Vi former bygningene våre, og etterpå former de oss.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi former bygningene våre, og etterpå former de oss."

Transkript

1 Ansvarlig steds- og byutvikling Vi former bygningene våre, og etterpå former de oss. Winston Churchill

2 En ansvarlig bidragsyter Befolkningen vokser og samfunnet endres. Byer og tettsteder utvikles med boliger, næring og infrastruktur. Gamle bydeler fornyer seg. Fornyelse handler om å tenke nytt og handle ansvarlig. De fleste steder i landet er eiendomsbransjen en motor i samfunnsutviklingen. Nye bydeler og tettsteder vokser fram der bransjen får mulighet til å tenke nytt og satse. Og til å opptre ansvarlig i samvirke med kommuner, interessegrupper og lokalt næringsliv. Mange steder ligger verdifull lokalhistorie i bygninger og infrastruktur. Samtidig har moderne mennesker nye behov og andre krav til funksjonalitet enn tidligere. Miljø- og klimahensyn er viktige i utforming og gjennomføring av nye løsninger. Nye bydeler og tettsteder skal fungere sammen med de eksisterende omgivelsene. Og ikke minst må nye prosjekter gi lønnsomhet, både for samfunnet og utbyggeren. Dette er rammene for eiendomsbransjens rolle som ansvarlig bidragsyter i samfunnsutviklingen. Norge investerer vesentlig mer i eiendom enn i olje og gass. Private yrkesbygg 91,5 Offentlige yrkesbygg Fritidsboliger Boliger 30,5 11 Fra bulkskip 119 Investeringer i bygg fordelt på kategori (2012: NOK 252 mrd.) Kilde: Prognosesenteret til bydel Fredrikstad Mekaniske Verksted (derav navnet Værste) var i sin tid en av Norges største industriarbeidsplasser. Gjennom fire generasjoner var «Værste» hjørnesteinsbedriften i denne delen av Østfold, og 443 skip ble sjøsatt herfra. På det meste jobbet mennesker på FMV. I dag er Værste Fredrikstads nyeste bydel, der nærmere mennesker har sitt daglige virke. Og flere vil det bli. Utbyggerne av Værste har samfunnsbidrag som ledestjerne i arbeidet med å forvandle det gamle industriområdet til en levende del av byen. Den bærende ideen er at området ikke bare skal by på nye boliger og arealer for næringslivet, men at det gamle skipsverftet kan fylles med aktører som kan utfylle hverandre og skape en helhet som gir merverdi, samt gi bydelen en urbanitet som vil friste både næringsliv og boligkjøpere. Gjennom å satse på klynger av aktører som kan skape verdier sammen, har byutviklingsselskapet Værste AS bidratt til at Fredrikstads totale kompetanse på flere områder er hevet. For Værste AS og Fredrikstad kommune er det viktig at området ikke skal preges av eiendommer og bygg som leies ut eller selges til tilfeldige aktører. I stedet er det etablert klynger innen utdanning, kultur, helse og teknologi. Værste På Værste skal folk kunne bo, studere, arbeide og få kulturopplevelser. Det krever en planmessig utbygging, basert på en forståelse av en moderne og framtidsrettet samfunnsutvikling.

3 Lavere energibruk gir klimagevinst Bygninger står for 40 prosent av den stasjonære energibruken i Norge. Samtidig er dette et område hvor det er mulig å redusere forbruket, og dermed hente ut klimagevinster. Eiendomsbransjen bidrar til dette hver eneste dag. Lavere energiforbruk gir bedre økonomi for huseieren, og dette motiverer til å satse klimavennlig. Vi tror også at energi- og miljøvennlige bygg gir verdiøkning på sikt. Derfor satser ledende eiendomsselskaper på grønne bygg. Endringer i byggeforskriftene vil flytte grensene for hvordan nybygg og rehabilitering skal utføres. For å stimulere flere til opprusting av den eksisterende bygningsmassen, slik at utviklingen mot lavere energiforbruk i bygg går raskere, er det nødvendig med egnede tilskuddsordninger. Eiendomsbransjen har lenge etterspurt forpliktende målsettinger og nye tiltak. Bransjen vil bidra, men ønsker seg et sterkere engasjement fra myndighetene for å skape en mer klimavennlig bygningsmasse i Norge. Vi ønsker ambisiøse og forpliktende politiske målsettinger og virkemidler som stimulerer den ønskede utviklingen. Aspelin Ramm Klimamedisin som virker Det gamle bygget til Norsk Medisinaldepot på Kalbakken i Oslo har fått en ny vår. I førti år var lagerhallene fylt med legemidler. Nå er pillene trillet ut og bygningsmassen modernisert. Miljø er ledetråden gjennom hele prosjektet. Energiforbruket er redusert med over åtti prosent. Dette er klimamedisin som virker Yrkesbygg Boliger Potensialet for energisparing i bygninger Tilgjengelig akkumulert energisparing, fem års intervaller Innsparing på årsbasis i TWh. Kilde: Arnstadutvalget Allerede om ti år er det mulig å ha spart energi tilsvarende hele dagens stasjonære energibruk i Oslo. Aspelin Ramms ombygging av de kvadratmeterne er det største energispareprosjektet noen gang i norsk eiendomsbransje. Både byggets egenskaper og beliggenheten gjør at bruken fortsatt vil være knyttet til lager, nærings middelindustri og logistikkvirksomhet, i tillegg til mange kontorarbeidsplasser. Av prosjektets totalkostnad på vel 500 millioner kroner (inklusive kjøpesummen) utgjør om lag 50 millioner kroner investeringer i ENØK-tiltak. Enova har bidratt gjennom tilskudd. For å bringe det førti år gamle bygget til energiklasse B er bl.a. alle vinduer byttet ut og fasader og tak er isolert på nytt. Hele byggets tekniske anlegg er skiftet. Og man har tenkt nytt i forhold til å benytte de muligheter som omgivelsene gir. I nabobygget ligger Skatteetatens datasentral, og derfra hentes nå overskuddsvarme fra serverparken og brukes til ventilasjon, varmepaneler og utvendig snøsmelting. Resultatet er at byggets energiforbruk er redusert fra 15 GWh årlig til under 3 GWh. Reduksjonen tilsvarer energiforbruket til ett tusen leiligheter.

4 De tusen hjem Befolkningsveksten og økende urbanisering skaper et stort og voksende behov for boliger i Norge. Politiske målsettinger om å skape tusenvis av nye hjem kan ikke realiseres uten eiendomsbransjen. Det bygges i dag for få boliger i forhold til dagens og fremtidens behov. En av konsekvensene er høye boligpriser, noe som gir en særlig vanskelig situasjon for unge som etablerer eget hjem for første gang. Derfor fører myndighetene en politikk som er ment å stimulere økt boligbygging. Eiendomsbransjen spiller en nøkkelrolle i bolig byggingen i Norge. Det er bransjen som har kompetansen og kapasiteten til å løfte de store og tunge boligprosjektene, prosjekter som virkelig monner i forhold til å skape mange nye hjem. Eiendomsutvikling i boligsektoren krever ikke bare teknisk kompetanse, men også evne til å håndtere finansiell og markedsmessig risiko. Det er også eiendomsbransjen som har muligheter til å sette boligbygging inn i en større sammenheng. Moderne boligutvikling handler ikke bare om å bygge hjem, men å realisere balansen mellom boliger, yrkesliv, tjenestetilbud og kommunikasjon i et nærmiljø. Livet i vannkanten Om 15 år vil nær halvparten av Norges befolkning bo i og omkring de fire største byene. Det er ikke boliger nok til alle Befolkningsvekst Igangsatte boliger Kruse Smith Eiendom Ved siden av Oslo er Stavanger den av de store norske byene som vokser hurtigst, og hvor behovet for nye boliger er størst. På Siriskjær i Stavanger sentrum bygger Kruse Smith Eiendom nå 128 nye boliger. De som flytter hit får et liv i overgangen mellom land og fjord. Boligprosjektet heter naturlig nok Vannkanten. De nye boligene på Siriskjær er enestående på flere måter. Det reiser seg nå en ny, liten Stavangerbydel i tre. Moderne fasader gjenspeiler Rogalands særpregede trehustradisjoner, og bringer dermed lokal byggeskikk inn i en ny tid. Prosjektet som nå realiseres er vinneren av den internasjonale arkitektkonkurransen som Stavanger kommune avholdt før de solgte tomten til utbygger. I tillegg til beliggenheten og arkitekturen bidrar også miljøprofilen i Vannkanten til å gjøre dette boligområdet unikt. Energiforbruket i leilighetene er beregnet til å være mindre enn 80 kwh per kvadratmeter per år. Dette er under halvparten av hva en normal norsk bolig i dag forbruker av energi Igangsetting boliger vs. befolkningsvekst Kilde: SSB Det nye boligområdet på Siriskjær tiltrekker seg beboere fra alle deler av Stavangers befolkning; unge og eldre, enslige og familier. Leilighetene er fra 44 til 210 kvadratmeter. De fleste leilighetene er vendt ut mot fjorden med flott utsikt. Alle har de nærhet til sjøen, bryggen og uteområdene.

5 Gode rammer for verdiskaping Næringslivet er i konstant endring. Nye bransjer vokser fram med nye produkter, arbeidsmåter og organisasjonsformer. De fysiske rammene har stor betydning for næringslivets verdiskaping. Eiendomsbransjens bidrag til et velfungerende næringsliv handler om lokaler og lokalisering. Lokalene skal tilfredsstille moderne menneskers krav til arbeidsmiljø og bidra til å stimulere bedriftenes behov for effektivitet, innovasjon og vekst. Lokaliseringen har betydning for å tiltrekke kompetente medarbeidere, sikre god og effektiv kommunikasjon gjennom offentlig infrastruktur. Gjennom å utvikle næringseiendom sørger eiendomsbransjen også for å skape nytt liv på steder hvor samfunnsutviklingen har gått fra tidligere tiders arbeidsplasser. Dermed bidrar bransjen til å opprettholde et dynamisk arbeidsliv og skape nye arbeidsplasser. Private Business på brygga 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0, Offentlige Igangsetting yrkesbygg Millioner kvm. Kilde: SSB, Prognosesenteret En maritim næringsklynge er i ferd med å vokse fram på Frydenbø Marina ved Puddefjorden i Bergen. Frydenbø Eiendom har forvandlet om råder hvor det tidligere ble drevet skipsbygging og margarinproduksjon til moderne arbeids miljøer. Frydenbø ligger midt i en del av Bergen som er i rask og omfattende overgang fra gammelt til nytt. Prosjektet ble tildelt den vestlandske eiendomsprisen i 2011, blant annet for sin evne til å skape merverdier i nærområdet. Det sentrale bygget i området er blitt et signalbygg ved Puddefjorden. Området er preget av helhetstenkning og fleksibilitet, slik at arealer enkelt kan tilpasses ulike behov. Og det er lagt stor vekt på gunstigst mulig miljøprofil, blant annet ved materialvalg og ved at bygget har vannbåren varme fra Puddefjorden. Eiendomsbransjen bidrar til et dynamisk arbeidsliv og tidsriktige arbeidsplasser. Frydenbø Eiendom

6 Steder som henger sammen Alt henger sammen med alt, heter det. Slik er det også med vellykket stedsutvikling. Vi blir stadig flere mennesker i Norge og vi bor tettere. Den store utfordringen i by- og stedsutvikling er å utvikle byer og tettsteder med kvaliteter og som er gunstige i forhold til klima og miljø. I Norge er det fortsatt slik at mennesker ofte bor ett sted, arbeider et annet sted og henter rekreasjon et tredje sted. Manglende koordinering og sammenheng i både private utbyggingsprosjekter og offentlig plan - legging har ofte gitt ensidige bo- og arbeidsmiljøer og et ugunstig transport mønster. Transport- og arealpolitikken må spille sammen. Eiendomsbransjen er i dag en aktiv kraft i å skape helhetlige løsninger for bolig, arbeid, rekreasjon og transport i neste generasjon byer og tettsteder. For å klare dette fullt ut er det nødvendig at private aktører og offentlige myndigheter samarbeider godt. Og at regler og rutiner i det offentlige støtter den dugnaden som by- og stedsutvikling bør være Om 15 år vil befolkningen i Osloregionen ha økt med et antall tilsvarende dagens folketall i Bergens - området Oslo Bergen Stavanger Trondheim Forventet befolkningsutvikling i de fire største byregionene 1000 mennesker. Kilde: SSB Midt-Norges nye knutepunkt Moderne jernbanestasjoner er ikke lenger bare stoppesteder for tog. Rundt moderne og effektive kollektivknutepunkt frigis arealer der det skapes nye bydeler. I Trondheim har NSB-eide Rom Eiendom gått sammen med Trondheim kommune og Trondheim Bussterminal om utviklingsselskapet Trondheim Stasjonssenter. På sørsiden av jernbanesporene og delvis over spor og bussterminal gir et areal på 20 mål nye muligheter ikke bare for de reisende, men for et stort antall nye arbeidsplasser innen tjenesteyting og handel. Terminal- og næringsbygg på kvadratmeter er under planlegging. Forvandlingen av stasjonsområdet i trønderhovedstaden er allerede i gang. En ny fotgjengerbro over jernbanelinjen forbinder den nye hurtig båtterminalen på Brattøra med hele stasjonsområdet, slik at reisende fra Fosen og Kristiansund kommer direkte inn i bykjernen. Et nytt hotell ble åpnet på området i fjor. Rom Eiendom Når nye Trondheim S er utbygget vil tog, buss, taxi og hurtigbåttrafikken omkranses av store nærings areal og servicefasiliteter i Midt-Norges viktigste knutepunkt. Mens det i dag er to millioner mennesker hvert år som ferdes gjennom sentralstasjonen i Trondheim, forventes dette tallet å øke til mellom tre og fem millioner mennesker hvert år når utbyggingen er gjennomført.

7 En verdiskapende politikk for steds- og byutvikling Eiendomsbransjen ønsker å samarbeide med politiske myndigheter om en politikk som kan skape verdier gjennom effektive næringsbygg, mange nok gode boliger og en framtidsrettet og miljøvennlig steds- og byutvikling. Etter vår oppfatning bør en slik politikk handle om å: Etablere konkrete og høye ambisjoner for redusert energibruk i bygg. Få på plass egnede virkemidler som stimulerer overgangen til en mer klimavennlig bygningsmasse. Øke tempoet i den offentlige saksbehandlingen av reguleringssaker og byggesaker. Bedre forutsigbarheten og redusere risikoen ved plansaker gjennom å fjerne femårsfristen for detaljreguleringer i plan- og bygningsloven. Sikre bedre samspill mellom kommuner og utbyggere ved å styrke privates adgang til å fremme reguleringsplaner for egne arealer. Redusere tidsbruken i planprosesser ved bl.a. å begrense bruken av innsigelse fra statlige myndigheter. Samfunnet må i større grad våge å prioritere mellom ulike interesser. Samordne areal- og transportplanlegging på tvers av kommune grenser, innenfor det som er naturlige bo- og arbeidsmarkedsregioner. Sørge for finansiering og planmessig utvikling av kollektivtransport, slik at steds- og byutvikling kan skje på en helhetlig, økonomisk bærekraftig og miljøgunstig måte. Endre skatte- og avgiftsregimet for eiendomsbransjen, og forenkle regelverket, slik at bransjen kan løse sin samfunnsoppgave på en forutsigbar måte. Norsk Eiendom arbeider for en synlig, kunnskapsbasert og seriøs eiendomsbransje. Eiendomsnæringen Rådgivernæringen Byggenæringen Roller i eiendomsbransjen Tomasz Majewski/Oslo S Utvikling

8 Dette er Norsk Eiendom Norsk Eiendom samler om lag 150 av landets fremste eiendomsselskaper. Norsk Eiendom er tilsluttet NHO. Vår oppgave er å fremme eiendomsbransjens inte res ser. Vi arbeider for robuste og forutsigbare ramme vilkår for bransjen, slik at vi kan bidra til ansvarlig steds- og byutvikling. Våre medlemmer er opptatt av at bransjen skal være en positiv bidragsyter til samfunnsutviklingen. Vi er opptatt av å utvikle og spre kunnskap som kan styrke utviklingen av byer og tettsteder i Norge. Norsk Eiendom er også en aktiv pådriver for at norske bygg skal bli mer miljøeffektive. En viktig faktor for gode lokalmiljøer Finn Ståle Felberg Eiendomsbransjen forvalter store verdier, besitter høy kompetanse og har avgjørende innflytelse på folks hverdag. Vår bransje former hjem, arbeidsplasser og arenaer for menneskers fritid. Vi representerer kanskje den delen av næringslivet som setter tydeligst spor etter seg i store og små lokalsamfunn. Det gir oss et betydelig ansvar. Våre medlemmer ønsker å ivareta dette ansvaret på en så god og samfunnsnyttig måte som mulig. Utgangspunktet er selvsagt at eiendomsselskapene ser attraktive forretningsmuligheter i å utvikle tomter og bygninger. Men våre ambisjoner går lenger enn dette. Vi tror på at vi gjennom godt samarbeid med politiske myndig heter og offentlig forvaltning kan skape varige samfunnsverdier og forebedre måten vi nordmenn bor, arbeider og ferdes på. Denne brosjyren gir et kortfattet inntrykk av hva norske eiendomsselskaper arbeider og bidrar med. Og den angir hvilke ønsker vi har til myndig hetene, slik at vi får mulighet til å bli enda bedre. Norsk eiendomsbransje ønsker å bidra til ansvarlig steds- og byutvikling. Thor Olaf Askjer Adm. direktør, Norsk Eiendom noeiendom.no

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING.

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 3 06 14 26 28 46 64 88 96 DETTE ER

Detaljer

Resultat- og aktivitetsrapport

Resultat- og aktivitetsrapport Resultat- og aktivitetsrapport 2011 Drivkraften for framtidens energiløsninger Resultat og aktivitetsrapport Innhold Innhold DEL 1 Enova nå og framover Nøkkeltall 4 Det grønne gullet 6 Visjon og verdier

Detaljer

Årsrapport 2012. Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden?

Årsrapport 2012. Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden? Årsrapport 2012 Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden? rom eiendom årsrapport 2012 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2012 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2012 3 Rom Eiendom 6 Året som gikk

Detaljer

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Av Gustav Nielsen, BULL Oversikten inneholder kopi av tekster i programmene

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

BOLIGBYGGING - ET POLITISK ANSVAR

BOLIGBYGGING - ET POLITISK ANSVAR - 1 - BOLIGBYGGING - ET POLITISK ANSVAR Norsk boligpolitikk har vært vellykket. De fleste bor godt i Norge. Boligstandarden er høy og de fleste eier sin egen bolig. De siste årene har imidlertid boligprisene

Detaljer

rom eiendom årsrapport 2013

rom eiendom årsrapport 2013 Årsrapport 2013 SAMFUNNSANSVAR Samfunnsansvar i praksis rom eiendom årsrapport 2013 2 3 Innhold Innhold Året som gikk 6 Dette er Rom 8 Innledning 12 14 samfunnsoppdraget 24 boligutvikling 32 knutepunktsutvikling

Detaljer

Eiendomsbransjen. En introduksjon til bransje, fagområder, karrieremuligheter og sentrale aktører. www.eiendomsfag.no/eiendomsbransjen

Eiendomsbransjen. En introduksjon til bransje, fagområder, karrieremuligheter og sentrale aktører. www.eiendomsfag.no/eiendomsbransjen Eiendomsbransjen En introduksjon til bransje, fagområder, karrieremuligheter og sentrale aktører www.eiendomsfag.no/eiendomsbransjen 1 Om Senter for eiendomsfag Senter for eiendomsfag er et nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

Befolkningen vokser raskt. Fremtiden bygges nå.

Befolkningen vokser raskt. Fremtiden bygges nå. Befolkningen vokser raskt. Fremtiden bygges nå. 1 2 Forord Norge vokser raskt. Når dagens 15-åringer fyller 40, kan befolkningen nærme seg sju millioner. I dag har vi rundet fem millioner innbyggere. Over

Detaljer

Herfra til leiligheten

Herfra til leiligheten Herfra til leiligheten Boligmelding 2014-2020 HØRINGSUTKAST Innhold 1. Innledning... 5 2. Kommunens organisering... 8 3. Nasjonale mål og føringer... 9 Lovverk... 10 Rom for alle... 10 Universell utforming...

Detaljer

Innst. S. nr. 229. (2003 2004) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen. Innstilling fra kommunalkomiteen om boligpolitikken

Innst. S. nr. 229. (2003 2004) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen. Innstilling fra kommunalkomiteen om boligpolitikken Innst. S. nr. 229 (2003 2004) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen St.meld. nr. 23 (2003-2004) Innstilling fra kommunalkomiteen om boligpolitikken INNHOLD 1. Innledning... 5 1.1 Sammendrag...

Detaljer

Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2014

Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2014 Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2014 Høringsforslag Desember 2014 Strategisk næringsplan Bærum kommune 2015. UTKAST Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Sammendrag - mål og satsingsområder 3 Dagens situasjon:

Detaljer

Boligpolitisk plattform

Boligpolitisk plattform Boligpolitisk plattform Første utkast Skarpnord Hafslundsøy Nesveien Hafslundsøy Midtbyen Sarpsborg sentrum 1. Innhold 1. Innledning... 4 1 Bakgrunn... 5 1.1 Boligpolitikk... 5 1.2 Norsk boligpolitikk

Detaljer

Kommuneplan 2015-2026

Kommuneplan 2015-2026 11. juni 2014 Vedtatt 10. juni 2015 Kommuneplan 2015-2026 UTVIKLING I SKEDSMO MÅL OG STRATEGIER Foto: Astri Heil Braathu Forord Skedsmo ligger sentralt i en av Europas raskest voksende byregioner, og har

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Kompetansesenter for distriktsutvikling Rapport Juni 2014 GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen

Detaljer

2011-2014. Vedtatt av Bokn kommunestyre den 14. juni 2011, sak 015/11

2011-2014. Vedtatt av Bokn kommunestyre den 14. juni 2011, sak 015/11 BOKN KOMMUNE NÆRINGSPLAN - TEKST 2011-2014 Vedtatt av Bokn kommunestyre den 14. juni 2011, sak 015/11 Næringsplan Bokn kommune 2011-2014 vedtatt av kommunestyret den 14. juni 2011, sak 015/11 1 Bokn kommune

Detaljer

Eigersund kommune Kommuneplan 2015-2027. Samfunnsdel Høringsutkast juni 2015

Eigersund kommune Kommuneplan 2015-2027. Samfunnsdel Høringsutkast juni 2015 Eigersund kommune Kommuneplan 2015-2027. Samfunnsdel Høringsutkast juni 2015 Utgave: 1 Dato: 2015-05-25 fotografenas.no / Fotografen AS Eigersund kommune Kommuneplan Eigersund 2015-2027. Samfunnsdel 1

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

arkitektur.nå Norsk arkitekturpolitikk

arkitektur.nå Norsk arkitekturpolitikk August/2009 Utgitt av: Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 OSLO - www.regjeringen.no/nb/dep/kkd - Redaksjon: Kultur- og kirkedepartementet Design & Art Direction: YourFriends - Bildebehandling:

Detaljer

Gode nærmiljø Vedtatt på Senterpartiets Landsmøte i Haugesund 22.mars 2015

Gode nærmiljø Vedtatt på Senterpartiets Landsmøte i Haugesund 22.mars 2015 Gode nærmiljø Vedtatt på Senterpartiets Landsmøte i Haugesund 22.mars 2015 Norge er et langstrakt, variert og mangfoldig land. I store deler av landet bor folk spredt, og det er store avstander. Andre

Detaljer

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling Foto: Frode Aga Ansatte direkte i byggenæringens over 29000 bedrifter Sogn og Fjordane 5055 Møre og Romsdal 12418 Nordland 11070 Troms 6411 Finnmark 3775

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

TEMAPLAN: HELHETLIG BOLIGPLAN FOR KONGSBERG KOMMUNE 2014-2018

TEMAPLAN: HELHETLIG BOLIGPLAN FOR KONGSBERG KOMMUNE 2014-2018 Kongsberg kommune Boligplan TEMAPLAN: HELHETLIG BOLIGPLAN FOR KONGSBERG KOMMUNE 2014-2018 TEMAPLAN: HELHETLIG BOLIGPLAN FOR KONGSBERG KOMMUNE 2014-2018 HELHETLIG BOLIGPLAN FOR KONGSBERG KOMMUNE 2014-2018

Detaljer

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1 0 1 0 1. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1. INNLEDNING Fredrikstad Venstre ble stiftet i januar, og er det liberale alternativet i Fredrikstad. Vi vil at

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

OPPDRAG ENERGI NHOs Årskonferanse 2013

OPPDRAG ENERGI NHOs Årskonferanse 2013 OPPDRAG ENERGI NHOs Årskonferanse 2013 2 Innhold 1. Utgangspunktet og utfordringene... 3 2. Mulighetene og løsningene... 7 3. Beslutningene og politikken... 12 4. Gjennomføring krever samarbeid... 14 3

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Forslag til Kommuneplanens samfunnsdel Horten kommune 2015-2027 Dokumentet er utarbeidet av Kommunalområde Kultur og Samfunn, Enhet for kommuneutvikling, ved Helge Etnestad. Forside: Digital Grafiske ved

Detaljer