E39 Ålgård - Hove. Kommunedelplan med konsekvensutredning. Deltemarapport landskapsbilde Oppdragsnr.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "E39 Ålgård - Hove. Kommunedelplan med konsekvensutredning. Deltemarapport landskapsbilde Oppdragsnr.:"

Transkript

1 Kommunedelplan med konsekvensutredning Deltemarapport landskapsbilde Oppdragsnr.:

2 SAMMENDRAG Definisjon og avgrensning Landskap defineres i den Europeiske landskapskonvensjonen som et område, slik folk oppfatter det, hvis særpreg er et resultat av påvirkning fra og samspillet mellom naturlige og/eller menneskelige faktorer. I Statens vegvesens Håndbok 140 brukes begrepet landskap som et overgripende begrep om det helhetlige miljøet og fanger hele spennet mellom tett bylandskap og uberørt naturlandskap. Begrepet landskapsbilde brukes i denne sammenhengen om den visuelle kvaliteten i omgivelsene. Der landskapstemaet overlapper med temaene nærmiljø og friluftsliv, natur- eller kulturmiljø, avgrenses vurderingen til de visuelle forholdene innenfor disse temaene. Usikkerhet ved vurdering av landskapsbilde knyttes særlig til utformingen av tiltaket og hvordan dette virker inn på de visuelle kvalitetene i landskapet. For eksempel kan reiseopplevelse og valg av løsning for hvordan broer, tunneler, skjæringer, fyllinger og murer utformes, være utslagsgivende for hvordan alternativer avveies mot hverandre. Verdisetting NIJOS, Norsk institutt for jord- og skogbruk, har delt Norge inn i 45 såkalte landskapsregioner. Sandnes tilhører region Jæren og Lista (Lågjæren). Resten av planområdet tilhører Heibygdene i Dalane og Jæren (Jæren fjellbygd). Tiltakets influensområde ligger i Sandnes og Gjesdal kommuner og kategoriseres i henhold til Statens vegvesens handbok 140 i tre landskapstyper: i) område der naturen dominerer, ii) område med spredt bebyggelse og iii) område med tett bebyggelse. Influensområdet domineres av landbruksområder, hovedsakelig med spredt bebyggelsesmønster. Det er identifisert 14 avgrensede lokaliteter for tema landskapsbilde. Høydedragene med fjelltopper blir ofte landemerker på grunn av sitt karakteristiske utseende, godt synlige på avstand. De er enten skogkledde eller brukes som beitemarker. Til høydedragene hører lokalitetene 3 Helgaland, 4 Osli, 6 Bråsteinåsen, 8 Krossfjellet/ Håland, 10 Flassavatnet /Kleivapiggen og Åslandsnuten. Alle inneholder ett eller flere landemerker. De andre områdeinndelingene tar utgangspunkt i dalførene. I disse dalførene danner de tre tettstedene Sandnes, Figgjo og Ålgård sentrale punkter der de bygger seg opp langs fjellsidene. De inngår i lokalitetene 1 Hove/Stokkalandsvatnet, 9 Figgjo og 11 Ålgård. Figgjoelva danner det fremste dalføret i lokalitet 5 og 9. E39 går stedvis parallelt med denne. Ved Foss- Eikeland i lokalitet 5, munner Figgjoelva ut i Edlandsvatnet. Dette er en del av lokalitet 13 Skurvenuten. Lokalitetene 1 Hove/Stokkalandsvatnet, 7 Bråsteinvatnet og 12 Limavatnet danner også daler i egne delområder. Tabell. Verdisetting av analyseområdene. Nr Lokalitetsnavn Verdi Relevant for konsekvensvurdering 1 Hove/Stokkalandsvatnet Middels-Stor Ja 2 Håbafjell Bogafjell Liten-Middels Ja 3 Helgaland Middels Ja 4 Osli Middels Ja 5 Figgjoelva Middels-Stor Ja 6 Bråsteinåsen Stor Ja 7 Bråsteinvatnet Stor Ja 8 Krossfjellet og Håland Middels Nei 9 Figgjo Middels Ja 10 Flassavatnet og Kleivapiggen Middels-Stor Nei 11 Ålgård Liten-Middels Ja 12 Limavatnet Stor Ja 13 Skurvenuten Middels-Stor Ja 14 Åslandsnuten Middels-Stor Ja Norconsult AS 7

3 Figur. Verdisetting av de 14 landskapsområdene. Norconsult AS 8

4 Vurdering av omfang og konsekvenser A: Skurve -Ålgård Alternativ A2 A2 gir noe negativ konsekvens for landskapsbildet. Broen nærmest dagens bro er i hovedsak forankret i stedets form og godt tilpasset det verdifulle landskapet. Det må imidlertid tas noen forbehold knyttet til terrengtilpasning. Konsekvens vurderes som liten til middels negativ (-/--) forutsatt minimaliserte fyllinger og skjæringer som tilpasses og avsluttes naturlig mot eksisterende terreng. I tillegg må tunnelportalen tilpasses dagens terrengnivå. Alternativ A3 A3 har en noe dårligere løsning for Limavatnet enn A2 fordi den ca. 20 m høye broen er mer dominerende i landskapet, splitter sundet mellom Edlandsvatnet og Limavatnet samt kulturlandskapet ved Lima gård. Konsekvensen vurderes i utgangspunktet som middels negativ. Men det er usikkert hvordan skjæringen i Vaulåsen kan formgis uten at inngrepet blir for stort. Dette tilsier middels til stor negativ konsekvens (--/---). I delområde A gir utsynspunktet til Edlandsvatnet og Limavatnet bedre reiseopplevelse for alternativ A2 enn A3, der særlig skjæringen i Vaulåsen trekker ned. I forhold til alternativ 0 er det imidlertid ubetydelig forskjell på alternativene og begge vil ha liten negativ konsekvens for reiseopplevelse pga lengre tunnel mens dagens veg går langs Edlandsvatnet. Tabell. Landskapsbilde. Konsekvensvurdering av alternative traséer i delområde A: Skurve- Ålgård Alternativ Konsekvens A2 A3 Liten negativ til middels Middels til stor negativ (-/--) 1 (--/---) 2 A2 rangeres foran A3 da dette alternativet er bedre tilpasset det verdifulle landskapet ved Limavatnet. Delområde B: Kongeparken - Figgjo Alternativ B1 B1-variantene splitter innmarksområdene på Håland. De berører ulike tun og variantene skaper ulike virkninger lengst nord mot Krossfjellet. Det forutsettes at skjæringene ved tunnelportalen formes nær eksisterende terreng. Nærføring til Figgjoelva i varianten B1 I blir vurdert for alternativ C13 i delområde C. B1-variantene får liten negativ konsekvens (-). Alternativ B2 B2-variantene skaper et bredt vegbånd langs eksisterende veg gjennom hele delområdet. Kryss ved Kongeparken gir gode muligheter til å omarbeide næringsareal sør for Kongeparken som har svake visuelle kvaliteter. Nærføring til Figgjoelva, på utfylt areal ved Kongeparken, vurderes som lite negativt, men alternativet gir en markant skjæring like nord for Kongeparken. Kulturlandskapet blir mest berørt ved Håland. Variantene I og II får liten negativ konsekvens (-), mens varianten B2 III får middels negativ konsekvens (--) på grunn av lenger skjæring forbi gårdstunene, lengst nord ved Krossfjellet. Norconsult AS 9

5 Alternativ B4 Alternativet har den korteste dagsonen. Kryss ved Kongeparken gir gode muligheter til å omarbeide næringsareal sør for Kongeparken som har svake visuelle kvaliteter. Næringsarealet ved Kongsgata, nord for Kongeparken, har et mer helhetlig uttrykk. Den arkitektoniske kvaliteten utmerker seg likevel ikke. Området forutsettes revet. Kulturlandskap blir i liten grad berørt. Kryssets nærhet til Figgjoelva trekker ned. Konsekvensen vurderes som liten til middels negativ (-/--). I delområde B vil utvidelse av vegen i et landskapsområde med middels verdi gi en monoton reiseopplevelse. Ulike inngrep i kulturlandskap og skjæringer trekker ned på ulike måter, mens opplevelsen av Figgjoelva og viktige fjelltopper som Åslandsnuten vektlegges positivt i variantene B1 I og B2 I. Lange tunneler reduserer reiseopplevelsen. Alternativ B4 kommer dårligst ut mht reiseopplevelse pga lange tunneler og dårligere orienterbarhet for trafikantene. Tabell. Landskapsbilde. Konsekvensvurdering av alternative traséer i delområde B: Kongeparken - Figgjo Alternativ (med varianter) Konsekvens B1 I og II Liten negativ (-) 1 B2 I og II Liten negativ (-) 1 B2 III Middels negativ (--) 4 B4 Liten til middels negativ (-/--) 3 Fire tema skiller alternativ og varianter i delområde B. Graden av parallellføring med eksisterende veg skaper ulike bredder på vegbåndet gjennom delområdet. Alternativ B1 splitter kulturlandskapet ved Håland, mens B2 utvides fra eksisterende veg. Kryssene plasseres ulikt og beslaglegger ulike areal i ulikt omfang. B2 I og II berører minst kulturlandskap og sparer deler av næringsområdet i Kongsgata nord for Kongeparken. B2 III medfører en lenger skjæring gjennom gårdsmiljøet nord ved Krossfjellet. Det samlede inngrepet i B1 I og II er mindre enn i B2 I og II, men splittingen av kulturlandskapet trekker ned. B4 forutsetter at næringsområdet i Kongsgata nord for Kongeparken, som har et helhetlig uttrykk, må innløses. B1, B2 I og II rangeres som beste alternativ i delområde B. Delområde C: Bråstein Osli Alternativ C6 Alternativet vil endre formen på Bråsteinvatnet. Skjæring i foten av Bråsteinåsen vil virke negativt visuelt mot Bråsteinvatnet. Alternativet virker også negativt på kulturlandskapet. Konsekvensen vurderes som middels negativ (--). Alternativ C8 Alternativet vil splitte kulturlandskapet på Bråstein. Utfylling i Bråsteinvatnet vil endre litt på formen på vannet. Skjæring i foten av Bråsteinåsen vil virke negativt visuelt mot Bråsteinvatnet. Konsekvensen vurderes som liten til middels negativ (-/--). Alternativ C13 Linjeføringen er godt forankret mellom Figgjoelva og Krossfjellet. Dimensjonen på vegen og skjæringen langs Figgjoelva sprenger skalaen i landskapet og kan sees fra Åslandsnuten. Det forutsettes at mur benyttes mellom ny og eksisterende veg. Skjæring i foten av Bråsteinåsen vil også virke negativt visuelt mot Bråsteinvatnet. Alternativet splitter kulturlandskapet på Bråstein. Konsekvensen vurderes som middels negativ (--). Norconsult AS 10

6 I delområde C trekker nærvirkning fra skjæringene ned reiseopplevelsen i alternativ C13, men ny veg på et høyere nivå gir bedre utsyn og opplevelse av omgivelsene. For alternativ C6 og C8 trekker lange tunneler ned reiseopplevelsen. Tabell. Landskapsbilde. Konsekvensvurdering av alternative traséer i delområde C: Bråstein Osli Alternativ (med varianter) Konsekvens C6 (I-III) Middels negativ (--) 2 C8 (I-III) Liten til middels negativ (-/--) 1 C13 Middels negativ (--) 2 I delområde C er det forholdet til Figgjoelva, runding av Bråsteinåsen og utfylling i Bråsteinvatnet samt forholdet til kulturlandskapet som bidrar til å rangere alternativer og varianter. Selv om vannet og dets krokete form tillegges størst verdi, har alternativ C13 langs Figgjoelva størst negativ konsekvens fordi fylling og skjæring sprenger skalaen i landskapet og skjæringene eksponeres mot Åslandsnuten. Videre runder C13 Bråsteinåsen i lengste strekning. En lenger skjæring eller mur kan gi et større negativt visuelt omfang mot Bråsteinvatnet enn de andre alternativene. I C6 og C8 forutsetter kryssene delvis i fylling i Bråsteinvatnet. For C6 vil denne endre formen på det karakteristiske vannet vesentlig, mens C8 endrer formen noe. Alle alternativene kommer i konflikt med kulturlandskapet. C13 følger terrenget, men splitter kulturlandskapet. Omfanget er mer negativ enn de restarealene som skapes mellom tunnelmunningene og eksisterende veg i C6 og C8. Alle tre alternativene i delområde C har negativ konsekvens for landskapet. Virkningen av dimensjon med omfattende skjæringer langs Figgjoelva gjør at C13 kommer dårligst ut, mens fyllingen i Bråsteinvatnet gjør at C6 er dårligere enn C8, som dermed kommer best ut. Delområde D: Osli Hove Alternativ D1 I delområde D planlegges utviding av eksisterende veg til firefelts motorveg. Landskapet tåler dette godt og eksisterende veg er hovedsakelig godt forankret i landskapet. Konsekvensen vurderes som ubetydelig til liten negativ (0/-). I delområde D vektlegges Stokkalandsvatnet positivt forutsatt at vegens utstyr gir et godt utsyn fra vegen her. Ellers kan strekningen oppleves som noe monoton på grunn av hovedsakelig middels verdi for landskapsbildet. Det er ingen vesentlig endring i reiseopplevelsen i forhold til alternativ 0. Tabell. Landskapsbilde. Konsekvensvurdering av trasé i delområde D: Osli Hove Alternativ Konsekvens D1 Liten til ubetydelig (0/-) 1 Norconsult AS 11

7 Anleggsperioden Det er ikke beskrevet tiltak som anleggsveger, riggområder eller deponiområder som har kjente varige konsekvenser ut over byggingen av selve vegen. Konsekvenser i anleggsperioden er derfor ikke vektlagt og må vurderes på et mer detaljert plannivå. Avbøtende tiltak I hovedsak har landskapet en skala som gjør at det kan absorbere veganleggene ved at de legger seg mellom åsene i det småkuperte landskapet. Med standard S9, 100 km/t og fire felt, vil tiltakets stive linjeføring noen steder skape skjæringer og fyllinger som kan skade sidene på enkelte av disse karakteristiske knausene. Dette vil stort sett kunne løses gjennom god detaljprosjektering med mindre det er trangt mellom de berørte skråningene. Sammenstilling av konsekvensen for landskapsbildet Delområde A B C D Alternativ A2 A3 B1 B2 B4 C6 C8 C13 D1 Variant I-II I-II I-II I-II III I-III I-III / / / / / /+ 0 Samlet -/-- --/ / / /- konsekvens Samlet konsekvens varierer med halve trinn mellom liten negativ og middels/stor negativ. Mindre justeringer under avbøtende tiltak eller bedre visualisering av de beste alternativene i detaljplanleggingen, kan tilsi noen andre konklusjoner. Dette er særlig tydelig i delområde B, der middels verdi for landskapsbilde gir mindre utslag for forskjellene mellom alternativene enn i de andre delområdene. Når konsekvensutredningen for landskapsbilde og reiseopplevelse vurderes sammen, ser vi at variantene B1 I-II og B2 I-II medfører minst negativ konsekvens. I område C gir C8 med tunnel gjennom Krossfjellet noe mindre negativ konsekvens for landskapsbildet enn C6 og C13. Beste kombinasjon blir da: A2 + B1 I-II/B2 I- II + C8 + D1. Norconsult AS 12

E39 Ålgård - Hove. Kommunedelplan med konsekvensutredning. Deltemarapport landskapsbilde. 2011-09-15 Oppdragsnr.: 5101693

E39 Ålgård - Hove. Kommunedelplan med konsekvensutredning. Deltemarapport landskapsbilde. 2011-09-15 Oppdragsnr.: 5101693 Kommunedelplan med konsekvensutredning Deltemarapport landskapsbilde 2011-09-15 Oppdragsnr.: 5101693 FORORD Statens vegvesen arbeider med kommunedelplan og konsekvensutredning for ny trasé for E39 på

Detaljer

Statens Vegvesen. E39 Ålgård - Hove STØYKARTLEGGING Oppdragsnr.:

Statens Vegvesen. E39 Ålgård - Hove STØYKARTLEGGING Oppdragsnr.: Statens Vegvesen E39 Ålgård - Hove STØYKARTLEGGING 2011-09-15 E39 Ålgård - Hove STØYKARTLEGGING 1 15.08.2011 IVVER JMA ATFOT Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

E39 Ålgård - Hove. Kommunedelplan med konsekvensutredning. Deltemarapport nærmiljø og friluftsliv. 2011-09-15 Oppdragsnr.: 5101693

E39 Ålgård - Hove. Kommunedelplan med konsekvensutredning. Deltemarapport nærmiljø og friluftsliv. 2011-09-15 Oppdragsnr.: 5101693 Kommunedelplan med konsekvensutredning Deltemarapport nærmiljø og friluftsliv 2011-09-15 Oppdragsnr.: 5101693 FORORD E39 er en del av det overordnede nasjonale vegnettet som binder landsdeler sammen og

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

Region vest Vegavdeling Rogaland. Mai E39 Ålgård - Hove. Tilleggsutredning område C Bråstein - Osli

Region vest Vegavdeling Rogaland. Mai E39 Ålgård - Hove. Tilleggsutredning område C Bråstein - Osli Region vest Vegavdeling Rogaland Mai 2013 E39 Ålgård - Hove. Tilleggsutredning område C Bråstein - Osli E39 Ålgård-Hove Tilleggsutredning delområde C, Bråstein-Osli Rev. 0 Dato 2013-05-29 Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

Region vest Vegavdeling Rogaland. April E39 Ålgård - Hove. Tilleggsutredning delområde B - Håland

Region vest Vegavdeling Rogaland. April E39 Ålgård - Hove. Tilleggsutredning delområde B - Håland Region vest Vegavdeling Rogaland April 2013 E39 Ålgård - Hove. Tilleggsutredning delområde B - Håland E39 Ålgård-Hove Tilleggsutredning delområde B - Håland Rev. 0 Dato 22.3.2013 Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR E6 HØYTVERRELV

REGULERINGSPLAN FOR E6 HØYTVERRELV Oppdragsgiver Statens Vegvesen, Region Nord Rapporttype KU-rapport 2015-09-03 REGULERINGSPLAN FOR E6 HØYTVERRELV FAGRAPPORT LANDSKAP FAGRAPPORT LANDSKAP 2 Feil! Fant ikke referansekilden. FAGRAPPORT LANDSKAP

Detaljer

Kreativ fase notat. Kommunedelplan med konsekvensutredning for rv 715 Vanvikan - Olsøy

Kreativ fase notat. Kommunedelplan med konsekvensutredning for rv 715 Vanvikan - Olsøy Kreativ fase notat Kommunedelplan med konsekvensutredning for rv 715 Vanvikan - Olsøy MULTICONSULT 2008 Innhold Innhold... 3 1. Innledning og bakgrunn... 4 2. Mål med kreativ fase... 4 3. Arbeidsmetode...

Detaljer

E39 Ålgård - Hove. Kommunedelplan med konsekvensutredning. Deltemarapport naturressurs Oppdragsnr.:

E39 Ålgård - Hove. Kommunedelplan med konsekvensutredning. Deltemarapport naturressurs Oppdragsnr.: Kommunedelplan med konsekvensutredning Deltemarapport naturressurs 2011-09-15 Oppdragsnr.: 510169 3 FORORD E39 er en del av det overordnede nasjonale vegnettet som binder landsdeler sammen og med forbindelser

Detaljer

Konsekvensutredning av vegprosjekter: utrederens ansvar og dilemmaer

Konsekvensutredning av vegprosjekter: utrederens ansvar og dilemmaer Konsekvensutredning av vegprosjekter: utrederens ansvar og dilemmaer - fra et byggherreperspektiv Kristin Marie Berg Statens vegvesen/institutt for landskapsplanlegging ved NMBU - kan brukes til det meste

Detaljer

Forord. Formingsveilederen erstatter Formingsveileder E16 Hamang - Bjørum fra 1997. Oslo, mai 2005. Statens vegvesen

Forord. Formingsveilederen erstatter Formingsveileder E16 Hamang - Bjørum fra 1997. Oslo, mai 2005. Statens vegvesen Statens vegvesen Forord Statens vegvesen planlegger ny E16 som smal firefelts motorveg fra Sandvika i Bærum til Skaret i Hole kommune. Vegen skal framstå med et gjenkjennelig formspråk selv om utbygging

Detaljer

Områdeplan for Arsvågen næringsområde

Områdeplan for Arsvågen næringsområde Statens vegvesen Områdeplan for Arsvågen næringsområde Fagrapport landskapsbilde Konsekvensvurdering 2015-05-20 Oppdragsnr. 5144240 01 2015-05-20 Revidert etter tilbakemeldinger fra SVV og Bokn kommune

Detaljer

Oversendelse av kommunedelplan for E 39 Ålgård - Hove, plan nr i Sandnes kommune for endelig behandling av innsigelse

Oversendelse av kommunedelplan for E 39 Ålgård - Hove, plan nr i Sandnes kommune for endelig behandling av innsigelse Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 STAVANGER Plan Sandnes, 17.09.2014 Deres ref: Vår ref: 13/01247-68 Saksbehandler: Håkon Auglend Arkivkode: 141 Oversendelse av kommunedelplan for E 39 Ålgård

Detaljer

Innsigelse mot 3A-3, delstrekning C. Statens vegvesen fraråder følgende alternativer: 1B, delstrekning A og C 3A-5, delstrekning A

Innsigelse mot 3A-3, delstrekning C. Statens vegvesen fraråder følgende alternativer: 1B, delstrekning A og C 3A-5, delstrekning A Tiltakshavers anbefaling Det er i teksten under gitt en felles anbefaling for Ås og Ski kommuner da det er viktig for Statens vegvesen at strekningen blir sett på under ett. Statens vegvesen har konsekvensutredet

Detaljer

FORELØPIG, IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER

FORELØPIG, IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER FORELØPIG, IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER STRAUMSUNDBRUA - LIABØ 29/30-05-2012 Lars Arne Bø HVA ER IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER? Ikke prissatte konsekvenser er konsekvenser for miljø og samfunn som ikke er

Detaljer

Innsigelse - nytt offentlig ettersyn kommunedelplan med tilleggsutredninger E39 Ålgård i Gjesdal til Hove i Sandnes kommune

Innsigelse - nytt offentlig ettersyn kommunedelplan med tilleggsutredninger E39 Ålgård i Gjesdal til Hove i Sandnes kommune Deres ref.: 13/01247 Vår dato: 22.01.2014 Vår ref.: 2012/2210 Arkivnr.: 421.3 Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Intern uttalelse fra Fylkesmannen (vedlegg til felles statlig oversendelse

Detaljer

Deltemarapport kulturminner og kulturmiljø

Deltemarapport kulturminner og kulturmiljø Kommunedelplan med konsekvensutredning Deltemarapport kulturminner og kulturmiljø 2011-09-15 Oppdragsnr.: 510169 3 Konsekvensutredning av kulturmiljø FORORD Statens vegvesen arbeider med kommunedelplan

Detaljer

Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør. Informasjonsmøte. 21. mai 2013

Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør. Informasjonsmøte. 21. mai 2013 Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør Informasjonsmøte 21. mai 2013 Dagsorden Velkommen Orientering om planprosessen Hva skal planlegges - orientering om prosjektet + video Innspill og spørsmål til planarbeidet

Detaljer

Områderegulering Norterminal Gamnes, Sør-Varanger kommune

Områderegulering Norterminal Gamnes, Sør-Varanger kommune Sør-Varanger kommune og Norterminal AS Områderegulering Norterminal Gamnes, Sør-Varanger kommune Konsekvensvurdering landskaps- og terrengforming 2014-09-22 Oppdragsnr.:5123076 - Områderegulering Norterminal

Detaljer

V AG L E N Æ R I N G S O M R Å D E

V AG L E N Æ R I N G S O M R Å D E V AG L E N Æ R I N G S O M R Å D E -K O N S E K V E N S E R F O R L A N D S K A P S B I L D E, O K T 2 0 1 1 FORELØPIG 1 LANDSKAPSBILDE 1.1 INNLEDNING Formålet med dette kapittelet er å belyse konsekvensene

Detaljer

E39 Rogfast Laupland - Knarholmen

E39 Rogfast Laupland - Knarholmen Region vest Prosjektavdelingen 15.01.2015 E39 Rogfast Laupland - Knarholmen Konsekvensutredning Deltema: Landskapsbilde 2/17 KU-DELRAPPORT, LANDSKAPSBILDE 3/17 KU-DELRAPPORT, LANDSKAPSBILDE INNHOLD 1 Landskapsbilde

Detaljer

Landskap. Revisjon av V712 konsekvensanalyser, hvordan vil landskapstema utvikle seg? Bodø 4-5.november 2015

Landskap. Revisjon av V712 konsekvensanalyser, hvordan vil landskapstema utvikle seg? Bodø 4-5.november 2015 Landskap Revisjon av V712 konsekvensanalyser, hvordan vil landskapstema utvikle seg? Bodø 4-5.november 2015 Dette vil jeg si noe om: Den europeiske landskapskonvensjonen Ikke-prissatte konsekvenser Tema

Detaljer

Gandsfjordforbindelsen Sandnes kommune. Konsekvensutredning Landskapsbilde

Gandsfjordforbindelsen Sandnes kommune. Konsekvensutredning Landskapsbilde Gandsfjordforbindelsen Sandnes kommune Konsekvensutredning Landskapsbilde Gandsfjordforbindelsen Sandnes kommune KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING Temarapport: Landskapsbilde 08.07.2009 Forord Statens

Detaljer

8. Sammenstilling av samfunnsøkonomisk analyse

8. Sammenstilling av samfunnsøkonomisk analyse 8. Sammenstilling av samfunnsøkonomisk analyse 8.1 Sammenstilling av prissatte konsekvenser Fra planprogrammet: Det skal lages en samlet framstilling av konsekvensvurderingene for de prissatte temaene.

Detaljer

Vurdering av landskapsbilde for alternativ 3A

Vurdering av landskapsbilde for alternativ 3A Vurdering av landskapsbilde for alternativ 3A 1. ENDRING KOMMUNEDELPLAN E6 NORDKJOSBOTN STORFJORD GRENSE 1.1 Bakgrunn: Forslag til planprogram for kommunedelplan E6 Nordkjosbotn Storfjord grense, datert

Detaljer

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen Notat daglinje langs Skrautvålvegen 2013-01-31 Oppdragsnr.: 5121013 00 31.01.2013 Notat til illustrasjonsplanen IVS KBO Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Blågrønn struktur i planlegging av E39 Smiene-Harestad. Laila L. Christensen-Dreyer 05.05.2015

Blågrønn struktur i planlegging av E39 Smiene-Harestad. Laila L. Christensen-Dreyer 05.05.2015 Blågrønn struktur i planlegging av E39 Smiene-Harestad Laila L. Christensen-Dreyer 05.05.2015 Prosjektet E39 Smiene-Harestad Fakta Europaveg og del av kyststamvegen mellom Trondheim og Stavanger. Viktig

Detaljer

Konsekvensutredning landskapsbilde i strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 m.fl. Dato:

Konsekvensutredning landskapsbilde i strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 m.fl. Dato: Konsekvensutredning landskapsbilde i strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune Gbnr 4/365 m.fl. Dato: 17.02.2014 Rapportens tittel: Konsekvensutredning landskapsbilde i strandsone, Iberneset boligområde,

Detaljer

LANDSKAPSANALYSE FOR HAVNEBERGET - del av arbeid med detaljreguleringsplan

LANDSKAPSANALYSE FOR HAVNEBERGET - del av arbeid med detaljreguleringsplan LANDSKAPSANALYSE FOR HAVNEBERGET - del av arbeid med detaljreguleringsplan Ingebjørg Løset Øpstad 13.02.2013 Innledning I denne analysen vil man rette fokus mot de landskapsmessige verdiene innenfor og

Detaljer

RAPPORT. SJØHAUGEN Landskapsbilde Oppdragsnr: Dokumentnummer: 3 Side: 1 av 11 SAMMENDRAG

RAPPORT. SJØHAUGEN Landskapsbilde Oppdragsnr: Dokumentnummer: 3 Side: 1 av 11 SAMMENDRAG Dokumentnummer: 3 Side: 1 av 11 Norconsult AS, Hovedkontor Postboks 626, 1303 SANDVIKA Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.com www.norconsult.no

Detaljer

E39 Ålgård - Hove. Kommunedelplan med konsekvensutredning. Deltemarapport Sårbarhetsanalyse Deltemarapport kulturminner og kulturmiljø

E39 Ålgård - Hove. Kommunedelplan med konsekvensutredning. Deltemarapport Sårbarhetsanalyse Deltemarapport kulturminner og kulturmiljø E39 Ålgård - Hove Sårbarhetsanalyse E39 Ålgård - Hove Kommunedelplan med konsekvensutredning Deltemarapport Sårbarhetsanalyse Deltemarapport kulturminner og kulturmiljø 2011-09-15 Oppdragsnr.: 5101693

Detaljer

TYPE PLAN TEMARAPPORT LANDSKAPSBILDE. E6 Moelv-Biri. Supplerende konsekvensutredning for nytt alternativ sør. Ringsaker kommune

TYPE PLAN TEMARAPPORT LANDSKAPSBILDE. E6 Moelv-Biri. Supplerende konsekvensutredning for nytt alternativ sør. Ringsaker kommune TYPE PLAN TEMARAPPORT LANDSKAPSBILDE E6 Moelv-Biri Supplerende konsekvensutredning for nytt alternativ sør Ringsaker kommune Region øst Hamar kontorsted 19. desember 2014 2 E6 Moelv-Biri Konsekvenser for

Detaljer

Statens vegvesen. Notat Prosjekt Biri - Otta Prosjekt E6 Biri - Otta

Statens vegvesen. Notat Prosjekt Biri - Otta Prosjekt E6 Biri - Otta Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: 13165 Prosjekt Biri - Otta Prosjekt E6 Biri - Otta Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Hjelmstad - 61271326 Vår dato: 06.07.2012 Vår referanse: 2010/001773-076 Kommunedelplan

Detaljer

Revidert planbestemmelse jfr. vedtak i sak xxxxxxx i Steinkjer formannskap

Revidert planbestemmelse jfr. vedtak i sak xxxxxxx i Steinkjer formannskap Revidert planbestemmelse jfr. vedtak i sak xxxxxxx i Steinkjer formannskap 2 Bestemmelser og retningslinjer 1.1 Planforutsetninger Kommunedelplanen for Asphaugen erstatter gjeldende kommunedelplan fra

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE INNSPILL PÅ MULIGE VEGTRASÉER FOR TVERRFORBINDELSEN JÆREN E39

ROGALAND FYLKESKOMMUNE INNSPILL PÅ MULIGE VEGTRASÉER FOR TVERRFORBINDELSEN JÆREN E39 ROGALAND FYLKESKOMMUNE INNSPILL PÅ MULIGE VEGTRASÉER FOR TVERRFORBINDELSEN JÆREN E39 SILINGSRAPPORT DATO 15.4.2011 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Innspill på mulige vegtraséer for Tverrforbindelsen

Detaljer

E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Vindafjord 20. jan Dagsorden

E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Vindafjord 20. jan Dagsorden E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Vindafjord 20. jan Dagsorden Velkommen ved ordfører i Vindafjord ca. 5 min Presentasjon ved Statens vegvesen ca. 40 min Pause ca. 10 min Spørsmål / kommentarer ca. 45 min

Detaljer

Landskapskonvensjonen og vindkraft. Seksjonssjef Anders Iversen Direktoratet for Naturforvaltning

Landskapskonvensjonen og vindkraft. Seksjonssjef Anders Iversen Direktoratet for Naturforvaltning Landskapskonvensjonen og vindkraft Seksjonssjef Anders Iversen Direktoratet for Naturforvaltning Innhold: 1. DNs oppgaver og rolle. 2. Landskapskonvensjonen og landskap som nytt politisk fokusområde. 3.

Detaljer

Konsekvensutredning for kommunedelplan for Tromsdalen

Konsekvensutredning for kommunedelplan for Tromsdalen Innherred Samkommune Konsekvensutredning for kommunedelplan for Tromsdalen Alternativ 2 Jord og skogbruk 2012-05-21 Rev. Dato: 21.05.12 Beskrivelse KU- Tromsdalen Jord og skogbruk Utarbeidet Siri Bø Timestad

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer for alternativ C7

Bestemmelser og retningslinjer for alternativ C7 Sotrasambandet. Rv 555 Fastlandssambandet Sotra Bergen. Parsell Kommunegrensen mot Fjell - Storavatnet i Bergen. Kommunedelplan Plan Id 19920000 Bergen kommune, tegning nr02. Dato/revisjon: 16.02.2012

Detaljer

KIRKENES INDUSTRIAL LOGISTICS AREA. Konsekvensutredning landskap

KIRKENES INDUSTRIAL LOGISTICS AREA. Konsekvensutredning landskap i samarbeid med Sør-Varanger kommune KIRKENES INDUSTRIAL LOGISTICS AREA Konsekvensutredning landskap 08-09-2010 1 KIRKENES INDUSTRIAL AND LOGISTICS AREA (KILA)- KONSEKVENSVURDERING FOR LANDSKAPSBILDE

Detaljer

Rv. 4 Kjul Åneby sør. Kommunedelplan med konsekvensanalyse. Lise-Lotte Bjarnadottir Prosjektleder

Rv. 4 Kjul Åneby sør. Kommunedelplan med konsekvensanalyse. Lise-Lotte Bjarnadottir Prosjektleder Rv. 4 Kjul Åneby sør Kommunedelplan med konsekvensanalyse Lise-Lotte Bjarnadottir Prosjektleder Rv. 4 Kjul Åneby sør. Tunnelmunning Rv. 4 Kjul Åneby sør Standard som ligger inne i alternativene 4 felt

Detaljer

0 Sammendrag. 0.1 Bakgrunn. 0.2 Beskrivelse av tiltaket

0 Sammendrag. 0.1 Bakgrunn. 0.2 Beskrivelse av tiltaket 0 Sammendrag 0.1 Bakgrunn Strekningen Flatmark - Monge er ca. 5 km lang og ligger på stamvegrute 6d (E136) som går fra Dombås til Ålesund. E136 mellom Dombås og Ålesund er den viktigste vegforbindelsen

Detaljer

Utfordringer ved samferdsel og jordvern

Utfordringer ved samferdsel og jordvern Utfordringer ved samferdsel og jordvern 03.10.2017 Ivar Thorkildsen, Seksjonsleder Plan og Forvaltning Haugesund Ivar Thorkildsen Seksjonsleder Plan og Forvaltning Hva er våre føringer? Eksempel på stor

Detaljer

STATNETT SF Tileggsutredning for lokalisering av ny Sykkylven transformatorstasjon

STATNETT SF Tileggsutredning for lokalisering av ny Sykkylven transformatorstasjon 420 kv kraftledning Ørskog Fardal Tileggsutredning for temaet landbruk for lokalisering av ny Sykkylven transformatorstasjon Utarbeidet av: Juli 2011 FORORD Denne rapporten / notatet er utarbeidet som

Detaljer

Veikonsepter parsell Slependen-Høn Oppsummering av notat datert Multiconsult 16.12.2014 Vedlegg 3

Veikonsepter parsell Slependen-Høn Oppsummering av notat datert Multiconsult 16.12.2014 Vedlegg 3 Alternativ 2.1, E18 i dagen mellom Slependen og Høn Vei i dagen gir lavere samlet kostnadsnivå for investering og drift enn tunneler, og er mer robust i forhold til uforutsette hendelser. God trafikal

Detaljer

Forenklet konsekvensvurdering

Forenklet konsekvensvurdering Statens Vegvesen Forenklet konsekvensvurdering Gang- og sykkelveg langs fv. 505 fra Time kirke til Undheim. Strekning Fossebakken -Tunheim 2011-05-10 Oppdragsnr. 5100649 Oppdragsnr.: 5100649 002 2011-05-10

Detaljer

Reguleringsplan for gang- og sykkel vei Leland- Engheim for Plan ID

Reguleringsplan for gang- og sykkel vei Leland- Engheim for Plan ID Beskrivelse av prosjektet 2016 Reguleringsplan for gang- og sykkel vei Leland- Engheim for Plan ID 201604 Arkivsak: Vedtak om igangsetting: 1. Bakgrunn og formål for regulering Planområdet hovedprosjektet

Detaljer

Tekniske parametre (for flere parametre vises til Vegnormal for Lillesand kommune):

Tekniske parametre (for flere parametre vises til Vegnormal for Lillesand kommune): VEDLEGG 1 TIL PLANPROGRAM Arendal 02.11.15, rev 20.01.17 MASSEUTTAK LANGEMYR VURDERING AV ATKOMSTVEIER VEDLEGG TIL PLANPROGRAM Bakgrunn NCC Industry AS planlegger nytt masseuttak på Langemyr i Lillesand

Detaljer

Vedtaket er gjort i medhold av 11-1 og i plan- og bygningsloven.

Vedtaket er gjort i medhold av 11-1 og i plan- og bygningsloven. Arkiv: K1-143 Vår ref: 14/2554-35 Journalpostid: 15/20439 Saksbeh.: Wibecke Natås PLAN 0480.00: KOMMUNEDELPLAN FOR TVERRFORBINDELSEN FV. 505 FOSS-EIKELAND TIL E39 BRÅSTEIN GODKJENNING AV PLANPROGRAM Saksgang:

Detaljer

VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE

VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE 1. AVGRENSNING OG REGULERINGSFORMÅL Planen er utarbeidet etter Plan- og bygningslovens 12-3, detaljregulering.

Detaljer

E6 Håggåtunnelen Skjerdingstad

E6 Håggåtunnelen Skjerdingstad M U L T I C O N S U L T Kommunedelplan med konsekvensutredning E6 Håggåtunnelen Skjerdingstad Temarapport Naturressurser for Statens vegvesen Region midt September 011 Konsekvensutredning naturressurser

Detaljer

Kommunedelplan E16 Fagernes-Hande

Kommunedelplan E16 Fagernes-Hande E16 Fagernes-Hande Konsekvensutredning Temarapport Landskapsbilde 2012-12-20 Oppdragsnr.: 5121013 02 2012-12-20 Endelig rapport KWGil IvS/KBor IvS 01 2012-12-05 Høringsutgave 02 KWGil IvS/KBor IvS 00 2012-11-01

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G Side 2 1 Planområdet LNF SF10 Utvidelse/fortetting av eksisterende hyttefelt Det er fra grunneier Peder Rønningen kommet forespørsel om regulering av et område med formål hytter inntil Toke utenfor Henseidkilen.

Detaljer

Landskapsbilde. Hamnsundsambandet AS. Kommunedelplan for Hamnsundsambandet. Oppdragsgivar Hamnsundsambandet AS Oppdrag.

Landskapsbilde. Hamnsundsambandet AS. Kommunedelplan for Hamnsundsambandet. Oppdragsgivar Hamnsundsambandet AS Oppdrag. Hamnsundsambandet AS Kommunedelplan for Hamnsundsambandet Oppdragsgivar Hamnsundsambandet AS Oppdrag Kommunedelplan for Hamnsundsambandet Rapport type Konsekvensutredning for Landskapsbilde Prosjektnr.

Detaljer

E6 Kvithammar - Åsen. Konsekvensutredning

E6 Kvithammar - Åsen. Konsekvensutredning Region midt Nord-Trøndelag Steinkjer kontorsted Landskapsbilde E6 Kvithammar - Åsen. Konsekvensutredning Kommunedelplan med konsekvensutredning Fagrapport Guri Pedersen Skei KU-rapport KDP Kvithammar Åsen:

Detaljer

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om

Detaljer

Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm. Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm. Kommuner: Verran og Steinkjer

Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm. Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm. Kommuner: Verran og Steinkjer PLANPROGRAM - Del av reguleringsplan SVV Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm Kommuner: Verran og Steinkjer Region midt Steinkjer kontorsted Høringsutgave

Detaljer

1-2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningsloven (PBL) 12-5:

1-2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningsloven (PBL) 12-5: LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR rv. 23 Dagslett Linnes, Tverrslag (Detaljregulering) Dato: 13.12.2015 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1 Planens formål Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan-

Detaljer

Føresegner og retningsliner for kommunedelpian fv. 56, fastsambandet Nord Huglo -Skorpo

Føresegner og retningsliner for kommunedelpian fv. 56, fastsambandet Nord Huglo -Skorpo Huglosambandet. Fv. 56 Nord Huglo - Skorpo Plan ID ###### - Stord kommune Plan ID 2010-06 - Tysnes kommune Dato / revisjon: xx.xx.2012 Føresegner og retningsliner for kommunedelpian fv. 56, fastsambandet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR NY MOTORVEG E18 VESTFOLD GRENSE LANGANGEN I PORSGRUNN KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR NY MOTORVEG E18 VESTFOLD GRENSE LANGANGEN I PORSGRUNN KOMMUNE PORSGRUNN KOMMUNE/STATENS VEGVESEN REGION SØR REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR NY MOTORVEG E18 VESTFOLD GRENSE LANGANGEN I PORSGRUNN KOMMUNE Bystyrets egengodkjenning: 21.06.07, sak 47/07

Detaljer

Ikke-prissatte konsekvenser

Ikke-prissatte konsekvenser Ikke-prissatte konsekvenser Foreløpige resultater KVU E134 Gvammen - Vågsli Anne Karen Haukland og Hans Kortner Ryen Tema som utredes: Landskapsbilde Nærmiljø og friluftsliv Naturmangfold Kulturmiljø Naturresurser

Detaljer

METODISK TILNÆRMING PÅ MILJØ OG KULTURMINNER

METODISK TILNÆRMING PÅ MILJØ OG KULTURMINNER Vedlegg METODISK TILNÆRMING PÅ MILJØ OG KULTURMINNER Undertemaene naturmiljø, kulturmiljø og landskap danner grunnlaget for det felles temaet miljø og kulturminner som DN og RA har fått ansvaret for i

Detaljer

Kommunedelplan E134 Bakka - Solheim. Vurdering av alternative løsninger Mo Austrheim.

Kommunedelplan E134 Bakka - Solheim. Vurdering av alternative løsninger Mo Austrheim. Statens vegvesen Notat Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal 950 33 506 Vår dato: 25.06.2015 Vår referanse: 2013/010071 Kommunedelplan E134 Bakka - Solheim. Vurdering av alternative løsninger Mo Austrheim.

Detaljer

Endringer Endringer i forhold til det som er beskrevet i rapporten (Tysse og Ledje 2012) er:

Endringer Endringer i forhold til det som er beskrevet i rapporten (Tysse og Ledje 2012) er: NOTAT Vår ref.: BO og TT Dato: 8. mai 2015 Endring av nettilknytning for Måkaknuten vindkraftverk I forbindelse med planlagt utbygging av Måkaknuten vindkraftverk er det laget en konsekvensvurdering som

Detaljer

5 Sammenstilling. 5.2 Prissatte konsekvenser. 5.1 Innledning. Nytte. Utredningsprogram. Kostnader. Metode

5 Sammenstilling. 5.2 Prissatte konsekvenser. 5.1 Innledning. Nytte. Utredningsprogram. Kostnader. Metode Rv 4 Roa Jaren 123 5 Sammenstilling 5.1 Innledning Hensikten med dette kapitlet er å: beskrive hovedelementene for de enkelte utredningstemaene sammenstille konsekvensene vurdere alternativene i forhold

Detaljer

Forsidebilde: Bilferga Bogøy på tur over fjorden mot Ågskardet.

Forsidebilde: Bilferga Bogøy på tur over fjorden mot Ågskardet. Prosjektkoordinator for konsekvensutredning og kommunedelplan for alternative veitraséer på riksvei 17 mellom Storvika og Reppen, Meløy og Rødøy kommuner i Nordland. Konkurransegrunnlag 26. november 2009

Detaljer

Statleg plan E39 Stord-Os Miljøtema Regionalt planforum Hordaland

Statleg plan E39 Stord-Os Miljøtema Regionalt planforum Hordaland Statleg plan E39 Stord-Os Miljøtema Foto: A. Jenssen, Statens vegvesen Oppdrag frå Samferdselsdepartementet Prosessen videre skal: - Legge til rette for å redusere konflikt og uheldige virkninger for natur

Detaljer

Prosjekt: E39 Døle bru-livold. Høringsutgave KOMMUNEDELPLAN. Planbeskrivelse med konsekvensutredning Kommuner: Mandal og Lindesnes

Prosjekt: E39 Døle bru-livold. Høringsutgave KOMMUNEDELPLAN. Planbeskrivelse med konsekvensutredning Kommuner: Mandal og Lindesnes Høringsutgave Foto/D-modell: COWI AS og Kulturminneconsult AS KOMMUNEDELPLAN HOVEDRAPPORT Prosjekt: E Døle bru-livold Planbeskrivelse med konsekvensutredning Kommuner: Mandal og Lindesnes Region sør Prosjektavdelingen

Detaljer

Eldrevatn kraftverk AS Klage på vedtak: Avslag på søknad om konsesjon og utbygging av Eldrevatn kraftverk i Lærdal kommune, Sogn og fjordane fylke.

Eldrevatn kraftverk AS Klage på vedtak: Avslag på søknad om konsesjon og utbygging av Eldrevatn kraftverk i Lærdal kommune, Sogn og fjordane fylke. Olje- og Energidepartementet Einar Gerhardsens plass 1 0179 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Dato: NVE200707245-2 ktv/emb 07/81-10 560 26. september 2007 Eldrevatn kraftverk AS Klage på vedtak: Avslag på søknad

Detaljer

TYPE PLAN TEMARAPPORT NÆRMILJØ TEMARAPPORT NATURMILJØ. E6 Moelv-Biri. Supplerende konsekvensutredning for nytt alternativ sør.

TYPE PLAN TEMARAPPORT NÆRMILJØ TEMARAPPORT NATURMILJØ. E6 Moelv-Biri. Supplerende konsekvensutredning for nytt alternativ sør. TYPE PLAN TEMARAPPORT NÆRMILJØ TEMARAPPORT NATURMILJØ E6 Moelv-Biri Supplerende konsekvensutredning for nytt alternativ sør Ringsaker kommune Region øst Hamar kontorsted 19. desember 2014 E6 moelv-biri

Detaljer

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat - alternativ for kryssing av Neselva

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat - alternativ for kryssing av Neselva Statens vegvesen Notat - alternativ for kryssing av Neselva 2012-10-26 Oppdragsnr.: 5121013 Innhold 1 Innledning 3 2 Vurdering av alternativ 4 2.1 To alternativ over Neselva 4 2.2 Alternativ nord 5 2.3

Detaljer

UTSKRIFT AV PROTOKOLL. Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Utvalgssak: Figgjo bydelsutvalg 01/ /14

UTSKRIFT AV PROTOKOLL. Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Utvalgssak: Figgjo bydelsutvalg 01/ /14 Plan v/ Håkon Auglend Ref: 13/01247 Figgjo bydelsutvalg UTSKRIFT AV PROTOKOLL Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Utvalgssak: Figgjo bydelsutvalg 01/14 20.01.2014 01/14 HØRING REVIDERT KOMMUNEDELPLAN MED TILLEGGSUTREDNINGER

Detaljer

E6 Åsen - Kleiva

E6 Åsen - Kleiva E6 Åsen - Kleiva 1 Bakgrunn og problemstillinger Eksisterende bru ved Grennebakken og Følkesgrenda er ikke høye nok for å få etablert nødvendig kjøreledning med tilhørende mastesystem for jernbanen i forbindelse

Detaljer

6 Vurdering av omfang og konsekvenser

6 Vurdering av omfang og konsekvenser Vurdering av omfang og konsekvenser 6 Vurdering av omfang og konsekvenser 6.1 Generelt Områdene som beskrives er vurdert i forhold til landskapsrommene som vist i romanalysen på Figur 5-2. Alle alternative

Detaljer

RINGERIKSBANEN LANDSKAPSMESSIGE KONSEKVENSER. Jernbaneverket Region Sør

RINGERIKSBANEN LANDSKAPSMESSIGE KONSEKVENSER. Jernbaneverket Region Sør RINGERIKSBANEN LANDSKAPSMESSIGE KONSEKVENSER Jernbaneverket Region Sør ------------------------------------------------------------------~~----- FORORD l forbindelse med utarbeidelse av hovedplan med konsekvensutredning

Detaljer

E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Etne 14. jan

E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Etne 14. jan E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Etne 14. jan Dagsorden Velkommen ved ordfører i Etne ca. 5 min Presentasjon ved Statens vegvesen ca. 40 min Pause ca. 10 min Spørsmål / kommentarer ca. 45 min Åpent møte

Detaljer

Dagens situasjon. Alternativ A og B. Arnvika. Arnvika. bakkekammen i bildet. Kraftledningene blir et mer diskret innslag i

Dagens situasjon. Alternativ A og B. Arnvika. Arnvika. bakkekammen i bildet. Kraftledningene blir et mer diskret innslag i Arnvika Dagens situasjon Parallellføringen av 66 kv-ledning og 20 kv-ledning langsmed jordene og over vika gir et rotete trasébilde. Arnvika Alternativ A og B I foreslått ny trasé krysser 132 kv-ledningen

Detaljer

Landskapskarakteren i vårt prosjektområde er sammenfallende med ovennevnte karakteristikk.

Landskapskarakteren i vårt prosjektområde er sammenfallende med ovennevnte karakteristikk. Landskap Landskapets regionale betydning Prosjektområdet ligger i landskapsregion 38.2 Kystbygdene i Vest-Finnmark (Kilde: NIJOS, Nasjonalt referansesystem for landskap). Denne regioninndelingen gir oss

Detaljer

FV 64 KÅRVÅG - BRUHAGEN FORELØPIG KONSEKVENSANALYSE BRUHAGEN 21. APRIL 2015

FV 64 KÅRVÅG - BRUHAGEN FORELØPIG KONSEKVENSANALYSE BRUHAGEN 21. APRIL 2015 FV 64 KÅRVÅG - BRUHAGEN FORELØPIG KONSEKVENSANALYSE BRUHAGEN 21. APRIL 2015 BAKGRUNN Rambøll utarbeider reguleringsplan for strekningen Fv 64 Kårvåg Bruhagen på oppdrag for AS Snarveien. Utgangspunkt for

Detaljer

Kommunedelplan og konsekvensutredning for E18 Elvestad Vinterbro

Kommunedelplan og konsekvensutredning for E18 Elvestad Vinterbro Rambøll Norge AS Statens vegvesen Kommunedelplan og konsekvensutredning for E18 Elvestad Vinterbro 2005-10-14 Forord Statens vegvesen planlegger og utreder ny E18 på strekningen Østfold grense til Vinterbro

Detaljer

Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune

Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune Statsråden Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Deres ref Vår ref Dato 2008/4257 15/4200-11 20.05.2016 Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune

Detaljer

Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim.

Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim. Informasjon fra Statnett Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim. Oppgradering av sentralnettet til 420 kv

Detaljer

E18 Akershus grense Vinterbro SVVs anbefaling av korridor

E18 Akershus grense Vinterbro SVVs anbefaling av korridor E18 Akershus grense Vinterbro SVVs anbefaling av korridor 11.01.2012 Antall traseer 1A 2-felts i eksisterende trase 1B 4-felts i eksisterende trase 3A-1 3A-2 3A-3 4-felts i ny trase 3A-4 3A-5 Det er ingen

Detaljer

Kommunedelplan for Tømmernes Infrastruktur til fremtidig havne- og industriutbygging

Kommunedelplan for Tømmernes Infrastruktur til fremtidig havne- og industriutbygging Sør-Varanger kommune Kommunedelplan for Tømmernes Infrastruktur til fremtidig havne- og industriutbygging Konsekvensvurdering landskapsbildet 2014-10-08 Oppdragsnr.:5123076 - Kommunedelplan for Tømmernes

Detaljer

Området som er vurdert er området hvor det skal foretas valg av trase og fordelt på:

Området som er vurdert er området hvor det skal foretas valg av trase og fordelt på: Konsekvensutredning trasevalg Området som er vurdert er området hvor det skal foretas valg trase og fordelt på: A. gang/sykkelvei på nordsiden FV 17-Leland-Engheim B. gang/sykkelvei på sørsiden FV 17-Leland-Engheim

Detaljer

7.1 Metode. konsekvensene omfatter: Konsekvensanalyser, konsekvenser. 7. Ikke-prissatte. Landskapsbilde. Naturmiljø Naturressurser Kulturmiljø

7.1 Metode. konsekvensene omfatter: Konsekvensanalyser, konsekvenser. 7. Ikke-prissatte. Landskapsbilde. Naturmiljø Naturressurser Kulturmiljø 7. Ikke-prissatte konsekvenser 7.1 Metode Konsekvensutredningen av de ikke-prissatte konsekvensene er i sin helhet basert på Håndbok 140 Konsekvensanalyser, Statens vegvesen 2006. Utredningen av de ikke-prissatte

Detaljer

E18 Elvestad - Holstad. Landskapsanalyse

E18 Elvestad - Holstad. Landskapsanalyse E18 Elvestad - Holstad LAA305 HØST 2006 12.desember Prosjektoppgave Gruppe 2 Kristin Andersen Anders J. Birkenes Amund Hareland Morten A. Kirkemo Tina E. Madsen Oppgaven Prosjektoppgaven går ut på å planlegge

Detaljer

E16 Skaret - Hønefoss Silingsrapport

E16 Skaret - Hønefoss Silingsrapport E16 Skaret - Hønefoss Silingsrapport Alternativer som foreslås utredet videre og alternativer som foreslås forkastet Region sør Prosjektavdelingen Dato: 2010-06-28 Innhold 1 Innledning... 3 2 Løsninger

Detaljer

EN KEL LAN DSKAP SAN AL YSE GRAS MOGREN DA NÆRI N GSPAR K, FELT N4

EN KEL LAN DSKAP SAN AL YSE GRAS MOGREN DA NÆRI N GSPAR K, FELT N4 Oppdragsgiver Wilhelmsen Invest AS Rapporttype Vedlegg 6 Fagrapport 07.05.2013 EN KEL LAN DSKAP SAN AL YSE GRAS MOGREN DA NÆRI N GSPAR K, FELT N4 GRASM OGRENDA NÆRIN GSPARK, FELT N4 2 ( 12 ) EN KEL LAN

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Ikke prissatte konsekvenser av KVU for transportsystem på Jæren. Utgave: Sluttrapport Dato: 2012-09-20

Rogaland fylkeskommune. Ikke prissatte konsekvenser av KVU for transportsystem på Jæren. Utgave: Sluttrapport Dato: 2012-09-20 Ikke prissatte konsekvenser av KVU for transportsystem på Jæren Utgave: Sluttrapport Dato: 2012-09-20 Ikke prissatte konsekvenser av KVU for transportsystem på Jæren 1 DOKUMENTINFORMASJON (TAS UT I OFFISIELL

Detaljer

Rissa kommune innsigelse til kommunedelplan for fylkesveg 717 fra Stadsbygd kirke til Vemundstad

Rissa kommune innsigelse til kommunedelplan for fylkesveg 717 fra Stadsbygd kirke til Vemundstad Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2012/2761 15/708-15 30.10.2015 Rissa kommune innsigelse til kommunedelplan for fylkesveg 717 fra Stadsbygd

Detaljer

Oppsummering av resultater og anbefalinger fra kommunedelplanarbeidet fv Svelvikveien

Oppsummering av resultater og anbefalinger fra kommunedelplanarbeidet fv Svelvikveien Oppsummering av resultater og anbefalinger fra kommunedelplanarbeidet fv. 319 - Svelvikveien Fv. 319 Svelvikveien Målsetningene i prosjektet Fv. 319 Svelvikveien Status KDP med KU Planen er nå (nesten)

Detaljer

Konsekvenser av planforslaget

Konsekvenser av planforslaget 7 Konsekvenser av planforslaget Planforslaget er utredet for å vise konsekvensene sykkelplanen vil medføre med hensyn til miljø og samfunn. Konsekvensene skal legges til grunn for vedtaket av kommunedelplanen.

Detaljer

Planen vil delvis erstatte følgende områder i reguleringsplan for Kilbognesodden: - Friluftsområder på land - Privat veg parkering

Planen vil delvis erstatte følgende områder i reguleringsplan for Kilbognesodden: - Friluftsområder på land - Privat veg parkering BESTEMMELSER Dato: 30.06.2014 Revidert: Vedtatt: 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSING 1.1 PLANTYPE Planen er en detaljregulering etter Plan- og bygningslovens 12-3. 1.2 FORMÅL Detaljreguleringen skal

Detaljer

Landskapsforståelse hvordan tolke og forstå et landskap og et område?

Landskapsforståelse hvordan tolke og forstå et landskap og et område? Landskapsforståelse hvordan tolke og forstå et landskap og et område? Landskapsforståelse 3 deler Hvordan oppfatter vi landskapet? Hvordan kan vi arbeide systematisk for å tolke, forstå og utvikle landskapet?

Detaljer

Det bærende prinsipp for å komme fram til en vurdering av de ikke-prissatte konsekvenser av et tiltak er en systematisk gjennomgang av:

Det bærende prinsipp for å komme fram til en vurdering av de ikke-prissatte konsekvenser av et tiltak er en systematisk gjennomgang av: KU METODE Konsekvensutredningene er basert på metodikk gitt i Statens vegvesens Håndbok 140 - Konsekvensanalyser. Håndboka gir metodikk for beregning/vurdering av både prissatte og ikke-prissatte konsekvenser

Detaljer

KU Konsekvenser for landskapsbildet

KU Konsekvenser for landskapsbildet KU Konsekvenser for landskapsbildet Detaljregulering for masseuttak og massedeponi for Velde på gnr 9 bnr 7 m.fl. - plan nr. 2014 133 Sandnes kommune 12.04.2016 Plan 2014 133, KU Landskapsbilde Side 1

Detaljer

Kommunedelplan E6 Ringebu sør-frya Fagrapport landskapsbilde

Kommunedelplan E6 Ringebu sør-frya Fagrapport landskapsbilde Referanseliste Kommunedelplan E6 Ringebu sør-frya Fagrapport landskapsbilde Juni 2009 1 Foto: Multiconsult AS/Link landskap Skråfoto: Statens vegvesen Kart og 3D- illustrasjoner: Multiconsult AS MULTICONSULT

Detaljer

Nærmiljø og friluftsliv

Nærmiljø og friluftsliv Nærmiljø og friluftsliv Hamnsundsambandet AS Kommunedelplan for Hamnsundsambandet Oppdragsgivar Hamnsundsambandet AS Oppdrag Kommunedelplan for Hamnsundsambandet Rapport type Konsekvensutredning for nærmiljø

Detaljer

Landskap Begreper og definisjoner. Møte i MD Trond Simensen

Landskap Begreper og definisjoner. Møte i MD Trond Simensen Landskap Begreper og definisjoner Møte i MD 24.04.2012 Trond Simensen Behov for begrepsavklaringer Utgangspunktet Naturmangfoldloven fra 2010 1. (lovens formål) Lovens formål er at naturen med dens biologiske,

Detaljer