Forprosjekt. KOLS Heim. Hjemmebasert behandling av pasienter med KOLS. 5. juli 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forprosjekt. KOLS Heim. Hjemmebasert behandling av pasienter med KOLS. 5. juli 2012"

Transkript

1 Forprosjekt KOLS Heim Hjemmebasert behandling av pasienter med KOLS 5. juli 2012.

2 Prosjekttittel: Hjemmebasert behandling av pasienter med KOLS KOLS Heim Behovsområde: KOLS, samhandling, velferdsteknologi Prosjekteier i HS: St. Olavs Hospital, Avdeling for lungemedisin Prosjektansvarlig i HS: Klinikksjef Anne Hildur Henriksen Prosjektleder i InnoMed: Jarl Reitan Utarbeidet av: Jarl Reitan Velg dato: 5. juli

3 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 4 Bakgrunn for prosjektet Målsetting med prosjektet Organiseringen av prosjektet Resultatet fra prosjektet Metode Resultat Etablering av hovedprosjekt Resultatspredning Konklusjon Referanseliste Vedlegg

4 1 Sammendrag Denne rapporten utgjør sammen med statusrapport (vedlegg 1), sendt Innovasjon Norge og Helsedirektoratet 27. oktober 2009, sluttrapporten for forprosjektet KOLS Heim hjemmebasert behandling av pasienter med KOLS. KOLS Heim er et etablert prosjekt i samarbeid mellom Trondheim kommune, St. Olavs Hospital og InnoMed. Hovedmålet med prosjektet har vært å redusere antall innleggelser av pasienter med KOLS. Pasientene tilhører Lungeavdelingens svingdørspasienter og er storforbrukere av helsetjenester. Det er derfor ønskelig å forbedre den hjemmebaserte behandlingen av disse pasientene. Dette vil kunne gi økt effektivitet for helsetjenesten og samtidig gi økt livskvalitet for pasientene. Den langsiktige intensjonen med prosjektet, har vært å skape tidligere mobilisering ved forverring, bedre og tryggere behandling i kjente omgivelser og kompetanseheving i kommunehelsetjenesten. En pilotetablering av en slik behandlingslinje er gjennomført, for å høste tidlige erfaringer knyttet til behovet for nye og forbedrete løsninger. InnoMed har som en del av dette prosjektet, vært ansvarlig for et forprosjekt, hvor det er gjennomført en grundig behovskartlegging for å finne ut hva en ny kommunikasjonsløsning skal inneholde. Andre, lignende prosjekter og løsninger er kartlagt, for å finne fram til systemer for optimal informasjonsutveksling. Bedrifter som er aktuelle for samarbeid på dette området er også kartlagt og vurdert m.h.p. en videreføring av prosjektet. Forprosjektet har innfridd målsettingen om etablering av hovedprosjekt. To forskningsrådsfinansierte prosjekter er innvilget, og startes opp i Nedenfor gis en kort beskrivelse av prosjektene: HelsaMi/tjeneste Hovedmålsettingen med prosjektet er å utvikle et nytt pasientforløp som følger KOLS pasienter helt hjem, med støtte av ny teknologi. Prosjektet skal baseres på kunnskap fra KOLS Heim og skal tilpasses Helse- og velferdsvakten som etableres i Trondheim kommune. Kommunen er ansvarlig for prosjektet, hvor St. Olavs Hospital, NTNU og SINTEF er kjernepartnere. Prosjektet er fireårig, har etablert PhD ved St. Olavs Hospital, og har mottatt en tildeling på 7,2 millioner i bevilgning fra Forskningsrådet, program Helse og Omsorgstjenester (HELSEOMSORG). HelsaMi/teknologi Hovedmålsettingen med prosjektet er å utvikle ny teknologi som gjør at kronikere kan leve selvstendig lengre i eget hjem. Denne nye teknologien skal bidra til selvstendighet, trygghet, økt kunnskap om egen sykdom, økt sosial kontakt og derav bedre helse for brukere i hjemmet. Dermed vil også behovet for hjemmetjeneste reduseres. Teknologien skal bidra til bedre pasientflyt og samhandling. Samarbeidspartnerne er Imatis AS, Oldenborg Medical AS, Comfort Living AS og SINTEF. Prosjektet er treårig, og har mottatt en tildeling på 4,0 millioner i bevilgning fra Forskningsrådet, program Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA). 4

5 Bakgrunn for prosjektet Norge vil fra 2020 og fremover måtte møte utfordringer med eldrebølgen. I 2020 vil antall personer over 70 år være nesten 40 prosent høyere enn i dag. Flere blir gamle og mange vil leve lengre og bedre med sin sykdom. Forutsatt at ikke andre tilbud bygges ut, vil sengebehovet ved norske sykehus øke med 2300 plasser, som tilsvarer antall senger på tidligere Ullevål universitetssykehus, Haukeland universitetssykehus og St. Olavs Hospital til sammen. Nye fremskrivninger fra SSB/ Helsemod viser at vi vil ha behov for mellom og nye årsverk fram mot 2030, mens tilgangen av helsepersonell vil øke med om lag årsverk. Beregningene viser at det vil oppstå stor mangel på helsefagarbeidere i årene framover. På grunn av stor aldersrelatert avgang i denne gruppen de nærmeste årene vil det oppstå ubalanse allerede tidlig i framskrivingsperioden. Underdekningen er beregnet til å øke sterkt etter 2020,- til om lag årsverk i 2030 etter BNP-alternativet. Sykdomsbildet endrer seg, og det vil bli en kraftig økning av pasienter med sammensatte diagnoser. Analyser av krefter og trender viser at utviklingen er alvorlig i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Utvikling av nye løsninger for helsesektoren er nødvendig for en helhetlig samfunnsutvikling. Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) er et samlebegrep for tilstander der kronisk innsnevring eller sammenfall av mindre luftveier er årsak til økt luftveismotstand. Ved denne tilstanden er pasienten tungpustet også i hvile. I endestadiet opptrer lungesvikt med kronisk surstoffmangel som kan gi konsentrasjonsvansker, svimmelhet, brystsmerter og etter hvert hjertesvikt. I Norge finnes 1.2 mil. røykere, hvor ca har KOLS. KOLS er en av de mest forekommende og raskest økende sykdommene, og hvert år får 9000 mennesker sykdommen i Norge. Sykdommen er en av de hyppigste dødsårsakene i USA. KOLS Heim er et etablert samhandlingsprosjekt i samarbeid mellom Trondheim kommune, St. Olavs Hospital og InnoMed. Hovedmålet med prosjektet er å redusere antall innleggelser av pasienter med KOLS. Pasientene tilhører Lungeavdelingens svingdørspasienter og er storforbrukere av helsetjenester. Det er derfor ønskelig å forbedre den hjemmebaserte behandlingen av disse pasientene. Dette vil kunne gi økt effektivitet for helsetjenesten og samtidig gi økt livskvalitet for pasientene. Målet er at prosjektet skal føre til tidligere mobilisering ved forverring, bedre og tryggere behandling i kjente omgivelser og kompetanseheving i kommunehelsetjenesten. En pilotetablering av en slik behandlingslinje er gjennomført, for å høste tidlige erfaringer knyttet til behovet for nye og forbedrete løsninger. InnoMed har som en del av dette prosjektet, vært ansvarlig for et forprosjekt, hvor det er gjennomført en grundig behovskartlegging for å finne ut hva en ny IT kommunikasjonsløsning skal inneholde. Andre, lignende prosjekter og løsninger er kartlagt, for å finne fram til systemer for optimal informasjonsutveksling. Bedrifter som er aktuelle for samarbeid på dette området er også kartlagt og vurdert m.h.p. en videreføring av prosjektet. 5

6 2 Målsetting med prosjektet Prosjektets hovedmål har vært å utarbeide et system for hjemmebasert behandling, overvåkning, omsorg og rehabilitering av pasienter med alvorlig kronisk obstruktiv lungesykdom. Prosjektet har lagt vekt på en aktiv og effektiv samhandling mellom profesjoner og nivåer i helsetjenesten, dvs. mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten. På denne måten vil en kunne gi et bedre helhetlig helsetilbud til pasientene, forbedre og kvalitetssikre det tilbudet de har i dag til lavere kostnader for samfunnet. Innenfor dette har InnoMeds mål med forprosjektet vært å etablere et eller flere hovedprosjekt for videreføring av prosjektet. 6

7 3 Organiseringen av prosjektet Prosjektet har vært organisert med en styringsgruppe, en arbeidsgruppe og prosjektledere med ansvar for hvert delprosjekt. Prosjekteier: St. Olavs Hospital HF v/ Adm. Dir. Prosjektansvarlig: St. Olavs Hospital, Lungeavdelingen v/ klinikksjef Anne H. Henriksen Prosjektleder prosjekt 1: Prosjektleder prosjekt 2: St. Olavs Hospital, Lungeavdelingen v/ sykepleier Synnøve Sunde InnoMed, Jarl Reitan Styringsgruppen: Styringsgruppen har hatt det formelle ansvaret for prosjektet og har tatt de endelige avgjørelsene vedrørende arbeidsprosesser og løsninger av strategisk betydning. Deltakere: Rolf Windspoll, samhandlingssjef, ST. Olavs Hospital Anne H. Henriksen, klinikksjef, Lungeavdelingen St. Olavs Hospital Helge Garåsen, kommuneoverlege, Trondheim kommune Daniel Haga, Fagdirektør, Helse Midt-Norge Merete Rørvik, Sekretariatsleder, InnoMed Arbeidsgruppen: Arbeidsgruppen leder prosjektets driftsorganisasjon. Sammen med prosjektleder står de for organiseringen og administreringen av prosjektets daglig drift. De har ansvaret for utarbeidelse av prosedyrer, opplæring, kvalitetssikring, og rapporterer til styringsgruppen. De er budsjettansvarlige, og har ansvar for samarbeidsprosessene mellom partene/nivåene. Arbeidsgruppa er ansvarlig overfor styringsgruppa i forhold til prosjektets gjennomføring og resultat. 7

8 4 Resultatet fra prosjektet 4.1 Metode InnoMed har gjennomført en behovskartlegging i KOLS Heim, for å vurdere hvilke behov ulike brukere har for nye løsninger knyttet til behandling og oppfølging av KOLS pasienter i hjemmet. Denne behovskartleggingen har bestått av: 10 semi-strukturerte intervjuer og observasjoner med KOLS pasienter 2 semi-strukturerte med pårørende 4 semi-strukturerte intervjuer med hjemmetjenesten i kommunen 4 drama workshop metoder, med hjemmetjenesten flere workshops med ulike personer i spesialisthelsetjenesten flere intervjuer og møter med ulike administrativt personell både i Helse Midt- Norge og Trondheim kommune utprøving av metoden Cultural Probes med to KOLS pasienter 4.2 Resultat Prosjektet har gitt innsikt om behovene for ny løsning, for hjemmebasert oppføling av sykdom. Nedenfor presenteres de mest sentrale funnene fra kartleggingen: 1) KOLS pasienter har ulikt helsetilbud som gir behov for differensierte løsninger Gjennom prosjektet er det synliggjort at gruppen av langt kommende KOLS pasienter ikke er en homogen gruppe, men vil naturlig nok ha variasjon i sivilstand, grad av støtte fra hjemmetjenesten, nærhet og støtte fra pårørende, bruk av hjelpemidler, grad av sammensatte lidelser etc. Spesielt er det gjennom prosjektet synliggjort og gruppert forskjeller mellom 1) pasienter som har hjemmetjeneste daglig, 2) pasienter som har hjemmetjenesten noen ganger i uken og 3) pasienter som, basert på hjelp fra pårørende eller andre, er selvhjulpen i eget hjem. Avhengig av faktorene over, vil også behov for differensierte løsninger være nødvendig. 2) Behov for daglig oppfølging for å fange forverrelse Gjennom prosjektperioden, er det vist eksempler på pasienter som kun fyller ut observasjonsskjema, noen få ganger i uken. For å sikre tidlig intervensjon, er det nødvendig med daglig oppføling av valgte parametere, for å fange opp forverrelse så tidlig som mulig. I situasjoner hvor hjemmetjenesten ikke kommer ofte nok, må sykdomsforverring fanges opp på en annen måte. Dette vil være aktuelt i de to sistnevnte gruppene. 3) Behov for å redusere oppfølgingsarbeidet til hjemmetjenesten Dagens KOLS Heim modell, gjennomføres ved at hjemmesykepleien støtter i oppfølging av pasientens sykdom i hjemmet. Dette vil i enkelte tilfeller medføre en økning i bruk av tid til hjemmebesøk. Med bakgrunn i kommende utfordring, med manglende helsepersonell, så vil en slik modell være en steg i gal retning. Motivasjon av nye løsninger som reduserer oppfølgingsarbeidet til hjemmetjenesten er nødvendig. 8

9 4) Behov for teknologi som kan støtte brukeren egen oppfølging av sykdom For å innfri målet er det behov for bruk av teknologi i brukerens eget hjem, som støtter pasienten i observasjon av egen sykdomsutvikling og som samtidig reduserer oppfølgingsarbeid til hjemmetjenesten. Det er identifisert et behov for et støtteverktøy for å observere og kommunisere egen sykdomsutvikling, som gjør at pasienten i større grad kan være selvhjulpen i hjemmet. Et støtteverktøy som er godt tilpasset utvalgte grupperinger av KOLS pasienter kan være en betydelig besparelse for 1. og 2. linjetjenesten. Kommunehelsetjenesten kan redusere antall hjemmebesøk, samtidig som det er god kontroll på pasientens sykdomsutvikling. 5) Behov for teknologi som har flere funksjonelle muligheter Behovet til teknologien som skal benyttes i hjemmet, må i tillegg til oppføling av sykdom, også ha funksjonalitet for pasient/pårørende opplæring, sosial kommunikasjon, varsling av alarm og medisinering etc. 6) Krav om et enkelt tilpasset brukergrensesnitt Bruk av teknologi for hjemmebasert oppfølging av sykdom, må være spesielt tilpasset brukergruppens krav til et enkelt brukergrensesnitt, for å motivere til at flest mulig av brukerne selv behersker bruken av teknologien for å unngå assistanse fra hjemmetjenesten. 7) Behov for generisk løsning tilpasset flere kronikere Utvikling av et system for å observere egen sykdomsutvikling, er i aller høyeste grad aktuelt for andre sykdomsgrupper, og kanskje spesielt kronikergrupper. Det er derfor nødvendig at en har en tenkning om at systemet skal være anvendbart for mange sykdomsgrupper. 8) Krav om sikker kommunikasjon og lagring av data Sikker og standardisert kommunikasjon og lagring av informasjon fra pasient til helsenett må sikres. 9) Krav om kobling til helsemottaker For at dette skal bli en sikker og robust tjeneste spesielt for kronikere, er det helt avgjørende at denne tjenesten for hjemmebasert oppfølging i hjemmet, kobles til kommunal vaktsentral. Kommunene Trondheim, Malvik, Melhus, Midtre Gauldal og Klæbu har et pågående interkommunalt samarbeid om utvikling av Helse- og velferdsvakta med beslutningsstøtte og pilotering av den planlagte nasjonale kjernejournalen. Den interkommunale legevakta for Klæbu, Malvik, Melhus og Trondheim har årlig ca telefoner, ca sykepleierkonsultasjoner og ca legekonsultasjoner. Samarbeidet er de første kommunene i landet som oppretter en døgnåpen helsevakttelefon med tilgang til personopplysninger. HOD bevilget i 2010, to millioner kroner til dette prosjektet. 9

10 4.3 Etablering av hovedprosjekt Flere ulike søknadsinitiativer for videreføringer av prosjektet er prøvd. Forprosjektet har innfridd målsettingen om etablering av hovedprosjekt. To forskningsrådsfinansierte prosjekter er innvilget, og startes opp i Nedenfor gis en kort beskrivelse av prosjektene: HelsaMi/tjeneste Hovedmålsettingen med prosjektet er å utvikle et nytt pasientforløp som følger KOLS pasienter helt hjem, med støtte av ny teknologi. Prosjektet skal baseres på kunnskap fra KOLS Heim og skal tilpasses Helse- og velferdsvakten som etableres i Trondheim kommune. Kommunen er ansvarlig for prosjektet, hvor St. Olavs Hospital, NTNU og SINTEF er kjernepartnere. Prosjektet er fireårig, har etablert PhD ved St. Olavs Hospital, og har mottatt en tildeling på 7,2 millioner i bevilgning fra Forskningsrådet, program Helse og Omsorgstjenester (HELSEOMSORG). HelsaMi/teknologi Hovedmålsettingen med prosjektet er å utvikle ny teknologi som gjør at kronikere kan leve selvstendig lengre i eget hjem. Denne nye teknologien skal bidra til selvstendighet, trygghet, økt kunnskap om egen sykdom, økt sosial kontakt og derav bedre helse for brukere i hjemmet. Dermed vil også behovet for hjemmetjeneste reduseres. Teknologien skal bidra til bedre pasientflyt og samhandling. Samarbeidspartnerne er Imatis AS, Oldenborg Medical AS, Comfort Living AS og SINTEF. Prosjektet er treårig, og har mottatt en tildeling på 4,0 millioner i bevilgning fra Forskningsrådet, program Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA). 4.4 Resultatspredning Prosjektet har blitt presentert i ulike medier de siste årene. Nedenfor nevnes de mest sentrale: Presentasjon av KOLS Heim på HelsIT 2012 i Trondheim Presentasjon av KOLS Heim på Geriatrisk forum ved St.Olavs Hospital, juni 2012 Presentasjon for Nasjonalt råd for KOLS, mai 2011 Publisert paper til Island, vedlegg 3 Publisert bokkapittel til EU-bok, vedlegg 3 Posterpresentasjon ved International Conference on Engineering Design, vedlegg 3 Presentasjon ved Telenor Forum, mai

11 5 Konklusjon Forprosjektet hadde i utgangspunktet en prosjektfinansiering på totalt NKR, NKR fra Innovasjon Norge og fra Helsedirektoratet. Dette viste seg å være for lavt budsjettert, i forhold til de planlagte aktivitetene i prosjektet. Prosjektet søkte i 2010 om tilleggsfinansiering på NKR, fordelt mellom Hdir og Innovasjon Norge. Prosjektet har brukt mer tid en planlagt. Dette begrunnes primært i at delprosjektaktiviteten har vært avhengig av hovedaktiviteten i prosjektet. Erfaringer som er gjort, er basert på utprøving i dagens modell. Økt tidsforbruk for prosjektet, har også gitt prosjektet nødvendig modning. Prosjektet er definert som et samhandlingsprosjekt. Etter innføring av samhandlingsreformen, er det tydelig at prosjektet vil imøtekomme flere av samhandlingsreformens intensjoner. Eks: Prosjektet vil bidra til en samordning som legger til rette for bruk av IKT og innovasjon på tjenesteområder der det nesten ikke finnes noe tilbud per i dag. Prosjektet vil bidra til en operasjonalisering og mer effektiv implementering av en kjernejournal Prosjektet legger opp til en samordning av tjenester som i dag jobber nesten helt uavhengig av hverandre Prosjektet vil bidra til at tjenester for uplanlagte behov skal bli mer relevante i forhold til behovet og levert på riktig nivå Prosjektet muliggjør samhandling og koordinering mellom helsepersonell i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten mye mer direkte enn i dag Prosjektet legger vekt på å bygge opp kompetanse og beslutningstøtte for å kunne tilby rådgivning og veiledning som setter pasienter bedre i stand til å greie seg selv Prosjektet vil bidra til å skape større trygghet og forebygge belastende innleggelser for kronisk syke og eldre. Prosjektet hadde et mål om tidlig involvering av industri. Basert på kunnskap som er generert gjennom forprosjektet, ble behovet for ny kunnskap enda sterkere. Forprosjektet ble derfor forsøkt videreført gjennom Forskningsrådet. Forprosjektet har innfridd målsettingen om etablering av hovedprosjekt. To forskningsrådsfinansierte prosjekter er innvilget, og startes opp i

12 6 Referanseliste [1] G. Van Den Broek, F. Cavallo, C. Wehrmann eds: Ambient Assisted Living Roadmap, IOS Press (2010). [2] European Commission: Call AAL Ambient Assisted Living, [3] Wikipedia: Rehabilitation engineering - Wikipedia, the free encyclopedia. [4] NHLBI/WHO workshop report: Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disorder: What You Can Do About a Lung Disease Called COPD, (Accessed 2/5/2011). [5] World Health Organization factsheet: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD). (Accessed 2/5/2011) [6] A.M.: Yohannes Palliative care provision for patients with chronic obstructive pulmonary disease, Health and Quality of Life Outcomes, vol. 5, pp [7] E. Sanders, E., P.J..Stapper.: Co-creation and the new landscapes of design, CoDesign, vol. 4, Mar. 2008, pp [8] M. Steen, L. Kuijt-Evers, J. Klok: Early user involvement in research and design projects A review of methods and practices. 23rd EGOS Colloquium (European Group for Organizational Studies). pp. 5 7 (2007). [9] P. A. Koen, G. M. Ajamian, S. Boyce, A. Clamen, E. Fisher, S. Fountoulakis, A. Johnson, P. Puri, R. Seibert.: The Fuzzy Front End for Incremental,Platform,and Breakthrough Products. The PDMA toolbook for new product development. John Wiley & sons, Inc. (2002) [10] D. Rhea.: Bringing Clarity to the "Fuzzy Front End". Design research: methods and perspectives. p. 350 MIT Press (2003) [11] K. Ulrich, S. Eppinger.: Product Design and Development, McGraw-Hill/Irwin (2003).D [12] a2e2 Consortium: a2e2- AAL call 1 project, [13] Agnes Consortium: Agnes- AAL call 1 project, [14] Amica Consortium: Amica - Autonomy, Motivation & Individual Self-Management for COPD patients- AAL call 1 project, [15] Consortium: Project - Home- AAL call 1 project, [16] IS-ACTIVE Consortium: IS-ACTIVE- AAL call 1 project, [17] PAMAP.ORG Consortium: PAMAP.ORG- AAL call 1 project, [18] RGS Consortium: Rehabilitation Gaming System- AAL call 1 project, 12

13 [19] Dreaming Consortium: Dreaming - Home, [20] Nexes consortium: NEXES: Supporting Healthier and Independent Living for Chronic Patients and Elderly, 2009D [21] Chromius Consortium: Chronius- FP7 project, [22] Van Den Broek, G., Cavallo, F., Wehrmann, C.: AALIANCE Ambient Assisted Living Roadmap, IOS Press.D [23] F S F RamJadwiga, A Wedzicha, J Wright, M Greenstone: Hospital at home for patients with acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease: systematic review of evidence, BMJ 2004; 329:315 7 Vedlegg Vedlegg 1 Statusrapport sendt Innovasjon Norge, for utvidet bevilgning. Vedlegg 2 - Presentasjon av KOLS Heim Vedlegg 3 Publikasjoner knyttet til KOLS Heim 13

14 Helsebasert verdiskaping til beste for pasienter og samfunnet 14

15 Vedlegg 1

16 STATUSRAPPORT Forprosjekt: KOLS Heim 27. oktober 2009

17 InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef Helse, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: , Telefaks: ,

18 KOLS Heim Prosjekttittel: Hjemmebasert behandling av pasienter med KOLS (KOLS Heim) Prosjektområde: KOLS - hjemmesituasjon Prosjektsøker: InnoMed v/sintef Helse Innvilget beløp: NKR ( NKR Innovasjon Norge, NKR SHdir) Utarbeidet av: Jarl Reitan Status: Fortrolig Dato: 27. oktober Sammendrag Målsetting med prosjektet Organisering av prosjektet Resultatet fra prosjektet Konklusjon Vedlegg... 7

19 1 Sammendrag Norge vil fra 2020 og fremover måtte møte utfordringer med eldrebølgen. I 2020 vil antall personer over 70 år være nesten 40 prosent høyere enn i dag. Flere blir gamle og mange vil leve lengre og bedre med sin sykdom. Forutsatt at ikke andre tilbud bygges ut, vil sengebehovet ved norske sykehus øke med 2300 plasser, som tilsvarer antall senger på tidligere Ullevål universitetssykehus, Haukeland universitetssykehus og St. Olavs Hospital til sammen. Nye fremskrivninger fra SSB/ Helsemod viser at vi vil ha behov for mellom og nye årsverk fram mot 2030, mens tilgangen av helsepersonell vil øke med om lag årsverk. Beregningene viser at det vil oppstå stor mangel på helsefagarbeidere i årene framover. På grunn av stor aldersrelatert avgang i denne gruppen de nærmeste årene vil det oppstå ubalanse allerede tidlig i framskrivingsperioden. Underdekningen er beregnet til å øke sterkt etter 2020,- til om lag årsverk i 2030 etter BNP-alternativet. Sykdomsbildet endrer seg, og det vil bli en kraftig økning av pasienter med sammensatte diagnoser. Analyser av krefter og trender viser at utviklingen er alvorlig i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Utvikling av nye løsninger for helsesektoren er nødvendig for en helhetlig samfunnsutvikling. Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) er et samlebegrep for tilstander der kronisk innsnevring eller sammenfall av mindre luftveier er årsak til økt luftveismotstand. Ved denne tilstanden er pasienten tungpustet også i hvile. I endestadiet opptrer lungesvikt med kronisk surstoffmangel som kan gi konsentrasjonsvansker, svimmelhet, brystsmerter og etter hvert hjertesvikt. I Norge finnes 1.2 mil. røykere, hvor ca har KOLS. KOLS er en av de mest forekommende og raskest økende sykdommene, og hvert år får 9000 mennesker sykdommen i Norge. Sykdommen er en av de hyppigste dødsårsakene i USA. KOLS Heim er et etablert prosjekt i samarbeid mellom Trondheim kommune, St. Olavs Hospital og InnoMed. Hovedmålet med prosjektet er å redusere antall innleggelser av pasienter med KOLS. Pasientene tilhører Lungeavdelingens svingdørspasienter og er storforbrukere av helsetjenester. Det er derfor ønskelig å forbedre den hjemmebaserte behandlingen av disse pasientene. Dette vil kunne gi økt effektivitet for helsetjenesten og samtidig gi økt livskvalitet for pasientene. Målet er at prosjektet skal føre til tidligere mobilisering ved forverring, bedre og tryggere behandling i kjente omgivelser og kompetanseheving i kommunehelsetjenesten. En pilotetablering av en slik behandlingslinje er gjennomført, for å høste tidlige erfaringer knyttet til behovet for nye og forbedrete løsninger. InnoMed har som en del av dette prosjektet, vært ansvarlig for et forprosjekt, hvor det er gjennomført en grundig behovskartlegging for å finne ut hva en ny IT kommunikasjonsløsning skal inneholde. Andre, lignende prosjekter og løsninger er kartlagt, for å finne fram til systemer for optimal informasjonsutveksling. Bedrifter som er aktuelle for samarbeid på dette området er også kartlagt og vurdert m.h.p. en videreføring av prosjektet.

20 2 Målsetting med prosjektet Prosjektets mål har vært å utarbeide et system for hjemmebasert behandling, overvåkning, omsorg og rehabilitering av pasienter med alvorlig kronisk obstruktiv lungesykdom. Prosjektet har lagt vekt på en aktiv og effektiv samhandling mellom profesjoner og nivåer i helsetjenesten, dvs. mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten. På denne måten vil en kunne gi et bedre helhetlig helsetilbud til pasientene, forbedre og kvalitetssikre det tilbudet de har i dag til lavere kostnader for samfunnet. 3 Organisering av prosjektet Prosjektet organiseres med en styringsgruppe, en arbeidsgruppe og prosjektleder med ansvar for delprosjekt. Prosjekteier: Prosjektansvarlig: Prosjektleder prosjekt 1: Prosjektleder prosjekt 2: St. Olavs Hospital HF v/ Adm. Dir. St. Olavs Hospital, Lungeavdelingen v/ klinikksjef Anne H. Henriksen St. Olavs Hospital, Lungeavdelingen v/ overlege Rolf Walstad og fagansvarlig sykepleier Synnøve Sunde InnoMed, Jarl Reitan Styringsgruppen: Styringsgruppen har det formelle ansvaret for prosjektet og tar de endelige avgjørelsene vedrørende arbeidsprosesser og løsninger av strategisk betydning. Deltakere: Rolf Windspoll, samhandlingssjef, ST. Olavs Hospital Anne H. Henriksen, klinikksjef, Lungeavdelingen St. Olavs Hospital Helge Garåsen, kommuneoverlege, Trondheim kommune Daniel Haga, Fagdirektør, Helse Midt-Norge Merete Rørvik, Sekretariatsleder, InnoMed Arbeidsgruppen: Arbeidsgruppen leder prosjektets driftsorganisasjon. Sammen med prosjektleder står de for organiseringen og administreringen av prosjektets daglig drift. De har ansvaret for utarbeidelse av prosedyrer, opplæring, kvalitetssikring, og rapporterer til styringsgruppen. De er budsjettansvarlige, og har ansvar for samarbeidsprosessene mellom partene/nivåene. Arbeidsgruppa er ansvarlig overfor styringsgruppa i forhold til prosjektets gjennomføring og resultat. Deltakere: Rolf A. Walstad, overlege, Lungeavdelingen St. Olavs Hospital Synnøve Sunde, fagansvarlig sykepleier, Lungepoliklinikk, St Olavs Hospital Torgeir Fjermestad, overlege, Trondheim kommune Tove Røsstad, overlege, Trondheim kommune Jarl Reitan, prosjektleder, InnoMed

21 4 Resultatet fra prosjektet InnoMed har gjennomført en behovskartlegging i KOLS Heim, for å vurdere hvilke behov ulike brukere har for nye løsninger knyttet til behandling og oppfølging av KOLS pasienter i hjemmet. Det er gjennomført intervjuer og observasjoner med flere KOLS pasienter, pårørende, hjemmetjenesten i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Gjennom denne kartleggingen er det differensiert mellom 3 ulike grupper av KOLS pasienter: Pasienter som har hjemmetjeneste daglig Pasienter som har hjemmetjenesten noen ganger i uken Pasienter som, basert på hjelp fra pårørende eller andre, er selvhjulpen i eget hjem For å fange opp forverringer av egen sykdomsutvikling, er det nødvendig med jevnlige observasjoner. I situasjoner hvor hjemmetjenesten ikke kommer ofte nok, må sykdomsforverring fanges opp på en annen måte. Dette vil være aktuelt i de to sistnevnte gruppene. Det er derfor identifisert et behov for et støtteverktøy for å observere og kommunisere egen sykdomsutvikling, som gjør at pasienten i større grad kan være selvhjulpen i hjemmet. Et støtteverktøy som er godt tilpasset utvalgte grupperinger av KOLS pasienter kan være en betydelig besparelse for 1. og 2. linjetjenesten. Kommunehelsetjenesten kan redusere antall hjemmebesøk, samtidig som det er god kontroll på pasientens sykdomsutvikling. Utvikling av et system for å observere egen sykdomsutvikling, er i aller høyeste grad aktuelt for andre sykdomsgrupper, og kanskje spesielt kronikergrupper. Det er derfor nødvendig at en har en tenkning om at systemet skal være anvendbart for mange sykdomsgrupper. 5 Konklusjon I styringsgruppemøte 11. juni 2009 i KOLS Heim, er det foreslått at det startes opp et utviklingsprosjekt, hvor St. Olavs og Trondheim kommune forplikter seg som partnere. Det er nødvendig at man innledningsvis etablerer en konseptbeskrivelse for en tenkt totalløsning. Konseptbeskrivelsen bør innholde forslag til: hvordan observere sykdomsutvikling, hvordan registrere data, hvem som skal motta data, hvem som er ansvarlige for tiltak og hvem som skal ha rapport av tiltak. Utvikling av et system for å observere egen sykdomsutvikling, er i aller høyeste grad aktuelt for andre sykdomsgrupper, og kanskje spesielt kronikergrupper. Det er derfor nødvendig at en har en tenkning om at systemet skal være anvendbart for mange sykdomsgrupper. Prosjektet forslåes inndelt i et utvidet forprosjekt med mål om etablering av et hovedprosjekt. Utvidet forprosjekt, med aktiviteter: etablerer arbeidsgruppe hvor St. Olavs og Trondheim kommune er sentrale utvikle konseptbeskrivelse for en totalløsning, både organisasjon og produkt etablere krav til partner for et tenkt utviklingsprosjekt gjennomføre møter med utvalgte mulige partnere valg av riktig industriell partner for videreføring av prosjektet bistand i utarbeidelse av søknad om hovedprosjekt

22 Målet med dette arbeidet er at det etableres et hovedprosjekt, som et samarbeid mellom det offentlige, her er det både Trondheim kommune og St. Olavs Hospital, og en valgt bedriftspartner. OFU midler gjennom Innovasjon Norges kan være en finansiering av hovedprosjektet. 6 Vedlegg Presentasjon i styringsgruppen til KOLS Heim 11. juni 2009.

23 Vedlegg 2

24 KOLS Heim Et samhandlingsprosjekt i samarbeid mellom: TRONDHEIM KOMMUNE

25 Bakgrunn KOLS

26 Epidemiologi Røykere 1,2 mill KOLS Ny diagnostiserte /år Dødsfall 2000/år Årsak er røyking i 90 % av tilfellene WHO oppgir at KOLS er den fjerde hyppigste dødsårsaken i verden

27

28 Utfordring Pasienten Opplever forverrelser som svært dramatisk Bruker lang tid på å bli frisk etter en innleggelse Betegnes som lungeavdelingenes svingdørspasienter Sektoren Manglende kunnskap knyttet til KOLS i hjemmesykepleien Stor utskiftning av personell som besøker pasienter i hjemmet Pasienter i stadiet 3 og 4, er storforbrukere av helsetjenester

29 Mål for KOLS Heim Etablering av en forbedret behandlingslinje for hjemmebasert omsorg KOLS pasienten bedring av livskvalitet Føle seg trygg hjemme Oppleve økt grad av mestring av egen situasjon Redusere fall i lungefunksjon og fall i funksjonsevne Redusere reinnleggelser av pasienter Sektoren effektivisere og bedre helsetjenesten Innarbeide en mer aktiv og effektiv samhandling mellom profesjoner og nivåer i helsetjenesten Utarbeides et forslag til et nasjonalt helhetlig pasientforløp for pasienter med alvorlig KOLS

30 KOLS Heim - åpen, kontrollert studie Inklusjonskriterier: Bo i Trondheim kommune Ha KOLS grad III-IV Innlagt i lungeavd. pga. en forverrelse Inklusjonsgrupper: Intervensjonsgruppen (Østbyen og Midtbyen) Kontrollgruppen (Lerkendal og Heimdal) 180 pasienter er inkludert, fordelt på intervensjons- og kontrollgruppene. Alle pasienter skal være inkludert i prosjektet i 3 år.

31 KOLS Heim tidlig utprøving Min KOLS-bok Observasjonsskjema Behandlingsplan med stående forordninger Medikamenter tilgjengelig KOLS-sentral Åpent fra kl Beslutningsstøtte KOLS-skole Opplæring av hjemmetjenesten

32

33 Metode

34 KOLS Heim dagens modell Hjem KOLS Sentral Kommunikasjon vha telefon, ved forverring Tilbakemelding om tiltak Hjemmetjenesten Rapportering til fastlege

35 LØSNING

36 Prosess KARTLEGGE FORSTÅ SKAPE KOMMUNISERE EVALUERE

37 Behovskartlegging utgangspunkt i dagens modell Intervju: 15 halvstrukturerte intervjuer med KOLS pasienter i hjemmet 4 halvstrukturerte intervjuer med hjemmesykepleiere i kommunen Observasjoner: Observasjon av pasientsituasjon/omgivelse Drama workshop: Rollespill av hjemmebesøk med bruk av KOLS dagbok Gruppeintervju: Ansatte ved lungeavdelingen Cultural probes: Bruk av dagbøker hvor brukeren selv dokumenterer

38 Jonas I faresonen for å utvikle kronisk sykdom Jobbet i verkstedindustrien i 40 år Svært tungpustet ved fysisk aktivitet, har derfor sjelden aktivitet Behersker ikke tradisjonelle IT verktøy Føler seg forbigått knyttet til IKT Ønske om sosialt kontakt Bekymret for fremtiden

39 Resultat

40 Sentrale funn KOLS pasienter har ulikt helsetilbud som gir behov for differensierte løsninger Behov for daglig oppfølging for å fange forverrelse Behov for å redusere oppfølgingsarbeidet til hjemmetjenesten Behov for teknologi som kan støtte brukeren egen oppfølging av sykdom Behov for teknologi som har flere funksjonelle muligheter

41 Sentrale krav til teknologi Behov for flere tilleggsfunksjoner i løsningen, kommunikasjon, påminnere, opplæring Krav om et enkelt tilpasset brukergrensesnitt Bør være en generisk løsning tilpasset flere kronikere Krav om sikker kommunikasjon og lagring av data Krav om kobling til helsemottaker

42 Eksisterende løsninger

43

44 Forslag til løsning

45

46

47

48 Mulige funksjoner samarbeidende aktører Oppfølging av egen sykdom (Imatis, Hospital IT, etc) Videokontakt mot helsesektoren og pårørende, (eksisterende applikasjoner) Pasient- og pårørendeopplæring, (Oldenburg Medical) Sosiale medium, (eksisterende applikasjoner) Påminnerfunksjoner knyttet til medisinering, (eksisterende applikasjoner) Styringsenhet for smarthusinstallasjoner, (Sensio) Nyheter, (eksisterende applikasjoner) Spill, (eksisterende applikasjoner) Stativer for nettbrett, (Comfort Living AS)

49

50

51 Helse- og velferdsvakt i Trondheim Fastlege Interkommunal Helse- og velferdsvakt Legevakthenvendelser Kjernejournal Trygghetsalarm Spesialist

52 Helse- og velferdsvakt i Trondheim Fastlege Interkommunal Helse- og velferdsvakt Oppfølging av kronisk syke Kjernejournal Legevakthenvendelser Trygghetsalarm Spesialist Sporing

53 Pilotering av prototyp Pilotering av enheter i Trondheim kommune Søknad til Regional etisk komite, for gjennomføring av studie St. Olavs Hospital som mottaksapparat Publisering

54 Referansegruppe nasjonal koordinering Partnere i Nord: Universitetet i Nord-Norge Tromsø kommune Partnere i Midt: St. Olavs Hospital HF Trondheim kommune Partnere i Øst: Bærum kommune Eidsberg kommune Partnere i Sør: Sørlandet Hospital HF Kristiansand kommune Partnere i vest: Dalane DMS Bergen kommune Stavanger kommune

55

56

57 Vedlegg 3

58 The 17th International Conference on Engineering Design, (ICED 2009), Stanford University. INNOVATION IN THE NORWEGIAN HEALTH-CARE SECTOR: THREE DESIGN METHODOLOGY CASE STUDIES Reitan J, Holbø K, StorholmenT, Øderud T, Aspnes E, Reinertsen R.E, Rørvik M *, and Aarseth H.P. ** SINTEF Technology and Society *InnoMed National Network on Needs-driven innovation and **National Directorate of Health SINTEF - is the largest independent research organisation in Scandinavia. InnoMed - is Norway's competence network for needs-driven innovation in the health sector. The network is firmly rooted in the sector. The Directorate of Health - is a specialist director and an administrative body under the Ministry of Health and Care Services and the Ministry of Labour and Social Inclusion. Introduction The Ministry of Trade and Industry and the Ministry of Health and Care Services have launched a joint ten-year programme for needs-driven innovation. The aim of the joint effort is to strengthen public-sector research and development in the health sector. With its more than employees and investments of over NOK 150 billion, the health sector may well be Norway's most important potential source of innovation. In order to raise the level of expertise in the field of needs-driven innovation in the health sector, the National Directorate of Health in Norway, InnoMed and SINTEF Technology and Society have established a five-year strategic cooperation programme. This cooperative effort will test and develop methods concerned with how best to innovate within the health sector, and disseminate this knowledge to the responsible innovation personnel. Needs-driven innovation Needs-driven innovation involves understanding consumers' current and future needs, in order to be able to develop solutions based on real needs. Innovative activities are thus based on an in-depth understanding of user needs, before they are followed up via testing their technological and market potential. Innovation process Throughout the programme, a work process for needs-driven innovation in this sector has been developed. The activities involved in the process are divided into pilot studies, pilot projects and main projects. The aim of the first two phases is to ensure that main projects are established on a solid basis. This guarantees that development projects are based on actual experienced needs in the sector.

59 Pilot study A pilot study involves a general survey of needs related to a major challenge in the health sector; e.g. senile dementia, hearing impairment, COPD or stroke. The needs of all interested parties in the field are mapped. In the health sector, this may involve everyone from the authorities, health services providers, doctors, specialists and other professionals in the health sector, to patients and their families. It is also necessary to identify potential Norwegian companies that could help to develop products and/or services via a main project. Pilot project In a pilot project, the focus is on a need that has been identified by the pilot study. While in a pilot study we can take a general view of the challenges involved in dementia, for example, a pilot project can focus on dementia and safety in the home. The pilot project also incorporates a more focused analysis of needs, an idea/concept-development phase, market analysis and involvement of industry partners. Main project If the pilot study and the pilot project demonstrate that there is a real and important need in the sector, that the technology could probably be developed, that the market for it is large enough, and that an industry partner is in place, a main project can be established to produce the solution. Three case studies 1) Dementia - pilot study Senile dementia is the condition that leads to the highest number of years of reduced functional capacity in old age, and which requires most resources from local primary care services. Dementia often coincides with other diseases or losses of function, and presents a complex disease panorama, requiring a wide range of different services. In Norway, around persons suffer from dementia, and this number is increasing. It is expected that the number of dementia patients in Norway will double to about 135,000 in the course of the next 30 years. The project is a pilot study that was done in order to identify ideas in which InnoMed could stimulate improvements in the situation of dementia patients, their families and/or the caresector staff who work with them. The pilot study was intended to survey all phases in the dementia cycle. 2) COPD Home pilot project Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a collective term for conditions in which the chronic constriction or collapse of minor airways leads to increased resistance in the airways. Every year, some 9000 people in Norway acquire COPD, which is also one of the most common causes of death in the USA. On the basis of this, the Department of Pulmonary Diseases at St. Olavs Hospital has noted the need for innovation. Patients with serious COPD and incipient lung failure require advanced treatment and follow-up. The aim of the project was to enable earlier mobilisation, better treatment in familiar surroundings with greater security, and finally, a higher level of competence in local health care services.

60 The project has focused on identifying needs and generating ideas for new products or product systems, services and forms of organization. However, the development of new services and new organizational forms will be closely linked to the development of potential new products. 3) Hearing impairment pilot project Hearing impairment is a relatively widespread condition in the general population, and is a natural part of the ageing process. Some 14.5 percent of the population worldwide (children, young people, adults and the elderly) suffer from hearing loss to a greater or lesser extent. The consequences of hearing loss primarily affect our possibilities for communication and social inclusion, and increase the chance of passivity and social isolation. A pilot study showed that even with modern digital hearing aids, many cases at work and in leisure and social situations still involves a need for additional aids to enable people to function well. Hearing aids will never provide full compensation for hearing loss. The principal objective of the pilot project has been to develop concepts for technical aids that would help persons with hearing impairment to fully obtain equal opportunities and to participate in all aspects of everyday life. Results learning from the case studies Recruiting informants A wide range of informants should be selected, because conditions in the health-care market in Norway may vary from one geographical area to another. Recruiting informants in the health-care sector is a time-consuming process because the process requires approval from Regional Ethical Committee. It is particularly difficult to obtain permission to interview users who do not themselves have competence to give consent. Examining needs Conducting interviews may be a heavy burden on patients and a deep understanding of their needs may therefore be hard to obtain. Indirect observations through diaries (Cultural Probes) are difficult to perform on patients who are ill. Involving stakeholders Industry should be involved at an early stage in the process. Even though the aim is to start with a broad examination of needs, with no technical constraints, potential industry partners should be involved early on, in order to ensure that they feel committed to the project. It is important to involve interested parties from different health regions, because care provision is a relatively conservative sector, with significant regional preferences. Implementation of a new solution depends on regional commitment. Where health-care professionals are concerned, academic publications may be more valuable than contributing to a new product or service.

61 Use of an exploratory pilot to facilitate the involvement of COPD patients early in the design process Jarl Reitan SINTEF Technology and Society and InnoMed Trondheim, Norway ABSTRACT The forthcoming growth in the elderly population implies a need for new solutions to be developed. It is a complex task to find such solutions that are suitable for all stakeholders. This becomes even more complicated when some of the end-users are severely ill. There are both ethical and practical difficulties with involving these users in an innovation process. New design practices are thus required [1]. Several authors have pointed out that there is a need for an emphasis on user-centered approaches at the fuzzy front end of innovation to cope with new complexity. [2-4]. In this paper we describe an attempt to overcome these challenges, by designing an early pilot prototype. This prototype enabled the designers to study the needs of COPD patients without putting much pressure on them. Keywords Participatory design, patient involvement, pilot study, exploratory prototype INTRODUCTION The number of elderly citizens in industrialized countries is growing rapidly. By 2050 the population of 80-year-olds and older will grow by 154 percent, while the population as a whole will grow by 34 percent [5]. To meet the continuing rising demand for new solutions, we need to form new solutions based on new products, procedures, services and forms of organization. This is a complex challenge, with an extended time-frame, open-ended opportunities and a broader scope than traditional development [6]. Based on these new demands, there is a shift from simply designing products to designing solutions for people s more tacit and latent needs and experiences and for societal needs [6]. This is particularly difficult when the users are patients. Even in participatory design projects, the real user group (the patients) is often omitted because of ethical and practical constraints [1]. Participation may be exhausting for this group. Interviews with care personnel, and final Kristine Holbø Kristine Holbø SINTEF Technology and Society and NTNU Trondheim, Norway tests therefore often represent the only involvement of patients. Exploratory prototypes, for example, have been tried out on patients with aphasia [7] and in ehealth [8] to facilitate participation. In this paper we will COPD as a case study to describe our use of an exploratory prototype that involves both patients and other stakeholders at the fuzzy leading edge of a complex innovation project. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a collective term for conditions in which the chronic constriction or collapse of minor airways produces increased resistance in the airways. Sufferers from this condition have difficulty in breathing even at rest. Patients with COPD at an advanced stage may suffer from four to six acute exacerbations a year [9]. During these attacks, the patients become seriously ill and must be hospitalized immediately for advanced medical treatment. The repeated deteriorations with repeated long stays in hospital seriously affect their quality of life. This project was performed in collaboration between the Department of Pulmonary Diseases at St. Olavs Hospital in Norway, Trondheim Municipality in Norway, InnoMed and SINTEF. METHODS The project has had a participatory design approach [10], in that it attempted to involve all the different stakeholders at appropriate phases throughout the project. Different stakeholders were brought in to answer initial questions. The following methods were tried out: COPD Semi-structured interviews with patients and next of kin patients Direct observations of Cultural probes, that allows COPD patient themselves to document their needs Drama workshop, where nurses played the patient role in a scenario with nurse-assisted monitoring at home Home care nurse Secondary specialists Semi-structured interviews with home care nurse, Direct observations of nurse-assisted monitoring at home Drama workshop, role-playing the nurse-assisted monitoring at home Semi-structured interviews, one by one and groups with nurses at the hospital

62 The process has been iterative, but has mainly followed three main steps, each involving an understand activity and a create activity. The three main steps were Opportunity Selection, Need exploration and Concept development. Opportunity Identification In the opportunity identification phase, a participatory steering group decided to carry out a pilot study from a general point of departure regarding COPD. The initial open-ended question was How to improve the situation for COPD patients. This wide scope was selected because the needs related to COPD patients were assumed to be both complex and interrelated. Their needs forming their everyday life, and should be approached as they are and not as unattached needs which would probably lead to incompatible solutions. Since the topic is extensive, there was a need to prioritize one or several main challenges for further development. In order to answer the initial question, individual users were asked to tell about their lives (COPD patients) and their work with COPD patients (professionals). Their stories were told through semi-structured interviews and observations. In addition, literature reviews were performed. The information from the data collection was sorted in groups belonging to different phases in a defined patient flow, ranging from prevention of COPD to home situation. Based on this information, several possible project ideas were discussed, and three were selected as being most promising. In this case study we further describe the methods used in one of these selected projects, entitled COPD Home Need exploration and pilot development The principle objective of COPD Home was to increase COPD patients quality of life, by improving home-based treatment, and thereby hopefully reducing their frequent hospitalizations. The target for the idea exploration activity was to identify the most important needs related to monitoring the patients at home. As in the Opportunity Identification phase, data were gathered through literature reviews, interviews and observations, but this time more in-depth and on a narrower topic. The interviews were semi-structured and included a wide selection of COPD patients, home-care nurses and hospital specialists (i.e. primary users). Interviews with next of kin and friends (secondary users) were also carried out. The needs and questions based on the data collection were then identified in workshops with the secondary specialists. This exercise resulted in two main needs regarding the project s overall objective, and several important questions regarding how these might be met. The COPD patients should be observed, but how frequently, with which parameters, by whom and with which technology. Since there was no existing solution in Norway for COPD patients living at home, these questions could not be answered through interviews, observations or workshops. We therefore had to design a brand-new system instead of making improvements in an existing product or service. Both the stakeholders and the project group found it difficult to envision detailed needs relevant to future solutions. In addition, since the target COPD patients were severely ill, both workshop participation and thorough observations were difficult to accomplish. The answers to the questions were identified as being crucial to the development of solution, while a premature educated guess might take the project in a wrong direction. At this early point in the project it was important to discover needs without making any definitive decisions regarding a future solution. The method selected was to develop a pilot scheme with a simple prototype for homebased treatment, involving just some of the main stakeholders and only the main needs identified. The first step in the pilot development was thus to select stakeholder groups that would most easily be able to ensure that the two main needs were met. The home care nurses were assigned this responsibility. Based on this selection, the list of main needs for the pilot could be slightly detailed. Since the nurses would perform the monitoring, their needs related to this task were in focus at this time (before the needs of the COPD patients and the secondary specialists). These needs were explored in a workshop with representatives from the home care sector. By studying the home-care nurses monitoring the COPD patients, we hoped to learn more about the needs for monitoring. The needs discovered in the workshop led to the selection of a pilot design which included the training of home care nurses, a paper form for registration and instructions about treatment for use at home. This was developed in a codesign process with the designers and the secondary specialists with COPD expertise. The physicians had the final word as regards which symptoms needed to be registered, and how the instructions should be set out. The nurses were responsible for carrying out the training, the form and instructions with high professional quality and making them understandable for their colleagues in the home-care services. Concept Development The objective in the Concept Development activity was to develop a viable follow-up and treatment system for COPD patients at home. This development was based on needs discovered by exploring the pilot scheme. The needs were identified among patients and at various levels in the healthcare sector, through a new series of interviews and observations. The information gathered was transcribed, analysed using language processing, and sorted related to activity topics. On the basis of this overview, different scenarios were outlined in order to create a solution that would be suitable for all stakeholders. The scenarios varied as regards the self-reliability of COPD patients, the stakeholders involved and the technology needed. In order

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness Doktoravhandlinger ved NTNU, ISBN 978-82-471-2886-2 (trykt utg.) ISBN 978-82-471-2888-6 (elektr. utg.) ISSN 1503-8181 Anne Kathrine Larssen Doktoravhandlinger ved NTNU, NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

FØLGEEVALUERING AV OMRÅDELØFT I GRORUDDALSSATSINGEN. - Sluttrapport for perioden 2007-2010 Utarbeidet for Husbanken R-2011-002

FØLGEEVALUERING AV OMRÅDELØFT I GRORUDDALSSATSINGEN. - Sluttrapport for perioden 2007-2010 Utarbeidet for Husbanken R-2011-002 FØLGEEVALUERING AV OMRÅDELØFT I GRORUDDALSSATSINGEN - Sluttrapport for perioden 2007-2010 Utarbeidet for Husbanken Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5zh54870.10.10 ISBN 978-82-8232-163-1 ISSN

Detaljer

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjon Utgitt av Norsk Designråd / 4. juni

Detaljer

HELSE BERGEN HF. Bergen 28. desember 2004. Report to the Health and Social Affairs (Google translate)

HELSE BERGEN HF. Bergen 28. desember 2004. Report to the Health and Social Affairs (Google translate) HELSE BERGEN HF Bergen 28. desember 2004 Report to the Health and Social Affairs (Google translate) Further need for health studies in terms of long-term effects of diving, treatment and follow-up. Prepared

Detaljer

Evaluering av Storbysatsingen i psykisk helse

Evaluering av Storbysatsingen i psykisk helse Trine Monica Myrvold, Marit Kristine Helgesen, og Lillin Knudtzon Evaluering av Storbysatsingen i psykisk helse Evaluering av Storbysatsingen i psykisk helse Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

Samhandlingsreformens konsekvenser for det kommunale pleie- og omsorgstilbudet

Samhandlingsreformens konsekvenser for det kommunale pleie- og omsorgstilbudet Birgit Abelsen, Margrete Gaski, Svein Ingve Nødland og Anna Stephansen Samhandlingsreformens konsekvenser for det kommunale pleie- og omsorgstilbudet Rapport IRIS - 2014/382 Med bidrag av Karsten Vrangbæk

Detaljer

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Marit K. Helgesen Hege Hofstad Lars Christian Risan Ingun Stang Grete Eide Rønningen Catherine Lorentzen Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Folkehelse og forebygging.

Detaljer

Nye boligløsninger for eldre og folk flest

Nye boligløsninger for eldre og folk flest NIBR-rapport 2013:19 Lene Schmidt Arne Holm Torunn Kvinge Siri Nørve BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

Gradsdagen 2014. Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 18.

Gradsdagen 2014. Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 18. Gradsdagen 2014 Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 18. juni 2014 Master i samfunnsøkonomi/ Master degree in Economics Does the Polluter

Detaljer

Fra 1. januar 2006 byttet Utdannings- og forskningsdepartementet navn til Kunnskapsdepartementet.

Fra 1. januar 2006 byttet Utdannings- og forskningsdepartementet navn til Kunnskapsdepartementet. ÅRSRAPPORT 2005 ANNUAL REPORT 2005 ANNUAL REPORT 2005 CONTENTS INNHOLD 5 2005 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET 9 DETTE ER -KONSERNET 10 VIRKSOMHETEN 11 FELLES PLATTFORM 12 UTFORDRINGER 13 ORGANISASJON

Detaljer

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato 11. januar 2013 EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Ramboll Management Consulting

Detaljer

Sammendrag Problemstilling og metode Resultat av spørreskjemaundersøkelsen

Sammendrag Problemstilling og metode Resultat av spørreskjemaundersøkelsen 5 Sammendrag Problemstilling og metode Målsetningen for prosjektet er (1) å øke kunnskapen om utfordringer i å utvikle gode tjenestetilbud til brukere med psykiske lidelser som oppleves særlig ressurskrevende

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

NF-rapport nr. 8/2012. Menn i omsorgsyrker. Hvordan lykkes med å rekruttere og beholde menn i omsorgstjenesten? Hege Gjertsen Terje Olsen

NF-rapport nr. 8/2012. Menn i omsorgsyrker. Hvordan lykkes med å rekruttere og beholde menn i omsorgstjenesten? Hege Gjertsen Terje Olsen NF-rapport nr. 8/2012 Menn i omsorgsyrker Hvordan lykkes med å rekruttere og beholde menn i omsorgstjenesten? 20 15 Hege Gjertsen Terje Olsen 10 5 Menn i omsorgsyrker Hvordan lykkes med å rekruttere og

Detaljer

Kompetanse, opplæring og mangfold

Kompetanse, opplæring og mangfold Kompetanse, opplæring og mangfold Resultater og refleksjoner fra et forsknings- og utviklingsprosjekt finansiert av Arbeidsmiljøfondet av Heidi Enehaug og Steinar Widding AFI-rapport 6/2011 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Bruker Spør Bruker B-S-B Evaluering 2006-2008

Bruker Spør Bruker B-S-B Evaluering 2006-2008 Psykisk Helsearbeid i Oslo kommune Bruker Spør Bruker B-S-B Evaluering 2006-2008 Sluttrapport Bruker Spør Bruker Dagfinn Bjørgen Heidi Westerlund Karl Johan Johansen. Side 2 av 137 Første opptrykk Flere

Detaljer

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Petter Aasen, Jorunn Møller, Ellen Rye, Eli Ottesen, Tine S. Prøitz

Detaljer

Nr. 2006:11. Strategier og planer for innovasjon og fornyelse i offentlig sektor

Nr. 2006:11. Strategier og planer for innovasjon og fornyelse i offentlig sektor Nr. 2006:11 Strategier og planer for innovasjon og fornyelse i offentlig sektor Forord Pfl oppdrag fra Norges forskningsrfld har Statskonsult gjennomf@rt en kartlegging og vurdering av planer og strategier

Detaljer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Mer enn bare fotball... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball More than just football... An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Lena Sayed 1 Forord Frelsesarmeens gatefotball er et lavterskeltilbud

Detaljer

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Februar 2014 Prosjekt: Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Oppdragsgiver: Utlendingsdirektoratet (UDI) Periode: November 2012 februar 2014 Team: Senior

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Fjell kommune

Boligsosialt arbeid i Fjell kommune NIBR-rapport 2012:12 Arne Holm Hild Marte Bjørnsen Boligsosialt arbeid i Fjell kommune En evaluering Boligsosialt arbeid i Fjell kommune Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2012:15 NIBR-rapport

Detaljer

Evaluering av fastlegereformen 2001-2005. Sammenfatning og analyse av evalueringens delprosjekter

Evaluering av fastlegereformen 2001-2005. Sammenfatning og analyse av evalueringens delprosjekter Evaluering av fastlegereformen 2001-2005 Sammenfatning og analyse av evalueringens delprosjekter Norges forskningsråd 2006 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70

Detaljer

Tid er ikke alt Evaluering av regelverksendringen i rehabiliteringspengeordningen

Tid er ikke alt Evaluering av regelverksendringen i rehabiliteringspengeordningen FoU rapport nr. 4/2006 Tid er ikke alt Evaluering av regelverksendringen i rehabiliteringspengeordningen Torunn S. Olsen, Nina Jentoft og Gro Kvåle Tittel Forfattere Tid er ikke alt. Evaluering av regelverksendringen

Detaljer

Tidsbruk og byråkrati i pleie- og omsorgstjenestene

Tidsbruk og byråkrati i pleie- og omsorgstjenestene Tidsbruk og byråkrati i pleie- og omsorgstjenestene En studie av omfang, nytte og kostnader ved rapporterings- og dokumentasjonsarbeid i kommunale pleie- og omsorgstjenester av Hege Gjertsen, Gisle Solvoll

Detaljer

Faglig rapportering 2013. Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene

Faglig rapportering 2013. Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene Faglig rapportering 2013 Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene Dato: 17. mars 2013 Bildet er fra Forskningslaboratoriet, Nordlandssykehuset, Bodø. Dere ser Espen Waage Skjeflo

Detaljer

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet RAPPORT 2013 4 Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet Anne Strøm Prestvik Ingunn Nebell Ivar Pettersen Serie NILF-rapport Redaktør Agnar Hegrenes Tittel Forfattere Anne Strøm Prestvik, Ingunn Nebell,

Detaljer

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 ANNUAL REPORT 211 I N N H O L D C O N T E N T S LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 211 12 HIGHLIGHTS OF 211 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 RESULTATREGNSKAP

Detaljer

Tidsbruk og byråkrati i pleie- og omsorgstjenestene

Tidsbruk og byråkrati i pleie- og omsorgstjenestene NF-rapport nr. 12/2012 Tidsbruk og byråkrati i pleie- og omsorgstjenestene En studie av omfang, nytte og kostnader ved rapporterings- og dokumentasjonsarbeid i kommunale pleie- og omsorgstjenester 20 15

Detaljer

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker De unge stemmene Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og

Detaljer

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse 16.01.2015 Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse og kompetanse 2 TILTAK SOM KAN BIDRA TIL Å ØKE BEFOLKNINGENS DIGITALE DELTAGELSE OG KOMPETANSE DAMVAD.COM For information on

Detaljer