AVTALE MELLOM SOGN REGIONRÅD (SR)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVTALE MELLOM SOGN REGIONRÅD (SR)"

Transkript

1 AVTALE MELLOM SOGN REGIONRÅD (SR) OG SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE (SFFK) OM DRIFT AV GIS LØYSINGA Innleiing 1

2 SR og SFFK har ein samarbeidsavtale om samarbeid om IKT tenester. Denne avtalen er ein delavtale under SR og SFFK si Overordna samarbeidsavtale mellom SFFK og SR om IKT-tenester. Samandrag av avtalen Denne avtalen omfattar drift av SR sin GIS/Komtek løysing. Dette innebere at SFFK har ansvar for server- og databasedrift, backup, system og applikasjonsoppgraderingar, brukaradministrasjon, applikasjonspublisering. SFFK held maskinvare og operativsystem til serverar og backup system. SFFK sikrar at data vert sikra både fysisk og miljømessig. Avtala gjeld 120 brukarar. SFFK skal varsle aktuelle brukarar om oppgraderingar og systemvedlikehald, og desse vert normalt utførd utanom normal arbeidstid. Spesifisering av tenestene Maskin og systemvare SFFK sitt ansvar for drift av GIS løysingar er basert på ei løysing med Microsoft Active Directory, MS SQL, Oracle, web-server og Citrix Xen App. Løysinga er fleksibel og vert skalert etter behov. Pr inneheld ho totalt 9 servarar. SFFK har ansvar for drift, vedlikehald og oppgraderinger av desse systema. Backup og restore SFFK har ansvar for backup av database/fillagringsserver. Dei andre servarane har ikkje backup, men alle Citrix-servarane er like for å sikre tilgang til applikasjonar. SFFK skal og legge tilbake backup ved behov. Innan utgangen av 2011 skal backupdata vere lagra på ekstern lokasjon. Dagleg backup av brukardata og databasar. Databaseeksport og import Ved behov for eksportering og importering av databasar, vil SFFK gjere dette som ein del av avtala. Brukaradministrasjon SFFK skal opprette og administrere brukarar etter bestillingar frå kommunane gjennom GIS-koordinator i SR. Ingen brukarar skal slettast eller opprettast utan godkjenning av GIS-koordinator i SR. Applikasjonspublisering Applikasjonar skal publiserast gjennom Citrix grensesnittet på tinga av GIS-koordinator i SR. Citrix webklient (XenApp Online Plug-in) skal installerast lokalt i kommunane etter retningslinjer frå SFFK. Denne kan fritt lastast ned frå Citrix.com. 2

3 Brukarhjelp SFFK si brukarhjelp skal handtere problem knytt til system, database og linjeproblem. Problem og spørsmål om bruk av applikasjonar skal gå til GIS-koordinator i SR. I dei tilfella problema er vanskelege for brukaren å identifisere skal SFFK hjelpe til med å identifisere problemet, og tilvise brukar til GIS koordinator eller til support hos leverandør. Alle førespurnader om brukarhjelp til SFFK skal rettast til eller til Programvare Drift av GIS system dreier seg om følgjande applikasjonar GIS/LINE med alle ekstramodular Komtek med alle ekstramodular Lokal matrikkel SFFK skal og ta seg av enkel versjonsoppgradering/bugfiksar av denne programvaren. SR-kommunane sitt ansvar Installering av nye system Større oppgradering av applikasjonar (GIS/LINE, Komtek) som medfører endringar i database/filstruktur. Endring av databasestrukturar (T.d. endring av databasesystem, filformat osb.) Drift av webserverapplikasjonar (ASP03) Installasjon av Citrix klient (XenApp Online Plug-in) SFFK vil bistå med kompetanse, rettleiing, assistanse til eventuelle eksterne konsulentar og deltaking i installasjonsprosessar. Tillegg Om SR ynskjer å bruke applikasjonane frå utsida av kommunane sine nett, er det mogleg gjennom fylkeskommunen si SSL løysing. Dersom løysinga skal nåast frå andre kundar/bedrifter må desse og gå gjennom ei SSL løysing. Kostnader med oppsett, lisensar og drift av SLL kjem i tillegg til avtaleprisen.(sjå tillegg) Tilgang 3

4 SR vil ved GIS-koordinator ha tilsvarande administrativ tilgang til webserver og filsystem på databaseserver. GIS-koordinator har og tilgang til shadow funksjonar i Citrix. Alle applikasjonane skal brukast internt i kommunen sine nett. Bruk av applikasjonar utanfor nettet krev ekstra tryggleiksløysing (SSL). Systemlisensar Gis-løysinga har mange ulike lisensar. Grunna ulik måte å rekne lisensar (tal maskiner, tal brukarar eller tal samtidige brukarar) er det ulikt tal lisensar pr. system. I systema som SFFK handterer gjeld følgjande lisensar: Tal Type Forklaring Fakturering 1 Oracle Serverlisens for KGAB og Betalt av SR gammal Komtekbase 120 MS-CAL Tot. ant. maskiner som kan logge seg inn i løysinga. Inkludert i 120 MS-TSCAL: Tot. ant. maskiner som kan bruke terminalserver. Inkludert i 120 SQL-lisens (cal) Brukarlisens for database Inkludert i 1 SQL-server Serverlisens for ny Komtekdatabase Inkludert i 9 MS server std. Serverlisensar for alle servarar i løysinga Inkludert i 30 Citrix Samtidige Citrix-brukarar i Eigen post Enterprise løysinga 20 SSL Brukarar med tilgang til systemet utanfor arbeidsplass Eigen post Alle applikasjonslisensar vert fakturerte direkte til SR av leverandør (NKGS). Merk at Microsoft lisensane er inkludert i ane. Dette grunna at SFFK har spesielt gunstige avtalar på denne typen lisensar. Programvarelisensar og Oracle lisensen vert handtert av avtale mellom NKGS og kommunane. Kostnader drift/maskinvare Fastsetjing av er (inklusive MS-lisensar) er baserte ut frå følgjande modell: Alle prisar er samla pris for alle 8 kommunane for 2011 eks. mva. Tal Tekst Forklaring Stk. pris SUM 1 Basiskost Komtek Grunnkostnad for drift av Komtek for alle kommunane 1 Basiskost Grunnkostnad for drift av

5 GIS/LINE GIS/LINE for alle kommunane 1 Basiskost Sognekart Grunnkostnad for drift av Sognekart for alle kommunane 1 Basiskost Grunnkostnad for drift av Lokalmatrikkel Matrikkel for alle kommunane 130 Brukarvedlikehal Kostnad oppretting/vedlikehald d pr. registrert brukar 166 Applikasjonar Kostnad oppretting/vedlikehald pr. publiserte applikasjon

6 Kostnader Lisensar Dette er faktiske kostnader SFFK vidarefakturerer til SR: 30 Citrix enterprise Samtidige brukarar i løysinga SSL Driftskostnader pr. SSL-brukar er (blir fakturert etter faktisk tal brukarar) 1 SSL Lisenskost pr. registrerte SSLbrukar, (blir fakturert etter faktisk tal brukarar) Lisenskostnadene ver juster dersom kostnadene frå vår leverandør endrar seg. Kvart år skal styret for IKT-samarbeidet handsame eit framlegg til justert kostnadsfordeling. SFFK må utarbeide framlegg til eventuell ny kostnadsfordeling innan 15. januar kvart år. I tillegg skal SFFK melde behov for eventuelle større endringar som vil medføre økte kostnader for kommunane slik at kommunane får dette med i sine budsjett, det vil seie innan kvart år. Samandrag kostnader For 2011 betalar SR til SFFK kr for drift av GIS løysinga. I tillegg betalar SR kr for Citrix lisensane. SLL- brukara vert fakturert etter faktisk tal brukarar, kr pr. brukar (lisens og drift) pr. år. Driftskostnadene justerast årleg med grunnlag i Statistisk Sentralbyrås sin prisindeks for varer og tenester. Justeringa vert 1. januar det einskilde år med grunnlag i indeks pr. 1. november. Første justering vert 1. januar 2012 med grunnlag i indeksen pr. 1. november Meirverdiavgift kjem i tillegg. Informasjonstryggleik og personvern Den einskilde kommune og SFFK har ansvar å ivareta informasjonstryggleiken i eigen organisasjon, og må sjølv sjå til at dei stettar Lov om personopplysninger av Partane plikter å behandle personopplysingar slik at krav til konfidensialitet, integritet, tilgjenge og kvalitet er ivareteken etter Helseregisterloven/Personopplysingsloven, personopplysningsforskrift og Norm for informsjonssikkerhet i helsesektoren. Partane har rett til innsyn i kvarandre sin informasjonstryggleik. Om tryggleiksnivået ikkje er tilfredsstillande pliktar partane å justere dette

7 Ved bruk av leverandørar på vedlikehald og oppdatering av registeret, databasar med meir pliktar partane å sørgje for at desse etterlever den same informasjonstryggleiken. Om personopplysingane skal overførast i eksterne nettverk skal desse krypterast etter gjeldene reglar. Partane pliktar å ha dokumentert systemet og rutinar som er relevant i samband med denne avtalen. Med dokumentasjon meinast rutinar for autorisasjon og bruk, ulike tekniske og organisatoriske tryggleikstiltak. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for partane, Datatilsynet og Helsetilsynet. Innsyn i dokumentasjonen til spesifikke personar skal regulerast strengt slik at dette ikkje svekker tryggleiksnivået. Når det oppstår avvik i høve vedteken informasjonstryggleik, skal partane gjensidig sende avviksrapport til kvarandre. Avika skal handsamast av styringsgruppa.partane har rett til å late ein tredjepart revider informasjonstryggleik sin. Kostnadane for ein slik revisjon skal partane eventuelt dekke sjølve kvar for seg. Revidering av avtalen Styret for IKT-samarbeidet skal revidere denne avtalen kvart år. Dette skjer i samband med handsaming av justert kostnadsfordeling frå SFFK i januar/februar kvart år. Avtaleperiode og oppseiing Avtalen gjeld frå til Avtalen kan seiast opp i avtaleperioden av begge partar med 6 månader skriftleg varsel. Avtalen kan prolongerast i 2 nye år.. Eventuelle tvistar skilsdom Ved eventuell ueinigheit skal partane prøve å komme til einigheit ved forhandlingar. Dersom forhandlingane ikkje når fram, skal tvisten avgjerast ved skilsdom med endeleg verknad Skildomsretten vert samansett av ein representant for kvar av partane og ein leiar oppnemnd av Sorenskrivaren i Indre Sogn. Sogn, den Balestrand kommune. Vik kommune 7

8 Leikanger kommune. Lærdal kommune Luster kommune. Aurland kommune Sogndal kommune... Sogn og Fjordane fylkeskommune 8

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

Handbok i informasjonstryggleik Møre og Romsdal fylkeskommune

Handbok i informasjonstryggleik Møre og Romsdal fylkeskommune Handbok i informasjonstryggleik Versjon 02 mars 2010 Informasjonstryggleik Side 1 av 23 Forord er ein viktig produsent av tenester innan område som t.d. utdanning, samferdsel, næringspolitikk, kultur og

Detaljer

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Informasjonstryggleik, offentleggjering og arkivering i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon. Informasjonstryggleik, offentleggjering og arkivering i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Informasjonstryggleik, offentleggjering og arkivering i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory September 2009 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Føremål og problemstillingar... 3 1.2

Detaljer

Internkontroll. Nissedal kommune 2014 :: 730 007

Internkontroll. Nissedal kommune 2014 :: 730 007 Internkontroll Nissedal kommune 2014 :: 730 007 Innhald Samandrag... iii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Avgrensing...2 1.4

Detaljer

RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP

RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP Oppdatert 2014 Silje Gustavsen og Helene Fardal FMSF 1 INNHOLD Om denne rettleiaren... 4 Buypass smartkort... 4 Generelt om elektronisk

Detaljer

RAMMEAVTALE. Mellom. Leverandør : kommune har i dag inngått følgande avtale om levering av

RAMMEAVTALE. Mellom. Leverandør : kommune har i dag inngått følgande avtale om levering av Avtale nr...... Avtaletid:... Opsjonstid 1 + 1 år. RAMMEAVTALE Mellom.. Leverandør Og kommune har i dag inngått følgande avtale om levering av Avtalen består av denne underskrivne side og etterfølgjande

Detaljer

NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA.

NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA. NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA. Samandrag Nordhordland Digitalt (ND) er eit organ der kommunane i regionen samarbeider om felles geografiske

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane

Telemedisin Sogn og Fjordane 0 Telemedisin Sogn og Fjordane Eit samhandlingsprosjekt mellom KS/kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde Sluttrapport fase 2 30. juni 2014 Telemedisin Sogn og Fjordane 1 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektnamn

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN Vedteke 20. februar 2009. Sist oppdatert etter møte i representantskapet 22. oktober 2014. 1 Heimel. Ålesundregionen Interkommunale Miljøselskap

Detaljer

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR MØRE OG ROMSDAL IKS

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR MØRE OG ROMSDAL IKS SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV FOR MØRE OG ROMSDAL IKS 1 Namn Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS (IKA) er ei interkommunal verksemd som er oppretta med heimel i lov om interkommunale

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Sogn barnevern

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Sogn barnevern Forvaltningsrevisjon Rapport Sogn barnevern Forvaltningsrevisjon 211 Føreord Kontrollutvala i Leikanger, Luster og Sogndal kommune har tinga forvaltningsrevisjon retta mot den interkommunale barnevernstenesta

Detaljer

ETABLERINGSAVTALE FOR SOGN BRANN OG REDNING IKS (SBR)

ETABLERINGSAVTALE FOR SOGN BRANN OG REDNING IKS (SBR) ETABLERINGSAVTALE FOR SOGN BRANN OG REDNING IKS (SBR) I) Kommunane Balestrand, Leikanger, Luster, Sogndal og Vik har vedteke å stifte Sogn brann og redning IKS. Jf vedtak i kommunestyra juni 2010 og rapport

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for Sunnfjord Miljøverk IKS

SELSKAPSAVTALE for Sunnfjord Miljøverk IKS SELSKAPSAVTALE for Sunnfjord Miljøverk IKS Heimel: LOV 1999-01-29 nr 06: Lov om interkommunale selskaper I medhald av 4, er folketalet pr. 01.01.2008 oppgitt av SSB lagt inn 22.februar 2008(publiseringsdato)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Nav og kommunen. - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011

Nav og kommunen. - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011 Nav og kommunen - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011 2011 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...5 1.1 Bakgrunn og ramme...5 1.2 Nav Kviteseid...5 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium...6

Detaljer

IT-strategi for Hordaland fylkeskommune 2009-2013

IT-strategi for Hordaland fylkeskommune 2009-2013 Strategidokument 200907720-4 1. FORMÅL OG RAMMER Formål IT- strategien skal gje retning og mål for korleis arbeidet med informasjonsteknologi (IT) i Hordaland fylkeskommune (HFK) skal handterast. IT-strategien

Detaljer

Webhotell, e-post og webløysing vilkår

Webhotell, e-post og webløysing vilkår Webhotell, e-post og webløysing vilkår WEBHOTELL, E-POST OG WEBLØYSING VILKÅR...1 KVA OMFATTAR TENESTA?...1 AVGRENSINGAR...2 LEVERANDØREN SINE PLIKTER...2 TEIEPLIKT OG SIKRING AV DATA...3 AVGRENSING AV

Detaljer

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Informasjonsforvaltning i offentleg sektor Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Forord Det har lenge vore klart at offentleg sektor må nytte informasjonen sin på ein betre måte for å bli meir effektiv, gi betre

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

SIKKER EVAKUERING. Forprosjektrapport 08/02-2011 AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG FORPROSJEKTRAPPORT HO2-300 2/2011

SIKKER EVAKUERING. Forprosjektrapport 08/02-2011 AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG FORPROSJEKTRAPPORT HO2-300 2/2011 Forprosjektrapport SIKKER EVAKUERING 08/02-2011 - Peshawa Galali (Prosjektleiar) - Jan-André Førde Systad AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG FORPROSJEKTRAPPORT HO2-300 2/2011 http://prosjekt.hisf.no/~11sikkerevakuering/

Detaljer

IKT-strategi for Balestrand kommune 2011-2014 Balestrand kommunestyre xx.xx.10

IKT-strategi for Balestrand kommune 2011-2014 Balestrand kommunestyre xx.xx.10 - perla ved Sognefjorden - IKT-strategi for Balestrand kommune 2011-2014 Balestrand kommunestyre xx.xx.10 Innleiing Gjennom god leiing, organisering og gjennomføring av den kommunale verksemda skal vi

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system

Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system Innleiing Fylkeskommunane har i mange år hatt eit samarbeid

Detaljer

Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel. Sauda kommune

Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel. Sauda kommune Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel Sauda kommune Innhold Innhold 1 1. Partar 2 2. Bakgrunn og formål 2 3. Virkeområdet 2 4. Ansvar 3 5. Organisering

Detaljer

Innføring av felles HelpDesk i Nordfjordkommunane

Innføring av felles HelpDesk i Nordfjordkommunane Vestlandsforsking-notat nr. 7/2011 Innføring av felles HelpDesk i Nordfjordkommunane - Evaluering av måloppnåing Geir Liavåg Strand og Ivar Petter Grøtte Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 906

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

Kontrakt. Nummer (ephorte) For leige av lokaler til interkommunal legevakt. mellom. Helse Førde HF

Kontrakt. Nummer (ephorte) For leige av lokaler til interkommunal legevakt. mellom. Helse Førde HF Kontrakt Nummer (ephorte) For leige av lokaler til interkommunal legevakt mellom Helse Førde HF og Sunnfjord og Ytre Sogn Interkommunale legevaktsamarbeid IKS LEIGEKONTRAKT 1 UTLEIGAR Namn: Helse Førde

Detaljer

Samarbeid om beredskap

Samarbeid om beredskap Delavtale mellom xx kommune og Helse Førde HF Samarbeid om beredskap Delavtale - samarbeid om beredskap 1. Partar Avtalen er inngått mellom xx kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn Avtalen er heimla i:

Detaljer