AS eller tredjeparter. Tilbudet i henhold til dette dokumentet er ikke rettet inn i noe land hvor fremsettelse av slikt tilbud vil være ulovlig eller vil kreve offentlig godkjennelse. Note This document is prepared by Nutri Pharma ASA. This document is not a public offer of shares in Nutri Pharma ASA, and nothing in this document shall be construed as such. This document has not been approved by any exchange or governmental authority and is issued pursuant to exceptions under the Norwegian Stock Act 2007 (STA) chapter 7. A separate prospectus will be prepared for the issuance of listed shares in Nutri Pharma ASA pursuant to the requirements under the STA for Nutri Pharma ASA as a listed company if this offer is pursued. Such prospectus will be prepared after the offer period under this prospectus. Neither Nutri Pharma ASA nor any of its advisors can take any responsibility for information regarding Bionor Immuno AS or other third parties. This offer under this document is not directed into any jurisdiction where the setting forth of such offer is illegal or would require governmental approval.

3 3 1 TILBUDET 1.1 Bakgrunn I desember 2009 kontaktet Nutri Pharma Bionor og indikerte potensiell interesse for å erverve alle utstedte aksjer i Bionor. Nutri Pharma vurderer Bionors banebrytende forskning innenfor sentrale sykdomsområder som særdeles interessant. Som børsnotert selskap med en etablert kommersiell virksomhet vil Nutri Pharma kunne bidra til å finansiere denne forskningen frem til kommersialisering, og dermed utløse en betydelig verdiskapning i selskapene. Den 11. januar 2010 inngikk Bionor og Nutri Pharma en eksklusivitets- og transaksjonsavtale vedrørende Nutri Pharmas tilbud om erverv av 100 % av aksjene i Bionor ("Transaksjonsavtalen"). Transaksjonsavtalen sikrer blant annet under visse vilkår Nutri Pharma eksklusivitet frem til 15. februar Styret i Bionor har gitt sin støtte til transaksjonen og har anbefalt aksjonærene i Bionor å selge sine aksjer til Nutri Pharma, se vedlegg 2. Nutri Pharma har per 13. Januar 2010 innhentet forhåndsaksepter på budet fra 63 % av aksjonærene i Bionor. Som vederlag for aksjene i Bionor tilbys eierne av ordinære aksjer i Bionor ("Aksjonærene") 0,5 aksjer i Nutri Pharma for hver ordinære aksje de eier i Bionor. Aksjene vil utstedes mot innskudd av aksjene i Bionor ved emisjon i Nutri Pharma ("Vederlagsemisjonen"). Med unntak for tegningsrettigheter utstedt til Styret i Bionor, vil innehavere av tegningsrettigheter i Bionor tilbys tegningsrettigheter i Nutri Pharma i samme bytteforhold som ved Vederlagsemisjonen. Nutri Pharma vil også i forbindelse med tilbudet på aksjene i Bionor foreta en rettet emisjon på minimum NOK 50 millioner ( Kontantemisjonen ) for å finansiere videreutvikling og drift av Bionor. På denne bakgrunn fremmer derfor Nutri Pharma et frivillig tilbud (det "Frivillige Tilbudet") på kjøp av alle aksjene i Bionor 1.2 Tilbyder Det Frivillige Tilbudet fremsettes av: Nutri Pharma ASA Kronprinsesse Märthas plass Oslo Norge ( Nutri Pharma ) Nutri Pharma er i dette tilbudsdokumentet også kalt Tilbyder. Nutri Pharma er et norsk allmennaksjeselskap registrert i Foretaksregisteret med organisasjonsnummer Selskapet er blant de ledende innen patenterte soya teknologi produkter for behandling av livsstilsrelaterte lidelser. Nutri Pharmas hovedvirksomhet har vært salg av selskapets soyabaserte helse- og vektkontrollerende produkt Nutrilett gjennom en lisensavtale med Axellus (Orkla) i det nordiske markedet, og en lisensavtale med Mills om salg av det kolestrolsenkende produktet Abacor. Nutri Pharma utvidet i 2008 produktsortimentet med et produkt spesielt rettet mot kvinner for å redusere plager i forbindelse med overgangsalderen (menopause), lansert som Nutri5. Nutri Pharma er notert på Oslo Børs med ticker NUT. For nærmere informasjon om selskapet, herunder børsmeldinger og finansiell informasjon, vises det til

4 4 1.3 Selskapet Bionor Immuno AS, Klostergata Skien Norge ("Bionor") Bionor er organisert som et norsk aksjeselskap med organisasjonsnummer Bionors aksjer er registrert i VPS med verdipapirnummer (ISIN) NO Aksjene i Bionor er ikke børsnotert. Bionors registrerte aksjekapital per dags dato er NOK ,66 fordelt på aksjer, hver med pålydende NOK 0,005. Gjennomføringen av det Frivillige Tilbudet forutsetter imidlertid at Bionor, før gjennomføringen av Det Frivillige Tilbudet, utsteder 2 millioner nye aksjer til Bionor AS i forbindelse med konvertering av NOK 23,6 millioner av Bionors gjeld på til sammen ca. NOK 43,6 millioner til Bionor AS ("Gjeldskonverteringen"). Når disse aksjene er utstedt til Bionor AS, vil Bionors aksjekapital være NOK ,66 fordelt på aksjer, hver med pålydende NOK 0,005. Det Frivillige Tilbudet omfatter også de 2 millioner aksjer i Bionor som utstedes til Bionor AS i forbindelse med Gjeldskonverteringen. Det er en forutsetning for gjennomføringen av det Frivillige Tilbudet, at Bionor AS har forpliktet seg til å overføre disse aksjene til Nutri Pharma mot vederlag i form av 1 million aksjer i Nutri Pharma, som vil bli utstedt i forbindelse med, og således vil være omfattet av, Vederlagsemisjonen. Det Frivillige Tilbudet rettes til Aksjonærene, samt innehavere av tegningsrettigheter som beskrevet under i Bionor har utstedt frittstående tegningsrettigheter til aksjonærer med tegningskurs NOK 5 per ordinære Bionor aksje med forfall 30. juni 2013 ("Tegningsrettighetene"). I tilegg har Bionor utstedt til sammen frittstående tegningsrettigheter til medlemmene av selskapets styre med tegningskurs NOK Bionor har også inngått opsjonsavtaler med medlemmer av selskapets ledelse, som på visse vilkår gir rett til å tegne til sammen aksjer til en tegningskurs på NOK 3,72 ("Opsjonene"). I forbindelse med det Frivillige Tilbudet gis innehavere av Tegningsrettigheter ("Tegningsrettsinnehaverne") tilbud om nye tegningsrettigheter i Nutri Pharma på de vilkår som fremgår av pkt Tilbudsprisen Tilbudsprisen til Aksjonærene Som vederlag for aksjene i Bionor tilbys Aksjonærene 0,5 aksjer i Nutri Pharma for hver aksje de eier i Bionor. Med andre ord slik at Aksjonærene mottar 1 aksjer i Nutri Pharma som vederlag for 2 aksjer i Bionor. Vederlaget for overføringen av utstedte aksjer i Bionor til Nutri Pharma gjøres opp ved utstedelse av inntil aksjer i Nutri Pharma ("Vederlagsaksjer") til Aksjonærene. Dette gjøres mot innskudd av utstedte aksjer i Bionor i forbindelse med Vederlagsemisjonen. Vederlagsaksjene inkluderer også 1 million aksjer i Nutri Pharma, som utstedes til Bionor AS mot innskudd av de 2 millioner aksjer i Bionor som utstedes til Bionor AS i forbindelse med Gjeldskonverteringen.

5 5 Utstedelsen av Vederlagsaksjer i Nutri Pharma skal vedtas på ekstraordinær generalforsamling, planlagt avholdt i februar Det vil kun utstedes hele aksjer i Nutri Pharma basert på antall aksjer i Bionor (avrundet nedover). Følgelig medfører aksept av tilbudet ikke kontant betaling til Aksjonærer som aksepterer. Tilbyder forbeholder seg retten i henhold til allmennaksjeloven 4-25 å tvangsinnløse eventuelle aksjonærer som ikke har akseptert det Frivillige Tilbudet, dersom man har ervervet mer enn 90 % av aksjene i Bionor Tilbudspris til Tegningsrettsinnehaverne Som vederlag for tegningsrettigheter i Bionor tilbys Tegningsrettsinnehaverne tegningsrettigheter i Nutri Pharma i samme bytteforhold som forholdet mellom Vederlagsaksjer og utstedte aksjer i Bionor, men på en slik måte at 1 Tegningsrettighet i Bionor gir 1 tegningsrett i Nutri Pharma til 2 ganger den avtalte tegningskursen i Bionor (avtalt strike price). Øvrige vilkår vil videreføres. Utstedelse av frittstående tegningsrettigheter i Nutri Pharma med oppgjør i Tegningsrettighetene skal vedtas på samme ekstraordinær generalforsamling som ved utstedelse av Vederlagsaksjer, planlagt avholdt i februar De nye tegningsrettighetene i Nutri Pharma vil utstedes som separat omsettelig finansielt instrument. Det vil kun utstedes hele tegningsrettigheter i Nutri Pharma basert på antall tegningsrettigheter i Bionor (avrundet nedover). Følgelig medfører aksept av tilbudet ikke kontantbetaling til Tegningsrettsinnehaverne som aksepterer. For øvrig vil Nutri Pharma kunne inngå separate avtaler med innehaverne av Opsjonene basert på samme prinsipper som ovenfor. 1.5 Betingelser for gjennomføring av det Frivillige Tilbudet Erverv av aksjer i Bionor i henhold til det Frivillige Tilbudet er betinget av at følgende betingelser blir oppfylt eller frafalles av Tilbyder: i) Nutri Pharma skal ha oppnådd bindende tilsagn fra investorer for å gjennomføre Kontantemisjonen, som skal finne sted i forbindelse med Vederlagsemisjonen; ii) iii) iv) Utstedelse av Vederlagsaksjer og aksjer i Kontantemisjonen skal skje i henhold til gyldige beslutninger av generalforsamlingen i Nutri Pharma for slike typer kapitalforhøyelser. Alle nødvendige samtykker og godkjennelser fra myndigheter og tredjeparter for å gjennomføre det Frivillige Tilbudet må være gitt på betingelser som er akseptable for Tilbyder; Det Frivillige Tilbudet er akseptert for 95 % av aksjene i Bionor, på fullt utvannet basis, herunder aksjer som utstedes i forbindelse med Gjeldskonverteringen; v) Alle panterettigheter og øvrige heftelser i Bionors IPR-rettigheter må være slettet; vi) vii) Ikke utstedte aksjeopsjoner og øvrige rettigheter til aksjer i Bionor samt utstedte tegningsrettigheter til Styret i Bionor skal slettes (unntatt for tegningsrettigheter eller aksjer for delvis konvertering av lån i henhold til vii) og viii) nedenfor) Bionor AS har inngått en låneavtale med Bionor vedrørende ny nedbetalingsplan for Bionors utestående lån, sletting av panterettigheter i Bionors hovedeiendeler og Gjeldskonverteringen;

6 6 viii) Virksomheten til Bionor skal utføres i henhold til selskapets ordinære virksomhet og i overensstemmelse med norsk lov. Bionor skal ikke utstede aksjer (med unntak for 2millioner aksjer som forutsettes utstedt i forbindelse med Gjeldskonverteringen forut for gjennomføring av Vederlagsemisjonen), og skal ikke inngå noen form for avtaler med nærstående eller en tredjepart som gir vedkommende en fordel på bekostning av Bionor. Videre skal ikke Bionor inngå noen låneavtaler eller på annen måte inngå avtaler eller betingelser som ikke er en del av selskapets ordinære virksomhet, uten skriftlig samtykke fra Nutri Pharma; ix) Ingen hendelse har inntruffet etter 15. februar 2010 som har en vesentlig innvirkning på driften til Bionor, aksjene i Bionor eller Nutri Pharmas mulighet til å erverve aksjer i Bionor, dog kan denne betingelsen ikke påberopes av Nutri Pharma etter 15. februar 2010 i den utstrekning det forhold som ligger til grunn for å påberope denne betingelsen, kunne vært påberopt av Nutri Pharma før 15. februar 2010 i medhold av den betingelsen som er inntatt i punkt x) nedenfor; x) Nutri Pharma skal ha avholdt en bekreftende due diligence uten vesentlige funn innen 15. februar 2010, dog kan denne betingelsen ikke påberopes av Nutri Pharma etter 15. februar 2010; og xi) Styret i Bionor må ha godkjent ervervet av aksjene under det Frivillige Tilbudet i samsvar med selskapets vedtekter og aksjelovens Tilbudsperiode Tilbudsperioden for dette Frivillige Tilbudet er fra og med 14. januar 2010, til og med 20. januar 2010 klokken 16:00 (norsk tid). Tilbudsperioden kan forlenges av Nutri Pharma ved å sende melding om dette til Oslo Børs innen utløpet av børsdagen etter tilbudsperiodens utløp. Tilbyder forbeholder seg retten til å avgjøre om en aksept mottatt etter at tilbudsperioden er løpt ut skal godtas eller ikke. Tilbyder har rett, men ingen plikt, til å godta aksepter etter tilbudsperiodens utløp. 1.7 Aksept av det Frivillige Tilbudet Hvordan det Frivillige Tilbudet aksepteres Aksjonærer og Tegningsrettsinnehaverne i Bionor må, for å akseptere det Frivillige Tilbudet, fylle ut og behørig undertegne akseptformularet i vedlegg 1 A (eller en kopi av skjemaet) og levere det til Pareto Securities. Akseptformularet må være mottatt av Pareto Securities på adressen nedenfor med post, budtjeneste eller telefaks innen utløpet av tilbudsperioden. Akseptformularet skal, ferdig utfylt og behørig undertegnet, sendes som brev eller telefaks, eller eventuelt leveres til og mottas av Pareto Securities; Pareto Securities AS Dronning Mauds gate 3 P.O. Box 1411 Vika 0115 Oslo Norway Telefon: Telefax: Aksjonærer og Tegningsrettsinnehaverne i Bionor som eier Bionor aksjer eller Tegningsrettigheter på flere VPS-konti vil få ett akseptskjema for hver konto.

7 7 Aksjonærer og Tegningsrettsinnehaverne som har sine Bionor aksjer eller Tegningsrettigheter registrert i navnet til et meglerfirma, en bank, et forvaltningsselskap eller annen forvaltningsinstans, må kontakte den relevante parten dersom de ønsker å akseptere tilbudet. Alle Bionor aksjer og Tegningsrettigheter som aksepteres solgt i henhold til det Frivillige Tilbudet skal overføres uten heftelser og alle andre former for tredjeparters rettigheter og med alle aksjonærrettigheter tilknyttet dem. Eventuelle tredjeparter med registrerte heftelser eller andre rettigheter for tredjeparter i de relevante Bionor aksjene, Tegningsrettighetene, og/eller VPSkontoen(e) må undertegne akseptformularet og på denne måten frasi seg sine rettigheter i Bionor aksjene og Tegningsrettighetene og godkjenne overføringen av Bionor aksjene og Tegningsrettighetene til Tilbyder uten heftelser og alle andre former for tredjeparters rettigheter. Ved å fylle ut og levere akseptskjemaet gir Aksjonæren og Tegningsrettshaveren, så lenge de er bundet av sin aksept, jf. punkt nedenfor, Pareto Securities ugjenkallelig fullmakt til å sperre aksjene, og Tegningsrettighetene som omfattes av aksepten til fordel for Pareto Securities på vegne av Tilbyder. Ved å fylle ut og levere akseptskjemaet gir Aksjonæren og Tegningsrettshaveren også Pareto Securities ugjenkallelig fullmakt til å overføre slike sperrede aksjer og Tegningsrettigheter i Bionor fra den aktuelle Aksjonærens og Tegningsrettshaveren VPS-konto til Tilbyder når vilkårene og betingelsene for det Frivillige Tilbudet er oppfylt. Videre gir Aksjonæren og Tegningsrettshaveren ved å fylle ut og levere akseptskjemaet, Pareto Securites ugjenkallelig fullmakt til å tegne seg på vegne av Aksjonæren for Vederlagsaksjene ved Vederlagsemisjonen, og tegne seg på vegne av Tegningsrettsinnehaverne for tegningsrettigheter i generalforsamlingen Utstedelse av Vederlagsaksjer og tegningsrettigheter Vederlagsaksjene og tegningsrettighetene vil utstedes til Aksjonæren og eller Tegningsrettsinnehaveren så snart Vederlagsemisjonen og utstedelsen av tegningsrettighetene er registrert i Foretaksregisteret, senest innen 31. mars Vederlagsaksjene kan ikke handles på Oslo Børs som noterte aksjer. før Tilbyders prospekt om emisjonen er godkjent av børsen, jf. verdipapirhandelloven 7-3. Dersom oppgjør for aksjene er forsinket på grunn av Oslo Børs godkjennelse av prospektet kan Nutri Pharma velge å gjøre opp tilbudet gjennom utstedelse av Nutri Pharma aksjer som er registrert på en separat VPS konto for ulistede aksjer. Disse aksjene vil bli listet så snart prospekt kravene er oppfylt Bindende aksept En aksept fra Aksjonæren eller Tegningsrettsinnehavern vil være bindende inntil det tidligste av i) tidspunktet for når Nutri Pharma annonserer at de ikke vil gjennomføre det Frivillige Tilbudet, eller ii) 31. mars 2010 ( Bindingsperioden ). Hvis gjennomføringen av det Frivillige Tilbudet ikke har funnet sted innen utløpet av Bindingsperioden, bortfaller det Frivillige Tilbudet og Transaksjonsavtalen med mindre Nutri Pharma har utvidet perioden for det Frivillige Tilbudet. Hvis Nutri Pharma innen 15. februar 2010 ikke har bekreftet at vilkåret om Kontantemisjonen i pkt 1.5 (i) har enten blitt oppfylt eller frafalt av Nutri Pharma, er Bionor berettiget til å avslutte Transaksjonsavtalen med umiddelbar effekt. Ved Bionors avslutning av Transaksjonsavtalen er Aksjonærene og Tegningsrettsinnehaverne berettiget til å selge eller disponere over aksjene eller Tegningsrettighetene sine på annen måte, herunder akseptere andre tilbud på aksjene eller Tegningsrettighetene, med mindre Nutri Pharma før en aksjonær eller Tegningsrettshaver har foretatt en disposisjon over sine aksjer eller Tegningsrettigheter har annonsert at betingelsen om Kontantemisjonen er ugjenkallelig frafalt av Nutri Pharma, dvs at Nutri Pharma er bundet av det Frivillige Tilbudet selv om selskapet ikke har maktet å hente inn penger i Kontantemisjonen innen 15. februar Aksjonærene og Tegningsrettshaverne i Bionor vil i tilfellet over være bundet av sine aksepter på det Frivillige Tilbudet inntil han eller hun har informert Nutri Pharma (gjennom Pareto

8 8 Securities) at han eller hun vil selge aksjene eller Tegningsrettene i henhold til et annet tilbud eller på annen måte disponere over aksjene eller Tegningsrettighetene i Bionor. Nutri Pharma bekrefter at det, så vidt det er kjent med, ikke finnes innsideinformasjon vedrørende Nutri Pharma som ikke er gitt til Bionor, som kan anses å ha en potensiell vesentlig negativ effekt på transaksjonene forespeilet i dette tilbudsdokumentet, og at det i Tilbudsperioden vil fortsette å oppfylle dets opplysningsplikt som et notert selskap. I den grad Nutri Pharma forut for 11. januar 2010 har unnlatt å gi innsideinformasjon som ville hatt en betydelig negativ effekt på verdien av aksjene i Nutri Pharma dersom det var kjent, kan Bionor heve Transaksjonsavtalen, og Bionors aksjonærer, og Tegningsrettsinnehaverne skal i så fall ikke lenger være bundet av deres aksepter eller forhåndsaksepter. 1.8 Oppgjør Oppgjøret av tilbudsprisen vil skje ved utstedelse av Vederlagsaksjene og/eller tegningsrettighetene til VPS kontoen til den enkelte aksjonær og/eller Tegningsrettsinnehaver. Oppgjør vil skje snarest mulig etter at følgende har funnet sted: i) Samtlige av betingelsene for det Frivillige Tilbudet nevnt i punkt 1.5 er oppfylt eller frafalt av Tilbyder, herunder vilkåret om gjennomførte emisjoner; og ii) Tilbudsperioden er utløpt. Oppgjør for aksjene og Tegningsrettighetene i Bionor antas å finne sted innen utløpet av februar 2010, men senest innen 31. mars Rente Det betales ikke noen rente til Aksjonærene og Tegningsrettsinnehaverne i perioden fra akseptblankett er mottatt til oppgjør foretas Omkostninger Tilbyder vil betale kurtasje og direkte henførbare transaksjonskostnader i VPS i forbindelse med aksept av det Frivillige Tilbudet. Dette innebærer at Aksjonærer og Tegningsrettsinnehaverne i Bionor som aksepterer det Frivillige Tilbudet og benytter vedlagte akseptblankett, ikke vil bli belastet kurtasje eller andre omkostninger direkte knyttet til VPS transaksjonen i forbindelse med det Frivillige Tilbudet. Eventuelle skattemessige konsekvenser eller andre omkostninger til rådgivning etc. som den enkelte Aksjonær og Tegningsrettsinnehaver måtte pådra seg, vil ikke bli dekket av Tilbyder Skatt Den enkelte aksjonær og Tegningsrettsinnehaver i Bionor som aksepterer det Frivillige Tilbudet er selv fullt ansvarlig for ethvert skatteansvar som oppstår som følge av en slik aksept Konsekvenser av det Frivillige Tilbudet for ansatte og Bionor Gjennomføringen av det Frivillige Tilbudet vil så langt Tilbyder kjenner til ikke få betydning for Bionors ansatte eller ha øvrige juridiske konsekvenser for Bionor ut over det som er beskrevet i dette Frivillige Tilbudet.

9 Lovvalg Det Frivillige Tilbudet og aksept av det Frivillige Tilbudet er regulert av norsk lov. Eventuelle tvister som oppstår i forbindelse med dette Frivillige Tilbudet skal løses med Oslo tingrett som verneting Annet Dette tilbudsdokumentet er sendt til samtlige aksjonærer og Tegningsrettsinnehavere i Bionor som var registrert i VPS per 12. Januar 2010, til den adressen som er registrert på vedkommendes VPS konto. Tilbudsdokumentet kan fås ved henvendelse til Pareto Securities. Det vil ikke bli sendt bekreftelse på mottakelse av akseptformular av, eller på vegne av, Tilbyder. Eventuelle spørsmål angående det Frivillige Tilbudet kan rettes til Pareto Securities. Informasjon til Aksjonærene og Tegningsrettsinnehaverne gis av Tilbyder i form av børsmelding eller brev til den enkelte aksjonær og Tegningsrettsinnehaver. Slike meldinger vil legges ut på selskapets hjemmeside

10 10 This Chapter 2 sets out an English translation of the voluntary offer. In the event of discrepancies between the Norwegian and the English version, the Norwegian version will prevail. Nutri Pharma ASA ("Nutri Pharma") hereby presents the voluntary offer to purchase shares in Bionor Immuno AS ("Bionor") on the terms and conditions set out in this offer document. 2 THE VOLUNTARY OFFER 2.1 Background Nutri Pharma contacted Bionor December 2009 regarding a potential interest for an acquisition of all of the shares issued in Bionor. Nutri Pharma considers Bionor's path-breaking research within central areas for disease as extremely interesting. As a listed company with an established commercial activity, Nutri Pharma intends to contribute to the financing of this research until the commercialization and therefore contribute to added value in the companies. Nutri Pharma and Bionor entered into on 11 January 2010 an exclusivity- and transaction- agreement regarding the acquisition of 100 % of the shares in Bionor (the "Transaction Agreement"). Among others, the agreement gives Nutri Pharma under certain conditions exclusivity until 31 March The board of Bionor supports the transaction and has recommended its shareholders to accept the offer, cf. Appendix 2. Nutri Pharma has per 13 January 2010 received pre-acceptances for 63 % of the shares in Bionor. The owners of the ordinary shares in Bionor (the "Shareholders") are offered 0.5 shares in Nutri Pharma for every ordinary Bionor share as remuneration for the Bionor shares. The shares will be issued against contribution of the Bionor shares by a share issuance in Nutri Pharma (the "Remuneration Share Issue"). Further, the holders of warrants are offered warrants in Nutri Pharma on the same terms of trade as the Remuneration Share Issue. In accordance with the offer on the Bionor shares, Nutri Pharma will carry out a private placement in the amount of minimum NOK 50 million (the Private Placement ) in order to finance the further development and operations of Bionor. Nutri Pharma is therefore submitting a voluntary offer (the Voluntary Offer ) on all of the shares of Bionor 2.2 The Offerors The Voluntary Offer is made by; Nutri Pharma ASA Kronprinsesse Märthas plass Oslo Norge ( Nutri Pharma ) Nutri Pharma is also in this offer document referred to as the Offeror. Nutri Pharma is a Norwegian public limited liability company registered in the Norwegian Register of Business Enterprises with register number The company is one of the leaders in soy

11 11 technology for treatment and prevention of lifestyle-related diseases. The major type of business has been i) sale of the soy-based, weight management product Nutrilett trough a license agreement with Axellus (Orkla) in the Nordic market, and ii) a license agreement with Mills regarding sale of the lower cholesterol product Abacor. In 2008, Nutri Pharma extended the product range to Nutri5 which is a product developed to be effective against menopausal and pre-menstrual symptoms. Nutri Pharma is listed on the Oslo Stock Exchange with the ticker NUT. For further information regarding Nutri Pharma, including stock exchange reports and financial information, please see 2.3 The Company Bionor Immuno AS, Klostergata Skien Norge ("Bionor") Bionor is a private limited liability company, organised under the laws of Norway, and is registered with registration number The shares of Bionor are registered with the VPS with (ISIN) NO The shares of Bionor are not listed on a stock exchange. Bionor s share capital as of today is NOK 436, divided into 87,298,532 shares, each with a nominal value of NOK The completion of the Voluntary Offer is, however, conditionally upon that Bionor issues 2 million new shares to Bionor AS by conversion of debt in the amount of NOK 23.6 million of Bionor s total debt of approximately NOK 43.6 million to Bionor AS (the "Debt Conversion"). After completion of the Debt Conversion, Bionor s share capital will be NOK 446,492,66 divided into 89,298,532 shares, each with a nominal value of NOK The Voluntary Offer includes also the 2 million new shares in Bionor that will be issued to Bionor AS in connection with the Debt Conversion. The completion of the Voluntary Offer is conditionally upon that Bionor AS has undertaken to transfer these shares to Nutri Pharma in exchange for 1 million shares in Nutri Pharma, issued in connection with, and thus comprised by, the Remuneration Share Issue. The Voluntary Offer is directed to the Shareholders, and the holders of warrants as described under Bionor Immuno AS has issued 7,733,333 warrants to shareholders with a strike price of NOK 5 per ordinary share in Bionor with expiration 30 June 2013 (the "Warrants"). Bionor has in addition issued a total of 1,425,000 warrants to the members of the Board with a strike price of NOK Bionor has also entered into option agreements with the management that on certain conditions give the right to subscribe for a total of 2,666,666 shares by a subscription price of NOK 3.72 (the "Options"). In accordance with the Voluntary Offer, the holders of Warrants (the "Warrants Holders") are offered new warrants in Nutri Pharma on the terms in clause 2.4 below. 2.4 Offer Price The offer price to the shareholders of Bionor The Shareholders are offered 0.5 shares in Nutri Pharma as payment for each share in Bionor. This means that the Shareholders receive 1 share in Nutri Pharma as payment for 2 shares in Bionor.

12 12 The payment for transfer of issued shares in Bionor to Nutri Pharma will be settled by issuance of up to 44,649,266 shares in Nutri Pharma to the Shareholders (the "Remuneration Shares"). This will be settled through contribution of the issued Bionor shares in the Remuneration Share Issue in Nutri Pharma. The Remuneration Shares also include 1 million shares in Nutri Pharma issued to Bionor AS as payment for transfer of the 2 million shares in Bionor issued in connection with the Debt Conversion. The issuance of Remuneration shares shall be approved in an extraordinary general meeting in Nutri Pharma, to be held in February It will only be issued whole number of shares in Nutri Pharma based on the number of shares in Bionor (rounded down). The Voluntary Offer will therefore not result in any form for cash payment to the Shareholders who accept the offer. Subsequent toacquisition of more than 90 % of the share capital of Bionor, the Offeror reserves the right to force potential Shareholders which have not accepted the offer to sell their shares in Bionor pursuant to section 4-25 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act The offer price to the holders of warrants in Bionor The Warrant Holders are offered new warrants in Nutri Pharma as remuneration for the Warrants on the basis of the same terms of trade as the ratio between the Remuneration shares and the issued shares of Bionor, however, in such way that 1 Warrant gives the right to 1 warrant in Nutri Pharma at twice the value as the agreed value of the strike price in Bionor (agreed strike price). Other conditions will continue. The issuance of the warrants in Nutri Pharma by settlement of the Warrants shall be approved by the same extraordinary general meeting as the issuance of the Remuneration shares, to be held in February The new warrants of Nutri Pharma will be issued as a separate transferable financial instrument. It will only be issued whole number of warrants in Nutri Pharma based on the number of warrants in Bionor (rounded down). The Voluntary Offer will therefore not result in any form for cash payment to the Warrant Holders who accept the offer. In addition is Nutri Pharma entitled to enter into new option agreements with the holders of the Options based on the same principles as above. 2.5 Offer Conditions The acquisition of the shares in Bionor pursuant to the Voluntary Offer is subject to the fulfilment, or waiver by the Offeror of all of the following the conditions: i) Nutri Pharma shall have received commitments for minimum NOK 50 million in relation to the Private Placement, which takes place in connection with the Remuneration Share Issue; ii) iii) Issuance of the Remuneration Shares and the shares in the private placement pursuant to valid resolutions by the general meeting for Nutri Pharma for such share issues; All necessary governmental, stock exchange and third party consents and approvals in order to complete the Voluntary Offer have to be granted on terms and conditions acceptable to the Offeror;

13 13 iv) The Voluntary Offer is accepted by 95 % of the share capital on a fully diluted basis, including the shares that are issued in connection with the Debt Conversion; v) All encumbrances, restrictions or third party rights over key assets including IPR rights of Bionor are released; vi) vii) All non issued share options or other rights to shares in the Company and the warrants to the board of directors of Bionor are erased (except for subscription rights or shares for partial conversion of loan pursuant to vii) and viii below, Bionor AS has entered into an agreement with Bionor regarding inter alia revised repayment plan for current outstanding loans to Bionor, release of security over key assets of Bionor and the Debt Conversion; viii) Conducting the business of Bionor on the basis of its usual business operations and in compliance with Norwegian law. Bionor shall not issue shares (except for the 2 million shares in connection with the Debt Conversion which is assumed to be issued before the issuance of Remuneration Shares takes place), and shall not enter into any agreements with any related party or any third party which gives such party a benefit at the expense of Bionor. Further, Bionor shall not enter into any loan agreements, or otherwise enter into any agreements or understandings which are not in the ordinary course, without the approval of Nutri Pharma; ix) No event has occurred after 15 February 2010 which may be deemed to have a material adverse effect on Bionor and its shares or Nutri Pharma's ability to acquire the shares of Bionor, however, this condition cannot be invoked by Nutri Pharma after 15 February 2010 on the basis of circumstances that could be invoked before 15 February 2010 pursuant to clause x) below; x) Nutri Pharma has performed a confirmative due diligence without any material findings within 15 February 2010, however, this condition cannot be invoked by Nutri Pharma after 15 February 2010; xi) The board of Bionor must approve the transfer of shares pursuant to the Voluntary Offer in accordance with the company's articles of association and the Norwegian Private Limited Liability Company Act. 2.6 Offer Period The acceptance period of the Voluntary Offer is from 14 January 2010 to 20 January 2010, at 16:00 (CET), both dates inclusive. The Offeror reserves the right to extend the acceptance period by stock exchange report within the end of the next market day after the end of the acceptance period. The Offeror reserves the right to accept any acceptances received after the expiration of the acceptance period. The Offeror has a right, but no obligation, to accept acceptances received after the expiration of the acceptance period. 2.7 Acceptance of the Voluntary Offer How to accept the Voluntary Offer In order for the shareholders and Warrant Holders in Bionor to accept the Voluntary Offer, an acceptance form as attached in Appendix 1 B (or a copy thereof), properly completed and duly executed, must be sent or delivered to Pareto Securities and must be received by Pareto Securities at the address below, by mail, hand delivered or fax, before the end of the acceptance period.

14 14 The acceptance form, properly completed and duly executed, must be sent by letter or facsimile, or otherwise delivered to and received by Pareto Securities: Pareto Securities AS Dronning Mauds gate 3 P.O. Box 1411 Vika 0115 Oslo Norway Telephone: Telefax: Shareholders and Warrant Holders in Bionor holding shares or Warrants in Bionor registered in more VPS accounts will receive acceptance forms for each individual account. Each Shareholder and Warrant Holder who holds its shares and Warrants in Bionor registered with the VPS in the name of a nominee, must contact such nominee in the event that it wishes to accept the Voluntary Offer. All Shares and Warrants tendered under the Voluntary Offer are to be transferred free of any encumbrances and any other third party right whatsoever, and with all shareholder rights attached to them. Any third party with registered encumbrances or other third-party rights attached to the relevant shares, Warrants and/or VPS account(s) must sign the acceptance form and thereby waive their rights in the Bionor shares and Warrants and approve the transfer of the Bionor shares and Warrants to the Offeror free of any encumbrances and any other third party rights whatsoever. By executing and delivering the acceptance form, the Shareholder and Warrant Holders, as long as the Shareholder and Warrant Holder is bound by their acceptance pursuant to section below, irrevocably Pareto Securities to block such shares and Warrants in favour of Pareto Securities on behalf of the Offeror. By executing and delivering the acceptance form, the Shareholder and Warrant Holder also irrevocably authorizes Pareto Securities to transfer such blocked shares and Warrants in Bionor from the VPS account of such Shareholder and Warrant Holder to the Offeror upon the conditions of the Voluntary Offer being fulfilled. Further, by executing and delivering the acceptance form, the Shareholder and Warrant Holder irrevocably authorizes Pareto Securities to subscribe on behalf of the Shareholder and Warrant Holder for the Remuneration Shares in the Remuneration Share Issue Issuing of the Remuneration Shares The Remuneration Shares and warrants will be issued to the Shareholder and Warrant Holders as soon as the Remuneration Share Issue is registered in the Norwegian Business Register, latest by 31 March The Remuneration Shares and warrants cannot be traded on Oslo Stock Exchange before the listing prospectus regarding the share issuance is approved by Oslo Stock Exchange, cf. section 7-3 of the Norwegian Securities Trading Act. In case settlement is delayed due to Oslo Stock Exchange approval of the listing prospectus, Nutri Pharma can elect to settle the offer through issuance of Nutri Pharma shares which are registered on a separate ISIN no for unlisted shares. These shares will then be listed when the prospectus requirements are fulfilled Binding acceptance Any Accepting shareholder and Warrant Holders shall be bound by their acceptance until the earlier of (i) the date at which Nutri Pharma announces that it will not complete the offer, or (ii) 31 March If completion of the Voluntary Offer has not taken place prior to the Cut-Off Date, then the Voluntary Offer unless extended by Nutri Pharma shall lapse and the Transaction Agreement shall be deemed terminated.

15 15 An acceptance of the Voluntary Offer from a Shareholder and Warrant Holder will no longer be binding for the Shareholder and Warrant Holder if the offer conditions of the Voluntary Offer have not been met and/or waived by the Offeror within 31 March If Nutri Pharma within 15 February 2010 has not confirmed that the Private Placement condition precedent as set out in item 2.5 (i) has been either satisfied or waived, then, with effect from the same date, Bionor is entitled to terminate the Transaction Agreement with immediate effect. In the event of such a termination by Bionor, the Shareholders and Warrant Holders shall be entitled to sell or otherwise dispose of their shares and Warrants, including to accept other offers for the shares and Warrants, unless Nutri Pharma, before the Shareholder or Warrant Holder has taken any action to dispose over the shares, announces that it irrevocably waives its right to invoke the Private Placement condition by 15 February The Shareholder and Warrant Holder shall be bound by their acceptance until he or she has accepted to sell the shares and warrants pursuant to another offer of the shares and/or warrants or otherwise disposed of their shares. Nutri Pharma confirms that, as far as they are aware, there is no inside information relating to Nutri Pharma that has not been provided to Bionor which may be deemed to have a potential material adverse effect on the transactions contemplated in this offer document, and that it will continue to fulfil the disclosure obligations as a listed company during the period of the offer. To the extent that Nutri Pharma prior to the date of this agreement has failed to disclose inside information which would, if known, have a substantially negative impact on the value of the shares of Nutri Pharma, Bionor can terminate the Transaction Agreement and the Shareholders and Warrant Holders shall no longer be bound by their acceptance or pre-acceptance. 2.8 Settlement The settlement of the offer price will be by issuance of the Remuneration Shares and/or the warrants to the Shareholder and/or Warrant Holder VPS account. The settlement will take place as soon as possible after the following have taken place: i) Conditions of the Voluntary Offer as set out in Section 2.5 have been met or waived by the Offeror; and ii) The offer period has expired. The settlement of the Shares and Warrants is expected to take place by the end of February 2010, and within 31 March 2010 at the latest. 2.9 Interest No interest will be paid to the Shareholders and Warrant Holders in the period from receipt of the acceptance form and until the settlement is made Costs The Offeror will pay commission and costs directly related to VPS transactions in connection with the Voluntary Offer. As such, Shareholders and Warrant Holders in Bionor accepting the Voluntary Offer, by use of the enclosed acceptance form, will not incur any brokerage fees or other costs directly related to VPS transactions in connection with the Voluntary Offer. Any tax consequences or costs incurred by Shareholders and/or Warrant Holders for any advice, or any other costs in connection with the Voluntary Offer, will not be paid by the Offeror.

16 Tax Shareholders and Warrant Holders in Bionor accepting the Voluntary Offer are personally responsible for any tax liability arising as a result of accepting the Voluntary Offer Consequences of the Voluntary Offer for the Employees and Bionor The completion of the Voluntary Offer will to the best knowledge of the Offeror, not have any consequences for Bionor s employees or have any other legal consequences for Bionor other than described in this Voluntary Offer Choice of law The Voluntary Offer and its acceptance are subject to Norwegian law. Any dispute that arises in connection with this Voluntary Offer shall be settled with Oslo city court as legal venue Miscellaneous This offer document is sent to all Shareholders and Warrant Holders of Bionor who were registered in the VPS on 12 January 2010, to the address registered in the VPS. This offer document can be received by an enquiry to Pareto Securities. Confirmation of receipt of acceptance forms or other documents will not be issued by or on behalf of the Offeror. Any questions regarding the Voluntary Offer can be directed to Pareto Securities. Information to the Shareholders and Warrant Holders in Bionor is submitted through stock exchange disclosures or letters to each of the Shareholders and Warrant Holders. The disclosures will be uploaded to the company's website

17 17 Vedlegg 1A Akseptformular Frivillig tilbud (Norsk Versjon) Dette akseptformularet skal anvendes for aksept av det Frivillige tilbudet fra Nutri Pharma ASA til Aksjonærene og Tegningsrettsinnehaverne i Bionor Immuno AS ( Bionor ) om kjøp av aksjer og/eller tegningsrettigheter på de nærmere betingelser som fremgår av tilbudsdokumentet datert 13. januar 2010 ( Tilbudsdokumentet ). Retur til: Pareto Securities AS Dronning Mauds gate 3 P.O. Box 1411 Vika 0115 Oslo Norway Telefon: Telefax: Aksjonærregisteret i Bionor pr. 13. januar 2010 viser: VPS-konto: Antall aksjer Tegningsrettigheter Rettighetshaver innmeldt Dette akseptformularet må være mottatt av Pareto Securities innen 20. januar 2010 kl 16:00 (norsk tid). Til Tilbyder: (a) Jeg/Vi har mottatt Tilbudsdokumentet datert 13. januar Jeg/Vi har lest Tilbudsdokumentet og aksepterer med dette det Frivillige Tilbudet. (b) Jeg/Vi aksepterer tilbudet for av mine/våre aksjer/tegningsrettigheter i Bionor på de vilkår som er inntatt i Tilbudsdokumentet. (c) Jeg/Vi vil ikke pantsette eller på annen måte gi noen tredjepart rettigheter til aksjene/tegningsrettighetene omfattet av aksepten. (d) Pareto Securities gis herved en ugjenkallelig fullmakt til å sperre det antall aksjer/tegningsrettigheter som omfattes av denne aksepten til fordel for Pareto Securities på vegne av Tilbyder, og Pareto Securities gis herved ugjenkallelig fullmakt til å overføre slike sperrede aksjer/tegningsrettigheter fra undertegnedes VPS-konto til Tilbyders VPS konto på oppgjørsdatoen mot overføring av Vederlagsaksjer/tegningsrettigheter i Tilbyder utstedt senest innen 31. mars 2010 til undertegnede. Videre gis Pareto Securities herved ugjenkallelig fullmakt til å tegne aksjer/tegningsrettigheter i emisjon på ekstraordinær generalforsamling i Nutri Pharma ASA vedrørende utstedelse av vederlagsaksjer og tegningsrettigheter i forbindelse med det Frivillige Tilbudet. Generalforsamlingen antas avholdt i februar og senest innen 31. mars 2010 (e) Mine/Våre aksjer/tegningsrettigheter i Bionor som omfattes av denne aksepten overføres uten heftelser eller tredjepartsrettigheter av noen type. Jeg/Vi er oppmerksomme på at aksepten kun er gyldig dersom en tredjepart med rettigheter i aksjene/tegningsrettighetene har medsignert dette Akseptformularet. (f) Jeg/Vi bekrefter at vi lovlig kan akseptere dette Frivillige Tilbudet i den jurisdiksjon hvor tilbudet aksepteres. (g) Det Frivillige Tilbudet og aksepten er regulert av norsk rett, og norske domsstoler skal ha jurisdiksjon over tvister som utspringer av tilbudet. Sted Dato Signatur 1 Navn Rettighetshaver: Dersom noen er innehaver av rettigheter registrert på VPS kontoen aksepterer rettighetshaveren herved at aksjene/tegningsrettighetene overføres til Tilbyder uten heftelser eller rettigheter registrert på VPS kontoen. Sted Dato Signatur 1 Navn 1 Hvis signert etter fullmakt må fullmakt eller firmaattest som bekrefter retten til å signere vedlegges.

18 18 Appendix 1 B Acceptance form for the Voluntary Offer (English version) This acceptance form must be used to accept the Offer by Nutri Pharma ASA ( Offeror ) to the Shareholders and Warrant Holders of Bionor Immuno AS ( Bionor ) to purchase shares and warrants on the terms and conditions stated in the offer document dated 13 January 2010 (the Offer Document ). Return to: Pareto Securities AS Dronning Mauds gate 3 P.O. Box 1411 Vika 0115 Oslo Norway The shareholder register in Bionor as of 13 January 2010 shows: Telephone: Telefax: VPS no: account No. of shares: No. of Warrants Rights Holders registered The acceptance form must be received by Pareto Securities within 20 January 2010 at 4 p.m. (CET). To the Offeror (a) I/We have received the Offer Document dated 13 January I/We have reviewed the Offer Document and hereby accept the Offer. (b) I/We accept the offer in respect of of my/our shares/warrants in Bionor on the terms and conditions set out in the Offer Document. (c) I/We agree not to pledge or otherwise incur any third party rights on the shares/ warrants for which the Offer is accepted. (d) Pareto Securities is irrevocably hereby authorised to block the number of shares/ warrants for which the Offer is accepted in favour of Pareto Securities on behalf of the Offeror, Pareto Securities is hereby irrevocably authorised to transfer such blocked shares/ warrants from the undersigned s VPS account to the VPS account of the Offeror at the settlement date against the Remuneration Shares/warrants in the Offeror issued latest by 31 March 2010 to the undersigned. Further, Pareto Securities is irrevocably hereby authorised to subscribe for shares/warrants in the share issuance in the extraordinary general meeting in Nutri Pharma ASA regarding issuance of Remuneration Shares/ warrants in accordance with the Voluntary Offer. The general meeting is planned to be held in February and latest by 31 March (e) My/Our shares/ warrants in Bionor are transferred free of any encumbrances or third party obligations of any kind. I/We are aware that the acceptance of the Offer is valid on the condition that all third parties having rights to the shares/ warrants have co-signed this acceptance form. (f) I/We confirm that I/we may legally accept the Offer in the jurisdiction in which the Offer is accepted. (g) The Offer and acceptance of same is subject to Norwegian law, and the exclusive jurisdiction of the Norwegian Courts. Place Date Signature 2 Name Rights holder(s): In the event that there are any holders of rights registered on the VPS account such holders of rights hereby consents that the shares/ warrants may be transferred to the Offeror free of encumbrances and the rights registered on the VPS account. Place Date Signature 1 Name 2 If signed pursuant to proxy, a proxy form or company certificate confirming the authorized signature must be enclosed

19 19

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

To the shareholders of Det norske oljeselskap ASA. Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

To the shareholders of Det norske oljeselskap ASA. Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA SUMMONS FOR AN INNKALLING TIL ORDINARY GENERAL MEETING

Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA SUMMONS FOR AN INNKALLING TIL ORDINARY GENERAL MEETING Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA Office translation INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2006 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Reservoir

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

Innstilling fra valgkomiteen til ekstraordinær generalforsamling 12. februar 2008

Innstilling fra valgkomiteen til ekstraordinær generalforsamling 12. februar 2008 Innstilling fra valgkomiteen til ekstraordinær generalforsamling 12. februar 2008 Vedlegg 1 / Annex 1 DOF ASA er blitt en betydelig aksjonær i DeepOcean ASA, og har uttrykt ønske om å få valgt inn Oddvar

Detaljer

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Approval of notice and agenda. 5. Valg av ny revisor 5. Election of new auditor

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Approval of notice and agenda. 5. Valg av ny revisor 5. Election of new auditor Til aksjonærene i PANORO ENERGY ASA Oslo, 16. juni 2010 To the shareholders in PANORO ENERGY ASA Oslo, 16 June 2010 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Navn Adresse Postnummer og sted

Navn Adresse Postnummer og sted Navn Adresse Postnummer og sted Denne innkallingen til ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 25. april 2014. I følge VPS er du registrert med [aksjebeholdning] aksjer.

Detaljer

NORMAN ASA. Org. No. 986 759 808

NORMAN ASA. Org. No. 986 759 808 NORMAN ASA Org. No. 986 759 808 Summon to an extraordinary general meeting 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling The Board of Norman ASA (the Company ) has received a letter from Ola Holding

Detaljer

17. desember 2015 kl.15.00 17 December 2015 at 15.00 (CET) 4. FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENE 5 4 PROPOSAL FOR CHANGE OF ARTICLES OF ASSOCIATIONS 5

17. desember 2015 kl.15.00 17 December 2015 at 15.00 (CET) 4. FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENE 5 4 PROPOSAL FOR CHANGE OF ARTICLES OF ASSOCIATIONS 5 OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i LINK Mobility Group ASA, org nr 984 066 910 holdes i: NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Extraordinary

Detaljer

To the Shareholders of Remora ASA. Til aksjonærene i Remora ASA NOTICE OF GENERAL MEETING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

To the Shareholders of Remora ASA. Til aksjonærene i Remora ASA NOTICE OF GENERAL MEETING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Remora ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Remora ASA den 5. januar 2009, kl. 1000 i selskapets kontorlokaler. Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (For text in English, see pages 3, 4 and 6) Til aksjeeiere i Induct AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Induct AS. Møtet vil holdes i selskapets

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA REG NO 989 734 229

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i NEXT Biometrics Group ASA, org nr 982 904 420 ( Selskapet ), holdes i lokalene til: NOTICE OF EXTRAORDINARY

Detaljer

NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINARY GENERAL MEETING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation:

NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINARY GENERAL MEETING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation: Til aksjonærene i AGR Group ASA To the shareholders of AGR Group ASA Office translation: INNKALLING TIL NOTICE OF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EKSTRAORDINARY GENERAL MEETING Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

ORG NR ORG NO INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

ORG NR ORG NO INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY AS GLOBAL RIG COMPANY AS ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

(Office translation) NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING I GENERAL MEETING IN WAVEFIELD INSEIS ASA

(Office translation) NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING I GENERAL MEETING IN WAVEFIELD INSEIS ASA (Office translation) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Wavefield Inseis ASA den Onsdag

Detaljer

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS Styret innkaller herved aksjonærene i selskapet til ekstraordinær generalforsamling den 5. oktober 2016 klokken 13:00 Møtet vil avholdes i lokalene

Detaljer

OFFER TO PURCHASE SHARES IN AKER FLOATING PRODUCTION ASA

OFFER TO PURCHASE SHARES IN AKER FLOATING PRODUCTION ASA OFFER TO PURCHASE SHARES IN AKER FLOATING PRODUCTION ASA MADE BY AKER FLOATING HOLDING AS OFFER PRICE: NOK 3.63 PER SHARE IN CASH OFFER PERIOD: FROM AND INCLUDING 2 MARCH 2012 TO 17:30 (NORWEGIAN TIME)

Detaljer

Møteseddel/forhåndstemme Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling den 2. mai 2012 og avgi stemme for:

Møteseddel/forhåndstemme Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling den 2. mai 2012 og avgi stemme for: Vedlegg A Innkalling til ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling i Norwegian Energy Company ASA avholdes 2. mai 2012 kl 13.00 norsk tid i Verksgata 1A, 4013 Stavanger, Norway Dersom ovennevnte

Detaljer

The following matters were discussed: 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE GENERAL MEETING

The following matters were discussed: 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE GENERAL MEETING (OFFICE TRANSLATION) PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF AGR GROUP ASA ORG NR 986 922 113 AGR GROUP ASA ORG NO 986 922 113 Mandag 18. august 2014

Detaljer

AURORA LPG HOLDING ASA FULLMAKT. STYRELEDER LEIV ASKVIG (eller den han bemyndiger)

AURORA LPG HOLDING ASA FULLMAKT. STYRELEDER LEIV ASKVIG (eller den han bemyndiger) AURORA LPG HOLDING ASA FULLMAKT Som eier av aksjer i Aurora LPG Holding ASA gir jeg/vi herved STYRELEDER LEIV ASKVIG (eller den han bemyndiger) (sett inn navn) fullmakt til å representere og avgi stemmer

Detaljer

Oslo, 7 May 2010. 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder 1. Opening of the general meeting by the chairman of the board

Oslo, 7 May 2010. 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder 1. Opening of the general meeting by the chairman of the board Til aksjonærene i NORSE ENERGY CORP. ASA Oslo, 7. mai 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norse Energy Corp. ASA ("NEC"), den 28. mai 2010 kl 10.00

Detaljer

agenda: 1. Valg av møteleder 1. Election of a person to chair the Meeting

agenda: 1. Valg av møteleder 1. Election of a person to chair the Meeting Office translation Til aksjonærene i Codfarmers ASA To the shareholders in Codfarmers ASA INNKALLING TIL NOTICE OF ORDINÆR GENERALFORSAMLING ANNUAL GENERAL MEETING Ordinær generalforsamling i Codfarmers

Detaljer

NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN. CRUDECORP ASA (org.nr. 990 904 871)

NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN. CRUDECORP ASA (org.nr. 990 904 871) UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I CRUDECORP ASA (org.nr. 990 904 871) Aksjonærene i Crudecorp ASA

Detaljer

APPENDIX 1: VEDLEGG 1: PUNKT 3 PÅ AGENDAEN: FORSLAG OM Å UTSTEDE AKSJER I DEN RETTEDE EMISJONEN

APPENDIX 1: VEDLEGG 1: PUNKT 3 PÅ AGENDAEN: FORSLAG OM Å UTSTEDE AKSJER I DEN RETTEDE EMISJONEN VEDLEGG 1: PUNKT 3 PÅ AGENDAEN: FORSLAG OM Å UTSTEDE AKSJER I DEN RETTEDE EMISJONEN Selskapet gjennomførte en betinget rettet emisjon mot enkelte institusjonelle og profesjonelle investorer og noen eksisterende

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I STEPSTONE ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN STEPSTONE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I STEPSTONE ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN STEPSTONE ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I STEPSTONE ASA Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen gå

Detaljer

INDEPENDENT OIL & RESOURCES ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. JUNI 2008 * * * PROTOCOL FROM ORDINARY GENERAL MEETING 25 JUNE 2008

INDEPENDENT OIL & RESOURCES ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. JUNI 2008 * * * PROTOCOL FROM ORDINARY GENERAL MEETING 25 JUNE 2008 Norsk tekst har forrang ved motstrid Norwegian text prevails in case of conflict INDEPENDENT OIL & RESOURCES ASA (org.nr. 962 007 465) PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. JUNI 2008 * * * PROTOCOL

Detaljer

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 2. Approval of the notice and agenda.

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 2. Approval of the notice and agenda. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PHILLY TANKERS AS Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Philly Tankers AS, org.nr. 913 752 783, 27. mai 2016 kl. 10.00 i hos i Advokatfirmaet

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I ENPRO AS TO THE SHAREHOLDERS OF ENPRO AS

TIL AKSJONÆRENE I ENPRO AS TO THE SHAREHOLDERS OF ENPRO AS TIL AKSJONÆRENE I ENPRO AS TO THE SHAREHOLDERS OF ENPRO AS INNKALLING TIL EKSTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 13.02 2008 NOTICE OF EXTRA ORDINARY SHAREHOLDERS MEETING 13.02 2008 AGENDA OG FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS FREMSATT AV EIENDOMSSPAR AS TILBUDSPRIS NOK 170 PER AKSJE BETALT KONTANT AKSEPTFRIST TILBUDET MÅ AKSEPTERES INNEN MANDAG 10. MARS 2014 KLOKKEN

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I ENPRO AS TO THE SHAREHOLDERS OF ENPRO AS

TIL AKSJONÆRENE I ENPRO AS TO THE SHAREHOLDERS OF ENPRO AS TIL AKSJONÆRENE I ENPRO AS TO THE SHAREHOLDERS OF ENPRO AS INNKALLING TIL EKSTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 31.10 2007 NOTICE OF EXTRA ORDINARY SHAREHOLDERS MEETING 31.10 2007 AGENDA OG FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 2. Approval of the notice and agenda.

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 2. Approval of the notice and agenda. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PHILLY TANKERS AS Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Philly Tankers AS, org.nr. 913 752 783, onsdag 8. april 2015 kl. 10.00 hos Advokatfirmaet

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Nordic Nanovector ASA. 1. Valg av møteleder 1. Election of a chairman for the meeting

Nordic Nanovector ASA. 1. Valg av møteleder 1. Election of a chairman for the meeting Nordic Nanovector ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Nordic Nanovector ASA, org. nr. 994 297 422 ("Selskapet) den 12. oktober

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF THE CHAIRMAN FOR THE MEETING

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF THE CHAIRMAN FOR THE MEETING Office translation: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Den 13. desember 2013 kl 09.00 (CET) holdes det ekstraordinær generalforsamling i AGR Group ASA,

Detaljer

NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA

NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling den 29. april 2008 kl 10.30 på Felix konferansesenter

Detaljer

4. Endring av selskapets vedtekter. 4. Amendment of the Company s Articles of Association.

4. Endring av selskapets vedtekter. 4. Amendment of the Company s Articles of Association. INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I PHILLY TANKERS AS Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Philly Tankers AS, org.nr. 913 752 783, onsdag 2. september 2015 kl. 10.00

Detaljer

Agenda:

<Name> <Address> <Nr> <Place> <Country> Agenda: In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjeeierne i Repant ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

TARBLASTER AS INNKALLING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 25.02.08 KL. 1700 FORSKNINGSPARKEN MØTEROM 7 GAUSTADALLEEN 21, OSLO CALL

TARBLASTER AS INNKALLING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 25.02.08 KL. 1700 FORSKNINGSPARKEN MØTEROM 7 GAUSTADALLEEN 21, OSLO CALL INNKALLING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 25.02.08 KL. 1700 FORSKNINGSPARKEN MØTEROM 7 GAUSTADALLEEN 21, OSLO CALL EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY 25.02.08 AT 1700 O CLOCK OSLO INNOVATION CENTER MEETING

Detaljer

Til aksjeeierne I Birdstep Technology ASA. To the shareholders of Birdstep Technology ASA. Oslo, 19 September, 2012

Til aksjeeierne I Birdstep Technology ASA. To the shareholders of Birdstep Technology ASA. Oslo, 19 September, 2012 In house translation: In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail. Til aksjeeierne I Birdstep Technology ASA

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ordinær generalforsamling i Rocksource ASA ble avholdt onsdag 7. mai 2008, klokken 15.00 i Thon Conference Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250

Detaljer

MULTICONSULT ASA. Brygge, Oslo.

MULTICONSULT ASA. Brygge, Oslo. MULTICONSULT ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Multiconsult ASA ("Selskapet) tirsdag den 26. april kl. 17:00 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget

Detaljer

FRAM EXPLORATION ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FRAM EXPLORATION ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING * * * * * *

FRAM EXPLORATION ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FRAM EXPLORATION ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING * * * * * * FRAM EXPLORATION ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FRAM EXPLORATION ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING * * * * * * Det kalles med dette inn til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Navn Adresse Postnummer og sted

Navn Adresse Postnummer og sted Navn Adresse Postnummer og sted Denne innkallingen til ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 7. april 2010. I følge VPS er du registrert med [aksjebeholdning] aksjer.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SEVAN DRILLING ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN SEVAN DRILLING ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SEVAN DRILLING ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN SEVAN DRILLING ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SEVAN DRILLING ASA Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen

Detaljer

Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje.

Tilbud fra Blom ASA (Blom) om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Til aksjonærene som eier færre enn 33 aksjer i Blom ASA Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Generell informasjon om Tilbudet Blom tilbyr herved å kjøpe de aksjene

Detaljer

Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA. To the shareholders of Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA. To the shareholders of Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL ORDINÆR

Detaljer

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 NYTT TISPUNKT OG OPPDATERT AGENDA FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NEW DATE AND UPDATED AGENDA FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA ORG NR 990 947 619 GLOBAL RIG COMPANY ASA

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SIMTRONICS ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN SIMTRONICS ASA*

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SIMTRONICS ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN SIMTRONICS ASA* Til aksjonærene i Simtronics ASA To the shareholders of Simtronics ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SIMTRONICS ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN SIMTRONICS ASA* Det innkalles

Detaljer

1. Valg av møteleder 1. Election of a chairman for the meeting

1. Valg av møteleder 1. Election of a chairman for the meeting Nordic Nanovector ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Nordic Nanovector ASA, org. nr. 994 297 422 ("Selskapet) torsdag den 19. mai 2016 kl.

Detaljer

VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA. (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn

VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA. (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn Selskapets foretaksnavn er Electromagnetic Geoservices ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap. 2 Forretningskontor

Detaljer

Til aksjonærene MultiClient Geophysical ASA. To the shareholders MultiClient Geophysical ASA INNKALLING NOTICE EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene MultiClient Geophysical ASA. To the shareholders MultiClient Geophysical ASA INNKALLING NOTICE EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING In case of discrepancies between the Norwegian original text and the English translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjonærene MultiClient Geophysical ASA To the shareholders MultiClient Geophysical

Detaljer

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No.

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No. FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Organisasjonsnummer 989 307 606) Vedtatt av Selskapets styre den 15. mai 2012. PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN ALADDIN OIL & GAS COMPANY

Detaljer

Denne innkallingen til ekstraordinær ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 9. september 2010.

Denne innkallingen til ekstraordinær ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 9. september 2010. Denne innkallingen til ekstraordinær ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 9. september 2010. This notice of extraordinary general meeting is submitted to all shareholders

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING 5 RETTET EMISJON MOT SOLEX AS 5 PRIVATE PLACEMENT DIRECTED TOWARDS SOLEX AS

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING 5 RETTET EMISJON MOT SOLEX AS 5 PRIVATE PLACEMENT DIRECTED TOWARDS SOLEX AS OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF AEGA ASA ORG NR 997 410 440 AEGA ASA REG NO 997 410 440 Ekstraordinær generalforsamling i

Detaljer

Minutes from extraordinary general meeting of Q-Free ASA on 4 November 2011

Minutes from extraordinary general meeting of Q-Free ASA on 4 November 2011 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling Q-Free ASA den 4. november 2011 Minutes from extraordinary general meeting of Q-Free ASA on 4 November 2011 Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt fredag

Detaljer

Tilbudsdokument. Frivillig tilbud om erverv av samtlige aksjer i. Domstein ASA. fremsatt av. R. Domstein & Co AS. Tilbudspris: NOK 10,00 pr.

Tilbudsdokument. Frivillig tilbud om erverv av samtlige aksjer i. Domstein ASA. fremsatt av. R. Domstein & Co AS. Tilbudspris: NOK 10,00 pr. Tilbudsdokument Frivillig tilbud om erverv av samtlige aksjer i Domstein ASA fremsatt av R. Domstein & Co AS Tilbudspris: NOK 10,00 pr. aksje Tilbudsperiode: Fra og med 19. juni 2014 til og med 3. juli

Detaljer

Notice of an extraordinary general meeting in AINMT AS. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i AINMT AS

Notice of an extraordinary general meeting in AINMT AS. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i AINMT AS The English version is an unofficial translation. Legal authenticity remains with the Norwegian version. In case of any discrepancy between the English and the Norwegian versions, the Norwegian version

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I WEIFA ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN WEIFA ASA. Org. nr. 983 733 506 (the "Company")

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I WEIFA ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN WEIFA ASA. Org. nr. 983 733 506 (the Company) Side 1 av 8 UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I WEIFA ASA Org.nr. 983 733 506 ("Selskapet") NOTICE

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA ORG NR 989 734 229

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA ORG NR 989 734 229 (OFFICE TRANSLATION OF) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA ORG NR 989 734 229 MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA Ordinær generalforsamling i holdes hos: The Annual General Meeting of Global

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING RE: NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING RE: NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING RE: NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING (2) (3) Til aksjonærene i AUSTEVOLL SEAFOOD ASA / To the shareholders of AUSTEVOLL SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

4. Reversed share split

4. Reversed share split INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I WEIFA ASA Ettersom det er stort antall utenlandske aksjonærer i selskapet, er denne innkalling utarbeidet både på norsk og engelsk. Dersom det skulle vise

Detaljer

ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ODFJELL SE (business enterprise number 930 192 503) (last amended May 8th 2012) The name of the company is Odfjell SE. Article 1 The name of the company The company is an SE

Detaljer

Apptix ASA Extra Ordinary Shareholder Meeting 3 June 2005

Apptix ASA Extra Ordinary Shareholder Meeting 3 June 2005 P R O T O K O L L EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING APPTIX ASA OFFICE TRANSLATION THE OFFICIAL LANGUAGE OF THE MINUTES IS NORWEGIAN. THE TRANSLATION IS SUBMITTED FOR INFORMATION PURPOSES ONLY M I N U T E

Detaljer

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Approval of the notice and the agenda 4. Valg av styre 5. Valg av nominasjonskomité 6.

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Approval of the notice and the agenda 4. Valg av styre 5. Valg av nominasjonskomité 6. INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske

Detaljer

Til aksjonærene MultiClient Geophysical ASA. To the shareholders NOTICE INNKALLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING ANNUAL GENERAL MEETING

Til aksjonærene MultiClient Geophysical ASA. To the shareholders NOTICE INNKALLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING ANNUAL GENERAL MEETING In case of discrepancies between the Norwegian original text and the English translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjonærene MultiClient Geophysical ASA To the shareholders MultiClient Geophysical

Detaljer

In case of any ambiguity between the Norwegian and the English versions the Norwegian version shall prevail

In case of any ambiguity between the Norwegian and the English versions the Norwegian version shall prevail INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORTH ENERGY ASA 17. februar 2016 kl 09:00 i Tjuvholmen alle 19, Tyveholmen kontorfellesskap, 7. etasje i Oslo NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING GENERAL MEETING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING GENERAL MEETING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske

Detaljer

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN DIAGENIC ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I DIAGENIC ASA

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN DIAGENIC ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I DIAGENIC ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I DIAGENIC ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN DIAGENIC ASA Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser

Detaljer

18. juni 2014 kl June 2014 at (CET) 1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING

18. juni 2014 kl June 2014 at (CET) 1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Link Mobility Group ASA, org nr 984 066 910 ( Selskapet ), holdes i: NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING The annual

Detaljer

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER PERIOD: FROM AND INCLUDING 28 MAY 2003, TO AND INCLUDING 10 JUNE 2003

Detaljer

16. desember 2016 kl December 2016 at 08:00 CET 1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING

16. desember 2016 kl December 2016 at 08:00 CET 1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Ekstraordinær generalforsamling i AgaTech ASA, org nr. 979 867 654 ("Selskapet"), holdes i: 7.

Detaljer

Sted: Thon Conference Oslofjord, Sandviksveien 184, 1300 Sandvika

Sted: Thon Conference Oslofjord, Sandviksveien 184, 1300 Sandvika Til aksjonærene i : INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RENEWABLE ENERGY CORPORATION ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i ( REC eller Selskapet ): Tid: 14. mai 2007, klokken

Detaljer

(i) An account of the Company s policy for remuneration of the management in the previous financial year.

(i) An account of the Company s policy for remuneration of the management in the previous financial year. In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjeeiere i Det norske oljeselskap ASA To the shareholders

Detaljer

Notice of Annual General Meeting. Innkalling til ordinær generalforsamling. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297

Notice of Annual General Meeting. Innkalling til ordinær generalforsamling. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Innkalling til ordinær generalforsamling Organisasjonsnummer 987 989 297 Notice of Annual General Meeting Organization number 987 989 297 Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Norwegian

Detaljer

OFFER DOCUMENT. Voluntary Offer to acquire all outstanding shares of. Scan Subsea ASA

OFFER DOCUMENT. Voluntary Offer to acquire all outstanding shares of. Scan Subsea ASA OFFER DOCUMENT Voluntary Offer to acquire all outstanding shares of Scan Subsea ASA (a public limited liability company organized under the laws of the Kingdom of Norway) Registration number: 990 691 738

Detaljer

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjeeierne i Panoro Energy ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I 24SEVENOFFICE AS (org.nr. 879 447 992)

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I 24SEVENOFFICE AS (org.nr. 879 447 992) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I 24SEVENOFFICE AS (org.nr. 879 447 992) Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i 24SevenOffice AS den 30. juni 2014 klokken 10:00 i selskapets lokaler

Detaljer

OFFER DOCUMENT. Voluntary Offer to acquire all the shares in. Roxar ASA. made by. Aegir Norge Holding AS. an indirectly wholly-owned subsidiary of

OFFER DOCUMENT. Voluntary Offer to acquire all the shares in. Roxar ASA. made by. Aegir Norge Holding AS. an indirectly wholly-owned subsidiary of OFFER DOCUMENT Voluntary Offer to acquire all the shares in Roxar ASA made by Aegir Norge Holding AS an indirectly wholly-owned subsidiary of Emerson Electric Co. Offer price: NOK 5.20 per Share with settlement

Detaljer

Styrets leder eller en person utpekt av styrets leder vil åpne generalforsamlingen og foreta registrering av fremmøtte aksjonærer og fullmakter.

Styrets leder eller en person utpekt av styrets leder vil åpne generalforsamlingen og foreta registrering av fremmøtte aksjonærer og fullmakter. Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen gå foran. This notice has been prepared both in Norwegian and in

Detaljer

NOTICE OF INNKALLING TIL ANNUAL GENERAL MEETING ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation:

NOTICE OF INNKALLING TIL ANNUAL GENERAL MEETING ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation: Til aksjonærene i AGR Group ASA To the shareholders of AGR Group ASA Office translation: INNKALLING TIL NOTICE OF ORDINÆR GENERALFORSAMLING ANNUAL GENERAL MEETING Ordinær generalforsamling i AGR Group

Detaljer

ORG NO 990 947 619 ORG NR 990 947 619 1 ÅPNING AV GENERALFORSAMLING OG FORETGNELSE AV MØTENDE AKSJONÆRER

ORG NO 990 947 619 ORG NR 990 947 619 1 ÅPNING AV GENERALFORSAMLING OG FORETGNELSE AV MØTENDE AKSJONÆRER INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Notice of extraordinary general meeting. Norwegian Energy Company ASA Organisation number

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Notice of extraordinary general meeting. Norwegian Energy Company ASA Organisation number Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske

Detaljer

MANDATORY OFFER DOCUMENT AND NOTIFICATION OF COMPULSORY ACQUSITION

MANDATORY OFFER DOCUMENT AND NOTIFICATION OF COMPULSORY ACQUSITION MANDATORY OFFER DOCUMENT AND NOTIFICATION OF COMPULSORY ACQUSITION Mandatory Offer to acquire all outstanding Shares in CellCura ASA not already owned by Dag Dvergsten AS Offer Price: NOK 0.20 per Share

Detaljer

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive ASA. 31. mars 2016 kl. 1000

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive ASA. 31. mars 2016 kl. 1000 Til aksjonærene i Kongsberg Automotive ASA Kongsberg, 9. mars 2016 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive ASA 31. mars 2016 kl.

Detaljer

1 februar 2016 kl. 12.00 1 February 2016 at 1200 hours (CET) 1. VALG AV MØTELEDER 1. ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING

1 februar 2016 kl. 12.00 1 February 2016 at 1200 hours (CET) 1. VALG AV MØTELEDER 1. ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Ekstraordinær generalforsamling i NEXT Biometrics Group ASA, org nr 982 904 420 ( Selskapet ),

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling / Notification of annual general meeting

Innkalling til ordinær generalforsamling / Notification of annual general meeting Innkalling til ordinær generalforsamling / Notification of annual general meeting INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive ASA

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Global Rig Company ASA 20. juni 2013.

Innkalling til ordinær generalforsamling i Global Rig Company ASA 20. juni 2013. Innkalling til ordinær generalforsamling i Global Rig Company ASA 20. juni 2013. Innhold: Side 2-4:Innkalling til generalforsamlingen Side 5: Påmeldingsskjema, norsk/engelsk Side 6: Fullmaktskjema, norsk

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I REC SOLAR ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF REC SOLAR ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I REC SOLAR ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF REC SOLAR ASA Til aksjonærene i INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I REC SOLAR ASA (org.nr. 912 218 929) Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i ("Selskapet") To the shareholders of

Detaljer

Call for EGM Aqualis ASA 1

Call for EGM Aqualis ASA 1 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AQUALIS ASA Ettersom det er stort antall utenlandske aksjonærer i selskapet, er denne generalforsamlingsprotokoll utarbeidet både på norsk og engelsk. Dersom

Detaljer

agenda: 1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF THE CHAIRMAN FOR THE MEETING

agenda: 1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF THE CHAIRMAN FOR THE MEETING Til aksjonærene i AGR Group ASA To the shareholders of AGR Group ASA Office translation: INNKALLING TIL NOTICE OF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer