JURIST KONTAKT. Side 8 Kommunalt sjølstyre er det farlig, det? Side 22 Har kommune-norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JURIST KONTAKT. Side 8 Kommunalt sjølstyre er det farlig, det? Side 22 Har kommune-norge"

Transkript

1 JURIST KONTAKT Side 8 Kommunalt sjølstyre er det farlig, det? Side 22 Har kommune-norge bruk for kompetansen til juristene? Stavanger kommune Oslo kommune Hemne kommune Side 28 Kommunal- og regionalminster Brustad - om kommunesammenslåinger Porsanger kommune Grimstad kommune Side 36 Hanne S. Rundhovde folkets jurist i Åsane bydel MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 3/ ÅRGANG

2 2 Juristkontakt 3/2001

3 Arbeids- og administrasjonsminister Jørgen Kosmo har i programmet "Skritt på veien" gjort omstilling og effektivisering av offentlig virksomhet til en av sine fanesaker. "Skritt på veien" Behov for flere jurister i nye roller i offentlig sektor Av de pågående reformer berøres våre medlemmer i statlig sektor direkte av Politireform 2000, og domstolsorganiseringen på landsbasis i første instans. Politireformen skal i følge utredninger føre til at 440 politiårsverk skal overføres til aktiv synlig politivirksomhet med en reduksjon av politidistrikter fra 54 til 28. I kommunal sektor vil den bebudede overføringen av spesialhelsetjenesten fra kommunal- til statlig administrasjon få konsekvenser både for juristene som blir direkte berørt, og de som blir igjen. Sentralt står også debatten som pågår i kjølvannet av Oppgavefordelingsutvalget. Utvalget avleverte i fjor sin innstilling om den fremtidige oppgavefordelingen mellom det statlige-, fylkeskommunale- og kommunale forvaltningsnivået. Erik Dahl, leder av Kommuneansatte Juristers Erversgruppe har beskrevet behovet for kommunale jurister på side 33 i bladet og kommet med forslag til løsninger. Effektivisering betyr at mange og lange møter, og flytting på mye papir skal erstattes av mer tilgjengelige og effektive tjenester i første linje, der brukerne er. Hvilke konsekvenser får dette for juristens rolle og funksjon? Befolkningens behov for rådgivning og rettledning i forhold til et stadig mer komplisert samfunn er økende, selv om ressursene omprioriteres. Rettighetslovgivningen er sammensatt, og vil øke brukernes behov for kvalifisert juridisk veiledning. Innhold Forbundsnytt 4 Nyheter fra fjernt og nært 5 Kommunalt sjølstyre er det farlig, det? 8 Merverdiavgiftsreformen hva med kommunene? 16 Kanskje kan vi svare 18 En undersøkelse offentliggjort i siste nummer av Politiembetsmennenes Blad viser at turnoveren blant politijurister i flere politidistrikter er foruroligende høy. Saksmengden er økende både i antall og kompleksitet. Aktive rekrutteringstiltak med høyere lønn og utviklingsmuligheter med nye karriereveier i politiet for juristene, må utvikles slik at juristene blir lengre i sine stillingsområder. Slike "skritt på veien" er nødvendige for å få stabilt juridisk personell, som igjen vil føre til kortere saksbehandlingstid og bedre rettssikkerhet for allmennhet, siktede og tiltalte. Problemer med for få og ubesatte juridiske stillinger er slått opp i pressen, og satt i forbindelse med lang saksbehandlingstid i så vel UDI som i den nye Utlendingsnemnden. Det er avgjørende at Kosmos prosjekt; "Skritt på veien ", tar inn over seg behovet for å rekruttere og beholde jurister. Det er en langsiktig og billig garanti for at enkeltmenneskets rettssikkerhet på de forskjellige offentlige områder skal bli tilstrekkelig ivaretatt. Har kommune-norge bruk for kompetansen til juristene? 22 Intervju med Sylvia Brustad 28 Intervju med Ottar Nilsen 30 Hanne S. Rundhovde folkets jurist i Åsane bydel 36 Sivilombudsmannen 38 Personalia 45 Stillingsmarkedet 49 m.m Norges Juristforbund Kr. Augusts g. 9, 0164 Oslo Internettadresse: e-post: Telefon Telefaks Bankgiro Postgiro NJ-akutten Telefon e-post: Juristforsikringen Telefon Leder: Lagdommer Brit Seim Jahre Nestleder: Advokat Haakon I. Haraldsen Styremedlemmer: Rådmann Leif Lie Prosjektdirektør Dag Westby Politimester Bjørn Valvik Advokat Torill Løebekken Komitèsekretær Kari Kiil Ass. avdelingssjef Jofrid Trandem Myhre Stud jur Morten Andreassen Generalsekretær/redaktør: Knut D. Flottorp Informasjonssjef: Trine Radmann Jur. rådgiver: Gunhild Grünfeld Informasjonssekretær: Nina Quille Annonseakkvisitør: Dagfrid Hammersvik Telefon , Telefaks Redaksjonen avsluttet 15. mars Signerte artikler står for forfatterens egne synspunkter. Det samme gjelder intervjuobjekters uttalelser. Redaksjonen forbeholder seg rett til å redigere eller forkorte innlegg. Juristkontakt 3/2001 3

4 Nyhets stoff Nyhetsstoff til redaksjonen. Saker kan sendes over i skriftlig form, enten på FORBUNDSNYTT Endring i Offentlighetsloven som er av interesse for personer som søker stilling i offentlig sektor 6, første ledd nr. 4, nytt fjerde og femte punktum lyder: "Opplysninger om en søker kan likevel unntas fra offentlighet dersom søkeren selv anmoder om dette. Det skal framgå av søkerlisten hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn disse har". Forvaltningen vil etter dette ha adgang, men ikke plikt, til å unnta en søker fra den offentlige søkerlisten. Hvis en søker ber om å bli unntatt fra å stå på søkerlisten, må det foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Man plikter på vanlig måte å vurdere meroffentlighetsspørsmålet. En anmodning om ikke å stå på offentlig søkerliste bør normalt etterkommes. Det skal likevel fremgå av søkerlisten hvor mange søkere det er totalt og hvilket kjønn disse har. Man kan ikke reservere seg mot å stå på utvidet søkerliste. Dette vil være i strid med retten til partsinnsyn etter forskrift til forvaltningsloven. Sekretariatet antar at den nye muligheten til å reservere seg fra å stå på søkerlisten vil medføre både større og bredere søkermasse til en del stillinger. Lederne i staten får avtalefestet ferie Ca. 270 etatsledere, ekspedisjonssjefer og andre ledere som er tatt ut av statens lønnsregulativ og har individuelle avtaler med staten, får "tariffestet" ferie på lik linje med de øvrige ansatte som er omfattet av tariffavtale. Ekstraferien gis med 2 dager i år og ytterligere 2 dager i Ordningen vil også omfatte dommerne. Norsk Lektorlag tatt opp som medlem i Akademikerne På et ekstraordinært rådsmøte i Akademikerne 15. mars 2001 ble Norsk Lektorlag tatt opp som medlem. Akademikerne har etter dette 15 medlemsforeninger med til sammen nærmere medlemmer. Leder i Akademikerne, Per Kristian Sundnes, sier i en kommentar at Norsk Lektorlag hører naturlig hjemme i Akademikerne. - Akademikerne er den hovedorganisasjonen som arbeider spesielt for å bedre lønns- og arbeidsvilkårene for langtidsutdannede. Norsk Lektorlag hører til i dette fellesskapet. Sundnes påpeker også at med Norsk Lektorlag som medlem, vil skolepolitikk bli et viktigere tema for Akademikerne. - Norsk Lektorlag vil tilføre Akademikerne innsikt og kompetanse i skolepolitiske spørsmål. Akademikerne har med dette fått en viktig forankring også i norsk skole. Norsk Lektorlag har nærmere 500 medlemmer og arbeider for å heve kvaliteten på undervisningen i norsk skole, med spesiell vekt på det faglige nivået i den videregående skolen. Norsk Lektorlag ser det også som viktig med høye krav til lektorutdanning og arbeider for å bedre lektorenes lønns- og arbeidsvilkår. Invitasjon til regionale Akademikerkonferanser i statlig sektor Nyheter Akademikerne inviterer til regionale akademikerkonferanser for medlemsforeningenes tillitsvalgte i statlig sektor. Tema for konferansene er lønns- og forhandlingssystemet i statlig sektor og lokalt akademikersamarbeid. Det vil bli gjennomført likelydende konferanser rundt om i landet. De enkelte tillitsvalgte inviteres til å delta på den konferansen som har virksomhetens geografiske plassering i sin målgruppe. Det er ikke anledning til å melde seg på noen av de andre konferansene. Mer informasjon om dette finner du på 4 Juristkontakt 3/2001

5 faks: eller som e-post: Merk saken "Juristkontakt nyhetsstoff" NYHETER FRA FJERNT OG NÆRT Forslag til ny lov om endring av kommune- og fylkesgrenser Regjeringen fremmer forslag til en ny lov om prosedyrer ved endring og fastsetting av kommune- og fylkesgrenser. Gjeldende lov er fra Lovforslaget i seg selv skal ikke føre til endringer i den kommunale inndelingen, men skal være et effektivt verktøy når slike saker oppstår. Loven gir utførlige regler for saksbehandlingen hos statlige og lokale myndigheter når grensespørsmål blir lagt fram. Det innebærer at det blir lettere for de involverte partene å vite på forhånd hva som skjer. Det blir for eksempel lovfestet hvem som kan ta initiativ til saker. Det blir videre klargjort hvilke saker regjeringen kan avgjøre og når saker må legges fram for Stortinget. Saker om sammenslåing skal fremdeles avgjøres av Stortinget. Det samme gjelder sammenslåing av fylker. Det blir foreslått lovfestet at kommuner og fylker som slår seg sammen, skal få dekke deler av engangskostnadene i sammenheng med sammenslåingsprosessen. Det skal også kompenseres for bortfall av rammetilskudd fra staten i en overgangsperiode. Loven vil i hovedtrekk videreføre reglene om virkninger for skatteplikt, lokale forskrifter og vedtekter m.m. Det samme gjelder reglene om økonomisk oppgjør i sammenheng med sammenslåing og grensejustering. Kommuner og fylkeskommuner som slår seg sammen, blir pålagt å opprette en fellesnemnd til å samordne og forberede sammenslåingen. Det norske styret for De nordiske juristmøter gir kr ,- i gave til de juridiske fakultetene Det 35. nordiske juristmøtet som ble avviklet i Oslo i 1999, ga et økonomisk overskudd. Det norske styret for De nordiske juristmøter har besluttet å gi hvert av de juridiske fakultetene i Oslo, Bergen og Tromsø kr ,-. Akademikerne om fornyelse av offentlig sektor: - Gi fornyelsen innhold Dersom regjeringen skal lykkes med å fornye offentlig sektor, må den gi fullmakter lokalt. Skal vi fornye offentlig sektor, kan vi ikke fortsette å tro at vi sentralt er best skikket til å finne løsninger på de utfordringer de står overfor lokalt. Det var leder i Akademikerne, Per Kristian Sundnes, som sa dette på en konferanse om forhandlingssystemet i offentlig sektor i Akademikerne tirsdag 6. mars. kommune, Hans Petter Aarseth, sa i sin oppsummering av konferansen at offentlig sektor i dag har en stivbeint praktisering av forhandlingssystemet. - En fornyelse av offentlig sektor krever ikke minst endringer på dette Sundnes tok til orde for at ressurser som i dag går til administrasjon, tilsyn og kontroll, må kanaliseres over i tjenesteytingen. - Skal vi frigjøre ressurser i offentlig sektor for å gi rom for satsing på mer velferd, må det gis fullmakter lokalt. Norsk offentlig forvaltning er i altfor stor grad preget av sektorvise krav til likhet i organisering, likhet i økonomiske rammer, likhet i mål, helt uavhengig av lokale utfordringer og forhold. Fornyelse av offentlig sektor må medføre at vi åpner for lokale variasjoner, sa Sundnes. Forhandlingsleder i Akademikerne- området. I et land som Norge med store avstander er det også store lokale forskjeller. Situasjonen på arbeidsmarkedet er ikke den samme i det sentrale østlandsområdet som i andre deler av landet, sa Aarseth. Nyheter Juristkontakt 3/2001 5

6 Nyhets stoff Nyhetsstoff til redaksjonen. Saker kan sendes over i skriftlig form, enten på - Dette må vi ta på alvor i forhandlingssystemet. Skal det offentlige kunne konkurrere om den beste arbeidskraften, må den enkelte kommune gis rammebetingelser og handlefrihet som gjør at denne vil fremstå som en attraktiv arbeidsgiver. Aarseth påpekte at fordelen med lokale forhandlinger er at de gir bedre samsvar mellom lønn, produktivitet og etterspørsel etter arbeidskraft. - De lokale partene kan også bruke individuelle vurderinger for å honorere dyktighet, ansvar og innsats. Det gir fleksibilitet og omstillingsevne. - Hensynet til faktorer som bare kan bedømmes på arbeidsplassene, krever lokal lønnsdannelse. Også i offentlig sektor må lønn kunne brukes for å rekruttere medarbeidere. Dersom det ikke skjer, vil tjenestetilbudet i offentlig sektor bli rammet. Det er allerede situasjonen mange steder, sa Aarseth. Ny styringsform for domstolene Egen domstoladministrasjon opprettes i Trondheim Regjeringen foreslår å etablere en ny domstoladministrasjon utenfor Justisdepartementet. Vi mener det er riktig med en mer uavhengig domstoladministrasjon enn den vi har i dag. Vi tror dette vil markere domstolenes selvstendige stilling i samfunnet bedre, og gi mulighet til å tilby mer publikumsvennlige tjenester, sier justisminister Hanne Harlem. Reformer i domstolene Vi foreslår endringer i domstolene som vil styrke publikums forhold til dommertjenesten, sier justisminister Hanne Harlem om Odelstingsproposisjonen Om lov om endringer av domstolloven i en pressemelding fra Justisdepartementet. Nyheter Vi ønsker å bidra til å bygge opp profesjonelle fagmiljøer også i regionale sentra, og foreslår derfor at domstoladministrasjonen etableres i Trondheim. Dette er med på å gi gode og varierte arbeidsplasser i alle deler av landet, sier justisminister Hanne Harlem om Odelstingsproposisjon Om lov om endringer av domstolloven som ble lagt frem i statsråd fredag. Forslaget representerer en prinsipielt viktig reform og en endring på en snart 200 år gammel tradisjon med direkte styring fra Justisdepartementet av domstolene i administrative spørsmål. I dag administreres domstolene av Justisdepartementets domstolavdeling og Rettsvesenets IT- og fagtjeneste. Hovedprinsippet i regjeringens forslag er at den nye domstoladministrasjonen ikke lenger skal være undergitt alminnelig instruksjonsrett fra Justisdepartementet. Dette vil markere domstolenes uavhengighet og tydeliggjøre skillet mellom dømmende makt (domstolene) og utøvende makt (regjeringen og departementene) bedre. Styringen av domstoladministrasjonen vil skje ved lovgivning og ved at Stortinget gir retningslinjer for domstoladministrasjonens arbeid gjennom behandling av den årlige budsjettproposisjonen. Meningen er at domstoladministrasjonen skal ha betydelig handlefrihet innenfor disse generelle retningslinjene. Dagens ordning hvor Justisdepartementet kan instruere domstolene i administrative spørsmål, vil opphøre. Regjeringen skal i spesielle tilfeller kunne instruere domstoladministrasjonen i enkeltsaker, ved kongelig resolusjon. Den nye domstoladministrasjonen skal ha et eget, bredt sammensatt styre som sitt øverste organ. Planen er at den nye domstoladministrasjonen skal bemannes med om lag 65 personer, som tilsvarer det antall som i dag arbeider med disse spørsmål i Justisdepartementet og RIFT. Av disse ventes de aller fleste å ha høyere utdanning. Ved å plassere domstoladministrasjonen i Trondheim, ønsker regjeringen å bidra til en god regional balanse i etableringen av nye statlige arbeidsplasser. Et klageorgan dit folk kan rette klager over dommere, og en regulering av dommernes adgang til å påta seg gjøremål ved siden av dommerstillingen, er blant de viktigste reformforslagene. Regjeringen foreslår også endringer i dommerutnevnelsene, og å redusere bruken av midlertidige dommere. For at det skal bli lettere å gripe inn overfor kritikkverdig dommeratferd, for eksempel urimelig lang saksforberedelse, eller klanderverdig opptreden i retten av dommeren, foreslår vi å opprette et eget klageog disiplinærorgan for dommere kalt Tilsynsutvalget, sier justisminister Hanne Harlem. De som mener seg utsatt for kritikkverdig behandling av en dommer, kan henvende seg til Tilsynsutvalget. I proposisjonen foreslåes det at avgjørelser fra Tilsynsutvalget offentliggjøres i anonym form. Regjeringen foreslår å gi enklere tilgang til viktige opplysninger om dommerens habilitet, ved å registrere dommernes sidegjøremål i et register åpent for alminnelig innsyn. Registeret skal også omfatte med- 6 Juristkontakt 3/2001

7 faks: eller som e-post: Merk saken "Juristkontakt nyhetsstoff" lemsskap og verv der medlemmene har særlige forpliktelser overfor hverandre (bror- og søsterforbund). For å sikre at sidegjøremål ikke gjør dommeren inhabil eller sinker arbeidet, skal dommeren søke om godkjennelse for å påta seg sidegjøremål som kan medføre dette, fremholder justisministeren. Regjeringen ønsker å markere klarere domstolenes uavhengige stilling også i forhold til behandlingen av saker om dommerutnevnelser. Regjeringen foreslår derfor at et eget innstillingsråd overtar Justisdepartementets oppgaver med dommerutnevnelser. Det er i dag Justisdepartementet som forbereder utnevnelsessakene for statsråd, bl.a. ved å holde intervjuer. Innstillingsrådet skal overta de viktigste arbeidsoppgavene i utnevnelsessakene. Rådet skal blant annet foreta en grundig vurdering av søkere til dommerstillingene, foreta intervjuer og gi en begrunnet og rangert innstilling. Kongen i statsråd har som før den formelle utnevnelsesmyndigheten, sier justisminister Harlem. Bruken av midlertidige dommere er blitt kritisert, blant annet fordi disse dommerne ikke har det samme stillingsvernet som faste dommere etter Grunnloven, sier justisminister Hanne Harlem. Faste dommere kan bare avskjediges etter rettergang og dom. Dette er en viktig markering av dommernes og domstolenes uavhengige stilling. Det er prinsipielt uheldig å ha for stort innslag av dommere i midlertidige stillinger. Regjeringen foreslår fire endringer for å begrense bruken av midlertidige dommere. For det første opprettes et antall faste dommerstillinger som kan benyttes av flere domstoler innen samme instans. For det andre er målsettingen på lengre sikt at det ikke skal være flere dommerfullmektiger enn faste dommere ved noen domstol. For det tredje vil bruken av tilkalte dommere og pensjonister i lagmannsrett reduseres, ved å lovfeste at lagmannsretten alltid skal settes med minst to faste lagdommere. Tilslutt foreslår regjeringen at alle midlertidige dommere får det samme utvidede stillingsvern som faste dommere. Disse forslagene fra regjeringen inngår i en odelstingsproposisjon der hovedforslaget er å flytte administrasjonen av domstolene ut av Justisdepartementet til en frittstående, sentral domstoladministrasjon i Trondheim. Finansforvaltning: Kommuner og fylkeskommuner får økt frihet Kommunal- og regionaldepartementet har fastsatt forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Forskriften innebærer blant annet at man opphever dagens forbud mot å oppta lån eller foreta plasseringer i annen valuta enn norske kroner. Ved endringen av kommuneloven i gir kommuner og fylkeskommuner juni 2000 ble det tatt inn en egen frihet til å nytte de instrumenter som bestemmelse i loven om kommuners er tilgjengelige på finansmarkedet, så finansforvaltning. Loven pålegger lenge det tas tilstrekkelig hensyn til kommuner og fylkeskommuner å vedta et reglement som skal angi hvor- vesentlig risiko. Kommuner og fylkes- lovens overordnede krav om å unngå dan kommunens finansielle midler og kommuner får dermed større frihet lånegjeld skal forvaltes. Forvaltningen på dette området enn hva for eksempel pensjonskasser har. skal skje slik at man unngår vesentlig risiko. Kommunen skal videre innrette sin finansforvaltning slik at god Bruk av mange typer finansielle avkastning oppnås, samtidig som instrumenter innebærer risiko for at betalingsforpliktelser kan overholdes. midler kan gå tapt. Departementet har derfor tatt inn bestemmelser i De forskrifter som nå er fastsatt, forskriften som skal bidra til at forvaltningen skjer på en mest utfyller lovbestemmelsene. Forskriften mulig forsvarlig måte. Det er også tatt inn bestemmelser i forskriften som slår fast at kommunestyret/fylkestinget må klargjøre graden av risiko kommunen/fylkeskommunen er villig til å ta, og andre vesentlige forhold. Kommunens administrasjon skal drive den løpende finansforvaltningen innenfor rammer som blir fastsatt av kommunepolitikerne. Nyheter Juristkontakt 3/2001 7

8 Kommunalt sjølstyre - er det farlig, det? Av advokat Bernt Frydenberg, Kommunenes Sentralforbund Fagartikkel Foto: Nina Quille LOKALT SJØLSTYRE HAR LANGE TRADISJONER La oss starte med en kort og overfladisk repetisjon av rettssoga. Ifølge denne hadde vi regionalt sjølstyre i Norge før vi hadde noe riksstyre. De forskjellige landsdelene hadde sine ting, som var både lovgivende og dømmende. De viktigste var Frostating, Gulating, Eidsivating og Borgarting. (At denne lærdommen er i ferd med å gå i glemmeboka, viste seg da Justisdepartementet for noen år sia skulle dele det daværende Eidsivating lagdømme i to og ville kalle den delen som i gammal tid utgjorde Borgarting for Eidsivating og den delen som utgjorde Eidsivating for Opplandene). Det blir sagt at Norge ble samlet til ett rike av Harald Hårfagre. For en jurist ligger det imidlertid nær å innvende at dette riket i så fall må anses som en personalunion, ettersom landsdelene fortsatte å være egne lovområder. I virkeligheten gikk det 400 år fram til Magnus Lagabøters Landslov før Norge reelt var samlet til ett rike i den forstand at landet utgjorde en rettslig enhet. De første rikskongene lå ofte tynt an i forhold til allmuen på tingene. Dette går bl.a. fram med all ønskelig tydelighet av Snorres dramatiske beskrivelse av Håkon Adelsteinsfostres møte med Frostatinget. Og når kongen skulle utnevne medlemmer av sitt råd og sine representanter i distriktene lendmennene -, måtte han velge blant de mennene som allerede hadde en posisjon lokalt som medlemmer av de gamle stormannsætter. Dette lendmannssystemet besto helt til 1308, da det ble avskaffet av Håkon V. LENSVESENET Da Håkon V døde i 1319 uten å etterlate seg noen sønn, glei Norge inn i en unionstid som skulle komme til å vare i nesten 600 år. Den første delen av denne tida var preget av lensvesenet (føydalismen). Kongene hadde ikke tilstrekkelig kontroll til å styre landet aleine. Lokalt styre ble delegert til lensherrer som kongen utnevnte. Disse hadde som en av sine viktigste oppgaver å delta i forsvaret av riket, men opptrådte ofte mer eller mindre fritt; i blant i opposisjon til kongen. (Disse lensherrene ble, nokså forvirrende, også kalt lensmenn, hvilket har ført til at forgjengerne til våre nåværende lensmenn ofte blir omtalt som bondelensmenn). ENEVELDET Lensherrene i Danmark-Norge kom dårlig ut av krigene mot Sverige på midten av 1600-tallet. Lensvesenet hadde utspilt sin rolle. Dette ga grunnlaget for Fredrik IIIs kupp i 1660; han innførte et enevelde. Len og lensherrer forsvant, amt (som betyr "embetsdistrikt") og amtmenn kom i stedet. Amtmennene var kongens lojale og aller underdanigste undersåtter. Statsmakten hadde endelig fått full kontroll. Den nye amtsinndelinga fra 1671 bygde på den tidligere lensinndeling, men slik at mindre len gikk inn i større amt. Den tidligere betegnelsen på Østfold fylke, Smålenenes amt, er et minne om dette. Vi fikk fire stiftsamt, som hadde to underliggende amt hver. Amtsinndelinga fra 1600-tallet ble endret flere ganger. I 1814 hadde vi 17 amt. Seinere nyskapninger er Bergen (1831 ), Christiania (1842) og Tromsø (1866) amt. (Bergen ble igjen slått sammen med Hordaland i 1972). Det var ikke før ved lov av 14. august 1918 som trådte i kraft 1. januar 1919, og som man stadig kan finne i lovsamlinga umiddelbart etter avtaleloven at ordet amt ble skiftet ut med fylke. Fylkesnavnene avspeiler den historiske utvikling. Navn som Rogaland, Hordaland og Finnmark indikerer bosettingsområder for gamle folkestammer. Akershus og Buskerud, foruten de tidligere amtsnavn Bratsberg, Nedenes og Bergenhus, er typiske føydaltidsnavn, ettersom de indikerer lensherrens residens. (Buskerud-navnet kommer fra den gamle storgården Biskoprud i Modum). Navnet Trøndelag er spesielt interessant. Opprinnelig ble landsdelen kalt Trondheim trønder- 8 Juristkontakt 3/2001

9 nes bosettingsområde. Men kaupangen i landsdelen overtok etter hvert dette navnet, mens landsdelen altså gikk over til å bli kalt Trøndelag, som betyr trøndernes lovområde. Den navneskikken dette navnet er et eksempel på, var felles skandinavisk, jf. Bergslagen i Sverige og Danelag i den delen av England som var besatt av dansker. Lensherrenes og amtmennenes viktigste underordnede var fogdene, som hadde ansvaret for skatteinnkreving og politi. Det var fra to til fem fogderier i hvert amt. Minnet om den gamle fogderiinndelinga er ennå levende enkelte steder, særlig i Møre og Romsdal. Fogdestillingene ble i tida rundt 1900 inndradd ved ledighet. Under eneveldet begynte visse spirer til et kommunalt sjølstyre å utvikle seg i de større byene. De ble riktig nok styrt av menn som var utnevnt av kongen borgermestere og rådmenn - som til sammen ble kalt magistraten. (Et minne om denne styringsformen er Dronningens gate 11 i Oslo, som i en periode ble brukt til kontorer for magistraten og som ennå kalles Magistratgården). Men magistraten skulle rådføre seg med et råd som faktisk var valgt, om enn av en ytterst snever "velgermasse", nemlig av borgerne. Dette rådet besto gjennom tidene stort sett av kjøpmenn. I de mindre byene ble magistratoppgavene utført av fogden. Som spirer til lokalt sjølstyre kan videre nevnes de skolekommisjoner og fattigkommisjoner som kom i funksjon på midten og slutten av 1700-tallet. FORMANNSKAPSLOVENE AV 1837 Etter at grunnlaget var lagt for et demokratisk riksstyre i 1814, skulle vi også få et demokratisk lokalt styre. Det tok noen tid å få utformet det nødvendige lovverk; men henholdsvis 23. og 26. november 1836 vedtok Stortinget de to såkalte formannskapslovene en for byene og en for landdistriktene, og de ble sanksjonert 14. januar Alle eksisterende kjøpsteder ble gjort til egne kommuner. Ladestedene fikk velge, og alle unntatt to Holmsbu og Hvitsten valgte å bli egne kommuner. Til sammen ble det opprettet 37 bykommuner. På landet var det i utgangspunktet flere muligheter for valg av enheter for det lokale styret, men det endte med at prestegjeldsinndelinga ble lagt til grunn for den nye kommunale inndelinga. Man hadde den gang 320 prestegjeld på landet. Av disse ble det opprettet 355 landkommuner, i loven kalt landsformannskapsdistrikter. Amtene ble grunnlaget for de nye regionale kommunene, amtskommunene, som besto av landkommunene i amtet. Kommunene ble utstyrt med to styringsorganer det større representantskap og det mindre formannskap, hvorav det siste var det viktigste. Amtskommunen skulle styres av amtsformannskapet. Her var ordførerne i landkommunene medlemmer; dog slik at ordførere fra formannskapsdistrikt som ikke utgjorde et helt prestegjeld eller som hadde mindre enn 50 stemmeberettigede innbyggere, bare skulle ha en halv stemme. Amtskommunen fikk i hovedsak sine inntekter fra kommunene i form av den såkalte repartisjonsskatt. Formannskapslovene ble formelt satt i kraft med virkning fra 1. januar 1838, men det var dispensasjonsmuligheter. Ifølge Finnmark fylkeskommunes historie (side 79 83) trådte fylkeskommunen her ikke i funksjon før i 1840; og da med et nødskrik det konstituerende møtet hadde egentlig 1/24 representant for lite til å være vedtaksført! Vel så interessant var at i Nord-Hålogaland fulgte den amtskommunale inndelinga ikke den statlige amtsinndeling. Nåværende Troms og Finnmark utgjorde framleis ett amt (Finmarkens), mens man for amtskommunenes del tok den kommende amtsdeling (1866) på forskudd. For å markere dette avviket, ble amtsformannskapene her kalt "districtsformandskab". Jeg er ikke sikker på om lovgiveren i var seg veldig bevisst at man opprettet det som i våre dager kalles et eget forvaltningsnivå, eller om formannskapene og representantskapene mer ble sett på som hensiktsmessige organer for gjennomføring av statlig styring lokalt. Det skulle i alle fall gå meget lang tid før grensene mellom statlig og kommunal virksomhet ble gått skikkelig opp. Først med Hovedkomiteen for reformer i lokalforvaltningen på 1970-tallet og den seinere Hovedkomiteen for lokalforvaltningen ble dette arbeidet så noenlunde avsluttet. Men ennå finnes det gråsoneorganer forliksrådene kan være eksempler på det. I begynnelsen var det altså 392 Juristkontakt 3/2001 9

10 Kommunalt sjølstyre - er det farlig, det? Fagartikkel kommuner. Så i 110 år framover ble disse delt i et friskt tempo, dels ved deling langs sognegrenser og dels ved at tettsteder ble skilt ut fra landkommuner. På det verste (etter at Austrheim og Fedje skilte lag i 1947) hadde vi 744 kommuner, hvorav 64 bykommuner og 680 herredskommuner, som nå var blitt lovens betegnelse. Seinere har det gått motsatt veg, slik at vi i dag har 435 kommuner. Sammenslåingene i etterkrigstida bygger i hovedsak på en samlet vurdering og framlegg fra kommuneinndelingskomiteen av 1946 ("Schei-komiteen"). Etter kommuneloven 3 utgjør hvert fylke unntatt Oslo en fylkeskommune (men Oslo kommune utfører også fylkeskommunale oppgaver). Dermed har vi nå 19 "statlige" fylker, men bare 18 fylkeskommuner. Vi har også bare 18 fylkesmenn, ettersom Oslo og Akershus fylker har fylkesmann sammen. Det var lenge stor forskjell på kommunene. Små landkommuner hadde ofte liten aktivitet og ytterst få tilsatte i sin administrasjon. Så seint som på tallet var innstillingene fra kommuneinndelingskomiteen karakterisert av følgende setning som stadig gikk igjen: "Ordføreren er sin egen sekretær". Større kommuner hadde større slingringsmonn. En kommune som Oslo kunne på første del av 1900-tallet på frivillig grunnlag innføre en lang rekke kommunale tjenester, så som skoletannpleie, alderspensjon, morspensjon og fri rettshjelp. I Oslo bys historie (bind 4 side ) er situasjonen beskrevet slik: "Dette ga kommunalpolitikerne betydelig handlefrihet, det spilte en stor rolle hva de bestemte seg for. Som de framtredende høyrepolitikerne Eyvind Getz og Rolf Stranger uttrykte; det ga mer å være kommunalpolitiker enn parlamentariker; i kommunen fikk en gjort noe". Det var da det, og itte nå. ULRIK OLSEN OG DEN NYE FYLKESKOMMUNEN I 1948 ble det opprettet et nytt departement, Kommunal- og arbeidsdepartementet. Departementets første sjef var Ulrik Olsen, statsråd Han var talsmann for en radikal omdanning av fylkeskommunene, slik: Byene skulle være med i fylkeskommunen. Fylkestinget skulle velges ved direkte valg, og det skulle i sin tur velge fylkesutvalg, fylkesordfører og fylkesvaraordfører. Fylkeskommunen skulle ha sin egen administrasjon, uavhengig av fylkesmannen, ledet av en fylkesrådmann som fylkestinget skulle tilsette. Det skulle utskrives egen skatt fylkesskatten til fylkeskommunene. Disse ideene skapte stor debatt, og de ble ikke satt ut i livet med det samme. I første omgang ved lov av 16. juni 1961 nr. 1, som var den første egne lov om fylkeskommuner nøydde man seg med å ta byene med i fylkeskommunene og la kommunestyrene velge sine representanter til fylkestinget på fritt grunnlag. De større kommunene fikk flere representanter i fylkestinget. (Spesielt i fylker med små kommuner fikk dette likevel liten betydning for en mer representativ sammensetning av fylkestinget. I 1964 hadde Arbeiderpartiet 20 av 22 representanter i fylkestinget i Finnmark, mens det hadde vel 55 pst. av stemmene ved kommunevalget). Etter dette fikk fylkeskommunene også flere oppgaver, så som sykehus og sykeheimer (1969) og videregående skoler (1973). De nye oppgavene førte med seg en eksplosiv vekst i fylkeskommunenes utgifter; og nå var tida inne for å gjennomføre Ulrik Olsens ideer fullt ut. 14. juni 1974 kom endringslov om direkte valg til fylkestinget med fylket som én valgkrets - og 13. juni 1975 kom endringslov om direkte skatt til fylkeskommunen. Den nye fylkeskommunen oppsto så 1. januar (Til sammenligning kan nevnes at i det nye fylkestinget i Finnmark fikk Arbeiderpartiet nå, med snautt 50 pst. av stemmene, 18 av 35 representanter). KOMMUNELOVEN AV 1992 Med virkning fra 1. januar 1993 ble kommunestyreloven av 12. november 1954 nr. 1 og fylkeskommuneloven av 16. juni 1961 nr. 1 avløst av en felles kommunelov av 25. september 1992 nr I samband med at vi fikk denne nye loven, ble også lovene om kommunale oppgaver de såkalte "særlover" gjennomgått. Med virkning fra 1. januar 1994 ble 38 slike lover endret, herunder ble bestemmelser om tolv obligatoriske kommunale og fylkeskommunale organer og to obligatoriske stillinger opphevd. Ideen bak disse omfattende endringene var at kommunal myndighet på politisk nivå i langt høyere grad enn før skulle samles i henholdsvis kommunestyret og fylkestinget, mens myndighet på administrativt nivå skulle samles hos administrasjonssjefen. Kommunestyrer og fylkesting skulle friere enn før kunne velge politisk og administrativ organisering slik det passet etter de lokale forhold. "Delegeringssperrer" ble fjernet, slik at de nevnte instanser skulle kunne delegere sin myndighet på fritt grunnlag i større omfang enn før. Tidligere hadde kommunale nemnder, særlig særlovnemnder, til dels hatt egen lovbestemt myndighet og direkte kontakt til sine respektive departementer og direktorater og til kommunale etatssjefer. Endringene representerte en storstilt overgang fra den "fragmenterte" til den "enhetlige" kommune og fylkeskommune. Andre viktige sider ved denne reformen var at kommuner og fylkeskommuner fikk felles lovverk, at statlig tilsyn og kontroll ble nedtonet samtidig med at egenkontrollen ble styrket, at det ved endring av forvaltningslovens 28 ble innført en alm- 10 Juristkontakt 3/2001

11 innelig adgang til å klage over enkeltvedtak gjort av kommunale organer, og at skillet mellom herredskommuner og bykommuner ble opphevd. (De tildelinger av "bystatus" som massemediene stadig melder om, er rene gimmicks uten noen juridisk eller administrativ betydning). Særlovbestemmelser som skiller mellom herreds- og bykommuner er da sjølsagt også opphevd. Den siste av disse var bestemmelsen om at det i byer skulle være forbudt å selge småved uten etter justert mål. TVISYNET Reformene fra er klare utslag av idealer som utvidet folkestyre, nærhetsprinsippet og samsvar mellom myndighet og ansvar - og troen på at den som har skoene på, best vet hvor de trykker. Det godtas i prinsippet at lokale forskjeller kan føre til forskjell i lokale prioriteringer og løsninger etter vurderinger gjort av lokale folkevalgte organer. Men samtidig med at staten bekjenner seg til disse idealer, er den redd for konsekvensene av dem. Dette viser seg på mange måter. Eksempel: Før kommuneloven ble vedtatt, var det stor diskusjon om hvordan en generell adgang til å klage over kommunale vedtak skulle utformes. Noen mente at folk kanskje ikke ville ha tillit til kommunal klagebehandling, og at klager derfor burde gå til statlig instans. Andre mente at man kunne ha tillit til kommunal klagebehandling, og at omsynet til kommunalt sjølstyre og til samsvar mellom ansvar og myndighet burde føre til at klager skulle gå til en kommunal klageinstans. Det sistnevnte synet seiret og fikk tilslutning i regjeringen og Stortinget i Når man deretter i særlovgjennomgangen ser på særlovenes klageregler, kommer først fagdepartementene og deretter regjeringen og Stortinget til at man har nok ikke tillit til kommunal klagebehandling likevel. Statlig klagebehandling blir opprettholdt på særlovenes område, og vi får et uoversiktlig tosporet klagesystem med til dels forskjellige kompetanse- og saksbehandlingsregler. Klageinstans etter særlovene er vanligvis vedkommende departement, men som regel er myndigheten delegert til en statlig instans på fylkesnivå fylkesmannen, fylkeslegen eller utdanningsdirektøren. Det samme gjelder i hovedsak den lovlighetskontroll som utøves etter kommuneloven 59. En forutsetning for at disse instanser skal kunne fungere som rettssikkerhetsgarantister, er at de har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse. Kommunenes Sentralforbund ser det som et problem at dette ikke alltid er tilfelle, hvilket innebærer en risiko for at det i det enkelte fylke oppstår en feilaktig rettspraksis og at praksis blir forskjellig fra fylke til fylke. KS ap ro pos [translatørbyrå] Et av Norges største og ledende translatørbyråer Bred juridisk kompetanse - 2 fast ansatte jurister 17 ansatte medarbeidere, hvorav 6 statsautoriserte translatører Rask levering Rutiner for kvalitetssikring Rammeavtaler med flere store bedrifter Apropos Translatørbyrå AS Karl Johans gate 16 B Postboks 266 Sentrum 0103 Oslo Telefon (+47) Telefaks (+47) E-post: Internett: mener derfor at departementene på forespørsel bør gi uttrykk for sin mening i slike tilfelle og har tatt spørsmålet opp med Justisdepartementet. Departementet har imidlertid konkludert slik i svarbrev av 11. mars 1998: "Av hensyn til sine samlete arbeidsoppgaver må et departement nødvendigvis være varsom med å foreta en overprøving i tredje instans, også i tilfelle hvor det på bakgrunn av en mottatt henvendelse ikke kan utelukkes at ankeinstansen har foretatt en uriktig lovanvendelse". Som et alternativ til dagens klageordninger har et KS-utvalg ("Sundsbø-utvalget") i sin utredning KOU 1-98 " Rydd opp!" pekt på en ordning med forvaltningsdomstoler. Denne ideen har vært tema på et møte i Kommunalrettslig Forum, men har ellers vært lite diskutert. Andre eksempler på at statens tillit til kommunal sjølråderett er preget av tvisyn, er den stadig økende flom av lover, forskrifter og rundskriv, øremerkede tilskuddsordninger, rikspolitiske retningslinjer osv., som etter kommunefolks oppfatning i unødvendig og uhensiktsmessig grad innebærer detaljregulering av kommunenes virksomhet. FORHANDLINGSRETTEN På et punkt er statens holdning til kommune-norge spesielt oppsiktsvekkende. På alle andre områder i arbeidslivet er det slik at arbeidstakerne forhandler med sine arbeidsgivere om sine lønns- og arbeidsvilkår. Men når det gjelder hvem organisasjonene for undervisningspersonalet i kommunale og fylkeskommunale skoler skal forhandle med, har staten bestemt at de i hovedsak ikke skal forhandle med sine arbeidsgivere, men med staten. For en slik ordning kreves sjølsagt lovhjemmel. På begynnelsen av 90-tallet tok Kommunenes Sentralforbund opp med staten spørsmålet om det fantes noen slik lovhjemmel, og reiste til Fagartikkel Juristkontakt 3/

12 Kommunalt sjølstyre - er det farlig, det? Fagartikkel slutt sak. KS hevdet at tjenestetvistloven 1 andre ledd, som de involverte departementer hadde ment ga hjemmel, var misforstått av departementene, og fikk medhold i det. Imidlertid mente Oslo byrett, i sin dom av 23. mai 1995, å finne en hjemmel i følgende bestemmelse i 19 nr. 1 i den daværende grunnskoleloven: "For stillingar som går inn under denne lova, blir lønns- og arbeidsvilkåra fastsette i tariffavtale". KS anket; men før anken kom opp til behandling, hadde staten sikret seg uomtvistelig hjemmel i den nye opplæringsloven. Anken ble derfor trukket. GRUNNLOVFESTING? Ytterligere et eksempel på statens ambivalente holdning har vi i spørsmålet om å grunnlovfeste det kommunale sjølstyret, slik bl.a. Danmark og Sverige har gjort. Ved å ha sluttet seg til Europakonvensjonen av 15. oktober 1985, har Norge mer eller mindre forpliktet seg til slik grunnlovfesting. Likevel har Stortinget to ganger, seinest 27. april 1999, av uforklarlige grunner, forkastet framlegg om grunnlovfesting (Innst. S. nr. 120 og 121 for ). Framlegget om grunnlovfesting er tatt opp igjen i valglovutvalgets utredning NOU 2001:3. DAGENS PROBLEMER Juristkontakt har valgt å gi ut et temanummer om kommune- Norge på et tidspunkt da kommunene og særlig fylkeskommunene står midt oppe i en spesielt usikker og vanskelig situasjon. Dette gjelder dels oppgavefordeling, dels økonomiske og juridiske rammebetingelser. Oppgavefordelinga mellom forvaltningsnivåene er vurdert av et utvalg, som avga sin utredning 3. juli 2000 (NOU 2000:22). Den har vært på høring med høringsfrist 1. november Hittil har endringer i oppgavefordelinga mellom forvaltningsnivåene gått ut på å overføre oppgaver fra staten til fylkeskommuner og kommuner. Men nå ser det ut til at vi får et brudd i denne trenden. I et høringsnotat av januar 2001, med høringsfrist 5. mars, går Sosial- og helsedepartementet uavhengig av behandlingen av NOU en inn for at staten skal overta den såkalte spesialisthelsetjenesten (det vil i hovedsak si sykehusene) fra fylkeskommunene, og det allerede fra 1. januar Kanskje vil dette gjelde også andre fylkeskommunale helseog sosialtjenester. Dette innebærer en svært drastisk endring av oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene. Sykehusene aleine utgjør, økonomisk sett, 45 pst. av fylkeskommunenes nåværende oppgaver; med resten av helse- og sosialtjenestene dreier det seg om 60 pst. Denne endringen kommer samtidig med at det fra flere hold arbeides for at hele ordninga med fylkeskommuner skal falle bort. Andre mener at inndelinga i fylkeskommuner bør endres, slik at vi får færre og større fylkeskommuner, og at de bør tillegges nye oppgaver. Det ser ut til at tanken om endring av inndelinga i fylkeskommuner får økende oppslutning, slik at det ligger nær å tenke seg at noe faktisk vil skje her. Et meget interessant spørsmål i denne forbindelse er om koblinga mellom den statlige fylkesinndelinga og den fylkeskommunale inndelinga vil bli brutt. Uansett vil vi få endringer vedrørende fylkeskommunene som i betydning vil kunne sammenlignes med endringene i Etter hvert som kommunene får stadig flere og vanskeligere oppgaver som stiller økte krav til kompetanse og befolkningsunderlag, samtidig med at kommunikasjonene bedres, aktualiseres også spørsmålet om en ny kommuneinndelingsreform. For tida går den rådende ideologi ut på at kommuner ikke skal slås sammen mot sin vilje. En kommuneinndelingsreform som skal baseres på dette grunnlag, vil det kunne ta meget lang tid å få gjennomført. Hittil kan vi skilte med bare ett tilfelle av slik frivillig sammenslåing; det gjelder Ramnes og Våle kommuner i Vestfold som blir kommunen Re fra 1. januar En oppgave som kommuner og fylkeskommuner allerede har, og som fylkeskommunene kan komme til å få mer av, er planlegging. En samordnet planlegging for aktuelle formål kalles samfunnsplanlegging. Kommuneloven 5 inneholder et slags forankringspunkt for kommunal og fylkeskommunal planlegging. I virkeligheten foregår det vesentlige av denne planleggingen etter plan- og bygningsloven; dog har kommuneloven 44 bestemmelser om kommunal og fylkeskommunal økonomiplan, det vil si en plan for minst fire år, som skal rulleres årlig, for inntekter, utgifter, prioriterte oppgaver m.v. Også planleggingsvirksomheten er under vurdering. Et utvalg som ble nedsatt i oktober 1998, "Planlovutvalget" avga den 31. januar 2001 sin første delutredning "Bedre kommunal og regional planlegging etter plan- og bygningsloven" (NOU 2001:7). I sin presentasjon av NOU en i Forum for kommunale planleggere 12. februar sa utvalgets leder at plansystemet stort sett fungerer bra og at det ikke er grunnlag for de store ord og radikale grep. Under diskusjonen etterpå kom det likevel fram ønsker om større endringer. Kommunene får det alt vesentlige av sine inntekter fra kommuneskatten, statstilskudd 12 Juristkontakt 3/2001

13 (som kan være "rammetilskudd" eller "øremerkede" tilskudd), eiendomsskatt, kommunale avgifter og egenandeler for tjenester. Staten har ved forskjellige mekanismer god kontroll over hvor meget kommunene får inn. Samtidig har staten ved lover og forskrifter, øremerkede tilskudd og rett og slett ved å skape forventninger om kommunale ytelser, avgjørende innflytelse på kommunenes utgifter. De aktuelle økonomiske rammebetingelser innebærer at vi for tida er inne i en periode hvor det er større sprik enn noen gang mellom inntektene og utgiftene, slik at kommune- Norge øker sin gjeld med 10 milliarder kroner årlig. I denne klemma mellom det som oppfattes som statlig fastsatte inntekts- og utgiftsnivåer, føler mange kommunepolitikere seg i en økonomisk tvangstrøye, og at de i alle fall ikke har noe særlig spillerom for egne prioriteringer. Kommunenes og fylkeskommunenes "juridiske rammebetingelser" består dels i de mange lov- og forskriftsbestemmelser som regulerer hvordan de skal utføre sine tjenester og dels i det generelle regelverket om saksbehandling og kommunal organisering. Kommunal organisering reguleres av den forholdsvis nye kommuneloven, som kommune-norge lever rimelig godt med. Verre er det med resten av de juridiske rammebetingelsene. FORNYELSE AV OFFENTLIG SEKTOR - REGELVERKS- FORENKLINGSPROSJEKTET Det har lenge vært en utbredt oppfatning at det finnes for mange, for detaljerte og for uoversiktlige regler i kongeriket. Fra kommunehold har det i denne forbindelse særlig vært pekt på de mange lover og forskrifter som detaljregulerer kommunal virksomhet; delvis også på departementale rundskriv som juridisk bare har status som rettleiende, men som er formulert slik at de ser ut som bindende. Sjølsagt kan også regler som i og for seg ikke er vedtatt med tanke på å styre kommunene, virke unødvendig hemmende på saksbehandlinga. BIBJURE 2 Elektronisk bibliotek, dokumentarkiv og erfaringsarkiv for jurister BIBJURE 2 for Windows er tilpasset det moderne EDB-baserte juridiske kontor. En kan søke etter juridisk informasjon i BibJures databaser, og en kan opprette egne databaser. Databaser som leveres med BIBJURE 2: Nyere norsk juridisk litteratur. Tidsskriftsartikler (LoR,JV,TfR ++). Nordiske festskriftsartikler. Arkiv som etableres av bruker: Kartotek over eget bibliotek. Erfaringsarkiv m/tekstdokumenter. Domsarkiv m/hjemmelshenvisning. BIBJURE-INDEXEN benyttes i det systematiske registeret i Norges Lover og i Advokatforeningens domsregistre. Tilleggsmodul for utlånsregistrering med strekkoder er tilgjengelig. Priser (eks.mva.): Enbruker kr ,- Nettverk/oppdatering. Ta kontakt DIAGNOSTICA Tel: Sondreveien 1 Fax: Oslo Den forrige regjering grep fatt i dette problemet med prosjektet "Et enklere Norge", som den dog ikke rakk å føre fram til resultater. Den nåværende regjering har satt i gang prosjektet "Fornyelse av offentlig sektor". En del av arbeidet her utgjøres av regelverksforenklingsprosjektet. Kommune- Norge er i ferd med å samle inn materiale med tanke på å påvise regler som fører til at oppgaver løses på ulønnsom, uhensiktsmessig eller upraktisk måte. Et ledd i dette arbeidet er en kartlegging gjennomført av konsulentselskapet KPMG AS etter oppdrag av KS Forskning. Prosjektrapporten ble avgitt i januar 2001 og er kalt "Kartlegging av den regionale statlige myndighets praktisering av tilsynsmyndigheten og som unødig innskrenker kommunenes handlingsrom". Rapporten er lettere å lese enn denne betegnelsen skulle tyde på. Om bakgrunnen for disse prosjektene har arbeids- og administrasjonsministeren ifølge avismelding sagt følgende: "Vi er nødt til å gjøre ting på en annen og enklere måte. Hvis ikke, går enda mer med til administrasjon istedenfor å forbedre tjenestetilbudet". Akkurat. Og vi må ta fatt i helt sentrale regelverk. FORVALTNINGSLOVEN Reglene om saksbehandling i det offentlige, herunder kommuner og fylkeskommuner, finnes først og fremst i Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967 en lov som det står en særlig nimbus omkring. Og det skal ikke nektes at det var en skjellsettende begivenhet i norsk forvaltningsretts historie da forvaltningsloven trådte i kraft 1. januar Likevel vil jeg hevde at forvaltningsloven særlig sett med kommuneøyne - ikke er helt god. For det første er helt sentrale forvaltningsrettslige prinsipper ikke omtalt i loven. For det andre er den mange steder dårlig formulert. For det tredje skal sentrale begre- Fagartikkel Juristkontakt 3/

14 Kommunalt sjølstyre - er det farlig, det? Fagartikkel per som "rettighet" etter den rådende oppfatning forstås annerledes enn den naturlige språklige forståelse. For det fjerde er det så vanskelig å forstå bestemmelsene at en professor trenger 565 boksider for å forklare betydningen av lovens fem paragrafer om ugildhet. Og for det femte er loven i utgangspunktet skrevet og seinere i hovedsak tolket av personer som har hatt tilknytning til staten og først og fremst har hatt statlige forhold i tankene. Utviklingen som har ført til at stadig flere oppgaver er overført til kommuner og fylkeskommuner, har sjølsagt også ført til at stadig flere forvaltningsavgjørelser blir tatt på disse forvaltningsnivåene av stadig flere folkevalgte og tjenestemenn, hvorav bare en ytterst liten del har juridisk utdanning. Det finnes nok av undersøkelser, avisartikler m.v. som viser at kommunale organer og statlige også, forresten ikke alltid følger forvaltningsloven så godt som de skulle. Og de blir kraftig kritisert for det. Etter min mening er forvaltningsloven slik den nå ser ut, av grunner som nevnt, ikke godt nok egnet til å bli forstått og etterlevd på en tilfredsstillende måte av de tusener av folkevalgte og tjenestemenn i kommuneverdenen som er satt til å praktisere den. Dette problemet kan etter min mening ikke primært løses ved en holdningsendring i kommune-norge, slik det har vært sagt. Det som trengs, er en fullstendig revisjon av forvaltningsloven. For ikke å bli misforstått, presiserer jeg at dette utmerket godt kan skje uten at folks rettssikkerhet blir gått for nær. I samme forbindelse nevner jeg at Kommunenes Sentralforbund har foreslått for Kommunaldepartementet å forenkle sitt noe vidløftige opplegg i rundskriv H 12/94 for andre gangs behandling av en sak i underinstansen når det kommer klage. DEN LOKALE KIRKEN Da vi i 1996 etter langvarig utredningsarbeid omsider fikk nye kirkelover (Lov om Den norske kirke (kirkeloven) av 7. juni 1996 nr. 31 og Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) av 7. juni 1996 nr. 32), hadde forholdet mellom den lokale kirken (menighetene) og kommunene lenge vært særs uryddig, med menigheten (sognet) som en del av kommunen som juridisk person. Kommune-Norge var derfor vel tilfreds med hovedgrepet i kirkeloven, nemlig at menighetene er gjort til egne juridiske personer. Derimot hadde Kommunenes Sentralforbund uttalt seg mot at kommunene skulle være ansvarlig for grunnfinansieringen av den lokale kirken, slik det er bestemt i kirkeloven 15. En av grunnene til denne motstanden fra KS var at menighetene (eventuelt kirkelige fellesråd i kommuner med mer enn ett sogn) etter lovens 35 kan opprette en egen arbeidsgiverorganisasjon som forhandler med kirkelig tilsatte om deres lønns- og arbeidsvilkår. En slik organisasjon Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon (KA) er da også i funksjon. Når kommunene i hovedsak har det økonomiske ansvaret for de forhandlinger KA fører, får man her en variant av situasjonen vedrørende undervisningspersonalet. ADVOKATENE Kirkens økonomiske forhold er nylig tatt opp i en melding til Stortinget (St. meld. nr. 14 for "Børs og katedral"). Her gjøres det (uten at kommune-norge har vært spurt!) framlegg om at kommunenes rolle i grunnfinansieringen av den lokale kirken videreføres og utvides. På bakgrunn av et inntrykk av at oppfatningen i Kirken på dette punkt er i ferd med å snu, har KS i høringsmøte i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité på nytt tatt til orde for at den lokale kirken grunnfinansieres direkte fra staten. SAMSVAR MELLOM INN- DELINGENE FOR FYLKES- KOMMUNER, BISPEDØM- MER OG VALGDISTRIKTER? Ytterligere et dokument av sentral betydning for det lokale sjølstyret er lagt fram nylig, nemlig valglovutvalgets utredning (NOU 2001:3 "Velgere, valgordning, valgte"), som ble avgitt 30. januar. Det vil føre for langt å gå nærmere inn på denne NOU en; jeg skal bare trekke fram et punkt som jeg mener er av særlig interesse innen rammen av denne artikkelen. Det dreier seg om distriktsmandatene ved stortingsvalg. Om distriktsinndelinga sier utvalget (pkt. 6.7): "157 distriktsmandater velges i dag fra 19 navngitte valgdistrikter. FRANG, MARTINSEN, SKATTUM KONTORFELLESSKAP MNA Advokatfellesskapet består i dag av 3 advokater med kontor i Elverum og Stange. I nyoppussede kontorer i Elverum er det plass til kollega i kontorfellesskap. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til advokat Trond Iver Skattum, tlf Søknad sendes: Advokatene Frang, Martinsen, Skattum Postboks 1, 2401 Elverum 14 Juristkontakt 3/2001

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

JURIST KONTAKT. Verdien av et halvt tre. Fristilling av jobben en motesak? Kriminalomsorg med den innsattes øyne. Vegring mot offentlige søkerlister

JURIST KONTAKT. Verdien av et halvt tre. Fristilling av jobben en motesak? Kriminalomsorg med den innsattes øyne. Vegring mot offentlige søkerlister JURIST KONTAKT Verdien av et halvt tre Side 26 Fristilling av jobben en motesak? Side 22 Kriminalomsorg med den innsattes øyne Side 42 Vegring mot offentlige søkerlister Side 36 Kristin Kjelland-Mørdre:

Detaljer

JURIST KONTAKT. Side 8 Begrepet "Kan nyttast til landbruksdrift" Side 16 Med krim som hobby. Intervju med forbrukerombud Bjørn Erik Thon

JURIST KONTAKT. Side 8 Begrepet Kan nyttast til landbruksdrift Side 16 Med krim som hobby. Intervju med forbrukerombud Bjørn Erik Thon JURIST KONTAKT Side 8 Begrepet "Kan nyttast til landbruksdrift" Side 16 Med krim som hobby. Intervju med forbrukerombud Bjørn Erik Thon Side 22 Dekan ved Det juridiske fakultet, UiO, Knut Kaasen Side 26

Detaljer

Yrkesetikk JURIST. Har jurister det? Gulrot i snor KONTAKT. er ikke lønn! Side 28. Side 36. Dørum er tilbake i høyblokken Side 12

Yrkesetikk JURIST. Har jurister det? Gulrot i snor KONTAKT. er ikke lønn! Side 28. Side 36. Dørum er tilbake i høyblokken Side 12 JURIST KONTAKT Yrkesetikk Har jurister det? Side 36 Gulrot i snor er ikke lønn! Side 28 Dørum er tilbake i høyblokken Side 12 Omplassering er det lov? Side 20 Opphavsretten møter motstand Side 22 MEDLEMSBLAD

Detaljer

JURIST KONTAKT. Når leiligheten er mindre enn selgeren sa. Advokatene dårligst på forretningsutvikling? Side 18. Erstatning for feilbehandling

JURIST KONTAKT. Når leiligheten er mindre enn selgeren sa. Advokatene dårligst på forretningsutvikling? Side 18. Erstatning for feilbehandling JURIST KONTAKT Når leiligheten er mindre enn selgeren sa Side 14 Advokatene dårligst på forretningsutvikling? Side 18 Erstatning for feilbehandling av EØS-anbud Side 21 Ny kost i Utlendingsdirektoratet:

Detaljer

Kommunerevisoren. På besøk hos Sivilombudsmannen Valg av kontrollutvalg Transparency International Norge. Les mer om: www.nkrf.no

Kommunerevisoren. På besøk hos Sivilombudsmannen Valg av kontrollutvalg Transparency International Norge. Les mer om: www.nkrf.no Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 5 2011 66. årgang Les mer om: På besøk hos Sivilombudsmannen Valg av kontrollutvalg Transparency International Norge www.nkrf.no F O R B U N D S L E D E R E N Godt valg!

Detaljer

Forvaltningsdomstoler i Norge? Kort gjennomgang av begreper og synspunkter. Difi-notat 2013:3 ISSN:1892-1728

Forvaltningsdomstoler i Norge? Kort gjennomgang av begreper og synspunkter. Difi-notat 2013:3 ISSN:1892-1728 Forvaltningsdomstoler i Norge? Kort gjennomgang av begreper og synspunkter Difi-notat 2013:3 ISSN:1892-1728 Forord Difi legger med dette fram et arbeidsnotat som omhandler det etablerte systemet for overprøving

Detaljer

JURIST. Åremål er statens sovepute Side 16. Hva tjener de andre? KONTAKT. Lønnsstatistikken: Side 11. Høyesteretts kinesiske dialog Side 22

JURIST. Åremål er statens sovepute Side 16. Hva tjener de andre? KONTAKT. Lønnsstatistikken: Side 11. Høyesteretts kinesiske dialog Side 22 JURIST KONTAKT Lønnsstatistikken: Hva tjener de andre? Side 11 Høyesteretts kinesiske dialog Side 22 Elden tar til motmæle Side 57 Overser UDI torturofre? Side 48 Killengreen mot Bugge Fougner: Åremål

Detaljer

JURIST KONTAKT. Side 8 Pensjonsreformen i privat sektor. Side 26 På tide å lære merverdiavgift del 3

JURIST KONTAKT. Side 8 Pensjonsreformen i privat sektor. Side 26 På tide å lære merverdiavgift del 3 JURIST KONTAKT Side 8 Pensjonsreformen i privat sektor Side 26 På tide å lære merverdiavgift del 3 Side 32 "Vi tillot ikke at en uskyldig ble straffet" Side 36 Ingse Stabel effektiviserte Trygderetten

Detaljer

JURIST. Klikk på en advokat! KONTAKT. For høy Ally McBeal faktor Side 12. Side 16. Dommerfullmektiger ja takk! Side 22

JURIST. Klikk på en advokat! KONTAKT. For høy Ally McBeal faktor Side 12. Side 16. Dommerfullmektiger ja takk! Side 22 JURIST KONTAKT Klikk på en advokat! Side 16 For høy Ally McBeal faktor Side 12 Dommerfullmektiger ja takk! Side 22 Påvirk din egen lønnsutvikling Side 24 NJ fikk medhold om provisjon Side 38 MEDLEMSBLAD

Detaljer

S OM. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. Årsmelding for 2006 Et sammendrag

S OM. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. Årsmelding for 2006 Et sammendrag 12.04.07 12:50 Side 1 Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen Besøksadresse Akersgata 8, 6. etg. ( inngang Tollbugata ) Postadresse Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo Telefon 22 82 85 00

Detaljer

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 3 2 0 0 7 6 2. å r g a n g Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn www.nkrf.no F O R B

Detaljer

Staten og Den norske kirke et tydelig skille. Forslag til endringer i kirkeloven til behandling i Kirkemøtet 2015

Staten og Den norske kirke et tydelig skille. Forslag til endringer i kirkeloven til behandling i Kirkemøtet 2015 DEN NORSKE KIRKE KM 10/15 Kirkemøtet 2015 Trondheim, 09. 15. april 2015 Referanser: KM 4/14, 5/13, 10/12, 9/07 og 8/07 KR 37/14, 11/15 Saksdokumenter: KM 10.1/15 Staten og Den norske kirke et tydelig skille.

Detaljer

UTREDNING KOMMUNESTRUKTUR VESTERÅLEN

UTREDNING KOMMUNESTRUKTUR VESTERÅLEN UTREDNING KOMMUNESTRUKTUR VESTERÅLEN Vesterålen Regionråd Oslo, 19. februar 2015 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon

Detaljer

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr.

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. Kommunalt innblikk Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. 3, 2014 Kommuner i endring reform og innovasjon Åpen innovasjon jakten på de beste idéene Kommunereform i Danmark

Detaljer

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER SANDNES KOMMUNE JUNI 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS 1 ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS Fylkeseldrerådet i Troms 2013 2 Innhold FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN... 4 Generelt om eldrerådenes funksjon og oppgaver...

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG Kommunerevisoren NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG LES MER OM: // Hvem frykter for at de Røde Flagg etter misligheter og korrupsjon blir avdekket? // Hvorfor er de så gode? // Regnskapsregler

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Innkalling til møte i Representantskap

Innkalling til møte i Representantskap MØTEINNKALLING REP 3/14 s. 1 av 36 Saksbehandler: Vår dato: Referanse: Tlf: 01.10.2014 14/00318 +47 24142005 Sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer Fylkesledere Utgjevningsmandater til representantskapet

Detaljer

FORDELER OG ULEMPER. ved KOMMUNESAMMENSLUTNING. UTREDNING vedrørende mulig sammenslutning mellom kommunene SKÅNLAND OG TJELDSUND

FORDELER OG ULEMPER. ved KOMMUNESAMMENSLUTNING. UTREDNING vedrørende mulig sammenslutning mellom kommunene SKÅNLAND OG TJELDSUND - sentrum e r d er ressur sen e fins! FORDELER OG ULEMPER ved KOMMUNESAMMENSLUTNING UTREDNING vedrørende mulig sammenslutning mellom kommunene SKÅNLAND OG TJELDSUND Utviklingssenteret Postboks 327 9305

Detaljer

Eurojuris. Nr. 1/2009 15. årgang. Tema: Sentrale regler i offentlig forvaltning

Eurojuris. Nr. 1/2009 15. årgang. Tema: Sentrale regler i offentlig forvaltning Eurojuris informerer Nr. 1/2009 15. årgang Tema: Sentrale regler i offentlig forvaltning Eurojuris Informerer Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av i alt 9 advokatkontorer fra Kristiansand i sør til

Detaljer

Tore Schei. Portrett: side 21 23 Ressursgruppedommere side 10 14. Kronikk: Rettsvesenets tillitskapital side 26 29

Tore Schei. Portrett: side 21 23 Ressursgruppedommere side 10 14. Kronikk: Rettsvesenets tillitskapital side 26 29 Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 3 2008 Portrett: Tore Schei side 21 23 Ressursgruppedommere side 10 14 Kronikk: Rettsvesenets tillitskapital side 26 29 I riktig retning Dommerforeningens medieutvalg

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 145 1999 2. mars Forslag fra repr. Evje og Ulf Erik Knudsen om overføring av

Forhandlinger i Stortinget nr. 145 1999 2. mars Forslag fra repr. Evje og Ulf Erik Knudsen om overføring av Forhandlinger i Stortinget nr. 145 1999 2. mars Forslag fra repr. Evje og Ulf Erik Knudsen om overføring av 2167 forhandl.ansv. for underv.personalet fra staten til fylkeskommunen/kommunen Møte tysdag

Detaljer

Juristkontakt. Tar tilbake asylpolitisk styring. Erna vil kue UDI: Jakhelln reagerer på Norman igjen!

Juristkontakt. Tar tilbake asylpolitisk styring. Erna vil kue UDI: Jakhelln reagerer på Norman igjen! MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 9 2003 37. ÅRGANG Juristkontakt Erna vil kue UDI: Tar tilbake asylpolitisk styring Staten overtar barnevern: Juristene mangler i fagteam Norske advokater i Spania:

Detaljer

Dokument nr. 4 (1997 98)

Dokument nr. 4 (1997 98) 1 Dokument nr. 4 (1997 98) Melding for året 1997 fra Sivilombudsmannen (Stortingets ombudsmann for forvaltningen) Avgitt til Stortinget i mars 1998 2 Dokument nr. 4 1997-98 3 Til Stortinget I samsvar med

Detaljer

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Oslo / Juni / 2008 Samfunns- og frivillighetsavdelingen - KKD 1 Forord Veilederen for styrene ved frivillighetssentraler/nærmiljøsentraler,

Detaljer

Innst. O. nr. 84. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 54 (2008 2009)

Innst. O. nr. 84. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 54 (2008 2009) Innst. O. nr. 84 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen Ot.prp. nr. 54 (2008 2009) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om lov om endringer i arbeidsmiljøloven (likestilling

Detaljer