Naturfaglige registreringer av skog på Opplysningsvesenets fonds eiendommer i Nord-Norge, Trøndelag og Vestlandet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Naturfaglige registreringer av skog på Opplysningsvesenets fonds eiendommer i Nord-Norge, Trøndelag og Vestlandet"

Transkript

1 Naturfaglige registreringer av skog på Opplysningsvesenets fonds eiendommer i Nord-Norge, Trøndelag og Vestlandet Registrering og vurdering av verneverdier for utvidet skogvern Rapport nr. 2/2007

2 ISBN: (PDF) ISBN: (trykt)

3 Prevista as Rapport Denne kartleggingen og rapporteringen er utført av: Prevista as Groven Skog & Miljø Auen Korbøl Biologisk rådgivning Rolstad Skogfaglig rådgivning Prevista er et selskap eid av Viken Skogeierforening, Haldenvassdragets Skogeierforening og Statskog SF. Prevista har kontorer på Kongsberg, Ås og Gol. Prevista driver med salg av geodata, plan-, system-, og rådgivingstjenester til kunder innenfor skogbruk, utmarks forvaltning og samfunnsplanlegging. Vår forretningsidé er å gi gode råd og beslutningsgrunnlag til eiere og forvaltere av eiendom, som bidrar til at våre oppdragsgivere kan være i forkant av utviklingen. Prevista as Baneveien 32B Postboks KONGSBERG Tlf: Telefaks: Hjemmeside: TITTEL: Naturfaglige registreringer av skog på Opplysningsvesenets fonds eiendommer i Nord-Norge, Trøndelag og Vestlandet. Registrering og vurdering av verneverdier for utvidet skogvern. FORFATTER: Ausen Korbøl Rune Groven Erlend Rolstad STIKKORD: Biologisk mangfold Verneverdier Opplysningsvesenets fonds skoger Skogvern ISBN: (PDF) ISBN: (trykt) DATO: 30. juli 2007 ANTALL SIDER: 202 FINANSIERING: Direktoratet for naturforvaltning 1

4 Sammendrag Prevista as har gjennomført registreringer av naturverdier som kan være aktuelle for vern etter naturvernloven på 68 av Opplysningsvesenets fonds (OVF) eiendommer i 17 fylker. I tilknytning til to av eiendommene på Østlandet er det også utført registreringer på tilgrensende privatskog med tanke på frivillig vern. Lokalitetene er undersøkt med tanke på vern av skog og en utvidelse av skogvernet i Norge. Metodikken bygger på å vurdere områdenes verneverdi ved hjelp av et sett med kriterier der skogstruktur, vegetasjon, nøkkelelementer og rødlistearter står sentralt. Metoden følger DNs mal for slike oppdrag. Den samlede verdien for de undersøkte lokalitetene er vurdert etter en femdelt skala fra uten spesiell verneverdi til nasjonal verneverdi og svært viktig. Resultatet av registreringene rapporteres som 74 områdebeskrivelser fordelt på to rapporter. Rapportene er delt inn etter den regionale oppdelingen i Liste over prioriterte mangler ved skogvernet (Framstad m.fl. 2003). Denne rapporten inneholder OVF-eiendommene i de geografiske regionene Nord-Norge, Trøndelag og Vestlandet. Den geografiske regionen Øst- Norge er rapportert i Prevista rapport Videre er rapportene inndelt etter fylke fra nord til sør og videre alfabetisk etter kommune. I denne rapporten er det beskrevet 30 ulike områder. Lokalitetene fordeler seg på 7 områder i Nord-Norge (Troms og Nordland), 12 områder i Trøndelag (Nord-Trøndelag og Sør- Trøndelag) og 11 områder på Vestlandet (Hordaland, Møre og Romsdal, Rogaland og Sogn og Fjordane). De 30 områdene er gitt en samlet naturverdi i forhold til vern ihht. DNs mal for naturfaglige registreringer i skog. Tre områder er vurdert som nasjonalt verdifulle (***, daa), 11 som regionalt verdifulle (**, daa), 14 som lokalt verdifulle (*, 9841daa) og ett område uten spesiell naturverdi. 2

5 Sammendrag. 2 Innhold. 3 Forord Innledning 6 2 Material og metode DNs mal for registreringsmetodikk Forarbeider Feltmetodikk Avgrensning og arrondering Mangeloppfyllelse Resultat Områdenes fordeling på geografiske regioner, fylker og verneverdi Utvidelse av eksisterende reservater og tilgrensende skog Områdenes inndekning av mangler ved skogvernet 11 4 Beskrivelser av de enkelte områdene. 15 Beiarn prestegård Nordland. 16 Gildeskål prestegård Nordland. 21 Saltdal prestegård Nordland. 28 Steigen prestegård Nordland. 33 Balsfjord prestegård Troms.. 40 Karlsøy prestegård Troms.. 45 Lenvik prestegård Troms.. 53 Fosnes prestegård Nord-Trøndelag. 58 Havik skog Nord-Trøndelag. 65 Namsos prestegård Nord-Trøndelag. 71 Kolvereid prestegård Nord-Trøndelag. 75 Agleskogene Nord-Trøndelag. 83 Snåsa klokkergård Nord-Trøndelag. 89 Støren prestegård Sør-Trøndelag 92 Selbu prestegård, Fossanteigen Sør-Trøndelag 100 Selbu prestegård, Skjellikteigen Sør-Trøndelag 106 Tydalsskogene Sør-Trøndelag 112 Tydalsskogene Vest Sør-Trøndelag 121 Åfjord prestegård Sør-Trøndelag 127 Aure prestegård Møre og Romsdal. 133 Veøy prestegård Møre og Romsdal 139 Nesset prestegård Møre og Romsdal. 144 Grytten prestegård Møre og Romsdal. 151 Stranda prestegård Møre og Romsdal

6 Aurland prestegård Sogn og Fjordane Gloppen prestegård Sogn og Fjordane Luster prestegård Sogn og Fjordane Ullensvang prestegård Hordaland 179 Sokndal prestegård Rogaland. 184 Jelsa prestegård Rogaland Litteratur Vedlegg

7 Forord På bakgrunn av Stortingets beslutning om å øke skogvernet (jf. Stortingets behandling av St.meld. nr. 25 ( ), Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand) har Direktoratet for naturforvaltning (DN) satt i gang naturfaglige registreringer av skogområder som kan være aktuelle for vern etter naturvernloven. Som en del av dette arbeidet skulle deler av Opplysningsvesenets fonds (OVF) eiendommer undersøkes i feltsesongen Prevista as fikk i oppdrag å utføre disse registreringene for DN. Områdene som skulle undersøkes ble valgt ut i forprosjektet: Utvelgelse av prestegårdsskoger (OVFeiendommer) for feltundersøkelser i forbindelse med et utvidet skogvern.. Dette arbeidet ble utført av Siste Sjanse. Rune Groven har vært prosjektleder i Prevista inntil endrede ansettelsesforhold førte til at Per Hallgren overtok som prosjektleder, vinteren De naturfaglige registreringene er utført av Rune Groven (Prevista og Groven Skog & Miljø), Auen Korbøl (Prevista og Auen Korbøl Biologisk rådgivning), Erlend Rolstad (Rolstad Skogfaglig rådgivning), Tom Hellik Hofton (BioFokus) og Finn Oldervik (BioReg). Rapportering av de enkelte områdene er utført av feltregistrantene og sammenstillingen er utført av Auen Korbøl og Rune Groven. Helge Bekkhus i Prevista har utført kartarbeidet og har sammen med Erik Iversen tilrettelagt kartdata for bruk av PDA i feltarbeidet. Vi vil gjerne få takke Fredrik Lindemann i NORSKOG og alle lokale forvaltere av OVF eiendommer i det ganske land som velvillig har hjulpet oss med informasjon om teigene, bomnøkler, data og praktiske tips. Takk til Oddvar Reitan og Naturoppsynet i Sogn og Fjordane som hjalp oss med båttransport til noen av undersøkelsesområdene på Vestlandet. Vi vil også takke Arne Heggland, Asbjørn Lie, Geir Gaarder, Biofokus, Fylkesmannen i Troms, NINA, Klaus Høiland og Leif Ryvarden for gode råd og veiledning. Oslo/Kongsberg Juli 2007 Rune Groven Auen Korbøl 5

8 1 Innledning Som følge av beslutningen om å øke skogvernet (Stortingets behandling av St.meld. nr. 25 ( ) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand) har Direktoratet for naturforvaltning (DN) satt i gang naturfaglige registreringer av naturverdier som kan være aktuelle for vern etter naturvernloven. I denne sammenheng har også DN, i samarbeid med aktuelle fagmiljøer, også utarbeidet retningslinjer for registrering og rapportering av verneverdier i skog. Formålet er å registrere skogområder og vurdere verneverdi for hvert enkelt område. Sentrale målsettinger ved naturfaglige registreringer i skog et sett sentrale parametere registreres for alle områder som er under vurdering, og at disse er godt og presist beskrevet i en oversiktlig rapport ved endt oppdrag. Områdene gis en individuell vurdering som beskriver hvordan det enkelte området egner seg som verneområde og i hvilken grad det bidrar til å dekke de faglige målene for vern av skog. Sentralt i denne sammenheng er å beskrive både det typiske og sjeldne/truete i norsk skognatur. Vurderingen skal relateres til de krav naturvernloven stiller til områder som skal vernes. For skogområder er naturreservat den mest aktuelle verneformen, jf. naturvernlovens 8. det legges vekt på å få med spennvidden av de skog-/vegetasjonstypene som forekommer innen det undersøkte området. Spesielt fokus ligger på typer som er sårbare og utsatt for inngrep samt typer som Norge har et internasjonalt ansvar for å bevare. Når det gjelder biologisk mangfold skal det i undersøkelsene legges vekt på å identifisere habitater som er karakteristiske for lite påvirkede eller spesielt fuktige og/eller produktive skogmiljøer. I denne sammenheng skal det legges vekt på habitater som er kjent for å ha et høyt biologisk mangfold. Som en del av dette skogvernarbeidet er det gjennomført naturfaglige registreringer med tanke på vern i på utvalgte deler av Opplysningsvesenets fonds (OVF) eiendommer i hele Norge. Rapporteringen av arbeidet er delt i to rapporter. Dette er gjort dels av praktiske hensyn da en samlet rapport ville blitt stor, og dels av forvaltningsmessige hensyn da rapporten skal brukes av de enkelte fylkesmennene rundt om i landet. Rapportene er delt inn etter den regionale oppdelingen i Liste over prioriterte mangler ved skogvernet (Framstad m.fl. 2003). Denne rapporten inneholder OVF-eiendommene i de geografiske regionene Nord-Norge, Trøndelag og Vestlandet. Den geografiske regionen Østlandet er rapportert i Prevista rapport Videre er rapportene inndelt etter fylke fra nord til sør og videre alfabetisk etter kommune (Tabell 1a og 1b). 6

9 Tabell 1a Områder i geografisk region Nord-Norge, Trøndelag og Vestlandet (ihht. Framstad m.fl. (2003)) som er beskrevet i denne rapporten (Prevista rapport ). Tabellen viser områdenes geografiske plassering, verneforslagenes areal (daa), vegetasjonssone, høydeintervall (moh.) og samlet naturverdi ihht. DNs mal for naturfaglige registreringer i skog (Direktoratet for naturforvaltning 2004). Område Fylke Kommune Areal Veg. sone Høyde int. Verdi Nord-Norge Beiarn prestegård Nordland Beiarn 389 NB * Gildeskål prestegård Nordland Gildeskål 1400 SB MB ** Saltdal prestegård Nordland Saltdal 735 NB * Steigen prestegård Nordland Steigen 871 MB ** Balsfjord prestegård Troms Balsfjord 190 MB * Karlsøy prestegård Troms Karlsøy 5777 NB *** Lenvik prestegård Troms Lenvik 1515 NB * Trøndelag Fosnes prestegård N-Trøndelag Namsos 1481 SB MB *** Havik skog N-Trøndelag Namsos 2349 MB * Namsos prestegård N-Trøndelag Namsos 540 MB * Kolvereid prestegård N-Trøndelag Nærøy 3765 SB MB *** Agleskogene N-Trøndelag Snåsa 1187 NB ** Snåsa klokkergård N-Trøndelag Snåsa 0 SB Støren prestegård S-Trøndelag Midtre Gauldal 1859 MB ** Selbu prestegård, Fossanteig S-Trøndelag Selbu 883 MB NB * Selbu prestegård, Skjellikteig S-Trøndelag Selbu 508 MB * Tydalsskogene S-Trøndelag Tydal 5485 MB NB ** Tydalsskogene Vest S-Trøndelag Tydal 630 MB NB * Åfjord prestegård S-Trøndelag Åfjord 254 MB ** Vestlandet Aure prestegård Møre og Romsdal Aure 248 SB ** Grytten prestegård Møre og Romsdal Aure 273 SB * Veøy prestegård Møre og Romsdal Molde 573 SB 0-75 * Nesset prestegård Møre og Romsdal Nesset 1027 BN-A ** Stranda prestegård Møre og Romsdal Stranda 412 SB * Aurland prestegård Sogn og Fjordane Aurland 1116 MB ** Gloppen prestegård Sogn og Fjordane Gloppen 330 MB * Luster prestegård Sogn og Fjordane Luster 435 MB * Ullensvang prestegård Hordaland Ullensvang 522 BN MB NB A ** Sokndal prestegård Rogaland Sokndal 88 BN ** Jelsa prestegård Rogaland Suldal 491 SB * 7

10 Tabell 1b Områder i geografisk region Øst-Norge (ihht. Framstad m.fl. (2003)) som er beskrevet i Prevista rapport Tabellen viser områdenes geografiske plassering, verneforslagenes areal (daa), vegetasjonssone, høydeintervall (moh.) og samlet naturverdi ihht. DNs mal for naturfaglige registreringer i skog (Direktoratet for naturforvaltning 2004). Område Fylke Kommune Areal Veg. sone Høydeint. Verdi Flishøgda skog Hedmark Elverum MB * Gråkletten (Rasten skog) Hedmark Stor Elvdal 5048 MB NB ** Trysil prestegård Hedmark Trysil 7362 NB ** Follumskogene, Etnedal Oppland Etnedal 2080 MB * Jevnaker prestegård Oppland Jevnaker 1042 BN * Lund skog Oppland Nord-Aurdal 2065 MB ** Follumskogene Søndre Land Oppland Søndre Land 955 MB * Selsjøen nord (privat) Oppland Søndre Land 938 MB ** Selsjøen vest (privat) Buskerud Ringerike 2126 MB ** Lomsjølia skog Oppland Søndre Land 3629 MB * Sør-Aurdal prestegård Oppland Sør-Aurdal 1317 MB * Toten sorenskrivergård Oppland Østre Toten 117 BN ** Flesberg prestegård Buskerud Flesberg 385 SB MB ** N. Sønsteby/Megårdshaugen Buskerud Flå 1523 MB * Hedenstad fondskog Buskerud Kongsberg 421 MB ** Sylling prestegård, Altanåsen Buskerud Lier 320 SB ** Sylling prestegård, Brekkåsen Buskerud Lier 401 SB * Modum prestegård Buskerud Modum 97 SB * Rud skog Buskerud Nes 0 MB NB Smedsgård skog Buskerud Nes 218 MB NB ** Sigdal prestegård Buskerud Sigdal 450 SB * Aurskog prestegård Akershus Aurskog-Høland 2497 SB * Eidsvoll prestegård Akershus Eidsvoll 352 SB ** Nannestad kappellangård Akershus Nannestad 214 SB ** Vestre Aker prestegård Oslo Oslo 161 SB ** Hvaler prestegård Østfold Hvaler 686 BN 0-37 *** Hof prestegård Vestfold Hof 613 BN * Borre prestegård Vestfold Horten 31 BN Stokke prestegård, øst Vestfold Stokke 74 BN Stokke prestegård, vest Vestfold Stokke 84 BN *(**) Nissedal prestegård Telemark Nissedal 706 MB * Siljan prestegård, Vindfjell Telemark Siljan 412 SB ** Siljan prestegård, Askedalen Telemark Siljan 845 SB ** Tinn prestegård Telemark Tinn 145 NB ** Vinje prestegård Telemark Vinje 4173 MB ** Hommedal prestegård Aust-Agder Grimstad 96 NE ** Lista prestegård Vest-Agder Farsund 120 BN ** Tveit prestegård Vest-Agder Kristiansand 2196 NE ** Tveit prestegård, Prestbekken Vest-Agder Kristiansand 33 NE Kvinesdal prestegård Vest-Agder Kvinesdal 40 NE * Nord-Audnedal prestegård Vest-Agder Lindesnes 352 BN * Sør-Audnedal prestegård Vest-Agder Lindesnes 525 NE * Holum prestegård Vest-Agder Mandal 130 SB * Sirdal prestegård Vest-Agder Sirdal 2308 SB * 8

11 2 Materiale og metode De naturfaglige registreringene er utført etter mal fra Direktoratet for naturforvaltning (Direktoratet for naturforvaltning 2004). Den er delt inn i følgende punkter: målsetninger, krav til registrant, rapportmal og verdikriterier. I den videre metodegjennomgangen oppsummeres hovedpunktene i DNs mal, forarbeider og feltmetodikk. 2.1 DNs mal for registreringsmetodikk Feltarbeidet skal beskrives, befaringsrute skal tegnes på kart, tidspunktet/værforhold som kan ha betydning for funn beskrives og feltarbeidet bør legges på et nivå som gjør verdisettingen så sikker som mulig. Utvelgelse av område. Det skal foreligge en beskrivelse av hvordan området er valgt ut og henvisning til andre undersøkelser skal inkluderes og tidligere vurderinger av det samme området oppsummeres kort. Annen litteratur om området bør også nevnes. Data fra naturtypekartlegging og MiS bruttodata skal være tilgjengelige for registranten, og skal brukes som bakgrunn under registreringsarbeidet. Er området tidligere vurdert for vern skal dette nevnes. Beliggenhet, naturgrunnlag og avgrensning. Områdebeskrivelsen skal inneholde hvor området ligger, topografi, geologi, lokalklima, størrelse og arrondering, vegetasjonssone og vegetasjonsgeografiske regioner, generell heterogenitet, topografisk variasjon, høydesonering og kjerneområder. Identifisering og egne beskrivelser for spesielt viktige kjerneområder bør gjøres der dette er hensiktsmessig. De skal knyttes opp mot enhetene i naturtypekartleggingen, jf. DN håndbok 13 og de bør avgrenses med GPS. Vegetasjon. Beskrivelsen skal inneholde vegetasjonstyper, treslagsfordeling, variasjon og karakteristiske trekk ved karplantefloraen. Vegetasjonstyper nevnes i den detaljeringsgrad som er interessant for beskrivelsen av området, og beskrives etter Fremstad Skogstruktur og påvirkning. Her skal følgende punkter med: Trealder, forekomst av gamle trær, sjiktning/ensaldrethet, død ved, både mengde og kontinuitet (dimensjoner), hogstpåvirkning i form av stubber og flatehogster og tekniske inngrep. Artsmangfold. Generelt om interessante arter og potensialet for slike. Signalarter, rødlistearter, innslag og mengde av rike vegetasjonstyper, nøkkelelementer, heterogenitet og variasjon i vegetasjonstyper. Vurdering og verdisetting. Følgende kriterier skal benyttes: representativitet, sjeldenhet, forekomst av sjelden (sjeldne) vegetasjonstype(r), egnethet til å ta vare på biomangfold, størrelse, oppfyllelse av kriteriene i naturvernloven urørt eller tilnærmet urørt eller spesiell naturtype, potensialet for restaurering, avgrensingen i forhold til biologisk mangfold, landskapsrom etc. bør diskuteres spesielt og samlet naturverdi (gjennomgang av begrunnelsen for stjerneverdien), se naturfaglige registreringer i skog: Mal for metodikk og rapportering (DN 2004). Kart. Manuskart med grensene for området skal inngå i rapporten, men grensene skal også leveres digitalt. Bilder. Det er ønskelig med digitale bilder som illustrerer sentrale forhold og viktige problemstillinger ved registrerte områder. 9

12 Oppsummeringstabell (verdisetting). En tabell skal fylles ut for hvert område hvor parametrene for verdisetting inngår. Hvert kriterium verdisettes etter en skala fra null til tre stjerner. Null (0) settes når kriteriet er omtrent fraværende og en strek (-) settes når kriteriet ikke er relevant. Ved totalvurderingen kan en vurdere å gi fire stjerner dersom området utpeker seg som helt spesielt verneverdig. De undersøkte områdene er verdisatt på bakgrunn av de naturkvalitetene som er registrert i den enkelte lokalitet (jf. tabell 1 og 3). Der lokalitetene skulle vurderes som en eventuell utvidelse av et eksisterende verneområde er dette gjort som en egen vurdering i i teksten områdebeskrivelsene. 2.2 Forarbeider Områdene som er undersøkt ble valgt ut i forprosjektet: Utvelgelse av prestegårdsskoger (OVF-eiendommer) for feltundersøkelser i forbindelse med et utvidet skogvern. Siste Sjanse, ved Øystein Røsok og Terje Blindheim, har på oppdrag fra DN gjennomgått tilgjengelige opplysninger om Opplysningsvesenets fonds skogeiendommer med følgende formål å foreta en sammenstilling av kjente miljøkvaliteter på Opplysningsvesenets fond sine skogeiendommer. Hensikten var å identifisere områder aktuelle for vern i medhold av naturvernloven. Det er laget et notat som beskriver kriteriene for utvelgelse og avgrensning (Vedlegg 1). Fire av områdene som er beskrevet i forprosjektet er pga salg/makeskifte ikke lenger med i oppdraget. Det gjelder eiendommene Lillehammer skog i Stor-Elvdal kommune, Hedmark fylke, Krødsherad prestegård i Krødsherad kommune og Rollag prestegård i Rollag kommune, Buskerud fylke, samt Skogsmark i Kvitseid kommune, Telemark fylke. 2.3 Feltmetodikk I mange av undersøkelsesområdene var det gjennomført nøkkelbiotopregistreringer og/eller naturtyperegistreringer tidligere. Ihht. til tilbudsforespørselen fra DN er tidligere registreringer benyttet i arbeidet med denne rapporten: Generelt skal tidligere registreringer legges til grunn i arbeidet. DN forventer at dette vil gjøre registreringsarbeidet mer effektivt og at dette blir reflektert i anbudene for de områdene det gjelder. Alle undersøkelsesområdene har blitt systematisk gjennomgått, men i områder hvor det fantes registreringer fra før har dette delvis styrt feltarbeidet. Tidligere nøkkelbiotoper og naturtyperegistreringer innenfor undersøkelsesområdene er oppsøkt i felt og undersøkt ihht. DNs mal. Tidligere beskrivelser og artsregistreringer er benyttet der disse ble vurdert som tilfredstillende. Registreringsinnsatsen har vært høyest i kjerneområdene og noe lavere i partier med homogen natur og lavere tetthet av nøkkelementer. Dette er gjort med bakgrunn i DNs mal som sier at registrantene må kunne bruke sitt eget skjønn og økologiske kompetanse i inventeringen av områdene. 2.4 Avgrensning og arrondering Avgrensning av verneområdene og kjerneområdene er utført i felt og overført fra papirkart og/eller GPS-informasjon til digitale kart i etterkant. Alternative avgrensningsmuligheter er også skissert der dette er relevant. Registrerte kjerneområder som havnet utenfor det endelige verneforslaget er også med i denne rapporten. 10

13 2.5 Mangeloppfyllelse For alle undersøkelsesområdene er det vurdert i hvilken grad de oppfyller mangler ved dagens vern av skog i Norge etter evalueringen av skogvernet ved Framstad m.fl. (2002, 2003). Listen over regionale og generelle mangler er benyttet ved vurderingen av det enkelte område. Det er deretter gitt en samlet vurdering av om området bidrar i ingen, liten, middels eller stor grad til å oppfylle mangler ved skogvernet (jf. tabell 3). 3 Resultat 3.1 Områdenes fordeling på geografiske regioner, fylker og verneverdi I denne rapporten beskrives 30 ulike områder (Tabell 3). Lokalitetene fordeler seg på 3 i Troms, 4 i Nordland, 6 i Nord-Trøndelag, 6 i Sør-Trøndelag, 6 i Møre og Romsdal, 3 i Sogn og Fjordane, 1 i Hordaland og 2 i Rogaland. Fordelingen på de geografiske regionene i Framstad m.fl. (2003) er daa i Nord-Norge, daa i Trøndelag og daa på Vestlandet (Tabell 2) De 30 områdene er gitt en samlet naturverdi i forhold til vern ihht. DNs mal. Tre områder er vurdert som nasjonalt verdifulle (***, daa), 11 som regionalt verdifulle (**, daa), 14 som lokalt verdifulle (*, 9 841daa) og ett område uten spesiell naturverdi (Tabell 2). Tabell 3 oppsummerer de viktigste dataene for hvert enkelt område i forhold til geografi, verneverdi og dekning av mangler ved skogvernet. Tabell 2. Områder fordelt etter samlet verneverdi og regioner etter Framstad m.fl. (2003) Nord-Norge Trøndelag Vestlandet Totalt Antall Areal Antall Areal Antall Areal Antall Areal * ** *** Totalt Utvidelse av eksisterende reservater og tilgrensende skog I sju områder (Gildeskål prestegård, Saltdal prestegård, Steigen prestegård, Karlsøy prestegård, Støren prestegård, Åfjord prestegård, Aure prestegård) som grenser til eksisterende reservat er verdisettingen (jf. tabell 1 og 3) gjort på bakgrunn av naturverdiene i OVF-teigene og uavhengig av tilgrensende reservater. I de enkelte områdebeskrivelsene er det gjort en vurdering av verdi når både eksisterende reservat og OVF-teigen sees i sammenheng. Det er ikke gjort registreringer på privat skog i tilknytning til OVF-teigene, men i tilfeller der det kan være naturlig å undersøke tilgrensende områder for evt. utvidelse og bedre arrondering av verneforslagene er dette kommentert i de enkelte områdebeskrivelsene. Eksisterende dokumentasjon av naturverdier på tilgrensende arealer i form av for eksempel naturtyperegistreringer og tidligere verneforslag er kommentert i områdebeskrivelsene. 3.3 Områdenes inndekning av mangler ved skogvernet I hvilken grad områdene dekker mangler ved eksisterende skogvern er angitt for hvert enkelt område i tabell 3. Dette er en samlet vurdering basert på både områdets areal og i hvilken grad det dekker ulike mangler ved skogvernet ihht. Framstad m.fl. (2002, 2003). Se også de enkelte områdebeskrivelsene for en nærmere diskusjon av i hvilken grad de ulike områdene dekker mangler ved skogvernet. 11

14 Tabell 3. Hovedtabell med de viktigste dataene for hvert område: Geografiske data, areal, samlet vurdering av verneverdi, angivelse av i hvilken grad områdene bidrar til å oppfylle generelle og regionale mangler ved skogvernet i Norge. Områdene er fordelt på geografiske regioner ihht. Framstad m.fl. (2003). NN: Nord-Norge, T: Trøndelag, V: Vestlandet. "Tidl. vern" angir om området grenser til eksisterende reservater eller reservatforslag. Samlet verdi for områder som grenser til eksisterende reservat gjelder for OVF-eiendommen isolert. Område Fylke Kommune Areal (daa) Geo. reg. Veg. sone Høyde int. Verdi Mangel oppfyllelse Generelle mangler Regionale mangler Tidl. vern Beiarn prestegård Nordland Beiarn 389 N-N NB * Liten Naturlig dynamikk - Gildeskål prestegård Nordland Gildeskål 1400 N-N SB MB ** Middels Lavlandsskog (SB) Rike skogtyper Rødlistearter Kystbjørkeskog Høgstaudeskog Grenser til reservat Saltdal prestegård Nordland Saltdal 735 N-N NB * Liten Rike skogtyper - Steigen prestegård Nordland Steigen 871 N-N MB ** Middels Kystnært Rike skogtyper Rødlistearter Kystbjørkeskog Kalkskog Grenser til reservat Grenser til reservat Balsfjord prestegård Troms Balsfjord 190 N-N MB * Liten Naturlig dynamikk - Karlsøy prestegård Troms Karlsøy 5777 N-N NB *** Middels Kystnært Rike skogtyper Rødlistearter Høgstaudeskog Grenser til reservat Lenvik prestegård Troms Lenvik 1515 N-N NB * Liten Naturlig dynamikk - 12

15 Tabell 3. forts. Område Fylke Kommune Areal (daa) Geo. reg. Veg. sone Høyde int. Verdi Mangel oppfyllelse Generelle mangler Regionale mangler Tidl. vern Fosnes prestegård Nord- Trøndelag Namsos 1481 T SB MB *** Stor Kystgranskog Lavlandsskog (SB) Kystgranskog Lågurtgranskog Havik skog Nord- Trøndelag Namsos 2349 T MB * Liten Naturlig dynamikk Kystgranskog (lite) - Namsos prestegård Nord- Trøndelag Namsos 540 T MB * Liten Kystgranskog Kystgranskog Kolvereid prestegård Nord- Trøndelag Nærøy 3765 T SB MB *** Stor Kystgranskog Lavlandsskog (SB) Rødlistearter Kystgranskog Høgstaudeskog Rik sumpskog Agleskogene Nord- Trøndelag Snåsa 1187 T NB ** Liten Naturlig dynamikk Høgstaudeskog Rik sumpskog Snåsa klokkergård Nord- Trøndelag Snåsa 0 T SB Ingen - - Støren prestegård Sør- Trøndelag Midtre Gauldal 1859 T MB ** Middels Naturlig dynamikk Høgstaudeskog Grenser til reservat Selbu prestegård, Fossanteigen Sør- Trøndelag Selbu 883 T MB NB * Liten - Rik sumpskog Selbu prestegård, Skjelikteigen Tydalsskogene Tydalsskogene Vest Sør- Trøndelag Selbu 508 T MB * Liten Naturlig dynamikk - Sør- Trøndelag Tydal 5485 T MB NB ** Middels Naturlig dynamikk Urskogpreget furuskog Bekkekløfter Sør- Trøndelag Tydal 630 T MB NB * Liten - Bekkekløfter Åfjord prestegård Sør- Trøndelag Åfjord 254 T MB ** Middels Kystgranskog Kystgranskog Grenser til reservat 13

16 Tabell 3. forts. Område Fylke Kommune Aure prestegård Areal (daa) Geo. reg. Veg. sone Høyde int. Verdi Mangel oppfyllelse Generelle mangler Møre og Romsdal Aure 248 V SB ** Liten Lavlandsskog (SB) Regionale mangler Tidl. vern Oseanisk lågurtfuruskog Oseanisk kystfuruskog Grenser til reservat Grytten prestegård Veøy prestegård Møre og Romsdal Aure 273 V SB * Liten Møre og Romsdal Molde 573 V SB 0-75 * Liten Lavlandsskog (SB) Kystnært og klart oseanisk - Lavlandsskog (SB) Kystnært og klart oseanisk Naturlig dynamikk - Nesset prestegård Møre og Romsdal Nesset 1027 V BN-A ** Middels Lavlandsskog (SB) Kystnær og klart oseanisk Naturlig dynamikk Edellauvskog Oseanisk lågurtfuruskog Stranda prestegård Møre og Romsdal Stranda 412 V SB * Liten Lavlandsskog (SB) Kystnært og klart oseanisk Oseanisk lågurtfuruskog Aurland prestegård Sogn og Fjordane Aurland 1116 V MB ** Liten Rike skogtyper Gammel furuskog Eldre Høgstaudeskog Landskaps vernomr. Gloppen prestegård Sogn og Fjordane Gloppen 330 V MB * Liten Kystnært og klart oseanisk Naturlig dynamikk - Luster prestegård Sogn og Fjordane Luster 435 V MB * Liten Rike skogtyper - Ullensvang prestegård Hordaland Ullensvang 522 V BN MB NB A ** Liten Lavlandsskog (BN) Rike skogtyper Edellauvskog Høgstaudeskog Sokndal prestegård Rogaland Sokndal 88 V BN ** Middels Lavlandsskog (BN) Rike skogtyper Edellauvskog Jelsa prestegård Rogaland Suldal 491 V SB * Liten Kystnær og klart oseanisk Rike skogtyper - 14

17 4 Beskrivelser av de enkelte områdene Hvert enkelt område er rapportert med en områdebeskrivelse ihht. DNs mal. Artsregistreringer er rapportert for hvert enkelt område og det ligger også ved et kart som viser avgrensninger av kjerneområder, avgrensning av verneforslag og evt. alternative avgrensninger. For hvert område er det fra 1-4 bilder som illustrerer skogen i området. Hvert område har også en egen liste over anvendt litteratur. 15

18 Beiarn prestegård * Referansedata Fylke: Kommune: H.o.h.: Vegetasjonssone: Vegetasjonsseksjon: Nordland Beiarn m Nordboreal O2 Klart oseanisk Prosjekttilhørighet: OVF 2006 Inventør: Auen Korbøl Dato feltregistreg.: 19 september 2006 Areal: 389 daa Sammendrag Teigen ligger i Arstaddalen ca 4 km vest for Dokkmo. Arstadelva drenerer ut i Beiarelva. Berggrunnen består i hovedsak av Kalkspatmarmor (flere nivåer) med enkelte lag av dolomittmarmor. Teigen domineres av eldre bjørkeskog hvor den nedre delen nylig er avvirket og plantet med gran. Det ble registrert mange gamle seljer spredt i området med mye lungenever og skrubbenever. Verneforslaget grenser inn mot større naturtyperegistrering med gammel løvskog på naboareal. Området vil i begrenset grad være med å dekke opp mangler ved skogvernet i Nord-Norge (Framstad et al. 2002, 2003). Det bidrar med areal innenfor klart oseaniske områder (O2) og områder med gammel løvskog med en naturlig dynamikk. Størrelsen på det avgrensede område er lite isolert sett. Området vurderes som lokalt verneverdig (*) spesielt dersom det slås sammen med naturtype på naboareal. Feltarbeid Tidsforbruk: 0,5 dagsverk. Utvelgelse av undersøkelsesområde Grunnlag for utvelgelse har vært bestandskart og informasjon fra DNs naturbase. Undersøkelsesområdet ble valgt ut fordi det finnes et sammenhengende område med eldre bjørkeskog her. Området inkluderer deler av en viktig naturtype registrert i DNs naturbase (BN Bjørnstadlia). Tidligere undersøkelser Fra DNs naturbase: Naturtype Gammel lauvskog, (BN ) Bjørnstadlia, Kommune Beiarn Områdebeskrivelse: Gammel lauvskog med kontinuitetspreg i vestvendt helling, utviklet på tynt morenedekke over en berggrunn av kalkspat. Til dels svært store dimensjoner på trærne, mye liggende død ved, samt en glissen, ensjikta tresetting indikerer høy alder på trærne. Skjøtsel og hensyn: Forvaltningsråd: Det bør ikke tillates inngrep som hogst, granplanting eller noen form for nedbygging i området. Per K. Bjørklund NIJOS Feltundersøkelser Beliggenhet Teigen ligger i Arstaddalen ca 4 km vest for Dokkmo. Arstadelva drenerer ut i Beiarelva. Det er et skogkledd dalføre med høyfjell på begge sider. Skogteigen ligger i en slak nordvest vendt liside opp mot Høgtinden på 1400 moh. Naturgrunnlag Topografi Arstadalen og Arstadelva omkranses av fjellpartier med høye tinder og breer som igjen deles opp av frodige daler som denne. Dalen er nord-sør gående, men svinger mot øst ved undersøkelsesområde. Geologi Berggrunnen består i hovedsak av Kalkspatmarmor (flere nivåer) med enkelte lag av dolomittmarmor. Vegetasjonsgeografi Vegetasjonsone: Vegetasjonseksjon: Nordboreal O2 Klart oseanisk 16

19 Klima Årsnedbør: 1340 mm. Middeltemperatur: 3,6 C Målestasjon: Moldjord (10 moh.) Moldjord ligger ca 4 km i luftlinje øst for undersøkelsesområde. Vegetasjon og treslagsfordeling I den nedre delen av området er det lågurtskog (B1) som dominerer, denne går gradvis over i blåbærskog (A4) og bærlyngskog (A2) lenger opp i lia. Ingen spesielle vegetasjonstyper ble registrert. Det inngår noen mindre partier med rikmyr i den øvre delen. Bjørk er det dominerende treslaget og det finnes spredt med eldre seljetrær innenfor området. Det er plantet inn gran i den nedre halvdelen av undersøkelsesområdet som nylig er avvirket. Skogstruktur og påvirkning Alder: Det er en liten aldersspredning innenfor området, bjørka er forholdsvis jevngammel. Der er en noe større spredning i øvre parti hvor det er mye snøbrekk og nye trær har kommet opp. Det er liten eller ingen sjiktning i skogen. Dimensjonen på bjørk ligger fra 15 til 25 cm og selje fra 15 til 40 cm. Død ved: Det ligger litt død ved av bjørk i det øverste partiet som følge av snøbrekk. Noe død ved av selje finnes også i det midtre partiet. Hogstspor: Det er mange hogstspor innenfor eigen og den nedre halvdelen er nylig flatehogd. Tekniske inngrep: Det går en høyspentlinje igjennom den øvre delen av området fra nord-øst til sør-vest. Annet: Av nøkkelelementer kan nevnes gamle seljer (over 50 stk) som står spredt i den øvre halvdelen. Disse er bevokst med lungenever, skrubbenever og vrenger. Kjerneområder Kjerneområder i undersøkelsesområdet er beskrevet nedenfor. Referanse er oppgitt hvis beskrivelsen av kjerneområdet stammer fra tidligere naturtyperegistreringer eller nøkkelbiotopregistreringer. Supplerende eller ny beskrivelse er angitt med Beskrivelse 2007 : Nummerering henviser til kartet i denne rapporten. Område ID fra eventuelle tidligere registreringer er også oppgitt. Kriterier og verdsetting er angitt i for hvert kjerneområde. (0): Verdien av kriteriet er fraværende/ubetydelig. (-): Ikke relevant. Se metodekapittel for kriterier for stjernesetting. Artsregistreringer i kjerneområdene presenteres i en tabell for hvert kjerneområde. Årstall for artsfunn er angitt for data fra tidligere registreringer eller som 2006 eller 2007 for nye funn. 1 Beiarn prestegård 1 Naturtype: BMVERDI: Areal: Myr C 10 daa Hoh: Gammel ID: Beskrivelse 2007: Rikmyr som ligger omkranset av eldre bjørkeskog. Starrik myr. 400 m mengde kont. bartrær løvtrær edelløvtrær Kjerneområdenr Urørthet Treslagsfordeling Variasjon Rikhet Arter 1 ** ** 0 * Samlet verdi Artsregistreringer utenfor kjerneområder Artsmangfoldet er ikke spesielt høyt i området og det virker relativt homogent. Det ble funnet flere arter innenfor lobarionsamfunnet på mange seljer som står spredt i området. Karplantefloraen er stedvis rik, men virker vanlig for området. En rik-middelsrik myr ble registrert i området. Det ble ikke registrert noen spesielle arter av sopp og mose. Det ble ikke gjort funn av rødlistearter innenfor undersøkelsesområde. Tabell: Artsregistreringer utenfor kjerneområdene Vitenskapelig navn Norsk navn Rødliste Totalt ant. status av art År Lobaria pulmonaria Lungenever - Mye 2006 Lobaria scrobiculata Skrubbenever - Mye 2006 Nephroma sp. Vrenge arter - Mye

20 Avgrensning og arrondering Den undersøkte teigen ligger i en svakt nord-vest hellende liside og grenser i alle himmelretninger mot skog med unntak av den sør-østre spissen som går opp mot snaufjell. Yngre skog er ikke tatt med innenfor det avgrensede verneforslaget. Hvis man tar med en tilgrense naturtype i sør-vest med gammel lauvskog så vil arronderingen bli bedre. Vurdering og verdsetting Representativitet: Området ser ikke ut til å skille seg nevneverdig fra den omkringliggende skogen i samme høydelag. Ansamlingen med gamle seljer er muligens noe uvanlig. Hvis naturtypen som ligger på arealet sør-vest for den undersøkte teigen tas med, så vil det til sammen bli et areal på ca 1000 daa med gammel løvskog. Sjeldenhet: De største naturverdiene i dag ligger nok i de gamle seljene som er registrert med stedvis rike lobarion samfunn. Sjeldne veg. typer: Det ble ikke registrert noen sjeldne vegetasjonstyper eller arter. Størrelse: Arealet som vil bli vurdert for vern er relativt lite, men sammenslått med nabofigur blir det tre ganger så stort. Plasseringen i forhold til arealet som er registrert på naboeiendom er meget godt, det registrerte arealet henger naturlig sammen med dette. Mangler ved skogvernet: Området vil i begrenset grad være med å dekke opp mangler ved skogvernet i Nord- Norge (Framstad et al. 2002, 2003). Det bidrar med areal innenfor klart oseaniske områder (O2) og områder med gammel løvskog med en naturlig dynamikk. Størrelsen på det avgrensede område er lite isolert sett. Området vurderes som lokalt verneverdig (*) spesielt dersom det slås sammen med naturtype på naboareal. Tabell: Kriterier og verdsetting for hele området (jf. Verneforslag på kart). (0): Verdien av kriteriet er fraværende/ubetydelig. (-): Ikke relevant. Se metodekapittel for kriterier for stjernesetting. Urørthet mengde kont. Treslagsfordeling Variasjon Rikhet Arter Størrelse bartrær løvtrær edelløvtrær Arrondering Totalt ** * 0 - * - * * * * * * * Samlet verdi Anvendt litteratur Direktoratet for naturforvaltning Kartlegging av naturtyper - Verdisetting av biologisk mangfold. DN-håndbok 13, 2.utgave s. Direktoratet for naturforvaltning Naturbase: Framstad, E., Økland, B., Bendiksen, E., Bakkestuen, V., Blom, H. & Brandrud, T. E Evaluering av skogvernet. NINA Fagrapport s. Framstad, E., Økland, B., Bendiksen, E., Bakkestuen, V., Blom, H. & Brandrud, T. E Liste over prioriterte mangler ved skogvernet. NINA Oppdragsmelding s. Fremstad E Vegetasjonstyper i Norge. NINA Temahefte s. Fremstad, E. & Moen, A. (red.) Truete vegetasjonstyper i Norge. Rapport botanisk serie NTNU Vitenskapsmuseet. 231 s. Kålås, J.A., Viken, Å. og Bakken, T. (red.) Norsk Rødliste Artsdatabanken, Norge. Meterologisk institutt Klimastatistikk Norge: http//met.no/observasjoner/index.html Moen, A Nasjonalatlas for Norge: Vegetasjon. Statens kartverk, Hønefoss. 199 s. NGU 2007a. Bergrunnen I Norge N250: NGU 2007b. Kvartærgeologisk kart: 18

21 19

22 Bilder fra undersøkelsesområde: Beiarn prestegård Hogstflate i nedre del av undersøkelsesområde. Bjørkeskog i øvre del av området. Gammel selje med lungenever. Eldre løvskog med en blanding av bjørk og selje sentralt i området. 20

23 Gildeskål prestegård ** Referansedata Fylke: Kommune: H.o.h.: Vegetasjonssone: Vegetasjonsseksjon: Nordland Gildeskål m Mellom og sørboreal O2 Klart oseanisk Prosjekttilhørighet: OVF 2006 Inventør: Auen Korbøl Dato feltregistreg.: 18 og 19 september 2006 Areal: 1400 daa Sammendrag Undersøkelsesområde ligger nord-øst for Inndyr sentrum, ytterst på en halvøy. Topografien er variert på flere nivåer og berggrunnen er kalkrik. Den undersøkte skogteigen inneholder et høyt floristisk mangfold pga kalkholdig grunn og mange økologiske gradienter på et relativt begrenset areal. Høgstaude- og lågurtbjørkeskog dominerer med innslag av osp, rogn og gråor i partier. Den floristiske variasjonen og rikheten er også tidligere vist i undersøkelser og beskrivelser av det tilgrensende naturreservatet i sør og landskapsvernområdet i vest. Området vil være med å dekke opp mangler ved skogvernet innenfor klart oseaniske områder og skog på rik berggrunn. Arealet er også kystnært og innehar mange forskjellige gradienter og økologiske nisjer. Det inneholder også forekomster av rødlistearter. Av prioriterte skogtyper i Nord-Norge som dekkes opp, kan nevnes kystbjørkeskog og høgstaudeskog (Framstad et al. 2002, 2003). Området vurderes som regionalt verneverdig (**). Ved en sammenslåing med arealene i naturreservatet Åsen-Kjeldalen og landskapsvernområde Øya- Langholmen bør det totale arealet bli vurdert som nasjonalt verneverdig (***) med bakgrunn i de spesielle og rike naturtypene og artsforekomstene som er funnet i området. Det registrerte arealet har nok sin største verdi i form av å huse en kalkrik og sjelden flora, og verneverdiene som er dokumentert er nok i mindre grad knyttet til skogen i området. Det bør vurderes om skogvern er den rette vernekategorien for dette arealet. Feltarbeid Tidsforbruk: 1,5 dagsverk. Utvelgelse av undersøkelsesområde Undersøkelsesområdet ble valgt ut på grunnlag av eksisterende reservat på deler av eiendommen (VV , Åsen - Kjeldalen), samt landskapsvernområde (VV , Øya/Langholmen). Det bør undersøker om det finnes tilstrekkelig naturverdier på den delen av prestegårdsskogen som er utenfor eksisterende reservat, til at dette kan utvides. Tidligere undersøkelser Fra DNs naturbase: Verneform landskapsvernområde med plantelivsfredning (VV ), Øya/Langholmen, Kommune Gildeskål Inndyrneset stikker ut mellom Sørfjorden og Morsdalsfjorden. Vestsida har preg av strandflate, med flere skjermete viker, og kalkbergrygger i nord-sør-retning. Langholmen er en lang kalkrygg som ved Lemsundet henger sammen med Øya og Myra i sør. Strendene mellom Lemsundet og Nordvågen har strandeng i flere små bukter, og på innsida av Langholmen finnes en mer velutviklet strandeng. FAGLIG BESKRIVELSE: I området fins et komplett mønster for strandeng, unntatt for pøler og poller. Lokaliteten er representativ for landhevnings-strandeng, men ikke fullt så representativ for tangstrand. Strandenga på Langholmen er lita, men uvanlig fint og klart sonert. Det store artsutvalget er representativt for strandeng og delvis for tangstrand. Stranda grenser intakt mot kalkberg og kalktørrbakker, vierkjerr og rikmyr. Kalkvegetasjonen over stranda er spesielt rik og har mange interessante plantearter, bl.a. flueblom og ei rekke andre orkideer. Området er lite påvirket. Gården Myra har et naust nordøst for Lemsundet. På den sørlige delen av Øya er det i seinere år bygd en del hus. Disse holdes utenfor verneforslaget. VERNEFORMÅL: Ivareta et område med en meget interessant kalkvegetasjon, med stort artsantall og velutviklete plantesamfunn. Det ligger vel så store botaniske verdier i denne vegetasjonen som i strandvegeta-sjonen. Strandvegetasjonen, vurdert sammen med de kalkrike tørrbakkene og rikmyrene, gir området stor botanisk verdi som kystlokalitet. 21

24 Beliggenhet Undersøkelses område ligger nord-øst for Inndyr sentrum. Teigen strekker seg fra sjøen og opp til høyfjellet. Halvøya omkranses av fjellområder med tydelige topper, mens det lokalt er slakere, avrundete fjellformasjoner som dominerer med enkelte bratte fjellsider. Naturgrunnlag Topografi Området er topografisk variert. Mot øst er det flere bratte fjellsider nedenfor Høgfjellknubben som er det høyeste punktet. I nord og mot vest flater det noe ut og formene er mer avrundet. Området innehar en stor lokal variasjon fra havstrender til høyfjell. Det veksler mellom rike og fattige vegetasjonstyper innenfor området noe som gjenspeiler variasjonen i berggrunn og mengden løsmasser. Topografisk er det meste av arealet vestvendt, men deler vender også mot nord og sør. Geologi Berggrunnen er variert og det skifter på gjennom området. I den østligste delen består berggrunnen av glimmergneis, glimmerskifer, metasandstein og amfibolitt. Mot vest blir det vekselsvis marmor, kvartsitt (tynt lag), kalkglimmerskifer (tynt lag) og marmor ytterst ved sjøen. Det er store områder med tynt løsmassedekke, mens det ligger noe forvitringsmateriale sentralt i undersøkelsesområde. Vegetasjonsgeografi Vegetasjonsone: Vegetasjonseksjon: Mellom og sørboreal O2 Klart oseanisk Klima Årsnedbør: 1910 mm. Middeltemperatur: 4,8 C Målestasjon: Inndyr (10 moh.) Vegetasjon og treslagsfordeling Området innehar en stor variasjon i vegetasjonstyper fra fattig lavskog (A1) på toppområdene, bærlyng- (A2)og blåbærskog (A4) i overgangssonene og over i ekstremt rik kalklågurtskog (B2) med innslag av fuktigere typer som storbregneskog (C1) i forsenkninger. Det inngår store partier med høgstaude- (C2) og lågurtsbjørkeskog (B1) med innslag av osp, rogn og or. Rikmyr finnes også innenfor området. Kjerneområdene med kalkberg og kalkrik tørrbakker bør trekkes fram som spesielle vegetasjonstyper innenfor teigen. Bjørkeskog dominerer med innslag av osp, rogn og gråor i partier. Noe plantet gran nær prestegård. Skogstruktur og påvirkning Alder: Det er en ganske god aldersspredning i løvskogen som strekker seg fra partier med ung bjørkeskog til eldre bjørk og ospe skog. Sjktningen på skogen er god i partier hvor løvskogen har fått stå en stund uten større inngrep. Dette gjaldt i stor grad på platået mellom ca 100 og 125 moh der skogen hadde noe større dimensjoner, men hvor det også var god foryngelse. Bjørka varierte fra 10 til 20 cm i brysthøyde diameter og ospa fra 20 til 30 cm. Død ved: Det er generelt lite død ved i området sett under ett, noe som sannsynligvis skyldes et historisk uttak av trær til forskjellige formål. Det er partier med gamle trær hvor det finnes noe dødt virke. Hogstspor: Hogstspor finnes i hele området og stedvis er det mye. Tekniske inngrep: Det går en vei gjennom områdets nedre del som deler dette i to. Langs veien er det også en kirkegård, kirke, flere hus og dyrkamark. Annet: Områdene med kalkberg og rike tørrbakker hvor det bl.a. ble gjort flere funn av marisko er spesielle innenfor teigen. Ellers inngår det ett naturreservat og en svært viktig naturtype i deler av det undersøkte området. Det står også spredt med eldre grove osper. 22

25 Kjerneområder Kjerneområder i undersøkelsesområdet er beskrevet nedenfor. Referanse er oppgitt hvis beskrivelsen av kjerneområdet stammer fra tidligere naturtyperegistreringer eller nøkkelbiotopregistreringer. Supplerende eller ny beskrivelse er angitt med Beskrivelse 2007 : Nummerering henviser til kartet i denne rapporten. Område ID fra eventuelle tidligere registreringer er også oppgitt. Kriterier og verdsetting er angitt i for hvert kjerneområde. (0): Verdien av kriteriet er fraværende/ubetydelig. (-): Ikke relevant. Se metodekapittel for kriterier for stjernesetting. Artsregistreringer i kjerneområdene presenteres i en tabell for hvert kjerneområde. Årstall for artsfunn er angitt for data fra tidligere registreringer eller som 2006 eller 2007 for nye funn. 1 Gildeskål prestegård 1 Naturtype: BMVERDI: Areal: Naturbeitemark B 136 daa Hoh: Gammel ID: m Beskrivelse 2007: kalkberg og tørrbakke med stedvis mye ung bjørk og einer i forsenkninger og fuktige partier dominerer i området. Det er hovedsakelig grunnlendt mark hvor rødflangre stikker opp i grus og sand og på berg. Reinrosetepper dekker feltsjiktet i blanding med rødflangre. Det ble gjort funn av marisko flere steder innenfor lokaliteten. Stortveblad er også en art som forekommer ofte i litt fuktigere partier. mengde kont. bartrær løvtrær edelløvtrær Kjerneområdenr Urørthet Treslagsfordeling Variasjon Rikhet Arter 1 ** * * *** ** ** Samlet verdi Vitenskapelig navn Norsk navn Rødliste Totalt ant. status av art År Cypripedium calceolus Marisko NT Epipactis atrorubens Rødflangre - Mye 2006 Listera ovata Stortveblad - En del Gildeskål prestegård 2 Naturtype: BMVERDI: Areal: Naturbeitemark C 6 daa Hoh: Gammel ID: m Beskrivelse 2007: Kjerneområde utgjør et mindre parti med kalkrik tørrbakke med et begrenset innslag av trær. mengde kont. bartrær løvtrær edelløvtrær Kjerneområdenr Urørthet Treslagsfordeling Variasjon Rikhet Arter 2 ** * *** * * Samlet verdi Rødliste Totalt ant. Vitenskapelig navn Norsk navn År status av art Epipactis atrorubens Rødflangre - Få Gildeskål prestegård 3 Naturtype: BMVERDI: Areal: Naturbeitemark B 95 daa Hoh: Gammel ID: 0-5 m Beskrivelse 2007: kalkberg ned mot sjøen hvor det i partier har vært og er et høyt beitetrykk og lite vegetasjon, særlig gjelder dette for den nordlig delen. Reinrose finnes i tepper på tørre partier. Det er et mindre beitetrykk nedenfor kirke og her ble det gjort funn av bl.a. rødflangre, reinrose og stortveblad. Beitetrykket øker litt videre sørover og inn i den delen av kjerneområdet som overlapper med eksisterende landskapsvernområde. Det står spredt med bjørk i hele kjerneområdet. mengde kont. bartrær løvtrær edelløvtrær Kjerneområdenr Urørthet Treslagsfordeling Variasjon Rikhet Arter 3 * * - - * *** * ** Samlet verdi Vitenskapelig navn Norsk navn Rødliste Totalt ant. status av art År 3 Epipactis atrorubens Rødflangre - En del Listera ovata Stortveblad - En del

26 4 Gildeskål prestegård 4 Naturtype: BMVERDI: Areal: Rikmyr C 17 daa Hoh: Gammel ID: Beskrivelse 2007: Rikmyr med tuer som er dominert av gras og starr. Orkideer forekommer spredt i biotopen. En liten grøft er nylig anlagt for å drenere myra. Breiflangre står i myrkanten. mengde kont. bartrær løvtrær edelløvtrær 20 m Kjerneområdenr Urørthet Treslagsfordeling Variasjon Rikhet Arter 4 ** * ** * * Samlet verdi Rødliste Totalt ant. Vitenskapelig navn Norsk navn År status av art 4 Epipactis helleborine Breiflangre - Få Gildeskål prestegård 5 Naturtype: BMVERDI: Areal: Rikmyr C 26 daa Hoh: Gammel ID: Beskrivelse 2007: Rikmyr med liten dam i sørenden, hvor det muligens er kalkrik vegetasjon i vannet (ikke sjekket). Ingen spesielle artsfunn ble gjort i området, men det er mye gras og starr på tuer. Breiflangre ble funnet i kanten helt i nordenden av myra. mengde kont. bartrær løvtrær edelløvtrær 30 m Kjerneområdenr Urørthet Treslagsfordeling Variasjon Rikhet Arter 5 * * ** 0 * 6 Gildeskål prestegård 6 Naturtype: BMVERDI: Areal: Rikmyr C 4,5 daa Hoh: Gammel ID: Beskrivelse 2007: Mindre rikmyr som er dominert av gras og starr vegetasjon. Ingen spesielle artsfunn ble gjort på myra, men flere avblomstrete orkideer ble observert. mengde kont. bartrær løvtrær edelløvtrær 25 m Kjerneområdenr Urørthet Treslagsfordeling Variasjon Rikhet Arter 6 ** * ** 0 * Samlet verdi Samlet verdi Artsregistreringer utenfor kjerneområder Karplantefloraen er rik og variert grunnet den rike berggrunnen i området. Den blir også stor pga de mange gradientene som oppstår fra sjø til høyfjell og med forskjellig avstand til den kalkrike berggrunnen. Det ble registrert få arter av mose og lav. Når det gjelder sopp ble det ikke registrert noen spesielle arter, men berggrunnen kan gi et potensiale for en rik flora av kalkkrevende, markboende sopp. Flere nye funn av marisko ble gjort i et av kjerneområdene. Tabell: Artsregistreringer utenfor kjerneområdene Vitenskapelig navn Norsk navn Rødliste Totalt ant. status av art År Listera ovata Stortveblad - En del 2006 Dryas octopetala Reinrose - En del 2006 Epipactis atrorubens Rødflangre - En del 2006 Daphne merzereum Tysbast - En del 2006 Saxifraga cotyledon Bergfrue - Få 2006 Lobaria pulmonaria Lungenever - Få 2006 Nephroma sp. Vrenger - Få

Lauvhøgda (Vestre Toten) -

Lauvhøgda (Vestre Toten) - Lauvhøgda (Vestre Toten) - Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Vestre Toten Inventør: OGA Kartblad: Dato feltreg.: 08.09.2005, 09.10.2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone:

Detaljer

NINA Rapport 152. Området ligger i Sør-Aurdal kommune i Oppland fylke, nærmere bestemt ca 22 km vest for Nes i Ådal og ligger innenfor

NINA Rapport 152. Området ligger i Sør-Aurdal kommune i Oppland fylke, nærmere bestemt ca 22 km vest for Nes i Ådal og ligger innenfor NINA Rapport 152 Dytholfjell- Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2005 Kommune: Sør-Aurdal Inventør: KAB Kartblad: 1716 II Dato feltreg.: 12.10.05, UTM: Ø:534300, N:67108500

Detaljer

Området ligger mellom riksvei 4 og Mjøsa, øst for Ramberget og cirka 5 km nord for Gjøvik sentrum. Området ligger i sin

Området ligger mellom riksvei 4 og Mjøsa, øst for Ramberget og cirka 5 km nord for Gjøvik sentrum. Området ligger i sin Bråstadlia * Referanse: Laugsand A. 2013. Naturverdier for lokalitet Bråstadlia, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2012. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Feltarbeidet ble gjennomført 29. august 2006 av AS-T. Det ble brukt ett langt dagsverk i området.

Feltarbeidet ble gjennomført 29. august 2006 av AS-T. Det ble brukt ett langt dagsverk i området. Fuglevassbotn** Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Nord Kommune: Ballangen Inventør: AST, AST Kartblad: 1331 IV Dato feltreg.: 29.08.2006 UTM: Ø:568853, N:7583526 Areal:

Detaljer

Topografi Området er lite topografisk variert med en enkelt nord til nordøstvendt liside med noen få svake forsenkninger.

Topografi Området er lite topografisk variert med en enkelt nord til nordøstvendt liside med noen få svake forsenkninger. Brattåsen (Gjøvik) ** Referanse: Blindheim T. 2016. Naturverdier for lokalitet Brattåsen (Gjøvik), registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Husåsen - Referanse: Hofton T. H. 2015. Naturverdier for lokalitet Husåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Femund vest - Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet

Femund vest - Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet Femund vest - Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Statskog 2004, DP 2 Kommune: Engerdal Inventør: KAB Kartblad: 1719 I Røa Dato feltreg.: 15.09.04 UTM: Ø:650492, N:6910298 Areal: 11328 daa

Detaljer

Referansedata Fylke: Østfold Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Østfold Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Høgnipen - Referanse: Olberg S. 2017. Naturverdier for lokalitet Høgnipen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5948)

Detaljer

Brennåsen * vest. Strekket fra Asker og videre sørover Hurumhalvøya har gjennomgående et høyere innslag av næringsfattige skoger

Brennåsen * vest. Strekket fra Asker og videre sørover Hurumhalvøya har gjennomgående et høyere innslag av næringsfattige skoger Brennåsen * Referansedata Fylke: Akershus, Buskerud Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Asker, Røyken Inventør: KAB Kartblad: 1814 I Dato feltreg.: 08.09.2005, 13-10-2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Naturfaglige registreringer i skog: Mal for metodikk og rapportering

Naturfaglige registreringer i skog: Mal for metodikk og rapportering Naturfaglige registreringer i skog: Mal for metodikk og rapportering Innledning Som følge av beslutningen om å øke skogvernet (Stortingets behandling av St.meld. nr. 25 (2002-2003) Regjeringens miljøvernpolitikk

Detaljer

Feltarbeidet ble gjennomført i perioden 20. september til 22. september 2006 under gode registreringsforhold.

Feltarbeidet ble gjennomført i perioden 20. september til 22. september 2006 under gode registreringsforhold. Jammerdal - Bærdal* Referansedata Fylke: Troms Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP1 Kommune: Storfjord Inventør: KBS, VFR, HTØ Kartblad: 1633-4 Dato feltreg.: 20-09-2006-22-09-2006, UTM: Ø:475919, N:7689968

Detaljer

Områdevern og kunnskapsgrunnlaget i et historisk perspektiv Med skogvern som eksempel

Områdevern og kunnskapsgrunnlaget i et historisk perspektiv Med skogvern som eksempel 1 Områdevern og kunnskapsgrunnlaget i et historisk perspektiv Med skogvern som eksempel FRIDA EDNA Viltkart 1986-1998 Variabel datakvalitet Mangelfull kartavgrensning Artsdatabanken: Artsobs. Naturbase

Detaljer

Kalvberget - Skogen varier ganske mye i tilstand og struktur innenfor undersøkelsesarealet. To lokaliteter med gammel granskog er utskilt

Kalvberget - Skogen varier ganske mye i tilstand og struktur innenfor undersøkelsesarealet. To lokaliteter med gammel granskog er utskilt Kalvberget - Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Østre Toten Inventør: OGA Kartblad: Dato feltreg.: 08.09.2005, 06.10.2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone: Mellomboreal

Detaljer

Helakmyrene (utvidelse) -

Helakmyrene (utvidelse) - Helakmyrene (utvidelse) - Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Statskog 2004, DP 2 Kommune: Ringebu Inventør: SRE Kartblad: 1818 II Dato feltreg.: 31.08.04 UTM: Ø:585000, N:6839000 Areal:

Detaljer

Melding om oppstart - kort beskrivelse av områdene m/kart.

Melding om oppstart - kort beskrivelse av områdene m/kart. Melding om oppstart - kort beskrivelse av områdene m/kart. Siden dette er oppstartmelding, så er det hovedsakelig naturkvaliteter som omtales og ne som presenteres. Formålet med oppstartmelding og senere

Detaljer

Det presenteres ingen forvaltningsavgrensning og lokaliteten ved Fjellstøyldalen gis 0 poeng (-)

Det presenteres ingen forvaltningsavgrensning og lokaliteten ved Fjellstøyldalen gis 0 poeng (-) Fjellstøyldalen 0 Referanse: Høitomt T. 2016. Naturverdier for lokalitet Fjellstøyldalen, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Telemark 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Ytterøya ** Referanse:

Ytterøya ** Referanse: Ytterøya ** Referanse: (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=2539) Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2010 Kommune: Elverum Inventør: REH, KMO, TBL Kartblad: Dato feltreg.:

Detaljer

Området ligger på nordsiden av Malmsjøen i Skaun kommune, omlag 9 km sør for Børsa. Den grenser mot Fv 709 i vest og sør.

Området ligger på nordsiden av Malmsjøen i Skaun kommune, omlag 9 km sør for Børsa. Den grenser mot Fv 709 i vest og sør. Vassbygda nord 2 Referanse: Fjeldstad H. 2016. Naturverdier for lokalitet Vassbygda nord, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Sør-Trøndelag 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Det foreligger ikke detaljerte undersøkelser på skoglige tema fra tidligere. Det er gjort en kort vurdering av viltverdier i Strann m fl 2004

Det foreligger ikke detaljerte undersøkelser på skoglige tema fra tidligere. Det er gjort en kort vurdering av viltverdier i Strann m fl 2004 Storøya* Referansedata Fylke: Troms Prosjekttilhørighet: Rike løvskoger 2006, Troms Kommune: Salangen Inventør: KBS, VFR, TJO Kartblad: 1432-4 Dato feltreg.: 03-10-2006, UTM: Ø:610956, N:7645134 Areal:

Detaljer

Gjuvbekk (Bolkesjø) Verdi: 2

Gjuvbekk (Bolkesjø) Verdi: 2 Gjuvbekk (Bolkesjø) Verdi: 2 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Notodden Inventør: STO Kartblad: 74 III Dato feltreg.: 2.0.08 H.o.h.: 528-69moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune

Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune Tom Hellik Hofton Ekstrakt I forbindelse med planlagt reguleringsplan for Hamremoen-veikrysset har BioFokus

Detaljer

Bjørkåsen * Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet. Naturgrunnlag

Bjørkåsen * Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet. Naturgrunnlag Bjørkåsen * Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Statskog 2004, DP 1 Kommune: Trondheim Inventør: THH Kartblad: 1621 IV Trondheim Dato feltreg.: 07.08.04 UTM: Ø:561500, N:7028300 Areal:

Detaljer

Underåsenjuvet Verdi: 1

Underåsenjuvet Verdi: 1 Underåsenjuvet Verdi: 1 Referansedata Fylke: Vest-Agder Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Songdalen, Vennesla Inventør: STO Kartblad: 1511 III Dato feltreg.: 26.06.08 H.o.h.: 57-160moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Jenssæteråsen * del av naturtypene Jenssæterhøgda (BN ) og Jenssæterlia (BN ). Området er besøkt av Geir Gaarder

Jenssæteråsen * del av naturtypene Jenssæterhøgda (BN ) og Jenssæterlia (BN ). Området er besøkt av Geir Gaarder Jenssæteråsen * Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Østre Toten Inventør: OGA Kartblad: 1041 Dato feltreg.: 08.09.2005, 06.10.2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Feltarbeidet ble utført av Arne E. Laugsand (BioFokus) den Det ble brukt en feltdag og hele arealet er befart.

Feltarbeidet ble utført av Arne E. Laugsand (BioFokus) den Det ble brukt en feltdag og hele arealet er befart. Prestebakkefjella NR utvidelse nord * Referanse: Laugsand A. 2016. Naturverdier for lokalitet Prestebakkefjella NR utvidelse nord, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2015. NaRIN faktaark.

Detaljer

Stranda prestegård. Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse av undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser

Stranda prestegård. Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse av undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser Stranda prestegård Referansedata Sammendrag Området ligger på østsiden av Storfjorden, rett nord for Stranda sentrum. Området består av svært bratte lisider med bergvegger, skrenter, rasmark og blokkmark.

Detaljer

Verdi: ** Tidligere undersøkelser Nygårdsmyra naturreservat, som ligger sentralt i dette verneforslaget, ble opprettet som et myrreservat i 1981.

Verdi: ** Tidligere undersøkelser Nygårdsmyra naturreservat, som ligger sentralt i dette verneforslaget, ble opprettet som et myrreservat i 1981. NYGÅRDSMYRA ** Fylke: Hedmark Vegetasjonssone: Sørboreal Kommune: Sør-Odal/Eidskog Vegetasjonsseksjon: OC overgangsseksjonen Kartblad (M711): 2015 II Kongsvinger Prosjekttilhørighet: Frivillig vern UTM

Detaljer

Liste over prioriterte mangler ved skogvernet

Liste over prioriterte mangler ved skogvernet NINA Norsk institutt for naturforskning Liste over prioriterte mangler ved skogvernet Erik Framstad Bjørn Økland Egil Bendiksen Vegar Bakkestuen Hans Blom Tor Erik Brandrud NINA Oppdragsmelding 769 NINA

Detaljer

Området er tidligere kartlagt i 2001 med verdi B (BN ) (Naturbase 2014). Beskrivelsen er svært knapp.

Området er tidligere kartlagt i 2001 med verdi B (BN ) (Naturbase 2014). Beskrivelsen er svært knapp. Vikbekken Verdi: 1 Referanse: Reiso S. 2015. Naturverdier for lokalitet Vikbekken, registrert i forbindelse med prosjekt Bekkekløfter 2014, Hedmark. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Sandvann, øst for Verdi: 2

Sandvann, øst for Verdi: 2 Sandvann, øst for Verdi: 2 Referansedata Fylke: Vest-Agder Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Lyngdal Inventør: STO Kartblad: 1411 IV Dato feltreg.: 24.06.08 H.o.h.: 79-336moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune

Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune Torbjørn Høitomt BioFokus-notat 2016-53 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Sauherad kommune undersøkt et skogområde

Detaljer

NOEN FAKTA. Finnsåsmarka naturreservat, Snåsa kommune

NOEN FAKTA. Finnsåsmarka naturreservat, Snåsa kommune NOEN FAKTA Finnsåsmarka naturreservat, Snåsa kommune Finsåsmarka er et kalkskogområde, som er kjent og beskrevet helt fra 1940-årene. Området er mest kjent for store forekomster av orkideen marisko, som

Detaljer

Skalten sør Verdi: 2

Skalten sør Verdi: 2 Skalten sør Verdi: 2 Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Fræna Inventør: KAB Kartblad: 1220 I Dato feltreg.: 24-09-2008 H.o.h.: 62-248moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2011. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2011. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Borgåsen - Referanse: Hofton T. H. 2012. Naturverdier for lokalitet Borgåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2011. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Osdalen sør ** Referanse: Gammelmo Ø. 2017. Naturverdier for lokalitet Osdalen sør, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5981)

Detaljer

Frivillig skogvern - melding om oppstart av verneplanarbeid for skogområder

Frivillig skogvern - melding om oppstart av verneplanarbeid for skogområder Frivillig skogvern - melding om oppstart av verneplanarbeid for skogområder Vedlegg: Kart og kort beskrivelse av områdene. Siden dette er en oppstartmelding, så er det en kort oppsummering av naturkvaliteter

Detaljer

Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune

Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2012 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Geir Johnny Ringvoll, Stærk

Detaljer

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Gjermshus ** Referanse: Gammelmo Ø. 2017. Naturverdier for lokalitet Gjermshus, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5969)

Detaljer

Sollaustbekken Verdi: 1

Sollaustbekken Verdi: 1 Sollaustbekken Verdi: 1 Referansedata Fylke: Buskerud Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Hemsedal Inventør: SRE Kartblad: 1616 IV Dato feltreg.: 19.06.08 H.o.h.: 663-1190moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune. Stefan Olberg. BioFokus-notat 2013-3

Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune. Stefan Olberg. BioFokus-notat 2013-3 Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune Stefan Olberg BioFokus-notat 2013-3 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for ROM Eiendom undersøkt store gamle trær på Snipetorp, gbn. 300/409,

Detaljer

Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier

Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier AVINOR-BM-Notat 6-2013 Anders Breili, Asplan Viak AS, Hamar 23.10.2013 Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier Bakgrunn: Området ble kartlagt 30.07.2013 av Anders Breili, Asplan Viak

Detaljer

Området er valgt ut for kartlegging i kalkskogsprosjektet i Sør-Trøndelag 2015 i regi av Miljødirektoratet. Det var bare 129 dekar stort.

Området er valgt ut for kartlegging i kalkskogsprosjektet i Sør-Trøndelag 2015 i regi av Miljødirektoratet. Det var bare 129 dekar stort. Storvatnet øst 0 Referanse: Gaarder G. 2016. Naturverdier for lokalitet Storvatnet øst, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Sør-Trøndelag 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

I det følgende listes informasjon om de avgrensede kjernelokalitetene i området Grasfjellet. Nummereringen referer til inntegninger vist på kartet.

I det følgende listes informasjon om de avgrensede kjernelokalitetene i området Grasfjellet. Nummereringen referer til inntegninger vist på kartet. Grasfjellet 0 Referanse: Høitomt T. 2016. Naturverdier for lokalitet Grasfjellet, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Telemark 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl.

Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl. Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl. Ved Lilleaker ligger ca. 200 meter av Ring 3 åpen i en utgravd trasé med av- og påkjøringsramper som del av rv. 150 Ring 3 - Granfosslinjen. Gjeldende plan regulerer

Detaljer

MiS-registreringer i Fjaler kommune, Sogn og Fjordane: Oppsummering av utvalgte miljøfigurer R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1396

MiS-registreringer i Fjaler kommune, Sogn og Fjordane: Oppsummering av utvalgte miljøfigurer R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1396 MiS-registreringer i Fjaler kommune, Sogn og Fjordane: Oppsummering av utvalgte miljøfigurer R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1396 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: MiS-registreringer i Fjaler

Detaljer

Åkremoen ** Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet

Åkremoen ** Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet Åkremoen ** Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Statskog 2004, DP 2 Kommune: Nord-Fron Inventør: KAB, SRE Kartblad: 1618 II Sjodalen Dato feltreg.: 28.06.04-29.06.04 UTM: Ø:510079, N:6819956

Detaljer

Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune

Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2013 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Geir Jonny Ringvoll, Stærk

Detaljer

Kvalbukta * Referanse:

Kvalbukta * Referanse: Kvalbukta * Referanse: (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=4019) Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2014 Kommune: Hemnes Inventør: GGA Kartblad: 1926 I Dato feltreg.:

Detaljer

Vegetasjonseksjon: O3-Sterkt oseanisk

Vegetasjonseksjon: O3-Sterkt oseanisk Riksem 3 Referanse: Ihlen P. G. 2016. Naturverdier for lokalitet Riksem, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5765)

Detaljer

Kartlegging av raviner og biologiske verneverdier. Biolog Terje Blindheim, daglig leder BioFokus

Kartlegging av raviner og biologiske verneverdier. Biolog Terje Blindheim, daglig leder BioFokus Kartlegging av raviner og biologiske verneverdier Biolog Terje Blindheim, daglig leder BioFokus Utbredelse Sørlige del av Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Telemark Vestfold Buskerud Akershus Oslo

Detaljer

Grandeelva Verdi: 5. Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008. Sammendrag / Kort beskrivelse.

Grandeelva Verdi: 5. Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008. Sammendrag / Kort beskrivelse. Grandeelva Verdi: 5 Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Stranda Inventør: KJG, DAH Kartblad: 1219 II Dato feltreg.: 10.10.2008 H.o.h.: 21-610moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Status og forvaltning av naturtyper (DN-HB-13) i skog. November Bjørn Rangbru Seniorrådgiver

Status og forvaltning av naturtyper (DN-HB-13) i skog. November Bjørn Rangbru Seniorrådgiver Status og forvaltning av naturtyper (DN-HB-13) i skog November. 2013. Bjørn Rangbru Seniorrådgiver fmstbra@fylkesmannen.no www.fylkesmannen.no/st Hvorfor er naturtyper i skog viktig? Skog er den hovednaturtypen

Detaljer

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Gardavikfjellet 1 Referanse: Fjeldstad H. 2015. Naturverdier for lokalitet Gardavikfjellet, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Klårtjønnhaugen* Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser

Klårtjønnhaugen* Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser Klårtjønnhaugen* Referansedata Fylke: Nord-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP2 Kommune: Overhalla Inventør: THH Kartblad: 1923 I Dato feltreg.: 10/08/05, UTM: Ø:634037, N:7141347 Areal: 425

Detaljer

Naturverdier ved Linnom i Tønsberg

Naturverdier ved Linnom i Tønsberg Naturverdier ved Linnom i Tønsberg Stefan Olberg BioFokus-notat 2016-13 Ekstrakt BioFokus, ved Stefan Olberg, har på oppdrag for Trysilhus Sørøst AS vurdert og kartlagt naturverdier ved Linnom i Tønsberg

Detaljer

STORE REKKE/HØLVANNET *

STORE REKKE/HØLVANNET * STORE REKKE/HØLVANNET * Fylke: Akershus Vegetasjonssone: Sørboreal Kommune: Aurskog-Høland Vegetasjonsseksjon: OC overgangsseksjonen Kartblad (M711): 2014 I Vestmarka Prosjekttilhørighet: Frivillig vern

Detaljer

Tid og vær influerte ikke på utførelse av feltarbeidet. Pent lettskyet vær på registreringsdagen.

Tid og vær influerte ikke på utførelse av feltarbeidet. Pent lettskyet vær på registreringsdagen. Aursjøvola * Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Statskog 2004, DP 2 Kommune: Rendalen Inventør: JKL Kartblad: 2018 IV Istern Dato feltreg.: 28.07.04 UTM: Ø:552700, N:6737500 Areal: 468 daa

Detaljer

Flomvoll langs Sogna ved Gardhammar, Ringerike kommune biologisk vurdering

Flomvoll langs Sogna ved Gardhammar, Ringerike kommune biologisk vurdering Flomvoll langs Sogna ved Gardhammar, Ringerike kommune biologisk vurdering Tom Hellik Hofton BioFokus-notat 2014-44 Ekstrakt BioFokus (ved Tom H. Hofton) har på oppdrag for tiltakshaver Lars Fredrik Stuve

Detaljer

Grubben * Referanse:

Grubben * Referanse: Grubben * Referanse: ning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=3788) Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2011 Kommune: Agdenes Inventør: KAB Kartblad: 1521 I Dato

Detaljer

Skjøtselsinnspill for Esvika, Asker kommune

Skjøtselsinnspill for Esvika, Asker kommune Skjøtselsinnspill for Esvika, Asker kommune Kim Abel BioFokus-notat 2012-12 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Asker kommune ved Tomas Westly gitt innspill til skjøtsel av en dam og en slåttemark rundt

Detaljer

Juvvasselva Verdi 2. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid

Juvvasselva Verdi 2. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid Juvvasselva Verdi 2 Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag Kommune: Rissa, Åfjord Inventør: SRE, ØRØ Kartblad: 1622 IV Dato feltreg.: 14-06-07 H.o.h.: 155-304moh

Detaljer

Med blikk for levende liv

Med blikk for levende liv Undersøkelse av biologiske verdier i Jarlsborgveien 2 på Skøyen BioFokus-notat av Stefan Olberg Oslo 17.11.2011 Bakgrunn I forbindelse med en mulig utbygging på tomt 31/5 beliggende i Jarlsborgveien 2

Detaljer

Ugla Verdi: 3. Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008. Sammendrag / Kort beskrivelse.

Ugla Verdi: 3. Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008. Sammendrag / Kort beskrivelse. Ugla Verdi: 3 Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Nesset Inventør: KAB Kartblad: 1320 II Dato feltreg.: 25-09-2008 H.o.h.: 156-314moh Vegetasjonsone: Sørboreal

Detaljer

Vegetasjonseksjon: O1-Svakt oseanisk

Vegetasjonseksjon: O1-Svakt oseanisk Rivekrakken - Referanse: 1. Naturverdier for lokalitet Rivekrakken, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6069) Referansedata

Detaljer

Hundålvatnet* Referansedata Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Hundålvatnet* Referansedata Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Hundålvatnet* Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3 Kommune: Vefsn Inventør: AST Kartblad: 826 I Dato feltreg.: 0/09/05-2/09/05, UTM: Ø:405835, N:7299074 Areal: 3495 daa

Detaljer

Ånebubekken Verdi: 0

Ånebubekken Verdi: 0 Ånebubekken Verdi: 0 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Kviteseid Inventør: JKL Kartblad: 1513 I Dato feltreg.: 27.08.08 H.o.h.: moh Vegetasjonsone: Sørboreal

Detaljer

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS Mis-registreringer i Stryn kommune, Sogn og Fjordane: Oppsummering av utvalgte miljøfigurer

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS Mis-registreringer i Stryn kommune, Sogn og Fjordane: Oppsummering av utvalgte miljøfigurer Mis-registreringer i Stryn kommune, Sogn og Fjordane: Oppsummering av utvalgte miljøfigurer R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1267 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Mis-registreringer i Stryn

Detaljer

Grunn. Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 Telemark grense til Porsgrunn stasjon 10.

Grunn. Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 Telemark grense til Porsgrunn stasjon 10. Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 10. mai 2012 00 Notat 10.05.12 RHE JHE JSB Revisjon Revisjonen gjelder

Detaljer

Naturtyper i skog i Enebakk kommune, konvertering av MiS biotoper.

Naturtyper i skog i Enebakk kommune, konvertering av MiS biotoper. Naturtyper i skog i Enebakk kommune, konvertering av MiS biotoper. Siste Sjanse v/ Terje Blindheim har på oppdrag for, og i samarbeid med FORAN AS, konvertert registrerte livsmiljøer i skog i Enebakk kommune.

Detaljer

Skograuberga utv. Ø ***

Skograuberga utv. Ø *** Skograuberga utv. Ø *** Referansedata Fylke: Nord-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP3 Kommune: Lierne Inventør: THH, SRE Kartblad: 1923 I Dato feltreg.: 02.09.2006, UTM: Ø:449494, N:7148539

Detaljer

SUPPLERENDE NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER

SUPPLERENDE NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER SUPPLERENDE NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER FOR SMÅKRAFTVERK I KVITFORSELVA, NARVIK KOMMUNE Av Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning AS. Tingvoll 14.03.2011 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Oppdragsgiver:

Detaljer

Naturverdier på eiendom 70/27 på Strand i Kragerø

Naturverdier på eiendom 70/27 på Strand i Kragerø Naturverdier på eiendom 70/27 på Strand i Kragerø Terje Blindheim BioFokus-notat 2011-1 Ekstrakt Biofokus har på oppdrag Arkitektkontoret Børve og Borchsenius as v/ Torstein Synnes og Esset AS foretatt

Detaljer

Straumfjordvatnet** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Beliggenhet. Naturgrunnlag. Vegetasjon og treslagsfordeling

Straumfjordvatnet** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Beliggenhet. Naturgrunnlag. Vegetasjon og treslagsfordeling Straumfjordvatnet** Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Nord Kommune: Steigen Inventør: DSV, DSV Kartblad: 2130 IV Dato feltreg.: 03.07.2006-07.07.2006, UTM: Ø:522531,

Detaljer

Området er valgt ut av Fylkesmannen i Nordland, DN og Statskog SF i forbindelse med opptrappingen av skogvernet.

Området er valgt ut av Fylkesmannen i Nordland, DN og Statskog SF i forbindelse med opptrappingen av skogvernet. Gardsbekken- Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Sør Kommune: Hattfjelldal Inventør: SRE Kartblad: 1926 II Dato feltreg.: 25.08.04, UTM: Ø:, N: Areal: daa H.o.h.: moh

Detaljer

Naturundersøkelser i forbindelse med boligutbygging på eiendom 187/235 ved Bjørndal, Søndre Nordstrand i Oslo.

Naturundersøkelser i forbindelse med boligutbygging på eiendom 187/235 ved Bjørndal, Søndre Nordstrand i Oslo. Naturundersøkelser i forbindelse med boligutbygging på eiendom 187/235 ved Bjørndal, Søndre Nordstrand i Oslo. Innledning Siste Sjanse v/ Terje Blindheim har på oppdrag fra Selvaagbygg v/ Liv Eva Wiedswang

Detaljer

Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Hordaland Forstrøno *** Referanse: Ihlen P. G. 2015. Naturverdier for lokalitet Forstrøno, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

BioFokus-rapport Dato. Antall sider

BioFokus-rapport Dato. Antall sider Ekstrakt Stiftelsen BioFokus har på oppdrag fra Asker kommune foretatt biologiske undersøkelser i to delområder rundt Solli i Vestmarka. Feltbefaringen avdekket ingen naturtyper eller rødlistearter i det

Detaljer

Jøgerfoss i Kløvstadelva, Kongsberg. Kartlegging i forbindelse med planer om kraftutbygging. Sigve Reiso. BioFokus-notat

Jøgerfoss i Kløvstadelva, Kongsberg. Kartlegging i forbindelse med planer om kraftutbygging. Sigve Reiso. BioFokus-notat Jøgerfoss i Kløvstadelva, Kongsberg Kartlegging i forbindelse med planer om kraftutbygging Sigve Reiso BioFokus-notat 2012-32 Ekstrakt BioFokus ved Sigve Reiso har på oppdrag fra Norconsult v/ Torgeir

Detaljer

Kartlegging av naturtyper i forbindelse med reguleringsplan ved Klåstad, Larvik. Sigve Reiso. BioFokus-notat

Kartlegging av naturtyper i forbindelse med reguleringsplan ved Klåstad, Larvik. Sigve Reiso. BioFokus-notat Kartlegging av naturtyper i forbindelse med reguleringsplan ved Klåstad, Larvik Sigve Reiso BioFokus-notat 2015-16 Ekstrakt BioFokus ved Sigve Reiso har på oppdrag fra Feste Grenland AS v/ Therese Hagen,

Detaljer

KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER

KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER 19. OKTOBER 2009 Notat 2009:1 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson: Ola Wergeland Krog Medarbeidere:

Detaljer

Feltarbeid ble utført av Anders Thylén og Madlaina Bichsel i BioFokus og området ble rimelig godt undersøkt.tidspunkt og værets betydning

Feltarbeid ble utført av Anders Thylén og Madlaina Bichsel i BioFokus og området ble rimelig godt undersøkt.tidspunkt og værets betydning Mørkåsen - Referanse: Thylen A. 2017. Naturverdier for lokalitet Mørkåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5950)

Detaljer

Tidspunkt og værets betydning Værforholdene var gode og tidspunktet var gunstig med tanke på dokumentasjon av aktuelle artsgrupper.

Tidspunkt og værets betydning Værforholdene var gode og tidspunktet var gunstig med tanke på dokumentasjon av aktuelle artsgrupper. Kvernlia sør ** Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP3 Kommune: Engerdal Inventør: SRE, THH, TBE Kartblad: 1719 II, 1719 III Dato feltreg.: 02.07.2006, UTM: Ø:641852, N:6895173

Detaljer

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Stormyra Åsnes - Referanse: Gammelmo Ø. 2017. Naturverdier for lokalitet Stormyra Åsnes, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6051)

Detaljer

Tindefjell ble pekt ut av Fylkesmannen i Telemark/DN som et undersøkelsesområde m.h.p. opptrappingen av skogvernet på Statskogs arealer.

Tindefjell ble pekt ut av Fylkesmannen i Telemark/DN som et undersøkelsesområde m.h.p. opptrappingen av skogvernet på Statskogs arealer. Tindefjell - Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Statskog 2004, DP 2 Kommune: Tinn Inventør: AHE Kartblad: 1615 III Dato feltreg.: 26.08.04 UTM: Ø:489000, N:6661000 Areal: daa H.o.h.: 700-1100moh

Detaljer

Feltarbeidet ble utført den 26.09.2014 av Arne E. Laugsand, BioFokus. Moss Vannverk ga båtskyss ut til øya.

Feltarbeidet ble utført den 26.09.2014 av Arne E. Laugsand, BioFokus. Moss Vannverk ga båtskyss ut til øya. Tømmerøya (Vannsjø) * Referanse: Laugsand A. 2015. Naturverdier for lokalitet Tømmerøya (Vannsjø), registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

VERDIFULLE NATURTYPER I MELØY KOMMUNE. Karl-Birger Strann Jarle W. Bjerke Vigdis Frivoll Trond V. Johnsen

VERDIFULLE NATURTYPER I MELØY KOMMUNE. Karl-Birger Strann Jarle W. Bjerke Vigdis Frivoll Trond V. Johnsen 345 VERDIFULLE NATURTYPER I MELØY KOMMUNE Karl-Birger Strann Jarle W. Bjerke Vigdis Frivoll Trond V. Johnsen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de

Detaljer

Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune. Øivind Gammelmo. BioFokus-notat

Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune. Øivind Gammelmo. BioFokus-notat Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune Øivind Gammelmo BioFokus-notat 2016-52 Ekstrakt BioFokus, ved Øivind Gammelmo har på oppdrag for Jenny Mette Høiby vurdert og kartlagt naturverdier ved

Detaljer

Kartlegging av naturmangfold ved Gamle Enebakkvei 20 i Oslo kommune

Kartlegging av naturmangfold ved Gamle Enebakkvei 20 i Oslo kommune Kartlegging av naturmangfold ved Gamle Enebakkvei 20 i Oslo kommune Ole J. Lønnve BioFokus-notat 2015-12 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Røssedal Bygg A/S, co/ Andenæs Eiendom AS, foretatt en naturfaglig

Detaljer

Miljødirektoratets tilråding om vern av skog høsten 2015

Miljødirektoratets tilråding om vern av skog høsten 2015 Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Trondheim, 01.09.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/8942 Saksbehandler: Asbjørn Tingstad Miljødirektoratets tilråding

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Naturfaglig vurdering B13 Holaker Nannestad kommune

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Naturfaglig vurdering B13 Holaker Nannestad kommune KUNDE / PROSJEKT BoligPartner/ Naturfaglige vurderinger, B13 Holaker PROSJEKTLEDER Julie Kollstrøm Nguyen DATO PROSJEKTNUMMER 51010001 DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN OPPRETTET AV Jan Terje Strømsæther Julie

Detaljer

Forskjeller/likheter på MiS nøkkelbiotoper og naturtyper Tor Erik Brandrud, NINA

Forskjeller/likheter på MiS nøkkelbiotoper og naturtyper Tor Erik Brandrud, NINA Forskjeller/likheter på MiS nøkkelbiotoper og naturtyper Tor Erik Brandrud, NINA Store likheter mellom MiS- og naturtypekartlegging Liknende målsettinger: sikre biomangfold og sjeldne- og truete arter

Detaljer

skjøtsel i en kantsone vest for solfangeranlegg i Akershus Energipark solfangeranlegget BioFokus-notat notat En naturfaglig vurdering

skjøtsel i en kantsone vest for solfangeranlegg i Akershus Energipark solfangeranlegget BioFokus-notat notat En naturfaglig vurdering Planlagt skjøtsel skjøtsel i en kantsone vest for solfangeranlegg i Akershus Energipark solfangeranlegget En En naturfaglig vurdering Torbjørn Høitomt BioFokus-notat notat 2012-37 2012 Ekstrakt Biofokus

Detaljer

Grøtørbekken Verdi 1

Grøtørbekken Verdi 1 Grøtørbekken Verdi 1 Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, Hedmark Kommune: Stor-Elvdal Inventør: TBL Kartblad: Dato feltreg.: 03-07-07 H.o.h.: 825-1025moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Inventør: Dato feltreg.: Areal: H.o.h.: Verdi:

Inventør: Dato feltreg.: Areal: H.o.h.: Verdi: 6.10 Hindsæterkampen Referansedata Fylke: Kommune: Kartblad: UTM (senter): Veg. sone: Oppland Vågå 1618 II MP 985 323 NB Inventør: Dato feltreg.: Areal: H.o.h.: Verdi: R. Haugan 8.9.2005 ca 700 da ca 850-1060

Detaljer

Biofokus-rapport 2014-29. Dato

Biofokus-rapport 2014-29. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Forsvarsbygg kartlagt naturtyper etter DN håndbok 13, viltlokaliteter, rødlistearter og svartelistearter i skytebaneområdene til Ørskogfjellet skyte- og øvingsfelt

Detaljer

Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier

Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier AVINOR-BM-Notat 1-2013 Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning, Tingvoll 04.12.2013 Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier Bakgrunn: Området ble kartlagt 09.06.2013 av Geir Gaarder,

Detaljer

Naturundersøkelser i reguleringsområdene BF20 og OF11 i Flateby

Naturundersøkelser i reguleringsområdene BF20 og OF11 i Flateby Naturundersøkelser i reguleringsområdene BF20 og OF11 i Flateby Ulrika Jansson BioFokus-notat 2013-1 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Flateby Sentrumsutvikling AS og Enebakk kommune kartlagt naturverdier

Detaljer

Feltabeidet ble utført av Arne E. Laugsand, BioFokus, i løpet av en feltdag. Alle deler av området ble befart.

Feltabeidet ble utført av Arne E. Laugsand, BioFokus, i løpet av en feltdag. Alle deler av området ble befart. Haukåsen Referanse: Laugsand A. 2016. Naturverdier for lokalitet Haukåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Statskog 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5792)

Detaljer

BioFokus-rapport 2011-16. Dato. Antall sider. Tittel. Forfatter Kim Abel

BioFokus-rapport 2011-16. Dato. Antall sider. Tittel. Forfatter Kim Abel Ekstrakt Stiftelsen BioFokus har på oppdrag fra Beliggenhet Eiendom AS foretatt biologiske undersøkelser på eiendommen med gbnr 8/1549 og adresse Lillehagveien 38. Eiendommen er ca 2 daa. Det er fra tidligere

Detaljer

Tilstand og utvikling i norsk skog 1994-2014 for noen utvalgte miljøegenskaper. Aksel Granhus, Skog og Tre, 27.05.2014

Tilstand og utvikling i norsk skog 1994-2014 for noen utvalgte miljøegenskaper. Aksel Granhus, Skog og Tre, 27.05.2014 Tilstand og utvikling i norsk skog 1994-2014 for noen utvalgte miljøegenskaper Aksel Granhus, Skog og Tre, 27.05.2014 Egenskaper som omtales i rapporten: Areal gammel skog Stående volum og diameterfordeling

Detaljer