Matematikk 2, halvårsstudium MAT2-30

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Matematikk 2, halvårsstudium MAT2-30"

Transkript

1

2 Matematikk 2, halvårsstudium MAT2-30 Grunnstudium 30 studiepoeng 1 semester (høst) Kristiansand Opptakskrav Obligatorisk del av allmennlærerutdanningen med Matematikk for allmennlærere (MA-107). Matematikk 2 kan tas uavhengig av Matematikk 3. sentrale ideer, begreper, læresetninger og arbeidsmåter innen matematikkemnene geometri, algebra og tallære planlegge, undersøke og vurdere matematikkundervisning med basis i faglig og didaktisk kunnskap Matematikk 2 er organisert i tre faglige og ett fagdidaktisk emne. Innen de faglige emnene vektlegges grunnleggende begreper og tenkemåter. Forståelse og evne til å kunne forklare og anvende matematiske resultater ansees som viktigere enn å kjenne til mer avansert matematikk. Det matematikkdidaktiske emnet har som hovedmål at studentene skal gjøre erfaringer med å utforske problemstillinger knyttet til undervisning og læring av matematikk både gjennom observasjoner fra praksisfeltet og litteraturstudier. De vil også få kjennskap til aktuelle forskningsprosjekter i matematikkdidaktikk som foregår ved instituttet.. Høst 2007 Undervisnings- og vurderingsformer Fellesundervisning, arbeid i smågrupper, studentframlegg, arbeid på datalab, FoU-prosjekt knyttet til praksisfeltet. Krav til frammøte til deler av undervisningen og obligatoriske innleveringsoppgaver (oppgis ved studiestart).

3 Praksis: Studentene skal videreutvikle den pedagogiske kompetansen de har ervervet seg så langt i allmennlærerstudiet gjennom å planlegge, gjennomføre og reflektere over en fagdidaktisk problemstilling knyttet til praksisfeltet. Planleggingsfasen består i å opprette kontakt med lærere i skolen, formulere en problemstilling, samt utvikle ideer til gjennomføringen blant annet gjennom å sette seg inn i relevant litteratur. Gjennomføringsfasen består i å anvende noen forskningsmetoder slik som klasseromsobservasjon og intervju, og eventuelt også selv ta ansvar for undervisningen. Refleksjonsfasen består i å tolke de erfaringer som er gjort i lys av relevant fagdidaktisk litteratur, og utarbeide en skriftlig rapport.. FoU-prosjektet kan være knyttet til et større forskningsprosjekt ved instituttet. s- og vurderingsform: Skriftlig og muntlig eksamen, FoU-prosjekt. Gradert karakter. Undervisningsspråk: Norsk, men noe av litteraturen kan være på et annet skandinavisk språk eller engelsk. Yrkesmuligheter og videre utdanning Matematikk 2 sammen med Matematikk 3 gir faglig grunnlag for å undervise i matematikk i hele grunnopplæringen. Studenter som har tatt både Matematikk 2 og Matematikk 3 kan søke opptak til Mastergradsstudiet i matematikkdidaktikk allerede i deres fjerde studieår. Det vil si at lærerstudenter som tar dette studieløpet vil kunne bli Master i matematikkdidaktikk i løpet av fem studieår.

4 Matematikk 3, halvårsstudium MAT3-30 Grunnstudium 30 studiepoeng 1 semester (vår) Kristiansand Opptakskrav Obligatorisk del av allmennlærerutdanningen med Matematikk for allmennlærere (MA-107). Matematikk 3 kan tas uavhengig av Matematikk 2. sentrale ideer, begreper, læresetninger og arbeidsmåter innen matematikkemnene funksjonslære og statistikk planlegge, undersøke og vurdere matematikkundervisning med basis i faglig og didaktisk kunnskap Matematikk 3 er organisert i to faglige og ett fagdidaktisk emne. Innen de faglige emnene vektlegges grunnleggende begreper og tenkemåter. Forståelse og evne til å kunne forklare og anvende matematiske resultater ansees som viktigere enn å kjenne til mer avansert matematikk. Det matematikkdidaktiske emnet har som hovedmål at studentene skal gjøre erfaringer med å utforske problemstillinger knyttet til undervisning og læring av matematikk både gjennom observasjoner fra praksisfeltet og litteraturstudier. De vil også få kjennskap til aktuelle forskningsprosjekter i matematikkdidaktikk som foregår ved instituttet. Vår 2008 Undervisnings- og vurderingsformer Fellesundervisning, arbeid i smågrupper, studentframlegg, arbeid på datalab, FoU-prosjekt knyttet til praksisfeltet. Krav til frammøte til deler av undervisningen og obligatoriske innleveringsoppgaver (oppgis ved studiestart).

5 Praksis: Studentene skal videreutvikle den pedagogiske kompetansen de har ervervet seg så langt i allmennlærerstudiet gjennom å planlegge, gjennomføre og reflektere over en fagdidaktisk problemstilling knyttet til praksisfeltet. Planleggingsfasen består i å opprette kontakt med lærere i skolen, formulere en problemstilling, samt utvikle ideer til gjennomføringen blant annet gjennom å sette seg inn i relevant litteratur. Gjennomføringsfasen består i å anvende noen forskningsmetoder slik som klasseromsobservasjon og intervju, og eventuelt også selv ta ansvar for undervisningen. Refleksjonsfasen består i å tolke de erfaringer som er gjort i lys av relevant fagdidaktisk litteratur, og utarbeide en skriftlig rapport. FoU-prosjektet kan være knyttet til et større forskningsprosjekt ved instituttet. s- og vurderingsform: Skriftlig og muntlig eksamen, FoU-prosjekt. Gradert karakter. Undervisningsspråk: Norsk, men noe av litteraturen kan være på et annet skandinavisk språk eller engelsk. Yrkesmuligheter og videre utdanning Matematikk 2 sammen med Matematikk 3 gir faglig grunnlag for å undervise i matematikk i hele grunnopplæringen. Studenter som har tatt både Matematikk 2 og Matematikk 3 kan søke opptak til Mastergradsstudiet i matematikkdidaktikk allerede i deres fjerde studieår. Det vil si at lærerstudenter som tar dette studieløpet vil kunne bli Master i matematikkdidaktikk i løpet av fem studieår.

6 Matematikk, årsstudium MAT60 Grunnstudium - 60 studiepoeng - 1 år - Kristiansand Opptakskrav Generell studiekompetanse og ett av fagene 2MX/2MY/3MZ og ett av fagene 3MX/3FY/3KJ/3BI. forklare og anvende sentrale begreper innenfor kalkulus, algebra, geometri og statistikk anvende noen av de sentrale teknikkene som brukes mest i praksis i matematikk og statistikk kommunisere matematiske problemstillinger og løsningene av disse til andre bruke programvare som er relevant for matematikk Høst 2007 Vår 2008 MA-100 MA-200 Kalkulus 1 Kalkulus 2 10 sp 10 sp MA-131 Algebra 1 10 sp MA-132 Geometri 10 sp MA-105 Statistikk 1 10 sp MA-210 Modellering og differensiallikninger 1 10 sp Det vil også være mulig å søke opptak på enkeltemner. Undervisnings- og vurderingsformer Undervisningen gis i form av fellesundervisning, arbeid i smågrupper og PC-lab. Det inngår obligatorisk arbeid i form av oppgaver og prosjektarbeid. Vurderingen av studentene er basert på avsluttende skriftlig eksamen samt prosjektarbeid. De konkrete vurderingsformene framgår av emnebeskrivelsene. Yrkesmuligheter og videre utdanning Årsstudiet gir faglig grunnlag for å undervise i matematikk i grunnskole og i videregående skole. Årsstudiet i matematikk kan brukes som del av en selvvalgt bachelorgrad.

7 Etter gjennomført studium kan studentene søke opptak på andre studier, enten ved bachelorstudiene ved fakultetet eller ved andre steder i Norge eller utlandet. Aktuelle fag er f.eks. matematikk, informatikk, fysikk, økonomi og teknologi. Andre opplysninger Hele studiet har et omfang på 60 studiepoeng. Hvert emne utgjør 10 studiepoeng, og emnene tas uavhengig av hverandre. De som ønsker å ta kun deler av studiet, søker opptak på enkeltemner. Se informasjon på Ansvarlig fakultet Fakultet for realfag

8 Matematikk og fysikk, bachelorprogram BACMATFYS Grunnstudium studiepoeng - 3 år - Kristiansand Opptakskrav Generell studiekompetanse og ett av fagene 2MX/2MY/3MZ og ett av fagene 3MX/3FY/3KJ/3BI. Etter å ha fullført studiet, skal studentene kunne anvende noen av de matematiske og statistiske teknikkene som brukes mest i praksis anvende fysikkteori og eksperimentelle metoder til å beskrive fysiske fenomener sette seg inn i matematiske og fysiske problemstilinger, bearbeide disse og kommunisere løsningene til andre presentere matematikk og fysikk skriftlig og muntlig bruke programvare relevant for matematikk og fysikk 1. studieår 2. studieår 3. studieår Høst 2007 Vår 2008 Høst 2008 Vår 2009 Høst 2009 Vår 2010 Undervisnings- og vurderingsformer Undervisningen gis i form av fellesundervisning, arbeid i smågrupper og laboratorier. Det inngår obligatorisk arbeid i form av oppgaver og prosjektarbeid. Vurderingen av studentene er basert på avsluttende skriftlig og muntlig eksamen samt prosjektarbeid. De konkrete vurderingsformene framgår av emnebeskrivelsene. Studentutveksling I deler av 2. og 3. studieår gis det muligheter for utenlandsopphold.

9 Yrkesmuligheter og videre utdanning Studiet kvalifiserer ved fullført PPU for opptak til mastergradsstudium i matematikkdidaktikk ved HiA, og for videregående studier i matematikk og fysikk. Studentene vil ha det nødvendige grunnlaget i matematikk for videre studier i matematikktunge fag som geofysikk, mekanikk, og for andre studier i økonomi, ingeniørfag og realfag. Studiet gir faglig grunnlag for å undervise i matematikk i grunnskolen og i matematikk og fysikk i videregående skole. Aktuelle arbeidsplasser er visse deler av privat næringsliv, f.eks. innen IT-industrien, og i annen industri med forsknings- og utviklingsavdelinger. Ansvarlig fakultet Fakultet for realfag

10 Matematisk finans, bachelor BACMATFIN Grunnstudium studiepoeng - 3 år - Kristiansand Etter å ha fullført studiet, skal studentene ha en grunnleggende forståelse for sentrale temaområder innenfor det økonomiskadministrative fagområdet (som for eksempel regnskap, bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi og strategi/ledelse) kjenne til og kunne anvende matematiske og statistiske teknikker som brukes innenfor det finansielle fagområdet være i stand til å formulere investeringsbeslutninger og analysere gevinstpotensiale og risiko knyttet til slike investeringsbeslutninger bruke programvare som er relevant for matematikk og finansiell økonomi Mulighet for videre utdanning Studiet vil egne seg meget godt som en plattform for mastergradsstudier i matematisk finans ved norske og utenlandske læresteder. Studiet kvalifiserer også for videre studier innen økonomi og administrasjon (for eksempel mastergradsstudiet ved NHH eller HiA). I tillegg kvalifiserer studiet, ved fullført PPU, for opptak til mastergradsstudium i matematikkdidaktikk ved HiA. Opptakskrav Generell studiekompetanse og ett av fagene 2MX/2MY/3MZ. Yrkesmuligheter Aktuelle arbeidsplasser er privat og offentlig næringsliv generelt og bank, forsikring og finansnæringen spesielt. Studiet gir faglig grunnlag for å undervise i matematikk i grunnskolen og i matematikk og økonomi i videregående skole.

11 1. studieår 2. studieår 3. studieår Høst 2007 Vår 2008 Høst 2008 Vår 2009 Høst 2009 Vår 2010 ORG-104 Organisasjon og ledelse 7,5 sp Undervisningsspråk Norsk eller engelsk Organisering og undervisning Undervisningen gis i form av fellesundervisninger, arbeid i smågrupper og PC-lab. Det inngår obligatorisk arbeid i form av oppgaver og prosjektarbeid i flere av emnene. Studentutveksling I deler av 2. og 3. studieår gis det mulighet for utenlandsopphold.

12 MA-100 Kalkulus 1 10 studiepoeng - 1 semester - Høst - Kristiansand Matematikk og fysikk, bachelorprogram Matematisk finans, bachelorprogram Biologi, bachelorprogram Matematikkdidaktikk, integrert 5-årig masterprogram Matematikk, årsstudium Fysikk, årsstudium - forklare og anvende begrepene funksjon og omvendt funksjon samt sentrale begreper innenfor derivasjon, integrasjon og rekketeori - bruke sentrale resultater og sammenhengen mellom begreper - anvende egenskapene til de elementære funksjonene - finne grenseverdier av og kunne derivere funksjoner som er satt sammen av elementære funksjoner, samt kunne avgjøre om funksjoner er kontinuerlige og deriverbare - integrere de elementære funksjonene og kunne bruke integrasjonsmetodene substitusjon, delvis integrasjon og enkel delbrøkoppspaltning - anvende den deriverte til å finne ekstremalverdier, beskrive grafer, løse problemer med koblede hastigheter og løse likninger numerisk - anvende integrasjon til å bestemme areal og volum - avgjøre om (potens)rekker konvergerer Funksjoner av en reell variabel, inverse funksjoner, grenser og kontinuitet, differensial- og integralregning og rekker. Utforskning og anvendelser. Undervisning Fellesundervisning og arbeid i smågrupper. Det inngår obligatoriske oppgaver. s skrav: Obligatoriske innleveringer må være vurdert til bestått. : Skriftlig fem timers eksamen. Gradert karakter.

13 MA-105 Statistikk 1 10 studiepoeng - 1 semester - Vår - Kristiansand Matematikk 3, halvårsstudium Matematikk og fysikk, bachelorprogram Matematisk finans, bachelorprogram Biologi, bachelorprogram Matematikkdidaktikk, integrert 5-årig masterprogram Matematikk, årsstudium - lage og tolke framstillinger fra beskrivende statistikk - analysere korrelerte variabler og bruke lineær regresjon til å beskrive gjensidig påvirkning - sette opp sannsynlighetsmodeller og kjenne store talls lov, regne med sannsynligheter med og uten betinging og kunne vurdere uavhengighet. - vurdere utvalg og randomisere, lage utvalg etter standardteknikker som paring og blokkdeling og vurdere stabilitet av statistiske metoder i forhold til utvalg og modellantakelser. - stille opp og regne med diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger og kjenne en del mye brukte fordelinger - utføre estimering og hypotesetesting og tolke resultatene - sammenlikne sentraltendens og spredning i to normalfordelinger Studentene får en innføring i sentrale begreper og viktige anvendelser av sannsynlighetsregning og statistikk. De skal få kunnskaper om fagets metode og samfunnsmessige rolle. Undervisning Fellesundervisning og arbeid i smågrupper. Arbeid på datalab. skrav: Obligatorisk innlevering må være vurdert til bestått. : Skriftlig individuell 5 timers eksamen. Gradert karakter.

14 MA-131 Algebra 1 10 studiepoeng - 1 semester - Høst - Kristiansand Matematikk 2, halvårsstudium Matematikk og fysikk, bachelorprogram Matematikkdidaktikk, integrert 5-årig masterprogram Matematikk, årsstudium - begrunne grunnleggende egenskaper og regneregler knyttet til de fire regneartene (inkludert regning med parenteser, brøk og potenser) - bruke algebra som et språk til å beskrive situasjoner og løse praktiske problemer - være fortrolige med summasjonstegn til å representere endelige rekker, og kunne bruke endelige rekker i praktiske situasjoner. - gjennomføre bevis, også ved induksjon, og være bevisste de ulike typer bevisteknikker som finnes - anvende kvadratsetningene i ulike situasjoner og spesielt kunne løse andregradslikninger ved fullstendige kvadrater - representere komplekse tall på kartesisk form, polarform og eksponentialform og kunne regne om mellom disse formene samt kjenne de Moivres og Eulers formler og kunne løse sirkeldelingslikningen - bruke matriser til å løse lineære likningssystemer og avgjøre løsbarhet av slike - utføre matrisemultiplikasjon og bestemme invers Algebraisering, samt egenskaper og regler i algebra. Komplekse tall. Matriseregning. Bevislære. Utforskning og anvendelser. Undervisning Fellesundervisning og arbeid i smågrupper. skrav: Obligatoriske innleveringer må være godkjent. : Skriftlig individuell 5 timers eksamen. Gradert karakter. Ansvarlig fakultet Fakultet for realfag

15 MA-132 Geometri 10 studiepoeng - 1 semester - Høst - Kristiansand Matematikk 2, halvårsstudium Matematikk og fysikk, bachelorprogram Matematikkdidaktikk, integrert 5-årig masterprogram Matematikk, årsstudium - forklare og kjenne til grunnleggende begreper i euklidsk geometri, egenskaper ved figurer, og bevise og anvende enkelte teoremer innen plangeometri og romgeometri - gjøre geometriske beregninger av lengder, arealer, volumer og vinkler, ved hjelp av forhold, pytagoras-setningen, grunnleggende trigonometri som cosiuns- og sinussetningen - beherske ulike teknikker for å tegne tredimensjonale objekter - bruke egenskaper ved avbildninger, og kunne lage, studere og beskrive tesselasjoner - bruke begrepet gruppe for å studere symmetrier og avbildninger - beskrive punkt, linjer og flater ved hjelp av vektorer, og avbildninger ved hjelp av matriser - stille opp og utforske geometriske problemer, blant annet ved bruk av et dynamisk geometriprogram Euklidsk geometri, vektorer, symmetrigrupper. Utforskning og anvendelser. Undervisning Fellesundervisning og arbeid i smågrupper. skrav: Obligatoriske innleveringer må være godkjent. : Skriftlig individuell 5 timers eksamen. Gradert karakter.

16 MA-133 Matematikkdidaktikk 1 5 studiepoeng - 1 semester - Høst - Kristiansand Matematikk 2, halvårsstudium Forkunnskapskrav Obligatorisk del av allmennlærerutdanningen med Matematikk for allmennlærere (MA-107). planlegge og utføre matematikkdidaktisk FoU-prosjekt i skolen knyttet til læring av fortrinnsvis algebra, tallære eller geometri, og i den forbindelse kunne: - hovedtrekkene i læreplanene i matematikk for grunnopplæringen, og kunne benytte dem og de generelle delene av læreplanen i analyse av undervisningssituasjoner formulere mål for FoU-prosjekt, og finne fram til og sette seg inn i relevant matematikkdidaktisk litteratur vurdere bruk av arbeidsmåter, organisering, lærer-/elevroller vurdere bruk av konkretiseringsmateriell, digitale verktøy og andre hjelpemidler på formålstjenelige måter Drøftinger av problemstillinger knyttet til læring og undervisning av matematikk med utgangspunkt i matematikkdidaktisk litteratur. Matematikkdidaktisk FoU-prosjekt i skolen knyttet til læring fortrinnsvis av algebra, tallære eller geometri. Undervisning Fellesundervisninger, studentframlegg, FoU-prosjekt knyttet til praksisfeltet. Krav om oppmøte til deler av undervisningen (oppgis ved studiestart). skrav: Obligatorisk deltakelse i undervisning og studentframlegg må være vurdert til bestått. : Skriftlig individuelt FoU-prosjekt. Gradert karakter. Litteratur: - fagdidaktiske artikler knyttet til undervisning av tallære, algebra og geometri - læreplaner for grunnskole- og videregående skole

17 MA-134 Tallære 5 studiepoeng - 1 semester - Høst - Kristiansand Matematikk 2, halvårsstudium - faktorisere naturlige tall i primtall og forstå hva det betyr at faktoriseringen er entydig, kunne avgjøre løsbarhet av diofantiske likninger - og løse dem - samt kunne elementær kongruensregning og anvende denne på lineære kongruenser - forklare og bruke divisjonslemmaet og Euklids algoritme - utnytte posisjonssystemet til å utlede regler for delelighet - gjøre rede for noen sentrale hendelser fra tallæras historie som for eksempel babylonernes kjennskap til pytagoreiske tripler, grekernes søken etter perfekte tall med Eulers delvise svar, Goldbachs hypotese og historien rundt Fermat s formodning. - stille opp og utforske tallmessige hypoteser blant annet gjennom arbeid med figurtall Klassisk tallteori. Utforskning og anvendelser. Undervisning Fellesundervisning og arbeid i smågrupper. skrav: Obligatoriske innleveringer må være godkjent. : Skriftlig individuell 3 timers eksamen. Gradert karakter.

18 MA-135 Funksjonslære 15 studiepoeng - 1 semester - Vår - Kristiansand Matematikk 3, halvårsstudium - forklare begrepene funksjon, derivasjon, integrasjon, og aritmetisk- og geometrisk rekke, samt kunne utlede og anvende grunnleggende resultater. - de grunnleggende egenskapene til disse funksjonstypene: polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, potensfunksjoner, eksponentialfunksjoner, logaritmefunksjoner og trigonometriske funksjoner - anvende funksjoner (av en og flere variable) og rekker i praktiske sammenhenger - stille opp og løse enkle differensiallikninger - bruke digitalt verktøy i arbeid med funksjoner til å anskueliggjøre, utforske og å finne løsninger Funksjoner av en og flere variable. Derivasjon, integrasjon, differensiallikninger og rekker. Utforskning og anvendelser. Undervisning Fellesundervisning og arbeid i smågrupper. skrav: Obligatoriske innleveringer må være godkjent. : Skriftlig individuell 5 timers eksamen. Gradert karakter.

19 MA-137 Matematikkdidaktikk 2 5 studiepoeng - 1 semester - Vår - Kristiansand Matematikk 3, halvårsstudium Forkunnskapskrav Obligatorisk del av allmennlærerutdanningen med Matematikk for allmennlærere (MA-107). planlegge og utføre matematikkdidaktisk FoU-prosjekt i skolen fortrinnsvis knyttet til læring av funksjonslære og statistikk, og i den forbindelse kunne hovedtrekkene i læreplanene i matematikk for grunnopplæringen, og kunne benytte dem og de generelle delene av læreplanen i analyse av undervisningssituasjoner formulere mål for FoU-prosjekt, og finne fram til og sette seg inn i relevant matematikkdidaktisk litteratur vurdere bruk av arbeidsmåter, organisering, lærer-/elevroller vurdere bruk av konkretiseringsmateriell, digitale verktøy og andre hjelpemidler på formålstjenelige måter Drøftinger av problemstillinger knyttet til læring og undervisning av matematikk med utgangspunkt i matematikkdidaktisk litteratur. Matematikkdidaktisk FoU-prosjekt i skolen knyttet til læring fortrinnsvis av funksjonslære og statistikk. Undervisning Fellesundervisninger, studentframlegg, FoU-prosjekt knyttet til praksisfeltet. Krav om oppmøte til deler av undervisningen (oppgis ved studiestart). skrav: Obligatorisk deltakelse i undervisning og studentframlegg må være vurdert til bestått. Obligatorisk Fou-prosjekt må være vurdert til bestått. : Muntlig individuell eksamen knyttet til FoU-prosjektet. Gradert karakter. Litteratur: - fagdidaktiske artikler knyttet til undervisning av tallære, algebra og geometri - læreplaner for grunnskole- og videregående skole

20 MA-200 Kalkulus 2 10 studiepoeng - 1 semester - Vår - Kristiansand Matematikk og fysikk, bachelorprogram Matematisk finans, bachelorprogram Matematikkdidaktikk, integrert 5-årig masterprogram Matematikk, årsstudium Anbefalte forkunnskaper MA-100 Studenten skal kunne - forklare og anvende begrepene grense og kontinuitet av funksjoner av flere variable, gradient, parametriske kurver og flater, kjeglesnitt, kurve-, dobbel-, trippel- og flateintegrasjon, samt kunne bruke sentrale resultater og sammenhenger mellom begreper - finne ekstremalverdier av funksjoner av to variable og ekstremalverdier av funksjoner av flere variable under bibetingelser - anvende kurve-, dobbel-, trippel- og flateintegral til blant annet å beregne kurvelengder, areal, volum og arbeid - bruke digitalt verktøy til å visualisere flater og kurver i rommet - bruke polar-, sylinder- og kulekoordinater samt bruke substitusjon i multiple integraler Funksjoner av flere variable, kontinuitet, partiell derivasjon, ekstremalverdier, kurver, flater, vektorfunksjoner, multiple integraler. Utforskning og anvendelser. Undervisningsform Fellesundervisning og arbeid i smågrupper. Det inngår obligatoriske oppgaver. skrav: Obligatoriske innleveringer må være vurdert til bestått. : Skriftlig fem timers eksamen. Gradert karakter.

21 MA-202 Statistikk 2 10 studiepoeng - 1 semester Vår - Kristiansand Matematikk og fysikk, bachelorprogram Matematisk finans, bachelorprogram Matematikkdidaktikk, 5-årig masterprogram Matematikkdidaktikk, 2-årig masterprogram Anbefalte forkunnskaper MA-100, MA-105, MA-200 Studentene skal opparbeide bevissthet om sitt forhold til datainnsamling og tolkning, og på grunnlag av kunnskaper fra Statistikk 1 få en innføring i mer avanserte statistiske teknikker. Emnet tar opp multippel regresjonsanalyse, korrelasjonsanalyse, analyse av kategoridata, flerveis variansanalyse inkludert faktorielle forsøk, varianskomponentmodeller og ikkeparametrisk statistikk. - gjøre rede for viktige teknikker for datainnsamling og forsøksplanlegging - vurdere relevans og stabilitet av metoder og tolke resultater i lys av dette og slik vise en reflektert holdning til bruk av statistikk i samfunnet - utføre og tolke korrelasjonsanalyse og analyse av enveis og toveis kategoridata - utføre og tolke variansanalyse med en og flere komponenter der en kan ha faste komponenter og varianskomponenter - utføre, tolke og trekke slutninger i regresjonsanalyse med vekt på multiple modeller, kunne utføre residualanalyse og bruke ulike metoder for modellbygging i regresjonsanalyse. - utføre statistisk analyse ved bruk av dataprogram som Minitab - kjenne til bruk og begrensninger av stokastiske variabler som anvendes - vurdere og anvende noen ikke-parametriske tester Undervisning Fellesundervisning og arbeid i smågrupper. Arbeid på datalab. skrav: Obligatoriske innleveringer må være vurdert til bestått. : Skriftlig fem timers eksamen. Gradert karakter. Åpent for privatister

22 MA-210 Modellering og differensiallikninger 1 10 studiepoeng - 1 semester - Vår - Kristiansand Matematikk og fysikk, bachelorprogram Matematisk finans, bachelorprogram Matematikk, årsstudium Anbefalte forkunnskaper MA-100 Studentene skal få en grunnleggende innføring i og bli bevisste stegene i en matematisk modelleringsprosess. I kurset møter studentene problemstillinger fra økonomi, mekanikk og økologi som leder til egenverdiproblemer, differenslikninger, første- og andre ordens differensiallikninger og systemer av første ordens differensiallikninger. Studenten skal kunne - modellere enkle prosesser og gjøre rede for viktige steg i en modelleringsprosess - bruke matriser til å gjøre kryssløpsanalyse og kjenne til Markovprosesser - stille opp og løse enkle differenslikninger - tegne og tolke retningsfelt og løsningskurver til 1.ordens differensiallikninger, samt løse 1. ordens lineære og separable differensiallikninger - gjøre rede for noen klassiske differensiallikningsmodeller - løse 2. ordens lineære differensiallikninger, blant annet ved å bruke potensrekkemetoder - stille opp og løse lineære systemer av 1. orden og avgjøre stabilitet av ikke-lineære systemer Undervisning Fellesundervisning og arbeid i smågrupper. Arbeid på datalab. skrav: Obligatoriske innleveringer må være vurdert til bestått. : Skriftlig fem timers eksamen. Gradert karakter.

23 MA-212 Beregningsorientert matematikk 10 studiepoeng - 1 semester Vår - Kristiansand Matematikk og fysikk, bachelorprogram Matematisk finans, bachelorprogram Forkunnskapskrav Anbefalte forkunnskaper MA-100, MA-200 Emnet gir en innføring i de viktigste og mest grunnleggende metodene innen numerisk løsning av likninger og likningssystemer, interpolasjon og kurvetilpassing, numerisk derivasjon, integrasjon og ekstrapolasjon. - gjøre rede for tallrepresentasjon i datamaskiner og kunne vurdere feilforplantninger - bruke og forstå en kjent programpakke som Mathematica eller Matlab i tilknytning til numeriske metoder for likningsløsning og approksimasjon - utlede og forklare sentrale numeriske løsningsmetoder for ikke-lineære likninger og differensiallikninger, og lage algoritmer og programmer for disse - gaussalgoritmen og forfininger av denne, samt vurdere godartethet til lineære likningssystemer - anvende Taylorrekker og splines i forbindelse med funksjonsapproksimasjoner, og i noen grad kunne beregne approksimasjonsfeil i ulike normer - utlede og forklare viktige metoder for numerisk derivasjon og integrasjon, og lage algoritmer og programmer for disse Undervisning Obligatoriske innleveringer må være vurdert til bestått. Fellesundervisning og arbeid i smågrupper. Individuell prosjektoppgave. Gradert karakter.

24 MA-213 Lineær algebra 10 studiepoeng - 1 semester - Høst - Kristiansand Matematikk og fysikk, bachelorprogram Matematisk finans, bachelorprogram Anbefalte forkunnskaper MA forklare og bruke sentrale begreper i lineær algebra, samt kunne gjøre rede for viktige resultater og sammenhenger mellom begreper - bruke de vanligste metodene i lineær algebra og kunne begrunne hvorfor de fungerer - utlede og begrunne resultater i lineær algebra - anvende egenverdier på kvadratiske former foruten i diskrete og kontinuerlige lineære dynamiske systemer Lineære likningssystemer, matriser, determinanter, vektorrom, lineær uavhengighet, basis, rang, lineær transformasjon, egenverdier, diagonalisering og ortogonalitet. Anvendelser. Undervisning Fellesundervisning og arbeid i smågrupper. Det inngår obligatoriske oppgaver. skrav: Obligatoriske innleveringer må være vurdert til bestått. : Skriftlig fem timers eksamen. Gradert karakter. Studiepoengreduksjon MA-103 med 10 studiepoeng

25 MA-214 Begreper i analyse 10 studiepoeng - 1 semester - Vår - Kristiansand Matematikk og fysikk, bachelorprogram Matematikkdidaktikk, integrert 5-årig masterprogram Anbefalte forkunnskaper MA-100, MA-200, MA-210 Arbeid med eksempler som leder fram til forståelse av sentrale egenskaper ved de reelle tall og til begrepet grenseverdi på tallinja og i metriske rom. Videre arbeid med reelle funksjoner og følger av slike for å studere sammenhenger mellom begrepene kontinuitet, deriverbarhet og integrerbarhet. - kompletthetsaksiomet og konsekvenser av dette, slik som Bolzano-Weierstrass egenskapen - anvende definisjoner av grenser og kontinuitet på reelle følger og funksjoner og i noen grad generalisere definisjonene til metriske rom - forskjellen på punktvis og uniform konvergens og -kontinuitet, og kjenne resultater der denne forskjellen er viktig. - ulike ekvivalente formuleringer av definisjonen for den deriverte og bruke disse - avgjøre Riemannintegrerbarhet og finne Riemannintegral av reelle funksjoner - klassiske ikke-intuitive eksempler som Cantormengden og Dirichletfunksjonen - skjæringssetningen, middelverditeoremet og analysens fundamentalteorem og hvordan de er knyttet til begrepene kontinuitet, deriverbarhet og integrerbarhet - gjøre rede for Riemannintegralets svakheter og kjenne til hvilke av disse svakhetene Lebesgueintegralet ikke har Undervisning Fellesundervisning og arbeid i smågrupper. skrav: Godkjent obligatoriske oppgaver : Skriftlig individuell 5 timers eksamen. Gradert karakter.

26 MA-300 Modellering og differensiallikninger 2 10 studiepoeng - 1 semester - Høst - Kristiansand Matematikk og fysikk, bachelorprogram Anbefalte forkunnskaper MA-100, MA-200, MA-210 Studenten skal kunne - modellere prosesser og gjøre rede for viktige steg i en modelleringsprosess - gjøre rede for noen viktige matematiske modeller fra klassisk mekanikk - gjøre rede for noen viktige modeller i økologi og anvende stabilitetslære til å predikere utvikling i konkurrerende bestander - de viktigste prinsippene for dimensjonsanalyse, inkludert Buckinghams teorem - approksimere periodiske funksjoner ved hjelp av Fourierrekker og bruke dette i løsning av partielle differensiallikninger - gi en forklaring på hvordan lyd og bilde kan representeres ved hjelp av Fourierrekker Modellering i mekanikk og økologi. Stabilitetsteori for systemer av 1. ordens differensiallikninger. Dimensjonsanalyse. Fourierrekker og 2. ordens partielle differensiallikninger. Undervisning Fellesundervisning og arbeid i smågrupper. Arbeid på datalab. skrav: Godkjente obligatoriske oppgaver skrav: Skriftlig individuell 5 timers eksamen. Gradert karakter.

27 MA-301 Stokastiske prosesser og finans 15 studiepoeng - 1 semester - Vår - Kristiansand Matematisk finans, bachelorprogram Anbefalte forkunnskaper MA-100, MA sentrale begreper i finansiell økonomisk teori - grunnleggende elementer av stokastisk analyse, en gren av matematikken som ligger i krysningspunktet mellom statistikk og klassisk matematikk - koble teoretiske modeller og stokastiske prosesser opp mot bevegelser i aksje-, renteog varemarkeder - knytte teorien opp mot anvendelsesområder innenfor investering, risikostyring og derivatprising. Finansiell økonomisk teori med Black-Scholes modell og alternativer til denne. Stokastisk analyse med emner som brownsk bevegelse, Ito-integral og martingaler. Tidsserieanalyse. Prising og replikering, Monte Carlo metoder. Undervisning: Fellesundervisninger og gruppearbeid. : skrav: Obligatoriske innleveringer samt større prosjektoppgave (gruppeoppgave) må være vurdert til bestått. : Individuell muntlig eksamen. Gradert karakter.

28 MA-302 Innføring i FoU-arbeid 10 studiepoeng - 1 semester - Vår - Kristiansand Matematikk og fysikk, bachelorprogram Anbefalte forkunnskaper Fullført 5 semestre av bachelorprogrammet Studenten skal kunne - Bruke biblioteket og elektroniske databaser til å finne fram i faglitteratur - Skrive tekster ved hjelp av tekstbehandlingssystemet LaTex - Systematisere og presentere matematisk/fysikk kunnskap skriftlig og muntlig - Utforske et problem eller tema i matematikk/fysikk ved å bruke litteratur og selv utføre små utledninger eller beregninger, samt kunne presentere resultatet på en oversiktlig måte Emnet skal gi en innføring og trening i å bruke matematisk/fysikk litteratur, samt i å formidle matematikk/fysikk skriftlig og muntlig. Undervisningsform Fellesundervisninger i deler av semesteret. Individuelt arbeid med oppgaver og et prosjekt under veiledning. Prosjektet presenteres muntlig for klassen i siste del av semesteret. skrav: Obligatoriske innleveringer og muntlig presentasjon av prosjektet må være vurdert til bestått. : Skriftlig prosjektoppgave (ca 20 sider) vurderes til Bestått/Ikke bestått.

NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK 1 (8.-13. trinn) med hovedvekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK 1 (8.-13. trinn) med hovedvekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK 1 (8.-13. trinn) med hovedvekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Dette studiet er beregnet for lærere på ungdomstrinnet som

Detaljer

Matematikk påbygging

Matematikk påbygging Høgskolen i Østfold Matematikk påbygging Omfang: 1 år 60 studiepoeng Påbyggingsstudium Godkjent Av Dato: 14.08.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK 1 (8. - 10. trinn) Studieåret 2014/2015

NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK 1 (8. - 10. trinn) Studieåret 2014/2015 Godkjent april 2014 NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK 1 (8. - 10. trinn) Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Dette studiet er beregnet for lærere som har godkjent lærerutdanning med innslag

Detaljer

MATEMATIKK 1 (for 8. 10. trinn) Emnebeskrivelser for studieåret 2014/2015

MATEMATIKK 1 (for 8. 10. trinn) Emnebeskrivelser for studieåret 2014/2015 MATEMATIKK 1 (for 8. 10. trinn) Emnebeskrivelser for studieåret 2014/2015 Emnenavn Grunnleggende matematikk Precalculus MA6001 Undervisningssemester Høst 2014 Professor Petter Bergh petter.bergh@math.ntnu.no

Detaljer

Matematikkdidaktikk, 5-årig integrert master MASTMAT5

Matematikkdidaktikk, 5-årig integrert master MASTMAT5 Matematikkdidaktikk, 5-årig integrert master MASTMAT5 Grunnstudium 300 studiepoeng 5 år Kristiansand Opptakskrav Generell studiekompetanse og ett av fagene 2MX/2MY/3MZ og ett av fagene 3MX/3FY/3KJ/3BI.

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK 2 (8.-13. trinn) med hovedvekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK 2 (8.-13. trinn) med hovedvekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK 2 (8.-13. trinn) med hovedvekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Dette studiet er beregnet for lærere på ungdomstrinnet som ønsker videreutdanning

Detaljer

Grunnleggende matematikk for ingeniører Side 1 av 5

<kode> Grunnleggende matematikk for ingeniører Side 1 av 5 Grunnleggende matematikk for ingeniører Side 1 av 5 Emnebeskrivelse 1 Emnenavn og kode Grunnleggende matematikk for ingeniører 2 Studiepoeng 10 studiepoeng 3 Innledning Dette er det ene av

Detaljer

Læreplan i matematikk X - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering

Læreplan i matematikk X - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Læreplan i matematikk X - programfag i utdanningsprogram for Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 22. mai 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

MATEMATIKK FOR UNGDOMSTRINNET Del 1

MATEMATIKK FOR UNGDOMSTRINNET Del 1 HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: MATEMATIKK FOR UNGDOMSTRINNET Del 1 Kode: MX130UNG Studiepoeng: 30 Vedtatt: Fastsatt av dekan 28. mai 2009 Fagplanens inndeling: 1. Innledning 2. Innhold

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Matematikk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 10 Studieplan 2016/2017 Studiet er et videreutdanningstilbud i matematikk på Bachelornivå og tilbys gjennom Kompetanse for

Detaljer

Emneplan 2014-2015. Matematikk 2 for 1.-10. trinn. Videreutdanning for lærere. HBV - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, studiested Drammen

Emneplan 2014-2015. Matematikk 2 for 1.-10. trinn. Videreutdanning for lærere. HBV - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, studiested Drammen Emneplan 2014-2015 Matematikk 2 for 1.-10. trinn Videreutdanning for lærere HBV - Fakultet for humaniora og, studiested Drammen Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 7053 3007 Drammen Side 2/6 KFK-MAT2

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 9 Studieplan 2015/2016 Matematikk 2 for ungdomstrinnet Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et videreutdanningstilbud i matematikk på Bachelornivå og tilbys gjennom Kompetanse

Detaljer

Studieplan: Matematikk og statistikk - bachelor

Studieplan: Matematikk og statistikk - bachelor Studieplan: Matematikk og statistikk - bachelor Navn: Bokmål: Matematikk og statistikk - bachelor Nynorsk: Matematikk og statistikk - bachelor Engelsk: Mathematics and Statistics - bachelor Oppnådd grad:

Detaljer

Læreplan i matematikk for samfunnsfag - programfag i studiespesialiserende program

Læreplan i matematikk for samfunnsfag - programfag i studiespesialiserende program Læreplan i matematikk for samfunnsfag - programfag i studiespesialiserende program Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 27. mars 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for trinn

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for trinn NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for 5.-10. trinn Studiet er del 2 i matematikktilbudet innen videreutdanningssatsningen Kompetanse for kvalitet. I dette studiet inngår to emner: Funksjonslære

Detaljer

Studieplan - Nettmat 2

Studieplan - Nettmat 2 Studieplan - Nettmat 2 Matematikk 2, nettbasert videreutdanning for lærere pa 5. - 10. trinn (30 studiepoeng) Studiepoeng: 30 studiepoeng Undervisningsspråk: Norsk Studiets omfang/varighet: Studiet har

Detaljer

MATEMATIKK FOR REALFAG PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

MATEMATIKK FOR REALFAG PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM MATEMATIKK FOR REALFAG PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 27. mars 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og

Detaljer

Emneplaner for fysikk og matematikk 3-treterminordingen (TRE)

Emneplaner for fysikk og matematikk 3-treterminordingen (TRE) Emneplaner for fysikk og matematikk 3-treterminordingen (TRE) Heltid - ikke studiepoenggivende utdanning Godkjent av Avdelingsstyret ved ingeniørutdanningen 14. mars 2011 Fakultet for teknologi, kunst

Detaljer

Emneplan Matematikk 2 for trinn. Videreutdanning for lærere. HBV - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, studiested Drammen

Emneplan Matematikk 2 for trinn. Videreutdanning for lærere. HBV - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, studiested Drammen Emneplan 2014-2015 Matematikk 2 for 1.-10. trinn Videreutdanning for lærere HBV - Fakultet for humaniora og, studiested Drammen Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 7053 3007 Drammen Side 2/6 KFK-MAT2

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK - DELTA studieåret 2014/2015

NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK - DELTA studieåret 2014/2015 Studieplan MATEMATIKK DELTA studieåret 2014-2015 NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK - DELTA studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Matematikkstudier i regi av NTNU KOMPiS skal gi studentene tilstrekkelig

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK - DELTA studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK - DELTA studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK - DELTA studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Matematikkstudier i regi av NTNU KOMPiS skal gi studentene tilstrekkelig fagkompetanse til å kunne

Detaljer

Fagplan for matematikk 1, nettbasert Mathematics 1 for Teachers

Fagplan for matematikk 1, nettbasert Mathematics 1 for Teachers Fagplan for matematikk 1, nettbasert Mathematics 1 for Teachers 30 studiepoeng Varighet: 2 semestre Studieprogramkode: MA1NETT Fagplanen bygger på rammeplan for allmennlærerutdanningen av 2003 Fagplanen

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Matematikk 2 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 8 Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Studieplan for MATEMATIKK 1 (8.-13. trinn) Studieåret 2016/2017

Studieplan for MATEMATIKK 1 (8.-13. trinn) Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK 1 (8.-13. trinn) Studieåret 2016/2017 Profesjons- og yrkesmål Dette studiet er beregnet for lærere på ungdomstrinnet og på videregående skole som ønsker videreutdanning

Detaljer

2MA Matematikk: Emne 4

2MA Matematikk: Emne 4 2MA5101-4 Matematikk: Emne 4 Emnekode: 2MA5101-4 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget matematikk i lærerutdanningen e skal gjennom faget matematikk

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet)

Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Årsplan for Matematikk 2013/2014 Klasse 10A, 10B og 10C Lærere: Lars Hauge, Rayner Nygård og Hans Dillekås Læreverk: Nye Mega 10A og 10B Grunnleggende ferdigheter i (fra Kunnskapsløftet) Å uttrykke seg

Detaljer

EKSAMEN I 3MX-R2 (3MZ-S2), SPØRREUNDERSØKELSE AUGUST 2014

EKSAMEN I 3MX-R2 (3MZ-S2), SPØRREUNDERSØKELSE AUGUST 2014 EKSAMEN I 3MX-R2 (3MZ-S2), SPØRREUNDERSØKELSE AUGUST 2014 Matematikk R2 Oversikt over hovedområdene: Programfag Hovedområder Matematikk R1 Geometri Algebra Funksjoner Matematikk R2 Geometri Algebra Funksjoner

Detaljer

Matematikk og fysikk - bachelorstudium

Matematikk og fysikk - bachelorstudium Matematikk og fysikk - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og naturvitenskap Fører til grad:

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". Det

Detaljer

2MA25 Matematikk. Emnets navn: Matematikk Emnekode: 2MA25 Studiepoeng: 30 Semester: Høst / Vår Språk: Norsk 1 / 7

2MA25 Matematikk. Emnets navn: Matematikk Emnekode: 2MA25 Studiepoeng: 30 Semester: Høst / Vår Språk: Norsk 1 / 7 2MA25 Matematikk Emnets navn: Matematikk Emnekode: 2MA25 Studiepoeng: 30 Semester: Høst / Vår Språk: Norsk 1 / 7 Læringsutbytte : Etter endt opplæring skal studentene ha kunnskaper om og ferdigheter i

Detaljer

Bachelor i matematiske fag

Bachelor i matematiske fag Bachelor i matematiske fag Bachelorprogrammet i matematiske fag er en 3-årig utdanning med 180 studiepoeng. Målgruppen for programmet er studenter med allmenn interesse for matematikk, statistikk, fysikk

Detaljer

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag 2.8 ÅRSSTUDIER Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Detaljer

Matematikk og fysikk - bachelorstudium

Matematikk og fysikk - bachelorstudium Matematikk og fysikk - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og naturvitenskap Fører til grad:

Detaljer

MASTER I REALFAG MED TEKNOLOGI femårig lærerutdanningsprogram

MASTER I REALFAG MED TEKNOLOGI femårig lærerutdanningsprogram MASTER I REALFAG MED TEKNOLOGI femårig lærerutdanningsprogram Utdanningen gir undervisningskompetanse i to realfag i tillegg til kompetanse i teknologi. Programmet passer godt for dem som vil bli lektor

Detaljer

Årsplan i matematikk ved Blussuvoll skole.

Årsplan i matematikk ved Blussuvoll skole. Årsplan i matematikk ved Blussuvoll skole. Hovedområder i faget: Målinger Statistikk, sannsynlighet og Funksjoner Undervisningstimetall per uke: 8.trinn 9.trinn 10.trinn 3,00 2,25 3,00 Læreverk/materiell:

Detaljer

Velkommen til studiet... 15 Forord... 15 Innledning... 16

Velkommen til studiet... 15 Forord... 15 Innledning... 16 Innhold Velkommen til studiet... 15 Forord... 15 Innledning... 16 Kapittel 1 Tallenes hemmeligheter... 19 Olav Gravir Imenes 1.1 Innledning... 19 1.2 Regning med hele tall... 23 1.2.1 Etterfølgerprinsippet...

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

SMF3081F Videregående metodekurs

SMF3081F Videregående metodekurs SMF3081F Videregående metodekurs - 2016-2017 Emnekode: SMF3081F Emnenavn: Videregående metodekurs Faglig nivå: Bachelor (syklus 1) Studiepoeng: 5 Varighet: Høst Varighet (fritekst): Høst Språk: Norsk Forutsetter

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet NO EN Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet Regning som grunnleggende ferdighet er definert i Kunnskapsløftet for hvert enkelt fagområde og skal utøves på fagets premisser. Denne

Detaljer

MATEMATIKK kjennetegn på måloppnåelse HOVEDOMRÅDE Tall og algebra:

MATEMATIKK kjennetegn på måloppnåelse HOVEDOMRÅDE Tall og algebra: MATEMATIKK kjennetegn på måloppnåelse HOVEDOMRÅDE Tall og algebra: 1. sammenligne og regne om mellom hele tall, desimaltall, brøker, prosent, promille og tall på standardform, uttrykke slike tall på varierte

Detaljer

Fagplan for matematikk 1 - faglærerutdanningen for tospråklige lærere (30 studiepoeng)

Fagplan for matematikk 1 - faglærerutdanningen for tospråklige lærere (30 studiepoeng) Fagplan for matematikk 1 - faglærerutdanningen for tospråklige lærere (30 studiepoeng) Fagplanen for matematikk 1 faglærerutdanningen for tospråklige lærere (30 studiepoeng) bygger på rammeplan for allmennlærerutdanning

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Velkommen til studiet... 13 Forord... 13 Innledning... 14

Velkommen til studiet... 13 Forord... 13 Innledning... 14 Innhold Velkommen til studiet... 13 Forord... 13 Innledning... 14 Kapittel 1 Kalkulus... 17 Inger Christin Borge 1.1 Funksjoner og reelle tall... 17 1.1.1 Innledning... 17 1.1.2 Funksjon og definisjonsmengde...

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Studieprogram M-RETEKLU5, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag 2.9 ÅRSSTUDIER 2.9 ÅRSSTUDIER SIDE 143 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

3-SEMESTERSORDNINGEN. Gjennomføring. Emnebeskrivelser Vedlagt er emnebeskrivelser for matematikk og fysikk på 3-semestersordningen:

3-SEMESTERSORDNINGEN. Gjennomføring. Emnebeskrivelser Vedlagt er emnebeskrivelser for matematikk og fysikk på 3-semestersordningen: Gjeldende fom. sommeren 2014 3-SEMESTERSORDNINGEN 3-semestersordningen (også kalt TRESS) er tilbud om opptak til ingeniørutdanning for søkere med generell studiekompetanse/realkompetanse, men som mangler

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Fagplan for matematikk 2MU (30 studiepoeng) kompetanse for kvalitet

Fagplan for matematikk 2MU (30 studiepoeng) kompetanse for kvalitet Fagplan for matematikk 2MU (30 studiepoeng) kompetanse for kvalitet Fagplan for matematikk 2MU (30 studiepoeng) kompetanse for kvalitet bygger på nasjonale retningslinjer for matematikkfaget i rammeplan

Detaljer

Fagplan for matematikk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag

Fagplan for matematikk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Fagplan for matematikk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag 30 studiepoeng Samlings- og nettbasert videreutdanning Studieprogramkode KFKMU2 Godkjent av fakultetets studieutvalg 7. mai 2012. Redaksjonelle

Detaljer

NTNU KOMPiS Kompetanse i skolen Videreutdanning rettet mot lærere og skoleledere. Pr 15. januar 2015 Studieplan for Naturfag 2 (8. 13.

NTNU KOMPiS Kompetanse i skolen Videreutdanning rettet mot lærere og skoleledere. Pr 15. januar 2015 Studieplan for Naturfag 2 (8. 13. NTNU KOMPiS Pr 15. januar 2015 Studieplan for Naturfag 2 (8. 13. trinn) Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 2 (8. 13. trinn) ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Matematikk GLU 5-10 Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et fulltidsstudium på et år. Innledning Studieplan 2015/2016 e skal gjennom faget matematikk bli i stand til å gjøre en

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I MATEMATIKK ELEVER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I MATEMATIKK ELEVER 2015 RAMMER FOR MUNIG EKSAMEN I MAEMAIKK EEVER 2015 Fagkoder: MA1012, MA1014, MA1016, MA1018, MA1101,MA1105, MA1106, MA1110, REA3021, REA3023, REA3025, REA3027, REA3029 Årstrinn: Vg1, Vg2 og Vg3 Gjelder for

Detaljer

Årsplan i matematikk for 10. trinn

Årsplan i matematikk for 10. trinn Årsplan i matematikk for 10. trinn Uke 34-40 Geometri undersøkje og beskrive eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar og bruke eigenskapane i samband med konstruksjonar og berekningar Begreper. Utregning

Detaljer

1T og 1P på Studiespesialiserende

1T og 1P på Studiespesialiserende 1T og 1P på Studiespesialiserende Snart skal du velge hvilket matematikkurs du ønsker å følge på VG1. Valget ditt på VG1, kommer også å påvirke dine valgmulighetene på VG2 og VG3. Vi ønsker derfor å informere

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Eksamen i matematikk. Hvordan har eksamen i R1 høsten 2011 endret all læreplantolkning?

Eksamen i matematikk. Hvordan har eksamen i R1 høsten 2011 endret all læreplantolkning? Eksamen i matematikk Hvordan har eksamen i R1 høsten 2011 endret all læreplantolkning? Samarbeidet udir/forlag Før reform 94: En representant fra hvert matematikkverk var med på å lage eksamensoppgavene

Detaljer

Studieplan for profesjonsmasterstudiet i matematikkdidaktikk

Studieplan for profesjonsmasterstudiet i matematikkdidaktikk HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Studieprogram: Kode: LTMAGMA Studiepoeng: 120 Vedtatt: Studieplanens inndeling: MATEMATIKKDIDAKTIKK To-årig profesjonsmasterprogram Vedtatt av Høgskolestyret

Detaljer

SMF3081 Videregående metodekurs

SMF3081 Videregående metodekurs SMF3081 Videregående metodekurs - 2016-2017 Emnekode: SMF3081 Emnenavn: Videregående metodekurs Faglig nivå: Bachelor (syklus 1) Studiepoeng: 5 Varighet: Høst Varighet (fritekst): 13-14 uker To timers

Detaljer

Matematikk 3 (5.-10. trinn)

Matematikk 3 (5.-10. trinn) Matematikk 3 (5.-10. trinn) Emnekode: GLU2211_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE MATTE 10.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 9

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE MATTE 10.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 9 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE MATTE 10.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 9 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Tall og Algebra Analysere sammensatte problemstillinger, identifisere

Detaljer

matematikk? Arne B. Sletsjøe Gyldendal 04.11.2010 Universitetet i Oslo Trenger man digitale verktøy for å lære matematikk? A.B.

matematikk? Arne B. Sletsjøe Gyldendal 04.11.2010 Universitetet i Oslo Trenger man digitale verktøy for å lære matematikk? A.B. Trenger man Det er mange mulige forklaringer på hvorfor begynnerstudentene på universiteter og høgskoler har dårligere basisferdigheter i matematikk nå enn tidligere. Vi ser på denne problemstillingen

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

Hensikt. Målet for denne dialogbaserte samlingen må være å finne en faglig plattform i

Hensikt. Målet for denne dialogbaserte samlingen må være å finne en faglig plattform i Fagdag i matematikk Hensikt Målet for denne dialogbaserte samlingen må være å finne en faglig plattform i overgangen grunnskole og videregående skole slik at elevene oppnår en faglig trygghet i matematikk.

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Læreplan i matematikk. Kompetansemål etter 10. årstrinn

Læreplan i matematikk. Kompetansemål etter 10. årstrinn Læreplan i matematikk Kompetansemål etter 10. årstrinn Tall og algebra Eleven skal kunne: 1. Sammenlikne og regne om hele tal, desimaltall, brøker, prosent, promille og tall på standardform 2. Regne med

Detaljer

Fagplan for matematikk 1MU (30 studiepoeng) - matematikk for mellom - og ungdomstrinnet

Fagplan for matematikk 1MU (30 studiepoeng) - matematikk for mellom - og ungdomstrinnet Fagplan for matematikk 1MU (30 studiepoeng) - matematikk for mellom - og ungdomstrinnet Fagplanen bygger på rammeplan for allmennlærerutdanning av 2003. Fagplan godkjent av avdelingens studieutvalg 11.

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE I MATEMATIKK 9.TRINN SKOLEÅR Side 1 av 9

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE I MATEMATIKK 9.TRINN SKOLEÅR Side 1 av 9 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE I MATEMATIKK 9.TRINN SKOLEÅR 2016-2017 Side 1 av 9 Periode 1: UKE 33-UKE 39 Tema: Tall og tallforståelse sammenligne og omregne hele tall,

Detaljer

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag 2.9 ÅRSSTUDIER 2.9 ÅRSSTUDIER SIDE 137 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

Fagplan for matematikk 2U - matematikk for ungdomstrinnet (30 studiepoeng)

Fagplan for matematikk 2U - matematikk for ungdomstrinnet (30 studiepoeng) Fagplan for matematikk 2U - matematikk for ungdomstrinnet (30 studiepoeng) Fagplanen bygger på rammeplan for allmennlærerutdanning av 2003. Fagplan godkjent av Avdelingsstyret 1. april 2005. Siste revisjon

Detaljer

Fagplan i matematikk for 9. trinn 2014/15. Faglærer: Terje Tønnessen

Fagplan i matematikk for 9. trinn 2014/15. Faglærer: Terje Tønnessen Fagplan i matematikk for 9. trinn 2014/15. Faglærer: Terje Tønnessen Standarder (gjennom hele semesteret) : - Å kunne uttrykke seg muntlig. Å forstå og kunne bruke det matematiske språket, implementeres

Detaljer

Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp

Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for barnehagelærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for framtidens

Detaljer

Matematikk - Forkurs for ingeniørutdanning

Matematikk - Forkurs for ingeniørutdanning Emne FIN100_2, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:43:28 Matematikk - Forkurs for ingeniørutdanning Emnekode: FIN100_2, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Søknadsfrist

Søknadsfrist NO EN Informasjonssystemer IKT er et variert fagfelt med jobbmuligheter innen mange ulike bransjer. Samfunnets bruk av datasystemer blir stadig mer kompleks og det er et stort behov for kompetanse innen

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Mål for studiet: Målet med studiet er å dekke et høyere grads utdanningsbehov innenfor det økonomiskadministrative

Detaljer

Computers in Science Education. Knut Mørken Institutt for informatikk Senter for matematikk for anvendelser Universitetet i Oslo

Computers in Science Education. Knut Mørken Institutt for informatikk Senter for matematikk for anvendelser Universitetet i Oslo Computers in Science Education Knut Mørken Institutt for informatikk Senter for matematikk for anvendelser Universitetet i Oslo Viktige bidrag Morten Hjorth-Jensen, fysikk Hans Petter Langtangen, informatikk

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Bachelor i idrett 180 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 14.12.2016 Navn på studieprogram Bachelor i idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet. Det

Detaljer

Innhold DEL I MATEMATIKK SKOLEFAG OG KULTURARV.. 21

Innhold DEL I MATEMATIKK SKOLEFAG OG KULTURARV.. 21 Innhold Velkommen til studiet... 13 Oppbygning... 15 Sammenheng og helhet... 16 Pedagogisk struktur... 17 Lykke til med et spennende kurs... 19 DEL I MATEMATIKK SKOLEFAG OG KULTURARV.. 21 Kapittel 1 Tall...

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Matematikk 1 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester. Bakgrunn

Detaljer

Studieplan for KJEMI 1

Studieplan for KJEMI 1 Profesjons- og yrkesmål NTNU KOMPiS Studieplan for KJEMI 1 Studieåret 2015/2016 Årsstudiet i kjemi ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til å undervise i kjemi i videregående opplæring.

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE I MATEMATIKK 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 9

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE I MATEMATIKK 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 9 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE I MATEMATIKK 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 9 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Tema: Statistikk gjennomføre undersøkelser og bruke databaser

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 15+15 studiepoeng Studieplanen er godkjent: (07.03.14) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Videreutdanningskurset i regning

Detaljer

Kompetanse for kvalitet, matematikk 1 (KFK MAT1) Ansvarlig fakultet Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap

Kompetanse for kvalitet, matematikk 1 (KFK MAT1) Ansvarlig fakultet Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap Kompetanse for kvalitet, matematikk 1 (KFK MAT1) Ansvarlig fakultet Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap Studiepoeng: 30 (15+15). Separat eksamen høst 2014 (muntlig) og vår 2015 (skriftlig). INNLEDNING

Detaljer

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.01.11. Revidert

Detaljer

biovitenskap og akvakultur Søknadsfrist

biovitenskap og akvakultur Søknadsfrist NO EN Grunnstudium Mangler du de nødvendige realfagene for å begynne på naturvitenskapelige studier? Grunnstudium er en innfallsport for videre studier, enten du mangler realfag eller du ikke har bestemt

Detaljer

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest FINANSIELL ØKONOMI SIDE 65 FINANSIELL ØKONOMI Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 27.01.2015. Studietilbud

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK SIDE 40 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK Kort om studieretningen Studiet skal gi lærerstudenter og

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: UKE 34-38 Tema: Kap.1 «Tall og tallforståelse» sammenligne og omregne hele tall ( ) og tall på standardform,

Detaljer

Kull 2015 Bachelorgrad i medie- og dokumentasjonsvitenskap

Kull 2015 Bachelorgrad i medie- og dokumentasjonsvitenskap Kull 2015 Bachelorgrad i medie- og dokumentasjonsvitenskap (Kort) introduksjon til søkere I informasjonssamfunnet inngår dokumenter som aviser, (e-)bøker, musikk, film, blogger, facebook, twitter og dataspill

Detaljer

Årsplan i matematikk Trinn 10 Skoleåret Haumyrheia skole

Årsplan i matematikk Trinn 10 Skoleåret Haumyrheia skole Årsplan i matematikk Trinn 10 Skoleåret 2016-2017 Tids rom Kompetansemål Hva skal vi lære? (Læringsmål) Hvordan jobber vi? (Metoder) 34-38 sammenligne og regne tall på standardform og uttrykke slike tall

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i digital kommunikasjon Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 60 studiepoeng og tas på heltid over 1 år. Det er også mulig å ta det på deltid over

Detaljer