Innholdsfortegnelse: 2. Forbundets krav ovenfor Norges Bilbransjeforbund. (N.B.F.)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse: 2. Forbundets krav ovenfor Norges Bilbransjeforbund. (N.B.F.)"

Transkript

1 1 TARIFFOPPGJØRET 2012 BILOVERENSKOMSTEN Innholdsfortegnelse: 1. Fellesforbundets forhandlingsutvalg. 2. Forbundets krav ovenfor Norges Bilbransjeforbund. (N.B.F.) 3. Forbundets vedtak på de generelle kravene og forhandlingsfullmakt. 4. LO`s representantskaps vedtak om Tariffoppgjøret NBF`s krav og forhandlingsutvalg. 6. Biloverenskomstens nåværende tekst.

2 2 Fellesforbundets krav ved tariffrevisjonen 2012 for Biloverenskomsten Forhandlingsutvalget for Fellesforbundet: Jørn Eggum, Forbundsledelsen Tor Arne Helminsen Prøven Bil Magne Glimdal, Møller Bil. John Erik Molin, Forbundsstyret. Per Eivind Pettersen, Kverneland Bil. Peder Torbergsen, Dekkmann. Ole Martin Stautland, Auto 23 A/S Lars Erik Lilleødegård, Fellesforbundet.

3 3 LØNNSTILLEGG Det kreves et generelt tillegg til alle som er omfattet av Biloverenskomsten. LIKELØNN Det fremmes krav om utvidelse av bestemmelsen om likelønn, ref. Biloverenskomsten pkt. 4.4, slik: Nytt pkt. 4.5 Likelønn : Partene er enige om at kvinner og menn etter Biloverenskomsten under ellers like forhold skal vurderes likt, så vel fortjenestemessig som faglig. Ved lokale lønnsforhandlinger skal derfor partene gjennomgå både menns og kvinners lønnsforhold og vurdere årsakene til eventuelle lønnsforskjeller, ref. likestillingslovens bestemmelser. Ved forhandlingene skal de lokale parter: - fremskaffe oversikt over lønn for de ulike grupper, fordelt på kvinner og menn, for å klarlegge om eventuelle forskjeller skyldes kjønn. - klarlegge hvem som gis tilbud om formell kompetanse, faglig oppdatering, kompetanseheving og lignende som gir annen lønnsplassering og vurdere om tilbudene er tilpasset kvinners yrkesdeltakelse - klarlegge hvilke kriterier som benyttes for ansiennitetstillegg, herunder skal partene vurdere om lønnssystemet har tatt tilstrekkelig hensyn til at kvinner i sterkere grad enn menn har ulønnet permisjon for å påta seg omsorgsoppgaver - kartlegge hvilke kriterier som en benyttet ved inndeling i ulike lønnsgrupper - gjennomgå kriteriene for lønnsfastsettelse med sikte på å sørge for at kriteriene er kjønnsnøytrale Dersom partene, etter gjennomgangen iht. ovenstående, konstaterer at det foreligger forskjellsbehandling på grunn av kjønn, skal forskjellsbehandlingen rettes opp.

4 4 LØNNET OMSORGSPERMISJON I FORBINDELSE MED FØDSEL Det fremmes krav om lønnet omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel. Omsorgspermisjon Omsorgspermisjon i henhold til aml 12-3 gis med full lønn. Vedlegg til pkt. 4 om "Lønnet omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel" FELLESFORBUNDET KLOKKEN 16:00 NOTAT - TARIFFREVISJONEN 2012 Rett til lønnet omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel og adopsjon Forbundsstyret har gjort vedtak om at det fremmes krav om rett til lønnet omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel. Arbeidsmiljøloven 12-3 gir fedre rett til fri fra arbeidet i to uker i forbindelse med fødsel og omsorgsovertakelse. Dette er en lovfestet rett til fri uten lønn. Kravet gjelder derfor en tariffestet rett til at denne permisjonen skal gis med lønn. Forbundsstyrets vedtak er i sin ordlyd knyttet til AML Det anbefales at det også fremmes krav om lønn for permisjon etter AML Loven likebehandler fødsel og omsorgsoverdragelse (adopsjon) og det vil være uheldig om tariffbestemmelser ikke har samme likebehandling. De fleste tariffavtaler har knyttet retten til både og AML Omsorgspermisjon (1) I forbindelse med fødselen har faren rett til to ukers permisjon for å bistå moren. Hvis foreldrene ikke bor sammen, kan retten til permisjon utøves av en annen som bistår moren. (2) Adoptivforeldre og fosterforeldre har rett til to ukers permisjon i forbindelse med at omsorgen for barnet overtas. Dette gjelder ikke ved stebarnsadopsjon eller hvis barnet er over 15 år. Forslag til bestemmelse: Omsorgspermisjon Omsorgspermisjon i henhold til aml 12-3 gis med full lønn.

5 5 Nærmere presiseringer tas inn i den enkelte overenskomst der dette er nødvendig med hensyn til begrepsavklaring om hva som ligger i begrepet full lønn i tråd med overenskomstens øvrige bestemmelser og tradisjoner. Vedlegg Omfanget av fødsler og adopsjon Det var fødsler i Norge i Det var 528 adopsjoner i Norge i 2010 hvorav fler enn 153 ikke er omfattet av AML Adopterte, etter type adopsjon, kjønn og alder Alder. Kjønn I alt Adopsjonstype Utenlandsadopsjoner Stebarn Fosterbarn Andre adopsjonar 1 I alt Under 3 år år år år år år og eldre (Kilde SSB) Adopsjoner i alt utgjør 0,86% av antall fødsler i Retten til omsorgspermisjon ved adopsjon etter AML gjelder den av foreldrene som ikke tar ut foreldrepermisjon fra omsorgoverdragelsen. Den gjelder heller ikke stebarnsadopsjon og adopsjon der barnet er over 15 år dette utgjør om lag en tredjedel av alle adopsjoner. Det betyr at aktuelle adopsjoner utgjør om lag 0,5 prosent av antall fødsler. Adopsjon får følgelig knapt nok virkning i forhold til beregninger basert på antall fødsler. Overenskomster med bestemmelse om lønnet permisjon etter AML 12-3 Av Fellesforbundets overenskomster er det to som i dag har bestemmelse om omsorgspermisjon med lønn (Avisoverenskomsten og Pakkerioverenskomstens 13). Dette vil si at de aller fleste arbeidstakerne innenfor våre organisasjonsområder i dag ikke har krav på lønn ved uttak av omsorgspermisjon. Det er ikke forsøkt vurdert omfanget av lokale avtaler som gir rett til permisjon med lønn. Overenskomster med lønnet omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel i NHO MBL/Fellesforbundet - Overenskomst for aviser og avistrykkerier 10.1

6 6 3. Fedre har i forbindelse med fødsel rett til to ukers omsorgspermisjon med full lønn. 4. Ved adopsjon av barn under 15 år gjelder de samme rettigheter og bestemmelser som ved fødsel når adoptivforeldrene har rett til foreldrepenger, begrenset til 43/53 uker iht. Lov om Folketrygd per 1. juli Rettighetene kan benyttes av kvinnelige og mannlige medarbeidere. Jf. for øvrig Folketrygdlovens kap. 14. MBL/Fellesforbundet - Pakkerioverenskomsten Fedre har i forbindelse med fødsel rett til to ukers omsorgspermisjon med full lønn. 4. Ved adopsjon av barn under 15 år gjelder en rett til permisjon inntil 43/53 uker iht. Lov om Folketrygd per 1. juli 2009, når adoptivforeldrene har rett til foreldrepenger. Rettighetene kan benyttes av kvinnelige og mannlige medarbeidere. Jf. For øvrig Lov om folketrygd 14-4 og MBL/NJ - Journalistavtalene for aviser/digitale medier/ukepresse/etermedier 29 Fedre har i forbindelse med fødsel rett til to ukers omsorgspermisjon med full lønn. MBL/YS/PARAT - Presse- og medieoverenskomsten/tariffavtale for kontor, salg, lager m.v Fedre har i forbindelse med fødsel rett til to ukers omsorgspermisjon med full lønn. MBL/YS/PARAT - Presse- og medieoverenskomsten/tariffavtale for aviser, pakkeri Fedre har i forbindelse med fødsel rett til 2 ukers omsorgspermisjon med full lønn. Luftfartsavtalen og Flyekspedisjonsavtalen mellom NHO/NHO Luftfart og Luftfartens Funksjonærforening 12.3 Fedre eller annen omsorgsperson som har rett til permisjon i henhold til aml har krav på 2 ukers lønnet permisjon i forbindelse med fødselen. Dersom vilkårene i aml er oppfylt, gis tilsvarende rett til lønnet permisjon ved adopsjon. Det forutsettes at tiden nyttes til omsorg for familie og hjem. Luftfartsoverenskomsten mellom NHO/NHO Luftfart og LO/Handel og Kontor i Norge Avsnitt 50 Rett til fri ved svangerskap og fødsel Fedre eller annen omsorgsperson som har rett til permisjon i henhold til arbeidsmiljølovens 12-3 (1) har krav på 2 ukers lønnet permisjon i forbindelse med fødselen. Dersom vilkårene i arbeidsmiljølovens 12-3 (2) er oppfylt, gis tilsvarende rett til lønnet permisjon ved adopsjon. Det forutsettes at tiden nyttes til omsorg for familie og hjem. El & It forbundet - Landsoverenskomsten for elektrofagene - 16 pkt 14. Omsorgpermisjon i henhold til AML 12-3 gir rett til ordinær lønn under permisjon (Lovtekst AML 12-3: I forbindelse med fødselen har faren rett til to ukers permisjon for å bistå moren. Hvis foreldrene ikke bor sammen, kan retten til permisjon utøves av en annen som bistår moren.) LO samfunnspolitisk avdeling har skrevet et notat datert som her gjengis i litt forkortet form: Kort om retten til omsorgspermisjon: Permisjonen i forbindelse med fødsel må tas ut sammenhengende og i tidsrommet to uker før to uker etter fødselen. Hvis foreldrene ikke bor sammen, kan retten til permisjon utøves av en annen som bistår mor. Adoptivforeldre og fosterforeldre har tilsvarende rett

7 7 ved omsorgsovertakelse, men dette gjelder ikke ved stebarnsadopsjon eller hvis barnet er over 15 år. Mulige virkninger Det kan anslås (beregningsgrunnlaget på etterfølgende sider) at ca 80 pst av privat sektor mangler lønnet permisjon. Videre at ca 3 pst av de ansatte i avtaledekkede områder (aktuelle fedre) vil gjøre bruk av denne (ca ). Utslaget av to ukers lønn tilsvarer med disse gjennomsnittstallene ca 0,1 pst av samlede lønnskostnadene i virksomheter som ikke har slik ordning. Dersom folketrygden skulle dekke kostnaden, vil kostnadene totalt være rundt 1 milliard og gi en besparelse på ca 0,1 pst av lønn i virksomheter som betaler i dag. Hvem og hvor mange har i dag rett til avtalefestet lønn under omsorgspermisjon? Det foreligger ingen offentlig publisert statistikk over utbredelsen av avtalefestet lønn under omsorgspermisjon. Med grunnlag i beregningene i BLD (2009) kan følgende legges til grunn: A. Totalt vil ca fedre ta ut omsorgspermisjon hvert år om dette blir lønnet.(dette inkluderer de som allerede har en slik rett) Anslaget baserer seg på at (i) antallet fedre settes lik antallet fødsler (58700 i 2007). (ii) Av disse har ca 10% ikke opptjent rett pga egen manglende yrkesaktivitet (basert på tall fra NAV). Antallet yrkesaktive fedre anslås til (iii) Av de som er yrkesaktive, er ca 10 %, er selvstendig næringsdrivende, og det antas at dette også gjelder alle yrkesaktive som blir fedre. Disse vil ikke omfattes av en slik rett, kun de som er arbeidstakere (47 547) (iv) At anslaget reduseres ytterligere som følge av at retten gjelder kun de som bor sammen med mor. I 2006 var det 11% av foreldrene som ikke bodde sammen ved fødselen. BLD legger til grunn at 10% ikke bor sammen med mor, noe som reduserer anslaget til ca (v) Basert på statistikk over registrert permisjonsuttak for alle i staten (der dette er lønnet, se under), benytter noe over 90% seg av denne muligheten. Endelig anslag for hvor mange som vil ta ut totalt (inkludert de som har rett til lønn i dag), settes dermed til ca B. I det offentlige har de fleste rett til to uker lønnet omsorgspermisjon, i det private er ca 18-19%, ansatt i bedrifter som har tariffavtaler med lønnet omsorgspermisjon. Hovedtrekk over reguleringer i tariffavtaler om lønnet omsorgspermisjon er vedlagt høringsnotatet til BLD, Mer kvalitativt kan dette oppsummeres som følger: Offentlig sektor Hovedtariffavtalen for staten gir rett til to ukers lønnet omsorgspermisjon ved fødsel og adopsjon. Innenfor KS-området gis det rett til omsorgspermisjon med full lønn ved fødsel og adopsjon. På tariffområdet Oslo kommune er bestemmelsen noe annerledes utformet enn på KSområdet: Den første uken gis lønn ubetinget, mens lønn for den andre uken gis innenfor rammen av korte velferdspermisjoner.

8 8 Privat sektor NHO-området: generelt lite utbredt. Unntakene gjelder bakkepersonell innen luftfart og ulike avtaler knyttet til avisproduksjon og distribusjon, herunder avtaler for journalister. På HSH-området er det innenfor handel og forretningsmessig tjenesteyting bestemmelser som gir rett til lønnet omsorgspermisjon på visse vilkår (må ha vært ansatt minst ett år/begrenset opp til 6G og retten er koblet opp mot korte velferdspermisjoner med et samlet maksimalt uttak. ). Innenfor helse, utdanning, kultur og frivillig sektor (HUK-området), samt enkelte andre overenskomster utenfor HUKområdet, er det imidlertid rett til lønnet omsorgspermisjon ved fødsel og adopsjon. I tariffavtalene på Spekter-området er det i A-delene tatt inn bestemmelser om rett til lønnet omsorgspermisjon. På Samfo-området kan en gjenfinne alle alternativene av reguleringer. I de fleste av Landbrukets Arbeidsgiverforenings overenskomster finnes det bestemmelser om lønnet omsorgspermisjon. Finansnæringens Arbeidsgiverforening har inngått sentrale avtaler med Finansforbundet, handel- og kontor og Postkom. Alle gir rett til lønnet omsorgspermisjon. FAFO har anslått at totalt 1,3 mill arbeidstakere er omfattet av tariffavtale i Norge. Av disse er det beregnet at ca er omfattet av bestemmelser om lønnet omsorgspermisjon, mens ca tilhører avtaler der det ikke er bestemmelser om lønnet omsorgspermisjon Videre er det anlått at det er om lag lønnstakere i privat sektor inkludert offentlig eide foretak (men ikke helseforetakene). På dette grunnlag har FAFO beregnet at ca 18-19% av alle ansatte i privat sektor er ansatt i bedrifter som har tariffavtaler med lønnet omsorgspermisjon. Respektivt har dermed ca 82% av alle arbeidstakere i privat sektor ikke avtale om lønn i permisjonstiden. Konklusjon: Avtalefestet rett til lønn vil gi en samlet merutgift for arbeidsgivere på ca 167 mill. kroner og omfatte (nye) fedre Basert på Fafos kartlegging har om lag 82% av alle arbeidstakere i privat sektor ikke avtale om lønn i permisjonstiden. Men ca 50% av disse er ansatt i virksomheter som ikke har tariffavtale. Basert på dette beregner BLD (2009) at 32% av de ansatte i privat sektor er tariffbundet uten rett til lønn ved omsorgspermisjon. Videre tar beregningene utgangspunkt i anslaget om at årlig vil fedre/omsorgspersoner ha rett til omsorgspermisjon (se punkt (iv) på side 2). Videre forutsettes at fordelingen mellom offentlig og privat er som blant alle menn, det vil si at 70% av disse jobber i privat sektor. Dermed vil totalt ca fedre i privat sektor ha rett til omsorgspermisjon hvert år. En avtalefesting av rett til lønnet omsorgspermisjon vil medføre at 32% av disse, eller 9600 nye fedre, vil få rett til lønnet omsorgspermisjon.

9 9 Den årlige kostnaden av dette er beregnet ut fra en gjennomsnittlig månedslønn for menn i privat sektor på (Høringen er fra 2009). 100% lønn i to uker tilsvarer ca per pers: sum 167 mill. Avisen VG skriver på lederplass mandag 12. mars 2012: Fellesforbundet stiller ved vårens lønnsoppgjør krav om likebehandling mellom menn i offentlig og privat sektor når det kommer til to ukers betalt fødselspermisjon. Selv om de fleste mannlige arbeidstagere har rett til fri når de blir fedre, er det tjue prosent i privat sektor som ikke får betalt på lik linje med kolleger som jobber i det offentlige. Særlig gjelder dette i arbeidstagere i lavlønnsyrker hvor mor jobber deltid, og hvor det blir for dyrt å miste to uker med lønn. Dette er et rimelig krav som ikke bare vil hjelpe den enkelte barnefamilie, men styrke hele den norske samfunnsmodellen. Få moderne reformer har vært mer vellykkede enn de stadig utvidede omsorgspermisjonsordningene som norske barnefamilier er blitt omfattet av de siste 20 årene. Det har bidratt til en økt likestilling mellom kjønnene, gitt barn mer kvalitetstid med sine fedre, gjort det lettere for kvinner å vende tilbake til arbeidslivet etter en fødsel og ikke minst ført til at de norske fødselstallene er langt mer positive enn for mange andre land i Europa. Da fedrekvoten ble innført i 1993, utgjorde den 4 uker. Den ble økt til 5 uker i 2005, 6 uker i 2006, gjorde et hopp til 10 uker i 2009 og et nytt sprang til 12 uker i fjor. En undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå viser at fedrekvoten i svangerskapspermisjonen er svært populær. 95 prosent av alle småbarnsfamilier benytter seg av den. Den gjennomsnittlige permisjonslengden blant fedre har økt fra 6,5 til 10 uker i løpet av de siste 10 årene. Og barnefamiliene er svært fornøyd: Det er bare knappe fem prosent mener at det ikke burde være noen fedrekvote det hele tatt. Dette viser at satsingen har vært riktig og viktig. Men jo sterkere den befester seg, jo mer åpenbar blir urettferdigheten ved den skjeve fordelingen av permisjon mellom offentlig og privat sektor i de to første ukene av barnets liv. Det er i denne følsomme perioden at den første viktige kontakten mellom foreldre og barn etableres, en kontakt som senere skal danne grunnlaget for forbindelsen mellom far og barn også under den senere delen av omsorgsperioden. Det er derfor på høy tid å innføre likestilling mellom offentlig og privat ansatte pappaer.

10 10 ØVRIGE KRAV OG ENDRINGER FELLESFORBUNDET KREVER ENDRINGER I BILOVERENSKOMSTEN PÅ FØLGENDE PUNKTER: KAP I: OVERENSKOMSTENS OMFANG OG VIRKEOMRÅDE M.V. 1. Omfangsbestemmelsen ny 1.2.3, Innleide: Denne overenskomst kan gjøres gjeldende som tariffavtale i bemanningsforetak/vikarbyrå som har ansatte som blir leid ut, og som utfører arbeid under denne overenskomstens virkeområde jfr 1.1. Se bilag 10. Ved innleie av arbeidstakere fra bemanningsforetak/vikarbyrå gjelder arbeidsmiljøloven Ansatte i bemanningsforetak/vikarbyrå skal, så lenge innleieforholdet varer, ha samme lønnsog arbeidsvilkår som gjelder i innleiebedriften i samsvar med AML a, (forslag i Prop 74L). Bestemmelsen innebærer at pensjon ikke omfattes av likebehandlingsprinsippet. Dersom bemanningsforetaket/vikarbyrået ikke er bundet av overenskomst mellom LO og en arbeidsgiversammenslutning gjelder ikke Bilag 1,2,3,4,5,6 og 8 i Biloverenskomsten. Innleiebedriften plikter å gi bemanningsforetaket/vikarbyrået de nødvendige opplysningene for at vilkåret om likebehandling kan oppfylles, samt å forplikte bemanningsforetaket/vikarbyrået til dette vilkåret. På anmodning fra de tillitsvalgte skal bedriften dokumentere lønns- og arbeidsvilkår som er gjeldende hos bemanningsforetaket/vikarbyrået når innleide arbeidstakere skal arbeide innen overenskomstens virkeområde. Hovedavtalen Kap. 6 gjelder også i forhold til innleide med følgende unntak: Dersom utleiebedriften er bundet av Hovedavtalen mellom LO og NHO, er tvister om den utleides lønns- og arbeidsforhold et forhold mellom partene i utleiebedriften. Tillitsvalgte og bedriftsrepresentant fra innleier kan på forespørsel bistå i forhandlingene med informasjon om avtalene i innleiebedriften. Dersom utleiebedriften ikke er bundet av Hovedavtalen mellom LO og NHO, kan tillitsvalgte i innleiebedriften ta opp med innleier påstander om mislighold av likebehandlingsprinsippet slik at innleier kan få avklart og eventuelt rettet opp i forholdet. Innleide arbeidstakere skal presenteres for tillitsvalgte i innleiebedriften. Partene lokalt skal ved drøfting av innleie også drøfte ressurser til tillitsvalgtsarbeid, jfr HA 6-6 Saksbehandling: I protokollen bør det fremgå hva som er bemanningsbehovet, begrunnelsen for ikke å ansette, samt omfanget og varigheten for innleien/utsettingen.

11 11 Merknad: Punktene iverksettes på samme tidspunkt som lovens endringer trer i kraft, jfr Prop 74L ( ). Nytt bilag, Bilag 10A Ansatte i vikarbyråer Bestemmelsene i dette bilaget regulerer forhold i bemanningsforetak/vikarbyrå som er omfattet av denne overenskomst jfr Denne overenskomst kan gjøres gjeldende som tariffavtale i bemanningsforetak/vikarbyrå som har ansatte som blir leid ut, og som utfører arbeid under denne overenskomstens virkeområde jfr Arbeidstakere skal ha en skriftlig arbeidsavtale i samsvar med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. 3. Det skal for alle oppdrag utstedes en skriftlig oppdragsavtale inneholdende alle relevante opplysninger om oppdragets art, innhold og varighet. 4. Oppsigelse og avskjed gjelder i samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser. 5. Dersom arbeidstaker tilbys ansettelse i innleiebedriften, kan han/hun fratre etter oppsigelse når oppsigelsestiden utløper, med mindre partene blir enige om noe annet. I oppsigelsestiden har arbeidstaker rett til å fortsette arbeidet i innleiebedriften dersom oppdraget består. 6. Ved utleie til bedrift som er bundet av denne overenskomsten, gjelder lønns- og arbeidsvilkårene i innleiebedriften. 7. Ved utleie til bedrift som ikke er bundet av denne overenskomst, gjelder lønns- og arbeidsvilkårene som er avtalt i utleiebedrift så lenge disse ikke er i strid med kravet om likebehandling i arbeidsmiljøloven. 8. Lønnsplikten løper i henhold til den ansattes arbeidsavtale. Ved permittering eller opphør av arbeidsforholdet gjelder arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen. Protokolltilførsel : 1. Partene legger til grunn at LO sier opp Bemanningsavtalen mellom LO og NHO. 2. Partene er i tariffperioden enige om å praktisere H 3-7 (2) andre ledd på samme måte som den har vært praktisert i forhold til nåværende Bemanningsavtale. Dersom man ikke blir enige om å fortsette denne praktiseringen gjelder H 3-7 (2) andre ledd på vanlig måte fra tariffrevisjonen 2014.

12 12 Til forhandlingsprotokollen Gjennomgang av allmenngjøringsordninger protokolltilførsel I Norge skjer lønnsfastsettelsen normalt gjennom forhandlinger mellom partene i arbeidslivet. Det organiserte arbeidslivet vårt er bygd på tariffavtaler mellom organiserte arbeidstakere og arbeidsgivere. Norges Bilbransjeforbund og Fellesforbundet mener det må være et mål å styrke den organiserte delen av arbeidslivet, og at partene i arbeidslivet er de som i hovedregel legger rammene for lønnsdannelsen i samfunnet. Tradisjonelt har lønnsforskjellene i Norge vært små, sammenliknet med en del andre land i Europa. Bruk av utenlandsk arbeidskraft reiser problemstillinger knyttet til avlønning. Allmenngjøring innen rammene av allmenngjøringsloven og EØS-retten kan være et hensiktsmessig virkemiddel for vern av utenlandske arbeidstakere. Det er imidlertid utfordringer knyttet til dagens allmenngjøringsordning. Det er høstet mange erfaringer med allmenngjøring siden ordningen ble tatt i bruk for første gang i Vi har også langt mer omfattende erfaringer med grenseoverskridende arbeid enn det vi hadde den gang allmenngjøringsloven trådte i kraft i Etterspørselen etter utenlandsk arbeidskraft både i industrien og i andre bransjer har økt de seinere år. Det åpne europeiske arbeidsmarkedet gjør europeisk arbeidskraft tilgjengelig for norske bedrifter på en helt annen måte enn tidligere. Mange europeiske land har dessuten høy ledighet blant yrkesgrupper som norsk arbeidsliv etterspør, og Norge med sine gode lønns- og arbeidsvilkår framstår derfor som et attraktivt arbeidsmarked. Norges Bilbransjeforbund og Fellesforbundet mener dette tilsier at det er behov for en nærmere analyse og diskusjon med utgangspunkt i erfaringene rundt dagens allmenngjøringslov. Vi mener det er viktig at partenes rolle i lønnsfastsettelsen står sterkt og støtter opp under den norske arbeidslivsmodellen. Vi mener det bør utredes både endringer og supplement til dagens ordning, herunder en modell for partsstyrte tariffestede minstelønnsordninger. Norges Bilbransjeforbund og Fellesforbundet vil hver for seg og sammen arbeide for at det kan skje en revisjon av allmenngjøringsordningen i samsvar med forutsetningene ovenfor. 2. Bilteknikere, Fagteknikere, Fagarbeidere, og Hjelpearbeidere. - Gjennomgå bruken av yrkestitlene innen bilbransjen Biltekniker II, Fagtekniker, Servicetekniker, Systemtekniker, Systemspesialist og lignende

13 13 Som biltekniker II/, Fagtekniker, Servicetekniker, Systemtekniker, Systemspesialist og lignende, kan bedriften etter drøftelser med de tillitsvalgte, anerkjenne fagarbeider som selvstendig utfører arbeidsoppgaver som stiller spesielt høye krav til teoretiske og praktiske kunnskaper. tilleggstekst: - slike drøftelser skal gjennomføres minst en gang i året. KAP II: LØNN 3. Minstelønnens størrelse 3.1 Minstelønnssatsene Satsene i 3.1, 3.2, 3.3, økes med Protokolltilførsel til 3. Endres i samsvar med det generelle tillegget. Nytt punkt: 3,6,14 Lønn i perioden fra læretidens utløp til førstegangs fag- /svenneprøve avlegges Fram til avlagt fagprøve skal lærlingen være sikret arbeid og lønn som i sitt siste lærehalvår. Dersom det går mer enn to måneder fra læretidens utløp til prøven kan avlegges, og lærlingen ikke er skyld i dette, skal lærlingen etterbetales differansen mellom utbetalt lønn og gjeldende fagarbeiders lønn i bedriften for tiden utover 2 måneder. KAP. IV: ANNEN GODTGJØRELSE 12. Smussig arbeid og tillegg for arbeid med større enheter ,a-b Tilleggene økes til kr Tillegget økes til kr. Ny 12.3 Utearbeid utover 1. time utløser tillegget i 12.2 fra første time. 13. Arbeidsoppdrag, reiser, utdannelse og møter utenfor bedriften 17. Overtidsarbeid 17.3 Overtidsarbeid betales med følgende tilleggsprosenter: De fem første virkedager i uken betales 50 % tillegg inntil kl Ny tekst-100 % overtidstillegg begynner etter 4. timers overtidsarbeid. Etter kl betales 100%. For overtid på frilørdager og andre avtalte fridager betales arbeidstakere som skulle ha fri, 50 % tillegg.

14 Matpengesatsene økes til kr.76, Når en arbeidstaker etter å være kommet hjem budsendes for utenfor og uten tilknytning til den ordinære arbeidstid å utføre ekstraarbeid, betales dette arbeid etter overtidssatsene på vanlig måte, dog således at arbeidstakeren skal være garantert en minstefortjeneste svarende til hans timefortjeneste for 2 ordinære timer endres til 3. ordinære timer. Nødvendig reisetid inngår i overtiden, og nødvendige reiseomkostninger godtgjøres. 18. Skiftarbeid Skifttilleggene økes og gjøres til minstesatser Eks.: For 2-skiftarbeid (36,5 t pr. uke) betales minst følgende tillegg pr. time Satsene for skiftarbeid økes med 19. Godtgjørelse for ubekvem arbeidstid satsene økes med KAP. VI: KORTE VELFERDSPERMISJONER, HELLIGDAGER, 1. OG 17 MAI, FERIE 20 Korte velferdspermisjoner. Besøk hos lege eller sykehus m.v. 1.2 Krav om endringer Permisjon for undersøkelse, behandling og kontroll av tannlege og lege samt behandling av fysioterapeut og kiropraktor når trygden gir stønad til behandlingen. Det dreier seg her om tilfeller hvor det ikke er mulig å få time utenfor arbeidstiden. I enkelte tilfeller vil arbeidstakeren også måtte reise langt. Slike tilfeller faller utenfor bestemmelsene, som bare gjelder for korte velferdspermisjoner. Forøvrig vil arbeidstakeren i de sistnevnte tilfeller som oftest være sykmeldt. OMSORGSPERMISJON Bedriften dekker ordinær lønn i permisjonstiden for ansatte som innvilges omsorgspermisjon i samsvar med AML Bestemmelsen om dette tas inn i industrioverenskomsten som en egen paragraf etter bestemmelsen om korte velferdspermisjoner. 21 Godtgjørelse for helligdager, 1. og 17. mai Tapsreglene fjernes slik at og utgår justeres og flyttes til nytt 2. avsnitt i pkt flyttes til nytt pkt ;

15 15 protokolltilførselen strykes Endringene gjøres slik: Retten til godtgjøring tapes hvis arbeidstakeren er fraværende både virkedagen før og virkedagen etter helligdagen. Retten til godtgjøring tapes ikke hvis det er avtalt fri dagen før og dagen etter helligdagen med arbeidsgivers samtykke Retten tapes også hvis arbeidstakeren forsømmer sitt arbeid enten virkedagen før eller virkedagen etter helligdagen, med mindre fraværet skyldes tjenestefrihet med arbeidsgiverens samtykke, ferie, legitimert sykdom, ivaretakelse av offentlig ombudsplikt eller annen uforskyldt fraværsgrunn , nytt 2. avsnitt Retten til godtgjøring tapes ikke for Godtgjøringen betales også når helligdager og 1. og 17. mai som faller innenfor tidsrom hvor arbeidstakeren har ferie eller er permittert på grunn av driftsstans., men reglene ovenfor følges dog for så vidt angår fraværet siste virkedag før og første virkedag etter slik ferie- eller permisjonstid (nåværende blir ny ) Dersom en arbeidstaker med minst 5 års sammenhengende ansettelse i bedriften blir oppsagt uten at det skyldes eget forhold og oppsigelsesfristen utløper siste virkedag i april eller desember måned, skal arbeidsgiveren betale ham godtgjøring for henholdsvis 1. mai og 1. januar. Protokolltilførsel I forbindelse med tariffrevisjonen 1978 kan Næringslivets Hovedorganisasjon bekrefte at vi vil henstille til våre medlemmer å praktisere tapsregelen i Verkstedsoverenskomstens punkt , slik at den i konkrete tilfeller ikke gir urimelige resultater. Vi nevner spesielt at vi vil oppfordre bedriftene til å praktisere bestemmelsen med konduite i forbindelse med værhindringer, men understreker at avgjørelsen i siste omgang må bli å treffe av den enkelte bedrift etter en konkret vurdering. KAP. IX: VARIGHET, OPPSIGELSE, BILAG. 29 Reguleringsbestemmelser for 2. avtaleår Før utløpet av 1. avtaleår skal det opptas forhandlinger mellom NHO og LO eller det organ LO bemyndiger om eventuelle lønnsreguleringer for 2. avtaleår. Partene er enige om at forhandlingene skal føres på grunnlag av den økonomiske situasjon på forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. avtaleår samt pris- og lønnsutviklingen i 1. avtaleår.

16 16 Endringene i tariffavtalene for 2. avtaleår tas stilling til i LOs representantskap eller det organ LO bemyndiger og NHOs representantskap. Hvis partene ikke blir enige, kan den organisasjon som har fremsatt krav innen 14 - fjorten - dager etter forhandlingenes avslutning, si opp de enkelte tariffavtaler med 14 - fjorten - dagers varsel (dog ikke til utløp før 1. april Varighet og oppsigelse Denne overenskomst trer i kraft pr. 1. mai 2012 og gjelder til 30. april 2014 og videre 1 - ett - år om gangen dersom den ikke av en av partene blir sagt opp skriftlig med 2 - to - måneders varsel. FORBEHOLD OM NYE KRAV På vanlig måte tar Fellesforbundet forbehold om å kunne endre krav eller fremme nye krav på et senere tidspunkt.

og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder. RIKSMEKLERENS FORSLAG i sak 2012-001 mellom FELLESFORBUNDET på den ene side og NORSK INDUSTRI på den annen side vedrørende Tariffrevisjonen 2012 for Verkstedsoverenskomsten, Nexansoverenskomsten, Teknologi-

Detaljer

Industrioverenskomsten 2014-2016

Industrioverenskomsten 2014-2016 Industrioverenskomsten 2014-2016 INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2014-2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet

Detaljer

Biloverenskomsten 2014 2016

Biloverenskomsten 2014 2016 Avtalenr. 91 Biloverenskomsten 2014 2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norges Bilbransjeforbund på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet på den annen side

Detaljer

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2014-2016. Overenskomst. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2014-2016. Overenskomst. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2014-2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og Parat på den annen side Gjelder f.o.m.

Detaljer

OVERENSKOMST FOR TRANSPORTSELSKAPER I NORGE/TAXISENTRALER HK-NHO TRANSPORT 2014/2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

OVERENSKOMST FOR TRANSPORTSELSKAPER I NORGE/TAXISENTRALER HK-NHO TRANSPORT 2014/2016 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE DEL I HOVEDAVTALEN MELLOM NHO OG LO/HK/FLT... 3 DEL II FELLESBESTEMMELSER FOR BRANSJEN... 3 1 Overenskomstens omfang... 3 2 Lønnsbestemmelser... 3 2.1. Lønnsnivå... 3 2.2. Fagbrevtillegg...

Detaljer

Overenskomst Trykkerier og grafiske bedrifter 2012-2014

Overenskomst Trykkerier og grafiske bedrifter 2012-2014 Overenskomst Trykkerier og grafiske bedrifter 2012-2014 Overenskomst nr. 56 Overenskomst Trykkerier og grafiske bedrifter mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Grafisk på den ene siden og Landsorganisasjonen

Detaljer

OVERENSKOMST. Fiskeindustribedrifter

OVERENSKOMST. Fiskeindustribedrifter 138 OVERENSKOMST Fiskeindustribedrifter mellom Næringslivets Hovedorganisasjon Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening og de i disse foreninger stående fiskeindustribedrifter på den ene siden og Landsorganisasjonen

Detaljer

Overenskomst Trykkerier og grafiske bedrifter 2014-2016

Overenskomst Trykkerier og grafiske bedrifter 2014-2016 Overenskomst Trykkerier og grafiske bedrifter 2014-2016 Avtalenr. 56 Overenskomst Trykkerier og grafiske bedrifter 2014 2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den

Detaljer

OVERENSKOMST 2012. Fiskeindustribedrifter

OVERENSKOMST 2012. Fiskeindustribedrifter 138 OVERENSKOMST 2012 Fiskeindustribedrifter mellom Næringslivets Hovedorganisasjon Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening og de i disse foreninger stående fiskeindustribedrifter på den ene siden

Detaljer

OVERENSKOMST. Møller- og fòrblanderier

OVERENSKOMST. Møller- og fòrblanderier 145 OVERENSKOMST Møller- og fòrblanderier mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO Mat og Drikke og de i denne stående møller- og fòrblanderier på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Norsk

Detaljer

OVERENSKOMST 2012. Iskremfabrikkene

OVERENSKOMST 2012. Iskremfabrikkene 153 OVERENSKOMST 2012 Iskremfabrikkene mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO Mat og Drikke og de i denne stående iskremfabrikker på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Norsk Næringsog Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Detaljer

Overenskomst for Bølgepappfabrikker Kartonasjefabrikker Konvolutt-, pose-, pappog papirvarefabrikker Plast- og foliefabrikker 2012-2014

Overenskomst for Bølgepappfabrikker Kartonasjefabrikker Konvolutt-, pose-, pappog papirvarefabrikker Plast- og foliefabrikker 2012-2014 Overenskomst for Bølgepappfabrikker Kartonasjefabrikker Konvolutt-, pose-, pappog papirvarefabrikker Plast- og foliefabrikker 2012-2014 Overenskomst nr. 57 Næringslivets Hovedorganisasjon Norsk Industri

Detaljer

Overenskomst for Bølgepappfabrikker Kartonasjefabrikker Konvolutt-, pose-, pappog papirvarefabrikker Plast- og foliefabrikker 2014-2016

Overenskomst for Bølgepappfabrikker Kartonasjefabrikker Konvolutt-, pose-, pappog papirvarefabrikker Plast- og foliefabrikker 2014-2016 Overenskomst for Bølgepappfabrikker Kartonasjefabrikker Konvolutt-, pose-, pappog papirvarefabrikker Plast- og foliefabrikker 2014-2016 Avtalenr. 57 Overenskomst for Bølgepappfabrikker Kartonasjefabrikker

Detaljer

AVT. NR. 456 MEDIEOVERENSKOMSTEN

AVT. NR. 456 MEDIEOVERENSKOMSTEN AVT. NR. 456 MEDIEOVERENSKOMSTEN MELLOM NHO/MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING OG DERES MEDLEMMER OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE/ HANDEL OG KONTOR I NORGE OG DERES MEDLEMMER 2014-2016 AVT. NR. 456 MEDIEOVERENSKOMSTEN

Detaljer

AMB OVERENSKOMSTEN 2008-2010. Overenskomst mellom NHO Service OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO) på den ene side

AMB OVERENSKOMSTEN 2008-2010. Overenskomst mellom NHO Service OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO) på den ene side AMB OVERENSKOMSTEN 2008-2010 Overenskomst mellom NHO Service OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO) på den ene side og FELLESFORBUNDET For arbeidstakere i attføringsbedrifter som driver AMB tiltaket

Detaljer

AMB-overenskomsten 2008-2010. AMB-overenskomsten 2008-2010. Trykket på HURUM miljøpapir Norgraph RC Aktuell 2008

AMB-overenskomsten 2008-2010. AMB-overenskomsten 2008-2010. Trykket på HURUM miljøpapir Norgraph RC Aktuell 2008 60 prosent AMB-overenskomsten AMB-overenskomsten 2008-2010 2008-2010 Trykket på HURUM miljøpapir Norgraph RC Aktuell 2008 AMB OVERENSKOMSTEN 2008-2010 Overenskomst mellom NHO Service OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON

Detaljer

OVERENSKOMST. Baker- og konditorfagene

OVERENSKOMST. Baker- og konditorfagene 133 OVERENSKOMST Baker- og konditorfagene mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO Mat og Drikke på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og forbundets

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke

Hovedorganisasjonen Virke Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk 1. april 2012 31. mars 2014 mellom Hovedorganisasjonen Virke på den ene siden og Landsorganisasjonen i Norge og El & IT Forbundet på den andre side Innholdsfortegnelse

Detaljer

OVERENSKOMST. for. Coop Norge Kaffe AS

OVERENSKOMST. for. Coop Norge Kaffe AS OVERENSKOMST for Coop Norge Kaffe AS mellom SAMFO på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund på den annen side Gjelder fra 1. april 2014 til 31. mars

Detaljer

Overenskomst Serigrafiske bedrifter 2014-2016

Overenskomst Serigrafiske bedrifter 2014-2016 Overenskomst Serigrafiske bedrifter 2014-2016 Avtalenr. 441 Overenskomst for serigrafiske bedrifter 2014 2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke og EL & IT Forbundet 2012-2014. Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk

Hovedorganisasjonen Virke og EL & IT Forbundet 2012-2014. Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk Hovedorganisasjonen Virke og EL & IT Forbundet 2012-2014 Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk OVERENSKOMST FOR IKT OG SERVICEELEKTRONIKK 1. april 2012 31. mars 2014 mellom Hovedorganisasjonen Virke

Detaljer

OVERENSKOMST. for. Coop Norge Kaffe AS

OVERENSKOMST. for. Coop Norge Kaffe AS OVERENSKOMST for Coop Norge Kaffe AS mellom SAMFO på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund på den annen side Gjelder fra 1. april 2012 til 31. mars

Detaljer

Overenskomstens del A, A1 og A2

Overenskomstens del A, A1 og A2 Overenskomstens del A, A1 og A2 Spekter og LO-forbundene Overenskomstområde 10 2012-2014 Innhold: Overenskomstens del a...6 Inndeling i overenskomstområder...6 Generelt lønnstillegg...6 Likestilling

Detaljer

O v e r e n s k o m s t D E N E L E K T R O K J E M I S K E I N D U S T R I. mellom

O v e r e n s k o m s t D E N E L E K T R O K J E M I S K E I N D U S T R I. mellom Den Elektrokjemiske Industri Nummer: 101 Overenskomst av 2012 Utløp: 31.05.2014 O v e r e n s k o m s t D E N E L E K T R O K J E M I S K E I N D U S T R I 2012 2014 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

Bransjeavtale for advokatvirksomheter

Bransjeavtale for advokatvirksomheter Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge 2014-2016 Bransjeavtale for advokatvirksomheter BRANSJEAVTALE FOR ADVOKATVIRKSOMHETER MELLOM HOVEDORGANISASJONEN VIRKE OG DERES MEDLEMMER OG LANDSORGANISASJONEN

Detaljer

Kjøttindustrien. Landsoverenskomst 2014-2016. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Mat og Landbruk

Kjøttindustrien. Landsoverenskomst 2014-2016. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Mat og Landbruk Korrigert versjon vedr. 3: nytt punkt 9 og 5: nye to siste kulepunkt 134 Kjøttindustrien Landsoverenskomst 2014-2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Mat og Landbruk og de i denne stående

Detaljer

Grossistoverenskomsten

Grossistoverenskomsten Hovedorganisasjonen Virke og Parat 2014-2016 Grossistoverenskomsten GROSSISTOVERENSKOMSTEN 2014-2016 mellom Hovedorganisasjonen Virke på den ene side og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og Parat på

Detaljer

Verkstedsoverenskomsten 2008-2010. Verkstedsoverenskomsten 2008-2010

Verkstedsoverenskomsten 2008-2010. Verkstedsoverenskomsten 2008-2010 Verkstedsoverenskomsten 2008-2010 Verkstedsoverenskomsten 2008-2010 Trykket på HURUM miljøpapir Norgraph RC Aktuell 2008 VERKSTEDSOVERENSKOMSTEN 2008-2010 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

Overenskomst. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side

Overenskomst. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side Avtale nr. 105 Vaskerier og Renserier Utløp 30.04.2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Industri Energi på den annen

Detaljer

Overenskomst 2012. Baker- og Konditorfagene

Overenskomst 2012. Baker- og Konditorfagene Overenskomst 2012 Baker- og Konditorfagene mellom SAMFO på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og forbundets stedlige avdelinger på den annen side

Detaljer