Innseiling Farsund Vest Agder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innseiling Farsund Vest Agder"

Transkript

1 RAPPORT Innseiling Farsund Vest Agder OPPDRAGSGIVER KYSTVERKET SØRØST EMNE FORPROSJEKT, UTDYPING AV FARLEDEN OG DEPONI, MILJØUNDERSØKELSE AV SJØBUNNSEDIMENT DATO / REVISJON: 25. januar 2017 / 02 DOKUMENTKODE: RAP-001-rev02

2 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde. Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen. Tredjepart har ikke rett til å anvende rapporten eller deler av denne uten Multiconsults skriftlige samtykke. Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller deler av denne brukes til andre formål, på annen måte eller av andre enn det Multiconsult skriftlig har avtalt eller samtykket til. Deler av rapportens innhold er i tillegg beskyttet av opphavsrett. Kopiering, distribusjon, endring, bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Multiconsult eller eventuell annen opphavsrettshaver RAP-001-rev januar 2017 / Revisjon 02 Side 2 av 12

3 RAPPORT OPPDRAG Innseiling Farsund, Vest-Agder DOKUMENTKODE RAP-001-rev02 EMNE Forprosjekt - Utdyping av farleden og deponi, miljøundersøkelse av sjøbunnsediment TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kystverket Sørøst OPPDRAGSLEDER Elin O. Kramvik KONTAKTPERSON Geir Solberg, Esben Prytz UTARBEIDET AV Mads Trulssen, avd. Tønsberg KOORDINATER SONE: 32V ØST: NORD: ANSVARLIG ENHET 4013 Tromsø Miljøgeologi SAMMENDRAG Det planlegges utbedring av innseilingen til Farsund med utdyping ved Håøyflua og etablering av sjødeponi sør for Lamholmen i Farsund kommune, Vest Agder. I den forbindelse har Kystverket engasjert Multiconsult AS. Denne rapporten oppsummerer de miljøgeologiske undersøkelsene av sjøbunnen. For å kartlegge forurensningssituasjonen har Multiconsult ved hjelp av dykker samlet inn sedimentprøver fra sjøbunnen i 3 stasjoner. Ved noen lokaliteter er det også gjort videoopptak av sjøbunnen. Overflateprøvene (0-10 cm) er analysert for innhold av tungmetaller, PAH16, PCB7, TBT og TOC. Korngradering er også utført på prøvene. Analyseresultatene viser at miljøtilstanden i overflatesediment på sjøbunnen er god eller tilsvarer bakgrunnsnivå på alle stasjonene, med unntak av en stasjon ved planlagt deponiområde sør for Lamholmen. Der blir miljøtilstanden i sedimentet klassifisert som moderat på bakgrunn av PAH16-konsentrasjonen (tilstandsklasse III). (Konsentrasjonen av PAH16 overskrider så vidt tilstandsklasse II - god miljøtilstand). Før arbeidet med mudring, dumping eller utfylling kan påbegynnes, må det søkes til forurensningsmyndigheten (i dette tilfellet Fylkesmannen i Vest Agder, miljøvernavdelingen), om tillatelse, jf. forurensningsforskriftens kap Liten revisjon Mads Trulssen Elin O. Kramvik Elin O. Kramvik Rapport, miljøgeologiske undersøkelser av sjøbunnsediment Mads Trulssen Nina H. Berggren Elin O. Kramvik REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV MULTICONSULT Kilengata 2 Postboks 1287 Trudvang, 3117 Tønsberg Tlf multiconsult.no NO MVA

4 Innseiling Farsund, Vest-Agder Forprosjekt - Utdyping av farleden og deponi, miljøundersøkelse multiconsult.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål og omfang Områdebeskrivelse Beskrivelse av undersøkelsesbehov fra Kystverket Områdebeskrivelse Utførte undersøkelser Feltundersøkelse Laboratorieundersøkelse Resultater Sedimentbeskrivelse og bunnforhold... 7 Kjemiske analyser Kornstørrelse og totalt organisk karbon, TOC Beskrivelse av forurensningssituasjonen Geotekniske vurderinger av deponiområdet Konklusjon Referanseliste Vedlegg A B C Miljøprøvetaking av sjøbunnssedimenter. Prøvetakingsrutiner. Korngraderingsdiagram Analysebevis RAP-001-rev januar 2017 / Revisjon 02 Side 4 av 12

5 Innseiling Farsund, Vest-Agder Forprosjekt - Utdyping av farleden og deponi, miljøundersøkelse multiconsult.no 1 Formål og omfang 1 Formål og omfang Kystverket planlegger forbedring av innseilingsforholdende til Farsund, i Farsund kommune, med utdypning av seilingsleden og sjødeponering av overskuddsmasser. Det dreier seg om å utvide bredden og dybden i Håøysundet ved Håøyflua. Multiconsult AS har blitt engasjert til å foreta geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, inkludert strømanalyser for prosjektet. Foreliggende rapport inneholder resultater fra den miljøgeologiske undersøkelsen, samt presentasjon og vurdering av analyseresultatene. Strømmålinger er presentert i rapport RIMT-RAP-001, og den geotekniske undersøkelsen vil bli presentert i rapport RIG-RAP Områdebeskrivelse 2.1 Beskrivelse av undersøkelsesbehov fra Kystverket Leden planlegges utvidet til 100 m i bredden og til 16 m i dybden. Utvidelsen antas å utgjøre et areal på 9100 m 2. Det skal foretas ny oppmerking av leden. Kystverket ønsket at sedimentprøvene skulle tas av dykker for å kunne anslå mengde løsmasser (forventet spredte forekomster av løsmasser), og at det ble innhentet en prøve fra utdypningsstedet og en prøve fra to alternative deponiområder. Prøvene skulle analyseres med tanke på forurensning og kornfordeling. Figur 1 Tiltaksområder «Innseiling Farsund» RAP-001-rev januar 2017 / Revisjon 02 Side 5 av 12

6 Innseiling Farsund, Vest-Agder Forprosjekt - Utdyping av farleden og deponi, miljøundersøkelse multiconsult.no 2 Områdebeskrivelse 2.2 Områdebeskrivelse Tiltaksområdet for utdypning ligger i Håøysundet mellom Lilleøya og Store Håøy, og forslag til deponiområder ligger m lenger vest, sør for Lamholmen (se figur 1, 2 og 3). Områdene er avgrenset av følgende koordinater, pr (WGS 84 geografisk): Utdyping Pos Lat Lon Deponi 1 Pos Lat Lon Deponi 2 (ved behov) Pos Lat Lon Tidligere undersøkelser i området inkluderer: Geofysisk og miljøteknisk undersøkelse NGI Marinarkeologisk undersøkelse NMM Vurdering av strømforhold SINTEF , Biologiske undersøkelser - DNV /12CMJGQ-7, 01, Figur 2 Oversiktskart Innseiling Farsund og avmerket led (Kilde kartgrunnlag: Norgeskart - Statens kartverk og dokument fra Kystverket) RAP-001-rev januar 2017 / Revisjon 02 Side 6 av 12

7 Innseiling Farsund, Vest-Agder Forprosjekt - Utdyping av farleden og deponi, miljøundersøkelse multiconsult.no 3 Utførte undersøkelser 3 Utførte undersøkelser 3.1 Feltundersøkelse Feltundersøkelsene ble utført 6. august Det var laber bris fra sør, sol og omtrent 20 C. Undersøkelsene omfattet prøvetaking av overflatesediment (0-25 cm) i 3 stasjoner. Prøvene ble tatt med håndholdte sylindre og dykkere fra SeaBed Services AS. Fra hver stasjon ble det tatt 4 prøvesylindre (en sylinder forsvant i mudderet i ST 1). De øverste 10 cm med sediment fra de fire replikate prøvesylinderne ble blandet sammen til én prøve for hver stasjon, og pakket i luft- og diffusjonstette rilsanposer. Prøvetakingsdyp er avlest på stedet og korrigert (ref. Sjøkartverkets kartnull) med hensyn til observert tidevann på prøvetidspunktet ( Prøvetaking og analyse er utført i henhold til prosedyrer gitt i veiledere om klassifisering og håndtering av sediment fra Miljødirektoratet [1], [2], [3] samt norsk standard for sedimentprøvetaking i marine områder [4] og Multiconsult egne interne retningslinjer. For nærmere beskrivelse av prøvetakingsmetoder og prøveopparbeiding vises det til vedlegg A "Miljøprøvetaking av sjøbunnssedimenter. Prøvetakingsrutiner". 3.2 Laboratorieundersøkelse Alle sedimentprøvene (0-10 cm) ble sendt til kjemisk analyse og korngradering ved eksternt laboratorium, ALS Laboratory Group Norway AS. Analysene omfattet de mest fokuserte miljøskadelige stoffene, som arsen og tungmetaller (bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel og sink), tjærestoffer (PAH 16), polyklorerte bifenyler (PCB 7), tributyltinn (TBT) og totalt organisk karbon (TOC) iht. veileder for håndtering av sedimenter [3]. ALS er akkreditert for denne typen analyser. Prøvemateriale fra sedimentprøvene som ble til overs lagres nedfrosset hos ALS i 3 måneder. 4 Resultater 4.1 Sedimentbeskrivelse og bunnforhold Lokalisering av prøvestasjonene, stasjonsdyp (kote), og visuell beskrivelse av sedimentprøvene er presentert i Tabell 1. Figur 3 viser kart med plassering av prøvepunktene. Sedimentbeskrivelsen er basert på observasjoner fra dykker på prøvestedet og notater fra opparbeidelse av prøvene i lab hos Multiconsult. I utdypingsområdet (ST 3) ble det observert skjellsand i lommer mellom fjell, stedvis med et grus- /steinlag og vegetasjon (tare, sukkertare). Videre beskrev dykkerne at bunnen i de dypereliggende deponiområdene besto av bløtere bunn med skjellsand og mudder. Det ble ikke observert vegetasjon eller hardbunn (bergoverflate/ grus/ stein) i de dypereliggende områdene rundt ST 1 og ST 2. Ved dykking ned mot ST 1 ble det observert vekslende bart fjell og tynt sandlag over fjell ned mot ca. 25 m dybde, der skråningen flater ut og mer sammenhengende mudderbunn med skjellsand uten vegetasjon starter. Ved kontroll av strømmåleren med plassering ca. 40 m nordvest for ST 1, rapporterte dykkerne om like bunnforhold (uten vegetasjon) som ved stasjon ST 1. Nærmere studier av sedimentene på lab viser skjellsand med høyere finstoffinnhold og mudder, spesielt i stasjon ST 1 (figur 4, tabell 1, 4 og korngraderingsdiagram i vedlegg B) RAP-001-rev januar 2017 / Revisjon 02 Side 7 av 12

8 Innseiling Farsund, Vest-Agder Forprosjekt - Utdyping av farleden og deponi, miljøundersøkelse multiconsult.no 4 Resultater Det er ikke registrert lukt av H 2S i sedimentet. Utdypningsområde Deponi 1 Deponi 2 Figur 3. Farsund. Prøvepunktene (ST 1- ST 3) er markert med fargesymbol for høyeste påviste tilstandsklasse ved den aktuelle prøvestasjonen iht. TA Kartgrunnlag: Norgeskart, Statens kartverk. N Tabell 1 Farsund, sedimentbeskrivelse og lokalisering av prøvestasjonene. Overflatesediment (0-10 cm) fra alle 3 stasjonene er kjemisk analysert. Prøvestasjon ST 1 Deponi ST 2 Deponi ST 3 Utdyping X (øst, UTMsone 32) Y (nord, UTM-sone 32) Kote (sjøkartnull) , , ,6 Sedimentbeskrivelse Homogene, olivenbrune muddermasser med fin sand-silt og noen skjellrester. Noe mere skjellrester og hele skjell dypere ned i kjernene. I skråningen ned mot prøvetatt område var det vekslende bart fjell og tynt sandlag over fjell. Ved prøvestasjonen var det større sammenhengende sanddekke. Sedimentdybde prøvetatt (19-24 cm) Brun skjellsand, og noe mudder. Fra ca. 10 cm sedimentdybde var det lysere grå farge, med mindre mudder og større skjellfragmenter. Sedimentdybde prøvetatt (14-25 cm) Brun skjellsand i små lommer (5m 2 ) mellom fjell. Lik ST 2 med lysere grå farge nedover i kjernen, men mer homogen. Tynt lag med finstoff på toppen, ellers lite finstoff. Tare, sukkertare, kråkeboller og haneskjell ble observert. Sedimentdybde prøvetatt (6-18 cm) RAP-001-rev januar 2017 / Revisjon 02 Side 8 av 12

9 Innseiling Farsund, Vest-Agder Forprosjekt - Utdyping av farleden og deponi, miljøundersøkelse multiconsult.no 4 Resultater ST 1 ST 3 Figur 4. Sediment fra ST 1 og ST3. Skjellsand, med høyere finstoffinnhold i ST 1. Foto: Multiconsult 4.2 Kjemiske analyser Analyseresultatene er vurdert i henhold til Miljødirektoratet sitt system for klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann [1]. Klassifiseringssystemet deler sedimentene inn i fem tilstandsklasser som vist i Tabell 2. Resultatene fra de kjemiske analysene er gitt i Tabell 3. Komplett analysebevis finnes i vedlegg C. Tabell 2 Klassifiseringssystemet for metaller og organiske miljøgifter i sjøvann og marine sedimenter. Kilde: Miljødirektoratet, TA-2229/2007. Tilstandsklasser for sediment I Bakgrunn II God III Moderat IV Dårlig V Svært dårlig Bakgrunnsnivå Ingen toksiske effekter Kroniske effekter ved langtidseksponering Akutt toksiske effekter ved korttidseksponering Omfattende akutt-toksiske effekter RAP-001-rev januar 2017 / Revisjon 02 Side 9 av 12

10 Innseiling Farsund, Vest-Agder Forprosjekt - Utdyping av farleden og deponi, miljøundersøkelse multiconsult.no 5 Beskrivelse av forurensningssituasjonen Tabell 2. Sammenstilling av analyseresultater fra prøvestasjonene (ST 1-ST 3) og fastlagt forurensningstilstand i Farsund, jf. tabell 1. Stoff/stasjoner ST 1 ST 2 ST 3 (0-10 cm) (0-10 cm) (0-10 cm) Arsen (As) mg/kg 8,61 7,54 5,17 Bly (Pb) mg/kg 33,7 32,1 22,5 Kobber (Cu) mg/kg 17,1 14,3 12,6 Krom (Cr) mg/kg 18,5 13,2 7,07 Kadmium (Cd) mg/kg 0,12 0,12 0,21 Kvikksølv (Hg) mg/kg <0,20* <0,20* <0,20* Nikkel (Ni) mg/kg 13,7 9,2 6,0 Sink (Zn) mg/kg 62,6 60,7 40,7 B(a)p µg/kg Sum PAH-16 µg/kg Sum PCB-7 µg/kg 12,6 <2.45 <2.45 Tributyltinn (TBT) µg/kg 1,48 <1 1,75 * tilstandsklasse II eller bedre, <=mindre enn deteksjonsgrensen, n.d. = ikke påvist. 4.3 Kornstørrelse og totalt organisk karbon, TOC Resultatet av korngraderingen viser at andelen finstoff i det øverste laget av bunnsedimentet er som ventet lavest i utdypingsområde (ST 3), og relativt høyt i deponiområdene og da spesielt ST 1 (40 %), jf. Tabell 4. Tabell 4 Analyseresultater av overflatesediment (0-10 cm) for tørrstoff, kornstørrelse og TOC PARAMETER ST 1 (0-10 cm) Analyseresultater ST 2 (0-10 cm) ST 3 (0-10 cm) Tørrstoff E (%) 53,7 62,7 57,0 Kornstørrelse. Sand >63 µm (% TS) 60,0 83,2 91,0 Kornstørrelse. Silt <2-63 µm (% TS) 38,3 15,80 8,6 Kornstørrelse. Leire <2 µm (% TS) 1,7 1,0 0,4 Kornstørrelse Siltig, sandig Sand, siltig Sand materiale TOC (% TS) 1,81 <1.20 <1.34 Det er lite organisk materiale (TOC) i sedimentene. TOC er høyest i deponiområdet (ST 1) med 1,81 %, mens det i de andre områdene er mindre enn 1,34 % og 1,2 %, (som er gjeldende rapporteringsgrense i dette tilfellet) se Tabell 4. Totalt innhold av organisk karbon (TOC) sier noe om forholdet mellom tilførsel og nedbrytningshastighet av organiske partikler i sedimentene, inkludert organiske miljøgifter. Organiske miljøgifter er hydrofobe og bindes lett til partikler, særlig organiske partikler. Ved lavt TOC-innhold kan det tyde på gode forhold for nedbrytning. 5 Beskrivelse av forurensningssituasjonen Analyseresultatene fra overflatesedimentene (0-10 cm) viser at det er påvist PAH16 i konsentrasjoner tilsvarende moderat miljøtilstand (tilstandsklasse III) ved én stasjon (ST 1). ST 1 ligger i ett av de to foreslåtte områdene for sjødeponi. På de øvrige stasjonene er miljøtilstanden klassifisert som god eller tilsvarende bakgrunnsverdi (tilstandsklasse I og II, jf. Miljødirektoratets tilstandsklasser [1]) RAP-001-rev januar 2017 / Revisjon 02 Side 10 av 12

11 Innseiling Farsund, Vest-Agder Forprosjekt - Utdyping av farleden og deponi, miljøundersøkelse multiconsult.no 6 Geotekniske vurderinger av deponiområdet Forurensningssituasjonen er også illustrert på kartet i figur 3, der høyeste påviste tilstandsklasse av analyserte stoff er markert med fargesymbol iht. Miljødirektoratets tilstandsklasser for hver prøvestasjon (TA-2229/2007). 6 Geotekniske vurderinger av deponiområdet Deponiet er avgrenset av stigende sjøbunn, således er stabiliteten av deponiet tilfredsstillende. 7 Konklusjon Tiltaket med utdypning ved Håøyflua i Farsund kommune vil bedre seilingsforholdene gjennom farleden. I de undersøkte sedimentprøvene er det kun påvist PAH 16 som overskrider tilstandsklasse II. Det gjelder for ST 1 ved planlagt deponiområde sør for Lamholmen. I det planlagte utdypningsområdet, rundt ST 3, observerte dykker lommer på 5-10 m 2 med lite sedimenter mellom ellers stein og bart fjell. De geotekniske undersøkelsene bekrefter at mektighet av sedimenter over bergoverflaten er liten eller fraværende. Før tiltaket (sprenging/ mudring eller sjødeponering) kan igangsettes, må det foreligge tillatelse fra forurensningsmyndigheten i dette tilfellet Fylkesmannen i Vest Agder, miljøvernavdelingen. Sprengning vil generelt føre til oppvirvling av sediment, men sett ut fra den lave forurensningsgraden, og tykkelsen på sedimentlaget med innhold av lite sediment, samt prosjektets størrelse og omfang for øvrig, vurderes tiltakene ikke å ha negativ innvirkning på naturmangfoldet i området. Dumping og tildekking av rene masser i deponiet vil ha en positiv innvirkning på naturmangfoldet. Det bemerkes at resultater fra de geotekniske undersøkelsene og strømundersøkelsene blir gitt ut i egne separate rapporter RAP-001-rev januar 2017 / Revisjon 02 Side 11 av 12

12 Innseiling Farsund, Vest-Agder Forprosjekt - Utdyping av farleden og deponi, miljøundersøkelse multiconsult.no 8 Referanseliste 8 Referanseliste [1] Miljødirektoratet 2008: Veileder for klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann Revidering av klassifisering av metaller og organiske miljøgifter i vann og sedimenter, TA- 2229/2007. [2] Miljødirektoratet 2011: Risikovurdering av forurenset sediment, TA-2802/2011. [3] Miljødirektoratet 2012: Håndtering av sedimenter, TA-2960/2012. [4] NS-EN ISO , Veiledning i sedimentprøvetaking i marine områder RAP-001-rev januar 2017 / Revisjon 02 Side 12 av 12

13 Vedlegg A Miljøprøvetaking av sjøbunnssedimenter Prøvetakingsrutiner datert Multiconsult AS

14 NOTAT OPPDRAG Miljøprøvetaking av sjøbunnssedimenter, sjøvann og suspendert stoff. DOKUMENTKODE EMNE Prøvetakingsrutiner og utstyr TILGJENGELIGHET Åpen 4013-RIGm-NOT-01_ prøvetakingsrutiner_sjø OPPDRAGSGIVER OPPDRAGSLEDER Elin Ophaug Kramvik KONTAKTPERSON SAKSBEHANDLER Elin Ophaug Kramvik KOPI ANSVARLIG ENHET 4013 Tromsø Miljøgeologi SAMMENDRAG Dette notatet omhandler Multiconsult sine rutiner for prøveinnsamling og prøvehåndtering ved miljøundersøkelser i marint miljø. 1 Innledning Prøve- og analyseprogrammet fastsettes ut fra målsettingen med arbeidet. Prøvetaking og analyse utføres bl.a. i henhold til prosedyrer gitt i Miljødirektoratets veiledninger TA-1467/1997 (Miljødirektoratet-veiledning 97:03) «Klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann», TA- 2229/2007 «Veileder for klassifisering av miljøgifter i vann og sediment», TA-2802/2011 «Risikovurdering av forurenset sediment», TA-2803/2011 «Bakgrunnsdokumenter til veiledere for risikovurdering», TA-2960/2012 «Håndtering av sedimenter» og NS-EN ISO «Veiledning i sedimentprøvetaking i marine områder», samt Multiconsults interne retningslinjer. 2 Beskrivelse av utstyr og rutiner Denne metodebeskrivelsen omhandler rutiner for prøveinnsamling og prøvehåndtering ved miljøgeologiske undersøkelser av sjøbunnssedimenter, sjøvann og suspendert stoff i vannmassene. Multiconsult har høyt fokus på at alt arbeid utføres iht. gjeldende krav til HMS (SHA), inkludert arbeid utført av underleverandører. Utsett og opptak av sedimentfeller samt innsamling av sjøvannsprøver utføres i hovedsak med lettbåt. Prøvetaking av sedimenter utføres med grabb fra våre borefartøy eller annet innleid fartøy. I noen tilfeller blir dykker benyttet for opphenting av prøver. Valg av prøvetakingsutstyr bestemmes av sedimenttype og målsetting for undersøkelsen i henhold til ovennevnte veiledere og retningslinjer. Feltarbeidet blir nøyaktig loggført med alle data som kan ha betydning for resultatet av undersøkelsen. Elin O. Kramvik/ Arne Fagerhaug/ Miljøprøvetaking av sjøbunnssedimenter Elin O. Kramvik Kristine Hasle Solveig Lone REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV MULTICONSULT Fiolvegen 13 Postboks 2274, 9269 TROMSØ Tlf multiconsult.no NO MVA

15 Miljøprøvetaking av sjøbunnssedimenter Prøvetakingsrutiner multiconsult.no Posisjonering Prøvestasjonene blir stedfestet entydig og på en slik måte at prøvetakingsstasjonene skal kunne gjenfinnes av andre. Stedfestingen skjer ved hjelp av koordinater med henvisning til referansesystem for gradnett. Hvilket gradnett som benyttes er prosjektavhengig, normalt foretrekkes UTM Euref89. I de fleste tilfeller benyttes GPS med korreksjon for posisjonsbestemmelser. Dette gir en nøyaktighet bedre enn ± 2 m. I områder med manglende satellittdekning kan dette erstattes ved at posisjonen bestemmes ved krysspeiling med rader eller lignende. Uansett skal posisjonsnøyaktigheter minst lik forutsetningene gitt i NS_EN ISO oppnås. Vanndybde Vanndybden ved prøvestasjonene bestemmes ved hjelp av ekkolodd, måling ved loddesnor, avmerking på prøvetakerline eller lignende, avhengig av hva som er mest hensiktsmessig og nøyaktig under feltarbeidet. Vanndybden korrigeres for tidevann basert på Sjøkartverkets tidevannstabell og vannstandsvarsel fra Det norske meteorologiske institutt og Sjøkartverket, og angis minimum til nærmeste meter. Prøvetaking av sjøvann Innsamling av vannprøver foregår ved at en vannhenteer senkes til ønske dybde. Denne er utformet som en åpen sylinder hvor vann kan strømme uhindret gjennom. Når vannhenteren når ønsket prøvetakingsnivå aktiveres lukkemekanismen og et definert volum vann kan hentes opp uforstyrret. Prøven overføres umiddelbart til rengjorte og forbehandlede beholdere i tråd med planlagt analyseprogram. Suspendert stoff Sedimentfeller benyttes til innsamling av partikler som sedimenterer ut fra vannmassene (figur 1). Disse kan plasseres på bunnen eller i definerte nivå i vannsøylen. Ved uttak av sedimentert materiale fra fellene blir fritt vann over prøven (sedimentene) forsiktig dekantert ut før prøven blir overført til rengjorte og forbehandlede beholdere i tråd med planlagt analyseprogram. Eventuelt benyttes destillert vann eller sjøvann fra lokaliteten for å skylle ut alt prøvematerialet. Figur 1 Eksempel på utforming av sedimentfeller. Bildet til venstre viser standard sedimentfelle som plasseres på bunnen eller i vannsøyla. Bildet i midten viser større sedimentfeller for plassering på bunn og detalj som viser åpning med strømdemper er vist i bildet til høyre RIGm-NOT-01_prøvetakingsrutiner_sjø 1. juni 2015 / Revisjon 00 Side 2 av 6

16 Miljøprøvetaking av sjøbunnssedimenter Prøvetakingsrutiner multiconsult.no Grabb Multiconsult har flere standard van Veen-grabber og minigrabber i tillegg til en større grabb på stativ («day» grabb). Prøveinnsamling kan utføres med en av disse grabbene, avhengig av bunnforhold og tilgjengelighet for prosjektet. Grabbene er vist i figur 2. Van Veen-grabb Van Veen-grabb Day grabb Minigrabb Figur 2 Standard van Veen-grabb med «inspeksjonsluker» hvor prøver blir tatt ut, «day» grabb på stativ og håndholdt minigrabb. Van Veen-grabben er laget av rustfritt stål med åpent areal (prøvetakingsareal) på ca cm 2 (33 cm x 33 cm). Det er to «inspeksjonsluker» på overflaten hvor prøvene blir hentet ut (figur 2). Fra grabbprøven blir det tatt ut 4-6 delprøver med rør av pleksiglass, ø50 mm. Arealet av prøvesylinderen tilsvarer 2 % av grabbprøvens areal. Det samles vanligvis inn minimum 4 replikater per stasjon. Sylinderprøvene blir oppbevart vertikalt inntil den blir forbehandlet før analyse. «Day» grabben er laget av galvanisert stål og er montert på stativ for stabil prøvetaking. Lukking av grabben skjer ved hjelp av forspente fjærer. Det er ingen inspeksjonsluker på denne grabben, og prøvematerialet må tas ut som bulk prøve på benk for videre behandling. Normalt blir prøven overført til egnet beholder inntil den blir forbehandlet før analyse. Begge disse grabbene krever bruk av kran eller vinsj RIGm-NOT-01_prøvetakingsrutiner_sjø 1. juni 2015 / Revisjon 00 Side 3 av 6

17 Miljøprøvetaking av sjøbunnssedimenter Prøvetakingsrutiner multiconsult.no Den håndholdte minigrabben blir benyttet ved prøvetaking i grunne områder. Denne grabben er lett og kan benyttes manuelt. Prøvematerialet behandles på tilsvarende måte som for «Day» grabben. Mellom hver prøvestasjon blir grabben rengjort, f.eks med DECONEX, som er et vaskemiddel for laboratorium. Når det tas flere grabbprøver ved hver stasjon blir grabben rengjort med sjøvann mellom hvert kast. En grabbprøve blir kvalitetsvurdert i felt av kvalifisert personell som bestemmer om prøven er godkjent eller underkjent. Ved for eksempel manglende fylling av grabben, tydelige spor av utvasking av prøven, mistanke om at overflaten av prøven er forstyrret eller annet, blir prøven forkastet og ny prøve tas. Forkastede prøver blir oppbevart på dekk mens stasjonen undersøkes eller skylt ut nedstrøms prøvetakingsstasjonen. Både godkjente og underkjente grabbprøver blir loggført. Forbehandling av prøven utføres om bord i båten i et enkelt feltlaboratorium. Ved forbehandlingen blir prøven beskrevet med hensyn til lukt, farge, struktur, tekstur, fragmenter og lignende. Prøvene blir vanligvis splittet i samme dybdeintervaller som er planlagt analysert hvis ikke annet er bestemt. Dette avhenger også noe av eventuell lagdeling i prøven. Replikate prøver fra hvert dybdenivå blir blandet for hver prøvetakingsstasjon. Prøver for kjemisk analyse blir pakket i luft- og diffusjonstette rilsanposer og frosset ned inntil forsendelse til laboratoriet. Hvis rilsanposer ikke er tilgjengelig, blir prøver for analyse av metaller og TBT pakket i plastposer eller plastbeger mens prøver for analyser av organiske miljøgifter blir pakket i glassbeholdere eller aluminiumsfolie etter avtale med laboratoriet. Det utvises stor nøyaktighet med tanke på renhold av utstyr og beskyttelse av prøvemateriale slik at krysskontaminering av prøvene ikke skal forekomme. Prøvetaking med dykker I enkelte tilfeller blir det benyttet dykker for opphenting av prøver. Dykkeren inspiserer bunnforholdene og kommuniserer med miljøgeologen før prøven samles inn. Prøven tas med pleksiglass-sylindere som presses ned i sjøbunnen. Før transport til overflaten, blir prøvesylinderen forseglet med en gummitropp i topp og bunn. Sylinderprøvene blir oppbevart vertikalt fra den blir tatt ut fra sjøbunnen og inntil den blir forbehandlet før analyse. Det tas vanligvis 4 replikate sylindere ved hver stasjon. Hvis det er lang tid fra prøven blir forbehandlet til analyse, blir den frosset ned før forsendelse til laboratoriet. Forbehandling av sylinderprøvene utføres som beskrevet under avsnitt 2.5 og kan enten utføres i felt eller ved ett av Multiconsults geotekniske laboratorium. Gravitasjonsprøvetaker Multiconsult disponerer en tyngre fallprøvetaker «piston corer» for innsamling av lengre kjerneprøver i sedimenter med høyt finstoffinnhold. Prøvetakeren tar uforstyrrede kjerneprøver i lengder på inntil 4 m med diameter 110 mm. Prøvene skjæres inn i egne foringsrør for senere åpning og behandling på laboratoriet. Prøvetakeren kan tilpasses med lodd til ønsket vekt, totalt 400 kg, og utløses av pilotlodd i forhåndsbestemt høyde over bunnen (prinsippskisse i figur 3). Utstyret er meget godt egnet til rask prøvetaking i områder hvor det ønskes innsamlet prøver gjennom større dybder i sedimentsøylen, og slik det er forutsatt i retningslinjene for mudringssøknader RIGm-NOT-01_prøvetakingsrutiner_sjø 1. juni 2015 / Revisjon 00 Side 4 av 6

18 Miljøprøvetaking av sjøbunnssedimenter Prøvetakingsrutiner multiconsult.no Figur 3 Prinsippskisse for prøvetaking med «pistoncorer», samt Multiconsults «pistoncorer» i bruk. Kjerneprøven blir kvalitetsvurdert av miljøgeolog som bestemmer om prøven er godkjent eller underkjent. Ved for eksempel manglende fylling i sylinderen, tydelige spor av utvasking av prøven, mistanke om at overflaten av prøven er forstyrret eller annet, blir prøven forkastet og ny prøve tas. Både godkjente og underkjente prøver blir loggført. Hvis prøvene ikke blir forbehandlet om bord på båten, blir prøvesylinderen forseglet med et lokk i topp og bunn og oppbevares vertikalt under transport til laboratoriet. Forbehandling av sylinderprøvene utføres som beskrevet under avsnitt RIGm-NOT-01_prøvetakingsrutiner_sjø 1. juni 2015 / Revisjon 00 Side 5 av 6

19 Miljøprøvetaking av sjøbunnssedimenter Prøvetakingsrutiner multiconsult.no Stempelprøvetaker Denne metoden benyttes når det er ønskelig med prøver fra dypere sjikt enn 20 cm, og er godkjent for prøvetaking i både fine og grove sedimenter. Prøvesylinderen er av akrylplast eller rustfritt stål med diameter 54 mm og 1 m lang. Prøvetakingen blir utført ved at stempelet settes ca 10 cm fra bunnen av plastsylinderen. Parallelt med at prøvetakeren presses nedover i sedimentene dras stempelet oppover i prøvesylinderen. Dermed blir det sjøvann mellom stempelet og overflatesedimentene som forblir uforstyrret. En hjelpevaier henges på stempelet for å løfte stempelet idet bunnen nås for at ikke prøven skal komprimeres av trykket. Når prøven kommer opp blir sylinderen forseglet med gummilokk i bunn og topp. Dersom det er vanskelig å samle inn en stempelprøve hvor overflaten er uforstyrret, samles overflateprøven inn med dykker eller grabb i tillegg til stempelprøvene for analyse av dypere transekt. Det tilstrebes å samle inn 4 replikate prøvesylindre fra hver stasjon. Sylinderprøvene blir kvalitetsvurdert av miljøgeolog i laboratoriet og ellers behandlet som beskrevet under avsnitt 2.6. Forbehandling av sylinderprøvene utføres som beskrevet under avsnitt 2.5. Borefartøy «Borebas», «Frøy» og «BoreCat» Båtene har utstyr for å ta sedimentprøver med gravitasjonsprøvetaker, grabb eller stempelprøvetaker. Det medfører at en kan benytte forskjellig utstyr avhengig av hva som er best egnet til enhver tid. Ved å benytte egen båt slipper man innleie av tilfeldige båter. Et fast mannskap med rutinerte hjelpearbeidere i forhold til miljøprøvetaking følger båten. Stedfesting av prøvestasjonene blir bestemt ved hjelp av båtens posisjoneringsutstyr. Vanndybden ved prøvestasjonene bestemmes ved hjelp av båtens ekkolodd. For nærmere beskrivelse av båtene vises det til vedlagte faktaark. 3 Hasteoppdrag Hasteoppdrag hvor det forutsettes kort responstid og rask levering av resultater vil normalt bli utført på tilsvarende måter som beskrevet over. Det vil da bli benyttet lett prøvetakingsutstyr og / eller dykker avhengig av hva som kreves for å kunne levere resultatene i henhold til gitte tidsfrister. Utenom dette stilles samme krav til sikkerhet og gjennomførelse av prøvetakingen, innmåling, prøvebehandling, pakking etc., men prøvene sendes da ekspress direkte fra felt og det bestilles analyser med forsert levering fra laboratoriet. For de fleste parametere vil det si at resultatene kan være klare i løpet av 1 til 2 arbeidsdager etter mottak hos laboratoriet RIGm-NOT-01_prøvetakingsrutiner_sjø 1. juni 2015 / Revisjon 00 Side 6 av 6

20 Miljøprøvetaking av sjøbunnssedimenter Prøvetakingsrutiner M U L T I C O N S U L T Forbehandling av sylinderprøvene utføres som beskrevet under avsnitt Stempelprøvetaker Denne metoden benyttes når det er ønskelig med prøver fra dypere sjikt enn 20 cm, og er godkjent for prøvetaking i både fine og grove sedimenter. Prøvesylinderen er av akrylplast eller rustfritt stål med diameter 54 mm og 1 m lang. Prøvetakingen blir utført ved at stempelet settes ca 10 cm fra bunnen av plastsylinderen. Parallelt med at prøvetakeren presses nedover i sedimentene presses stempelet oppover i prøvesylinderen. Dermed blir det sjøvann mellom stempelet overflatesedimentene som forblir uforstyrret. En hjelpevaier henges på stempelet for å løfte stempelet idet bunnen nås for at ikke prøven skal komprimeres av trykket. Når prøven kommer opp blir sylinderen forseglet med gummilokk i bunn og topp. Det tilstrebes å samle inn 4 replikate prøvesylindre fra hver stasjon. Sylinderprøvene blir kvalitetsvurdert av miljøgeolog og ellers behandlet som beskrevet under avsnitt 2.4. Forbehandling av sylinderprøvene utføres som beskrevet under avsnitt Borefartøy Borebas Frøy Båtene har utstyr for å ta sedimentprøver med gravitasjonsprøvetaker, grabb eller stempelprøvetaker. Det medfører at en kan benytte forskjellig utstyr avhengig av hva som er best egnet til enhver tid. Ved å benytte egen båt slipper man innleie av tilfeldige båter. Et fast mannskap med rutinerte hjelpearbeidere i forhold til miljøprøvetaking følger båten. Stedfesting av prøvestasjonene blir bestemt ved hjelp av båtens posisjoneringsutstyr (Leica MX1600). Nøyaktigheten for utstyret ligger innenfor 1 m i horisontalplanet. Vanndybden ved prøvestasjonene bestemmes ved hjelp av båtens ekkolodd (Furuno Digital module Navnett - tofrekvent 50/200 khz), oppløsning bedre enn 0,1 m. /eok 3. januar 2012 Side 5 av 5 e:\mine rompaqondokumenter\mc\miljøprøvetaking\miljøprøvetaking av sjøbunnssediment. prøvetakingsrutiner, 3.jan2012.docx

21 VEDLEGG B Korngradering ALS Laboratory Group Norway AS

22 ALS Czech Republic, s.r.o., Laboratory Česká LípaAttachment No. 1 to the Test Report No.: PR Bendlova 1687/7, CZ Česká Lípa, Czech Republic R E S U L T S O F S O I L T E X T U R E A N A L Y S I S Sample label: Lab. ID: Gross sample weight CLAY (< 2 µm) SILT (2-63 µm) SAND (> 63 µm) N N N [g] [%] [%] [%] % samples Results of soil texture analysis N N N CLAY (< 2 µm) SILT (2-63 µm) SAND (> 63 µm) Test method specification: CZ_SOP_D06_07_120 Grain size analysis using the wet sieve analysis using laser diffraction (fraction from 2 µm to 63 mm) Fraction > mm determined by wet sieving method, other fractions determined from the fraction "< 0.063mm" by laser particle size analyzer using liquid dispersion mode. Fractions "Sand >63 µm", "Silt 2-63 µm" and "Clay <2 µm" evaluated from measured data. Test specification, deviations, additions to or exclusions from the test specification: Page: 1 / 1

23 Rapport Side 1 (6) N BF04Q2XIE Registrert :41 Multiconsult as Utstedt Mads Trulssen Prosjekt Innseiling Farsund Bestnr Kilengata 2 N-0213 Oslo Norge Analyse av sediment Deres prøvenavn ST1 Sediment/slam Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 CHLP Vanninnhold % 1 1 CHLP Kornstørrelse >63 μm % 1 1 CHLP Kornstørrelse <2 μm % 1 1 CHLP Kornfordeling se vedl. 1 1 CHLP TOC 1.81 % TS 1 1 CHLP Naftalen μg/kg TS 1 1 CHLP Acenaftylen <10 μg/kg TS 1 1 CHLP Acenaften μg/kg TS 1 1 CHLP Fluoren μg/kg TS 1 1 CHLP Fenantren μg/kg TS 1 1 CHLP Antracen μg/kg TS 1 1 CHLP Fluoranten μg/kg TS 1 1 CHLP Pyren μg/kg TS 1 1 CHLP Benso(a)antracen^ μg/kg TS 1 1 CHLP Krysen^ μg/kg TS 1 1 CHLP Benso(b)fluoranten^ μg/kg TS 1 1 CHLP Benso(k)fluoranten^ μg/kg TS 1 1 CHLP Benso(a)pyren^ μg/kg TS 1 1 CHLP Dibenso(ah)antracen^ μg/kg TS 1 1 CHLP Benso(ghi)perylen μg/kg TS 1 1 CHLP Indeno(123cd)pyren^ μg/kg TS 1 1 CHLP Sum PAH μg/kg TS 1 1 CHLP Sum PAH carcinogene^ 1450 μg/kg TS 1 1 CHLP PCB 28 <0.70 μg/kg TS 1 1 CHLP PCB μg/kg TS 1 1 CHLP PCB μg/kg TS 1 1 CHLP PCB μg/kg TS 1 1 CHLP PCB μg/kg TS 1 1 CHLP PCB μg/kg TS 1 1 CHLP PCB μg/kg TS 1 1 CHLP Sum PCB μg/kg TS 1 1 CHLP As (Arsen) mg/kg TS 1 1 CHLP Pb (Bly) mg/kg TS 1 1 CHLP Cu (Kopper) mg/kg TS 1 1 CHLP Cr (Krom) mg/kg TS 1 1 CHLP ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av Karoline Rod :20:25 Client Service

24 Rapport Side 2 (6) N BF04Q2XIE Deres prøvenavn ST1 Sediment/slam Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Cd (Kadmium) mg/kg TS 1 1 CHLP Hg (Kvikksølv) <0.20 mg/kg TS 1 1 CHLP Ni (Nikkel) mg/kg TS 1 1 CHLP Zn (Sink) mg/kg TS 1 1 CHLP Tørrstoff (L) 46.3 % 2 V KARO Monobutyltinnkation μg/kg TS 2 C KARO Dibutyltinnkation μg/kg TS 2 C KARO Tributyltinnkation μg/kg TS 2 C KARO Lager* Ja 3 1 KARO ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av Karoline Rod :20:25 Client Service

25 Rapport Side 3 (6) N BF04Q2XIE Deres prøvenavn ST2 Sediment/slam Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 CHLP Vanninnhold % 1 1 CHLP Kornstørrelse >63 μm % 1 1 CHLP Kornstørrelse <2 μm % 1 1 CHLP Kornfordeling se vedl. 1 1 CHLP TOC <1.20 % TS 1 1 CHLP Naftalen <10 μg/kg TS 1 1 CHLP Acenaftylen <10 μg/kg TS 1 1 CHLP Acenaften <10 μg/kg TS 1 1 CHLP Fluoren <10 μg/kg TS 1 1 CHLP Fenantren μg/kg TS 1 1 CHLP Antracen <10 μg/kg TS 1 1 CHLP Fluoranten μg/kg TS 1 1 CHLP Pyren μg/kg TS 1 1 CHLP Benso(a)antracen^ μg/kg TS 1 1 CHLP Krysen^ μg/kg TS 1 1 CHLP Benso(b)fluoranten^ μg/kg TS 1 1 CHLP Benso(k)fluoranten^ μg/kg TS 1 1 CHLP Benso(a)pyren^ μg/kg TS 1 1 CHLP Dibenso(ah)antracen^ μg/kg TS 1 1 CHLP Benso(ghi)perylen μg/kg TS 1 1 CHLP Indeno(123cd)pyren^ μg/kg TS 1 1 CHLP Sum PAH μg/kg TS 1 1 CHLP Sum PAH carcinogene^ 532 μg/kg TS 1 1 CHLP PCB 28 <0.70 μg/kg TS 1 1 CHLP PCB 52 <0.70 μg/kg TS 1 1 CHLP PCB 101 <0.70 μg/kg TS 1 1 CHLP PCB 118 <0.70 μg/kg TS 1 1 CHLP PCB 138 <0.70 μg/kg TS 1 1 CHLP PCB 153 <0.70 μg/kg TS 1 1 CHLP PCB 180 <0.70 μg/kg TS 1 1 CHLP Sum PCB-7 <2.45 μg/kg TS 1 1 CHLP As (Arsen) mg/kg TS 1 1 CHLP Pb (Bly) mg/kg TS 1 1 CHLP Cu (Kopper) mg/kg TS 1 1 CHLP Cr (Krom) mg/kg TS 1 1 CHLP Cd (Kadmium) mg/kg TS 1 1 CHLP Hg (Kvikksølv) <0.20 mg/kg TS 1 1 CHLP Ni (Nikkel) mg/kg TS 1 1 CHLP Zn (Sink) mg/kg TS 1 1 CHLP Tørrstoff (L) 59.9 % 2 V KARO Monobutyltinnkation μg/kg TS 2 C KARO Dibutyltinnkation <1 μg/kg TS 2 C KARO Tributyltinnkation <1 μg/kg TS 2 C KARO Lager* Ja 3 1 KARO TOC: Forhøyet rapporteringsgrense grunnet sammenlignbare konsentrasjoner for TC og TIC. ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av Karoline Rod :20:25 Client Service

26 Rapport Side 4 (6) N BF04Q2XIE Deres prøvenavn ST3 Sediment/slam Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 CHLP Vanninnhold % 1 1 CHLP Kornstørrelse >63 μm % 1 1 CHLP Kornstørrelse <2 μm % 1 1 CHLP Kornfordeling se vedl. 1 1 CHLP TOC <1.34 % TS 1 1 CHLP Naftalen <10 μg/kg TS 1 1 CHLP Acenaftylen <10 μg/kg TS 1 1 CHLP Acenaften μg/kg TS 1 1 CHLP Fluoren <10 μg/kg TS 1 1 CHLP Fenantren μg/kg TS 1 1 CHLP Antracen <10 μg/kg TS 1 1 CHLP Fluoranten μg/kg TS 1 1 CHLP Pyren μg/kg TS 1 1 CHLP Benso(a)antracen^ μg/kg TS 1 1 CHLP Krysen^ μg/kg TS 1 1 CHLP Benso(b)fluoranten^ μg/kg TS 1 1 CHLP Benso(k)fluoranten^ μg/kg TS 1 1 CHLP Benso(a)pyren^ μg/kg TS 1 1 CHLP Dibenso(ah)antracen^ μg/kg TS 1 1 CHLP Benso(ghi)perylen μg/kg TS 1 1 CHLP Indeno(123cd)pyren^ μg/kg TS 1 1 CHLP Sum PAH μg/kg TS 1 1 CHLP Sum PAH carcinogene^ 398 μg/kg TS 1 1 CHLP PCB 28 <0.70 μg/kg TS 1 1 CHLP PCB 52 <0.70 μg/kg TS 1 1 CHLP PCB 101 <0.70 μg/kg TS 1 1 CHLP PCB 118 <0.70 μg/kg TS 1 1 CHLP PCB 138 <0.70 μg/kg TS 1 1 CHLP PCB 153 <0.70 μg/kg TS 1 1 CHLP PCB 180 <0.70 μg/kg TS 1 1 CHLP Sum PCB-7 <2.45 μg/kg TS 1 1 CHLP As (Arsen) mg/kg TS 1 1 CHLP Pb (Bly) mg/kg TS 1 1 CHLP Cu (Kopper) mg/kg TS 1 1 CHLP Cr (Krom) mg/kg TS 1 1 CHLP Cd (Kadmium) mg/kg TS 1 1 CHLP Hg (Kvikksølv) <0.20 mg/kg TS 1 1 CHLP Ni (Nikkel) mg/kg TS 1 1 CHLP Zn (Sink) mg/kg TS 1 1 CHLP Tørrstoff (L) 50.8 % 2 V KARO Monobutyltinnkation μg/kg TS 2 C KARO Dibutyltinnkation <1 μg/kg TS 2 C KARO Tributyltinnkation μg/kg TS 2 C KARO Lager* Ja 3 1 KARO TOC: Forhøyet rapporteringsgrense grunnet sammenlignbare konsentrasjoner for TC og TIC. ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av Karoline Rod :20:25 Client Service

27 Rapport Side 5 (6) N BF04Q2XIE * etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse. n.d. betyr ikke påvist. n/a betyr ikke analyserbart. < betyr mindre enn. > betyr større enn. Metodespesifikasjon 1 Analyse av sediment basispakke - del 1 Bestemmelse av Vanninnhold Metode: ISO 760 Kvantifikasjonsgrense: 0,010 % Deteksjon og kvantifisering: Karl Fischer Bestemmelse av Kornfordeling (<63 μm, >63 μm og <2 μm) Metode: CZ_SOP_D06_07_N11 Kvantifikasjonsgrense: 0,10 % Bestemmelse av TOC Metode: DIN ISO 10694, CSN EN Kvantifikasjonsgrense: 0,010%TS Deteksjon og kvantifisering: Coulometrisk bestemmelse Analyse av polysykliske aromatiske hydrokarboner, PAH-16 Metode: EPA 8270/8131/8091, ISO 6468 Kvantifikasjonsgrenser: 10 μg/kg TS Deteksjon og kvantifisering: GC/MSD Analyse av polyklorerte bifenyler, PCB-7 Metode: DIN del 2, EPA Deteksjon og kvantifisering: GC-ECD Kvantifikasjonsgrenser: 0,7 μg/kg TS Analyse av metaller, M-1C Metode: EPA 200.7, ISO Deteksjon og kvantifisering: ICP-AES Kvantifikasjonsgrenser: As(0.50), Cd(0.10), Cr(0.25), Cu(0.10), Pb(1.0), Hg(0.20), Ni(5.0), Zn(1.0) alle enheter i mg/kg TS 2 Bestemmelse av tinnorganiske forbindelser. ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av Karoline Rod :20:25 Client Service

28 Rapport Side 6 (6) N BF04Q2XIE Metodespesifikasjon Metode: ISO 23161:2011 Deteksjon og kvantifisering: GC-ICP-SFMS Kvantifikasjonsgrenser: 1 μg/kg TS 3 Lagring av prøver i 3 måneder. CHLP KARO Godkjenner Cheau Ling Poon Karoline Rod C Underleverandør 1 GC-ICP-MS Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, Luleå, Sverige Akkreditering: SWEDAC, registreringsnr V Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, Luleå, Sverige Akkreditering: SWEDAC, registreringsnr Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group, ALS Czech Republic s.r.o, Na Harfě 9/336, Praha, Tsjekkia Lokalisering av andre ALS laboratorier: Ceska Lipa Bendlova 1687/7, Ceska Lipa Pardubice V Raji 906, Pardubice Akkreditering: Czech Accreditation Institute, labnr Kontakt ALS Laboratory Group Norge, for ytterligere informasjon Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%. Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere informasjon, kontakt laboratoriet. Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier. 1 Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør). ALS Laboratory Group Norway AS Web: Dokumentet er godkjent PB 643 Skøyen E-post: og digitalt signert av Karoline Rod N-0214 Oslo Norway Tel: Fax: Client Service :20:25

M U L T I C O N S U L T N o t a t Vedlegg B Oppdrag: Miljøprøvetaking av sjøbunnssedimenter Dato: 13. januar 2011 Emne: Prøvetakingsrutiner Oppdr.nr.: Til: Kopi: Utarbeidet av: Elin Ophaug Kramvik Kontrollert

Detaljer

Obrestad Havn, Hå kommune

Obrestad Havn, Hå kommune RAPPORT Obrestad Havn, Hå kommune OPPDRAGSGIVER Kystverket EMNE Resultater fra kjemiske analyser av sjøbunnsedimenter DATO / REVISJON: 27. juni 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217288 RIGm RAP 001 Denne rapporten

Detaljer

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO Side 1 (9) Mottatt dato 2017-02-23 Norconsult Utstedt 2017-03-07 Tonje Stokkan Ansattnr: 93122 Klæbuveien 127 B 7031 Trondheim Norge Prosjekt Fru Inger, Sistranda Bestnr 5152047 Analyse av sediment Deres

Detaljer

Rapport_. Kystverket Engenes KYSTVERKET TROMS & FINNMARK UTDYPING OG MOLOENDRING I FISKERIHAVN ENGENES, MILJØUNDERSØKELSE AV SJØBUNN- SEDIMENT

Rapport_. Kystverket Engenes KYSTVERKET TROMS & FINNMARK UTDYPING OG MOLOENDRING I FISKERIHAVN ENGENES, MILJØUNDERSØKELSE AV SJØBUNN- SEDIMENT Rapport_ Kystverket Engenes KYSTVERKET TROMS & FINNMARK UTDYPING OG MOLOENDRING I FISKERIHAVN ENGENES, MILJØUNDERSØKELSE AV SJØBUNN- SEDIMENT DATO: 30. JUNI 2014 DOKUMENTKODE: 712403-RIGm-RAP-001 Med mindre

Detaljer

Hurtigbåtkai Akkarfjord

Hurtigbåtkai Akkarfjord RAPPORT Hurtigbåtkai Akkarfjord OPPDRAGSGIVER Secora AS EMNE Miljøundersøkelse av sjøbunnsedimenter DATO / REVISJON: 10. mars 2017 / 00 DOKUMENTKODE: 713728-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av

Detaljer

Innseiling Oslo RAPPORT KYSTVERKET SØRØST, HAVNE- OG FARVANNSAVD.

Innseiling Oslo RAPPORT KYSTVERKET SØRØST, HAVNE- OG FARVANNSAVD. RAPPORT Innseiling Oslo OPPDRAGSGIVER KYSTVERKET SØRØST, HAVNE- OG FARVANNSAVD. EMNE MILJØUNDERSØKELSE AV SJØBUNNSEDIMENT VEDRØRENDE FARLEDSPROSJEKTET INNSEILING OSLO - TILLEGGSUNDERSØKELSE GRUNNE 23 OG

Detaljer

Lakselv lufthavn RAPPORT. Avinor AS. Miljøgeologisk undersøkelse av sjøbunnsediment OPPDRAGSGIVER EMNE

Lakselv lufthavn RAPPORT. Avinor AS. Miljøgeologisk undersøkelse av sjøbunnsediment OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Lakselv lufthavn OPPDRAGSGIVER Avinor AS EMNE Miljøgeologisk undersøkelse av sjøbunnsediment DATO / REVISJON: 4. juli 2017 / 00 DOKUMENTKODE: 713684-RIGm-RAP-002 Denne rapporten er utarbeidet av

Detaljer

Utfylling Ytre Langnes

Utfylling Ytre Langnes RAPPORT Utfylling Ytre Langnes OPPDRAGSGIVER Mo Industripark EMNE Miljøundersøkelse av sjøbunnsedimenter DATO / REVISJON: 30. mai 2017/00 DOKUMENTKODE: 713852-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Rapport N Analyse av faststoff

Rapport N Analyse av faststoff Rapport Side 1 (3) N1205020 14OQMXVZLWH Forsvarsbygg Prosjekt 5175347 Lena Frøyland, 56004 Bestnr Hysnes kortholdsbane Registrert 2012-05-23 PB 405 Sentrum Utstedt 2012-07-03 N-0103 Oslo Norge Analyse

Detaljer

Olderhamna båthavn, Finnsnes. Miljøgeologiske undersøkelser. Olderhamna båthavn, Finnsnes

Olderhamna båthavn, Finnsnes. Miljøgeologiske undersøkelser. Olderhamna båthavn, Finnsnes R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Olderhamna båthavn, Finnsnes Nye moloer i båthavna Miljøgeologiske undersøkelser Olderhamna båthavn, Finnsnes Dato: 5. januar 2012 Oppdrag / Rapportnr.

Detaljer

Innseiling Kragerø, Telemark fylke

Innseiling Kragerø, Telemark fylke RAPPORT Innseiling Kragerø, Telemark fylke OPPDRAGSGIVER Kystverket Sørøst, Havne- og farvannsavd. EMNE Forprosjekt. Utdyping av farleden og deponi, miljøundersøkelser og videofilming av utdypningsområder

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 15. juni Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 15. juni Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 15. juli 2009 Dokumentnr.: 20051785-00-507-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Rapport_. Støodden Utvikling AS. OPPDRAG Planprogram og konsekvensutredning Stødden. EMNE Miljøundersøkelse av sjøsedimentene ved Støodden

Rapport_. Støodden Utvikling AS. OPPDRAG Planprogram og konsekvensutredning Stødden. EMNE Miljøundersøkelse av sjøsedimentene ved Støodden Rapport_ Støodden Utvikling AS OPPDRAG Planprogram og konsekvensutredning Stødden EMNE Miljøundersøkelse av sjøsedimentene ved Støodden DOKUMENTKODE 312941-RIGm-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt,

Detaljer

«Fjordbyen» Gilhusbukta Sjøgrunn

«Fjordbyen» Gilhusbukta Sjøgrunn RAPPORT «Fjordbyen» Gilhusbukta Sjøgrunn OPPDRAGSGIVER Gilhusbukta Sjøgrunn AS EMNE SEDIMENTUNDERSØKELSER 2017, DATARAPPORT DATO / REVISJON: 24. mars 2017 / 00 DOKUMENTKODE: 814864-RIGm-RAP-01 Denne rapporten

Detaljer

Resultatene gjelder kun de undersøkte prøvene, og må ikke offentliggjøres RE KOIVIMUNE Teknikk og nænngst]enester

Resultatene gjelder kun de undersøkte prøvene, og må ikke offentliggjøres RE KOIVIMUNE Teknikk og nænngst]enester 07.11.14 VestfoldLAB AS LANDSDEKKENDE KONSULENT OG ANALYSETJENESTER INNEN MAT/MIUØ Resultatene gjelder kun de undersøkte prøvene, og må ikke offentliggjøres RE KOIVIMUNE Teknikk og nænngst]enester fra

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 24. juni 2009. 1 Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 24. juni 2009. 1 Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 15. juli 2009 Dokumentnr.: 20051785-00-508-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

1. Generell informasjon

1. Generell informasjon - UTFYLLING OVER FORURENSET SJØBUNN Søknad om utfylling over forurensede sedimenter i sjø i henhold til forurensningsloven 11. Sendes: Fylkesmannen enten pr epost til fmtrpostmottak@fylkesmannen.no eller

Detaljer

Fra: Golder AS v/kajsa Onshuus Dato:

Fra: Golder AS v/kajsa Onshuus Dato: NOTAT Referanse: 1450910106-N1 Til: Kopi: Ida Arkitekter AS v/irmelin Muri, im@ida-arkitekter.no Obos v/kjell Haune, Kjell Haune, kjell.haune@obos.no Fra: Golder AS v/kajsa Onshuus Kajsa.onshuus@golder.no

Detaljer

SØKNADSSKJEMA MUDRING, DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG

SØKNADSSKJEMA MUDRING, DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG 1 SØKNADSSKJEMA MUDRING, DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG Skjemaet skal benyttes ved søknad om tillatelse til mudring og dumping i sjø og vassdrag i henhold til forurensningsforskriften kapittel

Detaljer

SANDNESSJØEN UNDERSØKELSER AV SEDIMENTER OG NATURMANGFOLD

SANDNESSJØEN UNDERSØKELSER AV SEDIMENTER OG NATURMANGFOLD Beregnet til Kystverket Dokument type Miljøteknisk rapport Dato Oktober, 2014 SANDNESSJØEN UNDERSØKELSER AV SEDIMENTER OG NATURMANGFOLD SANDNESSJØEN UNDERSØKELSER AV SEDIMENTER OG NATURMANGFOLD Revisjon

Detaljer

Tiltaket er kostnadsberegnet til 50 millioner inkludert nye seilingsmerker i innseilingen.

Tiltaket er kostnadsberegnet til 50 millioner inkludert nye seilingsmerker i innseilingen. NORDLAND Fylkesmannen i Nordland Miljøvernavdelingen Ved Solveig Margrethe Bergseng Lakså Deres ref Vår ref 2014/122 Arkiv nr Saksbehandler Victoria Windstad Dato 04.1014 Søknad om tillatelse til mudring

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Innseiling Florø Miljøgeologiske undersøkelser M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Beskrivelse av undersøkelsesområdet... 3 3. Utførte undersøkelser... 4 3.1 Tidligere utførte

Detaljer

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005.

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Lokalitet Utvikler Kommune : Pronova Biocare : Rambøll Norge AS : Sandefjord Prosjekt P-05.004

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 9. november 2010. 1 Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 9. november 2010. 1 Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 19. november 2010 Dokumentnr.: 20051785-00-532-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng.

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng. NOTAT OPPDRAG Utløp Råkabekken, Rissa DOKUMENTKODE 417140 RIGm NOT 001 EMNE Vurdering av forurensning TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Rissa kommune OPPDRAGSLEDER Stine Lindset Frøland KONTAKTPERSON

Detaljer

NOTAT. Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG. Innseiling Oslo - Frogn, Nesodden, Bærum og Oslo kommuner i Oslo og Akershus fylker RIGm-NOT-001

NOTAT. Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG. Innseiling Oslo - Frogn, Nesodden, Bærum og Oslo kommuner i Oslo og Akershus fylker RIGm-NOT-001 NOTAT OPPDRAG Innseiling Oslo - Frogn, Nesodden, Bærum og DOKUMENTKODE EMNE Grunne 18 - Dynaløpet TILGJENGELIGHET Åpen 712690-3-RIGm-NOT-001 OPPDRAGSGIVER Kystverket Sørøst OPPDRAGSLEDER Elin O. Kramvik

Detaljer

Fra: leif.arne.hellvik@multiconsult.no[leif.arne.hellvik@multiconsult.no] Dato: 24.05.2017 14:05:02 Til: Tønnessen, Lasse Aase; FM Rogaland, Postmottak Kopi: lars.kolnes@eigersund.kommune.no Tittel: FW:

Detaljer

Beregnet til Kystverket. Dokument type Miljørapport. Dato Januar, 2014 ÅLESUND FLATHOLMEN

Beregnet til Kystverket. Dokument type Miljørapport. Dato Januar, 2014 ÅLESUND FLATHOLMEN Beregnet til Kystverket Dokument type Miljørapport Dato Januar, 2014 ÅLESUND FLATHOLMEN ÅLESUND FLATHOLMEN Revisjon 001 Dato 2014/01/07 Utført av Hans Olav O. Sømme Kontrollert av Tom Jahren Godkjent av

Detaljer

Nord-Lenangen og Lenangsøyra. Mudring i fiskerihavner og ved Lyngen havfiske. Miljøundersøkelser i havnesediment

Nord-Lenangen og Lenangsøyra. Mudring i fiskerihavner og ved Lyngen havfiske. Miljøundersøkelser i havnesediment R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Nord-Lenangen og Lenangsøyra Mudring i fiskerihavner og ved Lyngen havfiske Miljøundersøkelser i havnesediment Lyngen kommune Dato: 25. mai 2012 Oppdrag

Detaljer

Sedimentundersøkelse i Vannområde Horten-Larvik 2016

Sedimentundersøkelse i Vannområde Horten-Larvik 2016 Vannområde Horten-Larvik Sedimentundersøkelse i Vannområde Horten-Larvik 2016 Oppdragsnr.: 5166583 Dokumentnr.: 2017-1 Versjon: J04 2017-01-20 Oppdragsnr.: 5166583 Dokumentnr.: 2017-1 Versjon: J04 Sedimentundersøkelse

Detaljer

Miljøteknisk undersøkelse av sjøbunn i Langviksbukta. Innledning 2 Feltarbeid 2 Resultater 3 Oppsummering 6

Miljøteknisk undersøkelse av sjøbunn i Langviksbukta. Innledning 2 Feltarbeid 2 Resultater 3 Oppsummering 6 Teknisk notat Til: Langvik og Bygdø Båtforening v/ Torstein Lange Larsen Kopi til: Dato: 2016-01-08 Rev.nr. / Rev.dato: 0 / Dokumentnr.: 20150834-01-TN Prosjekt: Langvik og Bygdø Båtforeninger Utarbeidet

Detaljer

Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket. Datarapport

Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket. Datarapport Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket Datarapport 20100758-00-4-R 25. mars 2011 Prosjekt Prosjekt: Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket Dokumentnr.:

Detaljer

Innseiling Grenland, Larvik og Bamble kommuner Telemark og Vestfold fylker

Innseiling Grenland, Larvik og Bamble kommuner Telemark og Vestfold fylker RAPPORT Innseiling Grenland, Larvik og Bamble kommuner Telemark og Vestfold fylker OPPDRAGSGIVER KYSTVERKET SØRØST, HAVNE- OG FARVANNSAVD. EMNE FORPROSJEKT VED ETABLERING AV NY LED GJENNOM GAMLE LANGESUND,

Detaljer

MULTICONSULT. Innhaldsliste. Teikningar. Vedlegg B. Indre Hornnesvika, Førde Miljøtekniske grunnundersøkingar på sjø - Datarapport

MULTICONSULT. Innhaldsliste. Teikningar. Vedlegg B. Indre Hornnesvika, Førde Miljøtekniske grunnundersøkingar på sjø - Datarapport Indre Hornnesvika, Førde Miljøtekniske grunnundersøkingar på sjø - Datarapport MULTICONSULT Innhaldsliste 1. Innleiing... 3 2. Områdeskildring... 3 3. Utførte undersøkingar... 4 3.1 Feltarbeid prøvetaking...

Detaljer

E6 Selli-Asphaugen-Trøa

E6 Selli-Asphaugen-Trøa RAPPORT E6 Selli-Asphaugen-Trøa OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE Miljøgeologisk undersøkelse av skytebane DATO / REVISJON: 12. januar 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 416474-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Miljøteknisk rapport sediment

Miljøteknisk rapport sediment Miljøteknisk rapport sediment Oppdragsgjevar: Sæbøvik Båtlag, 5454 SÆBØVIK Ansvarleg for gjennomføring av oppdrag og rapportering: Microsafe AS v/oddmund Emmerhoff Dubbedalen 5 5454 SÆBØVIK Tlf: 45006020

Detaljer

a) Søker Navn: Fosen Vind DA. Kontaktperson Erik Engstrøm ved Statkraft.

a) Søker Navn: Fosen Vind DA. Kontaktperson Erik Engstrøm ved Statkraft. SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING/DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG 1. Generell informasjon: a) Søker Navn: Fosen Vind DA. Kontaktperson Erik Engstrøm ved Statkraft. Adresse: b) Meldingen gjelder Mudring

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2.

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2. Hysnes terminalkai, Rissa. Analyseresultater supplerende prøver multiconsult.no Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er

Detaljer

Miljøgeologiske undersøkelser Rapport miljøgeologiske undersøkelser 9 frr kkf eok Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.

Miljøgeologiske undersøkelser Rapport miljøgeologiske undersøkelser 9 frr kkf eok Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj. R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Kvalvikodden, Bodø Miljøgeologiske undersøkelser Nordasfalt AS Dato: 26. januar 2012 Oppdrag / Rapportnr. Tilgjengelighet 7 1 1 1 2 6 / 1 Ikke begrenset

Detaljer

Hammerfest Havnevesen. Miljøundersøkelser av sjøbunnssedimenter

Hammerfest Havnevesen. Miljøundersøkelser av sjøbunnssedimenter Avd. NOTEBY Rapport Oppdragsgiver: Oppdrag: Hammerfest Havnevesen Hammerfest Havn Emne: Dato: 2. november 2005 Rev. - Dato Oppdrag / Rapportnr. 710256-2 Oppdragsleder: Elin O. Kramvik Sign.: Saksbehandler:

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T EV39 HP12 Ny Halhjem ferjekai Miljøtekniske grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Lokalitets- og problembeskrivelse...3 3. Miljømål...3 4. Utførte undersøkelser...3

Detaljer

Målet med dette notatet er å dokumentere at det er funnet løsmasser ved grunnen og å dokumentere miljøgiftkonsentrasjonen i sedimentene.

Målet med dette notatet er å dokumentere at det er funnet løsmasser ved grunnen og å dokumentere miljøgiftkonsentrasjonen i sedimentene. NOTAT Oppdrag 1110630 Grunner Indre Oslofjord Kunde Kystverket Notat nr. 001 Dato 07.01.2015 Til Fra Kopi Kristine Pedersen-Rise Tom Øyvind Jahren [Navn] Sedimentundersøkelse ved Belgskjærbåen Kystverket

Detaljer

RAPPORT. Nedlagt bensinstasjon, Storforshei MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

RAPPORT. Nedlagt bensinstasjon, Storforshei MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Nedlagt bensinstasjon, Storforshei Sendt til: Aas-Jakobsen v/hans-petter Hansen Hæhre Entreprenør v/ Arve Krogseth RAPPORT Rapportnummer 1540921 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

Detaljer

R.1678 Ravelsveita - miljøundersøkelse

R.1678 Ravelsveita - miljøundersøkelse Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1678 Ravelsveita - miljøundersøkelse 23.05.2016 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt I Ravelsveita ved Mikrobryggeriet skal det bygges park. På grøntområdet skal

Detaljer

Vedlegg til søknad om tillatelse til utfylling i sjø, Kavringen (gnr./bnr. 3/2) i Nesodden kommune

Vedlegg til søknad om tillatelse til utfylling i sjø, Kavringen (gnr./bnr. 3/2) i Nesodden kommune DATO 16.9.2014 PROSJEKT nr. 14509130084-1rev TIL Kavringen AS v/ Paul Støp KOPI FRA Golder Associates AS v/ida Kristine Buraas E-POST ida.buraas@golder.no Vedlegg til søknad om tillatelse til utfylling

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning. 2. Målsetning PLAN FOR VIDERE OVERVÅKING AV GRUNNVANNSBRØNNER PÅ TANGENÅSEN/FLASKEBEKK

NOTAT. 1. Innledning. 2. Målsetning PLAN FOR VIDERE OVERVÅKING AV GRUNNVANNSBRØNNER PÅ TANGENÅSEN/FLASKEBEKK NOTAT Oppdrag 1110764 Kunde NorgesGruppen Eiendom AS Notat nr. m-not-006, rev. 002 Til Trond Enger og Geir Hov Fra Susanne Sandanger PLAN FOR VIDERE OVERVÅKING AV GRUNNVANNSBRØNNER PÅ TANGENÅSEN/FLASKEBEKK

Detaljer

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt.

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt. NOTAT Vår ref.: OKL -01231 Dato: 4. august 2011 Sedimentprøvetaking ved Leirberg INNLEDNING Statens Vegvesen har engasjert Ecofact til å foreta sedimentprøvetaking i pollene på Leirberg i forbindelse med

Detaljer

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1 HORTEN INDRE HAVN plerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta i Futurarapport 2016/939 rev.1 Forside: Kai ved Mellomøya (Forsvarsbygg) ii INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... III INNHOLD...

Detaljer

Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr:

Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: RAPPORT Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: 501387 OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE Miljøgeologisk rapport DATO / REVISJON: 2. april 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 712150-RIGm-RAP-001

Detaljer

200127-0 Oversiktskart - 4 Prøveplan -60 Korngradering St. I, II, III, (0-5 cm) og St. I (20-30 cm) -61 Korngradering St. 3, 4 og 5 (0-5 cm)

200127-0 Oversiktskart - 4 Prøveplan -60 Korngradering St. I, II, III, (0-5 cm) og St. I (20-30 cm) -61 Korngradering St. 3, 4 og 5 (0-5 cm) Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Områdebeskrivelse og historie...3 3. Utførte undersøkelser...3 3.1 Feltarbeid /prøvetaking...4 3.2 Laboratorieundersøkelser...4 4. Resultater...5 4.1 Sedimentbeskrivelser...5

Detaljer

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER Oppdragsgiver Rauma kommune Rapporttype Datarapport 2015-11-27 STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT MED VURDERING STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE

Detaljer

Betong Sør - supplerende undersøkelse

Betong Sør - supplerende undersøkelse R a p p o r t Oppdrag: bmoppdragsnavn1 bmemne1 Rapport: Supplerende miljøteknisk undersøkelse av betong i grunnen bminit1 Oppdragsgiver: Betong Sør 17. oktober 2012 Betong Sør - supplerende undersøkelse

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NOTAT Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NIVA prosjekt nr: O-12212 j.nr. 1081/12, 18.6.2012 Forfattere: Sigurd Øxnevad og Marijana Brkljacic 1 Bakgrunn Fylkesmannen i Buskerud har pålagt Svelviksand

Detaljer

Innseiling Grenland RAPPORT KYSTVERKET DATARAPPORT, MILJØUNDERSØKELSE AV SJØBUNNSEDIMENT - UTVIDET UNDERSØKELSE RIGm-RAP-002 OPPDRAGSGIVER

Innseiling Grenland RAPPORT KYSTVERKET DATARAPPORT, MILJØUNDERSØKELSE AV SJØBUNNSEDIMENT - UTVIDET UNDERSØKELSE RIGm-RAP-002 OPPDRAGSGIVER RAPPORT Innseiling Grenland OPPDRAGSGIVER KYSTVERKET EMNE DATARAPPORT, MILJØUNDERSØKELSE AV SJØBUNNSEDIMENT - UTVIDET UNDERSØKELSE DATO / REVISJON: 1. juni 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 712391-RIGm-RAP-002 Denne

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING/DUMPING ELLER UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG

SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING/DUMPING ELLER UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING/DUMPING ELLER UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG 1. Generell informasjon: a) Søker Navn: Trondheim kommune v/lars Erik Hårberg Adresse: Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver NOTAT Oppdrag E39 Kristiansand vest - Søgne øst Kunde Nye Veier Notat nr. 011 Sedimentundersøkelser Dato 06.01.2017 Til Nye Veier Fra Paul Andreas Aakerøy, Geir Frode Langlo, Per Kristian Røhr 1. Bakgrunn

Detaljer

Vedlegg søknad til Fylkesmannen (kap. 3 og kap. 4) - Lokale forhold

Vedlegg søknad til Fylkesmannen (kap. 3 og kap. 4) - Lokale forhold Til: Fra: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tonje Stokkan Dato 2016-12-13 Vedlegg søknad til Fylkesmannen (kap. 3 og kap. 4) - Lokale forhold Geografisk plassering av området Figur 1 viser et utsnitt av aktuelt

Detaljer

Notat Madst Na Kej REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Notat Madst Na Kej REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Bragernes Kvartalet, Drammen DOKUMENTKODE 813540-RIGm-NOT-01 EMNE Miljøtekniske grunnundersøkelse TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Vestaksen Sentrum AS OPPDRAGSLEDER Knut Espedal KONTAKTPERSON

Detaljer

Silkestrå Abbediengen Hegdehaugen Bislett Ullern Homansbyen Uranienborgparken Briskeby SKØYEN Bestum Sjølyst Frøyas Gimle Have Vækerø Skarpsnoparken Frogner Frognerkilen Bestumkilen Killingen Hasle Freiaparken

Detaljer

Vurdering av gateoppsop i Kristiansand kommune

Vurdering av gateoppsop i Kristiansand kommune Kristiansand kommune Vurdering av gateoppsop i Kristiansand kommune Vurdering av forurensningstilstand med utgangpunkt i gateoppsop fra Kvadraturen, Lund, Eg og Gimlekollen 2014-07-31 Oppdragsnr.: 5141418

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09 RAPPORT NEXANS NORWAY AS Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A Fredrikstad 12.03.09 NEXANS NORWAY AS MILJØ KARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A SIVILINGENIØRENE INGLINGSTAD

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: (+ 47) 02694 Skifte Eiendom Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus Tomt 2 Oppdragsnummer hos COWI: 137378 Utgivelsesdato: 04.06.2012 Saksbehandler

Detaljer

Hammerfest lufthavn, Grøtnes

Hammerfest lufthavn, Grøtnes Hammerfest lufthavn, Grøtnes Reguleringsplan med KU Orienterende miljøundersøkelse Utarbeidet av Multiconsult AS, Tromsø Utgave: 00 Dato: 2012-10-16 M U L T I C O N S U L T R a p p o r t Oppdrag: Emne:

Detaljer

Tildekking ved Revierkaia Overvåking av tiltaksarbeider - sluttrapport

Tildekking ved Revierkaia Overvåking av tiltaksarbeider - sluttrapport Tildekking ved Revierkaia Overvåking av tiltaksarbeider - sluttrapport 20110489-9-R 6. mars 2014 Rev. nr.: 01 Prosjekt Prosjekt: Mudring ved Revierkaia Dokumentnr.: 20110489-9-R Dokumenttittel: Overvåking

Detaljer

Kartlegging av forurensede sedimenter på Hovedøya, april 2008

Kartlegging av forurensede sedimenter på Hovedøya, april 2008 Kartlegging av forurensede sedimenter på Hovedøya, april 2008 Aquateam - Norsk vannteknologisk senter A/S Rapport nr: 08-017 Prosjekt nr: O-08026 Prosjektleder: Milla Juutilainen Medarbeidere: Mona Weideborg,

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG Fylles ut for hvert enkelt tiltak

SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG Fylles ut for hvert enkelt tiltak Miljøvernavdelingen SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG Fylles ut for hvert enkelt tiltak Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder opplyser om vedtak fra Klima- og miljødepartementet

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker

Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Peab AS Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368 og 376 2013-01-21 Oppdragsnr.: 5125019 Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368

Detaljer

Miljøundersøkelse i Brekstad havn, Ørland kommune.

Miljøundersøkelse i Brekstad havn, Ørland kommune. GeoSubSea as SJ~UNNSUNDERSSKELSER I..J i OG 11L HAVS v euiegg Miljøundersøkelse i Brekstad havn, Ørland kommune. Analyser av stratigrafiske sjøbunnsprøver for fastlegging av vertikal utbredelse av kvikksølvkontaminering.

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG. Innseiling Oslo - Frogn, Nesodden, Bærum og Oslo kommuner i Oslo og Akershus fylker RIGm-NOT-002

NOTAT SAMMENDRAG. Innseiling Oslo - Frogn, Nesodden, Bærum og Oslo kommuner i Oslo og Akershus fylker RIGm-NOT-002 NOTAT OPPDRAG Innseiling Oslo - Frogn, Nesodden, Bærum og DOKUMENTKODE EMNE Grunne 20 sør for Kavringen TILGJENGELIGHET Åpen 712690-RIGm-NOT-002 OPPDRAGSGIVER Kystverket Sørøst OPPDRAGSLEDER Elin O. Kramvik

Detaljer

NOTAT. Vedlegg 11. Oppdrag Kunde Kystverket Notat nr. M-not-32. Eivind Edvardsen, Ida Almvik Maria Mæhle Kaurin Aud Helland, Tom Jahren

NOTAT. Vedlegg 11. Oppdrag Kunde Kystverket Notat nr. M-not-32. Eivind Edvardsen, Ida Almvik Maria Mæhle Kaurin Aud Helland, Tom Jahren Vedlegg 11 NOTAT Oppdrag 1110438 Kunde Kystverket Notat nr. M-not-32 Dato 24-10-2014 Til Fra Kopi Eivind Edvardsen, Ida Almvik Maria Mæhle Kaurin Aud Helland, Tom Jahren 1. Bakgrunn På oppdrag for Kystverket

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen SØKNAD OM TILTAK I SJØ 1. Generell informasjon: a) Tiltakshaver: Navn: Arne Helleland Adresse: E-post: Tauvågen, 4120 Tau Ansvarlig søker, Ørjan Høllesli; oh@sklangeland.no

Detaljer

BERGEN KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN - SKEIEVEGEN

BERGEN KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN - SKEIEVEGEN BERGEN KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN - SKEIEVEGEN A071713_Skeievegen Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan_24.06.2016 Dokumentinformasjon Tittel: COWI-kontor: Miljøteknisk

Detaljer

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet RAPPORT Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet Oleon Scandinavia AS, Sandefjord Kunde/ kontaktperson Oleon Scandinavia AS v/ Jan R.

Detaljer

KIRKENES INDUSTRIAL LOGISTICS AREA (KILA)

KIRKENES INDUSTRIAL LOGISTICS AREA (KILA) i samarbeid med Sør-Varanger kommune KIRKENES INDUSTRIAL LOGISTICS AREA (KILA) MILJØUNDERSØKELSE Sammenstilling av analyseresultatene August 2010 Tittel: Kirkenes Industrial and Logistics Area Miljøundersøkelse

Detaljer

RAPPORT. Herreterminalen PRØVETAKING AV SEDIMENT DATARAPPORT OG FORSLAG TIL TILTAK DOK.NR R REV.NR. 0 /

RAPPORT. Herreterminalen PRØVETAKING AV SEDIMENT DATARAPPORT OG FORSLAG TIL TILTAK DOK.NR R REV.NR. 0 / RAPPORT Herreterminalen PRØVETAKING AV SEDIMENT DATARAPPORT OG FORSLAG TIL TILTAK DOK.NR. 20150318-01-R REV.NR. 0 / 2015-07-02 Ved elektronisk overføring kan ikke konfidensialiteten eller autentisiteten

Detaljer

NOTAT. Oslo kommuner i Oslo og Akershus fylker. Pål Kolstad. Elin O. Kramvik

NOTAT. Oslo kommuner i Oslo og Akershus fylker. Pål Kolstad. Elin O. Kramvik NOTAT OPPDRAG Innseiling Oslo - Frogn, Nesodden, Bærum og DOKUMENTKODE 712690-RIGm-NOT-008 EMNE Risikovurdering Grunne 18.2 og 18.3 TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kystverket Sørøst OPPDRAGSLEDER Nadja

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING/DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG

SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING/DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING/DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG 1. Generell informasjon: a) Søker Navn: Fosen Vind DA Kontaktperson Erik Engstrøm ved Statkraft. Adresse: b) Meldingen gjelder Mudring fra

Detaljer

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø)

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale undersøkelser i 2014 Kort om bakgrunn for undersøkelsen Feltarbeid Resultater 2014 Sammenlikning med data fra

Detaljer

Asbestanalyse og kjemisk analyse

Asbestanalyse og kjemisk analyse Oppdragsgiver Client Politihøgskolenes Utdanningssenter Kongsvinger Pb. 100 2201 KONGSVINGER Utførende enhet/lab. Department/laboratory responsible Teknologisk Institutt as Materialteknologi P.O.Box 141

Detaljer

Dato: Prosjekt: Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet av: Jessica Hansson

Dato: Prosjekt: Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet av: Jessica Hansson Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Fra: NGI Dato: 2009-04-27 Prosjekt: 20051785 Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet av: Jessica Hansson Produksjonskontroll dekkmasser

Detaljer

Renere havnesedimenter i Trondheim

Renere havnesedimenter i Trondheim Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapport nr.: 2008-01 Rev.: 0 Dato: 31.01.2008 Rapporttittel: Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapporttype: Delrapport til årsrapport Dato første utsendelse: 31.01.2008

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 19. mai 2009. 1 Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 19. mai 2009. 1 Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 15. juni 2009 Dokumentnr.: 20051785-00-487-TN Prosjekt: 20051785-00 - Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering

Detaljer

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS 25.04.2017 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS Rapportnummer 1776913_1 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE, SAGTOMTA MYSEN SAMMENDRAG

Detaljer

NOTEBY AS. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg Analysebevis fra Miljø-Kjemi Utskrift fra totalsondering 1-3

NOTEBY AS. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg Analysebevis fra Miljø-Kjemi Utskrift fra totalsondering 1-3 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Miljøundersøkelser...3 2.1 Feltarbeider...3 2.2 Kjemiske analyser...3 2.3 Resultater miljøundersøkelser...3 2.3.1 Sedimenter / geologi...4 2.3.2 Kjemiske analyser...4

Detaljer

Herstua Grus AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse. Herstua Grustak Nannestad kommune

Herstua Grus AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse. Herstua Grustak Nannestad kommune Herstua Grus AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Herstua Grustak Nannestad kommune RAPPORT Miljøteknisk grunnundersøkelse Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 146741 01.11.2012 Kunde: Herstua Grus AS Miljøteknisk

Detaljer

Metode: Skovel Kote terreng: 2,9 Dato: 17.09.2014 PrПй vetaker: Astri SПй iland DYP (m) PRПймVE BESKRIVELSE 0-0,05 Asfalt 0,05-1,2 SK1-A Brun sand, grus, stein, humusholdig 1,2-2,2 SK1-B Brun sand, grus,

Detaljer

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW VEDLEGG Osbanen Nesttun-Skjold Miljøtekniske grunnundersøkelser MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lokalitetsbeskrivelse... 3 3. Utførte undersøkelser... 4 3.1 Feltarbeider... 4 3.2

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 Pb 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 30. april 2012 SIDE 0/22 REF OPPDRAGSNR

Detaljer

Side 1 av 1. Med hilsen. Thommy Dahl Olsen Prosjektleder / senioringeniør Senter for utbygging KYSTVERKET

Side 1 av 1. Med hilsen. Thommy Dahl Olsen Prosjektleder / senioringeniør Senter for utbygging KYSTVERKET file:///c:/ephorte/pdfconvdocproc/ephorte/6831_fix.html Side 1 av 1 13..1 Fra: Olsen, Thommy Dahl[thommy.olsen@kystverket.no] Dato: 9..1 14:46:39 Til: Fylkesmannen i Møre og Romsdal Kopi: 'marinarkeologi@bsj.uib.no';

Detaljer

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER OPPDRAG Mulighetsstudie Modalen - Miljøgeologi OPPDRAGSNUMMER 26366001 OPPDRAGSLEDER Roger S. Andersen OPPRETTET AV Rannveig Nordhagen DATO DOKUMENT NR. N02 Innledning Sweco Norge AS er engasjert av Forum

Detaljer

Innseiling Oslo - Frogn, Nesodden, Bærum og Oslo kommuner - Oslo og Akershus fylket

Innseiling Oslo - Frogn, Nesodden, Bærum og Oslo kommuner - Oslo og Akershus fylket RAPPORT Innseiling Oslo - Frogn, Nesodden, Bærum og Oslo kommuner - Oslo og Akershus fylket OPPDRAGSGIVER KYSTVERKET SØRØST, HAVNE- OG FARVANNSAVD. EMNE HOVEDPROSJEKT, MILJØUNDERSØKELSE AV SJØBUNNSEDIMENT

Detaljer

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3 BERGEN HAVN PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 ADRESSE COWI A/S Solheimsgaten 13 5058 Bergen TLF +45 2692 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Sammendrag 2 2 Feltarbeid 3 3 Resultater 4 3.1 Sammenstilling alle resultater

Detaljer

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn NOTAT Oppdrag 1110438-011 Kunde Kystverket Notat nr. 30 Dato 06-05-2014 Til Fra Kopi Eivind Edvardsen Tom Jahren Kristine Pedersen Rise og Ida Almvik Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn Rambøll

Detaljer

Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse

Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse 20120531-01-R 30. januar 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt: Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Dokumenttittel: Miljøteknisk undersøkelse

Detaljer

Anmodning om uttalelse til søknad om mudring i sjø ved Breivoll industriområde, lbestad kommune

Anmodning om uttalelse til søknad om mudring i sjø ved Breivoll industriområde, lbestad kommune Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamånni Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Lisa Bjørnsdatter Helgason 77642203 10.10.2016 2016/6230-2 461.5 Deres dato Deres ref. Adresseliste Anmodning om

Detaljer