0.1 Kort introduksjon til komplekse tall

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "0.1 Kort introduksjon til komplekse tall"

Transkript

1 Enkel introduksjon til matnyttig matematikk Vi vil i denne innledningen introdusere litt matematikk som kan være til nytte i kurset. I noen tilfeller vil vi bare skrive opp uttrykk uten å komme inn på detaljerte utledninger. Dette gjelder spesielt enkelte kompliserte integraler, som vi også kan nne frem til på egen hånd ved å slå opp i matematiske formelsamlinger. Vi starter med en introduksjon av komplekse tall. 0. Kort introduksjon til komplekse tall Siden kvantefysikken er formulert ved bruk av komplekse tall, skal vi her gi en kort innføring i bruken av slike tall. Den imaginære størrelsen i er denert som kvadratroten av, eller som Dette gir uten videre at i = p i = Det komplekse tallet z kan skrives som z = x + iy. Den kompleks konjugerte av et kompleks tall fremkommer ved å erstatte alle forekomstene av det imaginære tallet i med i. Den kompleks konjugerte av z skrives som z og er gitt ved z = x iy. Tallverdien av z er denert som jzj = p zz = p (x + iy) (x iy) = p x + y Argand-diagrammet Det komplekse tallet z = x + iy kan representeres som a) punktet P (x; y) i xy-planet eller som b) vektoren OP! fra origo til punktet P. (Se gur nedenfor). I begge tilfeller kalles x-aksen for den reelle aksen, mens y-aksen kalles imaginæraksen. Denne representasjonen kalles et Argand-diagram. Figur : Argand-diagram

2 og Uttrykt i polarkoordinater (r; ) har vi at x = r cos og y = r sin z = r (cos + i sin ) der polarvinkelen er argumentet til z. Vi ser at lengden r på vektoren! OP er gitt ved r = p x + y = p zz = jzj Det komplekse tallet uttrykt ved en eksponensialfunksjon Fra algebraen vet vi at e x = + x + x + + n! xn + setter vi inn x = i, nner vi e i = i x! + 4! 4 6! ! 3 + 5! 5 7! 7 + der vi har ordnet de reelle og de imaginære leddene hver for seg. Vi kjenner igjen de to parantesene som cosinus- og sinus-seriene, slik at vi kan skrive e i = cos + i sin som er kjent som Eulers formel. Det komplekse tallet z kan derved skrives som Som et eksempel ser vi at Andre eksempler Fra Eulers formel ser vi umiddelbart at z = x + iy = r (cos + i sin ) = re i jzj = zz = r e i e i = r cos = ei + e i og sin = i e i e i Fra e i = cos + i sin = e i e i = (cos + i sin ) = cos sin + i ( sin cos )

3 nner vi ved å sammenligne de reelle og de imaginære delene at Generellt kan vi skrive at cos = cos sin og sin = sin cos e in = cos n + i sin n = (cos + i sin ) n der n er et vilkårlig positivt heltall. Vi kan også enkelt nne uttrykk for sin + sin og cos + cos : Vi starter med e i + e i = cos + cos + i (sin + sin ) Venstresiden kan skrives som e i + e i = e i= e i= e i= e i= + e i= e i= e i= e i= i( )= = e i= e i= e i( )= + e = e i(+)= ( ) cos der vi har brukt ligning 0.. Siden e i(+)= ( + ) ( + ) = cos + i sin nner vi ved å sammenligne de reelle og de imaginære delene med ligning 0. at og cos + cos = cos ( ) cos ( + ) ( ) ( + ) sin + sin = cos sin Disse uttrykkene får vi bruk for senere i kurset. Som nevnt er kvantefysikken vanligvis formulert ved hjelp av komplekse funksjoner. Om Z(x; t) er en slik funksjon (i dette tilfellet en funksjon av de reelle variablene x og t), betyr dette ikke annet enn at vi generelt kan skrive jz (x; t)j = X (x; t) + iy (x; t) der X (x; t) og Y (x; t) er to reelle funksjoner av x og t. På samme måte som ovenfor er Hyperbolsk sinus og cosinus sinh = e Når er meget stor, kan vi tilnærmet skrive Når er meget liten, kan vi tilnærmet skrive jz (x; t)j = X (x; t) + Y (x; t) e og cosh = e + e sinh cosh e = sinh og cosh 3

4 0. Noen elementer fra statistikk Fra statistikken henter vi to nyttige størrelser, middelverdi og standardavvik. For N målinger x i av en variabel x i en kontinuerlig fordeling er middelverdien gitt ved NX x = N i= x i Standardavviket, som er et mål på usikkerhet eller feilanslag er gitt ved v NP u t (x i x) i= x(= x ) = N Ofte er sannsynlighetsfordelinger beskrevet ved den såkalte gaussfordelingen som er gitt ved! (x a) f (x) = C exp b der a, b og C er konstanter. For en sannsynlighetsfordeling kreves det at R + f(x)dx =. Vi sier at funksjonen er normert, og konstanten C kalles da ofte en normaliseringskonstant. Denne kan nnes til C = = ( p b). Middelverdien for N målinger av størrelsen x med denne fordelingen vil gå mot x = a når N!, og standardavviket vil gå mot = b. Middelverdien kan beregnes fra og standardavviket fra x = Z + xf(x)dx = a s Z + = x f(x)dx = b Dette kan skjekkes fra standard formelsamlinger. 0.3 Fouriertransformasjoner Innledning Fouriers teorem sier at enhver periodisk funksjon f (x) med bølgelengde 0 (bølgetall k 0 = = 0 ) kan skrives som en uendelig sum f (x) = a 0 + X [a n cos (nk 0 x) + b n sin (nk 0 x)] n= Legg merke til at når for eksempel x = 0, så er k 0 x =, som betyr at fasen (k 0 x) varierer fra 0 til når x går fra 0 til 0. Koefsientene a m og b m kan nnes ved å multiplisere begge sider av ligningen med henholdsvis cos (mk 0 x) og sin (mk 0 x) og integrere over en bølgelengde. 4

5 Integralene forsvinner når n 6= m og for alle de blandete produktene cos (nk 0 x) sin (mk 0 x) slik at vi forholdsvis enkelt nner at a m = 0 Z 0 0 f (x) cos (mk 0 x) dx og b m = 0 Z 0 0 f (x) sin (mk 0 x) dx Ofte kan man få en ganske god tilnærming til funksjonen etter noen få ledd. Vi anbefaler å prøve ved hjelp av Maple eller en grask lommekalkulator å representere en periodisk steppfunksjon som starter med verdien f (x) = for 0 < x < 0 = og f (x) = for 0 = < t < 0. Vi nner at " f(x) = 4 # X (n + ) sin [(n + ) k 0x] n=0 Resultatet er vist på guren under for ett, to, tre, re og ni ledd.vi ser at vi kommer nærmere Figur : Representasjon av en steppfunksjon ved hjelp av fourierserier. og nærmere den ønskete steppfunksjonen når vi tar med ere ledd. Fouriers teorem. Fouriers teorem kan brukes dersom vi istedet for en periodisk funksjon med bølgetallene nk 0 som i ligning 0.3 har et kontinuerlig spektrum av bølgetall k. Vi legger merke til at uttrykket e ikx kan skrives e ikx = cos (kx) + i sin (kx), der vi har brukt Eulers formel. Fouriers teorem sier at om vi kjenner den kontinuerlige fordelingen f e (k) av bølgetallene så kan den kontinuerlige fordelingen i posisjon f(x) representeres av f(x) = p Z + Fordelingen e f (k) kalles ofte spektralinholdet. 5 ef (k) e ikx dk

6 Dersom f (x) er kjent, kan spektralinnholdet nnes fra ef(k) = p Z + f (x) e ikx dx Disse uttrykkene kalles fouriertransformasjoner, og den første betegnes som den inverse fouriertransformasjonen (k! x), mens den andre betegnes som fouriertransformasjonen (x! k). Disse transformasjonene er meget nyttige når vi skal beskrive kvantemekaniske partikkelbølger. Eksempel. Overgang fra diskontinuerlig til kontimuerlig spektralinnhold. Vi ser igjen på guren. Den første kurven er en enkel sinusbølge f(x) = sin (k 0 x) med bølgetall k 0. Den andre kurven har den samme fundamentale bølgelengden, men har i tillegg en bølge med bølgetallet 3k 0 og tredjedelen av amplityden. Den tredje kurven består av tre bølger med bølgetall k 0, 3k 0 og 5k 0, osv. Disse kurvene kan representeres ved hjelp av grafene a, b og c i guren 3, som viser bølgene representert ved sine spektralinnhold. Figur 3: Tre bølger fra gur representert ved sine spektralinnhold. Vi ser nå på bølger som har spektralinnhold som vist i første del av gur 4. De tilhørende bølgene er vist på samme guren. Vi ser at vi har fått frem noe som likner på bølgepakker, men legg merke til at når vi går fra (a) med tre bølgetall til (b) med ere mellomliggende bølgetall, går de resulterende bølgepakkene fra hverandre. Når vi går over til et kontiuerlig spektralinnhold, får vi uendelig avstand mellom pakkene. Vi skal i kurset vise at en kvantemekanisk partikkel kan representeres som en bølgepuls med lokalisering i et område uttrykt f.eks. med en sannsynlighetsfordeling f (x) av den kontinuerlige variable x, og med spektralinnhold gitt av fordelingen e f(k). Det er derfor meget nærliggende å tenke seg at en partikkelbølge må svare til en bølge med kontinuerlig spektralinnhold f(k). Vi kommer tilbake til dette i kapittel. 6

7 Figur 4: To bølger med samme fundamentale bølgelengde, men med forskjellige spektralinnhold 7

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Side 1 av 5 Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010 Oppgave 1 Løs ulikheten x + 6 5 x + 2 Strategien er å

Detaljer

a) Ved numerisk metode er det løst en differensiallikning av et objekt som faller mot jorden. Da, kan vi vi finne en tilnærming av akselerasjonen.

a) Ved numerisk metode er det løst en differensiallikning av et objekt som faller mot jorden. Da, kan vi vi finne en tilnærming av akselerasjonen. Oppgave 1 a) Ved numerisk metode er det løst en differensiallikning av et objekt som faller mot jorden. Da verdier av er kjent gjennom resultater i form av,, kan vi vi finne en tilnærming av akselerasjonen.

Detaljer

Ulikheter. Vi gir her eksempel på hvordan man kan finne ut hvornår ulikheter er sanne på forskjellige måter.

Ulikheter. Vi gir her eksempel på hvordan man kan finne ut hvornår ulikheter er sanne på forskjellige måter. Ulikheter. Vi gir her eksempel på hvordan man kan finne ut hvornår ulikheter er sanne på forskjellige måter. Dersom man ofte ikke er intressert i å finne eksakte løsninger kun sikkre interval, er ulikheter

Detaljer

Differensiallikninger definisjoner, eksempler og litt om løsning

Differensiallikninger definisjoner, eksempler og litt om løsning Differensiallikninger definisjoner, eksempler og litt om løsning MEK1100 Differensiallikninger Definsjon, litt om generelle egenskaper Noen få anvendte eksempler Teknikker for løsning i formel 3-4 spesielle

Detaljer

Emne 9. Egenverdier og egenvektorer

Emne 9. Egenverdier og egenvektorer Emne 9. Egenverdier og egenvektorer Definisjon: Vi starter med en lineær transformasjon fra til, hvor Dersom, hvor, sier vi at: er egenverdiene til A er tilhørende egenvektorer. betyr at er et reelt eller

Detaljer

Forelesning 14 Systemer av dierensiallikninger

Forelesning 14 Systemer av dierensiallikninger Forelesning 14 Systemer av dierensiallikninger Eivind Eriksen 9. april 010 Dierensiallikninger En dierensiallikning inneholder en avhengig variabel (typisk y ) og en uavhengig variabel (typisk x), som

Detaljer

Differensiallikninger definisjoner, eksempler og litt om løsning

Differensiallikninger definisjoner, eksempler og litt om løsning Differensiallikninger definisjoner, eksempler og litt om løsning MAT-INF1100 Differensiallikninger i MAT-INF1100 Definsjon, litt om generelle egenskaper Noen få anvendte eksempler Teknikker for løsning

Detaljer

R2-01.09.14 - Løsningsskisser

R2-01.09.14 - Løsningsskisser R - 0.09.4 - Løsningsskisser Algebra Oppgave Finn den eksplisitte formelen for n te ledd i tallfølgene: a), 4, 6, 8, 0,... b),, 5, 7, 9,... c), 4, 9, 6, 5,... d),, 4, 5 4, 6 5,... a) Vi ser at følgen med

Detaljer

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Regler for: getsmart Kids - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

Frode Drevland. Rett og riktig. En gjennomgang av Statens vegvesens analysemodell

Frode Drevland. Rett og riktig. En gjennomgang av Statens vegvesens analysemodell Frode Drevland Rett og riktig En gjennomgang av Statens vegvesens analysemodell Concept-programmet 2005 Concept rapport nr. 1070-6 Rett og riktig En gjennomgang av Statens Vegvesens analysemodell Frode

Detaljer

Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde

Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde Sponset av Uke 46, 2014 Tid: 90 minutter Tillatte hjelpemidler: Kun skrivesaker. Det er ikke tillatt med kalkulator eller trykte eller håndskrevne hjelpemidler.

Detaljer

Lær å bruke wxmaxima

Lær å bruke wxmaxima Bjørn Ove Thue og Sigbjørn Hals Lær å bruke wxmaxima Et godt og gratis CAS-verktøy med enkelt brukergrensesnitt. Oppdatert versjon, november 2009 Lær å bruke wxmaxima. Eksempler fra Sinus-bøkene fra Cappelen

Detaljer

Emne 10 Litt mer om matriser, noen anvendelser

Emne 10 Litt mer om matriser, noen anvendelser Emne 10 Litt mer om matriser, noen anvendelser (Reelle) ortogonale matriser La A være en reell, kvadratisk matrise, dvs. en (n n)-matrise hvor hvert element Da vil A være ortogonal dersom: og Med menes

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 1

Eksempel på løsning DEL 1 Eksempel på løsning DEL 1 Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del 1 i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet

Detaljer

Tall Vi på vindusrekka

Tall Vi på vindusrekka Tall Vi på vindusrekka Tall og siffer... 2 Dekadiske enheter... 3 Store tall... 4 Avrunding... 5 Tverrsum... 8 Partall og oddetall... 9 Primtall... 10 Sammensatte tall... 11 Faktorisering... 13 Negative

Detaljer

Hvor magisk er eksponensialet til et magisk kvadrat?

Hvor magisk er eksponensialet til et magisk kvadrat? Normat 50:2, 1001 1007 2002) 1001 Hvor magisk er eksponensialet til et magisk kvadrat? Kenth Engø Telenor Forskning og Utvikling Snarøyveien 0 NO 11 Fornebu Kenth.Engo@telenor.com Introduksjon. I denne

Detaljer

Emne 11 Differensiallikninger

Emne 11 Differensiallikninger Emne 11 Differensiallikninger Differensiallikninger er en dynamisk beskrivelse av et system eller en prosess, basert på de balanselikningene vi har satt opp for prosessen. (Matematisk modellering). Vi

Detaljer

Eksempel på løsning. Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk 2P Eksamen 30.11.2009. Bokmål

Eksempel på løsning. Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk 2P Eksamen 30.11.2009. Bokmål Eksempel på løsning 010 Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk P Eksamen 30.11.009 Bokmål MAT1003 Matematikk P HØSTEN 009 Eksempel på løsning med vekt på bruk av digitale verktøy Hva er en

Detaljer

Enkle kretser med kapasitans og spole- bruk av datalogging.

Enkle kretser med kapasitans og spole- bruk av datalogging. Laboratorieøvelse i FY3-Elektrisitet og magnetisme Vår Fysisk Institutt, NTNU Enkle kretser med kapasitans og spole- bruk av datalogging. Oppgave -Spenning i krets a: Mål inngangsspenningen og spenningsfallet

Detaljer

Tallregning Vi på vindusrekka

Tallregning Vi på vindusrekka Tallregning Vi på vindusrekka Addisjon... 2 Addisjon: Oppstilling... 3 Addisjon med minnetall... 4 Addisjon med desimaltall... 5 Subtraksjon... 6 Subtraksjon uten låning... 7 Subtraksjon med låning...

Detaljer

Figur 62: Faktorisering kan lett gjøres ved å skrive inn uttrykket og så klikke på verktøyet for faktorisering.

Figur 62: Faktorisering kan lett gjøres ved å skrive inn uttrykket og så klikke på verktøyet for faktorisering. 11 CAS i GeoGebra Fra og med versjon 4.2 får GeoGebra et eget CAS-vindu. CAS står for Computer Algebra System og er en betegnelse for programvare som kan gjøre symbolske manipuleringer. Eksempler på slike

Detaljer

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1103, 2.mars 2010

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1103, 2.mars 2010 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Side av 5 Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA03,.mars 00 Oppgave Tegn figur og finn en parametrisering for skjæringskurven

Detaljer

GeoGebra Hjelp. Offisiell manual 3.2. Markus Hohenwarter og Judith Hohenwarter www.geogebra.org

GeoGebra Hjelp. Offisiell manual 3.2. Markus Hohenwarter og Judith Hohenwarter www.geogebra.org GeoGebra Hjelp Offisiell manual 3.2 Markus Hohenwarter og Judith Hohenwarter www.geogebra.org Hjelp for GeoGebra 3.2 Sist oppdatert: 20.04.2009 Forfattere: Markus Hohenwarter, markus@geogebra.org Judith

Detaljer

HYPOTESETESTING for mastergradsstudium i informasjonssikkerhet

HYPOTESETESTING for mastergradsstudium i informasjonssikkerhet HYPOTESETESTING for mastergradsstudium i informasjonssikkerhet Hans Petter Hornæs E-post: hansh@hig.no Høgskolen i Gjøvik. Versjon per 4.11 2003 Dette er notater, oppgaver og formelsamling til støtte for

Detaljer

Når selskapets egenkapitaleiere også eier noe av selskapets gjeld: En modell for kapitalstruktur og optimal konkurspolitikk

Når selskapets egenkapitaleiere også eier noe av selskapets gjeld: En modell for kapitalstruktur og optimal konkurspolitikk Når selskapets egenkapitaleiere også eier noe av selskapets gjeld: En modell for kapitalstruktur og optimal konkurspolitikk Guttorm Nygård, Våren 2014 Master i finansiell økonomi Innleveringsdato: Juni

Detaljer

3. utgave, ny versjon

3. utgave, ny versjon 3. utgave, ny versjon Høgskolen i Oslo Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag 2005 Innhold. Hvorfor statistikk for bibliotekarer?............................................... 4.. Hva

Detaljer

Studentmanual. Matematisk analyse 1. 8. utgave. Knut Sydsæter Arne Strøm

Studentmanual. Matematisk analyse 1. 8. utgave. Knut Sydsæter Arne Strøm Studentmanual Matematisk analyse 8. utgave Knut Sydsæter Arne Strøm Forord Denne manualen gir mer detaljerte løsninger på utvalgte oppgaver (merket SM ) i Matematisk Analyse Bind, 8. utgave, Gyldendal

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 2

Eksempel på løsning DEL 2 Eksempel på løsning DEL Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet å

Detaljer

Når Merge sort og Insertion sort samarbeider

Når Merge sort og Insertion sort samarbeider Når Merge sort og Insertion sort samarbeider Lars Sydnes 8. november 2014 1 Innledning Her skal vi undersøke to algoritmer som brukes til å sortere lister, Merge sort og Insertion sort. Det at Merge sort

Detaljer