Teknisk manual SHERPA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Teknisk manual SHERPA"

Transkript

1 Teknisk manual SHERPA

2 Generelt 3 Main Features Tilgjengelige modeller og tilkoblingsenheter 3 Models available and coupling of units Hovedkomponenter og innvendig enhet 4 Main components and features of internal unit Hovedkomponenter og utvendig enhet 5 Main components and features of external unit Controller og tilgjengelige funksjoner 5 Controller and available functions Temperaturnivåer 6 Operating limits Mål og vekt 6 Dimensions and weights Tekniske data 7 Rated technical data Ytelse; kjøling 8 Cooling performance Ytelse; oppvarming 9 Heating performance Plassering av innvendig enhet 12 Positioning the internal unit Plassering av utvendig enhet 12 Positioning the external unit VVS-tilkoblinger 13 Plumbing connections Hydrauliske kretser 14 Hydraulic circuits Tilkobling av kjølerør 15 Refrigerant piping connections Koblingsskjemaer 15 Wiring diagrams Maksimalt forbruk 16 Maximum consumption Tilkoblingskabler 16 Connecting cables Tilbehør 17 Accessories Anbudsspesifikasjon 19 Tender specification

3 Generelt Main Features Sherpa systemet er en reversibel splitt luft-vann varmepumpe for produksjon av varmt og kaldt vann for air-condition og for produksjon av varmt tappevann. Utseende Den interne enhetens smakfulle utseende gjør at den kan installeres godt synlig innendørs, den kan også installeres på innsiden av et vanlig kjøkkenskap p.g.a sin kompakte størrelse. Den eksterne enheten er spesielt kompakt og enkel i installere. Begge enhetene er utført i brennlakkert og galvanisert stål. The Sherpa system is a reversible split air-water heat pump for the production of hot and cold water for air conditioning systems and for domestic hot water production. Forms and dimensions The internal unit s attractive appearance enables it to be installed indoors in a visible position or, due to its compact size, inside a standard-sized kitchen cupboard. The remote external unit is particularly compact and easy to install. Both units are made of galvanized and stove enamelled sheet steel. Ytelse Høy ytelse er et resultat av strenge analyser og tester, utført under ulike forhold. Den omformer-styrte kompressoren for R-410A kjølemedium, det høyeffektive varmeveksler batteriet med kobberrør og aluminium ribber, de store spiralformede viftene og elektronisk ekspansjonsventil gir en utmerket ytelse under alle bruksforhold. Performance and noise levels The high performances are the result of strict analyses and tests, conducted under various use conditions. The inverter-controlled compressor for R-410A refrigerant, the high efficiency heat exchange battery in copper pipes with aluminium fins, the large helical fans, and the electronic expansion valve enable excellent system performance in all use conditions. Installasjon Den innvendige enheten integrerer alt tilbehør som kreves for installasjon: 3-veis ventil (i versjonen med integrert ventil) for vannføring mot systemet eller mot varmtvannstank, 8 liters ekspansjonskar egnet for systemer med høyt vanninnhold, strømningsbryter som beskytter komponentene i tilfelle sirkulasjonen av vannnet i kretsen reduseres eller stoppes, manometer for målin av vannets trykk, 3 bar sikkerhetsventil, automatisk luftspyling fra den hydrauliske kretsen, 2-trinns varmeelement for elektronisk ettervarme med to sikkerhetstermostater, sirkulasjonspumpe, på/av kuleventiler (i versjonen med integrert ventil), kontrollpanel. Installation The internal unit integrates all the accessories required for system installation: 3-way valve (in the version with integrated valve) for water flow diversion towards the system or towards the domestic water tank, 8-litre expansion vessel suitable for systems with high water content, flow switch protecting the components in the event water circulation in the circuit is reduced or stopped, pressure gauge for measuring water pressure, 3 bar safety valve, automatic air purge from the hydraulic circuit, post-heating 2-stage electrical heater element with two safety thermostats, circulation pump, on/off ball valves (in the version with integrated valve), electric panel. Driftssikkerhet Generelt høy driftssikkerhet skyldes grundig forskning og omfattende tester som dekker hver minste detalj, et nøye utvalg av materiell og komponenter, bruk av nyskapende metoder for montering. Driftssikkerheten kontrolleres med stedlige tester under de strengeste forhold. Sikkerheten er verifisert og sertifisert i henhold til følgende elektriske sikkerhetsstandarder EN og EN , og i samsvar med de europeiske direktivene LVD 2006/95/EC, EMC2004/108/EC, RoHS 2002/95/EC og WEEE 2002/96/EC. Reliability The high overall reliability of the product is due to the thorough research and extensive tests covering every detail, and to a careful selection of materials and components, using cutting-edge assembly methods. System reliability has been verified with on-site tests conducted under the strictest conditions. Safety has been verified and certified according to electrical safety standards EN , EN and compliant with European Directives LVD 2006/95/EC, EMC2004/108/EC, RoHS 2002/95/EC, WEEE 2002/96/EC. Kontrollpanel og funksjoner Det elektroniske kontrollpanelet og brukergrensesnittet oppfyller kravene i systemet og til andre systemkomponenter. Følgende funksjoner er tilgjengelige: klimakurver; en for oppvarming og en for kjøling, en daglig programmerer med nattmodus, full og fleksibel styring av varmtvannsproduksjonen og styring av antilegionella sykluser. Følgende er også tilgjengelig: to oppsett for kjøling, to oppsett for oppvarming og ett oppsett for varmtvannstemperatur. Controller and functions The electronic control panel and the user interface fully meet the requirements of the systems and of other system components. The following features are available: two climate curves; one for heating and one for cooling, a daily programmer with night-time mode, full and flexible management of Domestic Hot Water production, management of anti-legionella cycles. The following are also available: two set-points for cooling, two set-points for heating and one set-point for the domestic hot water temperature. Tilgjengelige modeller og tilkoblingsenheter Models available and coupling of units Sherpa 7 Sherpa 11 Sherpa 13 Sherpa 13T Sherpa 16 Sherpa 16 T Standard innvendig enhet Standard internal unit LITEN A STOR A Innvendig enhet med integrert 3-veis ventil Internal unit with integrated 3-way valve LITEN A STOR A CEBSH24EI CEBCH36EI CEBCH48EI CEBTH48EI CEBCH60EI CEBTH60EI Utvendig enhet External unit 3

4 Hovedkomponenter og funksjoner for innvendig enhet Main components and features of internal unit A) Bærende konstruksjon i galvanisert metall. B) Deksel i galvanisert stål med epoxy. Alle komponenter er lett tilgjengelige fra forsiden for enkel installasjon og vedlikehold. C) Kjølemiddel / vann varmeveksler med loddede plater i AISI 316 syrefast stål. D) 8-liter ekspansjonskar. E) 2-trinns etteroppvarmings element med solfanger integrert med varmepumpe eller tilgjengelig i tilfelle svikt i den utvendige enheten. F) Sirkulasjonspumpe for vann. G) Integrert 3-veis ventil (varenummer A og A), kan også installeres på utsiden av modulen (kit B0622). H) Elektrisk panel som er enkelt å åpne, komplett med jordfeilbryter som beskytter elementer og sikring. I) Kontrollpanel med LED display og ikoner for å vise og stille inn alle parametere ved installasjon, bruk og vedlikehold. L) Olimpia Spendid logisk elektronisk kontroller, med direkte interaksjon mellom innvendig og utvendig modul, kontroll av operative parametere og synlige alarmer på kontrollpanelet. A) Load bearing structure in tough galvanized sheet metal B) Cover in epoxy powder coated galvanized sheet steel. All components are accessible from the front for easy installation and maintenance. C) Refrigerant / water heat exchanger with brazed plates in AISI 316 sheet steel D) 8-litre expansion vessel E) Post-heating two-stage electrical heater elements collector integrated with the heat pump or available in the event of external unit failure F) Water circulation pump G) 3-way valve integrated on-board the machine (units cod a and A) or to be installed outside the module (kit B0622) H) Electric panel easy to access and complete with magnetothermal switch for protecting the elements and fuse for protecting the other loads I) Control panel complete with display with LEDs and icons for viewing and setting all control parameters during installation, use and maintenance L) Electronic controller with Olimpia Splendid logic, and direct interaction between the internal module and the external unit with direct capacity request, control of operative parameters and alarms visible on the control panel I A B E C D F H L G 4

5 Hovedkomponenter og funksjoner for utvendig enhet Main components and features of external unit Bærende konstruksjon i galvanisert metall. Kompressor med permanent magnet motor (DC) med elektrisk omformerstyrt hastighet. Elektronisk ekspansjonsventil for kontinuerlig og nøyaktig styring av kjølekretsens parametere. Store spiralformede vifter sammen med kompressor for støysvak drift. Avrimingssyklus optimalisert for luft-vann varmepumpe applikasjoner. Load bearing structure in epoxy powder coated galvanized sheet steel. Compressor with permanent magnet motor (DC) with electronic inverter-controlled speed. Electronic expansion valve for continuous and accurate control of refrigerant circuit parameters. Large helical fans together with compressor for quieter operation. Defrost cycle optimised for air-water heat pump application. Kontroller og tilgjengelige funksjoner Controller and available functions - Sherpa kan aktiveres i oppvarming, kjøling, kun produksjon av varmtvann, kjøling eller oppvarming med varmtvann. - Kontrolleren kan administrere en klimakurve i oppvarming og en i kjøling for å variere systemets vanntemperatur avhengig av klimaforholdene utendørs. Dette gjøres ved å regulere tilførselen av varme i forhold til bygningens behov for å spare energi. - En daglig programmerer med nattmodus er tilgjengelig, denne muliggjør en energibesparelse på opptil 20%. - Sherpa styrer varmtvannet svært fleksibelt ved hjelp av to moduser: vannsensor i maskinen eller vannsensor i varmeapparatet. - Med sensor i varmtvannstanken er Sherpa istand til å håndtere anti-legionella sykluser. Dersom et elektrisk varmeelement settes inn i tanken vil anti-legionella syklusen utføres uten å forstyrre oppvarmings- eller kjølesyklusen til air condition systemet. - Følgende er også tilgjengelig: to innstillinger for kjøling, to innstillinger for oppvarming (aktiveres med knappen på ECO kontrollpanelet eller ved fjernstyring), og en innstilling for temperatur på varmtvannet. - Enhetene er utstyrt med et ekstra 2-trinns varmeelement: på SMÅ innvendige enheter, og på STORE enheter. De kan aktiveres for å supplere strøm til oppvarming, i varmtvannsproduksjon og ved kjøring av anti-legionella sykluser. Dersom disse varmeelementene er aktivert starter de automatisk ved lav utetemperatur eller ved feil på utvendig enhet (back-up funksjon). En ettrinns eller begge faser av det elektriske varmeelementet kan aktiveres, avhengig av nødvendighet og tilgjengelig elektrisk strømkilde. For å aktivere denne funksjonen må føler for utetemperatur være installert. - Sherpa can be activated in heating, cooling, domestic hot water production only, cooling or heating with domestic hot water. - The controller can manage one climate curve in heating and one in cooling to vary the system water temperature depending on outdoor climatic conditions, by adjusting the supply of heat to the building s heat demand, in order to save energy. - A daily programmer with night-time mode is available which enables energy savings of up to 20%. - Sherpa enables Domestic Hot Water to be managed very flexibly, by means of two modes: water sensor on-board machine or water sensor in heater. - With the sensor in the DHW tank, Sherpa is also able to manage anti-legionella cycles; if an electrical heater element is inserted in the DHW tank, the anti-legionella cycle is performed without interrupting the heating or cooling cycle of the air conditioning system. - The following are also available: two set-points for cooling, two set-points for heating (activated using the button on the Eco control panel or with remote contacts), and one set-point for setting the domestic hot water temperature. - The units are equipped with an additional 2-stage heater element: on SMALL internal units and on LARGE units. They can be enabled to supplement the power in heating, in domestic water production and during anti-legionella cycles. If enabled, the heater elements start automatically when the low outside air temperature prevents the heat pump from fulfilling the heating load or in the event of a malfunction on the external unit (back-up function). A single stage or both stages of the electrical heater element can be enabled, depending on necessity and electric power supply available. To enable this function, the outside air temperature probe kit must be installed. 5

6 - Av/på funksjoner, oppvarming/kjøling, aktivering av Eco modus, aktivering av nattmodus, aktivering av varmtvannstank og varmtvann kan fjernstyres. Enheten kan aktiveres med en ekstern chrono-termostat eller med kjøle/kjele kontaktene på viftekonvektor Bi2 og Bi Sherpa kan aktivere en ekstra ekstern varmekilde (f.eks. kjele) for å erstatte varmepumpeenheten avhengig av utetemperaturen. For å aktivere denne funksjonen må føler for utetemperatur være installert. - The on/off functions, heating/cooling mode, second set-point activation (Eco mode), night-time mode activation, domestic hot water storage heating activation, and domestic hot water only activation can be controlled remotely via free contacts. The unit may be activated with an external chrono-thermostat or by the chiller/ boiler contacts of the electronic controls of fan coils Bi2 and Bi Sherpa can activate an auxiliary external heat source (e.g. boiler) to replace the heat pump unit depending on the outside air temperature. To enable this function, the outside air temperature probe kit must be installed. Temperaturnivå Operating limits Diagrammene definerer grensene for vanntemperatur (LWT) og uteluft (ODT) der varmepumpen kan kjøre de to modusene, kjøling og oppvarming/varmtvannsproduksjon og kjøling. The diagrams define the water (LWT) and outside air (ODT) temperature limits within which the heat pump can run in its two modes, cooling and heating/domestic water production and cooling. LWT C RISCALDAMENTO OPPVARMING/ HEATING ODT C Elektriske varmeovner kan også aktiveres utenfor varmepumpens driftsområde både ved oppvarmings- og varmtvannsmodus. LWT C RAFFREDDAMENTO KJØLING / COOLING ODT C Electric heaters can be activated also outside heat pump operating envelope in both heating or sanitary hot water modes. Mål og vekt Dimensions and weights A C B Innv. enhet Internal unit Sherpa 7 Sherpa 11 Sherpa 13 Sherpa 13T Sherpa 16 Sherpa 16 T A 500 B 280 C 296 H H 810 Vekt Kg Weight Kg A A Utv. enhet External unit Sherpa 7 Sherpa 11 Sherpa 13 Sherpa 13T Sherpa 16 Sherpa 16 T A B H H Vekt Kg Weight Kg B H 6

7 Tekniske data Rated technical data Standard innvendig enhet Innvendig enhet med integrert 3-veis ventil Utvendig enhet Oppvarmingskapasitet (a) Oppvarmingskapasitet (b) Oppvarmingskapasitet (c) Oppvarmingskapasitet (d) Kjølekapasitet (e) Kjølekapasitet (f) EER Støynivå innvendig enhet Lydtrykknivå Lydeffektnivå Støynivå utvendig enhet Lydtrykknivå Lydeffektnivå Fordampertype Diameter sugeslange kjølevæske ventil Diameter væskeslange kjølevæske ventil Vannpumpe Nominell kapasitet oppvarming (a) Totalt tilgjengelig trykkfall Ekspansjonskar volum Strømforsyning - innvendig enhet Maks strøminngang (g) Maks inngangseffekt (g) Strømforsyning - utvendig enhet Maks strøminngang Maks inngangseffekt Hydrauliske koblinger Ekstra varmeelementer Standard internal unit Internal unit with 3 way valve integrated External unit Heating Capacity (a) Heating Capacity (b) Heating Capacity (c) Heating Capacity (d) Cooling Capacity (e) EER Cooling Capacity (f) EER Indoor sound level Sound pressure level Sound power level Outdoor sound level Sound pressure level Sound power level Evaporator type Suction line diameter refrigerant valve Liquid line diameter refrigerant valve Water pump Water flow in heating (a) Total available pressure drop Expansion vessel volume Electrical supply - internal unit Max current input (g) Max power input (g) Electrical supply - external unit Max current input Max power input Water fittings Additional heating elements varenr. varenr. varenr. W/W W/W W/W W/W W/W W/W db(a) db(a) db(a) db(a) l/s kpa l V/ph/Hz A V/ph/Hz A Sherpa A A CEBSH24EI 6,5 4,12 4,3 2,6 6,5 3,4 3,8 2,3 7,9 4,5 5,6 3, /52 64/65 Loddet platevarmeveksler Brazed plate heat exchanger 3/8" 5/8" 0, /1/50 14,1 3,22 230/1/50 13,5 3 1" 1,5+1,5 Sherpa A A CEBCH36EI 10,5 4,14 7,2 2,65 9,9 3,14 6,2 2 11,8 4,4 8,1 3, /55 66/68 Loddet platevarmeveksler Brazed plate heat exchanger 3/8" 5/8" 0, /1/50 14,1 3,22 230/1/ ,8 1" 1,5+1,5 Sherpa A A CEBCH48EI 12,5 4,12 8 2,7 12,5 3,21 7,2 2,1 12,3 4 10, /57 70/70 Loddet platevarmeveksler Brazed plate heat exchanger 3/8" 5/8" 0, /1/50 27,2 6,22 230/1/ " 3+3 Standard innvendig enhet Innvendig enhet med integrert 3-veis ventil Utvendig enhet Oppvarmingskapasitet (a) Oppvarmingskapasitet (b) Oppvarmingskapasitet (c) Oppvarmingskapasitet (d) Kjølekapasitet (e) Kjølekapasitet (f) EER Støynivå innvendig enhet Lydtrykknivå Lydeffektnivå Støynivå utvendig enhet Lydtrykknivå Lydeffektnivå Fordampertype Diameter sugeslange kjølevæske ventil Diameter væskeslange kjølevæske ventil Vannpumpe Nominell kapasitet oppvarming (a) Totalt tilgjengelig trykkfall Ekspansjonskar volum Strømforsyning - innvendig enhet Maks strøminngang (g) Maks inngangseffekt (g) Strømforsyning - utvendig enhet Maks strøminngang Maks inngangseffekt Hydrauliske koblinger Ekstra varmeelementer Standard internal unit Internal unit with 3 way valve integrated External unit Heating Capacity (a) Heating Capacity (b) Heating Capacity (c) Heating Capacity (d) Cooling Capacity (e) EER Cooling Capacity (f) EER Indoor sound level Sound pressure level Sound power level Outdoor sound level Sound pressure level Sound power level Evaporator type Suction line diameter refrigerant valve Liquid line diameter refrigerant valve Water pump Water flow in heating (a) Total available pressure drop Expansion vessel volume Electrical supply - internal unit Max current input (g) Max power input (g) Electrical supply - external unit Max current input Max power input Water fittings Additional heating elements varenr. varenr. varenr. W/W W/W W/W W/W W/W W/W db(a) db(a) db(a) db(a) l/s kpa l V/ph/Hz A V/ph/Hz A Sherpa 13T A A CEBTH48EI 12,5 4,12 8 2,7 12,5 3,21 7,2 2,1 12,5 4,1 10, /57 70/70 Loddet platevarmeveksler Brazed plate heat exchanger 3/8" 5/8" 0, /1/50 27,2 6,22 400/3/50 8,15 5,5 1" 3+3 Sherpa A A CEBCH60EI 14 4,11 8,5 2,4 13,3 3,1 8,5 2,1 13,5 3,8 11,3 2, /57 70/70 Loddet platevarmeveksler Brazed plate heat exchanger 3/8" 5/8" 0, /1/50 27,2 6,22 230/1/ " 3+3 Sherpa 16T A A CEBtH60EI 16 4,11 9,2 2,5 14 3,1 9 2, ,8 2, /59 70/72 Loddet platevarmeveksler Brazed plate heat exchanger 3/8" 5/8" 0, /1/50 27,2 6,22 400/3/50 11,5 7,5 1" 3+3 Merk (a) Utløpstemperatur vann 35 C / Utløpstemperatur luft 7 C (b) Utløpstemperatur vann 35 C / Utløpstemperatur luft 7 C (c) Utløpstemperatur vann 45 C / Utløpstemperatur luft 7 C (d) Utløpstemperatur vann 45 C / Utløpstemperatur luft 7 C (e) Utløpstemperatur vann 18 C / Utløpstemperatur luft 35 C (f) Utløpstemperatur vann 7 C / Utløpstemperatur luft 35 C (g) Versjon med integrerte varmeelementer Note (a) T. water out 35 C/ T. air out 7 C (b) T. water out 35 C/ T. air out 7 C (c) T. water out 45 C/ T. air out 7 C (d) T. water out 45 C/ T. air out 7 C (e) T. water out 18 C/ T. air out 35 C (f) T. water out 7 C/ T. air out 35 C (g) Version with integrated heting elements 7

8 Ytelse; kjøling Cooling performance SHERPA 7 n TAe 20 C TAe 25 C TAe 30 C TAe 35 C TAe 40 C TAe 45 C Pf Pa EER Pf Pa EER Pf Pa EER Pf Pa EER Pf Pa EER Pf Pa EER 9 4 6,1 1,26 4,84 5,8 1,41 4,11 5,57 1,59 3,50 5,25 1,79 2,93 4,9 2,01 2,44 4,67 2,21 2, ,56 1,28 5,13 6,27 1,43 4,38 5,94 1,61 3,69 5,6 1,81 3,09 5,26 2,03 2,59 4,96 2,22 2, ,05 1,3 5,42 6,74 1,46 4,62 6,38 1,64 3,89 6,01 1,83 3,28 5,65 2,05 2,76 5,33 2,26 2, ,64 1,31 5,83 7,31 1,48 4,94 6,92 1,65 4,19 6,53 1,86 3,51 6,13 2,08 2,95 5,77 2,28 2, ,84 1,35 6,55 8,47 1,51 5,61 8,04 1,7 4,73 7,6 1,9 4,00 7,16 2,13 3,36 6,74 2,32 2,91 SHERPA 11 n TAe 20 C TAe 25 C TAe 30 C TAe 35 C TAe 40 C TAe 45 C Pf Pa EER Pf Pa EER Pf Pa EER Pf Pa EER Pf Pa EER Pf Pa EER 9 4 8,36 1,85 4,52 8,01 2,07 3,87 7,59 2,32 3,27 7,16 2,6 2,75 6,74 2,92 2,31 6,41 3,2 2, ,47 1,87 5,06 9,07 2,09 4,34 8,59 2,35 3,66 8,1 2,63 3,08 7,61 2,95 2,58 7,24 3,23 2, ,6 1,89 5,61 10,1 2,12 4,76 9,61 2,38 4,04 9,06 2,67 3,39 8,51 2,98 2,86 8,09 3,26 2, ,8 1,92 6,15 11,3 2,15 5,26 10,7 2,41 4,44 10,1 2,7 3,74 9,51 3,03 3,14 9,04 3,32 2, ,1 1,97 7,16 13,5 2,2 6,14 12,8 2,47 5,18 12,1 2,77 4,37 11,4 3,1 3,68 10,8 3,39 3,19 SHERPA 13 n TAe 20 C TAe 25 C TAe 30 C TAe 35 C TAe 40 C TAe 45 C Pf Pa EER Pf Pa EER Pf Pa EER Pf Pa EER Pf Pa EER Pf Pa EER ,6 2,44 4,75 11,1 2,73 4,07 10,5 3,06 3,43 9,95 3,43 2,90 9,36 3,85 2,43 8,9 4,22 2, ,2 2,46 4,96 11,6 2,75 4, ,09 3,56 10,4 3,47 3,00 9,78 3,89 2,51 9,29 4,26 2, ,7 2,5 5,08 12,2 2,79 4,37 11,5 3,14 3,66 10,9 3,51 3,11 10,2 3,93 2,60 9,7 4,3 2, ,4 2,53 5,30 12,8 2,84 4,51 12,1 3,17 3,82 11,4 3,56 3,20 10,8 3,99 2,71 10,2 4,37 2, ,7 2,59 5,68 14,1 2,91 4,85 13,3 3,26 4,08 12,6 3,65 3,45 11,9 4,09 2,91 11,3 4,47 2,53 SHERPA 13T n TAe 20 C TAe 25 C TAe 30 C TAe 35 C TAe 40 C TAe 45 C Pf Pa EER Pf Pa EER Pf Pa EER Pf Pa EER Pf Pa EER Pf Pa EER ,6 2,44 4,75 11,1 2,73 4,07 10,5 3,06 3,43 9,9 3,43 2,89 9,31 3,85 2,42 8,85 4,22 2, ,2 2,46 4,96 11,6 2,75 4, ,09 3,56 10,4 3,47 3,00 9,78 3,89 2,51 9,29 4,26 2, ,8 2,5 5,12 12,2 2,79 4,37 11,6 3,14 3,69 10,9 3,51 3,11 10,3 3,93 2,62 9,75 4,3 2, ,5 2,53 5,34 12,9 2,84 4,54 12,2 3,17 3,85 11,6 3,56 3,26 10,9 3,99 2,73 10,3 4,37 2, ,9 2,59 5,75 14,3 2,91 4,91 13,6 3,26 4,17 12,8 3,65 3,51 12,1 4,09 2,96 11,5 4,47 2,57 Tae = utetemperatur n = innkommende vanntemperatur = vannutløpstemperatur Pf = kjølekapasitet Pa = strømforbruk Tae = outside air temperature = entering water temperature = leaving water temperature Pf = cooling power Pa = power consumption 8

9 SHERPA 16 n TAe 20 C TAe 25 C TAe 30 C TAe 35 C TAe 40 C TAe 45 C Pf Pa EER Pf Pa EER Pf Pa EER Pf Pa EER Pf Pa EER Pf Pa EER ,6 2,93 4,30 12,1 3,3 3,67 11,4 3,69 3,09 10,8 4,14 2,61 10,1 4,63 2,18 9,63 5,05 1, ,2 2,97 4,44 12,6 3,33 3, ,73 3,22 11,3 4,19 2,70 10,6 4,68 2,26 10,1 5,11 1, ,9 3,01 4,62 13,3 3,38 3,93 12,6 3,79 3,32 11,9 4,24 2,81 11,1 4,75 2,34 10,6 5,19 2, ,6 3,06 4, ,42 4,09 13,3 3,84 3,46 12,5 4,31 2,90 11,8 4,82 2,45 11,2 5,26 2, ,1 3,13 5,14 15,4 3,5 4,40 14,6 3,93 3,72 13,8 4,41 3, ,94 2,63 12,4 5,4 2,30 SHERPA 16T n TAe 20 C TAe 25 C TAe 30 C TAe 35 C TAe 40 C TAe 45 C Pf Pa EER Pf Pa EER Pf Pa EER Pf Pa EER Pf Pa EER Pf Pa EER ,3 3,2 4,47 13,7 3,6 3, ,03 3,23 12,3 4,52 2,72 11,5 5,05 2, ,52 1, ,24 4,63 14,3 3,64 3,93 13,6 4,08 3,33 12,8 4,57 2, ,12 2,34 11,4 5,59 2, ,6 3,29 4,74 14,9 3,69 4,04 14,1 4,14 3,41 13,4 4,63 2,89 12,6 5,19 2,43 11,9 5,66 2, ,4 3,34 4,91 15,7 3,74 4,20 14,8 4,2 3, ,7 2,98 13,2 5,26 2,51 12,5 5,74 2, ,9 3,42 5,23 17,1 3,82 4,48 16,2 4,29 3,78 15,3 4,81 3,18 14,4 5,39 2,67 13,7 5,89 2,33 Tae = utetemperatur n = innkommende vanntemperatur = vannutløpstemperatur Pf = kjølekapasitet Pa = strømforbruk Tae = outside air temperature = entering water temperature = leaving water temperature Pf = cooling power Pa = power consumption Ytelse; oppvarming Heating performance SHERPA 7 n TAe -15 C TAe -7 C TAe -2 C TAe 2 C TAe 7 C TAe 12 C PT PA PT PA PT PA PT PA PT PA PT PA ,49 1,58 2,21 4,42 1,59 2,78 5,12 1,57 3,26 5,69 1,54 3,69 6,57 1,52 4,32 7,72 1,55 4, ,39 1,64 2,07 4,3 1,65 2,61 5,02 1,64 3,06 5,63 1,62 3,48 6,5 1,58 4,11 7,6 1,62 4, ,29 1,74 1,89 4,19 1,75 2,39 4,9 1,73 2,83 5,52 1,72 3,21 6,37 1,67 3,81 7,45 1,72 4, ,19 1,87 1,71 4,06 1,89 2,15 4,75 1,87 2,54 5,35 1,84 2,91 6,18 1,8 3,43 7,26 1,82 3, ,09 2,03 1,52 3,95 2,05 1,93 4,56 2,04 2,24 5,12 2,02 2,53 5,92 1,98 2,99 7,03 2,01 3, ,98 2,23 1,34 3,83 2,24 1,71 4,35 2,23 1,95 4,84 2,2 2,20 5,59 2,18 2,56 6,77 2,2 3,08 n TAe 15 C TAe 18 C TAe 21 C TAe 24 C TAe 27 C TAe 30 C PT PA PT PA PT PA PT PA PT PA PT PA ,63 1,58 5,46 9,66 1,6 6,04 9,66 1,6 6,04 9,66 1,6 6,04 9,66 1,6 6,04 9,66 1,6 6, ,5 1,65 5,15 9,51 1,67 5,69 9,51 1,67 5,69 9,51 1,67 5,69 9,51 1,67 5,69 9,51 1,67 5, ,33 1,74 4,79 9,32 1,76 5,30 9,32 1,76 5,30 9,32 1,76 5,30 9,32 1,76 5,30 9,32 1,76 5, ,12 1,85 4,39 9,09 1,87 4,86 9,09 1,87 4,86 9,09 1,87 4,86 9,09 1,87 4,86 9,09 1,87 4, ,86 2,02 3,89 8,8 2,04 4,31 8,8 2,04 4,31 8,8 2,04 4,31 8,8 2,04 4,31 8,8 2,04 4, ,56 2,24 3,38 8,47 2,27 3,73 8,47 2,27 3,73 8,47 2,27 3,73 8,47 2,27 3,73 8,47 2,27 3,73 Tae = utetemperatur n = innkommende vanntemperatur = vannutløpstemperatur Pf = kjølekapasitet Pa = strømforbruk Tae = outside air temperature = entering water temperature = leaving water temperature Pf = cooling power Pa = power consumption 9

10 SHERPA 11 n TAe -15 C TAe -7 C TAe -2 C TAe 2 C TAe 7 C TAe 12 C PT PA PT PA PT PA PT PA PT PA PT PA ,28 2,52 2,49 7,66 2,4 3,19 8,67 2,31 3,75 9,59 2,23 4,30 10,9 2,18 5,00 12,4 2,15 5, ,84 2,11 7,2 2,72 2,65 8,3 2,62 3,17 9,22 2,57 3,59 10,5 2,54 4, ,43 4, ,67 3,13 1,81 6,95 3,06 2,27 8,03 2,98 2,69 8,9 2,87 3,10 10,2 2,79 3,66 11,6 2,77 4, ,49 3,56 1,54 6,77 3,46 1,96 7,79 3,33 2,34 8,63 3,2 2,70 9,84 3,1 3,17 11,2 3,07 3, ,23 3,92 1,33 6,5 3,83 1,70 7,59 3,59 2,11 8,4 3,47 2,42 9,54 3,31 2,88 10,8 3,29 3, ,12 4,27 1,20 6,36 4,21 1,51 7,44 4,08 1,82 8,21 3,9 2,11 9,26 3,72 2,49 10,4 3,66 2,84 n TAe 15 C TAe 18 C TAe 21 C TAe 24 C TAe 27 C TAe 30 C PT PA PT PA PT PA PT PA PT PA PT PA ,3 2,13 6,24 14,3 2,11 6,78 14,3 2,11 6,78 14,3 2,11 6,78 14,3 2,11 6,78 14,3 2,11 6, ,41 5, ,39 5, ,39 5, ,39 5, ,39 5, ,39 5, ,5 2,77 4,51 13,5 2,76 4,89 13,5 2,76 4,89 13,5 2,76 4,89 13,5 2,76 4,89 13,5 2,76 4, ,1 3,06 3, ,05 4, ,05 4, ,05 4, ,05 4, ,05 4, ,6 3,27 3,55 12,5 3,25 3,85 12,5 3,25 3,85 12,5 3,25 3,85 12,5 3,25 3,85 12,5 3,25 3, ,2 3,64 3, ,63 3, ,63 3, ,63 3, ,63 3, ,63 3,31 SHERPA 13 n TAe -15 C TAe -7 C TAe -2 C TAe 2 C TAe 7 C TAe 12 C PT PA PT PA PT PA PT PA PT PA PT PA ,12 3,2 2,54 9,45 3,09 3,06 10,4 2,87 3,62 11,5 2,73 4, ,61 4,98 14,7 2,6 5, ,7 3,6 2,14 8,9 3,5 2, ,26 3,07 11,1 3,1 3,58 12,5 3,04 4,11 14,3 2,98 4, ,36 3,98 1,85 8,57 3,96 2,16 9,66 3,72 2,60 10,7 3,49 3,07 12,1 3,38 3,58 13,7 3,42 4, ,1 4,47 1,59 8,3 4,41 1,88 9,31 4,17 2,23 10,3 3,87 2,66 11,6 3,55 3,27 13,3 3,57 3, ,73 4,97 1,35 7,99 4,93 1,62 9,04 4,46 2,03 9,99 4,18 2,39 11,3 3,96 2,85 12,8 4,03 3, ,55 5,42 1,21 7,77 5,42 1,43 8,82 5,08 1,74 9,74 4,7 2,07 10,9 4,45 2,45 12,3 4,49 2,74 n TAe 15 C TAe 18 C TAe 21 C TAe 24 C TAe 27 C TAe 30 C PT PA PT PA PT PA PT PA PT PA PT PA ,8 2,59 6,10 17,1 2,58 6,63 17,1 2,58 6,63 17,1 2,58 6,63 17,1 2,58 6,63 17,1 2,58 6, ,5 2,95 5,25 16,8 2,93 5,73 16,8 2,93 5,73 16,8 2,93 5,73 16,8 2,93 5,73 16,8 2,93 5, ,8 3,4 4,35 16,1 3,39 4,75 16,1 3,39 4,75 16,1 3,39 4,75 16,1 3,39 4,75 16,1 3,39 4, ,3 3,54 4,04 15,5 3,53 4,39 15,5 3,53 4,39 15,5 3,53 4,39 15,5 3,53 4,39 15,5 3,53 4, ,8 4 3,45 14,9 3,98 3,74 14,9 3,98 3,74 14,9 3,98 3,74 14,9 3,98 3,74 14,9 3,98 3, ,2 4,46 2,96 14,3 4,46 3,21 14,3 4,46 3,21 14,3 4,46 3,21 14,3 4,46 3,21 14,3 4,46 3,21 SHERPA 13T n TAe -15 C TAe -7 C TAe -2 C TAe 2 C TAe 7 C TAe 12 C PT PA PT PA PT PA PT PA PT PA PT PA ,12 3,2 2,54 9,45 3,09 3,06 10,4 2,87 3,62 11,5 2,73 4, ,61 4,98 14,7 2,6 5, ,7 3,6 2,14 8,9 3,5 2, ,26 3,07 11,1 3,1 3,58 12,5 3,04 4,11 14,3 2,98 4, ,36 3,98 1,85 8,57 3,96 2,16 9,66 3,72 2,60 10,7 3,49 3,07 12,1 3,38 3,58 13,7 3,42 4, ,1 4,47 1,59 8,3 4,41 1,88 9,31 4,17 2,23 10,3 3,87 2,66 11,6 3,55 3,27 13,3 3,57 3, ,73 4,97 1,35 7,99 4,93 1,62 9,04 4,46 2,03 9,99 4,18 2,39 11,3 3,96 2,85 12,8 4,03 3, ,55 5,42 1,21 7,77 5,42 1,43 8,82 5,08 1,74 9,74 4,7 2,07 10,9 4,45 2,45 12,3 4,49 2,74 n TAe 15 C TAe 18 C TAe 21 C TAe 24 C TAe 27 C TAe 30 C PT PA PT PA PT PA PT PA PT PA PT PA ,8 2,59 6,10 17,1 2,58 6,63 17,1 2,58 6,63 17,1 2,58 6,63 17,1 2,58 6,63 17,1 2,58 6, ,5 2,95 5,25 16,8 2,93 5,73 16,8 2,93 5,73 16,8 2,93 5,73 16,8 2,93 5,73 16,8 2,93 5, ,8 3,4 4,35 16,1 3,39 4,75 16,1 3,39 4,75 16,1 3,39 4,75 16,1 3,39 4,75 16,1 3,39 4, ,3 3,54 4,04 15,5 3,53 4,39 15,5 3,53 4,39 15,5 3,53 4,39 15,5 3,53 4,39 15,5 3,53 4, ,8 4 3,45 14,9 3,98 3,74 14,9 3,98 3,74 14,9 3,98 3,74 14,9 3,98 3,74 14,9 3,98 3, ,2 4,46 2,96 14,3 4,46 3,21 14,3 4,46 3,21 14,3 4,46 3,21 14,3 4,46 3,21 14,3 4,46 3,

11 SHERPA 16 n TAe -15 C TAe -7 C TAe -2 C TAe 2 C TAe 7 C TAe 12 C PT PA PT PA PT PA PT PA PT PA PT PA ,33 3,5 2,38 9,64 3,39 2,84 10,9 3,13 3,48 12,3 2,98 4,13 14,5 2,91 4,98 16,5 2,83 5, ,92 4,04 1,96 9,1 3,99 2,28 10,5 3,66 2,87 11,9 3,48 3, ,41 4, ,35 4, ,7 4,17 1,85 8,91 4,2 2,12 10,4 3,91 2,66 11,7 3,65 3,21 13,8 3,55 3,89 15,6 3,57 4, ,23 4,46 1,62 8,49 4,41 1,93 9,75 4,3 2,27 11,1 4,16 2, ,13 3,15 14,8 4,11 3, ,92 5,11 1,35 8,17 5,02 1,63 9,49 4,9 1,94 10,7 4,81 2,22 12,4 4,62 2,68 14,3 4,53 3, ,79 5,8 1,17 7,94 5,65 1,41 9,26 5,5 1,68 10,4 5,29 1,97 12,1 5,08 2,38 13,8 5,06 2,73 n TAe 15 C TAe 18 C TAe 21 C TAe 24 C TAe 27 C TAe 30 C PT PA PT PA PT PA PT PA PT PA PT PA ,7 2,82 6,28 18,9 2,81 6,73 18,9 2,81 6,73 18,9 2,81 6,73 18,9 2,81 6,73 18,9 2,81 6, ,3 3,31 5,23 18,6 3,29 5,65 18,6 3,29 5,65 18,6 3,29 5,65 18,6 3,29 5,65 18,6 3,29 5, ,9 3,55 4,76 18,1 3,54 5,11 18,1 3,54 5,11 18,1 3,54 5,11 18,1 3,54 5,11 18,1 3,54 5, ,09 3,91 17,2 4,08 4,22 17,2 4,08 4,22 17,2 4,08 4,22 17,2 4,08 4,22 17,2 4,08 4, ,5 4,5 3,44 16,7 4,49 3,72 16,7 4,49 3,72 16,7 4,49 3,72 16,7 4,49 3,72 16,7 4,49 3, ,8 5,04 2,94 15,9 5,03 3,16 15,9 5,03 3,16 15,9 5,03 3,16 15,9 5,03 3,16 15,9 5,03 3, 1 6 SHERPA 16T n TAe -15 C TAe -7 C TAe -2 C TAe 2 C TAe 7 C TAe 12 C PT PA PT PA PT PA PT PA PT PA PT PA ,52 3,99 2, ,87 2,84 12,5 3,57 3,50 14,1 3,39 4,16 16,6 3,32 5,00 18,8 3,23 5, ,05 4,61 1,96 10,4 4,55 2, ,18 2,87 13,6 3,97 3, ,89 4,11 18,3 3,82 4, ,8 4,75 1,85 10,2 4,79 2,13 11,8 4,46 2,65 13,4 4,16 3,22 15,8 4,05 3,90 17,9 4,08 4, ,1 5,19 1,56 9,5 5,13 1,85 10,9 5 2,18 12,4 4,84 2,56 14,6 4,81 3,04 16,6 4,78 3, ,91 5,83 1,36 9,34 5,73 1,63 10,9 5,59 1,95 12,2 5,49 2,22 14,2 5,27 2,69 16,4 5,17 3, ,76 6,62 1,17 9,08 6,45 1,41 10,6 6,27 1,69 11,9 6,03 1,97 13,8 5,8 2,38 15,8 5,77 2,74 n TAe 15 C TAe 18 C TAe 21 C TAe 24 C TAe 27 C TAe 30 C PT PA PT PA PT PA PT PA PT PA PT PA ,2 3,22 6,27 21,6 3,21 6,73 21,6 3,21 6,73 21,6 3,21 6,73 21,6 3,21 6,73 21,6 3,21 6, ,8 3,78 5,24 21,2 3,75 5,65 21,2 3,75 5,65 21,2 3,75 5,65 21,2 3,75 5,65 21,2 3,75 5, ,3 4,05 4,77 20,7 4,04 5,12 20,7 4,04 5,12 20,7 4,04 5,12 20,7 4,04 5,12 20,7 4,04 5, ,9 4,76 3,76 19,2 4,75 4,04 19,2 4,75 4,04 19,2 4,75 4,04 19,2 4,75 4,04 19,2 4,75 4, ,8 5,13 3,47 19,1 5,12 3,73 19,1 5,12 3,73 19,1 5,12 3,73 19,1 5,12 3,73 19,1 5,12 3, ,75 2,96 18,1 5,74 3,15 18,1 5,74 3,15 18,1 5,74 3,15 18,1 5,74 3,15 18,1 5,74 3, 1 5 Tae = utetemperatur n = innkommende vanntemperatur = vannutløpstemperatur Pf = kjølekapasitet Pa = strømforbruk Tae = outside air temperature = entering water temperature = leaving water temperature Pf = cooling power Pa = power consumption 11

12 Plassering av innvendig enhet Positioning the internal unit Den interne enhetens smakfulle utseende gjør at den kan installeres godt synlig innendørs, den kan også installeres på innsiden av et vanlig kjøkkenskap p.g.a sin kompakte størrelse. Sett av nok plass, minst 25 mm på sidene og over, slik at dekslene enkelt kan tas av ved vedlikehold og service, plasser i nærheten av drenering, kompatibel strømforsyning, vannforsyning for påfylling av den hydrauliske kretsen, kommunikasjonskabel og kulderør mellom innvendig og utvendig enhet. Ved veggmontasje, fest enheten i hodehøyde. For installasjon og plassering av rør, se figuren nedenfor og bruk malen som følgen med enheten. The internal unit s attractive appearance enables it to be installed indoors in a visible position or, due to its compact size, inside a standard-sized kitchen cupboard. Leave enough space, at least 25 mm at the sides and above, to remove the covers so that routine and special maintenance can be carried out, a nearby water drainage point, a compliant power supply, a water supply to fill the hydraulic circuit, communication cable, and refrigerant pipes between the internal unit and the external unit. When wall-mounted, fasten the unit at head height. For the installation and position of piping, see the figure below and use the template provided with the unit. A) Vannuttak oppvarming/kjøling 1 F B) Utgang varmtvannstank 1 F C) Vanninntak 1 F D) Kjølevæske rør 5/8 E) Kjølevæske rør 3/8 A) Heating/ cooling system water outlet 1 F B) Domestic hot water tank outlet 1 F C) Water inlet 1 F D) Refrigerant line 5/8 E) Refrigerant line 3/ A B C D E 350 Plassering av utvendig enhet Positioning the external unit Installer den utvendige enheten på et stødig underlag som tåler dens vekt; dersom installasjonen er ufullstendig eller underlaget ikke er stødig nok, kan den utvendige enheten forårsake skade på personer eller gjenstander dersom den skulle løsne fra underlaget. Det er svært viktig at stedet man velger å installere enheten sikrer apparatet beskyttelse mot støt og annen skade. Velg et sted som er tilstrekelig ventilert og der utetemperaturen om sommeren ikke overstiger 46 C. Sørg for god plass rundt enheten for å unngå resirkulering, og for enklere vedlikehold. Legg et gruslag under enheten for drenering av avrimingsvannet. La det være litt plass under enheten for å hindre at avrimingsvannet fryser. Normalt bør den plasseres minst 5 cm over bakken, for regioner med meget kalde vintre bør man ha en avstand på minst 15 cm på begge sider av enheten. Ved montering på steder med mye snø, monter enheten i en høyde som er over det høyeste nivået av snø. Enheten må monteres slik at vind ikke blåser over den. Install the external unit on a solid base that is able to support its weight; if installed incompletely or onto an inappropriate base, the external unit could cause damage to persons or property if it should detach from the base. It is very important that the installation site be chosen with the utmost care in order to ensure adequate appliance protection against impact and possible consequent damage. Choose a place that is adequately ventilated and in which the outdoor temperature in summer does not exceed 46 C. Leave sufficient free space around the appliance in order to avoid recirculation and to facilitate maintenance. Prepare a layer of gravel underneath the appliance for drainage of the defrost water. Leave space underneath the unit to prevent the defrost water from freezing. In normal situations, ensure the base is at least 5 cm off the ground; for use in regions with very cold winters, ensure a space of at least 15 cm on both sides of the unit. When installed in a location with high snow fall, mount the support of the appliance at a height that is above the maximum level of snow. Install the unit so that wind is not blowing across it. 12

13 VVS tilkoblinger Plumbing connections De hydrauliske tilkoblingene er plassert på undersiden av enheten De hydrauliske tilkoblingene skal være ferdig installert: - lufteventiler på de høyeste punktene på rørene; - fleksible elastiske skjøter - on/off ventiler - vannfilter med 0,4 mm netting - termisk isolasjon av alle hydrauliske komponenter og rør Minimum nominell diameter på de hydrauliske tilkoblingsrørene må være 1 F. For å kunne gjennomføre vedlikehold og reparasjon er det viktig at hver hydrauliske tilkobling er utstyrt med manuelle lukkeventiler. Tabellen nedenfor viser de egenskapene det hydrauliske systemet må ha. The hydraulic connections are located at the bottom of the unit. The hydraulic connections should be completed by installing: - air relief valves at the highest points of the pipes; - flexible elastic joints - on/off valves - sieve water filter with 0.4 mm mesh - thermally insulate all hydraulic components and piping The minimum nominal diameter of the hydraulic connecting pipes must be 1 F. To allow the maintenance and repair operations it is indispensable that each hydraulic connection is fitted with respective manual closing valves. The table below shows the characteristics the hydraulic system must have. Nominell vannmengde* System vanninnhold Sikkerhetsventil Ekspansjonskar Hydrauliske tilkoblinger Nominal water flow* System water content Enhet Unit CEBSH24EI CEBCH36EI U.I.SHERPA LITEN CEBCH48EI CEBTH48EI CEBCH60EI U.I.SHERPA STOR CEBTH60EI l/t Min l Pressure reliet kpa 300 Expansion vessel Hydraulic connecting pipes l 8 * temperatur innløpsvann 30 C, temperatur ut 35 C * entering water temperature 30 C, leaving temperature 35 C 1"F Grafene nedenfor viser tilgjengelige hoder for hydrauliske tilkoblinger til innvendig enhet. Hver diagram viser tre kurver, en for hver hastighet av sirkulasjonspumpen. The graphs below show the head available to the hydraulic connections of the internal unit. Each diagram shows three curves, one for each circulation pump speed. kpa U.I. SMALL l/h Vmax Vmed Vmin kpa U.I. BIG l/h Vmax Vmed Vmin Dersom større hoder er nødvendig, grunnet for høyt trykktap i systemet, må et treghetskar eller en hydraulisk separator og en ekstern inaktiv pumpe kobles til. Systemet må ha et minimum vanninnhold for å sikre god systemdrift. Dersom det er utilstrekkelig må det kobles til et lagringskar for å oppnå ønsket innhold. Vannets distribusjonsrør må være godt isolert med polyetylen skum eller lignende materiale, det samme gjelder avstengningsventiler, bend og beslag. For å forebygge luftlommer inne i kretsen, sett inn en enhet for automatisk eller manuell utlufting der luft kan samles. If greater heads are required due to high pressure losses in the system, an inertial vessel or a hydraulic separator and an external idle pump must be added. The system must have a minimum water content required to ensure good system operation. If it is insufficient, add a storage vessel in order to reach the required content. The water distribution pipes must be suitably insulated with expanded polyethylene or similar materials. The on/off valves, bends and unions must also be suitably insulated. To prevent air locks inside the circuit, insert automatic or manual breather devices at all the points (high pipes, traps etc.) where air may accumulate. 13

14 Hydrauliske kretser Hydraulic circuits Eksempel på hydraulisk krets for oppvarming, viftekjøling, varmtvanns produksjon og solvarme Example of hydraulic circuit for heating, fan coil cooling, DHW production, thermal solar Retursperreventil Føler for vanntemperatur Check valve Water temperature probe Termostatbatteri Avstengningsventil Thermostatic mixer Shutoff valve Lufteventil Omskifteventil Automatic air vent Diverter valve Ekspansjonskar Lufttemperaturføler Expansion vessel Air temperature probe Diagrammet er kun veiledende Indicative diagram for illustrative purposes only T acqua sanitaria domestic hot water acquedotto water supply system Eksempel på hydraulisk krets for oppvarming, strålepanel og viftekjøling, avfukting, varmtvannsproduksjon og solvarme Example of hydraulic circuit for heating, mixed radiant panel and fan coil cooling, dehumidification, DHW production, thermal solar Retursperreventil Føler for vanntemperatur Check valve Water temperature probe Termostatbatteri Avstengningsventil Thermostatic mixer Shutoff valve Lufteventil Omskifteventil Automatic air vent Diverter valve Ekspansjonskar Lufttemperaturføler Expansion vessel Air temperature probe Diagrammet er kun veiledende Indicative diagram for illustrative purposes only T H T H T acqua sanitaria domestic hot water T T acquedotto water supply system 14 T

15 Tilkobling av kjølerør Refrigerant piping connections Bruk utelukkende rør med diameter som er i samsvar med ønskede mål (gass 5/8, væske 3/8 ). Den maksimale lengden på tilkoblingsrøret til den innvendige enheten må være i samsvar med tabell 1, fyll opp med kjølevæske R410A. Ikke installer enhetene over maksimalt tillatte høydeforskjell mellom innvendig og utvendig enhet. Fullfør kjølekretsen ved å koble den innvendige til den utvendige enheten ved hjelp av isolerte kobberrør. Bruk kun spesifikke kobberrør for kjøling, som leveres rene og forseglede i endene. Use solely pipes with diameters that comply with the required dimensions (5/8 gas pipe, 3/8 liquid pipe). The maximum length of the connecting lines to the internal unit must comply with table 1, topping up the charge of R410A as envisaged. Do not install the units beyond the maximum height difference permitted between the internal unit and the external unit. Complete the refrigerant circuit by connecting the internal unit to the external unit using insulated copper pipes. Use solely insulated copper pipes specific for cooling purposes, supplied clean and sealed at the ends. CEBSH24EI CEBCH36EI CEBCH48EI CEBTH48EI CEBCH60EI CEBTH60EI Maksimal lengde på tilkoblingsrørene (m) Høydeforskjell mellom de to enhetene hvis den utvendige enheten er plassert høyere (m) Høydeforskjell mellom de to enhetene hvis den utvendige enheten er plassert lavere (m) Ekstra påfyll av kjølevæske pr meter over 5 meter rør (g/m) Maximum length of connecting pipes (m) Limit of elevation difference between the two units if the external unit is positioned higher (m) Limit of elevation difference between the two units if the external unit is positioned lower (m) Additional charge of refrigerant per metre over 5 metres piping (g/m) Bildene illustrerer kjølerørets tilkoblingspunkter til de innvendige og utvendige enhetene The images illustrate the refrigerant pipe connection points of the internal and external units. Koblingsskjemaer Wiring diagrams Koblingsskjemaet som vises her er for bruk med 1-fase utvendig enhet. The wiring diagram shown here is to be used with single-phase external units. T1 temperatursensor for vann T2 temperatursensor for vannutløp T3 temperatursensor for varmtvannstank T4 temperatursensor utendørs N/13 kontaktor aktivering for elektrisk varmeelement i varmtvannstank under anti-legionella sykluser ( V 50Hz 100W maks) 14/15 aktivere ekstern varmekilde f.eks. gasskjel (kontakt 8A (3A) 250Vac) 16/17 alarmkontakt (contatto 8A (3A) 250Vac) 5/L varmtvannsbehov (når temperaturen i varmtvannstanken er innstilt fra en dedikert ekstern kontroller. En lukket kontakt mellom disse terminaleme aktiverer varmtvannsbehovet). T1 water inlet temperature sensor T2 water outlet temperature sensor T3 domestic water tank temperature sensor T4 outside air temperature sensor N/13 contactor activation for electrical heater element power supply in domestic water tank during anti-legionella cycles ( V 50Hz 100W max) 14/15 activation of external heat source e.g.: gas boiler (contact 8A (3A) 250Vac) 16/17 alarm contact (contact 8A (3A) 250Vac) 5/L domestic hot water request (when the domestic hot water tank temperature is set from a dedicated external controller; a closed contact between these terminals activates the domestic hot water request). 15

16 Koblingsskjemaet som vises her er for bruk med 3-fase utvendig enhet. The wiring diagram shown here is to be used with three-phase external units. T1 temperatursensor for vann T2 temperatursensor for vannutløp T3 temperatursensor for varmtvannstank T4 temperatursensor utendørs N/13 kontaktor aktivering for elektrisk varmeelement i varmtvannstank under anti-legionella sykluser ( V 50Hz 100W maks) 14/15 aktivere ekstern varmekilde f.eks. gasskjel (kontakt 8A (3A) 250Vac) 16/17 alarmkontakt (contatto 8A (3A) 250Vac) 5/L varmtvannsbehov (når temperaturen i varmtvannstanken er innstilt fra en dedikert ekstern kontroller. En lukket kontakt mellom disse terminaleme aktiverer varmtvannsbehovet). T1 water inlet temperature sensor T2 water outlet temperature sensor T3 domestic water tank temperature sensor T4 outside air temperature sensor N/13 contactor activation for electrical heater element power supply in domestic water tank during anti-legionella cycles ( V 50Hz 100W max) 14/15 activation of external heat source e.g.: gas boiler (contact 8A (3A) 250Vac) 16/17 alarm contact (contact 8A (3A) 250Vac) 5/L domestic hot water request (when the domestic hot water tank temperature is set from a dedicated external controller; a closed contact between these terminals activates the domestic hot water request). Maksimalt forbruk Maximum consumption Tabellen nedenfor viser en oversikt over det maksimale forbruket til enhetene og de sikkerhetsanordninger som må implementeres på den utvendige enheten. Strømtilførselen til den utvendige enheten må kunne seksjoneres fra nettet ved hjelp av en termomagnetisk effektbryter med differensialrele, med maksimal kalibrering lik den som er angitt i nasjonale bestemmelser (se tabell nedenfor). Ledningen til innvendig enhet er allerede beskyttet av en termomagnetisk effektbryter og sikring. Det anbefales å installere er differensial-relé på strømtilførselen. The following table summarises the maximum consumption of the units and the safety devices to be implemented on the external unit line. The power line of the external unit must be capable of being sectioned from the mains using a thermomagnetic circuit breaker suitable for the machine input with differential relay, with maximum calibration equal to that stated in national electrical regulations (see table below). The internal unit line is already protected by a thermomagnetic circuit breaker on the electrical heater elements power supply and by a fuse; installation of a differential relay on the power line is recommended. Utvendig enhet External unit CEBSH24EI CEBCH36EI CEBCH48EI CEBTH48EI CEBCH60EI CEBTH60EI Elektrisk strømforsyning Electric power supply V/ph/Hz /1/ /1/ /1/ /3+N/ /1/ /3+N/50 Maks absorbert strøm utvendig enhet Maks strøm utvendig enhet Sikring eller termomagnetisk effektbryter External unit maximum absorbed power External unit maximum current Fuse or thermomagnetic circuit breaker 3,0 4,8 6,0 5,5 6,0 7,5 A 13, , ,5 MFA A Innvendig enhet Internal unit U.I.SHERPA LITEN U.I.SHERPA STOR Elektrisk strømforsyning Electric power supply V/ph/Hz /1/ /1/50 Maks absorbert effekt (med elektriske varmeelementer aktivert) Maximum absorbed power (with electrical heater elements activated) 3,22 6,22 Maks absorbert strøm (med elektriske varmeelementer aktivert) Maximum absorbed current (with electrical heater elements activated) Tilkoblingskabler Connecting cables A 14,1 27,2 Tabellen nedenfor viser hvilke kabler som skal brukes. ODU/IDU tilkoblingskabel 2 x 0,5 mm 2 beskyttet Kabel for varmtvann og uteluft H03RN-F 2 G0,5 / H03VV-F 2 G0,5 The following table summarises the cables to be used. ODU/IDU communication cable 2 x 0,5 mm 2 shielded DHW and outside air probe cable H03RN-F 2 G 0,5 / H03VV-F 2 G 0,5 Innvendig enhet Internal unit U.I.SHERPA LITEN U.I.SHERPA STOR Strømkabel Power cable H05VV 3 x 2,5 mm 2 H05VV-F 3 x 4 mm2 Utvendig enhet External unit CEBSH24EI CEBCH36EI CEBCH48EI CEBTH48EI CEBCH60EI CEBTH60EI Strømkabel Power cable H07RN-F 3 G2,5 H07RN-F 3 G4 H07RN-F 3 G4 H07RN-F 5 G2,5 H07RN-F 3 G4 H07RN-F 5 G2,5 16

17 Tilbehør Accessories VARMTVANNSBEREDER ( > 01198) med enkel spiral: 200 l med enkel spiral: 300 l med enkel spiral: 500 l med dobbel spiral: 200 l med dobbel spiral: 300 l med dobbel spiral: 500 l Sortimentet omfatter to typer varmtvannsberedere som garanterer høy varmeveksler effekt takket være materialer av høy kvalitet, størrelsen på varmeveksler og termisk isolasjon: - Kjeler med enkel spiral for tilkobling til varmepumpe. - Kjeler med dobbel spiral som kan koble SHERPA til solpaneler. Sortimentet er designet for å møte alle krav med maksimal fleksibilitet ved installasjon. Varmerne varierer fra 200 l til 500 l i henhold til kravene. Et elektrisk varmekolbe leveres til hver modell, denne leveres komplett med avtagbar flens. SANITARY WATER BOILERS ( > 01198) Single coil DHW heaters: 200 lt Single coil DHW heaters: 300 lt Single coil DHW heaters: 500 lt Double coil DHW heaters: 200 lt Double coil DHW heaters: 300 lt Double coil DHW heaters: 500 lt The range includes 2 types of domestic hot water heaters that guarantee high heat exchange efficiency thanks to premium materials, the size of the exchangers and thermal insulation: - Single coil heaters for connecting to the heat pump. - Dual coil heaters that enable SHERPA to be connected to thermal solar panels. The range has been designed to meet all requirements with maximum installation flexibility. The heaters range from 200 L to 500 L according to requirements. An immersion electrical heater element can be added to each model, supplied as a KIT complete with removable flange. - Høy varmeveksling - Stiv polyuretan isolasjon - Dobbel spiral versjon Hver modell kan integreres med elektrisk varmekolbe. VARMEKOLBE - FLENS (B B0618) B Flens kit for element B Element for kjele 2,5 Elektrisk varmekolbe leveres som et komplett kit med avtagbar flens. - High heat exchange - Rigid polyurethane insulation - Double coil version Each model can be integrated with an electrical immersion resistance. RESISTANCE - FLANGE (B B0618) B Flange kit for element B Element for heater 2.5 Electrical immersion resistance, supplied as a complete KIT with removable flange. A A B B Funksjoner Features Scambiatore singolo Enkel varmeveksler Doppio scambiatore Dobbel varmeveksler Vannvolum Water volume l Maks vanntemperatur Max. water temperature C 85 Høyde (tot. med isolasjon) Diameter (tot. med isolasjon) Height (tot with insulation) Diameter (tot with insulation) mm (B) mm (A) Mål varmeveksler Exchanger measures m 2 1,5 1,8 2,2 1,5/0,5 1,8/1,1 2,2/1,3 Elektrisk varmer (*) Electric heater (*) 2,5 Materiale innvendig Material inside tank i tanken emaljert stål (**) enamled steel (**) Materiale på utsiden Material outside casing Hard polyuretan 50 mm Hard polyurethane shells 50 mm Farge Colour blu blue Vekt Weight kg (*) Valgfritt, bestilles som er separat kit komplett med flens (**) Iht. DIN , UNI (*) Optional to be ordered as a separate kit completed by the flange (**) according to DIN , UNI

18 BUFFER LAGERTANK ( > 01201) med enkel spiral: 50 l med enkel spiral: 100 l med enkel spiral: 200 l - Designet for å gi treghet i systemet og redusere variasjoner i kompressorens omformer. - Anbefalt minimun innhold av vann i systemet: Minimum vanninnhold: 3,5 liter pr installert effekt. - Tankene er laget av karbonstål og isolert med stiv polyuretan (50 mm) og blå PVC finish. - Maks vanntemperatur 85 C. PUFFER INERTIAL STORAGE TANK ( > 01201) Single coil DHW heaters: 50 lt Single coil DHW heaters: 100 lt Single coil DHW heaters: 200 lt - Designed to guarantee inertia of the system and reduce frequency variations of the inverter compressor to the minimum - Minimum water content recommended: 3.5 litres per of installed power - Carbon steel tanks insulated with rigid polyurethane (50 mm thickness) and blue Pvc finish. - Maximum water temperature 85 C. B C D E F G Varenummer Code Vannvolum A mm B mm C mm D mm E mm F mm G mm Vekt Weight kg Water Volume l A KIT; 3-VEIS VENTIL FOR VARMTVANN (B0622) - Kompakt størrelse - To-punkts kontroll KIT WITH 3-WAY VALVE FOR HOT SANITARY WATER (B0622) - Compact size - Two points control Funksjoner Features B0622 Rotasjonstid Rotation time s 30 Rotasjon Rotation 90 Kvs Kvs Strømforsyning Power supply V/ph/Hz 230 ±10% /1/50 37 Strømforbruk Power consumption VA Beskyttelsesklasse Protection class II Ventiltilkobling Valve connection 1 Signal Signal a due punti two points Vekt Weight kg 0,4 Pakningsklasse Enclosure rating IP41 Romtemperatur min/maks Ambient temperature min/ max C -5 /

19 KIT; FØLER FOR UTETEMPERATUR (B0623) Skjermet føler for måling av utetemperaturen. Føleren er nødvendig for aktivering av innstillinger av vannets nominelle verdi basert på utetemperaturen og for aktivering av en ekstra varmegenerator. OUTDOOR AIR PROBE KIT (B0623) Shielded probe for measuring the temperature of outdoor air. The probe is needed to enable activation of the water setpoint correction function based on outdoor temperature (climate compensation) and the activation of an auxiliary heat generator KIT; FØLER FOR VARMTVANNSTANK (B0624) Føler for måling og direkte kontroll av vannet i varmtvannstanken. Føleren er nødvendig for aktivering av anti-legionella sykluser i den ekstra varmegeneratoren. DHW BOILER SENSOR KIT (B0624) Probe for measurement and direct control of water temperature in the sanitary water accumulation tank. The probe is needed to activate the anti-legionella cycles in the auxiliary hot sanitary water tank. Anbudsspesifikasjon Tender specification Beskrivelse Levering og installasjon av reversibel split luft-vann varmepumpe. Vannbåren modul for innendørs monterning med kjælevæske/ vann varmeveksler med loddede plater i AISI 316 syrefast stål, rotorpumpe, 8 liters ekspansjonskar, 2-trinns varmeelement for elektronisk ettervarme. Integrert 3-veis ventil, kuleventiler på de hydrauliske tilkoblingene, 1" hydrauliske tilkoblinger. Flow switxh, manometer, sikkerhetsventil, sikkerhetstermostat. Elektronisk kontrollpanel og brukergrensesnitt gir utmerket samspill med styring av andre systemkomponenter. Deksel i galvanisert stål med epoxy. Kondensenhet for installasjon med inverter kontrollert kompressor, R-410A kjølevæske, høyeffektivt varmevekslingsbatteri med aluminiumsribber, store spiralformede vifter og deksel belagt med galvanisert stål. Description Supply and installation of a reversible split air-water heat pump. Hydronic module for indoor installation, with refrigerant / water heat exchanger with brazed plates in AISI 316 sheet steel, wet rotor circulator, 8-litre expansion vessel, post-heating two-stage electrical heater elements. Integrated 3-way domestic water diversion valve, ball valves on hydraulic connections (3W version only), 1 hydraulic connections. Flow switch, water side pressure gauge, safety valve, safety thermostats. Electronic control panel and user interface with excellent interaction with and management of other system components. Cover in epoxy powder coated galvanized sheet steel. Condensing unit for outdoor installation with inverter-controlled compressor, R-410A refrigerant, high efficiency heat exchange battery in copper pipes with aluminium fins, large helical fans, and painted galvanized steel casing. 19

20 Notater Notes 20

Water terminals SYSDUCT HP. Ductable fan coil unit

Water terminals SYSDUCT HP. Ductable fan coil unit Water terminals SYSDUCT HP Ductable fan coil unit SYSDUCT HP Ductable fan coil unit The ductable air treatment units are available in 7 sizes. Units are extremely suitable for small centralized conditioning

Detaljer

Product Facts. Product code example

Product Facts. Product code example ESAM Smoke control damper for multi Rectangular smoke control damper ESAM is specifically designed for use in multi fire compartment applications as a closing or as an opening damper for smoke extract

Detaljer

TriCOM XL / L. Energy. Endurance. Performance.

TriCOM XL / L. Energy. Endurance. Performance. TriCOM XL / L Energy. Endurance. Performance. L and XL - the new generation Sample charging station with chargers TriCOM L / XL Innovative charging technology The new TriCOM L - XL chargers are controlled

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

MCP-16RC, luftrenertårn

MCP-16RC, luftrenertårn Kompakt filterkassett med pulsrengjøring MCP-16RC luftrensertårn er en kompakt filterkassett for desentralisert inneluftrengjøring der luftgjenoppretting er mulig. Den kompakte filterenheten leveres med

Detaljer

DC/AC inverters DC/AC invertere

DC/AC inverters DC/AC invertere DC/AC inverters DC/AC invertere Mascot range of DC/AC inverters Using a 12V or 24V battery, these inverters are ideal for applications such TV, video, smaller household appliances, and tools for camping,

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

Cylindrical roller bearings

Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings 292 Definition and capabilities 292 Series 292 Variants 293 Tolerances and clearances 294 Design criteria 296 Installation/assembly criteria 297

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

TEKNISK SERVICE MANUAL. TAK / GULV MONTERT LUFTKJØLER Modeller EER / ENR / EN

TEKNISK SERVICE MANUAL. TAK / GULV MONTERT LUFTKJØLER Modeller EER / ENR / EN TEKNISK SERVICE MANUAL TAK / GULV MONTERT LUFTKJØLER Modeller EER / ENR / EN INNHOLD 2 INNHOLD... 2 1 INTRODUKSJON... 3 2 BRUKER EGENSKAPER... 4 3 SYSTEMEGENSKAPER... 11 4 LISTE OVER EGENSKAPER... 18 5

Detaljer

Fitting instruction. devi-pipeheat / devi-flexheat Assembly between cold tail and selflimiting. Montering av tilledning på selvbegrensende varmekabel

Fitting instruction. devi-pipeheat / devi-flexheat Assembly between cold tail and selflimiting. Montering av tilledning på selvbegrensende varmekabel GB/NO Fitting instruction devi-pipeheat / devi-flexheat Assembly between cold tail and selflimiting heating cable Item no. 19806415 Montering av tilledning på selvbegrensende varmekabel Art. nr. 19806415

Detaljer

Cylindrical roller bearings

Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings 292 Definition and capabilities 292 Series 292 Variants 293 Tolerances and clearances 294 Design criteria 296 Installation/assembly criteria 297

Detaljer

AQUAMAX. Rense og sirkulasjonspumper Descaling pumps

AQUAMAX. Rense og sirkulasjonspumper Descaling pumps AQUAMAX Rense og sirkulasjonspumper Descaling pumps Rense og sirkulasjonspumper Descaling pumps Evolution serien: Den nye måten å tenke rense / sirkulasjonspumper på. Alle pumpene i Evolution serien er

Detaljer

Subsea-Muligheter for virksomhet i den maritime klyngen. Utbygging og vedlikehold av subsea anlegg Prosjektleder : Torstein Vinterstø

Subsea-Muligheter for virksomhet i den maritime klyngen. Utbygging og vedlikehold av subsea anlegg Prosjektleder : Torstein Vinterstø Subsea-Muligheter for virksomhet i den maritime klyngen Utbygging og vedlikehold av subsea anlegg Prosjektleder : Torstein Vinterstø Utbygging og vedlikehold av subsea anlegg Hensikt: Gi et lite innblikk

Detaljer

VC300 Operating Instructions

VC300 Operating Instructions VC300 Operating Instructions 10740838 A 1 - Basic operations 1. - Suction regulation 4 - Wind up the cord starting from the machine 5 - Accessories parking 6 - Dust bag replacement 6.1 6. 6.3 1 6.4 6.5

Detaljer

PSHRI - VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann

PSHRI - VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann PSHRI - VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann 1 INTRODUKSJON 2 KAPASITETER OG HOVEDKARAKTERSTIKK 3 BRUKSOMRÅDER 1 INTRODUKSJON I mer enn 30 år har TECHNIBEL designet og produsert varmepumper for private

Detaljer

TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING

TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING [Skriv inn tekst] TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING 3 x 1,6 m Trappetårn Monteringsveiledningen er laget for å gi en beskrivelse på monteringen av Delta TRAPPETÅRN. Delta TRAPPETÅRN er typegodkjent under

Detaljer

Instruksjons manual Instruction manual

Instruksjons manual Instruction manual knm Copyright c - 2011 knm Side. 1 BRUK AV UTSTYRET Utstyret er designet for løft, trekk, folding/bøying, kutting, støtteoperasjoner etc, og krever, med sitt høye operasjonstrykk og tunge arbeids last,

Detaljer

Pumpeturbiner og Tekniske Utfordringer

Pumpeturbiner og Tekniske Utfordringer Maskinteknisk Forum 20 Juni 2008 Pumpeturbiner og Tekniske Utfordringer Presentasjon ved Bjørn Åril Norsk teknologi for ren energi Hovedinnhold: Dinorwig og systemkrav Noen tekniske utfordringer ved pumpeturbiner

Detaljer

Replacing the batteries

Replacing the batteries ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the batteries EN NO 9010189A 5.2.14 9010189 Replacing the batteries Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Remove the fuses from the battery compartment

Detaljer

Copyright Riello S.p.A.

Copyright Riello S.p.A. Produktfordeler NEXPOLAR Turvannstemperatur opp til 60 C Isvannsmaskin selv ved +46 C lufttemperatur Tappevannsproduksjon med temperaturer opp til +55 C Kontinuerlig tilpassing av tilført og avgitt effekt

Detaljer

BRUKER MANUAL NORSK VERSJON

BRUKER MANUAL NORSK VERSJON BRUKER MANUAL NORSK VERSJON VEGG MONTERT SPLIT VEGG MONTERT MULTISPLIT KASSETT SPLIT KANAL SPLIT R410A SHR SHF DHR SPF SHI DHI THI KSR GSR FORBEREDENDE INSTRUKSJON Vennligst les HELE bruksanvisningen før

Detaljer

Fla kt Woods AS LUFT/VANN VARMEPUMPE MED AKSIALVIFTER HRAN 0152 0604 R22

Fla kt Woods AS LUFT/VANN VARMEPUMPE MED AKSIALVIFTER HRAN 0152 0604 R22 Fla kt Woods AS LUFT/VANN VARMEPUMPE MED AKSIALVIFTER 0152 0604 eskrivelse aggregat UNIT DESCRIPTION 0152-0182 - 02-0252 - 0302-02 - 02 0152-0182 - 02-0252 - 0302-02 - 02 Luftkjølt reversibel varmepumpe

Detaljer

MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE

MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE ADVARSEL WARNINGS Dette armaturet er et Klasse II produkt som IKKE SKAL TILKOBLES JORD. This device is a class II product: DO NOT CONNECT THE LAMP and the pole to

Detaljer

ST8A-EM 14 W/ mm

ST8A-EM 14 W/ mm ST8A-EM 14 W/840 1200 mm SubstiTUBE Advanced High performance LED tubes for electromagnetic control gears Bruksområder _ Generell belysning i omgivelsestemperaturer fra 20 +50 C _ Belysning av produksjonsområder

Detaljer

Monteringsprosedyre for Soundstop - lydmatte

Monteringsprosedyre for Soundstop - lydmatte NORSOK STANDARD PIPING AND EQUIPMENT INSULATION R-004 5.7 Guidelines for acoustic insulation The acoustic pipe insulation classes can be met by various combinations of insulation materials and jacketing

Detaljer

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk Spenningsdetektor Voltage Detector Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual English Norsk ELIT AS - 2010 Innhold: 1. Generelle applikasjoner. 2. Beskrivelse av instrumentet. 3. Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

Clino Professional Ozone Generator ONY10-3 and ONY20-3 Instructions for assembly and use. Edition 3.

Clino Professional Ozone Generator ONY10-3 and ONY20-3 Instructions for assembly and use. Edition 3. Clino Professional Ozone Generator ONY10-3 and ONY20-3 Instructions for assembly and use. Edition 3. ONY-serien Komplett integrerte ozongeneratorer for industrielt bruk, basert på den seneste teknologi

Detaljer

Strømningsteknikk og avløp

Strømningsteknikk og avløp Våtromsdagene 2014 Renner vannet oppover? Strømningsteknikk og avløp Arvid Aalen Geberit AS 1 Agenda Avløpsteknikk og hydraulik Planlegging og erfaringer Dimensjonering Vannsparing Vannlåser Gode og mindre

Detaljer

ST8V-EM 20 W/ mm

ST8V-EM 20 W/ mm ST8V-EM 20 W/865 1500 mm SubstiTUBE Value Economic LED tubes for electromagnetic control gears Bruksområder _ Generell belysning i omgivelsestemperaturer fra 20 +45 C _ Korridorer, trappeganger, parkeringshus

Detaljer

Luft/vann varmepumpe. www.klimawebsiden.no GR4-6-2010

Luft/vann varmepumpe. www.klimawebsiden.no GR4-6-2010 Luft/vann varmepumpe GR462010 Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Draen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Leichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: 23 37 93 00 Tlf.: 55

Detaljer

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk SkillGuide Brukerveiledning Norsk SkillGuide SkillGuide er en feedback-enhet som gir tilbakemelding på HLR-kvalitet, både i sanntid og ved en oppsummering i etterkant. www.laerdal.com Hva følger med SkillGuide

Detaljer

Fla kt Woods AS LUFT/VANN ISVANNSAGGREGAT MED AKSIALVIFTER. HRAT R407c

Fla kt Woods AS LUFT/VANN ISVANNSAGGREGAT MED AKSIALVIFTER. HRAT R407c Fla kt Woods AS LUFT/VANN ISVANNSAGGREGAT MED AKSIALVIFTER HRAT 0152 0604 R407c eskrivelse aggregat UNIT DESCRIPTION Luft kjølt vannkjøleaggregat med aksial vifter laget for utendørs Air cooled liquid

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

bondura Multi Tool 200 Hydraulic Ø200mm - Ø320mm user manual - for disassembly

bondura Multi Tool 200 Hydraulic Ø200mm - Ø320mm user manual - for disassembly bondura Multi Tool 200 Hydraulic Ø200mm - Ø320mm user manual - for disassembly 1/ cone sleeve removal demontering av konhylse 2/ pin removal demontering av bolt 3/ additional Ø140mm - Ø195mm tillegg for

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening.

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. 27.5 LCD Electronic thermostat with program setting. Bright LCD display placed at the top of the heater

Detaljer

RF Power Capacitors Class kV Discs

RF Power Capacitors Class kV Discs RF Power Capacitors Class 0-5kV Discs Morgan Advanced Materials is a world leader in the design and manufacture of complex electronic ceramic components and assemblies used in a wide range of applications

Detaljer

STBART0200K ( ) STB kit 2 inn ana multitemp 16bit

STBART0200K ( ) STB kit 2 inn ana multitemp 16bit Produktdatablad Karakteristikk STBART0200K (45 033 32) STB kit 2 inn ana multitemp 16bit Alternativer Absolute maximum input Cold swapping Hot swapping fallback Fallback status Hovedkarakteristikk Produktspekter

Detaljer

Licon vegghengt viftekonvektor

Licon vegghengt viftekonvektor Monteringsanvisning icon OKIOC Vegghengt viftekonvektor icon vegghengt viftekonvektor 1/7 Monteringsanvisning icon OKIOC Vegghengt viftekonvektor Generelt Produktet skal ikke plasseres i sterkt kjemiske

Detaljer

TM3TI4 ( ) Modul TM3-4 temp,innganger

TM3TI4 ( ) Modul TM3-4 temp,innganger Produktdatablad Karakteristikk TM3TI4 (45 016 53) Modul TM3-4 temp,innganger Alternativer Oppløsning analog inngang Tillatt kontinuerlig overlast Input impedance LSB verdi Omformingstid Sampling varighet

Detaljer

RF Power Capacitors Class1 5kV Discs

RF Power Capacitors Class1 5kV Discs RF Power Capacitors Class 5kV Discs Morgan Advanced Materials is a world leader in the design and manufacture of complex electronic ceramic components and assemblies used in a wide range of applications

Detaljer

Vi skaper tilgjengelighet

Vi skaper tilgjengelighet Vi skaper tilgjengelighet HEIS Løfteplattformer med sjakt Lavløfteplattformer Plattformheiser til trapper Stolheiser til trapper Trappebårer www.tksheis.no HEIS Krav til økt tilgjengelighet Den nye Diskriminerings-

Detaljer

SubstiTUBE T5 High Output

SubstiTUBE T5 High Output SubstiTUBE T5 High Output LED rør til elektronisk høyfrekvens forkoblingsutstyr Bruksområder _ Belysning av produksjonsområder _ Supermarkeder og varemagasiner _ Offentlige bygninger, resepsjonsområder,

Detaljer

BMXART0814 ( ) M340 8 inn ana TC/RTD, 2*FCN

BMXART0814 ( ) M340 8 inn ana TC/RTD, 2*FCN Produktdatablad Karakteristikk BMXART0814 (45 461 79) M340 8 inn ana TC/RTD, 2*FCN Alternativer Analog/digital conversion Oppløsning analog inngang Inngangsimpedans Permitted overload on inputs Common

Detaljer

Varme og kjøling for industri og bygg i over 100 år! Produktkatalog 2014-15

Varme og kjøling for industri og bygg i over 100 år! Produktkatalog 2014-15 Varme og kjøling for industri og bygg i over 100 år! Produktkatalog 2014-15 Innhold Forside... 1 Innhold, statlige avgifter og tilbehør splitter... 2 Om Trane... 3 ecgwh/eccuh Vannkjølt Isvannsmaskin...

Detaljer

Luft/vann varmepumper. for industri & næring

Luft/vann varmepumper. for industri & næring Luft/vann varmepumper for industri & næring Hvorfor TONONFORTY? Lavt strømforbruk Garanterer høy energieffektivitet Stort utvalg av modeller Kan bygges ut og kobles sammen ESPACE - varmepumper per ZENIT

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Slide 1. The World of Temperature

Slide 1. The World of Temperature Slide 1 The World of Temperature Hvorfor Temperature Måling?! Temperatur er det mest prukte måleprinsippet i prosessindustrien Temperature : Pressure = 7 : 1 Temperature : Flow = 14 : 1 Temperature : Level

Detaljer

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Detaljer

Replacing the carbon brushes

Replacing the carbon brushes ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the carbon brushes EN NO 9010180A 5.2.4 9010180 Replacing the carbon brushes (Puma 20/40) Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Be sure that the

Detaljer

Fla kt Woods AS LUFT/VANN ISVANNSAGGREGAT MED RADIALVIFTER HRA R22

Fla kt Woods AS LUFT/VANN ISVANNSAGGREGAT MED RADIALVIFTER HRA R22 Fla kt Woods AS LUFT/VANN ISVANNSAGGREGAT MED RADIALVIFTER 0071 0502 eskrivelse aggregat Luftkjølt isvannsaggregat med radialvifter laget for utendørs montasje. Alle aggregat er testet på fabrikk. Aggregatet

Detaljer

Energy Light ENERGY REGULATOR NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE:

Energy Light ENERGY REGULATOR NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE: Energy Light INNHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 - DRIFT AV HOVED MODUL 1.1 - TERMOREGULATOR (VARME/KJØLE VESKE) 1.2 - AVTINING 2.0 - KONTROLL MODUL TASTATUR 3.0 - INNSTILLING AV FUNKSJONSPARAMETERE 3.1 - FORKLARING

Detaljer

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time:

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time: Side 1 av 8 Norwegian University of Science and Technology DEPARTMENT OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN Wednesday 3 th Mars 2010 Time: 1615-1745 Allowed

Detaljer

Magna Track HS. Eksosavtrekk for utrykningsstasjoner med høyere frekvens/flere turer

Magna Track HS. Eksosavtrekk for utrykningsstasjoner med høyere frekvens/flere turer Eksosavtrekk for utrykningsstasjoner med høyere frekvens/flere turer Magnatrack HS er for stasjoner med høyere frekvens. Sporsystemet håndterer ett kjøretøy om gangen. Balanseblokken har konstant løftekraft.

Detaljer

Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13

Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13 NOMonteringsanvisning 2 GB Assembly instructions 3 Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13 Roma Garden Vekt Krav til gulvplate 352 kg 670 mm Ta kontakt med en faghandler om du trenger tips

Detaljer

Control cabinet practical engineering short-circuit and temperature rise under control?

Control cabinet practical engineering short-circuit and temperature rise under control? Control cabinet practical engineering short-circuit and temperature rise under control? siemens.com/panelbuilding Agenda 1 2 3 4 5 Fundamentals of short-circuit Highest short-circuit current Lowest short-circuit

Detaljer

ABRAJET. Water. tool. Watech AS Waterjet technology. as a. three machines in one. Patent pend.

ABRAJET. Water. tool. Watech AS Waterjet technology. as a. three machines in one. Patent pend. ABRAJET three machines in one Patent pend. Water as a tool Watech AS Waterjet technology HYDROBLASTING Watech AS has developed a new system, Abrajet. This is a new surface treatment technology fast and

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

TM3TM3 ( ) Modul TM3-2 temp inn, 1 analog ut

TM3TM3 ( ) Modul TM3-2 temp inn, 1 analog ut Produktdatablad Karakteristikk TM3TM3 (45 016 57) Modul TM3-2 temp inn, 1 analog ut Alternativer Oppløsning analog inngang Tillatt kontinuerlig overlast Input impedance Oppløsning analog utgang LSB verdi

Detaljer

TROPIC 2000 TROPIC 2000 TROPIC 2000 Functions: The device can be operated in three different modes: 1. Thermostatically controlled heating whereby the system and the fan are controlled by the thermostat

Detaljer

BRUKERMANUAL POLAR COMFORT MULTISYSTEM

BRUKERMANUAL POLAR COMFORT MULTISYSTEM BRUKERMANUAL POLAR COMFORT MULTISYSTEM når driftsikkerhet og energisparing teller Bruker Polar Comfort Multisystem 2 Bruker Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

Robertson S35 NFU Steering Lever

Robertson S35 NFU Steering Lever Robertson S35 NFU Steering Lever S35 is designed for indoor and outdoor bulkhead mount and made of shock resistant polyxymethylene. The lever has spring loaded return to mid-position. A push button with

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

107401959 F INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107401959 F INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107401959 F INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO VC300 SERIES USER MANUAL 2 English... 6 Deutsch... 8 Français... 10 Nederlands... 12 Italiano... 14

Detaljer

Hegel H4A High End Power Amplifier

Hegel H4A High End Power Amplifier Hegel H4A High End Power Amplifier www.hegel.com info@hegel.com Bruksanvisning Gratulerer med ditt nye Hegel produkt! Våre produkter er basert på en enkel filosofi: Komponentene skal reprodusere det originale

Detaljer

Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor

Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor EN NO 9010182A 5.2.7 9010182 Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor Preparation Be sure that

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer Samsvarserklæring Olimpia Splendid SLS viftekonvektorer utstyrt med B0569 styringssett er i samsvar med følgende EU direktiver: Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Detaljer

Filter-by-Do-it-yourself,-DIY-area-of-custom-use-Control-by-GPRS

Filter-by-Do-it-yourself,-DIY-area-of-custom-use-Control-by-GPRS Filter-by-Do-it-yourself,-DIY-area-of-custom-use-Control-by-GPRS Filter-by-Do-it-yourself,-DIY-area-of-custom-use-Control-by-GPRS InstallationTypes: DIYInstallation, Areas_of_use: area_of_use_custom, otherproperty:

Detaljer

- Vennlig hilsen gründerne bak retyre

- Vennlig hilsen gründerne bak retyre Etter to år med utvikling og testing er retyre endelig klar for å møte den norske vinteren. Det begynte med en idé om en enkel sykkelkjetting, og endte opp med verdens første modulære sykkeldekk. Vi håper

Detaljer

Sabiana Carisma Fly. vegghengt viftekonvektor. Produktblad PB 4.C.2. Sabiana Carisma Fly PB 4.C /15

Sabiana Carisma Fly. vegghengt viftekonvektor. Produktblad PB 4.C.2. Sabiana Carisma Fly PB 4.C /15 Produktblad vegghengt viftekonvektor 1/15 Produktblad Innhold Produktbeskrivelse Driftsbetingelser Elektrisk data for motor Fjernkontroll Måltegninger Vekt Vannmengde Trykkfallsdiagram Eurovent-sertifiserte

Detaljer

bondura dual 36 Ø50mm - Ø200mm assembly & inspection manual art rev A

bondura dual 36 Ø50mm - Ø200mm assembly & inspection manual art rev A bondura dual 36 Ø50mm - Ø200mm assembly & inspection manual art. 103803 rev. 27.04.2016 A TABLE OF CONTENT / INNHOLD 1/ assembly montering 2/ technical specifications/torque tekniske data/tiltrekkingsmoment

Detaljer

SR2B201BD ( ) Zelio Logic kompakt reléerstatter med/uten display. Antall I/O kan ikke utvides.

SR2B201BD ( ) Zelio Logic kompakt reléerstatter med/uten display. Antall I/O kan ikke utvides. Produktdatablad Karakteristikk SR2B201BD (45 023 06) Zelio Logic kompakt reléerstatter med/uten display. Antall I/O kan ikke utvides. Hovedkarakteristikk Produktspekter Produkt eller komponent type Zelio

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor Omnia UL Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Skifte av anslutningsside for rør.... 2 Brukerveiledning

Detaljer

VANN/VANN ISVANNSAGGREGAT HRH R22

VANN/VANN ISVANNSAGGREGAT HRH R22 Fla kt Woods AS VANN/VANN ISVANNSAGGREGAT 0011 0121 eskrivelse aggregat Vannkjølt isvannsaggregat. Alle aggregat er testet på fabrikk. Aggregatet er ferdig slik at bare vann og elektrisk tilknytning må

Detaljer

PTM Valve Manifolds with Eltorque Actuators

PTM Valve Manifolds with Eltorque Actuators PTM Valve Manifolds with Eltorque Actuators Note manual emergency operation on top of actuators. Electrical actuators from Eltorque can be installed on all sizes including ND50, ND80, ND100, ND125 and

Detaljer

Fla kt Woods AS LUFT/VANN ISVANNSAGGREGAT MED AKSIALVIFTER WRAT R22

Fla kt Woods AS LUFT/VANN ISVANNSAGGREGAT MED AKSIALVIFTER WRAT R22 Fla kt Woods AS LUFT/VANN ISVANNSAGGREGAT MED AKSIALVIFTER 0151 0402 R22 Beskrivelse aggregat Luftkjølt isvannsaggregat for R22 kuldemedie laget for utendørs montasje. Alle aggregat er testet på fabrikk.

Detaljer

RF Power Capacitors Class1

RF Power Capacitors Class1 RF Power Capacitors Class 2.7, 20 & 30mm Doorknob/Barrel Transmitting Types Morgan Advanced Materials is a world leader in the design and manufacture of complex electronic ceramic components and assemblies

Detaljer

NCF-vifter. Beskyttelsesklasse: IP 55

NCF-vifter. Beskyttelsesklasse: IP 55 Nederman NCF-viftene har direkte drivmotorer som betyr en sikker og kostnadseffektiv drift. Å installere en energieffektiv NCF-vifte med våre andre Nederman-produkter sparer tid og reduserer energikostnader.

Detaljer

Vann. Det handler om å bryte grenser

Vann. Det handler om å bryte grenser Luft Vann Det handler om å bryte grenser 12 Som leverandør av Norges bredeste luft/vann sortiment, ser vi at det kan være nødvendig med klargjøring av de faglige begrepene. Anleggene kan hovedsakelig deles

Detaljer

GRUNDFOS Pumper AS. Rune Sesaker. - Best på pumper

GRUNDFOS Pumper AS. Rune Sesaker. - Best på pumper GRUNDFOS Pumper AS Rune Sesaker - Best på pumper HEVA Brønnøysund 25-26/12-12 Grundfos hovedkvarter ligger i Bjerringbro på Jylland Historie og fakta - Poul Due Jensen (1912-1977) grunnla GRUNDFOS i 1945.

Detaljer

Bruk av Aluminium Offshore & i Industrien

Bruk av Aluminium Offshore & i Industrien & i Industrien Slide 1 Aluminium Historie Oldtidens grekere og romere kjente til aluminiumsalter, men først i 1808 ble metallet aluminium identifisert Først isolert i ren form i 1827 Før dagens fremstillingsprosess

Detaljer

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove.

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove. UK Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning Produkt nr. / Product no. / Produkt nr. 60-162-300 Ordr. nr. Dato. Sign. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +7 35 9 65 65 www.sove.no

Detaljer

UZ 964 Operating Instructions

UZ 964 Operating Instructions UZ 964 Operating Instructions 107402576 A 02 English... 6 Deutsch... 8 Français... 10 Nederlands... 12 Italiano... 14 Norsk... 16 Svenska... 18 Dansk... 20 Suomi... 22 Español... 24 Português... 26 Eλληνικά...

Detaljer

Fla kt Woods AS LUFT/VANN ISVANNSAGGREGAT MED AKSIALVIFTER HRAT R22

Fla kt Woods AS LUFT/VANN ISVANNSAGGREGAT MED AKSIALVIFTER HRAT R22 Fla kt Woods AS LUFT/VANN ISVANNSAGGREGAT MED AKSIALVIFTER 0011 0121 R22 Beskrivelse aggregat Luftkjølt isvannsaggregat laget for utendørs montasje. Alle aggregat er testet på fabrikk. Aggregatet er ferdig

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

VEKSELVENTILKASSER ND50-ND150, NT10 X-over Valve Manifolds ND50-ND150, PN10

VEKSELVENTILKASSER ND50-ND150, NT10 X-over Valve Manifolds ND50-ND150, PN10 VEKSELVENTILKASSER ND50-ND150, NT10 X-over Valve Manifolds ND50-ND150, PN10 Box Ø50 Box Ø80 Box Ø100 Box Ø125 Box Ø150 B=Ca. 258 B=Ca. 276 B=Ca. 317 B=Ca. 406 B=Ca. 453 C=80 C=100 C=120 C=150 C=180 D=120

Detaljer

OT 250/ /700 P5

OT 250/ /700 P5 OT 250/120 277/700 P5 OPTOTRONIC Outdoor Constant current LED drivers Bruksområder _ Gate- og bybelysning _ Industri _ Egnet for armaturer med beskyttelsesklasse I Produktfordeler _ Høyt overspenningsvern:

Detaljer

Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe. www.gemshop.no www.gronn-energi.no

Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe. www.gemshop.no www.gronn-energi.no Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe www.gemshop.no www.gronn-energi.no Varmekapasitet (kw) Spar penger med nye Ecodan Next Generation Det er stille, effektiv og miljøvennlig oppvarmings

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

PRODUKT DATABLAD OT 100/ /700 P5

PRODUKT DATABLAD OT 100/ /700 P5 OT 100/120 277/700 P5 OPTOTRONIC Konstantstrøm ECG for LED-moduler BRUKSOMRÅDER Gate- og bybelysning Industri Egnet for armaturer med beskyttelsesklasse I PRODUKTFORDELER Høyt overspenningsvern: opptil

Detaljer

ISO CO 2 -rørtransportstandarden. Arne Dugstad, IFE Svend Tollak Munkejord, SINTEF

ISO CO 2 -rørtransportstandarden. Arne Dugstad, IFE Svend Tollak Munkejord, SINTEF ISO 27913 CO 2 -rørtransportstandarden Arne Dugstad, IFE Svend Tollak Munkejord, SINTEF 2017-11-01 ISO 27913 2 Juni 2013 november 2016 Arbeidet ble ledet fra Tyskland, med aktive bidrag fra Norge Et viktig

Detaljer

BERGVARMEPUMPER TYRRO HPWi and HPWi Plus

BERGVARMEPUMPER TYRRO HPWi and HPWi Plus BERGVARMEPUMPER TYRRO HPWi and HPWi Plus Inverter styrt kompressor - Energiøkonomi Opp til 20% høyere SCOP sammenlignet med tradisjonelle varmepumper 5 års fabrikkgaranti. Laget klart for TYRRO modular

Detaljer

ZB5AV04 ( ) Signallampe rød for BA9s

ZB5AV04 ( ) Signallampe rød for BA9s Produktdatablad Karakteristikk ZB5AV04 (43 039 21) Signallampe rød for BA9s Hovedkarakteristikk Produktspekter Produkt eller komponent type Produktkompatibilitet Kortnavn utstyr Innfatningsmateriale Montasjediameter

Detaljer

Monteringsanvisning MA 4.B.1

Monteringsanvisning MA 4.B.1 Atlas Varmluftsviften Atlas er beregnet for oppvarming av industribygg og innendørs idrettsanlegg. Atlas skal ikke benyttes: for oppvarming utendørs. i fuktige miljø. i miljø med fare for eksplosiver.

Detaljer

ECODAN NEXT GENERATION. www.miba.no. Importør i Norge:

ECODAN NEXT GENERATION. www.miba.no. Importør i Norge: ECODAN NEXT GENERATION www.miba.no Importør i Norge: Spar penger med nye Ecodan Next Generation Med en Ecodan Next Generation vil du få en betydelig energibesparelse sammenlignet med andre oppvarmingsalternativer.

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600 Hurtigmanual Viltkamera Brecom C 2600 NORSK Innledning Brecom C 2600 u/mms Pakken inneholder: - Kamera - Batteriboks - Festestropp - USB kabel - Phono kabel Med sin svært følsomme Passive lnfra-rød (PIR)

Detaljer

Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS

Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS April 15th 2013 Forfatter Prosjektittel 19.04.2013 19.04.2013 1 Introduction AGENDA Important aspects regarding the competition and Invitation to tender

Detaljer