LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet"

Transkript

1 LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: Fra kl: 0900 Til kl: 1500 Møteleder: Ordfører Ivan Haugland Møteinnkalling: Skriftlig innkalling ble sendt medlemmene og andre den Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra administrasjon: Merknader: Ivan Haugland, Ellen Svarstad, Liv Eli Dahlberg, Sigvald Meisfjord, Jan Ove Bråten, Kay Rune Nersund og Erling Alfred Nyland Jan Ove Bråten Kjell Salamonsen Rådmann Runar Kristiansen og leder servicekontoret Grete Nygård. I tillegg møtte (tidvis) oppvekst- og kultursjefen, ressurs- og utviklingssjefen og helse- og sosialsjefen Det var ingen merknader til innkalling og saksliste Behandlede saker: 37/11 78/11 Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: Liv Eli Dahlberg Ivan Haugland Kay Rune Nersund Ordfører SAKSLISTE

2 Saksnr. Arkivsaksnr. 37/11 11/917 TV-AKSJON NORSK FOLKEHJELP 38/11 10/529 REPRESENTANTER TIL UNGDOMMENS FYLKESTING /11 11/477 ETABLERING AV INTERKOMMUNALT OVERGREPSMOTTAK 40/11 11/955 FOLKEHELSEPLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE 41/11 09/142 TJENESTEYTINGSAVTALE MELLOM LEIRFJORD KOMMUNE OG KIRKEN 42/11 11/896 FRAMTIDIG ANVENDELSE AV SØRLANDET SKOLE 43/11 07/1005 KUNSTGRESSBANE 44/11 11/397 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL LEIRFJORD BOLIGSTIFTELSE 45/11 11/546 TERTIALRAPPORTERING 2/ /11 11/554 BUDSJETTREGULERING 1/ /11 11/649 SØKNAD OM FRITAK FRA EIENDOMSSKATT GBNR. 071/002 48/11 11/585 STADFESTING AV FORSKRIFT OM RENOVASJONSGEBYR SHMIL 49/11 11/907 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK PÅ LELAND 50/11 11/903 SØKNAD OM TILSKUDD TIL OPPARBEIDELSE AV BOLIGTOMTER. 51/11 11/451 Side 2 av 51

3 ARBEID I VANNOMRÅDE VEFSNFJORDEN/LEIRFJORDEN ORGANISERING OG KOSTNADSFORDELING. 52/11 11/985 FRAMDRIFTSPLAN - EKSTRAORDINÆRT VEIVEDLIKEHOLD /11 11/734 KOMMUNAL OVERTAKELSE AV HELLESVIK/SUND VANNVERK 54/11 08/581 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM/DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN 55/11 11/563 GBNR 101/003 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM 56/11 11/750 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 70 BNR 6 I LEIRFJORD KOMMUNE. 57/11 11/949 ULOVLIGHETSOPPFØLGING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 58/11 11/867 SØKNAD OM KJØP AV TOMT TIL GARASJE - GBNR 058/302 59/11 11/884 FORESPØRSEL OM KJØP AV TOMT/AREAL VED SKJELLFABRIKKEN LEINES 60/11 09/1087 GODKJENNING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM - YTRE LEINES 61/11 11/855 UTARBEIDELSE AV PLAN OVER FRILUFTSOMRÅDE I HELLESVIKA 62/11 11/703 MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK I OMRÅDE PÅ SUNDØYA 63/11 11/825 GBNR 078/039 - BYGGING AV UTHUS 64/11 11/824 GBNR 078/040 - BYGGING AV UTHUS/ANNEKS Side 3 av 51

4 65/11 11/603 GBNR 066/001 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - LANDBRUKSVEI 66/11 11/753 GNR 078/040 - SØKNAD OM FRITAK AV BYGGEFRIST 67/11 11/856 GBNR 106/010 - DISPENSASJONSSØKNAD 68/11 11/842 GBNR 073/005 - BYGGING AV BÅTVEI 69/11 11/586 GBNR 101/014 - ANLEGG AV FLYTEBRYGGE 70/11 11/592 GBNR 077/059 - SØKNAD OM BYGGING AV KAI MED NAUST 71/11 11/916 GBNR 050/025 - SØKNAD OM TILTAK UTEN ANSVARSRETT - BYGGING AV GARASJE 72/11 11/835 GBNR 102/022 - SØKNAD OM DISP. FRA PLAN OG BYGNINGSLOVEN OG FRA KOMMUNEPLAN AREALDEL 73/11 10/1061 GBNR 048/008 - ENDRING AV BOLIG 74/11 10/963 ENDRING AV BOLIG PÅ GNR. 42 BNR 23 I LEIRFJORD KOMMUNE. 75/11 10/985 GBNR 070/0024 OG 070/ OMREGULERING TIL FRITIDSBOLIG 76/11 11/911 GBNR 040/007 - ENDRING FRA BOLIGHUS TIL FRITIDSBOLIG 77/11 10/965 GBNR 112/018 - ENDRING FRA BOLIG TIL FRITIDSBOLIG 78/11 10/997 GBNR 069/009 - ENDRING FRA BOLIG TIL FRITIDSBOLIG Side 4 av 51

5 37/11 TV-AKSJON NORSK FOLKEHJELP Leirfjord kommune bevilger kr 4 400,- til TV-aksjonen Beløpet belastes budsjettpost til formannskapets disposisjon. Ordfører, Bodil Olsen og Rigmor Mikalsen velges til kommunekomite. Ordfører er leder av kommunekomiteen. Leirfjord kommune bevilger kr 4 400,- til TV-aksjonen Beløpet belastes budsjettpost til formannskapets disposisjon. Ordfører, Bodil Olsen og Rigmor Mikalsen velges til kommunekomite. Ordfører er leder av kommunekomiteen. Side 5 av 51

6 38/11 REPRESENTANTER TIL UNGDOMMENS FYLKESTING 2011 Formannskapet godkjenner ungdomsrådets valg av 2 representanter og 2 vara til samling i Ungdommens fylkesting 2011: 1. Randi Skogsholm 2. Kevin Nordvoll Vara: Sindre Einmo Vara: Simon Govasli Enstemmig vedtak i samsvar med rådmannens innstilling og forslag fra ungdomsrådet. Formannskapet godkjenner ungdomsrådets valg av 2 representanter og 2 vara til samling i Ungdommens fylkesting 2011: Vara: Vara: Side 6 av 51

7 39/11 ETABLERING AV INTERKOMMUNALT OVERGREPSMOTTAK Utvalgets innstilling: 1. Utredningen Etablering av interkommunalt overgrepsmottak i Mosjøen for voldsutsatte på Helgeland tas til orientering. 2. Kommunestyret vedtar framlagte forslag til avtale mellom Vefsn kommune som vertskommune og øvrige kommuner på Helgeland om etablering og drift av overgrepsmottak i Mosjøen. 3. Det budsjetteres med kr ,- til finansiering av overgrepsmottak i Mosjøen i budsjettet for Leirfjord kommune. 1. Utredningen Etablering av interkommunalt overgrepsmottak i Mosjøen for voldsutsatte på Helgeland tas til orientering. 2. Kommunestyret vedtar framlagte forslag til avtale mellom Vefsn kommune som vertskommune og øvrige kommuner på Helgeland om etablering og drift av overgrepsmottak i Mosjøen. 3. Det budsjetteres med kr ,- til finansiering av overgrepsmottak i Mosjøen i budsjettet for Leirfjord kommune. Side 7 av 51

8 40/11 FOLKEHELSEPLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE Leirfjord formannskap vedtar oppstart av arbeidet med Folkehelseplan for Leirfjord kommune. Arbeidsgruppen gis den sammensetning og det mandat som fremgår av saksutredningen. Vedlagte forslag til tidsplan for arbeidet tas til orientering med endring av år 2011 til 2012 i punkt 4 og 5. Helse- og sosialsjefen orienterte om folkehelsekoordinatorens arbeid/aktiviteter. Ivan Haugland fremmet følgende endringsforslag i punkt 4 og 5 i planprosessen: 2011 endres til 2012 Enstemmig vedtak i samsvar med rådmannens innstilling med Hauglands endringsforslag. Leirfjord formannskap vedtar oppstart av arbeidet med Folkehelseplan for Leirfjord kommune. Arbeidsgruppen gis den sammensetning og det mandat som fremgår av saksutredningen. Vedlagte forslag til tidsplan for arbeidet tas til orientering. Side 8 av 51

9 41/11 TJENESTEYTINGSAVTALE MELLOM LEIRFJORD KOMMUNE OG KIRKEN Utvalgets innstilling: 1. Tjenesteytingsavtale mellom Leirfjord kommune og kirkelig fellesråd gjeldende fra sies opp. 2. Vedlagte forslag til ny tjenesteytingsavtale mellom Leirfjord kommune og Leirfjord kirkelig fellesråd godkjennes. Ivan Haugland ba om vurdering av sin habilitet som medlem av fellesrådet. Haugland ble enstemmig erklært habil. 1. Tjenesteytingsavtale mellom Leirfjord kommune og kirkelig fellesråd gjeldende fra sies opp. 2. Vedlagte forslag til ny tjenesteytingsavtale mellom Leirfjord kommune og Leirfjord kirkelig fellesråd godkjennes. Side 9 av 51

10 42/11 FRAMTIDIG ANVENDELSE AV SØRLANDET SKOLE Leirfjord kommune tilbyr Leirfjord boligstiftelse å leie Sørlandet skole, for et tidsrom på inntil 6 år, med rett til forlengelse av leieavtalen. Ved event. fremtidig salg av skolen gis boligstiftelsen første kjøpsrett. Det stilles som forutsetning at skolebygningen ominnredes til boligformål, og i leieperioden benyttes som utleiebolig, Leirfjord kommune krever ingen leieavgift, i utleieperioden, men boligstiftelsen koster nødvendig ytre og indre vedlikehold, og betaler forsikring og øvrige driftsutgifter vedr. bygningen. Leirfjord boligstiftelse gis også et kommunalt tilskudd på kr til ominnredning av skolen til boligformål. Tilskuddet dekkes over konto nr Leieavtalen omfatter ikke balløkken som er etablert på nordsiden av skolen (motsatt side av Nerveien). Oppvekst- og kulturetaten gis en frist på en måned, fra kommunen mottar tilbakemelding fra boligstiftelsen, til å tømme lokalene for inventar og utstyr. Leirfjord kommune tilbyr Leirfjord boligstiftelse å leie Sørlandet skole, for et tidsrom på inntil 6 år, med rett til forlengelse av leieavtalen. Ved event. fremtidig salg av skolen gis boligstiftelsen første kjøpsrett. Det stilles som forutsetning at skolebygningen ominnredes til boligformål, og i leieperioden benyttes som utleiebolig, Leirfjord kommune krever ingen leieavgift, i utleieperioden, men boligstiftelsen koster nødvendig ytre og indre vedlikehold, og betaler forsikring og øvrige driftsutgifter vedr. bygningen. Leirfjord boligstiftelse gis også et kommunalt tilskudd på kr til ominnredning av skolen til boligformål. Tilskuddet dekkes over konto nr Leieavtalen omfatter ikke balløkken som er etablert på nordsiden av skolen (motsatt side av Nerveien). Oppvekst- og kulturetaten gis en frist på en måned, fra kommunen mottar tilbakemelding fra boligstiftelsen, til å tømme lokalene for inventar og utstyr. Side 10 av 51

11 43/11 KUNSTGRESSBANE Utvalgets innstilling: Leirfjord kommune ettergir all gjeld over kr ,- til Leirfjord Idrettslag på lån gitt i forbindelse med kunstgressbanen. Resterende kr ,- betales inn som engangsinnbetaling inneværende år. Leirfjord Idrettslag skal som motytelse utføre tilsyn og vedlikeholdsoppgaver knyttet til anlegg og eiendeler etter avtale med ok-etaten. Ivan Haugland fremmet følgende forslag til vedtak: Leirfjord kommune ettergir all gjeld over kr ,- til Leirfjord Idrettslag på lån gitt i forbindelse med kunstgressbanen. Resterende kr ,- betales inn som engangsinnbetaling inneværende år. Leirfjord Idrettslag skal som motytelse utføre tilsyn og vedlikeholdsoppgaver knyttet til anlegg og eiendeler etter avtale med ok-etaten. Enstemmig vedtak i samsvar med Hauglands forslag. Leirfjord kommune innrømmer Leirfjord idrettslag rente og avdragsfrihet på lån i 5 år fram til Leirfjord idrettslag skal som motytelse utføre tilsyns- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til de anlegg og eiendeler som kommunen eier etter avtale med OK-etat. Side 11 av 51

12 44/11 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL LEIRFJORD BOLIGSTIFTELSE Formannskapet vedtar å gi kommunal garanti ved simpel kausjon til Leirfjord boligstiftelse for låneopptak inntil kr ,- for oppføring av 16 boliger i Furuåsen Øst. Låneopptaket gjelder midlertidig finansiering i Nordlandsbanken i påvente av utbetaling fra Husbanken. I henhold til Kommunelovens 51, 1. ledd oversendes vedtaket til Fylkesmannen i Nordland for godkjenning. Vedtaket fattes etter Kommunelovens 13. Ivan Haugland fremmet følgende tilleggsforslag: I henhold til Kommunelovens 51, 1. ledd oversendes vedtaket til Fylkesmannen i Nordland for godkjenning. Enstemmig vedtak i samsvar med rådmannens innstilling og Hauglands tilleggsforslag. Formannskapet vedtar å gi kommunal garanti ved simpel kausjon til Leirfjord boligstiftelse for låneopptak inntil kr ,- for oppføring av 16 boliger i Furuåsen Øst. Låneopptaket gjelder midlertidig finansiering i Nordlandsbanken i påvente av utbetaling fra Husbanken. Vedtaket fattes etter Kommunelovens 13. Side 12 av 51

13 45/11 TERTIALRAPPORTERING 2/2011 Formannskapet tar tertialrapporten til etterretning. Formannskapet tar tertialrapporten til etterretning. Side 13 av 51

14 46/11 BUDSJETTREGULERING 1/2011 Budsjettet for 2011 reguleres i henhold til saksutredningen, utgift på til sammen kr ,-, dekkes inn ved økning av inntekter på til sammen kr ,- samt reduksjon av utgifter på til sammen kr ,-.. Tillegg: Det budsjetteres med kr til julegave for ansatte i Leirfjord kommune. Beløpet dekkes inn ved bruk av reserverte tilleggsbevilgninger. Ivan Haugland fremmet følgende tilleggsforslag: Det budsjetteres med kr til julegave for ansatte i Leirfjord kommune. Beløpet dekkes inn ved bruk av reserverte tilleggsbevilgninger. Enstemmig vedtak i samsvar med rådmannens innstilling og Hauglands tilleggsforslag. Budsjettet for 2011 reguleres i henhold til saksutredningen, utgift på til sammen kr ,-, dekkes inn ved økning av inntekter på til sammen kr ,- samt reduksjon av utgifter på til sammen kr ,-.. Side 14 av 51

15 47/11 SØKNAD OM FRITAK FRA EIENDOMSSKATT GBNR. 071/002 Søknad om fritak fra eiendomsskatt for bygning med historisk verdi innvilges, jfr. eiendomsskatteloven 7 bokstav b. Fritaket gjelder til neste omtaksering, i år Etter dette må det søkes på nytt. Fritaket gjelder fra vedtaksdato, og allerede innbetalt eiendomsskatt refunderes ikke. Søknad om fritak fra eiendomsskatt for bygning med historisk verdi innvilges, jfr. eiendomsskatteloven 7 bokstav b. Fritaket gjelder til neste omtaksering, i år Etter dette må det søkes på nytt. Fritaket gjelder fra vedtaksdato, og allerede innbetalt eiendomsskatt refunderes ikke. Side 15 av 51

16 48/11 STADFESTING AV FORSKRIFT OM RENOVASJONSGEBYR SHMIL Utvalgets innstilling: Kommunestyret vedtar renovasjonsforskrift for kommunene: Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad, datert , slik den foreligger. Forskriften gjøres gjeldende fra vedtaksdato. Kommunestyret vedtar renovasjonsforskrift for kommunene: Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad, datert , slik den foreligger. Forskriften gjøres gjeldende fra vedtaksdato. Side 16 av 51

17 49/11 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK PÅ LELAND Fartsgrensen for veistrekningen Rv. 17 Leland kai reduseres fra 50 km/t til 30 km/t. Ruetaten anmodes om å foreta nødvendig skilting, snarest mulig. I løpet av 2012 bes ru-etaten etablere modifisert fartsdump i nær tilknytning til kryss ved boligfelt/breivika. Ivan Haugland fremmet følgende tilleggsforslag: I løpet av 2012 bes ru-etaten etablere modifisert fartsdump i nær tilknytning til kryss ved boligfelt/breivika. Enstemmig vedtak i samsvar med rådmannens innstilling og Hauglands tilleggsforslag. Fartsgrensen for veistrekningen Rv. 17 Leland kai reduseres fra 50 km/t til 30 km/t. Ruetaten anmodes om å foreta nødvendig skilting, snarest mulig. Side 17 av 51

18 50/11 SØKNAD OM TILSKUDD TIL OPPARBEIDELSE AV BOLIGTOMTER. Svein Aasen innvilges et tilskudd på kr for opparbeidelse av et privat boligfelt med i alt 9 byggeklare boligtomter. Tilskuddet dekkes over kommunebudsjettets konto nr Det forutsettes at det skrives en avtale mellom Leirfjord kommune og Aasen, der det fremgår at Leirfjord kommune overtar eiendomsrettet til ledningsnettet for vann og avløp i Kalvåsen boligfelt, og nettet i fremtiden drives og vedlikeholdes i henhold til kommunens vedtekter for vann og avløp. Ubebygde tomter som kopler seg til ledningsnettet, etter at dette vedtaket er gjort gjeldene, vil bli fakturert tilkoplingsavgift ut fra kommunens satser. I avtalen skal også fremgå at dersom det oppstår skader eller ekstraordinære vedlikeholdsutgifter på ledningsnettet, som skyldes at legging av ledningsnettet ikke er tilfredsstillende utført, skal utgiftene med reparasjon og vedlikehold dekkes av eieren av boligfeltet. Svein Aasen innvilges et tilskudd på kr for opparbeidelse av et privat boligfelt med i alt 9 byggeklare boligtomter. Tilskuddet dekkes over kommunebudsjettets konto nr Det forutsettes at det skrives en avtale mellom Leirfjord kommune og Aasen, der det fremgår at Leirfjord kommune overtar eiendomsrettet til ledningsnettet for vann og avløp i Kalvåsen boligfelt, og nettet i fremtiden drives og vedlikeholdes i henhold til kommunens vedtekter for vann og avløp. Ubebygde tomter som kopler seg til ledningsnettet, etter at dette vedtaket er gjort gjeldene, vil bli fakturert tilkoplingsavgift ut fra kommunens satser. I avtalen skal også fremgå at dersom det oppstår skader eller ekstraordinære vedlikeholdsutgifter på ledningsnettet, som skyldes at legging av ledningsnettet ikke er tilfredsstillende utført, skal utgiftene med reparasjon og vedlikehold dekkes av eieren av boligfeltet. Side 18 av 51

19 51/11 ARBEID I VANNOMRÅDE VEFSNFJORDEN/LEIRFJORDEN ORGANISERING OG KOSTNADSFORDELING. 1. Vannområdeutvalget i vannområde Vefsnfjorden/Leirfjorden konstitueres som et samarbeid mellom de berørte kommunene Herøy, Dønna, Alstahaug, Leirfjord, Vefsn, Grane og Hattfjelldal. 2. Vefsn kommune utpekes som vertskommune i vannområde Vefsnfjorden/Leirfjorden. Vefsn kommune har arbeidsgiveransvar for en prosjektleder for arbeidet i perioden fram til utgangen av Stillingen kan forlenges og stillingsbrøken økes, dersom ytterligere finansiering kommer på plass. 3. Leirfjord kommune avsetter kroner ,- som kommunens bidrag til samarbeidet for perioden fram til utgangen av Leirfjord kommune avsetter i tillegg kr ,- i forbindelse med eget arbeid (reiser, møter m.m.) i tilknytning til arbeidet i vannområdet. 5. Tilsammen kr innarbeides i Leirfjord kommune sitt budsjett for Foranstående vedtak forutsetter at de øvrige syv kommunene i vannområdet fatter likelydende vedtak, og at skjønnsmidler fra Fylkesmannen innvilges iht. finansieringsplan. Begrunnelse: Forvaltningsplan for vannregion Nordland skal sikre helhetlig beskyttelse og fremme bærekraftig bruk av vassdrag, kystvann(ut til en nautisk mil utenfor grunnlinjen) og grunnvann. Enighet om organisering og finansiering av arbeidet i det enkelte vannområde er viktig. 1. Vannområdeutvalget i vannområde Vefsnfjorden/Leirfjorden konstitueres som et samarbeid mellom de berørte kommunene Herøy, Dønna, Alstahaug, Leirfjord, Vefsn, Grane og Hattfjelldal. 2. Vefsn kommune utpekes som vertskommune i vannområde Vefsnfjorden/Leirfjorden. Vefsn kommune har arbeidsgiveransvar for en prosjektleder for arbeidet i perioden fram til utgangen av Stillingen kan forlenges og stillingsbrøken økes, dersom ytterligere finansiering kommer på plass. 3. Leirfjord kommune avsetter kroner ,- som kommunens bidrag til samarbeidet for perioden fram til utgangen av Leirfjord kommune avsetter i tillegg kr ,- i forbindelse med eget arbeid (reiser, møter m.m.) i tilknytning til arbeidet i vannområdet. 5.Tilsammen kr innarbeides i Leirfjord kommune sitt budsjett for Side 19 av 51

20 Foranstående vedtak forutsetter at de øvrige syv kommunene i vannområdet fatter likelydende vedtak, og at skjønnsmidler fra Fylkesmannen innvilges iht. finansieringsplan. Begrunnelse: Forvaltningsplan for vannregion Nordland skal sikre helhetlig beskyttelse og fremme bærekraftig bruk av vassdrag, kystvann(ut til en nautisk mil utenfor grunnlinjen) og grunnvann. Enighet om organisering og finansiering av arbeidet i det enkelte vannområde er viktig. Side 20 av 51

21 52/11 FRAMDRIFTSPLAN - EKSTRAORDINÆRT VEIVEDLIKEHOLD Planutvalget vedtar følgende fremdriftsplan for ekstraordinært veivedlikehold for perioden År. Prosjekt Tiltak Kostnad 2011 Vei til Boiebakken Asfaltering Kr Ottingsveien Grøfting, Kr masseutskifting, stabilisering av skråning Tømmervikveien Utskifting av masser/ Kr forsterkning, omlegging av kabel, grusing og grøfting 2014 Tømmervikveien Asfaltering Kr Planutvalget vedtar følgende fremdriftsplan for ekstraordinært veivedlikehold for perioden År. Prosjekt Tiltak Kostnad 2011 Vei til Boiebakken Asfaltering Kr Ottingsveien Grøfting, Kr masseutskifting, stabilisering av skråning Tømmervikveien Utskifting av masser/ Kr forsterkning, omlegging av kabel, grusing og grøfting 2014 Tømmervikveien Asfaltering Kr Side 21 av 51

22 53/11 KOMMUNAL OVERTAKELSE AV HELLESVIK/SUND VANNVERK Utvalgets innstilling: Hellesvik/Sund vannverk overtas vederlagsfritt av Leirfjord kommune, fra 0l Kommunen overtar vannverkets økonomiske forpliktelser for en langsiktige gjeld, på inntil kr Det betinges at Hellesvik/Sund vannverk leverer et kart som med størst mulig nøyaktighet beskriver vannverkets ledningsnett og etablerte kummer og stoppkraner. - Det forutsettes at Hellesvik/Sund vannverk bistår med nødvendig opplæring ang. drift av renseanlegg, av kommunens driftsoperatør. - Alle innkjøp som er foretatt før overtakelsesdatoen, skal betales av Hellesvik/Sund vannverk, og alle utgifter som påløper vannverket etter denne datoen betales av Leirfjord kommune. Fakturert vannavgift for 2012 skal i sin helhet betales til Leirfjord kommune. - Anlegget vil i etter bli driftet i henhold til Leirfjord kommune sine vedtekter for vann og avløp. - Fremtidig vannavgift vil bli årlig fastsatt av Leirfjord kommunestyre, på lik linje med de øvrige kommunale vannverk. Hellesvik/Sund vannverk overtas vederlagsfritt av Leirfjord kommune, fra 0l Kommunen overtar vannverkets økonomiske forpliktelser for en langsiktige gjeld, på inntil kr Det betinges at Hellesvik/Sund vannverk leverer et kart som med størst mulig nøyaktighet beskriver vannverkets ledningsnett og etablerte kummer og stoppkraner. - Det forutsettes at Hellesvik/Sund vannverk bistår med nødvendig opplæring ang. drift av renseanlegg, av kommunens driftsoperatør. - Alle innkjøp som er foretatt før overtakelsesdatoen, skal betales av Hellesvik/Sund vannverk, og alle utgifter som påløper vannverket etter denne datoen betales av Leirfjord kommune. Fakturert vannavgift for 2012 skal i sin helhet betales til Leirfjord kommune. Side 22 av 51

23 - Anlegget vil i etter bli driftet i henhold til Leirfjord kommune sine vedtekter for vann og avløp. - Fremtidig vannavgift vil bli årlig fastsatt av Leirfjord kommunestyre, på lik linje med de øvrige kommunale vannverk.. Side 23 av 51

24 Side 24 av 51

25 54/11 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM/DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN Kjørbar adkomstvei anlegges i henhold til skisse opp mot toppen. Resterende trase følger ikke framlagte forslag, men trekkes nordover inn på eiendom 40/8 ca meter fra dagens trase og lenger unna registrerte fornminner. Veien skal anlegges slik at den følger terrenget og ikke overstige 2,5 meter veibredde. Det forutsettes at dagens morenemasser legges i veiskråning og at tiltaket gjennomføres slik at det ikke medfører unødige naturinngrep. Det forutsettes videre at den planlagte traseen godkjennes av enhet for fornminner i Nordland. Ivan Haugland fremmet følgende forslag til vedtak: Kjørbar adkomstvei anlegges i henhold til skisse opp mot toppen. Resterende trase følger ikke framlagte forslag, men trekkes nordover inn på eiendom 40/8 ca meter fra dagens trase og lenger unna registrerte fornminner. Veien skal anlegges slik at den følger terrenget og ikke overstige 2,5 meter veibredde. Det forutsettes at dagens morenemasser legges i veiskråning og at tiltaket gjennomføres slik at det ikke medfører unødige naturinngrep. Det forutsettes videre at den planlagte traseen godkjennes av enhet for fornminner i Nordland. Ellen Svarstad fremmet rådmannens innstilling. Ved avstemning ble Hauglands forslag vedtatt med 5 mot 2 stemmer. Mindretallet stemte for Svarstads forslag. Formannskapets vedtak fra i sak 6/10 opprettholdes. Det presiseres at gangvegen ikke skal være kjørbar. Gangvegen kan legges etter den nye traceen med parkering slik vist på kart el. nærmere hytta med oppgang fra en av sidene av Angarsnesholten. Begrunnelsen for vedtaket framkommer av saksutreningen. Side 25 av 51

26 55/11 GBNR 101/003 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM Det gis dispensasjon fra bygge-/deleforbudet innenfor 100m- sonen ( PBL 1-8) for fradeling og bygging av 2 boliger på gnr. 101/ 3 i Levang. Det settes som vilkår (PBL 19-2) at tomtene ikke går ned til strandsonen, at boligene plasseres så langt unna stranden som mulig, at det ikke bygges høyere enn 1,5 etg og at vegen legges på en av sidene på åsen sør-øst for dyrket mark. Tomtene må sikres tinglyst vegrett fra hovedvegen. Før fradeling kan finne sted må det også foreligge positivt vedtak etter Jordloven av landbruksmyndigheten. Begrunnelsen for vedtaket framkommer av saksutredningen. Det gis dispensasjon fra bygge-/deleforbudet innenfor 100m- sonen ( PBL 1-8) for fradeling og bygging av 2 boliger på gnr. 101/ 3 i Levang. Det settes som vilkår (PBL 19-2) at tomtene ikke går ned til strandsonen, at boligene plasseres så langt unna stranden som mulig, at det ikke bygges høyere enn 1,5 etg og at vegen legges på en av sidene på åsen sør-øst for dyrket mark. Tomtene må sikres tinglyst vegrett fra hovedvegen. Før fradeling kan finne sted må det også foreligge positivt vedtak etter Jordloven av landbruksmyndigheten. Begrunnelsen for vedtaket framkommer av saksutredningen. Side 26 av 51

27 56/11 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 70 BNR 6 I LEIRFJORD KOMMUNE. Det gis dispensasjon fra Plan- og bygningslovens 1-8 for fradeling av ca. 7da fra gnr. 70/6 for senere fradeling av 2 stk hytte- og nausttomter. Begrunnelsen fremkommer av saksutredningen. Før fradeling kan finne sted må det også foreligge positivt vedtak etter Jordloven av landbruksmyndigheten. Tomtene må gis tinglyst vegrett. Det gis dispensasjon fra Plan- og bygningslovens 1-8 for fradeling av ca. 7da fra gnr. 70/6 for senere fradeling av 2 stk hytte- og nausttomter. Begrunnelsen fremkommer av saksutredningen. Før fradeling kan finne sted må det også foreligge positivt vedtak etter Jordloven av landbruksmyndigheten. Tomtene må gis tinglyst vegrett. Side 27 av 51

28 57/11 ULOVLIGHETSOPPFØLGING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Utvalgets innstilling: 1. Leirfjord kommune ønsker en tettere oppfølging av brudd på bestemmelsene i Plan- og bygningsloven, i tråd med det styrkede kravet til ulovlighetsoppfølging i den nye loven. Kommunen vil blant annet ta lovens bestemmelse om overtredelsesgebyr sterkere i bruk. 2. Kommunestyret ber administrasjonen iverksette et prosjekt som skal kartlegge omfanget av ulovlige tiltak i kommunen. Administrasjonen gis myndighet å vurdere behovet for og sette eventuelle frister for frivillig retting av ulovlige forhold i forbindelse med prosjektet. 3. Kommunestyret delegerer herved sin myndighet etter Pbl til Rådmannen. 4. I saker som anses som kurante, og hvor ilagt overtredelsesgebyr ikke overstiger NOK ,-, delegerer herved kommunestyret sin myndighet etter Pbl til Rådmannen. 5. I saker som ikke anses som kurante, og hvor ilagt overtredelsesgebyr ikke overstiger NOK ,- og summen av ilagte gebyrer ikke overstiger NOK ,-, delegerer herved kommunestyret sin myndighet etter Pbl til det faste utvalg for plansaker. 6. I saker hvor ilagt overtredelsesgebyr ikke overstiger NOK ,-, delegerer herved kommunestyret sin myndighet etter Pbl til det faste utvalg for plansaker. 1. Leirfjord kommune ønsker en tettere oppfølging av brudd på bestemmelsene i Plan- og bygningsloven, i tråd med det styrkede kravet til ulovlighetsoppfølging i den nye loven. Kommunen vil blant annet ta lovens bestemmelse om overtredelsesgebyr sterkere i bruk. 2. Kommunestyret ber administrasjonen iverksette et prosjekt som skal kartlegge omfanget av ulovlige tiltak i kommunen. Administrasjonen gis myndighet å vurdere behovet for og sette eventuelle frister for frivillig retting av ulovlige forhold i forbindelse med prosjektet. 3. Kommunestyret delegerer herved sin myndighet etter Pbl til Rådmannen. 4. I saker som anses som kurante, og hvor ilagt overtredelsesgebyr ikke overstiger NOK ,-, delegerer herved kommunestyret sin myndighet etter Pbl til Rådmannen. 5. I saker som ikke anses som kurante, og hvor ilagt overtredelsesgebyr ikke overstiger NOK ,- og summen av ilagte gebyrer ikke overstiger NOK ,-, delegerer herved kommunestyret sin myndighet etter Pbl til det faste utvalg for plansaker. 6. I saker hvor ilagt overtredelsesgebyr ikke overstiger NOK ,-, delegerer herved kommunestyret sin myndighet etter Pbl til det faste utvalg for plansaker. Side 28 av 51

29 Side 29 av 51

30 58/11 SØKNAD OM KJØP AV TOMT TIL GARASJE - GBNR 058/302 Leirfjord kommune tilbyr å selge Signhild Bergh Krekling en del av Grn/Bnr 058/302. Pris settes til 10 kr per kvm. Størrelse fastsettes etter oppmåling. Oppmålingsgebyr og tinglysningsgebyr betales av kjøper. Det forutsettes at oppføring av bygg på eiendommen ikke medfører tap eller forringelse av siktelinje for regulerte boligtomter i området. Ivan Haugland fremmet følgende tilleggsforslag: Det forutsettes at oppføring av bygg på eiendommen ikke medfører tap eller forringelse av siktelinje for regulerte boligtomter i området. Enstemmig vedtak i samsvar med rådmannens innstilling og Hauglands tilleggsforslag. Leirfjord kommune tilbyr å selge Signhild Bergh Krekling en del av Grn/Bnr 058/302. Pris settes til 10 kr per kvm. Størrelse fastsettes etter oppmåling. Oppmålingsgebyr og tinglysningsgebyr betales av kjøper. Side 30 av 51

31 59/11 FORESPØRSEL OM KJØP AV TOMT/AREAL VED SKJELLFABRIKKEN LEINES Leirfjord kommune tilbyr Leines utleieselskap As. å kjøpe deler av det planerte areal på Leines industriområde, til en pris av kr per m2. Størrelsen på det areal kommunen selger, vil bli vurdert i forhold til kjøperens konkrete utbyggingsplaner for området. Ellen Svarstad fremmet følgende forslag til vedtak: Leirfjord kommune tilbyr Leines utleieselskap As. å kjøpe deler av det planerte areal på Leines industriområde, til en pris av kr per m2. Størrelsen på det areal kommunen selger, vil bli vurdert i forhold til kjøperens konkrete utbyggingsplaner for området. Kay Rune Nersund fremmet følgende forslag til vedtak: Leirfjord kommune tilbyr Leines Utleieselskap AS å kjøpe 7500 m2 fra Leines industriområde slik som kjøpere har skissert i vedlagte kart. Prisen settes til kr 30,- pr m2. Ved avstemning ble Svarstads forslag vedtatt med 5 mot 2 stemmer. Mindretallet stemte for Nersunds forslag. Leirfjord kommune tilbyr Leines utleieselskap As. å kjøpe deler av det planerte areal på Leines industriområde, til en pris av kr per m2. Størrelsen på det areal kommunen selger, vil bli vurdert i forhold til kjøperens konkrete utbyggingsplaner for området. Side 31 av 51

32 60/11 GODKJENNING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM - YTRE LEINES Formannskapet godkjenner forslag til planprogram for kommunedelplan for Leines med følgende nytt alternativ: Leines utvikles med hovedvekt på bolig og industri. Her bør det vektlegges at ny og eksisterende boligbebyggelse skånes mest mulig. Aktivt jordbruksareal som vil gå tapt må søkes erstattet. Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn. Vedtaket er fattet i henhold til Plan- og bygningslovens 4-1 jfr Ivan Haugland fremmet følgende tilleggsforslag: Nytt alternativ Leines utvikles med hovedvekt på bolig og industri. Her bør det vektlegges at ny og eksisterende boligbebyggelse skånes mest mulig. Aktivt jordbruksareal som vil gå tapt må søkes erstattet. (Administrasjonen kan korrigere ordlyden i vedtaket) Enstemmig vedtak i samsvar med rådmannens innstilling med Hauglands tilleggsforslag. Formannskapet godkjenner forslag til planprogram for kommunedelplan for Leines, og at dette legges ut til offentlig ettersyn. Vedtaket er fattet i henhold til Plan- og bygningslovens 4-1 jfr Side 32 av 51

33 61/11 UTARBEIDELSE AV PLAN OVER FRILUFTSOMRÅDE I HELLESVIKA Formannskapet vedtar oppstart av planarbeid i Hellesvika, Sundøya. Formannskapet vedtar oppstart av planarbeid i Hellesvika, Sundøya. Side 33 av 51

34 62/11 MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK I OMRÅDE PÅ SUNDØYA 1. Med henvisning til Plan- og bygningslovens(pbl.) 13-1, nedlegger Leirfjord kommune et midlertidig forbud mot tiltak i område i Hellesvika på Sundøya. Området avgrenses slik framlagt kart og eiendomsliste viser, jfr. Saksframlegg. 2. Med henvisning til Pbl. 13-2, trer forbudet i kraft umiddelbart, og varer enten til reguleringsplan for området er vedtatt, eller 4 år fra vedtaksdato, hva enn av disse som inntreffer først. 3. Arbeid som utføres i forbindelse med privat forslag til reguleringsplan, Reguleringsplan Sundøya Hellesvik utleiehytter, omfattes ikke av forbudet. Ivan Haugland fremmet følgende endringsforslag: Punkt 4 i rådmannens innstilling strykes, jfr F-sak 61/11. Enstemmig vedtak i samsvar med rådmannens innstilling med Hauglands endringsforslag. 1. Med henvisning til Plan- og bygningslovens(pbl.) 13-1, nedlegger Leirfjord kommune et midlertidig forbud mot tiltak i område i Hellesvika på Sundøya. Området avgrenses slik framlagt kart og eiendomsliste viser, jfr. Saksframlegg. 2. Med henvisning til Pbl. 13-2, trer forbudet i kraft umiddelbart, og varer enten til reguleringsplan for området er vedtatt, eller 4 år fra vedtaksdato, hva enn av disse som inntreffer først. 3. Arbeid som utføres i forbindelse med privat forslag til reguleringsplan, Reguleringsplan Sundøya Hellesvik utleiehytter, omfattes ikke av forbudet. 4. Kommunens administrasjon skal iverksette arbeid for å få området regulert i egen plan, så snart ressurssituasjonen gjør dette mulig. Side 34 av 51

35 63/11 GBNR 078/039 - BYGGING AV UTHUS Med henvisning til Pbl. 1-8 og Kommuneplanens arealdel, jfr. Pbl.(1985), kap.vi.(sekundært Pbl. (2008), kap.11.) avslås søknaden. Forutsetningene for å kunne gi dispensasjon etter Pbl anses ikke som oppfylte. Med henvisning til Pbl. 1-8 og Kommuneplanens arealdel, jfr. Pbl.(1985), kap.vi.(sekundært Pbl. (2008), kap.11.) avslås søknaden. Forutsetningene for å kunne gi dispensasjon etter Pbl anses ikke som oppfylte. Side 35 av 51

36 64/11 GBNR 078/040 - BYGGING AV UTHUS/ANNEKS Med henvisning til Pbl. 1-8 og Kommuneplanens arealdel, jfr. Pbl.(1985), kap.vi.(sekundært Pbl. (2008), kap.11.) avslås søknaden. Forutsetningene for å kunne gi dispensasjon etter Pbl anses ikke som oppfylte. Med henvisning til Pbl. 1-8 og Kommuneplanens arealdel, jfr. Pbl.(1985), kap.vi.(sekundært Pbl. (2008), kap.11.) avslås søknaden. Forutsetningene for å kunne gi dispensasjon etter Pbl anses ikke som oppfylte. Side 36 av 51

37 65/11 GBNR 066/001 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - LANDBRUKSVEI 1. Med hjemmel i Plan og bygningslovens(pbl.) 20-1, 2. ledd og 21-2, 1.ledd, 2. punktum, jfr. Pbl. kap. 22 og 23 og Byggesaksforskriftens 5-4, avslås søknaden. 2. Med henvisning til Pbl. 12-1, 2. og 3. ledd, ber kommunen om at det legges fram en egen reguleringsplan for området før man i framtiden søker om tiltak av lignende størrelse og kompleksitet. 1. Med hjemmel i Plan og bygningslovens(pbl.) 20-1, 2. ledd og 21-2, 1.ledd, 2. punktum, jfr. Pbl. kap. 22 og 23 og Byggesaksforskriftens 5-4, avslås søknaden. 2. Med henvisning til Pbl. 12-1, 2. og 3. ledd, ber kommunen om at det legges fram en egen reguleringsplan for området før man i framtiden søker om tiltak av lignende størrelse og kompleksitet. Side 37 av 51

38 66/11 GNR 078/040 - SØKNAD OM FRITAK AV BYGGEFRIST Klagen tas ikke til følge. Klausul om byggefrist på gbnr 78/40, vedtatt av formannskapet , oppheves ikke. Administrasjonen bes starte en prosess med å kjøpe tomten tilbake. Ivan Haugland fremmet følgende forslag til vedtak: Klagen tas ikke til følge. Klausul om byggefrist på gbnr 78/40, vedtatt av formannskapet , oppheves ikke. Administrasjonen bes starte en prosess med å kjøpe tomten tilbake. Enstemmig vedtak i samsvar med Hauglands forslag. Klagen tas til følge. Klausul om byggefrist på GBNR 78/40, vedtatt av formannskapet , oppheves. Side 38 av 51

39 67/11 GBNR 106/010 - DISPENSASJONSSØKNAD 1. Med henvisning til Pbl gis dispensasjon fra Plan- og bygningslovens 1-8 og Kommuneplanens arealdel for gjennomføring av omsøkt tiltak. 2. Med henvisning til Plan og bygningslovens(pbl.) 20-1, gis tillatelse til gjennomføring av omsøkt tiltak. 3. Det forutsettes at oppført bygning innehar de tekniske kvaliteter som forventes av en helårsbolig. 4. Det forutsettes at adkomst skjer via eksisterende vei. 5. Det forutsettes at bestemmelser gitt i, eller i medhold av Pbl. overholdes. 6. Arne Meisfjordskar godkjennes for lokal ansvarsrett som ansvarlig søker for tiltaket. 7. Arne Meisfjordskar godkjennes for lokal ansvarsrett som ansvarlig prosjekterende, utførende og kontrollerende innen omsøkte fagområder slik de framkommer av søknad og gjennomføringsplan. 8. Komplett gjennomføringsplan, med spesifiserte foretak innenfor de aktuelle fagområder og tiltaksklasser, samt søknad om ansvarsrett for disse, skal sendes kommunen uten ugrunnet opphold. 9. Før arbeid iverksettes skal utslippstillatelse for valgt avløpsløsning foreligge. Søknad om utslippstillatelse sendes til kommunen. 1. Med henvisning til Pbl gis dispensasjon fra Plan- og bygningslovens 1-8 og Kommuneplanens arealdel for gjennomføring av omsøkt tiltak. 2. Med henvisning til Plan og bygningslovens(pbl.) 20-1, gis tillatelse til gjennomføring av omsøkt tiltak. 3. Det forutsettes at oppført bygning innehar de tekniske kvaliteter som forventes av en helårsbolig. 4. Det forutsettes at adkomst skjer via eksisterende vei. 5. Det forutsettes at bestemmelser gitt i, eller i medhold av Pbl. overholdes. 6. Arne Meisfjordskar godkjennes for lokal ansvarsrett som ansvarlig søker for tiltaket. 7. Arne Meisfjordskar godkjennes for lokal ansvarsrett som ansvarlig prosjekterende, utførende og kontrollerende innen omsøkte fagområder slik de framkommer av søknad og gjennomføringsplan. 8. Komplett gjennomføringsplan, med spesifiserte foretak innenfor de aktuelle fagområder og tiltaksklasser, samt søknad om ansvarsrett for disse, skal sendes kommunen uten ugrunnet opphold. Side 39 av 51

40 9. Før arbeid iverksettes skal utslippstillatelse for valgt avløpsløsning foreligge. Søknad om utslippstillatelse sendes til kommunen. Side 40 av 51

41 68/11 GBNR 073/005 - BYGGING AV BÅTVEI 1. Med henvisning til Pbl gis dispensasjon fra Plan- og bygningslovens 1-8 og Kommuneplanens arealdel for gjennomføring av omsøkt tiltak. 2. Med henvisning til Plan og bygningslovens(pbl.) 20-2, gis tillatelse til gjennomføring av omsøkt tiltak. 3. Tiltak skal gjennomføres slik at området kan tilbakeføres til original stand med enkle grep. Permanente konstruksjoner, så som kraftig steinsetting, støpte konstruksjoner, skinner og lignende tillates ikke. Det skal legges veiduk som underlag for grus/dekke. Veien kan steinsettes på hver side, men ytterligere utbedring av bæreevne/bærelag tillates ikke. Veibredden skal ikke overstige 3,5 meter. 1. Med henvisning til Pbl gis dispensasjon fra Plan- og bygningslovens 1-8 og Kommuneplanens arealdel for gjennomføring av omsøkt tiltak. 2. Med henvisning til Plan og bygningslovens(pbl.) 20-2, gis tillatelse til gjennomføring av omsøkt tiltak. 3. Tiltak skal gjennomføres slik at området kan tilbakeføres til original stand med enkle grep. Permanente konstruksjoner, så som kraftig steinsetting, støpte konstruksjoner, skinner og lignende tillates ikke. Det skal legges veiduk som underlag for grus/dekke. Veien kan steinsettes på hver side, men ytterligere utbedring av bæreevne/bærelag tillates ikke. Veibredden skal ikke overstige 3,5 meter. Side 41 av 51

42 69/11 GBNR 101/014 - ANLEGG AV FLYTEBRYGGE 1. Med henvisning til Pbl gis dispensasjon fra Plan- og bygningslovens 1-8 og Kommuneplanens arealdel for gjennomføring av omsøkt tiltak. 2. Med henvisning til Plan og bygningslovens(pbl.) 20-2, gis tillatelse til gjennomføring av omsøkt tiltak. Det forutsettes at bestemmelser gitt i, eller i medhold av Pbl. overholdes. 1. Med henvisning til Pbl gis dispensasjon fra Plan- og bygningslovens 1-8 og Kommuneplanens arealdel for gjennomføring av omsøkt tiltak. 2. Med henvisning til Plan og bygningslovens(pbl.) 20-2, gis tillatelse til gjennomføring av omsøkt tiltak. Det forutsettes at bestemmelser gitt i, eller i medhold av Pbl. overholdes. Side 42 av 51

43 70/11 GBNR 077/059 - SØKNAD OM BYGGING AV KAI MED NAUST 1. Med henvisning til Pbl gis dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel og Planog bygningslovens 1-8 for gjennomføring av omsøkt tiltak. 2. Med henvisning til Plan og bygningslovens(pbl.) 20-2, gis tillatelse til gjennomføring av omsøkt tiltak. Det forutsettes at bestemmelser gitt i, eller i medhold av Pbl. overholdes. 1. Med henvisning til Pbl gis dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel og Planog bygningslovens 1-8 for gjennomføring av omsøkt tiltak. 2. Med henvisning til Plan og bygningslovens(pbl.) 20-2, gis tillatelse til gjennomføring av omsøkt tiltak. Det forutsettes at bestemmelser gitt i, eller i medhold av Pbl. overholdes. Side 43 av 51

44 71/11 GBNR 050/025 - SØKNAD OM TILTAK UTEN ANSVARSRETT - BYGGING AV GARASJE 1. Med henvisning til Pbl gis dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for omsøkt tiltaks ytre rammer. Det tillates oppført garasje med bruksareal på opptil 48m². Det forutsettes at gjeldende reguleringsplans bestemmelser angående materialvalg, form og farge overholdes. 2. Med henvisning til Pbl og Veglovas 29 gis IKKE dispensasjon for plassering av omsøkt tiltak. Før eventuell byggeprosess påbegynnes må tiltakets nye plassering godkjennes av kommunen. 3. Det forutsettes at bestemmelser gitt i, eller i medhold av Pbl. overholdes. 1. Med henvisning til Pbl gis dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for omsøkt tiltaks ytre rammer. Det tillates oppført garasje med bruksareal på opptil 48m². Det forutsettes at gjeldende reguleringsplans bestemmelser angående materialvalg, form og farge overholdes. 2. Med henvisning til Pbl og Veglovas 29 gis IKKE dispensasjon for plassering av omsøkt tiltak. Før eventuell byggeprosess påbegynnes må tiltakets nye plassering godkjennes av kommunen. 3. Det forutsettes at bestemmelser gitt i, eller i medhold av Pbl. overholdes. Side 44 av 51

45 72/11 GBNR 102/022 - SØKNAD OM DISP. FRA PLAN OG BYGNINGSLOVEN OG FRA KOMMUNEPLAN AREALDEL 1. Med henvisning til Pbl gis dispensasjon fra Pbl. 1-8 og Kommuneplanens arealdel for gjennomføring av omsøkt tiltak. 2. Med henvisning til Plan og bygningslovens(pbl.) 20-1, gis tillatelse til gjennomføring av omsøkt tiltak. Det forutsettes at bestemmelser gitt i, eller i medhold av Pbl. overholdes. 3. Pål Pedersen godkjennes for lokal ansvarsrett som ansvarlig søker for tiltaket. 4. Pål Pedersen godkjennes for lokal ansvarsrett som ansvarlig prosjekterende og utførende innen omsøkte fagområder slik de framkommer av søknad og gjennomføringsplan. 1. Med henvisning til Pbl gis dispensasjon fra Pbl. 1-8 og Kommuneplanens arealdel for gjennomføring av omsøkt tiltak. 2. Med henvisning til Plan og bygningslovens(pbl.) 20-1, gis tillatelse til gjennomføring av omsøkt tiltak. Det forutsettes at bestemmelser gitt i, eller i medhold av Pbl. overholdes. 3. Pål Pedersen godkjennes for lokal ansvarsrett som ansvarlig søker for tiltaket. 4. Pål Pedersen godkjennes for lokal ansvarsrett som ansvarlig prosjekterende og utførende innen omsøkte fagområder slik de framkommer av søknad og gjennomføringsplan. Side 45 av 51

46 73/11 GBNR 048/008 - ENDRING AV BOLIG Med henvisning til Pbl. 19-2, avslås søknaden. Lovens krav, jfr. Pbl. 19-2, 2.ledd, er ikke oppfylt. Med henvisning til Pbl. 19-2, avslås søknaden. Lovens krav, jfr. Pbl. 19-2, 2.ledd, er ikke oppfylt. Side 46 av 51

47 74/11 ENDRING AV BOLIG PÅ GNR. 42 BNR 23 I LEIRFJORD KOMMUNE. Med henvisning til Pbl. 19-2, avslås søknaden. Lovens krav, jfr. Pbl. 19-2, 2. ledd, er ikke oppfylt. Med henvisning til Pbl. 19-2, avslås søknaden. Lovens krav, jfr. Pbl. 19-2, 2. ledd, er ikke oppfylt. Side 47 av 51

48 75/11 GBNR 070/0024 OG 070/ OMREGULERING TIL FRITIDSBOLIG Med henvisning til Pbl gis dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel for endring av bruksformål fra bolig til fritidsbolig. Lovens forutsetninger for å gi dispensasjon anses som oppfylte. Med henvisning til Pbl gis dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel for endring av bruksformål fra bolig til fritidsbolig. Lovens forutsetninger for å gi dispensasjon anses som oppfylte. Side 48 av 51

49 76/11 GBNR 040/007 - ENDRING FRA BOLIGHUS TIL FRITIDSBOLIG Med henvisning Pbl avslås søknaden. Fordelene ved å innvilge dispensasjon anses ikke som klart større enn ulempene, jfr. Pbl. 19-2, 2. ledd. Med henvisning Pbl avslås søknaden. Fordelene ved å innvilge dispensasjon anses ikke som klart større enn ulempene, jfr. Pbl. 19-2, 2. ledd. Side 49 av 51

50 77/11 GBNR 112/018 - ENDRING FRA BOLIG TIL FRITIDSBOLIG Med henvisning til Plan- og bygningslovens 19-2 innvilges søknaden. Det gis dispensasjon til gjennomføring av omsøkt tiltak. Eventuell driveplikt på eiendommen endres ikke. Med henvisning til Plan- og bygningslovens 19-2 innvilges søknaden. Det gis dispensasjon til gjennomføring av omsøkt tiltak. Eventuell driveplikt på eiendommen endres ikke. Side 50 av 51

51 78/11 GBNR 069/009 - ENDRING FRA BOLIG TIL FRITIDSBOLIG Med henvisning til Pbl gis dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel for oppføring av omsøkt tiltak. Lovens forutsetninger for å gi dispensasjon anses som oppfylte Med henvisning til Pbl gis dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel for oppføring av omsøkt tiltak. Lovens forutsetninger for å gi dispensasjon anses som oppfylte Side 51 av 51

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 21/11 09/142 TJENESTEYTINGSAVTALE MELLOM LEIRFJORD KOMMUNE OG KIRKEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 21/11 09/142 TJENESTEYTINGSAVTALE MELLOM LEIRFJORD KOMMUNE OG KIRKEN Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Solbakken Selskapshage, Sundøy Møtedato: 21.09.2011 Tid: 1100 Det innkalles med dette til møte i Leirfjord kommunestyre. Innkallingen sendes

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 08.06.2011 Fra kl: 0900 Til kl: 1215 Møteleder: Varaordfører Ellen Svarstad Møteinnkalling: Skriftlig

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12.2013 Fra kl: 1000 Til kl: 1535 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling ble sendt medlemmene

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 04.04.2011 Fra kl: 10.30 Til kl: 15.00 Møteleder: Ordfører Ivan Haugland Møteinnkalling: Skriftlig

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/13 13/167 PLAN OVER KOMMUNENS FRAMTIDIGE BOLIGBEHOV

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/13 13/167 PLAN OVER KOMMUNENS FRAMTIDIGE BOLIGBEHOV Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 12.02.2013 Tid: 0900 Det innkalles med dette til møte i Leirfjord formannskap. Innkallingen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 11.02.2014 Tid: kl. 09.00 14.15 Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, John Erik Skjellnes Johansen, Mari

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 27.11.2013 Fra kl: 0900 Til kl: 1130 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

PS 11/11 07/507 Søknad om kjøp av tilleggsareal for utvidelse av boligtomt på Krogstad Tomt nr 23 og 30 på Krogstadfeltet.

PS 11/11 07/507 Søknad om kjøp av tilleggsareal for utvidelse av boligtomt på Krogstad Tomt nr 23 og 30 på Krogstadfeltet. MARKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 15.03.2011 Tidspunkt: Felles informasjonsmøte ang. Samhandlingsreformen begynner kl.18.30. Møte i Plan- og

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 15.06.2011 Tid: 12.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 15.06.2011 Tid: 12.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 15.06.2011 Tid: 12.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 1/2013 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte tirsdag 05.02.2013 kl 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder Ingar

Detaljer

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget.

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget. Side 1 av 49 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 18:00 Orientering: * For sak 030/13: Leder av Hovedkomiteen Jim Roger Mikalsen vil

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.03.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.05.2014 Fra kl: 14.00 Til kl: 14.30 Møteleder: Leder Sigvald Meisfjord Møteinnkalling: Sendt medlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen og lunch reiser hovedutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 18.03.2010 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 18.03.2010 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 18.03.2010 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte i. Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08.

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte i. Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08. LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte i Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: (08:00 Formannskapsmøte)

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 2/2015 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 26.03.2015 klokka 10:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen Nestleder Ingar Eira

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 79/11 11/912 GBNR 042/093 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLAN OG BYGNINGSLOVEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 79/11 11/912 GBNR 042/093 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLAN OG BYGNINGSLOVEN Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solbakken Selskapshage, Sundøy Møtedato: 21.09.2011 Tid: 0900 Det innkalles med dette til møte i Leirfjord formannskap. Innkallingen sendes

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 57

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 57 Hattfjelldal kommune Side 1 av 57 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Arne Steinbakken (representant) AP -

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/186 Saksmappe: 2014/247-38647/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.03.2013 Møtestart: Kl. 12.00 Møteslutt: Kl. 17.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Sunniva Dahl Arne Andersen Synnøve

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47 Hattfjelldal kommune Side 1 av 47 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00040 OVERTAKELSE GRØNNLISKARET, SØKNAD NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00040 OVERTAKELSE GRØNNLISKARET, SØKNAD NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 31.1.23 Tid: 9 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 66/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 OG BUDSJETT 2016 67/15 15/372 ANSETTELSE AV RÅDMANN I SØNDRE LAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 66/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 OG BUDSJETT 2016 67/15 15/372 ANSETTELSE AV RÅDMANN I SØNDRE LAND KOMMUNE SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:00 (i etterkant av møte i partsammensatt utvalg) Medlemmene innkalles

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kay Roger Fjellsøy Karl Arvid Brose SP Fred Skogeng inhabil i sak 4/15

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kay Roger Fjellsøy Karl Arvid Brose SP Fred Skogeng inhabil i sak 4/15 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg, Rådhuset, Lyngseidet Dato: 29.01.2015 Tidspunkt: 09:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer