Foto Anders Hals. Klassifisering av offentlig vegnett etter tillatt totalvekt for tømmervogntog Dag Skjølaas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foto Anders Hals. Klassifisering av offentlig vegnett etter tillatt totalvekt for tømmervogntog 2015. Dag Skjølaas"

Transkript

1 Foto Anders Hals Klassifisering av offentlig vegnett etter tillatt totalvekt for tømmervogntog Dag Skjølaas

2 Innhold Formålet med rapporten... 3 Statens vegvesens klassifiseringssystem for offentlige veger... 3 Sammenhengen mellom Statens vegvesens klassifiseringssystem og lass-størrelse... 4 Inndeling av vegnettet etter totalvekt og nyttelast på tømmervogntog... 5 Resultater... 7 Andel av riksvegnettet som er åpent for... 7 Fordeling av riksvegnettet på totalvektklasser... 7 Fylkesveger... 9 Andel av fylkesvegnettet som er åpent for... 9 Fordeling av fylkesvegnettet på totalvektklasser Kommunale veger Andel av det kommunale vegnettet som er åpent for Fordeling av det kommunale vegnettet på totalvektklasser Diskusjon Konklusjon Forklaring til tabeller i rapporten Tabelloversikt

3 Formålet med rapporten Statens vegvesen fastsetter hvert år veglister som viser hvor store kjøretøyer og hvor tunge lass det er lov å kjøre på det offentlige vegnettet i Norge. Veglistene inneholder bestemmelser om bruksklasse, tillatt vogntoglengde og tillatt totalvekt for hver enkelt strekning. De består av ett dokument for riksveger som dekker hele landet, og ett dokument for hvert fylke som dekker fylkesog kommunale veger. Til sammen inneholder veglistene svært mye informasjon. Uten at opplysningene blir sammenstilt, er det vanskelig å skaffe seg oversikt over hvordan vegnettet fordeler seg på ulike klasser f.eks. etter tillatt totalvekt eller faktisk nyttelast. Formålet med denne rapporten er å gi en oversiktlig framstilling av hvordan det offentlige vegnettet i Norge er klassifisert i forhold til transport av tømmer. Rapporten beskriver dagens situasjon og den utviklingen som har skjedd siden Skogeierforbundet og Treindustrien ga ut en tilsvarende rapport våren. Rapporten vil danne grunnlag for det videre arbeidet med innføring av 24 m vogntoglengde og totalvekt for tømmervogntog. Det er et viktig tiltak for å styrke konkurranseevnen for skogbasert industri. Den informasjon som presenteres i rapporten bygger på data fra Statens vegvesens database Nasjonal vegdatabank, NVDB. Uttaket av data fra NVDB ble gjort den 11. mai. Datasettet som er brukt er identisk med de veglister som ble gjort gjeldende fra april. Statens vegvesens klassifiseringssystem for offentlige veger Gjennom veglistene er hver enkelt strekning på det offentlige vegnettet klassifisert mht. bruksklasse, tillatt vogntoglengde og maksimal totalvekt. Transport av tømmer er regulert gjennom egne regler som gjør at tømmervogntog med 7-aksler kan ha større lengde og større totalvekt enn det som er tillatt i annen transport. Derfor er det egne kolonner i veglistene som angir tillatt vogntoglengde og maksimal totalvekt for tømmertransport. I de tilfeller kolonnene for tømmertransport er tomme, gjelder reglene for transport generelt også for transport av tømmer. Følgende klasser er gjeldende: Bruksklasse (tonn): Bk6, Bk8, BkT8, Bk10 Vogtoglengde (m): 12,4, 15, 19,5, 22, 24 (tonn): 28 (Bk6), 32 (Bk8), 40 eller 50 (BkT8), 42, 50, 56, 60 (Bk10) Klassifiseringssystemet er bygd opp slik at det er sammenheng mellom bruksklasse og totalvekt. Inndelingen etter bruksklasse og totalvekt gir totalt 8 klasser. I tillegg er det 5 ulike klasser for lengde. Det betyr at det i prinsippet kunne vært 40 ulike kombinasjoner av tillatt vogntoglengde og totalvekt. Siden 56 og totalvekt bare skal brukes der tillatt vogntoglengde er 22 eller 24 m, er antallet 3

4 lovlige kombinasjoner 34. I praksis er det imidlertid noen av disse kombinasjonene som blir svært lite eller ikke brukt. For veger som har BkT8 som bruksklasse i den telefrie perioden (sommer), er det anledning til å innføre Bk10 som vinteraksellast i den perioden det er tele i vegkroppen. Vinteraksellast gjøres bare gjeldende en liten del av året, og derfor er det ikke tatt hensyn til det i denne rapporten. Figur 1 Eksempel på vegliste, kommunale veger i Asker kommune i Akershus fra Sammenhengen mellom Statens vegvesens klassifiseringssystem og lass-størrelse Tillatt vogntoglengde bestemmer hvilke kjøretøyer som kan benyttes på ulike strekninger. Der tillatt vogntoglengde er 12,4 eller 15 m, er det ikke lov å kjøre tømmerbil med tilhenger. Der tillatt vogntoglengde er 19,5 m, kan det bare brukes tilhenger som er bygd for én tømmerlengde, såkalt korthenger. På veger der tillatt vogntoglengde for tømmervogntog er 22 eller 24 m, er det lov å bruke tilhenger som er bygd for to tømmerlengder, såkalt. Bruksklasse og totalvekt bestemmer hvor mye det er lov å laste på ulike strekninger. Figur 2 viser sammenhengen mellom tillatt vogntoglengde, bruksklasse, tillatt totalvekt og nyttelast for en tømmerbil eller et tømmervogntog. Til grunn for beregningen av nyttelast er det forutsatt at et tomt tømmervogntog veier 20 tonn. Vogntogets egenvekt er fordelt med 14 tonn på bilen og 6 tonn på tilhengeren. Én kubikkmeter tømmer forutsettes å veie ca 900 kg. Figur 2 viser at restriksjoner på tillatt vogntoglengde har dramatiske konsekvenser for faktisk nyttelast. Men også nedsettelse av bruksklasse og totalvekt har stor betydning. For en tømmerbil med halveres nyttelasten når tillatt totalvekt reduseres fra 60 til 40 tonn. Når man skal kjøre ut et gitt kvantum, innebærer det at antallet lass blir fordoblet, og at transportkostnader og klimagassutslipp øker dramatisk. Med flere kjøretøyer på vegene øker også ulykkesrisikoen. 4

5 Tømmerbil uten tilhenger (tillatt vogntoglengde 12,4 eller 15,0 m) Bruksklasse Tillatt totalvekt Bilens egenvekt Nyttelast, tonn Volum, m 3 Bk 6/28 15 t 14 t 1 t 1,1 Bk 8/32 20 t 14 t 6 t 6,6 Bk T8/40 22 t 14 t 8 t 8,8 Bk T8/50 22 t 14 t 8 t 8,8 Bk 10/50 26 t 14 t 12 t 13,2 Tømmerbil med kort tømmertilhenger (tillatt vogntoglengde 19,5 m) Bruksklasse Tillatt totalvekt Vogntogets Nyttelast, tonn Volum, m 3 Bk 6/28 28 t egenvekt 19 t 9 t 9,9 Bk 8/32 32 t 19 t 13 t 14,3 Bk T8/40 40 t 19 t 21 t 23,1 Bk T8/50 44 t 19 t 25 t 27,5 Bk 10/50 50 t 19 t 31 t 34,1 Tømmerbil med lang tømmertilhenger (tillatt vogntoglengde 22 eller 24 m) Bruksklasse Tillatt totalvekt Vogntogets Nyttelast, tonn Volum, m 3 Bk 6/28 28 t egenvekt 20 t tonntonn 8 t 8,8 Bk 8/32 32 t 20 t 12 t 13,2 Bk T8/40 40 t 20 t 20 t 22 Bk T8/50 50 t 20 t 30 t 33 Bk 10/50 50 t 20 t 30 t 33 Bk 10/56 56 t 20 t 36 t 39,6 Bk 10/60 60 t 20 t 40 t 44 Figur 2 Faktisk nyttelast for ulike kombinasjoner av vogntoglengde, aksellast og totalvekt Inndeling av vegnettet etter totalvekt og nyttelast på tømmervogntog Statens vegvesens klassifiseringssystem åpner for mange ulike kombinasjoner av bruksklasse, tillatt vogntoglengde og maksimal totalvekt jf. Figur 2Figur 2 Faktisk nyttelast for ulike kombinasjoner av vogntoglengde, aksellast og totalvekt. I denne sammenstillingen av informasjon fra veglistene er det valgt å gruppere vegnettet i 4 klasser etter hvor stor totalvekt et tømmervogntog kan kjøre på ulike vegstrekninger. De fire klassene er,, og mindre enn. De kombinasjonene av tillatt vogntoglengde, bruksklasse og maksimal totalvekt som gir faktisk totalvekt mellom 40 og er lite brukt. Derfor er veger med totalvekt under i de aller fleste tilfeller veger med totalvekt på 40 tonn eller lavere. Siden egenvekta på et tømmervogntog er ca 20 tonn, tilsvarer de fire klassene en nyttelast på hhv. 40 tonn, 36 tonn, 30 tonn og 20 tonn eller lavere. 5

6 Sammenhengen mellom den inndelingen som er brukt i rapporten og Statens vegvesens klassifiseringssystem er som følger: Bruksklasse Sommer = Bk10 og Tillatt vogntoglengde Tømmer > 19,5 og Maks totalvekt Tømmer = 60 Bruksklasse Sommer = Bk10 og Tillatt vogntoglengde Tømmer > 19,5 og Maks totalvekt Tømmer = 56 Bruksklasse sommer = Bk10 og Tillatt vogntoglengde Generelt = 19,5 og Maks totalvekt Generelt = 50 og Maks totalvekt Tømmer = eller Bruksklasse sommer = BkT8 og Tillatt vogntoglengde Tømmer > 19,5 og Maks totalvekt Generelt = 50 mindre enn Tillatt vogntoglengde Generelt < 19,5 eller Maks totalvekt Generelt < 50 eller Bruksklasse = BkT8 og Tillatt vogntoglengde Generelt = 19,5 og Maks totalvekt Generelt = 50 og Maks vogntoglengde Tømmer = 6

7 Resultater De tabeller og diagrammer som er utarbeidet viser hvor stor andel av vegnettet som kan trafikkeres med tømmervogntog med, og hvordan vegnettet fordeler seg på de 4 totalvektklassene som er brukt i rapporten. Videre viser enkelte av figurene hvordan klassifiseringen av vegnettet er endret i løpet av det siste året, dvs. siden april. Andel av riksvegnettet som er åpent for 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Figur 3 Andel av riksvegnettet som er åpent for For at en vegstrekning skal kunne åpnes for 56 eller, må strekningen kunne trafikkeres med tømmervogntog med lengde inntil 22 eller 24 meter. Derfor er bruk av en forutsetning for effektiv tømmertransport. Figur 3 viser at det aller meste av riksvegnettet er åpent for kjøring med tømmervogntog med. I 11 av landets 19 fylker er hele dette vegnettet åpent for kjøring med. t er 85 % av riksvegnettet i Norge åpent for kjøring med 22 eller 24 meters lengde. Situasjonen er lite endret i løpet av det siste året. Det eneste fylket som ikke har noen strekninger som er åpne for kjøring med er Sogn og Fjordane. I Rogaland og Hordaland er andelen som er åpen for ca. 40 %. Fordeling av riksvegnettet på totalvektklasser Figur 4 og Figur 5 viser hvordan riksvegnettet fordeler seg på totalvektklasser for tømmertransport, og hvordan situasjonen har endret seg fra til. 7

8 I 7 fylker er 100 % av riksvegnettet nå åpent for kjøring med totalvekt. I ytterligere 4 fylker kan det aller meste av riksvegnettet trafikkeres med. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % < 30 % 20 % 10 % 0 % Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust- Agder Vest- Agder Figur 4 Fordeling av riksvegnettet på Øst- og Sørlandet på totalvektklasser 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % < 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør- Nord- Trøndelag Trøndelag Nordland Troms Finnmark Hele landet Figur 5 Fordeling av riksvegnettet på Vestlandet, i Trøndelag og i Nord-Norge på totalvektklasser 8

9 Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Hele landet Figur 4 og Figur 5 viser at betydelige deler av riksvegnettet er skrevet opp til 60 i tonn i løpet av det siste året. I fylkene Oppland, Telemark og Rogaland er omtrent en tredel av vegnettet skrevet opp fra 56 til. Videre er deler av vegnettet i Buskerud, Aust-Agder, Vest-Agder og Nord-Trøndelag skrevet opp fra 50 til. Oppskrivingen fra 50 til er i stor grad knyttet til fjerning av flaskehalser. Av hele riksvegnettet kan 53 % nå trafikkeres med, 1 % med og 46 % med totalvekt. Tilsvarende tall var i 46 % med. Forskjellene mellom landsdelene er store. På Vestlandet er riksvegnettet bare i noen grad åpent for kjøring med, og derfor har det så langt ikke vært mulig å basere seg på bruk av i denne landsdelen. I Nord-Norge er de fleste riksvegene åpne for kjøring med, men ikke for økt totalvekt ut over. Fylkesveger Andel av fylkesvegnettet som er åpent for 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % -20 % Figur 6 Andel av fylkesvegnettet som er åpent for Figur 6 viser at det er tillatt å bruke tømmervogntog med på mye av fylkesvegnettet både på Østlandet, Sørlandet og i Midt-Norge. De fylker som ikke har åpnet sitt vegnett for tømmervogntog med er først og fremst fylkene på Vestlandet, men også i Nord-Norge er det en stor andel av fylkesvegnettet der det ikke er tillatt å kjøre tømmervogntog med. 9

10 For landet som helhet er 65 % av fylkesvegnettet åpent for kjøring med. Dette er 2 % høyere enn for ett år siden. Når man sammenholder dagens situasjon med situasjonen for ett år siden, ser man at det er Buskerud, Aust-Agder, Vest-Agder og Nordland som i løpet av det siste året har åpnet mer av fylkesvegnettet for tømmervogntog med. Fordeling av fylkesvegnettet på totalvektklasser 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % < Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Figur 7 Fordeling av fylkesvegnettet på Øst- og Sørlandet på totalvektklasser Figur 7 og Figur 8 viser fordelingen av fylkesvegnettet på totalvektklasser, og hvordan dette har endret seg i løpet av det siste året. I var 8 % av fylkesvegnettet åpent for kjøring med totalvekt. Tilsvarende tall i er økt til 20 %. Ved å sammenholde Figur 7 og Figur 8 ser man at det i stor grad er fylkene på Vestlandet, i Trøndelag og i Nord-Norge som holder gjennomsnittet nede. I alle fylkene på Øst- og Sørlandet unntatt Oppland og Telemark har den andelen av vegnettet som kan trafikkeres med økt med mellom 19 og 49 %. Det meste av denne økningen skyldes at veger som tidligere hadde totalvekt nå er skrevet opp til. I fylkene Buskerud, Vestfold, Vest-Agder, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag er en betydelig del av vegnettet skrevet opp direkte fra 50 til totalvekt. I tillegg er en del av det vegnettet der 10

11 lengde-, aksellast- eller totalvektrestriksjoner tidligere har gitt en tillatt totalvekt under, skrevet opp slik at det nå kan trafikkeres med totalvekt eller mer. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % < 30 % 20 % 10 % 0 % Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør- Nord- Trøndelag Trøndelag Nordland Troms Finnmark Hele landet Figur 8 Fordeling av fylkesvegnettet på Vestlandet, i Trøndelag og i Nord-Norge på totalvektklasser De fylkene som har størst andel av vegnettet i klassen under, er vestlandsfylkene og Nordland og Troms. Dette er de samme fylkene som har liten eller ingen andel åpent for tømmervogntog med. 11

12 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Hele landet Kommunale veger Andel av det kommunale vegnettet som er åpent for 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % -20 % Figur 9 viser at andelen av det kommunale vegnettet som er åpent for tømmervogntog med varierer svært mye mellom fylkene. Kommunene i Østfold, Hedmark, Telemark, Aust- Agder og Nord-Trøndelag har åpnet størst andel av sitt vegnett for. Verken på Vestlandet eller i Nord-Norge kan noen stor del av vegnettet trafikkeres med. Buskerud, Sør-Trøndelag og Nordland er de fylkene der andelen av vegnettet som er åpent for kjøring med har økt mest fra til. I Vestfold er en del av vegnettet skrevet ned, men her er det snakk om veger i tettbygde områder der det ikke er aktuelt å kjøre tømmervogntog. For landet som helhet er 28 % av det kommunale vegnettet åpent for kjøring med. 12

13 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Hele landet 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % -20 % Figur 9 Andel av det kommunale vegnettet som er åpent for Fordeling av det kommunale vegnettet på totalvektklasser 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % < 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust- Agder Vest-Agder Figur 10 Fordeling av det kommunale vegnettet på Øst- og Sørlandet på totalvektklasser 13

14 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % < Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør- Trøndelag Nord- Nordland Troms Finnmark Hele Trøndelag landet Figur 11 Fordeling av det kommunale vegnettet på Vestlandet, i Trøndelag og i Nord-Norge på totalvektklasser Figur 10 og Figur 11 viser fordelingen av det kommunale vegnettet på totalvektklasser. Sammenlignet med riks- og fylkesveger er andelen av det kommunale vegnettet som kan trafikkeres med 56 og svært lav. Økningen av s-vegnettet fra til er forholdsvis beskjeden. Likevel viser Figur 10 og Figur 11 en positiv utvikling i fylkene Akershus, Hedmark, Buskerud, Aust-Agder, Vest-Agder, Sør- Trøndelag og Nord-Trøndelag. For landet som helhet er 5 % av det kommunale vegnettet nå åpnet for totalvekt. Tilsvarende tall var i 4 %. 14

15 Diskusjon NVDB omfatter alle offentlige veger. Siden det ikke finnes noen oversikt over hvilke veger som brukes til transport av tømmer, viser figurer og tabeller i denne rapporten status for vegnettet som helhet, uavhengig av hvilke veger som brukes til tømmertransport. For riks- og fylkesveger kan man likevel anta at det aller meste av vegnettet brukes i forbindelse med transport av tømmer. For kommunale veger er situasjonen en annen. I byer og tettsteder er det mange veger som ikke brukes til tømmertransport. Derfor er det ikke noe mål å åpne disse vegene for kjøring med og totalvekt. Siden andelen av kommunale veger som ligger i byer og tettsteder varierer fra kommune til kommune, må en ta hensyn til det når det gjøres sammenligninger mellom fylker og kommuner. På bakgrunn av dette er det ønskelig å utvikle en metodikk som gjør det mulig å holde kommunale veger i byer og tettsteder utenfor den statistikken som viser hvor langt innføringen av 24 meter vogntoglengde og totalvekt har kommet. Likevel gir denne rapporten nyttig informasjon om klassifiseringen av vegnettet, utviklingen det siste året og status i arbeidet med innføring av totalvekt. 15

16 Konklusjon Figur 3 viser at 11 fylker har åpnet hele riksvegnettet for tømmervogntog med, og Figur 4 og Figur 5 viser at 7 fylker har åpnet hele riksvegnettet for. I mange av de øvrige fylkene utgjør den delen av riksvegnettet som ikke kan trafikkeres med 22 eller 24 meter og, en forholdsvis liten andel. På bakgrunn av det kan det nå konkluderes med at oppskrivingen av riksvegnettet er fullført på Østlandet, Sørlandet og i Trøndelag. I Sør-Trøndelag gjenstår det noen viktige flaskehalser for tømmertransport bl.a. på E6 sør for Støren og på E39 i Orkdal. Fjerning av disse flaskehalsene krever imidlertid investeringer i vegnettet. Hvorvidt det er mulig å åpne mer at vegnettet på Vestlandet og i Nord-Norge for og økt totalvekt må vurderes nærmere. I arbeidet med innføring av økt vogntoglengde og økt totalvekt har Statens vegvesen opplyst at forskjellene mellom 56 og er liten, og at bruer som er godkjent for stort sett også vil kunne godkjennes for. Resultater fra de fylker hvor oppskrivingen av vegnettet er fullført bekrefter dette, og i disse fylkene er hele det vegnettet som tidligere var godkjent for nå oppskrevet til. Når det gjelder fylkesvegnettet viser Figur 6 at fylkene på Østlandet, Sørlandet og i Trøndelag har åpnet nesten hele sitt fylkesvegnett for kjøring med. For disse fylkene kan det konkluderes med at arbeidet med oppskriving av tillatt lengde nærmer seg ferdig. Våren var 8 % av fylkesvegnettet åpnet for kjøring med totalvekt. Etter år senere er denne andelen økt til 20 %. I alle fylkene på Øst- og Sør-landet unntatt Oppland og Telemark, har andelen av total veglengde som kan trafikkeres med totalvekt økt med mellom 19 og 49 % det siste året. I disse fylkene er mellom 40 og 70 % av vegnettet åpnet for totalvekt. Det er svært positivt. Som oppskrivingen av riksvegnettet viser, er de aller fleste veger som tidligere var godkjent for 56 tonn totalvekt nå oppskrevet til. Det bekrefter at forskjellene i krav til dimensjonering mellom 56 og er små. Når en betydelig del av fylkesvegnettet fortsatt står med totalvekt i veglistene, indikerer det at det er mulig å øke andelen ytterligere. I Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag er henholdsvis 12 og 11 % av fylkesvegnettet åpnet for i løpet av det siste året. Det er positivt. I de øvrige fylkene på Vestlandet, i Trøndelag og i Nord-Norge er det bare en liten del av fylkesvegnettet som er åpent for kjøring med. For Trøndelagsfylkene henger dette både sammen med at flaskehalser på riksvegnettet har gjort det lite aktuelt å skrive opp fylkesvegnettet, og at fylkesvegnettet har mange flaskehalser. På samme måte som for riksvegnettet må det vurderes hvorvidt det er mulig å åpne mer av fylkesvegnettet på Vestlandet og i Nord-Norge for og økt totalvekt. Sammenlignet med aktiviteten det første halvåret etter at totalvekt ble innført høsten 2013, har oppskrivingen av det kommunale vegnettet det siste året gått tregt. Mens andelen kommunale veger som var åpne for våren var 4 %, er andelen våren økt til 5 %. Den beskjedne økningen i landsgjennomsnittet må imidlertid sees i sammenheng med at det bare er en del av det kommunale vegnettet som skal brukes til transport av tømmer, og at mange kommuner derfor ikke ønsker å skrive opp hele vegnettet til 24 meter og slik Våler kommune i Hedmark 16

17 har gjort. Videre kommer hele økningen i kommuner på Østlandet, Sørlandet og i Midt-Norge. Selv om økningen på landsbasis er beskjeden, er det derfor gjort et godt arbeid i mange kommuner. Det innebærer at det er mulig å bruke s tømmervogntog på den delen av vegnettet hvor det er aktuelt. Gode eksempler er bl.a. Rygge, Våler, Skiptvedt og Spydeberg i Østfold, Hurdal i Akershus, Gjøvik og Lunner i Oppland, Rollag og Øvre Eiker i Buskerud, Froland og Åmli i Aust-Agder, Audnedal i Vest-Agder, Rindal i Møre og Romsdal, Rissa og Selbu i Sør-Trøndelag og Namdalseid i Nord- Trøndelag. I alle disse kommunene, samt i flere kommuner i Hedmark, er mer enn 40 % av vegnettet åpent for vogntog med totalvekt. Resultatene fra de nevnte kommunene viser at det er et stort potensiale for å få skrevet opp mer av det kommunale vegnettet til totalvekt. På fylkesnivå er det fortsatt bare i Østfold, Hedmark og Oppland hvor mer enn 10 % av det kommunale vegnettet er åpent for kjøring med totalvekt. 17

18 Forklaring til tabeller i rapporten På bakgrunn av veglister for riks-, fylkes- og kommunale veger for hele landet, er det utarbeidet tabeller med informasjon om klassifiseringen av vegnettet i landet som helhet, i hvert enkelt fylke og i hver kommune. Tabellene er delt i to. Den venstre delen viser total veglengde av aktuell vegkategori i hver enkelt administrativ enhet, dvs. fylke eller kommune. Videre vises sum veglengde for de veger som er åpne for og for hver av de 4 totalvektklassene som er benyttet i denne rapporten. I den høyre delen i tabellene er det gitt en prosentvis fordeling av vegnettet på ulike klasser. Én kolonne viser hvor stor del av vegnettet som er åpent for kjøring med, og de 4 kolonnene til høyre viser den relative fordelingen av vegnettet på de 4 totalvektgruppene som er benyttet. veglengde: veglengde av riks-, fylkes- eller kommunale veger i vedkommende fylke eller kommune. Brukes som grunnlag for å beregne hvor stor andel av vegnettet som er åpen for kjøring med, og for å beregne fordelingen av vegnettet på ulike totalvektgrupper. : eller andel av vegnettet i vedkommende administrative enhet der det er tillatt å kjøre tømmervogntog med lengde 22 eller 24 m. < : : : : eller andel av vegnettet i vedkommende administrative enhet der faktisk totalvekt blir mindre enn. eller andel av vegnettet i vedkommende administrative enhet der faktisk totalvekt blir. eller andel av vegnettet i vedkommende administrative enhet der faktisk totalvekt blir. eller andel av vegnettet i vedkommende administrative enhet der faktisk totalvekt blir. 18

19 Tabelloversikt Tabell 1 Riksveger, landsoversikt Tabell 2 Fylkesveger, landsoversikt Tabell 3 Fylkesveger Østfold Tabell 4 Fylkesveger Akershus Tabell 5 Fylkesveger Hedmark Tabell 6 Fylkesveger Oppland Tabell 7 Fylkesveger Buskerud Tabell 8 Fylkesveger Vestfold Tabell 9 Fylkesveger Telemark Tabell 10 Fylkesveger Aust-Agder Tabell 11 Fylkesveger Vest-Agder Tabell 12 Fylkesveger Rogaland Tabell 13 Fylkesveger Hordaland Tabell 14 Fylkesveger Sogn og Fjordane Tabell 15 Fylkesveger Møre og Romsdal Tabell 16 Fylkesveger Sør-Trøndelag Tabell 17 Fylkesveger Nord-Trøndelag Tabell 18 Fylkesveger Nordland Tabell 19 Fylkesveger Troms Tabell 20 Fylkesveger Finnmark Tabell 21 Kommunale veger, landsoversikt Tabell 22 Kommunale veger Østfold Tabell 23 Kommunale veger Akershus Tabell 24 Kommunale veger Oslo Tabell 25 Kommunale veger Hedmark Tabell 26 Kommunale veger Oppland Tabell 27 Kommunale veger Buskerud Tabell 28 Kommunale veger Vestfold Tabell 29 Kommunale veger Telemark Tabell 30 Kommunale veger Aust-Agder Tabell 31 Kommunale veger Vest-Agder Tabell 32 Kommunale veger Rogaland Tabell 33 Kommunale veger Hordaland Tabell 34 Kommunale veger Sogn og Fjordane Tabell 35 Kommunale veger Møre og Romsdal Tabell 36 Kommunale veger Sør-Trøndelag Tabell 37 Kommunale veger Nord-Trøndelag Tabell 38 Kommunale veger Nordland Tabell 39 Kommunale veger Troms Tabell 40 Kommunale veger Finnmark Tabell 41 Riksveger, landsoversikt Tabell 42 Fylkesveger, landsoversikt Tabell 43 Kommunale veger, landsoversikt

20 Tabell 1 Riksveger, landsoversikt Riksveger, landsoversikt < Fordeling av vegnettet < Fylke km km km km km km % % % % % Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Sum

21 Tabell 2 Fylkesveger, landsoversikt Fylkesveger, landsoversikt < Fordeling av vegnettet < Fylke km km km km km km % % % % % Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Sum

22 Tabell 3 Fylkesveger Østfold < Fylkesveger Østfold Fordeling av vegnettet < Primære Aremark Askim Eidsberg Fredrikstad Halden Hobøl Hvaler Marker Moss Rakkestad Rygge Rømskog Råde Sarpsborg Skiptvet Spydeberg Trøgstad Våler Sum

23 Tabell 4 Fylkesveger Akershus < Fylkesveger Akershus Fordeling av vegnettet < Primære Asker Aurskog-Høland Bærum Eidsvoll Enebakk Fet Frogn Gjerdrum Hurdal Lørenskog Nannestad Nes Nesodden Nittedal Oppegård Rælingen Skedsmo Ski Sørum Ullensaker Vestby Ås

24 < Fylkesveger Akershus Fordeling av vegnettet < Sum

25 Tabell 5 Fylkesveger Hedmark < Fylkesveger Hedmark Fordeling av vegnett < Primære Alvdal Eidskog Elverum Engerdal Folldal Grue Hamar Kongsvinger Løten Nord-Odal Os Rendalen Ringsaker Stange Stor-Elvdal Sør-Odal Tolga Trysil Tynset Våler Åmot Åsnes

26 < Fylkesveger Hedmark Fordeling av vegnett < Sum

27 Tabell 6 Fylkesveger Oppland < Fylkesveger Oppland Fordeling av vegnettet < Primære Dovre Etnedal Gausdal Gjøvik Gran Jevnaker Lesja Lillehammer Lom Lunner Nord-Aurdal Nord-Fron Nordre Land Ringebu Sel Skjåk Søndre Land Sør-Aurdal Sør-Fron Vang Vestre Slidre Vestre Toten

28 < Fylkesveger Oppland Fordeling av vegnettet < Vågå Østre Toten Øyer Øystre Slidre Sum

29 Tabell 7 Fylkesveger Buskerud < Fylkesveger Buskerud Fordeling av vegnett < Primære Drammen Flesberg Flå Gol Hemsedal Hol Hole Hurum Kongsberg Krødsherad Lier Modum Nedre Eiker Nes Nore og Uvdal Ringerike Rollag Røyken Sigdal Øvre Eiker Ål Sum

30 Tabell 8 Fylkesveger Vestfold < Fylkesveger Vestfold Fordeling av vegnett < Primære Andebu Hof Holmestrand Horten Lardal Larvik Nøtterøy Re Sande Sandefjord Stokke Svelvik Tjøme Tønsberg Sum

31 Tabell 9 Fylkesveger Telemark < Fylkesveger Telemark Fordeling av vegnett < Primære Bamble Bø Drangedal Fyresdal Hjartdal Kragerø Kviteseid Nissedal Nome Notodden Porsgrunn Sauherad Seljord Siljan Skien Tinn Tokke Vinje Sum

32 Tabell 10 Fylkesveger Aust-Agder < Fylkesveger Aust-Agder Fordeling av vegnett < Primære Arendal Birkenes Bygland Bykle Evje og Hornnes Froland Gjerstad Grimstad Iveland Lillesand Risør Tvedestrand Valle Sum

33 Tabell 11 Fylkesveger Vest-Agder < Fylkesveger Vest-Agder Fordeling av vegnett < Primære Audnedal Farsund Flekkefjord Hægebostad Kristiansand Kvinesdal Lindesnes Lyngdal Mandal Marnardal Sirdal Songdalen Søgne Vennesla Åseral Sum

34 Tabell 12 Fylkesveger Rogaland 34 < Fylkesveger Rogaland Fordeling av vegnettet < Primære Bjerkreim Bokn Eigersund Finnøy Forsand Gjesdal Haugesund Hjelmeland Hå Karmøy Klepp Kvitsøy Lund Randaberg Rennesøy Sandnes Sauda Sokndal Sola Stavanger Strand Suldal

35 < Fylkesveger Rogaland Fordeling av vegnettet < Time Tysvær Utsira Vindafjord Sum

36 Tabell 13 Fylkesveger Hordaland 36 < Fylkesveger Hordaland Fordeling av vegnettet < Primære Askøy Austevoll Austrheim Bergen Bømlo Eidfjord Etne Fedje Fitjar Fjell Fusa Granvin Jondal Kvam Kvinnherad Lindås Masfjorden Meland Modalen Odda Os Osterøy

37 < Fylkesveger Hordaland Fordeling av vegnettet < Radøy Samnanger Stord Sund Sveio Tysnes Ullensvang Ulvik Vaksdal Voss Øygarden Sum

38 Tabell 14 Fylkesveger Sogn og Fjordane 38 < Fylkesveger Sogn og Fjordane Fordeling av vegnettet < Primære Askvoll Aurland Balestrand Bremanger Eid Fjaler Flora Førde Gaular Gloppen Gulen Hornindal Hyllestad Høyanger Jølster Leikanger Luster Lærdal Naustdal Selje Sogndal Solund

39 < Fylkesveger Sogn og Fjordane Fordeling av vegnettet < Stryn Vik Vågsøy Årdal Sum

40 Tabell 15 Fylkesveger Møre og Romsdal 40 < Fylkesveger Møre og Romsdal Fordeling av vegnettet < Primære Aukra Aure Averøy Eide Fræna Giske Gjemnes Halsa Haram Hareid Herøy Kristiansund Midsund Molde Nesset Norddal Rauma Rindal Sande Sandøy Skodje Smøla

41 < Fylkesveger Møre og Romsdal Fordeling av vegnettet < Stordal Stranda Sunndal Surnadal Sykkylven Tingvoll Ulstein Vanylven Vestnes Volda Ørskog Ørsta Ålesund Sum

42 Tabell 16 Fylkesveger Sør-Trøndelag 42 < Fylkesveger Sør-Trøndelag Fordeling av vegnettet < Primære Agdenes Bjugn Frøya Hemne Hitra Holtålen Klæbu Malvik Meldal Melhus Midtre Gauldal Oppdal Orkdal Osen Rennebu Rissa Roan Røros Selbu Skaun Snillfjord Trondheim

43 < Fylkesveger Sør-Trøndelag Fordeling av vegnettet < Tydal Ørland Åfjord Sum

44 Tabell 17 Fylkesveger Nord-Trøndelag 44 < Fylkesveger Nord-Trøndelag Fordeling av vegnettet < Primære Flatanger Fosnes Frosta Grong Høylandet Inderøy Leka Leksvik Levanger Lierne Meråker Namdalseid Namsos Namsskogan Nærøy Overhalla Røyrvik Snåsa Steinkjer Stjørdal Verdal Verran

45 < Fylkesveger Nord-Trøndelag Fordeling av vegnettet < Vikna Sum

46 Tabell 18 Fylkesveger Nordland 46 < Fylkesveger Nordland Fordeling av vegnett < Primære Alstahaug Andøy Ballangen Beiarn Bindal Bodø Brønnøy Bø Dønna Evenes Fauske Flakstad Gildeskål Grane Hadsel Hamarøy Hattfjelldal Hemnes Herøy Leirfjord Lurøy Lødingen

47 < Fylkesveger Nordland Fordeling av vegnett < Meløy Narvik Nesna Rana Rødøy Røst Saltdal Sortland Steigen Sømna Sørfold Tjeldsund Træna Tysfjord Vefsn Vega Vestvågøy Vevelstad Værøy Vågan Øksnes Sum

48 Tabell 19 Fylkesveger Troms 48 < Fylkesveger Troms Fordeling av vegnett < Primære Balsfjord Bardu Berg Dyrøy Gratangen Harstad Ibestad Karlsøy Kvæfjord Kvænangen Kåfjord Lavangen Lenvik Lyngen Målselv Nordreisa Salangen Skjervøy Skånland Storfjord Sørreisa Torsken

49 < Fylkesveger Troms Fordeling av vegnett < Tranøy Tromsø Sum

50 Tabell 20 Fylkesveger Finnmark < Fylkesveger Finnmark Fordeling av vegnett < Primære Alta Berlevåg Båtsfjord Gamvik Hammerfest Hasvik Karasjok Kautokeino Kvalsund Lebesby Loppa Måsøy Nesseby Nordkapp Porsanger Sør-Varanger Tana Vadsø Vardø Sum

51 Tabell 21 Kommunale veger, landsoversikt Kommunale veger, landsoversikt < Fordeling av vegnettet < Fylke km km km km km km % % % % % Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Sum

52 Tabell 22 Kommunale veger Østfold < Kommunale veger Østfold Fordeling av vegnett < Aremark Askim Eidsberg Fredrikstad Halden Hobøl Hvaler Marker Moss Rakkestad Rygge Rømskog Råde Sarpsborg Skiptvet Spydeberg Trøgstad Våler Sum

53 Tabell 23 Kommunale veger Akershus < Kommunale veger Akershus Fordeling av vegnett < Asker Aurskog-Høland Bærum Eidsvoll Enebakk Fet Frogn Gjerdrum Hurdal Lørenskog Nannestad Nes Nesodden Nittedal Oppegård Rælingen Skedsmo Ski Sørum Ullensaker Vestby Ås Sum

54 Tabell 24 Kommunale veger Oslo < Kommunale veger Oslo Fordeling av vegnett < Oslo

55 Tabell 25 Kommunale veger Hedmark < Kommunale veger Hedmark Fordeling av vegnett < Alvdal Eidskog Elverum Engerdal Folldal Grue Hamar Kongsvinger Løten Nord-Odal Os Rendalen Ringsaker Stange Stor-Elvdal Sør-Odal Tolga Trysil Tynset Våler Åmot Åsnes Sum

56 Tabell 26 Kommunale veger Oppland 56 < Kommunale veger Oppland Fordeling av vegnett < Dovre Etnedal Gausdal Gjøvik Gran Jevnaker Lesja Lillehammer Lom Lunner Nord-Aurdal Nord-Fron Nordre Land Ringebu Sel Skjåk Søndre Land Sør-Aurdal Sør-Fron Vang Vestre Slidre Vestre Toten Vågå

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk Tabell 1b 1, antall og gjennomsnittlig 0101 Halden 2.425 1.902 523 1.880 1.436 444 78 76 85 0104 Moss 2.077 1.687 390 1.645 1.333 312 79 79 80 0105 Sarpsborg 4.194 3.353 841 3.153 2.441 713 75 73 85 0106

Detaljer

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0104 Moss 2.476 1.998 478 1.926 1.539 387 78 77 81 0105 Sarpsborg 4.272 3.410 862 3.232 2.500 732 76 73 85 0106 Fredrikstad 5.637 4.444 1.193 4.399

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014 Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004.

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004. Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. ne 2004. Andel Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks ber. innb. innb. innb. innb. innb. innb. innb. utg.behov 2004 0-5 år 6-15 år 16-66 år 67-79 år

Detaljer

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partinavn Parti Fylke Skjåk Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Vang Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Finnøy Arbeidarparti Arbeiderpartiet

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag)

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Vedlegg 1 Fordeling til kommunene Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Kommune 0101 Halden 21 088 25 387 0104 Moss 21 045 25 335 0105 Sarpsborg 38

Detaljer

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Vedlegg 2 Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Kilde:GSI pr 01.10.2007 Musikk Visuelle Teater Dans Skapende Andre Elevplasser Kommune kunstfag skriving kunstfag i alt Hele landet 86 890 7 477 7 462

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2010-2013 Tabellen viser andel flyktninger som gikk over til arbeid eller utdanning etter introduksjons i den enkelte kommune. Kommunene er rangert etter resultater for

Detaljer

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 KOMMUNE_NAVN Sum Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 Sandnes kommune 9 Skiptvet kommune 7 Skånland kommune

Detaljer

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 0119 Marker 10 0121 Rømskog 10 0122 Trøgstad 10 0123 Spydeberg

Detaljer

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 %

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 % 0101 Halden 17 579 2 790 690 678 392 0104 Moss 25 297 2 040 1 097 1 078 622 0105 Sarpsborg 51 829 11 140 1 882 1 850 1 068 0106 Fredrikstad 56 415 1 120 2 625 2 580 1 490 0111 Hvaler 5 031-239 235 136

Detaljer

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Kommuner med registrert kystlynghei verdi A eller B Østfold Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl Oslo/Akershus

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON NAVN OG NUMMER PÅ KOMMUNER PER 2012 En del endringer er kommentert under "INFORMASJON" En komplett liste over endringer finnes her: http://ssb.no/offentlig-sektor/kommunekatalog/endringer-i-de-regionale-inndelingene

Detaljer

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i %

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i % Vedleggstabell Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2013. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2012 til 2013 i prosent Kommune vann avløp renovasjon feiing

Detaljer

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 0 VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 1. Kommuner som søkte om og mottok tilskudd fra 2012 0101 Halden Sykehuset Østfold HF Helse Sør-øst

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007 FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 12923 82 353 1638 388 15384 1132 31 1393 777 16 6888 25621 MOSS 12295 45 223 1238 236 14037 190 24 1339 651 9 3957 20207 SARPSBORG 24261 254 586 3274 763 29138 1538 41 2520 1314

Detaljer

Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016

Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016 Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016 Kommunens frist for rapportering om avvik: 6. mars 2017 Via NIR support med tittelen: Retting av introresultater

Detaljer

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30.

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. 0104 MOSS 31.802 2.456 114 680 303 1.156 119 84. 0105 SARPSBORG 54.192 4.692 434 1.257 308 2.402 176 115. 0106 FREDRIKSTAD 78.159 6.457 589 1.609

Detaljer

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Totalt tilskudd er 295,2 mill., hvorav 294 mill. er avsatt på hovedfordelingen 2015 og 1,2 mill.

Detaljer

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene 16-åringer (f. 1993) - fylkene Fylker Befolkning Difteri Stivkrampe Meslinger Kusma Østfold 3674 91 92 95 95 95 94 92 Akershus 7505 93 93 95 95 95 95 93 Oslo 5366 Hedmark 2516 94 94 96 96 96 96 92 Oppland

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2010 0101 Halden 8108 3554 0104 Moss 7894 3447 0105 Sarpsborg 10000 6519 0106 Fredrikstad 10000 9197

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2011 0101 Halden 8118 3559 0104 Moss 7948 3474 0105 Sarpsborg 10000 6446 0106 Fredrikstad 10000 9248

Detaljer

Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker

Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker kommune Askim kommune Askvoll kommune Askøy kommune Audnedal

Detaljer

Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter) Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter)

Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter) Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter) Rapport nr. R202 KU - Disponible kvoter 2017, kommuneoversikt foretak med 0101 Halden 14 4 056 458 2 0105 Sarpsborg 28 6 475 641 2 0106 Fredrikstad 8 2 515 492 1 0118 Aremark 2 680 306-0119 Marker 6 2

Detaljer

Rapport nr. R202 KU - Kvoter 2016, kommuneoversikt

Rapport nr. R202 KU - Kvoter 2016, kommuneoversikt Rapport nr. R202 KU - Kvoter 2016, kommuneoversikt 0101 Halden 13 4 047 309 2 0105 Sarpsborg 28 6 633 985 2 0106 Fredrikstad 8 2 555 562 1 0118 Aremark 2 650 433-0119 Marker 7 2 347 388 1 0122 Trøgstad

Detaljer

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014 Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne

Detaljer

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Antall By/sted Fylke Kildehenvisning: 222 Fredrikstad Østfold Forsikringsselskapet If 111 Sarpsborg Østfold 89 Halden Østfold 49

Detaljer

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett Tingretter Kommuner i rettskretsen Mulig sammenslåingsalternativ Inntrøndelag tingrett Namdal tingrett Inderøy Namdalseid Snåsa Steinkjer Verran Frosta Verdal Leksvik Levanger Meråker Stjørdal Flatanger

Detaljer

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom.

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom. Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

Tabell 2b 1. KOMMUNER Aldersgruppens årsverk i prosent av alle årsverk. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Under 30 år Andel av alle årsverk

Tabell 2b 1. KOMMUNER Aldersgruppens årsverk i prosent av alle årsverk. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Under 30 år Andel av alle årsverk Tabell 2b 1 Aldersgruppens i prosent. Tall pr. 1.12.2011. 30 59 0101 Halden 100,0 12,4 23,0 27,1 26,0 11,5 0104 Moss 100,0 11,5 26,7 28,3 22,7 10,8 0105 Sarpsborg 100,0 11,5 22,2 29,1 27,0 10,2 0106 Fredrikstad

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Partier som får tilsendt varselbrev i 2009

Partier som får tilsendt varselbrev i 2009 Partier som får tilsendt varselbrev i 2009 Kristelig Folkeparti - 12 lag Løten KrF Flesberg KrF Vågsøy KrF Rødøy KrF Tysfjord KrF Storfjord KrF Vardø KrF Kautokeino KrF Porsanger KrF Tana KrF Hedmark Kristelig

Detaljer

Vedlegg 1 Virkning av vekst frie inntekter 3,5 mrd. kroner

Vedlegg 1 Virkning av vekst frie inntekter 3,5 mrd. kroner Vedlegg 1 Virkning av vekst frie 3,5 mrd. kroner Tabellforklaring Kolonne 1: Antall innbyggere Kolonne 2: 2016 etter saldert (1000 kr.) Kolonne 3: 2016 etter saldert (kr. per innb.) Kolonne 4: (1000 kr)

Detaljer

Distriktsindeks inntektssystem 2018

Distriktsindeks inntektssystem 2018 101 HALDEN 52 53 104 MOSS 63 64 105 SARPSBORG 70 65 106 FREDRIKSTAD 65 68 111 HVALER 68 69 118 AREMARK 34 37 119 MARKER 36 40 121 RØMSKOG 55 55 122 TRØGSTAD 53 55 123 SPYDEBERG 76 76 124 ASKIM 59 61 125

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010 0101 Halden 631 899 5 873 0 0 7 403 0104 Moss 697 1 288 8 432 0 0 10 417 0105 Sarpsborg 1 027 2 242 12 697 0 0 15 967 0106 Fredrikstad 1 681 3 459 16 181 0 0 21 321 0111 Hvaler 42 128 0 0 0 170 0118 Aremark

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011 0101 Halden 1 309 924 9 398 0 0 11 631 0104 Moss 1 427 1 324 12 370 0 0 15 121 0105 Sarpsborg 2 130 2 305 13 703 0 0 18 138 0106 Fredrikstad 3 488 3 556 20 574 0 0 27 618 0111 Hvaler 88 131 554 0 0 773

Detaljer

Tilbakemeldinger på statsråd Solveig Hornes brev om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise

Tilbakemeldinger på statsråd Solveig Hornes brev om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise Tilbakemeldinger på statsråd Solveig Hornes brev om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise Fylke, kommune Svar Politisk behandling Antall ekstra 2015 Antall ekstra 2016 Merknad Østfold

Detaljer

Medlemmer per Fylkesvis

Medlemmer per Fylkesvis Medlemmer per 27.02.17 Fylkesvis Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog kommune

Detaljer

Fordeling økning i frie inntekter 1,4 mrd. kroner. Fordeling økning i frie inntekter 5,6 mrd. kroner Kommune

Fordeling økning i frie inntekter 1,4 mrd. kroner. Fordeling økning i frie inntekter 5,6 mrd. kroner Kommune Vedlegg spørsmål nr. 206 til skriftlig besvarelse 0101 Halden 7 880 31 520 0104 Moss 7 995 31 980 0105 Sarpsborg 14 138 56 554 0106 Fredrikstad 19 733 78 930 0111 Hvaler 1 161 4 645 0118 Aremark 477 1

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

Midler til fordeling trinn

Midler til fordeling trinn Fordeling av midler til økt lærertetthet på 1.-4. trinn Midler til fordeling 1.-4. trinn 1 193 500 000 Økt lærertetthet 1.-4. trinn: 0101 Halden 6 746 817 0104 Moss 6 969 674 0105 Sarpsborg 12 480 539

Detaljer

Totalt antall innbyggere

Totalt antall innbyggere Totalt antall innbyggere Innbyggere fordelt etter alder per 1.7.2014 0-1 år 0-17 år 2-5 år 6-15 år 16-22 år 18-49 år 23-66år 50-66 år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0101 Halden 30 230 620 6 354 1 396 3 571 2 775 12

Detaljer

Plasser med Aps forslag. Bevilgning i budsjettet for 2016 (1 000 kr) Bevilgning med Aps forslag (1 000 kr)

Plasser med Aps forslag. Bevilgning i budsjettet for 2016 (1 000 kr) Bevilgning med Aps forslag (1 000 kr) budsjettet Aps 0101 Halden 2 092 18 3 399 32 0104 Moss 2 222 19 3 610 34 0105 Sarpsborg 3 689 31 5 994 56 0106 Fredrikstad 5 346 45 8 687 82 0111 Hvaler 260 2 422 4 0118 Aremark 90 1 146 1 0119 Marker

Detaljer

Helsedirektoratets tilskuddsbeløp i 2012

Helsedirektoratets tilskuddsbeløp i 2012 0101 Halden 6 681 000 3 340 500 3 447 396 3 561 160 1 543 0104 Moss 6 753 000 3 376 500 3 484 548 3 599 538 1 560 0105 Sarpsborg 11 672 000 5 836 000 6 022 752 6 221 503 2 696 0106 Fredrikstad 16 583 000

Detaljer

Netto driftsresultat inkl netto bunde avsetninger i pst av driftsinntekter

Netto driftsresultat inkl netto bunde avsetninger i pst av driftsinntekter avsetninger 101 HALDEN 0,4 72,6-13,2 104 MOSS 3,0 76,0 6,4 105 SARPSBORG -1,2 80,6 5,4 106 FREDRIKSTAD 2,7 81,7 6,0 111 HVALER 0,8 79,5 7,4 118 AREMARK 0,5 13,9 0,9 119 MARKER -2,1 51,4-2,1 121 RØMSKOG

Detaljer

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter avsetninger av 101 HALDEN 3,5 80,0-7,4 104 MOSS 4,2 72,9 11,5 105 SARPSBORG 3,2 82,7 9,1 106 FREDRIKSTAD 3,0 83,7 8,8 111 HVALER -0,5 90,8 4,8 118 AREMARK -0,3 83,5 0,9 119 MARKER 6,5 52,3 6,9 121 RØMSKOG

Detaljer

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter K.nr. Kommune Netto driftsresultat inkl netto bunde avsetninger i pst av driftsinntekter Netto lånegjeld korrigert for ubunde investeringsfond i pst av driftsinntekter Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig

Detaljer

Spm: Fordeling av økte frie inntekter kommunene 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag)

Spm: Fordeling av økte frie inntekter kommunene 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Spm: av økte frie kommunene. (utover regjeringens forslag) Kommune 0101 Halden 21 088 0104 Moss 21 045 0105 Sarpsborg 38 052 0106 Fredrikstad 52 832 0111 Hvaler 3 037 0118 Aremark 1 304 0119 Marker 2 769

Detaljer

Komnr Komm navn Utleggs dato Ant skattyter Sum skatt Sum forskudd Til gode Ant til gode Snitt til gode Å betale Ant betale Snitt restskatt Ant

Komnr Komm navn Utleggs dato Ant skattyter Sum skatt Sum forskudd Til gode Ant til gode Snitt til gode Å betale Ant betale Snitt restskatt Ant 101 Halden 20170921 90 10 885 223 10 536 302 1 123 392 62 18 119 1 459 734 27 54 064 70 20 104 Moss 20170921 101 19 558 984 20 161 108 1 811 693 77 23 528 1 291 411 22 58 701 79 22 105 Sarpsborg 20170921

Detaljer

Kommune Antall elever Antall elever Antall elever vanlig undervisning spesiell undervisning i undervisning (2008/2009) (2008/2009) med opphold (2008/2

Kommune Antall elever Antall elever Antall elever vanlig undervisning spesiell undervisning i undervisning (2008/2009) (2008/2009) med opphold (2008/2 Kommune Antall elever Antall elever Antall elever vanlig undervisning spesiell undervisning i undervisning (2008/2009) (2008/2009) med opphold (2008/2009) 0101 Halden 39 0 0 0104 Moss 137 4 0 0105 Sarpsborg

Detaljer

Kommune Vedlikeholdstilskudd Frie inntekter Sum av kolonne Skattekomp fordelt fordelt etter etter kostnadsnøkkelen 1-2 ( 1000 kr) etter

Kommune Vedlikeholdstilskudd Frie inntekter Sum av kolonne Skattekomp fordelt fordelt etter etter kostnadsnøkkelen 1-2 ( 1000 kr) etter innbyggertall 0101 Halden 18 920 5 785 24 705 6 086 0104 Moss 19 720 5 587 25 307 5 878 0105 Sarpsborg 34 456 10 332 44 788 10 870 0106 Fredrikstad 48 540 14 542 63 082 15 299 0111 Hvaler 2 679 866 3 546

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 (Rekneskap i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 (Rekneskap i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 ( i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. løn 2 2 pr. innb. 2 Medium Endring frå 2014 pr. innb. 3 løn+ 2 løn + Årsverk pr. 1000 innb. Noreg 1 5 165 802 676 1

Detaljer

Tabell 3b 1. KOMMUNER Ansatte etter aldersgruppe og gjennomsnittlig stillingsstørrelse. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Alle aldersgrupper

Tabell 3b 1. KOMMUNER Ansatte etter aldersgruppe og gjennomsnittlig stillingsstørrelse. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Alle aldersgrupper Tabell 3b 1 Ansatte etter aldersgruppe og gjennomsnittlig. 30-39 40-49 50-59 0101 Halden 78 64 80 80 81 78 0104 Moss 79 71 83 79 81 77 0105 Sarpsborg 75 59 77 79 80 73 0106 Fredrikstad 76 60 78 79 80 77

Detaljer

Endring i kommunens Sør-Norge tilskudd og småkommunetillegg med uendrede grenseverdier (1 000 kroner) Dagens distriktsindeks. Ny distriktsindeks

Endring i kommunens Sør-Norge tilskudd og småkommunetillegg med uendrede grenseverdier (1 000 kroner) Dagens distriktsindeks. Ny distriktsindeks den nåværende en ikke kan sammenliknes direkte med verdiene i endringen i vil bety for den enkelte kommune dersom dagens for regionalpolitiske tilskudd i inntektssystemet ikke endres. 101 HALDEN 51,6 67,2

Detaljer

Anslag av endringer på kommunenivå som følge av budsjettavtale H, FrP, V og KrF post plan rus opplæringen Helsesøstre Frivilligsentaler

Anslag av endringer på kommunenivå som følge av budsjettavtale H, FrP, V og KrF post plan rus opplæringen Helsesøstre Frivilligsentaler 101 HALDEN 127 494 279 558 12 1 469 104 MOSS 139 598 293 591 12 1 632 105 SARPSBORG 235 975 520 1 048 23 2 802 106 FREDRIKSTAD 338 1 378 734 1 485 46 3 982 111 HVALER 15 52 39 70 0 176 118 AREMARK 5 15

Detaljer

Tabell C-k: Tilskudd til med særskilt fordeling. Kommunene 2009.

Tabell C-k: Tilskudd til med særskilt fordeling. Kommunene 2009. 0101 Halden 872 0 5 696 0 6 568 0104 Moss 1 249 0 8 179 0 9 428 0105 Sarpsborg 2 175 0 12 315 0 14 490 0106 Fredrikstad 3 355 0 15 694 0 19 049 0111 Hvaler 124 0 0 0 124 0118 Aremark 155 0 256 0 411 0119

Detaljer

Kommune nummer 2017 Kommunenavn

Kommune nummer 2017 Kommunenavn Kommune nummer 2017 Kommunenavn Nye kommune nummer 2020 Sammenslåing av Østfold, Akershus og Buskerud - 30 0101 Halden 3001 Sammenslåing av Moss og Rygge 3002 0105 Sarpsborg 3003 0106 Fredrikstad 3004

Detaljer

Tabell 1.3.6b. KOMMUNER Gjennomsnittlig stillingsstørrelse, per aldersgruppe. (Prosent) Tall pr

Tabell 1.3.6b. KOMMUNER Gjennomsnittlig stillingsstørrelse, per aldersgruppe. (Prosent) Tall pr , per aldersgruppe. (Prosent) 20 50-0101 HALDEN 75,0 43,3 38,7 65,3 78,9 79,7 78,6 76,5 0104 MOSS 79,0 56,9 56,9 71,9 78,5 81,7 82,0 78,8 0105 SARPSBORG 76,8 31,2 44,9 71,1 78,3 82,5 81,1 75,9 0106 FREDRIKSTAD

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/

FYLKE : ØSTFOLD VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/ FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 15482 35 128 2305 308 18258 1308 36 1627 1040 19 8946 31234 MOSS 14446 25 74 1558 201 16304 226 17 1647 889 22 5348 24453 SARPSBORG 27787 89 196 4219 592 32883 1630 43 2993 1927

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/

FYLKE : ØSTFOLD VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/ FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 14931 34 153 2196 336 17650 1247 34 1646 951 18 8365 29911 MOSS 13692 22 107 1549 205 15575 212 19 1590 792 32 5006 23226 SARPSBORG 26781 119 268 4098 646 31912 1579 41 2891 1737

Detaljer

Halden kommune. Moss kommune. Sarpsborg kommune. Fredrikstad kommune. Hvaler kommune. Aremark kommune. Marker kommune.

Halden kommune. Moss kommune. Sarpsborg kommune. Fredrikstad kommune. Hvaler kommune. Aremark kommune. Marker kommune. Halden kommune Moss kommune Sarpsborg kommune Fredrikstad kommune Hvaler kommune Aremark kommune Marker kommune Rømskog kommune Trøgstad kommune Spydeberg kommune Askim kommune Eidsberg kommune Skiptvedt

Detaljer

Helt ledige. Fylke og kommune. Tidsserie måned

Helt ledige. Fylke og kommune. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier

Detaljer

Helt ledige. Fylke og kommune. Tidsserie måned

Helt ledige. Fylke og kommune. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier

Detaljer

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010 Boligbygging inkl 8 mars -Hele landet.txt 9.3. Matrikkelrapport BYG Dato-intervall:.. - 9.3. Rapporten er kjørt: 9.3. 3:8 : ØSTFOLD HALDEN 7 MOSS SARPSBORG 3 6 FREDRIKSTAD 8 39 HVALER 8 AREMARK 9 MARKER

Detaljer

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Partinavn Parti Fylke Hemsedal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Buskerud Norddal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Sogn og Fjordane

Detaljer

Antall dagplasser det søkes om tilskudd til i Antall dager i uken

Antall dagplasser det søkes om tilskudd til i Antall dager i uken Tal l K-nummer Kommune Antall dagplasser oppgitt i søknad Antall dagplasser det søkes om tilskudd til i 2012 Antall dager i uken Antall måneder Antall fulle plasser Søknadsbel øp/ Tilskuddsbe løp Antall

Detaljer

Vedlegg 2: Endring i årsverk til ordinær undervisning. Alle kommuner

Vedlegg 2: Endring i årsverk til ordinær undervisning. Alle kommuner Vedlegg 2: Endring i årsverk til. Alle kommuner (ordinær 0101 Halden 4,79-4,09 1,55-5,29 0104 Moss 0,24-3,41 1,15-5,78 0105 Sarpsborg -4,06-20,1-9,40-28,78 0106 Fredrikstad 4,41 8,69-1,41-4,14 0111 Hvaler

Detaljer

Skatteetaten - Årsavgiftkrav 2016 fordelt på fylke og kommune - med tall fra 2. purring (avskiltingsvedtak)

Skatteetaten - Årsavgiftkrav 2016 fordelt på fylke og kommune - med tall fra 2. purring (avskiltingsvedtak) Fylkesnavn Kommune Kommunenavn all fastsatte krav Beløp Antall purret Beløp purret Antall - % av fastsatt Beløp - % av fastsatt 01 ØSTFOLD 0101 HALDEN 21 236 56 952 590,00 870 2 103 198,00 4,10 3,69 0104

Detaljer

K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård

K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård kommune 7 625 Nedre Eiker kommune 9 1127 Randaberg kommune

Detaljer

St.prp. nr. 1 ( ), kap 571

St.prp. nr. 1 ( ), kap 571 St.prp. nr. 1 (2007-2008), kap 571 0101 Halden 236 172 0 0 3 200 16 425 255 797 0104 Moss 209 850 0 0 3 300 24 106 237 256 0105 Sarpsborg 384 324 0 0 5 500 32 505 422 329 0106 Fredrikstad 556 883 0 0 7

Detaljer

Støtte- kontakt for personer med demens. Demenskoordinator. Dagaktivitetstilbud

Støtte- kontakt for personer med demens. Demenskoordinator. Dagaktivitetstilbud Knr Kommune Fylke Sum Rangering Demensplan (DP) DP politisk behandlet Demensteam Demenskoordinator Dagaktivitetstilbud Støtte- kontakt for personer med demens Gjennomført pårørendeskole 2013 og/eller 2014

Detaljer

Årsavgiften fakturert 2015

Årsavgiften fakturert 2015 Årsavgiften fakturert 2015 ØSTFOLD HALDEN 20 728 54 628 840 MOSS 18 874 52 255 710 SARPSBORG 36 859 100 366 355 FREDRIKSTAD 48 602 134 155 395 HVALER 3 341 8 869 605 AREMARK 1 418 3 284 800 MARKER 3 549

Detaljer

Styrking kommuneøkonomien RNB Kommuner

Styrking kommuneøkonomien RNB Kommuner Styrking - Kommuner Tabellforklaring: Kol. 1: Kol. 2: Kol. 3: Styrking av. Fordelt etter skatteandel 2014, framskrevet med bef.tall. per 1.1.15, inkl. skatteutjevning (1000 kr) Kompensasjon for endringer

Detaljer

Kommune (år 2005) Menn Kvinner Totalt /-

Kommune (år 2005) Menn Kvinner Totalt /- 0101 HALDEN 3 5 8 0104 MOSS 1 4 5 0105 SARPSBORG 8 6 14 0106 FREDRIKSTAD 7 7 14 0111 HVALER 0 0 0 0118 AREMARK 0 0 0 0119 MARKER 0 0 0 0121 RØMSKOG 0 0 0 0122 TRØGSTAD 0 1 1 0123 SPYDEBERG 2 0 2 0124 ASKIM

Detaljer

Administrasjon Undervisning Barnehager Helse pleie omsorg

Administrasjon Undervisning Barnehager Helse pleie omsorg ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 1.672 156 474 93 839 90 20. 0104 MOSS 31.802 1.795 102 498 227 798 102 67. 0105 SARPSBORG 54.192 3.299 367 857 222 1.574 197 82. 0106 FREDRIKSTAD 78.159 4.962 588 1.204 367 2.310

Detaljer

Resultater landsoversikt

Resultater landsoversikt Resultater landsoversikt Folke- Knr Kommune Fylke Ordf mengde 2011 Størrelse Kommunetype Sum 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 1-10 0101 Halden 01 Ap 29220 20-100000 industrikommuner 2 0 2 1 1 1 0 0 0

Detaljer

Vedlegg 4: Andel undervisningspersonell med godkjent utdanning, andel uten godkjent utdannelse og andel assistentårsverk (skoleåret 2016/17)

Vedlegg 4: Andel undervisningspersonell med godkjent utdanning, andel uten godkjent utdannelse og andel assistentårsverk (skoleåret 2016/17) Vedlegg 4:, andel uten godkjent og andel assistentårsverk (skoleåret 2016/17) med godkjent Andel assistentårsverk Østfold 88,6 4,9 6,5 0101 Halden 91,3 5,1 3,6 0104 Moss 87,3 3,1 9,6 0105 Sarpsborg 89,2

Detaljer

Sametingsvalget Oversikt over hvilke kommuner som tar i mot stemmer på valgdagen og hvilke kommuner som kun tar i mot forhåndsstemmer

Sametingsvalget Oversikt over hvilke kommuner som tar i mot stemmer på valgdagen og hvilke kommuner som kun tar i mot forhåndsstemmer Sametingsvalget 2013 Oversikt over hvilke kommuner som tar i mot stemmer på og hvilke kommuner som kun tar i mot forhåndsstemmer Kommuner som er markert med fet skrift har 30 eller flere stemmeberettigede

Detaljer

Frie inntekter i pst av gjennomsnittet inkl. eiendomsskatt

Frie inntekter i pst av gjennomsnittet inkl. eiendomsskatt Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov for kommunene. Tabellen viser inntekt per innbygger i prosent av lands. Tall fra 2008. 0101 Halden 92 92 0104 Moss 94 97 0105 Sarpsborg 92 94 0106

Detaljer

Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra 1. juli 2010

Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra 1. juli 2010 Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra 1. juli 2010 - satser i øre pr. liter innveid melk Kommune Satser 101 Halden 19 104 Moss 15 105 Sarpsborg 15 106 Fredrikstad 19 111 Hvaler 34 118 Aremark 33 119 Marker

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar (Rekneskap og budsjett i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar (Rekneskap og budsjett i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar ( og budsjett i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. 1 2 R e kn e s ka p pr. Endring frå 2009 pr. innb. 3 Budsjett 2011 4 drift 1 drift pr. innb 2,5 Løn + pr. Årsverk

Detaljer

Vedlegg 1 Rammetilskudd 2017, kommunene

Vedlegg 1 Rammetilskudd 2017, kommunene Vedlegg 1, kommunene Tabellforklaring: Kol. 1: Prop. 1 S (2016-), (1 000 kr). Kol. 2: innbyggertilskudd pga. øremerking av midler til tidlig (1 000 kr). Kol. 3: innbyggertilskudd redusert spørsel pga.

Detaljer

Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015

Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015 Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015 Tabellforklaring: Kol 1: Kol 2: Kol 3: Kol 4: Kol 5: Kol 6: Kol 7: Kol 8: Rammetilskudd etter Prop. 1. S (2014-2015) Fleksibelt

Detaljer

FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550

FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550 FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550 Hordaland Lindås 1514 Hordaland Voss 1188 Hordaland

Detaljer

Fylke Fylkesnavn Kommune Kommunenavn Antall fastsatte krav. Beløp

Fylke Fylkesnavn Kommune Kommunenavn Antall fastsatte krav. Beløp 01 ØSTFOLD 0101 HALDEN 21 786 52 554 405,00 0104 MOSS 19 594 49 294 430,00 0105 SARPSBORG 38 287 95 265 925,00 0106 FREDRIKSTAD 50 424 127 012 865,00 0111 HVALER 3 462 8 276 205,00 0118 AREMARK 1 440 3

Detaljer

Helt ledige. Fylke og kommune. En måned

Helt ledige. Fylke og kommune. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier

Detaljer

Intervall for endringer Rapporten er kjørt

Intervall for endringer Rapporten er kjørt Intervall for endringer 01.10.2015-30.09.2016 Rapporten er kjørt 21.10.2016 Til bruk Kommunenr. Kommunenavn FDV 2017 101 HALDEN 389 104 MOSS 55 105 SARPSBORG 612 106 FREDRIKSTAD 663 111 HVALER 156 118

Detaljer

Gj.snitt.lønn pr mnd.verk. Var. overtid. Grunnlønn. Faste og var. till.

Gj.snitt.lønn pr mnd.verk. Var. overtid. Grunnlønn. Faste og var. till. Ansatte etter fylke, gjennomsnittlig, grunnlønn, faste variable tillegg til grunnlønn variabel pr. 1.12. Vekst i fra 1. desember 2015 til 1. desember. pr. 1.12.. 0101 HALDEN 2.447 2.229 1.672 40.819 37.338

Detaljer

Avstand til sone i km (2016)

Avstand til sone i km (2016) Innbyggere per 1.1.2016 Avstand til sone i km (2016) Avstand til nabo i km (2016) Strukturkriteri et, km for å nå 5000 innbyggere, 2016 Kommune 1 2 3 4 0101 Halden 30 544 83 492 59 145 2,92 0104 Moss 32

Detaljer

Tildeling av lokalregioner for DAB

Tildeling av lokalregioner for DAB Tildeling av lokalregioner for DAB Søknader kan sendes til firmapost@nkom.no Regionnummer Lokalregion Kommuner Kanal 1 ØSTFOLD Halden, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Aremark, 8B Marker, Rømskog,

Detaljer

Frie inntekter i prosent av landsgjennomsnittet, inkl. eiendomsskatt, konsesjon- og hjemfallsskatt

Frie inntekter i prosent av landsgjennomsnittet, inkl. eiendomsskatt, konsesjon- og hjemfallsskatt Frie inntekter korrigert for variasjonar i utgiftsbehov for kommunane. Tabellen viser inntekt per innbyggjar i landsgjennomsnittet. Tal frå 2006 Kommune prosent 0101 Halden 92 93 0104 Moss 93 100 0105

Detaljer

Utlyste sykepleierstillinger per kommune. Fylkesvis inndeling

Utlyste sykepleierstillinger per kommune. Fylkesvis inndeling Utlyste sykepleierstillinger per kommune. Fylkesvis inndeling Ekstravakter og sesongstillinger er ekskludert Akkumulerte tall fra 1.2.2017-31.12.2017 Utlyser: Fylke/Kommune Heltid Deltid Uspesifisert Total

Detaljer

Tabell HOVEDSTILLINGER I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER. Turnover per kommune. Gjennomsnitt over siste fire år. Prosent

Tabell HOVEDSTILLINGER I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER. Turnover per kommune. Gjennomsnitt over siste fire år. Prosent Turnover per. Gjennomsnitt over siste fire år. Prosent i i 0100 ØSTFOLD 87,7 4,8 7,5 0101 HALDEN 88,4 1,5 10,1 0104 MOSS 86,1 2,2 11,6 0105 SARPSBORG 89,0 1,8 9,2 0106 FREDRIKSTAD 88,0 1,6 10,4 0111 HVALER

Detaljer