Håndlaftet hyttetun i Rondane Fjellgrend, Kvamsfjellet. 2,1 mål eiet tomt. Strøm, vei, vann, avløp. Sol og fin utsikt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndlaftet hyttetun i Rondane Fjellgrend, Kvamsfjellet. 2,1 mål eiet tomt. Strøm, vei, vann, avløp. Sol og fin utsikt."

Transkript

1 Håndlaftet hyttetun i Rondane Fjellgrend, Kvamsfjellet. 2,1 mål eiet tomt. Strøm, vei, vann, avløp. Sol og fin utsikt. Adresse: Rondane Fjellgrend, Tomt A1, 2642 Kvam. Betegnelse: Gnr. 324 Bnr. 94 i Nord-Fron kommune Eier: Tellus Eiendom AS Salg: Tellus Eiendom as v/thore Olav Strand c/o Brødrene Strand Ingeniørfirma as, Innset, 7398 Rennebu Kontakt: tlf: (event Knut Steinar Strand, tlf ) Ansvarlig for oppgjør: Advokat Harald Krogh-Hansen, tlf: Postadresse: Advokatene Cramer & Co, Postboks 130, 3101 Tønsberg Tlf: E-post: Fax:

2 Beliggende: På Kvamsfjellet i Nord-Fron kommune, 8 km fra avkjøringen fra E6 på Kvam. Bebyggelsen Beskrivelse av bebyggelsen: Området består hovedsakelig av nyere hyttebebyggelse og eldre setrer. Boligtype: Hytte Bygninger: Hytta består av to bygninger: hytte og anneks Byggeår: 2012 Areal: BRA: 72 m 2 / P-ROM: 72 m 2 Arealfordeling pr. bygg: Hovedhytte: BRA 61 kvm / P-ROM 61 kvm / S-ROM 0 kvm Anneks: BRA 11 kvm / P-ROM 11 kvm / S-ROM 0 kvm Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagt takstrapport samt tinglyste målebrev.

3 Byggemåte: Både hytta og annekset er oppført i 8" håndlaftet tømmer. Luftet tak med 200 mm isolasjon. Papp og platon. Torvtak fra Oppdal. Relativt stor innvendig takhøyde. Furu innerdører med 3 speil og rødmalte ytterdører. Utgravd tomt og pålagt komprimert og drenerende steinfylling. Markisolasjon mm. Armert betong lavmur for hovedbygget 200mm x 300 mm påsatt leca pillarblokker. Innhold: Hovedbygg: stue/spisestue/kjøkken, entre, bad og 2 soverom. Anneks: hovedrom og vaskerom Standard: Innredet bad med wc, dusjkabinett, baderomsinnredning med servant. 200 l varmtvannstank og flislagt gulv med varme. Hytten har montert Contur peisovn med glassvegger og isolert stålpipe. Avløp, vann og strøm er forberedt på kjøkkenet, slik at dette monteres uten ytterligere el-/rørarbeide. Moelven ferdigbehandlet og bruksklart 25mm furugulv, type Cognac på alle rom utenom badet hvor det er flislagt gulv. Stor terrasse. Oppvarming: Hytten varmes opp elektrisk med panelovner i soverom og varmekabler i baderomsgulv. Peis/ovn i stue/kjøkken. Parkering/Båtplass/Sjøbod Det er opparbeidet for 2 stk parkeringsplasser på egen tomt. Adkomst: Fra Oslo er det 27 mil til avkjøring fra E6 på Kvam i Gudbrandsdalen. Ta av E6 når du på Kvam ser skiltet på bildet nedenfor. Følg den nyasfalterte fylkesveien mot Kvamsfjellet vel 8 km. Deretter ser du på høyre side skiltet RONDANE FJELLGREND. Følg fylkesveien ytterligere 300 meter. Ta av første vei inn til høyre. Deretter ser du hyttetunet foran inne på sletten.

4 Tomtetype/areal: Eiet tomt / 2072 m 2 Beskrivelse av tomt/hage: Naturtomt, men parkmessig opparbeidet med plener og terrasse der det har vært foretatt gravearbeider. Ideelt for barnefamilier. Offentlige forhold: Vei/vann/avløp: Vei inn til hytta. Tilknyttet offentlig avløp og Rondane Fjellgrends private vannverk Tinglyste servitutter/rettigheter: Kommunen har legalpant for inntil 1G for ubetalte utgifter. Reguleringsforhold: Hytta ligger i et område regulert til byggeområde for fritidsboliger. Se vedlagt reguleringsbestemmelser. Økonomi: Verditakst/lånetakst: Kr ,-/ Kr ,- Prisantydning: Kr ,- + lave omkostninger (jf kjøpers omkostninger vist nedenfor) Kjøpers omkostninger Dokumentavgift: 2,5 % av anvendt tomteverdi (kr ,-) kr 7.500,- Tinglysing av skjøte: Ca Kr 1.750,- Pantattest: Ca Kr 300,- Oppgjør: Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse dog senest 6 dager etter budaksept, og resten ved overtagelse. Det kan ikke tas pant i kjøpt eiendom for forskuddsbeløpet. Rentene på forskudd tilfaller selger. Forskuddsbetalingen blir stående på klientkonto, rentebærende for selger, og utbetales først i forbindelse med endelig oppgjør. Det må ikke være knyttet forutsetninger til forskuddsbetaling fra/ på vegne av kjøper. Finansiering: Anbefales: Forsikring: Eiendommen er fullverdiforsikret. Ny eier må tegne egen forsikring. Ligningsverdi: Ikke fastsatt Kommunale avgifter/eiendomsskatt: I endring. Opplyses av Nord-Fron kommune. Løpende kostnader: Kommunale avgifter (renovasjon), eiendomsskatt, hytteeierforeningsavgift og eget energiforbruk. Årsavgiften for velet er for tiden i underkant av kr ,- i året. Dette dekker bl.a. det som er nevnt ovenfor vedrørende vei/brøyting, vann, etcetera. Fellesanleggene driftes for tiden av utbygger (se ytterligere informasjon under)

5 Hytteeierforening/Velet Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i hytteeierforeningens vedtekter som er vedlagt salgsoppgaven. Det er tilrettelagt for Rondane Fjellgrend Hytteierforening, Felt A. Foreningen har som formål å ta seg av fellesområder som felles framtidig eierskap, drift og vedlikehold av fellesanlegg (vei, vann, o.l.). Samtlige hytteeiere må være medlem. Foreningen overtar driften av fellesområdene/- anleggene når selger har avsluttet all utbygging på eiendommen. Avgiftsinntektene overtas fra utbygger av Rondane Fjellgrend Hytteierforening, Felt A når denne overtar driften av fellesanleggene. Avgiftene betales fra og med det år hytten overtas. Hvis overtakelse skjer etter 1. august betales halve avgiften i overtakelsesåret, etter 1. oktober betales 1/4 avgift, og etter 1. desember ingen avgift i overtakelsesåret. Energiforbruk: Da hytta er ny er ikke energiforbruk estimert. Energiattest (se forklaring nedenfor i nøkkelinfo):d Diverse: Meglers vederlag betales av selgeren. Øvrige kjøpsforhold: Overtagelse: Etter avtale. Angi ønsket overtagelse i ditt bud! Eierskifteforsikring: Selger har ikke tegnet eierskifteforsikring. Budgivning: Bud leveres til Cramer & Co., Storgt. 41, Tønsberg, v/harald Krogh-Hansen Postadresse: Tlf: Fax: Postboks 130, 3101 Tønsberg E-post: Solgt as is : Eiendommen selges i den forfatning den er under visning, salget følger avhendingslovens 3-9: "Enda eigedomen er "selt som han er", eller med liknande atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøperen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesum og tilhøva ellers". Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn de regler som er ufravikelige i forbrukerforhold, jfr. avhendingslovens 3-9, jfr. 1-2 (2). På bakgrunn av dette oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i eventuell egenerklæring fra selger, samt til å undersøke eiendommen sammen med fagkyndig før bud inngis.

6 REGULERINGSFØRESEGNER for LÅVÅSHAUGEN NORD OG STØLANE HYTTEOMRÅDE (Vedteke av Nord-Fron kommunestyre , sak 13/10.) 1. PLANOMRÅDET 1.1 Planavgrensing Det regulerte området, Låvåshaugen nord og Stølane hytteområde, er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk 1 : datert Innafor reguleringsområdet er det utarbeidd eit eige plankart i målestokk 1 : 2000 for Rondetoppen utbyggingsområde datert Reguleringsføremål - Byggeområde (for fritidsbustader) - Landbruksområde - Offentlege trafikkområde (veg) - Fareområde (trafo) - Spesialområde (frisiktsoner, privat veg / parkering, vassforsyning - Friluftsområde (ski-/turløype) 2. BYGGJEOMRÅDE 2.1 Busetnadens plassering, storleik, høgde m.m. Område/tomter der det kan byggjast fritidsbustader er vist på plankartet. Endeleg utstikking av tomt i terrenget skjer ved sal eller bortfeste. Det er markert ei byggje-grense på kvar enkelt tomt på fire meter frå tomtegrensa. Utbygginga kan skje ved at det blir bygd ei hytte eller ei hytte og eitt eller fleire mindre bygg der kvar av dei mindre husa skal vera tydeleg underordna hovudhuset og maksimalt kan vera inntil 40 kvm. Dersom det blir oppført to eller fleire bygningar skal desse plasserast i tunform med maks 8 meter mellom bygga. Garasje eller carport er unnateke denne regelen og kan plasserast inntil byggegrensa for tomta ved tilkomstvegen. Plassering av bygningane på tomta skal endeleg avklarast i kommunen si behandling i situasjonsplanen i samband med byggjesøknaden. På tomtene i felt A, B, C og D innafor Rondetoppen utbyggingsområde kan prosent bruksareal pr tomt vera inntil 10 % (BRA = 10 %). På tomtene C og C skal bruksarealet pr tomt ikkje vera over 330 kvm, medrekna ikkje overbygd parkeringsareal på 30 kvm. Bruksarealet pr hytte skal ikkje vera over 200 kvm. På dei andre tomtene i felt C og tomtene i felt A, B og D skal bruksarealet pr tomt ikkje vera over 230 kvm, medrekna ikkje overbygd parkeringsareal på 30 kvm. Også på andre tomter innafor planområdet kan prosent bruksareal pr tomt vera inntil 10 % (BRA = 10%). Bruksarealet pr tomt skal her ikkje vera over 180 kvm, medrekna ikkje overbygd parkeringsareal på 30 kvm. Busetnaden i heile planområdet kan ha max 1 etasje. Det kan tillatast oppstuggu på alle tomtene med unntak for tomten B 5 11, C 6, C 8, C 10A og C 10B. Mønehøgda skal ikkje vera over 5,8 m og gesimshøgda skal ikkje vera over 4,3 m rekna frå gjennomsnittsnivået på det planerte terrenget omkring bygningen. Innafor Rondetoppen utbyggingsområde felt A, B, C og D kan det tilpassast hems eller loftsetasje innafor tillat møne- og gesimshøyde. Lengda på bygningane skal ikkje vera over tre gonger eller under to gonger breidda. Uthus/anneks eller mindre bygg kan ha mønehøgde på maks 4,3 m og gesimshøyde på maks 3,3 m rekna frå gjennomsnittsnivået på det planerte terrenget omkring bygningen. Uthus/anneks eller andre mindre bygg skal innanfor ramma av tillate mønehøgde, ikkje ha mønehøgde på meir enn to gonger breidda på gavlveggen. Grunnmuren skal ikkje vera høgre enn 1,0 m over opphavleg terreng. Der terrenget tilseier det kan kommunen tillata at underetasje blir tilpassa. Anneks Anneks kan fungere som eit utvida opphaldsrom i samband med bruken av hytta, men skal ikkje innreiast med kjøkken eller andre rom som kan gjera annekset til ei sjølvstendig hytteeining.

7 Terrasse Terrasse er alle former for innhegning med rekkverk som er naturleg å kople til ein bygning på tomta (veranda, balkong). Alle terrassar skal behandlast av kommunen i søknad/melding 86a og 93. Terrassen skal vera vesentleg mindre i areal og volum enn hytta, skal tilpassast hytta sin byggjestil og skal framstå som ei naturleg tilkopla løysing til hytta eller evt. andre bygningar på eigedommen. Terrassen kan maksimalt utgjera halve arealet av hovudhytta, men skal ikkje vera over 30 kvm. Han skal ikkje ha meir enn tre meter breidde frå langveggen, og skal ikkje gå rundt meir enn halve bygningen sin omkrets. Fundamenta må ikkje på nokon plass vera høgare enn 1,0 meter. Høgda på rekkverket skal vera mellom 0,5 og 1,1 meter målt innvendig, vera solid og utforma i tråd med løysingar i teknisk føresegn. Dersom det på hytteeigedommer er gjerde, skal material- og fargebruk på terrassen harmonerast med dette. Garasje/carport Innafor det tillatne bruksarealet kan det bli gitt løyve til å føre opp ein garasje eller carport på kvar enkelt tomt. Slik bygning kan plasserast inntil felles tilkomst, men likevel ikkje nærare vegkanten enn 6,0 m. 2.2 Byggjestil, uforming og fargesetting Alle bygningar skal tilpassast den lokalt tradisjonelle byggjestilen med omsyn til takform, takvinkel, materialbruk og farge. Takvinkelen skal vera mellom 22 og 27 grader. For mindre deler av bygget kan det godkjennast brattare eller slakare vinklar. Bygningane skal målast/beisast i mørke og matte fargar. Som taktekking skal det nyttast torv, skifer/brotheller eller tre. Bygningane skal mest mogleg underordne seg naturpreget i området, og terrenget rundt bygningane skal i størst mogleg grad behalde karakteren av utmark. Hovedmøneretninga skal følgje terrengkotene. Av omsyn til beitedyr skal høgda frå bakkenivået og opp på hustaket vera minst 1,2 m. Opningar under garasjedørar, grinder eller liknande skal ikkje vera over 10 cm. Opningar i grunnmur og opningar under hytter og verandaer som står på pilarar, må sikrast med stengsel. Opningar skal ikkje vera over 10 cm. Situasjonsplan for tomta skal sendast inn saman med byggjesøknaden. Planen skal vera i målestokk 1 : 500 eller større, og skal vise aktuelt byggetrinn og eventuelt framtidig byggetrinn. Planen skal også vise alle eksisterande og planlagde bygningar på tomta og skal innehalde eit terrengsnitt som viser bygningane si plassering i forhold til terrenget. Dersom forholda på tomta tilseier at ein treng å avvike frå reglane ovanfor for at bygga på tomta best mogleg skal bli tilpassa terrenget, kan kommunen gi løyve til det. Kommunen kan også vedtak meir detaljerte reglar for forming av tomta, bygningane og plassering av desse. 2.3 Reglar om parkering Det skal byggjast 2 parkeringsplassar inne på kvar tomt som skal opparbeidast før hytta blir teke i bruk, jf. 2. og 3. avsnitt i pkt. 2.1 ovanfor. 2.4 Reglar om inngjerding mm Dersom det er aktuelt å setja opp gjerde på ein fritidseigedom, skal det sendast melding om tiltaket til kommunen. Saman med meldinga skal det leggjast ved målsett teikning av tomta og bygningane på tomta som også viser omfanget av det gjerdet som er aktuelt å setja opp. Det skal også leggjast ved kopi av varsel om tiltaket til beiterettshavarane i området, representert ved det/dei aktuelle beitelaga og grunneigarlaga. Gjerdet skal setjast opp slik at det heilt eller delvis omfattar tunet på eigedommen, men der hytta utgjer ein del av gjerdet. Dersom det er to eller fleire bygg på eigedommen, skal dei enkelte bygga utgjera delar av gjerdet. Det kan gjerdast inn eit tunareal på inntil 200 m2, der bygningsarealet ikkje er rekna med. Gjerdet skal ikkje stenge sti eller råk for allmenn bruk. Gjerdet skal byggjast i treverk (stakitt eller skigard) eller naturstein, skal haldast i god stand og skal utformast slik at ikkje beitedyr kjem til skade. Elektrisk gjerde, netting-, flettverks- eller nasjonalgjerde er ikkje tillate. Gjerdet skal ha ei høgde på maks 1,1 meter og skal vera så sterkt og tett at det stenger ute småfe, hest og naut. Hytteeigaren er ansvarleg for å setja opp og vedlikehalde gjerdet i samsvar med desse reglane. Dersom det på hytta er terrasse, skal material- og fargebruk på gjerdet harmonerast med denne.

8 Det kan settast opp gjerde rundt eit større, avgrensa område, dersom kommunen og beiterettshavarane gir løyve til dette på grunnlag av ein søknad. Det kan da ikkje setjast opp gjerde på kvar enkelt eigedom. Gjerdet skal heller ikkje koma i vegen for eksisterande stiar og råk. Dersom kommunen innan tre veker etter å ha motteke melding om tiltaket ikkje har gitt svar, kan gjerdet setjast opp. Dersom kommunen seinare finn at gjerdet ikkje er sett opp i samsvar med reglane over, eller at gjerdet ikkje er forsvarleg vedlikehalde, kan kommunen krevja at det blir utbetra eller fjerna. Det er ikkje lov å setja opp portar, flagstenger eller liknande. Med portar er det meint høge og/eller massive stolpar og portalar. 3. LANDBRUKSOMRÅDE Dei områda som er regulert til landbruksføremål kan nyttast til tradisjonell landbruksdrift. I desse områda skal elles 9 og 12 i jordlova gjelde. Eksisterande bygningar kan vedlikehaldast der dei står i dag, og med same utforming som i dag. Etter ein eventuell skade kan dei også setjast opp att på same stad og med same utforming som i dag. Arealgrensa for bustadhus på setrene skal vera 110 m² (BRA = 110 m²). Dette arealet kan fordelast på inntil to bygningar, der ingen av desse kan vera over 90 m². Ved nybygg og ombygging av bustadeiningar og driftsbygningar på setrer, skal det leggjast stor vekt på tilpassing til lokal byggjeskikk og elles takast omsyn til kulturverdiar i seterområdet. Takform, takvinkel, materialbruk og farge skal følgje dei generelle reglane i pkt. 2.3 over. Takvinkelen skal vera mellom 22 grader og 27 grader. Oppstugu eller ark er ikkje tillate. Maks. mønehøgde på seterhus kan vera 4,6 m og maks. gesimshøgde på 3,3 m rekna frå gjennomsnittnivået på det planerte terrenget omkring bygningen. Grunnmuren skal ikkje vera høgre enn 1 m over opphavleg terreng. Bygningar som skal nyttast i samband med landbruksdrifta må vurderast særskilt i forhold til den bruken dei skal ha. Desse husa skal i størst mogleg grad følgje retningslinene for dei andre bygga i området. 4. OFFENTLEGE TRAFIKOMRÅDE Fylkesveg 419 er innteikna på plankartet med ei breidde på 6 m pluss skulder og grøft på 2m på kvar side slik at total breidde blir 10 m. Eigedomar som ligg inntil Fv. 419 skal ha avkøyring frå vegen slik som vist på plankartet. Byggjelina er 15 meter langs vegen og er vist på kartet. Avkøyringar frå fylkesveg 419 skal opparbeidast og haldast ved like i tråd med vegnormalane frå Statens vegvesen og føresegnene til 43 i veglova. Avkøyringane til Nørdre Låvåshaugen og Tjønnsetervegen skal utformast som kryss med frisikt 10 x 120 meter. I dei andre avkøyringane skal det vera frisikt 4 x 100 meter. 5. FAREOMRÅDE Området er regulert til høgspenningsanlegg, trafokiosk. 6. SPESIALOMRÅDE 6.1 Privat veg Privat veg skal opparbeidast som vist på plankartet og vera atkomst for eigedommar innafor planområdet. Innanfor Rondetoppen utbyggingsområde og innafor området gnr. 332, bnr. 20 er totalt regulert vegareal med vegskulder, grøft og skjering/fylling 10,0 meter breitt. Vegane skal opparbeidast med ei køyrebanebreidde på min 4,0 meter. Innanfor resten av planområdet er det ikkje planlagt nye vegar. Eksisterande vegar er vist på plankartet, og kan opprustas til å tåle normal trafikk for det formålet den enkelte vegen er tenkt til.

9 6.2 Frisiktsoner Innafor frisiktsonene skal det vera fri sikt over ei høgde på 0,5m over tilstøytande vegars plan. Areala innafor frisiktsonene må ikkje på noko tidspunkt nyttast slik at fri sikt blir hindra. 6.4 Friluftsområde ski- og turløype I planen er det vist trasear for skiløyper som er knytt til løypenettet utanfor planområdet. Desse kan med heimel i motorferdsellova opparbeidast med snøskuter eller prepareringsmaskin. Dei skal ha ei maksimal breidde på fem meter. Det skal leggjast vekt på at løypene i minst mogleg grad skapar inngrep og sår i naturen som blir synleg om sommaren. I plankartet er skiløypene teikna slik at dei på to strekningar går på setervegar: - På Tjønnsetervegen, ca 450 m ut av planområdet mot sør - På atkomstveg frå Tjønnsetervegen over eigedommane gnr. 332/20 og gnr. 324/6 fram til møte med løypa frå Rondetoppen utbyggingsområde. 6.5 VA-anlegg Vassforsyning Innafor Rondetoppen utbyggingsområde er det regulert to område for vassforsyningsanlegg. Her er det etablert borebrønnar, pumpehus og liknande for forsyning av hyttene innafor Rondetoppen utbyggingsområde. Det er høve til å gjerde inn vassforsyningsanlegga. Avlaup Alle hyttene innafor Rondetoppen utbyggingsområde skal tilkoplast kommunal avlaupsleidning. Det same gjeld alle nye hyttebygg i resten av planområdet. Dersom det blir lagt inn vatn i eksisterande hytter innafor planområdet, skal også desse tilkoplast kommunal avlaupsleidning. 7. FELLESFØRESEGNER 7.1 Eksisterande vegetasjon, graving, fylling m.v. Under utbygginga skal det leggjast stor vekt på å ta omsyn til terrenget og vegetasjonen. Deponering av overskottsmasse eller uttak av masse kan ikkje skje utan godkjenning frå kommunen. Dersom det er nødvendig å grava ut massar, skal dette gjerast på ein slik måte at det ikkje verkar skjemmande. Dei massane som blir tatt ut, skal også leggjast på stader der dei ikkje verkar skjemmande eller på regulert deponiplass i reguleringsplan for Kvamsfjellet nærings- og hytteområde av Kablar, vatn- og avlauspledningar skal så langt det passar, leggjast i same trasé. Skjeringar, fyllingar og liknande skal ha ei tiltalande form og behandling. Veggrøfter, vegkantar og grøfter for vatn, avlaup og kablar skal planerast og tilsåast og setjast i stand slik at den opphavlege vegetasjonen i størst mogleg grad kjem att. 7.2 Naturmark og eksisterande skog inngrepsfri sone Naturmark og eksisterande skog skal bevarast og haldast i hevd slik at vegetasjonen i området og på kvar enkelt tomt i størst mogleg grad blir oppretthalde som i dag. I den grad det er aktuelt med nyplanting på enkelttomter mm, skal det berre nyttast planter som er naturlege i området. Det må ikkje plantast slik at det blir til sjenanse for naboar, jf. grannelova av Stiar, råk, geilar og gamle vegar Gamle vegar, stiar, råk og geilar skal haldast vedlike og må ikkje stengjast ved utbygging eller med gjerde eller liknande. 7.4 Innafor planområdet skal areala haldast ryddige. Skjemmande lagring og plassering av campingvogner og bubilar er ikkje tillate. 7.5 Tekniske planar Posjektmaterialet for veg-, vassforsynings-, avlaups- og kabelnett skal leggjast fram for kommunen for godkjenning før anleggsarbeidet startar. Brannvassforsyninga skal dimensjonerast for sprinkling i bygg i området. Planar for brannvassforsyning skal sendast til brannvesenet for godkjenning. 7.6 Brannvern På grunn av lang utrykkingstid kan kommunen krevja ekstra sikringstiltak for å førebyggje brann, for eksempel sprinkling, betre skiljekonstruksjonar (A60) eller større avstand mellom bygg (10m).

10 7.7 Gateljos og straumkablar Det er ikkje lov å setja opp gateljos langs vegane i området. All ny framføring av elektrisk straum eller telefon mm skal skje med jordkabel. Endring av eksisterande høgspentliner, straum- og telefonliner må godkjennast av kommunen. 7.8 Skilting Før det blir sett opp skilt i planområdet, skal utforming og plassering godkjennast av kommunen. ************************* Opplysning i samband med gjennomføring av planen: Eventuelle funn av kulturminne Det er ikkje kjend automatisk freda kulturminne i planområdet. Dersom det ved tiltak i marka vert funne automatisk freda kulturminne, skal arbeidet straks stansast i den grad det rører ved kulturminna eller sikringssona kring dei på fem meter, jfr. lov om kulturminne 8. Melding skal straks sendast til kulturstyresmaktene i Oppland fylkeskommune slik at vernestyresmaktene kan kome på synfaring og ta stilling til om tiltaket kan halde fram og eventuelt vilkåra for dette. V E D T E K T E R FOR RONDANE FJELLGRENDS (FELT A) HYTTEEIERFORENING (OBS: med forbehold om senere endringer gjort av hytteeierforeningen) 1. Foreningens navn er Rondane Fjellgrends (felt A) hytteeierforening. 2. Foreningens medlemmer er hjemmelshavere av eiendommer innenfor Rondane Fjellgrend (felt A) slik som dette framstår i reguleringsplan for Låvåshaugen/Stølane. Den enkelte eiendom er fradelt gnr. 324, bnr. 6 i Nord-Fron kommune. Alle eiere av hytteeiendommer innenfor hyttefeltet har ved kjøp av hyttetomt forpliktet seg til å være medlem av foreningen og til å rette seg etter disse vedtekter og avgjørelser truffet i medhold av disse vedtekter. 3. Foreningens styre består av 3 medlemmer som velges av årsmøtet. Årsmøtet velger også to varamedlemmer. Styremedlemmene og varamedlemmene velges for 2 år, dog slik at første gang velges 2 styremedlemmer og 1 varamedlem for 1 år. Styret konstituerer seg selv, herunder velger leder og kasserer. 4. Følgende oppgaver tilligger Hytteeierforeningen v/styret: a) Drift og vedlikehold av alle fellesanlegg som ikke blir kommunale. Med fellesanlegg menes i disse vedtekter bl.a. veger som ikke ligger innenfor den enkeltes tomtegrense, vannkilde, privat vann- og avløpsrør som er nødvendig for å nå fram til alles tomtegrense. b) Inngå avtaler om snørydding, søppeltømming og annet av felles interesse. c) Forhandle med andre enn hytteeierforeningens medlemmer om å ta forholdsmessig del i kostnader til drift og vedlikehold av veg, vann og avløpsledning, jfr. nedenfor under 5. d) Innkreve årsavgift fastsatt av årsmøtet. e) Føre regnskap og lage årsberetning over foreningens drift. f) Innkalle til årsmøte og mulig ekstraordniært årsmøte. g) Andre gjøremål som årsmøtet måtte bestemme.

11 5. Foreningens medlemmer er inneforstått med at det kan bli aktuelt at andre enn de som ligger innenfor Rondane Fjellgrend (felt A) hyttefelt knytter seg til fellesanlegg slik som veg, vann og avløp. Verken foreningen eller det enkelte medlem kan motsette seg dette. Dersom nye brukere melder seg, forutsettes at disse skal dekke en forholdsmessig andel av kostnadene til drift og vedlikehold av de nevnte fellesanlegg. Vederlaget for selve tilknytningen (opparbeidelseskostnadene) tilfaller utbygger. Bestemmelsen her kan ikke endres av hytteeierforeningen. 6. Årsmøtet er foreningenes øverste myndighet. Eier av hver hytteeiendom har en stemme. Dersom det finnes flere eiere til samme hytteeiendom og disse eierne ikke blir enige om bruk av sin stemme, skal vedkommende stemme settes ut av betraktning. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 50 % av hytteeiendommene er representert. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Ordinært årsmøte skal arrangeres hvert år innen utgangen av mai måned. Ekstraordi- nært årsmøte skal arrangeres når det kreves av styret eller minst 50 % av medlemmene og skal da behandle de saker som kreves behandlet. Innkalling til årsmøtet skjer skriftlig med to ukers varsel. Innkallingen skal være ledsaget av dagsorden, årsregnskap, årsberetning, budsjett for påfølgende år, forslag til årsavgift og forslag til nytt styre. Ordinært årsmøte skal: a) Godkjenne innkalling og dagsorden. b) Godkjenne årsregnskap og årsberetning. c) Godkjenne budsjett for påfølgende år, herunder årsavgiftens størrelse. d) Behandle saker fremmet av styre. e) Behandle saker innkommet til styre senest 4 uker før årsmøtet. f) Velge nytt styre. Årsmøte kan ikke treffe realitetsavgjørelse i saker som ikke er nevnt i innkallingen. Vanlige saker avgjøres med simpelt flertall blant de møtende. Endringer av vedtektene eller vedtak som krever betydelig økonomisk medvirkning fra den enkelte hytteeier krever 2/3 flertall blant de møtende. Se dog 5 og 7 som ikke kan endres. 7. Styret og årsmøtet kan ikke treffe vedtak som vil være mer belastende for usolgte tomter innen hyttefeltet enn for de øvrige. Bestemmelsen her kan ikke endres av hytteeierforeningen. 8. Hvert medlem plikter å betale årsavgift fastsatt av årsmøtet. Medlemmene plikter videre å holde sin eiendom i ordentlig og ryddig stand, samt unngå unødig bråk slik at hyttefeltet gir størst mulig trivsel for alle medlemmer. Medlemmene plikter å rette seg etter avgjørelse styret treffer for å skjøtte sine oppgaver. 9. Den enkelte tomt, samt fellesanlegg skal ikke benyttes som parkeringsplass for campingvogner o.l.

12 Utsnitt av reguleringsplankartet. Rondane Fjellgrend, Felt A:

Reguleringsplan for Tiurlia Nord REGULERINGSFØRESEGNER

Reguleringsplan for Tiurlia Nord REGULERINGSFØRESEGNER Reguleringsplan for Tiurlia Nord REGULERINGSFØRESEGNER 1 Innleiing. 1.1 Avgrensing av planområdet. Føresegnene gjeld for det området som er avmerkt med reguleringsgrense på plankartet. 1.2 Planområdet

Detaljer

Reguleringsføresegner for Avstjønna hytteområde

Reguleringsføresegner for Avstjønna hytteområde Reguleringsføresegner for Avstjønna hytteområde (Vedteke av Nord-Fron kommunestyre 23.06.2010, sak 11/10.) 1. INNLEIING 1.1 Plangrunnlag Denne reguleringsplanen har grunnlag i reguleringsplan for Avstjønn

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR RONDAPLASSEN I NORD-FRON KOMMUNE (PLANID 51620150003). REGULERINGSBESTEMMELSER.

DETALJREGULERINGSPLAN FOR RONDAPLASSEN I NORD-FRON KOMMUNE (PLANID 51620150003). REGULERINGSBESTEMMELSER. DETALJREGULERINGSPLAN FOR RONDAPLASSEN I NORD-FRON KOMMUNE (PLANID 51620150003). REGULERINGSBESTEMMELSER. Vedteke av kommunestyret - sak 138/15, 14.12.2015. Justert etter kommunestyre-sak 27/16, 08.03.2016.

Detaljer

ØYBEKKLIA HYTTEOMRÅDE, FELT B 3 Planid REGULERINGSFØRESEGNER

ØYBEKKLIA HYTTEOMRÅDE, FELT B 3 Planid REGULERINGSFØRESEGNER 1. INNLEIING ØYBEKKLIA HYTTEOMRÅDE, FELT B 3 Planid 51620150004 REGULERINGSFØRESEGNER (Vedteke av kommunestyret i Nord-Fron sak 75/15, 22.06.2015.) 1.1 Plangrunnlag Denne reguleringsplanen har grunnlag

Detaljer

Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt

Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt Arkivsak: 01/00998 Arkivkode: PLAN 146/1 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR VOLL-HYTTEFELT Vedtak i planutvale om oppstart den 28.06.01 sak

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Reguleringsplan for Furusjøen hytteområde Reguleringsføresegner (Vedteke av Nord-Fron kommunestyre xx.xx.2013, sak xx/13) Utkast 29.07.2013 (Justert etter behandling i planutvalet 25.06.2013, sak 65/13)

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGN - REGULERINGSPLAN VÅGSMYRAN

REGULERINGSFØRESEGN - REGULERINGSPLAN VÅGSMYRAN Midsund kommune REGULERINGSFØRESEGN - REGULERINGSPLAN VÅGSMYRAN DATO FOR PLANFORSLAG : 18.09.08 DATO FOR 1. REVISJON AV PLANFORSLAG : 17.11.08 DATO FOR 2. REVISJON AV PLANFORSLAG : 01.04.09 DATO KOMMUNESTYRETS

Detaljer

Reguleringsføresegner Reguleringsplan H6 Løefjødd hyttefelt, Valle kommune

Reguleringsføresegner Reguleringsplan H6 Løefjødd hyttefelt, Valle kommune Reguleringsføresegner Reguleringsplan H6 Løefjødd hyttefelt, Valle kommune I medhald av plan- og bygningslova av 14. juni 1985, nr. 77 med revisjonar, 22-26 og 30, er det utarbeidet reguleringsplan for

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR HYTTE- OG BUSTADFELT HAUGALAND GOLFBANE, DELER AV GNR. 41 BNR. 52 M.FL., SVEIO KOMMUNE Arkivsak: Sakstittel: GBR-41/52 REGULERINGSPLAN FOR HYTTE- OG BUSTADFELT

Detaljer

Planbestemmelser for Møllehaugen, Nord-Fron kommune

Planbestemmelser for Møllehaugen, Nord-Fron kommune Nord-Fron kommune Vedtatt av kommunestyret 29.01.2016, KOM-sak 011/16 Planbestemmelser for Møllehaugen, Nord-Fron kommune Plan-id 051620140002 Kommunestyrets vedtak for gjeldende plan Revidert Kunngjort

Detaljer

FØRESEGNER. TIL BEBYGGELSESPLAN FOR OMRÅDA FB2, FB3, FB4 og FB5 I HJELMELANDSDALEN

FØRESEGNER. TIL BEBYGGELSESPLAN FOR OMRÅDA FB2, FB3, FB4 og FB5 I HJELMELANDSDALEN FØRESEGNER TIL BEBYGGELSESPLAN FOR OMRÅDA FB2, FB3, FB4 og FB5 I HJELMELANDSDALEN 1 Generelt Området innafor reguleringsgrensa vert regulert til: A. Byggeområde for B. Offentlege trafikkområde C. Friområde

Detaljer

1 REGULERINGSFØRESEGNER

1 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR: KOMMUNE: Kviteseid REGULERINGSOMRÅDE: Furuheim Hyttegrend, del av Gnr. 14 bnr. 6 DATO KOM.STYRETS VEDTAK: 14.06.07 DATO FOR SISTE REVISJON: : 10.06.09 1.1 GENERELT

Detaljer

Planbestemmelser for Møllehaugen, Nord-Fron kommune

Planbestemmelser for Møllehaugen, Nord-Fron kommune Nord-Fron kommune Dato revidert etter 1. gangsbehandling i planutvalget 3.09.2015 Planbestemmelser for Møllehaugen, Nord-Fron kommune Plan-id 051620140002 Kommunestyrets vedtak for gjeldende plan Revidert

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN

REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN Vedtatt i Nordre Land kommunestyre i sak 22/05 den 10.05.2005. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR R8 NYLEN I NORDRE LAND KOMMUNE 1 REGULERINGSFORMÅL DATO 10.05.05 Pbl. 25, 1.ledd

Detaljer

PLANFØRESEGNER FOR HYTTEFELT GRAVDAL VESTERVIK GNR 162 BNR 1 I KVINNHERAD KOMMUNE

PLANFØRESEGNER FOR HYTTEFELT GRAVDAL VESTERVIK GNR 162 BNR 1 I KVINNHERAD KOMMUNE PLANFØRESEGNER FOR HYTTEFELT GRAVDAL VESTERVIK GNR 162 BNR 1 I KVINNHERAD KOMMUNE Datert 19.05.06 Revidert 24.05.07 Revidert 05.09.07 Revidert 18.04.08 1 Reguleringsplanen omfattar areal som vist på kart

Detaljer

Reguleringsføresegner 03012 Reguleringsplan for Kvasshaug II, Haugsvik hyttefelt

Reguleringsføresegner 03012 Reguleringsplan for Kvasshaug II, Haugsvik hyttefelt Reguleringsføresegner 03012 Reguleringsplan for Kvasshaug II, Haugsvik hyttefelt Arkivsak: 03/861 Arkivkode: L12 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR KVASSHAUG II, HAUGSVIK - HYTTEFELT Planidentitet: 03012

Detaljer

Jotunheimen caravan camp, Postfuru

Jotunheimen caravan camp, Postfuru Reguleringsplan for Jotunheimen caravan camp, Postfuru Reguleringsføresegner Vågå kommune Plan-id Dato 05152014004 07.05.15 1. Avgrensing av planområdet, reguleringsføremål og omsynssoner 1.1 Avgrensing

Detaljer

PRESTEID HAMARØY ENEBOLIG. Presteid, 8294 Hamarøy

PRESTEID HAMARØY ENEBOLIG. Presteid, 8294 Hamarøy PRESTEID HAMARØY ENEBOLIG Adresse: Presteid, 8294 Hamarøy Prisantydning: Kr. 1.550 000 Låneverdi: Kr. 1.400 000 Bruttoareal: 212 m 2 Bruksareal 191 m 2 totalt, Primærrom: 124 m 2, Sekundærrom 67 m 2 Byggeår:

Detaljer

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Det regulerte området er vist med grenselinjer på plankart datert 22.11.11 Arealet skal regulerast

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. 1 Avgrensing av planområdet Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense. 2 Reguleringsformål

REGULERINGSBESTEMMELSER. 1 Avgrensing av planområdet Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense. 2 Reguleringsformål REGULERINGSBESTEMMELSER 1 av 5 1 Avgrensing av planområdet Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense. 2 Reguleringsformål Området er regulert til følgende formål: Byggeområde: Spesialområde:

Detaljer

Reguleringsføresegner Myrkdalen Camping

Reguleringsføresegner Myrkdalen Camping Reguleringsføresegner Myrkdalen Camping Side 1 av 7 Planid.: 05031 Arkivsak: 05/1709 Arkivkode: PLAN soneinndeling, L12 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR MYRKDALEN CAMPING Utarbeidd av: Anda & Hirth ANS

Detaljer

Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gorolie Revidert iht vedtak i kommunestyret , saknr. 31/08

Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gorolie Revidert iht vedtak i kommunestyret , saknr. 31/08 REGULERINGSFØRESEGNER 1. Avgrensing av planområdet Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense. 2. Reguleringsføremål Området er regulert til følgende føremål (PBL 25.1): Byggeområde:

Detaljer

FØRESEGNER OG RETNINGSLINER

FØRESEGNER OG RETNINGSLINER Framlegg til reguleringsplan for Gautestad Gnr. 64 bnr. 3, 4 og 310 i Evje og Hornnes kommune FØRESEGNER OG RETNINGSLINER Retta etter vedtak 26.03.2010. REGULERINGSFØREMÅL Reguleringsplanen inneheld fylgjande

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE PLANID: 201212 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5 BYGNINGAR OG ANLEGG

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER 1 GENERELT Desse føresegner gjeld for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Innanfor planens avgrensing skal arealbruken

Detaljer

Reguleringsføresegner for GBNR. 105/2, Myradn Sist revidert 22.08.2008 FORMÅL Hovudføremålet med planarbeidet er å leggje til rette for næring (industri/forretning/kontor) med tilhøyrande anlegg. 1 GENERELT

Detaljer

VEDTEKTER VELFORENINGEN KVITFJELL VEST

VEDTEKTER VELFORENINGEN KVITFJELL VEST VEDTEKTER VELFORENINGEN KVITFJELL VEST pr. 5. april 2012 1 Foreningens navn er Velforeningen Kvitfjell Vest. 2 Velforeningen har sitt sete i Kvitfjell i Ringebu kommune 3 Foreningens medlemmer er festere

Detaljer

7. Føresegner til utbyggingsplan for Haukåsen Hyttegrend, Nissedal kommune

7. Føresegner til utbyggingsplan for Haukåsen Hyttegrend, Nissedal kommune 7. Føresegner til utbyggingsplan for Haukåsen Hyttegrend, Nissedal kommune I medhold av Plan- og bygningslova (PBL) av juni 1985, nr. 77, med revisjonar, 22 28-2, er det utarbeidd utbyggingsplan for Haukåsen

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FAGNASTØL CAMPING OG HYTTEFELT. P-ID 2011017 Voss kommune

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FAGNASTØL CAMPING OG HYTTEFELT. P-ID 2011017 Voss kommune 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR FAGNASTØL CAMPING OG HYTTEFELT. P-ID 2011017 Voss kommune 714-002 Reguleringsføresegner 15.01.15 Arkivsaknr.: 11/1650 Sakstittel: Detaljreguleringsplan for Fagnastøl camping

Detaljer

Føresegner Detaljregulering for naustområde Strand, Sandeid. Del av gnr. 27 bnr. 3 og 7 og gnr 27 bnr 14, 22, 23, 27 og 29, Vindafjord kommune.

Føresegner Detaljregulering for naustområde Strand, Sandeid. Del av gnr. 27 bnr. 3 og 7 og gnr 27 bnr 14, 22, 23, 27 og 29, Vindafjord kommune. Føresegner Detaljregulering for naustområde Strand, Sandeid. Del av gnr. 27 bnr. 3 og 7 og gnr 27 bnr 14, 22, 23, 27 og 29, Vindafjord kommune. Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYBU HYTTEGREND,36/1 OG 36/5 I LUREDALEN, TINN KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYBU HYTTEGREND,36/1 OG 36/5 I LUREDALEN, TINN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYBU HYTTEGREND,36/1 OG 36/5 I LUREDALEN, TINN KOMMUNE Planen erstattar tidlegare godkjent disposisjonsplan og reguleringsplan med føresegner for Nybu hyttegrend og Nybusenter

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE

REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE 1 FØREMÅL 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert

Detaljer

Planbestemmelser. Reguleringsplan for Myllakollen

Planbestemmelser. Reguleringsplan for Myllakollen Planbestemmelser Reguleringsplan for Myllakollen Referanse: 07/1229-29 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0002 Sakstittel: Reguleringsplan for Myllakollen Vedtatt av kommunestyret K-sak 17/10, 29.04.2010 BESTEMMELSER

Detaljer

EID KOMMUNE FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR

EID KOMMUNE FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR EID KOMMUNE FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR Masseuttak/næringsområde på Nor Revidert: 13.06.2006 1. Generelt 1.1. Desse føresegnene gjeld for området innanfor plangrensene på plankartet. Arealet er

Detaljer

Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003

Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003 Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003 Føresegner Mai 2016 Dette dokumentet inneheld føresegner knytt til framlegget for reguleringsplanen for Storemyr i Åbødalen

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR BAKKEN II, TORPO, ÅL KOMMUNE

REGULERINGSFØRESEGNER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR BAKKEN II, TORPO, ÅL KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR BAKKEN II, TORPO, ÅL KOMMUNE DATO FOR KOMMUNESTYREVEDTAK: 0. INNLEIING. REGULERINGSFØRESEGNENE GJELD FOR OMRÅDET INNANFOR REGULERINGSGRENSA SOM

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING. Føresegner til bebyggelsesplan for felt B3 - Kvernevatn Aust

BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING. Føresegner til bebyggelsesplan for felt B3 - Kvernevatn Aust Åseral kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 06/00596-12 Sakshandsamar: Astrid Marie Engeli Dato: 08.05.2007 BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING Føresegner til bebyggelsesplan for felt

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR R4 KLEVMOSETERVEGEN - KROKHØLEN

REGULERINGSPLAN FOR R4 KLEVMOSETERVEGEN - KROKHØLEN REGULERINGSPLAN FOR R4 KLEVMOSETERVEGEN - KROKHØLEN Vedtatt i Nordre Land kommunestyre i sak 18/05 den 10.05.2005. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR R4 - KLEVMOSETERVEGEN- KROKHØLEN I NORDRE LAND KOMMUNE. 1

Detaljer

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE 1 Endring av 3.1.1-3.2.3-3.2.4 Endring merket med RØDT. Blå utgår B REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på

Detaljer

FRITIDSBEBYGGELSE OG OPPSTILLINGSPLASS FOR CAMPINGVOGNER PÅ UTMARKSTEIGEN RØRNES, GNR/BNR 112/13 I LYNGEN KOMMUNE

FRITIDSBEBYGGELSE OG OPPSTILLINGSPLASS FOR CAMPINGVOGNER PÅ UTMARKSTEIGEN RØRNES, GNR/BNR 112/13 I LYNGEN KOMMUNE FRITIDSBEBYGGELSE OG OPPSTILLINGSPLASS FOR CAMPINGVOGNER PÅ UTMARKSTEIGEN RØRNES, GNR/BNR 112/13 I LYNGEN KOMMUNE Dato.20.08.07 Dato for siste revisjon.29.09.08 I medhold av plan- og bygningslovens 26

Detaljer

REGULERINGFØRESEGNER

REGULERINGFØRESEGNER Reguleringsplan for bustadfelt Eikelitunet REGULERINGFØRESEGNER Utarbeida for: Edvard Jarle Bolstad Grethe Finsrud Agerlie Karl Magne Bolstad Planleggjar: FORTUNEN AS Torgallmenningen 7 5014 Bergen 1/

Detaljer

Reguleringsplanen for Syningset / Lyseren viser områder med disse reguleringsformål:

Reguleringsplanen for Syningset / Lyseren viser områder med disse reguleringsformål: Nes kommune Planid.: 01200405 Reguleringsplan for Syningset / Lyseren pr. 12.04.2011 Reguleringsformål Reguleringsplanen for Syningset / Lyseren viser områder med disse reguleringsformål: PBL 25.1 PBL

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FRITIDSBUSTADER OG CAMPINGPLASS «SLETTO AUST» Del av gnr. 56, bnr. 17 i SVEIO KOMMUNE. Planid: 2014901

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FRITIDSBUSTADER OG CAMPINGPLASS «SLETTO AUST» Del av gnr. 56, bnr. 17 i SVEIO KOMMUNE. Planid: 2014901 DETALJREGULERINGSPLAN FOR FRITIDSBUSTADER OG CAMPINGPLASS «SLETTO AUST» Del av gnr. 56, bnr. 17 i SVEIO KOMMUNE. Planid: 2014901 REGULERINGSFØRESEGNER april 16 Gullvegen 1421, 5550 SVEIO tlf. 91358368

Detaljer

Rondane Fjellgrend, 2642 KVAM Matrikkelnr. Gnr. 324 Bnr. 94

Rondane Fjellgrend, 2642 KVAM Matrikkelnr. Gnr. 324 Bnr. 94 RAPPORTANSVARLIG: Olav Brattbakk pb 95 Vangshaug, 7341 OPPDAL Tlf: 968797 E-post: brattbakk@oppdalcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Rondane Fjellgrend, 64 KVAM Matrikkelnr Gnr 34 Bnr 94 Kommune

Detaljer

Reguleringsføresegner 01020 Reguleringsplan for Rogne - Endring gnr.47 bnr.354 og 355

Reguleringsføresegner 01020 Reguleringsplan for Rogne - Endring gnr.47 bnr.354 og 355 Reguleringsføresegner 01020 Reguleringsplan for Rogne - Endring gnr.47 bnr.354 og 355 Arkivsak: 01/01600 Arkivkode: PLAN 47/354 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR ROGNE - ENDRING GNR. 47 BNR. 354 OG 355 Forslag

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR R3 - KLEVMOSETERHØGDA

REGULERINGSPLAN FOR R3 - KLEVMOSETERHØGDA REGULERINGSPLAN FOR R3 - KLEVMOSETERHØGDA Vedtatt i Nordre Land kommunestyre i sak 17/05 den 10.05.2005. Mindre vesentlig endring D-sak 281/09 den 08.10.2009 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR R3 - KLEVMOSETERHØGDA

Detaljer

A12 - HAUGEN HYTTEGREND MIDTREGIONEN BYKLE KOMMUNE

A12 - HAUGEN HYTTEGREND MIDTREGIONEN BYKLE KOMMUNE A12 - HAUGEN HYTTEGREND MIDTREGIONEN BYKLE KOMMUNE BEBYGGELSESPLAN Haugen hyttegrend 1 Innholdsfortegnelse: 1. Bakgrunn 2. Planbeskrivelse 3. Planprosess og medverknad 4. Plankart 5. Føresegner Vedlegg:

Detaljer

FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR MÅSVIKREMMA SYD

FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR MÅSVIKREMMA SYD FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR MÅSVIKREMMA SYD 1 Generelt Området innafor reguleringsgrensa vert regulert til følgjande formål: 1 Bebyggelse og anlegg. Frittliggande småhusbebyggelse. Konsentrert småhusbebyggelse.

Detaljer

Reguleringsføresegner 02007 Reguleringsplan for Tymbrålen - Endring

Reguleringsføresegner 02007 Reguleringsplan for Tymbrålen - Endring Reguleringsføresegner 02007 Reguleringsplan for Tymbrålen - Endring Arkivsak: 02/00522 Arkivkode: L12 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR TYMBRÅLEN ENDRING Saksbehandlar / planlegjar: Per Steinar Nedkvitne

Detaljer

Reguleringsføresegner 05032 Reguleringsplan Vetla Hegg-Hyttefelt Voss Kommune

Reguleringsføresegner 05032 Reguleringsplan Vetla Hegg-Hyttefelt Voss Kommune Reguleringsføresegner 05032 Reguleringsplan Vetla Hegg-Hyttefelt Voss Kommune Utarbeidd av: Arkitektbruket ans v/ Ingebrigt Nesheim Arkivsak i Voss kommune: 05/1795 Arkivkode: L12 Sakstittel: Reguleringsplan

Detaljer

Reguleringsplan for Stavedalen

Reguleringsplan for Stavedalen Reguleringsplan for Stavedalen Planid: 200602 REGULERINGSFØRESEGN Rev. HH 08.02.2011, Valle kommune 24.01.2014 Reguleringsføresegnene gjeld for området vist med plangrense på dei to plankarta: Stavedalen

Detaljer

LANDLIG BELIGGENDE BOLIG BENYTTET SOM

LANDLIG BELIGGENDE BOLIG BENYTTET SOM LANDLIG BELIGGENDE BOLIG BENYTTET SOM FRITIDSBOLIG. VOLL 8920 SØMNA Kontaktperson: Anita Hartviksen Ravn tlf: 907 60 661 e-post: anitahravn@outlook.com Kommune nr: 1812 Område: Dalbotn Gnr. 62 Bnr.15 Bruksareal:

Detaljer

DP Suistog Trovatn Plan ID 20050007 Framlegg til mindre reguleringsendring

DP Suistog Trovatn Plan ID 20050007 Framlegg til mindre reguleringsendring Vinje kommune DP Suistog Trovatn Plan ID 20050007 Framlegg til mindre reguleringsendring Føresegner Revisjon B, 30. Mai 2013 Plankontoret Hallvard Homme AS DETALJREGULERING SUISTOG TROVATN FØRESEGNER I

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSFØRESEGNER HALHJEM, HALHJEMSMARKA III FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN GNR. 44 BNR. 280, M.FL. Desse reguleringsføresegnene gjeld for område vist med reguleringsgrense på plankart teikning nr. 01

Detaljer

FOLLDAL KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR STREITLIEN HYTTEFELT

FOLLDAL KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR STREITLIEN HYTTEFELT 1 FOLLDAL KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR STREITLIEN HYTTEFELT Planen er datert 17.12.2013 Bestemmelsene er datert 17.12.2013 Plan med bestemmelser er vedtatt av kommunestyret:

Detaljer

Lindås kommune. Reguleringsføresegner for: Jf plan- og bygningslova (pbl) Kløve bustadfelt, del av gnr. 24, bnr. 1 (Plan-id: )

Lindås kommune. Reguleringsføresegner for: Jf plan- og bygningslova (pbl) Kløve bustadfelt, del av gnr. 24, bnr. 1 (Plan-id: ) Lindås kommune Reguleringsføresegner for: Jf plan- og bygningslova (pbl) 12-7 Kløve bustadfelt, del av gnr. 24, bnr. 1 (Plan-id: 1263-21031975) Datert: 08.02.2016 1 GENERELT 1.1. Det regulerte området

Detaljer

«SLETTO VEST» DETALJREGULERINGSPLAN FOR FRITIDSBUSTADER. Del av gnr. 56, bnr. 17 og 142 i SVEIO KOMMUNE. REGULERINGSFØRESEGNER.

«SLETTO VEST» DETALJREGULERINGSPLAN FOR FRITIDSBUSTADER. Del av gnr. 56, bnr. 17 og 142 i SVEIO KOMMUNE. REGULERINGSFØRESEGNER. DETALJREGULERINGSPLAN FOR FRITIDSBUSTADER «SLETTO VEST» Del av gnr. 56, bnr. 17 og 142 i SVEIO KOMMUNE. Planid: 2014904 REGULERINGSFØRESEGNER jan. 16. rev.2 Gullvegen 1421, 5550 SVEIO tlf. 91358368 e-mail:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLÅFJELLIA HYTTEGREND

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLÅFJELLIA HYTTEGREND REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLÅFJELLIA HYTTEGREND OMFATTER DELER AV EIENDOMMENE GNR/BNR 23/10, 23/19, 23/20, 54/363 OG 80/43 I STOR-ELVDAL KOMMUNE 1 GENERELT 1. Det regulerte området er vist med reguleringsgrense

Detaljer

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart.

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Fjell Kommune Privat forslag til reguleringsplan TONA SØR GNR/BNR del av 41/ 1 og 41/20, 41/136 FØRESEGNER 1 Allment Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Det

Detaljer

Voss kommune Kommunalavdeling for tekniske tenester

Voss kommune Kommunalavdeling for tekniske tenester Reguleringsføresegner 2013005 Reguleringsendring for Tveiti/Fenne hyttefelt Utarbeidd av: Arkitektbruket ans, 5701 Voss Framlegg datert : 28.01.2014 Revidert 27.05.2014 Kommunenstyre, 18.09.2014 sak 62/14

Detaljer

PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN (DETALJ) FOR GRØNDAL HYTTEGREND. PLAN NR. 1502200916 Vedtatt 16.12.2010, KST sak 91/10

PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN (DETALJ) FOR GRØNDAL HYTTEGREND. PLAN NR. 1502200916 Vedtatt 16.12.2010, KST sak 91/10 PLAN NR. Vedtatt 16.12.2010, KST sak 91/10 1 Generelt 1.1 I henhold til Plan- og bygningslovens 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det regulerte området som er avgrenset med reguleringsgrenser

Detaljer

Detaljregulering Terrengparken Vierli

Detaljregulering Terrengparken Vierli Detaljregulering Terrengparken Vierli 1 Føresegner I medhald av plan- og bygningslova av 27. juni 2008, nr. 71, 12, er det utarbeidd detaljreguleringsplan for Terrengparken Vierli, PlanID 083420110002,

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE PlanID: 201221 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5

Detaljer

HØGHAUGEN ØVRE - HAFJELL

HØGHAUGEN ØVRE - HAFJELL Plan-ID: 201203 Høghaugen Øvre - Hafjell ØYER. REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN ØVRE - HAFJELL Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 05.02.2013 Tilhørende plankart er sist revidert: 31.12.2012 Godkjent

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Enebolig i Bahkiljohka SOLGT. Huset og garasjen

SALGSOPPGAVE. Enebolig i Bahkiljohka SOLGT. Huset og garasjen SALGSOPPGAVE Enebolig i Bahkiljohka Huset og garasjen Prisantydning: 1 750 000 kr. + omk. Lånetakst: 1 450 000 kr. Verditakst: 1 750 000 kr. Bruksareal (BRA): 190 kvm. Adresse: Henvendelse: Hege Grønnvoll

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE.

REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE. REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER. Vedtatt kommunestyret: Revidert: I henhold til PUK vedtak 19.01.05 Sist revidert: 17.01.06 I. GENERELT a) Det regulerte området

Detaljer

Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Øvre Kamben Vedtatt i Gol kommunestyre 19.06.2007, saknr. 35/07 REGULERINGSBESTEMMELSER

Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Øvre Kamben Vedtatt i Gol kommunestyre 19.06.2007, saknr. 35/07 REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER 1 Avgrensing av planområdet Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense. 2 Reguleringsformål Området er regulert til følgende formål: Byggeområde: Landbruksområde

Detaljer

FØRESEGNER LEMHAGEN. Sogndal kommune Reguleringsplanføresegner Lemhagen Eining/avd/ PLN/TE. Arkiv L12 30B. Vår ref 04/

FØRESEGNER LEMHAGEN. Sogndal kommune Reguleringsplanføresegner Lemhagen Eining/avd/ PLN/TE. Arkiv L12 30B. Vår ref 04/ FØRESEGNER LEMHAGEN Vår ref 04/01174-006 Eining/avd/ PLN/TE Arkiv L12 30B Dykkar ref Dato 21.01.2005 Plan og næring,, vedteke kommunestyret 10.02.2005 sak 0003/05. side 1 av 5 Føresegnene er knytte til

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 18.09.13

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 18.09.13 Dato: 14.10.2013 Saksnr/løpenr: 2010/48-33817/2013 Klassering: L13 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 18.09.13 Forslagsstiller:

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Reguleringsføresegner Utbyggingsplan, del av Felt 2 Grånhommen sør, del av Felt 4 Rjupereirheia nord, og del av Felt 5 Lindeheia nord, Hillestadheia Hyttegrend, Tovdal, gnr. 9, bnr. 1 i Åmli kommune Føresegnene

Detaljer

Reguleringsføresegner 00009 Reguleringsplan hyttefelt/mjølfjell

Reguleringsføresegner 00009 Reguleringsplan hyttefelt/mjølfjell Reguleringsføresegner 00009 Reguleringsplan hyttefelt/mjølfjell Arkivsak: 00/00532 Arkivkode: PLAN Soneinndeling når ferdig Sakstittel: REGULERINGSPLAN - HYTTEFELT/MJØLFJELL -M5 Kunngjering av planoppstart

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Dato: 23.05.2014 Saksnr/løpenr: 2012/6826-40908/2013 Klassering: L13 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Forslagsstiller:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BREISET, DEL AV EIENDOMMENE 185/1, og 185/4, I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLAN ID

REGULERINGSPLAN FOR BREISET, DEL AV EIENDOMMENE 185/1, og 185/4, I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLAN ID Vedtatt i hovedutvalg NMK i utvalgssak 66/17, dato 24.08.2017 REGULERINGSPLAN FOR BREISET, DEL AV EIENDOMMENE 185/1, og 185/4, I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLAN ID 2015015 Planbestemmelser PLANBESTEMMELSER

Detaljer

DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F

DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F JEVNAKER KOMMUNE DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F REGULERINGSBESTEMMELSER Dato 13.10.2011 Sist revidert dd.mm.åååå Plan nr. 56 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå sak nn/åå

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR

DETALJREGULERINGSPLAN FOR 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR FAGNASTØL CAMPING OG HYTTEFELT. P-ID 2011017 Voss kommune 714-002 Reguleringsføresegner 15.01.15 Arkivsaknr.: 11/1650 Sakstittel: Detaljreguleringsplan for Fagnastøl camping

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 29.01.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbolig

Detaljer

Listøyl Fjellhyttegrend

Listøyl Fjellhyttegrend Datert 22.12.2015 1. Listøyl Fjellhyttegrend Detaljreguleringsplan PlanID 2002007 - Vinje Kommune Føresegner Føresegner til Reguleringsplan, Listøyl Fjellhyttegrend Vågslid - Vinje kommune - Telemark I

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Side 1 av 5 Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Skarvannet Øst, del av gnr. 23/2 og 24 bnr. 1 og 5. Vedtatt i Risør Bystyre 18.06.2009 5.1 Generelt Bestemmelsene er gitt i medhold av 26 i Plan- og

Detaljer

Lillehammer Sæter III LILLEHAMMER KOMMUNE. Godkjent av. Skiløypetrasè. Veg. Friluftsformål. Høyspentledning

Lillehammer Sæter III LILLEHAMMER KOMMUNE. Godkjent av. Skiløypetrasè. Veg. Friluftsformål. Høyspentledning Plan-ID: 2013 Lillehammer Sæter IIII LILLEHAMMER KOMMUNE. REGULERINGSPLAN FOR Lillehammer Sæter III Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 21.08.2013 Tilhørende plankart er sist revidert: 24.04.2013 Godkjent

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for del av plan Vegglifjell

Reguleringsbestemmelser for del av plan Vegglifjell 1 Reguleringsbestemmelser for del av plan Vegglifjell Dato: 5 desember 2012 Tilhørende plankart datert: 5 desember 2012 http://projectscowiportalcom/ps/a014542/documents/3 Prosjektdokumenter/Planbestemmelser_vegglifjelldocx

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I. GENERELT

REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I. GENERELT REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Vedtatt kommunestyret: Revidert: Sist revidert: I. GENERELT a) Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense.

Detaljer

FRESVIK, VIK I SOGN PRIVAT REGULERINGSPLAN

FRESVIK, VIK I SOGN PRIVAT REGULERINGSPLAN REGULERINGSPLAN SOLALI FRESVIK, VIK I SOGN PRIVAT REGULERINGSPLAN PLANDOKUMENT: - PLANUTGREIING OG REGULERINGSFØRESEGNER - PLANKART. MÅLESTOKK 1:5000. - ILLUSTRASJONSPLAN PLANUTGREIING. s. 1 1.BAKGRUNN

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Farhovd, del av gnr. 151, bnr. 5

Detaljreguleringsplan for Farhovd, del av gnr. 151, bnr. 5 Detaljreguleringsplan for Farhovd, del av gnr. 151, bnr. 5 2458 Plankontoret Hallvard Homme A/S PlanID 20110013 Føresegner 2458 Plankontoret Hallvard Homme AS 1 Skeie sameige 1 Reguleringsføresegner I

Detaljer

BESTEMMELSER. 1. Generelt. Reguleringsplan Sandvika, Verdal kommune Reguleringsformål Området er vist på planen med reguleringsgrense.

BESTEMMELSER. 1. Generelt. Reguleringsplan Sandvika, Verdal kommune Reguleringsformål Området er vist på planen med reguleringsgrense. Reguleringsplan Sandvika, Verdal kommune BESTEMMELSER Reguleringsplanen er datert: 07.04.2016 Siste revisjon av bestemmelsene: 07.04.2016 Vedtatt av Planutvalget i sak xx.xx.xxxx 1. Generelt 1.1. Reguleringsformål

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 09.04.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER FOR UTVIDING AV CAMPINGPLASS PÅ 64/142 OG DEL AV 64/1, ENES CAMPING.

REGULERINGSFØRESEGNER FOR UTVIDING AV CAMPINGPLASS PÅ 64/142 OG DEL AV 64/1, ENES CAMPING. REGULERINGSFØRESEGNER FOR UTVIDING AV CAMPINGPLASS PÅ 64/142 OG DEL AV 64/1, ENES CAMPING. Der regulerte området er på planen vist med planområdegrense. Områdene er delt opp i: 1. Byggeområde - serviceanlegg

Detaljer

DEL AV GNR. 4, BNR. 1 M. FL. NEDRE AKSNES, KVAM HERAD.

DEL AV GNR. 4, BNR. 1 M. FL. NEDRE AKSNES, KVAM HERAD. REGULERINGSFØRESEGNER FOR: DEL AV GNR. 4, BNR. 1 M. FL. NEDRE AKSNES, KVAM HERAD. FORSLAGSSTILLAR: BRITT JORUNN BJØRKE, VIKØYVEIEN 574, 5600 NORHEIMSUND Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslova

Detaljer

FØRESEGNER for detaljregulering for Haganes hytteområde

FØRESEGNER for detaljregulering for Haganes hytteområde FØRESEGNER for detaljregulering for Haganes hytteområde 1 Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense på plankart datert 12.02.2013. Føremålet med reguleringsplanen er å leggje til rette

Detaljer

Lillehammer Fjellstue og hytter

Lillehammer Fjellstue og hytter LILLEHAMMER. KOMMUNE DETALJREGULERING FOR Lillehammer Fjellstue og hytter Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 11.05.2017 Tilhørende plankart er sist revidert: 10.05.2017 Godkjent av kommunestyret:

Detaljer

b) Anleggsarbeid skal ikkje skje i påska (Skjærtorsdag -2.påskedag), pinse (pinseaftan 2.pinsedag), jul (julaftan -2. juledag), eller nyttårshelg.

b) Anleggsarbeid skal ikkje skje i påska (Skjærtorsdag -2.påskedag), pinse (pinseaftan 2.pinsedag), jul (julaftan -2. juledag), eller nyttårshelg. REGULERINGSFØRESEGNER I medhald av plan-og bygningslova av 14. juni 1985, nr. 77 med revisjonar, 22-26, er det utarbeidd reguleringsplan for Steinbakken, del av Gnr/Bnr 136/3, Vinje kommune, Telemark.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR ÅMOT PlanID 19760001 FØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR ÅMOT PlanID 19760001 FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR ÅMOT PlanID 19760001 FØRESEGNER Reguleringsplanen vart vedteken i kommunestyret 09.06.1075, stadfest av fylkesmannen i brev 18.09.1975, revidert 02.02.1976 (sjå plankart). Mindre endring

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE PLANID: REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 Området er regulert

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Markus Mohn Werner Arkivsaksnr.: 12/3694-34. Mindre endring - Hodlekve-Fosskammen PlanID: 2013004.

Saksframlegg. Sakshandsamar: Markus Mohn Werner Arkivsaksnr.: 12/3694-34. Mindre endring - Hodlekve-Fosskammen PlanID: 2013004. Saksframlegg Sakshandsamar: Markus Mohn Werner Arkivsaksnr.: 12/3694-34 Arkiv: L12 Mindre endring - Hodlekve-Fosskammen PlanID: 2013004 * Tilråding: Forvaltningsutvalet legg framlegg til nye føresegner

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR PRIVAT REGULERINGSPLAN VÅGSMYRAN, MIDSUND KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR PRIVAT REGULERINGSPLAN VÅGSMYRAN, MIDSUND KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR PRIVAT REGULERINGSPLAN VÅGSMYRAN, MIDSUND KOMMUNE KOMMUNE : Midsund REGULERINGSOMRÅDE : Vågsmyran DATO FOR PLANFORSLAG : 18.09.08 DATO FOR REVISJON AV PLANFORSLAG : 20.11.08

Detaljer

FELLESFØRESEGNER 7 Ein bør i størst mogleg utstrekning søkje å taka vare på eksisterande vegetasjon i området.

FELLESFØRESEGNER 7 Ein bør i størst mogleg utstrekning søkje å taka vare på eksisterande vegetasjon i området. ØRSTA KOMMUNE - REGULERINGSFØRESEGNER side: 1 av 1 1 Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrenser. 2 Arealet innanfor desse grensene er regulert til: Byggeområde: Område A til L for forretningar,

Detaljer

2. VARSLING OG UNDERSØKELSESPLIKT ETTER LOV OM KULTURMINNER

2. VARSLING OG UNDERSØKELSESPLIKT ETTER LOV OM KULTURMINNER Reguleringsplan for Tenlelie hyttegrend i Vang kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Utarbeidet 23. februar og revidert 9. april 2010 av Rambøll Norge AS. Saksbehandling Dato Saksbehandler Saksnummer Varsel

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR JORDBÆRLIA HYTTEFELT, GNR.98 BNR.2,3 LENSVIK. Plankart datert:13.05.03 Egengodkjent: 03.09.2003

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR JORDBÆRLIA HYTTEFELT, GNR.98 BNR.2,3 LENSVIK. Plankart datert:13.05.03 Egengodkjent: 03.09.2003 Agdenes kommune REGULERINGSBESTEMMELSER FOR JORDBÆRLIA HYTTEFELT, GNR.98 BNR.2,3 LENSVIK Plankart datert:13.05.03 Egengodkjent: 03.09.2003 Endring i bestemmelsene vedtatt: 01. 03.2006 (pkt. 3.1.3) Planens

Detaljer