SOSI standard generell objektkatalog versjon Fagområde: Geologi, generell del. Fagområde: Geologi, generell del

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Geologi, generell del. Fagområde: Geologi, generell del"

Transkript

1 SOSI standard generell objektkatalog versjon Fagområde: Geologi, generell del

2 SOSI standard generell objektkatalog versjon INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon. 3 1 Historikk og status Kortfattet endringslogg..4 2 Omfang Omfatter ålsetting Bruksområde6 3 Normative referanser Definisjoner og forkortelser Definisjoner Forkortelser..8 5 Generelt om fagområdet Applikasjonsskjema Introduksjon Grafisk visning av applikasjonsskjema Objekttyper Kodelister Datatyper Tekstlig beskrivelse av applikasjonsskjema Objekttyper GeolAvgrLinje Kodelister <<CodeList>> GeologiskAlder <<CodeList>> GeolPavisningstype <<CodeList>> Dateringetode <<CodeList>> GeolTemajustering <<CodeList>> GeolVerdivurdering <<CodeList>> TemaKvalitet Datatyper23 7 SOSI-format realisering Objekttyper GeolAvgrLinje Objekttyper med tilhørighet i andre fagområder Basisegenskaper og assosiasjoner dateringetode DATERETOD geolalder GEOALDER geolaksalder GEOALDER_FRA geolinalder GEOALDER_TIL geolbeskrivelse GEOBESK geolpavisningtype GEOPÅVISNINGTYPE geolverdivurdering GEOVERDIVURD geoltemajustering TEAJUST temakvalitet TEAKVAL Gruppe-egenskaper Egenskaper med tilhørighet i andre fagområder Eksempler på SOSI formatet.37 8 GL realisering GL skjema Eksempel på GL-formatet.38 9 Fullstendig endringslogg.39

3 SOSI standard generell objektkatalog versjon Orientering og introduksjon Dette fagområdet omhandler Geologi, generell del, som er et av flere fagområder i SOSI generell objektkatalog. Fagområdene er utgangspunktet for utarbeidelse av produktspesifikasjoner. En produktspesifikasjon vil ta utgangspunkt i den generelle objektkatalogen og spesifisere i detalj hvilke objekttyper, egenskaper og forhold som skal være med i spesifikasjonen. Eksempel på produktspesifikasjoner er Produktspesifikasjon FKB og temadataspesifikasjoner for Norge Digitalt.

4 SOSI standard generell objektkatalog versjon Historikk og status Enkelte av temaene i spesifikasjonen av råstoffutvinning ble første gang utgitt av Statens kartverk høsten Senere er det utviklet databeskrivelse for de fleste geologiske fagområdene. Dette hovedkapittelet består nå av databeskrivelse for; Råstoffutvinning, løsmasser, verneverdige geologiske objekter, berggrunn, grottedata, anvendt geofysikk og geokjemi. Aktuell ansvarlig: Faglig ansvarlig: Statens kartverk Norges geologiske undersøkelse (NGU) SOSI-sekretariatet Geodataforvaltning Kartverksv. 21, 3507 Hønefoss Leiv Eirikssons vei 39, Trondheim Tlf Tlf: Kortfattet endringslogg Denne versjonen av standarden er tilpasset det pågående standardiseringsarbeidet i regi av ISO/TC 211. Som et resultat at dette er standarden nå inndelt i en implementasjonsuavhengig del samt realisering i form av SOSI og GL (Geographic arkup Language), som er en variant av XL. Det legges opp til en gradvis overgang til realisering i form av GL. Som forberedelse til disse justeringene har SOSI arbeidsgruppe 1 vedtatt retningslinjer for arbeidet. Disse er tilgjenglige på SOSIs WEB sider, og omhandler Retningslinjer for arbeidet med neste versjon av SOSI (4.0) Retningslinjer forholdet objektkatalog og produktspesifikasjon Forholdet mellom objekttyper og temakoder Prinsipper for definisjoner For å forstå bakgrunnen for flere av endringene henvises til disse retningslinjene. For fullstendig endringslogg vises til kapittel 9 i denne beskrivelsen. Temakoder er fjernet etter vedtak i AG1 Fagområde Nivå Type endring Gjelder Endring Fagområde Feltendring GEOI Feltet Historikk og Status er endret. (Historikk og status) Fagområde Feltendring (Omfang) GEOI Feltet OFATTER er endret. Enkeltstående egenskap Fremdriften for utviklingen av geologiske objekter/tema i SOSI-sammenheng har vært som følger: Kapittelversjon Dato Utført av Grunnlag for endringen Geologiske objekter var spredt i flere kapitler, lite heldig inndeling, uriktige definisjoner Per Ryghaug, NGU Utarbeidelse av råstoffutvinning som eget kapittel SOSI-arb.gr.6 Justeringer SOSI-arb.gr.6 Prinsipielle endringer og tillegg NGU v/p. Ryghaug Utarbeidelse av førsteutgave av en samlet standard for geologi (berggrunn, løsmasse, geofysikk mm.) NGU og SOSI sekretariat Kun mindre justeringer NGU v/per Ryghaug m.fl og arb. gr. 6 Noen få tillegg og mindre justeringer. Fjerning av generelle objekter. Endring av objekttypenavn og forklaringer. Feilretting NGU v/per Ryghaug m.fl og arb. gr. 6 Ingen endringer SOSI AG 6 / NGU og SOSI-sekretariatet Ny utforming av standarden Nivå Type endring Gjelder Endring Enkeltstående Feltlengdeendring GEOALDER_TIL og, Egenskapens feltlengde endret fra "30" til "3" egenskap GEOALDER_FRA Enkeltstående Verditypeendring GEOALDER, Egenskapens verditype endret fra "T" til "H" egenskap GEOALDER_TIL og GEOALDER_FRA Enkeltstående Feltlengdeendring GEOALDER Egenskapens feltlengde endret fra "25" til "3" egenskap Enkeltstående Verditypeendring DATERETOD Egenskapens verditype endret fra "T" til "H" egenskap Enkeltstående Feltlengde- DATERETOD Egenskapens feltlengde endret fra "16" til "2"

5 SOSI standard generell objektkatalog versjon egenskap Enkeltstående egenskap Enkeltstående egenskap Enkeltstående egenskap Enkeltstående egenskap Enkeltstående egenskap Enkeltstående egenskap Enkeltstående egenskap Enkeltstående egenskap endring Egenskapsnavnendring TEAJUST Egenskapsnavnet endret fra "temajustering" til "geoltemajustering" Egenskapsnavnendring GEOVERDIVURD Egenskapsnavnet endret fra "geologiskverdivurdering" til "geolverdivurdering" Egenskapsnavnendring GEOPÅVISNINGTYPE Egenskapsnavnet endret fra "geologiskpåvisningtype" til "geolpavisningstype" Egenskapsnavnendring GEOALDER_TIL Egenskapsnavnet endret fra "geologiskyngstealder" til "geolinalder" Egenskapsnavnendring GEOALDER_FRA Egenskapsnavnet endret fra "geologiskeldstealder" til "geolaksalder" Egenskapsnavnendring GEOALDER Egenskapsnavnet endret fra "geologiskalder" til "geolalder" Ny egenskap GEOBESK Egenskapsdefinisjonen GEOBESK opprettes! Sletting temakvalitetkode Egenskapen temakvalitetkode er slettet Kodeverdi Nivå Type endring Gjelder Endring Kodeverdi Ny verdi DATERETOD Ny kodeverdi 1 = Uspesifisert for DATERETOD Rolle til objekttype Nivå Type endring Gjelder Endring Rolle til objekttype Ny rolle GeolAvgrLinje Assosiasjon mellom GeolAvgrLinje og en rekke objekttyper fra flere geologikapitler med rollenavn "invers-avgrensning" opprettet!

6 SOSI standard generell objektkatalog versjon Omfang 2.1 Omfatter Objekter og egenskaper som er overordnet alle databeskrivelseskapittlene for geologi. Spesielt gjelder dette kvalitets- og metadataparametre som ikke inngår i SOSI-standarden, og som er nødvendig for en forsvarlig dokumentasjon av en geologisk kartlegging/registrering. Spesifikasjonen er utviklet av Norges geologiske undersøkelse (NGU) i egenskap av temasenter for geologiske miljødata. Spesifikasjonen er ment å dekke alle målestokker/kartserier, med andre ord også aggregert geologisk informasjon. SOSI-objektkatalogen får således følgende innhold under geologi: Kortnavn RAST LOS GVERN GKJE GFYS BERG GROT SKRED 2.2 ålsetting Databeskrivelseskapittel Råstoffutvinning Løsmassegeologi Verneverdige geologiske objekter Anvendt geokjemi Anvendt geofysikk Berggrunnsgeologi Grottedata Skreddata Kvalitetsbegrepet i SOSI er til nå mest tilpasset kvaliteten av grunnrissene (FKB). Naturressurstemaene som legges opp på grunnkartene stiller andre krav til kvalitetsbeskrivelse og metadata. Inntil en utvidelse av kvalitetsbeskrivelsen foreligger i SOSI generelle del 1, vil det være behov for noen supplerende parametere knyttet til naturinformasjon. an forventer en ytterligere utbygging av standardene etter hvert som man får mer erfaring i bruken av den, og flere fagmiljøer tar dem i bruk. Til å begynne med vil dette hovedsakelig være en videre utbygging av ulike egenskaper (attributter), med senere vil det ligge mer ressurskrevende arbeider foran oss med å konvergere standarden til en internasjonal standard (ISO) og 3D. 2.3 Bruksområde Formålet har vært å fremskaffe en helhetlig spesifikasjon av objektet og egenskaper knyttet til geologiske data og informasjon. Det har vært viktig å være tidlig ute med en slik standard beskrivelse fordi digitaliseringen av analoge geologiske kart går raskt fremover, og behovet for standard beskrivelse har vært merkbar. Standarden vil bidra til effektivisering av produksjonen og kvalitetssikring av produktene. Den vil også bidra til øket tilgjengelighet av informasjonen ovenfor samfunnet, bidra til en riktig og mer effektiv utnyttelse av arealer og ressurser, og bidra til besparelser ved privat og offentlig utbygging. Formålet har vært å fremskaffe en helhetlig spesifikasjon av objektet og egenskaper knyttet til geologiske data og informasjon. Det har vært viktig å være tidlig ute med en slik standard beskrivelse fordi digitaliseringen av analoge geologiske kart går raskt fremover, og behovet for standard beskrivelse har vært merkbar. Standarden vil bidra til effektivisering av produksjonen og kvalitetssikring av produktene. Den vil også bidra til øket tilgjengelighet av informasjonen ovenfor samfunnet, bidra til en riktig og mer effektiv utnyttelse av arealer og ressurser, og bidra til besparelser ved privat og offentlig utbygging.

7 SOSI standard generell objektkatalog versjon Normative referanser

8 SOSI standard generell objektkatalog versjon Definisjoner og forkortelser Definisjoner og forklaringer til begrep brukt for fagområdet. 4.1 Definisjoner ---ingen begrep definert Forkortelser

9 SOSI standard generell objektkatalog versjon Generelt om fagområdet

10 SOSI standard generell objektkatalog versjon Applikasjonsskjema 6.1 Introduksjon 6.2 Grafisk visning av applikasjonsskjema

11 SOSI standard generell objektkatalog versjon Objekttyper Alle assosiasjoner er topologiske. Alle flater og registreringer avgrenses av den generelle objekttypen GeolAvgrLinje. Områder og registreringer har multiplisitet 1..* mot den generelle avgrensngen. Den generelle avgrensningen har multiplisitet 0..1 mot områder og registreringer. Alle assosiasjoner bærer navnet avgrensning. Fullstendig visning av modellene må sees innen hvert enkelt fagområde. Følgene fagområder benytter den generelle avgrensningen: Berggrunnsgeologi, Anvendt geofysikk, Anvendt geokjemi, Verneverdige geologiske objekter, Løsmassegeologi, Råstoffutvinning og Skreddata. PotensieltSkredfareOmr SkredObsForhistorisk UtlosningOmr GeokjemiskTolketFlate GeokjemiskAnomaliOmr GeokjemiskProvetattOmr LosmasseOverflateform AnnenLosmasseFlate AvsetningRateFlate LosmasseFlateUnderordnet GrunnGassOmr SkredObsHistorisk Kornstrflate UtlopOmr ektighetflate FlodbolgeOmr FjellBlot aringeolenhet HavdypFlate BergartFlate almomr BunntypeHar NatursteinOmr PukkOmr SandGrusOmr <<Topo>> <<Topo>> <<Topo>> <<Topo>> GeolAvgrLinje + grense : Kurve <<Topo>> GeofysiskTolketFlate GeofysiskaleOmr GeolVerneverdi <<Topo>> GrunnvannRegistre.. Ṃ <<Topo>> GeolVerneverdi <<Topo>> GrunnvannOmr ineralskrastoffomr IndustrimineralOmr LeirOmr SandGrus Uttak TorvOmr PukkUttak GruveromOmr IndustrimineralRegistrerin g LeirRegistrering RastoffUttak almregistrering PukkRegistrering NatursteinRegistrering RastoffDeponi RastoffSikringssone RastoffSpesialOmr SandGrusRegistrering TorvRegistrering

12 SOSI standard generell objektkatalog versjon Kodelister <<CodeList>> GeolPavisningstype + Ikke spesifisert = 0 + Sikker påvisning/observasjon = 1 + Usikker påvisning/observasjon = 2 + Konstruert avgrensing = 3 + Geofysisk tolket grense = 4 + Dårlig synlig avgrensning i terrenget = 5 + Overgangsmessig grense = 6 + Tolket avgrensing/registrering = 7 + Flyfototolket objekt eller delobjekt = 8 + Observasjon med usikker geografisk beliggenhet = 9 + Avgrensing ikke basert på geologi = 10 + Avgrensning basert på prøvetaking = 21 + Avgrensning basert på seismikk = 22 + Avgrensning basert på detaljerte dybdedata = 23 + Avgrensning basert på backscatter data/sidescan.sonar = 24 + Avgrensning basert på prøvetaking og akustiske data/metoder = 25 + Avgrensning basert på akustiske data/metoder = 26 + Avgrensning basert på flere metoder/datatyper = 27 + Avgrensning basert på undervannsfoto og/eller -video = 28 + Avgrensning basert på akustiske data/metoder verifisert ved prøvetaking, foto o.l = 29 <<CodeList>> GeolVerdivurdering + eget viktig forekomst = 1 + Viktig forekomst = 2 + Deler av forekomsten er viktig = 3 + Hele eller deler kan være viktig = 4 + Lite viktig = 5 + Ikke vurdert = 6 <<CodeList>> TemaKvalitet + Høyest mulig posisjonell og tematisk nøyaktighet = Særdeles god + Høy posisjonell- og tematisk nøyaktighet, høy oppløsning, lite generalisering = eget god + God posisjonell- og tematisk nøyaktighet, god oppløsning, noe generalisert = God + Lav posisjonell- og tematisk nøyaktighet, lav oppløsning, med generalisering = Nokså god + eget lav posisjonell- og tematisk nøyaktighet, meget lav oppløsning, stor grad generalisert = Noe dårlig + eget lav posisjonell- og tematisk nøyaktighet, sterkt generalisert = Dårlig <<CodeList>> GeolTemajustering + Ikke justert tema = 0 + Justert tema = 1 <<CodeList>> Dateringetode + Uspesifisert = 1 + Ar40/Ar39 = 10 + K/Ar = 11 + Os/Re = 12 + Ph/Pb = 13 + Rb/Sr = 14 + Sm/Nd = 15 + U/Pb = 16 + U/Th = C = 18 + Cs137 = 19 + Pb210 = 20 + Fission trac = 30 + Fossil = 40 + Biostratigrafi = 41 + Paleomag = 50 + Termoluminescens = 60 + OSL = 70 + Tephrakronologi = 80 <<CodeList>> GeologiskAlder + Subatlantisk = 1 + Sen Holocen = 5 + Subboreal = 10 + Atlantisk = 15 + idt Holocen = 20 + Boreal = 25 + Preboreal = 30 + Tidlig Holocen = 35 + Holocen = 40 + Yngre Dryas = 45 + Allerød = 50 + Eldre Dryas = 55 + Bølling = 60 + Sen Weichsel, C14 år BP = 65 + Sen Weichsel, Kalenderår = 70 + idt Weichsel = 75 + Tidlig Weichsel = 80 + Weichselian = 85 + Eemian = 90 + Sen Pelistocen = 95 + Saale (Drenthe) = Wacken = Fuhne = Reinsdorf = Kald fase = Holstein = Elster 1, 2 og 3 = Cromerian = idt Pleistocene = Bavelian = enapian = Waalian = Eburonian = Tiglian = Praetiglian = Tidlig Pleistocen = Pleistocen = KVARTÆR = Piacenz = Senpliocen = Zancle' = Tidligpliocen = PLIOCEN = 225

13 SOSI standard generell objektkatalog versjon Datatyper Ingen definerte

14 SOSI standard generell objektkatalog versjon Tekstlig beskrivelse av applikasjonsskjema Forklaring til forkortelsene i overskriften: Kolonnen merket (-) viser minimumskardinalitet. Kolonnen merket (+) viser maksimumskardinalitet. Alle assosiasjoner er topologiske, og er den inverse assosiasjonen. Disse rollene er unavnet sett fra denne siden, men rollene har navnet avgrensning når man ser det fra hvert fagområde Objekttyper GeolAvgrLinje Nr Navn / Rollenavn Definisjon - + Type Restriksjon 1 Objekttype generell avgrensning av geologisk objekt GeolAvgrLinje 1.1 grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener 1 1 Kurve 1.2 Rolle 0 1 BergartFlate (unavnet) BergartFlate 1.3 Rolle 0 1 FjellBlotning (unavnet) FjellBlotning 1.4 Rolle 0 1 GeofysiskTolketFlate (unavnet) GeofysiskTolketFlate 1.5 Rolle 0 1 GeofysiskaleOmr (unavnet) GeofysiskaleOmr 1.6 Rolle 0 1 GeokjemiskTolketFlate (unavnet) GeokjemiskTolketFlate 1.7 Rolle 0 1 GeokjemiskProvetattOmr (unavnet) GeokjemiskProvetattOmr 1.8 Rolle 0 1 GeokjemiskAnomaliOmr (unavnet) GeokjemiskAnomaliOmr 1.9 Rolle 0 1 GeologiskVerneverdigOmr (unavnet) GeologiskVerneverdigOmr 1.10 Rolle 0 1 GeologiskVerneverdigObjekt (unavnet) GeologiskVerneverdigObjekt 1.11 Rolle 0 1 AnnenLosmasseFlate (unavnet) AnnenLosmasseFlate 1.12 Rolle 0 1 ektighetflate (unavnet) ektighetflate 1.13 Rolle 0 1 AvsetningRateFlate (unavnet) AvsetningRateFlate 1.14 Rolle 0 1 BunntypeHardhet (unavnet) BunntypeHardhet 1.15 Rolle 0 1 GrunnGassOmr (unavnet) GrunnGassOmr 1.16 Rolle 0 1 Kornstrflate (unavnet) Kornstrflate 1.17 Rolle 0 1 LøsmasseOverflateform (unavnet) LøsmasseOverflateform 1.18 Rolle (unavnet) aringeolenhet 0 1 aringeolenhet

15 SOSI standard generell objektkatalog versjon Rolle 0 1 HavdypFlate (unavnet) HavdypFlate 1.20 Rolle 0 1 LøsmasseFlateUnderordnet (unavnet) LøsmasseFlateUnderordnet 1.21 Rolle 0 1 GrunnvannOmr (unavnet) GrunnvannOmr 1.22 Rolle 0 1 IndustriineralOmr (unavnet) IndustriineralOmr 1.23 Rolle 0 1 NatursteinOmr (unavnet) NatursteinOmr 1.24 Rolle 0 1 almomr (unavnet) almomr 1.25 Rolle 0 1 LeirOmr (unavnet) LeirOmr 1.26 Rolle 0 1 TorvOmr (unavnet) TorvOmr 1.27 Rolle 0 1 ineralskrastoffomr (unavnet) ineralskrastoffomr 1.28 Rolle 0 1 PukkOmr (unavnet) PukkOmr 1.29 Rolle 0 1 SandGrusOmr (unavnet) SandGrusOmr 1.30 Rolle 0 1 IndustriineralRegistrering (unavnet) IndustriineralRegistrering 1.31 Rolle 0 1 SandGrusRegistrering (unavnet) SandGrusRegistrering 1.32 Rolle 0 1 TorvRegistrering (unavnet) TorvRegistrering 1.33 Rolle 0 1 LeirRegistrering (unavnet) LeirRegistrering 1.34 Rolle 0 1 GrunnvannRegistrering (unavnet) GrunnvannRegistrering 1.35 Rolle 0 1 NatursteinRegistrering (unavnet) NatursteinRegistrering 1.36 Rolle 0 1 PukkRegistrering (unavnet) PukkRegistrering 1.37 Rolle 0 1 almregistrering (unavnet) almregistrering 1.38 Rolle 0 1 GruveromOmr (unavnet) GruveromOmr 1.39 Rolle 0 1 RastoffDeponi (unavnet) RastoffDeponi 1.40 Rolle 0 1 RastoffSikringSone (unavnet) RastoffSikringSone 1.41 Rolle 0 1 RastoffSpesialOmr (unavnet) RastoffSpesialOmr 1.42 Rolle 0 1 GrusUttak

16 SOSI standard generell objektkatalog versjon (unavnet) GrusUttak 1.43 Rolle (unavnet) PukkUttak 1.44 Rolle (unavnet) assetakbruddomr 1.45 Rolle (unavnet) PotensieltSkredfareOmr 1.46 Rolle (unavnet) UtllosningOmr 1.47 Rolle (unavnet) SkredHistorisk 1.48 Rolle (unavnet) SkredForhistorisk 1.49 Rolle (unavnet) FlodbolgeOmr 1.50 Rolle (unavnet) UtlopOmr 0 1 PukkUttak 0 1 assetakbruddomr 0 1 PotensieltSkredfareOmr 0 1 UtllosningOmr 0 1 SkredHistorisk 0 1 SkredForhistorisk 0 1 FlodbolgeOmr 0 1 UtlopOmr

17 SOSI standard generell objektkatalog versjon Kodelister <<CodeList>> GeologiskAlder Nr Kodenavn Definisjon/Forklaring Kode 1 Kodeliste GeologiskAlder alderen av en bergart forteller hvor lang tid som er gått siden den ble dannet. Navn på geologisk periode/epoke for det tidsrom en geologisk lagrekke ble dannet 1.1 Subatlantisk i dag C14 år BP Sen Holocen i dag C14 år BP Subboreal C14 år BP Atlantisk C14 år BP idt Holocen C14 år BP Boreal C14 år BP Preboreal C14 år BP Tidlig Holocen C14 år BP Holocen i dag C14 år BP Yngre Dryas C14 år BP Allerød C14 år BP Eldre Dryas C14 år BP Bølling C14 år BP Sen Weichsel, C14 år BP C14 år BP Sen Weichsel, Kalenderår Kalenderår BP idt Weichsel Kalenderår BP Tidlig Weichsel Kalenderår BP Weichselian Kalenderår BP Eemian Kalenderår BP Sen Pelistocen Kalenderår BP Saale (Drenthe) mill. år BP Wacken mill. år BP Fuhne mill. år BP Reinsdorf mill. år BP Kald fase mill. år BP Holstein mill. år BP Elster 1, 2 og mill. år BP Cromerian mill. år BP idt Pleistocene mill. år BP Bavelian ca. 1.0 mill. år BP enapian mill. år BP Waalian mill. år BP Eburonian mill. år BP Tiglian mill. år BP Praetiglian mill. år BP Tidlig Pleistocen mill. år BP Pleistocen mill. år BP KVARTÆR i dag mill. år BP Piacenz mill. år BP 205

18 SOSI standard generell objektkatalog versjon Senpliocen mill. år BP Zancle' mill. år BP Tidligpliocen mill. år BP PLIOCEN mill. år BP essin mill. år BP Torton mill. år BP Senmiocen mill. år BP Serravalle mill. år BP ellommiocen mill. år BP Langh mill. år BP Burdigal mill. år BP Aquitan mill. år BP Tidligmiocen mill. år BP IOCEN mill. år BP NEOGEN mill. år BP Chatt mill. år BP Senoligocen mill. år BP Rupel mill. år BP Tidligoligocen mill. år BP OLIGOCEN mill. år BP Priabon mill. år BP Seneocen mill. år BP Barton mill. år BP Lutet mill. år BP ellomeocen mill. år BP Ypres mill. år BP Tidligeocen mill. år BP EOCEN mill. år BP Thanet mill. år BP Seland mill. år BP Senpaleocen mill. år BP Dan mill. år BP Tidligpaleocen mill. år BP PALEOCEN mill. år BP Paleogen mill. år BP TERTIÆR mill. år BP KENOZOIKU mill. år BP aastricht mill. år BP Campan mill. år BP Santon mill. år BP Coniac mill. år BP Turon mill. år BP Cenoman mill. år BP Senkritt mill. år BP Alb mill. år BP Apt mill. år BP 435

19 SOSI standard generell objektkatalog versjon Barreme mill. år BP Hauterive mill. år BP Valangin mill. år BP Ryazan mill. år BP Tidligkritt mill. år BP KRITT mill. år BP Volga mill. år BP Kimmeridge mill. år BP Oxford mill. år BP Senjura mill. år BP Callov mill. år BP Bathon mill. år BP Bajoc mill. år BP Aalen mill. år BP ellomjura mill. år BP Toarc mill. år BP Pliensbach mill. år BP Sinemur mill. år BP Hettang mill. år BP Tidligjura mill. år BP JURA mill. år BP Rhæt mill. år BP Nor mill. år BP Kam mill. år BP Sentrias mill. år BP Ladin mill. år BP Anis mill. år BP ellomtrias mill. år BP Olenek mill. år BP Indus mill. år BP Tidligtrias mill. år BP TRIAS mill. år BP ESOZOIKU mill. år BP Tatar mill. år BP Ufim-Kazan mill. år BP Senperm mill. år BP Kungur mill. år BP Artinsk mill. år BP Sakmar mill. år BP Assel mill. år BP Tidligperm mill. år BP PER mill. år BP Gzel mill. år BP Kasimov mill. år BP oskva mill. år BP Bashkir mill. år BP 665

20 SOSI standard generell objektkatalog versjon Senkarbon mill. år BP Serpukhov mill. år BP Vise' mill. år BP Tournais mill. år BP Tidligkarbon mill. år BP KARBON mill. år BP Famenne mill. år BP Frasne mill. år BP Sendevon mill. år BP Givet mill. år BP Eifel mill. år BP ellomdevon mill. år BP Ems mill. år BP Prag mill. år BP Lochkov mill. år BP Tidligdevon mill. år BP DEVON mill. år BP Pridoli mill. år BP Ludlow mill. år BP Sensilur mill. år BP Wenlock mill. år BP Llandovery mill. år BP Tidligsilur mill. år BP SILUR mill. år BP Ashgill mill. år BP Caradoc mill. år BP Senordovicium mill. år BP Llandeilo mill. år BP Llanvirn mill. år BP ellomordovicium mill. år BP Arenig mill. år BP Tremadoc mill. år BP Tidligordovicium mill. år BP ORDOVICIU mill. år BP Senkambrium mill. år BP ellomkambrium mill. år BP Lena mill. år BP Atdaban mill. år BP Tommot mill. år BP Nemakit-Daldyn mill. år BP Tidligkambrium mill. år BP KABRIU mill. år BP PALEOZOIKU mill. år BP VENDIU mill. år BP Senrifeikum mill. år BP Senproterozoikum mill. år BP 895

21 SOSI standard generell objektkatalog versjon ellomrifeikum mill. år BP Tidligproterozoikum mill. år BP RIFEIKU mill. år BP ellomproterozoikum mill. år BP Tidligarkeikum mill. år BP ARKEIKU mill. år BP PRISKOIKU mill. år BP PREKABRIU mill. år BP <<CodeList>> GeolPavisningstype Nr Kodenavn Definisjon/Forklaring Kode 2 Kodeliste GeolPavisningstype hvor sikkert et geologisk objekt er påvist i terrenget, eller hvilken metode som ligger til grunn for å påvisningen/registreringen 2.1 Ikke spesifisert Sikker påvisning/observasjon Avgrensningen eller registreringen av objektet er påvist eller observert i felt Usikker påvisning/observasjon Ikke påvist/observert men antatt avgrensning/registrering av objekt Konstruert avgrensing Tilfeldig plassert avgrensning og meget usikker. Benyttes blant annet under vann- eller breoverflater Geofysisk tolket grense Avgrensing basert på geofysiske indikasjoner Dårlig synlig avgrensning i terrenget Basert på generalisert tolkning av objekter med små innbyrdes variasjoner (f.eks. skille mellom tynt humusdekke og 5 bart fjell, eller mellom to svært like bergarter 2.7 Overgangsmessig grense Glidende overgang mellom to bergarter, jordarter ol Tolket avgrensing/registrering Avgrensinger av geologisk objekt eller delobjekt fremkomet ved generalisering, samtolkning eller aggregering Flyfototolket objekt eller delobjekt Observasjon med usikker geografisk 9 beliggenhet 2.11 Avgrensing ikke basert på geologi Der f.eks. en administrativ grense eller kystkontur har bidratt til avgrensing av et geologisk objekt Avgrensning basert på prøvetaking Avgrensning basert på seismikk Avgrensning basert på detaljerte dybdedata Avgrensing ved bruk av multistråleekkolodd og/eller interferometrisk sonar Avgrensning basert på backscatter 24 data/sidescan.sonar 2.16 Avgrensning basert på prøvetaking og 25 akustiske data/metoder 2.17 Avgrensning basert på akustiske data/metoder Avgrensning basert på flere metoder/datatyper Avgrensning basert på undervannsfoto 28 og/eller -video 2.20 Avgrensning basert på akustiske data/metoder verifisert ved prøvetaking, foto o.l <<CodeList>> Dateringetode Nr Kodenavn Definisjon/Forklaring Kode 3 Kodeliste metode som er brukt til å bestemme alderen på bergarter, sedimenter, minaraler og organisk materiale Dateringetode 3.1 Uspesifisert Ar40/Ar39 Argon/argon-metoden 10

22 SOSI standard generell objektkatalog versjon K/Ar Kalium/argon-metoden Os/Re Osmium/renium-metoden Ph/Pb Bly/bly-metoden Rb/Sr Rubidium/strontium-metoden Sm/Nd Samarium/neodynum-metoden U/Pb Uran/bly-metoden U/Th Uran/thorium-metoden C 14C-datering (radiocarbon-datering) Cs137 Cesium137-metoden Pb210 Bly210-metoden Fission trac Datering ved at radioaktive mineraler nedbrytes og lager fisjonsspor i omliggende mineral/stoff Fossil Ledefossil Biostratigrafi Datering ved hjelp av fossiler Paleomag Paleomagnetisme Termoluminescens Datering basert på måling av feil i krystallenes gitterstruktur OSL Optical stimulated luminisence Tephrakronologi <<CodeList>> GeolTemajustering Nr Kodenavn Definisjon/Forklaring Kode 4 Kodeliste justering/endring av en automatisk klassifikasjon av geologisk tema GeolTemajustering 4.1 Ikke justert tema Avledet tema foreligger i henhold til standard for klassifisering av hovedtema Justert tema Avledet tema er justert i henhold til standard for klassifisering av hovedtema <<CodeList>> GeolVerdivurdering Nr Kodenavn Definisjon/Forklaring Kode 5 Kodeliste hvor viktig en geologisk ressurs eller registrering er med tanke på mulig økonomisk utnyttelse nå eller for framtiden GeolVerdivurdering 5.1 eget viktig forekomst Viktig forekomst Deler av forekomsten er viktig Hele eller deler kan være viktig Lite viktig Ikke vurdert <<CodeList>> TemaKvalitet Nr Kodenavn Definisjon/Forklaring Kode 6 Kodeliste TemaKvalitet kvaliteten på registrering/kartlegging av tema sett i forhold til faktiske forhold i naturen. Ulik tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets økonomi. ed nøyaktighet i denne sammenheng menes hvor korrekt registreringen avspeiler objektets posisjon i naturen og presisjonen i valg av tematisk innhold i forhold til generalisering erknad: Tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets målsetning 6.1 Høyest mulig posisjonell og tematisk Den geologiske observasjonen/registreringen er stedfestet med høyest mulig posisjonell og tematisk nøyaktighet for Særdeles god

Data Model Specification Page: 1. Geologi Generell del 5.0 utkast

Data Model Specification Page: 1. Geologi Generell del 5.0 utkast Data Model Specification Page: 1 Geologi Generell del 5.0 utkast Data Model Specification Page: 2 «codelist» DateringMetode «featuretype» + Uspesifisert = 1 GeolAv grlinje + Ar40/Ar39 = 10 + K/Ar = 11

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi. Fagområde: Anvendt geokjemi

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi. Fagområde: Anvendt geokjemi SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 0 Orientering og introduksjon......4 1 Historikk

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-273. Databeskrivelse : GEOLOGI (Innledningskapittel)

SOSI standard - versjon 3.0 2-273. Databeskrivelse : GEOLOGI (Innledningskapittel) I standard - versjon 3.0 2-273 Databeskrivelse : GELGI (Innledningskapittel) I standard - versjon 3.0 2-274 Databeskrivelse : GELGI (Innledningskapittel) - Historikk og status 1 Historikk og status Enkelte

Detaljer

Fagområde: Annen naturinformasjon

Fagområde: Annen naturinformasjon SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Annen naturinformasjon Revidert 6. mars 2007 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......4

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Servitutter. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Servitutter. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter...1 0 Orientering

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Verneverdige geologiske objekter. Fagområde: Verneverdige geologiske objekter

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Verneverdige geologiske objekter. Fagområde: Verneverdige geologiske objekter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Verneverdige geologiske objekter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 0 Orientering og introduksjon......4

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Råstoffutvinning. Fagområde: Råstoffutvinning

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Råstoffutvinning. Fagområde: Råstoffutvinning SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Råstoffutvinning SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 1 Orientering og introduksjon......6 2 Historikk

Detaljer

Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger

Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger Statens kartverk november 2006 SOSI standard

Detaljer

Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Sedimentasjonsmiljø, versjon 2. Produktspesifikasjon: ND_Sedimentasjonsmiljø

Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Sedimentasjonsmiljø, versjon 2. Produktspesifikasjon: ND_Sedimentasjonsmiljø Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktspesifikasjon: ND_Sedimentasjonsmiljø 3 av 1 Innledning, historikk og endringslogg - 1 - 2 Oversikt over produktspesifikasjonen 2.1 Unik identifisering av produktspesifikasjon

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Landbruksregisteret. Fagområde: Landbruksregisteret

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Landbruksregisteret. Fagområde: Landbruksregisteret SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Landbruksregisteret Statens kartverk november 2006 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Naturvernområder. Fagområde: Naturvernområder

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Naturvernområder. Fagområde: Naturvernområder SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Naturvernområder SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 1 Orientering og introduksjon......4 2 Historikk

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Arealbruk. Fagområde: Arealbruk

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Arealbruk. Fagområde: Arealbruk SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 Fagområde: Arealbruk SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 Orientering og introduksjon......5 Historikk og status......6.

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Geologi, grotter. Fagområde: Geologi, grotter

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Geologi, grotter. Fagområde: Geologi, grotter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Geologi, grotter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 0 Orientering og introduksjon......4 1 Historikk

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-355. Databeskrivelse : Anvendt geokjemi

SOSI standard - versjon 3.0 2-355. Databeskrivelse : Anvendt geokjemi SOSI standard - versjon 3.0 2-355 Databeskrivelse : Anvendt geokjemi SOSI standard - versjon 3.0 2-356 Databeskrivelse : Anvendt geokjemi - Historikk og status Denne side er blank 2-356 SOSI standard -

Detaljer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Regler for navning av geografiske elementer. DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Regler for navning av geografiske elementer. DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer SOSI standard - versjon 4.0 1 DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer SOSI standard - versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer 1 0 Orientering og

Detaljer

SOSI-standard - versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16

SOSI-standard - versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16 12 FKB Naturinfo Innhold 12.1 Innledning... 2 12.1.1 Historikk... 2 12.1.2 Formål og omfang... 3 12.1.3 Referanser... 3 12.1.4 Ansvarlig for

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.2 1. SOSI-temakoder og SOSI-elementer

SOSI standard - versjon 3.2 1. SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI standard - versjon 3.2 1 SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Introduksjon 2 1 Introduksjon Det har vært et ønske om å ha en oversikt over aktuelle temakoder og SOSI-elementer

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bildeinformasjon. Fagområde: Bildeinformasjon

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bildeinformasjon. Fagområde: Bildeinformasjon SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bildeinformasjon SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 0 Orientering og introduksjon......5 1 Historikk

Detaljer

9 FKB LedningVa (Vann og avløp)

9 FKB LedningVa (Vann og avløp) SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB FKB LedningVa Side 1 av 13 9 FKB LedningVa (Vann og avløp) Innhold 9.1 Innledning... 2 9.1.1 Historikk... 2 9.1.2 Formål og omfang... 3 9.1.3 Referanser... 3 9.1.4

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Skredaktsomhet 1.0. Produktspesifikasjon for aktsomhetsområder for potensiell skredfare

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Skredaktsomhet 1.0. Produktspesifikasjon for aktsomhetsområder for potensiell skredfare SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon for aktsomhetsområder for potensiell skredfare SOSI Produktspesfikasjon - 2-1. Innledning, historikk og endringslogg... 4 1.1. Innledning... 4 1.2. Historikk...

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon versjon 4.0 Produktnavn: ND_ Snøskred - aktsomhetsområder. Produktspesifikasjon: ND_Snøskred - aktsomhetsområder

SOSI Produktspesifikasjon versjon 4.0 Produktnavn: ND_ Snøskred - aktsomhetsområder. Produktspesifikasjon: ND_Snøskred - aktsomhetsområder Produktnavn: ND_ Snøskred - aktsomhetsområder Produktspesifikasjon: ND_Snøskred - aktsomhetsområder 3 av Norges geologiske undersøkelse - 2012 1 Innledning, historikk og endringslogg 1 av 2 Norges geologiske

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Kvikkleire. Produktspesifikasjon: ND_Kvikkleire

SOSI Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Kvikkleire. Produktspesifikasjon: ND_Kvikkleire SOSI Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktspesifikasjon: ND_Kvikkleire 2 av Norges geologiske undersøkelse - 2012 SOSI Produktspesifikasjon versjon 4.0-1 - 1 Innledning, historikk og endringslogg

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon Fagområde: Samferdsel generell. Fagområde: Samferdsel generell

SOSI standard generell objektkatalog versjon Fagområde: Samferdsel generell. Fagområde: Samferdsel generell SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Samferdsel generell Statens kartverk - november 2006 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 Orientering og

Detaljer

SOSI-temakoder og SOSI-elementer

SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt 5-1 SOSI-temakoder og SOSI-elementer 5-1 SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt 5-2 Denne side er blank 5-2 SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt

Detaljer

Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag

Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag Endrings-logg Desember 2014 Søren E. Kristensen Første versjon basert på standarden Måned År SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning,

Detaljer

Teknologiforum, Clarion hotel, Gardermoen 2015-10-26/27. En introduksjon til SOSI del 1 Regler for UML modellering

Teknologiforum, Clarion hotel, Gardermoen 2015-10-26/27. En introduksjon til SOSI del 1 Regler for UML modellering Teknologiforum, Clarion hotel, Gardermoen 2015-10-26/27 SOSI versjon 5.0 Morten Borrebæk Kartverket En introduksjon til SOSI del 1 Regler for UML modellering (fra forretningsprosesser til tjenestemodeller)

Detaljer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Introduksjon. DEL 1: Introduksjon

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Introduksjon. DEL 1: Introduksjon SOSI standard - versjon 4.0 1 DEL 1: Introduksjon SOSI standard - versjon 4.0 2 DEL 1: Introduksjon 0 Innledning.....3 1 Endringslogg fra SOSI-versjon 3.4......4 2 Organisering......5 2.1 Målsetting...5

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon Fagområde: Beitebruk i utmark

SOSI standard generell objektkatalog versjon Fagområde: Beitebruk i utmark SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Beitebruk i utmark SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 0 Orientering og introduksjon......4 1 Historikk

Detaljer

Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Bunnsedimenter_dannelse, versjon 1. Produktspesifikasjon: ND_Bunnsedimenter_dannelse

Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Bunnsedimenter_dannelse, versjon 1. Produktspesifikasjon: ND_Bunnsedimenter_dannelse Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktspesifikasjon: ND_Bunnsedimenter_dannelse 3 av Norges geologiske undersøkelse - 2015 SOSI Produktspesifikasjon - versjon 4.0-1 - 1 Innledning, historikk og endringslogg

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Fastmerker. Fagområde: Fastmerker

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Fastmerker. Fagområde: Fastmerker SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Fastmerker SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......4 1 Historikk og status......5

Detaljer

SOSI generell objektkatalog og objektkatalogen i en produktspesifikasjon

SOSI generell objektkatalog og objektkatalogen i en produktspesifikasjon SOSI generell objektkatalog og objektkatalogen i en produktspesifikasjon class Bygning Bygningsavgrensning:: Bygningsavgrensning {root} + grense: Kurve +bygningsavgrensning 0..* 0..* Bygg {root} En bygning

Detaljer

SOSI standard Del 2- versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Anvendt geofysikk

SOSI standard Del 2- versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Anvendt geofysikk SSI standard Del 2- versjon 3.2 1 Databeskrivelse : Anvendt geofysikk SSI standard Del 2- versjon 3.2 2 Databeskrivelse : Anvendt geofysikk - Historikk og status 1 Historikk og status Arbeidet med utvikling

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Forurensning. Fagområde: Forurensning

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Forurensning. Fagområde: Forurensning SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Forurensning Statens kartverk november 2006 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......5

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bane. Fagområde: Bane

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bane. Fagområde: Bane SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bane Statens kartverk november 2006 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......5

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Petroleum. Fagområde: Petroleum

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Petroleum. Fagområde: Petroleum SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Petroleum SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......5 1 Historikk og status......6

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse : Anvendt geokjemi

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse : Anvendt geokjemi SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse : Anvendt geokjemi SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 2 Databeskrivelse : Anvendt geokjemi - Historikk og status 1 Historikk og status Denne datatypen

Detaljer

Produktspesifikasjon: ND_Snø- og steinskred - aktsomhetsområder

Produktspesifikasjon: ND_Snø- og steinskred - aktsomhetsområder Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Snø- og steinskred aktsomhetsområder Produktspesifikasjon: ND_Snø- og steinskred - aktsomhetsområder 2 av Norges geologiske undersøkelse - 2012 Produktspesifikasjon

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Kulturminner. Fagområde: Kulturminner

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Kulturminner. Fagområde: Kulturminner SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Kulturminner SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 Orientering og introduksjon......4 1 Historikk og status......5

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter. Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter. Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter SSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter Statens Kartverk september 2001 SSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse:

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Markslag. Fagområde: Markslag

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Markslag. Fagområde: Markslag SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Markslag SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......3 1 Historikk og status......4

Detaljer

produktspesifikasjon Eksempel på SOSI

produktspesifikasjon Eksempel på SOSI SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: Eksempel på SOSI produktspesifikasjon Dette er et eksempel på hvordan en produktspesifikasjon skal bygges opp for å være konform med kravene i standarden

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.21 2-159. Databeskrivelse: Markslag

SOSI standard - versjon 2.21 2-159. Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 2.21 2-159 Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 2.21 2-160 Denne side er blank 2-160 SOSI standard - versjon 2.21 2-161 1 Historikk og status Spesifikasjon av markslagsdata

Detaljer

Versjon Fotogrammetrisk_FKB-Naturinfo Side 1 av 12

Versjon Fotogrammetrisk_FKB-Naturinfo Side 1 av 12 Versjon 4.6-06-01 Fotogrammetrisk_FKB-Naturinfo Side 1 av 12 FKB Naturinfo INNHOLDSFORTEGNELSE FKB NATURINFO... 1 1 INNLEDNING... 2 1.1 Endringslogg... 2 2 OBJEKTTYPER OG EGENSKAPER... 3 2.1 Hekk... 3

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-367. Databeskrivelse : Anvendt geofysikk

SOSI standard - versjon 3.0 2-367. Databeskrivelse : Anvendt geofysikk SSI standard - versjon 3.0 2-367 Databeskrivelse : Anvendt geofysikk SSI standard - versjon 3.0 2-368 Databeskrivelse : Anvendt geofysikk - Historikk og status Denne side er blank 2-368 SSI standard -

Detaljer

Retningslinjer forholdet objektkatalog og produktspesifikasjon

Retningslinjer forholdet objektkatalog og produktspesifikasjon Dokument tittel: Retningslinjer forholdet objektkatalog/produktspesifikasjon Side 1 av 4 Retningslinjer forholdet objektkatalog og produktspesifikasjon Det har i lengre tid vært uenighet og forvirring

Detaljer

Versjon Fotogrammetrisk_FKB-Bane Side 1 av 9

Versjon Fotogrammetrisk_FKB-Bane Side 1 av 9 Fotogrammetrisk_FKB-Bane Side 1 av 9 FKB Bane INNHOLDSFORTEGNELSE FKB BANE... 1 1 INNLEDNING... 2 1.1 Endringslogg... 2 2 OBJEKTTYPER OG EGENSKAPER... 3 2.1 Jernbaneplattformkant... 3 2.2 Spormidt... 5

Detaljer

- 0 - Produktspesifikasjon: FKB-Dyrkbar jord

- 0 - Produktspesifikasjon: FKB-Dyrkbar jord - 0 - Produktspesifikasjon: FKB-Dyrkbar jord - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 2 1.1 Innledning 2 1.2 Historikk 2 1.3 Formål og omfang 2 1.4 Referanser 2 1.5 Endringslogg 2 2 Oversikt over produktspesifikasjonen

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: Arealbruk

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: Arealbruk Databeskrivelse: Databeskrivelse: Arealbruk Statens Kartverk september 2001 Databeskrivelse: 2-2 1 Historikk og status Kapittelversjon Dato Utført av Grunnlag for endringen 1 1995-02-14 SOSI-gr 5 Diskusjoner

Detaljer

Fagområde Samferdsel generell (SAMF)

Fagområde Samferdsel generell (SAMF) SOSI standard Del 2 Generell objektkatalog 1 Fagområde: Samferdsel generell, versjon 4.5 Fagområde Samferdsel generell (SAMF) Versjon 4.5 Versjonsdato 4.juni 2013 Statens kartverk mai 2013 SOSI standard

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.21 2-359. Databeskrivelse : Adressepunkt

SOSI standard - versjon 2.21 2-359. Databeskrivelse : Adressepunkt SOSI standard - versjon 2.21 2-359 Databeskrivelse : Adressepunkt SOSI standard - versjon 2.21 2-360 Databeskrivelse : Adressepunkt - Historikk og status Denne side er blank 2-360 SOSI standard - versjon

Detaljer

SOSI Ledning og lednings datamodell

SOSI Ledning og lednings datamodell SOSI Ledning og lednings datamodell Erling Onstein Kartverket/SOSI-sekretariatet Foto: Terje Rønneberg, Asker kommune Innhold Om SOSI-standarden Gjeldende status på arbeidet med SOSI Ledning en presentasjon

Detaljer

Produktspesifikasjon: KYV_Farled

Produktspesifikasjon: KYV_Farled SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: KYV_Farled 1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 SOSI Produktspesifikasjon - 1-2 Definisjoner og forkortelser 4 2.1

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-175. Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter

SOSI standard - versjon 3.0 2-175. Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter SOSI standard - versjon 3.0 2-175 Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter SOSI standard - versjon 3.0 2-176 Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter - Historikk og status Denne side er blank 2-176 SOSI

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: Anvendt geokjemi

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: Anvendt geokjemi Databeskrivelse: Databeskrivelse: Anvendt geokjemi Statens Kartverk september 2001 Databeskrivelse: 2-2 1 Historikk og status Denne datatypen er ikke tidligere vært beskrevet i SSI-sammenheng. Kapittelversjon

Detaljer

Produktspesifikasjon: ND_Radon aktsomhet, versjon 1.0

Produktspesifikasjon: ND_Radon aktsomhet, versjon 1.0 - 0 - Produktspesifikasjon: ND_Radon aktsomhet, versjon 1.0 Utarbeidet slik at den er konform med kravene i standarden "SOSI produktspesifikasjoner Krav og godkjenning, og utgitt i forbindelse med dataleveranse

Detaljer

Fotogrammetrisk FKB-Vegnett 4.5

Fotogrammetrisk FKB-Vegnett 4.5 Fotogrammetrisk FKB-Vegnett 4.5 Innhold Fotogrammetrisk FKB-Vegnett 4.5... 1 1 Innledning... 1 1.1 Fotogrammetrisk ajourhold... 1 1.1.1 Objekttypen Veglenke... 1 1.1.2 Egenskapen Typeveg... 4 1.2 Krav

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 341. Databeskrivelse : Annen naturinformasjon

SOSI standard - versjon 2.2 Side 341. Databeskrivelse : Annen naturinformasjon SOSI standard - versjon 2.2 Side 341 Databeskrivelse : Annen naturinformasjon SOSI standard - versjon 2.2 Side 342 Databeskrivelse : Annen naturinformasjon - Historikk og status Denne side er blank 342

Detaljer

Fagområde: Geovitenskapelige undersøkelser Generelle konsepter

Fagområde: Geovitenskapelige undersøkelser Generelle konsepter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Geovitenskapelige undersøkelser Generelle konsepter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Fagområde: Geovitenskapelige

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Verneplan for vassdrag, versjon 1.0. Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Verneplan for vassdrag, versjon 1.0. Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Verneplan for vassdrag, versjon 1.0 Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag SOSI Produktspesifikasjon -1 - Produktnavn: Verneplan for vassdrag, versjon 1.0 1

Detaljer

Produktspesifikasjoner for Norge digitalt

Produktspesifikasjoner for Norge digitalt Produktspesifikasjoner for Norge digitalt Betydning for Norge digitalt-samarbeidet og viktig del av det teknologiske rammeverket Kåre Kyrkjeeide, Statens kartverk Produktspesifikasjoner Trenger vi det

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bygningsmessige anlegg. Fagområde: Bygningsmessige anlegg

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bygningsmessige anlegg. Fagområde: Bygningsmessige anlegg SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bygningsmessige anlegg Statens kartverk november 2007 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 1 0 Orientering og introduksjon......9

Detaljer

FKB LedningVA (Vann og avløp)

FKB LedningVA (Vann og avløp) Versjon 4.6-06-01 Fotogrammetrisk_FKB-LedningVA Side 1 av 10 FKB LedningVA (Vann og avløp) INNHOLDSFORTEGNELSE FKB LEDNINGVA (VANN OG AVLØP)... 1 1 INNLEDNING... 2 1.1 Endringslogg... 2 2 OBJEKTTYPER OG

Detaljer

1. Definisjoner Forholdet mellom SOSI fagområdestandard og SOSI produktspesifikasjon SOSI fagområdestandard... 4

1. Definisjoner Forholdet mellom SOSI fagområdestandard og SOSI produktspesifikasjon SOSI fagområdestandard... 4 Gjelder for: Geomatikkbransjen i Norge Retningslinjer for forholdet mellom fagområdestandarder og produktspesifikasjoner, og deres objektkataloger Dokumentansvarlig: IT-standarder og teknologiutviklingsseksjonen

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Kyst og sjø. Fagområde: Kyst og sjø

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Kyst og sjø. Fagområde: Kyst og sjø SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Kyst og sjø SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......9 1 Historikk og status......10

Detaljer

Innledning til objektkatalogen

Innledning til objektkatalogen Innledning til objektkatalogen: Innledning til objektkatalogen INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning til objektkatalogen 1 0 Orientering og introduksjon 3 1 Historikk og status 4 1.1 Endringslogg fra versjon

Detaljer

Produktspesifikasjon: Storulykkeanlegg

Produktspesifikasjon: Storulykkeanlegg Side 1 av 13 Produktspesifikasjon: Storulykkeanlegg Side 2 av 13 Innholdsfortegnelse 1 Innledning, historikk og endringslogg... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Historikk... 4 1.3 Endringslogg... 4 2 Definisjoner

Detaljer

SOSI-forvaltning - logisk modell

SOSI-forvaltning - logisk modell SOSI-forvaltning - logisk modell Forfatter: David Skogan, SINTEF Tele og data Dato: 1997-01-21 Forord Min oppgave til møte den 22 var å beskrive den logisk modellen med skranker for SOSI-standarden. Jeg

Detaljer

SOSI Ag7b Ledning 14.oktober 2011

SOSI Ag7b Ledning 14.oktober 2011 SOSI Ag7b Ledning 14.oktober 2011 Om SOSI og SOSI-arbeid Mål: Gi en første innføring i organiseringen av SOSI-arbeidet Erling Onstein, SOSI-sekretariatet, SK/STU 1 Introduksjon til SOSI Innhold Mål med

Detaljer

Fagområde: Generelle typer

Fagområde: Generelle typer SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Generelle typer 230407: Endret multiplisitet på informasjon og prosesshistorie fra 0..1 til 0..* SOSI standard generell objektkatalog versjon

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 21 DEL 1 GENERELL DEL

SOSI standard - versjon 2.2 Side 21 DEL 1 GENERELL DEL SOSI standard - versjon 2.2 Side 21 DEL 1 GENERELL DEL SOSI standard - versjon 2.2 Side 22 DEL 1 GENERELL DEL - INNLEDNING Denne side er blank 22 SOSI standard - versjon 2.2 Side 23 DEL 1 GENERELL DEL

Detaljer

SOSI-standard og lednings datamodell

SOSI-standard og lednings datamodell SOSI-standard og lednings datamodell Erling Onstein Kartverket/SOSI-sekretariatet Foto: Terje Rønneberg, Asker kommune Innhold Om SOSI-standarden Gjeldende status på arbeidet med SOSI Ledning Muligheter

Detaljer

Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter

Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter Vedlegg til konkurransegrunnlaget Versjon 1.4.0, 31.01.2012 Statens vegvesen side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING...

Detaljer

Versjon Fotogrammetrisk_FKB-Lufthavn Side 1 av 9

Versjon Fotogrammetrisk_FKB-Lufthavn Side 1 av 9 Fotogrammetrisk_FKB-Lufthavn Side 1 av 9 FKB Lufthavn INNHOLDSFORTEGNELSE FKB LUFTHAVN... 1 1 INNLEDNING... 2 Endringslogg... 2 2 OBJEKTTYPER OG EGENSKAPER... 3 LufthavnLys... 3 2.1.1 Lufthavnlys... 3

Detaljer

SOSI-spesifikasjon for Georef 4.0

SOSI-spesifikasjon for Georef 4.0 SOSI-spesifikasjon for Georef versjon 4.0-0 - SOSI-spesifikasjon for Georef 4.0 SOSI-spesifikasjon for Georef 4.0...0 1 Historikk og status...1 2 Omfang...3 2.1 Omfatter...3 2.2 Målsetting...3 2.3 Bruksområde...3

Detaljer

Status og planer for arbeidsgruppe "Kvalitetsmodell" under SOSI-AG1.

Status og planer for arbeidsgruppe Kvalitetsmodell under SOSI-AG1. SOSI AG1 26.august 2009 Status og planer for arbeidsgruppe "Kvalitetsmodell" under SOSI-AG1. Erling Onstein erling.onstein@statkart.no 2009-08-26 SOSI Ag1 Kvalitet 1 Mandat Målsetting: Beskrive en kvalitetsmodell

Detaljer

Versjon Fotogrammetrisk_FKB-Lufthavn Side 1 av 9

Versjon Fotogrammetrisk_FKB-Lufthavn Side 1 av 9 Versjon 4.6-06-01 Fotogrammetrisk_FKB-Lufthavn Side 1 av 9 FKB Lufthavn INNHOLDSFORTEGNELSE FKB LUFTHAVN... 1 1 INNLEDNING... 2 1.1 Endringslogg... 2 2 OBJEKTTYPER OG EGENSKAPER... 3 2.1 LufthavnLys...

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon Fagområde: Terrengform. Fagområde: Terrengform

SOSI standard generell objektkatalog versjon Fagområde: Terrengform. Fagområde: Terrengform SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Terrengform SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......4 1 Historikk og status......5

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter 1 SSI standard Del 2- versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter - Historikk og status 1 Historikk og status Spesifikasjon

Detaljer

Produktspesifikasjon versjon 4.0 Produktnavn: ND_Sedimentasjonsmiljø, versjon 1. Produktspesifikasjon: ND_Sedimentasjonsmiljø

Produktspesifikasjon versjon 4.0 Produktnavn: ND_Sedimentasjonsmiljø, versjon 1. Produktspesifikasjon: ND_Sedimentasjonsmiljø Produktspesifikasjon versjon 4.0 Produktspesifikasjon: ND_Sedimentasjonsmiljø 3 av Norges geologiske undersøkelse - 2011 SOSI Produktspesifikasjon - versjon 4.0-1 - 1 Innledning, historikk og endringslogg

Detaljer

Behov for grunnundersøkelser ved tiltak i landbruket

Behov for grunnundersøkelser ved tiltak i landbruket Behov for grunnundersøkelser ved tiltak i landbruket Hva finnes der nede mon tro? Per Ryghaug, Sjefsingeniør, Geomatikk, NGU NGU er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser,

Detaljer

2 Hvilke juridiske linjer har vi? I tabellen 5.3.5.39 finner jeg følgende objekttyper (dette er en ren kopi av SOSI):

2 Hvilke juridiske linjer har vi? I tabellen 5.3.5.39 finner jeg følgende objekttyper (dette er en ren kopi av SOSI): NOTAT FRA: Tore Bø TIL: Ag 9 KOPI: Kåre Kyrkjeeide og John Naustdal SAK: Juridisklinje RPJURLINJE DATO: 16. SEPTEMBER 2010 1 Bakgrunn Loven beskriver i 12-5 hvilke arealformål som kan forekomme i en reguleringsplan;

Detaljer

Veileder for Geonorge-registeret

Veileder for Geonorge-registeret Veileder for Geonorge-registeret Tittel: Veileder for Geonorge-registeret Utarbeidet av: Norge digitalt Søkeord: Veileder, register, nedlastingstjenester, NSDI, SDI, Infrastruktur for stedfestet informasjon,

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon Fagområde: Jordregister. Fagområde: Jordregister

SOSI standard generell objektkatalog versjon Fagområde: Jordregister. Fagområde: Jordregister SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Jordregister Statens kartverk november 2006 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......4

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Steinsprang aktsomhetsområde Produktspesifikasjon: ND_Steinsprang - aktsomhetsområder

SOSI Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Steinsprang aktsomhetsområde Produktspesifikasjon: ND_Steinsprang - aktsomhetsområder SOSI Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Steinsprang aktsomhetsområde Produktspesifikasjon: ND_Steinsprang - aktsomhetsområder 3 av Norges geologiske undersøkelse - 2012 4 av SOSI Produktspesifikasjon

Detaljer

Produktspesifikasjon versjon 4.0 Produktnavn: ND_Bunnsedimenter_kornstørrelse, versjon 1. Produktspesifikasjon: ND_Bunnsedimenter_kornstørrelse

Produktspesifikasjon versjon 4.0 Produktnavn: ND_Bunnsedimenter_kornstørrelse, versjon 1. Produktspesifikasjon: ND_Bunnsedimenter_kornstørrelse Produktspesifikasjon versjon 4.0 Produktspesifikasjon: ND_Bunnsedimenter_kornstørrelse 3 av Norges geologiske undersøkelse - 2011 SOSI Produktspesifikasjon versjon 4.0-1 - 1 Innledning, historikk og endringslogg

Detaljer

Koding i Trimble Access. Brukermanual på koding i felt

Koding i Trimble Access. Brukermanual på koding i felt Koding i Trimble Access Brukermanual på koding i felt Raina Losen 01.05.2015 Forord Dagens teknologi og utstyr gjør det mulig å jobbe med større mengder data pr. målejobb. Rask levering av arbeidets fangst

Detaljer

Fagområde: Innsjøer og vassdrag

Fagområde: Innsjøer og vassdrag SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Innsjøer og vassdrag Revidert 6. mars 2007 Statens kartverk november 2006 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kontroll av vektordata. Berit Nordtug, Kartverket Steinkjer

Kontroll av vektordata. Berit Nordtug, Kartverket Steinkjer Kontroll av vektordata Berit Nordtug, Kartverket Steinkjer Generell objektkatalog og spesifikasjoner Objektkatalogen inneholder prinsipper og regler for SOSI-realisering for et fagområde, for plan nå versjon

Detaljer

Administrative enheter Norges maritime grenser

Administrative enheter Norges maritime grenser SOSI Del 3 Produktspesifikasjon Norges maritime grenser versjon 2012-1 Side 1 av 61 Produktspesifikasjon for Administrative enheter Norges maritime grenser SOSI Del 3 Produktspesifikasjon Norges maritime

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Skredhendelser 1.0. Produktspesifikasjon for skredhendelser

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Skredhendelser 1.0. Produktspesifikasjon for skredhendelser SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon for skredhendelser SOSI Produktspesfikasjon - 2-1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk 4 1.3 Endringslogg 4 2 Definisjoner

Detaljer

Nye regler for konstruksjon av vann i Geovekstprosjekt.

Nye regler for konstruksjon av vann i Geovekstprosjekt. Nye regler for konstruksjon av vann i Geovekstprosjekt. Teknisk spesifikasjon: (Tekst merket med gult er mitt forslag til endring. Tekst i rød kursiv (rød kursiv med gult er ny tekst) er kun ment som veiledning

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1. Fagområde: Jordsmonn

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1. Fagområde: Jordsmonn SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Jordsmonn SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......4 1 Historikk og status......5

Detaljer

SOSI Arbeidsgruppe 1 Statens kartverk, Oslo og Akershus

SOSI Arbeidsgruppe 1 Statens kartverk, Oslo og Akershus SOSI Arbeidsgruppe 1 Statens kartverk, Oslo og Akershus 2009-08-25 Velkommen Informasjon fra SOSI sekretariatet Restanser SOSI produktspek. Prosedyrer mht. vedlikehold og oppdateringer Strategi for videre

Detaljer

Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Landskap (marin), versjon 1. Produktspesifikasjon: ND_Landskap (marin)

Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Landskap (marin), versjon 1. Produktspesifikasjon: ND_Landskap (marin) Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktspesifikasjon: ND_Landskap (marin) 3 av Norges geologiske undersøkelse - 2013 SOSI Produktspesifikasjon - versjon 4.0-1 - 1 Innledning, historikk og endringslogg

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 3-109. Databeskrivelse : N5000 KARTDATA

SOSI standard - versjon 3.0 3-109. Databeskrivelse : N5000 KARTDATA 3-109 Databeskrivelse : N5000 KARTDATA Databeskrivelse : N5000 KARTDATA - Historikk og status 3-110 Denne side er blank 3-110 Databeskrivelse : N5000 KARTDATA - Historikk og status 3-111 1 Historikk og

Detaljer

Versjon 4.5 2014-03-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB-Ledning Side 1 av 98. 10 FKB Ledning

Versjon 4.5 2014-03-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB-Ledning Side 1 av 98. 10 FKB Ledning Versjon 4.5-03-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB-Ledning Side 1 av 98 10 FKB Ledning Versjon 4.5-03-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB-Ledning Side 2 av 98 Innhold 10 FKB LEDNING... 1

Detaljer

Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB

Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB Region nord Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB Vedlegg til konkurransegrunnlaget Versjon 1.2, 13.05.2011 Statens vegvesen Region nord Geodataseksjonen 1 1. INNLEDNING.

Detaljer

Region nord Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB Vedlegg til konkurransegrunnlaget Versjon 1.2, 13.05.2011 Statens vegvesen Region nord Geodataseksjonen 1 1. INNLEDNING.

Detaljer

Koordinering, veiledning og støtteapparat blir viktig i implementasjonsfasen og i det videre arbeidet.

Koordinering, veiledning og støtteapparat blir viktig i implementasjonsfasen og i det videre arbeidet. Møtereferat SOSI-arbeidsgruppe 1 Teknikker og modeller Dato: 12. november 2010 Tid: 0930-1530 Sted: Statens kartverk Oslo, møterom 2 STATENS KARTVERK Tilstede: Morten Borrebæk, Statens kartverk (leder)

Detaljer

Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB

Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB Region nord Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB Vedlegg til konkurransegrunnlaget 1 1. INNLEDNING 3 2. ANSVAR OG ROLLER. 3 2.1. BYGGHERRES ANSVAR... 3 2.2. ENTREPRENØRENS

Detaljer