EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden. Bilaga 10. Avtal och debiteringsprinciper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden. Bilaga 10. Avtal och debiteringsprinciper"

Transkript

1 Bilaga 10 Avtal och debiteringsprinciper

2 Slutrapport/Avtal och debiteringsprinciper Delprojekt 1 Delprojektledare Lars Hillerström Finanschef Västra Götalandsregionen Åsa Engberg Blomgren Ekonom Jämtlands läns landsting Eva-Lena Aspetorp Verksamhetsutvecklare Landstinget i Värmland Lina Kolsmyr Chefsjurist Västra Götalandsregionen Dordi Flormelen Advokat Helse Midt Norge, RHF Pål Madsen Medicinsk rådgivare Luftambulansetjenesten ANS Slutrapport delprojekt 1 v.1.0

3 Slutrapport/Avtal och debiteringsprinciper 1. Sammanfattning Delprojekt 1 i Interregprojektet Luftburen ambulanssjukvård Sverige - Norge hade som uppgift att i ett avtal reglera de legala frågorna för gränsöverskridande ambulanshelikopterverksamhet och hur parterna i ett sådant samarbete ska få ersättning för sina kostnader orsakade av denna samverkan. Avtalet ska också reglera när någon part har rätt att påkalla hjälp, hur man påkallar hjälp och hur hjälpen ges. Delprojektet har tagit fram ett avtal där dessa principer är angivna. I delprojekt 2 och 3 är principerna överförda till handling hur man gör. Avtalet är signerat av samtliga parter och gäller från signeringsdatum. Det har varit viktigt att den grupp som ska förvalta avtalet i framtiden, omgående bildas. 2. Delprojektets bakgrund Det har funnits ett gränsöverskridande bistånd och hjälp med ambulanshelikopter mellan Sverige och Norge som skett mer ad hoc. Stor del av samarbetet har skett genom kontakter och informella vägar. Detta kan ske vid enstaka fall i nöd men inte vid mer etablerad samverkan. De gränsöverskridande kontakterna sker med såväl bilambulanser som med ambulanshelikopter. Det finns en mängd legala regler som gäller vid en gränspassage. När det dessutom ska ske medicinskt omhändertagande och vård gäller ytterligare regler. Om det skulle ske en patientskada i samband med omhändertagandet ställs många frågor om vilka regler och ersättningssystem som gäller. De avtal som reglerar vård av nordiska medborgare i annat nordiskt land än hemlandet har inte med någon ersättningsform för ambulanstransporter över nationsgräns. 3. Projektbeskrivning, målgrupp, resultat, och resultatindikatorer samt effekter 3.1 Delprojektbeskrivning Uppdraget har varit att ta fram ett avtal för gränsöverskridande ambulanshelikopterverksamhet. Det finns idag avtal om bistånd mellan Jämtlands läns landsting och Norrbottens läns landsting och de regionala helseforetaken Helse Midt Norge RHF respektive Helse Nord RHF i Norge. Slutrapport delprojekt 1 v.1.0

4 Slutrapport/Avtal och debiteringsprinciper Delprojektet har utrett vilka regler som gäller vid gränsöverskridande vård, hur dessa ska hanteras, när bistånd kan begäras, hur bistånd begärs, hur mottagande part tar ställning till biståndsbegäran samt hur den genomförs. Delprojekt 2 och 3 har angivit vad som ska regleras och hur regleringen ska ske. Nordisk konvention Vi har träffat både svenska Försäkringskassan och norska Helfo Utland. Båda tillämpar Nordisk konvention på samma sätt, det vill säga att ingen ersättning utgår för ambulanstransporter över nationsgräns. Debiteringsprinciper I delprojektet har konstaterats att det finns olika principer kring hur man debiterar kostnader. I Norge tillämpas att debitering sker av uppdragens särkostnad som uppkommer vid ambulanshelikopteruppdragets genomförande. I Sverige tillämpas bruttokostnadsdebitering. Efter omfattande diskussioner har delprojektet kommit fram till en modell som innebär att ambulanshelikopterns särkostnader per timma multipliceras med två, som är det timpris som ska tillämpas på uppdragen. Tiden som debiteras är flygtiden. Delprojektgrupp Delprojektgruppen har haft en väl sammansatt blandning av kompetenser. Kompetenserna har varit läkare och medicinskt rådgivare, en svensk och norsk jurist, och tre ekonomer med olika kompetenser. Delar av projektgruppen har träffat Helfo Utland i Oslo och Försäkringskassan i Stockholm. Studiebesök har skett på ambulanshelikopterbaserna i Lörenskog, Oslo och Göviken i Östersund. Där har verksamheten beskrivits av såväl beställare som utförare av verksamheten. 3.2 Målgrupp Målgruppen för avtalet är landsting och regionala helseforetak längs riksgränsen. Parter i avtalet är landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Dalarna, Värmland och Västra Götalandsregionen och på norsk sida samtliga regionala helseforetak dvs. Nord, Midt Norge, Sör-Öst och Vest. Avtalet innebär inte att parterna måste tillhandahålla ambulanshelikopter för transporter över gränsen, utan när resursen är tillgänglig. 3.3 Resultat och resultatindikatorer samt effekter Delprojektet har arbetat fram ett avtal som accepterats av alla berörda parter i projektet. Syftet har varit att kvalitetssäkra ambulanshelikoptertransporterna över gränsen för patienterna. Flera av riktlinjerna som genomarbetats har också bidragit till ökad kunskap, bättre samarbete och förståelse och högre säkerhet för patienter och personal. Avtalets efterlevnad följs upp i en nyinrättad Gränssamverkansgrupp för ambulanshelikoptersjukvård som konstituerar sig under våren Slutrapport delprojekt 1 v.1.0

5 Slutrapport/Avtal och debiteringsprinciper 3.4 Övrigt En starkt bidragande faktor till delprojektets genomförande har varit engagemanget från delprojektdeltagarna och de tydliga diskussioner vi haft under våra träffar och per mail under mellantiden i frågor där vi inte varit ense från början. Projektledarnas engagemang kan inte överskattas för projektets genomförande. En annan framgångsfaktor har varit den gemensamma viljan från deltagande organisationer att få avtalet på plats för att på så sätt få befintlig verksamhet reglerad och bekräftad. Delprojekt 1 har reglerat de principer som delprojekt 2 och 3 har kommit fram till. En annan effekt av detta interreg-avtal är att en mall etablerats för bilaterala avtal mellan landstingen i Sverige. Hittills är det mellan Västra Götalandsregionen och Landstinget i Värmland. Landstinget i Värmland diskuterar bland annat med landstinget i Örebro om ambulanshelikoptersamverkan. Avtalsmallen kommer att tillämpas där. 4. Informationsinsatser och skyltning av projektet Avtalet kommer att bekräftas genom erforderliga beslut i respektive organisation. På svensk sida skickas pressmeddelande ut efter varje politiskt beslut. Därefter kommer det att implementeras i rutiner med mera som arbetats fram i delprojekt 2 och 3. Slutrapport delprojekt 1 v.1.0

6 Bilaga 11 Medicinsk ledningsansvar

7 Slutrapport/ Medicinsk ledning Delprojekt 2 Delprojektledare Pål Madsen Medicinsk rådgivare Luftambulansetjenesten ANS Bodö Sindre Mellesmo Klinikksjef akutt og mottaksmedisin St Olavs Hospital HF Klinikksjef St. Olavs Hospital Fredrik Forselius Bitr. verksamhetschef amb. Landstinget Dalarrna Eric Rinstad Överläkare amb.helikopter Landstinget i Värmland Saknas på bild: Hans Julius Heimdal, seksjonsoverlege amb.helikopter, Lörenskog Bengt Eriksson, ambulansöverläkare, Landstinget Dalarna Sven Martinell, verksamhetschef amb.helikopter, Västra Götalandsregionen Erik Sandström, överläkare, Jämtlands läns landsting Slutrapport delprojekt 2 v.1.0

8 Slutrapport/ Medicinsk ledning 1. Sammanfattning Delprosjekt 2 har utredet de forutsetninger som må være oppfylt forat bruk av annet lands ambulansehelikopter kan skje på en forutsigbar og ensartet måte (felles alarmkriterier og avklart beslutningsansvar), at lege kan ha medisinsk behandlings- og eventuelt ledelsesansvar (autorisasjon/legitimation/avtaler) og at pasientene til enhver tid er dekkes av erstatningsordninger ved eventuell feilbehandling. Det er også avklart forhold vedrørende tilbakeføring til til hjemlandet (repatriering), hvilke pasient- og virksomhetsdata som kan rapporteres over grensen og hvordan hendelser/avvik skal rapporteres. Delprosjektets resultater er innarbeidet i den formelle avtalen mellom mellom regionale helseforetak og landstingene. Mye informasjons- og opplæringsarbeid gjenstår. Et samarbeidsorgan skal sikre implementering og videre oppfølging. 2. Delprojektets bakgrund Det var ved prosjektets start grunn til å tro at de to land har ulike systemer og rutiner på flere områder som er kritisk i forhold til gjennomføring av luftambulanseoppdrag. Dersom slike ulikheter ikke ble avdekket, og nødvendige tiltak iverksatt, kunne de representere alvorlige hindre for en rasjonell utnyttelse av luftambulanseressursene på begge sider av grensen. Ambulansehelikoptrene har medisinsk bemanning i form at anestesileger og/eller anestesisykepleiere, i tillegg til redningsmenn. Tjenesten innebærer at det utføres pasientbehandling på skadestedet og under transport. Ved større ulykker har medisinsk personell også definerte lederoppgaver i skadestedsorganisasjonen. Det var derfor også nødvendig å utrede hvilke konsekvenser det har at norske ambulansehelikoptre med deres medisinske personell opererer på svensk jord og vise versa. Prosjektet fant det nødvendig å utrede følgende forhold, først ved å beskrive status og deretter iverksette nødvendige tiltak: Alarmsentralene innhold og kompetanse Retningslinjer for bruk av luftambulanse regler og prosedyrer Ansvars- og samarbeidsforhold på skadestedet plikter og rettigheter Tilbakeføring (repatriering) fra sykehus til hjemlandet rutiner og ansvarsforhold Pasientrettigheter ved pasientskader og behandling av hendelser/avvik regler og rutiner Informasjonsutveksling av pasientdata juridiske forhold Oversikt over sykehus og ambulanseressurser 3. Projektbeskrivning, målgrupp, resultat, och resultatindikatorer samt effekter 3.1 Delprojektbeskrivning Delprosjektet var satt sammen av fagpersoner som er direkte involvert i ambulansehelikoptertjeneste i Norge og Sverige, samt har meget god kunnskap om Slutrapport delprojekt 2 v.1.0

9 Slutrapport/ Medicinsk ledning alarmsentralene og øvrige prehospitale tjenester i begge land. Gruppen hadde derfor kompetanse til selv å besvare mange av de spørsmål som ble stilt. I tillegg var det nødvendig å konsultere enkelte myndighetsorganer for å avklare spørsmål og finne løsninger på utfordringer. Det var kommunikasjon både i form av møter, formelle brev, epost og telefoner. Myndighetsorganene var: Helsedirektoratet (Norge) og Socialstyrelsen (Sverige) for å avklare behovet for dobbel autorisasjon for involvert helsepersonell, avklare rettigheter og plikter for helsepersonellet på skadested, juridiske forhold knyttet til overføring av pasientdata, regler for melding av hendelser og avvik HELFO (Norge) og Forsäkringskassan (Sverige) for å avklare ansvarsforhold, beskrevet i regelverk og konvensjoner, knyttet til tilbakeføring av pasienter til hjemlandet Norsk Pasientskadeerstating (Norge) og Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (Sverige) for å avklare pasientenes rettigheter ved pasientskade. 3.2 Målgrupp Målgruppen for virksomheten er akutt syke og skadde personer i grenseområdet. I tillegg er målgruppen alt personell som er involvert i ambulansehelikopteroppdrag; rekvirenter, personell i alarmsentralene, personell i ambulansehelikoptrene, samarbeidspartnere på skadested, samt arbeidsgivere og myndighetsorganer. Prosjektets tema har betydning for pasientsikkerhet og rettigheter, behandlingskvalitet, involvert personells rettigheter og plikter, arbeidsgivernes ansvar for å legge til rette og myndighetsorganenes ansvar for tilsyn og oppfølging. I forbindelse med prosjektets utredninger har mange av de nevnte instanser allerede fått øket kunnskap om problemområdene og iverksatt tiltak for å rydde av veien hindre. Etter prosjektets avslutning følger imidlertid en implementeringsfase. Den vil inneholde informasjon og opplæring, tilpasning av praktiske rutiner, tilegnelse av nødvendige autorisasjoner og tillatelser med mer. 3.3 Resultat och resultatindikatorer samt effekter Delprosjektets beskrivelse av status i 2012, gjennomførte tiltak og anbefalinger om framtidige tiltak og aktiviteter: Alarmsentralene og retningslinjer for bruk av luftambulanse. (Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) i Norge og SOS Alarm i Sverige) Status 2012 og utfordringer: Noe ulik kompetanse i alarmsentralene. Landstingene har noe ulike ordninger for bemanning Noe ulik terminiologi i prioriteringsprosedyrene, men sannsynligvis ganske lik måte å tenke på (kriteriebasert) Noe ulike kriterier for bruk av ambulansehelikopter i Norge og i de forskjellige svenske landsting Noe ulik beslutningsmyndighet Slutrapport delprojekt 2 v.1.0

10 Slutrapport/ Medicinsk ledning Prosjektet besluttet å definere entydige kriterier for alarmering av ambulansehelikopter på den andre siden av grensen. Beslutningsmyndighet måtte da klargjøres. Kriteriene bør være identiske og må dokumenteres som prosedyrer i alle aktuelle AMK- og SOS Alarm-sentraler. I samarbeid med Delprosjekt 3 (operative forhold) ble følgende retningslinjer utarbeidet og senere godkjent av prosjektets styringsgruppe. De er innarbeidet i den formelle avtalen mellom regionale helseforetak og landstingene: Partenes alarmsentraler vurderer behovet for assistanse fra det annet land. Alarmsentralen har myndighet til å alarmere ambulansehelikopter fra nabolandet i henhold til følgende kriterier: Primæroppdrag: Prio 1/AKUTT-hendelse (i henhold til Medisinsk Indeks) med antatt behov for spesialkompetanse på skadestedet og/eller rask transport til sykehus og bruk av ambulansehelikopter fra nabolandet vil gi vesentlig raskere hjelp Primæroppdrag: Prio 2/HASTER- hendelse (i henhold til Medisinsk Indeks) i veiløst terreng, der forsinket transport innebærer en sannsynlig risiko for forverring av pasientens tilstand, og bruk av ambulansehelikopter fra nabolandet vil gi vesentlig raskere hjelp. Sekundæroppdrag: (overføring mellom sykehus) der forsinket transport til nødvendig adekvat behandling innebærer sannsynlig risiko for forverring av pasientens tilstand og prognose, og der eget lands ambulansehelikopter eller fly ikke er tilgjengelig. Større ulykker, katastrofer eller hendelser som truer samfunnets sikkerhet eller infrastruktur, der bruk av ambulansehelikopter fra nabolandet vil innebære et viktig bidrag i hjelpearbeidet. Vakthavende luftambulanselege ved den basen som er alarmert har beslutningsansvar med hensyn til medisinsk indikasjon og prioritering ved eventuell samtidighetskonflikt. Ekstraordinære beredskapssituasjoner i eget ansvarsområde skal også inngå i vurderingen. Fartøysjefen har beslutningsmyndighet vedrørende flyoperative forhold. Underveis i arbeidet fant prosjektet det også nødvendig å utarbeide retningslinjer for pasientflyt, altså hvor pasientene skal transporteres. Også disse retningslinjene er innarbeidet i den formelle avtalen: Pasienten skal transporteres til behandlingssted i Sverige eller Norge som har tilstrekkelig kompetanse for adekvat behandling av skaden/sykdommen. Vurderingen skal foretas av den på skadestedet som har det medisinske behandlingsansvaret. Dersom flere behandlingssteder kan gi adekvat behandling, skal beslutning tas i henhold til følgende kriterier og i denne prioriteringsrekkefølge: Fartøysjefens flyoperative vurderinger. Beredskapshensyn, det vil si nødvendigheten av at helikopteret returnerer til sitt ansvarsområde. Pasientens bosted eller andre praktiske forhold. Ansvars- og samarbeidsforhold på skadested Status 2012 og utfordringer: Ulik overordnet ledelse på skadested Slutrapport delprojekt 2 v.1.0

11 Slutrapport/ Medicinsk ledning Lederne fra helsetjenesten kan ha ulik rangordning. Regionale variasjoner i Sverige med hensyn til overføring av roller Uklarhet om legens myndighet (også pasientansvaret) på skadested og i ambulanse dersom kommer fra en annen vårdorganisation Litt forskjellig merking/vester Prosjektet fant det spesielt viktig å klargjøre legenes forhold til pasientansvar ved behandling i det andre land, samt rettigheter og plikter i samhandling med annet innsatspersonell. Prosjektet tilrår at alle relevante ambulansehelikopterbaser må ha prosedyrer for oppfyllelse av kravene og opptreden på skadested i det annet land. Etter en omfattende dialog med Helsedirektoratet og Socialstyrelsen ble det avklart at helsepersonell må ha autorisasjon i det land der helsehjelp (pasientbehandling) ytes. Aktuelle norske leger må altså tilegne seg svensk Läkarlegitimation og vice versa. Saken er nærmere omtalt senere i rapporten. Det ble samtidig avklart at når helsepersonellet innehar nødvendig autorisasjon for det annet land, og berørte myndigheter har inngått samarbeidsavtale, så kan de fylle de samme rollene med de samme plikter og rettigheter som eget lands personell. Det gjelder pasientbehandling og i samhandling med annet innsatspersonell. Dette kan være bilambulansepersonell, andre leger eller politi og redningspersonell ved større ulykker. Ledelse ved større skadested er ulikt organisert i Norge og Sverige. Det er også noe ulik merking av personell. Ressurser fra det annet land må innordne seg den organsiering som gjelder på skadestedet. Det er behov for informasjon og opplæring om dette i implementeringsfasen. Tilbakeføring (repatriering) fra sykehus til hjemlandet Status 2012 og utfordringer: Nordisk konvensjonsavtale om sosial sikring (trygd) art. 7 og 15 regulerer økonomisk ansvar ved repatriering til hjemlandet dersom vedkommende hadde opphold i landet. Rutinene ivaretas i Norge av HELFO og i Sverige av Forsäkringskassan. Nordisk konvensjon regulerer ikke ansvaret dersom pasienten uten forhåndsplanlegging/avtale ble ført over grensen for å få behandling der. Dette kan være aktuelt ved akutte ambulansehelikopteroppdrag Det er noe ulik forhold rundt medisinsk ansvar ved transport uten legefølge Prosjektet fant det nødvendig initiere et arbeid for å få på plass avtaler som regulerer økonomisk ansvar for ambulansehelikopteroppdrag over grensen og repatriering til hjemland i de tilfeller pasienten er ført over grensen for sykehusbehandling i forbindelse med slikt oppdrag. Avtalene bør klargjøre hvem som har beslutningsansvar for valg av sykehus og tidspunkt og transportmåte for repatrieringen. Dette arbeidet ble fulgt opp av Delprosjekt 1 (avtaler og økonomiske modeller), og prinsippene er innarbeidet i den formelle avtalen. Pasientrettigheter ved pasientskader og behandling av hendelser/avvik Slutrapport delprojekt 2 v.1.0

12 Slutrapport/ Medicinsk ledning Autorisasjon for helsepersonell Status 2012 og utfordringer: Medisinske avvik i Norge meldes til Kunnskapssenteret og Statens Helsetilsyn ved alvorlige hendelser. I Sverige til Socialstyrelsens tilsynsenhet (Lex Maria). I begge land skal hendelser også meldes til egen organisasjon. Leger og annet helsepersonell med autorisasjonsplikt må ha autorisasjon/läkarlegitimation for det land de praktiserer. Grenselisens kan ikke benyttes for luftambulanse Vårdgivarens forsikring (Sverige) opphører å gjelde ved krysning av grensen. NPE (Norge) dekker økonomisk tap som følge av feilbehandling i offentlig helsetjeneste. Uklart om dette følger med over grensen. Må løftes opp på dep-nivå! Norske legers private ansvarsforsikring (ikke-økonomisk skade og oppreisning) dekker praksis i hele Norden. Prosjektet fant det nødvendig å utrede rutiner for hvordan avviksmeldinger sendes og behandles ved oppdrag over grensen. Prosjektet måtte også klargjøre forsikringsforholdene og ved behov løfte saken til relevant myndighet. Prinsippene er innarbeidet i den formelle avtalen. Etter en omfattende dialog med Helsedirektoratet og Socialstyrelsen ble det avklart at helsepersonell må ha autorisasjon i det land der helsehjelp (pasientbehandling) ytes. Aktuelle norske leger må altså tilegne seg svensk Läkarlegitimation og vice versa. Rutiner for hvordan slike autorisasjon tilegnes er beskrevet overfor aktuelt personell, og arbeidet er igangsatt. En undersøkelse utført i januar 2014 viste at ved de aktuelle svenske helikopterbasene hadde 68 % av legene og 85 % av sykepleierne norsk autorisasjon. Ved de norske basene hadde 29 % av legene svensk legitimation. Norsk Pasientskadeerstatning (Norge) og Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (Sverige) hadde i 2013 en dialog for å avklare pasientenes rettigheter ved pasientskade. Prosjektet har fått bekreftet at de vil praktisere felles rutiner på området. Følgende prinsipp følges: Pasientskadeerstatningen håndteres av det land der hendelsen som medførte pasientskade fant sted. Pasientens, legens og ambulansehelikopterets nasjonalitet er underordnet. Informasjonsutveksling av pasientdata Status 2012 og utfordringer: Er det likt regelverk i Sverige og Norge? Må det tegnes formelle avtaler for å overføre data om grensoverskridende luftambulanseoppdrag? Prosjektet fant at regelverket i de to land ikke er til hinder for overføring av pasientdata. Det bør ved behov lages en avtale som regulerer deling av oppdragsdata til bruk for statistikk, virksomhetsstyring og forbedringsarbeid. Det følges opp av samarbeidsorganet. Oversikt over sykehus og ambulanseressurser Slutrapport delprojekt 2 v.1.0

13 Slutrapport/ Medicinsk ledning Prosjektet vurderte å lage en fullstendig oversikt over alle relevante sykehus og ambulanseressurser i grenseområdet. Det ble imildetid besluttet å avvente dette arbeidet til informasjons- og opplæringsfasen under avtalens implementering. 3.4 Övrigt Delprosjektet har erfart betydningen av at dialogen med myndighetsorganer skjer skriftlig og at møter og telefonsamtaler dokumenteres med skriftlig referat. Det var eksempler på at ytringer i løsrevne eposter og samtaler var vanskelig å etterspore. 4. Informationsinsatser och skyltning av projektet Som omtalt i rapporten, er deler av målgruppene blitt kjent med arbeidet underveis, og dette kan ha medført endret praksis i visse tilfeller. Prosjektet har imidlertid ment at den formelle avtalen mellom myndighetene først måtte på plass før en går bredt ut med informasjon. Det ville være uheldig om bare én av partene begynte å praktisere de avtalte rutinene. Informasjon og opplæring vil derfor skje i en senere implementeringsfase, og det følges opp av det etablerte samarbeidsorganet mellom mellom regionale helseforetak og landstingene. Slutrapport delprojekt 2 v.1.0

14 Bilaga 12 Operativ ledning

15 Slutrapport/ Operativ ledning Delprojekt 3 Delprojektledare Per Magne Tveitane Kvalitetsrådgivare Luftambulansetjenesten ANS Bodö Pontus Rotter Verksamhetsutvecklare Västra Götalandsregionen Roland Olsson Sektionsledare amb.helikopter Jämtlands läns landsting Ingela Bogren Beredskapssamordnare Landstinget Dalarna Eric Rinstad Överläkare amb.helikopter Landstinget i Värmland Inte med på bild: Arne Erik Bakke Ass. Avd.ledere, AMK Oslo och Akershus Sluttrapport delprojekt 3

16 Slutrapport/ Operativ ledning 1. Sammenfatning Delprosjekt 3 har arbeidet med å analysere og utforme felles rutiner for alarmering, radiosamband og ledelse- og styringsansvar ved innsats over grensen med ambulansehelikopter. Vi har hatt en systematisk tilnærming til oppgaven og gjennomført en stor kartlegging av status i begge land opp mot oppdragsgivere, helikopteroperatører, alarmsentraler og redningspersonell på bakken. Kartleggingen og resultatet av dette arbeidet er presentert i rapporten. Vi har hatt i oppgave å fremme felles retningslinjer og rutiner som skal kunne benyttes av respektive organisasjoner ved grenseoverskridende innsatser knyttet til ledelse, radiokommunikasjon og alarmeringsrutiner. Det er utarbeidet flere veiledninger som er vedlagt rapporten. Delprosjekt har også hatt ansvar for å økt kunnskap om flyområdet. Dette arbeidet har blant annet bestått i å ha en et stort fokus på luftfartsregler og sikkerhet i alle fellespresentasjoner for hele prosjektgruppen. Sluttrapport delprojekt 3

17 Slutrapport/ Operativ ledning 2. Delprosjektets bakgrunn En forstudie som ble gjennomført i 2011 av Västra Götalandsregionen og Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS), viste at det var et potensiale for et nærmere og mer standardisert samarbeid mellom Sverige og Norge innen luftambulansevirksomheten. To regionale helseforetak i Norge hadde allerede inngått avtaler med sine respektive svenske landsting om ambulansesamarbeid, og det hadde i mange år vært en viss luftambulansevirksomhet over grensen. Virksomheten var imidlertid ikke godt beskrevet eller forberedt, og det forelå en rekke uavklarte spørsmål knyttet til myndighetsbestemmelser, ansvarsforhold, operative rammebetingelser med mer. Luftambulanseoppdrag over riksgrensen krever at slik flygning er planlagt. Dette gjelder både med henblikk på sikkerheten for personell om bord i luftfartøyet og personell på bakken, samt rutiner for alarmsentralen til å kunne utøve sin Flight Following funksjon. Det er i delprosjektperioden avdekket at de ulike land, helikopteroperatører, alarmsentraler og oppdragsgivere (upphandlere) har ulike prosedyrer for å følge opp dette. Flere steder var det ikke beskrevet prosedyrer for å fly ut av eget operasjonsområde. Delprosjekt 3 har derfor utredet flere forholdet knyttet til grenseoverskridende luftambulanseoppdrag og identifisert flere aktiviteter som må på plass for at dette gjennomføres på en sikker og planlagt måte. Dette gjelder spesielt: Kontrakter med helikopteroperatørene må spesifisere hvilke geografisk område som skal dekkes utenfor egnet land. Helikopteroperatørene må beskrive operasjoner utenfor eget land, fremskaffe nødvendige tillatelser, ha nødvendig hjelpemidler som f.eks. oppdatert kartverk og rutemanual, sambandsprosedyrer osv. Helikopteroperatørene må avklare rutiner for kommunikasjon og flykoordinering ved hendelser der flere helikoptre opererer samtidig («on scene co-ordinator funksjon») Alarmsentraler må etablere prosedyrer for alarmering, oppfølging og Flight Following for den luftambulanseressursen de disponerer. Redningspersonell på bakken må trenes i kontakt med og mottak av luftambulansehelikopter. 3. Projektbeskrivning, målgruppe, resultat, og resultatindikatorer samt effekter 3.1 Delprosjektbeskrivelse: Delprosjekt 3 har gjennomført syv fysiske møter. Det har vært stort oppmøte og gjennomføringen av alle aktiviteter har gått som planlagt. Prosjektgruppen deltok også med mange deltakere i ulike roller på Grenseøvelse 2013 på Magnor. Mellom møtene har det vært arbeidet systematisk innen de felter prosjektet har hatt ansvar for. Prosjektdeltakere har bestått av ledende personell fra AMK- og AmbuAlarm, medisinsk personell med erfaring både fra luftambulansetjenesten i Norge og Sverige, samt beredskapsrådgiver og oppdragsgiver fra Luftambulansetjenesten ANS. Det er gjennomført en stor kartlegging gjennom e-post Sluttrapport delprojekt 3

18 Slutrapport/ Operativ ledning (spørreskjema) og telefonisk kontakt i første del av prosjektperioden opp mot ulike interessenter. For å samle inn data ble alle de fire luftambulanseoperatører i begge land (Norsk Luftambulanse AS (8 baser), Lufttransport AS (3 baser), Scandinavian MediCopter AB (6 baser) og Norrlandsflyg Ambulans AB (1 base) kontaktet ved respektive flygesjefer. Operatørene ble via mail kontaktet om flyoperative forhold og bedt om tilbakemeldinger knyttet til oppdrag over riksgrensen. Tre av disse responderte på undersøkelsen og har gitt tilbakemeldinger på: prosedyrer for håndtering av luftambulanseoppdrag over landegrensen egne operative prosedyrer for oppdrag over landegrensen, f.eks. beskrevet i Base Route Manual avtaleforholde med Tollvesen for unntak fra tollbestemmelser status på flykart og nødvendige hjelpemidler for områder over landegrensen og hvordan dette er under kontroll status digitale flykart for områder over landegrensen og hvordan dette er under kontroll status på Operations Specifications punkt C) Area (s) of Operation godkjenning for å operere HEMS over landegrensen. Alle AMK sentraler med ansvar for luftambulanse og/eller som grenser til riksgrensen er blitt kontaktet. Det kom tilbakemelding fra Hovedredningssentralen for Sør-Norge, samt 6 AMKsentraler (AMK Tromsø, AMK Sunnmøre, AMK Sør-Trøndelag, AMK Førde, og AMK Oslo og Akershus) og som besvarte: om det forelå samarbeidsavtale mellom AMK-sentral og myndigheter i Sverige i forhold til luftambulanseoppdrag i Sverige status på prosedyrer for håndtering av luftambulanseoppdrag i Sverige (alarmering, radiosamband, og ledelse- og styriingsansvar. Flere SOS sentraler med ansvar for luftambulanse og/eller som grenser til riksgrensen er blitt kontaktet. En rekke av disse responderte med en skriftlig tilbakemelding og har gitt en redegjørelse for sine aktiviteter knyttet til bruk av helikopter over riksgrensen. Prosjektgruppen har hatt tilgang til alle kontrakter og kravspesifikasjoner i avtaleforholdet mellom helikopteroperatør og oppdragsgiver (bestiller), samt mellom Regionale helseforetak og svenske landsting. Disse er vurdert med fokus på forpliktelser knyttet til oppdrag over riksgrensen og krav som skal være ivaretatt av operatørene. 3.2 Målgruppe: Målgruppen for delprosjekt 3 er de parter som deltar i planleggingen og gjennomføringen av luftambulanseoppdrag i alle ledd. Planlegging er rettet både mot oppdragsgiver (upphandler), alarmsentraler og helikopteroperatører. Overordnede avtaler for krav til gjennomføring av oppdrag over riksgrensen må beskrives i avtale mellom bestiller og helikopteroperatør. Operatørene må planlegge for gjennomføringen av oppdrag, sikre at de har tilstrekkelige Sluttrapport delprojekt 3

19 Slutrapport/ Operativ ledning hjelpemidler for en sikker gjennomføring, innehar godkjenninger og rettigheter for å krysse riksgrensen, sambandsrutiner og et system for Flight Following. AMK/SOS sentraler må sammen med helikopteroperatør planlegge for prosedyrer som sikrer god kommunikasjon ved varsling, gjennomføring og oppfølging av Flight Following under oppdrag. Lokal redningstjeneste må planlegge, trene og beskrive prosedyrer for både to-veis kommunikasjon og mottak av helikopter på åsted. Alle overnevnte målgrupper må derfor planlegge for at oppdrag skal kunne gjennomføres innenfor en akseptabel risiko, hvor nasjonale bestemmelser og luftfartsregler blir ivaretatt. 3.3 Resultat og resultatindikatorer samt effekter: I prosjektperioden har oppmerksomhet rundt tema, økt bevisstgjøring hos interessenter og resultert i en rekke aktiviteter. En helikopteroperatør har skaffet seg nødvendige dispensasjon fra tollregelverket. Kravet til Flight Following ansvar har fått større fokus hos alarmsentraler og prosedyrer er etablert i driftsmanualer hos operatørselskapene. Flyoperative krav og regelverk er bevisstgjort ovenfor oppdragsgiver som enten har endret avtaler eller at disse vil bli implementert i dagens eller i fremtidige avtaler. Resultatet av kartleggingen og datainnsamlingen i delprosjektet er at: spørsmålet om felles luftambulanse på tvers av landegrensene nasjonalt ikke tidligere belyst. operatørene hadde ikke grenseoppdrag beskrevet i sine avtaler med unntak av Østersund. operatørene hadde ikke systematisk planlagt og beskrevet luftambulanseoppdrag over riksgrensen. alarmsentraler har ikke prosedyrer for luftambulanseoppdrag over riksgrensen. Norge og Sverige har ulik utbyggingstakt av digitalt radioutstyr. Sverige er ferdig utbygget, mens Norge ikke vil ha et komplett utbygget nett før utgangen av oppdragsgivere har ikke i kontrakt med operatørene satt krav om å løse luftambulanseoppdrag over riksgrensen. enkelte regionale helseforetak/landsting har inngått avtale om beredskap over riksgrensen, uten å involvere operatørene og/eller Oppdragsgivere Krav til oppdragsgiver Dagens praksis med å bistå med luftambulansehelikoptre over riksgrensen er beskrevet i to regionale avtaler. Disse avtalene beskriver ikke hvilke krav oppdragsgiver stiller til at operatørene skal planlegge for og gjennomføre slike oppdrag. Kjennskapen til innholdet i disse avtalene var for begge de to norske operatørene svært begrenset. Alle de tre luftambulansebasen har dessuten en annen oppdragsgiver enn de som har inngått avtalene. Av den grunn har ikke operatørene planlagt og beskrevet dette inn i sin operasjon. Ved implementeringen av Avtale om grensesamarbeid vedrørende ambulansehelikopter, må operasjonsområdet utvides i avtalen med den enkelte operatører. Først når operatørene får defineret sitt geografiske område, kan nødvendige prosedyrere og hjelpemider etableres. Sluttrapport delprojekt 3

20 Slutrapport/ Operativ ledning Krav til operatører Operatører som leverer luftambulansetjenester gjennomfører dette etter et europeisk luftfartsregelverk for helikopter (JAR OPS 3). Dette regelverket stiller egne krav til luftambulansetjenesten gjennom Appendix 1 til JAR-OPS 3.005(d) Helicopter Emergency Medical Service. I dette tillegget er det spesifikke krav som gjelder denne type flygning. Det betyr bl.a. at flygningen som skal gjennomføres etter disse kravene også inkluderer to-veis kommunikasjon med alarmsentral, beskrivelser av det geografiske området flygningen skal skje i, to-veis kommunikasjon med redningspersonell på landingsplassen og trening av dette personellet for mottak av helikopter på åsted. Det er et eget krav om Flight Following ved natt operasjoner når operatørene flyr med en pilot og HEMS crew member. Alle disse kravene skal være i varetatt av operatørene. Er ikke det geografiske området definerte i kontrakten med oppdragsgiver, vil ikke disse kravene i JAR-OPS 3 bli ivaretatt over riksgrensen. I tillegg kommer også de mer generelle krav i JAR-OPS 3 om nødvendig utstyr for å forberede og gjennomføre flygningen (operative instrukser, godkjenninger, navigasjonshjelpemidler osv.) I kontrakter mellom oppdragsgiver og operatør bør samarbeidet mellom alarmsentral og operatør være tydelig beskrevet, både med henblikk på ansvar for utarbeidelse av prosedyrer, oppfølging i kontraktsperioden og kommunikasjonsveier. Ambulansehelikoptre opererer ofte i områder der flytrafikk ikke er kontrollert av den offentlige lufttrafikktjenesten. I slike områder må luftfartøy selv sørge for rutiner for å unngå konflikt med andre luftfartøy. Ved større ulykkessituasjoner er det ikke uvanlig at flere ambulansehelikoptre og redningshelikoptre er engasjert. Disse er gjerne henvist til det samme landingsområdet. I slike situasjoner er det nødvendig at helikoptrene kommuniserer på en felles radiofrekvens og at det utøves en lokal luftromskoordinering for å unngå uhell. Norske ambulanse- og redningshelikopteroperatører benytter VHF frekvens som standard radiofrekvens for kontakt og koordinering når flere luftressurser er i samme område/søk/skadested. Denne frekvensen en «on-scene frequency» som fritt kan benyttes av luftfartøy som deltar i SAR-operasjoner, ref IAMSAR Manual, Communication kap 2.8. Det må avklares med svenske operatører at de også benytter samme frekvens. Tollbestemmelsen har krav til deklareringsplikt ved innførsel og ved utførsel. Her er det noen generelle bestemmelser om at dette må forhåndsvarsles. Det kan imidertid gis tollfritak uten sikkerhetsstillelse ved midlertidig innførsel, som f.eks ulykker og katastrofer. Delprosjektet har hatt dialog med både svenske og norske tollmyndigheter fra juli 2013, uten at det har kommet noe konkret resultat ut av dette. Det er operatøren som skal søke om slik dispenasjon, og en svensk operatør har innvilger en slik dispenasjon for å fly inn i Norge. Fra svensk side har prosjektgruppen fått opplyst at Norrlands Flygambulans AB ikke flyr HEMS oppdrag over riksgrensen. De andre operatørene gjennomfører sporadiske oppdrag Krav til alarmsentraler Norske AMK sentraler med ansvar for alarmering av luftambulansehelikopter ivaretar Flight Following for operatøren. Flight Following er monitorering og oppfølging av helikopter på Sluttrapport delprojekt 3

Samarbeidsrutine ved

Samarbeidsrutine ved Samarbeidsrutine ved henvisning til innleggelse ved psykiatriske avdelinger av pasienter hvor luftambulansetransport er aktuell transportmåte (Nord-Norge) UTARBEIDET AV PARTSSAMMENSATT ARBEIDSGRUPPE VIRKNING

Detaljer

Gjennomføringsplan for aktivitetene knyttet til flight following. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS

Gjennomføringsplan for aktivitetene knyttet til flight following. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Gjennomføringsplan for aktivitetene knyttet til flight following Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Innhold Side: 2 av 11 0. Dokumentinformasjon... 3 0.1 Distribusjon... 3 0.2 Referanser...

Detaljer

Politiets bruk av ambulanseressurser

Politiets bruk av ambulanseressurser Rapport IS-5/2016 Politiets bruk av ambulanseressurser Publikasjonens tittel: Politiets bruk av ambulanseressurser Utgitt: 24. august 2016 Bestillingsnummer: IS-5/2016 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Luftambulansetjenesten

Luftambulansetjenesten Luftambulansetjenesten Prehospital plan 2010 Revisjon Dialogmøte Arbeidsgruppe Oddvar Uleberg Arbeidsgruppens sammensetning Oddvar Uleberg, Seksjonsoverlege Luftambulanse, St. Olavs Hospital (leder) Kristen

Detaljer

Retningslinjer for bruk av luftambulanse

Retningslinjer for bruk av luftambulanse Retningslinjer for bruk av luftambulanse Fastsatt av Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Gyldig fra 1. april 2009 Erstatter Retningslinjer for rekvirering av luftambulanse av 1. juli 1993,

Detaljer

Vedrørende forslag til ny akuttmedisinforskrift

Vedrørende forslag til ny akuttmedisinforskrift Helse- og omsorgsdepartementet, postmottak@hod.dep.no Saksbehandler Pål Madsen E-post: pm@luftambulansetjenesten.no Tlf. 906 56 336 Vår ref: 2014/2 Deres ref: 10/2675 Bodø, 15.09.2014 Vedrørende forslag

Detaljer

Prosjektrapport. FLIGHT FOLLOWING for ambulansehelikopter

Prosjektrapport. FLIGHT FOLLOWING for ambulansehelikopter Prosjektrapport FLIGHT FOLLOWING for ambulansehelikopter Innhold 1 Innledning... 1 2 Arbeidsprosess og mandat... 1 2.1 Arbeidsprosess... 1 2.2 Prosjektets mandat... 1 3 Sammendrag... 2 4 Funksjonen flight

Detaljer

Ledelse på skadested ved masseskade - sentrale prinsipper for helsetjenestens organisering på skadested. Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet

Ledelse på skadested ved masseskade - sentrale prinsipper for helsetjenestens organisering på skadested. Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet Ledelse på skadested ved masseskade - sentrale prinsipper for helsetjenestens organisering på skadested Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet 22. Juli 2011 Kilde: NOU 2012:14 Relevante dokumenter Masseskadetriage

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Logo XX kommune Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Revidert juli 2015 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 Juli 2015

Detaljer

Luftambulansetjenesten ANS

Luftambulansetjenesten ANS Luftambulansetjenesten ANS Medisinsk rådgiver Pål Madsen Høringsmøte om Akuttforskriften Oslo, 21. August 2014 Luftambulansetjenesten ANS - formål Selskapets formål er, på vegne av eierne, å ivareta sørge

Detaljer

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 18. mars 2005 med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. 2-1a,

Detaljer

Historie og om oss. Historie og om oss HISTORIKK

Historie og om oss. Historie og om oss HISTORIKK Historie og om oss Historie og om oss HISTORIKK Det har vært utført lufttransport av pasienter i Norge siden 1930-tallet. Røde Kors lanserte ideen i 1926, men første kjente luftambulansetransport skjedde

Detaljer

Luftambulansetjenesten ANS. Roy Inge Jenssen Operativ rådgiver helikopter

Luftambulansetjenesten ANS. Roy Inge Jenssen Operativ rådgiver helikopter Luftambulansetjenesten ANS Roy Inge Jenssen Operativ rådgiver helikopter Sikkerhet i luftambulansetjenesten Sikkerhetsutvalgets rapport 1997, utvikling, status Sikkerhetsstudie innlandshelikoptre 2013

Detaljer

Langsiktige mål for luftambulansetjenesten. Nye tider fra 2018?

Langsiktige mål for luftambulansetjenesten. Nye tider fra 2018? Langsiktige mål for luftambulansetjenesten Nye tider fra 2018? 1 Agenda 1. Luftambulansetjenesten ANS hvor står vi hvor går vi 2. Luftambulansetjenesten strategiske målsettinger framover 3. Ambulansehelikoptertjenesten

Detaljer

Landingsplassnotat. Alternativer og konklusjon. For luftambulanseprosjektet, Helse Førde. Utarbeidet av. Erland Karlsen

Landingsplassnotat. Alternativer og konklusjon. For luftambulanseprosjektet, Helse Førde. Utarbeidet av. Erland Karlsen Landingsplassnotat Alternativer og konklusjon For luftambulanseprosjektet, Helse Førde Utarbeidet av Erland Karlsen Støtterådgiver for arbeidsgruppa 1 Oppsummering Krav til dimensjonering av landingsplass

Detaljer

Status Nasjonal Standard for Redningsmenn i Norsk Luftambulanse AS

Status Nasjonal Standard for Redningsmenn i Norsk Luftambulanse AS Status Nasjonal Standard for Redningsmenn i Norsk Luftambulanse AS Redningsteknisk sjef Per Magne Tveitane Nasjonal Redningsmannsamling 2008 Hell 23. oktober 2008 Side 3 2 Innhold 1 VISUELL MODELL 2 INNLEDNING

Detaljer

Strategiplan 2010 2015

Strategiplan 2010 2015 Strategiplan 2010 2015 Selskapets formål Tilby befolkningen luftambulansetjenester og medisinske tjenester hele døgnet Visjon Luftambulansetjenesten skal bidra til høy beredskap og rask og effektiv hjelp

Detaljer

Den nasjonale luftambulansetjenesten

Den nasjonale luftambulansetjenesten Den nasjonale luftambulansetjenesten Pål Madsen Luftambulansetjenesten ANS 1 Pål Madsen Temaer Organisasjon Struktur Kapasiteter Sikkerhet Virksomheten Pasienter og behandling Opplæring og trening Nytte

Detaljer

Fagutvikling Ambulanse, AMK og Akuttmottak. Kristine Dreyer Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap

Fagutvikling Ambulanse, AMK og Akuttmottak. Kristine Dreyer Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap Fagutvikling Ambulanse, AMK og Akuttmottak Kristine Dreyer Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap Viktig for fagutvikling Definere beste praksis (standardiserte behandlingsforløp)

Detaljer

Prosjekt: Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten. Prosjektleder Håkon Gammelsæter

Prosjekt: Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten. Prosjektleder Håkon Gammelsæter Prosjekt: Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten Prosjektleder Fakta om luftambulansetjenesten i Norge Luftambulansetjenesten HF eies av de fire regionale helseforetakene. Foretaket har

Detaljer

Prosjekt: Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten. Prosjektleder Håkon Gammelsæter

Prosjekt: Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten. Prosjektleder Håkon Gammelsæter Prosjekt: Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten Prosjektleder Håkon Gammelsæter Fakta om luftambulansetjenesten i Norge Luftambulansetjenesten HF eies av de fire regionale helseforetakene.

Detaljer

Høringssvar - Rapport om fremtidig organisering av nødmeldetjenesten

Høringssvar - Rapport om fremtidig organisering av nødmeldetjenesten Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO DERES REF: / YOUR REF: VÅR REF: / OUR REF: DATO: / DATE: 200904409-RBA-K/HAS/FMA 2009/724 I BJA 28. oktober 2009 Høringssvar - Rapport om fremtidig

Detaljer

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Avtale om samhandling mellom Leirfjord kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Innholdsfortegnelse 1. Parter... 2 2. Bakgrunn...

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FOR SUPPLERINGSTJENESTE FOR AMBULANSETJENESTEN I SYKEHUSET INNLANDET HF

KRAVSPESIFIKASJON FOR SUPPLERINGSTJENESTE FOR AMBULANSETJENESTEN I SYKEHUSET INNLANDET HF Sykehuset Innlandet HF Divisjon Prehospitale tjenester. Vedlegg 1 Godkjent dato: 28.06.09 KRAVSPESIFIKASJON FOR SUPPLERINGSTJENESTE FOR AMBULANSETJENESTEN I SYKEHUSET INNLANDET HF 1.0 Lovgrunnlag Sykehuset

Detaljer

Innkalling og saksliste styremøte 15. mai 2017

Innkalling og saksliste styremøte 15. mai 2017 Innkalling og saksliste styremøte 15. mai 2017 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 8. mai 2017 Arkivnummer: 012 Bodø Administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF kaller inn til styremøte 15.

Detaljer

Nødmeldetjenesten hvordan samarbeide - rolle i samarbeidskjeden -tiltak for å få gode rutiner

Nødmeldetjenesten hvordan samarbeide - rolle i samarbeidskjeden -tiltak for å få gode rutiner Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Nødmeldetjenesten hvordan samarbeide -

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

-Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak

-Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak Svarer akuttforskriften på fremtidens utfordringer for AMK og nødmeldetjenesten? -Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak Kirsten Mo Haga avdelingssjef Medisinsk nødmeldetjeneste og

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Endelig utkast 04.12.11 (Etter utsjekk 6/12-11) 1.0 Parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Høring - Rapport: Forslag til frem tidig organisering av n ødm eldetjenesten (112 -rapporten)

Høring - Rapport: Forslag til frem tidig organisering av n ødm eldetjenesten (112 -rapporten) Det kongelige Justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep. 0030 Oslo Høring - Rapport: Forslag til frem tidig organisering av n ødm eldetjenesten (112 -rapporten) 1. Oppsummering og konklusjoner Stiftelsen

Detaljer

for operatører i AMK-LA sentraler med ansvar for Flight following og koordinering av luftambulansehelikopter

for operatører i AMK-LA sentraler med ansvar for Flight following og koordinering av luftambulansehelikopter RAPPORT TIL HØRING Bergen 26. juni 2014 Modul 6 for operatører i AMK-LA sentraler med ansvar for Flight following og Kompetanseplan for personell som mottar og håndterer medisinske nødmeldinger TITTEL:

Detaljer

22. juli 2011: Er Norge bedre rustet i dag? Helsedirektør Bjørn Guldvog

22. juli 2011: Er Norge bedre rustet i dag? Helsedirektør Bjørn Guldvog 22. juli 2011: Er Norge bedre rustet i dag? Helsedirektør Bjørn Guldvog 22. juli 2011: Helsetjenesten leverte bra; mye å lære Et godt og testet beredskapssystem Helsepersonell med stor faglig tynge og

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Tjenesteavtale 3 og 5

Tjenesteavtale 3 og 5 + ++ + Overhalla kommune +++ positiv, frisk og frarnsynt Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011w 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 3 og 5 og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

Utredning: Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene.

Utredning: Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene. Helse- og omsorgsdepartementet Utredning: Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene. NSH Konferanse om prehospitale tjenester 28. 29. november 2016 Håkon Gammelsæter, Mye historie: Bakgrunn:

Detaljer

Cogic).0t( J3/ 1--/ k")l-)gcl L2 n-om. I nnholdsfortegnelse. Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Cogic).0t( J3/ 1--/ k)l-)gcl L2 n-om. I nnholdsfortegnelse. Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale nr, 11 Omforente beredskapsplaner og akuttmedisinsk kjede Omforent 18.1.12. Avtale om samhandlhig mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner

Detaljer

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 25. september 2014 på Lørenskog

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 25. september 2014 på Lørenskog Luftambulansetjenesten ANS Postboks 235 8001 Bodø Tlf. 75 54 9950 PROTOKOLL Vår dato: 29. september 2014 Arkivnr.: 012 STYREMØTE 25. SEPTEMBER 2014 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte

Detaljer

DERES REF: / YOUR REF: VÅR REF: / OUR REF: DATO: / DATE: 14/6284-3 2015/1157 2 SAC 28. mai 2015

DERES REF: / YOUR REF: VÅR REF: / OUR REF: DATO: / DATE: 14/6284-3 2015/1157 2 SAC 28. mai 2015 Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi Postboks 4956 Nydalen 0424 OSLO DERES REF: / YOUR REF: VÅR REF: / OUR REF: DATO: / DATE: 14/6284-3 2015/1157 2 SAC 28. mai 2015 Høring - nasjonal traumeplan

Detaljer

Offentlig journal. Prisjustering 2016. Oppfølging - RW-kontrakt Norsk Luftambulanse AS 2008/11-102 444/2016 28.06.2016 20.06.

Offentlig journal. Prisjustering 2016. Oppfølging - RW-kontrakt Norsk Luftambulanse AS 2008/11-102 444/2016 28.06.2016 20.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.6.2-26.6.2, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.06.2 Prisjustering 2 Oppfølging - RW-kontrakt Norsk Luftambulanse AS 2008/11-102 444/2 20.06.2 20.06.2 DL-ØK/MH

Detaljer

VEILEDER. Samleplass skadde

VEILEDER. Samleplass skadde VEILEDER Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap april 2010 Innledning Erfaringer viser at det sjelden er behov for å opprette samleplass for skadde. I de aller fleste tilfeller er

Detaljer

Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt

Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt Orientering til formannskapt og kommunestyret Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt Bakgrunn for nødnettprosjektet Stortinget vedtok 18.12.2006 at Justis- og

Detaljer

014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL 014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL Original versjon Nr.: 014 Etablert: 07.10.93 Revisjon nr: 4 Rev. dato: 05.03.2012

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen.

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen. Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling, og utskriving fra psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Del

Detaljer

Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen. Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen. Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Fremforhandlet i møte 13.desember 2011 med justeringer i tilleggsprotokoll av 6. januar

Detaljer

30. januar 2015 Arkivnr.: Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 29. januar 2015 i Bodø

30. januar 2015 Arkivnr.: Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 29. januar 2015 i Bodø Luftambulansetjenesten ANS Postboks 235 8001 Bodø Tlf. 75 54 9950 PROTOKOLL Vår dato: 30. januar 2015 Arkivnr.: 012 STYREMØTE 29. JANUAR 2015 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 29.

Detaljer

TJENESTEAVTALE 11. Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden.

TJENESTEAVTALE 11. Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden. Arkivreferanse Finnmarkssykehuset HF: Arkivreferanse kommune: TJENESTEAVTALE 11 Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden. mellom og xx kommune 1. Parter Avtalen

Detaljer

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 1og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer 2-1 e. Tjenesteavtale for innleggelse i sykehus*

Detaljer

FORRETNINGSPLAN 2010 2011 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS

FORRETNINGSPLAN 2010 2011 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS FORRETNINGSPLAN 2010 2011 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS (HELSEFORETAKENES NASJONALE LUFTAMBULANSETJENESTE ANS) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 2. STYRESAMMENSETNING... 3 3. MÅL... 4 4. FORRETNINGSIDE...

Detaljer

Anestesisykepleierens arbeid i ambulansehelikopter. Anestesisykepleier Beate Stock Ålesund Skien 1. september 2007

Anestesisykepleierens arbeid i ambulansehelikopter. Anestesisykepleier Beate Stock Ålesund Skien 1. september 2007 1 Anestesisykepleierens arbeid i ambulansehelikopter Anestesisykepleier Beate Stock Ålesund Skien 1. september 2007 Ålesund sykehus - med helikopterbase 2 Møre og Romsdal ca 250 000 innbyggere 3 Statens

Detaljer

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften)

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) Fastsatt ved kgl.res. 20. mars 2015 med hjemmel i lov 2.

Detaljer

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester Vedlegg 5a til Samarbeidsavtalen Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig

Detaljer

Akuttmedisinforskriften Samhandling og samvirke

Akuttmedisinforskriften Samhandling og samvirke Akuttmedisinforskriften Samhandling og samvirke Merete Ellefsen Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste Formål- Virkeområde Akuttforskriften regulerer kommunenes og de regionale helseforetakenes akuttmedisinske

Detaljer

Delavtale om den akuttmedisinske kjeden

Delavtale om den akuttmedisinske kjeden Delavtale om den akuttmedisinske kjeden (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 11) Sykehuset Helseforetak og kommunene i Avtalen gjelder fra 31.01.2012 1 Avtaleparter Partene i denne avtalen er Sykehuset

Detaljer

Bilag 1 KRAVSPESIFIKASJON

Bilag 1 KRAVSPESIFIKASJON Norsk pasientskadeerstatning Bilag 1 Kravspesifikasjon Side 1 av 5 Bilag 1 KRAVSPESIFIKASJON Kommunikasjonskurs for saksbehandlere Bilag 1 Kravspesifikasjon Side 2 av 5 1. INNLEDNING Kravspesifikasjonen

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune. fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune. fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Ornforent 18.1.2012 Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF).

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF). Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om Henvisning til og innleggelse i sykehus, jf. Overordnet samarbeidsavtale pkt 4.2.b) og e) Gjeldende fra 01.01.2012

Detaljer

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold

Detaljer

Hva nå? Dialogkonferanse leder - Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter Helse Vest. Seksjonsoverlege Olav Eielsen

Hva nå? Dialogkonferanse leder - Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter Helse Vest. Seksjonsoverlege Olav Eielsen Hva nå? Dialogkonferanse 08.12.08 Seksjonsoverlege Olav Eielsen leder - Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter Helse Vest Hva har Stortinget vedtatt før? Ot.prp. nr. 26 1988-89 1. Medisinsk nødrneldetjeneste

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter.

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Vedtatt i Administrativt samarbeidsutvalg september 2008. Styrende lover/forskrifter:

Detaljer

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan 2015 Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer Se også Overordnet beredskapsplan med o Plan for kommunal kriseledelse o Ressursoversikt o Evakueringsplan o Plan for kommunikasjon

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Styret for Luftambulansen ANS avholdt styremøte i Tromsø 17. Juni 2010 kl 1230-1530

Styret for Luftambulansen ANS avholdt styremøte i Tromsø 17. Juni 2010 kl 1230-1530 Adresse: Luftambulansetjenesten ANS Tlf. 75 54 9950 Fax. 75 54 99 51 PROTOKOLL Vår dato: 18. juni 2010 STYREMØTE 17. JUNI 2010 Arkivnr.: 012 Styret for Luftambulansen ANS avholdt styremøte i Tromsø 17.

Detaljer

Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Oslo Vest Rotaryklubb

Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Oslo Vest Rotaryklubb Stiftelsen Norsk Luftambulanse Oslo Vest Rotaryklubb 12.02.2014 Erik Kreyberg Normann Norsk Luftambulanses historie Stiftet november 1977 initiert av Jens Moe Første legehelikopteroppdrag 3. juni 1978

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23.

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede, jf. Overordnet samarbeidsavtale pkt 4.2.d)

Detaljer

Høringsuttalelse Prehospital Plan og antall AMK-sentraler.

Høringsuttalelse Prehospital Plan og antall AMK-sentraler. Norsk Sykepleierforbund Molde Sjukehus Helse Nordmøre og Romsdal Styret i Helse Midt-Norge HF Høringsuttalelse Prehospital Plan og antall AMK-sentraler. Spørsmål. 1 Tjenestens art tilsier at ambulansetjenesten

Detaljer

IS-5/2007. Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere)

IS-5/2007. Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) IS-5/2007 Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) Heftets tittel: Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) Utgitt: 02/2008 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus

Logo XX kommune. Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus Logo XX kommune Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus Revidert juli 2015 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 Juli

Detaljer

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser Beredsskapsplan for Mikroflyklubben Til bruk ved ulykker og kriser Generelt om beredskap og informasjon. 1.1 Hvorfor er beredskap så viktig? Alle organisasjoner vil før eller siden bli berørt av ulykker,

Detaljer

Helseberedskap i Nordatlanteren og Barentsregionen

Helseberedskap i Nordatlanteren og Barentsregionen Helseberedskap i Nordatlanteren og Barentsregionen Oddvar Larsen Spesialrådgiver Helse Nord RHF Helse Nord RHF Hovedprinsipper og strategi Norsk lovgivning: Ansvar Nærhet Likhet Samvirke Hovedstrategi

Detaljer

Læreplan i ambulansefaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i ambulansefaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i ambulansefaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Beredskapsmessige forhold Luftambulansetjenesten. Klargjøring av regelverk, ansvarsforhold og rutiner

Beredskapsmessige forhold Luftambulansetjenesten. Klargjøring av regelverk, ansvarsforhold og rutiner Beredskapsmessige forhold Luftambulansetjenesten Klargjøring av regelverk, ansvarsforhold og rutiner Rapport fra arbeidsgruppe 1. april 2014 Forord Organisering av helsetjenestens beredskap for kriser

Detaljer

Tjenesteavtale 11. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV NORCCA LINNERSIIEHIABUOHCCEVISSU! BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 11 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF omforente beredskapsplaner og

Detaljer

Samhandling AMK-LV-AM AMK Innlandet. HDO Brukerforum 2016

Samhandling AMK-LV-AM AMK Innlandet. HDO Brukerforum 2016 Samhandling AMK-LV-AM AMK Innlandet HDO Brukerforum 2016 AMK-Innlandet hvor i helsetjenesten? Helse SØRØST: 5 AMK sentraler Innlandet: 53 ambulanser (+ reserveambulanser) 1 Helseekspresser + 2 Helsebusser

Detaljer

Veileder for samhandling

Veileder for samhandling Veileder for samhandling Entreprenørens interesser/mål Rådgivers interesse/mål Byggherrens interesser/mål Vegdirektoratet, 03. desember 2015. Veileder for samhandling Generelt. Å avsette tid til en samhandlingsperiode

Detaljer

Læring for bedre beredskap

Læring for bedre beredskap Læring for bedre beredskap Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22.juli 2011 Inggard lereim,leder helsedirektorates 22.prosjekt Prof.dr.med.NTNU Læring for bedre beredskap - Helseinnsatsen etter terrorhendelsene

Detaljer

Avtale. mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Avtale. mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 5 om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon

Detaljer

Luftambulansetjeneste - nye kontrakter Redningsteknisk rådgiver Dan Halvorsen Luftambulansetjenesten HF

Luftambulansetjeneste - nye kontrakter Redningsteknisk rådgiver Dan Halvorsen Luftambulansetjenesten HF Luftambulansetjeneste - nye kontrakter 2018 Redningsteknisk rådgiver Dan Halvorsen Luftambulansetjenesten HF SAR kapasitet - luftambulansetjenesten Luftambulansetjenesten Nytt navn fra 1. april 2017: Fra:

Detaljer

MidtSkandia. Helgeland. Helgeland.

MidtSkandia. Helgeland. Helgeland. MidtSkandia MidtSkandia är ett gränsorgan som jobbar för att undanröja gränshinder mellan Nordland och Västerbotten och bidrar till gemensamma utvecklingsprojekt i både Västerbotten och Nordland, speciellt

Detaljer

BRUK AV ANESTESISYKEPLEIER I PREHOSPITALT ARBEID EN HEMMELIG TJENESTE? ALNSF FAGKONGRESS 4.SEPT Ellen Marie Lunde, Sykehuset Østfold

BRUK AV ANESTESISYKEPLEIER I PREHOSPITALT ARBEID EN HEMMELIG TJENESTE? ALNSF FAGKONGRESS 4.SEPT Ellen Marie Lunde, Sykehuset Østfold BRUK AV ANESTESISYKEPLEIER I PREHOSPITALT ARBEID EN HEMMELIG TJENESTE? ALNSF FAGKONGRESS 4.SEPT. 2015. Ellen Marie Lunde, Sykehuset Østfold Tidligere «prehospitale prosjekt» 2009- oppstart videreutdanning

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 92/08 Sluttrapport, eierstrategi 2010, syke barn Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 25.09.2008 92/08 Saksbeh: Svanhild Jenssen Arkivkode:

Detaljer

for operatører i AMK-LA med ansvar for koordinering og flight following av luftambulansehelikopter

for operatører i AMK-LA med ansvar for koordinering og flight following av luftambulansehelikopter RAPPORT Bergen 26. januar 2015 Modul 6 for operatører i AMK-LA med ansvar for koordinering og flight Kompetanseplan for personell som mottar og håndterer medisinske nødmeldinger TITTEL: KOKOM RAPPORT Nasjonalt

Detaljer

TJENESTEAVTALE11. (revidert 2016) Tjenesteavtale om omforente Beredska s laner o laner for den akuttmedisinske k'eden. mellom

TJENESTEAVTALE11. (revidert 2016) Tjenesteavtale om omforente Beredska s laner o laner for den akuttmedisinske k'eden. mellom Arkivreferanse Finnmarkssykehuset HF: Arkivreferanse kommune: 2016 616 TJENESTEAVTALE11 (revidert 2016) Tjenesteavtale om omforente Beredska s laner o laner for den akuttmedisinske k'eden. mellom FINNMARKSSYKEHUSET

Detaljer

HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG?

HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG? DISCLAIMER HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG? INFORMASJONSSIKKERHET Konfidensialitet Sikre at informasjon bare er tilgjengelig for de som skal ha tilgang Integritet Sikre informasjon mot utilsiktet eller

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF Nasjonalt topplederprogram Anne Hilde Bjøntegård Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet De siste års hendelser nasjonalt

Detaljer

kjede t2/3e*-l lnnholdsfortegnelse Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer fo kieden

kjede t2/3e*-l lnnholdsfortegnelse Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer fo kieden ljenesteavtale nr. I I Omforente beredskapsplaner og akuthnedisinsk kjede Omforent 18.1.1. Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner

Detaljer

IKT i den akuttmedisinske kjede

IKT i den akuttmedisinske kjede IKT i den akuttmedisinske kjede IKT i den akutt medisinske kjede Henvendelse fra Helsedirektoratet, desember 2007. Kartleggingsprosjekt Helsedirektoratets målsetning for prosjektet: danne grunnlag for

Detaljer

Styresak /4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for Dokument 3:2 ( ), informasjon

Styresak /4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for Dokument 3:2 ( ), informasjon Møtedato: 14. desember 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 2.12.2016 Styresak 157-2016/4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2015

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato Elisabeth Berg 08/7490-01.07.14. 1. Ansvar for logopedtjenester ved helseinstitusjoner

Deres ref Vår ref Dato Elisabeth Berg 08/7490-01.07.14. 1. Ansvar for logopedtjenester ved helseinstitusjoner Norsk Logopedlag Kortbølgen 10 9017 TROMSØ Deres ref Vår ref Dato Elisabeth Berg 08/7490-01.07.14 Svar på spørsmål om logopedtjenester Vi viser til deres brev av henholdsvis 18. juni, 12. september og

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. anskaffelse av Rituell omskjæring av guttebarn

KRAVSPESIFIKASJON. anskaffelse av Rituell omskjæring av guttebarn Vedlegg 2 KRAVSPESIFIKASJON for anskaffelse av Rituell omskjæring av guttebarn Saksnummer: 16/00650 Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 2 1.1. INFORMASJON... 2 2.0 FORMÅL OG OMFANG... 2 2.1. FORMÅL...

Detaljer

Nødnett og samhandling kommunehelse og helseføretak

Nødnett og samhandling kommunehelse og helseføretak Nødnett og samhandling kommunehelse og helseføretak Toppleiarforum Terje Olav Øen Regional prosjektleiar Helse Vest RHF Sept. 2014 Dagens tema: Målsettingar og gevinstar Org av prosjektet i Helse Vest

Detaljer

Styresak Status for arbeidet med Utviklingsplan 2035

Styresak Status for arbeidet med Utviklingsplan 2035 Styresak 033-2017 Status for arbeidet med Utviklingsplan 2035 Styremøte 24. mars 2017 Styrevedtak HSØ - 029-2017: AKUTTFUNKSJONER VED SØRLANDET SYKEHUS HF, FLEKKEFJORD 1. Styret i Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Avslutning av tilsynssak brudd på spesialisthelsetjenesteloven

Avslutning av tilsynssak brudd på spesialisthelsetjenesteloven St. Olavs Hospital HF v/direktøren Unntatt fra offentlighet i henhold til offl. 13 jf. fvl. 13 første ledd nr. 1 Olav Kyrres gate 17 7033 TRONDHEIM DERES REF: / YOUR REF: VÅR REF: / OUR REF: DATO: / DATE:

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer