Naturfaglige registreringer av skog på Opplysningsvesenets fonds eiendommer i Nord-Norge, Trøndelag og Vestlandet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Naturfaglige registreringer av skog på Opplysningsvesenets fonds eiendommer i Nord-Norge, Trøndelag og Vestlandet"

Transkript

1 Naturfaglige registreringer av skog på Opplysningsvesenets fonds eiendommer i Nord-Norge, Trøndelag og Vestlandet Registrering og vurdering av verneverdier for utvidet skogvern Rapport nr. 2/2007

2 ISBN: (PDF) ISBN: (trykt)

3 Prevista as Rapport Denne kartleggingen og rapporteringen er utført av: Prevista as Groven Skog & Miljø Auen Korbøl Biologisk rådgivning Rolstad Skogfaglig rådgivning Prevista er et selskap eid av Viken Skogeierforening, Haldenvassdragets Skogeierforening og Statskog SF. Prevista har kontorer på Kongsberg, Ås og Gol. Prevista driver med salg av geodata, plan-, system-, og rådgivingstjenester til kunder innenfor skogbruk, utmarks forvaltning og samfunnsplanlegging. Vår forretningsidé er å gi gode råd og beslutningsgrunnlag til eiere og forvaltere av eiendom, som bidrar til at våre oppdragsgivere kan være i forkant av utviklingen. Prevista as Baneveien 32B Postboks KONGSBERG Tlf: Telefaks: Hjemmeside: TITTEL: Naturfaglige registreringer av skog på Opplysningsvesenets fonds eiendommer i Nord-Norge, Trøndelag og Vestlandet. Registrering og vurdering av verneverdier for utvidet skogvern. FORFATTER: Ausen Korbøl Rune Groven Erlend Rolstad STIKKORD: Biologisk mangfold Verneverdier Opplysningsvesenets fonds skoger Skogvern ISBN: (PDF) ISBN: (trykt) DATO: 30. juli 2007 ANTALL SIDER: 202 FINANSIERING: Direktoratet for naturforvaltning 1

4 Sammendrag Prevista as har gjennomført registreringer av naturverdier som kan være aktuelle for vern etter naturvernloven på 68 av Opplysningsvesenets fonds (OVF) eiendommer i 17 fylker. I tilknytning til to av eiendommene på Østlandet er det også utført registreringer på tilgrensende privatskog med tanke på frivillig vern. Lokalitetene er undersøkt med tanke på vern av skog og en utvidelse av skogvernet i Norge. Metodikken bygger på å vurdere områdenes verneverdi ved hjelp av et sett med kriterier der skogstruktur, vegetasjon, nøkkelelementer og rødlistearter står sentralt. Metoden følger DNs mal for slike oppdrag. Den samlede verdien for de undersøkte lokalitetene er vurdert etter en femdelt skala fra uten spesiell verneverdi til nasjonal verneverdi og svært viktig. Resultatet av registreringene rapporteres som 74 områdebeskrivelser fordelt på to rapporter. Rapportene er delt inn etter den regionale oppdelingen i Liste over prioriterte mangler ved skogvernet (Framstad m.fl. 2003). Denne rapporten inneholder OVF-eiendommene i de geografiske regionene Nord-Norge, Trøndelag og Vestlandet. Den geografiske regionen Øst- Norge er rapportert i Prevista rapport Videre er rapportene inndelt etter fylke fra nord til sør og videre alfabetisk etter kommune. I denne rapporten er det beskrevet 30 ulike områder. Lokalitetene fordeler seg på 7 områder i Nord-Norge (Troms og Nordland), 12 områder i Trøndelag (Nord-Trøndelag og Sør- Trøndelag) og 11 områder på Vestlandet (Hordaland, Møre og Romsdal, Rogaland og Sogn og Fjordane). De 30 områdene er gitt en samlet naturverdi i forhold til vern ihht. DNs mal for naturfaglige registreringer i skog. Tre områder er vurdert som nasjonalt verdifulle (***, daa), 11 som regionalt verdifulle (**, daa), 14 som lokalt verdifulle (*, 9841daa) og ett område uten spesiell naturverdi. 2

5 Sammendrag. 2 Innhold. 3 Forord Innledning 6 2 Material og metode DNs mal for registreringsmetodikk Forarbeider Feltmetodikk Avgrensning og arrondering Mangeloppfyllelse Resultat Områdenes fordeling på geografiske regioner, fylker og verneverdi Utvidelse av eksisterende reservater og tilgrensende skog Områdenes inndekning av mangler ved skogvernet 11 4 Beskrivelser av de enkelte områdene. 15 Beiarn prestegård Nordland. 16 Gildeskål prestegård Nordland. 21 Saltdal prestegård Nordland. 28 Steigen prestegård Nordland. 33 Balsfjord prestegård Troms.. 40 Karlsøy prestegård Troms.. 45 Lenvik prestegård Troms.. 53 Fosnes prestegård Nord-Trøndelag. 58 Havik skog Nord-Trøndelag. 65 Namsos prestegård Nord-Trøndelag. 71 Kolvereid prestegård Nord-Trøndelag. 75 Agleskogene Nord-Trøndelag. 83 Snåsa klokkergård Nord-Trøndelag. 89 Støren prestegård Sør-Trøndelag 92 Selbu prestegård, Fossanteigen Sør-Trøndelag 100 Selbu prestegård, Skjellikteigen Sør-Trøndelag 106 Tydalsskogene Sør-Trøndelag 112 Tydalsskogene Vest Sør-Trøndelag 121 Åfjord prestegård Sør-Trøndelag 127 Aure prestegård Møre og Romsdal. 133 Veøy prestegård Møre og Romsdal 139 Nesset prestegård Møre og Romsdal. 144 Grytten prestegård Møre og Romsdal. 151 Stranda prestegård Møre og Romsdal

6 Aurland prestegård Sogn og Fjordane Gloppen prestegård Sogn og Fjordane Luster prestegård Sogn og Fjordane Ullensvang prestegård Hordaland 179 Sokndal prestegård Rogaland. 184 Jelsa prestegård Rogaland Litteratur Vedlegg

7 Forord På bakgrunn av Stortingets beslutning om å øke skogvernet (jf. Stortingets behandling av St.meld. nr. 25 ( ), Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand) har Direktoratet for naturforvaltning (DN) satt i gang naturfaglige registreringer av skogområder som kan være aktuelle for vern etter naturvernloven. Som en del av dette arbeidet skulle deler av Opplysningsvesenets fonds (OVF) eiendommer undersøkes i feltsesongen Prevista as fikk i oppdrag å utføre disse registreringene for DN. Områdene som skulle undersøkes ble valgt ut i forprosjektet: Utvelgelse av prestegårdsskoger (OVFeiendommer) for feltundersøkelser i forbindelse med et utvidet skogvern.. Dette arbeidet ble utført av Siste Sjanse. Rune Groven har vært prosjektleder i Prevista inntil endrede ansettelsesforhold førte til at Per Hallgren overtok som prosjektleder, vinteren De naturfaglige registreringene er utført av Rune Groven (Prevista og Groven Skog & Miljø), Auen Korbøl (Prevista og Auen Korbøl Biologisk rådgivning), Erlend Rolstad (Rolstad Skogfaglig rådgivning), Tom Hellik Hofton (BioFokus) og Finn Oldervik (BioReg). Rapportering av de enkelte områdene er utført av feltregistrantene og sammenstillingen er utført av Auen Korbøl og Rune Groven. Helge Bekkhus i Prevista har utført kartarbeidet og har sammen med Erik Iversen tilrettelagt kartdata for bruk av PDA i feltarbeidet. Vi vil gjerne få takke Fredrik Lindemann i NORSKOG og alle lokale forvaltere av OVF eiendommer i det ganske land som velvillig har hjulpet oss med informasjon om teigene, bomnøkler, data og praktiske tips. Takk til Oddvar Reitan og Naturoppsynet i Sogn og Fjordane som hjalp oss med båttransport til noen av undersøkelsesområdene på Vestlandet. Vi vil også takke Arne Heggland, Asbjørn Lie, Geir Gaarder, Biofokus, Fylkesmannen i Troms, NINA, Klaus Høiland og Leif Ryvarden for gode råd og veiledning. Oslo/Kongsberg Juli 2007 Rune Groven Auen Korbøl 5

8 1 Innledning Som følge av beslutningen om å øke skogvernet (Stortingets behandling av St.meld. nr. 25 ( ) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand) har Direktoratet for naturforvaltning (DN) satt i gang naturfaglige registreringer av naturverdier som kan være aktuelle for vern etter naturvernloven. I denne sammenheng har også DN, i samarbeid med aktuelle fagmiljøer, også utarbeidet retningslinjer for registrering og rapportering av verneverdier i skog. Formålet er å registrere skogområder og vurdere verneverdi for hvert enkelt område. Sentrale målsettinger ved naturfaglige registreringer i skog et sett sentrale parametere registreres for alle områder som er under vurdering, og at disse er godt og presist beskrevet i en oversiktlig rapport ved endt oppdrag. Områdene gis en individuell vurdering som beskriver hvordan det enkelte området egner seg som verneområde og i hvilken grad det bidrar til å dekke de faglige målene for vern av skog. Sentralt i denne sammenheng er å beskrive både det typiske og sjeldne/truete i norsk skognatur. Vurderingen skal relateres til de krav naturvernloven stiller til områder som skal vernes. For skogområder er naturreservat den mest aktuelle verneformen, jf. naturvernlovens 8. det legges vekt på å få med spennvidden av de skog-/vegetasjonstypene som forekommer innen det undersøkte området. Spesielt fokus ligger på typer som er sårbare og utsatt for inngrep samt typer som Norge har et internasjonalt ansvar for å bevare. Når det gjelder biologisk mangfold skal det i undersøkelsene legges vekt på å identifisere habitater som er karakteristiske for lite påvirkede eller spesielt fuktige og/eller produktive skogmiljøer. I denne sammenheng skal det legges vekt på habitater som er kjent for å ha et høyt biologisk mangfold. Som en del av dette skogvernarbeidet er det gjennomført naturfaglige registreringer med tanke på vern i på utvalgte deler av Opplysningsvesenets fonds (OVF) eiendommer i hele Norge. Rapporteringen av arbeidet er delt i to rapporter. Dette er gjort dels av praktiske hensyn da en samlet rapport ville blitt stor, og dels av forvaltningsmessige hensyn da rapporten skal brukes av de enkelte fylkesmennene rundt om i landet. Rapportene er delt inn etter den regionale oppdelingen i Liste over prioriterte mangler ved skogvernet (Framstad m.fl. 2003). Denne rapporten inneholder OVF-eiendommene i de geografiske regionene Nord-Norge, Trøndelag og Vestlandet. Den geografiske regionen Østlandet er rapportert i Prevista rapport Videre er rapportene inndelt etter fylke fra nord til sør og videre alfabetisk etter kommune (Tabell 1a og 1b). 6

9 Tabell 1a Områder i geografisk region Nord-Norge, Trøndelag og Vestlandet (ihht. Framstad m.fl. (2003)) som er beskrevet i denne rapporten (Prevista rapport ). Tabellen viser områdenes geografiske plassering, verneforslagenes areal (daa), vegetasjonssone, høydeintervall (moh.) og samlet naturverdi ihht. DNs mal for naturfaglige registreringer i skog (Direktoratet for naturforvaltning 2004). Område Fylke Kommune Areal Veg. sone Høyde int. Verdi Nord-Norge Beiarn prestegård Nordland Beiarn 389 NB * Gildeskål prestegård Nordland Gildeskål 1400 SB MB ** Saltdal prestegård Nordland Saltdal 735 NB * Steigen prestegård Nordland Steigen 871 MB ** Balsfjord prestegård Troms Balsfjord 190 MB * Karlsøy prestegård Troms Karlsøy 5777 NB *** Lenvik prestegård Troms Lenvik 1515 NB * Trøndelag Fosnes prestegård N-Trøndelag Namsos 1481 SB MB *** Havik skog N-Trøndelag Namsos 2349 MB * Namsos prestegård N-Trøndelag Namsos 540 MB * Kolvereid prestegård N-Trøndelag Nærøy 3765 SB MB *** Agleskogene N-Trøndelag Snåsa 1187 NB ** Snåsa klokkergård N-Trøndelag Snåsa 0 SB Støren prestegård S-Trøndelag Midtre Gauldal 1859 MB ** Selbu prestegård, Fossanteig S-Trøndelag Selbu 883 MB NB * Selbu prestegård, Skjellikteig S-Trøndelag Selbu 508 MB * Tydalsskogene S-Trøndelag Tydal 5485 MB NB ** Tydalsskogene Vest S-Trøndelag Tydal 630 MB NB * Åfjord prestegård S-Trøndelag Åfjord 254 MB ** Vestlandet Aure prestegård Møre og Romsdal Aure 248 SB ** Grytten prestegård Møre og Romsdal Aure 273 SB * Veøy prestegård Møre og Romsdal Molde 573 SB 0-75 * Nesset prestegård Møre og Romsdal Nesset 1027 BN-A ** Stranda prestegård Møre og Romsdal Stranda 412 SB * Aurland prestegård Sogn og Fjordane Aurland 1116 MB ** Gloppen prestegård Sogn og Fjordane Gloppen 330 MB * Luster prestegård Sogn og Fjordane Luster 435 MB * Ullensvang prestegård Hordaland Ullensvang 522 BN MB NB A ** Sokndal prestegård Rogaland Sokndal 88 BN ** Jelsa prestegård Rogaland Suldal 491 SB * 7

10 Tabell 1b Områder i geografisk region Øst-Norge (ihht. Framstad m.fl. (2003)) som er beskrevet i Prevista rapport Tabellen viser områdenes geografiske plassering, verneforslagenes areal (daa), vegetasjonssone, høydeintervall (moh.) og samlet naturverdi ihht. DNs mal for naturfaglige registreringer i skog (Direktoratet for naturforvaltning 2004). Område Fylke Kommune Areal Veg. sone Høydeint. Verdi Flishøgda skog Hedmark Elverum MB * Gråkletten (Rasten skog) Hedmark Stor Elvdal 5048 MB NB ** Trysil prestegård Hedmark Trysil 7362 NB ** Follumskogene, Etnedal Oppland Etnedal 2080 MB * Jevnaker prestegård Oppland Jevnaker 1042 BN * Lund skog Oppland Nord-Aurdal 2065 MB ** Follumskogene Søndre Land Oppland Søndre Land 955 MB * Selsjøen nord (privat) Oppland Søndre Land 938 MB ** Selsjøen vest (privat) Buskerud Ringerike 2126 MB ** Lomsjølia skog Oppland Søndre Land 3629 MB * Sør-Aurdal prestegård Oppland Sør-Aurdal 1317 MB * Toten sorenskrivergård Oppland Østre Toten 117 BN ** Flesberg prestegård Buskerud Flesberg 385 SB MB ** N. Sønsteby/Megårdshaugen Buskerud Flå 1523 MB * Hedenstad fondskog Buskerud Kongsberg 421 MB ** Sylling prestegård, Altanåsen Buskerud Lier 320 SB ** Sylling prestegård, Brekkåsen Buskerud Lier 401 SB * Modum prestegård Buskerud Modum 97 SB * Rud skog Buskerud Nes 0 MB NB Smedsgård skog Buskerud Nes 218 MB NB ** Sigdal prestegård Buskerud Sigdal 450 SB * Aurskog prestegård Akershus Aurskog-Høland 2497 SB * Eidsvoll prestegård Akershus Eidsvoll 352 SB ** Nannestad kappellangård Akershus Nannestad 214 SB ** Vestre Aker prestegård Oslo Oslo 161 SB ** Hvaler prestegård Østfold Hvaler 686 BN 0-37 *** Hof prestegård Vestfold Hof 613 BN * Borre prestegård Vestfold Horten 31 BN Stokke prestegård, øst Vestfold Stokke 74 BN Stokke prestegård, vest Vestfold Stokke 84 BN *(**) Nissedal prestegård Telemark Nissedal 706 MB * Siljan prestegård, Vindfjell Telemark Siljan 412 SB ** Siljan prestegård, Askedalen Telemark Siljan 845 SB ** Tinn prestegård Telemark Tinn 145 NB ** Vinje prestegård Telemark Vinje 4173 MB ** Hommedal prestegård Aust-Agder Grimstad 96 NE ** Lista prestegård Vest-Agder Farsund 120 BN ** Tveit prestegård Vest-Agder Kristiansand 2196 NE ** Tveit prestegård, Prestbekken Vest-Agder Kristiansand 33 NE Kvinesdal prestegård Vest-Agder Kvinesdal 40 NE * Nord-Audnedal prestegård Vest-Agder Lindesnes 352 BN * Sør-Audnedal prestegård Vest-Agder Lindesnes 525 NE * Holum prestegård Vest-Agder Mandal 130 SB * Sirdal prestegård Vest-Agder Sirdal 2308 SB * 8

11 2 Materiale og metode De naturfaglige registreringene er utført etter mal fra Direktoratet for naturforvaltning (Direktoratet for naturforvaltning 2004). Den er delt inn i følgende punkter: målsetninger, krav til registrant, rapportmal og verdikriterier. I den videre metodegjennomgangen oppsummeres hovedpunktene i DNs mal, forarbeider og feltmetodikk. 2.1 DNs mal for registreringsmetodikk Feltarbeidet skal beskrives, befaringsrute skal tegnes på kart, tidspunktet/værforhold som kan ha betydning for funn beskrives og feltarbeidet bør legges på et nivå som gjør verdisettingen så sikker som mulig. Utvelgelse av område. Det skal foreligge en beskrivelse av hvordan området er valgt ut og henvisning til andre undersøkelser skal inkluderes og tidligere vurderinger av det samme området oppsummeres kort. Annen litteratur om området bør også nevnes. Data fra naturtypekartlegging og MiS bruttodata skal være tilgjengelige for registranten, og skal brukes som bakgrunn under registreringsarbeidet. Er området tidligere vurdert for vern skal dette nevnes. Beliggenhet, naturgrunnlag og avgrensning. Områdebeskrivelsen skal inneholde hvor området ligger, topografi, geologi, lokalklima, størrelse og arrondering, vegetasjonssone og vegetasjonsgeografiske regioner, generell heterogenitet, topografisk variasjon, høydesonering og kjerneområder. Identifisering og egne beskrivelser for spesielt viktige kjerneområder bør gjøres der dette er hensiktsmessig. De skal knyttes opp mot enhetene i naturtypekartleggingen, jf. DN håndbok 13 og de bør avgrenses med GPS. Vegetasjon. Beskrivelsen skal inneholde vegetasjonstyper, treslagsfordeling, variasjon og karakteristiske trekk ved karplantefloraen. Vegetasjonstyper nevnes i den detaljeringsgrad som er interessant for beskrivelsen av området, og beskrives etter Fremstad Skogstruktur og påvirkning. Her skal følgende punkter med: Trealder, forekomst av gamle trær, sjiktning/ensaldrethet, død ved, både mengde og kontinuitet (dimensjoner), hogstpåvirkning i form av stubber og flatehogster og tekniske inngrep. Artsmangfold. Generelt om interessante arter og potensialet for slike. Signalarter, rødlistearter, innslag og mengde av rike vegetasjonstyper, nøkkelelementer, heterogenitet og variasjon i vegetasjonstyper. Vurdering og verdisetting. Følgende kriterier skal benyttes: representativitet, sjeldenhet, forekomst av sjelden (sjeldne) vegetasjonstype(r), egnethet til å ta vare på biomangfold, størrelse, oppfyllelse av kriteriene i naturvernloven urørt eller tilnærmet urørt eller spesiell naturtype, potensialet for restaurering, avgrensingen i forhold til biologisk mangfold, landskapsrom etc. bør diskuteres spesielt og samlet naturverdi (gjennomgang av begrunnelsen for stjerneverdien), se naturfaglige registreringer i skog: Mal for metodikk og rapportering (DN 2004). Kart. Manuskart med grensene for området skal inngå i rapporten, men grensene skal også leveres digitalt. Bilder. Det er ønskelig med digitale bilder som illustrerer sentrale forhold og viktige problemstillinger ved registrerte områder. 9

12 Oppsummeringstabell (verdisetting). En tabell skal fylles ut for hvert område hvor parametrene for verdisetting inngår. Hvert kriterium verdisettes etter en skala fra null til tre stjerner. Null (0) settes når kriteriet er omtrent fraværende og en strek (-) settes når kriteriet ikke er relevant. Ved totalvurderingen kan en vurdere å gi fire stjerner dersom området utpeker seg som helt spesielt verneverdig. De undersøkte områdene er verdisatt på bakgrunn av de naturkvalitetene som er registrert i den enkelte lokalitet (jf. tabell 1 og 3). Der lokalitetene skulle vurderes som en eventuell utvidelse av et eksisterende verneområde er dette gjort som en egen vurdering i i teksten områdebeskrivelsene. 2.2 Forarbeider Områdene som er undersøkt ble valgt ut i forprosjektet: Utvelgelse av prestegårdsskoger (OVF-eiendommer) for feltundersøkelser i forbindelse med et utvidet skogvern. Siste Sjanse, ved Øystein Røsok og Terje Blindheim, har på oppdrag fra DN gjennomgått tilgjengelige opplysninger om Opplysningsvesenets fonds skogeiendommer med følgende formål å foreta en sammenstilling av kjente miljøkvaliteter på Opplysningsvesenets fond sine skogeiendommer. Hensikten var å identifisere områder aktuelle for vern i medhold av naturvernloven. Det er laget et notat som beskriver kriteriene for utvelgelse og avgrensning (Vedlegg 1). Fire av områdene som er beskrevet i forprosjektet er pga salg/makeskifte ikke lenger med i oppdraget. Det gjelder eiendommene Lillehammer skog i Stor-Elvdal kommune, Hedmark fylke, Krødsherad prestegård i Krødsherad kommune og Rollag prestegård i Rollag kommune, Buskerud fylke, samt Skogsmark i Kvitseid kommune, Telemark fylke. 2.3 Feltmetodikk I mange av undersøkelsesområdene var det gjennomført nøkkelbiotopregistreringer og/eller naturtyperegistreringer tidligere. Ihht. til tilbudsforespørselen fra DN er tidligere registreringer benyttet i arbeidet med denne rapporten: Generelt skal tidligere registreringer legges til grunn i arbeidet. DN forventer at dette vil gjøre registreringsarbeidet mer effektivt og at dette blir reflektert i anbudene for de områdene det gjelder. Alle undersøkelsesområdene har blitt systematisk gjennomgått, men i områder hvor det fantes registreringer fra før har dette delvis styrt feltarbeidet. Tidligere nøkkelbiotoper og naturtyperegistreringer innenfor undersøkelsesområdene er oppsøkt i felt og undersøkt ihht. DNs mal. Tidligere beskrivelser og artsregistreringer er benyttet der disse ble vurdert som tilfredstillende. Registreringsinnsatsen har vært høyest i kjerneområdene og noe lavere i partier med homogen natur og lavere tetthet av nøkkelementer. Dette er gjort med bakgrunn i DNs mal som sier at registrantene må kunne bruke sitt eget skjønn og økologiske kompetanse i inventeringen av områdene. 2.4 Avgrensning og arrondering Avgrensning av verneområdene og kjerneområdene er utført i felt og overført fra papirkart og/eller GPS-informasjon til digitale kart i etterkant. Alternative avgrensningsmuligheter er også skissert der dette er relevant. Registrerte kjerneområder som havnet utenfor det endelige verneforslaget er også med i denne rapporten. 10

13 2.5 Mangeloppfyllelse For alle undersøkelsesområdene er det vurdert i hvilken grad de oppfyller mangler ved dagens vern av skog i Norge etter evalueringen av skogvernet ved Framstad m.fl. (2002, 2003). Listen over regionale og generelle mangler er benyttet ved vurderingen av det enkelte område. Det er deretter gitt en samlet vurdering av om området bidrar i ingen, liten, middels eller stor grad til å oppfylle mangler ved skogvernet (jf. tabell 3). 3 Resultat 3.1 Områdenes fordeling på geografiske regioner, fylker og verneverdi I denne rapporten beskrives 30 ulike områder (Tabell 3). Lokalitetene fordeler seg på 3 i Troms, 4 i Nordland, 6 i Nord-Trøndelag, 6 i Sør-Trøndelag, 6 i Møre og Romsdal, 3 i Sogn og Fjordane, 1 i Hordaland og 2 i Rogaland. Fordelingen på de geografiske regionene i Framstad m.fl. (2003) er daa i Nord-Norge, daa i Trøndelag og daa på Vestlandet (Tabell 2) De 30 områdene er gitt en samlet naturverdi i forhold til vern ihht. DNs mal. Tre områder er vurdert som nasjonalt verdifulle (***, daa), 11 som regionalt verdifulle (**, daa), 14 som lokalt verdifulle (*, 9 841daa) og ett område uten spesiell naturverdi (Tabell 2). Tabell 3 oppsummerer de viktigste dataene for hvert enkelt område i forhold til geografi, verneverdi og dekning av mangler ved skogvernet. Tabell 2. Områder fordelt etter samlet verneverdi og regioner etter Framstad m.fl. (2003) Nord-Norge Trøndelag Vestlandet Totalt Antall Areal Antall Areal Antall Areal Antall Areal * ** *** Totalt Utvidelse av eksisterende reservater og tilgrensende skog I sju områder (Gildeskål prestegård, Saltdal prestegård, Steigen prestegård, Karlsøy prestegård, Støren prestegård, Åfjord prestegård, Aure prestegård) som grenser til eksisterende reservat er verdisettingen (jf. tabell 1 og 3) gjort på bakgrunn av naturverdiene i OVF-teigene og uavhengig av tilgrensende reservater. I de enkelte områdebeskrivelsene er det gjort en vurdering av verdi når både eksisterende reservat og OVF-teigen sees i sammenheng. Det er ikke gjort registreringer på privat skog i tilknytning til OVF-teigene, men i tilfeller der det kan være naturlig å undersøke tilgrensende områder for evt. utvidelse og bedre arrondering av verneforslagene er dette kommentert i de enkelte områdebeskrivelsene. Eksisterende dokumentasjon av naturverdier på tilgrensende arealer i form av for eksempel naturtyperegistreringer og tidligere verneforslag er kommentert i områdebeskrivelsene. 3.3 Områdenes inndekning av mangler ved skogvernet I hvilken grad områdene dekker mangler ved eksisterende skogvern er angitt for hvert enkelt område i tabell 3. Dette er en samlet vurdering basert på både områdets areal og i hvilken grad det dekker ulike mangler ved skogvernet ihht. Framstad m.fl. (2002, 2003). Se også de enkelte områdebeskrivelsene for en nærmere diskusjon av i hvilken grad de ulike områdene dekker mangler ved skogvernet. 11

14 Tabell 3. Hovedtabell med de viktigste dataene for hvert område: Geografiske data, areal, samlet vurdering av verneverdi, angivelse av i hvilken grad områdene bidrar til å oppfylle generelle og regionale mangler ved skogvernet i Norge. Områdene er fordelt på geografiske regioner ihht. Framstad m.fl. (2003). NN: Nord-Norge, T: Trøndelag, V: Vestlandet. "Tidl. vern" angir om området grenser til eksisterende reservater eller reservatforslag. Samlet verdi for områder som grenser til eksisterende reservat gjelder for OVF-eiendommen isolert. Område Fylke Kommune Areal (daa) Geo. reg. Veg. sone Høyde int. Verdi Mangel oppfyllelse Generelle mangler Regionale mangler Tidl. vern Beiarn prestegård Nordland Beiarn 389 N-N NB * Liten Naturlig dynamikk - Gildeskål prestegård Nordland Gildeskål 1400 N-N SB MB ** Middels Lavlandsskog (SB) Rike skogtyper Rødlistearter Kystbjørkeskog Høgstaudeskog Grenser til reservat Saltdal prestegård Nordland Saltdal 735 N-N NB * Liten Rike skogtyper - Steigen prestegård Nordland Steigen 871 N-N MB ** Middels Kystnært Rike skogtyper Rødlistearter Kystbjørkeskog Kalkskog Grenser til reservat Grenser til reservat Balsfjord prestegård Troms Balsfjord 190 N-N MB * Liten Naturlig dynamikk - Karlsøy prestegård Troms Karlsøy 5777 N-N NB *** Middels Kystnært Rike skogtyper Rødlistearter Høgstaudeskog Grenser til reservat Lenvik prestegård Troms Lenvik 1515 N-N NB * Liten Naturlig dynamikk - 12

15 Tabell 3. forts. Område Fylke Kommune Areal (daa) Geo. reg. Veg. sone Høyde int. Verdi Mangel oppfyllelse Generelle mangler Regionale mangler Tidl. vern Fosnes prestegård Nord- Trøndelag Namsos 1481 T SB MB *** Stor Kystgranskog Lavlandsskog (SB) Kystgranskog Lågurtgranskog Havik skog Nord- Trøndelag Namsos 2349 T MB * Liten Naturlig dynamikk Kystgranskog (lite) - Namsos prestegård Nord- Trøndelag Namsos 540 T MB * Liten Kystgranskog Kystgranskog Kolvereid prestegård Nord- Trøndelag Nærøy 3765 T SB MB *** Stor Kystgranskog Lavlandsskog (SB) Rødlistearter Kystgranskog Høgstaudeskog Rik sumpskog Agleskogene Nord- Trøndelag Snåsa 1187 T NB ** Liten Naturlig dynamikk Høgstaudeskog Rik sumpskog Snåsa klokkergård Nord- Trøndelag Snåsa 0 T SB Ingen - - Støren prestegård Sør- Trøndelag Midtre Gauldal 1859 T MB ** Middels Naturlig dynamikk Høgstaudeskog Grenser til reservat Selbu prestegård, Fossanteigen Sør- Trøndelag Selbu 883 T MB NB * Liten - Rik sumpskog Selbu prestegård, Skjelikteigen Tydalsskogene Tydalsskogene Vest Sør- Trøndelag Selbu 508 T MB * Liten Naturlig dynamikk - Sør- Trøndelag Tydal 5485 T MB NB ** Middels Naturlig dynamikk Urskogpreget furuskog Bekkekløfter Sør- Trøndelag Tydal 630 T MB NB * Liten - Bekkekløfter Åfjord prestegård Sør- Trøndelag Åfjord 254 T MB ** Middels Kystgranskog Kystgranskog Grenser til reservat 13

16 Tabell 3. forts. Område Fylke Kommune Aure prestegård Areal (daa) Geo. reg. Veg. sone Høyde int. Verdi Mangel oppfyllelse Generelle mangler Møre og Romsdal Aure 248 V SB ** Liten Lavlandsskog (SB) Regionale mangler Tidl. vern Oseanisk lågurtfuruskog Oseanisk kystfuruskog Grenser til reservat Grytten prestegård Veøy prestegård Møre og Romsdal Aure 273 V SB * Liten Møre og Romsdal Molde 573 V SB 0-75 * Liten Lavlandsskog (SB) Kystnært og klart oseanisk - Lavlandsskog (SB) Kystnært og klart oseanisk Naturlig dynamikk - Nesset prestegård Møre og Romsdal Nesset 1027 V BN-A ** Middels Lavlandsskog (SB) Kystnær og klart oseanisk Naturlig dynamikk Edellauvskog Oseanisk lågurtfuruskog Stranda prestegård Møre og Romsdal Stranda 412 V SB * Liten Lavlandsskog (SB) Kystnært og klart oseanisk Oseanisk lågurtfuruskog Aurland prestegård Sogn og Fjordane Aurland 1116 V MB ** Liten Rike skogtyper Gammel furuskog Eldre Høgstaudeskog Landskaps vernomr. Gloppen prestegård Sogn og Fjordane Gloppen 330 V MB * Liten Kystnært og klart oseanisk Naturlig dynamikk - Luster prestegård Sogn og Fjordane Luster 435 V MB * Liten Rike skogtyper - Ullensvang prestegård Hordaland Ullensvang 522 V BN MB NB A ** Liten Lavlandsskog (BN) Rike skogtyper Edellauvskog Høgstaudeskog Sokndal prestegård Rogaland Sokndal 88 V BN ** Middels Lavlandsskog (BN) Rike skogtyper Edellauvskog Jelsa prestegård Rogaland Suldal 491 V SB * Liten Kystnær og klart oseanisk Rike skogtyper - 14

17 4 Beskrivelser av de enkelte områdene Hvert enkelt område er rapportert med en områdebeskrivelse ihht. DNs mal. Artsregistreringer er rapportert for hvert enkelt område og det ligger også ved et kart som viser avgrensninger av kjerneområder, avgrensning av verneforslag og evt. alternative avgrensninger. For hvert område er det fra 1-4 bilder som illustrerer skogen i området. Hvert område har også en egen liste over anvendt litteratur. 15

18 Beiarn prestegård * Referansedata Fylke: Kommune: H.o.h.: Vegetasjonssone: Vegetasjonsseksjon: Nordland Beiarn m Nordboreal O2 Klart oseanisk Prosjekttilhørighet: OVF 2006 Inventør: Auen Korbøl Dato feltregistreg.: 19 september 2006 Areal: 389 daa Sammendrag Teigen ligger i Arstaddalen ca 4 km vest for Dokkmo. Arstadelva drenerer ut i Beiarelva. Berggrunnen består i hovedsak av Kalkspatmarmor (flere nivåer) med enkelte lag av dolomittmarmor. Teigen domineres av eldre bjørkeskog hvor den nedre delen nylig er avvirket og plantet med gran. Det ble registrert mange gamle seljer spredt i området med mye lungenever og skrubbenever. Verneforslaget grenser inn mot større naturtyperegistrering med gammel løvskog på naboareal. Området vil i begrenset grad være med å dekke opp mangler ved skogvernet i Nord-Norge (Framstad et al. 2002, 2003). Det bidrar med areal innenfor klart oseaniske områder (O2) og områder med gammel løvskog med en naturlig dynamikk. Størrelsen på det avgrensede område er lite isolert sett. Området vurderes som lokalt verneverdig (*) spesielt dersom det slås sammen med naturtype på naboareal. Feltarbeid Tidsforbruk: 0,5 dagsverk. Utvelgelse av undersøkelsesområde Grunnlag for utvelgelse har vært bestandskart og informasjon fra DNs naturbase. Undersøkelsesområdet ble valgt ut fordi det finnes et sammenhengende område med eldre bjørkeskog her. Området inkluderer deler av en viktig naturtype registrert i DNs naturbase (BN Bjørnstadlia). Tidligere undersøkelser Fra DNs naturbase: Naturtype Gammel lauvskog, (BN ) Bjørnstadlia, Kommune Beiarn Områdebeskrivelse: Gammel lauvskog med kontinuitetspreg i vestvendt helling, utviklet på tynt morenedekke over en berggrunn av kalkspat. Til dels svært store dimensjoner på trærne, mye liggende død ved, samt en glissen, ensjikta tresetting indikerer høy alder på trærne. Skjøtsel og hensyn: Forvaltningsråd: Det bør ikke tillates inngrep som hogst, granplanting eller noen form for nedbygging i området. Per K. Bjørklund NIJOS Feltundersøkelser Beliggenhet Teigen ligger i Arstaddalen ca 4 km vest for Dokkmo. Arstadelva drenerer ut i Beiarelva. Det er et skogkledd dalføre med høyfjell på begge sider. Skogteigen ligger i en slak nordvest vendt liside opp mot Høgtinden på 1400 moh. Naturgrunnlag Topografi Arstadalen og Arstadelva omkranses av fjellpartier med høye tinder og breer som igjen deles opp av frodige daler som denne. Dalen er nord-sør gående, men svinger mot øst ved undersøkelsesområde. Geologi Berggrunnen består i hovedsak av Kalkspatmarmor (flere nivåer) med enkelte lag av dolomittmarmor. Vegetasjonsgeografi Vegetasjonsone: Vegetasjonseksjon: Nordboreal O2 Klart oseanisk 16

19 Klima Årsnedbør: 1340 mm. Middeltemperatur: 3,6 C Målestasjon: Moldjord (10 moh.) Moldjord ligger ca 4 km i luftlinje øst for undersøkelsesområde. Vegetasjon og treslagsfordeling I den nedre delen av området er det lågurtskog (B1) som dominerer, denne går gradvis over i blåbærskog (A4) og bærlyngskog (A2) lenger opp i lia. Ingen spesielle vegetasjonstyper ble registrert. Det inngår noen mindre partier med rikmyr i den øvre delen. Bjørk er det dominerende treslaget og det finnes spredt med eldre seljetrær innenfor området. Det er plantet inn gran i den nedre halvdelen av undersøkelsesområdet som nylig er avvirket. Skogstruktur og påvirkning Alder: Det er en liten aldersspredning innenfor området, bjørka er forholdsvis jevngammel. Der er en noe større spredning i øvre parti hvor det er mye snøbrekk og nye trær har kommet opp. Det er liten eller ingen sjiktning i skogen. Dimensjonen på bjørk ligger fra 15 til 25 cm og selje fra 15 til 40 cm. Død ved: Det ligger litt død ved av bjørk i det øverste partiet som følge av snøbrekk. Noe død ved av selje finnes også i det midtre partiet. Hogstspor: Det er mange hogstspor innenfor eigen og den nedre halvdelen er nylig flatehogd. Tekniske inngrep: Det går en høyspentlinje igjennom den øvre delen av området fra nord-øst til sør-vest. Annet: Av nøkkelelementer kan nevnes gamle seljer (over 50 stk) som står spredt i den øvre halvdelen. Disse er bevokst med lungenever, skrubbenever og vrenger. Kjerneområder Kjerneområder i undersøkelsesområdet er beskrevet nedenfor. Referanse er oppgitt hvis beskrivelsen av kjerneområdet stammer fra tidligere naturtyperegistreringer eller nøkkelbiotopregistreringer. Supplerende eller ny beskrivelse er angitt med Beskrivelse 2007 : Nummerering henviser til kartet i denne rapporten. Område ID fra eventuelle tidligere registreringer er også oppgitt. Kriterier og verdsetting er angitt i for hvert kjerneområde. (0): Verdien av kriteriet er fraværende/ubetydelig. (-): Ikke relevant. Se metodekapittel for kriterier for stjernesetting. Artsregistreringer i kjerneområdene presenteres i en tabell for hvert kjerneområde. Årstall for artsfunn er angitt for data fra tidligere registreringer eller som 2006 eller 2007 for nye funn. 1 Beiarn prestegård 1 Naturtype: BMVERDI: Areal: Myr C 10 daa Hoh: Gammel ID: Beskrivelse 2007: Rikmyr som ligger omkranset av eldre bjørkeskog. Starrik myr. 400 m mengde kont. bartrær løvtrær edelløvtrær Kjerneområdenr Urørthet Treslagsfordeling Variasjon Rikhet Arter 1 ** ** 0 * Samlet verdi Artsregistreringer utenfor kjerneområder Artsmangfoldet er ikke spesielt høyt i området og det virker relativt homogent. Det ble funnet flere arter innenfor lobarionsamfunnet på mange seljer som står spredt i området. Karplantefloraen er stedvis rik, men virker vanlig for området. En rik-middelsrik myr ble registrert i området. Det ble ikke registrert noen spesielle arter av sopp og mose. Det ble ikke gjort funn av rødlistearter innenfor undersøkelsesområde. Tabell: Artsregistreringer utenfor kjerneområdene Vitenskapelig navn Norsk navn Rødliste Totalt ant. status av art År Lobaria pulmonaria Lungenever - Mye 2006 Lobaria scrobiculata Skrubbenever - Mye 2006 Nephroma sp. Vrenge arter - Mye

20 Avgrensning og arrondering Den undersøkte teigen ligger i en svakt nord-vest hellende liside og grenser i alle himmelretninger mot skog med unntak av den sør-østre spissen som går opp mot snaufjell. Yngre skog er ikke tatt med innenfor det avgrensede verneforslaget. Hvis man tar med en tilgrense naturtype i sør-vest med gammel lauvskog så vil arronderingen bli bedre. Vurdering og verdsetting Representativitet: Området ser ikke ut til å skille seg nevneverdig fra den omkringliggende skogen i samme høydelag. Ansamlingen med gamle seljer er muligens noe uvanlig. Hvis naturtypen som ligger på arealet sør-vest for den undersøkte teigen tas med, så vil det til sammen bli et areal på ca 1000 daa med gammel løvskog. Sjeldenhet: De største naturverdiene i dag ligger nok i de gamle seljene som er registrert med stedvis rike lobarion samfunn. Sjeldne veg. typer: Det ble ikke registrert noen sjeldne vegetasjonstyper eller arter. Størrelse: Arealet som vil bli vurdert for vern er relativt lite, men sammenslått med nabofigur blir det tre ganger så stort. Plasseringen i forhold til arealet som er registrert på naboeiendom er meget godt, det registrerte arealet henger naturlig sammen med dette. Mangler ved skogvernet: Området vil i begrenset grad være med å dekke opp mangler ved skogvernet i Nord- Norge (Framstad et al. 2002, 2003). Det bidrar med areal innenfor klart oseaniske områder (O2) og områder med gammel løvskog med en naturlig dynamikk. Størrelsen på det avgrensede område er lite isolert sett. Området vurderes som lokalt verneverdig (*) spesielt dersom det slås sammen med naturtype på naboareal. Tabell: Kriterier og verdsetting for hele området (jf. Verneforslag på kart). (0): Verdien av kriteriet er fraværende/ubetydelig. (-): Ikke relevant. Se metodekapittel for kriterier for stjernesetting. Urørthet mengde kont. Treslagsfordeling Variasjon Rikhet Arter Størrelse bartrær løvtrær edelløvtrær Arrondering Totalt ** * 0 - * - * * * * * * * Samlet verdi Anvendt litteratur Direktoratet for naturforvaltning Kartlegging av naturtyper - Verdisetting av biologisk mangfold. DN-håndbok 13, 2.utgave s. Direktoratet for naturforvaltning Naturbase: Framstad, E., Økland, B., Bendiksen, E., Bakkestuen, V., Blom, H. & Brandrud, T. E Evaluering av skogvernet. NINA Fagrapport s. Framstad, E., Økland, B., Bendiksen, E., Bakkestuen, V., Blom, H. & Brandrud, T. E Liste over prioriterte mangler ved skogvernet. NINA Oppdragsmelding s. Fremstad E Vegetasjonstyper i Norge. NINA Temahefte s. Fremstad, E. & Moen, A. (red.) Truete vegetasjonstyper i Norge. Rapport botanisk serie NTNU Vitenskapsmuseet. 231 s. Kålås, J.A., Viken, Å. og Bakken, T. (red.) Norsk Rødliste Artsdatabanken, Norge. Meterologisk institutt Klimastatistikk Norge: http//met.no/observasjoner/index.html Moen, A Nasjonalatlas for Norge: Vegetasjon. Statens kartverk, Hønefoss. 199 s. NGU 2007a. Bergrunnen I Norge N250: NGU 2007b. Kvartærgeologisk kart: 18

21 19

22 Bilder fra undersøkelsesområde: Beiarn prestegård Hogstflate i nedre del av undersøkelsesområde. Bjørkeskog i øvre del av området. Gammel selje med lungenever. Eldre løvskog med en blanding av bjørk og selje sentralt i området. 20

23 Gildeskål prestegård ** Referansedata Fylke: Kommune: H.o.h.: Vegetasjonssone: Vegetasjonsseksjon: Nordland Gildeskål m Mellom og sørboreal O2 Klart oseanisk Prosjekttilhørighet: OVF 2006 Inventør: Auen Korbøl Dato feltregistreg.: 18 og 19 september 2006 Areal: 1400 daa Sammendrag Undersøkelsesområde ligger nord-øst for Inndyr sentrum, ytterst på en halvøy. Topografien er variert på flere nivåer og berggrunnen er kalkrik. Den undersøkte skogteigen inneholder et høyt floristisk mangfold pga kalkholdig grunn og mange økologiske gradienter på et relativt begrenset areal. Høgstaude- og lågurtbjørkeskog dominerer med innslag av osp, rogn og gråor i partier. Den floristiske variasjonen og rikheten er også tidligere vist i undersøkelser og beskrivelser av det tilgrensende naturreservatet i sør og landskapsvernområdet i vest. Området vil være med å dekke opp mangler ved skogvernet innenfor klart oseaniske områder og skog på rik berggrunn. Arealet er også kystnært og innehar mange forskjellige gradienter og økologiske nisjer. Det inneholder også forekomster av rødlistearter. Av prioriterte skogtyper i Nord-Norge som dekkes opp, kan nevnes kystbjørkeskog og høgstaudeskog (Framstad et al. 2002, 2003). Området vurderes som regionalt verneverdig (**). Ved en sammenslåing med arealene i naturreservatet Åsen-Kjeldalen og landskapsvernområde Øya- Langholmen bør det totale arealet bli vurdert som nasjonalt verneverdig (***) med bakgrunn i de spesielle og rike naturtypene og artsforekomstene som er funnet i området. Det registrerte arealet har nok sin største verdi i form av å huse en kalkrik og sjelden flora, og verneverdiene som er dokumentert er nok i mindre grad knyttet til skogen i området. Det bør vurderes om skogvern er den rette vernekategorien for dette arealet. Feltarbeid Tidsforbruk: 1,5 dagsverk. Utvelgelse av undersøkelsesområde Undersøkelsesområdet ble valgt ut på grunnlag av eksisterende reservat på deler av eiendommen (VV , Åsen - Kjeldalen), samt landskapsvernområde (VV , Øya/Langholmen). Det bør undersøker om det finnes tilstrekkelig naturverdier på den delen av prestegårdsskogen som er utenfor eksisterende reservat, til at dette kan utvides. Tidligere undersøkelser Fra DNs naturbase: Verneform landskapsvernområde med plantelivsfredning (VV ), Øya/Langholmen, Kommune Gildeskål Inndyrneset stikker ut mellom Sørfjorden og Morsdalsfjorden. Vestsida har preg av strandflate, med flere skjermete viker, og kalkbergrygger i nord-sør-retning. Langholmen er en lang kalkrygg som ved Lemsundet henger sammen med Øya og Myra i sør. Strendene mellom Lemsundet og Nordvågen har strandeng i flere små bukter, og på innsida av Langholmen finnes en mer velutviklet strandeng. FAGLIG BESKRIVELSE: I området fins et komplett mønster for strandeng, unntatt for pøler og poller. Lokaliteten er representativ for landhevnings-strandeng, men ikke fullt så representativ for tangstrand. Strandenga på Langholmen er lita, men uvanlig fint og klart sonert. Det store artsutvalget er representativt for strandeng og delvis for tangstrand. Stranda grenser intakt mot kalkberg og kalktørrbakker, vierkjerr og rikmyr. Kalkvegetasjonen over stranda er spesielt rik og har mange interessante plantearter, bl.a. flueblom og ei rekke andre orkideer. Området er lite påvirket. Gården Myra har et naust nordøst for Lemsundet. På den sørlige delen av Øya er det i seinere år bygd en del hus. Disse holdes utenfor verneforslaget. VERNEFORMÅL: Ivareta et område med en meget interessant kalkvegetasjon, med stort artsantall og velutviklete plantesamfunn. Det ligger vel så store botaniske verdier i denne vegetasjonen som i strandvegeta-sjonen. Strandvegetasjonen, vurdert sammen med de kalkrike tørrbakkene og rikmyrene, gir området stor botanisk verdi som kystlokalitet. 21

24 Beliggenhet Undersøkelses område ligger nord-øst for Inndyr sentrum. Teigen strekker seg fra sjøen og opp til høyfjellet. Halvøya omkranses av fjellområder med tydelige topper, mens det lokalt er slakere, avrundete fjellformasjoner som dominerer med enkelte bratte fjellsider. Naturgrunnlag Topografi Området er topografisk variert. Mot øst er det flere bratte fjellsider nedenfor Høgfjellknubben som er det høyeste punktet. I nord og mot vest flater det noe ut og formene er mer avrundet. Området innehar en stor lokal variasjon fra havstrender til høyfjell. Det veksler mellom rike og fattige vegetasjonstyper innenfor området noe som gjenspeiler variasjonen i berggrunn og mengden løsmasser. Topografisk er det meste av arealet vestvendt, men deler vender også mot nord og sør. Geologi Berggrunnen er variert og det skifter på gjennom området. I den østligste delen består berggrunnen av glimmergneis, glimmerskifer, metasandstein og amfibolitt. Mot vest blir det vekselsvis marmor, kvartsitt (tynt lag), kalkglimmerskifer (tynt lag) og marmor ytterst ved sjøen. Det er store områder med tynt løsmassedekke, mens det ligger noe forvitringsmateriale sentralt i undersøkelsesområde. Vegetasjonsgeografi Vegetasjonsone: Vegetasjonseksjon: Mellom og sørboreal O2 Klart oseanisk Klima Årsnedbør: 1910 mm. Middeltemperatur: 4,8 C Målestasjon: Inndyr (10 moh.) Vegetasjon og treslagsfordeling Området innehar en stor variasjon i vegetasjonstyper fra fattig lavskog (A1) på toppområdene, bærlyng- (A2)og blåbærskog (A4) i overgangssonene og over i ekstremt rik kalklågurtskog (B2) med innslag av fuktigere typer som storbregneskog (C1) i forsenkninger. Det inngår store partier med høgstaude- (C2) og lågurtsbjørkeskog (B1) med innslag av osp, rogn og or. Rikmyr finnes også innenfor området. Kjerneområdene med kalkberg og kalkrik tørrbakker bør trekkes fram som spesielle vegetasjonstyper innenfor teigen. Bjørkeskog dominerer med innslag av osp, rogn og gråor i partier. Noe plantet gran nær prestegård. Skogstruktur og påvirkning Alder: Det er en ganske god aldersspredning i løvskogen som strekker seg fra partier med ung bjørkeskog til eldre bjørk og ospe skog. Sjktningen på skogen er god i partier hvor løvskogen har fått stå en stund uten større inngrep. Dette gjaldt i stor grad på platået mellom ca 100 og 125 moh der skogen hadde noe større dimensjoner, men hvor det også var god foryngelse. Bjørka varierte fra 10 til 20 cm i brysthøyde diameter og ospa fra 20 til 30 cm. Død ved: Det er generelt lite død ved i området sett under ett, noe som sannsynligvis skyldes et historisk uttak av trær til forskjellige formål. Det er partier med gamle trær hvor det finnes noe dødt virke. Hogstspor: Hogstspor finnes i hele området og stedvis er det mye. Tekniske inngrep: Det går en vei gjennom områdets nedre del som deler dette i to. Langs veien er det også en kirkegård, kirke, flere hus og dyrkamark. Annet: Områdene med kalkberg og rike tørrbakker hvor det bl.a. ble gjort flere funn av marisko er spesielle innenfor teigen. Ellers inngår det ett naturreservat og en svært viktig naturtype i deler av det undersøkte området. Det står også spredt med eldre grove osper. 22

25 Kjerneområder Kjerneområder i undersøkelsesområdet er beskrevet nedenfor. Referanse er oppgitt hvis beskrivelsen av kjerneområdet stammer fra tidligere naturtyperegistreringer eller nøkkelbiotopregistreringer. Supplerende eller ny beskrivelse er angitt med Beskrivelse 2007 : Nummerering henviser til kartet i denne rapporten. Område ID fra eventuelle tidligere registreringer er også oppgitt. Kriterier og verdsetting er angitt i for hvert kjerneområde. (0): Verdien av kriteriet er fraværende/ubetydelig. (-): Ikke relevant. Se metodekapittel for kriterier for stjernesetting. Artsregistreringer i kjerneområdene presenteres i en tabell for hvert kjerneområde. Årstall for artsfunn er angitt for data fra tidligere registreringer eller som 2006 eller 2007 for nye funn. 1 Gildeskål prestegård 1 Naturtype: BMVERDI: Areal: Naturbeitemark B 136 daa Hoh: Gammel ID: m Beskrivelse 2007: kalkberg og tørrbakke med stedvis mye ung bjørk og einer i forsenkninger og fuktige partier dominerer i området. Det er hovedsakelig grunnlendt mark hvor rødflangre stikker opp i grus og sand og på berg. Reinrosetepper dekker feltsjiktet i blanding med rødflangre. Det ble gjort funn av marisko flere steder innenfor lokaliteten. Stortveblad er også en art som forekommer ofte i litt fuktigere partier. mengde kont. bartrær løvtrær edelløvtrær Kjerneområdenr Urørthet Treslagsfordeling Variasjon Rikhet Arter 1 ** * * *** ** ** Samlet verdi Vitenskapelig navn Norsk navn Rødliste Totalt ant. status av art År Cypripedium calceolus Marisko NT Epipactis atrorubens Rødflangre - Mye 2006 Listera ovata Stortveblad - En del Gildeskål prestegård 2 Naturtype: BMVERDI: Areal: Naturbeitemark C 6 daa Hoh: Gammel ID: m Beskrivelse 2007: Kjerneområde utgjør et mindre parti med kalkrik tørrbakke med et begrenset innslag av trær. mengde kont. bartrær løvtrær edelløvtrær Kjerneområdenr Urørthet Treslagsfordeling Variasjon Rikhet Arter 2 ** * *** * * Samlet verdi Rødliste Totalt ant. Vitenskapelig navn Norsk navn År status av art Epipactis atrorubens Rødflangre - Få Gildeskål prestegård 3 Naturtype: BMVERDI: Areal: Naturbeitemark B 95 daa Hoh: Gammel ID: 0-5 m Beskrivelse 2007: kalkberg ned mot sjøen hvor det i partier har vært og er et høyt beitetrykk og lite vegetasjon, særlig gjelder dette for den nordlig delen. Reinrose finnes i tepper på tørre partier. Det er et mindre beitetrykk nedenfor kirke og her ble det gjort funn av bl.a. rødflangre, reinrose og stortveblad. Beitetrykket øker litt videre sørover og inn i den delen av kjerneområdet som overlapper med eksisterende landskapsvernområde. Det står spredt med bjørk i hele kjerneområdet. mengde kont. bartrær løvtrær edelløvtrær Kjerneområdenr Urørthet Treslagsfordeling Variasjon Rikhet Arter 3 * * - - * *** * ** Samlet verdi Vitenskapelig navn Norsk navn Rødliste Totalt ant. status av art År 3 Epipactis atrorubens Rødflangre - En del Listera ovata Stortveblad - En del

26 4 Gildeskål prestegård 4 Naturtype: BMVERDI: Areal: Rikmyr C 17 daa Hoh: Gammel ID: Beskrivelse 2007: Rikmyr med tuer som er dominert av gras og starr. Orkideer forekommer spredt i biotopen. En liten grøft er nylig anlagt for å drenere myra. Breiflangre står i myrkanten. mengde kont. bartrær løvtrær edelløvtrær 20 m Kjerneområdenr Urørthet Treslagsfordeling Variasjon Rikhet Arter 4 ** * ** * * Samlet verdi Rødliste Totalt ant. Vitenskapelig navn Norsk navn År status av art 4 Epipactis helleborine Breiflangre - Få Gildeskål prestegård 5 Naturtype: BMVERDI: Areal: Rikmyr C 26 daa Hoh: Gammel ID: Beskrivelse 2007: Rikmyr med liten dam i sørenden, hvor det muligens er kalkrik vegetasjon i vannet (ikke sjekket). Ingen spesielle artsfunn ble gjort i området, men det er mye gras og starr på tuer. Breiflangre ble funnet i kanten helt i nordenden av myra. mengde kont. bartrær løvtrær edelløvtrær 30 m Kjerneområdenr Urørthet Treslagsfordeling Variasjon Rikhet Arter 5 * * ** 0 * 6 Gildeskål prestegård 6 Naturtype: BMVERDI: Areal: Rikmyr C 4,5 daa Hoh: Gammel ID: Beskrivelse 2007: Mindre rikmyr som er dominert av gras og starr vegetasjon. Ingen spesielle artsfunn ble gjort på myra, men flere avblomstrete orkideer ble observert. mengde kont. bartrær løvtrær edelløvtrær 25 m Kjerneområdenr Urørthet Treslagsfordeling Variasjon Rikhet Arter 6 ** * ** 0 * Samlet verdi Samlet verdi Artsregistreringer utenfor kjerneområder Karplantefloraen er rik og variert grunnet den rike berggrunnen i området. Den blir også stor pga de mange gradientene som oppstår fra sjø til høyfjell og med forskjellig avstand til den kalkrike berggrunnen. Det ble registrert få arter av mose og lav. Når det gjelder sopp ble det ikke registrert noen spesielle arter, men berggrunnen kan gi et potensiale for en rik flora av kalkkrevende, markboende sopp. Flere nye funn av marisko ble gjort i et av kjerneområdene. Tabell: Artsregistreringer utenfor kjerneområdene Vitenskapelig navn Norsk navn Rødliste Totalt ant. status av art År Listera ovata Stortveblad - En del 2006 Dryas octopetala Reinrose - En del 2006 Epipactis atrorubens Rødflangre - En del 2006 Daphne merzereum Tysbast - En del 2006 Saxifraga cotyledon Bergfrue - Få 2006 Lobaria pulmonaria Lungenever - Få 2006 Nephroma sp. Vrenger - Få

Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer, del 1 (2004)

Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer, del 1 (2004) 44 Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer, del 1 (2004) Årsrapport for registreringer utført i 2004 Arne Heggland (red.) Siste Sjanse -Stiftelse for bevaring

Detaljer

816 NINA Oppdragsmelding

816 NINA Oppdragsmelding 816 NINA Oppdragsmelding Biologiske registreringer av 11 skogområder på Østlandet i forbindelse med pilotprosjektet Frivillig vern av skog Tom Hellik Hofton Tor Erik Brandrud Egil Bendiksen L AGSPILL E

Detaljer

Bekkekløftprosjektet - naturfaglige registreringer i Hordaland 2009: R A P P O R. Samnanger kommune. Rådgivende Biologer AS 1380

Bekkekløftprosjektet - naturfaglige registreringer i Hordaland 2009: R A P P O R. Samnanger kommune. Rådgivende Biologer AS 1380 Bekkekløftprosjektet - naturfaglige registreringer i Hordaland 2009: R A P P O R Samnanger kommune T Rådgivende Biologer AS 1380 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Bekkekløftprosjektet naturfaglige

Detaljer

MUUSDALEN ** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

MUUSDALEN ** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde MUUSDALEN ** Referansedata Fylke: Nord-Trøndelag Vegetasjonssone: Nb nordboreal Kommune: Snåsa Vegetasjonsseksjon: 02 klart oseanisk seksjon Kartblad (M711): 1823 III Snåsa Prosjekttilhørighet: Frivillig

Detaljer

Siste Sjanse rapport 2005-3

Siste Sjanse rapport 2005-3 Ekstrakt Siste Sjanse har foretatt en kartlegging og verdivurdering av naturtyper i Engerdal kommune. Arbeidet har dels bestått i en gjennomgang av eksisterende litteratur om natur i kommunen og dels i

Detaljer

Siste Sjanse rapport 2005-10

Siste Sjanse rapport 2005-10 Ekstrakt Siste Sjanse har foretatt en kartlegging og verdivurdering av naturtyper i Rendalen kommune. Arbeidet har dels bestått i en gjennomgang av eksisterende litteratur om natur i kommunen og dels i

Detaljer

Siste Sjanse rapport 2005-11

Siste Sjanse rapport 2005-11 Ekstrakt Siste Sjanse har foretatt en kartlegging og verdivurdering av naturtyper i Stor-Elvdal kommune. Arbeidet har dels bestått i en gjennomgang av eksisterende litteratur om natur i kommunen og dels

Detaljer

Biofokus-rapport 2012-1

Biofokus-rapport 2012-1 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag av DN kartlagt naturtyper etter DN Håndbok 13- og NiNmetodikk i utvalgte verneområder i Hordaland. Vi har registrert 30 prioriterte naturtypelokaliteter fordelt på 10 naturtyper

Detaljer

-i - Rapport Dr. 2, 2012. Fylkesmannen i Østfold. , r;,t.. i ;;-.-- ~ Flora I vegetasjon, ferskvann og marine registreringer i Østfold

-i - Rapport Dr. 2, 2012. Fylkesmannen i Østfold. , r;,t.. i ;;-.-- ~ Flora I vegetasjon, ferskvann og marine registreringer i Østfold -i - Fylkesmannen i Østfold Område miljøvern Rapport Dr. 2, 2012 Flora I vegetasjon, ferskvann og marine registreringer i Østfold Naturfaglige undersøkelser av områder i Østfold. X i ;;-.-- ~, r;,t.. ;.

Detaljer

Siste Sjanse rapport 2003-10

Siste Sjanse rapport 2003-10 Ekstrakt iste janse har foretatt en kartlegging og verdivurdering av naturtyper i Nes. Arbeidet har dels bestått i en gjennomgang av eksisterende litteratur om natur i kommunen og dels og i oppsøkende

Detaljer

Registrering av biologisk mangfold i bynære områder, Oslo Supplerende naturtypekartlegging i Oslo kommune

Registrering av biologisk mangfold i bynære områder, Oslo Supplerende naturtypekartlegging i Oslo kommune Registrering av biologisk mangfold i bynære områder, Oslo Supplerende naturtypekartlegging i Oslo kommune Fjeldstad H & Gaarder G. 2006. Registrering av biologisk mangfold i bynære områder, Oslo. Supplerende

Detaljer

Biofokus-rapport 2014-28. Dato

Biofokus-rapport 2014-28. Dato Ekstrakt I forbindelse med ordningen frivillig vern har BioFokus og Norsk institutt for naturforskning (NINA) utført naturfaglige registreringer på 28 lokaliteter i 10 fylker. Fordelt på verdi er 8 lokaliteter

Detaljer

BioFokus-rapport 2013-7. Dato

BioFokus-rapport 2013-7. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Bærum kommune utarbeidet forslag til forvaltningsplan for Tjernsmyr. Det har blitt avgrenset 5 prioriterte naturtyper i prosjektet hvorav 3 er vurdert som svært viktige

Detaljer

Opprettelse av Dåapma nasjonalpark

Opprettelse av Dåapma nasjonalpark Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Opprettelse av Dåapma nasjonalpark Revidering av forskrifter for Tekssjøen og Finnvolldalen - Esplingdalen naturreservater Høringsforslag Rapport Miljøvernavd. nr. 2012/5 Fylkesmannen

Detaljer

Områdereguleringsplan for Sandnessjøen lufthavn

Områdereguleringsplan for Sandnessjøen lufthavn Ecofact rapport 274 Områdereguleringsplan for Sandnessjøen lufthavn Fagrapport Naturmangfold Solbjørg Engen Torvik ISSN: 1891-5450 www.ecofact.no ISBN: 978-82-8262-272-1 Ecofact rapport 274 Områdereguleringsplan

Detaljer

Ca 3760 daa 0-229 m 76/3,8 (Oslo kommune) og 75/1 (Forsvaret)

Ca 3760 daa 0-229 m 76/3,8 (Oslo kommune) og 75/1 (Forsvaret) LOKALITET 31: KOMMUNE: FYLKE: KARTBLAD M711: UTM-KOORDINATER: KARTBLAD ØK: VERNEKATEGORI: AREAL: HØYDE OVER HAVET: BERØRTE EIENDOMMER: Søndre Håøya Frogn Akershus 1814 II NM 896 175 CM 039 CM 040 Ca 3760

Detaljer

Rapport. Biologisk mangfold Rørvik lufthavn, Ryum Vika kommune, Nord-Trøndelag. BM-rapport nr 4-2011

Rapport. Biologisk mangfold Rørvik lufthavn, Ryum Vika kommune, Nord-Trøndelag. BM-rapport nr 4-2011 Rapport Biologisk mangfold Rørvik lufthavn, Ryum Vika kommune, Nord-Trøndelag BM-rapport nr 4-2011 Dato: 01.03.2012 Tittel: BM-rapport nr. 4 (2011). Biologisk mangfold på Rørvik lufthavn, Ryum, Vikna kommune,

Detaljer

Etablering av pukkverk på Viset Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning, rapport 2001/xx

Etablering av pukkverk på Viset Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning, rapport 2001/xx Etablering av pukkverk på Viset Konsekvensutredning på tema Naturmiljø Miljøfaglig Utredning, rapport 2001/xx Miljøfaglig Utredning ans Rapport 2001:xx Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning ans

Detaljer

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL MILJØVERNDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2013

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL MILJØVERNDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2013 MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL MILJØVERNDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2013 September 2013 1 1. Forslag Miljødirektoratet tilrår med dette opprettelse av 28 nye skogreservater i medhold

Detaljer

Kartlegging av verdifulle naturtyper i Kvænangen og Nordreisa med Reisa nasjonalpark

Kartlegging av verdifulle naturtyper i Kvænangen og Nordreisa med Reisa nasjonalpark Ecofact rapport 1 Kartlegging av verdifulle naturtyper i Kvænangen og Nordreisa med Reisa nasjonalpark Ingve Birkeland, Geir Gaarder, Geir Arnesen og Bjarne Oddane www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN:

Detaljer

Siste Sjanse notat 2005-10. Ekstrakt. Tittel Kartlegging av biologiske verdier i planområde 7.3 og 14 på Oksenøya-Lilleøya på Fornebu, Bærum kommune.

Siste Sjanse notat 2005-10. Ekstrakt. Tittel Kartlegging av biologiske verdier i planområde 7.3 og 14 på Oksenøya-Lilleøya på Fornebu, Bærum kommune. Ekstrakt Siste Sjanse har på oppdrag fra Bærum kommune foretatt naturfaglige registreringer og vurderinger i forbindelse med bygging av boliger og potensiell kirkegård på Oksenøya/Lilleøya på Fornebu,

Detaljer

VURDERING AV VERNEVERDIER OG SKOGHISTORIE I TO OMRÅDER TILBUDT FOR FRIVILLIG VERN ETTER SKOGBRANNEN I MYKLAND I JUNI 2008

VURDERING AV VERNEVERDIER OG SKOGHISTORIE I TO OMRÅDER TILBUDT FOR FRIVILLIG VERN ETTER SKOGBRANNEN I MYKLAND I JUNI 2008 Oppdragsrapport fra Skog og landskap 17/2008 VURDERING AV VERNEVERDIER OG SKOGHISTORIE I TO OMRÅDER TILBUDT FOR FRIVILLIG VERN ETTER SKOGBRANNEN I MYKLAND I JUNI 2008 Ken Olaf Storaunet, Tor Erik Brandrud,

Detaljer

Skjøtselsplan for Skjelstad naturreservat

Skjøtselsplan for Skjelstad naturreservat Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 5 Nr. 143 2010 Skjøtselsplan for Skjelstad naturreservat Bodø kommune Sigrun Aune og Thomas Holm Carlsen Bioforsk Nord, Tjøtta Hovedkontor/Head office Frederik A.

Detaljer

FORVALTNINGSPLAN FOR RØKKESDALENSKOGNDALEN NATURRESERVAT I LEVANGER

FORVALTNINGSPLAN FOR RØKKESDALENSKOGNDALEN NATURRESERVAT I LEVANGER FORVALTNINGSPLAN FOR RØKKESDALENSKOGNDALEN NATURRESERVAT I LEVANGER KOMMUNE Miljøvernavdelingen, oktober 2014 Rapport 2014-9 2 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Miljøvernavdelingen RAPPORT 2014-9 TITTEL: Forvaltningsplan

Detaljer

NOTAT. Oppdragsgiver: Bamble kommune Dato: 14.11.2014 Vurdering av naturmiljø kommuneplan Bamble

NOTAT. Oppdragsgiver: Bamble kommune Dato: 14.11.2014 Vurdering av naturmiljø kommuneplan Bamble NOTAT Oppdragsgiver: Bamble kommune Dato: 14.11.2014 Oppdrag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Referanse: Vurdering av naturmiljø kommuneplan Bamble Rune Solvang Bjørg Wethal Solvang, R. 2014. Vurdering

Detaljer

Biofokus-rapport 2013-34

Biofokus-rapport 2013-34 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra fylkesmannen i Hedmark supplert og oppdatert naturtypekartet i kommunen. Totalt 68 naturtypelokaliteter er beskrevet og avgrenset. Disse fordeler seg på 9 lokaliteter

Detaljer

regnskog i Midt-Norge Registreringer

regnskog i Midt-Norge Registreringer regnskog i Midt-Norge Registreringer Refereres som: Direktoratet for naturforvaltning 1997: Boreal regnskog i Midt-Norge. DN-rapport 1997:2. Forsidebilde: Boreal regnskog, Dølaelva naturreservat Foto:

Detaljer

Rapport. Biologisk mangfold Oslo lufthavn, Gardermoen Nannestad og Ullensaker kommune, Akershus. BM-rapport nr 6-2012

Rapport. Biologisk mangfold Oslo lufthavn, Gardermoen Nannestad og Ullensaker kommune, Akershus. BM-rapport nr 6-2012 Rapport Biologisk mangfold Oslo lufthavn, Gardermoen Nannestad og Ullensaker kommune, Akershus BM-rapport nr 6-2012 Dato: 20.11.2013 Tittel: BM-rapport nr. 6 (2012). Biologisk mangfold på Oslo lufthavn,

Detaljer

Leirfalla utvidelse**

Leirfalla utvidelse** NINA Rapport 152 Leirfalla utvidelse** Referansedata Fylke: Akershus Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2005 Kommune: Eidsvoll Inventør: TEB Kartblad: Dato feltreg.: 25.10.05, UTM: Ø:620870, N:6701690

Detaljer

Rapport. Biologisk mangfold Mauken og Blåtind skyte- og øvingsfelt Målselv og Balsfjord kommuner, Troms. BM-rapport nr 21-2002

Rapport. Biologisk mangfold Mauken og Blåtind skyte- og øvingsfelt Målselv og Balsfjord kommuner, Troms. BM-rapport nr 21-2002 Rapport Biologisk mangfold Mauken og Blåtind skyte- og øvingsfelt Målselv og Balsfjord kommuner, Troms BM-rapport nr 21-2002 Dato: 10.12.2003 Tittel: BM-rapport nr 21 (2002) Biologisk mangfold i Mauken

Detaljer