SOSI standard generell objektkatalog versjon Fagområde: Geologi, generell del. Fagområde: Geologi, generell del

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Geologi, generell del. Fagområde: Geologi, generell del"

Transkript

1 SOSI standard generell objektkatalog versjon Fagområde: Geologi, generell del

2 SOSI standard generell objektkatalog versjon INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon. 3 1 Historikk og status Kortfattet endringslogg..4 2 Omfang Omfatter ålsetting Bruksområde6 3 Normative referanser Definisjoner og forkortelser Definisjoner Forkortelser..8 5 Generelt om fagområdet Applikasjonsskjema Introduksjon Grafisk visning av applikasjonsskjema Objekttyper Kodelister Datatyper Tekstlig beskrivelse av applikasjonsskjema Objekttyper GeolAvgrLinje Kodelister <<CodeList>> GeologiskAlder <<CodeList>> GeolPavisningstype <<CodeList>> Dateringetode <<CodeList>> GeolTemajustering <<CodeList>> GeolVerdivurdering <<CodeList>> TemaKvalitet Datatyper23 7 SOSI-format realisering Objekttyper GeolAvgrLinje Objekttyper med tilhørighet i andre fagområder Basisegenskaper og assosiasjoner dateringetode DATERETOD geolalder GEOALDER geolaksalder GEOALDER_FRA geolinalder GEOALDER_TIL geolbeskrivelse GEOBESK geolpavisningtype GEOPÅVISNINGTYPE geolverdivurdering GEOVERDIVURD geoltemajustering TEAJUST temakvalitet TEAKVAL Gruppe-egenskaper Egenskaper med tilhørighet i andre fagområder Eksempler på SOSI formatet.37 8 GL realisering GL skjema Eksempel på GL-formatet.38 9 Fullstendig endringslogg.39

3 SOSI standard generell objektkatalog versjon Orientering og introduksjon Dette fagområdet omhandler Geologi, generell del, som er et av flere fagområder i SOSI generell objektkatalog. Fagområdene er utgangspunktet for utarbeidelse av produktspesifikasjoner. En produktspesifikasjon vil ta utgangspunkt i den generelle objektkatalogen og spesifisere i detalj hvilke objekttyper, egenskaper og forhold som skal være med i spesifikasjonen. Eksempel på produktspesifikasjoner er Produktspesifikasjon FKB og temadataspesifikasjoner for Norge Digitalt.

4 SOSI standard generell objektkatalog versjon Historikk og status Enkelte av temaene i spesifikasjonen av råstoffutvinning ble første gang utgitt av Statens kartverk høsten Senere er det utviklet databeskrivelse for de fleste geologiske fagområdene. Dette hovedkapittelet består nå av databeskrivelse for; Råstoffutvinning, løsmasser, verneverdige geologiske objekter, berggrunn, grottedata, anvendt geofysikk og geokjemi. Aktuell ansvarlig: Faglig ansvarlig: Statens kartverk Norges geologiske undersøkelse (NGU) SOSI-sekretariatet Geodataforvaltning Kartverksv. 21, 3507 Hønefoss Leiv Eirikssons vei 39, Trondheim Tlf Tlf: Kortfattet endringslogg Denne versjonen av standarden er tilpasset det pågående standardiseringsarbeidet i regi av ISO/TC 211. Som et resultat at dette er standarden nå inndelt i en implementasjonsuavhengig del samt realisering i form av SOSI og GL (Geographic arkup Language), som er en variant av XL. Det legges opp til en gradvis overgang til realisering i form av GL. Som forberedelse til disse justeringene har SOSI arbeidsgruppe 1 vedtatt retningslinjer for arbeidet. Disse er tilgjenglige på SOSIs WEB sider, og omhandler Retningslinjer for arbeidet med neste versjon av SOSI (4.0) Retningslinjer forholdet objektkatalog og produktspesifikasjon Forholdet mellom objekttyper og temakoder Prinsipper for definisjoner For å forstå bakgrunnen for flere av endringene henvises til disse retningslinjene. For fullstendig endringslogg vises til kapittel 9 i denne beskrivelsen. Temakoder er fjernet etter vedtak i AG1 Fagområde Nivå Type endring Gjelder Endring Fagområde Feltendring GEOI Feltet Historikk og Status er endret. (Historikk og status) Fagområde Feltendring (Omfang) GEOI Feltet OFATTER er endret. Enkeltstående egenskap Fremdriften for utviklingen av geologiske objekter/tema i SOSI-sammenheng har vært som følger: Kapittelversjon Dato Utført av Grunnlag for endringen Geologiske objekter var spredt i flere kapitler, lite heldig inndeling, uriktige definisjoner Per Ryghaug, NGU Utarbeidelse av råstoffutvinning som eget kapittel SOSI-arb.gr.6 Justeringer SOSI-arb.gr.6 Prinsipielle endringer og tillegg NGU v/p. Ryghaug Utarbeidelse av førsteutgave av en samlet standard for geologi (berggrunn, løsmasse, geofysikk mm.) NGU og SOSI sekretariat Kun mindre justeringer NGU v/per Ryghaug m.fl og arb. gr. 6 Noen få tillegg og mindre justeringer. Fjerning av generelle objekter. Endring av objekttypenavn og forklaringer. Feilretting NGU v/per Ryghaug m.fl og arb. gr. 6 Ingen endringer SOSI AG 6 / NGU og SOSI-sekretariatet Ny utforming av standarden Nivå Type endring Gjelder Endring Enkeltstående Feltlengdeendring GEOALDER_TIL og, Egenskapens feltlengde endret fra "30" til "3" egenskap GEOALDER_FRA Enkeltstående Verditypeendring GEOALDER, Egenskapens verditype endret fra "T" til "H" egenskap GEOALDER_TIL og GEOALDER_FRA Enkeltstående Feltlengdeendring GEOALDER Egenskapens feltlengde endret fra "25" til "3" egenskap Enkeltstående Verditypeendring DATERETOD Egenskapens verditype endret fra "T" til "H" egenskap Enkeltstående Feltlengde- DATERETOD Egenskapens feltlengde endret fra "16" til "2"

5 SOSI standard generell objektkatalog versjon egenskap Enkeltstående egenskap Enkeltstående egenskap Enkeltstående egenskap Enkeltstående egenskap Enkeltstående egenskap Enkeltstående egenskap Enkeltstående egenskap Enkeltstående egenskap endring Egenskapsnavnendring TEAJUST Egenskapsnavnet endret fra "temajustering" til "geoltemajustering" Egenskapsnavnendring GEOVERDIVURD Egenskapsnavnet endret fra "geologiskverdivurdering" til "geolverdivurdering" Egenskapsnavnendring GEOPÅVISNINGTYPE Egenskapsnavnet endret fra "geologiskpåvisningtype" til "geolpavisningstype" Egenskapsnavnendring GEOALDER_TIL Egenskapsnavnet endret fra "geologiskyngstealder" til "geolinalder" Egenskapsnavnendring GEOALDER_FRA Egenskapsnavnet endret fra "geologiskeldstealder" til "geolaksalder" Egenskapsnavnendring GEOALDER Egenskapsnavnet endret fra "geologiskalder" til "geolalder" Ny egenskap GEOBESK Egenskapsdefinisjonen GEOBESK opprettes! Sletting temakvalitetkode Egenskapen temakvalitetkode er slettet Kodeverdi Nivå Type endring Gjelder Endring Kodeverdi Ny verdi DATERETOD Ny kodeverdi 1 = Uspesifisert for DATERETOD Rolle til objekttype Nivå Type endring Gjelder Endring Rolle til objekttype Ny rolle GeolAvgrLinje Assosiasjon mellom GeolAvgrLinje og en rekke objekttyper fra flere geologikapitler med rollenavn "invers-avgrensning" opprettet!

6 SOSI standard generell objektkatalog versjon Omfang 2.1 Omfatter Objekter og egenskaper som er overordnet alle databeskrivelseskapittlene for geologi. Spesielt gjelder dette kvalitets- og metadataparametre som ikke inngår i SOSI-standarden, og som er nødvendig for en forsvarlig dokumentasjon av en geologisk kartlegging/registrering. Spesifikasjonen er utviklet av Norges geologiske undersøkelse (NGU) i egenskap av temasenter for geologiske miljødata. Spesifikasjonen er ment å dekke alle målestokker/kartserier, med andre ord også aggregert geologisk informasjon. SOSI-objektkatalogen får således følgende innhold under geologi: Kortnavn RAST LOS GVERN GKJE GFYS BERG GROT SKRED 2.2 ålsetting Databeskrivelseskapittel Råstoffutvinning Løsmassegeologi Verneverdige geologiske objekter Anvendt geokjemi Anvendt geofysikk Berggrunnsgeologi Grottedata Skreddata Kvalitetsbegrepet i SOSI er til nå mest tilpasset kvaliteten av grunnrissene (FKB). Naturressurstemaene som legges opp på grunnkartene stiller andre krav til kvalitetsbeskrivelse og metadata. Inntil en utvidelse av kvalitetsbeskrivelsen foreligger i SOSI generelle del 1, vil det være behov for noen supplerende parametere knyttet til naturinformasjon. an forventer en ytterligere utbygging av standardene etter hvert som man får mer erfaring i bruken av den, og flere fagmiljøer tar dem i bruk. Til å begynne med vil dette hovedsakelig være en videre utbygging av ulike egenskaper (attributter), med senere vil det ligge mer ressurskrevende arbeider foran oss med å konvergere standarden til en internasjonal standard (ISO) og 3D. 2.3 Bruksområde Formålet har vært å fremskaffe en helhetlig spesifikasjon av objektet og egenskaper knyttet til geologiske data og informasjon. Det har vært viktig å være tidlig ute med en slik standard beskrivelse fordi digitaliseringen av analoge geologiske kart går raskt fremover, og behovet for standard beskrivelse har vært merkbar. Standarden vil bidra til effektivisering av produksjonen og kvalitetssikring av produktene. Den vil også bidra til øket tilgjengelighet av informasjonen ovenfor samfunnet, bidra til en riktig og mer effektiv utnyttelse av arealer og ressurser, og bidra til besparelser ved privat og offentlig utbygging. Formålet har vært å fremskaffe en helhetlig spesifikasjon av objektet og egenskaper knyttet til geologiske data og informasjon. Det har vært viktig å være tidlig ute med en slik standard beskrivelse fordi digitaliseringen av analoge geologiske kart går raskt fremover, og behovet for standard beskrivelse har vært merkbar. Standarden vil bidra til effektivisering av produksjonen og kvalitetssikring av produktene. Den vil også bidra til øket tilgjengelighet av informasjonen ovenfor samfunnet, bidra til en riktig og mer effektiv utnyttelse av arealer og ressurser, og bidra til besparelser ved privat og offentlig utbygging.

7 SOSI standard generell objektkatalog versjon Normative referanser

8 SOSI standard generell objektkatalog versjon Definisjoner og forkortelser Definisjoner og forklaringer til begrep brukt for fagområdet. 4.1 Definisjoner ---ingen begrep definert Forkortelser

9 SOSI standard generell objektkatalog versjon Generelt om fagområdet

10 SOSI standard generell objektkatalog versjon Applikasjonsskjema 6.1 Introduksjon 6.2 Grafisk visning av applikasjonsskjema

11 SOSI standard generell objektkatalog versjon Objekttyper Alle assosiasjoner er topologiske. Alle flater og registreringer avgrenses av den generelle objekttypen GeolAvgrLinje. Områder og registreringer har multiplisitet 1..* mot den generelle avgrensngen. Den generelle avgrensningen har multiplisitet 0..1 mot områder og registreringer. Alle assosiasjoner bærer navnet avgrensning. Fullstendig visning av modellene må sees innen hvert enkelt fagområde. Følgene fagområder benytter den generelle avgrensningen: Berggrunnsgeologi, Anvendt geofysikk, Anvendt geokjemi, Verneverdige geologiske objekter, Løsmassegeologi, Råstoffutvinning og Skreddata. PotensieltSkredfareOmr SkredObsForhistorisk UtlosningOmr GeokjemiskTolketFlate GeokjemiskAnomaliOmr GeokjemiskProvetattOmr LosmasseOverflateform AnnenLosmasseFlate AvsetningRateFlate LosmasseFlateUnderordnet GrunnGassOmr SkredObsHistorisk Kornstrflate UtlopOmr ektighetflate FlodbolgeOmr FjellBlot aringeolenhet HavdypFlate BergartFlate almomr BunntypeHar NatursteinOmr PukkOmr SandGrusOmr <<Topo>> <<Topo>> <<Topo>> <<Topo>> GeolAvgrLinje + grense : Kurve <<Topo>> GeofysiskTolketFlate GeofysiskaleOmr GeolVerneverdi <<Topo>> GrunnvannRegistre.. Ṃ <<Topo>> GeolVerneverdi <<Topo>> GrunnvannOmr ineralskrastoffomr IndustrimineralOmr LeirOmr SandGrus Uttak TorvOmr PukkUttak GruveromOmr IndustrimineralRegistrerin g LeirRegistrering RastoffUttak almregistrering PukkRegistrering NatursteinRegistrering RastoffDeponi RastoffSikringssone RastoffSpesialOmr SandGrusRegistrering TorvRegistrering

12 SOSI standard generell objektkatalog versjon Kodelister <<CodeList>> GeolPavisningstype + Ikke spesifisert = 0 + Sikker påvisning/observasjon = 1 + Usikker påvisning/observasjon = 2 + Konstruert avgrensing = 3 + Geofysisk tolket grense = 4 + Dårlig synlig avgrensning i terrenget = 5 + Overgangsmessig grense = 6 + Tolket avgrensing/registrering = 7 + Flyfototolket objekt eller delobjekt = 8 + Observasjon med usikker geografisk beliggenhet = 9 + Avgrensing ikke basert på geologi = 10 + Avgrensning basert på prøvetaking = 21 + Avgrensning basert på seismikk = 22 + Avgrensning basert på detaljerte dybdedata = 23 + Avgrensning basert på backscatter data/sidescan.sonar = 24 + Avgrensning basert på prøvetaking og akustiske data/metoder = 25 + Avgrensning basert på akustiske data/metoder = 26 + Avgrensning basert på flere metoder/datatyper = 27 + Avgrensning basert på undervannsfoto og/eller -video = 28 + Avgrensning basert på akustiske data/metoder verifisert ved prøvetaking, foto o.l = 29 <<CodeList>> GeolVerdivurdering + eget viktig forekomst = 1 + Viktig forekomst = 2 + Deler av forekomsten er viktig = 3 + Hele eller deler kan være viktig = 4 + Lite viktig = 5 + Ikke vurdert = 6 <<CodeList>> TemaKvalitet + Høyest mulig posisjonell og tematisk nøyaktighet = Særdeles god + Høy posisjonell- og tematisk nøyaktighet, høy oppløsning, lite generalisering = eget god + God posisjonell- og tematisk nøyaktighet, god oppløsning, noe generalisert = God + Lav posisjonell- og tematisk nøyaktighet, lav oppløsning, med generalisering = Nokså god + eget lav posisjonell- og tematisk nøyaktighet, meget lav oppløsning, stor grad generalisert = Noe dårlig + eget lav posisjonell- og tematisk nøyaktighet, sterkt generalisert = Dårlig <<CodeList>> GeolTemajustering + Ikke justert tema = 0 + Justert tema = 1 <<CodeList>> Dateringetode + Uspesifisert = 1 + Ar40/Ar39 = 10 + K/Ar = 11 + Os/Re = 12 + Ph/Pb = 13 + Rb/Sr = 14 + Sm/Nd = 15 + U/Pb = 16 + U/Th = C = 18 + Cs137 = 19 + Pb210 = 20 + Fission trac = 30 + Fossil = 40 + Biostratigrafi = 41 + Paleomag = 50 + Termoluminescens = 60 + OSL = 70 + Tephrakronologi = 80 <<CodeList>> GeologiskAlder + Subatlantisk = 1 + Sen Holocen = 5 + Subboreal = 10 + Atlantisk = 15 + idt Holocen = 20 + Boreal = 25 + Preboreal = 30 + Tidlig Holocen = 35 + Holocen = 40 + Yngre Dryas = 45 + Allerød = 50 + Eldre Dryas = 55 + Bølling = 60 + Sen Weichsel, C14 år BP = 65 + Sen Weichsel, Kalenderår = 70 + idt Weichsel = 75 + Tidlig Weichsel = 80 + Weichselian = 85 + Eemian = 90 + Sen Pelistocen = 95 + Saale (Drenthe) = Wacken = Fuhne = Reinsdorf = Kald fase = Holstein = Elster 1, 2 og 3 = Cromerian = idt Pleistocene = Bavelian = enapian = Waalian = Eburonian = Tiglian = Praetiglian = Tidlig Pleistocen = Pleistocen = KVARTÆR = Piacenz = Senpliocen = Zancle' = Tidligpliocen = PLIOCEN = 225

13 SOSI standard generell objektkatalog versjon Datatyper Ingen definerte

14 SOSI standard generell objektkatalog versjon Tekstlig beskrivelse av applikasjonsskjema Forklaring til forkortelsene i overskriften: Kolonnen merket (-) viser minimumskardinalitet. Kolonnen merket (+) viser maksimumskardinalitet. Alle assosiasjoner er topologiske, og er den inverse assosiasjonen. Disse rollene er unavnet sett fra denne siden, men rollene har navnet avgrensning når man ser det fra hvert fagområde Objekttyper GeolAvgrLinje Nr Navn / Rollenavn Definisjon - + Type Restriksjon 1 Objekttype generell avgrensning av geologisk objekt GeolAvgrLinje 1.1 grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener 1 1 Kurve 1.2 Rolle 0 1 BergartFlate (unavnet) BergartFlate 1.3 Rolle 0 1 FjellBlotning (unavnet) FjellBlotning 1.4 Rolle 0 1 GeofysiskTolketFlate (unavnet) GeofysiskTolketFlate 1.5 Rolle 0 1 GeofysiskaleOmr (unavnet) GeofysiskaleOmr 1.6 Rolle 0 1 GeokjemiskTolketFlate (unavnet) GeokjemiskTolketFlate 1.7 Rolle 0 1 GeokjemiskProvetattOmr (unavnet) GeokjemiskProvetattOmr 1.8 Rolle 0 1 GeokjemiskAnomaliOmr (unavnet) GeokjemiskAnomaliOmr 1.9 Rolle 0 1 GeologiskVerneverdigOmr (unavnet) GeologiskVerneverdigOmr 1.10 Rolle 0 1 GeologiskVerneverdigObjekt (unavnet) GeologiskVerneverdigObjekt 1.11 Rolle 0 1 AnnenLosmasseFlate (unavnet) AnnenLosmasseFlate 1.12 Rolle 0 1 ektighetflate (unavnet) ektighetflate 1.13 Rolle 0 1 AvsetningRateFlate (unavnet) AvsetningRateFlate 1.14 Rolle 0 1 BunntypeHardhet (unavnet) BunntypeHardhet 1.15 Rolle 0 1 GrunnGassOmr (unavnet) GrunnGassOmr 1.16 Rolle 0 1 Kornstrflate (unavnet) Kornstrflate 1.17 Rolle 0 1 LøsmasseOverflateform (unavnet) LøsmasseOverflateform 1.18 Rolle (unavnet) aringeolenhet 0 1 aringeolenhet

15 SOSI standard generell objektkatalog versjon Rolle 0 1 HavdypFlate (unavnet) HavdypFlate 1.20 Rolle 0 1 LøsmasseFlateUnderordnet (unavnet) LøsmasseFlateUnderordnet 1.21 Rolle 0 1 GrunnvannOmr (unavnet) GrunnvannOmr 1.22 Rolle 0 1 IndustriineralOmr (unavnet) IndustriineralOmr 1.23 Rolle 0 1 NatursteinOmr (unavnet) NatursteinOmr 1.24 Rolle 0 1 almomr (unavnet) almomr 1.25 Rolle 0 1 LeirOmr (unavnet) LeirOmr 1.26 Rolle 0 1 TorvOmr (unavnet) TorvOmr 1.27 Rolle 0 1 ineralskrastoffomr (unavnet) ineralskrastoffomr 1.28 Rolle 0 1 PukkOmr (unavnet) PukkOmr 1.29 Rolle 0 1 SandGrusOmr (unavnet) SandGrusOmr 1.30 Rolle 0 1 IndustriineralRegistrering (unavnet) IndustriineralRegistrering 1.31 Rolle 0 1 SandGrusRegistrering (unavnet) SandGrusRegistrering 1.32 Rolle 0 1 TorvRegistrering (unavnet) TorvRegistrering 1.33 Rolle 0 1 LeirRegistrering (unavnet) LeirRegistrering 1.34 Rolle 0 1 GrunnvannRegistrering (unavnet) GrunnvannRegistrering 1.35 Rolle 0 1 NatursteinRegistrering (unavnet) NatursteinRegistrering 1.36 Rolle 0 1 PukkRegistrering (unavnet) PukkRegistrering 1.37 Rolle 0 1 almregistrering (unavnet) almregistrering 1.38 Rolle 0 1 GruveromOmr (unavnet) GruveromOmr 1.39 Rolle 0 1 RastoffDeponi (unavnet) RastoffDeponi 1.40 Rolle 0 1 RastoffSikringSone (unavnet) RastoffSikringSone 1.41 Rolle 0 1 RastoffSpesialOmr (unavnet) RastoffSpesialOmr 1.42 Rolle 0 1 GrusUttak

16 SOSI standard generell objektkatalog versjon (unavnet) GrusUttak 1.43 Rolle (unavnet) PukkUttak 1.44 Rolle (unavnet) assetakbruddomr 1.45 Rolle (unavnet) PotensieltSkredfareOmr 1.46 Rolle (unavnet) UtllosningOmr 1.47 Rolle (unavnet) SkredHistorisk 1.48 Rolle (unavnet) SkredForhistorisk 1.49 Rolle (unavnet) FlodbolgeOmr 1.50 Rolle (unavnet) UtlopOmr 0 1 PukkUttak 0 1 assetakbruddomr 0 1 PotensieltSkredfareOmr 0 1 UtllosningOmr 0 1 SkredHistorisk 0 1 SkredForhistorisk 0 1 FlodbolgeOmr 0 1 UtlopOmr

17 SOSI standard generell objektkatalog versjon Kodelister <<CodeList>> GeologiskAlder Nr Kodenavn Definisjon/Forklaring Kode 1 Kodeliste GeologiskAlder alderen av en bergart forteller hvor lang tid som er gått siden den ble dannet. Navn på geologisk periode/epoke for det tidsrom en geologisk lagrekke ble dannet 1.1 Subatlantisk i dag C14 år BP Sen Holocen i dag C14 år BP Subboreal C14 år BP Atlantisk C14 år BP idt Holocen C14 år BP Boreal C14 år BP Preboreal C14 år BP Tidlig Holocen C14 år BP Holocen i dag C14 år BP Yngre Dryas C14 år BP Allerød C14 år BP Eldre Dryas C14 år BP Bølling C14 år BP Sen Weichsel, C14 år BP C14 år BP Sen Weichsel, Kalenderår Kalenderår BP idt Weichsel Kalenderår BP Tidlig Weichsel Kalenderår BP Weichselian Kalenderår BP Eemian Kalenderår BP Sen Pelistocen Kalenderår BP Saale (Drenthe) mill. år BP Wacken mill. år BP Fuhne mill. år BP Reinsdorf mill. år BP Kald fase mill. år BP Holstein mill. år BP Elster 1, 2 og mill. år BP Cromerian mill. år BP idt Pleistocene mill. år BP Bavelian ca. 1.0 mill. år BP enapian mill. år BP Waalian mill. år BP Eburonian mill. år BP Tiglian mill. år BP Praetiglian mill. år BP Tidlig Pleistocen mill. år BP Pleistocen mill. år BP KVARTÆR i dag mill. år BP Piacenz mill. år BP 205

18 SOSI standard generell objektkatalog versjon Senpliocen mill. år BP Zancle' mill. år BP Tidligpliocen mill. år BP PLIOCEN mill. år BP essin mill. år BP Torton mill. år BP Senmiocen mill. år BP Serravalle mill. år BP ellommiocen mill. år BP Langh mill. år BP Burdigal mill. år BP Aquitan mill. år BP Tidligmiocen mill. år BP IOCEN mill. år BP NEOGEN mill. år BP Chatt mill. år BP Senoligocen mill. år BP Rupel mill. år BP Tidligoligocen mill. år BP OLIGOCEN mill. år BP Priabon mill. år BP Seneocen mill. år BP Barton mill. år BP Lutet mill. år BP ellomeocen mill. år BP Ypres mill. år BP Tidligeocen mill. år BP EOCEN mill. år BP Thanet mill. år BP Seland mill. år BP Senpaleocen mill. år BP Dan mill. år BP Tidligpaleocen mill. år BP PALEOCEN mill. år BP Paleogen mill. år BP TERTIÆR mill. år BP KENOZOIKU mill. år BP aastricht mill. år BP Campan mill. år BP Santon mill. år BP Coniac mill. år BP Turon mill. år BP Cenoman mill. år BP Senkritt mill. år BP Alb mill. år BP Apt mill. år BP 435

19 SOSI standard generell objektkatalog versjon Barreme mill. år BP Hauterive mill. år BP Valangin mill. år BP Ryazan mill. år BP Tidligkritt mill. år BP KRITT mill. år BP Volga mill. år BP Kimmeridge mill. år BP Oxford mill. år BP Senjura mill. år BP Callov mill. år BP Bathon mill. år BP Bajoc mill. år BP Aalen mill. år BP ellomjura mill. år BP Toarc mill. år BP Pliensbach mill. år BP Sinemur mill. år BP Hettang mill. år BP Tidligjura mill. år BP JURA mill. år BP Rhæt mill. år BP Nor mill. år BP Kam mill. år BP Sentrias mill. år BP Ladin mill. år BP Anis mill. år BP ellomtrias mill. år BP Olenek mill. år BP Indus mill. år BP Tidligtrias mill. år BP TRIAS mill. år BP ESOZOIKU mill. år BP Tatar mill. år BP Ufim-Kazan mill. år BP Senperm mill. år BP Kungur mill. år BP Artinsk mill. år BP Sakmar mill. år BP Assel mill. år BP Tidligperm mill. år BP PER mill. år BP Gzel mill. år BP Kasimov mill. år BP oskva mill. år BP Bashkir mill. år BP 665

20 SOSI standard generell objektkatalog versjon Senkarbon mill. år BP Serpukhov mill. år BP Vise' mill. år BP Tournais mill. år BP Tidligkarbon mill. år BP KARBON mill. år BP Famenne mill. år BP Frasne mill. år BP Sendevon mill. år BP Givet mill. år BP Eifel mill. år BP ellomdevon mill. år BP Ems mill. år BP Prag mill. år BP Lochkov mill. år BP Tidligdevon mill. år BP DEVON mill. år BP Pridoli mill. år BP Ludlow mill. år BP Sensilur mill. år BP Wenlock mill. år BP Llandovery mill. år BP Tidligsilur mill. år BP SILUR mill. år BP Ashgill mill. år BP Caradoc mill. år BP Senordovicium mill. år BP Llandeilo mill. år BP Llanvirn mill. år BP ellomordovicium mill. år BP Arenig mill. år BP Tremadoc mill. år BP Tidligordovicium mill. år BP ORDOVICIU mill. år BP Senkambrium mill. år BP ellomkambrium mill. år BP Lena mill. år BP Atdaban mill. år BP Tommot mill. år BP Nemakit-Daldyn mill. år BP Tidligkambrium mill. år BP KABRIU mill. år BP PALEOZOIKU mill. år BP VENDIU mill. år BP Senrifeikum mill. år BP Senproterozoikum mill. år BP 895

21 SOSI standard generell objektkatalog versjon ellomrifeikum mill. år BP Tidligproterozoikum mill. år BP RIFEIKU mill. år BP ellomproterozoikum mill. år BP Tidligarkeikum mill. år BP ARKEIKU mill. år BP PRISKOIKU mill. år BP PREKABRIU mill. år BP <<CodeList>> GeolPavisningstype Nr Kodenavn Definisjon/Forklaring Kode 2 Kodeliste GeolPavisningstype hvor sikkert et geologisk objekt er påvist i terrenget, eller hvilken metode som ligger til grunn for å påvisningen/registreringen 2.1 Ikke spesifisert Sikker påvisning/observasjon Avgrensningen eller registreringen av objektet er påvist eller observert i felt Usikker påvisning/observasjon Ikke påvist/observert men antatt avgrensning/registrering av objekt Konstruert avgrensing Tilfeldig plassert avgrensning og meget usikker. Benyttes blant annet under vann- eller breoverflater Geofysisk tolket grense Avgrensing basert på geofysiske indikasjoner Dårlig synlig avgrensning i terrenget Basert på generalisert tolkning av objekter med små innbyrdes variasjoner (f.eks. skille mellom tynt humusdekke og 5 bart fjell, eller mellom to svært like bergarter 2.7 Overgangsmessig grense Glidende overgang mellom to bergarter, jordarter ol Tolket avgrensing/registrering Avgrensinger av geologisk objekt eller delobjekt fremkomet ved generalisering, samtolkning eller aggregering Flyfototolket objekt eller delobjekt Observasjon med usikker geografisk 9 beliggenhet 2.11 Avgrensing ikke basert på geologi Der f.eks. en administrativ grense eller kystkontur har bidratt til avgrensing av et geologisk objekt Avgrensning basert på prøvetaking Avgrensning basert på seismikk Avgrensning basert på detaljerte dybdedata Avgrensing ved bruk av multistråleekkolodd og/eller interferometrisk sonar Avgrensning basert på backscatter 24 data/sidescan.sonar 2.16 Avgrensning basert på prøvetaking og 25 akustiske data/metoder 2.17 Avgrensning basert på akustiske data/metoder Avgrensning basert på flere metoder/datatyper Avgrensning basert på undervannsfoto 28 og/eller -video 2.20 Avgrensning basert på akustiske data/metoder verifisert ved prøvetaking, foto o.l <<CodeList>> Dateringetode Nr Kodenavn Definisjon/Forklaring Kode 3 Kodeliste metode som er brukt til å bestemme alderen på bergarter, sedimenter, minaraler og organisk materiale Dateringetode 3.1 Uspesifisert Ar40/Ar39 Argon/argon-metoden 10

22 SOSI standard generell objektkatalog versjon K/Ar Kalium/argon-metoden Os/Re Osmium/renium-metoden Ph/Pb Bly/bly-metoden Rb/Sr Rubidium/strontium-metoden Sm/Nd Samarium/neodynum-metoden U/Pb Uran/bly-metoden U/Th Uran/thorium-metoden C 14C-datering (radiocarbon-datering) Cs137 Cesium137-metoden Pb210 Bly210-metoden Fission trac Datering ved at radioaktive mineraler nedbrytes og lager fisjonsspor i omliggende mineral/stoff Fossil Ledefossil Biostratigrafi Datering ved hjelp av fossiler Paleomag Paleomagnetisme Termoluminescens Datering basert på måling av feil i krystallenes gitterstruktur OSL Optical stimulated luminisence Tephrakronologi <<CodeList>> GeolTemajustering Nr Kodenavn Definisjon/Forklaring Kode 4 Kodeliste justering/endring av en automatisk klassifikasjon av geologisk tema GeolTemajustering 4.1 Ikke justert tema Avledet tema foreligger i henhold til standard for klassifisering av hovedtema Justert tema Avledet tema er justert i henhold til standard for klassifisering av hovedtema <<CodeList>> GeolVerdivurdering Nr Kodenavn Definisjon/Forklaring Kode 5 Kodeliste hvor viktig en geologisk ressurs eller registrering er med tanke på mulig økonomisk utnyttelse nå eller for framtiden GeolVerdivurdering 5.1 eget viktig forekomst Viktig forekomst Deler av forekomsten er viktig Hele eller deler kan være viktig Lite viktig Ikke vurdert <<CodeList>> TemaKvalitet Nr Kodenavn Definisjon/Forklaring Kode 6 Kodeliste TemaKvalitet kvaliteten på registrering/kartlegging av tema sett i forhold til faktiske forhold i naturen. Ulik tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets økonomi. ed nøyaktighet i denne sammenheng menes hvor korrekt registreringen avspeiler objektets posisjon i naturen og presisjonen i valg av tematisk innhold i forhold til generalisering erknad: Tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets målsetning 6.1 Høyest mulig posisjonell og tematisk Den geologiske observasjonen/registreringen er stedfestet med høyest mulig posisjonell og tematisk nøyaktighet for Særdeles god

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bildeinformasjon. Fagområde: Bildeinformasjon

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bildeinformasjon. Fagområde: Bildeinformasjon SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bildeinformasjon SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 0 Orientering og introduksjon......5 1 Historikk

Detaljer

Produktspesifikasjon: ND_Løsmasser, versjon 3.

Produktspesifikasjon: ND_Løsmasser, versjon 3. - 0 - Produktspesifikasjon: ND_Løsmasser, versjon 3. Utarbeidet slik at den er konform med kravene i standarden "SOSI produktspesifikasjoner Krav og godkjenning, og utgitt i forbindelse med dataleveranse

Detaljer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Metadata. Metadata. Norsk profil av. ISO 19115 Metadata. versjon 1.2

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Metadata. Metadata. Norsk profil av. ISO 19115 Metadata. versjon 1.2 SOSI standard - versjon 4.0 1 etadata Norsk profil av ISO 19115 etadata versjon 1.2 SOSI standard - versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE etadata...1 1 Forord......6 2 Historikk......7 3 Endringslogg......8

Detaljer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Realisering i SOSI-format og GML. SOSI Del 1: Realisering i SOSI-format og GML

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Realisering i SOSI-format og GML. SOSI Del 1: Realisering i SOSI-format og GML SOSI standard - versjon 4.0 1 SOSI Del 1: Realisering i SOSI-format og GML SOSI standard - versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SOSI 1 0 Orientering og introduksjon......7 1 Historikk og status......8 1.1

Detaljer

SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase (FKB)

SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase (FKB) Versjon 4.5 2014-03-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Generell del Side 1 av 53 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase (FKB) Versjon 4.5 2014-03-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon

Detaljer

Bruk av digital geologisk informasjon innen lokal areal- og ressursforvaltning

Bruk av digital geologisk informasjon innen lokal areal- og ressursforvaltning Bruk av digital geologisk informasjon innen lokal areal- og ressursforvaltning (Et eksempel fra Inderøy kommune, Nord-Trøndelag fylke) Per Ryghaug, Norges geologiske undersøkelse, Postboks 3006, LADE,

Detaljer

5 FKB Bygning. Versjon 4.02-2013-01-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 1 av 93. Innhold

5 FKB Bygning. Versjon 4.02-2013-01-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 1 av 93. Innhold Versjon 4.02 - -01-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 1 av 93 5 FKB Bygning Innhold 5.1 Innledning... 3 5.1.1 Historikk... 3 5.1.2 Formål og omfang... 8 5.1.3 Referanser... 8 5.1.4

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget

Det offentlige kartgrunnlaget Det offentlige kartgrunnlaget Innhold, rutiner og ansvar Rapport til Miljøverndepartementet Kartverket 20. mai 2012 Side 1 av 44 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 6 2.1 INNLEDNING... 6 2.2 LOV OG

Detaljer

DN-håndbok. Kartlegging av. marint biologisk mangfold. DN-håndbok 19-2001 revidert 2007. Foto: Erling svendsen

DN-håndbok. Kartlegging av. marint biologisk mangfold. DN-håndbok 19-2001 revidert 2007. Foto: Erling svendsen DN-håndbok Kartlegging av marint biologisk mangfold DN-håndbok 19-2001 revidert 2007 Foto: Erling svendsen Kartlegging av marint biologisk mangfold Håndbok 19-2001 Revidert 2007 Utgiver: Direktoratet for

Detaljer

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Del 1 Spesifikasjon for plankart Spesifikasjon fastsatt 1. juli 2009, med endringer senest pr. 12. juli 2012 1-1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Retningslinjer forholdet objektkatalog og produktspesifikasjon

Retningslinjer forholdet objektkatalog og produktspesifikasjon Dokument tittel: Retningslinjer forholdet objektkatalog/produktspesifikasjon Side 1 av 4 Retningslinjer forholdet objektkatalog og produktspesifikasjon Det har i lengre tid vært uenighet og forvirring

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Kulturminner - Sikringssoner, versjon 20150421. Produktspesifikasjon: Kulturminner - Sikringssoner

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Kulturminner - Sikringssoner, versjon 20150421. Produktspesifikasjon: Kulturminner - Sikringssoner SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: Kulturminner - Sikringssoner SOSI Produktspesfikasjon - 2-1 Innledning, historikk og endringslogg - 4-1.1 Innledning - 4-1.2 Historikk - 4-1.3 Endringslogg

Detaljer

Risikovurderinger i vegtrafikken

Risikovurderinger i vegtrafikken Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 Risikovurderinger i vegtrafikken VEILEDNING Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 2 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en

Detaljer

Kommentarer til høringsdokument Dato: Standard:

Kommentarer til høringsdokument <standard> <dato> Dato: Standard: Kommentarer til høringsdokument Dato: Standard: Fra 1 Kapittel / figur/ / annet Kommentarer til innsendte SVV g ion sør Generelt Ge I utkastet er «Krav til faglig kompetanse» fjernet.

Detaljer

Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter

Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter Vedlegg til konkurransegrunnlaget Versjon 1.4.0, 31.01.2012 Statens vegvesen side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING...

Detaljer

AREALSTATISTIKK: EIENDOMMER OG UTMARK

AREALSTATISTIKK: EIENDOMMER OG UTMARK Rapport fra Skog og landskap 14/2012 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AREALSTATISTIKK: EIENDOMMER OG UTMARK -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder M98-2013 VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kontaktperson i Miljødirektoratet: Miljødirektoratet M-nummer: M98-2013 År: 2014 Sidetall:

Detaljer

Kart og geodata Side 1 av 111. Kart og geodata. Tilegnet Professor Øystein Andersen (1940-2002)

Kart og geodata Side 1 av 111. Kart og geodata. Tilegnet Professor Øystein Andersen (1940-2002) Side 1 av 111 Kart og geodata Tilegnet Professor Øystein Andersen (1940-2002) Side 2 av 111 INNHOLD 0 INNLEDNING... 7 0.1 Bakgrunn... 7 0.2 Standardens oppbygging... 7 1 FORMÅL OG OMFANG... 9 1.1 Formål...

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Petroleumsressurser i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja

Petroleumsressurser i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja Petroleumsressurser i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja Innholdsfortegnelse Forord... 3 Sammendrag... 4 Utforskingshistorikk og konsesjonspolitikk... 6 Geologiske hovedtrekk... 8 Datagrunnlag...

Detaljer

Endring i byggekvalitet

Endring i byggekvalitet Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Jacob Mehus, Anna Næss Rolstad, Viggo Nordvik og Vidar Stenstad Endring i byggekvalitet Kvantitativ registrering av byggskadeomfang Sluttrapport 35 30 1993

Detaljer

FDVU-BIM Bygg B - Høgskolen i Gjøvik. Kravspesifikasjon for. Prosjektoppgave 3 - Praktisk modellering

FDVU-BIM Bygg B - Høgskolen i Gjøvik. Kravspesifikasjon for. Prosjektoppgave 3 - Praktisk modellering 01-2012 Prosjektoppgave 3 - Praktisk modellering Kravspesifikasjon for FDVU-BIM Bygg B - Høgskolen i Gjøvik Skrevet av : BIM_kull 2011 Emneansvarlig: George Preiss og Vilma Zubinaite Fagansvarlig: Bjørn

Detaljer

GEODATAPLANLEGGING INNSPILL FRA EN PRODUSENT OG BRUKER. Innlegg Fagdag 17. april 2015 Tor Lohne, Rambøll Norge AS, Kristiansand

GEODATAPLANLEGGING INNSPILL FRA EN PRODUSENT OG BRUKER. Innlegg Fagdag 17. april 2015 Tor Lohne, Rambøll Norge AS, Kristiansand GEODATAPLANLEGGING INNSPILL FRA EN PRODUSENT OG BRUKER Innlegg Fagdag 17. april 2015 Tor Lohne, Rambøll Norge AS, Kristiansand INNHOLD Gjennomgang av spesifikasjonene Planlegging av geovekstprosjekter

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Veileder IS-2110 God oversikt en forutsetning for god folkehelse En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Heftets tittel: God oversikt en forutsetning for god folkehelse.

Detaljer

BESKYTTELSE AV GRUNNVANNSANLEGG -en veileder

BESKYTTELSE AV GRUNNVANNSANLEGG -en veileder BESKYTTELSE AV GRUNNVANNSANLEGG -en veileder INNHOLD Forord... 3 1. UTARBEIDELSE AV KLAUSULERINGSSONER... 4 2. NYDANNELSE AV GRUNNVANN... 7 3. FORURENSNINGSKILDER OG TRANSPORTMEKASNISMER... 8 3.1 Forurensningstyper...

Detaljer

naturtypekartleggingshåndbøker 13 og 19 til Naturtyper i Norge versjon 1.0

naturtypekartleggingshåndbøker 13 og 19 til Naturtyper i Norge versjon 1.0 NiN oversettelsesnøkkel 1 Oversettelse fra Direktoratet for naturforvaltning sine naturtypekartleggingshåndbøker 13 og 19 til Naturtyper i Norge versjon 1.0 Siteres som Halvorsen, R. 2010. Oversettelse

Detaljer

Norges geologiske undersøkelse (NGU) Bruk av geologisk kompetanse i kommunene

Norges geologiske undersøkelse (NGU) Bruk av geologisk kompetanse i kommunene Norges geologiske undersøkelse () Bruk av geologisk kompetanse i kommunene Utgave: 2.0 Dato: 7. juli 2009 Bruk av geologisk kompetanse i kommunene II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Norges geologiske

Detaljer

NGU Rapport 2007.079 Kartlegging og karakterisering av kvernsteinsbruddene i Hyllestad:

NGU Rapport 2007.079 Kartlegging og karakterisering av kvernsteinsbruddene i Hyllestad: NGU Rapport 2007.079 Kartlegging og karakterisering av kvernsteinsbruddene i Hyllestad: Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2007.079

Detaljer

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Holbergprisen i skolen Innhold Innledning 4 1. Valg av tema og problemstilling 5 1.1 Forskning gir deg ny kunnskap.........................................6

Detaljer