Linda Erikstad Hanna Kvalheim Grete Melå

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Linda Erikstad Hanna Kvalheim Grete Melå"

Transkript

1 Vannsølvarsler Naturfag 1 mai 2008 Linda Erikstad Hanna Kvalheim Grete Melå Institutt for lærerutdanning og kulturfag Allmennlærerutdanningen

2 1 Innledning Fredag 25. april hadde vi aktiviteter knyttet til emnet Teknologi og design, der vi blant annet laget en vannsølvarsler. Hensikten med aktiviteten var å bygge et eget elektronisk produkt og samtidig få et innblikk i hvordan elektroniske kretser og komponentene i kretsene fungerer. Før vi startet bygging av varsleren, gjennomgikk vi et lite kurs i lodding, slik at vi var sikre på at vi mestret dette. Teknologi og design er et emne der også fagene matematikk og kunst og håndverk inngår i tillegg til naturfag. Læreplanen for den 10.årige grunnskolen sier følgende om dette hovedområdet; Teknologi og design dreier seg om å planlegge, utvikle og framstille produkter til nytte i hverdagen. Samspillet mellom naturvitenskap og teknologi står sentralt i dette hovedområdet. Naturfaglige prinsipper vil være et grunnlag for å forstå teknologisk virksomhet (LK-06:79). Læreplanen har innenfor naturfag kompetansemål som knyttes direkte til denne type aktivitet som vi gjennomførte, både etter 7. og etter 10. årstrinn; planlegge, bygge og teste enkle produkter som gjør bruk av elektronisk energi, forklare virkemåten og beskrive prosessen fra ide til ferdig framstilt produkt (LK-06:84). ut fra kravspesifikasjoner utvikle produkter som gjør bruk av elektronikk, evaluere designprosessen og vurdere produktenes funksjonalitet og brukervennlighet (LK-06:86).

3 2 Teori Ordet elektronikk ble i tidligere tider brukt om studiet av elektronets oppførsel. I vår tid brukes begrepet i en videre forstand om alle teknologier der en bruker elektroner i bevegelse for å utføre nyttige oppgaver. En kan også si at elektronikk er den delen av elektrisitetslæren som omhandler strømmen i transistorer og dioder. Elektronikkens innflytelse på samfunnet blir stadig større, og elektronikkindustrien vokser. De utviklede teknologiene har ført til at vi i dag er helt avhengig av elektroniske produkter som for eksempel mobiltelefoner, datamaskiner, mp3-spillere m.m. All den digitale overføringen av bilder, lyd, data m.m. som gjøres i dag, skjer ved hjelp av elektronikk (Bakkeli m.fl. 1999:117)(Ekeland m.fl. 1998:100). Noen av de viktigste komponentene i alt elektronisk utstyr er motstandere, transistorer og dioder. Foto: En motstander er en komponent som beskytter andre komponenter mot for stor strømgjennomgang. Denne beskyttelse oppnås ved at motstanderen seriekobles med de komponentene som skal beskyttes. Bakgrunnen for bruk av motstandere er Ohms lov(motstand-r = Spenning U/Strømstyrke I). En motstander har fargeringer som forteller hvor mye motstand motstanderen gir. Motstand måles i ohm(ω)(bakkeli m.fl. 1999:120). Foto:

4 En transistor er en elektronisk bryter. Den virker slik at den forsterker strømmen i en elektronisk krets. En liten strøm åpner døren for en stor strøm. Dette kan best forklares med følgende tegning(ekeland m.fl. 1998:100); Egen tegning En transistor har tre ben fordi den har tre tilkoblingspunkter og består av tre lag. Den har en keramisk topp. De tre benene kalles kollektor, base(i midten) og emitter. Det finnes to typer transistorer; NPN og PNP. Forskjellen på disse to typene er at de har motsatte strømretninger (Bakkeli m.fl. 1999:120). Foto:

5 En diode brukes blant annet til å likerette vekselstrøm. Strømnettet leverer vekselstrøm våre elektriske hjelpemidler trenger likestrøm. Den er laget slik at den bare slipper strømmen gjennom den ene veien. Dioden tåler en viss spenning og går i stykker hvis denne spenningen overstiges. Dioden har to ben; katode og anode. Katoden er alltid lengre enn anoden og skal kobles til strømkildens plusspol. Denne er merket med en fargering. Anoden skal følgelig kobles til strømkildens minuspol. Dioden er bygd rundt en halvleder. De vanligste stoffene som benyttes i halvledere er silisium og germanium. Noen dioder kalles lysdioder fordi de lyser når det går strøm gjennom dem. Andre blinker når det går strøm gjennom dem blinkedioder (Bakkeli m.fl. 1999:120). Eksempler på slike dioder kan være lampen som lyser når et elektrisk/elektronisk apparat er slått på, eller ei varsellampe på et dashbord i en bil. Foto: dbimage/ /light_emitting_diode.jpg Man kan bruke mange typer signalutløsere i elektronikken. Signalutløserne kan reagere på forskjellige typer påvirkninger som for eksempel lys, lyd, berøring, trykk, varme, bevegelse eller fuktighet(bakkeli m.fl. 1999:105). Vann kan også brukes til å utløse signaler. Vann har en begrenset evne til å lede strøm. Denne evnen er imidlertid tilstrekkelig til at en elektronisk bryter kan utløses og slå på et lys eller en alarm. Dette kan skje ved hjelp av en fuktdetektor. En fuktdetektor kan være to uisolerte kobbertråder som ligger nesten helt inntil hverandre. Så snart vann eller fuktighet kommer i berøring med begge kobbertrådene lukkes den elektroniske kretsen. Det ledes strøm fra den ene tråden, gjennom vannet/fuktigheten og videre til den andre tråden. Det går strøm gjennom en motstander til en transistor, som igjen tenner en lysdiode eller en alarm (buzzer) (Briså m.fl. 2006:48, 55).

6 3 Materiell og metode Materiell Buzzer Transistor, BC517 Motstander, 1 megaohm Batteriklips Limpistol Syl Saks Loddebolt Avbitertang Arbeidstegning Papplate 25 cm uisolert fortinnet koppertråd Batteri, 9 v Eget foto, litt av utstyret vi brukte.

7 Metode Som hjelp i monteringen av vannsølvarsleren hadde vi ei lita arbeidstegning der komponenter og ledninger var tegnet på de plassene de skulle ha. Denne tegningen limte vi på en papplate for at den skulle bli stødigere å arbeide med. Eget foto Vi limte transistoren på papplaten først med den flate siden opp, og bøyde til bena. Deretter gjorde vi det samme med motstanderen. Vi avisolerte et par millimeter av ledningene til buzzeren og til batteriklipsen før vi limte også disse til platen. Til slutt limte vi på to 12 cm lange uisolerte ledninger. Før loddingen dobbelsjekket vi at transistoren lå med den flate siden opp, og fjernet limsøl rundt plata. Da vi loddet brukte vi en ren og varm loddebolt. Vi prøvde oss litt frem med både å lodde fra undersiden og fra oversiden. Vi fant ut at det beste var å lodde fra undersiden og dytte på tinn fra oversiden, noe som også anbefales og gir penest resultat. Før vi satte inn batteriet kontrollerte vi at ledningene satt godt fast i loddepunktene. Vi holdt ledningene til fuktføreren skilt fra hverandre og satte inn batteri. (Briså m.fl. 2006: 49, 50, 51).

8 Risikovurdering Når det gjelder sikkerhet rundt dette forsøket, er det viktig at elevene har hatt en grundig teorigjennomgang på forhånd. Det er anbefalt at elevene gjennomfører et minikurs i lodding. Eget foto Elevene bør være oppmerksomme på at det kommer ubehagelig os når man lodder, så det er best å jobbe med en vifte ved siden av, eller blåse bort denne osen. Loddebolten er svært varm, man kan brenne seg og klær kan bli ødelagt, særlig kunstfibre. Den strømmen batteriet leverer er ufarlig. Miljøhensyn er en annen side av denne saken. I de fleste elektroniske kretser og komponenter finnes det stoffer som er direkte farlige og miljøskadelige. Vanlig loddetinn består av % bly. Blyet i loddetinn er giftig og kan smitte over på mat. Det er derfor ikke lov med mat og snacks når man jobber med lodding, elektroniske kretser og komponenter. Håndvask er en selvfølge når man er ferdig med slike aktiviteter. En annen «fare» kan være kortslutning, så sjekk at loddestedene ikke kommer i kontakt med hverandre. (Briså m.fl. 2006: 51, 52). 4 Resultater To av oss fikk vår vannsølvarsler til å virke. Først ved at vi lot de to uisolerte ledningene berøre hverandre direkte. Etterpå la vi de to ledningene på hver sin side av en vanndråpe. Også dette utløste alarmen. Den ene av oss var på en gruppe som ikke fikk vannsølvarsleren til å fungere. Etter en rask kikk på listen over utprøving og feilsøking fant vi ut at transistoren var blitt loddet inn feil vei, med den flate siden ned.

9 5 Drøfting Naturvitenskapelig drøfting Kretsen i dette forsøket er en elektronisk bryter som vil fungere så lenge kretsen er lukket, altså så lenge strøm ledes gjennom vann eller fuktighet. Kretsen er meget enkel og består av kun to komponenter, en motstander og en transistor. Den kan brukes i andre sammenhenger der men vil lage et varselsystem, da med andre alarmutløsere. Det går meget lite strøm i denne kretsen på grunn av den transistoren og den motstanderen som er valgt. Vi fikk ved selvsyn erfare at vann, med sin begrensede evne til å lede strøm, kan brukes til å utløse en elektronisk bryter som slår på et lys eller en alarm. Da vannet skapte kontakt mellom de to avisolerte ledningene, fikk strøm fra batteriets plusspol gå via vannet og gjennom motstanderen, og til slutt inn på styreelektroden (basen) til transistoren. Dette førte til at transistoren åpnet for at det gikk strøm fra batteriets plusspol gjennom transistoren (inn i kollektorledningen) og til buzzeren, som ga lyd i fra seg. Fra buzzeren gikk strømmen tilbake til batteriets minuspol. I stedet for en buzzer kunne vi ha benyttet en diode som alarm. Enten en med konstant lys eller en blinkediode. I valg mellom lys eller lyd som alarm, kan en vurdere hva som er mest hensiktsmessig i forhold til hvilken alarmutløser som brukes i kretsen og i hvilken sammenheng kretsen skal brukes.

10 Naturfagdidaktisk drøfting Dersom man skal bruke dette som et undervisningsopplegg vil det være nødvendig å gå gjennom hovedlinjene i arbeidet i samlet elevgruppe før man starter. Det kan være lurt å få til hele aktiviteten i en økt, og å dele inn elevene i lærerstyrte formelle grupper, dette for å unngå uro. Dersom man underveis føler at det er nødvendig å bryte av for å repetere eller understreke noe, kan det være lurt å be alle for eksempel holde hendene under bordet. Dette er fordi de fleste vil være svært engasjerte å ha vanskelig for å la arbeidet ligge. Det er viktig at alle elevene får oppleve mestring i forhold til aktiviteten for å bli oppmuntret og inspirert. Dersom man gjør denne aktiviteten i en elevgruppe og noen gjør en feil, kan man enten forsøke å rette den opp der og da, eller som lærer ta produktet med seg etter undervisningen for å rette opp skaden. Vi mener at man med fordel kan ta elevene med på dette, slik at de er med på hele prosessen. På denne måten vil alle ha et fungerende produkt til slutt, som de selv har et eierforhold til. Mens elevene holder på med å lage et produkt er de mest opptatt av å lykkes. Når produktet er ferdig kan læreren på en grundigere måte forklare produktets virkemåte på et nivå som passer elevenes alder og den faglige sammenhengen prosjektet inngår i(briså m.fl. 2006:12-13). 6 Konklusjon Vi likte denne aktiviteten godt, og mener vi fikk en bedre forståelse av hvordan en elektronisk krets og komponentene i kretsen virker. Dette er et produkt som man også kan gjøre mer ut av enn det vi gjorde. Man kan bygge det hele inn i en boks som elevene selv kan designe og utforme. Dette vil gjøre varsleren til et nyttig hverdagsprodukt.. Vi mener dette er en aktivitet som vi være engasjerende og lærerik for elever både på mellomog ungdomstrinnet.

11 Kildehenvisninger Bakkeli, K.R., Gran, K. og Nordbakke, R. (1999): Lærerveiledning Yggdrasil natur- og miljøfag 7. Aschehoug, Oslo. Bakkeli, K.R., Gran, K. og Nordbakke, R. (1999): Yggdrasil natur- og miljøfag 7. Aschehoug, Oslo. Briså, S., Ingebrigtsen, R. og Jørgensen, E.C. (2006): Teknologi- & designboka. Damm, Oslo. Ekeland, P.R. m.fl. (1998): Tellus 9; Natur- og miljøfag for ungdomstrinnet. Aschehoug, Oslo. Kunnskapsdepartementet (2005): Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen(lk-06).

Enkel elektronisk krets

Enkel elektronisk krets Enkel elektronisk krets Vi skal bygge en liten enkel elektronisk krets. Det følgende er en utførlig beskrivelse som er beregnet for lodding av en slik krets med enkle hjelpemidler. Vi skal imidlertid gjøre

Detaljer

Sammenhengen mellom strøm og spenning

Sammenhengen mellom strøm og spenning Sammenhengen mellom strøm og spenning Naturfag 1 30. oktober 2009 Camilla Holsmo Karianne Kvernvik Allmennlærerutdanningen Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Teori... 3 2.1 Faglige begreper... 3 2.2 Teoriforståelse...

Detaljer

Elektrisitet og magnetisme (5. 7. trinn) av Kai Håkon Sunde

Elektrisitet og magnetisme (5. 7. trinn) av Kai Håkon Sunde Lærerveiledning Elektrisitet og magnetisme (5. 7. trinn) av Kai Håkon Sunde Informasjon om skoleprogrammet Elektrisitet og magnetisme ligger som grunnlag for vårt tekniske samfunn. Vi vil vise elevene

Detaljer

ELEKTRISITET. - Sammenhengen mellom spenning, strøm og resistans. Lene Dypvik NN Øyvind Nilsen. Naturfag 1 Høgskolen i Bodø 18.01.02.

ELEKTRISITET. - Sammenhengen mellom spenning, strøm og resistans. Lene Dypvik NN Øyvind Nilsen. Naturfag 1 Høgskolen i Bodø 18.01.02. ELEKTRISITET - Sammenhengen mellom spenning, strøm og resistans Lene Dypvik NN Øyvind Nilsen Naturfag 1 Høgskolen i Bodø 18.01.02.2008 Revidert av Lene, Øyvind og NN Innledning Dette forsøket handler om

Detaljer

I tillegg vil arbeidet med denne oppgaven friske opp det de fra tidligere har lært om elektrisitet.

I tillegg vil arbeidet med denne oppgaven friske opp det de fra tidligere har lært om elektrisitet. Lærerveildedning Elektronisk løgndetektor Innledning Dette skoleprogrammet er et verkstedsopplegg hvor elevene skal lære å lodde transistorkoblinger på et kretskort. Vi bruker de fleste sentrale komponentene

Detaljer

Stødighetstester. Lærerveiledning. Passer for: 7. - 10. trinn Antall elever: Maksimum 15

Stødighetstester. Lærerveiledning. Passer for: 7. - 10. trinn Antall elever: Maksimum 15 Lærerveiledning Stødighetstester Passer for: 7. - 10. trinn Antall elever: Maksimum 15 Varighet: 90 minutter Stødighetstester er et skoleprogram hvor elevene får jobbe praktisk med elektronikk. De vil

Detaljer

for skoleungdom Hefte 2

for skoleungdom Hefte 2 for skoleungdom Hefte 2 PEDAGOGISKE OG FAGLIGE BIDRAG SKOLER Asbjørn Eriksen og Øystein Sandnes, Fræna ungdomsskole Runar Baune og Bernt Rølland, Hovseter skole John H. Kaspersen, Kjeldebotn skole Randi

Detaljer

Elektronikk FORELØPIG UTGAVE

Elektronikk FORELØPIG UTGAVE Elektronikk FORELØPIG UTGAVE bakgrunnstoff Rolf Ingebrigtsen Elektronikk teori s. 1 av 47 Rolf Ingebrigtsen27.05.2013 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Elektrisitet - grunnlag... 4 Atomer og molekyler...

Detaljer

Fusdetektor, lærersider

Fusdetektor, lærersider Fusdetektor, lærerr Fus betyr først, og en fusdetektor kan for eksempel avsløre hvem som først trykker på svarknappen i en spørrekonkurranse. Kretsen kan også oppdage tjuvstart i sprintløp, om så bare

Detaljer

Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design?

Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design? Mona Røsseland Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design? Det å innlemme emnet teknologi og design (T&D) i matematikkundervisningen innebærer en rekke utfordringer. Emnet er ikke et eget fag

Detaljer

Vi lager hydrogengass og tester gassen Rapport i Naturfag 1 2011/12 Magne Svendsen og Frank Ove Sørensen, GLU 5-10NP, Universitetet i Nordland

Vi lager hydrogengass og tester gassen Rapport i Naturfag 1 2011/12 Magne Svendsen og Frank Ove Sørensen, GLU 5-10NP, Universitetet i Nordland Vi lager hydrogengass og tester gassen Rapport i Naturfag 1 2011/12 Magne Svendsen og Frank Ove Sørensen, GLU 5-10NP, Universitetet i Nordland Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Teori... 4 3 Materiell

Detaljer

For å forstå hvordan halvledere fungerer, er det viktig først å ha forstått hva som gjør at noen stoffer leder strøm, mens andre ikke gjør det.

For å forstå hvordan halvledere fungerer, er det viktig først å ha forstått hva som gjør at noen stoffer leder strøm, mens andre ikke gjør det. Kompendium Halvledere Stoffer som leder elektrisk strøm kalles ledere. Stoffer som ikke leder elektrisk strøm kalles isolatorer. Hva er da en halvleder? Litt av svaret ligger i navnet, en halvleder er

Detaljer

bokmål Et elevhe te or mellomtrinnet i grunnskolen. in o ra Eldar & Vanja Eldar & Vanja .no

bokmål Et elevhe te or mellomtrinnet i grunnskolen. in o ra Eldar & Vanja Eldar & Vanja .no bokmål Et elevhe te or mellomtrinnet i grunnskolen. in o ra om elektrisitet o brannvern.no Oppgave:1og2 Branntrekanten En brann er flammer som er ute av kontroll. Helt siden steinalder-. 1-2-3 m ater ȧ

Detaljer

Innhold. Viktig informasjon om Kraft og Spenning. Skoleprogrammets innhold. Lærerveiledning Kraft og Spenning (9.-10. Trinn)

Innhold. Viktig informasjon om Kraft og Spenning. Skoleprogrammets innhold. Lærerveiledning Kraft og Spenning (9.-10. Trinn) Lærerveiledning Kraft og Spenning (9.-10. Trinn) Innhold Viktig informasjon om Kraft og Spenning... 1 Forarbeid... 3 Temaløype... 6 Etterarbeid... 10 Viktig informasjon om Kraft og Spenning Vi ønsker at

Detaljer

BYGG ET FYRTÅRN FOR OG ETTERAREID

BYGG ET FYRTÅRN FOR OG ETTERAREID BYGG ET FYRTÅRN MÅL FRA KUNNSKAPSLØFTET Kompetansemål etter 7. årstrinn FOR OG ETTERAREID Fenomener og stoffer Mål for opplæringen er at eleven skal kunne gjøre forsøk magnetisme og elektrisitet og forklare

Detaljer

Øyet. Cecilia Richter. Hilde Pettersen. Remi André Antonsen. Høgskolen i Bodø/ Institutt for lærerutdanning og kulturfag Vår 2009

Øyet. Cecilia Richter. Hilde Pettersen. Remi André Antonsen. Høgskolen i Bodø/ Institutt for lærerutdanning og kulturfag Vår 2009 Høgskolen i Bodø/ Institutt for lærerutdanning og kulturfag Vår 2009 Allmennlærerutdanningen/ Naturfag 1 Eksamenskode/ NA125L 001 Mappetekst/ Kropp og helse Øyet av Cecilia Richter Hilde Pettersen Remi

Detaljer

Eksperimentklubb elektro 2008

Eksperimentklubb elektro 2008 Eksperimentklubb elektro 2008 Veiledningsshefte for guider Utgave 2.0 Nils Kr. Rossing (Vitensenteret) Martin Kulhawczuk (Vitensenteret) Vitensenteret Trondheim Midt Nordisk Vitensenteret 2008 Eksperimentklubb

Detaljer

VEILEDNINGSHEFTE - KRAFTFULL FYSIKKTIME VEILEDNINGSHEFTE. KRAFTFULL FYSIKKTIME Fra ingeniør til lærer for en dag

VEILEDNINGSHEFTE - KRAFTFULL FYSIKKTIME VEILEDNINGSHEFTE. KRAFTFULL FYSIKKTIME Fra ingeniør til lærer for en dag VEILEDNINGSHEFTE KRAFTFULL FYSIKKTIME Fra ingeniør til lærer for en dag 1 Lag en kraftfull fysikktime Energi Norge oppmuntrer ingeniører i kraftnæringen til å ta del i fysikkundervisningen i videregående

Detaljer

OPPFINNERENS HÅNDBOK NORSK UTGAVE

OPPFINNERENS HÅNDBOK NORSK UTGAVE OPPFINNERENS HÅNDBOK NORSK UTGAVE - 1 - GRATULERER DU ER NÅ EIER AV ET SPIONSETT FRA LOGIBLOCS Vi takker for at du har valgt å kjøpe ALRMSETTET (ALARM KIT) fra LOGIBLOCS og håper du får mye glede av å

Detaljer

Innhold [1] Naturfag 2/12

Innhold [1] Naturfag 2/12 Naturfag 2/12 Innhold Portrettet Hva er teknologi? TeknoVisjon Hva vil vi med teknologi og design i skolen? Et forskningsprosjekt om teknologi og design i skolen Berekraftig teknologi -teknologi for berekraft

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Isolasjonstesting av porselensisolator

Isolasjonstesting av porselensisolator Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA 1. OG 2. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE E2802 KOMMUNIKASJON, IKT-VERKTØY OG PROSJEKT, HØSTEN OG VÅREN 2005/2006 Kommunikasjon, IKT-verktøy og prosjekt

Detaljer

KURSHEFTE Byggekurs høsten 2010

KURSHEFTE Byggekurs høsten 2010 KURSHEFTE Byggekurs høsten 2010 Byggebeskrivelse for Imponator 2010 c 2010 Omega Verksted Alle rettigheter er reserverte. Det er ikke lov å reprodusere med dette heftet, fordi det er et åndsverk. Det er

Detaljer

Selvskadende atferd Kommunikasjon og Kontroll

Selvskadende atferd Kommunikasjon og Kontroll Torill Fjæran Cand.Paed.Spec. Selvskadende atferd Kommunikasjon og Kontroll Denne artikkelen er basert på et foredrag holdt på årets Nafo-seminar på Storefjell. Foredraget presenterte et case der relativt

Detaljer

DESIGNPROSESSEN SOM ARBEIDSMETODE

DESIGNPROSESSEN SOM ARBEIDSMETODE ET IDÉ- OG VEILEDNINGSHEFTE I π DESIGNPROSESSEN SOM ARBEIDSMETODE Elisabeth Killie Kanebog Heftet er utarbeidet med støtte av RENATEsenteret OM FORFATTEREN. Elisabeth Rebekka Killie Kanebog Født 1972.

Detaljer

NATRONBOMBE. Forfattere: Aleksander og Mads. Samtlige figurer i rapporten er bilder vi selv har tatt.

NATRONBOMBE. Forfattere: Aleksander og Mads. Samtlige figurer i rapporten er bilder vi selv har tatt. NATRONBOMBE Forfattere: Aleksander og Mads. Samtlige figurer i rapporten er bilder vi selv har tatt. Aktiviteten som vi her skal presentere, har vi valgt å kalle for natronbombe. Kort og greit går den

Detaljer

Fire hvite stoffer fra kjøkkenet Rapport 1 i Naturfag 1 del 2 2011/12 Magne Svendsen, GLU 5-10NP, Universitetet i Nordland

Fire hvite stoffer fra kjøkkenet Rapport 1 i Naturfag 1 del 2 2011/12 Magne Svendsen, GLU 5-10NP, Universitetet i Nordland Fire hvite stoffer fra kjøkkenet Rapport 1 i Naturfag 1 del 2 2011/12 Magne Svendsen, GLU 5-10NP, Universitetet i Nordland Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Teori... 4 3 Materiell og metode... 5

Detaljer

Montering av EKKO. Bildet under er fra selve programmeringen, og slik det kommer. 1: Monter tre SMD-transistorer; Q1 - Q3

Montering av EKKO. Bildet under er fra selve programmeringen, og slik det kommer. 1: Monter tre SMD-transistorer; Q1 - Q3 Montering av EKKO Bildet under er fra selve programmeringen, og slik det kommer. 1: Monter tre SMD-transistorer; Q1 - Q3 2: Et sted i planleggingen av variabel lysstyrke forsvant et viktig jordpunk for

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer