HOVEDUTSKRIFT. Følgende varamedlemmer møtte: Jan Morten Bringsrud, Anne Bekkhus, Gunvor Bekjorden, Ragnhild Garaas.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDUTSKRIFT. Følgende varamedlemmer møtte: Jan Morten Bringsrud, Anne Bekkhus, Gunvor Bekjorden, Ragnhild Garaas."

Transkript

1 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: kl HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Wenche Låg Breivik, Knut Klev, Øivind Høimyr, Bjørg Homelien, Arne Sørensen, Sondre Kosmo Paulsen, Gunnar Grette, Pia Lene Margareta Øberg, Nils Molia, Thomas Fosen, Ole Helge Sønåsen, Anne-Liz Lande, Eilev Bekjorden, Odd Kåre Dalen, Trygve Strand, Kåre Oddvar Kjennerud, Oddvar Garås Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Eirik Bakke Fosen, Helga Bratås, Brynjulf Hansen, Anni Marie Løvlid Følgende varamedlemmer møtte: Jan Morten Bringsrud, Anne Bekkhus, Gunvor Bekjorden, Ragnhild Garaas. Følgende fra administrasjonen møtte: Rådmann Jon Gjæver Pedersen, formannskapssekretær Kristin Hammershaug. Dessuten møtte leder av fellestjenesten Svein Foss, møtte til og med sak 30/10, økonomisjef Anne Rudi, oppvekst- og kultursjef Ragnhild Vihovde Kaldestad, helse- og omsorgssjef Helen C. Cuenoud, var alle tilstede til og med sak 38, driftssjef Thor Inge Navelsaker var tilstede til og med sak 27/10, Solfrid Holtan fra kommunerevisjonen og Grete Narum Huslende, Fønk, var tilstede til og med sak 29/10. Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. Møtet ble ledet av ordfører Thomas Fosen. Spørretimen: Spørsmål fra leder av Flesberg Arbeiderparti, Kåre Kjennerud: Halve året har gått uten at vi har et vedtatt budsjett. Hvilke konsekvenser har det hatt for kommunens drift og utvikling? Ordføreren svarte: Jeg håper at dagens budsjettvedtak av i dag , blir godkjent av Fylkesmannen og at det er gjennomførbart. Så svar på spørsmålet: les rapport fra 1.tertial, driften har i liten grad blitt skadelidende, etatslederne har håndtert situasjonen svært bra. Det er 2 tiltak som ikke har blitt iverksatt: Asfaltering Ventilasjonsanlegg på Flesberg skole Uten godkjent budsjett blir stillinger stående vakante: Skogbrukssjef og kommuneplanlegger. Noe tjenester innen skogbruk blir kjøpt inn, kommuneplanlegger har sagt opp og fratrer Nytt fra ordfører: Mye skjer om dagen: Har hatt gleden av å være tilstede ved avslutningen for 10.trinn, og jeg er imponert over ungdommen! 10. trinn hadde også gode avgangskarakterer.

2 Buskerud fylke fylte 250 år i juni. Ordførerne var innbudt til feiring på Biskoprud gård i Modum, det var svært hyggelig og vi fikk et innrammet diplom, som nå er hengt opp i kommunestyresalen. Boligfeltet her på Lampeland har inntil nå solgt 19 tomter, det er gledelig! Regner med å legge ut nye tomter i Lyngdal før jul. Bensinstasjonen i Flesberg har åpnet. Det er veldig positivt. Ordfører og rådmann er invitert tiloff. åpning Vær glad for hver meter asfalt / vedlikehold på veiene. Det blir reparasjon/vedlikehold av Tosjebrua og Grettebrua i sommer. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 26/10 PS 27/10 Meldinger Årsbudsjett økonomiplan ny behandling Pia Øberg PS 28/10 Årsregnskap og årsmelding 2009 Pia Øberg PS 29/10 Årsrapport kontrollutvalget Thomas Fosen PS 30/10 Tertialrapport budsjettjusteringer Pia Øberg PS 31/10 Forslag til reguleringsplan for Søndre Underberget, Knut Klev GNR 14/2. Pbl 27-2 nr 1 PS 32/10 Forslag til reguleringsplan for Nordre Underberget, Knut Klev GNR 14/3. Pbl 27-2 nr 1 PS 33/10 Gnr 29/1- Søknad om konsesjon Knut Klev PS 34/10 Gnr 70/2 - Søknad om konsesjon Anne-Liz Lande PS 35/10 Søknad om godkjenning av utvidelse av Odd Kåre Dalen eksisterende drift-flesberg private barnehage avd Svene. PS 36/10 Sektorplan for barnehagene Eirik Bakke Fosen PS 37/10 Sluttvedtak Kommunedelplan for Vatnebrynvatnet Eilev Bekjorden PS 38/10 Nye rutiner for behandling av søknader om Brynjulf Hansen motorferdsel i utmark på barmark PS 39/10 Forslag til detaljreguleringsplan for Dyrebu Knut Klev Seterskog, GNR 14272,. Pbl etter offentlig ettersyn PS 40/10 Forslag til endring av reguleringsplan for Haugsjø Hyttegrend GNR 64/6 i Flesberg kommune Ordfører PS 26/10 Meldinger Formannskapssekretæren foreslo følgende endring i sak b) Møte i rådet for eldre og funksjonshemmede flyttes fra til kl Kommunestyret vedtak forslag til møteplan med forslag til endring. Meldingene ble i sin helhet enstemmig tatt til etterretning Meldingene tas til etterretning. Side 2 av 14

3 PS 27/10 Årsbudsjett økonomiplan ny behandling Økonomisjef Anne Rudi var tilstede. Repr. Arne Sørensen ba om gruppemøte. Økonomisjef Anne Rudi og rådmann Jon Gjæver Pedersen orienterte om økonomisk status/omstilling/avvik. Repr. Oddvar Garås la fram forslag til budsjett 2010/økonomiplan på vegne av Senterpartiet og Fremskrittspartiet. Repr. gjorde oppmerksom på at Høyres skal strykes i pkt. 1, 1 setning, side 5, siden forslaget ikke lenger fremmes av Høyre. Budsjett/økonomiplan er for øvrig likelydende med deres (og Høyres) forslag i formannskapet jun.2010 FLESBERG Budsjett 2010 FREMSKRITTSPARTIET ØKONOMIPLAN SENTERPARTIET Kommentarer Driftsinntekter I vårt budsjettforslag legger vi til grunn samme skatteanslag og rammetilskudd som i rådmannens innstilling. Driftsbudsjett i forhold til rådmannens forslag Endring i forhold til rådmannens forslag Økning i tusen Besparelse/ Økning kroner inntekter i tusen (årsvirkning) kroner (årsvirkning) 1- Fellestjenesten Ingen endring i forhold til rådmannens innstilling. 2- Oppvekst- og kulturetaten Reduserer driftsrammene med 1,2 mill Sosial- og barneverntjenesten Ingen endring i forhold til rådmannens innstilling. 4-Helse-og omsorgstjenestene a. Bemanning beholdes i omsorgsboliger b. Redusere 1 årsverk administrasjon/ledelse c. Redusere aktivitet med ansatt betjening på dagavdelingen fra 3 til 2 dager. d. Egenbetaling middag ansatte økes til 60,- 6- Teknisk, Plan og Ressurs Redusere årsverk og finne samarbeidsløsninger med andre kommuner Side 3 av 14

4 Omstillingskostn (ikke full virkning år 1) 1200 Sum Endring 2010 i forhold til Rådmannens forslag -939 Kommentarer Driftsbudsjett Det er en ganske spesiell situasjon å behandle årsbudsjettet etter at 1.tertial tallene foreligger. Så sen behandling gjør det umulig å gjennomføre tiltakene i dette budsjettalternativet etter opprinnelig tidsplan. Vi ser foreslåtte innsparinger på 600 tusen i Helse og Omsorg og 1,2millioner i Teknisk, Plan og Ressurs som lengst fra oppnåelse. Selve budsjettforslaget endres ikke, men posten omstillingskostnader er økt fra 400 tusen kr. til 1,2millioner kr. Dette betyr at forslagene gir mindre budsjettvirkning i 2010, men det er fortsatt grunn til å understreke viktigheten av gjennomføringen for positive virkninger i økonomiplanperioden. I deler av inneværende år er/blir stillinger i TPR vakante, dette bidrar med reduksjon lønnsutgifter på minimum tusen kr. Inndekning av tidligere merforbruk drift I budsjettet er avsatt til ,- til disposisjonsfond. Overskudd skal benyttes til inndekning av rest tidligere akkumulert merforbruk drift. Rest beløp er NOK ,-. I 1 tertial er forslag på budsjettjusteringer på økte inntekter/reduserte renteutgifter på ca 1,1 millioner kroner i Disse legges ikke inn i dette budsjettforslaget. Blir positivt avik som forespeilet skal det forbedrede årsresultatet disponeres til nedbetaling av opparbeidet underskudd i 2009 på NOK ,-. Årsbudsjett Rammer Rammer Rammer Rammer Skatt Rammetilskudd Ekstraord. Skjønn Eiendomsskatt Inv.tilskudd reform Kompensasjon låneopptak Flesbergtunet Konsesjonsavgifter Kraftsalg Sum driftsinntekter Til fordeling: 7. Ymse Driftsområder: 0. Politiske styring og kontrollorgan Fellestjenesten Oppvekst- og kulturetaten Sosial- og barneverntjenesten Helse- og omsorgstjenesten Teknikk, plan og ressurs Flesberg kirkelig Fellesråd Sum driftsutgifter DRIFTSRESULTAT Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Side 4 av 14

5 Finansieringskostnader investeringer i økonomiplan Motpost avskrivninger RESULTAT ETTER RENTER OG AVDRAG Avsatt til bundne driftsfond Avsatt til disposisjonsfond Momskompensasjon inv Inndekning av tidligere underskudd Balanse Netto driftsresultat i % av sum inntekter 1,92 % 1,92 % 1,60 % 1,07 % 1,36 % Kommentarer Investeringer Det er i rådmannens innstilling lagt opp til investeringer for 24,76 millioner kr i perioden 2010 til Av disse investeringene skal 22,76 millioner dekkes med nye låneopptak, dette sier alt om kommunens økonomiske situasjon. INVESTERINGSTILTAK Fellestjenesten Avdrag startlån Mottatt avdrag på Startlån Utstyr IKT Egenkapitaltilskudd KLP 250 Oppvekst og kultur Smartboard i alle klasser 4 år ( ) 150 Terminalserver (skole) 120 Teknikk, plan og ressurs VAR - området: Ny vannforsyning Flesberg inkl brønn Vannbeh.anlegg Lampeland m/ledningsoverføring Vannbehandlingsanlegg Svene Andre investeringer: Oppgradering sandbasseng m.m. ved skole/barnehage 200 Asfaltering kommunale veier Lampeland - flesberg veksthus m/lys - prosjektering turvei/gangvei 300 Trafikksikkerhetsplan - tiltak (egenandel) 500 Etablering nytt parkering/tilkomstareal bussflesberg skole 600 Tråkkemaskin Stevningsmogen 250 Kommuneplan/kartverk 500 Brannalarm- og tyverisikring Flesberg b&uskole, dir.varsling til Fastmontert pumpe tankbil 200 Dusj og gard.anlegg brannstasjon. Krav fra arb.tilsyn Varmepumpeskifte Lampeland Barneskole 100 Garderobeskap jfr renhold og inneskobruk elever Flesberg skole 100 Nytt Ventilasjonsanlegg ungdomskole/svømmebasseng Enøk tiltak. Vindusskift glass eldre enn 30 år. Skoler Enøk tiltak. Vindusskift glass eldre enn 30 år. kommunehus 350 Etterisolere fasader ved vindusskift Nye porter brannstasjon. Type vinterisolert. 150 Nytt tak - høydebasseng Lampeland 110 Biovarme til "lyngdalsfløy" Lampeland Barneskole 180 Side 5 av 14

6 Prosjektering ny barneskole og flerbrukshall Prosjektering tilrettelagte boliger 250 Tiltak anleggsplan idrett og friluftsliv Sum investeringer i året Finansiering Bruk av nytt låneopptak Bruk av tidligere låneopptak momskompensasjon investeringer Bruk av disposisjonsfond Salg av bolig Netto Finanskostnader ved låneopptak FORSLAG TIL VEDTAK 1. Rådmannens budsjettforslag med de endringer slik de fremkommer i Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Høyres endringer og tilleggsforslag. Økonomiplanen vedtas som kommunens forpliktende plan i forhold til å dekke inn akkumulerte regnskapsunderskudd. 2. I henhold til statsbudsjettet benyttes høyeste skattøre ved beregning av formues- og inntektsskatten for forskuddspliktige skatteytere. 3. For budsjett-terminen 2010 blir skatt på fast eiendom for verker og bruk å utligne med kr. 7,- hver kr ,- av takstverdien. 4. Midler på "bundne driftsfond - renter" avsettes ved hvert årsskifte på de ulike frie fond i samsvar med renteinntektene i året. 5. Det foreliggende forslag til avgiftsregulativer, selvkostoversikter, husleier og priser for øvrig på kommunale tjenester, slik de fremgår av økonomiplanen vedtas med følgende endring: Det innføres ikke betaling for levering av avfall til Moen Miljøstasjon. Rådmannen gis fullmakt til å oppjustere miljøavgiften for å kompensere for bortfall av budsjettert inntekt på slikt avfall. 6. Rådmann gis fullmakt til å gjennomføre de bemanningsendringer og andre endringer som følger av forslaget i samarbeid med de ansattes organisasjoner. Kommunestyret påpeker viktigheten av god fremdrift i gjennomføringen. 7. Rådmannen pålegges å sette i gang en prosess i 2010 med sikte på å utrede mulighetene for enda mer interkommunalt samarbeide om ulike kommunale tjenester med nabokommunene. Alle tjenester skal vurderes. 8. Rådmannen organiserer en ordning der det legges til rette for at frivillige og hjemmetjenesten kan drifte dagavdelingen på Flesbergtunet når den ikke er i annen kommunal bruk. 9. Rådmannen bes fremme en sak våren 2010 med formål å klarlegge kommunens utleiepolitikk spesielt med tanke på det lave leienivået i kommunens omsorgsboliger. 10. Kommunestyret instruerer generalforsamlingen i Blefjell 2010 AS til å starte prosessen med å overføre inntektene fra selskapets eiendomssalg på Blefjell til kommunen. Inntektene skal bindes i et nytt fond. Regelverket for Fondet skal utarbeides i løpet av Det Side 6 av 14

7 forutsettes at kun avkastningen av fondet skal stilles til disposisjon. Dette for å styrke kommunens økonomiske situasjon for gjennomføring av fremtidige store investeringer. En ber videre om at det i 2010 foretas en vurdering av selskapets videre eksistens. 11. Rådmannen bes fremme en sak i løpet av første halvår 2010 om strategi for videre deltagelse i interkommunale næringsselskaper. 12. Det foretas låneopptak på inntil kr ,- til finansiering av investeringer i Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket i henhold til kommunens finansreglement. 13. Det innføres ikke eiendomsskatt i Flesberg. 14. Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen påpekes viktigheten av god budsjettdisiplin og styring av kommunens ressurser. Det kan ikke påregnes tilleggsbevilgninger. Verbalforslag Fra SP og FRP Rådmannen utreder omorganisering av TPR-etaten: *Hvilken fagkompetanse må tilføres ved nyansettelser *Er det mulig å utnytte eksisterende fagkompetanse bedre ved omdisponering av arbeidskraft *Kommunens tilsynsordning tas opp til ny vurdering med bakgrunn i ny plan- og bygningslov *Hvilke oppgaver egner seg best for å løse gjennom interkommunalt samarbeid En skisse til løsning som tilrettelegger for interkommunale løsninger skal foreligge til politisk behandling ved første møteserie etter ferien. Inntil videre innføres ansettelsesstopp ved TPR-etaten. VERBAL FORSLAG 1. Kommunens toppledelse, rådmann og etatssjefer skal heretter ansettes på åremål. 2. Kommunestyret reduseres fra 21 medl. til 15 medl. 3. Kommunestyret ber rådmann om å oppnevne et utvalg med hensikt å utarbeide forslag til Program for konkurransestimulering i Flesberg kommune. Programmet skal inneholde konkrete forslag til hvordan konkurranse kan taes i bruk som virkemiddel i alle deler av kommunens tjenesteproduksjon. Flesberg FRP Eilev Bekjorden Repr. Trygve Strand, Ap, la fram nytt forslag til budsjett 2010/økonomiplan på vegne av AP og Høyre: Arbeiderpartiet og Høyres forslag til budsjettvedtak 24. juni For året 2010 er det en målsetting at netto driftsresultat skal være 2 % inklusive inndekning av tidligere merforbruk på drift og investeringer som gjenstår fra forpliktende plan (ROBEK). Forpliktende plan, samt merforbruk investeringer, utgjør ca. kr ,-. For å oppnå 2% netto driftsresultat må det m.a.o. iverksettes tiltak resten av året 2010 som i sum utgjør kr. 1 mill. Side 7 av 14

8 Rådmannen gis i oppdrag å iverksette tiltak som kan realisere dette målet med utgangspunkt i følgende etatsvise fordeling: Politikk/Fellestjenesten: ,- Oppvekst og kultur: ,- NAV: ,- Helse og omsorg: ,- Teknikk, plan og ressurs: ,- Fordelingen har i hovedsak tatt utgangspunkt i etatenes andel av totalbudsjett med noen justeringer. Justeringen gjelder særlig Fellestjenesten som har store deler av sine utgifter bundet opp i aktiviteter som gjelder hele virksomheten (eks. utgifter til IKT, interkommunalt samarbeid m.m.). Det legges opp til at rådmannen kan justere fordelingen mellom etatene noe underveis, da noen kan nå sine mål enklere ved eks. vakanser eller inntektsøkninger utover budsjett. Det rapporteres til formannskapet underveis i prosessen. 2. I henhold til statsbudsjettet benyttes høyeste skattøre ved beregning av formues- og inntektsskatten for forskuddspliktige skatteytere. 3. For budsjett-terminen 2010 blir skatt på fast eiendom for verker og bruk å utligne med kr. 7,- hver kr ,- av takstverdien. 4. Midler på "bundne driftsfond - renter" avsettes ved hvert årsskifte på de ulike frie fond i samsvar med renteinntektene i året. 5. Det foreliggende forslag til avgiftsregulativer, selvkostoversikter, husleier og priser for øvrig på kommunale tjenester, vedtas, slik de fremgår av økonomiplanen. 6. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre de bemanningsendringer og andre endringer som følger av forslaget i samarbeid med de ansattes organisasjoner. 7. Det settes i gang en prosess i 2010 med sikte på å utrede hvor stort inntektspotensialet kan være ved innføring av eiendomsskatt for hele kommunen. 8. Rådmannen bes fremme en sak i 2010 med formål å klarlegge kommunens utleiepolitikk spesielt med fokus på det lave leienivået i kommunens omsorgsboliger. 9. Kommunestyret instruerer generalforsamlingen i Blefjell 2010 AS til å starte prosessen med å overføre inntektene fra selskapets eiendomssalg på Blefjell til kommunen. Formålet er å avsette 80 % av inntektene i et bundet investeringsfond til ny barneskole og flerbrukshall, og 20 % til kommunens nærings- og utviklingsfond når regelverket for dette er revidert. En ber videre om at det i 2010 foretas en vurdering av selskapets videre eksistens. 10. Det foretas låneopptak på inntil kr til finansiering av investeringer i Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket i henhold til kommunens finansreglement Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen påpekes viktigheten av god budsjettdisiplin og styring av kommunens ressurser. Det kan ikke påregnes tilleggsbevilgninger. VOTERING: Det ble først votert over forslag til budsjett / økonomiplan. Ved alternativ votering mellom repr. Garaas sitt forslag og repr. Strands forslag, ble Garaas sitt forslag vedtatt med 11 mot 10 stemmer. Det ble deretter votert over verbalforslag fra SP/FrP- som ble vedtatt med 11 mot 10 stemmer. Det ble votert over verbalforslag fra FRP. Nr. 1 Vedtatt med 11 mot 10 stemmer. Side 8 av 14

9 Nr. 2: Falt med 15 mot 6 stemmer. Nr. 3. Vedtatt med 15 mot 6 stemmer. 1. Rådmannens budsjettforslag med de endringer slik de fremkommer i Fremskrittspartiet og Senterpartiet endringer og tilleggsforslag. Økonomiplanen vedtas som kommunens forpliktende plan i forhold til å dekke inn akkumulerte regnskapsunderskudd. 2. I henhold til statsbudsjettet benyttes høyeste skattøre ved beregning av formues- og inntektsskatten for forskuddspliktige skatteytere. 3. For budsjett-terminen 2010 blir skatt på fast eiendom for verker og bruk å utligne med kr. 7,- hver kr ,- av takstverdien. 4. Midler på "bundne driftsfond - renter" avsettes ved hvert årsskifte på de ulike frie fond i samsvar med renteinntektene i året. 5. Det foreliggende forslag til avgiftsregulativer, selvkostoversikter, husleier og priser for øvrig på kommunale tjenester, slik de fremgår av økonomiplanen vedtas med følgende endring: Det innføres ikke betaling for levering av avfall til Moen Miljøstasjon. Rådmannen gis fullmakt til å oppjustere miljøavgiften for å kompensere for bortfall av budsjettert inntekt på slikt avfall. 6. Rådmann gis fullmakt til å gjennomføre de bemanningsendringer og andre endringer som følger av forslaget i samarbeid med de ansattes organisasjoner. Kommunestyret påpeker viktigheten av god fremdrift i gjennomføringen. 7. Rådmannen pålegges å sette i gang en prosess i 2010 med sikte på å utrede mulighetene for enda mer interkommunalt samarbeide om ulike kommunale tjenester med nabokommunene. Alle tjenester skal vurderes. 8. Rådmannen organiserer en ordning der det legges til rette for at frivillige og hjemmetjenesten kan drifte dagavdelingen på Flesbergtunet når den ikke er i annen kommunal bruk. 9. Rådmannen bes fremme en sak våren 2010 med formål å klarlegge kommunens utleiepolitikk spesielt med tanke på det lave leienivået i kommunens omsorgsboliger. 10. Kommunestyret instruerer generalforsamlingen i Blefjell 2010 AS til å starte prosessen med å overføre inntektene fra selskapets eiendomssalg på Blefjell til kommunen. Inntektene skal bindes i et nytt fond. Regelverket for Fondet skal utarbeides i løpet av Det forutsettes at kun avkastningen av fondet skal stilles til disposisjon. Dette for å styrke kommunens økonomiske situasjon for gjennomføring av fremtidige store investeringer. En ber videre om at det i 2010 foretas en vurdering av selskapets videre eksistens. 11. Rådmannen bes fremme en sak i løpet av første halvår 2010 om strategi for videre deltagelse i interkommunale næringsselskaper. 12. Det foretas låneopptak på inntil kr ,- til finansiering av investeringer i Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket i henhold til kommunens finansreglement. 13. Det innføres ikke eiendomsskatt i Flesberg. 14. Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen påpekes viktigheten av god budsjettdisiplin og styring av kommunens ressurser. Det kan ikke påregnes tilleggsbevilgninger. Verbalforslag Rådmannen utreder omorganisering av TPR-etaten: Side 9 av 14

10 *Hvilken fagkompetanse må tilføres ved nyansettelser *Er det mulig å utnytte eksisterende fagkompetanse bedre ved omdisponering av arbeidskraft *Kommunens tilsynsordning tas opp til ny vurdering med bakgrunn i ny plan- og bygningslov *Hvilke oppgaver egner seg best for å løse gjennom interkommunalt samarbeid En skisse til løsning som tilrettelegger for interkommunale løsninger skal foreligge til politisk behandling ved første møteserie etter ferien. Inntil videre innføres ansettelsesstopp ved TPR-etaten. Kommunens toppledelse, rådmann og etatssjefer skal heretter ansettes på åremål. Kommunestyret ber rådmann om å oppnevne et utvalg med hensikt å utarbeide forslag til Program for konkurransestimulering i Flesberg kommune. Programmet skal inneholde konkrete forslag til hvordan konkurranse kan taes i bruk som virkemiddel i alle deler av kommunens tjenesteproduksjon. PS 28/10 Årsregnskap og årsmelding 2009 Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapets anbefaling. 1. Det framlagte regnskap godkjennes og fastsettes som årsregnskap for året Årsmelding for året 2009 tas til orientering. 3. Inndekning av merforbruk i driftsregnskapet 2009 på kroner innarbeides i sin helhet i budsjett for PS 29/10 Årsrapport kontrollutvalget Kommunestyret vedtok enstemmig kontrollutvalgets anbefaling. Kommunestyret tar Årsrapport om kontrollutvalgets virksomhet i 2009 til orientering. PS 30/10 Tertialrapport budsjettjusteringer Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapets anbefaling. 1. Rapporten for 1 tertial 2010 tas til etterretning. 2. Følgende budsjettreguleringer gjennomføres: Eiendomsskatt inntektene økes Salg av konsesjonskraft inntektene økes Renteutgiftene reduseres med Inndekning rest tidl akkumulert merforbruk drift (forpliktet plan) Inndekning merforbruk investeringer Side 10 av 14

11 PS 31/10 Forslag til reguleringsplan for Søndre Underberget, GNR 14/2. Pbl 27-2 nr 1 Kommunestyret vedtok enstemmig planutvalgets anbefaling. Med hjemmel i plan- og bygningslovens 27-2 nr 1 vedtar kommunestyret i Flesberg reguleringsplan for Søndre Underberget GNR 14/2. Reguleringskart datert Reguleringsbestemmelser daterte PS 32/10 Forslag til reguleringsplan for Nordre Underberget, GNR 14/3. Pbl 27-2 nr 1 Kommunestyret vedtok enstemmig planutvalgets anbefaling. Med hjemmel i plan- og bygningslovens 27-2 nr 1 vedtar kommunestyret i Flesberg reguleringsplan for Nordre Underberget GNR 14/3. Reguleringskart datert Reguleringsbestemmelser daterte PS 33/10 Gnr 29/1- Søknad om konsesjon Kommunestyret vedtok enstemmig komiteen for næring og ressurs sin anbefaling. 1. I medhold av konsesjonsloven av 28. november 2003, med endringer i lov av 19. juni 2009, gis Kari Gjømle, 2406 Elverum, konsesjon på erverv eiendommen Gjømle gård i Flesberg kommune. 2. Som vilkår for konsesjonen setter Flesberg kommune som krav at søker tilflytter eiendommen innen 3 år fra kommunestyrets vedtaksdato. PS 34/10 Gnr 70/2 - Søknad om konsesjon Kommunestyret vedtok enstemmig komiteen for næring og ressurs sin anbefaling. 1. I medhold av konsesjonsloven av 28. november 2003, med endringer i lov av 19. juni 2009, gis Berit og Bjørn Teksle, 3616 Kongsberg, konsesjon på erverv eiendommen Mellom Bakli i Flesberg kommune. 2. Som vilkår for konsesjonen setter Flesberg kommune som krav at søkere tilflytter eiendommen innen 1 år fra kommunestyrets vedtaksdato. Side 11 av 14

12 PS 35/10 Søknad om godkjenning av utvidelse av eksisterende drift-flesberg private barnehage avd Svene. Kommunestyret vedtok enstemmig komiteen for livsløp og kultur sin anbefaling. 1. Flesberg private barnehage avd. Svene godkjennes som ordinær barnehage for barn i alderen 0-6 år med fastsatt totalt innendørs leke- og oppholdsareal til 124,6 m2. Barnehagen godkjennes fra 2. august 2010 forutsatt at alle krav knyttet til barnehagedrift er etterfulgt. 2. Barnehagens vedtekter beskriver bla barnehagens eierforhold, formål, opptakskriterier, antall medlemmer i samarbeidsutvalget og barnehagens åpningstid. Kommunen skal ikke godkjenne vedtekter, men administrasjonen gis fullmakt til å gi pålegg om retting der en oppdager innhold i disse som er lovstridige. 3. Godkjenning av barnehagen gis under forutsetning av at til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer som omfatter barnehagedrift følges. PS 36/10 Sektorplan for barnehagene Kommunestyret vedtok enstemmig komiteen for livsløp og kultur sin anbefaling. Sektorplan for barnehagene i Flesberg kommune vedtas som kommunedelplan og styringsdokument for barnehagesektoren i den kommende 5-årsperioden, inkl. følgende under pkt. 6.5 Administrasjon: Mål: Arbeide for å ha forutsigbarhet i forhold til barnehagetilbudet.. Fokus på god økonomistyring. Ansvar: Barnehageleder i samarbeid med etatsjef. PS 37/10 Sluttvedtak Kommunedelplan for Vatnebrynvatnet Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapets anbefaling. Kommunestyret vedtar kommunedelplan for Vatnebrynvatnet med plankart datert 12. januar 2010 og bestemmelser datert februar PS 38/10 Nye rutiner for behandling av søknader om motorferdsel i utmark på barmark Kommunestyret fikk seg forelagt anbefaling fra komiteen for næring og ressurs fra møte , sak 7/10. Kommunestyret vedtok enstemmig komiteen for næring og ressurs sin anbefaling. Side 12 av 14

13 1. Det skal utarbeides nye kommunale retningslinjer/rutiner for behandling av søknader iht. 6 i den nasjonale forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Disse rutinene må sikre at de avvik som er påpekt av Fylkesmannen i Buskerud ved tilsyn den 19 mai 2010 lukkes. Rutinene må også sikre at plutselig oppståtte transportbehov til allmennyttige formål ut over det som regelverket gir direkte hjemmel til, lovlig kan gjennomføres. Rutinene skal ha vært ute til høring hos berørte parter og skal være politisk ferdigbehandlet innen Til i samarbeid med administrasjonen å utarbeide nye rutiner som nevnt ovenfor oppnevnes et motorferdselsutvalg bestående av tre representanter og vararepresentanter. 3. Inntil de nye retningslinjer er vedtatt må det ved behandling av søknader etter nasjonal forskrift 6 gjøres en konkret, individuell vurdering av om det foreligger særlige grunner slik at tillatelse til kjøring kan gis. Ved vurderingen skal transportbehovet vurderes mot mulige skader eller ulemper. I tillegg skal det foretas en vurdering iht. naturmangfoldloven 7. Videre må forvaltningslovens krav til begrunnelse av enkeltvedtak samt samme lovs krav til opplysning om klage oppfylles. 4. Motorferdselsutvalget som omtalt under pkt 2 ovenfor gis fullmakt til å avgjøre søknader etter den nasjonale forskriftens 6. Søknader skal behandles fortløpende. Formannskapet er klagenemnd for avgjørelser tatt av motorferdselsutvalget. 5. Det skal snarest og seinest innen 7. juli sendes et brev til aktuelle transportører, entreprenører og hytteforeninger som opplyser om gjeldende regler for motorferdsel i utmark. Av brevet skal det gå klart og utvetydig fram hvilken ferdsel som er hjemlet direkte i lov og nasjonal forskrift hva søknad om tillatelse etter nasjonal forskrifts 6 skal inneholde at det er mulig å søke om løyve til kjøreoppdrag med tak på antall enkeltturer innenfor definerte geografiske områder. Brevet skal legges ut på kommunens nettside. Brevet skal være godkjent av motorferdselutvalget før det sendes ut. 6. Til medlemmer i motorferdselsutvalget oppnevnes 1. Brynjulf Hansen 2. Arne Sørensen 3. Anne-Liz Lande som faste medlemmer og 1. Knut Klev 2. Gunnar Grette 3. Helga Brattås som varamedlemmer PS 39/10 Forslag til detaljreguleringsplan Dyrebu Seterskog, GNR 142/2. Pbl etter offentlig ettersyn Kommunestyret fikk seg forelagt behandling/anbefaling fra fast utvalg for plansaker fra møte 24.6, sak 28/10. Side 13 av 14

14 Repr. Oddvar Garås, Sp, ba seg vurdert som inhabil i saken. Kommunestyret godkjente enstemmig at Garås ble erklært inhabil. Repr. Garås fratrådte saken. 20 representanter tilstede. Kommunestyret vedtok enstemmig med 20 stemmer planutvalgets anbefaling. 1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens vedtar kommunestyret i Flesberg detaljreguleringsplan for Dyrebu Seterskog, GNR 142/2. 2. Vedtaket forutsetter at reguleringsbestemmelsene er endret i samsvar med sakens vurderinger. PS 40/10 Forslag til endring av reguleringsplan for Haugsjø Hyttegrend GNR 64/6 i Flesberg kommune. Sluttbehandling etter pbl Ordfører spurte om kommunestyret ville ta saken opp til behandling, da den forelå til behandling i møtet, med anbefaling fra fast utvalg for plansaker fra møte 24.6, sak 30/10. Kommunestyret samtykket i at saken ble tatt opp til behandling. Kommunestyret vedtok enstemmig planutvalgets anbefaling. Med hjemmel i plan- og bygningslovens vedtar kommunestyret i Flesberg endring av reguleringsplanen for Haugsjø Hyttegrend GNR 64/6. Vedtaket forutsetter at reguleringsplanen er endret i samsvar med sakens avsnitt Vurdering før planen kan praktiseres. Grunnlag: Reguleringskart august Reguleringsbestemmelser daterte Side 14 av 14

Økonomiplan 2010 2013. Budsjettrammer for 2010 FLESBERG KOMMUNE

Økonomiplan 2010 2013. Budsjettrammer for 2010 FLESBERG KOMMUNE Økonomiplan 2010 2013 Budsjettrammer for 2010 FLESBERG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak K-sak 44/2009 INNHOLD SIDE Kommunestyrets protokoll (vedtak): K-sak 44/2009 Økonomiplan 2010-2013, Budsjettrammer 2010

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: kl. 17:00 20:15

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: kl. 17:00 20:15 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: kl. 17:00 20:15 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Jon Olav Berget Wenche Låg Breivik Brynjulf

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/11 Lokale retningslinjer for forskrift

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk.

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunstyresalen Møtedato: TORSDAG 16.06.2011 kl. 13:00 Kl. 13.00: Kommunestyret starter Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 25.10.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 18/12 Tertialrapport 2-2012 Jon Olav Berget PS 19/12

Detaljer

MØTEINNKALLING. Leder for administrasjon av eiendomsskatt, Per Torstein Hellumbråten, orienterer om status eiendomsskatt.

MØTEINNKALLING. Leder for administrasjon av eiendomsskatt, Per Torstein Hellumbråten, orienterer om status eiendomsskatt. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG 06.11.2014 kl. 17:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf 31 02 20 00.

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Rådmannens årsrapport 2013

FLESBERG KOMMUNE. Rådmannens årsrapport 2013 FLESBERG KOMMUNE Tur på kloppene Foto: Ranveig Hvila Rådmannens årsrapport 2013 Mars 2014 INNHOLD Rådmannens innledning... 3 Sentrale utviklingstrekk... 4 Internkontroll og kvalitet... 7 Økonomisk analyse

Detaljer

MØTEINNKALLING. kl. 9.00-11.45: Obligatorisk budsjettseminar for kommunestyret. kl 12:00: Servering av lunsj. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. kl. 9.00-11.45: Obligatorisk budsjettseminar for kommunestyret. kl 12:00: Servering av lunsj. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG 27.06.2013 kl. 13:00 kl. 9.00-11.45: Obligatorisk budsjettseminar for kommunestyret. kl 12:00: Servering

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling til ekstraordinært møte Utvalg: Havnestyret Møtedato: 09.12.2014

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak. Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 Budsjettrammer 2014. K- sak 55/13. Blefjell

FLESBERG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak. Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 Budsjettrammer 2014. K- sak 55/13. Blefjell FLESBERG KOMMUNE Blefjell Kommunestyrets vedtak Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 Budsjettrammer 2014 K- sak 55/13 INNHOLD SIDE K-sak 55/13 av 12.desember 2013 Vedtak... 2 Hovedoversikt driftsrammer

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Rådmannens årsrapport 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Rådmannens årsrapport 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Rådmannens årsrapport 2014 Mars 2015 INNHOLD Rådmannens innledning... 3 Sentrale utviklingstrekk... 4 Oversikt planarbeider... 6 Internkontroll og kvalitet... 7 Økonomisk analyse

Detaljer

INNHOLD: Side. Sammendrag driftsregnskapet:...2

INNHOLD: Side. Sammendrag driftsregnskapet:...2 INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:...2 Politisk administrasjon...5 Fellestjenesten...6 Oppvekst og kultur...9 NAV Numedal - Sosial og barnevern... 15 Helse/pleie og omsorg... 20 Teknikk, plan og

Detaljer

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hitran Rådhus Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 13:00-18:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2008 Møtetid: Kl. 10.00

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 2/2013 Kommunestyret holder møte den 18.06.2013 klokka 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Orfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013 Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/3266-2 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013 Malvik kommune budsjett 2014 Vedlegg: Budsjettdokument

Detaljer

Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 16.12.2008 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 16.12.2008 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Dato: 16.12.2008 Tidspunkt: 14:00 Bystyresalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Rødberg. OBS: Det kalles inn til møte i politisk/administrativ ledergruppe samme dag kl. 11.00.

Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Rødberg. OBS: Det kalles inn til møte i politisk/administrativ ledergruppe samme dag kl. 11.00. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 34-40 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 22.06.2009 Tidspunkt: 13:00 Kommunestyresalen, Rødberg OBS: Det kalles inn til møte i politisk/administrativ ledergruppe

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 16.12.2013 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 16.12.2013 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 16.12.2013 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest til magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.12.06 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/12 Regnskap og årsrapport 2011 Jon Olav Berget PS 8/12

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Trudy Engen Tore Fosse Stein Tore Hansen Idar Jensen

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen 20.06.2013 Tid: Kl. 16:00 Orientering om KVU for transportsystemet i Hønefoss-området v/ Inger Kammerud, Statens

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Starter med befaring kl. 16.30 på nye

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTRAMMER 2011

FLESBERG KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTRAMMER 2011 FLESBERG KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTRAMMER 2011 Ø K O N O M I P L A N 2012 2014 Innhold 1. Innledning...3 2. Det kommunale styringssystemet...8 3. Kommunens rammebetingelser...9 a) Frie inntekter...9

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingen.

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingen. Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kvænangshagen Verdde, Sørstraumen Dato: 05.11.2014 Tidspunkt: 09:30 17:00. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Irene Kaasen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Kulturtorget, møterom 1 Møtetid: 18:00 Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk Til stede Medlemmer: Anne Borger Mysen, Aud Jørgentvedt, Eva Bohem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET SAKSLISTE. Arkivsaknr : Tittel Arkivkode Side ENDRING AV BETALINGSSATSER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET SAKSLISTE. Arkivsaknr : Tittel Arkivkode Side ENDRING AV BETALINGSSATSER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 24.11.2010 Tid: 13.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr : Tittel Arkivkode Side 111/10 10/881 ENDRING AV BETALINGSSATSER FOR

Detaljer