Tilsynssak vedrørende journalsystemet ved Bergen/ Bjørgvin fengsel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilsynssak vedrørende journalsystemet ved Bergen/ Bjørgvin fengsel"

Transkript

1 BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG INKLUDERING Bergen Rådhus Postboks 7700, 5020 Bergen Sentralbord Telefaks Helsetilsynet i Hordaland Postboks BERGEN Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 2009/ SARK april 2011 SVRA Tilsynssak vedrørende journalsystemet ved Bergen/ Bjørgvin fengsel Kommunen har startet et prosjekt for kartlegging av datafeil og retting av datafeil. Prosjektet vil også gi tilbud om opplæring til brukere av Profdoc Vision. Det ble i januar avholdt oppstartmøter 2-3 timer ved følgende enheter som benytter programmet: Arbeidsmiljøavdelingen, Strax huset, Smittevernkontoret og Fengselshelsetjenesten. (I tillegg benytter også Bergen Kommunale legevakt Profdoc Vision). Fase 2 med kontroll av systemoppsett, kontroll av databasen og kontroll av infrastruktur er gjennomført i februar. Det er også gitt brukerinformasjon. Det skal utarbeides opplæringsplan forelå rapport fra gjennomgang av datasystemet ved Smittevernkontoret og Fengselshelsetjenesten. Iforhold til Fengselshelsetjenesten er følgende tiltak utført: ble det avholdt møte mellom IT konsulent ved byrådsavdelingen, fagperson fra leverandør av Profdoc Vision (CGM) og fengselshelsetjenesten. Liste over dataproblemer ble fremlagt. Leverandør av Profdoc Vision tok med seg databasen for nærmere analyse. Det ble samtidig avtalt at fengselshelsetjenesten skulle levere informasjon om data som var forsvunnet Kommentarer med veiledning fra leverandør av Profdoc Vision (CGM) vedrørendee den fremlagte listen over dataproblemer ved Fengselshelsetjenesten: 1.Systemet er tilpasset Bergen legevakt Det er riktig at det ikke ble forelagt noe spes kravspesifikasjon i forhold til fengselstjenesten før prosjektet startet. Imidlertid ble det startet en dialog før oppstart for å prøve å finne løsninger på de behovene man hadde innenfor denne etaten. Både tid og resurser satte begrensninger på rammene man måtte jobbe innenfor.

2 Tilpasningen til Bergen fengsel ble gjennomført etter en dialog med kunden. Det ble også levert en testversjon som de fikk prøve ut på forhånd før den ble satt i drift. Det er kun Bergen fengsel som benytter tilpasningene knyttet til medikamentmodulen. 2.Straxhuset Vi planlegges en workshop her i månedsskifte jan / februar med målsetting om at de fortsatt kan benytte ProfdocVision. 3-4 Signeringsliste Listen kommer automatisk opp ved avslutning av programmet etter ønske fra våre brukere. I tillegg kan den hentes opp ved behov, ved å velge påminnelser fra startmenyen. Dersom man har behov for mer innsyn i journalen kan den åpnes fra samme bilde når signeringsdokumentet er aktivert. Det er også mulig å signere direkte i enkelte moduler. Vi er ikke kjent med at andre leger oppfatter dette som en risikofaktor. 5.Laboratorium modulen er ikke oversiktlig Modulen gir mange sorteringsmuligheter, både på dato, type laboratorie, grupper av forhånddefinerte analyser, og enkelt prøver. I tillegg til å kunne krysse av for patologiske prøver slik at kun de disse vises. Sortering og oversikt utenom lab. modul. Programmet inneholder to skjermbilder som kan benyttes ifb med oversikt over journal. I løpende journal kan man filtrere på alle lab. analyser. Dette kan evt gjøres i kombinasjon med søk på bestemte søkeord som er lagt inn. I oversiktsbilde kan man legge inn selvvalgte lister fra de ulike delene av programmet. F.eks. patologiske prøver. 6. Overskrivning av tidligere henvisninger. Regelen er slik at man kan endre henvisning/dokumenter frem til signering. Skal man da skrive en ny henvisning etter signering må man hente opp malen på nytt. Skal man sende samme dokument til flere kan man benytte flette funksjon i gruppehåndtering, eller kopi/lim funksjon. Spørsmålet det her refereres til er knyttet til at man allerede har hentet opp et dokument i tekst editoren. Hvis man da søker frem en ny mal uten å ferdigstille forrige, får man opp denne advarselen. Tanken er da at om man svarer nei, får man anledning til å gå tilbake til forrige brev for å ferdigstille dette før man begynner på neste. 7. Svar kommer feil i journal Trenger eksempel slik at vi kan sjekke hva som evt. har skjedd i databasen. 8. Mangler oversikt når man skriver notat. Notatfelt er flytende, dynamisk bildet i forhold til størrelse og plassering. Systemet husker innstilling for bruker til neste notat. Det vil si at man kan legge notatfelt på venstre side og fortsatt søke i løpende journal, eller i andre deler av programmet. 9. Mangler oversikt når man skal lese enkeltnotater. Tidligere notat kan søkes frem fra løpende journal. Både kronologisk og omvendt kronologisk. I brukerinnstillinger kan man velge hvor mange kontakter man ønsker å se direkte i åpningsbilde, og velge om man vil se notatene ekspandert. 10. Savner mulighet til å søke direkte på medikamentnavn i journal. Ingen slik mulighet i dagens versjon. Vi har forstått det slik at liste over faste medisiner og liste over medisinering ved behov i tillegg til en kronologisk visning av tidligere utskrevne resepter gir den nødvendige oversikt for våre fastleger. Vi har forståelse for at fengselet kan ha spesielle behov her. Finnes en rapport hvor man kan søke på prep. navn, rekvirent og tidsintervall. Ved søk får man da opp de aktuelle personer som har mottatt denne medisinen. 11. Savner mulighet for skanning. Programmet har lenge hatt mulighet for skanning. Av sikkerhetsmessige årsaker har det vært krevende å få til i Bergens kommune sin driftsløsning har vi forstått. Dette problemet ser nå ut til å være løst. Side 2 av 8

3 12. Epikriser som kommer inn som elektroniske meldinger kan ikke kommenteres? Kommentar til innkomne meldinger kan legges på kontakt/notat med evt. søkeord 13. Utskrift av brev / korrespondanse oppleves tungvint. Vanskelig å legge med tidligere informasjon. Trenger å få en presentasjon av problemet. 14. Problemer med å få skrevet ut deler av journal. Her finnes flere muligheter. Mulig redigering / ny mal(er) kan være enkleste vei. Disse kan da gjenbrukes av alle som har tilgang til systemet. 15. Mister tilgang til systemet. Antatt driftsproblematikk knyttet til Citrix 16. Gjenbruk av adresser. Et felles register for adresser som skal kunne gjenbrukes. 17. Henvisning kommer uten pasientens adresse. Forutsetter at adresse er registrert på personen, og at macro er lagt inn i mal. 18. Personnummer som begynner med null blir ikke med på henvisning. Feil på enkelte skjema. Blir rettet forløpende når det blir oppdaget. Medikament modul. 1. Medikamentmodul har ikke fungert fra dag 1. Usikker på tolkning av dette punktet. Skal det forstås slik at man har hatt forventinger til Profdoc på egen initiativ skulle starte arbeidet med å lage en ny medisinmodul for fengselet? Her henvises det til vedlagt rapport hvilken? Ble ikke tilpasningen testet av personell fra fengselet før den ble satt i drift? 2. Medikament modulen er uoversiktlig og vanskelig å forstå. For å forstå modulen må man ta utgangspunkt i at den er basert på reseptforeskrivning for leger på legekontorer, legevakt og poliklinisk virksomhet. Det vil si legen forskriver resepten, pasienten henter medikamentet på apoteket og starter med å dosere seg selv etter det som er beskrevet i doseringsfeltet. For den innsatte i fengselet er det sykepleier som administrerer doseringen. Bestillingen slik vi forsto den var at vi måtte gjøre nødvendige tilpasninger slik at man kunne ta ut rapport på hva som skulle deles ut av medisiner fra dag til dag. Samtidig ville de være behov for å skrive ut ordinære resepter også. For å kunne skille mellom medikament håndtert internt og medikamenter forskrevet på resept, ble begrepet kur lansert som et nytt valg. I tillegg til kur-begrepet ble også feltene fra og til lagt inn i denne versjonen. Beskrivelse av oversiktsbildet i medikasjonsmodulen Forordninger av typen "Kur" blir listet opp i tabellen for Faste medisiner. Disse er merket med "K" i kolonne 4. Dato intervallet man definerer ved registrering av "kur" kommer i feltene "Start" og "Varer til" i tabellen. 6 siffer dato visning i kolonnen "Start" er det kun på forordninger av typen "Kur". Registrering av Kur Når man registrerer "Kur" skal avkrysningsboksene ha den verdien de har i utgangspunktet. For valget blankett skal det stå "ingen" Reseptformidling; "Ingen utskrift" Medisinering skal registreres som; "Ny resept til pasient" og "Kur". Så er det viktig å legge inn fra tidspunkt og eventuelt slutt tidspunkt i feltene for "Gjelder tidsrom". Deretter trykker man på "Lagre ny" knappen. Side 3 av 8

4 Feltet Varer til inne på reseptbildet gjelder kun reseptforordninger og ikke kur. Noen ganger fylles dette ut automatisk. Dette gjelder kun for tabletter, hvor det da gjøres beregninger ut fra pakning og dosering. Utfordringer Innenfor institusjon vil man ikke i samme grad være bundet av styrke og pakninger men kan benytte tabletter med ulik styrke i samme behandling. I visse tilfeller kan det være nødvendig å benytte fritekst resept, selv om medikamentet allerede finnes i Fest registeret. I tillegg håndterer Fest hvert medikament med en type styrke som et eget preparat. Det gjør at en del lister blir mindre oversiktlige selv om de fortsatt viser riktig informasjon. 3. Feil på medisineringsrapport har ført til feilmedisinering Forutsetning for å komme med på rapporten er at man benytter kur begrepet som er definert som standard innstilling i fengselsversjonen. Eksemplet jeg fikk med viste at denne funksjonen ikke var aktivert (ref kolonne 4) I tillegg på personer være knyttet til avdeling (fengsel) og enhet(søkeord) 4. Levaxin mangler dose på utskrift Fungerer i vår test. Får ikke gjenskapt mangler underlag. 5. Problemer med fornying av resepter Man trenger ikke å hente medikamentet på nytt fra Fest registeret, men parameterne må settes opp på nytt når det gjelder kur. Vanlig resept er ikke det nødvendig. Ved vanlig reseptforskrivning kan man dobbeltklikke på tidligere resept samtidig som man holder Ctrl tasten nede. 6. Resepter kan ved utskrift komme dobbelt i medisin oversikt Ikke gjenskapt. Trenger eksempel 7. Det tar lang tid å skrive ut resepter Antatt problemstilling knyttet til driftsmiljø. Dette er standardfunksjon knyttet til reseptmodul og skal ikke være påvirket av de tilpasninger som er gjort i reseptmodulen. 8. Foreskrivning av ny resept Må utdypes nærmere. 9. Bruk av nedtrappingsplaner Foreslår vi sammen ser på om noe kan gjøres enklere her. 10. Medikasjon kommer ikke med på henvisning Laget egen macro for medisiner definert kurmedisiner om disse skal hentes ut. Man kan legge dette fast inn i en korrespondanse mal, eller hente den via F4 funksjon. 11. Bruk av tilleggsfelt i reseptbilde Feltet er ment og kunne benyttes til medikamentinformasjon og har vært slik de siste årene. Kan legge inn mulighet for sperring. Fjernes ved å erstatte tekst med mellomromtast og så lagre. 12. Medikamenter faller ut av medisinlisten uten at det aktivt er seponert. Når dato er nådd så faller den ut av listen. Det kan også skje om man aktiverer et medikament i listen og velger oppdater istedenfor lagre Ny. Man overskriver da det som har vært forordnet tidligere. Listen Faste medisiner skal være en nå beskrivelse av situasjoner. Historikken vises i egen liste. 13. Kan ikke føre dosering av Metadon Når det gjelder miksturer så er et alternativ at man legge hele dosering i kortdose feltet eks 15ml+10ml+20ml NB begrenses til 15 tegn. 14. Startdato på medisin kommer ofte kun med 4 siffer Det er slik det fungerer på vanlige resepter. Dvs kun måned, år. Det vil da være med å skille vanlige resepter fra kur forordningene. Side 4 av 8

5 15. Systemet tar ikke hensyn til startdato Registreringsdato vil alltid være dagens dato ( sist ut feltet) Setter man en startdato frem i tid skal den vises i kolonne Start. Det er denne datoen som styrer hva som blir med på rapporten. 16. Samme medikament ligger i både liste over faste medisiner og evt medisin liste. Er mulig å få til. 17. Ikke samsvar mellom seponering i medisinliste og historisk medikament oversikt. Litt vanskelig å forstå hva som menes her. Behov for en gjennomgang sammen med kunde. N. Mørland For CGM Norge Medio feb 2011 ble følgende E-post fra leverandøren av Profdoc Vision programmet v/nils Mørland sendt IT konsulenten: "Ennå ikke fått noen eksempler fra verken Smittevern eller Fengselet på journaldata som man mener er forsvunnet. Med utgangspunkt i at evt alvorlige feil skal være rettet før sommeren bør det ikke gå alt for lang tid før vi får noe info om dette." 10.mars ble det sendt E-post fra kommuneoverlegen ved Byrådsavdelingen til Postmottak Fengselshelsetjenesten med spørsmål om passende tid for møte. Dette med tanke nytt møte med leverandøren av Profdoc Vision. Det var også nødvendig å få avklart om Fengselshelsetjenesten hadde sendt informasjon om forsvunnete pasientopplysninger til leverandøren av Profdoc Rapport fra Profdoc(CGM) vedr gjennomgang av problemer ved Smittevernkontoret og fengselshelsetjenesten, gjennomgang av database og systemoppsett og tiltak iverksatt: 1. Ved utskrift av rekvisisjoner mangler det personalia. Dette er en vandrende problem. En dag går alt greit og neste dag kan det være umulig. CGM: Under arbeid - Dette problemet er koplet til Citrix versjon. Etter oppgradering av Citrix versjonen vil nok dette problemet bli borte. Bergen kommune: Bestilling sendt IKT Drift 2. Får ikke skrevet ut vaksinekort enkelte dager (Error) CGM: Under arbeid - Feilen her kan være at en av terminalserverne har feil oppsett av ODBC. Dette gjaldt fengselet og medisinkortet. Det er flere terminalservere de kan komme inn på når de logger inn, en av disse har feil på ODBC oppsettet. Bergen kommune: IKT Drift har rettet opp Terminal Server 3. Error og heng når man skal hente inn elektroniske meldinger CGM: Under arbeid - Dette problemet er koplet til Citrix versjon, samt nett trafikk på serveren. Bergen kommune: Meldingsløft prosjektet Bergen Kommune Side 5 av 8

6 4. Elektroniske meldinger ikke aktiv. CGM: Under arbeid - Dette er relatert til Terminal serverne. Arbeid med å sjekke dette tar Bjørn-Eivind tak i. Bergen kommune: Meldingsløft prosjektet Bergen Kommune 5. Ved journalutskrift kommer ikke resepter, henvisninger, svar på serumprøver, Quantiferon-blodprøver eller feces-prøver med. CGM: Ikke løst - Mal for journalutskrift må sjekkes. Trenger identifikasjon av person(er) med initialer og fødselsdato for test på overført base. 6. Systemet låser seg på en journal, får ikke avslutte eller gå inn i anen journal. Må avslutte hele systemet! CGM: Under arbeid - Citrix versjon vil hjelpe på dette, men generelt er det et nettverks problem. Brukerne på kurs får instruks i å ringe support telefon, så de kan kaste ut brukeren. Bergen kommune: Følge opp punkt når Citrix versjon er oppdatert. 7. WTS får ikke skrive ut kvitteringer til tider. En uke går det fint og neste uke kan det gjerne være umulig. CGM: Under arbeid - Dette er relatert til Terminal serverne. Arbeid med å sjekke dette tar Bjørn-Eivind tak i. Bergen kommune: Følge opp punkt når Citrix versjon er oppdatert. 8. Feil på Sysvak for å få til automatisk takstregistrering i Profdoc. CGM: Ikke løst - De ønsker å kople preparat mengde mot noen takster. Dette er ikke mulig i dages vaksine modul. Defineres som ønske. Sees på i forbindelse med høsten revisjon av vaksinemodul. Bergen kommune: Prosjekt SYSVAK Bergen kommune periode 2 og 3 kvartal Ikke mulig å differensiere vaksiner (produsentnavn) på samme sysvak kode. CGM: Under arbeid - Behov for å skille mellom barn og voksen dose. Dette er ikke mulig i dages vaksine modul. Sees på i forbindelse med arbeidet med Sysvak meldinger høsten 2011 Bergen kommune: Prosjekt SYSVAK Bergen kommune periode 3 og 4 kvartal Feil kommentarer vedrørende vaksineintervaller som popper opp på skjermen CGM: Løst - Bruken av intervaller setter inn i vaksine registret. 11. Diagnoselisten er ufullstendig. Stikkord på diagnoser er svært begrenset. CGM: Løst 12. En historisk timebok er blitt helt borte for oss. CGM: Løst - Setter Timeboken aktiv, og har løst problemet. 13. Resultat av Quantiferon-blodprøven kommer ikke inn på elektroniske meldinger. CGM: Delvis løst - Her gikk vi inn og sjekket meldings innholdet, mot hva som var registrert inne i adresse registeret. Fikk satt riktig avsender ID inn i registret, og dette skal funger som ønskelig heretter. Videre så er det slik at denne prøven antagelig blir satt patologisk fra laboratoriet. De svarene som kommer inn er nesten alltid satt patologiske. Dette er ikke riktig. Man må her skille på antigen og antistoffer i prøven. Legen må derfor inn og godkjenne disse patologiske prøve svarene. Side 6 av 8

7 14. Ved utskrift fra journal ved å velge aktiv journal, utskrift, velg kontakt og deretter velge flere kontakter kommer ikke alle kontakter med. Det kommer heller ikke noe i journalen om at du har tatt utskrift eller pasientnavn og fødselsdato på ark 2. Velger man omvendt kronologisk får vi syntaks feil i makro under alle overskrifter. CGM: Ikke løst - Stemmer at ikke utskriften av aktiv kontakt ikke kommer med personalia. Vider så er det slik at denne malen ikke alltid kommer med korrekt info hva medikasjon gjelder. Det står listet i notatet for kontakten at et medikament er gitt, men ikke i punktet under medikasjon. De blir fortalt at de kan skrive dette manuelt inntil videre. Trenger eksempler med personer, ref punkt Kan en rette på at barn under 12 år ikke betaler egenandel? Det skal betales ved Reisemedisinsk konsultasjon. Dette må vi rette på for hver konsultasjon.. CGM: Løst - Dette er et eldre sak. Det er nå riktig og barn under 16 år er i dag valget som kommer opp. 16. Det kan ikke markeres i timeboken dagen før, hvis noen har avbestilt en time. CGM: Løst - Foreslår å legge inn en ny kode som heter avbestilt / evt i tillegg kan man føre inn årsak i memo felt. 17. Vi trenger et rapporteringssystem for alle oppgaver vi utfører inkludert administrative data for konsultasjoner, diagnoser, prosesskoder og vaksiner i liste og tabellform. Dette må kunne gjøres som uttrekk og statistikken må kunne skrives ut med alders- og kjønnsfordeling. CGM: Løst Vi løser dette med å bruke masse reg/ gruppe reg. 18. Beskjedsystemet er ikke pålitelig. Kollega har fått beskjed om at meldingen er lest når vedkommende ikke er tilstede CGM: Under arbeid - Det er meldt fra til utvikling. Systemet sjekker kun på at modulen er åpnet. Ikke sjekk per melding. 19. Manglende oppdatering på vaksineregisteret. CGM : Under arbeid Bergen kommune får tilsendt SP hvor både vaksine og medikasjons listene er oppdatert. Men disse oppdateringene kommer alltid for sent til Smittevernkontoret, at de nesten er utgåtte. Bjørn-Eivind ser nærmere på dette, slik at tiden mellom når kommunen mottar ny SP og Smittevernkontoret ikke blir så lang. 20. Ingen innkallingsliste der flere har tilgang. CGM: Løst Bruker relatert. 21. Ikke mulig å skanne dokumenter til Profdoc. CGM: Under arbeid Driftsmiljøet legger nå til rette for å skanne inn dokumenter 22. Ikke mulig å sende til Sysvak. CGM: Under arbeid Setter i gang arbeidet med å klargjøre Sysvak meldinger til høsten. 23. Mangler ved konvertering fra Infodoc gjør at vi er avhengig av å gå til Infodocjournalen for å få alle opplysninger. CGM: Under arbeid Bjørn Eivind forteller at Kommunens arkiv avdeling jobber med å få opp et system hvor det slipper å ha fagsystemet, men vil få opp dataene fra gammelt system inne i Internett Explorer. Side 7 av 8

8 31.mars 2011 mottatt postforsendelse fra Fengselshelsetjenesten med journalutskrifter hvor påført at legemiddelinformasjon har forsvunnet. Overlevert til IT konsulent for videre kontakt med Profdoc. Konklusjon: Det er påvist infrastrukturproblemer utenom ProfdocVision programmet. Dette er nå i stor grad rettet (Se rapport ). Det er så langt ikke dokumentert at pasientdata har forsvunnet pga databasefeil. Det mangler imidlertid konklusjon fra Profdoc vedr journalutskrifter nylig utlevert fra fengselshelsetjenesten til Profdoc (31.mars 2011). Det er påvist brukerfeil som tilsynelatende har medført at pasientinformasjon har forsvunnet. Innstillingen her er rettet slik at dette ikke vil gjenta seg. (se punkt 12 i ovenstående rapport datert ). Medikamentmodulen i fengselshelsetjenestens Profdoc program er komplisert i bruk, og fører lett til brukerfeil. Det skal vurderes innen 1.juli om det er hensiktsmessig å bruke Profdoc Vision med nåværende medikamentmodul videre etter opplæring, eller om Profdoc Vision med ordinær medikamentmodul kan brukes. Vi har avtalt møte med Fengselshelsetjenesten (sykepleier Lyssand og lege Ervik) med tanke på videre tiltak. Med vennlig hilsen Finn Strand kommunaldirektør Svein Rasmussen Kommuneoverlege Side 8 av 8

WinMed Allmenn. Brukerveiledning. Profdoc Norge AS Postboks 163 1325 Lysaker Tlf: 21 93 63 00 Fax: 21 93 63 01

WinMed Allmenn. Brukerveiledning. Profdoc Norge AS Postboks 163 1325 Lysaker Tlf: 21 93 63 00 Fax: 21 93 63 01 WinMed Allmenn Brukerveiledning Profdoc Norge AS Postboks 163 1325 Lysaker Tlf: 21 93 63 00 Fax: 21 93 63 01 This manual was produced using Doc-To-Help, by WexTech Systems, Inc. v 2.2 09/03 Innhold 1 Hovedmenyen

Detaljer

Oversikt over endringer og nye funksjoner

Oversikt over endringer og nye funksjoner Oversikt over endringer og nye funksjoner Generelt... 1 Journal... 2 Signaturer på henvisning til spesialist, røntgen og sykmelding.... 2 Integrasjoner... 3 Medisinmodulen... 3 Resepter... 3 Medisiner...

Detaljer

Fürst Forum. 2012 Fürst Medisinsk Laboratorium

Fürst Forum. 2012 Fürst Medisinsk Laboratorium Fürst Forum 2012 Fürst Medisinsk Laboratorium Søren Bulls vei 25 N-1051 Oslo 22 90 95 00 Gjelder fra versjon 2.3.0.0 Oppdatert juli 2012 Innledning 4 Oppbygging og versjon 4 Journalsystem 4 Oppstart/Innlogging

Detaljer

FORUM BRUKERVEILEDNING. Gjelder fra versjon 2.4.0.0 Oppdatert september 2014 2014 Fürst Medisinsk Laboratorium MEDISINSK LABORATORIUM

FORUM BRUKERVEILEDNING. Gjelder fra versjon 2.4.0.0 Oppdatert september 2014 2014 Fürst Medisinsk Laboratorium MEDISINSK LABORATORIUM FORUM BRUKERVEILEDNING MEDISINSK LABORATORIUM Gjelder fra versjon 2.4.0.0 Oppdatert september 2014 2014 Fürst Medisinsk Laboratorium Innledning 4 Laste ned ny versjon 5 Rekvirering 6 Logg inn i Fürst Forum

Detaljer

EXTENSOR 05 Rehabilitering:

EXTENSOR 05 Rehabilitering: EXTENSOR 05 Rehabilitering: En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Superbrukermanual med informasjon, brukerveiledning og tips Versjon 1.17 03.04.2012 EXTENSOR AS Telefon: 75 53 33

Detaljer

Dette er en forenklet utgave av brukermanualen til System X. Vi har tatt ut de delene av programmet vi opplever det er flest spørsmål knyttet til.

Dette er en forenklet utgave av brukermanualen til System X. Vi har tatt ut de delene av programmet vi opplever det er flest spørsmål knyttet til. 1 1 Dette er en forenklet utgave av brukermanualen til System X. Vi har tatt ut de delene av programmet vi opplever det er flest spørsmål knyttet til. 1.1 Hente pasient Fra Startmeny kan man hente opp

Detaljer

CERT Brukermanual. Side 1/44. CERT Skoleskyss web - 01062015

CERT Brukermanual. Side 1/44. CERT Skoleskyss web - 01062015 CERT Brukermanual Innledning... 2 Brukermanual... 2 Innlogging... 2 Timeplaner/klassetider... 3 Registrering av søknad... 6 1. Elevinformasjon... 9 2. Adresser.... 9 3. Holdeplass... 13 4. Kontaktinformasjon...

Detaljer

EXTENSOR 05 Friskliv:

EXTENSOR 05 Friskliv: EXTENSOR 05 Friskliv: En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Basisbrukerhefte med informasjon, brukerveiledning og tips. NB: Vi har valgt å kalle pasienten for «Deltager» i denne brukermanualen.

Detaljer

EXTENSOR 05 Bedriftshelse:

EXTENSOR 05 Bedriftshelse: EXTENSOR 05 Bedriftshelse: En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Superbrukermanual med informasjon, brukerveiledning og tips! Versjon 1.17. 05.06.2012 EXTENSOR AS Telefon: 75 53 33

Detaljer

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351 POINT OF SALE KASSELØSNINGER Innføring for WinKlipp AktivData AS Slik ser hovedbildet i nye Winklipp ut. I denne versjonen er det lagt mer vekt på SMS og E.mail. SMS er en egen modul som må bestilles dersom

Detaljer

Visma Omsorg PROFIL. Helsehjelpsdokumentasjon EPJ

Visma Omsorg PROFIL. Helsehjelpsdokumentasjon EPJ Visma Omsorg PROFIL Helsehjelpsdokumentasjon EPJ Oppdatert 25. mars 2014 Innhold 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 4 1.1 STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 4 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 4 1.3 PASSORD

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon 2 DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 5 Kap. II Installasjon 7 Kap. III Programbeskrivelse 9 1 Ordre/fakturering... 10 2 Kvalitetssikring... 11 13

Detaljer

Visma Enterprise - Økonomirapportering

Visma Enterprise - Økonomirapportering Visma Enterprise - Økonomirapportering Versjon 2012 II Visma Enterprise - Økonomirapportering Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 6 Kap. II Installasjon 8 Kap. III Programbeskrivelse 10 1 Ordre/fakturering... 11 2 Kvalitetssikring... 12 Kap. IV

Detaljer

Endringer, Nextsys Dental Office per 28. desember 2011

Endringer, Nextsys Dental Office per 28. desember 2011 Endringer, Nextsys Dental Office per 28. desember 2011 Versjon 2012.140 - Nye refusjonstakster for 2012 Oversikt over takstendringer per 01.01.2012: Takst Tekst Tidligere takstnr. 7 Tilleggstakst for premedikasjon

Detaljer

Innføring for Nye WinKlipp

Innføring for Nye WinKlipp P O I N T O F S A L E K A S S E L Ø S N I N G E R Innføring for Nye WinKlipp Slik ser hovedbildet i nye Winklipp ut, som dere ser er valgene i hovedbildet veldig likt forrige versjon av programmet WinKlipp.

Detaljer

Oppfølging av medarbeidere i APS Nøkkelprosessene ved KIM-senteret.

Oppfølging av medarbeidere i APS Nøkkelprosessene ved KIM-senteret. Nøkkelprosessene ved KIM-senteret. Innholdsfortegnelse INNLEDNING OG NYTTIG INFO. 1. Innledning... 4 2. Kontakt med innsøkende... 4 3. Brev til NAV... 4 4. APS stat og APS kommune... 4 4.1. APS stat-plasser...

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

Brukermanual. Akelius Byrå. Kursdokumentasjon. Grunnkurs Dokument

Brukermanual. Akelius Byrå. Kursdokumentasjon. Grunnkurs Dokument Brukermanual Akelius Byrå Kursdokumentasjon Grunnkurs Dokument Brukermanual for Akelius Byrå Brukermanual for Akelius Byrå... 1 Ord og begreper... 4 Hurtigtaster... 4 Innstillinger for oppgaver og kontrollpunkter...

Detaljer

Elektronisk innsyn i journal TTL-prosjekt 2013-14

Elektronisk innsyn i journal TTL-prosjekt 2013-14 Elektronisk innsyn i journal TTL-prosjekt 2013-14 1. Bakgrunn Stadig flere pasienter ber om utlevering av sin journal etter behandling ved sykehus. De fleste ønsker journalen elektronisk fordi de skal

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

NYHETSLISTE. Opus Dental MAKING IT SIMPLE

NYHETSLISTE. Opus Dental MAKING IT SIMPLE NYHETSLISTE Opus Dental MAKING IT SIMPLE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Endringer i Opus Dental 7.1 295... 4 (25.03.2015)... 4 Endringer i Opus Dental 7.1 289 (25.02.2015)... 5 Endringer

Detaljer

Manual Del 2: Oppsett og konfigurering

Manual Del 2: Oppsett og konfigurering Manual Del 2: Oppsett og konfigurering Document: Norwegian brukermanual Del 2 Side: 1 Innhold Manual... 1 Del 2: Oppsett og konfigurering... 1 Konfigurering og forberedelser... 4 QL Time konfigurering...

Detaljer

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren...

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren... Innholdsfortegnelse 1. AGRESSO BROWSER... 1 1.1 START AV BROWSER... 2 1.1.1 Browserens skillekort... 3 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3 1.1.3 Velg kolonner til browseren... 5 1.1.4 Legg til felt... 5

Detaljer

Endringer i Opus Dental 7.1 118 (08.02.2013)

Endringer i Opus Dental 7.1 118 (08.02.2013) Endringer i Opus Dental 7.1 118 (08.02.2013) Recall: Nå er utskrift av recall listen under arkivspørringen tilpasset slik at den skal komme på så få sider som mulig. Ved utskrift på flere sider av recall

Detaljer

Brukerhåndbok. for. Private tannleger

Brukerhåndbok. for. Private tannleger Brukerhåndbok for Private tannleger Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 7 2 Hvordan komme i gang... 8 2.1 Systemkrav... 8 2.2 Installasjon... 8 2.3 Opplæring... 8 2.4 Starte programmet... 8 2.5 Bruker

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer