EFG Bruksanvisning EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EFG 213-320. Bruksanvisning 09.09 - 03.13. EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320"

Transkript

1 EFG Bruksanvisning N EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320

2 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D Hamburg Produsen eller agen innen fellesskape Type Eksrausyr Serienr. Byggeår EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320 Videre daa På oppdrag Dao N EU-samsvarserklæring Underegnede bekrefer hermed a de enkele beegnede ruckene med krafdrif overenssemmer med de europeiske reningslinjene 2006/42/EF (maskinreningslinje) og 2004/108 EEC (elekromagneisk kompaibilie - EMC) med endringer, sam den ilsvarende resforordning il implemenering i nasjonal lovgivning. De underegnede har enkelvis myndighe il å sammensille de ekniske underlagene. 3

3 4

4 Forord Merknader il insruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har il formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forusening for sikker bruk av rucken. Informasjonen preseneres på en korfae og oversiklig måe. Kapilene er ordne eer boksaver, og sidene er gjennomgående nummerer. I denne insruksjonsboken dokumeneres ulike ruckvarianer. Ved bejening og vedlikeholdsarbeid må man forsikre seg om a man refererer il beskrivelsen som gjelder den akuelle ruckypen. Våre maskiner uvikles sadig videre. Vis forsåelse for a vi forbeholder oss reen il endringer i form, usyr og eknikk. U fra innholde i denne bruksanvisningen kan de derfor ikke silles krav il beseme egenskaper for maskinen. Sikkerhesanvisninger og merking Sikkerhesanvisninger og vikige forklaringer er merke med følgende pikogrammer: FARE! Angir en usedvanlig alvorlig faresiuasjon. Dersom man ikke ar hensyn il denne anvisningen, kan de føre il varige personskader, også med døden il følge. ADVARSEL! Angir en usedvanlig alvorlig faresiuasjon. Dersom man ikke ar hensyn il denne anvisningen, kan de føre il alvorlige varige eller dødelige varige personskader. FORSIKTIG! Angir en faresiuasjon. Dersom man ikke ar hensyn il denne anvisningen, kan de føre il leere eller middels alvorlige personskader. Z HENVISNING Angir maerielle skader. Dersom man ikke ar hensyn il denne anvisningen, kan de føre il maerielle skader. Angir anvisninger og forklaringer. Angir sandardusyr o Angir eksrausyr Opphavsre Opphavsreen il denne insruksjonsboken ilhører JUNGHEINRICH AG. 5

5 Jungheinrich Akiengesellschaf Am Sadrand Hamburg - Tyskland Telefon: +49 (0) 40/

6 Innholdsforegnelse A Forskrifsmessig bruk Generel Korrek bruk Tillae bruksbeingelser Operaørens pliker Monering av påmoner usyr eller illeggsusyr B Beskrivelse av rucken Anvendelse Tryckyper og nominell laseevne Komponen- og funksjonsbeskrivelse Definisjon av kjørerening Oversik over komponenene Funksjonsbeskrivelse Tekniske daa Effekdaa Mål Vek Masuførelser Dekk Moordaa EN-sandarder Bruksbeingelser Elekriske krav Plassering av merking og ypeskil Plassering av merking Typeskil Truckens laseevneskil Laseevneskil for påmoner usyr Tippsikkerhe C Transpor og førse gangs igangseing Transpor Lase opp rucken Truckens yngdepunk Lase rucken med kran Lasing med en annen ruck Sikre rucken for ranspor Førse igangseing

7 D Baeri - service, opplading, uveksling Sikkerhesbesemmelser for bruk av syrebaerier Generel ved omgang med baerier Baeriyper Baeridimesjoner Åpne baerideksele Lad baerie Lade baeri med sasjonær ladeappara Lade baeri med inegrer ladeappara Demonere og insallere baeri Monering av vekselbindingen Demonering og monering med ruck med lav løfehøyde EJE med vekselbinding Snapfi (o) Demonering og monering med håndgaffelruck med vekselbinding Snapfi (o) Demonering og monering med vekseladaper (o) U- og innmonering av klargjøringsbord for lossing med kran (o) Demonering og monering med gaffelsko (o) Demonering og monering med rullebane (o) Demonere og monere den påsebare baeridøren (o) E Bejening Sikkerhesbesemmelser for bruk av rucken Beskrivelse av display- og bejeningselemener Bejeningskonsoll med anvisningsenhe Bryer bejeningskonsoll armlene (o) Bryer bejeningskonsoll fraleggingsplass på siden (o) Anviser Forberede rucken for drif Konroller og gjøremål før daglig idrifseing Gå inn og u Trucker med reduser klaring over hode (o) Innree førerplassen Sikkerhesbele Arbeid med rucken Sikkerhesregler for kjøring Gjøre rucken drifsklar Sille inn klokkesle Parker rucken forsvarlig NØDSTOPP Kjøring Syring Bremsing Innsilling av gaflene Bye gaffelarmer Løfing, ranspor og medseing av las Bejening av løferedskap og inegrer påmoner usyr Sikkerhesanvisninger for bejening av påmoner usyr Bejening av øvrig påmoner usyr for SOLO-PILOT

8 4.15 Bejening av øvrig påmoner usyr for MULTI-PILOT Monering av illeggsusyr Kjøring med ilhenger Tilleggsusyr Tasaure CanCode Assisensysemer Sålkabin Vindusrue Auomaisk/mekanisk nedfellbar bøyle Sommerdør Førerplassforhøyning Sille inn førersee Oppvarming Avagbar lasgier Forbikoble løfeukoblingen Brannslukker Tilvinkelanviser Rockinger-kobling med håndak eller fjernbejening Kamerasysem Bejeningsskjema "N" Hjelp ved feil Feilsøking og reing Bevege rucken uen bruk av mooren Nødsenking F Vedlikehold av rucken Drifssikkerhe og miljøvern Sikkerhesforskrifer for vedlikehold Drifsmidler og gamle deler Hjul Løfekjeder Hydraulikkanlegg Drifsmidler og smøreskjema Sikker håndering av oljer og smøremidler Smøreskjema Oljer og smøremidler Beskrivelse av service- og vedlikeholdsarbeid Forbered skyvemasrucken for serviceeersyn og vedlikehold, Sikker løfing og oppjekking av rucken Åpne bakre panser Konrollere hjulenes fasgjøring Bye hjul Hydraulisk anlegg Bye hydraulikkoljefiler Bye ulufingsfilere i hydraulikkanken Konrollere giroljenivåe Oppvarming Fylle på spylevæske i vindusspyleranlegge Konrollere de elekriske sikringene Rengjøringsarbeid Arbeid på de elekriske anlegge

9 4.15 Ny igangseing av rucken eer vedikeholds- og reparasjonsarbeider Ta rucken u av drif Forholdsregler før drifspausen Forholdsregler under drifspausen Idrifseing av rucken igjen eer drifspause Sikkerheskonroll eer en viss bruksid og eer uvanlige hendelser See rucken endelig u av drif, kondemnering Måling av menneskelig vibrasjon Vedlikehold og inspeksjon Vedlikeholdssjekklise EFG Eier/operaør Kundejenese Vedlikeholdssjekklise EFG Eier/operaør Kundejenese

10 Tillegg Bruksanvisning JH-raksjonsbaerier Z Denne bruksanvisningen gjelder kun for baerier av merke Jungheinrich. Hvis de brukes andre merker, må bruksanvisningen fra produsenen av disse følges N 1

11 N

12 A Forskrifsmessig bruk 1 Generel Trucken må benyes, bejenes og vedlikeholdes i henhold il spesifikasjonene i bruksanvisningen. Annen bruk er ikke korrek bruk, og kan føre il personskader, skader på rucken eller andre maerielle skader. 2 Korrek bruk HENVISNING Maksimal løfelas og maksimal illa lasavsand er angi på laseevneskile, og må ikke overskrides. Lasen må ligge på lasoppaksmidle eller løfes med e påmoner usyr godkjen av produsenen. Lasen må løfes hel opp, se "Løfing, ranspor og medseing av las" på side 116. Løfing og senking av las. Transpor av senke las over kore avsander. Kjøring med løfe las (>30 cm) er forbud. Transpor og løfing av personer er forbud. Skyving eller rekking av las er forbud. Leilighesvis rekking av ilhengerlaser. Ved rekking av ilhenger må lasen på ilhengeren være sikre. Den illae ilhengerlasen må ikke overskrides. 11

13 3 Tillae bruksbeingelser Bruk i indusrielle og næringsmessige omgivelser. Tilla emperaurområde -20 C il 40 C. Må bare brukes på fas og jevn underlag med ilsrekkelig bæreevne. Tillae flae- og punkbelasninger må ikke overskrides. Må bare brukes på kjøreveier som er frigi av eieren/operaøren og der de er god sik. Kjøring i signinger opp il maksimal 15 %. De er forbud å kjøre skrå i eller på vers av signinger. Transporer las mo signinger. Bruk på delvis offenlig vei. ADVARSEL! Bruk under eksreme beingelser Hvis rucken brukes under eksreme beingelser, kan dee føre il funksjonsfeil og ulykker. For bruk under eksreme beingelser, spesiel i omgivelser med mye søv eller omgivelser som skaper korrosjon, kreves spesiel usyr på og spesiell illaelse for rucken. Bruk i eksplosjonsfarlige områder er ikke illa. Ved uvær (sorm, ordenvær) må rucken ikke brukes uendørs eller i usae områder. 12

14 4 Operaørens pliker I denne insruksjonsboken defineres eieren/operaøren som enhver fysisk eller juridisk person som selv bruker rucken eller som har gi noen i oppdrag å bruke den. I spesielle ilfeller (f. eks. ved leasing, uleie) er eieren/operaøren den personen som er pålag drifsansvare i henhold il gjeldende konrak mellom eier og bruker av gaffelrucken. Eieren/brukeren må forsikre seg om a rucken kun benyes på korrek måe og a enhver risiko for brukeren eller redjepersons liv og helse unngås. Dessuen skal forskrifer for forebygging av ulykker, øvrige sikkerhesekniske normer sam reningslinjer for drif, vedlikehold og reparasjon overholdes. Eieren/operaøren skal forsikre seg om a alle brukere har les og forså denne bruksanvisningen. HENVISNING Dersom veiledningene i denne bruksanvisningen ikke følges, medfører de a garanidekningen borfaller. Tilsvarende gjelder også dersom kunden og/eller redjeperson har ufør ikke-forskrifsmessig arbeid på gjensanden uen samykke fra produsenens kundeserviceavdeling. 5 Monering av påmoner usyr eller illeggsusyr Monering eller innbygging av illeggsusyr som påvirker ruckens funksjoner eller som uvider disse funksjonene, er kun illa med produsenens skriflige godkjennelse. Evenuel kan illaelse innhenes hos de lokale myndigheene. Myndigheenes godkjennelse ersaer likevel ikke godkjennelse fra produsenen. 13

15 14

16 B Beskrivelse av rucken 1 Anvendelse EFG er en elekrisk gaffelruck med førersee i re- eller firehjulsuførelse. De er en moveksruck som med sin uhengende lasegaffel kan a opp, løfe, ransporere og see ned las. Den kan også a opp paller med lukke lasflae. 1.1 Tryckyper og nominell laseevne Den nominelle laseevnen varierer fra modell il modell. Den nominelle laseevnen kan avledes av ypebeegnelsen. EFG213 EFG Typebeegnelse 2 Byggeserie 13 Nominell laseevne x 100 kg Den nominelle laseevnen mosvarer ikke generel den illae laseevnen. Den illae laseevnen er angi på laseevneskile på rucken. 15

17 2 Komponen- og funksjonsbeskrivelse 2.1 Definisjon av kjørerening For angivelse av kjørereninger gjelder følgende besemmelser: For angivelse av kjørereninger gjelder følgende besemmelser: Pos. Kjørerening 1 Vensre 2 Bakover 3 Fremover 4 Høyre 16

18 2.2 Oversik over komponenene Pos. Beegnelse Pos. Beegnelse 1 Førersee 8 Gaffelarmer 2 Førervern 9 Gaffelbord 3 Mas 10 Drivverk 4 Ra 11 Baeridør 5 Bejeningselemen 12 Syreaksel løferedskap 6 Bejenings- og 13 Tilhengerkobling anvisningsenhe 7 NØDSTOPP-bryer 14 Movek Sandardusyr 17

19 2.3 Funksjonsbeskrivelse Ramme Rammen ugjør sammen med moveken ruckens bærende grunnsrukur. Den bærer hovedkomponenene. Førerplass og førervern Førerverne leveres i forskjellige uførelser, og beskyer føreren mo fallende gjensander og annen yre påvirkning. Samlige bejeningselemenene er ergonomisk gunsig plasser. Rasammen og førersee kan innsilles individuel. Syre- og varselanviseren på bejenings- og anvisningsenheen gjør de mulig å overvåke syseme under drifen, og sørger derfor for en svær høy sikkerhessandard. Syring Den elekriske syringen har en høy grad av effekivie og ergonomi. Rasammen kan juseres i høyde og il, og kan silles inn opimal for alle førere. Den økonomiske konsruksjonen gjør a føreren allid har god benplass. Syringen er spesiel le og effekiv. De oale energiforbruke er beydelig reduser. Hjulvinkelen vises i anvisningsenheen. Hjul Man kan velge mellom superelasiske dekk og helgummidekk, eller lufdekk som eksrausyr. Drivverk og bremser Forhjulsrekk med o moorer gir il enhver id bes mulig raksjon på drivhjulene. Ved kjøring i svinger innsilles nøyakig de nødvendige uralle for de uvendige og innvendige hjule, proporsjonal il hjulvinkelen. Drifsbremsen er ufør som vedlikeholdsfrie skivebremser. I illegg bremses rucken generaorisk via kjøremooren. En del av energien som uvinnes ved bremsing føres ilbake il baerie. Parkeringsbremsen er en auomaisk eller manuel bejen brems. 18

20 Nødsopp-sikkerheskonsep Dersom sysem regisrerer en feil i syringsforløpe, innledes nødsopp auomaisk. Trucken bremses ned il den sår sille, kjørereningen blir ikke forandre. En hendelsesmelding vises i bejenings- og anvisningsenheen. Når rucken slås på uføres en selves. Kjørefrigivelse blir førs gi nå rucken er drifsklar og parkeringsbremsen (=nødsopp) er løsne. Hydraulisk anlegg Følsom bejening av bejeningselemenenes arbeidsfunksjoner ved hjelp av en mulippel-syrevenil. En urallsreguler hydraulikkpumpe sørger for behovree og effekiv ilførsel il alle hydraulikkfunksjonene. Mas To- eller rerinns maser, med friløfsfunksjon eer valg; smale masrammeprofiler sørger for god sik il gafler og påmoner usyr. Gaffelbord og masrammer går på smørefrie og dermed vedlikeholdsfrie søeruller. Tilleggsusyr: De er mulighe for monering av mekanisk og hydraulisk illeggsusyr. 3 Tekniske daa Z Alle ekniske angivelser ar ugangspunk i en ruck i sandarduførelse. Alle verdier merke med *) kan variere avhengig av ulike uførelsesvarianer (f.eks. mas, førerhus, dekk ec.). Angivelse av ekniske daa overholder den yske forskrifen "Typeark for rucker". Med forbehold om ekniske endringer og kompleering. 19

21 3.1 Effekdaa EFG Beegnelse Q Nominell laseevne (ved C = 500 mm) 1 ) C Avsand il lasens yngdepunk Kjørehasighe Løfehasighe Med / uen las Senkehasighe Med / uen las Sigeevne (30 min) Med / uen las Maks. klareevne 2 ) (5 min) Med / uen las Akselerasjon (10 m) Med / uen las Maks. arbeidsrykk Oljesrøm for påmoner usyr EFG 216k 218k kg mm 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 km/ 0,48/0,60 0,46/0,60 0,49/0,60 0,44/0,55 0,40/0,55 m/s 0,55/0,55 0,55/0,55 0,55/0,55 0,55/0,55 0,55/0,55 m/s 7,6/12,5 7,3/12,3 28,0/35,0 27,0/35,0 27,0/35,0 7,3/12,3 6,2/10,7 7,0/11,5 5,9/10,5 26,0/35,0 25,0/35,0 5,7/10,4 % 24,0/35,0 % 3,6/3,2 3,8/3,4 3,8/3,4 3,9/3,5 4,0/3,5 s bar l/ min 1) ved loddre sående mas. 2) De angie verdiene angir maksimal klareevne for å overvinne kore høydeforskjeller og ujevnheer i kjørebanen (kjørebanekaner). Bruk i signinger på mer enn 15 % er forbud. 20

22 EFG Beegnelse Q Nominell laseevne (ved C = 500 mm)1) C Avsand il lasens yngdepunk Kjørehasighe* Løfehasighe Med / uen las Senkehasighe Med / uen las Klareevne (30 min) Med / uen las Maks. klareevne 2) (5 min) Med / uen las Akselerasjon (10 m) Med / uen las Maks. arbeidsrykk Oljesrøm for påmoner usyr EFG 316k k kg mm 17/17 17/17 17/17 17/17 17/17 km/ 0,49/0,60 0,49/0,60 0,44/0,55 0,44/0,55 0,40/0,55 m/s 0,55/0,55 0,55/0,55 0,55/0,55 0,55/0,55 0,55/0,55 m/s 7,3/12,3 7,0/11,5 6,2/10,7 5,9/10,5 5,7/10,4 % 27,0/35,0 27,0/35,0 26,0/35,0 25,0/35,0 24,0/35,0 % 3,8/3,4 3,8/3,4 3,9/3,5 3,9/3,5 4,0/3,5 s bar l/ min 1) ved loddre sående mas. 2) De angie verdiene angir maksimal klareevne for å overvinne kore høydeforskjeller og ujevnheer i kjørebanen (kjørebanekaner). Bruk i signinger på mer enn 15 % er forbud. 21

23 3.2 Mål EFG Beegnelse EFG k 218k a/2 Sikkerhesavsan d mm h 1 Høyde mas kjør ned mm h 2 Friløf mm h 3 Løf mm h 4 Høyde mas kjør opp mm h 6 Høyde over verneak mm h 7 Seehøyde mm h 10 Slepebolens høyde mm Til mas frem Til mas ilbake L 1 Lengde inkl mm gafler mm L 2 Lengde inkl gaffelrygg mm 22

24 c h 4 Q h 3 h 1 h 6 h 2 h 10 h 7 m 1 x y m 2 l L 2 L 1 a 2 l 6 a 2 e b 12 b R W a A s 23

25 EFG Beegnelse EFG k 218k b Toalbredde mm e Gaffelbredde mm m 1 Bakkeklaring il mas, med las mm m 2 Bakkeklaring mellom for-/ mm bakaksel As Arbeidsgangbred de ved pall 800x lengdereningen 3446 mm As Arbeidsgangbred de ved pall 1000x på vers 3323 mm Wa Snuradius mm x Lasavsand mm y Hjulavsand mm 24

26 c h 4 Q h 3 h 1 h 6 h 2 h 10 h 7 m 1 x y m 2 l L 2 L 1 a 2 l 6 a 2 e b 12 b R W a A s 25

27 EFG Beegnelse EFG 316k k a/2 Sikkerhesavsan d mm h 1 Høyde mas kjør ned mm h 2 Friløf mm h 3 Løf mm h 4 Høyde mas kjør opp mm h 6 Høyde over verneak mm h 7 Seehøyde mm h 10 Slepebolens høyde 410/ / / / /580 mm Til mas frem Til mas ilbake L 1 Lengde inkl. gafler mm L 2 Lengde inkl. gaffelrygg mm b Toalbredde mm e Gaffelbredde mm m 1 Bakkeklaring il mas, med las mm m 2 Bakkeklaring mellom for-/ mm bakaksel As Arbeidsgangbred de ved pall 800x1200 i lengdereningen mm As Arbeidsgangbred de ved pall 1000x1200 på vers mm Wa Snuradius mm x Lasavsand mm y Hjulavsand mm 26

28 c h 4 Q h 3 h 1 h 6 h 2 h 10 h 7 s m 1 x y m 2 l L 2 L 1 a 2 l 6 a 2 e b 12 b 13 b R W a A s 27

29 3.3 Vek Z Alle angivelser i kg. EFG Beegnelse Egenvek (inkluder baeri) Aksellas foran (uen las) Aksellas foran (med las) Aksellas bak (uen las) Aksellas bak (med las) EFG 216k 218k EFG Beegnelse EFG 316k k Egenvek (inkluder baeri) Aksellas foran (uen las) Aksellas foran (med las) Aksellas bak (uen las) Aksellas bak (med las)

30 3.4 Masuførelser Z Alle angivelser i mm. EFG og VDI 3596 Beegnelse Løf h 3 Friløf h 2 Toalhøyd e, mas kjør inn h 1 EFG 213/215/ 216k/216/ 316/316k 218k/218/ 220/318/ 318k/320 Spesieluførelser er ikke oppfør i denne oversiken. Toalhøyde, mas kjør u h 4 213/215/ 216k/216/ 316/316k 218k/218/ 220/318/ 318k/ ZT ZZ DZ

31 3.5 Dekk HENVISNING Ved bye av de fabrikkmonere dekkene/hjulene skal bare originale reservedeler eller dekk som er godkjen av produsenen brukes, hvis ikke kan ikke produsenens spesifikasjoner overholdes. Henvend deg il produsenens kundejenese ved spørsmål. EFG Beegnelse Hjul foran Hjul bak 213/ k/216 EFG 218k 218 *) Typene som er oppgi i abellen mosvarer sandarduførelsen. Avhengig av ruckurusning kan andre dekk være moner. 220 SE*) 18x / /50-10 Helgummi *) 18x7x12 Luf *) Foreligger Foreligger 180/ LI125 ikke ikke Dekkrykk bar 10,0 - - Tilrekkingsmomen Nm SE*) 140/ / /55-9 Helgummi *) 15x5x11¼ 15x5x11¼ 15x5x11¼ Luf *) Foreligger Foreligger 125/ LI100 ikke ikke Dekkrykk bar 10,0 - - Tilrekkingsmomen Nm

32 EFG Beegnelse 316k 316 EFG 318k Hjul foran Hjul bak SE*) 18x / /50-10 Helgummi *) 18x7x12 18x7x12 18x7x12 Luf *) 180/ LI125 (PR 16) Foreligger ikke Foreligger ikke Dekkrykk bar 10,0 - - Tilrekkingsmomen Nm SE*) 16x6-8 16x6-8 16x6-8 Helgummi *) 15x5x11¼ 15x5x11¼ 15x5x11¼ Luf *) 150/ LI113 Foreligger Foreligger (PR 16) ikke ikke Dekkrykk bar 10,0 - - Tilrekkingsmomen Nm *) Typene som er oppgi i abellen mosvarer sandarduførelsen. Avhengig av ruckurusning kan andre dekk være moner. 3.6 Moordaa EFG og Beegnelse 213 / 215 / 216k / k / 218 / 220 EFG 316k / 316 / 318k / Drivmoor 2 x 4,5kW 2 x 4,5kW Løfemoor 11,5kW 11,5kW Syremoor 0,9kW 0,9kW 31

33 3.7 EN-sandarder Z Z Z Koninuerlig lydrykknivå EFG : 68 db(a) EFG : 67 db(a) *+/- 3 db(a) avhengig av maskinurusning ih. EN i overenssemmelse med ISO De koninuerlige lydrykknivåe er en middelverdi i overenssemmelse med de anføre sandardene og avspeiler lydrykknivåe under kjøring, ved løfing og under omgang. Lydrykknivåe måles ved førerens ører. Vibrasjon EFG : 0,53m/s² EFG : 0,51 m/s² ih. EN Den akselererende vibrasjonseksponeringen som kroppen usees for på førerplassen, er i følge de anføre sandardene den lineær inegrere, veide akselerasjonen i verikal rening. Vibrasjonsnivåe måles under kjøring med konsan hasighe over sviller (ruck med sandard uførelse). Disse måledaaene ble fassa en gang for alle for rucken, og må ikke forveksles med menneskelig vibrasjon i EU-direkiv "2002/44/EF/Vibrasjoner". Produsenen ilbyr en spesiell jenese for måling av disse menneskelige vibrasjonene, se "Måling av menneskelig vibrasjon" på side 195. Elekromagneisk kompaibilie (EMC) Produsenen bekrefer med dee a grenseverdiene for elekromagneisk usråling og srålingssyrke sam konrollen av uladingen av saisk elekrisie i henhold il EN med inkorporere normaive henvisninger, er overhold. Modifikasjon av elekriske eller elekroniske komponener med ilhørende anordninger er kun illa eer skriflig godkjennelse av produsenen. ADVARSEL! Forsyrrelse av medisinsk usyr på grunn av ikke-ioniserende sråling Elekrisk usyr på rucken som avgir ikke-ionisk sråling (f.eks. rådløs daaoverføring) kan forsyrre og føre il feilfunksjon på medisinsk usyr (pacemakere, høreapparaer ec.) hos brukeren. De må avaklares med en lege eller med produsenen av de medisinske usyre hvorvid de kan brukes i nærheen av rucken. 32

34 3.8 Bruksbeingelser Z Omgivelsesemperaur ved drif -20 C opp il 40 C Ved gjenagende bruk ved eksreme skifninger i emperaur eller luffukighe, er de nødvendig med spesiel usyr og spesiell illaelse. 3.9 Elekriske krav Produsenen bekrefe overholdelse av kravene for konsruksjon og produksjon av de elekriske usyre med ilenk bruk av rucken ih. EN 1175 "Sikkerhe for gaffelrucker - elekriske krav". 33

35 (mm) D (mm) Q (kg) 4 Plassering av merking og ypeskil 4.1 Plassering av merking Z Varsel- og anvisningsskil som laseevneskil, fesepunker og ypeskil skal allid være leselige, og må derfor skifes u eer behov XXX

36 Pos. Beegnelse 15 Forbud å kjøre med løfe las, og forbud og ile med løfe las 16 Ta på sikkerhesbele 17 Fesepunker for lossing med kran 18 Advare ved veling; Forbud å a med passasjerer 19 Løfebegrensning 20 Ikke så på lasen, ikke gå under lasen; klemfare ved mas i bevegelse 21 Følg bruksanvisningen 22 Laseevne (hhv. reduser laseevne) 23 Typeskil, bak baeridøren 24 Fesepunker for jekk 25 Typebeegnelse 26 Klemfare, på rammen bak baeridøren 27 Serienummer; i rammen bak baeridøren 28 Konrollobla (o) 29 Eerfylle hydraulikkolje 35

37 4.2 Typeskil Z Illusrasjonen viser sandard uførelse i EU-landene. I andre land kan uførelsen av ypeskile være annerledes Z Pos. Beegnelse Pos. Beegnelse 30 Type 36 Byggår 31 Serienummer 37 Avsand il lasens yngdepunk i mm 32 Nominell laseevne i kg 38 Mooreffek 33 Baerispenning i V 39 Baeries vek min./maks. i kg 34 Egenvek uen baeri i kg 40 Produsen 35 Opsjon 41 Produsenens logo Vennligs oppgi serienummere (31) ved spørsmål om rucken eller ved besilling av reservedeler. 36

38 4.3 Truckens laseevneskil FORSIKTIG! Fare for uhell ved bye av gaffelarm Ved bye il gafler som avviker fra uleveringsilsanden, endres bæreevnen. Ved bye av gaffelarmer må e eksra laseevneskil plasseres på rucken. Trucker som leveres uen gaffelarmer får e laseevneskil for sandard gaffelarmer (lengde: 1150 mm). Laseevneskile (22) angir ruckens laseevne Q (i kg) med masen i loddre posisjon. Av abellen fremgår ruckens maksimale laseevne med e gi yngdepunk D (i mm) for lasen sam ønske løfehøyde H (i mm). Truckens laseevneskil (22) viser il ruckens laseevne med de gaffelarmene den ble lever med. Eksempel på hvordan maksimal laseevne fassees: h3 (mm) Q (kg) D (mm) Med e lasyngdepunk D på 600 mm og en maksimal løfehøyde h 3 på 3600 mm er maksimal laseevne Q 1105 kg. Løfehøydebegrensning Pilsymbolene (42 og 43) på indre og yre maser viser føreren når grenseverdiene for de foreskrevne løfehøydene er nådd

39 4.4 Laseevneskil for påmoner usyr Laseevneskile for påmoner usyr er plasser ved siden av laseevneskile for rucken, og angir ruckens laseevne Q (i kg) i forbindelse med de respekive påmonere usyre. Serienummere for de påmonere usyre som er oppgi i laseevneskile, må semme overens med ypeskile for de påmonere usyre. 5 Tippsikkerhe Truckens ippsikkerhe er ese eer de nyese ekniske meodene. Tesen ar hensyn il dynamiske og saiske ippkrefer som kan oppså ved ilenk bruk. Truckens ippsikkerhe blir blan anne påvirke av følgende fakorer: Hjul Mas Tilleggsusyr Lasen som ransporeres (sørrelse, vek, yngdepunk) ADVARSEL! Fare for ulykker ved ap sabilie En forandring av de oppføre komponenene fører il endring av ippsikkerheen. 38

40 C Transpor og førse gangs igangseing 1 Transpor Transpor kan skje på én av o måer, avhengig av masens oalhøyde og de lokale foruseningene: Sående med moner mas (ved lav oalhøyde) Sående med demoner mas (ved høy oalhøyde), alle mekaniske ilkoblinger og alle hydraulikkledninger mellom basisenheen og masen er askil. 2 Lase opp rucken 2.1 Truckens yngdepunk ADVARSEL! Fare for veling ved kjøring i svinger pga. endre yngdepunk Tyngepunke kan variere avhengig av ruckens urusning (spesiel masuførelsen). På rucker uen mas forskyves yngdepunke krafig i rening moveken. Kjør rucken forsikig og med ilpasse hasighe for å hindre veling. Bilde ved siden av angir de omrenlige yngdepunke. 39

41 2.2 Lase rucken med kran ADVARSEL! Fare pga. ikke opplær personell under lossing med kran Feil lossing med kran ufør av personell uen opplæring kan føre il a rucken faller ned. Derfor foreligger de fare for personskader for personelle og fare for maerielle skader på rucken. Lossingen må derfor uføres av fagpersonell med relevan opplæring. Fagpersonelle må ha opplæring i lassikring på kjøreøy illa for kjøring på offenlig vei og i håndering av lassikringshjelpemidler. Korrek dimensjonering og uføring av sikkerhesilak i forbindelse med lossing må fassees individuel for hver enkel oppdrag. FARE! Fare for ulykker ved a kranredskape ryker Beny bare kranredskap med ilsrekkelig løfeevne. Transporvek = Truckens egenvek (+ baerivek på elekrorucker). Masen må være bøyd hel ilbake. Kranredskapen på masen må ha en fri minimumslengde på 2 m. Løfesroppene for kranredskapen må være plasser på en slik måe a de ikke kommer i berøring med påmoner usyr eller førerverne når rucken løfes. Ikke gå under hengende las. Bare personer som er opplær i bruk av løfesropper og løfeusyr skal ha lov il å losse rucken. Bruk vernesko ved lossing av rucken med kran. Ikke gå inn i fareområde, ikke opphold deg i fareområde. Kranredskape skal bare feses i de foreskrevne løfepunkene, og sikres mo forskyvning. Z Truckens egenvek: se "Typeskil" på side

42 Lase rucken med kran Foruseninger Trucken er ryg parker, se "Parker rucken forsvarlig" på side Fremgangsmåe Fes løferedskapen sikker il fesepunkene (44) og (45). Løf rucken og las den på. Se rucken forsikig ned og plasser den ryg, se "Parker rucken forsvarlig" på side 105. Sikre rucken mo å rulle uilsike med kiler. Lasing med kran er avslue

43 2.3 Lasing med en annen ruck ADVARSEL! Trucken kan skades Ved lossing med en annen ruck kan de oppså skader på rucken som skal losses. Lossingen skal bare uføres av opplær fagpersonell. Bruk bare rucker med ilsrekkelig løfeevne il lasingen. Bare illa il lasing og lossing. Gaffelarmene på den andre rucken er ilsrekkelig lange Transpor over lengre avsander er forbud. Lase opp rucken ved hjelp av en annen ruck Foruseninger Trucken er ryg parker, se "Parker rucken forsvarlig" på side 105. Fremgangsmåe Løf opp rucken med gaffelarmene på siden mellom akslene. Løf rucken li og konroller a den sår sø på gaffelarmene, korriger om nødvendig eller sikre gaffelarmene med løfesropper. Las eller loss rucken forsikig, se "Løfing, ranspor og medseing av las" på side 116. Se rucken langsom ned og sikre den mo å rille. Trucken er lase opp. 42

44 3 Sikre rucken for ranspor ADVARSEL! Ukonrollere bevegelser under ransporen Ufagmessig sikring av rucken og masen under ranspor kan føre il alvorlige ulykker. Lossingen må derfor kun uføres av fagpersonell med relevan opplæring. Fagpersonelle må ha opplæring i lassikring på kjøreøy illa for kjøring på offenlig vei og i håndering av lassikringshjelpemidler. Korrek dimensjonering og uføring av sikkerhesilak i forbindelse med lossing må fassees individuel for hver enkel oppdrag. Ved ranspor på lasebil eller ilhenger må rucken surres fas på forskrifsmessig måe. Lasebilen eller ilhengeren skal være usyr med forankringsringer. Sikre rucken mo uilsikede bevegelser med kiler. Bruk bare laseremmer med ilsrekkelig nominell syrke. Bruk sklisikre maerialer for å sikre lasen (paller, kiler,...), f. eks. en aniglimae. Sikring med mas Sikring uen mas

45 Sikre rucken for ranspor Foruseninger Plasser rucken ryg på lasebil eller ilhenger, se "Parker rucken forsvarlig" på side 105. Nødvendig verkøy og maerialer 2 laseremmer med spennmekanisme Sikringskiler. Fremgangsmåe Fes rucken med laseremmer (46) på den øvre masraversen (3) og på ilhengerkoblingen (13) eller over skvelappen (48) og på ilhengerkoblingen (13). Sram laseremmen (46) ved hjelp av en spennmekanisme (47). Trucken er sikre for ranspor. 44

46 4 Førse igangseing Sikkerhesanvisninger for monering og igangseing ADVARSEL! Fare for ulykker på grunn av feil monering Monering av rucken på sede, igangseing og insruksjon av føreren skal bare uføres av produsenens kundejenese, som er spesiel udanne for disse oppgavene. Førs når masen er forskrifsmessig moner kan hydraulikkledningene kobles il koplingspunkene på basismodellen. Førs da kan rucken as i bruk. Når de leveres flere rucker samidig, skal de påses a de løfeanordninger, løfemaser og basismodeller som moneres sammen har ideniske serienumre. ADVARSEL! Fare på grunn av bruk av uegnede energikilder Likeree vekselsrøm skader byggegruppene (conrollere, sensorer, moorer osv.) på de elekroniske anlegge. Uegnede kabelforbindelser (for lange, for lie ledningsverrsni) il baerie (slepekabel) kan bli overopphee og dermed see rucken og baerie i brann. Trucken må kun kjøres med baerisrøm. Kabelforbindelser il baerie (slepekabel) må ikke være lenger enn 6 m og ha minimum ledningsverrsni på 50 mm². See rucken i drifsklar sand eer levering eller eer ranspor Fremgangsmåe Konroller a urusningen er komple. Konroller påfyllingsmengden av hydraulikkolje,se "Hydraulisk anlegg" på side 177. Konroller giroljenivåe, se "Konrollere giroljenivåe" på side 180. Moner baerie om nødvendig, se "Demonere og insallere baeri" på side 57. Lad baerie, se "Lad baerie" på side 52. Trucken kan nå as i bruk,se "Forberede rucken for drif" på side 90 Z Bevege rucken uen bruk av mooren, se "Bevege rucken uen bruk av mooren" på side

47 46

48 D Baeri - service, opplading, uveksling 1 Sikkerhesbesemmelser for bruk av syrebaerier Servicepersonell Opplading, vedlikehold og uskifing av baerier må kun uføres av personell med adekva udannelse. Når slik arbeid uføres skal anvisningene i denne insruksjonsboken sam insruksene fra produsenene av baerie og baeriladesasjonen følges. Brannforebyggende forholdsregler Ved håndering av baerier er røyking og all bruk av åpen ild forbud. De må ikke befinne seg brennbare maerialer eller insallasjoner som kan generere gniser innenfor en radius på mins 2 m rund en parker ruck som sår il lading. Romme må være god veniler. Brannslukningsusyr må være ilgjengelig. FORSIKTIG! Fare for eseskader pga. bruk av uegne brannslukningsusyr Ved brann kan de oppså en reaksjon med baerisyren hvis ilden slukkes med vann. Dee kan føre il eseskader pga. syren. Bruk e pulverbrannslukkingsappara. Brennende baerier må aldri slukkes med vann. Vedlikehold av baerie Baeries cellelokk må holdes ørre og rene. Klemmer og kabelsko skal være rene, innsa med li polfe og skrudd god il. Baerier med uisolere poler må ildekkes med en sklisikker og isolerende mae. FORSIKTIG! Før du lukker baerideksele skal du forsikre deg om a baerikabelen ikke kan skades. Dersom kablene er skade, er de fare for korsluning. Avfallshåndering av baerie Avfallsbehandling av baerier reguleres gjennom lovverke og må uføres i henhold il de nasjonale miljøvernsbesemmelsene og forurensningsloven. De er ubeinge vikig a produsenens insrukser for avfallshåndering følges. 47

49 1.1 Generel ved omgang med baerier ADVARSEL! Omgang med baerier medfører fare for uhell og skader. Baeriene inneholder gifig og serk esende syre. All konak med baerisyren må unngås. Gammel baerisyre skal avfallsbehandles på forskrifsmessig måe. Ved arbeid på baerier er de hel nødvendig å bruke verneklær og øyebeskyelse. Baerisyre må ikke komme i konak med huden, klærne eler øynene, skyll evenuel u baerisyren med rikelig ren vann. Oppsøk lege umiddelbar ved personskader (f.eks. hud- eller øyekonak med baerisyre). Søl baerisyre må umiddelbar nøyraliseres med rikelig med vann. De er kun illa å anvende baerier med lukke baerikasse. Vær oppmerksom på de lovmessige forskrifene. ADVARSEL! Fare på grunn av bruk uegnede baerier som produsenen ikke har godkjen for rucken Baeries konsruksjon, vek og mål har beydelig innvirkning på ruckens drifssikkerhe, særlig sabilie og laseevne. Bruk av uegnede baerier som ikke produsenen ikke har godkjen for rucken, kan ved energigjenvinningen føre il reduser bremseevne og i illegg il beydelige skader på den elekriske syringen. Bruk av baerier som produsenen ikke har godkjen for denne rucken, kan derfor føre il beydelige farer for menneskers helse og sikkerhe! Bare baerier som produsenen har godkjen for rucken skal brukes. Bye av baeri er bare illa med produsenens godkjennelse. Ved uskifing eller insallasjon av baerie må man forsikre seg om a de er forskrifsmessig fese i ruckens baerirom. Bruk av baerier som ikke er godkjen av produsenen er sreng forbud. Før de uføres noe arbeid på baeriene må rucken være forsvarlig parker (se "Parker rucken forsvarlig" på side 105). 48

50 2 Baeriyper FORSIKTIG! Bruk bare baerier der deksele eller de speningsførende delene er isoler. Baeries vek er angi på baeries ypeskil. Trucken kan være usyr med ulike baeriyper avhengig av bruken. Følgende abell viser hvilke kombinasjoner som er sandard med angivelse av baerikapasieen: Truckype Beegnelse Kapasie EFG V - 4PzS 460 Ah EFG V - 4PzS 460 Ah EFG 216k 48V - 5PzS 575 Ah EFG V - 6PzS 690 Ah EFG 218k 48V - 5PzS 575 Ah EFG V - 6PzS 690 Ah EFG V - 6PzS 690 Ah EFG 316k 48V - 5PzS 575 Ah EFG V - 6PzS 690 Ah EFG 318k 48V - 5PzS 575 Ah EFG V - 6PzS 690 Ah EFG V - 6PzS 690 Ah 49

51 2.1 Baeridimesjoner Baeri 48 V Dimensjoner (mm) Nom. vek Truckype L maks. B maks. H1 +/- H2 +/- 2mm 2mm (-5/+8%) i kg EFG 213/ EFG 216k/ 218k/ k/318k EFG 216/ 218/220/ 316/318/

52 3 Åpne baerideksele Foruseninger Trucken er ryg parker, se "Parker rucken forsvarlig" på side 105. Lasoppaksmidle senke. Nøkkelbryeren i posisjon AV. Nøkkelen a u. NØDSTOPP-bryeren i posisjon AV. Fremgangsmåe Åpne baeridøren (49) il anslag. Trekk u baerisikkeren (50) og heng den foran baerie. Baerie er ilgjengelig. 51

53 4 Lad baerie ADVARSEL! Eksplosjonsfare på grunn av gassene som oppsår under lading. Ved lading avgir baerie en blanding av oksygen og hydrogen (knallgass). Gassuviklingen er en kjemisk prosess. Denne gassblandingen er høyeksplosiv og må ikke anennes. De er bare illa å ilkoble og frakoble ladekabelen fra baerisasjonen med baeripluggen når både ladesasjonen og rucken er slå av. Ladeapparae må være ilpasse baerie når de gjelder spenning og ladekapasie. Før baerie lades skal samlige kabel- og pluggforbindelser konrolleres for synlige skader. Romme er rucken lades skal lufes ilsrekkelig. Overflaene på baericellene må ligge fri under ladeprosessen for å sørge for ilsrekkelig venilasjon. Ved håndering av baerier er røyking og all bruk av åpen ild forbud. De må ikke befinne seg brennbare maerialer eller insallasjoner som kan generere gniser innenfor en radius på mins 2 m rund en parker ruck som sår il lading. Brannslukkere må så klare. Ikke legg meallgjensander på baerie. De er sreng nødvendig å følge sikkerhesbesemmelsene som er gi av produsenene av baerie og baeriladesasjonen. 4.1 Lade baeri med sasjonær ladeappara Z Under ladeprosessen må baeridøren være åpne mins 200 mm for å sørge for ilsrekkelig venilasjon. Foruseninger Trucken er ryg parker, se "Parker rucken forsvarlig" på side 105. Baerie er ilgjengelig. Ladeapparae er slå av. Baeripluggen (50) er rukke u fra rucksøpsele (51) Fremgangsmåe Koble baerisikkeren (50) il ladekabelen (52) på de sasjonære ladeapparae og slå på ladeapparae. Baerie lades. 52

54 4.2 Lade baeri med inegrer ladeappara HENVISNING Maerielle skader på grunn av feilakig bruk av de inegrere ladeapparae De inegrere ladeapparae besår av baerilader og baericonroller, og må ikke åpnes. Ved feil skal produsenens kundejenese informeres. Ladeapparae må bare brukes på baerier som er lever av Jungheinrich eller på andre baerier som er illa for rucken eer a produsenens kundejenese har ilpasse dem. De er ikke illa å bye baeri med andre rucker. Baerie må ikke kobles il o ladeapparaer samidig. Tilkobling il srømnee Neilkoblingskabelen kan variere avhengig av sørrelsen på de inegrere ladeapparae: Inegrer ladeapara med 65 Ah: 16 A; 230 V; 3 pole Inegrer ladeapara med 130 Ah: 16 A; 400 V; 5 pole FARE! Srømsø og brannfare En skade og uegne kabel kan føre il srømsø, og il brann på grunn av overoppheing. Bruk bare nekabel med en maksimal kabellengde på 30 m. Rull kabelspole hel u ved bruk. Bruk bare originale nekabler fra produsenen. Isolasjonsklasser og besandighe overfor syrer og løsemidler må mosvare produsenens srømkabel. 53

55 Z Under ladeprosessen må baeridøren være åpne mins 200 mm for å sørge for ilsrekkelig venilasjon. Lad baerie Foruseninger Trucken er ryg parker, se "Parker rucken forsvarlig" på side 105. Baerie er ilgjengelig. Ladeapparae er slå av. Baeripluggen (50) er rukke u fra rucksøpsele (51). Fremgangsmåe Koble de inegrere ladeapparae il ne-sikkonaken ved hjelp av nekabelen. Ladeprosessen sarer auomaisk. Når rucken er slå på, kan ladeilsanden og gjenværende ladeid avleses på anvisningsenheen, se "Anviser" på side 87. Baerie lades. Z Dersom "Varselindikaor baeri (53)" lyser eer a baerie er lade opp, må baerie fylles opp med vann når rucken er slå av. 53 am pm 100 % km/h inch lbs m kg eff code err 54

56 LED-indikaorer baerilader Grønn indikaor blinker lyser Beydning Ladeprosess Ladeprosessen avslue Rød LED blinker Beydning Feil LED-indikaorer baericonroller Hvi LED blinker Beydning Radionee akiver Blå LED lyser Beydning Elekrolynivåe er for lav (måles eer hver lading) Gul LED blinker rullende lyser Beydning Ladeprosess Ladeilsand Rød LED blinker Beydning Feil 55

57 Vedlikeholdslading: Vedlikeholdsladingen begynner auomaisk eer avslue lading. Delopplading: Ladeapparae er konsruer slik a de ilpasser seg auomaisk ved illeggslading av delvis ladee baerier. På denne måen holdes sliasjen på baerie på e minimal nivå. Z Dersom en ladeprosess må avbryes, rykk på asen (54), og rekk føs u nekabelen når den grønne LED en lyser. Ladeprosessen sarer på ny når nekabelen kobles il ne-sikkonaken igjen

58 5 Demonere og insallere baeri ADVARSEL! Fare for uykker ved demonering og monering av baerie Ved demonering og monering av baerie kan klemming og esing fra baerisyren forekomme på grunn av baeries vek. Se avsnie "Sikkerhesbesemmelser ved bruk av syrebaerier" i denne kapiele. Bruk vernesko ved demonering og monering av baeri. Bruk bare baerier med isolere celler og isolere poler. Parker rucken vannre for å hindre a baerie sklir u. Bye av baerier skal bare uføres med løferedskap med ilsrekkelig løfeevne. Bruk bare illae baeribye-innreninger (baerivekselsaiv, baerivekselsasjon, osv.). Sørg for a baerie sier fas i ruckens baerirom. 57

59 5.1 Monering av vekselbindingen FORSIKTIG! De er bare illa å monere vekselbindingen på rucker med lav løfehøyde (EJE) eller gaffel-håndraller fra Jungheinrich AG med anvisningsskiler. Foruseninger EJE eller gaffel-håndraller med boringer ih. moneringsanvisning, se "Moneringsanvisning" på side 59 ilgjengelig. Fremgangsmåe Åpne sikringskrokene (55). Bruk pedalene (56) for å gjøre dee. Hek de bøyde sifene (57) inn i gaffelarmene på EJE eller gaffel-håndrallen. Trykk vekselbindingen nedover og se bolene (58) inn i boringene. Lukk sikringskrokene (55). Bruk pedalene (56) for å gjøre dee. Fes sikringsplaen (59) mo yveri med 4 skruer (o)

60 5.1.1 Moneringsanvisning Ø 16 x4 Z Fremgangsmåe Bor 4 hull med en diameer på 16 mm inn i EJE eller håndgaffelrucken i henhold il hullmalene. Sørg for ilsrekkelig avsand mellom skyvesange og gaffelundersiden. Plasser sikkerhesskil på EJE

61 5.2 Demonering og monering med ruck med lav løfehøyde EJE med vekselbinding Snapfi (o) FORSIKTIG! Klemfare Klemfare ved bye av baerier. Ikke grip mellom baerie og ruckrammen ved bye av baerier. Bruk vernesko. Avmonere baerie Foruseninger Trucken er ryg parker, se "Parker rucken forsvarlig" på side 105. Baerie er ilgjengelig, se "Åpne baerideksele" på side Nødvendig verkøy og maerialer Baeriskifevogn med fire ruller Truck med lav løfehøyde EJE med vekselbinding Snapfi Sasjon ilenk baeriypen (60) (o) Fremgangsmåe Lukk sikringskroken (55). Bruk pedalene (56) for å gjøre dee. Kjør il mid på baerie med rucken med lav løfehøyde EJE ca. 7,9 in (200 mm) under ruckbunnen. Løf gaffelarmen på rucken med lav løfehøyde EJE il like under ruckbunnen Skyv oppkjøringskiler(61) inn i gulvusnie og innre i rammen (62). Kjør rucken med lav løfehøyde EJE i sneglefar hel inn il baerie

62 Z La sikringskrokene (55) på baeriskifevognen gå hel i inngrep. Konroller a begge sikringskrokene (55) sier hel i inngrep i baeriskifevognen. Gaffelarmene må ikke løfes. Løsne baerilåsen (63) Trekk baerie u med rucken med lav løfehøyde EJE i sneglefar il anslag (64). Løf gaffelarmene il baerie kan rekkes hel u av baeriromme. HENVISNING Fare for maerielle skader Når baerie rekkes u, kan de oppså maerielle skader på ruckrammen. Løf gaffelarmene slik a de ikke kolliderer oppe eller nede på ruckrammen mens baerie rekkes u. Kjør baerie il ladesasjonen for lading. Se baerie ryg ned på sasjonen (60). Løsne sikringskroken (55) og rekk u rucken med lav løfehøyde EJE. Baerie er moner u og ryg plasser for lading

63 Monering av baerie Fremgangsmåe Kjør rucken med lav løfehøyde EJE med baerie fram il rucken. Se baeriskifevognen med rullene (65) ned på skinnene i ruckbunnen. Senk gaffelarmene på rucken med lav løfehøyde EJE il baerie sår vannre. Innre høyden, skyv gaffelarmene på rucken med lav løfehøyde EJE under ruckbunnen. HENVISNING Fare for maerielle skader Når baerie skyves inn, kan de oppså maerielle skader på ruckrammen. Senk gaffelarmene slik a de ikke kolliderer oppe eller nede på ruckrammen mens baerie skyves inn. Skyv baerie inn i rucken Lukk baerilåsen (63). Løsne sikringskrokene (55). Bruk pedalene (56) for å gjøre dee. Kjør rucken med lav løfehøyde EJE bor fra rucken. Lukk baeridøren. Baerie er sa inn

64 5.3 Demonering og monering med håndgaffelruck med vekselbinding Snapfi (o) FORSIKTIG! Klemfare Klemfare ved bye av baerier. Ikke grip mellom baerie og ruckrammen ved bye av baerier. Bruk vernesko. Avmonere baerie Foruseninger Trucken er ryg parker, se "Parker rucken forsvarlig" på side 105. Baerie er ilgjengelig, se "Åpne baerideksele" på side Nødvendig verkøy og maerialer Baeriskifevogn med fire ruller Håndgaffelruck med vekselbinding Snapfi Sasjon ilenk baeriypen (60) (o) Fremgangsmåe Lukk sikringskrokene (55). Bruk pedalene (56) for å gjøre dee. Senk håndgaffelrucken hel ned. Kjør il mid på baerie med håndgaffelrucken il Snapfi søer mo ruckrammen Løf gaffelarmene på håndgaffelrucken il fordypningen (66) er fri. Kjør håndgaffelrucken inn i baeriromme il sikringskrokene låser baeriskifevognen. Konroller a begge sikringskrokene (55) sier hel i inngrep i baeriskifevognen

65 Åpne baerilåsen (63). Løf håndgaffelrucken (ca. 20 mm) il baerie kan rekkes hel u av baeriromme. HENVISNING Fare for maerielle skader Når baerie rekkes u, kan de oppså maerielle skader på ruckrammen. Løf gaffelarmene slik a de ikke kolliderer oppe eller nede på ruckrammen mens baerie rekkes u. Trekk u baerie. Kjør baerie il ladesasjonen for lading. Se baerie ryg ned på sasjonen (60). Baerie er moner u og ryg plasser for lading

66 Monering av baerie Fremgangsmåe Kjør håndgaffelrucken med baerie frem il rucken. Løf og kjør inn i baeriromme il gaffelspissene søer mo ruckrammen. Se baeriskifevognen med rullene (65) ned på ruckbunnen. Senk gaffelarmene på håndgaffelrucken il baerie sår vannre. Skyv baerie inn i rucken Lukk baerilåsen (63). Senk ned håndgaffelrucken. 63 Løsne sikringskrokene (55). Bruk pedalene (56) for å gjøre dee. Kjør håndgaffelrucken bor fra rucken. Lukk baeridøren. Baerie er sa inn

67 5.4 Demonering og monering med vekseladaper (o) FORSIKTIG! Klemfare Klemfare når baerie skifes. Ikke grip mellom baerie og rammen når baerie skifes. Bruk vernesko. Demonere og insallere baeri Foruseninger Trucken er ryg parker, se "Parker rucken forsvarlig" på side 105. Baerie er ilgjengelig,se "Åpne baerideksele" på side 51. Frakoble baeripluggen. Nødvendig verkøy og maerialer Vekseladaper Baeriskifevogn med seks ruller Truck med lav løfehøyde og en gaffellengde på 1150 mm Fremgangsmåe Skyv rucken med lav løfehøyde med vekseladaper inn under baerie il anslag (68). Se vekseladaperen i re fram-silling ved hjelp av innreingen (69) Løf vekseladaperen med rucken med lav løfehøyde il høydeanslag (70). Sikre rucken med lav løfehøyde slik a den ikke ruller. Løsne baerilåsen (63) Trekk u baerie i håndake (71). Baeriskifevognen må sie fas i sikringskroken (72). Senk rucken med lav løfehøyde li før den rekkes u. Baerie er demoner og kan kjøres il ladesasjonen for lading

68 Z Monering av baerie skjer i omvend rekefølge. Løsne sikringskrokene (72) med foen. Før rullene på baeriskifevognen inn i baeriromme og skyv baerie inn i baeriromme. ADVARSEL! Når baerie er skjøve inn, lukk baerilåsen og senk dereer rucken med lav løfehøyde. 67

69 5.5 U- og innmonering av klargjøringsbord for lossing med kran (o) FORSIKTIG! Klemfare Klemfare ved bye av baerier. Ikke grip mellom baerie og ruckrammen ved bye av baerier. Bruk vernesko. Demonere og insallere baeri Foruseninger Trucken er ryg parker, se "Parker rucken forsvarlig" på side 105. Baerie er ilgjengelig,se "Åpne baerideksele" på side 51. Frakoble baeripluggen. Nødvendig verkøy og maerialer Klargjøringsbord Baeriskifevogn med seks ruller Håndgaffelruck med en gaffellengde på 1360 mm Kranredskap Fremgangsmåe Skyv håndgaffelruck med klargjøringsborde inn under baerie il anslag (68). 68 Løf klargjøringsborde med håndgaffelrucken opp il høydeanslag (70). Løsne baerilåsen (63)

70 Trekk u baerie i håndake (71). Baeriskifevognen må sie fas i sikringskroken (72). Fes løferedskapen il baerikassen. Løfekrokene anbringes slik a de ikke under 71 noen omsendighe kan komme i berøring med baericellene. Løf u baerie med kran. 72 Baeriskifevognen sikres på klargjøringsborde med sikringskrokene (72). Baerie er demoner og kan ransporeres il ladesasjonen for lading. Z Monering av baerie skjer i omvend rekefølge. Løsne sikringskrokene (72) med foen. Før rullene på baeriskifevognen inn i baeriromme og skyv baerie inn i baeriromme. ADVARSEL! Når baerie er skjøve inn, lukk baerilåsen og senk dereer rucken med lav løfehøyde. 69

ECE 220-225 HP/LJ. Bruksanvisning ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14

ECE 220-225 HP/LJ. Bruksanvisning ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14 ECE 220-225 HP/LJ 01.09 - Bruksanvisning 51122088 11.14 N ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ ECE L J Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet

Detaljer

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15 EZS 010 08.08 - Bruksanvisning N 51249786 06.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EZS 010 Videre

Detaljer

ERE 120. Bruksanvisning 05.08 - 02.11

ERE 120. Bruksanvisning 05.08 - 02.11 ERE 120 05.08 - Bruksanvisning N 51093154 02.11 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ERE 120 Videre

Detaljer

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110 EMC 110 Rampekomfort 03.10 - Instruksjonsbok 51174566 03.10 N EMC 110 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller representant i EU Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Bruksanvisning N 51171374 02.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EKS 110 Øvrige

Detaljer

HC 110. Bruksanvisning 01.09 - 12.14 HC 110

HC 110. Bruksanvisning 01.09 - 12.14 HC 110 HC 110 01.09 - Bruksanvisning 51135783 12.14 HC 110 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår HC

Detaljer

ERE K20. Bruksanvisning 03.05 - 02.11

ERE K20. Bruksanvisning 03.05 - 02.11 ERE K20 03.05 - Bruksanvisning N 51182015 02.11 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår ERE K20

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09 EKS 110 03.09 - Bruksanvisning N 51142038 03.09 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken.

Detaljer

EKS 208-312. Bruksanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Bruksanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Bruksanvisning 51121639 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 N Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type

Detaljer

FG-111:4. Håndbok i innbruddssikring

FG-111:4. Håndbok i innbruddssikring FG-111:4 Håndbok i innbruddssikring Innholdsforegnelse Kapiel Side 1 Innledning 3 2 Hensik 3 3 Li om FNO og FG 3 4 FG og myndigheene 4 5 Lov om forsikringsavaler (FAL) 4 6 Den fysiske sikringen gir den

Detaljer

AMW 22 / AMW 22p. Bruksanvisning 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p

AMW 22 / AMW 22p. Bruksanvisning 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p AMW 22 / AMW 22p 12.14 - Bruksanvisning 51119813 12.14 N AMW 22 AMW 22p Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

ETVC 16/20. Bruksanvisning 05.99- 50052740 12.07

ETVC 16/20. Bruksanvisning 05.99- 50052740 12.07 ETVC 16/20 05.99- Bruksanvisning N 50052740 12.07 Viktige henvisninger for transport og montering av løftestativ hos teleskopmaststablere Transport Transporten kan skje på tre forskjellige måter, alt etter

Detaljer

Installasjons- og driftsanvisning

Installasjons- og driftsanvisning O Insallasjons- og drifsanvisning V15/V20/V30/V30-3P/V40/V60-3P H15/H20/H30/H30-3P/H60 Gullberg & Jansson AB Smälaregaan 6 SE - 263 39 Höganäs Tel: +46 (0) 42 34 05 90 Fax: +46 (0) 42 34 02 10 E-mail:

Detaljer

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08 DG/TG 316s-320s 04.08 - Instruksjonsbok N 51105433 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Bankers utlånspolitikk over konjunkturene

Bankers utlånspolitikk over konjunkturene Bankers ulånspoliikk over konjunkurene en analyse av opimalie fra e foreaksøkonomisk synspunk av irik Fjellså Hærem Maseroppgave Maseroppgaven er lever for å fullføre graden Maser i samfunnsøkonomi (Profesjonssudium

Detaljer

CDO-er: Nye muligheter for å investere i kredittmarkedet

CDO-er: Nye muligheter for å investere i kredittmarkedet CDO-er: Nye muligheer for å invesere i kredimarkede Keil Johan Rakkesad og Sindre Weme rådgiver og spesialrådgiver i Finansmarkedsavdelingen i Norges Bank 1 Omseelige insrumener for overføring av og handel

Detaljer

ETM/V 110/112/114/116

ETM/V 110/112/114/116 ETM/V 110/112/114/116 04.99- Bruksanvisning N 50047427 10.05 Viktige henvisninger or transport og montering av løtestativ hos teleskopmaststablere Transport Transporten kan skje på tre orskjellige måter,

Detaljer

Årsmelding 2010. mai 2011

Årsmelding 2010. mai 2011 Årsmelding 2010 mai 2011 Om NOKUT side 2 Tilbakeblikk på 2010: Førse år med nye NOKUT side 3 Tilsyn med norsk høyere udanning og fagskoleudanning side 5 Kvaliesuvikling gjennom uredning, evaluering og

Detaljer

Valuta og valutamarked 1. Innhold

Valuta og valutamarked 1. Innhold Forelesningsnoa 12, 20. mars 2015 Valua og valuamarked 1 Innhold Valua og valuamarked...1 Valua og valuakurs...1 Realvaluakurs...2 Valuamarked og valuakursregimer...6 Eerspørsel og ilbud eer valua...7

Detaljer

Om muligheten for å predikere norsk inflasjon ved hjelp av ARIMA-modeller

Om muligheten for å predikere norsk inflasjon ved hjelp av ARIMA-modeller Om muligheen for å predikere norsk inflasjon ved hjelp av ARIMA-modeller av Kjell-Arild Rein Hovedfagsoppgave i samfunnsøkonomi Våren Insiu for økonomi Universiee i Bergen . INNLEDNING.. LITTERATUR 3.

Detaljer

EKE 30-2 ac. Bruksanvisning 08.02- 50441461 09.03

EKE 30-2 ac. Bruksanvisning 08.02- 50441461 09.03 EKE 30-2 ac 08.02- Bruksanvisning N 50441461 09.03 Forord ORIGINLINSTRUKSJONSBOKEN har til ormål å gi den nødvendige kjennskap som er en orutsetning or sikker bruk av trucken. Inormasjonen presenteres

Detaljer

Effekten av endringer i lakseprisen på aksjekursen til noen utvalgte lakseselskaper på Oslo Børs.

Effekten av endringer i lakseprisen på aksjekursen til noen utvalgte lakseselskaper på Oslo Børs. Effeken av endringer i lakseprisen på aksjekursen il noen uvalge lakseselskaper på Oslo Børs. av Bri Albrigsen Masergradsoppgave i fiskerifag sudierening bedrifsøkonomi (30 sp) Insiu for økonomi Norges

Detaljer

SNF-arbeidsnotat nr. 06/11. Verdsetting av langsiktige infrastrukturprosjekter. Kåre P. Hagen

SNF-arbeidsnotat nr. 06/11. Verdsetting av langsiktige infrastrukturprosjekter. Kåre P. Hagen SNF-arbeidsnoa nr. 06/11 Verdseing av langsikige infrasrukurprosjeker av Kåre P. Hagen SNF Prosjek nr. 2437 Prinsipiell vurdering av mernye av sore infrasrukurilak Prosjeke er finansier av Kysverke SAMFUNNS-

Detaljer

Prising av Kraftderivater SIS 1101

Prising av Kraftderivater SIS 1101 Prising av Krafderivaer SIS 1101 I Prising av Krafderivaer SIS 1101 Forord Denne prosekoppgaven er uarbeide av o sudener fra Insiu for indusriell økonomi og eknologiledelse høssemesere år 001. Rapporen

Detaljer

SNF-rapport nr. 21/04

SNF-rapport nr. 21/04 SNF-rappor nr. /04 PRISIN V FORSIKRINSKONRKER MED RENERNI av Roger F. Peersen Eirik M. Samnøy SNF-Prosjek nr. 7000 SMFUNNS- O NÆRINSLIVSFORSKNIN S Bergen, November 004 Dee eksemplar er fremsil eer avale

Detaljer

BRUKS OG VEDLIKEHOLDSANVISNING Originale instruksjoner LUI MINI S.I. LUI MINI S.I.W./S.I.E. LUI S.I.460 LUI MINI 220 LUI MINI HD

BRUKS OG VEDLIKEHOLDSANVISNING Originale instruksjoner LUI MINI S.I. LUI MINI S.I.W./S.I.E. LUI S.I.460 LUI MINI 220 LUI MINI HD BRUKS OG VEDLIKEHOLDSANVISNING Originale instruksjoner LUI MINI S.I. LUI MINI S.I.W./S.I.E. LUI S.I.460 LUI MINI 220 LUI MINI HD DEL 1 INNFØRENDE INFORMASJON NOEN MERKNADER OM BRUKSANVISNINGEN Vi minner

Detaljer

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV DESEMber 2008. Ny lederduo i NTL NAV side 9

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV DESEMber 2008. Ny lederduo i NTL NAV side 9 [ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV DESEMber 2008 Ny lederduo i NTL NAV side 9 Redakøren Hva vil vi med NAV? I dee nummere har vi fokus på NAV-konor. Hvordan skal vi følge opp brukerne? Skal vi jobbe som

Detaljer

Internasjonale prisimpulser til importerte konsumvarer

Internasjonale prisimpulser til importerte konsumvarer Inernasjonale prisimpulser il imporere konsumvarer Johan Øverseh Røsøen, konsulen i Økonomisk avdeling 1 Den lave konsumprisveksen i Norge kan i sor grad forklares ved krafig prisfall på imporere varer,

Detaljer

SIKKERHETSANVISNINGER OG GENERELLE HÅNDTERINGSAN- VISNINGER ELEKTROKJØRETØY. Vi flytter mennesker.

SIKKERHETSANVISNINGER OG GENERELLE HÅNDTERINGSAN- VISNINGER ELEKTROKJØRETØY. Vi flytter mennesker. N SIKKERHETSANVISNINGER OG GENERELLE HÅNDTERINGSAN- VISNINGER ELEKTROKJØRETØY Vi flytter mennesker. Innholdsfortegnelse Forord... 4 Generelle sikkerhetsanvisninger... 5 Juridiske bestemmelser... 8 Høyfrekvent

Detaljer

Notater. Katharina Henriksen. Justering for kvalitetsendringer av nye personbiler i konsumprisindeksen. En studie basert på hedonisk imputeringsmetode

Notater. Katharina Henriksen. Justering for kvalitetsendringer av nye personbiler i konsumprisindeksen. En studie basert på hedonisk imputeringsmetode 2006/58 Noaer Kaharina Henriksen Noaer Jusering for kvaliesendringer av nye personbiler i konsumprisindeksen En sudie baser på hedonisk impueringsmeode Avdeling for økonomisk saisikk/seksjon for økonomiske

Detaljer