Til beboerne i Sagbo Sameie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til beboerne i Sagbo Sameie"

Transkript

1 Til beboerne i Sagbo Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiermøtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på sameiermøtet? Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 Ordinært sameiermøte i Sagbo Sameie avholdes mandag 8 april 2013 kl på Vassbonn Skole Musikkrommet. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en seksjonseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2012 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital. 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 5. INNKOMNE FORSLAG A. Forslag fra Tom Arnesen B. Forslag fra Merete Nossek Johnsen og Freddy Forårsveen C. Forslag Erlend Enqvist-Jensen Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 2 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av valgkomité Oslo, Styret i Sagbo Sameie Dag R. Aaslie(s) Per Kristian Aasmundstad(s) Tomas L Damborg(s) Siv-Anne Egge(s) Henrik Hagtvedt(s) Liv Helen Huse(s)

3 ÅRSBERETNING FOR 2012 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Styret Leder Dag R. Aaslie Likroken 16 Styremedlem Per Kristian Aasmundstad Sagmesterveien 29 Styremedlem Tomas L Damborg Likroken 28 Styremedlem Siv-Anne Egge Sagmesterveien 38 Styremedlem Henrik Hagtvedt Likroken 53 Styremedlem Liv Helen Huse Sagmesterveien 63 Valgkomiteen Tine Andersen Sagmesterveien 40 Pia Bernitz Sagmesterveien 44 Styrets medlemmer består i dag av 2 kvinner og 4 menn. Sameiet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om sameiet Sameiet består av 97 seksjoner. Sameiet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 907 Landet forøvrig i Oppegård kommune og har adresse: Likroken 2-56 Likroken 1,3,5,37-61 Sagmesterveien 2-68 Sagmesterveien Sameiet har følgende gårds- og bruksnummer : Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Sameiet har ingen ansatte. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Sameiets revisor er BDO AS.

4 ÅRSREGNSKAPET FOR 2012 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2012 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Inntektene i 2012 var til sammen kr ,-, mot budsjettert kr ,-. Vesentlige avvik i forhold til budsjettet skyldes i hovedsak er andre inntekter på kr ,-, som hovedsakelig gjelder erstatning fra Statens Vegvesen. Kostnader Driftskostnadene i 2012 var på kr ,-, mot budsjettert kr ,-. Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avviket var at planlagte vedlikeholdstiltak ikke ble realisert. Avvik i forhold til budsjett for kostnader knyttet til energi/fyring skyldes lavere energipriser enn forventet. Avvik i forhold til budsjett for kostnader knyttet til andre driftskostnader skyldes hovedsakelig at det ikke er blitt fakturert for snømåking for 4. kv Avvik i forhold til budsjett for kostnader knyttet til konsulenthonorar skyldes hovedsakelig juridisk bistand i forbindelse med tvist mellom en seksjonseier og sameiet om bruk av fellesareal. Finansinntekter er feilbudsjettert. Resultat Årets negative resultat på kr ,- foreslås dekket av opptjent egenkapital. egenkapital. For øvrig vises det til de enkelte tallene og notene i regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. BUDSJETT FOR 2013 Til orientering for sameiermøtet legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for 2012.

5 Forsikring Forsikringspremien for 2013 har økt med 13 %. Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 5,1 % samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på sameiets skadehistorikk. Innskuddsrente i OBOS (pr ) Renter på driftskonto: 0,25 % for alle innskudd Renter på sparekonto: 3,30 % for innskudd under kr ,35 % for innskudd fra kr til kr ,40 % for innskudd over kr Felleskostnader Budsjettet er basert på økning felleskostnadene med kr 200,- pr. mnd fra I budsjettet er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo, Styret i Sagbo Sameie Dag R. Aaslie(s) Per Kristian Aasmundstad(s) Tomas L Damborg(s) Siv-Anne Egge(s) Henrik Hagtvedt(s) Liv Helen Huse(s)

6 Tlf : Fax: Munkedamsveien 45 Postboks 1704 Vika 0121 Oslo Til sameiermøtet i Sagbo sameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Sagbo sameie, som viser et underskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2012, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og forretningsførers ansvar for årsregnskapet Styret og forretningsfører er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og forretningsfører finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for sameiets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av sameiets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Sagbo sameie per 31. desember 2012, og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Andre forhold Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert.

7 Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av sameiets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo, 13. mars 2013 BDO AS Håkon Andersen-Gott/s/ Registrert revisor

8 SAGBO SAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital Fra opptjent egenkapital

9 SAGBO SAMEIE BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser felleskostnader Driftskonto i OBOS Sparekonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar 0 0 OSLO, STYRET FOR SAGBO SAMEIE DAG R. AASLIE(s) PER KRISTIAN AASMUNDSTAD(s) TOMAS L DAMBORG(s) SIV-ANNE EGGE(s) HENRIK HAGTVEDT(s) LIV HELEN HUSE(s)

10 NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven OBOS betaler forskuddstrekk til denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. Samtidig blir posten avsatt i selskapets balanse. Skattetrekket blir belastet selskapets driftskonto ved terminforfall. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Inntektsført gamle forskudd Statens vegvesen, erstatning tomt SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2011/2012, og er på kr NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand OBOS Eiendomsforvaltning AS SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold utvendig anlegg SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD

11 NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Container Snørydding/gressklipping Andre fremmede tjenester Trykksaker Andre kontorkostnader -211 Porto Bank- og kortgebyr -986 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 11 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS 676 Renter av sparekonto i OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader 156 SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 12 FINANSKOSTNADER Renter leverandørgjeld -532 SUM FINANSKOSTNADER -532 NOTE: 13 VARIGE DRIFTSMIDLER Bod Tilgang Lekeapparater Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år SUM VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER

12 Forslag A: Til Sameiemøtet Sagbo Sameie Viser til lov om Eierseksjoner 33, og informasjonsbrev sendt ut vedrørende varsel om sameiemøte 8.april Vi har følgende forslag til sameiemøtet: Forslag 1 - Oppgradering av fotballbanen. Sameie har en fantastisk fotballbane, men den har dessverre de siste årene forfalt. Dette er et mye brukt sted av barna i sameiet vårt. Det foreslås at det gjøres en jobb med fjerning av ugress rundt banen, felling av trær mot garasjerekker på nedsiden og påfyll av grus på hele flaten. Styrets innstilling: Styret må jobbe med neste års budsjett for vedlikehold. Fram til det må det være en oppgave for vårens dugnad. Forslag 2 - Tilrettelegging av skøyteis vinterstid. Fotballbanen kan benyttes også om vinteren, ved at det tilrettelegges for at det kan sprøytes slik at vi får skøyteis når vinteren setter inn. Styrets innstilling: pga. utgifter til drift mener styret at bruk av skøytebane på Vassbonn er et godt alternativ. Forslag 3 Organisert felling av trær Det er nå mange trær på våre fellesområder som bør felles før sommer 2013 setter inn. Felling av disse vil føre til hyggeligere fellesområder. Styrets innstilling: Vi har nå ved de 2 siste dugnadene felt flere trær og vi er enige i at det må vi fortsette med framover så vi ikke gror igjen.

13 Forslag B: Hei Vi ønsker å fremme en sak for sameiemøte i Sagbo. Ser at vi nå er to dager på overtid i forhold til fristen, men håper allikevel at dette kan komme med i sameiemøte. Vi opplever fortsatt bilkjøring på gangvei som et problem, ettersom dette utgjør en fare for våre barn, men også alle andre som benytter gangveien. Dette gjelder strekningen mellom øvre lekeplass, fra Sagmesterveien 15 til 23. Her ferdes det mange barn, men også en del biltrafikk. Det gjøres oppmerksom på at stekningen mellom nr 21 og 23 er merket sykkel- og gangvei, dvs at det faktisk er forbudt med biltrafikk. Dette gjelder forøvrig også gangveien fra øvre lekeplass og ned til Likroken. Det er stor aktivitet på og rundt lekeplassen, med barn som løper og sykler, og vi har opplevd nesten ulykker mellom barn og biler på gangvei. Dette er uholdbart. Vi har mange barn, men ingen å miste! Vi ønsker at styret/sameie skal vurdere å iverksette tiltak som eliminerer/minimerer biltrafikk på strekningen mellom Sagmesterveien 15 og 23, samt gangvei ned til Likroken. Vi ønsker å fremme forslag om at det etableres fysiske hindringer. Videre ønsker vi at det blir satt opp god skilting om at barn leker ved lekeplassen. Vi ønsker generelt økt bevissthet rundt bilkjøring i sameiet vårt! Med vennlig hilsen Merete Nossek Johnsen og Freddy Forårsveen Sagmesterveien 19 Styrets innstilling: Dette er en kommunal vei. Vi har ikke rett til å gjøre inngrep i veien. Det vi kan gjøre er å oppfordre kommunen til forebyggende tiltak. I tillegg bør vi jobbe med ytterligere bevisstgjøring rundt kjøring i vårt sameie.

14 Forslag C: Jeg har følgende forslag som jeg ber om blir behandlet på sameiermøtet 8. april 2013: 1: Ber om fast vaktmestertjeneste inngås med en man har god erfaring med. Utgiftene ser ut til å svinge ganske mye fra år til år, og det kan da være hensiktsmessig å inngå en fast avtale for et gitt antall år for å sikre forutsigbarhet. Forslag til vedtak: "Styret inngår avtale med en fast vaktmestertjeneste" 2: For høye tretopper i sameiet er det kanskje flere som er sjenert av - først og fremst fordi man mister utsikt, men også evt lys. Det kan være at styret har behandlet henvendelser rundt dette før, likevel håper jeg at det er mulig å få inn i husordensreglene at sameier som har trær på sin tomt/andel av tomt må plikte å sørge for at trær holdes i en maksimal høyde. Jeg mener at dette forslaget er egnet til å avverge nabokonflikter da husordensreglene i realiteten har like stor vekt som lov for sameierne. Forslag til vedtak: Husordensreglene endres ved at det inntas følgende punkt: "Sameier som har et tre på sin andel av tomten, plikter å holde treet under en maksimal høyde på 2,5 meter, samt å påse at trær ikke kommer nærmere enn 5 meter fra boligmassen. Dersom disse maksgrensene overskrides må sameier for egen regning sørge for at makshøyde og avstand fra boligmassen gjenopprettes. Dette for å hindre skader på bygninger, samt sikre noe lys til og utsikt fra bebyggelsen. Unntak fra regelen om høyde skal ikke forekomme med mindre sterke trivselshensyn tilsier det. Styret fatter endelig vedtak." Til sist ber jeg om at styret vurderer å endre husordensreglene slik at faktisk antall styremedlemmer stemmer med det som fremgår der. Det er så vidt jeg kan se en differanse på ett styremedlem, men mulig at dette er endret nylig. Vennlig hilsen Erlend Enqvist-Jensen Sagmesterveien 48 Styrets innstilling: Styret er enig i at sameierne har et ansvar for at trær og beplantning på sin andel av tomten ikke er til unødig sjenanse for andre eller utgjør en potensiell risiko for andre eller for bygningsmassen. Styret synes likevel forslaget er noe for rigid utformet, at det bør kunne åpnes for noe større skjønn. Styret foreslå derfor at følgende tas inn som et nytt punkt i husordensreglene: "Sameiere plikter å påse at trær og annen beplantning på sin andel av tomten ikke er til unødvendig sjenanse for endre sameiere og at dette ikke utgjør noen risiko for andre eller for bygningsmassen

15 VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER: A. Som leder for 2 foreslås: Navn:? Adresse B. Styremedlemmer som ikke er på valg: Navn: Thomas L. Damborg Adresse Likroken 28 Navn: Henrik Hagtvedt Adresse Likroken 53 Som styremedlemmer for 2 foreslås: Navn: Siv-Anne Egge Adresse Sagmesterveien 38 Navn: Liv Helen Huse Adresse Sagmesterveien 63 Navn: Erlend Enqvist-Jensen Adresse Sagmesterveien 48 Som styremedlem for 1. år foreslås: Navn: Rune Tellefsen Adresse Sagmesterveien 23 D. Som valgkomité foreslås: Navn:? Navn:? Adresse Adresse Dato 15. mars 2013 I valgkomiteen for Sagbo Sameie

16 16 Sagbo Sameie Orientering om sameiets drift. Styrets arbeid Styret har hatt 7 styremøter i Vi har hatt vår og høstdugnad med godt oppmøte. I forbindelse med vår dugnaden leide vi inn container til avfallet. Vi kan tydelig se verdien av dette arbeidet. Vi får ryddet og rengjort og i år har vi også fjernet flere trær på dugnadene. Vegvesenet har nå avsluttet byggingen av gangveien. I forbindelse med det er den endelige avklaringen av de nye grensene avsluttet. Styret har i den forbindelse vært med på gjenomgang av området langs jordvollen og opp til øverste del av Sagmesterveien. Vi har vært i forbindelse med Canaldigital angående dekoderne våre. De begynner nå å bli noen år gamle og vi håper å få de skiftet ut med ny type. Det begynner nå å bli behov for asfaltering på noen av parkeringsplassene og foran noen av garasjene. Styret har tatt kontakt med et selskap for å få et prisoverslag. Dette for å kunne planlegge vedlikeholds kostnader framover. Vi har også jobbet med en interesse konflikt i sameiet. Det medfører utgifter og mye arbeid for styret når vi ikke kan komme fram til gode løsninger i fellesskap. Som for 2011 hadde vi julegran tenning på nedre parkeringsplass med pepperkaker og gløgg. Vi hadde planlagt levende musikk men kulda umuligjorde det. På vegne av styret Dag-Richard Aaslie Styret Se sameiets hjemmeside på for ytterligere informasjon. Vaktmestertjeneste Ingen fast vaktmestertjeneste. Forsikring Sameiets eiendommer er forsikret i If Skadeforsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.

17 17 Sagbo Sameie Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er sameiets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er seksjonseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. HMS Internkontroll innebærer at sameiet er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse,- miljø- og sikkerhet å gjøre i sameiets regi. Styret ivaretar internkontrollen til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har sameiet ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. Telefoni / bredbånd OBOS har avtale med Telio. Avtalen omfatter rabatter på hjemmetelefon, mobil, fast bredbånd og mobilt bredbånd. Rabatten fås ved å oppgi medlemsnummer/kundenummer i OBOS ved bestilling av tjenestene hos Telio. For ytterligere informasjon se Kabel-TV Avtale med Canal Digital Avtale om leveranse av elektrisk kraft Sameiet for levert kraft til fellesanlegg fra Hafslund Kraft. Energimerking Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På kan seksjonseieren utarbeide energiattest for sin bolig.

18 18 Sagbo Sameie S A M E I E V E D T E K T E R F O R SAGBO BOLIGSAMEIE 1. SAMEIETS NAVN HVA SAMEIET OMFATTER Sameiets navn er Sagbo Boligsameie, og er en direkte fortsettelse av Sagbo Borettslag. Sameiet omfatter eiendommen gnr. 39 og bnr. 233 i Oppegård Kommune, samtlige boliger i Sagmesterveien og Likroken, 1414 Trollåsen. 2. ANTALL SEKSJONER SAMEIEBRØK Sameiet består av i alt 97 seksjoner. Hver seksjon består av en ideell andel i bygningene med grunn, og til andelene er knyttet enerett til bruk av en av sameiets bruksenheter. Bruksenhetene kan kun benyttes til beboelse. Endring av sameiebrøkene kan bare skje ved enstemmig vedtak av de sameiere som berøres av endringen. 3. EKSKLUSIV BRUKSRETT - FELLESAREALER Til hver seksjon hører enerett til bruk av et område utenfor boligen som er avgrenset av veier, stier, fellesareal eller sameiets yttergrenser iht kommunale tegninger. Mellom boligene avgrenses dette av en grense, trukket vinkelrett ut fra hver bolig, og strekker seg så langt som det er naturlig, uten å komme i konflikt med fellesarealene, adkomstveier m.v. Endeboliger disponerer i tillegg et naturlig område for enden av sin seksjon. Det må imidlertid ikke stenges for passasje mellom to husrekker. Stier må holdes åpen for fri ferdsel og med port i gjerdet om dette finnes Alle arealer som ikke tilhører den enkelte seksjon er fellesarealer. Ansvar og forvaltning av fellesarealene tillegges til enhver tid sittende styre. 4. GARASJER Til hver boligseksjon er knyttet en plass i garasjeanlegg. Enkelte boliger har garasje i tilknytning til sin bolig, andre har en plass i fellesanlegg. Hver enkelt garasje disponeres eksklusivt av den enkelte seksjonseier. Garasjen skal følge seksjonen ved salg, og kan ikke skilles fra denne. Vedlikehold av garasjene er den enkeltes sameiers ansvar. 5. DET ORDINÆRE SAMEIERMØTET Sameiermøtet er sameiets øverste organ. Medlemmer er samtlige sameiere. I sameiermøtet har hver seksjon en stemme. Ordinært sameiermøte (årsmøte) holdes hvert år innen utgangen av april måned. S:lArkiver fra Sagbo Sameie Vedtekter, Kontrakter m.v\vedtekter doc

19 19 Sagbo Sameie Styret og forretningsfører har plikt til å være tilstede på møtet, med mindre det er åpenbart unødvendig eller det foreligger gyldig forfall. I tillegg til sameiere har revisor og ett husstandsmedlem fra hver seksjon rett til å være tilstede, og til å uttale seg. Styret sender varsel om dato for sameiemøtet og om dato for siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet. Styret innkaller skriftlig til årsmøtet med et varsel på minst 8 og høyst 20 dager. Innkallingen skal angi sted og tid for møtet, samt dagsorden, herunder forslag til saker som skal behandles på møtet. Med innkallingen skal også følge styrets årsrapport med revidert regnskap. For at et forslag som nevnt i punkt 7 skal kunne behandles på sameiermøtet, må hovedinnholdet i forslaget være beskrevet i møteinnkallingen. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert fullmakt. Fullmakten ansees å gjelde førstkommende sameiermøte, med mindre det fremgår at annet er ment. Fullmakten kan når som helst kalles tilbake. Det ordinære sameiermøtet skal: Behandle årsrapport fra styret Behandle og godkjenne årsregnskapet Fastsette styrets og revisors godtgjørelser Fastsette innbetaling til utgiftsdekning og disposisjonsfond(fastsettelse av fellesutgifter) 5. Behandle andre saker som er nevnt i innkallingen 6. Foreta valg etter punktene senere beskrevet i disse vedtekter Sameiermøtet velger en møteleder blant de tilstedeværende sameierne. Det skal under møtelederens ansvar føres protokoll over alle saker som behandles og alle vedtak som treffes på sameiermøtet. Protokollen leses opp før møtets avslutning og underskrives av møtelederen og minst en av de tilstedeværende sameierne, valgt av sameiermøtet. Protokollen skal holdes tilgjengelig for sameierne. 6. EKSTRAORDINÆRT SAMEIERMØTE Ekstraordinært sameiermøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 10 av sameierne skriftlig krever dette og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. Styret innkaller skriftlig til ekstraordinære sameiermoter med minst 3 og høyst 20 dager skriftlig varsel. Det ekstraordinære sameiermøtet skal behandle saker som er nevnt i innkallingen til møtet. For øvrig gjelder punkt 5 tilsvarende så langt den passer. S:Arkiver fra Sagbo Sameie Vedtekter, Kontrakter nm.v\vedtekter doc

20 20 Sagbo Sameie 7. SPESIELLE SAKER SOM MÅ BEHANDLES PÅ SAMEIERMØTET Det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene til vedtak om: 1. Nyanskaffelser, forbedringer og utbedringer samt anvendelse av fondsmidler som etter forholdene i sameiet, eller utgiftenes størrelse, må ansees som vesentlige. 2. Endringer av vedtektene. 3. Vedtak om salg eller bortfeste av mindre deler av eiendommen, når vedtaket ikke i nevneverdig grad endrer utnyttingen av den enkelte bruksenhet eller fører med seg nevneverdig ulempe for den enkelte sameier. 8. BEGRENSNINGER I STEMMERETT Ingen kan som sameier eller ved fullmektig delta i noen avstemming på sameiermøtet om rettshandel overfor seg selv eller om eget ansvar. Heller ikke kan noen delta i avstemming om rettshandel overfor tredjemann eller om tredjemanns ansvar dersom vedkommende har en fremtredende personlig eller økonomisk interesse i saken. 9. SAMEIESTYRE Sameiet skal ha et styre, som velges av sameiermøtet blant sameierne, og består av: Styreleder 4 ordinære styremedlemmer 1 varamedlem Tjenestetiden for alle er to år, og opphører ved avslutningen av det ordinære sameiermøtet i det år tjenestetiden utløper. 10. STYREMØTER Det innkalles til styremøter av styrelederen etter behov, eller når minst 2 styremedlemmer forlanger det. Innkallingen skal angi tid og sted for motet og de saker som vil bli behandlet. Møtet ledes av lederen. Dersom vedkommende har forfall og det ikke er valgt noen nestleder, velger styret en moteleder. Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger, som signeres av de fremmøtte. 11. STYRETS NAVN OG ARBEIDSOPPGAVER Styret står for forvaltning av sameiernes fellesanliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak av sameiermøtet. Det hører under styret å ansette, si opp eller avskjedige forretningsfører og andre funksjonærer, gi instruks for dem, fastsette deres lønn eller godtgjørelse og føre tilsyn med at de oppfyller sine plikter. S:Arkiver fra Sagbo Sameie Vedtekter, Kontrakter m.v\vedtekter doc

21 21 Sagbo Sameie Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Regnskapet skal revideres av revisor valgt av sameiermøtet. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede. Vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslag. 12. RÅDERETT OVER SEKSJONEN Den enkelte sameier har full rettslig råderett over sin seksjon. Vedtektene kan ikke inneholde forkjøps- eller løsningsretter. Enhver sameier er pliktig å melde salg av sin seksjon til styret. En som leier ut bolig, er ansvarlig for sine forpliktelser overfor sameiet. 13. VEDLIKEHOLDSPLIKT Hver seksjonseier har fullt ansvar for det ytre og indre vedlikehold av sin seksjon, og har plikt til å holde sin seksjon forsvarlig vedlikeholdt. Den ytre vedlikeholdsplikten omfatter blant annet tak og alle yttervegger som omslutter den enkelte seksjon. Alle seksjonseierne har adgang til naboeiendommen for å få utført nødvendig reparasjon og vedlikehold på sin seksjon. Styret eller sameiermøtet kan likevel vedta at vedlikeholdsarbeider, så som maling, fasadeutbedring, reparasjon/vedlikehold av tak m.v. skjer i fellesskap for hele eller deler av sameiet. Hver seksjonseier har likevel det fulle ansvar for gjennomføring av arbeidene på sin seksjon. Dersom en sameier nekter å utføre sin del av de vedtatte eller nødvendige arbeider, kan styret besørge arbeidet utført for sameiernes regning og risiko. Fasadeendringer så som utbygging, forandring, maling med ny farge, bytte av tak m.v., må alltid godkjennes av styret. Utbygging skal i tillegg godkjennes av kommunen. Sameierne har i fellesskap ansvar for vedlikehold av fellesinnretninger for forsyning med vann, elektrisitet, avløp, radio- og Tv-signaler m.v. Kostnader for slike arbeider fordeles på sameierne slik styret finner dette praktisk og riktig. 14. FELLESUTGIFTER Styret sørger for innkreving av et passende beløp fra hver sameier, til dekning av sameiets drift, så som felles vedlikehold, administrasjon, forsikring m.v. av sameiets eiendommer. Med mindre dette virker åpenbart urimelig og uriktig, fordeles alle kostnadene likt mellom seksjonseierne. S:IArkiver fra Sagbo Sameie Vedtekter, Kontrakter m.v\vedtekter doc

22 22 Sagbo Sameie 15. PANTERETT SIKKERHET FOR SAMEIETS FORPLIKTELSER Sameiet har pant i hver seksjon for kr ,-. Panteretten er en sikkerhet for alle økonomiske forpliktelser den enkelte sameier har overfor sameiet. Panteretten har prioritet etter den til enhver tid gjeldende lånetakst for eiendommen, avholdt av en takstmann medlem av Norges Takseringsforbund. 16. MISLIGHOLD Hvis en sameier misligholder sine forpliktelser overfor de øvrige sameiere, kan vedkommende med minst 3 måneders skriftlig varsel pålegges å flytte og å selge seksjonen. 17. FORSIKRING Det påligger styret å sørge for at sameiets eiendommer til enhver tid er fullverdiforsikret på best mulig betingelser. 18. UTFYLLENDE BESTEMMELSER Det tilligger styret å fastsette nærmere retningslinjer for sameiet, så som husordensregler, regler for bruk av garasjer m.v. Styret har også besluttende myndighet for fellesarealene. 19. DIVERSE FORPLIKTELSER, TVISTEMÅL Styremedlem eller bestyrer må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som vedkommende har en fremtredende personlig eller økonomisk interesse i. Eventuelle tvister i forbindelse med sameieforholdet avgjøres ved voldgift etter tvistemålslovens regler. Der disse vedtekter eller spesielle bestemmelser ikke er utfyllende, gjelder Lov om eierseksjoner. Fastsatt i konstituerende sameiermøte 24. april Reviderte vedtekter godkjent på generalforsamling 29. april S:IArkiver fra Sagbo Sameie Vedtekter, Kontrakter m.v\vedtekter doc

23 HUSORDENSREGLER FOR SAGBO BOLIGSAMEIE I FORMÅL Formålet med husordensreglene er å fremme gode naboforhold ved å sikre beboerne orden, ro og trivsel i Sagbo boligsameie. 2 HUSORDENSREGLENE Hver enkelt sameier plikter å følge husordensreglene. Sameier er ansvarlig for at medlemmene i hans/hennes husstand overholder husordensreglene. Det samme gjelder andre personer han/hun har gitt adgang til eiendommen, herunder framleietakere. Sameier skal sørge for at framleieren får et eksemplar av sameiets husordensregler. 3 R0 Alle beboere har rett på nattero. Det skal derfor være ro i boligene og på fellesarealer fra kl til på hverdager og fra kl på lørdager og dager før helligdager, og etter kl på helligdager. Ved selskapeligheter forventer det at berørte naboer varsles i god tid slik at de får anledning til å innrette seg deretter. På samme måte forventes det at naboer varsles om større oppussingsprosjekter i god tid før oppstart. I særdeleshet gjelder dette arbeid som medfører støy. Støyende håndverksarbeid er ikke tillatt på søn - og helligdager. Musikkøvelser er ikke tillatt etter kl og på søn- og helligdager. Særdeles støyende musikkøvelser (eks. el-gitar, trommer og lignende) skal avtales med de berørte beboerne slik man kan finne et egnet tidsrom som er akseptabelt for alle parter. Musikkundervisning tillates bare etter særskilt avtale og med samtykke fra de nærmeste naboer i samme husrekke. 4 FELLESOMRÅDER Fellesområdene står til fri disposisjon for beboerne. Beboerne anmodes om å verne om fellesområdene, herunder lekeplasser, garasjer, parkeringsplasser, gressplener og beplantning for øvrig. Vis hensyn til andre beboere og beplantningen. Når en sameier forlater fellesområdene skal har sørge for at han rydder opp etter seg og forlater plassen slik han selv vil finne den.

24 5 HUSDYRHOLD Beboer kan holde husdyr dersom dyreholdet ikke er til plage for sameiet og de andre beboerne. Eieren plikter å fjerne dyrets ekskrementer, og det forventes ellers et ansvarlig dyrehold fra dyreeierens side. 6 FELLES ANLEGG Sameiets felles kabelanlegg står til fr disposisjon for beboerne. Ingen sameier kan sette opp privat radio- og/eller TV antenner, herunder parabolantenner, uten samtykke fra styret og berørte naboer. 7 BRUK AV MOTORKJØRETØY Kjøring til og fra egen bolig skal begrenses til syke-, vare- og flyttetransport. Kjøretøy parkeres i egen garasje eller på anviste parkeringsplasser. Parkering utenom oppmerkede plasser er ikke tillatt. 8 GARASJER Hver husstand har en garasjeplass som skal benyttes til motorkjøretøy. Utvendig belysning og vedlikehold av garasjen utføres og bekostes i fellesskap av de sameiere som disponerer garasje i en felles rekke. De sameiere som disponerer egen frittstående garasje til sin bolig, utfører og bekoster vedlikehold for sin garasje. 8 TILHENGERE (VAREHENGER, BÅTHENGER OG CAMPINGVOGNER) Tilhengere skal parkeres på egen opparbeidet parkeringsplass i Sagmesterveien. Ved henvendelse kan styret gi tillatelse til parkering av tilhenger på annet tilvist sted om dette er hensiktsmessig. 9 STYRET Søknader som leie av parkeringsplass, montering av antenner herunder parabol, samt andre henvendelser som styret i sameiet skal fatte vedtak om eller på annen måte behandle, skal skje skriftlig til styrets formann. Skader som oppstår på sameiets eiendom skal meldes styret snarest mulig.

25 10 HAGEAVFALL Større mengder hageavfall som grener, trær, hekkrester etc. skal den enkelte sameier selv kjøre til kommunenes mottak for dette. Gress og løv kan deponeres på anviste komposthauger. Sameieren skal sørge for at hageavfallet tømmes langt inn på komposten slik at det er minst mulig sjenanse for sameiet. En sameier som ikke overholder denne regelen kan bli ansvarlig for fjerning av henlagt hageavfall. 11 FYRVERKERI Fyrverkeri er kun tillatt på sameiets eiendom på nyttårsaften mellom kl og i samsvar med Politivedtektene. Fyrverkeriet skal benyttes kun på følgende steder: Store lekeplassen/grusbanen i Sagmesterveien 12 KLAGE VED BRUDD PÅ HUSORDENSREGLENE Klager ved brudd på husordensreglene rettes til styret. Hvis årsaken til klagen ikke krever øyeblikkelig inngripen, sendes klagen skriftlig. Ved gjentatte, grove overtredelser av husordensreglene vises det til 16 i sameiets vedtekter, hvor det fremgår at en sameier som misligholder sine forpliktelser overfor de øvrige sameierne, med 3 måneders varsel kan pålegges å selge sin seksjon og flytte. Styret Januar 2007 Styret januar 2007

S A M E I E V E D T E K T E R F O R SAGBO BOLIGSAMEIE 1. SAMEIETS NAVN HVA SAMEIET OMFATTER

S A M E I E V E D T E K T E R F O R SAGBO BOLIGSAMEIE 1. SAMEIETS NAVN HVA SAMEIET OMFATTER S A M E I E V E D T E K T E R F O R SAGBO BOLIGSAMEIE 1. SAMEIETS NAVN HVA SAMEIET OMFATTER Sameiets navn er Sagbo Boligsameie, og er en direkte fortsettelse av Sagbo Borettslag. Sameiet omfatter eiendommen

Detaljer

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett V E D T E K T E R FOR SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201 Reviderte vedtekter vedtatt på ordinært sameiermøte 22.04.03, sist endret 21.04.05, sist endret på ordinært årsmøte 30.04.2012. Sameiet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO

VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO Vedtatt i konstiturende sameiemøte 29. april 1985, endret i ordinært sameiemøte 29. april 1993, endret i ordninært sameiemøte 6. april 1995 endret i ordinært

Detaljer

Til beboerne i Arnstein Boligsameie

Til beboerne i Arnstein Boligsameie 1 Arnstein Boligsameie Til beboerne i Arnstein Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Vevelstadåsen Boligsameie

Vevelstadåsen Boligsameie V E D T E K T E R (vedtatt 08.03.99) (Endret 1, 5, 15, 16, 17 og 18 i sameiermøte 19. april 2010) (Endret 11 og 17, 20 flyttet fra 18 og nye 16 og 19 i sameiermøte 15. mars 2011) 1 Sameiets navn er "Vevelstadåsen

Detaljer

Vedtekter BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE

Vedtekter BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE Adresse Vedtekter BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE 1. Sameiets navn er "BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE". Sameiet består av 120 seksjoner i blokk, oppført på gnr. 14, bnr. 5 i Asker. Oppdelingsbegjæring for

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

V E D T E K T E R (vedtatt , sist endret 11, )

V E D T E K T E R (vedtatt , sist endret 11, ) V E D T E K T E R (vedtatt 11.03.98, sist endret 11, 14.04.2010) 1 Sameiets navn er "Vevelstadlia Boligsameie". Sameiet består av 252 seksjoner av eiendommen gnr. 107, bnr. 102 i Ski i henhold til oppdelingsbegjæring

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S)

VEDTEKTER FOR VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S) VEDTEKTER FOR VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S) Styret Vestlifaret Boligsameie Vedtekter i Vestlifaret boligsameie 2 Innhold : 0. REVISJONER... 3 1. GENERELT.... 4 2. RÅDERETT.... 4 3. FELLESUTGIFTER....

Detaljer

1. Hvilket boligsameie disse vedtekter gjelder for

1. Hvilket boligsameie disse vedtekter gjelder for 1. Hvilket boligsameie disse vedtekter gjelder for 2. Sameiernes fysiske rådighet 3. Sameiernes rettslige rådighet 4. Fellesutgifter 5. Vedlikeholdsfond 6. Ansvar for sameiets forpliktelser 7. Ettersyn

Detaljer

VEDTEKTER Sist endret 14. mars 2016

VEDTEKTER Sist endret 14. mars 2016 VEDTEKTER Sist endret 14. mars 2016 1. Hvilket boligsameie disse vedtekter gjelder for 2. Sameiernes fysiske rådighet 3. Sameiernes rettslige rådighet 4. Fellesutgifter 5. Vedlikeholdsfond 6. Ansvar for

Detaljer

V E D T E K T E R. for. Sameiet Storgata 18

V E D T E K T E R. for. Sameiet Storgata 18 KAP. 1 NAVN OG FORMÅL V E D T E K T E R for Sameiet Storgata 18 Vedtatt på sameiermøte 10.04.97 Endret på sameiermøte 27.04.05 1-1 Navn Sameiets navn er SAMEIET STORGATA 18. Sameiet består av 7 boligseksjoner

Detaljer

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie 1 Malmøgata 9 Sameie Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie VEDTEKTER FOR Blakstadlia Boligsameie Vedtatt på konstituerende sameiermøte den 30. oktober 1997 Endret og revidert etter fullmakt fra ordinært årsmøte 20. April 1999 iht. Eierseksjonsloven 23. mai 1997.

Detaljer

VEDTEKTER FOR OKSVAL II SAMEIE

VEDTEKTER FOR OKSVAL II SAMEIE VEDTEKTER FOR OKSVAL II SAMEIE 1. VEDTATT på konstituerende generalforsamling 25. mars 1985 2. REVIDERT på ekstraordinært sameiermøte 5.september 1989 3. REVIDERT på ordinært sameiermøte 17. april 2002

Detaljer

Vedtekter for Oksval II Sameie. 1. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 25. mars 1985. 2. Revidert på ekstraordinært sameiermøte 5.

Vedtekter for Oksval II Sameie. 1. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 25. mars 1985. 2. Revidert på ekstraordinært sameiermøte 5. Vedtekter for Oksval II Sameie 1. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 25. mars 1985 2. Revidert på ekstraordinært sameiermøte 5. sept 1989 3. Revidert på sameiemøte 17. april 2002 4. Revidert på

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Vedtekter for Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1 (heretter kalt sameiet). Revidert utgave etter årsmøtet 26.04.2012

Vedtekter for Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1 (heretter kalt sameiet). Revidert utgave etter årsmøtet 26.04.2012 Vedtekter for Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1 (heretter kalt sameiet). Revidert utgave etter årsmøtet 26.04.2012 1 Samtlige eiere utgått fra Kringkollen Borettslag 1, under gnr 163 bnr 11, Bøler,

Detaljer

Vedtekter for Hoegstad sameie Gnr.14 Bnr.188 i Asker

Vedtekter for Hoegstad sameie Gnr.14 Bnr.188 i Asker Vedtekter for Hoegstad sameie Gnr.14 Bnr.188 i Asker 1. FORMÅL a. Hoegstad sameies formål er å ivareta drift og vedlikehold av sameiets eiendom, gnr.14 bnr. 188 i Asker kommune. Eiendommen består blant

Detaljer

Til seksjonseierne i Sagbo Sameie

Til seksjonseierne i Sagbo Sameie 1 Sagbo Sameie Til seksjonseierne i Sagbo Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRANLY BOLIGSAMEIE 1406 SKI. Fastsatt av sameiermøtet 16.04.2007 Endret på ordinært sameiermøte 25.03.2015

VEDTEKTER FOR GRANLY BOLIGSAMEIE 1406 SKI. Fastsatt av sameiermøtet 16.04.2007 Endret på ordinært sameiermøte 25.03.2015 VEDTEKTER FOR GRANLY BOLIGSAMEIE 1406 SKI Fastsatt av sameiermøtet 16.04.2007 Endret på ordinært sameiermøte 25.03.2015 1 Sameiets navn er GRANLY BOLIGSAMEIE. Sameiet består av eiendommen gnr. 129, bnr.

Detaljer

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie 1 Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Vedtekter for boligsameiet Tomterhagan

Vedtekter for boligsameiet Tomterhagan Vedtekter for boligsameiet Tomterhagan Revidert 10.02.2008 Innholdsfortegnelse 1... 2 2... 2 3... 2 4... 2 5... 3 6... 3 7... 4 8... 4 9... 4 10... 4 1 1 Sameiets navn er Boligsameiet Tomterhagan. Sameiet

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 23. mars 1999 i medhold av Lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31. Endret på ekstraordinært sameiermøte

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR LUTVANN BOLIGSAMEIE

SAMEIEVEDTEKTER FOR LUTVANN BOLIGSAMEIE SAMEIEVEDTEKTER FOR LUTVANN BOLIGSAMEIE (Vedtatt på stiftelsesmøte for sameiet 13. juni 1984) (Revidert i 1988, 1994, 1998, 1999 og 2014) 1. SAMEIETS NAVN ER LUTVANN BOLIGSAMEIE. Sameiet består av 227

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

V E D T E K T E R. (vedtatt 08.03.99, sist endret 14.03.12)

V E D T E K T E R. (vedtatt 08.03.99, sist endret 14.03.12) V E D T E K T E R (vedtatt 08.03.99, sist endret 14.03.12) 1 Sameiets navn er "Vevelstadåsen Boligsameie". Sameiet består av 210 seksjoner av eiendommen gnr.107, bnr. 100 i Ski i henhold til oppdelingsbegjæring

Detaljer

Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie

Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie 1 Rådhusgata 21 Sameie Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie 1 St. Halvardsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG. Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune

Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG. Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune 1 Navn Sameiets navn er SAMEIET HEIMHUG og omfatter 3 bygningsrekker bestående av totalt 18 rekkehus/eierseksjoner med adresse

Detaljer

DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R

DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R Sist endret 19. april 2012 1 Boligsameiets navn er Dønskitoppen Boligsameie. Det består av 65 eierseksjoner på eiendommen gnr. 80, bnr.

Detaljer

FORSLAG TIL VEDTEKTER for SAMEIET Villblomsten. i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31, revidert 21. juni 2013 nr.

FORSLAG TIL VEDTEKTER for SAMEIET Villblomsten. i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31, revidert 21. juni 2013 nr. FORSLAG TIL VEDTEKTER for SAMEIET Villblomsten i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31, revidert 21. juni 2013 nr. 61 1. NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL Sameiets navn er "Sameiet Villblomsten"

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

Til seksjonseierne i Sagbo Sameie

Til seksjonseierne i Sagbo Sameie 1 Sagbo Sameie Til seksjonseierne i Sagbo Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

*************************************************************

************************************************************* ************************************************************* Vedtekter for Wessel Parkeringssameie vedtatt på konstituerende sameiermøte den 24. juni 2008 1. Sameiets navn Sameiets navn er Wessel Parkeringssameie.

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Velkommen til sameiermøte tirsdag 4. april kl. 1800, på Skeie skole. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du

Detaljer

VEDTEKTER for SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER for SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER for SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 19. april 99 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Fra samme dato opphører vedtekter av 1988 å gjelde Sist

Detaljer

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET HAUKÅSEN IV 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter kalt

Detaljer

Til seksjonseierne i Seljeveien 19 og 21 Boligsameie

Til seksjonseierne i Seljeveien 19 og 21 Boligsameie 1 Seljeveien 19 og 21 Boligsameie Til seksjonseierne i Seljeveien 19 og 21 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Uelandsgate 61 Sameie Uelandsgate 61 O460 Oslo

Uelandsgate 61 Sameie Uelandsgate 61 O460 Oslo Uelandsgate 61 Sameie Uelandsgate 61 O460 Oslo e-post internett styret@uelandsgate61.no www.uelandsgate61.no Side 1 av 5 VEDTEKTER for UELANDSGATE 61 SAMEIE Vedtatt på konstituerende sameiermøte den 26.

Detaljer

VEDTEKTER. for. Eierseksjonssameiet Brinken 9-13

VEDTEKTER. for. Eierseksjonssameiet Brinken 9-13 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Brinken 9-13 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 16. juni 2011 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1 Eiendommen - formål Eierseksjonssameiet (heretter

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER. for. Boligsameiet Sognsveien 4

SAMEIEVEDTEKTER. for. Boligsameiet Sognsveien 4 SAMEIEVEDTEKTER for Boligsameiet Sognsveien 4 Vedtatt på ordinært sameiermøte 12.04.11. (Erstatter vedtekter av 03.04.2003.) 1 «Boligsameiet Sognsveien 4» Sameiets navn er «Boligsameiet Sognsveien 4».

Detaljer

Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1

Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1 1 Tangerudhagen Boligsameie 1 Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 21. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Sist endret på ordinært sameiermøte 21.

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 1 Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie

Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie 1 Skullerudtunet Terrasse Sameie Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013.

Detaljer

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.)

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.) 1. VEDTEKTER 1 NAVN OG FORRETNINGSKONTOR Sameiets navn er Sameiet Kurlandsåsen med forretningskontor i Lørenskog. Sameiet består av 108 boligseksjoner, 1 garasjeseksjon (seksjon 109) med 88 garasjer og

Detaljer

VEDTEKTER for SANATORIEVEIEN TERRASSE. 25. april 2017

VEDTEKTER for SANATORIEVEIEN TERRASSE. 25. april 2017 VEDTEKTER for SANATORIEVEIEN TERRASSE 25. april 2017 Revisjon 7 KAP. 1 NAVN og FORMÅL 1-1 Navn Sameiets navn er Sanatorieveien Terrasse. 1-2 Formål Formålet med sameiet er å: a) Ivareta driften av sameiet.

Detaljer

Vedtekter for Skogen boligsameie

Vedtekter for Skogen boligsameie 1 Navn og forretningssted Vedtekter for Skogen boligsameie Vedtatt av ordinært sameiermøte 25. mars 2015 Boligsameiets navn er Skogen boligsameie, stiftet den 21. juni 1983 med forretningssted i Oslo.

Detaljer

2 Rettslig rådighet En boligseksjon består av en sameieandel i eiendommen med enerett til bruk av en tilhørende leilighet med garasjeplass og bod.

2 Rettslig rådighet En boligseksjon består av en sameieandel i eiendommen med enerett til bruk av en tilhørende leilighet med garasjeplass og bod. VEDTEKTER FOR SAMEIET VESTSIDEN 1 Vedtatt av sameiermøtet 13.april 2010 samt endret i ekstraordinært sameiemøte 18. november 2010. Siste endring i sameiemøte 6. april 2011 (Husordensreglene) 1 Om sameiet

Detaljer

V E D T E K T E R. Boligsameiet Bera Midtre

V E D T E K T E R. Boligsameiet Bera Midtre V E D T E K T E R For Boligsameiet Bera Midtre 1. Navn: Sameiets navn er Boligsameiet Bera Midtre. 2. Eiendommen Eiendommen gnr. 117 bnr. 908 i Drammen ligger i sameie mellom eierne av de 120 eierseksjoner

Detaljer

VEDTEKTER FOR NOREIDESTØLEN HUSEIERLAG GNR. 37 BNR. 257 I BERGEN

VEDTEKTER FOR NOREIDESTØLEN HUSEIERLAG GNR. 37 BNR. 257 I BERGEN VEDTEKTER FOR NOREIDESTØLEN HUSEIERLAG GNR. 37 BNR. 257 I BERGEN Sist revidert: Årsmøte 29. mars 2006. 1. SAMEIET Sameiets navn er: NOREIDESTØLEN HUSEIERLAG GNR. 37 BNR 257 Noreidestølen Huseierlag, ble

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 tilpasset og vedtatt i ekstraordinært sameiermøte den 27.11.2000 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31. Sist endret 27.04.2011 1

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46 1 Sameiet Kolbotnveien 46 Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Sameiet St. Olav. Forslag til. Vedtekter. Med endringer av 19.06.90, 13.12.90, 23.04.96, 24.04.02 og 20.06.06

Sameiet St. Olav. Forslag til. Vedtekter. Med endringer av 19.06.90, 13.12.90, 23.04.96, 24.04.02 og 20.06.06 Sameiet St. Olav Forslag til Vedtekter Med endringer av 19.06.90, 13.12.90, 23.04.96, 24.04.02 og 20.06.06 1. Sameiets navn Sameiets navn er St. Olav. 2. Sameiets gjenstand Gjenstand for sameie er eiendommen

Detaljer

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.)

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.) 1. VEDTEKTER 1 NAVN OG FORRETNINGSKONTOR Sameiets navn er Sameiet Kurlandsåsen med forretningskontor i Lørenskog. Sameiet består av 108 boligseksjoner, 1 garasjeseksjon (seksjon 109) med 88 garasjer og

Detaljer

Den enkelte har full rettslig råderett over sin seksjon, herunder rett til salg og pantsettelse.

Den enkelte har full rettslig råderett over sin seksjon, herunder rett til salg og pantsettelse. VEDTEKTER FOR ALVERNTOPPEN SAMEIE Vedtatt på konstituerende sameiermøte 02.06.94, revidert på Sameiermøter; 13/11-95, 23/04-98, 5/4-2000, 13/3-2001 og 19/3-2003. 1 Sameiets navn er Alverntoppen sameie.

Detaljer

VEDTEKTER. for KIRKERUDBAKKEN SAMEIE

VEDTEKTER. for KIRKERUDBAKKEN SAMEIE VEDTEKTER for KIRKERUDBAKKEN SAMEIE Disse vedtektene bygger på sameiekontrakt (tinglyst i 1993) og skjøte (tinglyst i 1976). Vedtektene er vedtatt på sameiermøtet den 25.04.07 og endret på sameiermøtet

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET SOLREKKEN 2. Gnr 115, bnr. 1248 i Tromsø kommune. Navn. Sameiets navn er Sameiet Solrekken 2. 2 Hva sameiet omfatter

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET SOLREKKEN 2. Gnr 115, bnr. 1248 i Tromsø kommune. Navn. Sameiets navn er Sameiet Solrekken 2. 2 Hva sameiet omfatter UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET SOLREKKEN 2 Gnr 115, bnr. 1248 i Tromsø kommune 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Solrekken 2. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet eier og omfatter et fellesareal, og adkomstveg

Detaljer

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER Av 23.10.2000 1. Definisjoner Sameiet Straen Terrasse består av 85 seksjoner, på til sammen 8.854m2, av eiendommen gnr. 59, bnr. 1635 i Stavanger kommune, med totalt areal

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET OLAV NYGARDS VEG 212-214-216

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET OLAV NYGARDS VEG 212-214-216 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET OLAV NYGARDS VEG 212-214-216 Vedtatt i sameiemøte den 26. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31 7 endret på sameiemøte 15. april 2008 7 endret på

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE 1 VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE Vedtektene ble vedtatt på konstituerende sameiermøte 07.10.83 og sist endret 30.04.2009 i samsvar med reglene i lov av 23.mai 1997 nr. 3, på årsmøtet 27.04.2011 og på

Detaljer

Vedtekter for Øvre Tåsen Boligsameie

Vedtekter for Øvre Tåsen Boligsameie ØVRE TÅSEN BOLIGSAMEIE Vedtekter for Øvre Tåsen Boligsameie Vedtatt på sameiermøte 28.april 1999 i medhold av Lov om eierseksjoner (Eierseksjonsloven) av 23.mai 1997 nr. 31, i kraft 1.januar 1998. Denne

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Solsiden 4 Boligsameie Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

VEDTEKTER for SAMEIET BAKKEBYGRENDA

VEDTEKTER for SAMEIET BAKKEBYGRENDA Vedtatt i sameiermøte den 26.09.2016 VEDTEKTER for SAMEIET BAKKEBYGRENDA Sameiets navn er SAMEIET BAKKEBYGRENDA. Sameiet består av 12 bygg hvorav 4 bygg har 4 enheter og 8 bygg har 2, tilsammen 32 seksjoner

Detaljer

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER S. 6091 c:\fab\frode beyer files\kjelsåshaugen bs\vedtekter husorden hms\6091 kjelsåshaugen boligsameie - vedtekter.doc KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE Kjelsåshaugen Boligsameie

Detaljer

VEVELSTADSKOGEN SAMEIE. Sist endret 22. mars 2011

VEVELSTADSKOGEN SAMEIE. Sist endret 22. mars 2011 V E D T E K T E R Sist endret 22. mars 2011 1 Sameiets navn er «Vevelstadskogen Sameie». Sameiet består av 224 seksjoner av eiendommen gnr. 107, bnr. 101 i Ski i henhold til oppdelingsbegjæring tinglyst

Detaljer

Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 98 Boligsameie

Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 98 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 98 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 98 Boligse. Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 98 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44 1 Sameiet Kolbotnveien 42-44 Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

Til seksjonseierne i Konfektfabrikken 4 Sameie

Til seksjonseierne i Konfektfabrikken 4 Sameie Til seksjonseierne i Konfektfabrikken 4 Sameie Velkommen til sameiermøte: Tirsdag 21. mars 2017 kl. 18:00 i OBOS sine lokaler, Hammersborg Torg 1. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

Forslag til VEDTEKTER for Sameiet Garasjeanlegg Svertingstad Gard f_phu3

Forslag til VEDTEKTER for Sameiet Garasjeanlegg Svertingstad Gard f_phu3 1 Forslag til VEDTEKTER for Sameiet Garasjeanlegg Svertingstad Gard f_phu3 fastsatt på konstituerende sameiermøte / - 2014 1 Navn og formål Sameiets navn er Sameiet Garasjeanlegg Svertingstad Gard f_phu3.

Detaljer

VEDTEKTER for SAMEIET St. Mariegt. 46

VEDTEKTER for SAMEIET St. Mariegt. 46 VEDTEKTER for SAMEIET St. Mariegt. 46 Org.nr. 997 677 811 Vedtatt på sameiemøte 26. april 2012 Sameiets navn er Sameiet St. Mariegt. 46. 1 Sameiets navn 2 Eiendommen Sameiet St. Mariegt. 46 omfatter gnr.

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Waldemars Hage 3 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie 1 Solsiden 1 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Birkelunden Boligsameie Bærum ble avholdt 20/3 2002 kl. 19.00 på Høyskolen i Akershus, Emma Hjorts vei 1, Sandvika.

Ordinært sameiermøte i Birkelunden Boligsameie Bærum ble avholdt 20/3 2002 kl. 19.00 på Høyskolen i Akershus, Emma Hjorts vei 1, Sandvika. 5227 ÅRSMøteProtokoll Ordinært sameiermøte i Birkelunden Boligsameie Bærum ble avholdt 20/3 2002 kl. 19.00 på Høyskolen i Akershus, Emma Hjorts vei 1, Sandvika. Tilstede var 16 seksjonseiere i henhold

Detaljer

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 96 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Velkommen til sameiermøte.

Detaljer

VEDTEKTER. for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K

VEDTEKTER. for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K VEDTEKTER for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K Vedtatt på sameiermøte 30.09.2004 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge J og K. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av 67 eierseksjoner i eiendommen

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINGNES PARK ØST GARASJESAMEIE

VEDTEKTER FOR RINGNES PARK ØST GARASJESAMEIE VEDTEKTER FOR RINGNES PARK ØST GARASJESAMEIE Revidert på sameiermøte 26.04.2012 Revidert på ordinært sameiermøte 03.05.2010 Endret i ekstraordinært sameiermøte 21.11.07. Opprinnelig vedtatt i ekstraordinært

Detaljer

VEDTEKTER. for Boligsameiet Jotunet Frøystad Gård, gnr. 14, bnr i Stavanger kommune. Vedtatt

VEDTEKTER. for Boligsameiet Jotunet Frøystad Gård, gnr. 14, bnr i Stavanger kommune. Vedtatt VEDTEKTER for Boligsameiet Jotunet Frøystad Gård, gnr. 14, bnr. 1106 i Stavanger kommune.. Vedtatt 8.5.2012 1 - Sameiets navn Sameiets navn er Boligsameiet Jotunet. 2 - Sameiets gjenstand Gjenstand for

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL

VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie Vedtatt på ordinært sameierøte 14.04.86 Endret i sameiermøte 30.06.1993 Revidert i sameiermøte den 11. mars 1999 Endret ved presisering av 3 i sameiermøte 20. april

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Solsiden 2 Boligsameie Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PIR 5 EIENDOMMEN GNR 15 BNR 1529 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PIR 5 EIENDOMMEN GNR 15 BNR 1529 I TROMSØ KOMMUNE SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PIR 5 EIENDOMMEN GNR 15 BNR 1529 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Pir 5. 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen gnr 15 bnr 1529 i Tromsø

Detaljer

Til seksjonseierne i Arnstein Boligsameie

Til seksjonseierne i Arnstein Boligsameie 1 Arnstein Boligsameie Til seksjonseierne i Arnstein Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Jens Olsensgt. 6 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen

Detaljer

VEDTEKTER FOR SUNDBY BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR SUNDBY BOLIGSAMEIE 1 VEDTEKTER FOR SUNDBY BOLIGSAMEIE Endret på ordinært sameiermøte 17.04.2013. 22.04.2014 og 15.04.2015. Sist endret på ordinært sameiermøte 07.04.2016 KAP. 1 NAVN og FORMÅL 1-1 Navn Sameiets navn er Sundby

Detaljer

UTKAST (med forbehold om endringer) VEDTEKTER. Nordviken rekkehus trinn 2

UTKAST (med forbehold om endringer) VEDTEKTER. Nordviken rekkehus trinn 2 UTKAST (med forbehold om endringer) VEDTEKTER for eierseksjonssameiet Nordviken rekkehus trinn 2 1 Sameiets navn Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) sitt navn er Nordviken rekkehus trinn 2. 2 Eiendommen

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN Sameiets navn er Boligsameiet K1. 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen gnr 200 bnr 2334 er oppdelt i følgende

Detaljer

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 21. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Sist endret på ordinært sameiermøte 21.

Detaljer

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie 1 Eilif Boligsameie Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

UTKAST TIL V E D T E K T E R FOR KRUTTVERKET BOLIGSAMEIE B8-1. fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet

UTKAST TIL V E D T E K T E R FOR KRUTTVERKET BOLIGSAMEIE B8-1. fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet UTKAST TIL V E D T E K T E R FOR KRUTTVERKET BOLIGSAMEIE B8-1 fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet 1. Navn og opprettelse 1.1 Sameiets navn er Kruttverket B8-1 Boligsameie. Sameiet er opprettet

Detaljer

VEDTEKTER. for STEINSVIKHAGEN SAMEIE. 1. Navn.

VEDTEKTER. for STEINSVIKHAGEN SAMEIE. 1. Navn. VEDTEKTER for STEINSVIKHAGEN SAMEIE Sameiets navn er: Steinsvikhagen Sameie. 1. Navn. 2. Hva sameiet omfatter. Sameiet består av de respektive bruksenheter (seksjoner) i eiendommen gnr. 120, bnr. 435 og

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer