Teknisk manual SHERPA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Teknisk manual SHERPA"

Transkript

1 Teknisk manual SHERPA

2 Generelt 3 Main Features Tilgjengelige modeller og tilkoblingsenheter 3 Models available and coupling of units Hovedkomponenter og innvendig enhet 4 Main components and features of internal unit Hovedkomponenter og utvendig enhet 5 Main components and features of external unit Controller og tilgjengelige funksjoner 5 Controller and available functions Temperaturnivåer 6 Operating limits Mål og vekt 6 Dimensions and weights Tekniske data 7 Rated technical data Ytelse; kjøling 8 Cooling performance Ytelse; oppvarming 9 Heating performance Plassering av innvendig enhet 12 Positioning the internal unit Plassering av utvendig enhet 12 Positioning the external unit VVS-tilkoblinger 13 Plumbing connections Hydrauliske kretser 14 Hydraulic circuits Tilkobling av kjølerør 15 Refrigerant piping connections Koblingsskjemaer 15 Wiring diagrams Maksimalt forbruk 16 Maximum consumption Tilkoblingskabler 16 Connecting cables Tilbehør 17 Accessories Anbudsspesifikasjon 19 Tender specification

3 Generelt Main Features Sherpa systemet er en reversibel splitt luft-vann varmepumpe for produksjon av varmt og kaldt vann for air-condition og for produksjon av varmt tappevann. Utseende Den interne enhetens smakfulle utseende gjør at den kan installeres godt synlig innendørs, den kan også installeres på innsiden av et vanlig kjøkkenskap p.g.a sin kompakte størrelse. Den eksterne enheten er spesielt kompakt og enkel i installere. Begge enhetene er utført i brennlakkert og galvanisert stål. The Sherpa system is a reversible split air-water heat pump for the production of hot and cold water for air conditioning systems and for domestic hot water production. Forms and dimensions The internal unit s attractive appearance enables it to be installed indoors in a visible position or, due to its compact size, inside a standard-sized kitchen cupboard. The remote external unit is particularly compact and easy to install. Both units are made of galvanized and stove enamelled sheet steel. Ytelse Høy ytelse er et resultat av strenge analyser og tester, utført under ulike forhold. Den omformer-styrte kompressoren for R-410A kjølemedium, det høyeffektive varmeveksler batteriet med kobberrør og aluminium ribber, de store spiralformede viftene og elektronisk ekspansjonsventil gir en utmerket ytelse under alle bruksforhold. Performance and noise levels The high performances are the result of strict analyses and tests, conducted under various use conditions. The inverter-controlled compressor for R-410A refrigerant, the high efficiency heat exchange battery in copper pipes with aluminium fins, the large helical fans, and the electronic expansion valve enable excellent system performance in all use conditions. Installasjon Den innvendige enheten integrerer alt tilbehør som kreves for installasjon: 3-veis ventil (i versjonen med integrert ventil) for vannføring mot systemet eller mot varmtvannstank, 8 liters ekspansjonskar egnet for systemer med høyt vanninnhold, strømningsbryter som beskytter komponentene i tilfelle sirkulasjonen av vannnet i kretsen reduseres eller stoppes, manometer for målin av vannets trykk, 3 bar sikkerhetsventil, automatisk luftspyling fra den hydrauliske kretsen, 2-trinns varmeelement for elektronisk ettervarme med to sikkerhetstermostater, sirkulasjonspumpe, på/av kuleventiler (i versjonen med integrert ventil), kontrollpanel. Installation The internal unit integrates all the accessories required for system installation: 3-way valve (in the version with integrated valve) for water flow diversion towards the system or towards the domestic water tank, 8-litre expansion vessel suitable for systems with high water content, flow switch protecting the components in the event water circulation in the circuit is reduced or stopped, pressure gauge for measuring water pressure, 3 bar safety valve, automatic air purge from the hydraulic circuit, post-heating 2-stage electrical heater element with two safety thermostats, circulation pump, on/off ball valves (in the version with integrated valve), electric panel. Driftssikkerhet Generelt høy driftssikkerhet skyldes grundig forskning og omfattende tester som dekker hver minste detalj, et nøye utvalg av materiell og komponenter, bruk av nyskapende metoder for montering. Driftssikkerheten kontrolleres med stedlige tester under de strengeste forhold. Sikkerheten er verifisert og sertifisert i henhold til følgende elektriske sikkerhetsstandarder EN og EN , og i samsvar med de europeiske direktivene LVD 2006/95/EC, EMC2004/108/EC, RoHS 2002/95/EC og WEEE 2002/96/EC. Reliability The high overall reliability of the product is due to the thorough research and extensive tests covering every detail, and to a careful selection of materials and components, using cutting-edge assembly methods. System reliability has been verified with on-site tests conducted under the strictest conditions. Safety has been verified and certified according to electrical safety standards EN , EN and compliant with European Directives LVD 2006/95/EC, EMC2004/108/EC, RoHS 2002/95/EC, WEEE 2002/96/EC. Kontrollpanel og funksjoner Det elektroniske kontrollpanelet og brukergrensesnittet oppfyller kravene i systemet og til andre systemkomponenter. Følgende funksjoner er tilgjengelige: klimakurver; en for oppvarming og en for kjøling, en daglig programmerer med nattmodus, full og fleksibel styring av varmtvannsproduksjonen og styring av antilegionella sykluser. Følgende er også tilgjengelig: to oppsett for kjøling, to oppsett for oppvarming og ett oppsett for varmtvannstemperatur. Controller and functions The electronic control panel and the user interface fully meet the requirements of the systems and of other system components. The following features are available: two climate curves; one for heating and one for cooling, a daily programmer with night-time mode, full and flexible management of Domestic Hot Water production, management of anti-legionella cycles. The following are also available: two set-points for cooling, two set-points for heating and one set-point for the domestic hot water temperature. Tilgjengelige modeller og tilkoblingsenheter Models available and coupling of units Sherpa 7 Sherpa 11 Sherpa 13 Sherpa 13T Sherpa 16 Sherpa 16 T Standard innvendig enhet Standard internal unit LITEN A STOR A Innvendig enhet med integrert 3-veis ventil Internal unit with integrated 3-way valve LITEN A STOR A CEBSH24EI CEBCH36EI CEBCH48EI CEBTH48EI CEBCH60EI CEBTH60EI Utvendig enhet External unit 3

4 Hovedkomponenter og funksjoner for innvendig enhet Main components and features of internal unit A) Bærende konstruksjon i galvanisert metall. B) Deksel i galvanisert stål med epoxy. Alle komponenter er lett tilgjengelige fra forsiden for enkel installasjon og vedlikehold. C) Kjølemiddel / vann varmeveksler med loddede plater i AISI 316 syrefast stål. D) 8-liter ekspansjonskar. E) 2-trinns etteroppvarmings element med solfanger integrert med varmepumpe eller tilgjengelig i tilfelle svikt i den utvendige enheten. F) Sirkulasjonspumpe for vann. G) Integrert 3-veis ventil (varenummer A og A), kan også installeres på utsiden av modulen (kit B0622). H) Elektrisk panel som er enkelt å åpne, komplett med jordfeilbryter som beskytter elementer og sikring. I) Kontrollpanel med LED display og ikoner for å vise og stille inn alle parametere ved installasjon, bruk og vedlikehold. L) Olimpia Spendid logisk elektronisk kontroller, med direkte interaksjon mellom innvendig og utvendig modul, kontroll av operative parametere og synlige alarmer på kontrollpanelet. A) Load bearing structure in tough galvanized sheet metal B) Cover in epoxy powder coated galvanized sheet steel. All components are accessible from the front for easy installation and maintenance. C) Refrigerant / water heat exchanger with brazed plates in AISI 316 sheet steel D) 8-litre expansion vessel E) Post-heating two-stage electrical heater elements collector integrated with the heat pump or available in the event of external unit failure F) Water circulation pump G) 3-way valve integrated on-board the machine (units cod a and A) or to be installed outside the module (kit B0622) H) Electric panel easy to access and complete with magnetothermal switch for protecting the elements and fuse for protecting the other loads I) Control panel complete with display with LEDs and icons for viewing and setting all control parameters during installation, use and maintenance L) Electronic controller with Olimpia Splendid logic, and direct interaction between the internal module and the external unit with direct capacity request, control of operative parameters and alarms visible on the control panel I A B E C D F H L G 4

5 Hovedkomponenter og funksjoner for utvendig enhet Main components and features of external unit Bærende konstruksjon i galvanisert metall. Kompressor med permanent magnet motor (DC) med elektrisk omformerstyrt hastighet. Elektronisk ekspansjonsventil for kontinuerlig og nøyaktig styring av kjølekretsens parametere. Store spiralformede vifter sammen med kompressor for støysvak drift. Avrimingssyklus optimalisert for luft-vann varmepumpe applikasjoner. Load bearing structure in epoxy powder coated galvanized sheet steel. Compressor with permanent magnet motor (DC) with electronic inverter-controlled speed. Electronic expansion valve for continuous and accurate control of refrigerant circuit parameters. Large helical fans together with compressor for quieter operation. Defrost cycle optimised for air-water heat pump application. Kontroller og tilgjengelige funksjoner Controller and available functions - Sherpa kan aktiveres i oppvarming, kjøling, kun produksjon av varmtvann, kjøling eller oppvarming med varmtvann. - Kontrolleren kan administrere en klimakurve i oppvarming og en i kjøling for å variere systemets vanntemperatur avhengig av klimaforholdene utendørs. Dette gjøres ved å regulere tilførselen av varme i forhold til bygningens behov for å spare energi. - En daglig programmerer med nattmodus er tilgjengelig, denne muliggjør en energibesparelse på opptil 20%. - Sherpa styrer varmtvannet svært fleksibelt ved hjelp av to moduser: vannsensor i maskinen eller vannsensor i varmeapparatet. - Med sensor i varmtvannstanken er Sherpa istand til å håndtere anti-legionella sykluser. Dersom et elektrisk varmeelement settes inn i tanken vil anti-legionella syklusen utføres uten å forstyrre oppvarmings- eller kjølesyklusen til air condition systemet. - Følgende er også tilgjengelig: to innstillinger for kjøling, to innstillinger for oppvarming (aktiveres med knappen på ECO kontrollpanelet eller ved fjernstyring), og en innstilling for temperatur på varmtvannet. - Enhetene er utstyrt med et ekstra 2-trinns varmeelement: på SMÅ innvendige enheter, og på STORE enheter. De kan aktiveres for å supplere strøm til oppvarming, i varmtvannsproduksjon og ved kjøring av anti-legionella sykluser. Dersom disse varmeelementene er aktivert starter de automatisk ved lav utetemperatur eller ved feil på utvendig enhet (back-up funksjon). En ettrinns eller begge faser av det elektriske varmeelementet kan aktiveres, avhengig av nødvendighet og tilgjengelig elektrisk strømkilde. For å aktivere denne funksjonen må føler for utetemperatur være installert. - Sherpa can be activated in heating, cooling, domestic hot water production only, cooling or heating with domestic hot water. - The controller can manage one climate curve in heating and one in cooling to vary the system water temperature depending on outdoor climatic conditions, by adjusting the supply of heat to the building s heat demand, in order to save energy. - A daily programmer with night-time mode is available which enables energy savings of up to 20%. - Sherpa enables Domestic Hot Water to be managed very flexibly, by means of two modes: water sensor on-board machine or water sensor in heater. - With the sensor in the DHW tank, Sherpa is also able to manage anti-legionella cycles; if an electrical heater element is inserted in the DHW tank, the anti-legionella cycle is performed without interrupting the heating or cooling cycle of the air conditioning system. - The following are also available: two set-points for cooling, two set-points for heating (activated using the button on the Eco control panel or with remote contacts), and one set-point for setting the domestic hot water temperature. - The units are equipped with an additional 2-stage heater element: on SMALL internal units and on LARGE units. They can be enabled to supplement the power in heating, in domestic water production and during anti-legionella cycles. If enabled, the heater elements start automatically when the low outside air temperature prevents the heat pump from fulfilling the heating load or in the event of a malfunction on the external unit (back-up function). A single stage or both stages of the electrical heater element can be enabled, depending on necessity and electric power supply available. To enable this function, the outside air temperature probe kit must be installed. 5

6 - Av/på funksjoner, oppvarming/kjøling, aktivering av Eco modus, aktivering av nattmodus, aktivering av varmtvannstank og varmtvann kan fjernstyres. Enheten kan aktiveres med en ekstern chrono-termostat eller med kjøle/kjele kontaktene på viftekonvektor Bi2 og Bi Sherpa kan aktivere en ekstra ekstern varmekilde (f.eks. kjele) for å erstatte varmepumpeenheten avhengig av utetemperaturen. For å aktivere denne funksjonen må føler for utetemperatur være installert. - The on/off functions, heating/cooling mode, second set-point activation (Eco mode), night-time mode activation, domestic hot water storage heating activation, and domestic hot water only activation can be controlled remotely via free contacts. The unit may be activated with an external chrono-thermostat or by the chiller/ boiler contacts of the electronic controls of fan coils Bi2 and Bi Sherpa can activate an auxiliary external heat source (e.g. boiler) to replace the heat pump unit depending on the outside air temperature. To enable this function, the outside air temperature probe kit must be installed. Temperaturnivå Operating limits Diagrammene definerer grensene for vanntemperatur (LWT) og uteluft (ODT) der varmepumpen kan kjøre de to modusene, kjøling og oppvarming/varmtvannsproduksjon og kjøling. The diagrams define the water (LWT) and outside air (ODT) temperature limits within which the heat pump can run in its two modes, cooling and heating/domestic water production and cooling. LWT C RISCALDAMENTO OPPVARMING/ HEATING ODT C Elektriske varmeovner kan også aktiveres utenfor varmepumpens driftsområde både ved oppvarmings- og varmtvannsmodus. LWT C RAFFREDDAMENTO KJØLING / COOLING ODT C Electric heaters can be activated also outside heat pump operating envelope in both heating or sanitary hot water modes. Mål og vekt Dimensions and weights A C B Innv. enhet Internal unit Sherpa 7 Sherpa 11 Sherpa 13 Sherpa 13T Sherpa 16 Sherpa 16 T A 500 B 280 C 296 H H 810 Vekt Kg Weight Kg A A Utv. enhet External unit Sherpa 7 Sherpa 11 Sherpa 13 Sherpa 13T Sherpa 16 Sherpa 16 T A B H H Vekt Kg Weight Kg B H 6

7 Tekniske data Rated technical data Standard innvendig enhet Innvendig enhet med integrert 3-veis ventil Utvendig enhet Oppvarmingskapasitet (a) Oppvarmingskapasitet (b) Oppvarmingskapasitet (c) Oppvarmingskapasitet (d) Kjølekapasitet (e) Kjølekapasitet (f) EER Støynivå innvendig enhet Lydtrykknivå Lydeffektnivå Støynivå utvendig enhet Lydtrykknivå Lydeffektnivå Fordampertype Diameter sugeslange kjølevæske ventil Diameter væskeslange kjølevæske ventil Vannpumpe Nominell kapasitet oppvarming (a) Totalt tilgjengelig trykkfall Ekspansjonskar volum Strømforsyning - innvendig enhet Maks strøminngang (g) Maks inngangseffekt (g) Strømforsyning - utvendig enhet Maks strøminngang Maks inngangseffekt Hydrauliske koblinger Ekstra varmeelementer Standard internal unit Internal unit with 3 way valve integrated External unit Heating Capacity (a) Heating Capacity (b) Heating Capacity (c) Heating Capacity (d) Cooling Capacity (e) EER Cooling Capacity (f) EER Indoor sound level Sound pressure level Sound power level Outdoor sound level Sound pressure level Sound power level Evaporator type Suction line diameter refrigerant valve Liquid line diameter refrigerant valve Water pump Water flow in heating (a) Total available pressure drop Expansion vessel volume Electrical supply - internal unit Max current input (g) Max power input (g) Electrical supply - external unit Max current input Max power input Water fittings Additional heating elements varenr. varenr. varenr. W/W W/W W/W W/W W/W W/W db(a) db(a) db(a) db(a) l/s kpa l V/ph/Hz A V/ph/Hz A Sherpa A A CEBSH24EI 6,5 4,12 4,3 2,6 6,5 3,4 3,8 2,3 7,9 4,5 5,6 3, /52 64/65 Loddet platevarmeveksler Brazed plate heat exchanger 3/8" 5/8" 0, /1/50 14,1 3,22 230/1/50 13,5 3 1" 1,5+1,5 Sherpa A A CEBCH36EI 10,5 4,14 7,2 2,65 9,9 3,14 6,2 2 11,8 4,4 8,1 3, /55 66/68 Loddet platevarmeveksler Brazed plate heat exchanger 3/8" 5/8" 0, /1/50 14,1 3,22 230/1/ ,8 1" 1,5+1,5 Sherpa A A CEBCH48EI 12,5 4,12 8 2,7 12,5 3,21 7,2 2,1 12,3 4 10, /57 70/70 Loddet platevarmeveksler Brazed plate heat exchanger 3/8" 5/8" 0, /1/50 27,2 6,22 230/1/ " 3+3 Standard innvendig enhet Innvendig enhet med integrert 3-veis ventil Utvendig enhet Oppvarmingskapasitet (a) Oppvarmingskapasitet (b) Oppvarmingskapasitet (c) Oppvarmingskapasitet (d) Kjølekapasitet (e) Kjølekapasitet (f) EER Støynivå innvendig enhet Lydtrykknivå Lydeffektnivå Støynivå utvendig enhet Lydtrykknivå Lydeffektnivå Fordampertype Diameter sugeslange kjølevæske ventil Diameter væskeslange kjølevæske ventil Vannpumpe Nominell kapasitet oppvarming (a) Totalt tilgjengelig trykkfall Ekspansjonskar volum Strømforsyning - innvendig enhet Maks strøminngang (g) Maks inngangseffekt (g) Strømforsyning - utvendig enhet Maks strøminngang Maks inngangseffekt Hydrauliske koblinger Ekstra varmeelementer Standard internal unit Internal unit with 3 way valve integrated External unit Heating Capacity (a) Heating Capacity (b) Heating Capacity (c) Heating Capacity (d) Cooling Capacity (e) EER Cooling Capacity (f) EER Indoor sound level Sound pressure level Sound power level Outdoor sound level Sound pressure level Sound power level Evaporator type Suction line diameter refrigerant valve Liquid line diameter refrigerant valve Water pump Water flow in heating (a) Total available pressure drop Expansion vessel volume Electrical supply - internal unit Max current input (g) Max power input (g) Electrical supply - external unit Max current input Max power input Water fittings Additional heating elements varenr. varenr. varenr. W/W W/W W/W W/W W/W W/W db(a) db(a) db(a) db(a) l/s kpa l V/ph/Hz A V/ph/Hz A Sherpa 13T A A CEBTH48EI 12,5 4,12 8 2,7 12,5 3,21 7,2 2,1 12,5 4,1 10, /57 70/70 Loddet platevarmeveksler Brazed plate heat exchanger 3/8" 5/8" 0, /1/50 27,2 6,22 400/3/50 8,15 5,5 1" 3+3 Sherpa A A CEBCH60EI 14 4,11 8,5 2,4 13,3 3,1 8,5 2,1 13,5 3,8 11,3 2, /57 70/70 Loddet platevarmeveksler Brazed plate heat exchanger 3/8" 5/8" 0, /1/50 27,2 6,22 230/1/ " 3+3 Sherpa 16T A A CEBtH60EI 16 4,11 9,2 2,5 14 3,1 9 2, ,8 2, /59 70/72 Loddet platevarmeveksler Brazed plate heat exchanger 3/8" 5/8" 0, /1/50 27,2 6,22 400/3/50 11,5 7,5 1" 3+3 Merk (a) Utløpstemperatur vann 35 C / Utløpstemperatur luft 7 C (b) Utløpstemperatur vann 35 C / Utløpstemperatur luft 7 C (c) Utløpstemperatur vann 45 C / Utløpstemperatur luft 7 C (d) Utløpstemperatur vann 45 C / Utløpstemperatur luft 7 C (e) Utløpstemperatur vann 18 C / Utløpstemperatur luft 35 C (f) Utløpstemperatur vann 7 C / Utløpstemperatur luft 35 C (g) Versjon med integrerte varmeelementer Note (a) T. water out 35 C/ T. air out 7 C (b) T. water out 35 C/ T. air out 7 C (c) T. water out 45 C/ T. air out 7 C (d) T. water out 45 C/ T. air out 7 C (e) T. water out 18 C/ T. air out 35 C (f) T. water out 7 C/ T. air out 35 C (g) Version with integrated heting elements 7

8 Ytelse; kjøling Cooling performance SHERPA 7 n TAe 20 C TAe 25 C TAe 30 C TAe 35 C TAe 40 C TAe 45 C Pf Pa EER Pf Pa EER Pf Pa EER Pf Pa EER Pf Pa EER Pf Pa EER 9 4 6,1 1,26 4,84 5,8 1,41 4,11 5,57 1,59 3,50 5,25 1,79 2,93 4,9 2,01 2,44 4,67 2,21 2, ,56 1,28 5,13 6,27 1,43 4,38 5,94 1,61 3,69 5,6 1,81 3,09 5,26 2,03 2,59 4,96 2,22 2, ,05 1,3 5,42 6,74 1,46 4,62 6,38 1,64 3,89 6,01 1,83 3,28 5,65 2,05 2,76 5,33 2,26 2, ,64 1,31 5,83 7,31 1,48 4,94 6,92 1,65 4,19 6,53 1,86 3,51 6,13 2,08 2,95 5,77 2,28 2, ,84 1,35 6,55 8,47 1,51 5,61 8,04 1,7 4,73 7,6 1,9 4,00 7,16 2,13 3,36 6,74 2,32 2,91 SHERPA 11 n TAe 20 C TAe 25 C TAe 30 C TAe 35 C TAe 40 C TAe 45 C Pf Pa EER Pf Pa EER Pf Pa EER Pf Pa EER Pf Pa EER Pf Pa EER 9 4 8,36 1,85 4,52 8,01 2,07 3,87 7,59 2,32 3,27 7,16 2,6 2,75 6,74 2,92 2,31 6,41 3,2 2, ,47 1,87 5,06 9,07 2,09 4,34 8,59 2,35 3,66 8,1 2,63 3,08 7,61 2,95 2,58 7,24 3,23 2, ,6 1,89 5,61 10,1 2,12 4,76 9,61 2,38 4,04 9,06 2,67 3,39 8,51 2,98 2,86 8,09 3,26 2, ,8 1,92 6,15 11,3 2,15 5,26 10,7 2,41 4,44 10,1 2,7 3,74 9,51 3,03 3,14 9,04 3,32 2, ,1 1,97 7,16 13,5 2,2 6,14 12,8 2,47 5,18 12,1 2,77 4,37 11,4 3,1 3,68 10,8 3,39 3,19 SHERPA 13 n TAe 20 C TAe 25 C TAe 30 C TAe 35 C TAe 40 C TAe 45 C Pf Pa EER Pf Pa EER Pf Pa EER Pf Pa EER Pf Pa EER Pf Pa EER ,6 2,44 4,75 11,1 2,73 4,07 10,5 3,06 3,43 9,95 3,43 2,90 9,36 3,85 2,43 8,9 4,22 2, ,2 2,46 4,96 11,6 2,75 4, ,09 3,56 10,4 3,47 3,00 9,78 3,89 2,51 9,29 4,26 2, ,7 2,5 5,08 12,2 2,79 4,37 11,5 3,14 3,66 10,9 3,51 3,11 10,2 3,93 2,60 9,7 4,3 2, ,4 2,53 5,30 12,8 2,84 4,51 12,1 3,17 3,82 11,4 3,56 3,20 10,8 3,99 2,71 10,2 4,37 2, ,7 2,59 5,68 14,1 2,91 4,85 13,3 3,26 4,08 12,6 3,65 3,45 11,9 4,09 2,91 11,3 4,47 2,53 SHERPA 13T n TAe 20 C TAe 25 C TAe 30 C TAe 35 C TAe 40 C TAe 45 C Pf Pa EER Pf Pa EER Pf Pa EER Pf Pa EER Pf Pa EER Pf Pa EER ,6 2,44 4,75 11,1 2,73 4,07 10,5 3,06 3,43 9,9 3,43 2,89 9,31 3,85 2,42 8,85 4,22 2, ,2 2,46 4,96 11,6 2,75 4, ,09 3,56 10,4 3,47 3,00 9,78 3,89 2,51 9,29 4,26 2, ,8 2,5 5,12 12,2 2,79 4,37 11,6 3,14 3,69 10,9 3,51 3,11 10,3 3,93 2,62 9,75 4,3 2, ,5 2,53 5,34 12,9 2,84 4,54 12,2 3,17 3,85 11,6 3,56 3,26 10,9 3,99 2,73 10,3 4,37 2, ,9 2,59 5,75 14,3 2,91 4,91 13,6 3,26 4,17 12,8 3,65 3,51 12,1 4,09 2,96 11,5 4,47 2,57 Tae = utetemperatur n = innkommende vanntemperatur = vannutløpstemperatur Pf = kjølekapasitet Pa = strømforbruk Tae = outside air temperature = entering water temperature = leaving water temperature Pf = cooling power Pa = power consumption 8

9 SHERPA 16 n TAe 20 C TAe 25 C TAe 30 C TAe 35 C TAe 40 C TAe 45 C Pf Pa EER Pf Pa EER Pf Pa EER Pf Pa EER Pf Pa EER Pf Pa EER ,6 2,93 4,30 12,1 3,3 3,67 11,4 3,69 3,09 10,8 4,14 2,61 10,1 4,63 2,18 9,63 5,05 1, ,2 2,97 4,44 12,6 3,33 3, ,73 3,22 11,3 4,19 2,70 10,6 4,68 2,26 10,1 5,11 1, ,9 3,01 4,62 13,3 3,38 3,93 12,6 3,79 3,32 11,9 4,24 2,81 11,1 4,75 2,34 10,6 5,19 2, ,6 3,06 4, ,42 4,09 13,3 3,84 3,46 12,5 4,31 2,90 11,8 4,82 2,45 11,2 5,26 2, ,1 3,13 5,14 15,4 3,5 4,40 14,6 3,93 3,72 13,8 4,41 3, ,94 2,63 12,4 5,4 2,30 SHERPA 16T n TAe 20 C TAe 25 C TAe 30 C TAe 35 C TAe 40 C TAe 45 C Pf Pa EER Pf Pa EER Pf Pa EER Pf Pa EER Pf Pa EER Pf Pa EER ,3 3,2 4,47 13,7 3,6 3, ,03 3,23 12,3 4,52 2,72 11,5 5,05 2, ,52 1, ,24 4,63 14,3 3,64 3,93 13,6 4,08 3,33 12,8 4,57 2, ,12 2,34 11,4 5,59 2, ,6 3,29 4,74 14,9 3,69 4,04 14,1 4,14 3,41 13,4 4,63 2,89 12,6 5,19 2,43 11,9 5,66 2, ,4 3,34 4,91 15,7 3,74 4,20 14,8 4,2 3, ,7 2,98 13,2 5,26 2,51 12,5 5,74 2, ,9 3,42 5,23 17,1 3,82 4,48 16,2 4,29 3,78 15,3 4,81 3,18 14,4 5,39 2,67 13,7 5,89 2,33 Tae = utetemperatur n = innkommende vanntemperatur = vannutløpstemperatur Pf = kjølekapasitet Pa = strømforbruk Tae = outside air temperature = entering water temperature = leaving water temperature Pf = cooling power Pa = power consumption Ytelse; oppvarming Heating performance SHERPA 7 n TAe -15 C TAe -7 C TAe -2 C TAe 2 C TAe 7 C TAe 12 C PT PA PT PA PT PA PT PA PT PA PT PA ,49 1,58 2,21 4,42 1,59 2,78 5,12 1,57 3,26 5,69 1,54 3,69 6,57 1,52 4,32 7,72 1,55 4, ,39 1,64 2,07 4,3 1,65 2,61 5,02 1,64 3,06 5,63 1,62 3,48 6,5 1,58 4,11 7,6 1,62 4, ,29 1,74 1,89 4,19 1,75 2,39 4,9 1,73 2,83 5,52 1,72 3,21 6,37 1,67 3,81 7,45 1,72 4, ,19 1,87 1,71 4,06 1,89 2,15 4,75 1,87 2,54 5,35 1,84 2,91 6,18 1,8 3,43 7,26 1,82 3, ,09 2,03 1,52 3,95 2,05 1,93 4,56 2,04 2,24 5,12 2,02 2,53 5,92 1,98 2,99 7,03 2,01 3, ,98 2,23 1,34 3,83 2,24 1,71 4,35 2,23 1,95 4,84 2,2 2,20 5,59 2,18 2,56 6,77 2,2 3,08 n TAe 15 C TAe 18 C TAe 21 C TAe 24 C TAe 27 C TAe 30 C PT PA PT PA PT PA PT PA PT PA PT PA ,63 1,58 5,46 9,66 1,6 6,04 9,66 1,6 6,04 9,66 1,6 6,04 9,66 1,6 6,04 9,66 1,6 6, ,5 1,65 5,15 9,51 1,67 5,69 9,51 1,67 5,69 9,51 1,67 5,69 9,51 1,67 5,69 9,51 1,67 5, ,33 1,74 4,79 9,32 1,76 5,30 9,32 1,76 5,30 9,32 1,76 5,30 9,32 1,76 5,30 9,32 1,76 5, ,12 1,85 4,39 9,09 1,87 4,86 9,09 1,87 4,86 9,09 1,87 4,86 9,09 1,87 4,86 9,09 1,87 4, ,86 2,02 3,89 8,8 2,04 4,31 8,8 2,04 4,31 8,8 2,04 4,31 8,8 2,04 4,31 8,8 2,04 4, ,56 2,24 3,38 8,47 2,27 3,73 8,47 2,27 3,73 8,47 2,27 3,73 8,47 2,27 3,73 8,47 2,27 3,73 Tae = utetemperatur n = innkommende vanntemperatur = vannutløpstemperatur Pf = kjølekapasitet Pa = strømforbruk Tae = outside air temperature = entering water temperature = leaving water temperature Pf = cooling power Pa = power consumption 9

10 SHERPA 11 n TAe -15 C TAe -7 C TAe -2 C TAe 2 C TAe 7 C TAe 12 C PT PA PT PA PT PA PT PA PT PA PT PA ,28 2,52 2,49 7,66 2,4 3,19 8,67 2,31 3,75 9,59 2,23 4,30 10,9 2,18 5,00 12,4 2,15 5, ,84 2,11 7,2 2,72 2,65 8,3 2,62 3,17 9,22 2,57 3,59 10,5 2,54 4, ,43 4, ,67 3,13 1,81 6,95 3,06 2,27 8,03 2,98 2,69 8,9 2,87 3,10 10,2 2,79 3,66 11,6 2,77 4, ,49 3,56 1,54 6,77 3,46 1,96 7,79 3,33 2,34 8,63 3,2 2,70 9,84 3,1 3,17 11,2 3,07 3, ,23 3,92 1,33 6,5 3,83 1,70 7,59 3,59 2,11 8,4 3,47 2,42 9,54 3,31 2,88 10,8 3,29 3, ,12 4,27 1,20 6,36 4,21 1,51 7,44 4,08 1,82 8,21 3,9 2,11 9,26 3,72 2,49 10,4 3,66 2,84 n TAe 15 C TAe 18 C TAe 21 C TAe 24 C TAe 27 C TAe 30 C PT PA PT PA PT PA PT PA PT PA PT PA ,3 2,13 6,24 14,3 2,11 6,78 14,3 2,11 6,78 14,3 2,11 6,78 14,3 2,11 6,78 14,3 2,11 6, ,41 5, ,39 5, ,39 5, ,39 5, ,39 5, ,39 5, ,5 2,77 4,51 13,5 2,76 4,89 13,5 2,76 4,89 13,5 2,76 4,89 13,5 2,76 4,89 13,5 2,76 4, ,1 3,06 3, ,05 4, ,05 4, ,05 4, ,05 4, ,05 4, ,6 3,27 3,55 12,5 3,25 3,85 12,5 3,25 3,85 12,5 3,25 3,85 12,5 3,25 3,85 12,5 3,25 3, ,2 3,64 3, ,63 3, ,63 3, ,63 3, ,63 3, ,63 3,31 SHERPA 13 n TAe -15 C TAe -7 C TAe -2 C TAe 2 C TAe 7 C TAe 12 C PT PA PT PA PT PA PT PA PT PA PT PA ,12 3,2 2,54 9,45 3,09 3,06 10,4 2,87 3,62 11,5 2,73 4, ,61 4,98 14,7 2,6 5, ,7 3,6 2,14 8,9 3,5 2, ,26 3,07 11,1 3,1 3,58 12,5 3,04 4,11 14,3 2,98 4, ,36 3,98 1,85 8,57 3,96 2,16 9,66 3,72 2,60 10,7 3,49 3,07 12,1 3,38 3,58 13,7 3,42 4, ,1 4,47 1,59 8,3 4,41 1,88 9,31 4,17 2,23 10,3 3,87 2,66 11,6 3,55 3,27 13,3 3,57 3, ,73 4,97 1,35 7,99 4,93 1,62 9,04 4,46 2,03 9,99 4,18 2,39 11,3 3,96 2,85 12,8 4,03 3, ,55 5,42 1,21 7,77 5,42 1,43 8,82 5,08 1,74 9,74 4,7 2,07 10,9 4,45 2,45 12,3 4,49 2,74 n TAe 15 C TAe 18 C TAe 21 C TAe 24 C TAe 27 C TAe 30 C PT PA PT PA PT PA PT PA PT PA PT PA ,8 2,59 6,10 17,1 2,58 6,63 17,1 2,58 6,63 17,1 2,58 6,63 17,1 2,58 6,63 17,1 2,58 6, ,5 2,95 5,25 16,8 2,93 5,73 16,8 2,93 5,73 16,8 2,93 5,73 16,8 2,93 5,73 16,8 2,93 5, ,8 3,4 4,35 16,1 3,39 4,75 16,1 3,39 4,75 16,1 3,39 4,75 16,1 3,39 4,75 16,1 3,39 4, ,3 3,54 4,04 15,5 3,53 4,39 15,5 3,53 4,39 15,5 3,53 4,39 15,5 3,53 4,39 15,5 3,53 4, ,8 4 3,45 14,9 3,98 3,74 14,9 3,98 3,74 14,9 3,98 3,74 14,9 3,98 3,74 14,9 3,98 3, ,2 4,46 2,96 14,3 4,46 3,21 14,3 4,46 3,21 14,3 4,46 3,21 14,3 4,46 3,21 14,3 4,46 3,21 SHERPA 13T n TAe -15 C TAe -7 C TAe -2 C TAe 2 C TAe 7 C TAe 12 C PT PA PT PA PT PA PT PA PT PA PT PA ,12 3,2 2,54 9,45 3,09 3,06 10,4 2,87 3,62 11,5 2,73 4, ,61 4,98 14,7 2,6 5, ,7 3,6 2,14 8,9 3,5 2, ,26 3,07 11,1 3,1 3,58 12,5 3,04 4,11 14,3 2,98 4, ,36 3,98 1,85 8,57 3,96 2,16 9,66 3,72 2,60 10,7 3,49 3,07 12,1 3,38 3,58 13,7 3,42 4, ,1 4,47 1,59 8,3 4,41 1,88 9,31 4,17 2,23 10,3 3,87 2,66 11,6 3,55 3,27 13,3 3,57 3, ,73 4,97 1,35 7,99 4,93 1,62 9,04 4,46 2,03 9,99 4,18 2,39 11,3 3,96 2,85 12,8 4,03 3, ,55 5,42 1,21 7,77 5,42 1,43 8,82 5,08 1,74 9,74 4,7 2,07 10,9 4,45 2,45 12,3 4,49 2,74 n TAe 15 C TAe 18 C TAe 21 C TAe 24 C TAe 27 C TAe 30 C PT PA PT PA PT PA PT PA PT PA PT PA ,8 2,59 6,10 17,1 2,58 6,63 17,1 2,58 6,63 17,1 2,58 6,63 17,1 2,58 6,63 17,1 2,58 6, ,5 2,95 5,25 16,8 2,93 5,73 16,8 2,93 5,73 16,8 2,93 5,73 16,8 2,93 5,73 16,8 2,93 5, ,8 3,4 4,35 16,1 3,39 4,75 16,1 3,39 4,75 16,1 3,39 4,75 16,1 3,39 4,75 16,1 3,39 4, ,3 3,54 4,04 15,5 3,53 4,39 15,5 3,53 4,39 15,5 3,53 4,39 15,5 3,53 4,39 15,5 3,53 4, ,8 4 3,45 14,9 3,98 3,74 14,9 3,98 3,74 14,9 3,98 3,74 14,9 3,98 3,74 14,9 3,98 3, ,2 4,46 2,96 14,3 4,46 3,21 14,3 4,46 3,21 14,3 4,46 3,21 14,3 4,46 3,21 14,3 4,46 3,

11 SHERPA 16 n TAe -15 C TAe -7 C TAe -2 C TAe 2 C TAe 7 C TAe 12 C PT PA PT PA PT PA PT PA PT PA PT PA ,33 3,5 2,38 9,64 3,39 2,84 10,9 3,13 3,48 12,3 2,98 4,13 14,5 2,91 4,98 16,5 2,83 5, ,92 4,04 1,96 9,1 3,99 2,28 10,5 3,66 2,87 11,9 3,48 3, ,41 4, ,35 4, ,7 4,17 1,85 8,91 4,2 2,12 10,4 3,91 2,66 11,7 3,65 3,21 13,8 3,55 3,89 15,6 3,57 4, ,23 4,46 1,62 8,49 4,41 1,93 9,75 4,3 2,27 11,1 4,16 2, ,13 3,15 14,8 4,11 3, ,92 5,11 1,35 8,17 5,02 1,63 9,49 4,9 1,94 10,7 4,81 2,22 12,4 4,62 2,68 14,3 4,53 3, ,79 5,8 1,17 7,94 5,65 1,41 9,26 5,5 1,68 10,4 5,29 1,97 12,1 5,08 2,38 13,8 5,06 2,73 n TAe 15 C TAe 18 C TAe 21 C TAe 24 C TAe 27 C TAe 30 C PT PA PT PA PT PA PT PA PT PA PT PA ,7 2,82 6,28 18,9 2,81 6,73 18,9 2,81 6,73 18,9 2,81 6,73 18,9 2,81 6,73 18,9 2,81 6, ,3 3,31 5,23 18,6 3,29 5,65 18,6 3,29 5,65 18,6 3,29 5,65 18,6 3,29 5,65 18,6 3,29 5, ,9 3,55 4,76 18,1 3,54 5,11 18,1 3,54 5,11 18,1 3,54 5,11 18,1 3,54 5,11 18,1 3,54 5, ,09 3,91 17,2 4,08 4,22 17,2 4,08 4,22 17,2 4,08 4,22 17,2 4,08 4,22 17,2 4,08 4, ,5 4,5 3,44 16,7 4,49 3,72 16,7 4,49 3,72 16,7 4,49 3,72 16,7 4,49 3,72 16,7 4,49 3, ,8 5,04 2,94 15,9 5,03 3,16 15,9 5,03 3,16 15,9 5,03 3,16 15,9 5,03 3,16 15,9 5,03 3, 1 6 SHERPA 16T n TAe -15 C TAe -7 C TAe -2 C TAe 2 C TAe 7 C TAe 12 C PT PA PT PA PT PA PT PA PT PA PT PA ,52 3,99 2, ,87 2,84 12,5 3,57 3,50 14,1 3,39 4,16 16,6 3,32 5,00 18,8 3,23 5, ,05 4,61 1,96 10,4 4,55 2, ,18 2,87 13,6 3,97 3, ,89 4,11 18,3 3,82 4, ,8 4,75 1,85 10,2 4,79 2,13 11,8 4,46 2,65 13,4 4,16 3,22 15,8 4,05 3,90 17,9 4,08 4, ,1 5,19 1,56 9,5 5,13 1,85 10,9 5 2,18 12,4 4,84 2,56 14,6 4,81 3,04 16,6 4,78 3, ,91 5,83 1,36 9,34 5,73 1,63 10,9 5,59 1,95 12,2 5,49 2,22 14,2 5,27 2,69 16,4 5,17 3, ,76 6,62 1,17 9,08 6,45 1,41 10,6 6,27 1,69 11,9 6,03 1,97 13,8 5,8 2,38 15,8 5,77 2,74 n TAe 15 C TAe 18 C TAe 21 C TAe 24 C TAe 27 C TAe 30 C PT PA PT PA PT PA PT PA PT PA PT PA ,2 3,22 6,27 21,6 3,21 6,73 21,6 3,21 6,73 21,6 3,21 6,73 21,6 3,21 6,73 21,6 3,21 6, ,8 3,78 5,24 21,2 3,75 5,65 21,2 3,75 5,65 21,2 3,75 5,65 21,2 3,75 5,65 21,2 3,75 5, ,3 4,05 4,77 20,7 4,04 5,12 20,7 4,04 5,12 20,7 4,04 5,12 20,7 4,04 5,12 20,7 4,04 5, ,9 4,76 3,76 19,2 4,75 4,04 19,2 4,75 4,04 19,2 4,75 4,04 19,2 4,75 4,04 19,2 4,75 4, ,8 5,13 3,47 19,1 5,12 3,73 19,1 5,12 3,73 19,1 5,12 3,73 19,1 5,12 3,73 19,1 5,12 3, ,75 2,96 18,1 5,74 3,15 18,1 5,74 3,15 18,1 5,74 3,15 18,1 5,74 3,15 18,1 5,74 3, 1 5 Tae = utetemperatur n = innkommende vanntemperatur = vannutløpstemperatur Pf = kjølekapasitet Pa = strømforbruk Tae = outside air temperature = entering water temperature = leaving water temperature Pf = cooling power Pa = power consumption 11

12 Plassering av innvendig enhet Positioning the internal unit Den interne enhetens smakfulle utseende gjør at den kan installeres godt synlig innendørs, den kan også installeres på innsiden av et vanlig kjøkkenskap p.g.a sin kompakte størrelse. Sett av nok plass, minst 25 mm på sidene og over, slik at dekslene enkelt kan tas av ved vedlikehold og service, plasser i nærheten av drenering, kompatibel strømforsyning, vannforsyning for påfylling av den hydrauliske kretsen, kommunikasjonskabel og kulderør mellom innvendig og utvendig enhet. Ved veggmontasje, fest enheten i hodehøyde. For installasjon og plassering av rør, se figuren nedenfor og bruk malen som følgen med enheten. The internal unit s attractive appearance enables it to be installed indoors in a visible position or, due to its compact size, inside a standard-sized kitchen cupboard. Leave enough space, at least 25 mm at the sides and above, to remove the covers so that routine and special maintenance can be carried out, a nearby water drainage point, a compliant power supply, a water supply to fill the hydraulic circuit, communication cable, and refrigerant pipes between the internal unit and the external unit. When wall-mounted, fasten the unit at head height. For the installation and position of piping, see the figure below and use the template provided with the unit. A) Vannuttak oppvarming/kjøling 1 F B) Utgang varmtvannstank 1 F C) Vanninntak 1 F D) Kjølevæske rør 5/8 E) Kjølevæske rør 3/8 A) Heating/ cooling system water outlet 1 F B) Domestic hot water tank outlet 1 F C) Water inlet 1 F D) Refrigerant line 5/8 E) Refrigerant line 3/ A B C D E 350 Plassering av utvendig enhet Positioning the external unit Installer den utvendige enheten på et stødig underlag som tåler dens vekt; dersom installasjonen er ufullstendig eller underlaget ikke er stødig nok, kan den utvendige enheten forårsake skade på personer eller gjenstander dersom den skulle løsne fra underlaget. Det er svært viktig at stedet man velger å installere enheten sikrer apparatet beskyttelse mot støt og annen skade. Velg et sted som er tilstrekelig ventilert og der utetemperaturen om sommeren ikke overstiger 46 C. Sørg for god plass rundt enheten for å unngå resirkulering, og for enklere vedlikehold. Legg et gruslag under enheten for drenering av avrimingsvannet. La det være litt plass under enheten for å hindre at avrimingsvannet fryser. Normalt bør den plasseres minst 5 cm over bakken, for regioner med meget kalde vintre bør man ha en avstand på minst 15 cm på begge sider av enheten. Ved montering på steder med mye snø, monter enheten i en høyde som er over det høyeste nivået av snø. Enheten må monteres slik at vind ikke blåser over den. Install the external unit on a solid base that is able to support its weight; if installed incompletely or onto an inappropriate base, the external unit could cause damage to persons or property if it should detach from the base. It is very important that the installation site be chosen with the utmost care in order to ensure adequate appliance protection against impact and possible consequent damage. Choose a place that is adequately ventilated and in which the outdoor temperature in summer does not exceed 46 C. Leave sufficient free space around the appliance in order to avoid recirculation and to facilitate maintenance. Prepare a layer of gravel underneath the appliance for drainage of the defrost water. Leave space underneath the unit to prevent the defrost water from freezing. In normal situations, ensure the base is at least 5 cm off the ground; for use in regions with very cold winters, ensure a space of at least 15 cm on both sides of the unit. When installed in a location with high snow fall, mount the support of the appliance at a height that is above the maximum level of snow. Install the unit so that wind is not blowing across it. 12

13 VVS tilkoblinger Plumbing connections De hydrauliske tilkoblingene er plassert på undersiden av enheten De hydrauliske tilkoblingene skal være ferdig installert: - lufteventiler på de høyeste punktene på rørene; - fleksible elastiske skjøter - on/off ventiler - vannfilter med 0,4 mm netting - termisk isolasjon av alle hydrauliske komponenter og rør Minimum nominell diameter på de hydrauliske tilkoblingsrørene må være 1 F. For å kunne gjennomføre vedlikehold og reparasjon er det viktig at hver hydrauliske tilkobling er utstyrt med manuelle lukkeventiler. Tabellen nedenfor viser de egenskapene det hydrauliske systemet må ha. The hydraulic connections are located at the bottom of the unit. The hydraulic connections should be completed by installing: - air relief valves at the highest points of the pipes; - flexible elastic joints - on/off valves - sieve water filter with 0.4 mm mesh - thermally insulate all hydraulic components and piping The minimum nominal diameter of the hydraulic connecting pipes must be 1 F. To allow the maintenance and repair operations it is indispensable that each hydraulic connection is fitted with respective manual closing valves. The table below shows the characteristics the hydraulic system must have. Nominell vannmengde* System vanninnhold Sikkerhetsventil Ekspansjonskar Hydrauliske tilkoblinger Nominal water flow* System water content Enhet Unit CEBSH24EI CEBCH36EI U.I.SHERPA LITEN CEBCH48EI CEBTH48EI CEBCH60EI U.I.SHERPA STOR CEBTH60EI l/t Min l Pressure reliet kpa 300 Expansion vessel Hydraulic connecting pipes l 8 * temperatur innløpsvann 30 C, temperatur ut 35 C * entering water temperature 30 C, leaving temperature 35 C 1"F Grafene nedenfor viser tilgjengelige hoder for hydrauliske tilkoblinger til innvendig enhet. Hver diagram viser tre kurver, en for hver hastighet av sirkulasjonspumpen. The graphs below show the head available to the hydraulic connections of the internal unit. Each diagram shows three curves, one for each circulation pump speed. kpa U.I. SMALL l/h Vmax Vmed Vmin kpa U.I. BIG l/h Vmax Vmed Vmin Dersom større hoder er nødvendig, grunnet for høyt trykktap i systemet, må et treghetskar eller en hydraulisk separator og en ekstern inaktiv pumpe kobles til. Systemet må ha et minimum vanninnhold for å sikre god systemdrift. Dersom det er utilstrekkelig må det kobles til et lagringskar for å oppnå ønsket innhold. Vannets distribusjonsrør må være godt isolert med polyetylen skum eller lignende materiale, det samme gjelder avstengningsventiler, bend og beslag. For å forebygge luftlommer inne i kretsen, sett inn en enhet for automatisk eller manuell utlufting der luft kan samles. If greater heads are required due to high pressure losses in the system, an inertial vessel or a hydraulic separator and an external idle pump must be added. The system must have a minimum water content required to ensure good system operation. If it is insufficient, add a storage vessel in order to reach the required content. The water distribution pipes must be suitably insulated with expanded polyethylene or similar materials. The on/off valves, bends and unions must also be suitably insulated. To prevent air locks inside the circuit, insert automatic or manual breather devices at all the points (high pipes, traps etc.) where air may accumulate. 13

14 Hydrauliske kretser Hydraulic circuits Eksempel på hydraulisk krets for oppvarming, viftekjøling, varmtvanns produksjon og solvarme Example of hydraulic circuit for heating, fan coil cooling, DHW production, thermal solar Retursperreventil Føler for vanntemperatur Check valve Water temperature probe Termostatbatteri Avstengningsventil Thermostatic mixer Shutoff valve Lufteventil Omskifteventil Automatic air vent Diverter valve Ekspansjonskar Lufttemperaturføler Expansion vessel Air temperature probe Diagrammet er kun veiledende Indicative diagram for illustrative purposes only T acqua sanitaria domestic hot water acquedotto water supply system Eksempel på hydraulisk krets for oppvarming, strålepanel og viftekjøling, avfukting, varmtvannsproduksjon og solvarme Example of hydraulic circuit for heating, mixed radiant panel and fan coil cooling, dehumidification, DHW production, thermal solar Retursperreventil Føler for vanntemperatur Check valve Water temperature probe Termostatbatteri Avstengningsventil Thermostatic mixer Shutoff valve Lufteventil Omskifteventil Automatic air vent Diverter valve Ekspansjonskar Lufttemperaturføler Expansion vessel Air temperature probe Diagrammet er kun veiledende Indicative diagram for illustrative purposes only T H T H T acqua sanitaria domestic hot water T T acquedotto water supply system 14 T

15 Tilkobling av kjølerør Refrigerant piping connections Bruk utelukkende rør med diameter som er i samsvar med ønskede mål (gass 5/8, væske 3/8 ). Den maksimale lengden på tilkoblingsrøret til den innvendige enheten må være i samsvar med tabell 1, fyll opp med kjølevæske R410A. Ikke installer enhetene over maksimalt tillatte høydeforskjell mellom innvendig og utvendig enhet. Fullfør kjølekretsen ved å koble den innvendige til den utvendige enheten ved hjelp av isolerte kobberrør. Bruk kun spesifikke kobberrør for kjøling, som leveres rene og forseglede i endene. Use solely pipes with diameters that comply with the required dimensions (5/8 gas pipe, 3/8 liquid pipe). The maximum length of the connecting lines to the internal unit must comply with table 1, topping up the charge of R410A as envisaged. Do not install the units beyond the maximum height difference permitted between the internal unit and the external unit. Complete the refrigerant circuit by connecting the internal unit to the external unit using insulated copper pipes. Use solely insulated copper pipes specific for cooling purposes, supplied clean and sealed at the ends. CEBSH24EI CEBCH36EI CEBCH48EI CEBTH48EI CEBCH60EI CEBTH60EI Maksimal lengde på tilkoblingsrørene (m) Høydeforskjell mellom de to enhetene hvis den utvendige enheten er plassert høyere (m) Høydeforskjell mellom de to enhetene hvis den utvendige enheten er plassert lavere (m) Ekstra påfyll av kjølevæske pr meter over 5 meter rør (g/m) Maximum length of connecting pipes (m) Limit of elevation difference between the two units if the external unit is positioned higher (m) Limit of elevation difference between the two units if the external unit is positioned lower (m) Additional charge of refrigerant per metre over 5 metres piping (g/m) Bildene illustrerer kjølerørets tilkoblingspunkter til de innvendige og utvendige enhetene The images illustrate the refrigerant pipe connection points of the internal and external units. Koblingsskjemaer Wiring diagrams Koblingsskjemaet som vises her er for bruk med 1-fase utvendig enhet. The wiring diagram shown here is to be used with single-phase external units. T1 temperatursensor for vann T2 temperatursensor for vannutløp T3 temperatursensor for varmtvannstank T4 temperatursensor utendørs N/13 kontaktor aktivering for elektrisk varmeelement i varmtvannstank under anti-legionella sykluser ( V 50Hz 100W maks) 14/15 aktivere ekstern varmekilde f.eks. gasskjel (kontakt 8A (3A) 250Vac) 16/17 alarmkontakt (contatto 8A (3A) 250Vac) 5/L varmtvannsbehov (når temperaturen i varmtvannstanken er innstilt fra en dedikert ekstern kontroller. En lukket kontakt mellom disse terminaleme aktiverer varmtvannsbehovet). T1 water inlet temperature sensor T2 water outlet temperature sensor T3 domestic water tank temperature sensor T4 outside air temperature sensor N/13 contactor activation for electrical heater element power supply in domestic water tank during anti-legionella cycles ( V 50Hz 100W max) 14/15 activation of external heat source e.g.: gas boiler (contact 8A (3A) 250Vac) 16/17 alarm contact (contact 8A (3A) 250Vac) 5/L domestic hot water request (when the domestic hot water tank temperature is set from a dedicated external controller; a closed contact between these terminals activates the domestic hot water request). 15

16 Koblingsskjemaet som vises her er for bruk med 3-fase utvendig enhet. The wiring diagram shown here is to be used with three-phase external units. T1 temperatursensor for vann T2 temperatursensor for vannutløp T3 temperatursensor for varmtvannstank T4 temperatursensor utendørs N/13 kontaktor aktivering for elektrisk varmeelement i varmtvannstank under anti-legionella sykluser ( V 50Hz 100W maks) 14/15 aktivere ekstern varmekilde f.eks. gasskjel (kontakt 8A (3A) 250Vac) 16/17 alarmkontakt (contatto 8A (3A) 250Vac) 5/L varmtvannsbehov (når temperaturen i varmtvannstanken er innstilt fra en dedikert ekstern kontroller. En lukket kontakt mellom disse terminaleme aktiverer varmtvannsbehovet). T1 water inlet temperature sensor T2 water outlet temperature sensor T3 domestic water tank temperature sensor T4 outside air temperature sensor N/13 contactor activation for electrical heater element power supply in domestic water tank during anti-legionella cycles ( V 50Hz 100W max) 14/15 activation of external heat source e.g.: gas boiler (contact 8A (3A) 250Vac) 16/17 alarm contact (contact 8A (3A) 250Vac) 5/L domestic hot water request (when the domestic hot water tank temperature is set from a dedicated external controller; a closed contact between these terminals activates the domestic hot water request). Maksimalt forbruk Maximum consumption Tabellen nedenfor viser en oversikt over det maksimale forbruket til enhetene og de sikkerhetsanordninger som må implementeres på den utvendige enheten. Strømtilførselen til den utvendige enheten må kunne seksjoneres fra nettet ved hjelp av en termomagnetisk effektbryter med differensialrele, med maksimal kalibrering lik den som er angitt i nasjonale bestemmelser (se tabell nedenfor). Ledningen til innvendig enhet er allerede beskyttet av en termomagnetisk effektbryter og sikring. Det anbefales å installere er differensial-relé på strømtilførselen. The following table summarises the maximum consumption of the units and the safety devices to be implemented on the external unit line. The power line of the external unit must be capable of being sectioned from the mains using a thermomagnetic circuit breaker suitable for the machine input with differential relay, with maximum calibration equal to that stated in national electrical regulations (see table below). The internal unit line is already protected by a thermomagnetic circuit breaker on the electrical heater elements power supply and by a fuse; installation of a differential relay on the power line is recommended. Utvendig enhet External unit CEBSH24EI CEBCH36EI CEBCH48EI CEBTH48EI CEBCH60EI CEBTH60EI Elektrisk strømforsyning Electric power supply V/ph/Hz /1/ /1/ /1/ /3+N/ /1/ /3+N/50 Maks absorbert strøm utvendig enhet Maks strøm utvendig enhet Sikring eller termomagnetisk effektbryter External unit maximum absorbed power External unit maximum current Fuse or thermomagnetic circuit breaker 3,0 4,8 6,0 5,5 6,0 7,5 A 13, , ,5 MFA A Innvendig enhet Internal unit U.I.SHERPA LITEN U.I.SHERPA STOR Elektrisk strømforsyning Electric power supply V/ph/Hz /1/ /1/50 Maks absorbert effekt (med elektriske varmeelementer aktivert) Maximum absorbed power (with electrical heater elements activated) 3,22 6,22 Maks absorbert strøm (med elektriske varmeelementer aktivert) Maximum absorbed current (with electrical heater elements activated) Tilkoblingskabler Connecting cables A 14,1 27,2 Tabellen nedenfor viser hvilke kabler som skal brukes. ODU/IDU tilkoblingskabel 2 x 0,5 mm 2 beskyttet Kabel for varmtvann og uteluft H03RN-F 2 G0,5 / H03VV-F 2 G0,5 The following table summarises the cables to be used. ODU/IDU communication cable 2 x 0,5 mm 2 shielded DHW and outside air probe cable H03RN-F 2 G 0,5 / H03VV-F 2 G 0,5 Innvendig enhet Internal unit U.I.SHERPA LITEN U.I.SHERPA STOR Strømkabel Power cable H05VV 3 x 2,5 mm 2 H05VV-F 3 x 4 mm2 Utvendig enhet External unit CEBSH24EI CEBCH36EI CEBCH48EI CEBTH48EI CEBCH60EI CEBTH60EI Strømkabel Power cable H07RN-F 3 G2,5 H07RN-F 3 G4 H07RN-F 3 G4 H07RN-F 5 G2,5 H07RN-F 3 G4 H07RN-F 5 G2,5 16

17 Tilbehør Accessories VARMTVANNSBEREDER ( > 01198) med enkel spiral: 200 l med enkel spiral: 300 l med enkel spiral: 500 l med dobbel spiral: 200 l med dobbel spiral: 300 l med dobbel spiral: 500 l Sortimentet omfatter to typer varmtvannsberedere som garanterer høy varmeveksler effekt takket være materialer av høy kvalitet, størrelsen på varmeveksler og termisk isolasjon: - Kjeler med enkel spiral for tilkobling til varmepumpe. - Kjeler med dobbel spiral som kan koble SHERPA til solpaneler. Sortimentet er designet for å møte alle krav med maksimal fleksibilitet ved installasjon. Varmerne varierer fra 200 l til 500 l i henhold til kravene. Et elektrisk varmekolbe leveres til hver modell, denne leveres komplett med avtagbar flens. SANITARY WATER BOILERS ( > 01198) Single coil DHW heaters: 200 lt Single coil DHW heaters: 300 lt Single coil DHW heaters: 500 lt Double coil DHW heaters: 200 lt Double coil DHW heaters: 300 lt Double coil DHW heaters: 500 lt The range includes 2 types of domestic hot water heaters that guarantee high heat exchange efficiency thanks to premium materials, the size of the exchangers and thermal insulation: - Single coil heaters for connecting to the heat pump. - Dual coil heaters that enable SHERPA to be connected to thermal solar panels. The range has been designed to meet all requirements with maximum installation flexibility. The heaters range from 200 L to 500 L according to requirements. An immersion electrical heater element can be added to each model, supplied as a KIT complete with removable flange. - Høy varmeveksling - Stiv polyuretan isolasjon - Dobbel spiral versjon Hver modell kan integreres med elektrisk varmekolbe. VARMEKOLBE - FLENS (B B0618) B Flens kit for element B Element for kjele 2,5 Elektrisk varmekolbe leveres som et komplett kit med avtagbar flens. - High heat exchange - Rigid polyurethane insulation - Double coil version Each model can be integrated with an electrical immersion resistance. RESISTANCE - FLANGE (B B0618) B Flange kit for element B Element for heater 2.5 Electrical immersion resistance, supplied as a complete KIT with removable flange. A A B B Funksjoner Features Scambiatore singolo Enkel varmeveksler Doppio scambiatore Dobbel varmeveksler Vannvolum Water volume l Maks vanntemperatur Max. water temperature C 85 Høyde (tot. med isolasjon) Diameter (tot. med isolasjon) Height (tot with insulation) Diameter (tot with insulation) mm (B) mm (A) Mål varmeveksler Exchanger measures m 2 1,5 1,8 2,2 1,5/0,5 1,8/1,1 2,2/1,3 Elektrisk varmer (*) Electric heater (*) 2,5 Materiale innvendig Material inside tank i tanken emaljert stål (**) enamled steel (**) Materiale på utsiden Material outside casing Hard polyuretan 50 mm Hard polyurethane shells 50 mm Farge Colour blu blue Vekt Weight kg (*) Valgfritt, bestilles som er separat kit komplett med flens (**) Iht. DIN , UNI (*) Optional to be ordered as a separate kit completed by the flange (**) according to DIN , UNI

18 BUFFER LAGERTANK ( > 01201) med enkel spiral: 50 l med enkel spiral: 100 l med enkel spiral: 200 l - Designet for å gi treghet i systemet og redusere variasjoner i kompressorens omformer. - Anbefalt minimun innhold av vann i systemet: Minimum vanninnhold: 3,5 liter pr installert effekt. - Tankene er laget av karbonstål og isolert med stiv polyuretan (50 mm) og blå PVC finish. - Maks vanntemperatur 85 C. PUFFER INERTIAL STORAGE TANK ( > 01201) Single coil DHW heaters: 50 lt Single coil DHW heaters: 100 lt Single coil DHW heaters: 200 lt - Designed to guarantee inertia of the system and reduce frequency variations of the inverter compressor to the minimum - Minimum water content recommended: 3.5 litres per of installed power - Carbon steel tanks insulated with rigid polyurethane (50 mm thickness) and blue Pvc finish. - Maximum water temperature 85 C. B C D E F G Varenummer Code Vannvolum A mm B mm C mm D mm E mm F mm G mm Vekt Weight kg Water Volume l A KIT; 3-VEIS VENTIL FOR VARMTVANN (B0622) - Kompakt størrelse - To-punkts kontroll KIT WITH 3-WAY VALVE FOR HOT SANITARY WATER (B0622) - Compact size - Two points control Funksjoner Features B0622 Rotasjonstid Rotation time s 30 Rotasjon Rotation 90 Kvs Kvs Strømforsyning Power supply V/ph/Hz 230 ±10% /1/50 37 Strømforbruk Power consumption VA Beskyttelsesklasse Protection class II Ventiltilkobling Valve connection 1 Signal Signal a due punti two points Vekt Weight kg 0,4 Pakningsklasse Enclosure rating IP41 Romtemperatur min/maks Ambient temperature min/ max C -5 /

19 KIT; FØLER FOR UTETEMPERATUR (B0623) Skjermet føler for måling av utetemperaturen. Føleren er nødvendig for aktivering av innstillinger av vannets nominelle verdi basert på utetemperaturen og for aktivering av en ekstra varmegenerator. OUTDOOR AIR PROBE KIT (B0623) Shielded probe for measuring the temperature of outdoor air. The probe is needed to enable activation of the water setpoint correction function based on outdoor temperature (climate compensation) and the activation of an auxiliary heat generator KIT; FØLER FOR VARMTVANNSTANK (B0624) Føler for måling og direkte kontroll av vannet i varmtvannstanken. Føleren er nødvendig for aktivering av anti-legionella sykluser i den ekstra varmegeneratoren. DHW BOILER SENSOR KIT (B0624) Probe for measurement and direct control of water temperature in the sanitary water accumulation tank. The probe is needed to activate the anti-legionella cycles in the auxiliary hot sanitary water tank. Anbudsspesifikasjon Tender specification Beskrivelse Levering og installasjon av reversibel split luft-vann varmepumpe. Vannbåren modul for innendørs monterning med kjælevæske/ vann varmeveksler med loddede plater i AISI 316 syrefast stål, rotorpumpe, 8 liters ekspansjonskar, 2-trinns varmeelement for elektronisk ettervarme. Integrert 3-veis ventil, kuleventiler på de hydrauliske tilkoblingene, 1" hydrauliske tilkoblinger. Flow switxh, manometer, sikkerhetsventil, sikkerhetstermostat. Elektronisk kontrollpanel og brukergrensesnitt gir utmerket samspill med styring av andre systemkomponenter. Deksel i galvanisert stål med epoxy. Kondensenhet for installasjon med inverter kontrollert kompressor, R-410A kjølevæske, høyeffektivt varmevekslingsbatteri med aluminiumsribber, store spiralformede vifter og deksel belagt med galvanisert stål. Description Supply and installation of a reversible split air-water heat pump. Hydronic module for indoor installation, with refrigerant / water heat exchanger with brazed plates in AISI 316 sheet steel, wet rotor circulator, 8-litre expansion vessel, post-heating two-stage electrical heater elements. Integrated 3-way domestic water diversion valve, ball valves on hydraulic connections (3W version only), 1 hydraulic connections. Flow switch, water side pressure gauge, safety valve, safety thermostats. Electronic control panel and user interface with excellent interaction with and management of other system components. Cover in epoxy powder coated galvanized sheet steel. Condensing unit for outdoor installation with inverter-controlled compressor, R-410A refrigerant, high efficiency heat exchange battery in copper pipes with aluminium fins, large helical fans, and painted galvanized steel casing. 19

20 Notater Notes 20

Brukerveiledning. SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp.

Brukerveiledning. SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp. Brukerveiledning NO SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp.no 1 GENERELT 1.1 Generell informasjon 4 1.2 Symboler 5

Detaljer

ES 60/185 S SIDE-POWER. Rev 1.0.1. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual Installasjons og brukermanual

ES 60/185 S SIDE-POWER. Rev 1.0.1. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual Installasjons og brukermanual SIDE-POWER Thruster Systems ES 60/185 S Rev 1.0.1 Keep this manual onboard! E Installation and user's manual Installasjons og brukermanual SLEIPER MOTOR AS P.O. Box 519-1612 Fredrikstad orway Tel: +47

Detaljer

2011 07 B med Dixell ver. 9.5 (GB - NO) INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING

2011 07 B med Dixell ver. 9.5 (GB - NO) INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING PREFABRICATED COLD AND FREEZER ROOMS PREFABRIKERTE KJØLE- OG FRYSEROM INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING 2011 07 B med Dixell ver. 9.5 (GB - NO) ENGLISH THESE INSTRUCTIONS

Detaljer

SIDE- POWER SR 80/185 T SR 100/185 T. Installation & User Guide Installasjons- og brukerveiledning. Thruster systems SLEIPNER MOTOR AS.

SIDE- POWER SR 80/185 T SR 100/185 T. Installation & User Guide Installasjons- og brukerveiledning. Thruster systems SLEIPNER MOTOR AS. SIDE- POWER Thruster systems SR 80/185 T SR 100/185 T Installation & User Guide Installasjons- og brukerveiledning SLEIPER MOTOR AS P.O. Box 519-1612 Fredrikstad orway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69

Detaljer

PPC 800 SIDE-POWER. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual v 1.0.2

PPC 800 SIDE-POWER. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual v 1.0.2 SIDE-POWER Thruster Systems PPC 800 Keep this manual onboard! GB Installation and user's manual v 1.0.2 SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70

Detaljer

Instruction booklet IDL 6049 DISHWASHER. Contents E N. Installation, 2-3. Description of the appliance, 4. Loading the racks, 5. Start-up and use, 6

Instruction booklet IDL 6049 DISHWASHER. Contents E N. Installation, 2-3. Description of the appliance, 4. Loading the racks, 5. Start-up and use, 6 Instruction booklet DISHWASHER E N English,1 DA Dansk, 34 NO Norsk, 12 FI Suomi, 45 SV Svenka, 23 Contents Installation, 2-3 Positioning and levelling Connecting the water and electricity supplies Technical

Detaljer

Brukerhåndbok & Bruksanvisningen

Brukerhåndbok & Bruksanvisningen Brukerhåndbok & Bruksanvisningen Modell Nrs. PT-70-SS-EU-A / PT-125-OFR-EU-A FORBRUKER: LES OG TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJON GENERELL ADVARSEL: Følg anvisningene og advarslene som følger med ovnen. Hvis

Detaljer

SAVOIE. Model : 174 08 02 Y. Technical manual. to be saved. by the user. for future reference. Oil burning stove (EN1) Description of the appliance

SAVOIE. Model : 174 08 02 Y. Technical manual. to be saved. by the user. for future reference. Oil burning stove (EN1) Description of the appliance SAVOIE Oil burning stove Document n 038- ~ 4/0/00 English Norsk Model : 74 08 0 Y (EN) Technical manual to be saved by the user for future reference Description of the appliance Installation instructions

Detaljer

USER MANUAL BRUKERHÅNDBOK BRUGSVEJLEDNING 6000026C

USER MANUAL BRUKERHÅNDBOK BRUGSVEJLEDNING 6000026C XP USER MANUAL BRUKERHÅNDBOK BRUGSVEJLEDNING 6000026C 2 Engels... 4 Norsk... 28 Dansk... 52 3 English 2015 Handicare All rights reserved. The information provided herein may not be reproduced and/or published

Detaljer

MODULEX EXT 100-150 - 200 250-300 - 350 INSTRUKSJONER FOR INSTALLATØR OG VEDLIKEHOLDER MODULERENDE KONDENSERENDE KJELE 00335315 - YHF 10/14

MODULEX EXT 100-150 - 200 250-300 - 350 INSTRUKSJONER FOR INSTALLATØR OG VEDLIKEHOLDER MODULERENDE KONDENSERENDE KJELE 00335315 - YHF 10/14 MODULEX EXT 00-50 - 00 50-00 - 50 MODULEREDE KODESEREDE KJELE 0055 - YHF 0/ ISTRUKSJOER FOR ISTALLATØR OG VEDLIKEHOLDER O Vær oppmerksom, denne veiledningen inneholder instruksjoner kun for bruk for installatør

Detaljer

AGS-688. 4 Gassmåler for 2 og 4 takts bensinmotorer. Brukermanual. Ver. 2

AGS-688. 4 Gassmåler for 2 og 4 takts bensinmotorer. Brukermanual. Ver. 2 4 Gassmåler for 2 og 4 takts bensinmotorer Brukermanual Ver. 2 Blank Page 6TEKNISKE DATA 2 / 52 NORSK KAPITTEL 1 INDEX KAPITTEL 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE 3 KAPITTEL 2 - GENERELL INFORMASJON 5 2.1 GENERELLE

Detaljer

29.04.2008 RD/KMB. Villavent CA-3. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning. Installation, user and maintenance instructions

29.04.2008 RD/KMB. Villavent CA-3. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning. Installation, user and maintenance instructions 29.04.2008 RD/KMB Villavent CA-3 Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions FORORD Villavent har produsert og levert utstyr for boligventilasjon i en årrekke.

Detaljer

For Outdoor Use Only EXECUTIVE #1440-652

For Outdoor Use Only EXECUTIVE #1440-652 For Outdoor Use Only EXECUTIVE #1440-652 Welcome Contents Congratulations on your purchase of Mosquito Magnet. Now you can begin to enjoy your outdoor living space again. Mosquito Magnet is the #1 mosquito

Detaljer

Isuzu D-Max 2012. Teknisk kurs RSA 2012

Isuzu D-Max 2012. Teknisk kurs RSA 2012 Isuzu D-Max 2012 Teknisk kurs RSA 2012 Modell varianter RT56 Regular cab Ikke til Norge Crew cab Extend cab 20.10.2012 Kurs Isuzu D-Max 2012 rev. A 2 Nyheter RT56 Motor Modeller : TFR,TFS 4JK1-TC HiHi

Detaljer

20.06.2011 KMB/RD VV-450. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions

20.06.2011 KMB/RD VV-450. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions 20.06.2011 KMB/RD VV-450 Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions FORORD Systemair har produsert avtrekksvifter siden 1970 årene. Viftene er installert

Detaljer

Tele Radio T60 INSTALLATION INSTRUCTION/ INSTALLASJONSINSTRUKSJONER FOR T60TX-15DML TRANSMITTER

Tele Radio T60 INSTALLATION INSTRUCTION/ INSTALLASJONSINSTRUKSJONER FOR T60TX-15DML TRANSMITTER Tele Radio T60 INSTALLATION INSTRUCTION/ INSTALLASJONSINSTRUKSJONER FOR T60TX-15DML TRANSMITTER ENGLISH (ORIGINAL LANGUAGE) + NORWEIGAN (TRANSLATION OF ORIGINAL) ENGELSK (ORIGINAL) + NORSK (OVERSETTELSE

Detaljer

KNX Metering er smart. Smart Metering with KNX

KNX Metering er smart. Smart Metering with KNX KNX Metering er smart Smart Metering with KNX Innhold / Content KNX Metering er smart 4 KNX Metering is Smart KNX Metering spesifikasjon 8 Den verdensunike STANDARDEN for Smart Metering KNX Metering Specification

Detaljer

Varme og kjøling for industri og bygg i over 100 år! Produktkatalog 2014-15

Varme og kjøling for industri og bygg i over 100 år! Produktkatalog 2014-15 Varme og kjøling for industri og bygg i over 100 år! Produktkatalog 2014-15 Innhold Forside... 1 Innhold, statlige avgifter og tilbehør splitter... 2 Om Trane... 3 ecgwh/eccuh Vannkjølt Isvannsmaskin...

Detaljer

Orion NO GB. Brukerveiledning 2 User manual 9

Orion NO GB. Brukerveiledning 2 User manual 9 Orion NO GB Brukerveiledning 2 User manual 9 Produkt nr: SN-00000-000 Sintef nr: 045-047 Sist oppdatert: 23.11..2009 INNHOLD 1. Før du installerer nytt ildsted 2 Installasjon og kontroll før bruk 2 Pipetrekk

Detaljer

B890 LTE Wireless Gateway User Guide

B890 LTE Wireless Gateway User Guide B890 LTE Wireless Gateway User Guide English/Norwegian/Swedish/German English 1 Getting to know your device... 1 Appearance... 1 Handset screen icons... 4 2 Installation... 5 Installing the USIM card...

Detaljer

VQ1220PF/1250W / 20L WET/DRY VACUUM VÅT -/TØRRSTØVSUGERE IP24 02-16 17-32. Operator s manual. Bruksanvisning

VQ1220PF/1250W / 20L WET/DRY VACUUM VÅT -/TØRRSTØVSUGERE IP24 02-16 17-32. Operator s manual. Bruksanvisning VQ1220PF/1250W / 20L WET/DRY VACUUM 02-16 VÅT -/TØRRSTØVSUGERE 17-32 Operator s manual Bruksanvisning IP24 TABLE OF CONTENTS SECTION Page Warranty........... 2 Safety Instructions and Warnings...........

Detaljer

Bergen. NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9. Product no: SA-BERG0-000 RRF no: 40 10 2244 Last updated: 27.05.10

Bergen. NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9. Product no: SA-BERG0-000 RRF no: 40 10 2244 Last updated: 27.05.10 Bergen NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9 Product no: SA-BERG0-000 RRF no: 40 10 2244 Last updated: 27.05.10 INNHOLD 1. Før du installerer nytt ildsted 2 Installasjon og kontroll før bruk 2 Pipetrekk

Detaljer

204300 /07.09.2007 KMB/AT. Villavent VV-835/K. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning. Installation, user and maintenance instructions

204300 /07.09.2007 KMB/AT. Villavent VV-835/K. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning. Installation, user and maintenance instructions 204300 /07.09.2007 KMB/AT Villavent VV-835/K Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions FORORD Systemair har produsert avtrekksvifter siden 1970 årene. Viftene

Detaljer

Ronda 160 med innsats / with insert

Ronda 160 med innsats / with insert NO Brukerveiledning 2 GB User manual 10 SE Monteringsanvisning 17 Ronda 160 med innsats / with insert Art.no: CC-RON00-1X0/ CC-RON01-1X0/ CC-RON02-1X0 Last updated: 03.07.2012 RRF: 29 09 2201. Innhold

Detaljer

Bruksanvisning utedel KS90(S)-DC / KS120(S)-DC

Bruksanvisning utedel KS90(S)-DC / KS120(S)-DC Bruksanvisning utedel KS90(S)-DC / KS120(S)-DC NORSK INTRODUKSJON Deniverterstyrtevarmepumpenbrukeruteluftensomvarmekilde Itilleggtilinverterpumpenbørdetinstalleresentilleggsvarmekildedersomutetemperaturen

Detaljer

Wilo-Yonos PICO. Installation and operating instructions. Asennus- ja käyttöohje Monterings- och skötselanvisning

Wilo-Yonos PICO. Installation and operating instructions. Asennus- ja käyttöohje Monterings- och skötselanvisning Wilo-Yonos PICO GB Installation and operating instructions FIN Asennus- ja käyttöohje S Monterings- och skötselanvisning LV Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija N Monterings- og driftsveiledning

Detaljer

Viktig informasjon 2015

Viktig informasjon 2015 2015 Viktig informasjon Web-område for Sony-brukere På www.sonymobile.com/support finner du en kundestøttedel der du raskt får tilgang til hjelp og tips. Her finner du de siste programoppdateringene og

Detaljer

RL-700S RFID Label Printer

RL-700S RFID Label Printer RL-700S RFID Label Printer User's Manual Please read this manual before using the printer. Keep this manual in a convenient place for future reference. Introduction Thank you for purchasing the RL-700S.

Detaljer

Installation and Operating Instructions Montasje- og brukerveiledning

Installation and Operating Instructions Montasje- og brukerveiledning C e r a m i c g l a s s h o b K e r a m i s k k o k e t o p p Installation and Operating Instructions Montasje- og brukerveiledning EHS 6691 822 925 394-A-210405-01 n g Dear Customer, Please read these

Detaljer

Contents. Welcome FOR YOUR SAFETY

Contents. Welcome FOR YOUR SAFETY Welcome Contents Congratulations on your purchase of Mosquito Magnet. Now you can begin to enjoy your outdoor living space again. Mosquito Magnet is the #1 mosquito trap in North America. Backed by 17

Detaljer