Til beboerne i Sagbo Sameie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til beboerne i Sagbo Sameie"

Transkript

1 Til beboerne i Sagbo Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiermøtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på sameiermøtet? Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 Ordinært sameiermøte i Sagbo Sameie avholdes mandag 8 april 2013 kl på Vassbonn Skole Musikkrommet. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en seksjonseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2012 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital. 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 5. INNKOMNE FORSLAG A. Forslag fra Tom Arnesen B. Forslag fra Merete Nossek Johnsen og Freddy Forårsveen C. Forslag Erlend Enqvist-Jensen Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 2 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av valgkomité Oslo, Styret i Sagbo Sameie Dag R. Aaslie(s) Per Kristian Aasmundstad(s) Tomas L Damborg(s) Siv-Anne Egge(s) Henrik Hagtvedt(s) Liv Helen Huse(s)

3 ÅRSBERETNING FOR 2012 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Styret Leder Dag R. Aaslie Likroken 16 Styremedlem Per Kristian Aasmundstad Sagmesterveien 29 Styremedlem Tomas L Damborg Likroken 28 Styremedlem Siv-Anne Egge Sagmesterveien 38 Styremedlem Henrik Hagtvedt Likroken 53 Styremedlem Liv Helen Huse Sagmesterveien 63 Valgkomiteen Tine Andersen Sagmesterveien 40 Pia Bernitz Sagmesterveien 44 Styrets medlemmer består i dag av 2 kvinner og 4 menn. Sameiet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om sameiet Sameiet består av 97 seksjoner. Sameiet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 907 Landet forøvrig i Oppegård kommune og har adresse: Likroken 2-56 Likroken 1,3,5,37-61 Sagmesterveien 2-68 Sagmesterveien Sameiet har følgende gårds- og bruksnummer : Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Sameiet har ingen ansatte. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Sameiets revisor er BDO AS.

4 ÅRSREGNSKAPET FOR 2012 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2012 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Inntektene i 2012 var til sammen kr ,-, mot budsjettert kr ,-. Vesentlige avvik i forhold til budsjettet skyldes i hovedsak er andre inntekter på kr ,-, som hovedsakelig gjelder erstatning fra Statens Vegvesen. Kostnader Driftskostnadene i 2012 var på kr ,-, mot budsjettert kr ,-. Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avviket var at planlagte vedlikeholdstiltak ikke ble realisert. Avvik i forhold til budsjett for kostnader knyttet til energi/fyring skyldes lavere energipriser enn forventet. Avvik i forhold til budsjett for kostnader knyttet til andre driftskostnader skyldes hovedsakelig at det ikke er blitt fakturert for snømåking for 4. kv Avvik i forhold til budsjett for kostnader knyttet til konsulenthonorar skyldes hovedsakelig juridisk bistand i forbindelse med tvist mellom en seksjonseier og sameiet om bruk av fellesareal. Finansinntekter er feilbudsjettert. Resultat Årets negative resultat på kr ,- foreslås dekket av opptjent egenkapital. egenkapital. For øvrig vises det til de enkelte tallene og notene i regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. BUDSJETT FOR 2013 Til orientering for sameiermøtet legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for 2012.

5 Forsikring Forsikringspremien for 2013 har økt med 13 %. Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 5,1 % samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på sameiets skadehistorikk. Innskuddsrente i OBOS (pr ) Renter på driftskonto: 0,25 % for alle innskudd Renter på sparekonto: 3,30 % for innskudd under kr ,35 % for innskudd fra kr til kr ,40 % for innskudd over kr Felleskostnader Budsjettet er basert på økning felleskostnadene med kr 200,- pr. mnd fra I budsjettet er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo, Styret i Sagbo Sameie Dag R. Aaslie(s) Per Kristian Aasmundstad(s) Tomas L Damborg(s) Siv-Anne Egge(s) Henrik Hagtvedt(s) Liv Helen Huse(s)

6 Tlf : Fax: Munkedamsveien 45 Postboks 1704 Vika 0121 Oslo Til sameiermøtet i Sagbo sameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Sagbo sameie, som viser et underskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2012, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og forretningsførers ansvar for årsregnskapet Styret og forretningsfører er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og forretningsfører finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for sameiets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av sameiets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Sagbo sameie per 31. desember 2012, og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Andre forhold Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert.

7 Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av sameiets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo, 13. mars 2013 BDO AS Håkon Andersen-Gott/s/ Registrert revisor

8 SAGBO SAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital Fra opptjent egenkapital

9 SAGBO SAMEIE BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser felleskostnader Driftskonto i OBOS Sparekonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar 0 0 OSLO, STYRET FOR SAGBO SAMEIE DAG R. AASLIE(s) PER KRISTIAN AASMUNDSTAD(s) TOMAS L DAMBORG(s) SIV-ANNE EGGE(s) HENRIK HAGTVEDT(s) LIV HELEN HUSE(s)

10 NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven OBOS betaler forskuddstrekk til denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. Samtidig blir posten avsatt i selskapets balanse. Skattetrekket blir belastet selskapets driftskonto ved terminforfall. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Inntektsført gamle forskudd Statens vegvesen, erstatning tomt SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2011/2012, og er på kr NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand OBOS Eiendomsforvaltning AS SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold utvendig anlegg SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD

11 NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Container Snørydding/gressklipping Andre fremmede tjenester Trykksaker Andre kontorkostnader -211 Porto Bank- og kortgebyr -986 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 11 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS 676 Renter av sparekonto i OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader 156 SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 12 FINANSKOSTNADER Renter leverandørgjeld -532 SUM FINANSKOSTNADER -532 NOTE: 13 VARIGE DRIFTSMIDLER Bod Tilgang Lekeapparater Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år SUM VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER

12 Forslag A: Til Sameiemøtet Sagbo Sameie Viser til lov om Eierseksjoner 33, og informasjonsbrev sendt ut vedrørende varsel om sameiemøte 8.april Vi har følgende forslag til sameiemøtet: Forslag 1 - Oppgradering av fotballbanen. Sameie har en fantastisk fotballbane, men den har dessverre de siste årene forfalt. Dette er et mye brukt sted av barna i sameiet vårt. Det foreslås at det gjøres en jobb med fjerning av ugress rundt banen, felling av trær mot garasjerekker på nedsiden og påfyll av grus på hele flaten. Styrets innstilling: Styret må jobbe med neste års budsjett for vedlikehold. Fram til det må det være en oppgave for vårens dugnad. Forslag 2 - Tilrettelegging av skøyteis vinterstid. Fotballbanen kan benyttes også om vinteren, ved at det tilrettelegges for at det kan sprøytes slik at vi får skøyteis når vinteren setter inn. Styrets innstilling: pga. utgifter til drift mener styret at bruk av skøytebane på Vassbonn er et godt alternativ. Forslag 3 Organisert felling av trær Det er nå mange trær på våre fellesområder som bør felles før sommer 2013 setter inn. Felling av disse vil føre til hyggeligere fellesområder. Styrets innstilling: Vi har nå ved de 2 siste dugnadene felt flere trær og vi er enige i at det må vi fortsette med framover så vi ikke gror igjen.

13 Forslag B: Hei Vi ønsker å fremme en sak for sameiemøte i Sagbo. Ser at vi nå er to dager på overtid i forhold til fristen, men håper allikevel at dette kan komme med i sameiemøte. Vi opplever fortsatt bilkjøring på gangvei som et problem, ettersom dette utgjør en fare for våre barn, men også alle andre som benytter gangveien. Dette gjelder strekningen mellom øvre lekeplass, fra Sagmesterveien 15 til 23. Her ferdes det mange barn, men også en del biltrafikk. Det gjøres oppmerksom på at stekningen mellom nr 21 og 23 er merket sykkel- og gangvei, dvs at det faktisk er forbudt med biltrafikk. Dette gjelder forøvrig også gangveien fra øvre lekeplass og ned til Likroken. Det er stor aktivitet på og rundt lekeplassen, med barn som løper og sykler, og vi har opplevd nesten ulykker mellom barn og biler på gangvei. Dette er uholdbart. Vi har mange barn, men ingen å miste! Vi ønsker at styret/sameie skal vurdere å iverksette tiltak som eliminerer/minimerer biltrafikk på strekningen mellom Sagmesterveien 15 og 23, samt gangvei ned til Likroken. Vi ønsker å fremme forslag om at det etableres fysiske hindringer. Videre ønsker vi at det blir satt opp god skilting om at barn leker ved lekeplassen. Vi ønsker generelt økt bevissthet rundt bilkjøring i sameiet vårt! Med vennlig hilsen Merete Nossek Johnsen og Freddy Forårsveen Sagmesterveien 19 Styrets innstilling: Dette er en kommunal vei. Vi har ikke rett til å gjøre inngrep i veien. Det vi kan gjøre er å oppfordre kommunen til forebyggende tiltak. I tillegg bør vi jobbe med ytterligere bevisstgjøring rundt kjøring i vårt sameie.

14 Forslag C: Jeg har følgende forslag som jeg ber om blir behandlet på sameiermøtet 8. april 2013: 1: Ber om fast vaktmestertjeneste inngås med en man har god erfaring med. Utgiftene ser ut til å svinge ganske mye fra år til år, og det kan da være hensiktsmessig å inngå en fast avtale for et gitt antall år for å sikre forutsigbarhet. Forslag til vedtak: "Styret inngår avtale med en fast vaktmestertjeneste" 2: For høye tretopper i sameiet er det kanskje flere som er sjenert av - først og fremst fordi man mister utsikt, men også evt lys. Det kan være at styret har behandlet henvendelser rundt dette før, likevel håper jeg at det er mulig å få inn i husordensreglene at sameier som har trær på sin tomt/andel av tomt må plikte å sørge for at trær holdes i en maksimal høyde. Jeg mener at dette forslaget er egnet til å avverge nabokonflikter da husordensreglene i realiteten har like stor vekt som lov for sameierne. Forslag til vedtak: Husordensreglene endres ved at det inntas følgende punkt: "Sameier som har et tre på sin andel av tomten, plikter å holde treet under en maksimal høyde på 2,5 meter, samt å påse at trær ikke kommer nærmere enn 5 meter fra boligmassen. Dersom disse maksgrensene overskrides må sameier for egen regning sørge for at makshøyde og avstand fra boligmassen gjenopprettes. Dette for å hindre skader på bygninger, samt sikre noe lys til og utsikt fra bebyggelsen. Unntak fra regelen om høyde skal ikke forekomme med mindre sterke trivselshensyn tilsier det. Styret fatter endelig vedtak." Til sist ber jeg om at styret vurderer å endre husordensreglene slik at faktisk antall styremedlemmer stemmer med det som fremgår der. Det er så vidt jeg kan se en differanse på ett styremedlem, men mulig at dette er endret nylig. Vennlig hilsen Erlend Enqvist-Jensen Sagmesterveien 48 Styrets innstilling: Styret er enig i at sameierne har et ansvar for at trær og beplantning på sin andel av tomten ikke er til unødig sjenanse for andre eller utgjør en potensiell risiko for andre eller for bygningsmassen. Styret synes likevel forslaget er noe for rigid utformet, at det bør kunne åpnes for noe større skjønn. Styret foreslå derfor at følgende tas inn som et nytt punkt i husordensreglene: "Sameiere plikter å påse at trær og annen beplantning på sin andel av tomten ikke er til unødvendig sjenanse for endre sameiere og at dette ikke utgjør noen risiko for andre eller for bygningsmassen

15 VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER: A. Som leder for 2 foreslås: Navn:? Adresse B. Styremedlemmer som ikke er på valg: Navn: Thomas L. Damborg Adresse Likroken 28 Navn: Henrik Hagtvedt Adresse Likroken 53 Som styremedlemmer for 2 foreslås: Navn: Siv-Anne Egge Adresse Sagmesterveien 38 Navn: Liv Helen Huse Adresse Sagmesterveien 63 Navn: Erlend Enqvist-Jensen Adresse Sagmesterveien 48 Som styremedlem for 1. år foreslås: Navn: Rune Tellefsen Adresse Sagmesterveien 23 D. Som valgkomité foreslås: Navn:? Navn:? Adresse Adresse Dato 15. mars 2013 I valgkomiteen for Sagbo Sameie

16 16 Sagbo Sameie Orientering om sameiets drift. Styrets arbeid Styret har hatt 7 styremøter i Vi har hatt vår og høstdugnad med godt oppmøte. I forbindelse med vår dugnaden leide vi inn container til avfallet. Vi kan tydelig se verdien av dette arbeidet. Vi får ryddet og rengjort og i år har vi også fjernet flere trær på dugnadene. Vegvesenet har nå avsluttet byggingen av gangveien. I forbindelse med det er den endelige avklaringen av de nye grensene avsluttet. Styret har i den forbindelse vært med på gjenomgang av området langs jordvollen og opp til øverste del av Sagmesterveien. Vi har vært i forbindelse med Canaldigital angående dekoderne våre. De begynner nå å bli noen år gamle og vi håper å få de skiftet ut med ny type. Det begynner nå å bli behov for asfaltering på noen av parkeringsplassene og foran noen av garasjene. Styret har tatt kontakt med et selskap for å få et prisoverslag. Dette for å kunne planlegge vedlikeholds kostnader framover. Vi har også jobbet med en interesse konflikt i sameiet. Det medfører utgifter og mye arbeid for styret når vi ikke kan komme fram til gode løsninger i fellesskap. Som for 2011 hadde vi julegran tenning på nedre parkeringsplass med pepperkaker og gløgg. Vi hadde planlagt levende musikk men kulda umuligjorde det. På vegne av styret Dag-Richard Aaslie Styret Se sameiets hjemmeside på for ytterligere informasjon. Vaktmestertjeneste Ingen fast vaktmestertjeneste. Forsikring Sameiets eiendommer er forsikret i If Skadeforsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.

17 17 Sagbo Sameie Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er sameiets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er seksjonseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. HMS Internkontroll innebærer at sameiet er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse,- miljø- og sikkerhet å gjøre i sameiets regi. Styret ivaretar internkontrollen til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har sameiet ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. Telefoni / bredbånd OBOS har avtale med Telio. Avtalen omfatter rabatter på hjemmetelefon, mobil, fast bredbånd og mobilt bredbånd. Rabatten fås ved å oppgi medlemsnummer/kundenummer i OBOS ved bestilling av tjenestene hos Telio. For ytterligere informasjon se Kabel-TV Avtale med Canal Digital Avtale om leveranse av elektrisk kraft Sameiet for levert kraft til fellesanlegg fra Hafslund Kraft. Energimerking Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På kan seksjonseieren utarbeide energiattest for sin bolig.

18 18 Sagbo Sameie S A M E I E V E D T E K T E R F O R SAGBO BOLIGSAMEIE 1. SAMEIETS NAVN HVA SAMEIET OMFATTER Sameiets navn er Sagbo Boligsameie, og er en direkte fortsettelse av Sagbo Borettslag. Sameiet omfatter eiendommen gnr. 39 og bnr. 233 i Oppegård Kommune, samtlige boliger i Sagmesterveien og Likroken, 1414 Trollåsen. 2. ANTALL SEKSJONER SAMEIEBRØK Sameiet består av i alt 97 seksjoner. Hver seksjon består av en ideell andel i bygningene med grunn, og til andelene er knyttet enerett til bruk av en av sameiets bruksenheter. Bruksenhetene kan kun benyttes til beboelse. Endring av sameiebrøkene kan bare skje ved enstemmig vedtak av de sameiere som berøres av endringen. 3. EKSKLUSIV BRUKSRETT - FELLESAREALER Til hver seksjon hører enerett til bruk av et område utenfor boligen som er avgrenset av veier, stier, fellesareal eller sameiets yttergrenser iht kommunale tegninger. Mellom boligene avgrenses dette av en grense, trukket vinkelrett ut fra hver bolig, og strekker seg så langt som det er naturlig, uten å komme i konflikt med fellesarealene, adkomstveier m.v. Endeboliger disponerer i tillegg et naturlig område for enden av sin seksjon. Det må imidlertid ikke stenges for passasje mellom to husrekker. Stier må holdes åpen for fri ferdsel og med port i gjerdet om dette finnes Alle arealer som ikke tilhører den enkelte seksjon er fellesarealer. Ansvar og forvaltning av fellesarealene tillegges til enhver tid sittende styre. 4. GARASJER Til hver boligseksjon er knyttet en plass i garasjeanlegg. Enkelte boliger har garasje i tilknytning til sin bolig, andre har en plass i fellesanlegg. Hver enkelt garasje disponeres eksklusivt av den enkelte seksjonseier. Garasjen skal følge seksjonen ved salg, og kan ikke skilles fra denne. Vedlikehold av garasjene er den enkeltes sameiers ansvar. 5. DET ORDINÆRE SAMEIERMØTET Sameiermøtet er sameiets øverste organ. Medlemmer er samtlige sameiere. I sameiermøtet har hver seksjon en stemme. Ordinært sameiermøte (årsmøte) holdes hvert år innen utgangen av april måned. S:lArkiver fra Sagbo Sameie Vedtekter, Kontrakter m.v\vedtekter doc

19 19 Sagbo Sameie Styret og forretningsfører har plikt til å være tilstede på møtet, med mindre det er åpenbart unødvendig eller det foreligger gyldig forfall. I tillegg til sameiere har revisor og ett husstandsmedlem fra hver seksjon rett til å være tilstede, og til å uttale seg. Styret sender varsel om dato for sameiemøtet og om dato for siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet. Styret innkaller skriftlig til årsmøtet med et varsel på minst 8 og høyst 20 dager. Innkallingen skal angi sted og tid for møtet, samt dagsorden, herunder forslag til saker som skal behandles på møtet. Med innkallingen skal også følge styrets årsrapport med revidert regnskap. For at et forslag som nevnt i punkt 7 skal kunne behandles på sameiermøtet, må hovedinnholdet i forslaget være beskrevet i møteinnkallingen. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert fullmakt. Fullmakten ansees å gjelde førstkommende sameiermøte, med mindre det fremgår at annet er ment. Fullmakten kan når som helst kalles tilbake. Det ordinære sameiermøtet skal: Behandle årsrapport fra styret Behandle og godkjenne årsregnskapet Fastsette styrets og revisors godtgjørelser Fastsette innbetaling til utgiftsdekning og disposisjonsfond(fastsettelse av fellesutgifter) 5. Behandle andre saker som er nevnt i innkallingen 6. Foreta valg etter punktene senere beskrevet i disse vedtekter Sameiermøtet velger en møteleder blant de tilstedeværende sameierne. Det skal under møtelederens ansvar føres protokoll over alle saker som behandles og alle vedtak som treffes på sameiermøtet. Protokollen leses opp før møtets avslutning og underskrives av møtelederen og minst en av de tilstedeværende sameierne, valgt av sameiermøtet. Protokollen skal holdes tilgjengelig for sameierne. 6. EKSTRAORDINÆRT SAMEIERMØTE Ekstraordinært sameiermøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 10 av sameierne skriftlig krever dette og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. Styret innkaller skriftlig til ekstraordinære sameiermoter med minst 3 og høyst 20 dager skriftlig varsel. Det ekstraordinære sameiermøtet skal behandle saker som er nevnt i innkallingen til møtet. For øvrig gjelder punkt 5 tilsvarende så langt den passer. S:Arkiver fra Sagbo Sameie Vedtekter, Kontrakter nm.v\vedtekter doc

20 20 Sagbo Sameie 7. SPESIELLE SAKER SOM MÅ BEHANDLES PÅ SAMEIERMØTET Det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene til vedtak om: 1. Nyanskaffelser, forbedringer og utbedringer samt anvendelse av fondsmidler som etter forholdene i sameiet, eller utgiftenes størrelse, må ansees som vesentlige. 2. Endringer av vedtektene. 3. Vedtak om salg eller bortfeste av mindre deler av eiendommen, når vedtaket ikke i nevneverdig grad endrer utnyttingen av den enkelte bruksenhet eller fører med seg nevneverdig ulempe for den enkelte sameier. 8. BEGRENSNINGER I STEMMERETT Ingen kan som sameier eller ved fullmektig delta i noen avstemming på sameiermøtet om rettshandel overfor seg selv eller om eget ansvar. Heller ikke kan noen delta i avstemming om rettshandel overfor tredjemann eller om tredjemanns ansvar dersom vedkommende har en fremtredende personlig eller økonomisk interesse i saken. 9. SAMEIESTYRE Sameiet skal ha et styre, som velges av sameiermøtet blant sameierne, og består av: Styreleder 4 ordinære styremedlemmer 1 varamedlem Tjenestetiden for alle er to år, og opphører ved avslutningen av det ordinære sameiermøtet i det år tjenestetiden utløper. 10. STYREMØTER Det innkalles til styremøter av styrelederen etter behov, eller når minst 2 styremedlemmer forlanger det. Innkallingen skal angi tid og sted for motet og de saker som vil bli behandlet. Møtet ledes av lederen. Dersom vedkommende har forfall og det ikke er valgt noen nestleder, velger styret en moteleder. Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger, som signeres av de fremmøtte. 11. STYRETS NAVN OG ARBEIDSOPPGAVER Styret står for forvaltning av sameiernes fellesanliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak av sameiermøtet. Det hører under styret å ansette, si opp eller avskjedige forretningsfører og andre funksjonærer, gi instruks for dem, fastsette deres lønn eller godtgjørelse og føre tilsyn med at de oppfyller sine plikter. S:Arkiver fra Sagbo Sameie Vedtekter, Kontrakter m.v\vedtekter doc

21 21 Sagbo Sameie Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Regnskapet skal revideres av revisor valgt av sameiermøtet. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede. Vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslag. 12. RÅDERETT OVER SEKSJONEN Den enkelte sameier har full rettslig råderett over sin seksjon. Vedtektene kan ikke inneholde forkjøps- eller løsningsretter. Enhver sameier er pliktig å melde salg av sin seksjon til styret. En som leier ut bolig, er ansvarlig for sine forpliktelser overfor sameiet. 13. VEDLIKEHOLDSPLIKT Hver seksjonseier har fullt ansvar for det ytre og indre vedlikehold av sin seksjon, og har plikt til å holde sin seksjon forsvarlig vedlikeholdt. Den ytre vedlikeholdsplikten omfatter blant annet tak og alle yttervegger som omslutter den enkelte seksjon. Alle seksjonseierne har adgang til naboeiendommen for å få utført nødvendig reparasjon og vedlikehold på sin seksjon. Styret eller sameiermøtet kan likevel vedta at vedlikeholdsarbeider, så som maling, fasadeutbedring, reparasjon/vedlikehold av tak m.v. skjer i fellesskap for hele eller deler av sameiet. Hver seksjonseier har likevel det fulle ansvar for gjennomføring av arbeidene på sin seksjon. Dersom en sameier nekter å utføre sin del av de vedtatte eller nødvendige arbeider, kan styret besørge arbeidet utført for sameiernes regning og risiko. Fasadeendringer så som utbygging, forandring, maling med ny farge, bytte av tak m.v., må alltid godkjennes av styret. Utbygging skal i tillegg godkjennes av kommunen. Sameierne har i fellesskap ansvar for vedlikehold av fellesinnretninger for forsyning med vann, elektrisitet, avløp, radio- og Tv-signaler m.v. Kostnader for slike arbeider fordeles på sameierne slik styret finner dette praktisk og riktig. 14. FELLESUTGIFTER Styret sørger for innkreving av et passende beløp fra hver sameier, til dekning av sameiets drift, så som felles vedlikehold, administrasjon, forsikring m.v. av sameiets eiendommer. Med mindre dette virker åpenbart urimelig og uriktig, fordeles alle kostnadene likt mellom seksjonseierne. S:IArkiver fra Sagbo Sameie Vedtekter, Kontrakter m.v\vedtekter doc

22 22 Sagbo Sameie 15. PANTERETT SIKKERHET FOR SAMEIETS FORPLIKTELSER Sameiet har pant i hver seksjon for kr ,-. Panteretten er en sikkerhet for alle økonomiske forpliktelser den enkelte sameier har overfor sameiet. Panteretten har prioritet etter den til enhver tid gjeldende lånetakst for eiendommen, avholdt av en takstmann medlem av Norges Takseringsforbund. 16. MISLIGHOLD Hvis en sameier misligholder sine forpliktelser overfor de øvrige sameiere, kan vedkommende med minst 3 måneders skriftlig varsel pålegges å flytte og å selge seksjonen. 17. FORSIKRING Det påligger styret å sørge for at sameiets eiendommer til enhver tid er fullverdiforsikret på best mulig betingelser. 18. UTFYLLENDE BESTEMMELSER Det tilligger styret å fastsette nærmere retningslinjer for sameiet, så som husordensregler, regler for bruk av garasjer m.v. Styret har også besluttende myndighet for fellesarealene. 19. DIVERSE FORPLIKTELSER, TVISTEMÅL Styremedlem eller bestyrer må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som vedkommende har en fremtredende personlig eller økonomisk interesse i. Eventuelle tvister i forbindelse med sameieforholdet avgjøres ved voldgift etter tvistemålslovens regler. Der disse vedtekter eller spesielle bestemmelser ikke er utfyllende, gjelder Lov om eierseksjoner. Fastsatt i konstituerende sameiermøte 24. april Reviderte vedtekter godkjent på generalforsamling 29. april S:IArkiver fra Sagbo Sameie Vedtekter, Kontrakter m.v\vedtekter doc

23 HUSORDENSREGLER FOR SAGBO BOLIGSAMEIE I FORMÅL Formålet med husordensreglene er å fremme gode naboforhold ved å sikre beboerne orden, ro og trivsel i Sagbo boligsameie. 2 HUSORDENSREGLENE Hver enkelt sameier plikter å følge husordensreglene. Sameier er ansvarlig for at medlemmene i hans/hennes husstand overholder husordensreglene. Det samme gjelder andre personer han/hun har gitt adgang til eiendommen, herunder framleietakere. Sameier skal sørge for at framleieren får et eksemplar av sameiets husordensregler. 3 R0 Alle beboere har rett på nattero. Det skal derfor være ro i boligene og på fellesarealer fra kl til på hverdager og fra kl på lørdager og dager før helligdager, og etter kl på helligdager. Ved selskapeligheter forventer det at berørte naboer varsles i god tid slik at de får anledning til å innrette seg deretter. På samme måte forventes det at naboer varsles om større oppussingsprosjekter i god tid før oppstart. I særdeleshet gjelder dette arbeid som medfører støy. Støyende håndverksarbeid er ikke tillatt på søn - og helligdager. Musikkøvelser er ikke tillatt etter kl og på søn- og helligdager. Særdeles støyende musikkøvelser (eks. el-gitar, trommer og lignende) skal avtales med de berørte beboerne slik man kan finne et egnet tidsrom som er akseptabelt for alle parter. Musikkundervisning tillates bare etter særskilt avtale og med samtykke fra de nærmeste naboer i samme husrekke. 4 FELLESOMRÅDER Fellesområdene står til fri disposisjon for beboerne. Beboerne anmodes om å verne om fellesområdene, herunder lekeplasser, garasjer, parkeringsplasser, gressplener og beplantning for øvrig. Vis hensyn til andre beboere og beplantningen. Når en sameier forlater fellesområdene skal har sørge for at han rydder opp etter seg og forlater plassen slik han selv vil finne den.

24 5 HUSDYRHOLD Beboer kan holde husdyr dersom dyreholdet ikke er til plage for sameiet og de andre beboerne. Eieren plikter å fjerne dyrets ekskrementer, og det forventes ellers et ansvarlig dyrehold fra dyreeierens side. 6 FELLES ANLEGG Sameiets felles kabelanlegg står til fr disposisjon for beboerne. Ingen sameier kan sette opp privat radio- og/eller TV antenner, herunder parabolantenner, uten samtykke fra styret og berørte naboer. 7 BRUK AV MOTORKJØRETØY Kjøring til og fra egen bolig skal begrenses til syke-, vare- og flyttetransport. Kjøretøy parkeres i egen garasje eller på anviste parkeringsplasser. Parkering utenom oppmerkede plasser er ikke tillatt. 8 GARASJER Hver husstand har en garasjeplass som skal benyttes til motorkjøretøy. Utvendig belysning og vedlikehold av garasjen utføres og bekostes i fellesskap av de sameiere som disponerer garasje i en felles rekke. De sameiere som disponerer egen frittstående garasje til sin bolig, utfører og bekoster vedlikehold for sin garasje. 8 TILHENGERE (VAREHENGER, BÅTHENGER OG CAMPINGVOGNER) Tilhengere skal parkeres på egen opparbeidet parkeringsplass i Sagmesterveien. Ved henvendelse kan styret gi tillatelse til parkering av tilhenger på annet tilvist sted om dette er hensiktsmessig. 9 STYRET Søknader som leie av parkeringsplass, montering av antenner herunder parabol, samt andre henvendelser som styret i sameiet skal fatte vedtak om eller på annen måte behandle, skal skje skriftlig til styrets formann. Skader som oppstår på sameiets eiendom skal meldes styret snarest mulig.

25 10 HAGEAVFALL Større mengder hageavfall som grener, trær, hekkrester etc. skal den enkelte sameier selv kjøre til kommunenes mottak for dette. Gress og løv kan deponeres på anviste komposthauger. Sameieren skal sørge for at hageavfallet tømmes langt inn på komposten slik at det er minst mulig sjenanse for sameiet. En sameier som ikke overholder denne regelen kan bli ansvarlig for fjerning av henlagt hageavfall. 11 FYRVERKERI Fyrverkeri er kun tillatt på sameiets eiendom på nyttårsaften mellom kl og i samsvar med Politivedtektene. Fyrverkeriet skal benyttes kun på følgende steder: Store lekeplassen/grusbanen i Sagmesterveien 12 KLAGE VED BRUDD PÅ HUSORDENSREGLENE Klager ved brudd på husordensreglene rettes til styret. Hvis årsaken til klagen ikke krever øyeblikkelig inngripen, sendes klagen skriftlig. Ved gjentatte, grove overtredelser av husordensreglene vises det til 16 i sameiets vedtekter, hvor det fremgår at en sameier som misligholder sine forpliktelser overfor de øvrige sameierne, med 3 måneders varsel kan pålegges å selge sin seksjon og flytte. Styret Januar 2007 Styret januar 2007

Til seksjonseiere i Valdresgata 16 sameie

Til seksjonseiere i Valdresgata 16 sameie 1 Valdresgata 16 S/E Til seksjonseiere i Valdresgata 16 sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Birkelunden Boligsameie(bærum)

Til seksjonseierne i Birkelunden Boligsameie(bærum) 1 Birkelunden Boligsameie(bærum) Til seksjonseierne i Birkelunden Boligsameie(bærum) Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

Til beboerne i Frydenhagen Sameie

Til beboerne i Frydenhagen Sameie 1 Frydenhagen Sameie Til beboerne i Frydenhagen Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL 1 Rosenborggt. 12 BL Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen 1 Borettslaget Bjølsenborgen Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Nedre Singsakerslette

Til seksjonseierne i Sameiet Nedre Singsakerslette Til seksjonseierne i Sameiet Nedre Singsakerslette Velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

Til beboerne i Åkebergveien 56 Sameie

Til beboerne i Åkebergveien 56 Sameie 1 Åkebergveien 56 Sameie Til beboerne i Åkebergveien 56 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Konglerudtoppen BS

Til beboerne i Konglerudtoppen BS 1 Konglerudtoppen Bs Til beboerne i Konglerudtoppen BS Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Løren Torg Borettslag

Til beboerne i Løren Torg Borettslag 1 Løren Torg Borettslag Til beboerne i Løren Torg Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46 1 Sameiet Kolbotnveien 46 Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Frydenhagen Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Røa Boligsameie Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i

Detaljer

Til seksjonseiere i Parkhuset Sameiet

Til seksjonseiere i Parkhuset Sameiet Parkhuset Sameiet Side 1 Til seksjonseiere i Parkhuset Sameiet Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43 Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til seksjonseiere i Westye Egebergsgt 2 Sameie

Til seksjonseiere i Westye Egebergsgt 2 Sameie 1 Westye Egebergsgt 2 Sameie Til seksjonseiere i Westye Egebergsgt 2 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie 1 Nydalen Kvarter Sameie Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen. Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen. Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Tiedemannsjordet Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Trondheimsveien 43 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Westye Egebergsgt 4 Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Til eierne i Nydalen Kvarter Sameie

Til eierne i Nydalen Kvarter Sameie 1 Nydalen Kvarter Sameie Til eierne i Nydalen Kvarter Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Valdresgata 16 S/E

Til seksjonseierne i Valdresgata 16 S/E 1 Valdresgt 16 S/E Til seksjonseierne i Valdresgata 16 S/E Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser

Detaljer

Til seksjonseierne i Bjørnsletta Boligsameie

Til seksjonseierne i Bjørnsletta Boligsameie 1 Bjørnsletta Boligsameie Til seksjonseierne i Bjørnsletta Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie 1 Herslebsgate 9-11 Sameie Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Parkhuset Sameiet Side 1

Parkhuset Sameiet Side 1 Parkhuset Sameiet Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til beboerne i Sameiet Nedre Singsakerslette

Til beboerne i Sameiet Nedre Singsakerslette Til beboerne i Sameiet Nedre Singsakerslette Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie 1 Herregårdsterrassen Sameie Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie Velkommen til sameiermøtet 2014. Denne innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer