informerte om at han ville møte meg senere på dagen med oppgjøret. Det ble ikke nevnt noe om størrelsesorden på det han skulle tilby.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "informerte om at han ville møte meg senere på dagen med oppgjøret. Det ble ikke nevnt noe om størrelsesorden på det han skulle tilby."

Transkript

1 TOBYF INSTANS: Oslo byfogdembete - Kjennelse DATO: DOKNR/PUBLISERT: TOBYF STIKKORD: Avtalerett. Levering. Heving. Korrupsjon. Sivilprosess. Midlertidig forføyning. Tvisteloven SAMMENDRAG: Partene hadde inngått rammeavtale for levering av håndverkstjenester. Avtalen ble sagt opp. Videre ble saksøker avvist som tilbyder i anbudskonkurranser. Bakgrunnen var at det ble anført at det forelå et korrupsjonsforsøk mot saksøkte. Begjæring om midlertidig forføyning ble tatt til følge. Retten kom til at vedkommende som skulle ha utført korrupsjonsforsøket ikke handlet på vegne av saksøker og at det forelå sikringsgrunn. Det ble videre lagt til grunn at den skade eller ulempe som saksøkte ble påført ikke stod i åpenbart misforhold til den interesse saksøker hadde i at forføyning blir besluttet, jf. tvisteloven 34-1 annet ledd. SAKSGANG: Oslo byfogdembete TOBYF PARTER: Karlsen & Nordseth Entreprenør AS (Advokat Håkon Ustaheim) (Advokatfullmektig Kaj Marsh Duesund) mot Oslo Kommune v/ Ordføreren (Advokat Lars Marius Heggberget). FORFATTER: Dommer Tove Merete Voldbæk. Saken gjelder tre begjæringer om midlertidig forføyning hvor det i den ene kreves at Oslo kommune skal påbys å etterleve inngåtte rammeavtaler og i de to andre at Karlsen & Nordseth Entreprenør AS ikke kan avvises som tilbyder i anbudskonkurranser. Karlsen & Nordseth Entreprenør AS ved advokat Duesund har fremsatt tre begjæringer om midlertidig forføyning datert 15. og 20. oktober 2010 og 19. november Disse har fått saksnummerne , og Saksøkt er Oslo kommune som er representert ved advokat Lars Marius Heggberget. De to første sakene ble tatt til følge uten muntlig forhandling. I sak avsa retten den 18. oktober 2010 kjennelse med slik slutning: 1. Oslo Kommune pålegges å stanse behandlingen av anbudskonkurransen vedrørende rehabilitering av tak på Hans Barliensgt. 2-4 og forbys å inngå kontrakt i denne forbindelse før rettmessigheten av avvisningen av Karlsen & Nordseth Entreprenør AS er rettskraftig avgjort. Oslo Kommune v/ Ordføreren betaler kr ,- i sakskostnader til Karlsen & Nordseth Entreprenør AS innen to uker etter forkynning av denne kjennelsen. Advokat Lars Marius Heggberget har begjært etterfølgende muntlig forhandling som har fått saksnummer I sak avsa retten den 2 oktober 2010 kjennelse med slik slutning:

2 1. Rammeavtale for Blikkenslagerarbeid og rammeavtale for Tømrer / Snekker mellom Karlsen & Nordseth Entreprenør AS og Boligbygg Oslo KF, begge av 17. november 2008 med tilhørende forlengelse på 1 år, opprettholdes inntil rettmessigheten av Boligbygg Oslo KFs heving av rammeavtalene er rettskraftig avgjort. Oslo kommune v/ Ordføreren betaler kr i sakskostnader til Karlsen & Nordseth Entreprenør AS innen to uker etter forkynning av denne kjennelsen. Advokat Lars Marius Heggberget har begjært etterfølgende muntlig forhandling som har fått saksnummer I sak er det ikke avsagt kjennelse uten muntlig forhandling. Retten besluttet at sakene skulle forenes til felles behandling i samsvar med tvisteloven 15-6 og avholdt muntlige forhandlinger 25. og 26. november Det er utvekslet flere prosesskriv. I rettsmøtet møtte prosessfullmektigene og partene. Det ble avgitt parstforklaringer og fem vitneforklaringer. Om bevisførselen for øvrig vises det til rettsboken. Sakens bakgrunn Saksøker Karlsen & Nordseth Entreprenør AS (heretter benevnt KNE) er ett av flere selskap i konsernet Karlsen og Nordseth AS. Også andre selskap i konsernet har inngått rammeavtaler med Kommunen og inngår også avtale om andre oppdrag. Konsernet omfatter selskapene Roald Larsen AS, KN Vedlikehold, Karlsen Aktiv AS, KN Entreprenør AS, Døgnvakta AS, Barka AS, Glassmester Berglund AS, og sameiene «Hytta på Hvaler» og «Løperen». Eiersammensetningen er noe ulik fra selskap til selskap, men det er enkelte personer som er aksjonærer og har sentrale roller i flere av selskapene. Bolig Bygg Oslo KF (heretter benevnt Boligbygg) er et av Oslo kommunes tre store kommunale byggforetak og har en betydelig eiendomsportefølje. Sammen med Omsorgsbygg Oslo KF (heretter benevnt Omsorgsbygg) og Undervisningsbygg Oslo KF, er de en betydelig aktør ved bestilling av ulike håndverkstjenester. KNE har sin virksomhet rettet mot dette markedet og en betydelig andel av selskapets omsetningen relaterer seg til offentlige anskaffelser. Oslo kommune inngår rammeavtaler om utførelse av ulike håndverkertjenester. Innen et fagfelt blir det inngått rammeavtale med flere selskaper. Det enkelte oppdrag tildeles enten ved at det tas direktekontakt med det selskapet som i henhold til listen står for tur til å få nytt oppdrag eller det lyses ut en minikonkurranse blant selskapene som er tildelt rammeavtale. Rammeavtalene inngås av det enkelte kommunale byggforetak. KNE har således inngått avtaler med både Omsorgsbygg og Boligbygg. I tillegg deltar KNE i anbudskonkurranser og har derfor også hatt oppdrag for Kommunen utover de som faller inn under rammeavtalene. KNE og Boligbygg inngikk den 17. november 2008 to rammeavtaler for fagene tømrer/ snekker og blikkenslagerarbeid. Rammeavtalene gjelder bebodde boliger og omfatter både løpende vedlikehold og mindre prosjekter. Oppdragene skulle i henhold til avtalene være fullført innen 20. oktober Boligbygg hadde opsjon på ett års forlengelse. Den ble benyttet ved at avtalene den 23. august 2010 ble forlenget med 1 år, og løper etter dette frem til 20. oktober Sommeren 2010 foretok Kommunen flere byggeplasskontroller hos sine oppdragstakere. Formålet var blant annet påse at utenlandske arbeidere hadde forskriftsmessig Idkort og at underentreprenører hadde nødvendige dokumentasjon i forhold betaling av skatt og avgifter. Ett av stedene det ble foretatt slik kontroll var et prosjekt KNE hadde fått fra Omsorgsbygg og gjaldt arbeider på det kommunale sykehjemmet, Ryenhjemmet. Kontrollen ble foretatt fredag 23. juli 2010 og medførte at

3 personer ble bortvist fra byggeplassen fordi de manglet ID-kort som var i samsvar med forskrift av 30. mars Personene arbeidet for en av KNE sine underentreprenører. I brev fra Kommunen datert 30. juli 2010 ble KNE på denne bakgrunn gitt frist til påfølgende mandag kl 100 for å fremlegge nødvendig dokumentasjon om den utenlandske underentreprenøren og dens ansatte, samt gitt varsel om at det ble vurdert å heve rammeavtalene med Omsorgsbygg. Brevet ble sendt med epost samme dag. Da eposten ble mottatt av KNE, ringte en av selskapets ansatte D til kommunens tekniske byggeansvarlig for prosjektet, B. B skrev mandag august 2010 et notat om blant annet denne samtalen. Fra notatet gjengis: «Fredag 30. juli ca kl 1630 ble jeg kontaktet av D fra KNE pr tlf vedr manglende ID kort for arbeiderne på Ryenhjemmet, Oppsalhjemmet og Fagerborghjemmet. D fortalte pr tlf at han hadde informert meg om at de hadde brukt en underentreprenør hvor ikke alle godkjenninger var i orden enda, men at alle pairer var sendt inn. Jeg informerte om at dette var ukjent for meg, og at jeg ikke var satt inn i saken, men kun hadde fått noe informasjon via sms fra x vedr stenging av byggeplasser. D påsto at han hadde informert om dette på ett møte, men dette er helt ukjent for meg samt at jeg informerte om at dette har jeg hverken fullmakt til å godkjenne verken muntlig eller skriftlig.» Retten vil nedenfor kommentere innholdet i samtalen i den utstrekning det er nødvendig. Det er imidlertid på det rene at det ikke ble inngått noen avtale eller fremlagt dokumentasjon som følge av samtalen. Mandag morgen tok et daværende styremedlem i KNE telefonisk kontakt med etatsjefen i Omsorgsbygg og ba om et møte i sakens anledning. Dette ble avholdt senere samme dag og KNE fremla den dokumentasjon som selskapet hadde. Kommunen fastholdt at dette ikke var tilstrekkelig. De følgende dagene var det utstrakt kontakt per telefon og epost for å få fremlagt godkjent dokumentasjon. Ved Kommunens brev av 10. august 2010 ble den benyttede underleverandør, Willander, godkjent for de tre aktuelle prosjektene. I brev fra Omsorgsbygg datert 3. september 2010 ble KNE varslet om heving av alle eksisterende kontrakter. I brevet er det vist til et korrupsjonsforsøk som skal ha funnet sted den august 2010 og overfakturering. Da de aktuelle rammeavtaler likevel var i ferd med å løpe ut, er det ikke begjært forføyning i den forbindelse. På tilsvarende grunnlag mottok KNE den 16. oktober 2010 hevingserklæring fra Boligbygg for de to rammeavtalene de hadde der. Samtidig ble det gitt en subsidiær underretning om at rammeavtalen uansett ble sagt opp i henhold til den avtalte oppsigelsesklausul. For så vidt det gjelder forføyningene har Kommunen kun påberopt korrupsjonsforsøket. KNE har bestridt at vilkårene for hevning/oppsigelse er til stede og har derfor begjært midlertidig forføyning i sakens anledning. Kommunens anførsel om korrupsjonsforsøk har sin bakgrunn i et møte som fant sted morgenen mandag august Møtet var mellom A som var ansatt KNEs søsterselskap Roald Larsen AS, og B fra Kommunen. Ingen av dem avga vitneforklaring i retten. Kommunen og KNE er uenige om det hva som ble sagt på møtet og KNE sin rolle i dette. Da B kom på sin arbeidsplass etter at hadde funnet sted, kontaktet han etatsjefen og opplyste om samtalen. Han ble da bedt om å skrive et notat om det som hadde skjedd. Fra notatet gjengis: Vi ble enige om å møtes på Statoil på Bjerke, da jeg kom til Statoil sto vedkommende utenfor bilen, jeg gikk ut for å høre hva dette gjaldt, vedkommende tok direkte opp dette med Arbeidene på Ryenhjemmet, Fagerborghjemmet og Oppsalhjemmet og bagatiliserte dette, han sa at dersom jeg gikk med på og si at jeg hadde godkjent firmaet som manglet gyldig dokumentasjon muntlig ville jeg få en ferie jeg sent ville glemme, Vedkommende

4 informerte om at han ville møte meg senere på dagen med oppgjøret. Det ble ikke nevnt noe om størrelsesorden på det han skulle tilby. Jeg informerte at jeg måtte tilbake på kontoret for å undersøke hva som var årsaken til at arbeiderne var bortvist fra byggeplassene. Jeg gikk derfor rett i bilen og dro fra stedet. Jeg følte dette meget ubehagelig, da jeg følte at dette var ett forsøk på korrupsjon. Jeg satte meg i bilen uten å gjøre noe avtale og valgte og informere... Kommunen har også en del prosjekter hvor rammeavtalene ikke benyttes. I disse tilfellene lyses det ut anbudskonkurranser. Den 25. juni 2010 utlyste således Kommunen anbudskonkurranse med forhandling vedrørende rehabilitering av tak på Hans Barliensgt KNE innga et tilbud. Det ble avholdt forhandlingsmøte og revidert tilbud på kr ,- eks. mva ble levert den 28. september Den 14. oktober mottok KNE et brev der Boligbygg avviste selskapet fra anbudskonkurransen, jf. forskrift om offentlige anskaffelser annet ledd bokstav d. Det er vist til korrupsjonsforsøket. KNE har begjært midlertidig forføyning med krav om at anbudskonkurransen må stanses inntil spørsmålet om avvisningen er rettskaftig avgjort. Tilsvarende kunngjorde Boligbygg den 29. september 2010 anbudskonkurranse vedrørende rehabiliteringsarbeider på tak i Mailundveien 21, Oslo. Den 19. november samme år mottok KNE avvisning fra konkurransen. Begrunnelsen var den samme som for Hans Barliensgt KNE har begjært midlertidig forføyning med krav om at anbudskonkurransen må stanses inntil spørsmålet om avvisningen er rettskaftig avgjort. Det er på denne bakgrunn fremsatte tre begjæringer om midlertidig forføyning mot Oslo kommune med krav om etterlevelse av rammeavtalene samt adgang til å delta i anbudskonkurranser. Karlsen & Nordseth Entreprenør AS har i det vesentligste anført De tre sakene gjelder henholdsvis avvisning fra to anbudskonkurranser samt oppsigelse av inngåtte rammeavtaler. To av sakene ble tatt til følge uten muntlig forhandling. Det anføres at kjennelsene er korrekte. Det er således ikke fremkommet opplysninger eller dokumentasjon som endrer forholdene som ble lagt til grunn i kjennelsene. Det eneste som er fremlagt er notatet fra B. Det er flere forhold ved notatet som KNE reagerer på. Bevisverdien av notatet er dessuten ikke særlig høy. Det vises til B ikke er ført som vitne i saken. A ble den 10. august 2010 anmeldt til politiet på bakgrunn av en mistanke om forsøk på korrupsjon mot en ansatt i Omsorgsbygg. Kommunen har anført at den saksfremstilling som fremgår av Oslo byfogdembetets kjennelse 19. november 2010, må legges til grunn. Det er signalisert at avgjørelsen vil bli anket. Den har derfor begrenset bevisverdi. Korrupsjonsforsøket skal ha funnet sted på en bensinstasjon den august Det har ikke vært en umiddelbar bevisføring for retten med hensyn til hva som skjedde på møtet. Bakgrunnen for at KNE ikke har krevd dette, er at dette møtet er selskapet uvedkommende. Dette kan kun ha skjedd i A og Roald Larsen AS egen interesse. Det vises til notatet fra B hvor det fremgår at grunnen til at A ønsket møtet, var å drøfte prosjekter som selskapet Roald Larsen AS hadde ansvaret for. Også den kommuneansattes versjon er følgelig at det var forholdet til Roald Larsen AS som var bakgrunnen for møtet. Da dette er en politisak er ikke KNE i posisjon til å kunne uttale seg nærmere om saken. Det tas imidlertid sterk avstand fra enhver form for korrupsjon, og selskapet reagerer derfor på den måten Kommunen har knyttet selskapet opp til det påståtte korrupsjonsforsøket. Det bestrides at dette har skjedd til fordel for KNE. Det er uomtvistet at ingen i selskapet var delaktig i det møtet hvor korrupsjonsforsøket skal ha funnet sted. A har således aldri hatt noen formell eller uformell rolle i selskapet og kan ikke handle på vegne

5 av selskapet. Heller ikke kommunenes ansatte har oppfattet at han gjør det. Kommunen foretar en uhjemlet identifikasjon av to ulike aksjeselskaper. Det bestrides at det foreligger en komplisert eierstruktur i konsernet. At KNE og Roald Larsen AS har felles majoritetseiere har aldri vært skjult for Kommunen. Dette er uansett ikke avgjørende. As familietilknytting kan ikke utviske det selskapsrettlige vernet. Dersom det hendelsesforløp Kommunen skisserer legges til grunn, må noen i KNE bedt A å begå en slik straffbar handling. Det bestrides at det er tilfelle. I løpet av den aktuelle helgen var det riktignok kontakt mellom A og ansatte/styremedlemmer i KNE og brevet fra Kommunen av fredag 30. juni 2010 ble kommentert. Bakgrunnen var at brevet for KNE fremstod som en generell henvendelse om nye krav til underentreprenør. Også Roald Larsen AS benytter underentreprenør og det er derfor ikke unaturlig at man orienterte om dette samt undersøkte om de hadde mottatt tilsvarende henvendelse. Det var imidlertid intet i denne kontaktet som ga A noen rett til å handle på vegne av selskapet. Opplysningene kan ha medført at A ønsket å ta opp bruken av underleverandører på vegne av Roald Larsen AS. Dette har KNE uansett intet med å gjøre. Ingen i selskapet er for øvrig anmeldt og nå tre måneder etter anmeldelsen er det fortsatt ingen i selskapet som har vært til politiavhør i sakens anledning. KNE var ikke klar over at møtet på bensinstasjonen hadde funnet sted, før Kommunen opplyste om dette. Fra A skulle ha fremsatt sitt tilbud, til underentreprenør ble godkjent gikk det 8 dager. I denne perioden var det betydelig kontakt med ansatte med Kommunen. Tross usikkerhet knyttet til hva som ville skje, var det ingen ny kontakt til B for å avklare om han var villig til å følge opp saken slik at hevningsvarselet ble trukket. Det foreligger således ingen indikasjoner langt mindre bevis for at det ble fremsatt nye fremstøt mot B. KNE angrep således ikke situasjon med korrupsjonsforsøk, men med en ryddig prosess hvor det bes om møte, skrives møtereferat og tas løpende kontakt for å få avklart hvilken dokumentasjon Kommunen krever. Dessuten er det høyst uklart hva skulle motivasjonen for å gjøre noe så alvorlig når rammeavtalene med Omsorgsbygg tross alt utløp 14. oktober Under enhver omstendighet kan det ikke være tilstrekkelig for å heve avtalene at Kommunen har en mistanke om korrupsjonsliknende forhold. Det vises til forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 der et tilbud bare kan avvises dersom vedkommende «i sitt yrke har gjort seg skyldig i alvorlige forsømmelser mot faglige og etiske krav i vedkommende bransje». Beviskravet for at det er begått straffbar korrupsjon er således kvalifisert sannsynlighetsovervekt. Det er Kommunen som har bevisbyrden i så måte. Anbudskonkurransene for oppdragene i Hans Barliens gate og Marienlundveien KNEs hovedkrav er at Boligbyggs avvisning av dem som tilbyder vedrørende anbudskonkurransen for Hans Barliensgt. 2-4 og Mailundveien 21 er i strid med anskaffelsesregelverket og må kjennes ugyldig, slik at KNE får delta i konkurransen. Avvisning med begrunnelse i FOA annet ledd bokstav d er å anse som et meget drastisk skritt som virker stigmatiserende for KNE. Så vel rettspraksis som juridisk teori viser derfor at det stilles strenge beviskrav. Den udokumenterte mistanken om korrupsjon er rettet mot et annet kommunalt foretak og gir ikke Boligbygg grunnlag for å hevde at KNE har gjort seg skyldig i alvorlig forsømmelse mot faglige og etiske krav i bransjen. Boligbygg har således ingen beviser for at KNE har foretatt noe som kan karakteriseres på denne måten. Det vises til statens veileder til reglene om offentlige anskaffelser kapittel 13 (side 155 flg.) hvor det fremgår at en mistanke om brudd på faglige og etiske krav ikke er tilstrekklig avvisningsgrunn. En avvisning etter denne bestemmelsen må bygge på klare og objektive beviser. Dersom anbudskonkurransen ikke stanses av retten, vil det innbære et helt sikkert tap av den aktuelle kontrakten for KNE. Videre vil avvisningen få store ringvirkninger for KNE,

6 da avvisningen støtter opp om de feilaktige korrupsjonsmistankene fremsatt av Kommunen. Det er etter dette sannsynliggjort at avvisningene ikke er korrekte. Videre foreligger det sikringsgrunn etter tvisteloven 34-1 første ledd alternativ a. Det er intet krav om at Kommunen har opptrådt utilbørlig. Avvisningen er imidlertid en atferd som gjør at det er behov for sikring av kravet. Oppnås ikke slik sikring, vil ikke selskapet få delta i anbudskonkurransene. Gjennomføringen av hovedkravet vil således bli vesentlig vanskeliggjort grunnet Boligbyggs adferd. Dersom anbudskonkurransene ikke midlertidig stanses av retten, vil det være helt umulig for KNE å få gjennomføre sitt hovedkrav. Selskapet må da alternativt ta ut et erstatningssøksmål. Dette vil imidlertid kun i begrenset grad avhjelpe skadene selskapet blir påført. Det å ha arbeidsoppgaver er således en selvstendig verdi for et selskap. Anskaffelsene er derfor både enkeltvis og samlet vesentlig for KNE. Det vises til at oppdrag utenfor offentlig anskaffelse utgjør en svært liten andel av selskapets omsetning. Det er således ikke tilstrekkelig å ha mulighet til erstatning i ettertid. Hevning/oppsigelse av rammeavtalene Selskapet inngikk den 17. november 2008 to rammeavtaler med Boligbygg om innen fagene tømrer/snekker og blikkenslagerarbeid. Avtalene ble den 23. august 2010 forlenget med 1 år, og løper etter dette frem til 20. oktober Den 16. oktober 2010 mottok KNE hevingserklæring fra Boligbygg. I realiteten innebærer dette en fullstendig stans av alle pågående og fremtidige arbeider mellom KNE og Boligbygg. Hevingsgrunnlaget er korrupsjonsmistankene mot KNEs søsterselskap. Boligbygg har ikke gitt uttrykk for at det foreligger noe mislighold i avtaleforholdet mellom dem og KNE. De øvrige hevningsgrunner er frafalt i forføyningssaken og berøres derfor ikke nærmere. Hevning av en avtale er den mest inngripende misligholdssanksjonen en avtalepart kan benytte. Det er derfor et generelt kontraktsrettslig vilkår at heving ikke kan finne sted med mindre det foreligger et vesentlig mislighold av den aktuelle avtale, og andre beføyelser ikke vil kunne avhjelpe problemet. Vesentlighetskravet fremgår også av punkt 13 i Oslo kommunes standardvilkår. Selskapet har hatt en omsetning på 23 millioner kroner under rammeavtalene. De enkeltstående oppdrag er da tatt ut og er følgelig ikke inkludert i beløpet. Kommunen forsøker nå å undergrave den økonomske betydningen av rammeavtalene. Kommunen bestrider således omsetningstallene og har anført at KNE heretter uansett ikke ville blitt tildelt så vidt mange under rammeavtalen. Det er imidlertid ikke tidligere kommet signaler fra Kommunen om at selskapet ikke ville få ytterligere oppdrag fordi man allerede var tildelt for mange oppdrag i forhold til de andre selskapene som hadde tilsvarende rammeavtale. KNE fastholder at når rammeavtalen ble forlenget i henhold til opsjon har selskapet berettig grunn til å anta at det vil få oppdrag. Om Boligbygg benytter rammeavtaler i strid med anskaffelsesregelverket, er det ikke noe som kan tillegges vekt i denne saken. For anbudskonkurransene er det en egen hjemmel for å vektlegge yrkesetikk. Tilsvarende regelverk finnes ikke for rammeavtaler. Det må dermed tas utgangspunkt i generelle selskapsrettlig vurderinger foretatt i teori og praksis på dette punkt. Det er etter dette ingen holdspunkter for å identifisere KNE ved det som er påberopt i sakens anledning. Kommunen har subsidiært foretatt en oppsigelse og vist til oppsigelsesklausulen. Det kan reises tvil om det er rettslig adgang til en slik klausul. En ensidig rett til oppsigelse gir ikke forutberegnlighet. Det bestrides at den kan gjøres gjeldende mot kun en av leverandørene. Dette må i så fall omfatte alle leverandører under den aktuelle avtalen. Dersom retten finner at den kan benyttes, må det i alle tilfelle innfortolkes et

7 saklighetskrav. Spørsmålet blir da om det foreligger saklig grunn når det ikke er påvist mislighold. Boligbyggs heving og/eller oppsigelse av de to rammeavtalene må etter dette anses som ugyldig, og KNE har etter dette sannsynliggjort sitt krav. Det foreligger også sikringsgrunn etter tvisteloven 34-1 første ledd alternativ b. Det bestrides at disse avtalene uansett ikke har noen restverdi for KNE. Det er således grunn til å tro at selskapet ville fått oppdrag når Kommunen valgte å forlenge avtalene ett år. Retten må legge den faktiske omsetningen under rammeavtalene til grunn. Når omsetningen forsvinner på denne måten, forsvinner arbeiderkompetansen. De som er permittert ser seg om etter nye jobber. Det er også et godt arbeidsmarked for disse. Proporsjonalitetsvurderingen etter 34-1 annet ledd Retten må foreta en interesseavveining. Det anføres at den ulempe Kommunen eventuelt får ved at anbudskonkurransene midlertidig stanses er meget beskjeden i forhold til KNEs behov for å få delta i konkurransen og å få en rettslig avgjørelse i forhold til den anførte avvisningsgrunn. For så vidt det gjelder anbudskonkurransene, kan de ikke høres med at prosjektene til Boligbygg er tidsprekære. Det vises til at man har valgt en anbudskonkurranse som i seg selv ikke er rask. Heller ikke vedrørende rammeavtalen vil en forføyning være til vesentlig ulempe for Kommunen. Konsekvensen for KNE vil være altomfattende. KNE livnærer seg utelukkende på offentlige anskaffelser der Oslo kommune og Boligbygg er helt sentrale oppdragsgivere for selskapet. Avvisningen vil få store konsekvenser for selskapet, som nå risikerer betydelig tap av oppdrag og inntekter. Omsetning under de to rammeavtalene var i perioden 1. januar 2010 til 30. september 2010 på mer enn 10 millioner kroner. Dette tilsier en årlig omsetning på nærmere 15 millioner kroner. Hevingen om lag ett år for avtalene utløper innebærer således et inntektsbortfall på minst 15 millioner kroner fordelt over perioden. Betydelig del av arbeidsstokken er allerede permittert slik at den er redusert fra 40 til ca 10 ansatte. Kommunens handlemåte innebærer uopprettlige skader i form av tap av ansatte og kompetanse, samt tap av goodwill og renommé hos øvrige leverandører og oppdragsgivere. Et etterfølgende erstatningsmessig søksmål, vil ikke avhjelpe dette. Selskapet vil imidlertid innen den tid være avviklet. KNE vil akseptere en frist for å ta ut søksmål mot Kommune om rettmessigheten av avvisningen. Eventuelle ulemper for Kommunen vil derfor uansett være av relativt kort varighet. I sak ble det nedlagt slik påstand: 1. Rammeavtale for Blikkenslagerarbeid og rammeavtale for Tømrer / Snekker mellom Karlsen & Nordseth Entreprenør AS og Boligbygg Oslo KF, begge av 17. november 2008 med tilhørende forlengelse på 1 år, opprettholdes inntil rettmessigheten av Boligbygg Oslo KFs heving av rammeavtalene er rettskraftig avgjort. Oslo kommune ved ordføreren dømmes til å dekke Karlsen & Nordseth Entreprenør AS saksomkostninger. I sak TVI-OBYF/2 ble det nedlagt slik påstand: 1. Oslo Kommune pålegges å stanse behandlingen av anbudskonkurransen vedrørende rehabilitering av tak på Hans Barliensgt. 2-4 og forbys å inngå kontrakt i denne forbindelse før rettmessigheten av avvisningen av Karlsen & Nordseth Entreprenør AS er rettskraftig avgjort.

8 Oslo kommune ved ordføreren dømmes til å dekke Karlsen & Nordseth Entreprenør AS saksomkostninger. I sak ble det nedlagt slik påstand: 1. Oslo Kommune pålegges å stanse behandlingen av anbudskonkurransen vedrørende rehabilitering av tak på Mailundveien 21, Oslo og forbys å inngå kontrakt i denne forbindelse før rettmessigheten av avvisningen av Karlsen & Nordseth Entreprenør AS er rettskraftig avgjort. Oslo kommune ved ordføreren dømmes til å dekke Karlsen & Nordseth Entreprenør AS saksomkostninger Oslo kommune har i det vesentligste anført Det bestrides at det for noen av sakene foreligger krav eller sikringsgrunn. Saken begynte med at det ble avholdt inspeksjon på Ryenhjemmet hvor KNE hadde oppdrag for Omsorgsbygg. Resultatet ble at ansatte hos en underentreprenør ble bortvist grunnet manglende idkort. Kommunen sendte brev til KNE den 30. juli 2010 hvor det ble satt frist for å rette forholdet samt varslet om mulig heving av avtalene. Det må ha fremstått som kritisk for selskapet at det blir varselet om heving. Samme dag ringt D, som er styremedlem i KNE til B. Det anføres at han ba B bekrefter at underentreprenøren allerede var godkjent. Det vises i den forbindelse til notat utarbeidet av B. Mandag morgen ble en ansatt i Kommunen utsatt for et korrupsjonsforsøk. Han utarbeidet samme dag et notat om hva som skjedde under møtet på bensinstasjonen. Bevis utover dette notatet og kjennelsen i sak fremmet av Roald Larsen AS, er ikke ført. Det har formodning mot seg at B skulle ha fabrikkert dokumentbevis i sakens anledning. Han har fastholdt innholdet overfor så vel politi som for retten. Det er ingen forhold som kan så tvil ved Bs saksfremstilling. Dette faktum må derfor legges til grunn. Det må derfor legges til grunn at A har begått irregulær atferd overfor en kommunal ansatt og at dette er tilstrekkelig grunnlag for de handlinger Kommunen har gjort. Spørsmålet blir deretter om A opptrådte på vegne av KNE. Kommunen finner dette sannsynlig. Bakgrunnen for dette er at tilbudet som ble fremsatt på møtet, var relatert til oppdrag KNE hadde ansvaret for. Samme tematikk var også oppe i telefonsamtale som B hadde med styremedlem i KNE fredag den 30. juli 2010 og på møtet selskapet hadde med Kommunen mandag august Også KNE har således anført at B hadde gitt forhåndssamtykke til å benytte underentreprenør det polske firmaet Willander. De tette familiebånd og hendelsesforløpet tilsier at det er sannsynlig at A opptrådte på vegne av KNE. Det er ubestridt at han helgen forut hadde kontakt med styremedlemmer i KNE og at Kommunens brev ble diskutert. Brevet var ikke av generell art, men var spesifikk til KNE om de tre aktuelle prosjektene selskapet hadde. Det skulle derfor i seg selv ikke gi grunnlag for å kontakte søsterselskapet. Det anføres at således at A opptrådte på vegne av KNE. Kommunen viser til at dette er et konsern hvor eierkonstellasjonen og styresammensetningene er preget av sterk familietilknytning selskapene i mellom. Man merker seg at det konsernet på ene siden anfører at det kan organisere seg som man ønsker og på en annen side anfører at det er vanntette skott. KNE distanserer seg mer fra A enn det man gjorde tidligere. Dette er forståelig, men kan ikke tillegges avgjørende vekt ved vurderingen. Det bestrides at sakens faktum medfører at det er et skjerpet krav til bevisvurderingen. Det er tilstrekkelig at retten finner det sannsynliggjort at det gjennom hendelsen den august 2010 har forekommet et grovt tillitsbrudd som har medført politianmeldelse. Kommunen kan ikke påtvinges å opprettholde avtaleforholdet der det foreligger et tillitsbrudd av den art som i denne saken. Kravene som følger av Statens

9 veileder er oppfylt. Det vises til kjennelse fra Oslo byfogdembete den 19. november 2009 hvor det i tilsvarende sak reist av Roald Larsen AS ble lagt til grunn at det på kontraktsrettslige område ikke kan legges opp til særlige beviskrav, jf. Rt Det avgjørende for å fravike sannsynlighetsovervekt, er dersom avgjørelsen innebærer store personlige konekvener. Slike forhold foreligger ikke her hvor partene er Kommunen og et selskap. Det vil dessuten være et paradoks at jo grovere tilfelle er, jo vanskeligere blir det å heve kontrakten. Heving/oppsigelse av rammeavtalene KNE hadde rammeavtaler med både Omsorgsbygg og Boligbygg. Bakgrunnen for at rammeavtalene med underliggende kontraktsforhold ble sagt opp, var i all hovedsak hendelsen den august Øvrige forhold som er påpekt i hevningserklæringene er ikke frafalt som sådan, men påberopes ikke i forføyningssakene. Det foreligger intet hovedkrav. Det anføres således at rammeavtalene er rettmessig hevet. De to kontraktene bortfalt således med umiddelbar virkning. Hvis en part opptrer svært illojalt, gir det grunnlag for å heve kontraktene. Det å fremme tilbud om en uberettiget fordel for en av Kommunenes ansatte, må anses å være vesentlig mislighold. I hevningserklæringen er det for øvrig subsidiært inntatt en oppsigelse. Subsidiært anføres det således at avtalene uansett faller bort når oppsigelsesfristen på tre måneder er utløpt. Det vil si 15. januar Avtalene kan således sies opp med 3 måneders varsel. Det anføres at oppsigelsesbestemmelsen er klar og entydig. Det er intet som tilsier at det er krav til oppsigelsesgrunn. Anskaffelsesregelverket gir adgang til slik bestemmelse. Dette er ordinær bestemmelse som Kommunen kan velge å benytte seg av. Det avgjørende er at bestemmelsen fremgikk av konkurransegrunnlaget slik at tilbyderne kunne ta hensyn til det ved prising av oppdraget. Selv om slik bestemmelse skulle ha vært i strid med regelverket, innebærer ikke det at den er ugyldig partene mellom, jf. Rt Det er ikke sannsynliggjort noen sikringsgrunn. Rammeavtalene har ingen ytterligere restverdi da de allerede har fått sin andel og er uansett sagt opp med 3 måneders varsel. Det er beskjedne verdier og dermed ikke sikringsgrunn. Tvisten må eventuelt løses erstatningsrettslig søksmål. For Kommunen ville det bli en vanskelig situasjon dersom man må benytte et selskap man selv mener har brutt de etiske bransjenormene. Selv om avtalene hadde bestått, ville KNE rent faktisk ikke blitt tildelt ytterligere oppdrag. Det vises til at flere selskaper tildeles oppdrag i medhold av identiske rammeavtaler. Forutsetningen er at de i løpet av avtaleperioden skal ha fått oppdrag for omtrent den samme verdi. KNE har under begge rammeavtaler blitt tildelt mer enn de øvrige. Selv om det tas hensyn til prosjekter som vil bli tildelt frem til rammeavtalene utløper, vil KNE fortsatt allerede fått tildelt sin andel under avtalene. Avtalene har følgelig uansett ingen restverdi. Anbudskonkurransene for oppdragene i Hans Barliens gate og Marienlundveien Det anføres at KNE kan avvises som tilbyder vedrørende anbudskonkurransene for Hans Barliensgt. 2-4 og Mailundveien 21, jf. FOA annet ledd bokstav d. Bestemmelser oppstiller ingen særlige beviskrav. Det er følgelig tilstrekkelig at det foreligger alminnelig sannsynlighetsovervekt. Bakgrunnen for avvisningen er hendelsen mandag august Det vises til notatet fra B. Det vises til avvisningsbrevet hvor det fremgår at årsaken ikke er at det er mistanke om korrupsjon, men derimot det mest sannsynlige hendelsesforløp innebærer at A på vegne av KNE har begått alvorlig forsømmelse mot bransjeetiske krav. Det kan neppe være tvil om at dersom Kommunen faktum legges til grunn, så er det rettmessig å avvise i medhold av anskaffelsesforskriften. Vilkårene etter FOA annet ledd bokstav d er følgelig til stede og KNE har derfor intet sikringskrav.

10 KNE har heller ikke påvist sikringsgrunn. Anbudskonkurransene det er tale om, gjelder beskjedne oppdrag. Det bestrides at det ved vurderingen skal ses hen til verdien av mulige fremtidige anskaffelser. KNE ønsker egentlig å få til en ordning hvor de ikke kan avvises fra noen anskaffelser før spørsmål rettskraftig avgjort. Interessen kan ivaretas ved at Kommunen stiller sikkerhet for et eventuelt erstatningsansvar. Selskapet kan dessuten ikke veltes ved disse to små avtalene. For det tilfellet at KNE skulle bli hørt med at det er begått urett mot selskapet, må dette tap eventuelt reist et erstatningssøksmål mot Kommunen. De øvrige påståtte skadevirkninger som tap av omdømme og forringede utsikter til å vinne arbeidsoppdrag fra både Kommunen og andre utenforstående oppdragsgivere, er ikke relevant ved vurdering av om det foreligge sikringsgrunn. Handlingsforløpet representerer åpenbart et alvorlig tillitsbrudd som må gi Kommunen grunnlag for å heve samtlige løpende avtaler og å avvise KNE fra anbudskonkurranser. Det kan ikke være grunnlag for å sondre mellom Kommunens ulike etater i den forbindelse. Handlingsforløpet representerer åpenbart et alvorlig tillitsbrudd som må gi Kommunen grunnlag for å heve samtlige løpende avtaler og å avvise KNE fra anbudskonkurranser. Det kan ikke være grunnlag for å sondre mellom Kommunens ulike etater i den forbindelse. Det er verken sannsynliggjort noe hovedkrav eller sikringsgrunn. Begjæringene kan etter dette ikke tas til følge. Proporsjonalitetsvurderingen etter 34-1 annet ledd Det påståtte økonomiske tap som KNE anfører ha, bestrides. Når det gjelder rammeavtalene foreligger det således ikke en økonomiske restverdi for KNE. Det vises til at likelydende rammeavtaler er inngått med flere selskaper. Det er en forutsetning at de over avtaleperioden blir tildelt oppdrag som samlet sett har omtrent samme økonomiske ramme. KNE er allerede tildelt oppdrag som overstiger det som kan forventes i løpet av avtaleperioden. Resten av avtaleperioden vil derfor uansett medgå til å utjevne denne differansen. Dersom det skulle få flere oppdrag, er nok Kommunen forpliktet til en ny anbudskonkurranse. Det kan ikke tas hensyn til tap av omdømme. Selskapet har også på samme grunnlag fått hevet sine rammeavtaler med Omsorgsbygg. Dette er ikke angrepet rettslig. Tilsvarende foreligger det i kjennelse i saken reist av Roald Larsen AS hvor Kommunens beskrivelse av hendelsesforløpet ble lagt til grunn. Et eventuelt omdømmetap vil derfor oppstå uavhengig av denne saken. Kommunen på sin side har ikke lenger tillit KNE. Det har en berettig krav om å ha tillit til sine leverandører. Dette er en sak hvor det er så vidt sterke motstridene interesser at det ikke bør gis forføyning. KNE har for øvrig ikke tatt noen skritt for å få dette rettslig avgjort gjennom søksmål. Situasjonen vil være prekær dersom Kommunen ikke kan inngå nye kontrakter for spørsmålet av avvisning og heving/oppsigelse er rettskraftig avgjort. Dersom anlegger det brede perspektiv ville alle saker hvor Roald Larsen AS og KNE blir avvist, vil bli liggende på vent. Selv om retten skulle komme til at vilkårene for forføyning er til stede, skal retten foreta et skjønn. Det vises til 34-2 hvor det heter at retten «kan» beslutte midlertidig forføyning dersom kravet og sikringsgrunnen er sannsynliggjort. Det ble nedlagt slik påstand for alle tre begjæringene: 1. Begjæringene tas ikke til følge. Oslo kommune tilkjennes sakens omkostninger.

11 Rettens vurdering KNE har fremmet tre midlertidig forføyninger mot Kommunen. Det er krevd at to anbudskonkurranser stanses inntil det er avklart at avvisningen av KNE er rettmessig samt at Kommunen påbys å overholde inngåtte rammeavtaler. Retten har for to av sakene avsagt kjennelse om midlertidig forføyning uten at det på forhånd var avholdt muntlig forhandling, jf. tvisteloven 32-7 annet ledd. Kommunen har deretter begjært etterfølgende muntlig forhandling etter Retten kan i herværende kjennelse helt eller delvis stadfeste, endre eller oppheve de tidligere kjennelsene. Det skal følgelig foretas en ny vurdering med hensyn til om KNE har sannsynliggjort så vel krav som sikringsgrunn, men denne gangen etter kontradiksjon. Retten skal således foreta den samme vurderingen i forhold til alle de tre begjæringene. Kontraktene vedrørende anbudskonkurransen for Hans Barliensgt. 2-4 og Mailundveien 21 er pr. dags dato ikke inngått, og retten kan derfor beslutte midlertidig forføyning, jf. lov om offentlig anskaffelser 8 dersom vilkårene for øvrig er til stede. For at begjæringene skal kunne tas til følge, må KNE sannsynliggjøre så vel et hovedkrav som sikringsgrunn, jf. tvisteloven 34- Det må følgelig sannsynliggjøres at selskapet har et krav som innebærer at Kommunen var uberettiget til å heve rammeavtalene og til å avvise selskapet fra anbudskonkurransene. Etter at Kommunen har valgt ikke å påberope andre omstendigheter enn hendelsen den august 2010, bygger de tre saken på samme faktum. Det må videre godtgjøres en konkret sikringsgrunn. Midlertidig forføyning må videre fremstå som nødvendig, og ulempene må ikke stå i et åpenbart misforhold med motpartens interesse. Retten vil først vurdere om det foreligger et krav. Bakgrunnen for at Boligbygg i brev datert 16. oktober 2010 hevet de to rammeavtalene det har med KNE, er at det anføres at en kommunalt ansatt i et av Kommunens andre byggforetak, Omsorgsbygg, ble utsatt for et korrupsjonsforsøk den august 2010 og at dette ble gjort på vegne av KNE. Dette er også grunnlaget for at KNE er avvist fra anbudskonkurransene. Retten vil derfor først ta stilling til om hendelsen mandag august 2010 gir grunnlag for Kommunens handlemåte. Partene er uenige om hvilket beviskrav som legges til grunn ved vurderingen av hva som skjedde under møtet morgenen den august Dersom annet ikke fremgår av lov eller avtale, skal det ved bevisvurderingen legges til grunn det saksforhold som etter bevisførselen er mest sannsynlig. For offentlige anskaffelser er det gitt en egen bestemmelse hvor oppdragsgiver kan avvise leverandører som «i sitt yrke har gjort seg skyldig i alvorlige forsømmelser mot faglige og etiske krav i vedkommende bransje» jf. forskrift om offentlige anskaffelser annet ledd bokstav d. En tilbyder kan avvises på dette grunnlag forutsatt at det foreligger objektive bevis for slike brudd, jf. bl.a. departementets veileder til reglene om offentlige anskaffelser pkt. 13. Forsømmelsen må være av vesentlig betydning og være relevant for den konkrete anskaffelsen. Når det gjelder kravene til bevis, mener retten at det er tilstrekkelig med alminnelig sannsynlighetsovervekt for at forholdet er korrekt, såfremt det foreligger konkrete forhold som lar seg objektivt bevise for forholdet. Tilsvarende bestemmelse er ikke fastsatt ved vurdering av om heving av kontrakter er rettmessig. Retten finner ikke at forskriftsbestemmelsen for offentlige anskaffelser kan tolkes utvidende til også å omfatte dette rettsområdet. Retten finner således at det i henhold til rettspraksis ikke skal stilles strenge krav til bevisets styrke i en sivilrettslig sak selv om det anførte hevningsgrunnlag er et forhold som er politianmeldt. Dette innebærer at det må foretas en alminnelig bevisvurdering hvor det må foreligge sannsynlighetsovervekt for at Kommunen hadde rettmessig adgang til å handle slik de har gjort. Sommeren 2010 foretok Kommunen flere byggplasskontroller hos sine oppdragstakere. Slik kontroll ble blant annet foretatt ved et prosjekt KNE hadde for

12 Omsorgsbygg. Det ble avdekket mangler. KNE fikk i brev datert 30. juli 2010 frist til august 2010 kl 100 for å fremlegge nødvendig dokumentasjon samt gitt varsel om at det grunnet de forhold som var avdekket, ble vurdert å heve rammeavtalene. Retten legger på bakgrunn av bevisførselen til grunn at brevet vakte stor uro hos KNE. Dette skyldtes dels at de mente at det i brevet ble stilt andre krav til dokumentasjon i forhold til underentreprenører enn det som var gjort tidligere, dels den korte fristen som ble gitt og dels de alvorlige følgende som ble fremsatt i form av hevningsvarsel. Det legges videre til grunn at en av de ansatte i KNE, D, nærmest umiddelbart ringte til Kommunens tekniske byggeansvarlig for prosjektet, B. I samtalen ga D uttrykk for at det var kjent for B at KNE brukte underentreprenører hvor papirer var sendt inn til godkjenning men at godkjenning pt ikke var gitt. B måtte i følge D også ha vært klar over det ved at han ved selvsyn på byggeplassen har sett at det er ansatte med andre firmanavn enn KNE. D forklarte i retten at han ikke husket enkelthetene i samtalen, men at han i samtalen ga uttrykk for oppgitthet og frustrasjon. B skrev notat fra samtalen hvor det fremgår at han tilbakeviste at han var kjent med forholdene. Retten finner etter bevisførselen at samtalen avdekket at partene hadde ulikt syn på om B direkte eller indirekte hadde godkjent bruk av underleverandør, men at det utover dette ikke fremkom noe som kan kaste lys over det senere hendelsesforløpet. Det anmeldte korrupsjonsforsøket begått av A gjaldt nettopp godkjennelse av KNEs underentreprenører. Den aktuelle saken var relatert til et prosjekt som var tildelt under rammeavtalen selskapet hadde med Omsorgsbygg. Selskapet har vist til at denne rammeavtalen uansett var i ferd med å løpe ut. Det hadde ikke gitt tilbud i anbudskonkurranse om ny rammeavtale. Det er derfor anført at en heving av rammeavtalene med Omsorgsbygg ikke ville ha alvorlige konsekvenser for selskapet og at dette taler mot at de er delaktig i korrupsjonsforsøket. Retten vil imidlertid påpeke at den innsats og frustrasjon som ble utvist, viser at dette hadde betydning for selskapet. Det vises for øvrig til at selskapet måtte ha grunn til å anta at en hevning av avtalen med Omsorgsbygg på grunn av mangler funnet ved byggeplasskontroll kunne få betydning for avtalene selskapet hadde med Boligbygg samt hefte ved selskapet ved senere anbudskonkurranser. Det er på det rene at A ikke har hatt noen formell eller uformell rolle i KNE. Han var således ansatt i søsterselskapet Roald Larsen AS. Selskapene har atskilt økonomi og regnskap, de har uavhengige styrer med forskjellige daglig leder, styreleder og aksjonærsammensetningen. Selskapene har visse administrative fellesfunksjoner, men ulike forretningsadresser. De har heller ingen bestemmelsesrett overfor hverandre. Begge er datterselskaper av Karlsen og Nordseth AS, men ingen er heleid av dette selskapet. Retten finner på denne bakgrunn at A ikke var i en rettslig posisjon til å handle på vegne av eller representere KNE utad. Det er på det rene at det er familietilknytting mellom sentrale personer i de to selskapene. Retten legger til grunn at A i løpet av helgen hadde kontakt med familiemedlemmer som er ansatt i KNE og at Kommunens brev ble diskutert. Retten legger videre til grunn at A i sitt møte med B nevnte de prosjektene KNE har. Retten finner det imidlertid ikke sannsynliggjort at han gjorde dette på vegne av KNE. A hadde en egeninteresse i å få en avklaring da tilsvarende forhold også kunne ramme Roald Larsen AS sin bruk av underleverandører. Selv om han var vel kjent med den frustrasjon saken medførte i KNE, finner ikke retten holdepunkter for at noen i KNE skulle ha bedt ham om å snakke med B, langt mindre komme med tilbud om økonomiske fordeler. Det vises i den forbindelse til hvordan selskapets ansatte håndterte Kommunens henvendelse. I løpet av helgen fant KNE frem en del dokumentasjon. Selskapet ønsket å overlevere dette i et møte med Kommunen slik at de også kunne forklare situasjonen muntlig. Møtet ble avholdt mandag kl I møtet viste selskapet blant annet til at de var merverdiavgiftsrepresentant for den polske underleverandøren Willander og det ble

13 fremlagt kontoutskrift som viste at merverdiavgift var betalt. Kommunen fastholdt at dette ikke var tilstrekkelig dokumentasjon. Det ble videre krevd at skjemaet RF-1199 som skal benyttes når et selskap hjemmehørende i utlandet får oppdrag innen byggebransjen, ble sendt inn. I skjemaet gis det blant annet opplysninger om selskapets ansatt. De som jobbet med saken for KNE, følte en betydelig frustrasjon over Kommunens krav og handlemåte. Selskapet opplevde liten fleksibilitet og forståelse hos Kommunens juridiske rådgiver. Det ble nedlagt en betydelig innsats for å tilfredstille de krav som ble satt. Fra møtet mandag august 2010 til Willander ble godkjent, var det utstrakt kontakt mellom ansatte i KNE og Kommunens juridiske rådgiver både per telefon og epost. Det foreligger ingen opplysninger som tilsier at A deltok i dette arbeidet. Det ble i første omgang fremlagt en attest fra Skatteetatens Informasjons- og serviceenhet for byggenæringen. Kommunen fant ikke å kunne godkjenne underleverandøren på dette grunnlaget og vist til at informasjonen som fremgikk der var mangelfull. Det ble derfor krevd fremlagt en skatteattest fra Sentralskattekontoret for utenlandssaker. En slik attest er dokumentasjon på innbetalt merverdiavgift og skatt. Etter innsendelse av årsoppgave, ble attest utstedt og ved Kommunens brev av 10. august 2010 ble det selskapet godkjent som underleverandør for de tre aktuelle prosjektene. Tross frustrasjonen og usikkerheten knyttet til hva som kom til å skje, var det ingen ny kontakt til B for å avklare om han var villig til å følge opp saken slik at hevningsvarselet ble trukket. Han ble heller ikke kontaktet for å få avklart om han hadde meddelt den bruk av underleverandører han hadde sett på byggeplassen i løpet av det siste ½ året. Vitner fra KNE forklarte i retten at selskapet ikke hadde oppfattet at B i sin stilling hadde noen innflytelse på behandlingen av saken. Dette stemmer overens med stillingens plassering i Kommunens organisasjon. Retten finner etter dette at A ikke handlet på vegne av KNE og at det heller ikke foreligger andre forhold som innebærer at KNE kan knyttes til det anmeldte korrupsjonsforsøket. Retten finner at KNE har sannsynliggjort at Kommunen har opptrådt rettsstridig ved å heve rammeavtalene og avvise KNE fra anbudskonkurranser. Det foreligger følgelig et krav. Retten vil deretter vurdere om det foreligger sikringsgrunn. Når det gjelder heving av rammeavtalene, har KNE anført at det foreligger sikringsgrunn etter tvisteloven 34-1 første ledd bokstav b. KNE må sannsynliggjøre at forføyningstiltak er «nødvendig for å få en midlertidig ordning i et omtvistet rettsforhold for å avverge en vesentlig skade eller ulempe». Partene er uenige om vilkårene er oppfylt. Kommunen mener at KNE kun har en mindre økonomisk interesse og at den kan ivaretas ved et eventuelt etterfølgende erstatningssøksmål. Det er ikke et vilkår for å anvende bokstav b at saksøkeren kan påvise at han allerede er rammet av skade eller ulempe. Det må være tilstrekkelig at det sannsynliggjøres at skade/ulempe vil inntreffe såfremt midlertidig forføyning ikke blir iverksatt. Den skade eller ulempe som skal avverges, må likevel være aktuell, eller i det minste nært forestående, jf. Falkanger m fl: tvangsfullbyrdelsesloven Kommentarutgave, bind II side 1159 (kommentar til tvisteloven 34-1). Vanligvis må det foreligge en viss ytre handlemåte eller opptreden fra saksøktes side, i form av handlinger eller unnlatelser. Saksøktes adferd behøver ikke å være utilbørlig eller illojal. Retten vil påpeke at tvisteloven 34-1 første ledd bokstav b er en skjønnsmessig bestemmelse. Det skal foretas en konkret vurdering som blant annet hensyntar sakens art og hovedkravets styrke. Det avgjørende vil ofte likevel være hvilken fordel saksøkeren oppnår ved en forføyning som ikke oppnås ved et etterfølgende søksmål. KNE har anført at det påføres et omdømmetap og vist til at selskapet er navngitt i media under mistanke for korrupsjonshandlinger. Selskapets virksomhet er i hovedsak rettet mot offentlige oppdragsgivere. Retten legger på bakgrunn av bevisførselen til grunn at en hevning også kan påvirke dets forhold til andre offentlige oppdragsgivere. Andre

14 oppdragsgivere er således avventende i påvente av utfallet av denne saken. Selv om dette er mer indirekte følger, finner retten å tillegge dette noe vekt. Det avgjørende er likevel tvistesituasjonen mellom partene i denne saken. Retten legger på bakgrunn av bevisførselen til grunn at Kommunens handlemåte har konsekvenser utover det økonomiske forholdet mellom partene. Det vises til at selskapet har permittert en vesentlig andel av sine ansatte. Disse er i ferd med å skaffe seg annet arbeid. Personene innehar vesentlig kompetanse som det vil ta tid å bygge opp igjen. Det vil dessuten ta tid før et erstatningssøksmål er rettskraftig avgjort. Med de alvorlige konsekvenser som allerede er oppstått, står hele virksomhetens eksistensberettigelse på spill. Retten finner at den samlede skadeeffekt av så vel økonomisk som ikkeøkonomisk karakter medfører at det foreligger sikringsgrunn, jf første ledd bokstav b. Når det gjelder avvisning fra anbudskonkurranser, har KNE anført at det foreligger sikringsgrunn etter tvisteloven 34-1 første ledd bokstav a. Det er vist til at KNE ved å bli avvist fra å delta i anbudskonkurranser, heller ikke vil kunne bli tildelt slike oppdrag. Kommunen har vist til at de anbudskonkurransene isolert sett er av mindre verdi. Retten finner at de samme forhold som er drøftet i forhold til bokstav b også gjør seg gjeldende her. Retten finner også at avvisning fra anbudskonkurransen medfører økonomisk tap. Kommunens argumentasjon og handlemåte tilsier at dette ikke vil begrense seg til de to anbudene som KNE per i dag avvist fra. Det er således liten tvil om at KNE ved Kommunens handlemåte også på kort sikt vil ha en svært usikker fremtid. Det foreligger etter dette både et krav og sikringsgrunn. Retten skal på denne bakgrunn foreta en interesse avveining. Det vises til 34-1 annet ledd som lyder: «Midlertidig forføyning kan ikke besluttes dersom den skade eller ulempe som saksøkte blir påført står i åpenbart misforhold til den interesse saksøkeren har i at forføyning blir besluttet.» Som fremholdt i forarbeidene, Ot.prp.nr.65 side 292, tydeliggjør bestemmelsen at det skal tas hensyn til samtlige interesser som er inne i bildet. Hvis skader eller ulemper for saksøkte er vesentlig større enn det saksøkeren oppnår ved en eventuell midlertidig forføyning, kan det foreligge et misforhold som er så åpenbart at retten må avstå fra å beslutte midlertidig forføyning. I denne vurdering må tas hensyn til at retten har adgang til å dempe virkningene for saksøkte ved eksempelvis ved å sette frist for å reise søksmål om kravet. KNE har anført at Kommunens handlemåte rammer selskapet på en alvorlig måte. Kommunen har derimot anført at rammeavtalenes økonomiske restverdi er liten. Retten vil påpeke at i henhold til punkt 5.2 i rammeavtalen hadde den en varighet på 2 år og utløp i utgangspunktet 20. oktober Ved epost av 23. august 2010 benyttet imidlertid Kommunen sin opsjon på ett års forlengelse. Etter dette tidspunktet har ikke KNE fått nye oppdrag slik at sitasjonen i dag er identisk med det den var da Kommunen foretok sin vurdering med hensyn til om opsjonen skulle benyttes eller ikke. I Kommunen sin epost 23. august 2010 er det ingen forbehold med hensyn til at det ikke kan forventes oppdrag så fremt det ikke blir betydelig endringer oppdragsmengde og/eller de økonomiske rammebetingelsene. Retten legger etter dette til grunn at KNE etter forlengelsen har et berettiget krav om å få tildelt oppdrag. Manglende kontroll på tildeling av oppdrag må Kommunen løse på annen måte. Det må etter dette legges til grunn at det foreligger en restverdi for KNE. I rammeavtalen punkt fremgår det at avtalen kan sies opp med tre måneders varsel. Kommunen har foretatt slik oppsigelse. KNE har anført at det må innfortolkes et sakelighetskrav. Kommunen har vist til at det kan være behov for en slik bestemmelse da de økonomiske og politiske rammebetingelsene for avtalen kan endre seg. Det kan eksempelvis være at det i løpet av avtaleperioden oppstår en situasjon som medfører at det ikke blir bevilget ytterligere midler til formålet. Retten er enige i at klausulen i så fall kan

15 påberopes, men en slik situasjon foreligger ikke her. Det vises til at avtalen ikke er sagt opp i forhold til de andre oppdragstakerne som har inngått tilsvarende rammeavtale. Kommunen har vist til at avtalen kan være bindende partene i mellom selv om det medfører brudd på de anbudsrettslige regler, jf. Rt Retten er enige i dette og viser til at de anbudsrettslige regler i hovedsak har som formål å sikre like konkurransemuligheter. Retten finner imidlertid at det ut fra en kontraktsrettslig synsvinkel må innfortolkes et sakelighetsmotiv. På bakgrunn av vitneforklaringene legger retten til grunn at Kommunen tidligere har vist til bestemmelsen også overfor andre kontraktsparter dersom det forelå konkrete mangler. Manglende har blitt rettet og oppsigelse har ikke funnet sted. Slike mangler er ikke sannsynliggjort her. Retten finner det således ikke sannsynliggjort at selskapet har gjort seg skyldig i mislighold. Retten finner etter dette at det ikke er grunnlag for den oppsigelse Kommunen har foretatt. Ved interesseavveiningen legger således retten til grunn at rammeavtalene har en restverdi også utover januar At Kommunen er betalingsdyktig for et eventuelt erstatningskrav, er etter praksis ikke avgjørende til hinder for midlertidig forføyning. I hvilken grad erstatning vil avbøte skaden, vil imidlertid inngå som et viktig element i interesseavveiningen. Kommunen har vist til at de grunnet hendelsen den august 2010 ikke har tillit til KNE og at de er avhengig av en slik tillit til sin leverandør. Situasjonen anføres derfor å bli prekær dersom det besluttes forføyning. Det vises til at dette vil innebære stans i arbeider under rammeavtalen og at anbudskonkurranser ikke vil bli fullført. Midlertidig forføyning innen disse saksfeltene vil nødvendigvis få betydning for Kommunen. Retten finner at 34-1 annet ledd kan få betydning i saker hvor det er uklart om anskaffelsesreglene er overtrådt og ulempene for det offentlige er betydelige. I herværende sak har imidlertid retten funnet at Kommunens handlemåte har medført at det foreligger et krav. I en slik sak veier ikke det så tungt som motpartens interesse. Boligbygg hadde dessuten anledning til å la rammeavtalen med KNE utløpe, men valgte å benytte sin opsjon. Retten vil i den forbindelse vise til at hendelsen skjedde august 2010 og ble anmeldt 10. august To uker etter at anmeldelsen fant sted, den 23. august 2010 gjorde Boligbygg bruk av sin ensidige rett til å forlenge av rammeavtalen med ett år. Fra eposten siteres: «Vi viser til vår rammeavtale for begge fagene: - Blikkenslager - Tømrer Vi opplyser herved at Boligbygg vil benytte opsjonen vedrørende 1 års forlengelse av avtalen. Vi ser frem i mot et fortsatt positivt samarbeid med deres firma.» Boligbygg kunne valgt å la rammeavtalene utløpe den 21. oktober 2010, men valgte selv å forlenge dem tross det som hadde skjedd. For KNE er det offentlige en betydelig oppdragsgiver. Konsekvensen av at rammeavtalene er sagt opp og at selskapet er avvist fra anbudskonkurranser er at det har måttet permittere en vesentlig en del av sine ansatte. Av ca 40 ansatte er således ca 30 permittert. Disse vil få annet arbeid og selskapet vil dermed lide et kompetansetap før spørsmålet er rettslig behandlet. Selskapet må dermed bygges opp på nytt og risikerer å måtte begjære oppbud før erstatningssøksmål er rettslig avklart. Retten finner etter dette at den skade eller ulempe som Kommunen blir påført ikke står i åpenbart misforhold til den interesse KNE har i at forføyning blir besluttet. Begjæringene tas etter dette til følge. Rettens kjennelse av henholdsvis 18. og 2 oktober 2010 gjelder inntil hovedkravet er rettskraftig avgjort. For å lempe på ulempene for Kommunen finner retten å foreta en endring av slutningene slik at avgjørelsene gjelder inntil kravene er avgjort i første instans.

16 Videre finner retten på denne bakgrunn å fastsette frist for å reise søksmål. KNE gis derfor frist til innen 10. januar 2011 å reise søksmål om kravet, jf. tvisteloven 34-3 tredje ledd. Etter resultatet skal saksøker som utgangspunkt tilkjennes sakskostnader, jf. tvisteloven sammenholdt med 20-2 første ledd. Retten finner ingen grunner til å lempe på saksøktes alminnelige kostnadsansvar etter bestemmelsen og har ingen innsigelser mot det oppgitte og spesifiserte sakskostnadskrav som fordeler seg på de tre sakene med henholdsvis på kr ,-, kr ,- og kr ,-. Det påløper ikke merverdiavgift. Retten har ikke merknader til beløpene og de blir å tilkjenne. Slutning I sak TVI-OBYF/2 1. Oslo byfogdembetes kjennelse av 18. oktober 2010 i sak nr punkt 1, stadfestes likevel slik at avgjørelsen gjelder inntil rettmessigheten av Boligbygg Oslo KFs avvisning av Karlsen & Nordseth Entreprenør AS fra anbudskonkurranse er avgjort i første instans. Oslo Kommune v/ Ordføreren betaler sakskostnader med kr til Karlsen & Nordseth Entreprenør AS innen to uker etter forkynning av denne kjennelsen. I sak : 1. Oslo byfogdembetes kjennelse av 2 oktober 2010 i sak nr TVI-OBYF/2 punkt 1, stadfestes likevel slik at avgjørelsen gjelder inntil rettmessigheten av Boligbygg Oslo KFs heving av rammeavtalene er avgjort i første instans. Oslo Kommune v/ Ordføreren betaler sakskostnader med kr til Karlsen & Nordseth Entreprenør AS innen to uker etter forkynning av denne kjennelsen. I sak : 1. Oslo Kommune pålegges å stanse behandlingen av anbudskonkurransen vedrørende rehabilitering av tak på Mailundveien 21, Oslo og forbys å inngå kontrakt i denne forbindelse før rettmessigheten av avvisningen av Karlsen & Nordseth Entreprenør AS er avgjort i første instans. Oslo Kommune v/ Ordføreren betaler sakskostnader med kr til Oslo kommune ved ordføreren innen to uker etter forkynning av denne kjennelsen. For alle tre sakene: Karlsen & Nordseth Entreprenør AS gis frist til 10. januar 2011 for å reise søksmål om kravet.

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i HR-2014-02508-U, (sak nr. 2014/2096), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

Borgarting lagmannsrett

Borgarting lagmannsrett Borgarting lagmannsrett INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Kjennelse DATO: 2008-04-03 PUBLISERT: LB-2008-37979 STIKKORD: Advarsel på internett mot selskap, ikke sikringsgrunn. SAMMENDRAG: På en hjemmeside

Detaljer

Fagdag for offentlige anskaffelser

Fagdag for offentlige anskaffelser Fagdag for offentlige anskaffelser 23.05.2017 Sanksjonsapparatet når man er misfornøyd: Midlertidig forføyning og erstatning Advokat Trine Lise Fromreide Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig www.svw.no Tema

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i

NORGES HØYESTERETT. Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i NORGES HØYESTERETT Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i HR-2013-02419-U, (sak nr. 2013/2093), sivil sak, anke over kjennelse: A AS A

Detaljer

STIKKORD: Finansvesen. Offentlige anskaffelser. Lov om offentlige anskaffelser..

STIKKORD: Finansvesen. Offentlige anskaffelser. Lov om offentlige anskaffelser.. LB-2010-89115 INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Dom. DATO: 2011-06-09 DOKNR/PUBLISERT: LB-2010-89115 STIKKORD: Finansvesen. Offentlige anskaffelser. Lov om offentlige anskaffelser.. SAKSGANG: Oslo tingrett

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i HR-2011-02175-U, (sak nr. 2011/1850), sivil sak, anke over kjennelse: Frank Johansen

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/105 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/105 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i NORGES HØYESTERETT Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i HR-2017-1653-U, (sak nr. 2017/858) og (sak nr. 2017/1464), sivil sak, anke

Detaljer

INNHOLD I DRIFT/BEBOERRETTET ARBEID

INNHOLD I DRIFT/BEBOERRETTET ARBEID Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling i ett trinn for anskaffelse av drift av to ordinære statlige mottak for asylsøkere. Klagenemnda fant at

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i HR-2012-02013-U, (sak nr. 2012/1569), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

ASKER OG BÆRUM TINGRETT

ASKER OG BÆRUM TINGRETT -----KJENNELSE --- -- Avsagt: 25.01.2008 ASKER OG BÆRUM TINGRETT Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 07-173756TVA-AHER/2 Tingrettsdommer Kirsten Bleskestad Midlertidig forføyning Wavefield Inseis ASA Advokat

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av leverandør, omgjøring.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av leverandør, omgjøring. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør, omgjøring. Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av bruvedlikehold i Telemark. Klager anførte

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i HR-2013-02613-U, (sak nr. 2013/1975), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av rammeavtale på persontransporttjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for bygging av omsorgsboliger på Evenshaugen. Konkurransen var delt opp i flere entrepriser det kunne gis deltilbud

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om oppføring av en ny barnehage. Klagenemnda

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Advokat Tore Flaatrud Pb 6644 St.Olavs plass 0129 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2009/282 26.02.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede hadde kunngjort en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vedlikeholdsarbeider på Langset bru. Klagenemnda fant at klagers tilbud rettmessig var avvist

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av kontorrekvisita, mykpapir og kopipapir. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Sammendrag 12/1546 01.11.2013

Sammendrag 12/1546 01.11.2013 Vår ref.: Dato: 12/1546 01.11.2013 Sammendrag A mente seg diskriminert på grunn av sin rombakgrunn da B skole informerte Nav om at hennes barn oppholdt seg i utlandet. A forklarte at dette ikke stemte,

Detaljer

Begjæring om midlertidig forføyning fra Boreal Transport AS tas ikke tilfølge. 2.

Begjæring om midlertidig forføyning fra Boreal Transport AS tas ikke tilfølge. 2. Hålogaland lagmannsrett Kjennelse Offentlige anskaffelser. Midlertidig forføyning. Lov om offentlige anskaffelser. Forskrift om offentlige anskaffelser. Tvisteloven 34 1, 34 2 Offentlige anskaffelser.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud. Reelle forhandlinger.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud. Reelle forhandlinger. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud. Reelle forhandlinger. Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av renoveringsarbeider. Klager anførte

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse,

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, NORGES HØYESTERETT Den 18. mai 2016 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, Staten v/arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 10. mars 2003 i sak 2003/7 Klager ble avvist fra en konkurranse om anskaffelse av byggeledertjenester. Klager er organisert som et aksjeselskap

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-00945-U, (sak nr. 2011/619), sivil sak, anke over kjennelse: Abderrazek

Detaljer

SØR-TRØNDELAG TINGRETT

SØR-TRØNDELAG TINGRETT SØR-TRØNDELAG TINGRETT KJENNELSE Avsagt: 27.05.2013 i Sør-Trøndelag tingrett Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 13-072303TVI-STRO og 13-067076TVA-STRO Dommerfullmektig Lars Inderberg Vodal, med alm. fullmakt

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 8. september 2008 i sak 2008/54 --

Klagenemndas avgjørelse 8. september 2008 i sak 2008/54 -- Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av generalentreprise på diverse byggearbeider på en barnehage. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av biovarme. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften 17-1 (2) bokstav g ved ikke

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder påstand om ulovlig direkte anskaffelse av tolketjenester. Klagenemnda kom til at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkteanskaffelse og at kravet

Detaljer

til Salten tingrett Skanska Norge AS v/styrets leder Postboks 1175 Sentrum 0107 Oslo

til Salten tingrett Skanska Norge AS v/styrets leder Postboks 1175 Sentrum 0107 Oslo BEGJÆRING OM MIDLERTIDIG FORFØYNING til Salten tingrett Oslo, 1. september 2015 Ref: M6386157/1/101268-153/SIFO Saksøker: Skanska Norge AS v/styrets leder Postboks 1175 Sentrum 0107 Oslo Prosessfullmektig:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav. Avvisning av leverandør. Tildelingsevaluering. De generelle kravene i 5. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Manglende opplysninger i kunngjøring, habilitet, likebehandling Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om pasienttransport. Klagers anførsel

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i NORGES HØYESTERETT Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i HR-2015-00067-U, (sak nr. 2014/1941), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av ny hovedvannledning fra Leren til Hjelset VRA. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forhandlingsforbudet

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i HR-2012-00031-U, (sak nr. 2011/1890), sivil sak, anke over kjennelse: Stiftelsen

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av transporttjenester ved legevakten i Oslo kommune. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en begrenset anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av en rammeavtale for anskaffelse av uniformer og tjenesteantrekk for Statens vegvesen lokalisert

Detaljer

Sammendrag av sak 11/2579 11/2579 18.09.2013. Saksnummer: 11/2579. Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012

Sammendrag av sak 11/2579 11/2579 18.09.2013. Saksnummer: 11/2579. Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012 Vår ref.: Dato: 11/2579 18.09.2013 Saksnummer: 11/2579 Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012 Sammendrag av sak 11/2579 A skulle 22.12.2011, sammen med sin søster og niese, spise på Kongensgate

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte to åpne anbudskonkurranserfor inngåelse av rammeavtale om henholdsvis malerarbeid/gulviegging og tømrer-/snekkerarbeid. Klagenemndafant at

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Forvaltning, drift, vedlikehold og utviklingsdataverktøy (FDVU dataverktøy). Klager anførte

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Jan Hausken Voll Terasse 2c 1358 JAR Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0026-15 10.01.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ingeniørene Andersen & Askjem AS. Gro Amdal, Magni Elsheim og Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ingeniørene Andersen & Askjem AS. Gro Amdal, Magni Elsheim og Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for oppussing og rehabilitering av leiligheter. Klagenemnda kom til at

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kai Krüger, Magni Elsheim, Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kai Krüger, Magni Elsheim, Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtaler for medisinske forbruksvarer. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde brutt regelverket

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling i ett trinn for anskaffelse av transittplasser for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år. Innklagede

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 25. januar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 25. januar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 25. januar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Bergsjø i HR-2013-00158-U, (sak nr. 2012/1072), sivil sak, anke over dom: Stangeskovene

Detaljer

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett)

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) I lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. gjøres følgende endringer: 38b nytt tredje ledd skal lyde: Organisasjon

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i DOM:

NORGES HØYESTERETT. Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i DOM: NORGES HØYESTERETT Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i HR-2016-2480-U, (sak nr. 2016/2089), sivil sak, anke over dom: Jon Eilif Orrem

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Stangeland & Co advokatfirma Veverigata 1 4514 MANDAL Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0077-8 02.10.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Indreberg og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Indreberg og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 16. april 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Indreberg og Bull i HR-2012-00752-U, (sak nr. 2012/575), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

(2) Vangen Elektriske AS (heretter kalt klager) ble som én av fem leverandører tilsendt konkurransegrunnlag.

(2) Vangen Elektriske AS (heretter kalt klager) ble som én av fem leverandører tilsendt konkurransegrunnlag. Innklagede oppga at anskaffelsen ville følge NS 3400. Klagenemnda fant at denne angivelsen var i strid med lovens 5. Klagenemnda fant videre at det ikke kunne stilles krav om befaring, at kriteriet velrenommert/dyktig

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse for innkjøp av spylevogn for Hammerfest kommune. Klagenemnda fant at klager var rettmessig avvist, jf forskriften

Detaljer

1. Begjæringen tas ikke til følge 2. Owe Grauphaugen tilpliktes å betale sakens omkostninger.

1. Begjæringen tas ikke til følge 2. Owe Grauphaugen tilpliktes å betale sakens omkostninger. TOBYF-2011-99682 INSTANS: Oslo byfogdembete - Kjennelse. DATO: 2011-07-01 KUN DOKNR/PUBLISERT: TOBYF-2011-99682 STIKKORD: Avtaleloven 32, forskrift om offentlige anskaffelser 11-10, 12- Midlertidig forføyning.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT TILLEGG TIL UT. 7209 Bindende avtale om oppgjør? Den 23.1.06 ble det begått innbrudd i sikredes leilighet. I telefaks

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, melding om avvisning

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, melding om avvisning Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud, melding om avvisning Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av bygge- og anleggsarbeider på Rogne

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør, omgjøring av tildelingsbeslutning, avlysning av konkurranse Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i HR-2012-02033-U, (sak nr. 2012/1743), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 20. mai 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Øie og dommerne Bårdsen og Ringnes i

NORGES HØYESTERETT. Den 20. mai 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Øie og dommerne Bårdsen og Ringnes i NORGES HØYESTERETT Den 20. mai 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Øie og dommerne Bårdsen og Ringnes i HR-2016-01086-U, (sak nr. 2016/751), straffesak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i HR-2011-00979-U, (sak nr. 2011/739), sivil sak, anke over kjennelse: Bergen

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe. mot

OSLO TINGRETT DOM. 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe. mot OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01 Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe Saken gjelder: Tvist om fakturaer Abcenergy AS Advokat Knut Rein Carlsen mot

Detaljer

(2) I konkurransegrunnlagets punkt 1.4.2 fremkommer blant annet følgende vedrørende leveringsomfang:

(2) I konkurransegrunnlagets punkt 1.4.2 fremkommer blant annet følgende vedrørende leveringsomfang: Page 1 of 5 Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av rammeavtale(r) for levering av ganghjelpemidler og hjulsparker med tilbehør, reservedeler og diverse servicetjenester. Klagenemnda

Detaljer

Oppsigelse Juridisk prosess

Oppsigelse Juridisk prosess Oppsigelse Juridisk prosess Hurtigguider - prosess Sist redigert 02.06.2014 Få en enkel gjennomgang av de vurderinger bedriften må foreta, en kronologisk gjennomgang av oppsigelsesprosessen, herunder hvilke

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av medisinsk forbruksmateriell. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Dagøplast AS Spordi 4 92101 Käina Estland Per Andersen Deres ref.: Per Andersen Vår ref.: 2014/0126-5 Saksbehandler: Tine Sæbø Dato: 16.03.2015 Avvisning

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Norsk Bedriftshelsetjeneste AS Att. Svein Thomas Madsen Postboks 1374 5507 HAUGESUND Deres referanse Vår referanse Dato 2010/291 09.02.2012 Avvisning av klage på

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. september 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Webster, Falkanger og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. september 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Webster, Falkanger og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 13. september 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Webster, Falkanger og Kallerud i HR-2013-01965-U, (sak nr. 2013/1195), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om anskaffelse av byggherreombud i forbindelse med byggearbeid knyttet til Svolvær politistasjon. Klager ble først

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 8. mai 2006 i sak 2005/296. Kåre Hagen Byggelederfirma AS

Klagenemndas avgjørelse 8. mai 2006 i sak 2005/296. Kåre Hagen Byggelederfirma AS Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for byggeledelse. Totalentreprenør var valgt etter en forutgående konkurranse. Innklagedes konsulent i totalentreprisekonkurransen var tilbyder i konkurransen

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet mellom [navn på leverandør] (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) 1 Innhold 1. Alminnelige

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i NORGES HØYESTERETT Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i HR-2016-01975-U, (sak nr. 2016/1729), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser TNS Gallup AS Postboks 240 Sentrum 0103 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0185-7 15.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-01014-U, (sak nr. 2011/629), sivil sak, anke over kjennelse: Hadeland Montasje

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Gro Amdal, Tone Kleven, Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Gro Amdal, Tone Kleven, Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for kjøp av konsulenttjenester. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde brutt regelverket ved å avvise tilbudet

Detaljer

JAN TENNØE. Prosesskrift til Oslo tingrett

JAN TENNØE. Prosesskrift til Oslo tingrett JAN TENNØE Advokat med møterett for Høyesterett Grindbakken 58, 0765 Oslo Tlf. 92 21 98 90, 0033 632 94 74 93 Mail: jantennoe@gmail.com Prosesskrift til Oslo tingrett Oslo tingretts sak nr.11 089355 TVI

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. juni 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-01332-A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, A AS (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Uklart konkurransegrunnlag, avvisning av tilbud, forhandlinger Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling for anskaffelse av system

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 5. februar 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-00274-A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Tone Kleven og Andreas Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Tone Kleven og Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av prosjektleder/byggeleder for gjennomføring av en totalentreprise av et byggeprosjekt. Klagenemda

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering, De generelle kravene i 5 Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse vedrørende prosjektering og bygging av kommunale flyktningeboliger

Detaljer

TILSVAR. Til. Sunnhordiand tingrett. Sak nr TVI-SUHO 28. september 2010 * * *

TILSVAR. Til. Sunnhordiand tingrett. Sak nr TVI-SUHO 28. september 2010 * * * THO MIV ESSEN ADVOKATFIRMAET THOMMESSEN AS Strandgaten 209 Postboks 1970 Nordnes, N0-5817 Bergen Telefon +47 55 30 61 00 Telefaks +47 55 30 61 01 Foretaksregisteret Org nr NO 957 423 248 MVA www.thommessen.no

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser VITO teknisk entreprenør AS Att. Vidar Lien Nedre Eikervei 65 3048 Drammen Deres referanse Vår referanse Dato AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises

Detaljer

Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Charlotte Heberg Trondal KONTROLL AV MÅLERE NÅR KUNDEN MOTSETTER SEG SLIK KONTROLL

Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Charlotte Heberg Trondal KONTROLL AV MÅLERE NÅR KUNDEN MOTSETTER SEG SLIK KONTROLL NOTAT Til Fra Energibedriftenes landsforening v/snorre Lamark Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Charlotte Heberg Trondal Dato 18. januar 2006 Ansvarlig advokat Gunnar Martinsen KONTROLL AV

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Oppdragsgiver kunngjorde en anskaffelse omfattet av forsyningsforskriften, men som falt under terskelverdiene. I kunngjøring og konkurransegrunnlag ble det opplyst

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 31/12 (arkivnr: 201200423-13) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i HR-2014-02513-U, (sak nr. 2014/2015), straffesak, anke over kjennelse: Byggmester

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 19. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i HR-2013-00567-U, (sak nr. 2013/254), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Etter å ha avsluttet en konkurranse med forhandling vedrørende en rammeavtale for bilauksjonstjenester, foretok innklagede en direkte anskaffelse fra valgte tilbyder.

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. november 2017 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. november 2017 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. november 2017 truffet vedtak i Sak nr: 17-080 (arkivnr: 17/939) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra advokat A på lagdommerne B, C og D ved X lagmannsrett.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtale for kurs beregnet på langtidsledige, mottakere av sosialhjelp og personer

Detaljer

Avsagt: i Oslo byfogdembete, Oslo.

Avsagt: i Oslo byfogdembete, Oslo. i OSLO BYFOGDEMBETE KJENNELSE Avsagt: 27.02.2014 i Oslo byfogdembete, Oslo. Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 14-035576TV1-OBYF/1 Dommer Leif Villars-DahI Midlertidig forføyning Wilfrem AS mot Folk Er Folk

Detaljer

Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. Sivilprosess. Ankenektelse. Arbeidsrett. Avvisning. Søksmålsfrist. Arbeidsmiljøloven 17-4.

Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. Sivilprosess. Ankenektelse. Arbeidsrett. Avvisning. Søksmålsfrist. Arbeidsmiljøloven 17-4. HR-2011-1612-U INSTANS: Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. DATO: 2011-08-26 KUNNGJORT: 2011-09-02 DOKNR/PUBLISERT: STIKKORD: SAMMENDRAG: SAKSGANG: PARTER: FORFATTER: HR-2011-1612-U Sivilprosess.

Detaljer

Tvangsfullbyrdelse. Utleggstrekk i lønn

Tvangsfullbyrdelse. Utleggstrekk i lønn Tvangsfullbyrdelse. Utleggstrekk i lønn Utskriftsdato: 5.12.2017 12:26:55 Status: Gjeldende Dato: 12.12.2006 Nummer: HR-2006-2086-U Utgiver: Høyesterett Dokumenttype: Kjennelse Innholdsfortegnelse Tvangsfullbyrdelse.

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 20. desember 2004 i sak 2004/24

Klagenemndas avgjørelse 20. desember 2004 i sak 2004/24 Klagenemnda for offentlige anskaffelser I en åpen anbudskonkurranse for rehabilitering/omtekking av tak, vurderte innklagede leverandørenes kvalifikasjoner samtidig med tilbudsevalueringen i forhold til

Detaljer

Rt s Mika Uklarhetsregelen som tolkningsregel i entrepriseretten hvor står vi nå? Av advokat Goud Helge Homme Fjellheim

Rt s Mika Uklarhetsregelen som tolkningsregel i entrepriseretten hvor står vi nå? Av advokat Goud Helge Homme Fjellheim Rt. 2012 s. 1729 Mika Uklarhetsregelen som tolkningsregel i entrepriseretten hvor står vi nå? Av advokat Goud Helge Homme Fjellheim Sakens problemstilling: Skulle Mika ha ekstra vederlag for levering av

Detaljer

eventuelle forbehold" (70 %), "Dokumentert teknisk løsning og kvalitet" (20 %) og "Referanser og relevant erfaring fra tilsvarende anlegg" (10 %).

eventuelle forbehold (70 %), Dokumentert teknisk løsning og kvalitet (20 %) og Referanser og relevant erfaring fra tilsvarende anlegg (10 %). Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om prosjektering og bygging av doseringsanlegg for kalkslurry til Bjerkreimvassdraget i Bjordal. Klagenemnda kom

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Kai Krüger og Georg Fredrik Rieber-Mohn

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Kai Krüger og Georg Fredrik Rieber-Mohn Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for kjøp av vintervedlikehold på ulike roder, og tildelte kontrakt for én av disse rodene til klager. Klagenemnda

Detaljer