SmartGrids Gjesteforelesning på UMB i faget «Energisystemer og teknologi» November 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SmartGrids Gjesteforelesning på UMB i faget «Energisystemer og teknologi» November 2012"

Transkript

1 SmartGrids Gjesteforelesning på UMB i faget «Energisystemer og teknologi» November 2012 Stig Ødegaard Ottesen 1

2 Innhold Bakteppe: Hvilke utfordringer står energisystemet overfor? Hva er SmartGrids? Teknologi og nye muligheter Hvilke nytteverdier gir Smart- Grids og for hvem? Hvordan vil SmartGrids påvirke markedet og aktørbildet? Hva gjør vi i SmartGrid-sammenheng i NCE-nettverket? Hva kan dette bety for dere som studenter? 2

3 Challenges to be solved in the coming years IEA Lower green house gas emissions Integrate variable renewable energy sources Integrate electric vehicles Improve security of supply Meet growth of electric demand Handle aging infrastructure SmartGrid is one of the answers to these challenges 3

4 EU-kommisjonens Smart Grid Taskforce sin forventning til SmartGrids Enabling the network to integrate users with new requirements Enhancing efficiency in day-to-day grid operation Ensuring network security, system control and quality of supply Enabling better planning of future network investment Improving market functioning and customer service Enabling and encouraging stronger and more direct involvement of consumers in their energy usage and management 4

5 SmartGrid teknologi 1: AMS Avanserte måle- og styringssystemer Smarte målere men også en hel infrastruktur Automatisk måleravlesning (real time, timesverdier) 2vk (toveis kommunikasjon) Funksjonalitet for fjernstyrt inn- og utkobling Måling av leveringskvalitet Standardisert grensesnitt som andre applikasjoner kan integreres via NVE har pålagt alle nettselskap å skifte til AMS-målere innen 2017 Vil muliggjøre nye tjenester 5

6 AMS åpner for mulighet for dynamisk prising More dynamic pricing in electricity markets => Incentives to consumers to cut and move demand Examples: Time of Use, ToU Critical Peak Pricing, CPP Day Ahead Pricing, DAP Real Time Pricing, RTP Source: Piette et al. (2006) Source: NordPool Spot 6

7 SmartGrid teknologi 2: Smart utstyr Infrastruktur og software Overvåking og alarmer ned på enkeltkurser, -rom, -utstyr Displayløsninger som gir verdifull informasjon Intelligente styringssystemer Brytere og trådløs kommunikasjon til sentrale enheter Smarte apparater Apparater (f.eks. hvitevarer) med innebygget mulighet for trådløs kommunikasjon og funksjoner for styring Intelligente termostater 7

8 Muligheter gjennom AMS og Smart utstyr Mer bevissthet om eget energiforbruk Fordeling over tid (over døgnet, mellom døgn) Fordeling mellom ulike apparater (varmtvannsbereder, badstu, kjøl-/frys ) Redusert energiforbruk Bedre beslutningsgrunnlag for å gjøre tiltak Mulighet til å eksponeres mot markedsprisene Flytte forbruk fra timer med høy til timer med lav pris Forbrukeren sparer penger Økt samfunnsøkonomisk nytte Endret brukeradferd som gir mer effektiv utnyttelse av ressursene 8

9 SmartGrid teknologi 3: Distribuert produksjon Varmepumper Småskala vindturbiner Sol (PV eller termisk) µchp (combined heat and power) Brenselsceller ++ 9

10 Distribuert produksjon - effekter Effekter for kunden Reduserer behovet for kjøp Kan selge overskuddsenergi Produser når prisene er høye eller ved effekttopp, kjøp ved lavpris Tettere integrasjon strøm og varme Utfordringer Større andel ukontrollerbar produksjon Stor skala gir stabilitetsutfordringer i nettet 10

11 SmartGrid teknologi 4: Distribuert lagring Teknologi: Batterier Hydrogen Varmelager Kjølelager Flywheels Compressed air ++ Overgang til elektriske biler kan være driveren - Kan fungere både som forbruk og kilde Effekter Lagre overskuddsenergi for bruk i underskuddssituasjoner Lagre ved lavpris Bruk lageret ved høypris eller effekttopp 11

12 Oppsummering SmartGrid teknologi Electrical vehicles Distributed storage AMS Home automation/ Smart appliances Distributed generation 12

13 Forbrukerfleksibilitet Flytting av forbruk fra høypris til lavpris Varmeproduksjon, batterilading, snøsmelting, flytte industrielle prosesser Reduksjon av forbruk ved høypris Skru av ventilasjon, dimme lys, stoppe industriprosesser Flytting av produksjon fra lavpris til høypris Varmepumper, mikrochp, brenselsceller Utnyttelse av lagre Varmelagre, batterier, hydrogenlagre Bytte av energibærer Olje/el, ved/el 13

14 Eksempel på «usmart» strømbruk Varmtvannstankene slår seg på om morgenen Varmtvannet som produseres er det stort sett ikke bruk for Dette skjer samtidig som effektforbruket i det norske kraftsystemet er på max Smart: Flytt forbruket til litt senere på dagen 14

15 Eksempel på undersøkelse av bygg i Norge 15

16 Demand response potensialet i Europa Internasjonale DR pilotstudier viser 10-15% reduksjon i totalforbruk 25-50% reduksjon i toppeffekt 16

17 Gevinster hvor og for hvem? Velger følgende perspektiver: Kraftproduksjonssystemet Nettet transmisjon og distribusjon Kraftmarkedene Samfunnet Kunder 17

18 Gevinster - kraftproduksjonssystemet Utsatt behov for investeringer i kapasitet for produksjon av toppeffekt Redusert behov for å kjøre toppeffektproduksjon Bedrede muligheter til å kjøre på bestpunkt (optimert drift av kraftstasjoner) Redusert behov for reserver Økt evne til å integrere stokastisk fornybar produksjonskapasitet Reduserte naturinngrep Reduserte utslipp av drivhusgasser 18

19 Gevinster transmisjons- og distribusjonsnettet Utsatt behov for investering i nye kraftlinjer, trafostasjoner og tilhørende utstyr Reduserte naturinngrep Bedret oversikt over aktuell driftssituasjon Mer effektiv nett-drift Bedret driftssikkerhet (færre og kortere utkoblinger) både planlagte og ikke planlagte Bedret vedlikehold Forbedrede muligheter for å håndtere spenningsproblemer og overlast Reduserte nett-tap Økt mulighet for å kjøre i øy-drift 19

20 Fersk studie av dynamiske nett-tariffer 20

21 Gevinster - Kraftmarkedene Økt markedseffisiens/redusert markedssvikt Økt priselastisitet, mindre prisvariasjoner, redusert fare for ekstrempriser Økt likviditet gjennom flere aktører/teknologier som deltar aktivt i prissettingen (direkte eller indirekte) Flere aktører gir mindre risiko for markedsmakt 21

22 Gevinster - Samfunnet Økte muligheter for å nå politiske mål Økt integrasjon av ny, fornybar energiproduksjon Økt integrasjon av elektriske kjøretøyer Reduksjon i drivhusgassutslipp Mindre naturinngrep Økt verdiskaping gjennom innovasjon 22

23 Gevinster - Kundene Får nå AMS gir ikke store gevinster i seg selv. Det må noe mer til. Hva motiverer kundene? Kostnadsreduksjoner Være miljøvennlig Være i front teknologisk Større mulighet til å involvere seg og være aktiv Forutsigbare energikostnader Bedret driftssikkerhet Kostnadsmotivet helt avgjørende 23

24 Reduserte energikostnader tradisjonell vinkling Reduserte energikostnader Redusert forbruk/energieffektivisering SmartGrid-teknologi vil bedre informasjonen om forbruk og gi grunnlag for bevisstgjøring og effektive beslutninger om tiltak Produsere deler av eget forbruk Selge overskuddsenergi Hoveddrivere: Kostnadsnivå og finansierings løsninger på teknologi Prisnivå på kraft- og nettleiekontrakter Energy use Energy use Photo voltaic Energy use Energy use Energy use Energy use Energy use Batteries Wind Pay Sell & invoice Heat pump 24

25 Reduserte energikostnader gjennom dynamiske kontrakter Drivere: Dynamiske nett- og kraftkontrakter ToU, CPP, Day ahead pricing, Real time pricing I Norge: Kraftkontrakter med spotpris Nettleiekontrakter med effektledd, tidsvariabelt energiledd eller «overforbrukstariff» Andre kreative kontraktsformer Hoveddrivere: Kostnadsnivå på teknologi Prisvariasjon på kraft- og nettleiekontrakter 25

26 Hva er de økonomiske gevinstene i dagens norske sluttbrukermarked? Reduksjon av totalforbruk Sparer ca 80 øre/kwh som totalvolumet reduseres (nettleie, kraftkontrakt og forbruksavgift) Flytting av forbruk fra høypris til lavpris Sparer ca 16 øre/kwh som flyttes fra time med høyeste pris til timen med laveste pris hvert døgn Reduksjon av topplast Sparer ca. 80 kr/måned på nettleien for hver kw som toppeffekten reduseres Salg av overskuddsenergi Inntekt fra salg Fortsatt noen regulatoriske barrierer (Plusskundeordning kommet i 2010) 26

27 Gevinster - kvantifisering Noen gevinster er konkrete og «enkle» å kvantifisere: Selg 1 kwh i markedet, motta oppgjør som pris*mengde Noen er litt mindre konkrete (fordi de er indirekte): Selg 1 kw fleksibilitet som bidrar til investeringsutsettelse. Hvor skal denne gevinsten hentes? Gevinstene tett knyttet til insentiver og drivere => Riktig markedsdesign og insentivstruktur helt avgjørende Hvordan verdsette økt markedseffisiens, miljømåloppnåelse o.s.v.? 27

28 Hva er Smart Grid? The management of transmission and distribution networks which uses robust two-way communications, advanced sensors, and distributed computers to improve the efficiency, reliability and safety of power generation, delivery and use. Additionally it can support services, such as demand response, to consumers. The concept encompasses a wide range of technologies, such as advanced meter reading, substation automation and energy management systems. Smart grid development for the most part can use existing technologies, applying them in new ways to grid operations. 28

29 Alt i alt SmartGrids representerer et mer fleksibelt energisystem Større grad av involvering også på forbrukssiden Mer effektiv utnyttelse av ressursene i energisystemene Redusert klimagassutslipp Nedsiden: Mye teknologi sårbart Overvåkings-/personsikkerhetsproblematikk Ønsker kundene dette? 29

30 Hva er driverne i utviklingen? Generelt: Målene i energi- og klimapolitikken Teknologiutviklingen (IT, målere, DER) Ulik motivasjon i ulike land Forsyningssikkerhet Mindre avhengighet av import Reduksjon av klimagassutslipp Mer fornybar energiproduksjon Liberalisering Utvikling i u-land uten infrastruktur Hva med Norge? 30

31 Dagens nordiske kraftmarked Engrosmarkedet Organiserte markeder Uorganiserte markeder Sluttbrukermarkedet En nettleiekontrakt med det nettselskapet som kunden er tilknyttet (geografisk bestemt). Dette er monopolbasert En kraftkontrakt med en hvilken som helst kraftleverandør. Dette er konkurransebasert 31

32 Dagens nordiske kraftmarked Norge har i dag svake drivere pga lite prisdynamikk i sluttbrukermarkedet samt lavt prisnivå og liten variabilitet i engrosmarkedet Foreløpig vanskelig å få lønnsomhet i SmartGridinvesteringer Men økende tap pga strømutkoblinger 32

33 Hva skal til for å implementere SmartGrids? Store investeringer skal gjøres for å få et fullt utbygd SmartGrids energisystem Lønnsomheten i SmartGrids-investeringer er avhengig av markedskoblingen: Hva blir framtidig prisnivå? Hvor mye vil prisene variere over døgnet, uka, sesongen? Hva blir kostnadsnivået på investeringene? Hva slags støtte- og finansieringsordninger kommer til å komme? Hva slags kreative forretningskonsepter kommer vi til å se? Electrical car (V2G) Smart Meter Solar heat Solar cells Wind power Energy Portal Intelligent home appliances Home battery intelligent radiator 33

34 Nye roller og aktører Photo voltaic Wind Prosumenter: Enheter som er netto konsumenter i perioder og netto produsenter i andre perioder (NVE: «Plusskunder») ESCO: Tjenesteleverandør som kontrollerer en prosuments komponenter Virtual power plants Energy use Energy use Energy use Energy use Energy use Energy use Energy use Batteries En aggregering av 1 eller flere prosumenter i ett eller flere nett, kan ta posisjon i markedet, kan delta i markeder som ikke er mulig i dag (?) Pay Sell & invoice Heat pump VPP Markedet 34

35 Hva kan en ESCO/VPP/Aggregator bidra med? I forhold til prosumentene Tjenester (planlegging, styring, overvåking ++) Produkter (teknologi inkl. finansieringsordninger ++) Markedsaksess til nye typer markeder I forhold til markedet Økte volumer Nye typer (raske?) ressurser VPP Markedet 35

36 Gevinstmuligheter gjennom deltakelse i ulike markeder på engrosnivå via aggregator 36

37 Trender i SmartGrids-utviklingen Nye forretningsmodeller Ref mobilsektoren Nye måter å tjene penger på Mer dynamikk, mer segmentering Bindestreksøkonomi/bundling Kobling til andre tjenester Finansiering, helse, media, entertainment, sikkerhekunden Kunden Bevisst, men ikke aktiv (?) Diversifisert, må ha flere valgmuligheter Nye aktører IT-selskaper Konsulentselskaper Facility management-selskaper Helt nye selskaper 37

38 Samarbeidskontrakter mellom aktørene Det må være gevinster for alle involverte aktører Nettselskapet (nettleiekontrakter) Kraftleverandøren (kraftkontrakter) Hva med kontrakter med de nye rollene? ESCO/Aggregator prosument? Nettselskaper ESCO/aggregator? Hvordan fordele gevinst? Hvordan fordele risiko? 38

39 Hva skal vi svare på i våre prosjekter? Hvilke forretningsmuligheter ligger i koblingen SmartGrids og markedet? Hvor store er effektene (teknisk og økonomisk)? Hva slags forretningsmodeller må til for å hente ut gevinstene? Hvordan styre smart i et slikt system? VPP Storage1 Storage2 Storage3 DG El1 DG El2 Optimization DG H1 Load1 Load2 Load3 DG H2 External parameters Elmarket Temp Wind Solar Cost Gas Oil Bio Taxes/fees 39

40 Noen SmartGrid-prosjekter vi deltar i 40

41 Hva kan dette bety for dere? Mange spennende temaer for prosjektoppgaver (bachelor/master) Kan gjøres i samarbeid med næringslivet Kompetanseutvikling/-oppbygging nødvendig Kvalifisere for fremtidige arbeidsgivere Interessante problemstillinger for PhD 62

42 Oppsummering SmartGrids utrolig spennende Vil kunne være med på å løse utfordringer i framtidas energisystem Veien fram er ikke opplagt Behov for kompetansebygging og kreative ideer Må tenke tverrfaglig (teknologi, system, marked, politikk, adferd), helhetlig og «ut av boksen» Store muligheter for både kompetanseutvikling og business 63

43 Takk for meg! Stig Ødegaard Ottesen Research scientist, PhD candidate, NCE Smart Energy Markets, NTNU, Department of industrial economics and technology management

44 Energy Market Traditional One way delivery AMI Bi-directional communication Demand Response Efficient markets Smart grid Smart Bi-directional delivery Manual meter readings Manual processes Overcapacity in grid / generation Reducing operational costs Automated processes Billing on actual consumption Elastic pricing Reducing peaks Reducing CO 2 in generation Resizing distribution capacity Automation / Self-healing De-centralizing storage Distributed generation Mobility / Electronic cars New payment solutions Traditional services / Estimated billing Price signals Traditional System Automation Real-time Billing Complex Solutions Utility company Knowledge / Control of consumption Lower consumption / New pricing products Price Signal Price Signal Price Signal Distributed generation / E-mobility Customer Energy Storage Energy Storage Smart meters Traditional meters Smart meters Traditional meters Micro generation Electric cars Real-time changing consumption patterns

Fremtidens teknologi

Fremtidens teknologi Smart Energy leverer spesialiserte tjenester rettet mot energimarkedet. Vi tilbyr løsninger, systemer og rådgivning for å effektivt styre energiforbruk og produksjon på tvers av mange enheter. Med god

Detaljer

Industriorientert F&U i NCE SMART klyngen

Industriorientert F&U i NCE SMART klyngen Industriorientert F&U i NCE SMART klyngen Bernt A. Bremdal NCE Smart F&U rundt smarte energiløsninger På 30 måneder har NCE SMART bistått i etableringen av F&U prosjekter med et totalbudsjett på til sammen

Detaljer

Forbrukerfleksibilitet og styring av forbruk pågående aktiviteter. Thema Consulting Group 7

Forbrukerfleksibilitet og styring av forbruk pågående aktiviteter. Thema Consulting Group 7 Forbrukerfleksibilitet og styring av forbruk pågående aktiviteter Thema Consulting Group 7 2015 R A P P O R T Rapport nr 7 2015 Forbrukerfleksibilitet og styring av forbruk pågående Utgitt av: Redaktør:

Detaljer

EKSPERTER I TEAM VÅR 2013

EKSPERTER I TEAM VÅR 2013 EKSPERTER I TEAM VÅR 2013 TET4850 SMART GRID PROSJEKTRAPPORT Forretningsmodeller for fremtidens kraftmarked Landsby: Smart Grid Gruppe: 4 Faglig Ansvarlig: Ole-Morten Midtgård FORORD Denne rapporten er

Detaljer

Smartgridstrategi for forskning, utvikling og demonstrasjon (FoU-D) for nettselskapene i The Norwegian Smartgrid Centre

Smartgridstrategi for forskning, utvikling og demonstrasjon (FoU-D) for nettselskapene i The Norwegian Smartgrid Centre Smartgridstrategi for forskning, utvikling og demonstrasjon (FoU-D) for nettselskapene i The Norwegian Smartgrid Centre Trondheim, mai 2014 Forord Denne strategien er utformet gjennom felles innsats fra

Detaljer

NYE MARKEDSMODELLER OG NETT-TARIFFER HVORDAN PÅVIRKER DETTE AKTØRENE?

NYE MARKEDSMODELLER OG NETT-TARIFFER HVORDAN PÅVIRKER DETTE AKTØRENE? NYE MARKEDSMODELLER OG NETT-TARIFFER HVORDAN PÅVIRKER DETTE AKTØRENE? Stig Ødegaard Ottesen FoU-leder esmart Systems, PhD kandidat NTNU Industriell økonomi og teknologiledelse TU Smart Grid Summit 2015

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET. Smart Garasje. TET4850 Eksperter i team Smarte Nett

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET. Smart Garasje. TET4850 Eksperter i team Smarte Nett NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Smart Garasje TET4850 Eksperter i team Smarte Nett Gruppe 6: Rune Haugland, Mats Lieungh, Leif Arne Müller og Knut-Harald Bakke Våren 2011 Eksperter i Team

Detaljer

Kan toveiskommunikasjon gi et mer velfungerende kraftmarked?

Kan toveiskommunikasjon gi et mer velfungerende kraftmarked? Økonomiske analyser 2/2007 Kan toveiskommunikasjon gi et mer velfungerende kraftmarked? Kan toveiskommunikasjon gi et mer velfungerende kraftmarked? Torgeir Ericson Kortsiktig etterspørselsrespons er viktig

Detaljer

Utforsking av potensielle tiltak og tariffer for å redusere effekttopper i strømnettet ved innføring av AMS

Utforsking av potensielle tiltak og tariffer for å redusere effekttopper i strømnettet ved innføring av AMS Utforsking av potensielle tiltak og tariffer for å redusere effekttopper i strømnettet ved innføring av AMS Landsby 7, gruppe 2 30. april 2014 Prosjektrapport TET4850 - Eksperterter i Team NTNU Sammendrag

Detaljer

Bærekraftige samspillsløsninger i et smartere nett Prosjektrapport

Bærekraftige samspillsløsninger i et smartere nett Prosjektrapport Bærekraftige samspillsløsninger i et smartere nett Prosjektrapport Andre FLAKKE Ole Kristian Håkonsen FOSSE Håvard HANSEN Martin HÅBERG Mats-Julian Nilsen MOKSNESS Torger NORDGÅRDEN Gruppe 3 TET4850 Eksperter

Detaljer

Smart Varmestyring. Even Brobak. Forretningsmessige aspekter ved en AMS tilleggstjeneste

Smart Varmestyring. Even Brobak. Forretningsmessige aspekter ved en AMS tilleggstjeneste Smart Varmestyring Forretningsmessige aspekter ved en AMS tilleggstjeneste Even Brobak Master i kommunikasjonsteknologi Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Harald Øverby, ITEM Medveileder: Lars Kulseng,

Detaljer

Fleksibilitet i fremtidens kraftsystem. Kan det nordiske varmemarkedet bidra?

Fleksibilitet i fremtidens kraftsystem. Kan det nordiske varmemarkedet bidra? Fleksibilitet i fremtidens kraftsystem Kan det nordiske varmemarkedet bidra? Utarbeidet for Statnett SF og Statkraft AS Januar 2011 TITTEL Xrgia AS Rådmann Halmrasts vei 16 Postboks 329 1301 Sandvika Telefon:

Detaljer

AMS & Demand Response

AMS & Demand Response AMS & Demand Response Insentiver til forbrukerne for å oppnå ønskede virkninger med AMS Kim R. Klungland Veileder Ellen K. Nyhus Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i

Detaljer

Eksperter i Team TET4850 Smart Grid Prisregimets effekt på kraftnettet

Eksperter i Team TET4850 Smart Grid Prisregimets effekt på kraftnettet Eksperter i Team TET4850 Smart Grid Prisregimets effekt på kraftnettet Gruppe 4 Beate Norheim Brynjar Jacobsen Filip Andre Larsen Tomren Jonas Tøgersen Kjellstadli Kari Vingdal Silje Johannessen 30.04.1014

Detaljer

Nettselskap/forbruker - påvirkning og samhandling ved innføring av smarte målere

Nettselskap/forbruker - påvirkning og samhandling ved innføring av smarte målere Nettselskap/forbruker - påvirkning og samhandling ved innføring av smarte målere Prosjektrapport for gruppe 5 EIT - Smarte Nett 4. mai 2011 Andrea Sundby Langvik Arne-Olav Thuestad Terje Skrede Torstein

Detaljer

Bruksområde for data registrert i MV/LV nettstasjon for bruk i distribusjonsnettet

Bruksområde for data registrert i MV/LV nettstasjon for bruk i distribusjonsnettet NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Bruksområde for data registrert i MV/LV nettstasjon for bruk i distribusjonsnettet Kristian Engan 16.06.2010 Forord Denne masteroppgaven er utarbeidet som

Detaljer

Vurdering av plusskunder sine rammebetingelser i framtidens distribusjonsnett (SmartGrid) - med fokus på AMS og produksjonsteknologi

Vurdering av plusskunder sine rammebetingelser i framtidens distribusjonsnett (SmartGrid) - med fokus på AMS og produksjonsteknologi Vurdering av plusskunder sine rammebetingelser i framtidens distribusjonsnett (SmartGrid) - med fokus på AMS og produksjonsteknologi Hans Thomas Biørnstad Master i energi og miljø Oppgaven levert: Februar

Detaljer

2014 T APPOR DeVID R

2014 T APPOR DeVID R DeVID RAPPORT 2014 2 DeVID Rapport STYRELEDERENS BETRAKTNINGER DeVID-prosjektet har vært et omfattende prosjekt, med en økonomisk ramme på litt over 40 millioner kroner. Som representant fra NTE som eier

Detaljer

Albert Leirbukt, AMS i Norge, 25.-26. mai 2011. AMS og Smart Grid

Albert Leirbukt, AMS i Norge, 25.-26. mai 2011. AMS og Smart Grid Albert Leirbukt, AMS i Norge, 25.-26. mai 2011 AMS og Smart Grid Agenda Relasjonen mellom Smart Grid og AMS Smart Grid pilot Stockholm Royal Seaport Nytteverdier av AMS og Smart Grid May 30, 2011 Slide

Detaljer

Vurdering av informasjonssikkerheten ved innføring av AMS innen kraftdistribusjon

Vurdering av informasjonssikkerheten ved innføring av AMS innen kraftdistribusjon Vurdering av informasjonssikkerheten ved innføring av AMS innen kraftdistribusjon Petter Andreas Strøm Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Januar 2012 Hovedveileder: Svein Johan Knapskog,

Detaljer

Effektivisering av MAFI-kjeden ved hjelp av en sentral datahub

Effektivisering av MAFI-kjeden ved hjelp av en sentral datahub Effektivisering av MAFI-kjeden ved hjelp av en sentral datahub Petter Solberg Efskin Master i energi og miljø Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Jan Andor Foosnæs, ELKRAFT Medveileder: Hans Finstad, NTE

Detaljer

Sluttrapport. for. forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger

Sluttrapport. for. forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger Sluttrapport for forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger Fase 2 10.04.2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Innledning... 5 Mål i Fase 2... 7 Beskrivelser av aktiviteter og metode...

Detaljer

Innkreving av residuale nettkostnader med AMS

Innkreving av residuale nettkostnader med AMS Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-36-7 Innkreving av residuale nettkostnader med AMS På oppdrag fra Norges vassdrags- og energidirektorat 24. mai 2013 THEMA Rapport 2013-22 THEMA Rapport 2012-[nummer hentes

Detaljer

Forord. Til slutt vil jeg også takke familie og venner for god støtte og rådgiving underveis. Oslo, Mai 2014. Martine Yttervik Hognestad

Forord. Til slutt vil jeg også takke familie og venner for god støtte og rådgiving underveis. Oslo, Mai 2014. Martine Yttervik Hognestad 1 Forord Denne masterutredningen utgjør avsluttende del av masterstudiet Fornybar Energi ved Norge miljø-og biovitenskapelige universitet. Masteroppgaven er utført ved Institutt for Naturforvaltning under

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04.

PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04. PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04.2013 Gruppe 5 Espen Aas Sviland Amund Strømnes Øverjordet Tommy

Detaljer

2 Sammendrag 2 SAMMENDRAG

2 Sammendrag 2 SAMMENDRAG 1 FORORD 1 Forord Denne oppgaven er et resultat av prosjektoppgaven The use of Smart Meter Displays For Energy Efficiency Awareness, utført ved Institutt for Elkraftteknikk ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige

Detaljer

Scenarioer for fremtidens smarte distribusjonsnett

Scenarioer for fremtidens smarte distribusjonsnett Åpen Rapport Scenarioer for fremtidens smarte distribusjonsnett Forfatter(e) Hanne Sæle, Maria D Catrinu Renström, Maren K Istad, Henning Taxt, Dag Eirik Nordgård, Eivind Solvang SINTEF Energi AS Elkraftsystemer

Detaljer

Toveiskommunikasjon i det norske kraftmarkedet

Toveiskommunikasjon i det norske kraftmarkedet Toveiskommunikasjon i det norske kraftmarkedet Er det hensiktsmessig med tiltak fra myndighetene for å fremskynde en utbygging? Asle Tjeldflåt Lisbeth Vingås 18 2004 03635378 03635378 03635378 03635378

Detaljer

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Muligheter og utfordringer med laststyring i Smarte nett med fokus på elbiler

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Muligheter og utfordringer med laststyring i Smarte nett med fokus på elbiler TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Muligheter og utfordringer med laststyring i Smarte nett med fokus på elbiler Gruppe 3: Jeanette Bøe Sarah Lasselle Christopher Gebs Anders Thoresen Sandnes 2. mai

Detaljer

Norge som leverandør av fornybar fleksibilitet

Norge som leverandør av fornybar fleksibilitet Norge som leverandør av fornybar fleksibilitet KAN NORGE LEVERE 10 000 MW FORNYBAR FLEKSIBILITET TIL EUROPA? Kunde: Energi Norge Kontakt: Hans Olav Ween Dato: 6/7-2011 Sider: 93 Redaktør: Jørgen Bjørndalen

Detaljer