Fritidsbolig i Levajok, Tana

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fritidsbolig i Levajok, Tana"

Transkript

1 Fritidsbolig i Levajok, Tana Fritidsbolig beliggende ca 9 mil fra kommunesentrene Karasjok og Tanabru. Oppført på ett plan. Fritidsboligen og annekset er knyttet sammen med terrasse. Fritidsboligen inneholder stue, kjøkken og soverom. Uthus inneholdende badstue, avkledningsrom, båtnaust, vedlager og wc. Eiet tomt på ,9 m2. Opparbeidet sommervei Fritidsbolig: på ca 800 m med avkjørsel fra E6. BTA: 29 m2 Salgsverdi kr ,BRA / P-rom: 26 m2 Anneks: Låneverdi kr ,Byggeår: 1995 (fritidsbolig og uthus) Annekset er BTA: 25 m2 BRA/P-rom 11 m2 bygd på 50-tallet. Saksbehandler: Megler Bodil Borch Mietinen tlf / mob. arb Advokat Vidar Zahl Arntzen mna - tlf Side 1 av 25

2 FOTO Kjøkken/stue Stue utsikt mot elva Side 2 av 25

3 FOTO Anneks Side 3 av 25

4 Sak nr Salgsoppgave/prospekt Beskrivelse m.v: Selger(e): Jon Viktor Aslaksen s dødsbo v/bobestyrer advokat Vidar Zahl Arntzen. Betegnelse: Gnr. 2 bnr. 8 i Tana kommune Beliggenhet: Beliggenhet i fine omgivelser på vestsiden av Tanaelva ca. 1 mil ovenfor Levajok. Eiendommen er godt skjermet og ligger godt i le for vær- og vind. Ca 9 mil fra sentrumsområdene Karasjok og Tanabru. Stor eiendom som grenser mot Tanaelva. Nærhet til allsidig friluftsliv herunder laksefiske i Tanaelva. Tomt: Naturtomt ved Tanaelva på ,9 m2 eiet. Eiendommen er ikke konsesjonspliktig da den er under 100 daa og har ikke dyrkede arealer. Egenerklæring om konsesjonsfrihet må vedlegges hjemmelsdokumenter ved tinglysing. Terrengforhold Topografi av storvokst lauvskog og lyngmark. Antatt elvesatt sand/morenemasser i grunnen. Parkering: Opparbeidet sommervei ca. 800 m med avkjørsel fra E6. Vei, vann og kloakk: Ikke innlagt vann og avløp. Byggeår: a) Fritidsbolig: 1995 b) Anneks: 1950-tallet c) Uthus: 1995 Bebyggelsen (iflg. takst) Fritidsboligen: BTA: 29 m2 BRA 26 m2 BRA Primærdel 26 m2 BRA Sekunderdel 0 Fritidsbolig på ett plan med takutstikk mot øst/tanaelva. Opparbeidede terasser mellom anneks og hovedbygg og under takutstikk Innehold - Primære rom (P-rom): Stue/kjøkken, soverom Side 4 av 25

5 Anneks på 25 m2 BTA (11 m2 BRA) som benyttes som gjestebolig. - Punktfundamentert. - Utvendig kledning av laftet tømmer. - Innvendig isolert. - Oppvarming med ovn for vedfyring. - Saltak med taksperrer i tre. - Tekking av papp. Skjevheter i golv. Bygningen er generelt preget av elde og slitasje. Uthus på 40 m2 BTA (35 m2 BRA). - Delvis isolert/uisolert. - Vegger i bindingsverk av tre. - Saltak med takstoler i tre. - Tekking av shingel. - Oppforet golv, isolert i badstudel med liten betongpåstøpt med provisorisk slukanordning. - Vedfyrt badstuovn med varmtvannstank. - Wc-del, isolert med tørrklosett. - Vindmølle for el. Øvrig: Innbo medfølger. Byggemåte: Se takst dat avholdt av Hermod Biti og taksting. Jon Erlend Balto Likningsverdi: kr ,- (2010) Salgsverdi: kr ,- Låneverdi: kr ,- Omkostninger: Dokumentavgift til staten 2,5% av kjøpesum. Tinglysingsgebyr for skjøte kr ,-. Tinglysingsgebyr for hvert panterettsdokument kr ,- og kr. 172,- for attestgebyr. Det tas forbehold om endringer av gebyrer. Det tas forbehold om endring av dokumentavgift, jf. akseptert bud. Kjøpesum med tillegg av omkostninger innbetales til klientkonto Kjøpesummen skal innbetales senest pr. overtakelsestidspunktet. *** *** Side 5 av 25

6 Kjøps- og salgsbetingelser: Overtakelse: Visning: Eiendommen selges som den er: Etter avtale/snarest. Etter avtale. Eiendommen selges i den stand og stilling som den var ved besiktigelsen, jf. lov om avhending av fast eiendom 3-9. Skjulte feil og mangler kan bare påberopes med hjemmel i denne lovbestemmelsen. Selgers ansvar blir med dette redusert for eventuelle mindre skjulte feil og mangler. Åpenbare eller synlige feil eller mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller vedlegg til denne. Salgsoppgave og vedlegg til denne: Kjøpers undersøkelsesplikt: Salgsoppgaven er basert på opplysninger som fremkommer i vedlagte takst, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens Kartverk og andre kilder. Kjøper har en selvstendig undersøkelsesplikt. Undersøkelsesplikten omfatter plikt til å gjøre seg kjent med opplysningen som fremkommer i salgsoppgaven og vedlegg til denne. Det anbefales at kjøper foretar en grundig befaring av eiendommen og gjerne sammen med en bygningsskyndig rådgiver. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at selger ikke selv har bebodd eiendommen idet fritidsboligen selges fra dødsboet. Aksept av bud: Selger forbeholder seg rett til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Budgivningen: Budgivningen må avgis skriftlig og være ledsaget av en finansieringsbekreftelse fra godkjent finansieringsinstitusjon. Budgivningsprosessen foregår som åpne budrunder. Hvis budgivningen utvikler seg slik at et fåtall bydere står igjen og overbyr hverandre med ubetydelige overbud, tas det forbehold om å avslutte budgivningen med en avsluttende lukket budrunde. Ingen vil være ekskludert fra å delta i denne. Side 6 av 25

7 Budjournal/anonymisering av bud: Kontrakt: Skjøte: Oppgjøret: Etter at eiendommen er solgt vil det bli sendt ut budjournal. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom advokat eller tilsvarende habil person. Når et bud aksepteres er avtale sluttet på grunnlag av budets størrelse og betingelsene i dette vedlegg. Skriftlig kjøpekontrakt som formaliserer salget vil deretter bli utarbeidet og underskrifter vil foregå på kontraktsmøte som berammes av megler. Når kontrakten er underskrevet vil bostyrer utstede skjøte. Skjøte vil bli oppbevart av advokat Vidar Zahl Arntzen inntil tinglysing kan finne sted. Tinglysing kan finne sted når kjøper har innbetalt fullt oppgjør inklusive tinglysingskostnader. Alle innbetalinger forbundet med dette prospekt innbetales til advokaten. Kjøpesummen ansees som innbetalt når beløpet i sin helhet er godskrevet dødsboets konto. Kjøpesummen skal innbetales senest pr. overtagelsestidspunktet. For den del av kjøpesummen som ikke måtte være innbetalt til konto i rett tid, betaler kjøperen til selger rente i h.h.t. forsinkelsesrenteloven fra forfall til betaling skjer. Dersom oppgjørstidspunktet forskyves på grunn av at kjøpers bankforbindelse krever inneståelseserklæring av advokat Vidar Zahl Arntzen, plikter selger å utstede en sikkerhetsobligasjon til advokat Vidar Zahl Arntzen svarende til inneståelsesbeløpet. Dersom dette fører til at oppgjøret forsinkes, plikter kjøper å svare den til enhver tid påløpende rente p.a. i h.h.t. forsinkelsesrenteloven, som ovenfor. Selger garanterer at samtlige forfalte offentlige avgifter og eventuelle andre avgifter vedrørende eiendommen, er eller vil bli betalt. Påløpte ikke forfalte avgifter, fordeles slik: Avgift påløpt før overdragelsen dekkes av selger, avgift påløpt etter overdragelsen dekkes av kjøper. Forsikring: Eiendommen er fullverdiforsikret i Gjensidige. Skulle det etter kontraktens underskrift oppstå skade som følge av brann eller annen hendelig begivenhet, forplikter selger seg til å transportere sitt mulige erstatningskrav til kjøper, forutsatt at denne gjør opp i samsvar med denne kontrakt. Side 7 av 25

8 Bostyrer: Advokat mna Vidar Zahl Arntzen Adresse: Kirkegt. 22 pb. 254, 9811 Vadsø Tlf.: Tfax: Hjemmeside: Prospekt kan lastes ned direkte fra hjemmesiden. Vedlegg til salgsoppgaven: Forbrukerinformasjon om budgivning Takst dat Tegninger Grunnboksutskrift Budskjema Side 8 av 25

9 Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling 6-3 og 6-4. Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning. GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold. 2. Bud inngis til megler, som formidler disse videretil oppdragsgiver. 3. Budets innhold: tillegg til eiendommens adresse (eventuelt gndbnr), kjøpesum, budgivers navn, adresse, e-postadresse, telefon-nummer osv. bør et bud inneholde: Finansieringsplan, betalingsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist ennat megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist. 5. Normalt kreves at budgivers første bud inngis skriftlig til megler. Senere endringer i budet inngis imidlertid ofte muntlig. Slike endringer bør ikke skje per e-post, smsmelding eller til telefonsvarer, da risikoen for at denne type meldinger ikke kommer frem i tide, er større enn ellers. 7. Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. 8 Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form. 9. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. 4. Megler skal legge til rette foren forsvarlig avvikling av budrunden. forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiverer forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl første virkedag etter siste annonserte 6. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor opp- 10. dragegiveren, når budet er gitt innenforfristene i punkt4. spesielle tilfeller kan megler skriftlig invitere til lukket budrunde. Nærmere opplysninger vil i tilfelle bli gitt til aktuelle interessenter. VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom. p. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selgerhar fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen ersolgt tilen annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom). 4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale. 3. Selger står fritt til å forkaste eller 5 Husk at også et eventuelt bud fra selger til akseptere ethvert bud, og er for kjøper (såkalte "motbud"), avtalerettslig er et eksempel ikke forpliktet til å bindende tilbud som medfører at det foreligger akseptere høyeste bud. en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper. Side 9 av 25

10 Ø` NITO~~~I~~~ tryggere bolighandel b ebstand Y~~;< ``''= BYGGADMINISTRASJON ØPPORTANSVARLIG: ByggeBistand AS Jon Erland Balto Fosseveien 16, 9845 TANA Tlf: Faks: E-post: VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Matrikkelnr. Kommune Hjemmelshaver(e) Dato for befaring Levajok, 9845 TANA Gnr. 2 Bnr. 8 Deatnu Tana Jon Viktor Aslaksen Bruksareal: Bruksareal primærdel (P-ROM): Tomteareal: Normal markedsverdi: Anbefalt låneverdi: 72 m2 37 m ,9 m2 kr kr Side 10 av 25

11 VERDI- OG LÅNETAKST Fast eiendom Eiendomsbetegnelse, hjemmelshaver m.m. ø ~ NITS 1~a 1~~~ tryggere bolighandel Adresse ~ ~ Gnr. Bnr. Feste.nr. Levajok ~~~ Seksj.nr. Postnr. Poststed Kommune Område/bydel 9845 TANA Deatnu Tana Leawajohka Rekvirent Sentrum Advokater AS Hjemmelshaver(e) Jon Viktor Aslaksen Tilstede/opplysninger gitt av J' Besiktigelsesdato Jon Arild Aslaksen Bolignummer Premisser - Generelle opplysninger Besiktigelsen er foretatt med snødekt tomt og yttertak, tilstanden ikke kontrollerbar og er basert på eiers opplysninger. Taksten er utført som visuell besiktigelse av synlige overflater uten inngrep i byggverket. Kryperom og kaldloft var ikke tilgjengelig for kontroll. Sammendrag Normalt vedlikeholdt hovedbygning. Områdebeskrivelse - Beliggenhet -Miljø Beliggenhet i i fine omgivelser på vestsiden av Tanaelva ca.l mil ovenfor Levajok. Eiendommen er godt skjermet og ligger godtile for vær- og vind. Eiendommen ligger 9 mil fra sentrumsområdene Karasjok og Tanabru. Stor eiendom som grenser mot Tanaelva. Nærhet til allsidig friluftsliv herunder laksefiske i Tanaelva. Reguleringsmessige forhold Eiendommens tomt Tomteareal (m2) Type tomt i Festetidens Årlig festeavgift Bortfesters navn 27142,9 Eiet utløpsår ~ ~v Tomtens beskaffenhet (også vann, vei, kloakk m.m.) Naturtomt ved Tanaelva. Opparbeidet sommervei ca. 800 m med avkjørsel fra E6. Ikke innlagt vann og avløp. Terrengforhold Topografi av storvokst lauvskog og lyngmark. Antatt elvesatt sand/morenemasser igrunnen. Levajok, 9845 TANA Befaringsdato: Initialer: ByggeBistand AS Gnr: 2 Bnr: Side 1 av 6.lon Erland Balto Side 11 av 25

12 Eiendommens bygninger VERDI- OG LÅNETAKST Fast eiendom r~~ NITO rt~1~5~ tryggere bolighandel Type bygg ~ Byggear ~A Fritidsbolig ~ ~' Anneks 50-tallet Rehab.-/ombygd år ~C Uthus v ~ 1995 ^ ~ _ ^_ Likningsverdi (år) ~øpsår ~~ Kjøpesum /Kostpris Forsikringsselskap IrOlisenummer Type forsikring Gjensidige (Ikke oppgitt Fullverdi Bygningsmessig beskrivelse Fundamentering, grunnmur og kjellergulv Ventilert ringmur i plasstøp betong med krypkjeller. Fundamenter av antatt støpt såle. Ingen inspeksjonsluke for blindkjeller. Konstruksjonsmetode over grunnmur og utvendige fasader Golvbjelkelag i tre. Vegger i bindingsverk i tre. Kledning av trepanel Noe falmet, værslitt utvendig maling. Dører og vinduer Vinduer i 2-lags isolerglass fra byggeår Slett isolert hovedinngangsdør. Takkonstruksjon med yttertak Saltak med takstoler i tre. Tekking av shingel Tak- og nedløpsrenner mangler. Piper, ildsteder og oppvarming Elementpipe, ikke pusset. Oppvarming med ovn for vedfyring. Kjøkken Kjøkken i furu, hvit profil med over- og underskap og oppvaskumme i rustfritt stål. Innvendige overflater Golvene består av lakkerte bordgolv. Veggene består av trepanel. Himlingen består av trepanel. Elektrisk anlegg 12 V anlegg med batteri, tilrettelagt for 220 V. Batteriet lades med aggregat. VVS-installasjoner Avløprør i plast fra oppvaskkumme kjøkken. Levajok, 9845 TANA Befaringsdato: Initialer: ByggeBistBlld AS Gnr: 2 Bnr: 8 _ ~ Side 2 av 6,lon Erland Balto Side 12 av 25

13 ~I VERDI- OG LÅNETAKST 1~T t Fast eiendom 1 ~ IT~ T~ 1~Si tryggere bolighandel Generelt om andre bygg På eiendommen er det oppført ett eldre anneks sannsynligvis oppført på 50-tallet i laftet tømmer og ett uthus bestående av badstu, utedo, båtnaust og verflager oppført i BYGNINGSBESKRIVELSE B - Anneks 25 m2 BTA (11 m2 BØ) som benyttes som gjestebolig. - Punktfundamentert. - Utvendig kledning av laftet tømmer. - Innvendig isolert. - Oppvarming med ovn for vedfyring. - Saltak med taksperrer i tre. - Tekking av papp. Skjevheter i golv. Bygningen er generelt preget av elde og slitasje. C -Uthus 40 m2 BTA (35 m2 BØ) - Delvis isolert/uisolert. - Vegger i bindingsverk av tre. - Saltak med takstoler i tre. - Tekking av shingel. - Oppforet golv, isolert i badstudel med liten betongpåstøp med provisorisk slukanordning. - Vedfyrt badstuovn med varmtvannstank. - WC-del, isolert med tørrklosett. - Vindmølle for el. Tak- og nedløpsrenner ikke montert. ~ Værslitt, falmende utvendig maling. Arealer m.m. AREALBEREGNING Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2007 og "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i Takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. "Takstbransjens retningslinjer for arealet$ling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på og De viktigste presiseringene er: ~~ Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. Bruttoareal (BTA) er ved taksering defined som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal. Bruksareal (BØ) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. j I M5leverdige AREALER Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige. MARKEDSFØRING Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis. Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i kategoriene P-ROM og S-ROM. Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører. For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler. Levajok, 9845 TANABefaringsdato: Initialer: ByggeBistand AS Gnr: 2 Bnr: Sidc 3 av 6 Jon Erland Balto Side 13 av 25

14 VERDI- OG LÅNETAKST Fast eiendom NITO.a1~~~t - tryggere bolighandel Rvaa A Friti/lchnlio _ arpalar Etasje Bruttoareal (BTA) mz Bruksareal (BØ) mz Totalt P-ROM S-ROM l.etg ~ 0 Sum bygning ~ ~ 26 ~0 Bygg A: Fritidsbolig - romyordeling Etasje Primære rom (P-ROM) Sekundære rom (S-ROM) l.etg Stue/kjøkken, soverom Rvoa R Annalro _arrsalar Etasje Bruttoareal (BTA) m2 Bruksareal (BRA) mz Totalt ~ P-ROM S-ROM l.etg ~~ Sum bygning ~ 25 ~ 11 ~ I1 ~ 0 Bygg B: Anneks - romfordeling Etasje Primære rom (P-ROM) Sekundære rom (S-ROM) l.etg Ett rom som inneholder stue, kjøkken, soverom ~ Rvaa (' itthnc _ arnalnr Etasje Bruttoareal (BTA) mz ~--- Bruksareal (BRA) m2 ~~ r-- Totalt ~ P-ROM rs-rom l.etg ~ ~ 35 Sum bygning ~ 40 ~ 35 ~ 0 35 Etasje Primære rom (P-ROM) Sekundære rom (S-ROM) l.etg ~--_ Badstu, avkledningsrom, batnaust, vedlager, WC Cnm alla hvao Sum alle bygninger Bruttoareal (BTA) mz (_- Bruksareal (BØ) mz ~ Totalt ~ P-ROM ~ S-ROM ~-_ -~J94 ~~ 72 ~ _i Kommentarer til arealberegningen _ u Arealene er målt ut i fra tegninger og kontrollert med lasermålinger under besiktigelsen. [ anneks er det gjort fradrag i bruksarealet for ikke målbar høyde etter NS måleregler. Kommentarer til planløsningen Fritidsbolig på ett plan med takutstikk mot øsdtanaelva. Opparbeidede teraser mellom anneks og hovedbygg og under takutstikk mot Tanaelva. Utgang fra stue til østvendt terasse mot Tanaelva. Kommentarer til Grunnboksbladet m.m. Heftelser: Det er ikke tinglyst heftelser eller servitutter som har innvirkning på taksverdiene. Eiendomsopplysninger er hentet fra og er ubekreftede opplysninger. Levajok, 9845 TANA Befanngsdato: Initialer: ByggeBiSt2nd AS Gnr: 2 Bnr 8~_ ~ Side 4 av 6 Jon Erland Balto Side 14 av 25

15 VERDI- OG LÅNETAKST Fast eiendom NITOrI'~kst tryggere bolighandel Økonomi Teknisk verdiberegning Beregnede byggekostnader, Hovedbygg A kr Verdireduksjon -Hovedbygg 26 % kr Beregnede byggekostnader etter fradrag = kr Beregnede byggekostnader, Bygg B kr Verdireduksjon -Bygg B 80 % kr Beregnede byggekostnader etter fradrag = kr Beregnede byggekostnader, Bygg C kr Verdireduksjon -Bygg C 30 % kr Beregnede byggekostnader etter fradrag = kr Samlet sum beregnede byggekostnader = kr Tomteverdi inkl. opparbeidelse + kr Sum beregnet teknisk verdi = kr Markedsanalyse Fritidseiendommer er relativt høyt etterspurt i Tana. Dels på grunn av få tomter og dels på grunn av få utbud. Markedsverdi er også vurdert i forhold til størrelse, vedlikehold, standard, sammenlignbare boliger og beliggenhet. Arbeidsmarkedet, renten og tilgangen på nye tomter og boliger er også viktige faktorer i boligmarkedet. Eiendommer ligger relativt langt fra kommunesenteret. Hovedbygget er i god stand. Stor selveiertomt som sikrer et ufosrtyrret miljø på og rundt eiendommen. Fin og solrik beliggenhet like ved Tanaelva med nærhet til gode laksefiskeplasser. Eiendommen vurderes som et kurant pantobjekt. Verdikonklusjon Oppdragsgiver må kontrollere dette dokumentet for eventuelle feil og mangler før det benyttes! Eiendommen er ikke kontrollert for skjulte feil og mangler. Ut i fra visuell besiktigelse og innhentede opplysninger settes: Dagens normale salgsverdi: kr Anbefalt låneverdi: kr Levajok, 9845 TANA Befaringsdato: Initialer: ByggeBistand AS Gnr: 2 Bnr: S Side 5 av 6 Jon Erland Balto Side 15 av 25

16 VERDI- OG LÅNETAKST 1~T m Fast eiendom l ~ l l ~ ~~~ ~~ ~± ~. tryggere bolighandel Underskrifter Sted og dato Takstingeniør Tana den i ~~ ~~.~, ~` `-' ~ Jon Erland Balto Hermod Biti ~ Dokumentkontroll Fremlagt: Tegninger. Vedlagt: Utskrift av grunnboksblad. Levajok, 9845 TANA Befaringsdato: Initialer: ByggeBistand AS Gnr: 2 Bnr: ~ Sidc 6 av 6 Jon Erland Balto Side 16 av 25

17 r ~1 h. ~~ i"~ ~(J ~.s.. ~, i' r /y :`,\ _J ' ~ ~ _..c/ J '~-f ' s., 1' t'.r. ~, i ~ `'~ ~, 8 7 _ Side 17 av 25

18 Side 18 av 25

19 ~~~,~,. `;t`=, Side 19 av 25

20 Side 20 av 25

21 ~w ~:sr. rs,.,...:~ <.: Side 21 av 25

22 ... \~ ~~ ~.. ~,~ l ``,~~~ \. ~, C. ~!. j. '...:._. _. _7 Side 22 av 25

23 Navn: Sentrum Advokater AS Saksbehandler: BODIL Saksreferanse: Sak 2906 Norsk Eiendomsinformasjon as Utskrift fra Grunnboken Gårdsnummer 2, Bruksnummer 8 i 2025 TANA kommune Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Kilde: Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Utskriftsdata Registrert til og med HJEMMELSOPPLYSNINGER Hiemmelshavere: HJEMMEL TIL GRUNN Kjøpesum: Omsetningstype: Fritt salg ASLAKSEN JON VIKTOR FØDT: Konsesjon gitt av fylkeslandbruksstyret imøte Urådigheter DOKUMENTER AV SÆRLIG INTERESSE FOR SALG- ELLER PANTSETTELSESADGANG SE DAGB.NR: DAGB.ÅR:1952 URÅDIGHET PENGEHEFTELSER URÅDIGHET INSKRENKING I EIGARRÅDVELDET I H T JORDLOVEN PANTEDOKUMENT Beløp: NOK Panthaver: NORDEA BANK NORGE ASA ORG.NR: Side 23 av 25

24 SERVITUTTER FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELINGSDATO OG EVENTUELLE AREALOVERFØRINGER SOM KAN HA BETYDNING FOR DENNE MATRIKKELENHET HENVISES TIL HOVEDBRUKET / AVGIVEREIENDOMMEN. FOR FESTENUMMER GJELDER HENVISNINGEN SERVITUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTEN. Ingen servitutter registrert. GRUNNDATA REGISTRERING AV GRUNN Denne matrikkelenhet utskilt fra: 2025 / 2 / 1 / / Side 24 av 25

25 Bostyrer Advokat Vidar Zahl Arntzen.b Vadsø Telefon/ Telefax / O1 På eiendommen Seksjonsnr. Gnr. Bnr I kommune: 2 8 Tana kommune Adresse Polmak, 9845 Tana Undertegnede ir herved føl ende bud å ovennevnte eiendom: K'ø esum KT'. + vanlige omkostninger Dok. avgift 2,5% Tingl.gebyr (p.obl., skjøe a kr. Gebyr til forretningsfører Finansieringsplan Egenkapital ' Disp. kontantbeløp Annet Kr: Låneinstans/referanse Kr: Til sammen Det tas fnansierin sforbehold Det tas ikke finansierin sforbehold Kr. Andre betingelser Budet er bindende hvis det aksepteres av selger innen: Dato Bud iver Steddato Underskrift Adresse, tlf (G'entas med maskin blokkbokstaver) Selgers aksept Sted, dato Underskrift Side 25 av 25

Eldre enebolig med sentral beliggenhet i Vadsø. Restaureringsobjekt.

Eldre enebolig med sentral beliggenhet i Vadsø. Restaureringsobjekt. Vadsø, 12. juli 2011 VADSØ Amtmannsgt. 30 - Enebolig Eldre enebolig med sentral beliggenhet i Vadsø. Restaureringsobjekt. Adresse: Amtmannsgt. 30 9800 Vadsø Tomteareal: Ca. 690 m2 eiet. Byggeår: 1938.

Detaljer

Enebolig, Tanahus 17, Tana

Enebolig, Tanahus 17, Tana Enebolig, Vadsø, 3. desember 2013 Tanahus 17, Tana Enebolig (tidl. tomannsbolig) beliggende på Tanahus ca 27 km nord for sentrumsområdet Tana bru. Tidligere forsvarets byggefelt. Solrik tomt. Nærhet til

Detaljer

Enebolig/eldre småbruk Bonakas, Tana kommune.

Enebolig/eldre småbruk Bonakas, Tana kommune. Enebolig/eldre småbruk Bonakas, Tana kommune. Vadsø, 13. mars 2012 Restaureringsobjekt. Eldre småbruk. Enebolig beliggende på vestsiden av Tanaelva, og fylkesvei og ca 25 km nord for kommunesenteret Tanabru.

Detaljer

RAMFJORDNES. Sjarmerende enebolig i naturskjønne omgivelser. Prisantydning: 1.950.000,- Ramfjordnesvegen 166 P-rom/Bra: 62/62 Oppdrag: 81513004

RAMFJORDNES. Sjarmerende enebolig i naturskjønne omgivelser. Prisantydning: 1.950.000,- Ramfjordnesvegen 166 P-rom/Bra: 62/62 Oppdrag: 81513004 RAMFJORDNES Ramfjordnesvegen 166 P-rom/Bra: 62/62 Oppdrag: 81513004 Prisantydning: 1.950.000,- Sjarmerende enebolig i naturskjønne omgivelser DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon:

Detaljer

Nabbetorp. Meget pen selveierleilighet med elveutsikt

Nabbetorp. Meget pen selveierleilighet med elveutsikt Nabbetorp Meget pen selveierleilighet med elveutsikt Prisantydning: Kr. 1 190 000,- + omk. Adresse: Nabbetorpveien 133B, 1636 Gamle Fredrikstad Omkostninger: kr. 33 435,- Byggeår: 2005/6 Bra/P-rom/Bta:

Detaljer

Enebolig, Tanahus 17, Tana

Enebolig, Tanahus 17, Tana Enebolig, Tanahus 17, Tana Enebolig (tidl. tomannsbolig) beliggende på Tanahus ca 27 km nord for sentrumsområdet Tana bru. Tidligere forsvarets byggefelt. Solrik tomt. Nærhet til allsidig friluftsliv herunder

Detaljer

Fjellveien Nord, Vestre Jakobelv

Fjellveien Nord, Vestre Jakobelv Fjellveien Nord, Vestre Jakobelv Vadsø, 30. oktober 2013 VADSØ KOMMUNE - ubebygd eiendom Ubebygd eiendom på 44.100 m2 beliggende nord for bebyggelsen, i Vestre Jakobselv. Ca 20 dekar kan ikke bebygges

Detaljer

JELØY. Reneflotveien164,1514Moss. Høytogsolriktbeliggendehytemedsvømmebasseng Innlagthelårsvannogtoalet bilveiheltfrem. Prisantydning2290000,-+omk.

JELØY. Reneflotveien164,1514Moss. Høytogsolriktbeliggendehytemedsvømmebasseng Innlagthelårsvannogtoalet bilveiheltfrem. Prisantydning2290000,-+omk. JELØY Høytogsolriktbeliggendehytemedsvømmebasseng Innlagthelårsvannogtoalet bilveiheltfrem Reneflotveien164,1514Moss Prisantydning2290000,-+omk. Areal:56kvm BTA,P-rom:49kvm BRAS-rom:3kvm. EndreDahlbotlf.:95915403

Detaljer

ASKER / GULLHELLA. Korpåsen 185 H, 1386 Asker. Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,-

ASKER / GULLHELLA. Korpåsen 185 H, 1386 Asker. Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,- ASKER / GULLHELLA PEN 3 ROMS EIER/ENDELEILIGHET MED BALKONG. KUN FOR ABBL MEDLEMMER UNDER 35 ÅR. Korpåsen 185 H, 1386 Asker Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,-

Detaljer

SKIPSBYGGER HÆREMSVEI 5 STAVANGER

SKIPSBYGGER HÆREMSVEI 5 STAVANGER SKIPSBYGGER HÆREMSVEI 5 STAVANGER Hundvåg - Enebolig Prisantydning: 5 000 000,- Eier (Selveier) enebolig BRA: 172 m² / P-rom: 123 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG Huus Eiendomsmegling

Detaljer

LØKEBERG/BLOMMENHOLM

LØKEBERG/BLOMMENHOLM LØKEBERG/BLOMMENHOLM Enebolig med solrik beliggenhet, herlig utsikt og dobbeltgarasje. ADRESSE: Lillehagveien 22 B, 1365 Blommenholm Knr. 0219 Gnr. 8, bnr.1418 BTA: 310 m 2 PRIMÆR-ROM: 236 m 2 TAKSTVERDIER:

Detaljer

Åsveien. Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Åsveien. Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Åsveien Frittliggende enebolig i borettslag med beliggenhet i barnevennlige omgivelser. Prisantydning 750 000,- Fellesgjeld 121 950,- Totalpris: 871 950,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Åsveien 1 Bolig

Detaljer

Industrigata 40. Majorstuen - Industrigata 40. Prisantydning kr. 2.650.000,- + omk. Nytt kjøkken, nytt bad, heis, peis og felles takterrasse.

Industrigata 40. Majorstuen - Industrigata 40. Prisantydning kr. 2.650.000,- + omk. Nytt kjøkken, nytt bad, heis, peis og felles takterrasse. Majorstuen - Industrigata 40 Nytt kjøkken, nytt bad, heis, peis og felles takterrasse. Industrigata 40 Prisantydning kr. 2.650.000,- + omk. Selveier leilighet svært sentralt. BTA / BRA / P-rom 61 / 55

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Jon Erland Balto Fosseveien 16, 9845 TANA Tlf: 7897678 Faks: 78 9 76 79 E-post: jon-erland@byggebistandcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Polmak vest, 9845 TANA Matrikkelnr

Detaljer

Generasjonsbolig Lillehagveien 52 BLOMMENHOLM PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 40309087 TIL 09999 7.850.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL.

Generasjonsbolig Lillehagveien 52 BLOMMENHOLM PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 40309087 TIL 09999 7.850.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL. BLOMMENHOLM Generasjonsbolig Lillehagveien 52 PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 40309087 TIL 09999 7.850.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL.: 09999 Lillehagveien 52 Oppdragsansvarlig: Gro Kirchoff Mobil: 930 23

Detaljer

Industrigata 40. Majorstuen - Industrigata 40. Prisantydning kr. 3.200.000,- + omk. 3-roms leilighet i 2. etg. m/ heis og felles takterrasse.

Industrigata 40. Majorstuen - Industrigata 40. Prisantydning kr. 3.200.000,- + omk. 3-roms leilighet i 2. etg. m/ heis og felles takterrasse. Industrigata 40 Majorstuen - Industrigata 40 3-roms leilighet i 2. etg. m/ heis og felles takterrasse. Prisantydning kr. 3.200.000,- + omk. Selveierleilighet i populært område. BTA / BRA / P-rom 79 / 72

Detaljer

Tana Lismaveien 30 Trivelig enebolig med alt på ett plan

Tana Lismaveien 30 Trivelig enebolig med alt på ett plan Tana Lismaveien 30 Trivelig enebolig med alt på ett plan Trivelig enebolig med praktisk planløsning og alt på et plan. Boligen har lun og skjermet beliggenhet i veletablert, barnevennlig område. Gangavstand

Detaljer

HOSLE. Grevlingåsen 1 C, 1362 Hosle. Prisantydning kr 2 790 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 60 991,- Totalt kr.

HOSLE. Grevlingåsen 1 C, 1362 Hosle. Prisantydning kr 2 790 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 60 991,- Totalt kr. HOSLE 4 ROMS GJENNOMGÅENDE LEILIGHET I 2. ETG. - FLOTT UTSIKT - PIPELØP - SENTRALT NÆR OFF.KOMM OG MATBUTIKK - OPPUSSINGSBEHOV Grevlingåsen 1 C, 1362 Hosle Prisantydning kr 2 790 000,- + lave omk. Andel

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Hermod Biti Fosseveien 16, Postboks 130, 9846 TANA Tlf: 7897678 E-post: hermod@byggebistandcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Veinesfjorden, 9840 VARANGERBOTN Matrikkelnr Gnr

Detaljer

Enebolig beliggende i et relativt rolig område sentralt i Karasjok. Gjenreisingsbolig som senere er påbygget og modernisert i 1984.

Enebolig beliggende i et relativt rolig område sentralt i Karasjok. Gjenreisingsbolig som senere er påbygget og modernisert i 1984. Enebolig, Piera Biret Geaidnu 4, Karasjok Enebolig beliggende i et relativt rolig område sentralt i Karasjok. Gjenreisingsbolig som senere er påbygget og modernisert i 1984. Øvrige bygg: Garasje på 37

Detaljer

SKUI - VØYENENGA. Ringeriksveien 200, 1340 Skui. Prisantydning kr 1 750 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 31 087,- Totalt kr.

SKUI - VØYENENGA. Ringeriksveien 200, 1340 Skui. Prisantydning kr 1 750 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 31 087,- Totalt kr. SKUI - VØYENENGA HYGGELIG GJENNOMGÅENDE 3 ROMS ENDELEILIGHET MED PEIS, GARASJE OG BALKONG Ringeriksveien 200, 1340 Skui Prisantydning kr 1 750 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 31 087,- Totalt kr.

Detaljer

SYD FOSSUM 55 BÆRUM. 4-roms selveierleilighet i 4. etg. med to terrasser og utsikt. Garasjeplass og bod.

SYD FOSSUM 55 BÆRUM. 4-roms selveierleilighet i 4. etg. med to terrasser og utsikt. Garasjeplass og bod. SYD FOSSUM 55 BÆRUM 4-roms selveierleilighet i 4 etg med to terrasser og utsikt Garasjeplass og bod Prisantydning: 3 400 000,- Eier (Selveier) leilighet BTA: 106 m² / P-rom: 94 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Hermod Biti Fosseveien 16, Postboks 130, 9846 TANA Tlf: 7897678 E-post: hermod@byggebistandcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Veinesfjorden, 9840 VARANGERBOTN Matrikkelnr Gnr

Detaljer

ASKER / GULLHELLA. Korpåsen 183 J, 1386 Asker. Fastpris kr 1 980 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 980 000,-

ASKER / GULLHELLA. Korpåsen 183 J, 1386 Asker. Fastpris kr 1 980 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 980 000,- ASKER / GULLHELLA PEN 3 ROMS ENDE-/EIERLEILIGHET MED UTSIKT FRA BALKONG. KUN FOR ABBL MEDLEMMER UNDER 35 ÅR. Korpåsen 183 J, 1386 Asker Fastpris kr 1 980 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr.

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 5 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 577 STAMNES Tlf: 9755747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno VERDI-

Detaljer

RYKKINN. Bjørnebærstien 49, 1348 Rykkinn. Prisantydning kr 1 250 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 13 426,- Totalt kr.

RYKKINN. Bjørnebærstien 49, 1348 Rykkinn. Prisantydning kr 1 250 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 13 426,- Totalt kr. RYKKINN LYS OG PEN 1 ROMS ANDELSLEILIGHET MED FLOTT BELIGGENHET Bjørnebærstien 49, 1348 Rykkinn Prisantydning kr 1 250 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 13 426,- Totalt kr. 1 263 426,- Ole Kvigne Megler

Detaljer

GJETTUM. Dønskiveien 27 B, 1346 Gjettum. Prisantydning kr 1 550 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 27 500,- Totalt kr. 1 577 500,-

GJETTUM. Dønskiveien 27 B, 1346 Gjettum. Prisantydning kr 1 550 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 27 500,- Totalt kr. 1 577 500,- GJETTUM NÆR SANDVIKA - MEGET PEN 2-ROMS ANDELSLEILIGHET MED VERANDA. Dønskiveien 27 B, 1346 Gjettum Prisantydning kr 1 550 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 27 500,- Totalt kr. 1 577 500,- www.abbl.no

Detaljer

ÅSSTUBBEN 58 OSLO. 4-roms selveierleilighet i u.etg. med terrasse. Heis. Garasjeplass og bod.

ÅSSTUBBEN 58 OSLO. 4-roms selveierleilighet i u.etg. med terrasse. Heis. Garasjeplass og bod. ÅSSTUBBEN 58 OSLO 4-roms selveierleilighet i uetg med terrasse Heis Garasjeplass og bod Prisantydning: 4 300 000,- Eier (Selveier) leilighet BTA: 162 m² / P-rom: 141 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG

Detaljer

SANDVIKA / VALLER. Conradis vei 8, 1338 Sandvika. Prisantydning kr 1 490 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 53 470,- Totalt kr.

SANDVIKA / VALLER. Conradis vei 8, 1338 Sandvika. Prisantydning kr 1 490 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 53 470,- Totalt kr. SANDVIKA / VALLER PEN 1 (2)- ROMS LEILIGHET MED STOR USJENERT TERRASSE PLATTING. Conradis vei 8, 1338 Sandvika Prisantydning kr 1 490 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 53 470,- Totalt kr. 1 543 470,-

Detaljer

GJETTUM 2 ROMS ANDELSLEIL. MED VESTVENDT TERRASSE. OPPUSSINGSOBJEKT HVOR STUE OG KJØKKEN ER FERDIG REVET. BEGYNN RETT PÅ INNREDNING!

GJETTUM 2 ROMS ANDELSLEIL. MED VESTVENDT TERRASSE. OPPUSSINGSOBJEKT HVOR STUE OG KJØKKEN ER FERDIG REVET. BEGYNN RETT PÅ INNREDNING! GJETTUM 2 ROMS ANDELSLEIL. MED VESTVENDT TERRASSE. OPPUSSINGSOBJEKT HVOR STUE OG KJØKKEN ER FERDIG REVET. BEGYNN RETT PÅ INNREDNING! Dønskiveien 27 B, 1346 Gjettum - 55 m² BRA/ 51 m² p-areal Prisantydning

Detaljer