Rapport for 1. halvår 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport for 1. halvår 2008"

Transkript

1 Rapport for 1. halvår 2008 Grønland 32 b, 3045 Drammen, Tlf

2 Om selskapet Estatia Resort er en av Norges ledende utvikler og drifter av resort-anlegg. Anleggene bygges for sport, rekreasjon og velvære, på unike destinasjoner ved sjøen og på fjellet og med rimelig reisevei fra Oslo. Prosjektene omfatter utvikling av over mål tomt med et målsatt volum på boliger og fritidsboliger, flere hoteller, golfbaner og andre sportsanlegg. Selskapets destinasjoner er lokalisert i attraktiv avstand til Stor-Oslo. Geilo Nesbyen Trysil Norefjell Holmsbu Storsand Verdens Ende Säffle > Kragerø

3 Hovedpunkter 1. halvår 2008 Konsernet oppnådde driftsinntekter på kr. 340,8 millioner i 1. halvår, mot kr. 248,7 millioner i 1. halvår Driftsresultat (EBIT) ble kr. 15,1 millioner (kr. 44,6 millioner for 1. halvår 2007 ). Av forsiktighetshensyn er driftsresultatet belastet med en nedskrivning på kr. 65,4 millioner. Dette skyldes at forventet salgspris på hotellene under bygging på Norefjell og i Trysil er lavere enn byggekost. Selskapet har i perioden solgt 23 leiligheter/hytter. Selskapet har økt egenkapitalen fra kr. 299,7 millioner til kr. 517,5 millioner. Selskapet gjennomførte en emisjon på kr. 217 millioner ved utstedelse av aksjer som oppgjør for eiendeler på Geilo. Estatia Resort Kragerø ferdigstilte siste byggetrinn av leiligheter og øvrige fasiliteter. Hotellet, som drives av datterselskapet Quality Spa & Resort Kragerø AS, har gjennomført sitt første hele driftsår med tilfredsstillende resultater. Selskapet har 2 resorter under bygging på Norefjell og i Trysil. Prosjektene er godt sikret ved at hele 220 av 280 leiligheter er solgt på Norefjell og 140 av 194 leiligheter er solgt i Trysil. Selskapet har også inngått en rammefinansiering for hotellbyggene. Byggingen går etter planene med åpning forventet i henholdsvis 1. kvartal og 3. kvartal Estatia Resort Property AS er etablert i perioden som et eiendomsselskap for ferdigutviklede hotell- og resort-eiendommer. Norefjell, Bøeseter vinteren 07/ 08

4 Destinasjoner i drift: Holmsbu Norges første rendyrkede Spa-hotell (www.holmsbuspa.no) Hotellet har befestet sin markedsposisjon som en ledende aktør i markedet. Effekten av restaurering av Villa Holtnes gjør seg gjeldende ved økt belegg. Alle hotellets boenheter er solgt. Kragerø Norges største resort-anlegg (www.kragerospa.no) Resort-anlegget inkluderer spa-hotell, leiligheter, hytter, golfbane, tennisbaner, lekeplass og strandområde. Anlegget er ferdigstilt i perioden og fremstår som et fullverdig resort-anlegg av høy klasse. Alle boenheter knyttet til hotellanlegget er solgt. Krokstad Herrgård, Säffle en perle ved Vänern (www.krokstad.se) Krokstad Herrgård ligger vakkert ved Vest-Europas største innsjø. Herregården fokuserer på overnatting for private og firmaer i et tradisjonelt miljø med fokus på jakt-, golf-, natur- og gastronomiopplevelser.

5 Destinasjoner under bygging: Norefjell På høyfjellet 1,5 time fra Oslo Bygging pågår som planlagt og ferdigstillelse er forventet i 1. kvartal Resort-anlegget vil bestå av 280 leiligheter og et moderne spahotell. Pr var 220 av leilighetene solgt. Trysil Norges største skidestinasjon Bygging av spa-hotell og leiligheter i Fageråsen pågår som planlagt og ferdigstillelse er forventet i 3. kvartal Pr var 140 av 195 leiligheter solgt. Geilo Tradisjonsrikt og fremtidsrettet Selskapet har overtatt Havsdalsgrenda AS der 95 leiligheter ferdigstilles 4. kvartal av leilighetene er solgt og de øvrige leiligheter vil inngå i Estatia Resort Booking. Destinasjoner under prosjektering/utvikling Tjøme Perlene Grepan og Verdens Ende Utvikling av hotell, leiligheter og restaurant er i gang. Forventet salgsstart er Storsand Resort Living i Fjordbyen Oslo Utvikling av resort-anlegg på da med rundt 800 boliger, spa-hotell, leiligheter, golfbane, båthavn og aktivitetsområder. Planprosess er godt i gang og forventet byggestart er tidligst i Vänern (S) Unik resort ved Vest-Europas største innsjø Første byggetrinn vil utvide Krokstad Herrgård med herregårdsleiligheter og en 18-hulls golfbane. Forventet salgsstart for første byggetrinn er Geilo Videre utvikling av helårsdestinasjon Selskapet eier ferdigregulert tomt for bygging av 75 boenheter i Havsdalen. Selskapet eier 43% av aksjene i Geilo Taubaner og vil arbeide for en større utvikling av Geilo.

6 Estatia Resort Hotels Estatia Resort Hotels er, gjennom datterselskaper, ansvarlig for drift av selskapets hoteller og resort-anlegg. Gjennom franchiseavtaler med Choice Hotels Scandinavia driver selskapet i dag Quality Spa & Resort Holmsbu (åpnet 2003) og Quality Spa & Resort Kragerø (åpnet mars 2007). Franchiseavtaler er også inngått for hotellene ved selskapets resort-anlegg på Norefjell, i Trysil og på Tjøme. Krokstad Herrgård i Säffle i Sverige inngår som en del av driftsorgansisasjonen fra første halvår, med fokus på jakt-, golf-, natur- og gastronomiopplevelser i herregårdsmiljø. Estatia Resort Booking er i perioden etablert for utleie og drift av boenheter rettet mot privatmarkedet. Gjennom datterselskapet Estatia Bislet Bad AS er driften av ærverdige Bislet Bad i Oslo innlemmet i konsernet fra sommeren 2008.

7 Virksomhetsstruktur Estatia Resort AS Utvikling av prosjekter Drift av hoteller og resort-anlegg Forvaltning og eierskap av eiendom Egne destinasjonsselskaper Estatia Resort Hotels AS med datterselskaper Estatia Resort Property AS Konsernet utvikler, markedsfører og eier destinasjoner gjennom dedikerte prosjektselskaper. Etter åpning driftes anleggene av egne driftsselskaper under Estatia Resort Hotels AS. Virksomheten sysselsatte 320 personer pr Av disse jobber 30 personer i prosjekt og utvikling og resten med drift av resort-anlegg.

8 ESTATIA RESORT AS - RESULTATREGNSKAP Morselskap Tall i hele Konsern 1.halvår 1.halvår note 1.halvår 1.halvår Driftsinntekter Salgsinntekter Gevinst ved salg aksjer Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader Kostnadsført andel merverdi konsern Lønnskostnader Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter Inntekt på investering i tilknyttet selskap Andre finansinntekter Rentekostnader Andre finanskostnader Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT Minoritetens andel -276 Majoritetens andel Overføringer: Overført fra annen egenkapital Overføringer til annen egenkapital Halvårstallene er ikke revidert og er presentert uten skattekostnad

9 ESTATIA RESORT AS - BALANSE Morselskap Tall i hele Konsern 1.halvår 1.halvår note 1.halvår 1.halvår EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Transportmidler Kontormaskiner og inventar Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap Investering i tilknyttet selskap Andre investeringer Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Varebeholdning hotell Prosjekter i arbeid Sum varer Fordringer Kundefordringer Fordringer på konsernselskap Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter Bankinnskudd og kontanter Sum bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Halvårstallene er ikke revidert og er presentert uten skattekostnad

10 ESTATIA RESORT AS - BALANSE Morselskap Tall i hele Konsern 1.halvår 1.halvår note 1.halvår 1.halvår EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Vedtatt, ikke registrert kapitalforhøyelse Egne aksjer Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Byggelån til kredittinstitusjoner Skyldig offentlige avgifter Betalbar skatt Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Halvårstallene er ikke revidert og er presentert uten skattekostnad

11 NOTER TIL DELÅRSREGNSKAPET PER NOTE 0 REGNSKAPSPRINSIPPER Delårsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. De benyttede regnskapsprinsipper er i samsvar med tidligere år. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet Estatia Resort AS og følgende datter- og datterdatterselskaper: Selskap Anskaffelses- Forretnings- Eierandel/ tidspunkt kontor stemmeandel Holtnes Brygge AS 2000/2002 Hurum 100 % Quality Spa & Resort Holmsbu AS 2000/2003 Hurum 100 % Østre Strøm AS 2000 Drammen 100 % Estatia Resort Norefjell AS 2002/2005 Oslo 100 % Estatia Resort Trysil AS 2005 Oslo 100 % Quality Spa & Resort Kragerø AS 2005 Kragerø 100 % Estatia Resort Hotels AS 2006 Drammen 100 % Estatia Resort Utvikling AS 2006 Drammen 100 % Krokstad Utvecklings AB 2006 Säffle 100 % Estatia Resort Kragerø AS 2005/2007 Oslo 100 % Kragerø Golf & Spa Resort AS 2005 Oslo 100 % Fjellhvil Utvikling AS 2007 Oslo 100 % Havsdalsgrenda AS 2008 Oslo 100 % Stabbestadbrygga AS 2008 Stabbestad 100 % Quality Spa & Resort Norefjell AS 2008 Drammen 100 % Quality Spa & Resort Trysil AS 2008 Trysil 100 % Estatia Resort Booking AS 2008 Drammen 100 % Estatia Resort Property AS 2008 Oslo 100 % Estatia Bislet Bad AS 2008 Oslo 100 % Kragerø Golf AS 2005 Kragerø 82 % Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet er en økonomisk enhet. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres. Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Eventuell merverdi eller mindreverdi ut over hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld balanseføres som goodwill. Merverdier i konsernregnskapet periodiseres over de oppkjøpte eiendelenes forventede levetid. Goodwill avskrives over 5 år, jfr note 3. Datterselskap/tilknyttet selskap Aksjer i datterselskaper er vurdert i henhold til kostmetoden i selskapsregnskapet. Aksjer i tilknyttede selskap er vurdert i henhold til egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. I selskapsregnskapet er aksjer i tilknyttede selskap vurdert etter kostmetoden. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. For anleggskontrakter anvendes løpende innteksføring basert på salg av enheter og ferdigstillelsesgrad. Det avsettes for eventuelle forventede tap.

12 Omløpsmidler/kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Anleggsmidler/langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er tilstede. Balanseførte prosjekter Eiendomsprosjekter for videresalg er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Kortsiktige plasseringer Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som finansinntekt. Skatt Skattekostnad er ikke regnskapsført i delårsregnskapet.

13 NOTE 1 GOODWILL, HENFØRBARE MERVERDIER Merverdi, som ikke kan henføres til underliggende eiendeler, ved kjøp av aksjer i datterselskap er lagt til goodwill og avskrives over 5 år. Holtnes Brygge AS Sum Goodwill ved fusjon Akkumulerte av- og nedskrivninger Avskrivninger i Balanseført verdi Estatia Resort Krokstad Sum Hotels Utveckling Goodwill ved kjøp Akkumulerte av- og nedskrivninger Avskrivninger i Balanseført verdi Sum bokført verdi Brutto merverdi ved kjøp av aksjene i Kragerø Golf Invest AS kr (netto kr etter hensyntatt utsatt skatt) er ført som merverdi av hytter/leiligheter/hotell for utvikling og videresalg. Merverdien kostnadsføres i takt med resultatene som oppnås ved salg av hytter/leiligheter/hotell i datterselskapene Estatia Resort Kragerø AS og Kragerø Golf & Spa Resort AS. Opprinnelig merverdi netto Kostnadsført pr Kostnadsført i Bokført merverdi Overtakelsen av samtlige aksjer i Havsdalsgrenda AS er gjennomført med regnskapsmessig virkning fra På dette tidspunktet er det gjennomført en merverdianalyse som følger: Bokført verdi Mer- / mindre- Bokført i i datterselskap verdi konsern Eiendomsprosjekt Omløpsmidler Rentebærende gjeld Annen gjeld Netto eiendeler Goodwill ved kjøp 0 Kjøpesum Merverdien på kr gjelder arbeid under utførelse for selgers regning. Overtakelsen av samtlige aksjer i Stabbestadbrygga AS er gjennomført med regnskapsmessig virkning fra På dette tidspunktet er det gjennomført en merverdianalyse som følger: Bokført verdi Mer- / mindre- Bokført i i datterselskap verdi konsern Tomter, bygninger Øvrige anleggsmidler Omløpsmidler Rentebærende gjeld Annen gjeld Netto eiendeler Goodwill ved kjøp 0 Kjøpesum

14 NOTE 2 AKSJEKAPITAL Aksjekapitalen er fordelt på aksjer pålydende kr 1. Alle aksjer har like rettigheter. Selskapets aksjonærer: Antall Navn aksjer Andel IVAR E. TOLLEFSEN ,59 % MARCHFIRST NORWAY AS ,10 % I.M. SKAUGEN ASA ,04 % CAMILLO EIENDOM AS ,75 % TITLIS AS ,93 % NORDISK AREAL 1 AS ,08 % RING EVENSEN INVEST AS ,99 % SES AS ,61 % KATALYSATOR MANAGEMENT INVEST AS ,95 % IVAR TOLLEFSEN AS ,90 % DUE RAGAZZI AS ,37 % FREDENSBORG AS ,29 % FIRST SECURITIES ASA ,36 % VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE ,22 % IMS MARINE SERVICES AS ,88 % ESTATIA RESORT AS ,81 % Egne aksjer BOREA NOTERTE II AS ,73 % JAHR GRUPPEN AS ,56 % BOREA AS ,55 % CHRIBA AS ,44 % Sum 20 største aksjonærer ,15 % Øvrige ,85 % Totalt ,00 % NOTE 3 EGENKAPITAL Aksje- Egne Overkurs- Annen Estatia Resort AS kapital aksjer fond egenkap. Sum Egenkapital pr Emisjon, tingsinnskudd Emisjonskostnader Resultat pr før beregnet skatt Egenkapital pr (ekskl skatt for 2008) Konsernets Konsernet egenkapital Egenkapital pr Emisjon i morselskapet, se over Emisjonskostnader Konsolideringsdifferanse Resultat pr før beregnet skatt Egenkapital pr (ekskl skatt for 2008)

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Øvre Holding AS Adresse: Dronningens gate

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004 Årsregnskap 2005 4tech ASA med datterselskap 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2005 2004 Note 2005 2004 Driftsinntekter 15 164 782 19 507 587 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 16 548 082 19 011

Detaljer

4tech ASA med datterselskap. Årsregnskap 2006

4tech ASA med datterselskap. Årsregnskap 2006 4tech ASA med datterselskap Årsregnskap 2006 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2006 2005 Note 2006 2005 Driftsinntekter 13 785 114 15 164 782 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 15 315 733 16 548

Detaljer

Årsrapport 2013 Boligutleie Holding IV AS

Årsrapport 2013 Boligutleie Holding IV AS Årsrapport 2013 Boligutleie Holding IV AS Innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...18

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Organisasjonsnummer: 974 526 441

ÅRSREGNSKAP. Organisasjonsnummer: 974 526 441 ÅRSREGNSKAP 2010 Organisasjonsnummer: 974 526 441 ÅRSBERETNING 2010 NORDIC SEAFARMS AS MED KONSERN Virksomheten sitt virksomhetsområde er administrasjon av driftsselskaper i konsernet samt omsetning av

Detaljer

Årsrapport 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Årsrapport 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Årsrapport 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...18

Detaljer

Ringnes Park Senter AS. Årsrapport 2010

Ringnes Park Senter AS. Årsrapport 2010 Ringnes Park Senter AS Årsrapport 2010 Ringnes Park Senter AS Årsberetning 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Ringnes Park Senter AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom sine datterselskaper

Detaljer

Årsrapport 2003 D1240901. Repant AS, Gråterudveien 2, 3036 Drammen Tlf. 32 20 91 00 www.repant.com

Årsrapport 2003 D1240901. Repant AS, Gråterudveien 2, 3036 Drammen Tlf. 32 20 91 00 www.repant.com Årsrapport 2003 D1240901 Repant AS, Gråterudveien 2, 3036 Drammen Tlf. 32 20 91 00 www.repant.com ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2003 Repant AS utvikler, produserer, markedsfører, selger og vedlikeholder

Detaljer

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 Resultatregnskap Note 2010 2009 driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 driftskostnader Lønnskostnader 12 11 840 10 848 Avskrivninger 2 459 372 Nedskrivning av aksjer 5

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual

Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual I Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual 2 4 7 8 10 11 24 Faktaopplysninger/nøkkeltall Årsberetning 2000 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2014 Etatbygg Holding II AS

Årsrapport 2014 Etatbygg Holding II AS Årsrapport 2014 Etatbygg Holding II AS Innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...17

Detaljer

Oslotech AS. Resultatregnskap

Oslotech AS. Resultatregnskap Oslotech AS Resultatregnskap 2012 2013 Note Note 2013 2012 Driftsinntekter 92 922 177 102 148 000 3 Salgsinntekter 3 100 854 746 95 070 163 0 3 Offentlige tilskudd 3 4 993 143 4 712 175 9 333 783 3 950

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. Det innkalles hermed til ordinær generalforsamling i Etrinell AS. Generalforsamlingen avholdes i Regus Skøyens lokaler i Karenslyst allè 8b, 0278

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall for 2010 2014. 3 Årsberetning 2014. 7 Resultatregnskap 01.01 31.12.14 konsern. 8 Eiendeler 31.12.14 konsern

Innhold. 3 Hovedtall for 2010 2014. 3 Årsberetning 2014. 7 Resultatregnskap 01.01 31.12.14 konsern. 8 Eiendeler 31.12.14 konsern Årsrapport 2014 Innhold 3 Hovedtall for 2010 2014 3 Årsberetning 2014 7 Resultatregnskap 01.01 31.12.14 konsern 8 Eiendeler 31.12.14 konsern 9 Egenkapital og Gjeld 31.12.14 10 Kontantstrømoppstilling 01.01

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2008

SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Union Eiendomsinvest Norge ASA den 2. mai 2012 kl. 12.00. Generalforsamlingen

Detaljer

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual 2 4 7 8 10 11 24 Faktaopplysninger/nøkkeltall

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Resultatregnskap

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Resultatregnskap Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Resultatregnskap MORSELSKAP KONSERN 2013 2014 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2014 2013 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 0 0 1 Kraftinntekter 1 414 176

Detaljer

Årsrapport 2012 Kontantstrømoppstilling Morselskap Konsern Tall i 1.000 kr. 2012 2011 2012 2011 KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Ordinært resultat før skattekostnad 5 808 19 015 15

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer