E ØKOLOGISK MODELL SOM RAMMEVERK FOR HABILITERI GSARBEID -IMPLIKASJO ER FOR BEHA DLI GSPRAKSIS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "E ØKOLOGISK MODELL SOM RAMMEVERK FOR HABILITERI GSARBEID -IMPLIKASJO ER FOR BEHA DLI GSPRAKSIS"

Transkript

1 1 E ØKOLOGISK MODELL SOM RAMMEVERK FOR HABILITERI GSARBEID -IMPLIKASJO ER FOR BEHA DLI GSPRAKSIS Av Anne-Marit Stokke St.Olavs Hospital HF Psykisk Helsevern avd.brøset Habiliteringstjenesten for voksne og Sidsel Jullumstrø, MST Trondheim Artikkelen leveres som skriftlig arbeid til spesialiteten i klinisk psykologi med fordypning i psykologisk habilitering, mars 2006

2 2 Innholdsfortegnelse: 1.0 Innledning s Presentasjon av Bronfenbrenners økologiske modell i en habiliteringskontekst s Mikrosystem..s Mesosystem s Eksosystem.s Makrosystem...s Tidsdimensjonen.s Utledninger av en økologisk modell for problemforståelse og endringsarbeid s Problemforståelse og målsettinger i en økologisk modell...s Livskvalitet som rettesnor..s Endringsarbeid i et økologisk perspektiv..s Viktige samarbeidspartnere for habiliteringstjenesten s Klienten.....s Direkte arbeid med klienten..s Diagnostisering og utredning.s Helseplager, doble diagnoser og medikamentell behandling.s Privat nettverk/foreldre..s Personale i bolig/arbeidsplass s Ledelse og forvaltning... s Avslutning...s. 27 Referanser...s. 29

3 3 1.0 Innledning Habiliteringsfeltet har i en årrekke vært dominert av en atferdsanalytisk tenkning (se for eksempel Sandvin, 2002; Stubrud 2000). Samtidig kommer mange av oss ut fra psykologistudiet med en bredere orientering, og ser nytten av å ha med flere perspektiv inn i arbeidet med de klientene vi treffer. Som psykologer i voksenhabiliteringen har vi vært på søk etter en faglig plattform eller modell som sammenfatter de ulike impulsene og faglige påvirkningene vi opplever som relevante. Det er i dag allment anerkjent at habiliteringsarbeid i tillegg til arbeid med klienten innbefatter samarbeid med viktige personer rundt klienten. Dette tydeliggjør behovet for en faglig plattform som kan være med å organisere og legitimere et bredspektret behandlingsperspektiv. Modellen må kunne ta opp i seg de utfordringene en står overfor i daglig arbeid på feltet, som i hovedtrekk innebærer en sammensatt klientgruppe med mange ulike problemer, måten tjenestene er organisert på for denne klientgruppen, lovverk som regulerer virksomheten og etiske avveininger. I denne artikkelen vil vi beskrive hvordan en økologisk modell (se for eksempel Bronfenbrenner, 1979) kan tjene som en fleksibel ramme for behandling av klienter med habiliteringsbehov, uten at klientens individuelle behov neglisjeres. I tillegg vil vi forsøke å beskrive de implikasjonene en slik modell får for den praktiske prosessen i habiliteringsarbeidet. Det finnes mange eksempler på nyere norsk litteratur på habiliteringsfeltet, der vi har hentet ideer og inspirasjon, se bl.a. Stubrud (2000 og 2001), Tellevik og Martinsen (1997), Wigaard (2003), Ellingsen, Jacobsen og Nicolaysen (2002). Denne litteraturen omhandler mange viktige sider ved habiliteringsarbeidet og gir en gjennomgang av den omveltning habiliteringsfeltet har gjennomgått de siste årene, samtidig som de peker ut en kurs for den videre utviklingen på habiliteringsfeltet. Den økologiske tenkningen brukes særlig av Stubrud (2000, 2001) og Wigaard (2003) i denne sammenhengen. Med unntak av Stubrud (2001) eksisterer det i mindre grad beskrivelser og vurderinger av implikasjonene en slik modell har for det praktiske arbeidet i habiliteringstjenestene. Stubrud tar mål av seg til å beskrive en generell og helhetlig omsorgsteori og tilnærming som belyser utvikling, trivsel, livskvalitet og forebygging av tilleggsvansker for mennesker med alvorlige utviklingsforstyrrelser (s.9), videre å beskrive faglige standarder for utøvelse av god og

4 4 utviklingsfremmende omsorg (s.9).vi har i vår tilnærming i større grad ønsket å sette fokus på anvendelsen av den økologiske tilnærmingen som utgangspunkt for saksbehandling og arbeidsprosess ut fra vårt ståsted som ansatte i habiliteringstjenesten for voksne. Dette innebærer at vi i denne artikkelen ikke har valgt en smal og spesifikk problemstilling, men i stedet har forsøkt å få fram kompleksiteten i arbeidet ut fra en helhetlig tilnærming. Den helhetlige og bredspektrede tilnærmingen er i samsvar med krav som stilles til tjenesten både gjennom lovverk (for eksempel LOST kap. 4a) og forskrifter (for eksempel Forskrift om habilitering og rehabilitering). Vårt mål med artikkelen er altså -gi en innføring i den økologiske modellen som rasjonale for problemforståelse, målsettinger og endringsarbeid innen habiliteringsfeltet -drøfte implikasjoner av denne modellen for behandlingspraksis, belyst med noen kasuseksempler 2.0 Presentasjon av Bronfenbrenners økologiske modell i en habiliteringskontekst De fleste av oss husker antakelig Bronfenbrenners modell fra psykologistudiet som konsentriske sirkler med individet i midten og individets nettverk representert gjennom familie, skole/jobb, venner, sosiokulturell sammenheng etc. utover i sirklene. Modellen er imidlertid noe mer enn en måte å systematisere tenkning om viktige aktører og systemer. Modellen kan betraktes som en utviklingsteori og et analyseverktøy for å forstå hvordan mennesker og miljø gjensidig påvirker hverandre, hvordan mennesker utvikler seg og sosialiseres i vekselspill med sine omgivelser. Bronfenbrenner plasserer den økologiske modellen i skjæringspunktet mellom en biologisk, psykologisk og sosialvitenskapelig forståelse av individets utvikling, der hvert individ bringer sin unike biologi inn i samspillet med de andre. I en senere artikkel omtaler Bronfenbrenner en bioøkologisk modell, som spesifikt vektlegger den påvirkning på utviklingsforløp som biologiske variabler hos enkeltpersoner har (Bronfenbrenner, 1998) Dette perspektivet løftes fram også av Taylor (2003). Viktigheten av å ha med det biologiske perspektivet er noe vi blir ekstra sterkt minnet om i samvær med mennesker med funksjonshemming: Å ha behov for hjelp i det daglige og den avhengigheten dette medfører, utfordrer oss til å ha særlig fokus på de samspillsprosessene personen inngår i. Tellevik og Martinsen (1997) fremholder at

5 5 habiliteringsklienten kan sies å ha et samspillsproblem. Bronfenbrenners modell flytter fokuset fra kun å gjelde klienten til også å gjelde systemene klienten beveger seg i. 2.1 Mikrosystem Et mikrosystem forstås som oftest som det direkte møtet mellom en person og andre på en bestemt arena. En person inngår i flere mikrosystemer som for eksempel skole, jobb, familie og venner. Mikrosystem viser altså til de systemene der personen selv er en deltaker i samhandling med andre. Bronfenbrenner (1979) vektlegger den subjektive opplevelsen av samspill, og relasjoner både mellom mennesker og mellom systemer i sin teori. Fordi mottakere av bistand fra habiliteringstjenesten om enn i ulik grad er avhengige av bistand på jobb, hjemme og på fritida, vil mikrosystemene ofte skille seg fra slik det er for personer uten bistandsbehov, da de hovedsakelig består av betalte hjelpere og familie. De fleste har selvsagt venner, men graden av sosial omgang er ofte mindre enn hos mennesker uten habiliteringsbehov. Stubrud (2001) understreker at selv om det dreier seg om profesjonelle relasjoner er både bistandsmottaker og bistandsytere unike i det de bringer personlige egenskaper som personlighet, kognisjon og problemløsningsevner, holdninger, verdier, interesser, helse og fysiske egenskaper inn i samarbeidet. Forskningen på nettverk rundt barn har poengtert at antallet kontakter i mikrosystemene må stå i forhold til barnets utviklingstrinn (Garbarino, 1992). En parallell kan trekkes til mennesker med utviklingshemming, der funksjonsnivå gir god pekepinn for behov både når det gjelder størrelsen og stabiliteten på nettverket i forhold til det å skape forutsigbarhet og trygghet for den enkelte (se f eks Stubrud, 2001). En annen sentral kvalitet ved mikrosystemet som vi vil trekke fram er det emosjonelle klima eller samhandlingsklimaet. Tøssebro (1992) fant at halvparten av menneskene innfor det som den gang ble kalt HVPU oppgir at de var isolerte i sitt eget hjem til tross for at det var mange personer tilstede der, noe som tyder på at kvaliteten av samhandlingen er minst like viktig som kvantiteten. Også Stubrud poengterer at kvaliteten av samhandlingen antakelig er det viktigste området innenfor personlig bistandskompetanse. Eknes (2000) kommer til samme konklusjon: Det er kvaliteten på relasjonene som er betydningsfulle. 2.2 Mesosystem Relasjonene mellom et sett av mikrosystemer danner selv et system; mesosystemet. Mesosystemet utgjøres av samspillet, relasjonene og dermed overlappingen mellom

6 6 personens to eller flere mikrosystemer. Bronfenbrenner (1979) mener sammenhengen mellom de ulike mikrosystemene er av like stor betydning for menneskets utvikling som samhandlingen innen hvert mikrosystem. Samspillet mellom systemene sikrer en relativ likhet når det gjelder normer og verdier, noe som er av betydning for sosialisering, trivsel og trygghet. I mesosystemet er klientens egen direkte påvirkning marginal; hendelser og samtaler på mesonivå (f eks formelle og uformelle møter mellom foreldre og ansatte, lunsjsamtalen i personalgruppa, personalmøter) krever ikke at personen selv er tilstede. Klienten og deltakerne i mesosystemet påvirkere hverandre indirekte gjennom sin fungering i mikrosystemet. Det som skjer på mesosystemnivå kan dermed ha sterk grad av påvirkning på klientens situasjon. Bronfenbrenner legger altså i sin modell vekt på viktigheten av at det finnes gode/bærende kontakter mellom et barns ulike nærmiljøer (Forsberg og Wallmark, 1998). Dette kan vi kjenne igjen innen habiliteringsfeltet, der tilliten mellom de ulike partene i daglig eller ukentlig omgang sikrer kommunikasjonsutveksling og trivsel. Noen fora er formaliserte som brukermøter, samarbeidsmøter, ansvarsgruppemøter etc. Ofte består disse møtene av en blanding mellom privat og profesjonelt nettverk. Minst like viktig kan vi anta at den daglige, lite formaliserte kontakten på mesonivå er, som for eksempel praten mellom personalet med klientens drosjesjåfør, telefonen fra mor til personalet, telefonen mellom bolig og arbeidsplass. 2.3 Eksosystem Dette nivået handler om utenforliggende arenaer der personen selv ikke deltar aktivt, men som allikevel påvirker personen på en indirekte måte. Personen vil i sin tur påvirke eksosystemet på indirekte måter. Eksempler på eksosystem kan være personalets familier, foreldrenes arbeidsplass etc. For mennesker med habiliteringsbehov vil vi særlig trekke fram det administrative nivået i kommunen som et viktig eksosystem. Det administrative nivået tar beslutninger om enkeltvedtak/bevilgninger som får stor betydning for den enkeltes hverdag. Også andre faktorer enn økonomiske prioriteringer er av betydning; styringsdyktighet, organisasjonens fleksibilitet og effektivitet, kvaliteten og kvalitetssikring av tjenestene som er en direkte funksjon av ledelse (Stubrud, 2001). 2.4 Makrosystem Makrosystem handler om de overordnede mønstrene i kulturer og subkulturer. Dette er et

7 7 mangefasettert begrep som omhandler samfunnets totalitet. Til makrosystemet hører våre kulturelt betingede vurderinger, slik de uttrykkes gjennom religion, lovgiving, og den politiske og økonomiske makten. (Forsberg og Wallmark, 1998). Regjeringens overordnete mål uttrykt i Handlingsplanen for funksjonshemmede er full deltakelse og likestilling i samfunnet. Retten til selvbestemmelse som en grunnleggende menneskerettighet gjelder også for personer med psykisk utviklingshemming og andre funksjonshemminger. Empowermentbegrepet har til norsk blitt oversatt til myndiggjøring og styrking, og omhandler overføring av makt: Det sentrale er at tjenester skal basere seg på brukeres premisser. I dette ligger likevel ikke at personen skal utsettes for oppgaver og ansvar han ikke har forutsetninger for å klare (Bollingmo, 2004). Med Lov om Sosiale Tjenester kapittel 6A (senere kap. 4a), som trådte i kraft ligger en føring i forhold til at tvang og makt bare skal brukes for å hindre eller begrense vesentlig skade i en konkret faresituasjon, eventuelt for å ivareta helt grunnleggende behov hos brukeren. Tvang og makt skal altså ikke anvendes for å behandle atferd som er påfallende eller noe utfordrende. Personer med utviklingshemming skal møtes med samme respekt og toleranse for individuelle særtrekk som andre. Denne lovendringen har vært med på å utfordret feltet til å tenke bredt i forhold til tilrettelegging for å ivareta klientens livskvalitet, trivsel og dermed minske sjansene for at det oppstår atferd som i neste omgang må møtes med bruk av tvang. Et annet eksempel på endringer på makronivå som etter vår mening har hatt stor innflytelse på feltet, er en ideologisk dreining i fagmiljøene. Sandvin (2002) påpeker at atferdsterapeutisk orienterte psykologer hadde stor innflytelse på institusjonsomsorgen innen HVPU de siste årene før avviklingen, og også stor innflytelse på innholdet i vernepleierutdanningene. Dette har etter hans mening ført til en omsorg for utviklingshemmede som også etter HVPUreformen i stor grad har vært preget av et fokus på systematisk og metodisk endringsarbeid. Noen steder har dette ifølge Sandvin medført at personalet kollektivt forholder seg til beboerne i en enhet på en konsekvent ensartet måte ut fra prinsipper i målrettet miljøarbeid, og til at dagligdagse gjøremål hele tiden har vært satt inn i en terapeutisk referanseramme. Ellingsen, Jacobsen og Nicolaysen (red., 2002) beskriver at det er i ferd med å skje en snuoperasjon innenfor habiliteringsfeltet, hvor stadig flere stiller seg spørrende til gamle

8 8 oppfatninger om hvordan omsorgen for mennesker med psykisk utviklingshemming bør være. En ser en utvikling i retning av mindre fokus på tiltak og opplæring, mer fokus på relasjoner, kommunikasjon, samspill og hverdagslige forklaringer på for eksempel sinnereaksjoner når verden går en imot. Forfatterne diskuterer også endringer i veilederrollen. De hevder at gårsdagens fokus på metoder for opplæring og behandling ikke lengre er nødvendig fordi personalet i dag er høyere kvalifisert gjennom utdanning og praksis. Fokus i veiledningen bør derimot være hvordan det mennesket man faktisk står overfor, kan forstås, og hvordan verktøy, metoder og kunnskap kan integreres i denne forståelsen (s. 33). Til sammen ser vi at endringer i lovverk og forskrifter, utvidelsene av brukergruppen, erfaringene i arbeidet med å redusere bruk av tvang og makt og det stadig større fokus på brukermedvirkning på ulike nivåer har bidratt til en dreining vekk fra et opplærings- og selvstendighetsfokus i habiliteringstjenesten og over mot et tilretteleggingsfokus. 2.5 Tidsdimensjonen Bronfenbrenners økologiske modell er en utviklingsmodell. Innbakt i modellen ligger et tidsperspektiv som understreker at den transaksjonelle effekten av samspillet mellom et individ og omgivelsene også er avhengig av hvor i livsløpet du befinner deg (det såkalte krono-systemet). Wigaard (2003) understreker at habilitering er en livslang prosess, og at behovet for kontakt med fagfolk kan variere over tid i et livsløpsperspektiv. 3.0 Utledninger av en økologisk modell for problemforståelse og endringsarbeid Et økologisk perspektiv kan kritiseres for å være for generelt, for abstrakt til å gi retningslinjer for klinisk praksis. Dette kan vi kjenne igjen; man kan ikke utlede tiltak direkte fra teorien, og ifølge Klefbeck og Ogden (1995) har teorien status som en metateori. Behovet for å organisere erfaringer fra komplekse behandlingssituasjoner som involverer mange mennesker, hypoteser og tilnærminger gjør at vi likevel opplever det å ha et overordnet økologisk perspektiv som hjelper oss til å holde orden, prioritere og vurdere hva som er riktig tiltak til riktig tid. Intervensjoner og tiltak blir dermed vurdert opp mot det helhetsperspektivet som teorien representerer. 3.1 Problemforståelse og målsettinger i en økologisk modell En individrettet tilnærming tar sikte på å løse de definerte problemene gjennom funksjonsoppbygging og/eller personlig problemløsning. En årsak og en løsning løftes fram

9 9 og blir retningsgivende for arbeidet. Med en økologisk modell vektlegges flere innfallsvinkler, og dermed et bredere grunnlag for intervensjoner. Atferd sees her på som påvirket av mange faktorer; både egenskaper ved klienten og ved miljøet rundt bidrar til at et problem oppstår og opprettholdes (Bronfenbrenner, 1998) og endring oppnås gjennom innsats på flere arenaer og dimensjoner. Problemer kan i en økologisk modell beskrives som samspillsvansker mellom ulike system, eller en manglende overensstemmelse mellom ulike systemers tilpasning til hverandre, også kalt manglende kongruens eller goodness of fit (Klefbeck og Ogden 1995). En overordnet målsetting med habiliteringstjenestens arbeid blir dermed å bidra til bedre overensstemmelse mellom systemene i klientens økologi. Manglende kongruens kan for eksempel forstås som lite samsvar mellom en klients faktiske utviklingsnivå og de forventninger omgivelsene har til selvstendighet etc. Manglende kongruens kan imidlertid også handle om dårlig avklarte roller, forventninger og framgangsmåter, mangel på felles virkelighetsoppfatning eller en felles historie. Eksempelet under kan illustrere hvordan en enkeltklients historie formes av manglende samsvar i problemforståelse mellom hjelpeapparat og privat nettverk, og hvordan dette påvirker systemenes holdning til hverandre: Per på 26 år henvises av sin primærlege fordi mor er bekymret i forhold til passivitet og mulig depresjon. Per oppgis å være mentalt retardert. Han har ikke noe dagtilbud, og ingen oppfølging fra offentlige instanser. Mor bor i samme hus, og har daglig tilsyn med sønnen. Hun er svært bekymret for han. Per har ikke greid å holde på de jobbene han har prøvd. å ligger han bare hjemme, snur døgnet og tar seg ikke til med noe. Ved besøk hos Per og gjentatte samtaler med mor blir det klart at Per har vansker som verken lar seg forklare av mental retardasjon eller depresjon. Per har hele livet vært en spesiell gutt som har holdt på med sine egne prosjekter uavhengig av andre. Hans oppvekst var preget av at han hadde store vansker med å finne seg til rette med andre barn. Han var opptatt av helt andre ting enn det lærere og medelever holdt på med, noe som førte til store samspillsproblemer. Gjennom hele skolegangen har det vært jobbet hardt med å hjelpe Per til å lære ting uten at man fant måter å motivere han til innsats. år Per først er interessert i noe, lærer han lettere. Han har for eksempel forbedret lese- og skriveferdighetene sine mye etter som han gjerne vil mestre tekstmeldinger på mobiltelefon. Han klarte teoriprøven på kjøreskolen da han skulle kjøre opp. Han kan gjøre enkle reparasjoner på bil, det har han selv funnet ut av. Per trenger hjelp og påminning for å handle mat, huske å dusje og skifte tøy, han har store vansker med økonomistyring. Fortsatt strever Per med å bedømme sosiale situasjoner og oppføre seg adekvat, og har en svært påfallende atferd. Etter en lang prosess med samtaler med Per, innhenting av opplysninger om Pers livshistorie, samtaler med mor og møter med primærlege kommer en fram til at Per har en lett utviklingshemming og en autismespekterforstyrrelse. Med utgangspunkt i ny diagnostisk vurdering ble det jobbet videre med nytt bo- og dagtilbud. Gjennom denne prosessen endret hjelpeapparatet syn på mor fra å være en overbeskyttende og lite kompetent mor til å anerkjenne henne for kontinuerlig innsats for sønnen gjennom mange år.

10 10 Andre ganger trenger ikke vanskene å ha en så direkte tilknytning til biologiske forhold, men kan for eksempel handle om samhandling mellom systemer uten at klienten er direkte involvert. En mor kontakter habiliteringstjenesten i fortvilelse over en rekke mindre forhold i sønnens bolig som etter hennes mening ikke blir ivaretatt godt nok. Det at søpla ikke bæres helt ut med en gang, at noen tomflasker ikke er pantet, at en lyspære ikke er skiftet blir symboler på at personalet i boligen ikke tar hennes sønn på alvor som et voksent og verdig menneske. Opplevelsene har ført til et svært anstrengt forhold til personalet som jobber med sønnen, og virker negativt inn på hvor ofte mor tar kontakt med sønnen. Til tross for at vår kartlegging tydet på en normalt god ivaretakelse av sønnen, skapte mors mistillit til personalet vansker som etter hvert fikk store negative konsekvenser for alle parter. Saken ble imidlertid avsluttet fra habiliteringstjenestens side fordi klientens livskvalitet ble vurdert som tilfredsstillende. Overensstemmelse mellom aktørenes opplevelse av situasjonen ble ikke vektlagt i tilstrekkelig grad, og problemene ulmet dermed videre. Det kan hevdes at kongruens eller goodness of fit står i motsetning til utviklingsteorier som predikerer at vekst skjer gjennom ubalanse i systemer; barnet trenger en viss motstand, noe å strekke seg etter, for å utvikle seg. En perfekt overensstemmelse mellom barn og omgivelser fører dermed til mangel på utvikling. Vygotsky konseptualiserer med sitt begrep distal sone for utvikling omgivelser som fordrer ferdigheter som barnet ennå ikke har innen rekkevidde. Det er i den proksimale sonen, der barnet mestrer situasjonen med støtte fra omgivelsene, at utviklingspotensialet ligger (Vygotsky, 1978, Lorentzen, 2003). Vi forstår kongruens eller goodness of fit mellom systemer som en streben etter å være i den proksimale sonen for utvikling både når det gjelder kognitive, sosiale og emosjonelle forhold. 3.2 Livskvalitet som rettesnor Kongruens mellom systemer kan ikke være det eneste parameter en sak vurderes etter. I tillegg trenger vi en vurdering av klientens livskvalitet som gir saken en verdiforankring og retning. Kan klientens livssituasjon sies å ha endret seg til det bedre i forhold til det som var status ved sakens oppstart? Det finnes mange ulike definisjoner av begrepet livskvalitet. Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer at livskvalitet vanligvis inkluderer fysisk og psykisk helsetilstand, grad av uavhengighet, sosiale relasjoner og personlige forhold til omgivelsene (gjengitt i Stubrud 2001). Livskvalitet påvirkes altså av mange forhold. Stubrud (2001) viser til betydningen av å

11 11 anerkjenne voksenhabiliteringens klienter som verdige personer med et fullverdig behovs- og følelsesliv. Han hevder videre at personens subjektive livskvalitet i stor grad handler om i hvilken grad klienten opplever at tilfredsstillelse av egne interesser og behov er godt nok ivaretatt. Flere forfattere peker på forbindelsen mellom brukermedvirkning på individnivå (selvbestemmelse) og livskvalitet (se bl.a. Stubrud 2001, Eknes 2000, Sørheim og Øverlier 1995). Vår erfaring er at det er en sammenheng mellom kvaliteter ved kommunikasjon og relasjonen mellom klienten og nærpersonene og hvilken grad av brukermedvirkning som faktisk skjer. Kort oppsummert kan vi derfor si at et særlig aktuelt tema når vi snakker om livskvalitet for voksenhabiliteringens klienter er å ha en opplevelse av å kunne bestemme selv i eget liv. Personer med funksjonshemminger blir imidlertid ofte møtt med en defektologitenkning der det å bygge opp ferdigheter blir sentralt. Lars Ødegård (2002) skriver: Kroppen er defekt målet blir å korrigere selv om all verdens medisiner ikke gjør meg i stand til å gå. Mitt mål er ikke å gå. Mitt mål er å leve mitt liv. Slik jeg kan leve det - ikke slik andre mener jeg helst burde levd det (s.26). Dette sitatet setter søkelyset på et viktig poeng som vi også kan ta med oss i forhold til arbeid med personer med kognitiv svikt: Vi skal betjene voksne, myndige mennesker som skal leve sitt liv ut fra sine ønsker og forutsetninger. Målet trenger ikke å være avviksfrihet for klienten, eller at klienten skal mestre nye, forhåndsbestemte ferdigheter. Vi kan tone ned fokus på opplæring og selvstendiggjøring for at personen skal kvalifisere seg for medvirkning i sitt eget liv. Vi mener dette også er i overensstemmelse med intensjonen i Lov om sosiale tjenester kap.4a. I stedet rettes søkelyset mot hvilke tilrettelegginger som kan gjøres i omgivelsene for at klienten skal kunne leve et så fullverdig voksenliv som mulig med sitt utgangspunkt. Vår erfaring er at fokus på samhandling mellom klient og omgivelser i veiledningen gir økt samhandlingskompetanse både for personalet og klienten uten å gå omveien om å bygge opp ferdigheter hos klienten. Ved at klienten opplever sine behov og interesser sett og forstått, skjer det ikke kun en endring i systemene rundt klienten, det kan også skje en endring av klientens kommunikasjonsmønster som medfører mindre aggresjon, passivitet etc. I arbeid med klienter med store, sammensatte vansker kan det være vanskelig å se når målet er nådd og livskvaliteten er forsvarlig. Mange klienter har en atferd som utfordrer systemene rundt i betydelig grad til tross for at kvalifiserte fagfolk har vært inne i mange runder tidligere.

12 12 Da blir det viktig å ha en åpen dialog underveis i prosessen om hvilke endringer det er mulig å få til gjennom god tilrettelegging, og hva det er mest realistisk å tenke at man må leve med. Jens er en stor, kraftig mann på rundt 35 år med diagnosen lett til moderat psykisk utviklingshemming. Han har store svingninger i dagsformen. Bestillingen til habiliteringstjenesten denne gangen er hjelp til å stabilisere formen hans gjennom samtaleterapi. Tidligere behandling ved habiliteringstjenesten har bestått i fokus på sinnemestring. Det er svært slitsomt for både pårørende og personale når Jens har det dårlig, han veksler mellom å stenge folk ute og å utagere i voldsomme sinneutbrudd overfor tjenesteyterne. oen av sinneutbruddene har medført at Jens har gått til angrep på tjenesteyterne, og påført disse store skader. Jens har også slått ned foreldrene på besøk hjemme hos de. Politiet har vært tilkalt flere ganger for å få situasjonen under kontroll. Jens beskriver selv at han de gode dagene er for få. Etter to års arbeid er Jens plassert i ny boform med bedre tilgang til omsorgstjenester. Han har fått en mindre og mer oversiktlig personalgruppe å forholde seg til, som mottar veiledning etter behov. Han har faste besøkshelger hos foreldrene, som han kan velge vekk hvis han ikke føler seg bra. Foreldrene er mer avslappet i forhold til Jens; de har ikke så dårlig samvittighet lenge siden han nå får bedre oppfølging. De trenger ikke å hente han hjem så ofte for å bøte på samvittigheten, og har det hyggeligere når de først er sammen. Gjennom kontakt med psykiater har Jens fått stemningsstabiliserende medikamenter. Til sammen har disse tiltakene ført til at formsvingningene ikke lenger er så voldsomme, og de gode dagene er blitt mange flere. år jeg har det bra nå, har jeg det veldig bra sier Jens selv. Han deltar på aktiviteter utenfor huset, og oppsøker også naboene på fellesarealet når han har lyst. Til tross for at sinneutbruddene er færre og mindre voldsomme, oppstår de fortsatt. Disse ser ut til å henge sammen med at han har forståelsesvansker og vansker med å uttrykke seg som fører til mange frustrerende misforståelser. Han ser selv at andre kan mange ting som han selv ikke mestrer, som å forstå vanskelige ord, lese nyhetsartikler i avisene eller forstå engelsk. Episoder som minner han om dette er svært vanskelig å unngå, og han blir sint. Sammen med personalet og pårørende kommer vi fram til at vi må tåle at Jens har dårlige dager, støtte han på at det blir bedre igjen, hjelpe med å oppklare misforståelser og komme han i møte når han er klar for å ta imot kontakt og hjelp. Personalet må ha mulighet for å snakke med hverandre, og avlaste hverandre på de vanskelige dagene. I fokus før vårt arbeid avsluttes står drøftinger av hvordan en best kan leve med situasjonen slik den nå er. Denne kasusillustrasjonen viser at tross store endringer i rammebetingselser, og betydelig forbedring av livskvalitet, byr livet fortsatt på noen utfordringer både for klienten og nærpersonene. Under de rammebetingelsene klienten nå lever, ville kanskje arbeid med sinnemestring hatt bedre effekt enn da rammebetingelsene for klienten ikke var i overensstemmelse med hans behov. 3.3 Endringsarbeid i et økologisk perspektiv Balanse eller kongruens mellom systemene og økt livskvalitet for klienten er kort oppsummert mål i arbeidet med habiliteringsklienter ut fra det perspektivet vi har valgt. I arbeidet med konkrete saker kan det være lett å se ett eller flere tydelige overordnete mål.

13 13 Stegene fram til de overordnete målene kan imidlertid være vanskelig å definere, og utfordringen kan blant annet ligge i å finne en god rekkefølge av midlertidige mål eller delmål for å nå de overordnete målene. I eksempelet under kunne et overordnet mål f eks være at omsorgsbyrden for Karis foreldre blir betydelig mindre eller at Kari skal leve et mer aktivt liv, men veien mot de overordnede målene følger ikke nødvendigvis et mønster som er fastlagt på forhånd. Vi opplever imidlertid at bevisstheten om de ulike systemenes opplevelse av problemene hjelper oss til å finne neste naturlige steg i prosessen. Det er som om det ligger en innebygd logikk i prosessen og at man gjennom inntoning mot samarbeidspartnere finner neste naturlige steg i arbeidet: Kari er en ung voksen kvinne som bor hjemme hos foreldrene sine. Hun har en lett psykisk utviklingshemming og en alvorlig epilepsi, med ukentlige grand mal-anfall. Mellom de epileptiske anfallene har Kari noen ubehagelige anfall som alle medisinske undersøkelser tyder på handler om angst. For Kari og foreldrene er det umulig å skille mellom angstanfallene og det ubehaget hun føler ved aura før virkelige epilepsianfall. Hun tilbringer derfor flere timer på sofaen hver ettermiddag og kveld, for å holde ubehaget i sjakk og hvile nok til at hun ikke får anfall. Livet har etter hvert blitt svært innskrenket, anfall og angsten for anfall styrer livet for både Kari og foreldrene. Foreldrene er sterkt preget av det ansvaret de føler for å bidra til anfallskontroll. Samspillet mellom Kari og foreldrene er preget av fokus på farligheten av epilepsien, risikoen ved aktivitet når Kari er i dårlig form og behovet for å hvile/ikke anstrenge seg for mye. Kari ble henvist til habiliteringstjenesten for individualterapi (angstbehandling)det ble startet opp samtaler med jenta. Parallelt med dette valgte vi i tett samarbeid med foreldrene å gå bredere ut, der viktige ingredienser var å hente inn informasjon fra flere av systemene rundt jenta (skole, støttekontakt). Vi kom etter hvert i en relasjon med foreldrene der vi kunne snakke om hvordan angsten for anfall styrte hverdagen til Kari. Det ble vurdert som nødvendig å be om en ny og grundigere epilepsiutredning. Videre ble det lagt vekt på en livsfasetenkning i forhold til hva datteren og foreldrene trengte på dette tidspunktet i livene sine gjennom bl.a. etablering av avlastningstilbud. I praksis krevde dette en stadig reformulering av uttalte mål sammen med foreldrene, der det å være i takt med deres forståelse dannet grunnlaget for det videre arbeidet. Problemer må ifølge en økologisk modell forstås i forhold til sin kontekst, og kartleggingen som skjer i bli-kjent-fasen må være både system- og individorientert (Klefbeck og Ogden, 1995). Kartlegging etter en økologisk modell bør altså være bredt anlagt, informasjon innhentes på flere arenaer og i forhold til flere nivåer. Gjennom møte med klient, foreldre, personale, leder og en journalgjennomgang bør tema som funksjonsnivå og emosjonell fungering, samhandlingsklima og samarbeidsforhold i personalgruppa, ressurser rundt klienten, ledelse, organisering osv være berørt. For en utfyllende gjennomgang, se for

14 14 eksempel Stubrud (2001). En økologisk utredning er også i tråd med de anbefalinger som er gått ut fra sosial- og helsedepartementet i forbindelse med Sosialtjenestelovens 4A. Gjentatte redefineringer av problemstillinger og mål i arbeidet, stadig tilfang av ny informasjon gjør at kartleggingsfasen gjenoppstår med ulike mellomrom. I stedet for å se på arbeidet i sakene lineært, vil gjentatte runder med problemdefinisjon, hypoteser, tiltak, og evaluering gå parallelt og være en del av informasjonstilgangen til de ulike problemstillingene. I dette komplekset kan det være en utfordring for den ansvarlige i saken å holde en rød tråd, være strukturert og målrettet. Observerbare endringer og konkrete mål vil kunne hjelpe oss i evalueringen av arbeidet i en sak; målene bør altså ideelt utformes på en slik måte at det er mulig å påvise om endring er oppnådd. Likevel er vi svært ambivalente til vektleggingen av dette idealet. Tydelige mål kan gi saken en retning, men kan også innskrenke psykologens og systemenes vilje og åpenhet når det gjelder å se nye og uvante løsninger, og vanskeliggjøre at psykologen og samarbeidspartene endrer mening eller fokus når dette er berettiget (se for eksempel Ellingsen, Jacobsen og Nicolaysen, 2002). Fokus på måloppnåelse kan forhindre at psykologen integrerer den stadig nye kunnskapen han eller hun får om økologiens styrker og svakheter, og legge hindringer i veien for at psykologen går i takt med systemenes opplevelse av sin virkelighet. Samtidig ser vi utfordringer med en rendyrket prosessorientert tilnærming der behovet for konkrete endringer kan stå i fare for å bli skjøvet i bakgrunnen, og arbeidet dermed mister målet av syne. Arbeidet som blir nedlagt i en sak må etter vårt syn medføre økt livskvalitet gjennom konkrete endringer i målpersonen liv. I den kontinuerlig evaluering av ulike aspekter i en sak bør det derfor også være forventninger om konkrete endring til det bedre i klientens livskvalitet, også om disse endringene vanskelig kan planlegges innledningsvis i en sak. I en økologisk tilnærming vil tilpasning av omgivelsenes krav og forventninger til klientens forutsetninger stå sentralt. Minst like viktig er at tiltak som iverksettes ikke kun er tilpasset klientens behov og forutsetninger, men også er i overensstemmelse med økologiens kompetanse, rammer og holdninger til hva som er god praksis og etisk forsvarlig (Eknes, 2000). Dette understrekes også av Ellingsen, Jacobsen og Nicolaysen (2002) når de påpeker at tiltaket må bli en naturlig del av personalets tolkning og forståelse av personens atferd. Tiltak

15 15 må derfor utarbeides i nært samarbeid med aktørene, der holdningsendringer og kompetanseoppbygging kan være nødvendige byggesteiner i prosessen. Vi har tidligere framhevet at atferd i en økologisk tilnærming sees på som påvirket av mange faktorer, og at tiltak således må være bredt anlagte og rettet mot flere nivåer eller dimensjoner ved et problem. For eksempel kan man i arbeidet med personer som viser en utagerende atferd rette intervensjoner mot samhandlingsvariabler mellom klient og personale, muligheter for emosjonell støtte for aktørene rundt og bedring av rammebetingelser. Hver for seg trenger ikke tiltakene være tilstrekkelige til å skape endring, men til sammen kan de utfylle hverandre og være nødvendige for at endring skal skje. Som nevnt innledningsvis kan økologisk teori sees på som en metateori, og vi kan ikke utlede tiltak direkte fra teorien. I vår praksis har vi med et overordnet økologisk perspektiv valgt metoder på et pragmatisk grunnlag både fra systemteoretisk tenkning/familieterapi, atferdsteori, kognitiv atferdsteori og mer relasjonelt orienterte tilnærminger. En økologisk kartlegging gir et godt grunnlag for å velge tiltak som mest sannsynlig kan fungere ut fra kjennskap til helhetssituasjonen, og hjelper oss med timing av intervensjoner, det vil si avgjøre når vi anser det som mest passende å iverksette bestemte tiltak. Grundig kjennskap til klientens økologi er videre et nødvendig grunnlag for å vurdere hvilke tiltak som kan gi varige endringer av en situasjon. De fleste tiltak har både tilsiktede og utilsiktede konsekvenser, og en naturlig forlengelse av helhetsperspektivet er å vurdere også de utilsiktede konsekvensene tiltak kan ha (Klefbeck og Ogden, 1995). Kan for eksempel bruk av registreringsskjema for å kartlegge en bestemt atferd medføre en ytterligere tingliggjøring av klienten? Et annet eksempel kan være at vi gjennom grundige diskusjoner med personalgruppa forbereder en høyst berettiget tilrettelegging for større medbestemmelse for klienten. Da blir det viktig å inkludere i diskusjonen de utfordringer det kan medføre at klienten tar upopulære valg med sin nyvunne valgfrihet. 4.0 Viktige samarbeidspartnere for habiliteringstjenesten Det første som slår oss når vi tenker oss inn i en jobb ut fra denne modellen er hvilket mangfold av potensielle samarbeidspartnere vi står overfor. De ulike samarbeidspartnere kan ha ulik agenda og ulike behov. Vi har valgt å beskrive innhold og utfordringer i arbeidet med de samarbeidsparter vi hyppigst møter på som en måte å strukturere framstillingen. Dette gjør

16 16 vi vel vitende om at beskrivelser av jobbingen med en samarbeidspart kan ha klare paralleller og være relevant også når det gjelder jobbingen opp mot andre deler av systemet. 4.1 Klienten Direkte arbeid med klienten Vi gjør oss godt kjent med den henviste klienten i løpet av arbeidet i en sak. Innenfor habiliteringsfeltet har konsultasjon og veiledning med personalgrupper vært viktige arbeidsformer, og om psykologen har befunnet seg i samme rom som klienten har gjerne formålet vært observasjon til bruk i seinere veiledning. I noen miljøer har psykologen i tillegg gått inn som ekspert på atferdsendring, og demonstrert nye måter å møte klientens atferd på, som personalet i sin tur skal følge opp. Vi ser at vi har nytte av å observere samspill og fungere som modeller i enkelte sammenhenger. Samtidig er det etter påvirkning fra lovverk og ideologi blitt mer vanlig gjennom dialog med klienten å involvere klienten i utformingen av sin egen hverdag for på denne måten å bidra til medbestemmelse i praksis. Jan er autist og har en moderat psykisk utviklingshemming. Han samler på gjenstander han finner på veien når han er ute og går tur. Han har etter hvert store mengder bruskorker, ødelagte leker, pinner, flasker og steiner i leiligheten sin. Personalet opplever dette som et stort problem fordi gjenstandene tar stor plass og gjør renhold i leiligheten vanskelig, men de anerkjenner at samlingen er viktig for Jan. Etter felles samtaler med Jan og personalet, med undring over hvordan man kan løse dette, kom vi i fellesskap fram til en konkret og grei løsning: Han vil rydde tingene til en fast plass med hjelp av personalet. år han plukker tre nye ting på tur, skal han ta vekk tre gamle ting fra leiligheten og ut i en beholder i boden sin. Tiltaket fungerte fra første dag. Det å i vid forstand komme i dialog med klienten om hva slags hjelp som oppleves nyttig og god, har vist seg som en svært fruktbar innfallsvinkel. Det har vært en innfallsport til viktige diskusjoner i personalgruppa om måten ting blir gjort på og hva som bør vektlegges. I mange saker har en samspillsbasert utprøving av tiltak sammen med klient og personale ført til at klienten selv har vært med på å forme konkrete løsninger på problemstillinger som har vært diskutert: Gro (40) opplevde gang på gang at måltidene hennes ble avbrutt med makt som følge av at hun griset med maten, gned seg inn med mat og rullet seg i matrester på gulvet. For personalet var dette uforståelig fordi hun innimellom kunne spise måltidene uten at det medførte like store vansker. Med noen konkrete ideer i bunnen begynte vi en utprøving av ulike måter å gjennomføre måltid på, og styrende for framdriften var Gros egne reaksjoner på våre innspill. Vi inkluderte raskt Gros positive måter å gjøre det på i tiltaket, benyttet Gros egne

17 17 fraser som bekreftelse på at måltidet gikk greit og lærte å justere oss etter hennes dagsform. I dag er det Gro selv som demonstrerer for nytt personale hvordan måltidet gjennomføres. Når nærpersoner (personale) deltar i utforming av tiltak sammen med klienten og oss, kan vi vise at vi tar på alvor og legger vekt på klientens opplevelse av situasjonen. Dette har i seg selv en terapeutisk effekt. En annen grunn til å ha med personale i samtalene/samhandlingen med klienten er at det ofte er nødvendig for oss å ha med noen som kjenner klienten godt. Vi kan da få forklaringer på private referanser, bruk av eksempler, gester og atferd vi ikke kjenner bakgrunnen for. Språkvansker kan medføre at vi trenger hjelp for å forstå klientens kommunikasjonsmåte. I noen saker er en viktig del av møtet med klienten at vi selv kan kjenne på kroppen hvilke utfordringer og belastninger samværet med klienten representerer, slik at vi i neste omgang kan forstå bedre hva som er nærpersonenes hverdag. Dette er viktig bakgrunnsinformasjon for å forstå samspillet med klienten: Er du som personale redd på jobb pga utagering, er ikke frustrasjonen og sinnet langt unna. I enkelte situasjoner er det en del av bestillingen at vi skal snakke alene med klienten. Også klientene i habiliteringstjenestens målgruppe kan ha behov for muligheten til fortrolige samtaler, og vårt inntrykk er at det de siste årene har vært noe mer fokus på denne behandlingsformen. Individualsamtaler kan imidlertid være med å plassere ansvaret for endring hos klienten alene, og vi erfarer at et rent individrettet tiltak som samtaler ofte ikke vil være nok for å oppnå nødvendige endringer i klientens livssituasjon. I noen situasjoner ser vi likevel at klienten fungerer best i møte med en person av gangen eller har et sterkt ønske om samtaler alene. Det blir da en utfordring å bygge tillit og finne fram til smidige løsninger som gjør at vi kan være endringsagent også overfor nettverket. Det ligger da en utfordring i å ikke ende opp som et varig mellomledd mellom klienten og nettverket. Det viktigste er at vi i jobben vår har mulighet til fleksibelt å velge de framgangsmåtene som synes mest hensiktsmessig i den situasjonen vi står overfor Diagnostisering og utredning I nesten alle sakene vi har arbeidet med på voksenhabiliteringsfeltet, ser vi at klienten på et eller flere områder ikke blir møtt ut fra sine evner og forutsetninger. Dette gjør at klienten kan få symptomer på depresjon, aggresjon, angst eller annet som uttrykk for en umulig

18 18 livssituasjon. Forståelsen av klientens grunnleggende forutsetninger bør være noe av grunnlaget for den felles forståelsen for personen som vi søker å skape i en økologisk tilnærming. Ellingsen, Jacobsen og Nicolaysen (2002) vektlegger at sentrale dimensjoner ved personens fungering, som evne til kognisjon, emosjonell utvikling, biologiske skader og helse må bli en naturlig del av personalets tolkning og forståelse av personens atferd. I forhold til tvangslidelser trekker Eknes (2000) fram at både personen selv og nærpersoner vil kunne betrakte problemene mer rasjonelt når de får vite at den rare atferden skyldes en nevrologisk lidelse. Vår erfaring er at dette gjelder generelt; jo bedre kunnskap og forståelse nærpersoner får om personens funksjonsnivå, grunndiagnose og sårbarhetsfaktorer, jo bedre omsorg kan de yte. Noen ganger må også nye utredninger og vurderinger foretas. De fleste klienter som henvises til Habiliteringstjenesten har allerede i utgangspunktet en eller flere diagnoser. Diagnosene kan være kjent som en overskrift for de som omgås klienten til daglig. Utfordringen for oss ligger da i å omsette den informasjonen som ligger i diagnosene til praktisk forståelse, gi diagnosene et praktisk innhold i akkurat den situasjonen man står overfor. En utfordring i dette arbeidet vil være å ha god nok kjennskap til klientens hverdag for å kunne gi personalet eksempler som de kan kjenne igjen, og her kan det å ha møtt klienten i hans vante omgivelser være til god hjelp. Vi erfarer at god informasjon om klientens vansker kan være med å gi status til klienten; det kan utløse personalets omsorg og bidra til en raushet i fortolkningen av det personen gjør. Det kan være med og ta fra klienten ansvar med tanke på hvordan atferd fortolkes; det han gjør skjer ikke på grunn av onde hensikter, latskap eller vrangvilje, men heller på grunn av vansker med oversikt og forståelse, for høye krav eller manglende handlingsalternativer. Vi erfarer for eksempel at personer med autisme gjerne tillegges at de har til hensikt å provosere eller såre personalet, selv om dette er i direkte konflikt med diagnosen. For noen klienter kan en diagnose også fungere som en forklaring, eller en knagg å henge vanskeligheter på. Syndromdiagnoser kan ofte fungere sånn det å ha Asperger syndrom eller Downs syndrom blir en del av det bildet personen har av seg selv, og fungerer som begrunnelse for at han trenger hjelp. Andre vil være helt uinteressert i temaet: I arbeidet med diagnostisering av Per ble det gjort flere forsøk på å forklare han hva vi holdt på med, og hva vi var kommet fram til. Per viste ingen interesse for temaet, og hadde ingen spørsmål til noe av det vi gjorde, verken under testing eller i samtaler. Det ble sagt til Per at vi hadde funnet ut at en del ting var ganske vanskelig

19 19 for han, og at disse vanskene lignet noe som heter Asperger syndrom. Per svarte da at han hadde kjøpt ny CD, og at han fortsatt ønsker seg en jobb som handler om bilmotorer, og hvor fort kan psykologens bil egentlig gå? Vi har ønsket å betone viktigheten av god diagnostisering, samtidig har vi villet framheve at utredningen i seg selv ikke er tilstrekkelig. Diagnosen må gjøres kjent og forståelig for å kunne bidra til goodness of fit i systemene. Dette krever at psykologen går inn i en prosess med nettverket rundt klienten. Et økologisk perspektiv vil altså ha betydning for hvordan psykologen velger å arbeide også innenfor tradisjonelle arbeidsområder som diagnostisering Helseplager, doble diagnoser og medikamentell behandling En bredspektret utredning bør i tillegg til vurdering av funksjonshemming og psykiske lidelser også inneholde vurderinger av somatisk helsetilstand. Det å trekke inn primærlege, tannlege, fysioterapeut for vurdering av somatiske forhold og tilrettelegginger kan ofte inngå som en nødvendig del av arbeidet. Medikamentell behandling av psykiske lidelser har lenge hatt en framtredende plass i arbeidet med klienter med habiliteringsbehov. I mange saker ser vi at medikamenter er en nødvendig del av behandlingen, men vi opplever ofte at det skorter på evaluering av effekt. Et tett samarbeid over tid med psykiater med god kjennskap til klientgruppen er derfor viktig. Dette kompliseres av at tjenesten på landsbasis har hatt problemer med å rekruttere leger/psykiatere. 4.2 Privat nettverk/foreldre Profesjonalisering og ideologi, tidsånd og vanetenkning har vært med på å underkjenne den viktige rollen og ressursen som foreldre og privat nettverk til funksjonshemmede voksne har. Habiliteringstjenesten har en rolle både i forhold til å anerkjenne og støtte opp om foreldrenes naturlige deltakelse i den funksjonshemmedes dagligliv og i å se foreldrene som en samarbeidspart i en veiledningsprosess. Med sin unike kontinuitet og kunnskap om sin sønn eller datter, personens historie og sårbarhet er foreldre til funksjonshemmede voksne uvurderlige samarbeidspartnere for det profesjonelle nettverket. Foreldre kan oppleve det fremmed og sårende å bli stilt overfor den tenkning og begrep som fagfolk og andre betalte hjelpere benytter. Å gå inn i et samarbeid med habiliteringstjenesten og ansatte i kommunale tjenester, kan derfor ofte være noe foreldre kvier seg for fordi de av erfaring vet at dette er noe som kan bringe ytterlige bekymringer og frustrasjoner. De kan oppleve at de blir underkjent

20 20 som likeverdige samarbeidspartnere, og pasientgjort av hjelpeapparatet (se for eksempel Ellingsen, Jacobsen og Nicolaysen 2002). Man kan tenke seg ulike modeller for samarbeide som tar høyde for individuelle behov både hos foreldre og andre involverte i en sak. De kan delta mer aktivt i deler av veiledningen og annen møtevirksomhet, mens noen foreldre vil finne det naturlig å kun delta i møter med leder og synes deltakelse i veiledningsprosessen er unødvendig, tidkrevende eller belastende. Den optimale løsningen er den som på best måte ivaretar alle parters behov for informasjon og mulighet til å få uttale seg i saker som er viktige og relevante. Noen stadier i veiledningen egner seg kanskje særlig godt for samarbeid med foreldrene. Eksempler på dette kan være avklaring av forventninger og mål, diskusjoner om hva som er god livskvalitet for den enkelte bruker, og evalueringsrunder. God planlegging av møtene med konkrete problemstillinger og tydelig samarbeidskontrakter på omfang og innhold er med på å gi trygge rammer og avklare rolleforventninger. Foreldre/pårørende og hjelpeverger er i mange tilfeller de eneste i økologien som ikke er betalte hjelpere. I stor grad vil deres lojalitet ligge hos brukeren, og de kan representere en viktig korreksjon til den blindhet vi i hjelpeapparatet kan utvikle i forhold til våre intervensjoner om vi ikke mottar impulser utenfra. Samtidig kan de, på grunn av at de er pårørende til et selvstendig individ som kan ha interesser som krysser med deres, ikke alltid fungere som advokater for sitt barn. Enkelte saker preges av at klient, foreldre og personalgruppe er i større eller mindre konflikter med hverandre. Som nevnt tidligere definerer vi også disse vanskene inn i vårt arbeid, fordi vi tenker at konfliktene på sikt påvirker klientens forhold til sine foreldre og utgjør en slitasje både for personalgruppe og pårørende. Ofte kan problemer avhjelpes gjennom om bedre strukturert kontakt mellom personale og foreldre, der habiliteringstjenestens rolle kan være å skape klare rolleforventninger, realisme og forståelse for hverandres ståsted. Vår erfaring er at en stor utfordring ligger i å unngå å bli talsperson for en av partene på bekostning av andre, opprettholde kontakt med alle partene, være villige til å lytte også til de personene med meninger som ligger langt fra våre egne, og til syvende og sist få til praktiske løsninger på problemer som først og fremst ivaretar klienten.

Bacheloroppgave. Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction

Bacheloroppgave. Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction KANDIDATNUMMER: 427 AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG Bacheloroppgave Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction Innleveringsdato: 26.05.2011

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Et samarbeid med gleder og frustrasjoner

Et samarbeid med gleder og frustrasjoner Et samarbeid med gleder og frustrasjoner Om samarbeid ved overgangen fra barnehage til skole for barn med nedsatt funksjonsevne Jette Iversen Masteroppgave i spesialpedagogikk ved Det utdanningsvitenskapelige

Detaljer

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN-

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- En case-studie om hvordan et internt tverrfaglig samarbeid i skolen kan være et redskap i arbeidet med elever med sosiale og emosjonelle vansker. Utgangspunktet

Detaljer

Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs?

Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs? Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs? En kvalitativ studie av samsvaret mellom utdanning og yrkesliv Ida Marie Westeng Jacobsen Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt

Detaljer

Om utfordringer, mestring, behov for kunnskap og hjelp blant foreldre til barn med en sjelden funksjonshemning KRISTIN TAFJORD LÆRUM

Om utfordringer, mestring, behov for kunnskap og hjelp blant foreldre til barn med en sjelden funksjonshemning KRISTIN TAFJORD LÆRUM «Livet før og etter Frambu» Om utfordringer, mestring, behov for kunnskap og hjelp blant foreldre til barn med en sjelden funksjonshemning KRISTIN TAFJORD LÆRUM Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Oddbjørn Johansen Ellen Saur Høgskolen i Nord-Trøndelag Kompendium Steinkjer 2006 Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Detaljer

Fra hjem til hjem. Forberedelser og gjennomføring av flytting fra foreldrehjem til eget hjem for mennesker med utviklingshemming

Fra hjem til hjem. Forberedelser og gjennomføring av flytting fra foreldrehjem til eget hjem for mennesker med utviklingshemming Fra hjem til hjem Forberedelser og gjennomføring av flytting fra foreldrehjem til eget hjem for mennesker med utviklingshemming Forfattere: Pedagog Wenche Fjeld Sykehuset Innlandet, Habiliteringstjenesten

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid i og utenfor ansvarsgrupper

Tverrfaglig samarbeid i og utenfor ansvarsgrupper Tverrfaglig samarbeid i og utenfor ansvarsgrupper Ann Elise Rønbeck, dr. polit., førsteamanuensis ved Høgskolen i Finnmark Innledning Arbeidet med elever som trenger tverrfaglig og koordinert innsats er

Detaljer

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Alternativer til tvang I Sett fra et brukerog fagperspektiv Ressurshefte Dagfinn Bjørgen, Aina Storvold, Reidun Norvoll og Tonje Lossius Husum

Detaljer

Anja Bredal og Julia Orupabo Et trygt sted å bo. Og noe mer. Evaluering av botilbudet til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap

Anja Bredal og Julia Orupabo Et trygt sted å bo. Og noe mer. Evaluering av botilbudet til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap Anja Bredal og Julia Orupabo Et trygt sted å bo. Og noe mer Evaluering av botilbudet til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 ISF 2008 Rapport

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Erfaringer med metoden «Jeg er noe helt spesielt»: Individualsamtaler for å fremme selvforståelse hos barn og ungdom med Asperger syndrom Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi

Detaljer

Kompendium del 2. Selvhjelp i brukermedvirkning Delemne 2 Selvhjelp i folkehelsearbeid og organisasjonsperspektiv

Kompendium del 2. Selvhjelp i brukermedvirkning Delemne 2 Selvhjelp i folkehelsearbeid og organisasjonsperspektiv Kompendium del 2 Selvhjelp i brukermedvirkning Delemne 2 Selvhjelp i folkehelsearbeid og organisasjonsperspektiv Foto: Øystein Hvalsengen Selvhjelp i brukermedvirkning Høgskulen i Volda Utarbeidet av Norsk

Detaljer

SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET. - Informasjonshefte

SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET. - Informasjonshefte SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET - Informasjonshefte Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Forord Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD,

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

Fra kaos til samarbeid

Fra kaos til samarbeid Fra kaos til samarbeid En kvalitativ studie av foreldres opplevelse av Parent Management Training Oregonmodellen Kjersti Reisæter Aartun og Ingvild Stjernen Tisløv Hovedoppgave ved Psykologisk Institutt

Detaljer

Vi ses på tirsdag! Bjørg Eva Skogøy. Masteroppgave i Sosialt arbeid HØGSKOLEN I BODØ. Avdeling for Samfunnsfag

Vi ses på tirsdag! Bjørg Eva Skogøy. Masteroppgave i Sosialt arbeid HØGSKOLEN I BODØ. Avdeling for Samfunnsfag Vi ses på tirsdag! Hvordan beskriver foreldre med psykiske vansker og deres barn sitt hverdagsliv og sine erfaringer med gruppetilbudet Tirsdagstreffet? Bjørg Eva Skogøy Masteroppgave i Sosialt arbeid

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer En artikkelsamling om tilpasset opplæring, inkludering og atferd i skolen 1 Redaksjon: Elin Kragset Vold, redaktør, Lillegården kompetansesenter

Detaljer

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapport IS-1315 Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapportens tittel Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen

Detaljer

Mangfold i klasserommet. - berikelse og utfordring

Mangfold i klasserommet. - berikelse og utfordring Mangfold i klasserommet - berikelse og utfordring En kvalitativ undersøkelse om elevmangfold i skolen og krav til lærerens kompetanse for å møte dette Ane Rebekka Solberg Ped 3901 Masteroppgave i spesialpedagogikk

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

... Er det noen jeg kan snakke med?...

... Er det noen jeg kan snakke med?... ... ER DET NOEN JEG KAN SNAKKE MED?...... Er det noen jeg kan snakke med?... Tolk-ledsagertjeneste for personer med medfødt døvblindhet Prosjektrapport Kari Schjøll Brede, Tonhild Strand Hauge og Else

Detaljer