A0148IVZ.fm. secanta. Betjeningsvejledning...3 Bruksanvisning...15 Bruksanvisning...27 Käyttökäsikirja /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "A0148IVZ.fm. secanta. Betjeningsvejledning...3 Bruksanvisning...15 Bruksanvisning...27 Käyttökäsikirja...39 115 166 2508 / 3002-3."

Transkript

1 A0148IVZ.fm secanta Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttökäsikirja /

2 U2a0069.fm D DEUTSCH KONFORMITÄTSERKLÄRUNG Wir erklären in alleiniger Verantwortlichkeit, daß dieses Produkt mit den folgenden Normen übereinstit* gemäß den Bestiungen der Richtlinien** EG-Baumusterprüfung *** durchgeführt von **** F FRANÇAIS DECLARATION DE CONFORMITE Nous déclarons, sous notre seule responsabilité, que ce produit est en conformité avec les normes ou documents normatifs suivants* en vertu des dispositions des directives ** Contrôle européen du modèle type *** effectué par **** ENG ENGLISH DECLARATION OF CONFORMITY We herewith declare in our sole responsibility that this product complies with the following standards* in accordance with the regulations of the undermentioned Directives** EC type examination *** conducted by **** NL NEDERLANDS CONFORMITEITSVERKLARING Wij verklaren als enige verantwoordelijke, dat dit product in overeensteing is met de volgende normen* conform de bepalingen van de richtlijnen** EG-typeonderzoek *** uitgevoerd door **** IT ITALIANO DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ Noi dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il presente prodotto è conforme alle seguenti norme* in conformità con le disposizioni delle normative ** Omologazione CE *** eseguita da **** PT PORTUGUÊS DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE Declaramos sob nossa responsabilidade que este produto está de acordo com as seguintes normas* de acordo com as directrizes dos regulamentos ** controle de amostra de Construção da CE *** efectuado por **** FIN SUOMI VAATIMUKSENMUKAISUUSVAKUUTUS Vakuutae, että tämä tuote vastaa seuraavia normeja* on direktiivien määräysten mukainen** EY-tyyppitarkastustesti *** testin suorittaja: **** DA DANSK OVERENSSTEMMELSESATTEST Hermed erklærer vi på eget ansvar, at dette produkt steer overens ed følgende standarder* iht besteelserne i direktiverne** EFtypekontrol *** gennemført af **** ES ESPAÑOL DECLARACION DE CONFORMIDAD Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que el presente producto cumple con las siguientes normas* de acuerdo a lo dispuesto en las directrices** Homologación de tipo CE *** llevada a cabo por **** SV SVENSKA FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Vi försäkrar på eget ansvar att denna produkt överensstäer med följande standarder* enligt bestäelserna i direktiven** EG-materialprovning *** genomfört av **** NO NORGE SAMSVARSERKLÆRING Vi erklærer under eget ansvar at dette produkt samsvarer med følgende normer* henhold til besteelsene i direktiv** EU-typegodkjennelse *** utstilt av **** POL POLSKI OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że niniejszy produkt odpowiada wymogom następujących norm* według ustaleń wytycznych **Kontrola wzorców UE *** przeprowadzone przez **** EL ΕΛΛHNIKA ΗΛΩΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙΑΣ ηλώνουµε µε ιδία ευθύνη ότι το προϊόν αυτό αντιστοιχεί στις ακόλουθες προδιαγραφές* σύµφωνα µε τις διατάξεις των οδηγιών** Έλεγχος-ΕΟΚ δοµικού πρωτοτύπου*** πραγµατοποιούµενος από το**** HU MAGYAR MEGEGYEZŐSÉGI NYILATKOZAT Kizárólagos felelősségünk tudatában ezennel igazoljuk, hogy ez a termék kielégíti az alábbi szabványokban lefektetett követelményeket* megfelel az alábbi irányelvek előírásainak** által végzett vizsgálat szerint megegyezik az alábbi építési mintapéldánnyal *** a **** secanta * EN , DIN EN 62079, ISO 7960 ** 98/37/EG, 73/23 EWG, 89/336/EWG *** AHO **** Prüf- und Zertifizierungsstelle - Fachausschuß Holz Stuttgart - Vaihingen, Vollmoellerstraße 11 Ing. grad. Hans-Joachim Schaller Leitung Entwicklung und Konstruktion ELEKTRA BECKUM AG Daimlerstraße 1 D Meppen 2 Meppen, / 02

3 XA0018n4.fm Bruksanvisning NORSK NORSK 1. Sagen i overblikk (leveringsomfang) 4 B D A 11 2 C F D E Gjærings- underbords- og bordsirkelsag secanta: 1 Spaltekniv 2 Hus av magnesiumlegering med cellestruktur 3 Dreiebord kan svinges Sentral betjening med A Multifunksjons-håndhjul Justere gjæringsvinkel: Sving håndhjulet til siden Justere hellingsvinkel: Drei håndhjulet Trekkfunksjon: Løft håndhjulet og trekk det forover B Tast for å smekke inn gjæringsvinkelen C Klemarm for å sette fast gjæringsvinkelen D Klemarm for å sette fast hellingsvinkelen (2x) E Sveiv for å justere skjærehøyden F På/Av-bryter 5 Skyvepinne 6 Saenklappbart understell 7 Låseinnretning for trekkinnretning Medlevert tilbehør: 8 Plugg til avsugstilkoblingen (2x) 9 Arbeidsstykkeanslag kan settes inn som tverr- eller parallellanslag 10 Sponavsug 11 Avsugsslange til sponavsuget Medlevert verktøy Fast-/stjernenøkkel 13 Fast-/stjernenøkkel 10 Unbrakonøkkel 6 Unbrakonøkkel 4 Apparatdokumenter Bruksanvisning Reservedelsliste 15

4 16 NORSK Innholdsfortegnelse 1. Sagen i overblikk (leveringsomfang) Les dette først! Sikkerhet Formålsmessig bruk Generelle sikkerhetsanvisninger Symboler på apparatet Sikkerhetsinnretninger Skyvepinne Spesielle produktegenskaper transport Betjeningselementer Ta i bruk Nettilkobling Betjening Bruk som bordsirkelsag Brukt som trekksirkelsag Brukt som gjæringssag Notskjæring Vedlikehold og stell Utskifting av sagbladet Justering av spaltekniven Justering av universalanslaget Justering av skalaene Justering av svingskiven Juster dempingen for sagbladets tilbakegang Rengjøre og smøre apparatet Oppbevare apparatet Vedlikehold Problemer og feil Reparasjon Tilgjengelig ekstrautstyr...24/ Miljøvern Tekniske data Tilgjengelige sagblad Les dette først! 3. Sikkerhet Denne bruksanvisningen er satt opp slik at du kan arbeide raskt og sikkert med maskinen. Her er en liten veiviser om hvordan du bør lese denne bruksanvisningen: Les denne bruksanvisningen helt gjennom før igangsetting. Følg sikkerhetshenvisningene nøye. Denne bruksanvisningen henvender seg til personer med tekniske grunnkjennskaper om omgang med utstyr som det som er beskrevet her. Hvis du ikke har noen erfaring med slikt utstyr, bør du først søke hjelp hos folk som har slik erfaring. Oppbevar alle dokumenter som blir levert med dette apparatet, slik at du kan informere deg om nødvendig. Oppbevar kvitteringen i tilfelle garanti. Send med alle medleverte dokumenter for apparatet hvis du skal låne bort eller selge maskinen. Produsenten overtar intet ansvar for skader som oppstår fordi denne bruksanvisningen ikke ble fulgt. Informasjonen i denne bruksanvisningen er merket som følger: Fare! Advarsel mot personskader eller miljøskader. Fare for elektrisk støt! Advarsel mot personskader fra elektrisk strøm. Inntrekksfare! Advarsel mot personskader ved at legemsdeler eller klær blir grepet fast. Forsiktig! Advarsel mot materialskader. Henvisning: Tilleggsinformasjoner. Tall i bildene (1, 2, 3,...) kjennetegner enkeltdeler; er fortløpende nuerert; gjelder for tilsvarende tall i parentes (1), (2), (3)... i teksten ved siden av. Anvisninger om handlinger der rekkefølgen må følges, er nuerert. Anvisninger om handlinger med en vilkårlig rekkefølge er merket med et punkt. Lister er merket med en strek. 3.1 Formålsmessig bruk Maskinen er laget for å skjære på langs og på tvers av massivt og belagt tre, sponplater, møbelplater og lignende trematerialer. Runde arbeidsstykker må kun sages med egnet oppspenningsinnretning da det roterende sagbladet kan dra dem med seg. Bruk egnet anslag for sikker føring ved saging av flate arbeidsstykker på høykant. Enhver annen bruk er ikke forskriftsmessig! Ikke forskriftsmessig bruk, forandringer på utstyret eller bruk av deler som ikke er godkjent og tillatt av produsenten, kan forårsake uforutsigbare skader! 3.2 Generelle sikkerhetsanvisninger Når du bruker denne maskinen skal du følge sikkerhetshenvisningene for å utelukke at personer eller gjenstander utsettes for fare. Følg de spesielle sikkerhetsanvisningene i hvert kapittel. Følg eventuelt lovbestemte retningslinjer eller ulykkesforebyggende forskrifter for bruk av sirkelsager. A Generelle farer! Hold arbeidsområdet ditt i orden uorden i arbeidsområdet kan forårsake ulykker. Vær oppmerksom. Pass på hva du gjør. Bruk fornuft når du arbeider. Ikke bruk maskinen når du er ukonsentrert. Ta hensyn til påvirkninger fra miljøet: Sørg for god belysning. Unngå unormale arbeidsstillinger. Sørg for å stå stødig, og hold alltid balansen. Bruk egnete underlag til lange arbeidsstykker. Ikke bruk denne maskinen i nærheten av brennbare væsker eller gasser. Apparatet må kun startes og brukes av personer som er fortrolig med sirkelsager og til enhver tid er seg bevisst om farene ved bruken av dem. Personer under 18 år må kun bruke denne maskinen i forbindelse med yrkesopplæring og under oppsyn av lærerpersonale. Hold uvedkoende, særlig barn, borte fra fareområdet. Ikke la andre personer berøre maskinen eller nettkabelen under drift. Maskinen må ikke overbelastes bruk maskinen kun i det ytelsesområdet som er oppgitt i de tekniske data. B Fare for elektrisk støt! Ikke utsett denne maskinen for regn. Ikke bruk denne maskinen i fuktige eller våte omgivelser. Når du arbeider med denne maskinen må du ikke berøre jordete deler (f.eks. radiatorer, rør, komfyrer, kjøleskap). Ikke bruk strømkabelen til formål den ikke er bestemt til.

5 A Fare for personskader og klemfare på bevegelige deler! Ikke bruk denne maskinen uten at beskyttelsesinnretningene er montert. Hold alltid tilstrekkelig avstand til sagbladet. Bruk eventuelt egnete hjelpemidler til mating. Hold tilstrekkelig avstand til drevete komponenter under drift. Vent til sagbladet står stille før du fjerner små biter av arbeidsstykket, trerester osv. fra arbeidsområdet. Ikke bruk trykk mot siden for å bremse sagbladet. Før du begynner vedlikeholdsarbeider skal du forsikre deg om at maskinen er skilt fra strømnettet. Når du kopler inn maskinen (for eksempel etter vedlikeholdsarbeider) skal du forsikre deg om at det ikke finnes noe monteringsverktøy eller løse deler i maskinen. Slå av maskinen når den ikke er i bruk. A Kuttfare også når skjæreverktøyet står stille! Bruk hansker når du skifter skjæreverktøy. Oppbevar sagbladene slik at ingen kan skade seg på dem. A Fare for at arbeidsstykket kastes tilbake (arbeidsstykket gripes av sagbladet og slenges mot operatøren)! Arbeid kun med korrekt innstilt spaltekniv. Ikke legg arbeidsstykkene på kant. Pass på at sagbladet er egnet for materialet i arbeidsstykket. Sag tynne arbeidsstykker kun med fintannet sagblad. Bruk alltid skarpe sagblader. I tvilstilfelle, se om det finnes freedlegemer (f.eks. spiker eller skruer) i arbeidsstykket. Sag kun arbeidsstykker som er så store at du kan holde det sikkert under sagingen. Sag aldri flere arbeidsstykker samtidig heller ikke bunter av enkeltstykker. Det er fare for ulykker hvis sagbladet ukontrollert får tak i enkelte stykker. Fjern små biter av arbeidsstykket, trerester osv. fra arbeidsområdet sagbladet må da stå stille. c Inntrekksfare! Pass på at ingen legemsdel eller klesplagg kan bli grepet og trukket inn av roterende deler (ingen slips, ingen hansker, ingen klesplagg med vide ermer. Hvis du har langt hår, må du bruke hårnett). Sag aldri i arbeidsstykker som har Tau Snorer Bånd Kabler eller Metalltråder på seg eller som inneholder slike materialer. A Fare ved utilstrekkelig personlig verneutstyr! Bruk hørselsvern. Bruk vernebriller. Bruk støvmaske. Bruk hensiktsmessige arbeidsklær. Det anbefales å bruke sklisikre sko ved arbeider utendørs. A Fare ved trestøv! Noen typer trestøv (f. eks. fra eik, bøk og ask) kan forårsake kreft ved innåndning. Bruk alltid avsugsanlegg. Avsugsanlegget må oppfylle de verdiene som er oppført i de Tekniske data. Pass på at det koer så lite trestøv som mulig inn i omgivelsene under arbeidet: Fjern oppsamling av trestøv i arbeidsområdet (ikke pust det vekk!); Utbedre utettheter i avsugsanlegget; Sørg for god beluftning. A Fare ved tekniske endringer eller ved bruk av deler som ikke er prøvet og godkjent av produsenten! Monter denne maskinen nøyaktig etter anvisningen. Bruk kun deler som er godkjent av produsenten. Dette gjelder særlig for: Sagblad (bestillingsnuer se tekniske data); Sikkerhetsinnretninger (bestillingsnuer se reservedelsliste). Ikke foreta noen endringer på delene. A Fare ved feil på maskinen! Stell maskinen og tilbehøret omhyggelig. Følg vedlikeholdsforskriftene. Kontroller apparatet før hver bruk om det er skadet: Før videre bruk av apparatet må det undersøkes omhyggelig om sikkerhetsinnretninger, verneinnretninger eller lett skadete deler funksjonerer feilfritt og formålsmessig. Kontroller om de bevegelige delene funksjonerer feil- NORSK fritt og ikke kleer. Alle deler må være riktig montert og oppfylle alle betingelser for å sikre at maskinen kan brukes riktig. Skadde verneinnretninger eller deler må repareres eller skiftes ut fagmessig av et godkjent verksted. La et kundeserviceverksted skifte ut skadete brytere. Ikke bruk denne maskinen når bryteren ikke kan slås av og på. Hold håndtakene tørre og frie for olje og fett. A Fare fra støy! Bruk hørselsvern. Pass på at spaltekniven ikke er bøyd. Hvis spaltekniven er bøyd trykker den arbeidsstykket fra siden mot sagbladet. Dette forårsaker støy. 3.3 Symboler på apparatet Oppgaver på typeskiltet: (12) Produsent (13) Serienuer (14) Apparatbeskrivelse (15) Motordata (se også "Tekniske data") (16) Byggeår (17) CE-merke Dette apparatet oppfyller EU-direktivet i henhold til samsvarserklæringen (18) Mål for tillatte sagblad 3.4 Sikkerhetsinnretninger Sponhette Sponhetten (19) beskytter mot utilsiktet berøring av sagbladet og mot spon som blir slengt rundt. Under drift må sponavsuget alltid være montert (med unntak for notskjæring se "Betjening" "Notskjæring")

6 NORSK Spaltekniv Spaltekniven (20) forhindrer at tennene på vei oppover får tak i arbeidsstykket og slenger det mot brukeren. Under drift må spaltekniven alltid være montert. Spaltekniven må alltid være i øverste stilling (med unntak for notskjæring se "Betjening" "Notskjæring"). 3.5 Skyvepinne Skyvepinnen (21) fungerer som forlengelse av hånden og beskytter mot berøring av sagbladet. Skyvepinnen må alltid brukes, hvis avstanden anslagsprofil sagblad Saenleggbare ben og integrert transporthåndtak for rask og lettvint transport. Støvtette smørefrie kulehylser for vedvarende presisjon. 5. Transport 1. Sveiv sagbladet helt ned. 2. Demonter påmonterte deler (anslag, sleide, bordforlengelse). 3. Lås trekkinnretningen i bakre stilling på svingskiven. 4. Lås svingskiven i 0 -stilling. 5. Legg sagen på høyre siden. 6. Åpne sperren på bakbena (23) og legg dem inn. 26 På/Av-bryter Ratt for hellingsvinkel Omstillingsinnretning for gjæringsvinkel Sveiv for skjærehøyden Trekkinnretning 22 På/Av-bryter Start = trykk grønn bryter (28). Stopp = trykk rød bryter (27). Legg skyvepinnen i holderen under sagbordet når du ikke skal bruke den Spesielle produktegenskaper Én maskin, tre sagtyper: Bordsirkelsag. Sag med undermontert trekkinnretning Gjæringssag Trekkfunksjon og svingskive for trekk-kutt under trange plassforhold uten omspenning av arbeidsstykkene. Alle viktige betjeningsfunksjoner i ett sentralt betjeningspanel. Elektronisk styring av turtallet: Myk gange på motoren Liten belastning av strømnettet Konstant turtall av sagbladet gir jevn skjærekvalitet uavhengig av belastningen. Kullbørster med lang holdbarhet Lavt tomgangsturtall gir lav støybelastning. Et elektronisk motorvern ved overstrømsregistrering kopler ut motoren når den (f.eks. ved at sagbladet er fastklemt) blir blokkert. Et underspenningsrelé forhindrer at maskinen starter av seg selv når strøen koer tilbake etter et strømbrudd. Magnesiumlegering og cellestruktur for maksimal stivhet og minimal vekt. 7. Åpne sperren på forbena (24), legg dem inn og lås dem med sperrene fra bakbena. 8. Grip sagen i transporthåndtaket (22) under svingskiven og transporter sagen. Bruk om mulig originalemballasjen ved forsendelse. 6. Betjeningselementer Apparatet er utstyrt med spesielle klemarmer (25): Hvis svingområdet for justering av klemarmen ikke er tilstrekkelig, trekk klemarmen ut, drei den og la den smekke inn igjen) Sagens viktigste betjeningselementer er samlet på det sentrale betjeningspanelet (26): Gjenstart etter at det automatiske motorvernet ble utløst (f.eks hvis motoren ble blokkert) eller etter et strømbrudd (hvis underspenningsreleet ble utløst), må den grønne bryteren trykkes på nytt (28). Ratt for hellingsvinkel Med rattet (29) kan sagbladet skråstilles trinnløst mellom 0 og 45 mot høyre. Hellingsaksen ligger på høyden av sagbordet, slik at skjæredybden forblir lik ved alle hellingsvinkler. Innstilling av hellingsvinkelen 1. Før trekkinnretningen helt tilbake. 2. Løsne de to klemarmene (30) og (31). 18

7 NORSK plass og gjør en ny anslagsjustering unødvendig. Svingskiven sperres i de vanligste gjæringsvinkler. Innstilling av gjæringsvinkel: 1. Løsne klemhåndtaket (33). 2. Trykk tast (34). 3. Sett fast klemhåndtaket igjen Still inn hellingsvinkelen med rattet (29). 4. Lås hellingsvinkelen med venstre klemhåndtak (31). 5. Før trekkinnretningen helt fram. 6. Lås hellingsvinkelen i tillegg med høyre klemhåndtak (30). Sagbladets hellingsvinkel kan utvides til området mellom minus 2 og pluss 47 : Utvidelse av hellingsområdet: 1. Skråstill sagbladet med ca Vri håndtaket (32) på undersiden av svingskiven mot venstre Henvisning: For å få en slarkfri låsing av svingskiven også i de sperrede stillingene, må svingskiven settes fast med klemhåndtakene. Spaltekniv Spaltekniven (36) kan brukes i to stillinger. Trykk inn eller dra ut spaltekniven for å forandre stillingen. 36 max. 5 0,2 inch Øvre stilling: For skillende kutt (kun med montert sponhette!). Nedre stilling: For notskjæring (sponhetten tatt av). Sveiv for skjærehøyden Skjærehøyden kan justeres med sveiven (37). 38 Trekkinnretningen kan settes fast med låsemekanismen (39) på undersiden av svingskiven: 39 Midtre låsestilling = bruk som normal sirkelsag Bakre låsestilling = for transport Anslag for arbeidsstykket. Det er to måter å montere anslaget for arbeidsstykket. Montering på siden av sagen (40): Still sagbladet i ønsket hellingsvinkel mellom minus 2 og pluss 47. Omstillingsinnretning for gjæringsvinkel Svingskiven kan svinges 90 til begge sider ved å vri på knotten (35). Montering foran på sagen (41): Den innstilte høyden kan leses av på skalaen på spaltekniven På denne måten kan man f.eks. gjøre et gjæringskutt i begge ender av en list ved kun å bevege listen i lengderetning (parallelt med anslaget) dette sparer Trekkinnretning Med hjelp av trekkinnretningen (38) kan arbeidsstykker opp til 70 høyde og 285 bredde sages uten at arbeidsstykkene må beveges. Trekkinnretningen kan brukes til alle slags kutt (rette kutt, gjæringskutt, skråkutt og doble gjæringskutt)

8 20 NORSK Når anslagsvinkelen svinges 90 mot hver side kan anslaget for arbeidsstykket i begge monteringsmuligheter brukes som tverr- eller som parallellanslag. Klemhåndtakene (42), (43) og vingeskruen (44) må trekkes til etter innstilling. Etter at de to mutterne (45) er løsnet kan anslagsprofilen tas av og flyttes (46): Høy anslagskant (47): Til saging av høye arbeidsstykker Lav anslagskant (48): Til saging av flate arbeidsstykker Når sagbladet har helling 7. Ta i bruk 1. Klapp beina helt ut de må gå i lås. 2. Koble apparatet til et egnet støvavsugsanlegg. Noen trestøvtyper (f.eks. eike-, bøke- og asketre) kan forårsake kreft hvis de innåndes: Bruk derfor et sponavsugsanlegg når du arbeider Drift i lukkede rom Lengre økter (mer enn 1/2 time tilsaen) Saging av eik, bøk eller ask 3. Monter sponhetten (50) på spaltekniven (51). Skyv sponhetten inn i åpningen i spaltekniven og trykk den tilbake til anslaget. Trekk deretter fast vingemutteren. Undersiden av sponhetten må være horisontalt Trekk avsugsslangen (49) over avsugsstussen på sponhetten. 5. Sett den frie enden av sugeslangen på avsugstilkoplingen på baksiden av apparatet. 3 Henvisning: Dette apparatet er prøvet for støv i forbindelse med et avsugsanlegg i henhold til AHO For å garantere den påkrevete lufthastigheten på 20 m/s med vanlige mobile avsugsanlegg, finnes det to bypasshull i avsugstilkoplingen (52) på baksiden av apparatet. På avsugsanlegg med større effekt kan disse åpningen stenges med to plugger (53) som leveres med apparatet. Den påkrevde lufthastigheten på 20 m/s må opprettholdes Nettilkobling B Fare!Elektrisk spenning Bruk apparatet kun i tørre omgivelser. Apparatet må kun kobles til en strømkilde som oppfyller følgende krav (se også "Tekniske data"): Nettspenning og frekvens må stee overens med de data som er angitt på apparatets typeskilt. Sikring med en FI-bryter med en feilstrøm på 30 ma Stikkontakter må være installert, jordet og testet iht. forskriftene. Legg ut den elektriske kabelen slik at den ikke hindrer arbeidet og ikke kan skades. Beskytt kabelen mot varme, aggressive væsker og skarpe kanter. Bruk kun guikabel med tilstrekkelig tverrsnitt (3 x 1,5 2 ) som skjøteledning. Ikke dra støpselet ut av stikkontakten etter kabelen. 8. Betjening Sagen må kun betjenes av én person om gangen. Andre personer må kun oppholde seg ved apparatet for å gi eller ta i mot arbeidsstykker på trygg avstand. Kontroller før arbeidet at følgende er i orden: Strømkabel og støpsel På/Av-bryter Spaltekniv; Sponhette; Skyvepinne. Bruk personlig verneutstyr: Vernemaske mot støv Hørselsvern Vernebriller. Innta riktig arbeidsstilling for å sage: Foran på betjeningssiden; Frontalt mot apparatet; Til venstre for sagbladets fluktlinje Ved tomannsdrift må den andre stå ved bordforlengelsen. Bruk etter behov følgende til arbeidet: Bordforlengelse (tilbehør) hvis arbeidsstykkene ville falle ned fra bordet etter gjennomsaging; Sleid (tilbehør) Spennanordning for arbeidsstykkre som ikke ligger fast på f.eks. runde arbeidsstykker; Sponavsugsanlegg Unngå typiske betjeningsfeil: Ikke bruk trykk fra siden for å bremse sagbladet. Det er fare for tilbakekast. Trykk alltid arbeidsstykket ned på bordet under saging, og pass på at det ikke kleer. Det er fare for tilbakekast. Sag aldri flere arbeidsstykker samtidig heller ikke bunter av enkeltstykker. Det er fare for ulykker hvis sagbladet ukontrollert får tak i enkelte stykker. Når sagen brukes som trekksirkelsag, kontroller med stillestående sagblad at arbeidsstykket kan kappes uten å skjære i anslagsprofilen.

9 Vær oppmerksom på at apparatet ikke er like stabilt ved belastninger fra siden som forfra. Denne driftsmåten egner seg først og fremst til: Kapping Særlig nøyaktige kutt NORSK c Inntrekksfare! Skjær aldri arbeidsstykker hvis det finnes tau, snor, bånd, kabel eller tråd på dem, eller hvis de inneholder slike ting Bruk som bordsirkelsag 3 Henvisning: Ved bruk som bordsirkelsag skyves arbeidsstykket bakover for saging. Denne driftsmåten egner seg først og fremst til: Skjæring av kanter Lange kutt Utgangsstilling: Sett fast svingskiven i 90 -stilling mot venstre. Sett fast sagbladets trekkinnretning (under svingskiven) i midten av bordet. Sagbladets hellingsvinkel i forhold til bordplaten er innstilt. Skjærehøyden er innstilt det må være ca. 10 avstand mellom sponhetten og arbeidsstykket. Monter evt. anslaget (anslagsprofilen parallelt til sagens framkant). Gjennomføring: 1. Start sagen. 2. Sag gjennom arbeidsstykket i én arbeidsgang. 3. Hvis arbeidet ikke skal fortsette umiddelbart, slå av apparatet og senk sponhetten helt ned. 8.2 Brukt som trekksirkelsag 3 Henvisning: Ved bruk som trekksirkelsag blir arbeidsstykket festet og sagbladet trukket forover. På denne måten kan sagen brukes som kappsag. I denne driftsmåten er skjærelengden maksimalt 285. Alt etter vinkelstilling på svingskiven og materialtykkelsen på arbeidsstykket kan den nyttbare skjærelengden imidlertid være mindre. Utgangsstilling: Sett fast svingskiven i ønsket vinkel. Låsen for sagens trekkinnretning (under svingskiven) er åpen. Sagbladets hellingsvinkel i forhold til bordplaten er innstilt. Skjærehøyden er innstilt det må være ca. 10 avstand mellom sponhetten og arbeidsstykket. Anslaget er montert (montering kan etter behov skje foran eller på sidene av sagen). Gjennomføring: 1. Legg arbeidsstykket mot anslagsprofilen og hold det fast med én hånd. 2. Start sagen. 3. Kapp arbeidsstykket ved å trekke sagen forover mens du løfter litt på den sentrale betjeningsenheten. La sagbladet gli tilbake til endestilling igjen. 4. Hvis arbeidet ikke skal fortsette umiddelbart, slå av apparatet og senk sponhetten helt ned. 8.3 Brukt som gjæringssag 3 Henvisning: Ved bruk som gjæringssag sages arbeidsstykket i en vinkel mellom 90 og +90 i forhold til sagens forkant. Vinkelen for gjæringskuttet justeres ved å forskyve svingskiven. Denne driftsmåten egner seg først og fremst til: Kutt under trange plassforhold Skjæring av plasskrevende arbeidsstykker Utgangsstilling: Låsen for sagens trekkinnretning (under svingskiven) er åpen. Gjæringsvinkel innstilt. Innstilling av gjæringsvinkel: Løsne klemhåndtaket (54). Trykk tast (55). Sett fast klemhåndtaket igjen. Sagbladets hellingsvinkel i forhold til bordplaten er innstilt. Skjærehøyden er innstilt det må være ca. 10 avstand mellom sponhetten og arbeidsstykket. Anslaget er montert (montering kan etter behov skje foran eller på sidene av sagen). Gjennomføring: 1. Legg arbeidsstykket mot anslagsprofilen. 2. Start sagen. 3. Kapp arbeidsstykket ved å trekke sagen forover mens du løfter litt på den sentrale betjeningsenheten. La sagbladet gli tilbake til endestilling igjen. 4. Hvis arbeidet ikke skal fortsette umiddelbart, slå av apparatet og senk sponhetten helt ned. 8.4 Notskjæring 3 Henvisning: Ved notskjæring skjæres arbeidsstykket kun i det nedre området; det skjer ingen gjennomskjæring. Derfor må sponhetten tas bort og spaltekniven må være i nedre stilling ved notskjæring. Notskjæring er mulig i alle bruksmåter (bordsirkelsag, trekksirkelsag og gjæringssag). Forberedelse: 1. Ta av sponhetten (58) fra spaltekniven etter at mutteren (56) er løsnet. 21

10 22 56 NORSK 2. Ta av avsugsslangen (57) fra avsugsstussen på sagbordet, og legg den til side saen med sponhetten. 3. Skyv spaltekniven (59) i nedre stilling (se "Vedlikehold" "Innstille spaltekniv") max. 5 0,2 inch 4. Still inn og lås gjæringsvinkelen. 5. Still inn sagbladets hellingsvinkel i forhold til bordplaten. 6. Still inn skjærehøyden. 7. Montere anslaget (montering kan etter behov skje foran eller på sidene av sagen). Gjennomføring: 1. Legg arbeidsstykket mot anslagsprofilen. 2. Start sagen. 3. Lag kuttet i arbeidsstykket ved å trekke sagbladet forover mens du løfter litt på den sentrale betjeningsenheten. La sagbladet gli tilbake til endestilling igjen. Trykk ned arbeidsstykket under saging. Hvis notskjæring ikke skal fortsette umiddelbart: 4. Slå av maskinen. 5. Sett spaltekniven tilbake i øvre stilling. 6. Sett på igjen avsugsslangen og sponhetten. 9. Vedlikehold og stell Alltid før vedlikehold og rengjøring: Slå av maskinen. Vent til sagen står stille. Trekk ut støpselet. Etter vedlikehold og rengjøring må alle sikkerhetsinnretninger settes i drift igjen og kontrolleres. Skadde deler, særlig sikkerhetsinnretninger, må kun skiftes ut med originaldeler, da deler som ikke er prøvd og godkjent av produsenten kan forårsake uforutsigelige skader. Vedlikeholds- eller reparasjonsarbeider utover det som er beskrevet i dette kapittelet må kun utføres av fagfolk. 9.1 Utskifting av sagbladet Rett etter saging kan sagbladet være svært varmt fare for forbrenninger!vent til sagbladet er avkjølt. Ikke rengjør sagbladet med brennbar væske. Det er fare for kutt, selv når sagbladet står stille. Bruk hansker når du skifter ut sagblad. Kontroller alltid sagbladets og trykkflensens dreieretning ved montering! 1. Drei svingskiven 90 moturs. 2. Ta av sponhetten. 3. Sveiv ned sagbladet. 4. Skru av dekkplaten (60) på sagbladets vernekasse under svingskiven: Løsne festeskruene (61) to omdreininger. Hold i lasken (63) og i holde skruen (62) for å huke av og skyve dekkplaten oppover. For å ta av dekkplaten, trekk den ned over sidestyringene og avsugsstussen. 5. Hold fast trykkflensen (64) med en 13 skrunøkkel for å låse sagbladakslingen Løsne spennskruen med en 6 unbrakonøkkel (venstre gjenger!). 7. Ta trykkflensen (65), sagbladet (66) og motflensen (67) fra sagbladakslingen Rengjør spennflatene på trykkflensen, sagbladet, motflensen og sagbladakslingen. Ikke bruk rengjøringsmiddel (f.eks. til å fjerne rester av kvae) som kan angripe maskinens deler av lettmetall og dermed forringe maskinens styrke. 9. Sett på det nye sagbladet (pass på dreieretningen!). Bruk kun egnete sagblader (se "Tekniske data") ved bruk av uegnede eller skadede sagblader kan deler bli slengt rundt eksplosjonsaktig pga. sentrifugalkraften. Ikke bruk: Sagblad av høylegert hurtigstål (HSS) Sagblad med synlige skader; Kutteskiver. Bruk kun originaldeler for å montere sagbladet. Ikke bruk løse reduksjonsringer, sagbladet kan ellers løsne.

11 Sagblad må monteres slik at de roterer uten ubalanse eller slag og slik at de ikke kan løsne. 10. Legg på motflensen, sagbladet og trykkflensen slik at medbringerstiften på sagbladakslingen passer inn i sporene. 11. Skru opp spennskruen (venstregjenge!) og trekk håndfast til. Ikke bruk forlenger på verktøyet til å skru fast sagbladet. Ikke slå på verktøyet for å trekke til spennbolten. Husk å ta bort nøkkelen etter at spennbolten er skrudd til! 12. Montering av dekkplaten for sagbladets vernekasse: Skyv dekkplaten (68) opp over sidestyringene og under svingklaffen (69). Trekk dekkplaten ned i sidestyringene dekkplaten må koe bak avsugsstussen. Trekk festeskruen (70) til. 13. Sveiv opp sagbladet. 14. Montering av sponhetten 9.2 Justering av spaltekniven A Fare: Spaltekniven hører til sikkerhetsinnretningene. Den må være korrekt montert for å oppnå sikker drift av sagen: Avstanden mellom ytterkanten av sagbladet og spaltekniven må være maksimum 5. Ved kapping må spaltekniven stikke over sagbladet (øvre stilling) Ta av sponhetten. 2. Sveiv sagbladet helt ned. 3. Ta bort dekkplaten fra sagbladets vernekasse under svingskiven (se "Bytte sagblad"). 4. Innstilling av spaltekniven Vertikal nivellering: Løsne skruene (71) og (73) ca. en omdreining og skyv spaltekniven i øvre eller nedre stilling. Øvre stilling for gjennomgående kutt. Nedre stilling til notskjæring. Trekk til skruene (71) og (73). Horisontal nivellering: Løsne skrue (72) (venstregjenge!) og rett opp spaltekniven. Trekk til skruen (72). 5. Legg på og skru fast igjen dekkplaten for sagbladets vernekasse. 6. Sveiv sagbladet helt opp. 7. Monter sponavsugshetten. 9.3 Justering av universalanslaget 1. Løsne klemhåndtaket (74) og sett universalanslaget i midtstilling (ved 0 ) max. 5 0,2 inch 2. Løsne de tre skruer med stjernespor og ta bort den bøyde skalaen. 3. Løsne begge unbrakoskruene (75) ca. to omdreininger. 4. Still inn universalanslaget til eksakt 90 i forhold til sagbladet med hjelp av et vinkelmål. NORSK 5. Sett fast klemhåndtaket og begge unbrakoskruene. 6. Legg på den bøyde skalaen, og rett 0 -merket nøyaktig inn mot merket på anslagbæreren; skru fast tre kryssporskruer. 7. Gjør et prøvekutt. 9.4 Justering av skalaene 3 Henvisning: Senterlinjen på hver skala går nøyaktig gjennom midtpunktet på svingskiven; den tjener som anleggskant under saging. Skalaen viser gjeldende avstand til kanten av sagen. Etter utskifting av sagbladet eller ved stor slitasje på tannbredden bør nullpunktet for hver skala etterjusteres: 1. Løsne festeskruen (76) i midten av skalaen. Forskyv skalaen slik at den viser nøyaktig avstanden fra tannkanten (på forlengelsen av skalaens senterlinje) Trekk til festeskruen og gjør et prøvekutt for å kontrollere innstillingen. 9.5 Justering av svingskiven 3 Henvisning: Fra tid til annen er det nødvendig å kontrollere svingskivens låseinnretning for å forvisse seg om at svingskivens sperreposisjoner steer overens med gjæringsvinklene som vises på skalaen: 1. Innstill svingskiven på "0 "-gjæringsvinkel og lå med tasten (79) Løsne unbrakoskruen (78) på akselen til tasten (79). 3. Juster gjengehylsen (80) med kjevenøkkel til merket viser nøyaktig på 0 -merket på svingskive-skalaen (77). 23

12 24 NORSK 4. Trekk til unbrakoskruen (78) mens du holder igjen gjengehylsen (80) med en skrunøkkel. Kontroller innstillingen på nytt gjenta justeringen om nødvendig. 9.6 Juster dempingen for sagbladets tilbakegang Dempningen av sagbladets tilbakegang må innstilles slik at dragsleiden glir helt tilbake av seg selv, men uten å bunne med et rykk. Reguleringsskruen (81) for dempingen befinner seg under svingskiven på enden av støtdemperen (82): Sving svingskive 90 mot høyre. 2. Sett trekkinnretningen i midterste posisjon og lås den. 3. Reguleringsskruen (81) er nå tilgjengelig fra den venstre siden av sagen. Regulering av dempingen: medurs = mer dempning moturs = mindre dempning 9.7 Rengjøre og smøre apparatet 1. Fjern spon og støv med støvsuger eller børste fra: Sagbladets justeringsinnretning Sagbladets vernekasse Motorens lufting 2. Smør sagbladets justeringsinnretning med litt olje 9.8 Oppbevare apparatet Oppbevar apparatet slik at det ikke kan settes i gang av uvedkoende. Forsikre deg om at ingen kan skade seg på apparatet når det står. A Forsiktig! Ikke oppbevar maskinen ubeskyttet utendørs eller i fuktige omgivelser. Pass på godkjente omgivelsesforhold (se Tekniske data). 9.9 Vedlikehold Hver gang før maskinen startes Sagbladets vernekasse (hvis det arbeides uten avsug): Sjekk visuelt at maskinen er fri for sagspon. Spaltekniv: Sjekk visuelt at avstanden sagblad spaltekniv er mellom 3 og 5. Strømkabel og støpsel: Kontroller for skader, i tilfelle må den skiftes av en elektriker. 1x i måneden (ved daglig drift) Fjern sagspon med støvsuger eller pensel, og smør styringer med litt olje: Høydeinnstillingens gjengestang og styrestang Tannstangen Svingskivens glidebaner Svingsegmentene Støtdemperne Hver 300. driftstime Kontroller alle skruer og bolter, ettertrekk om nødvendig. 10. Problemer og feil Nedenfor blir problemer og feil som du kan utbedre selv beskrevet. Hvis de tiltak som er beskrevet ikke hjelper deg videre, se "Reparasjon". I forbindelse med problemer og feil skjer det særlig mange ulykker. Pass derfor på: Trekk ut støpslet før du utbedrer en feil. Sett alle sikkerhetsinnretninger i drift og kontroller dem igjen hver gang en feil er blitt rettet. Motoren går ikke Ingen elektrisk spenning: Kontroller kabel, støpsel, stikkontakt og sikring. Underspenningsreleet ble utløst pga. et midlertidig strømbrudd: Start på nytt. Blokkert motor, f.eks. pga. fastklemt sagblad: Fjern årsaken til blokkeringen, og start på nytt. Sageytelsen avtar Sagbladet er uskarpt (bladet har evt. friksjonsmerker på sidene). Skift ut sagblad (se "Vedlikehold"). Tilstopning med spon Avsugsanlegg er ikke tilkoblet: Koble til avsugsanlegget. Avleiring i sagbladets vernekasse: Sveiv sagbladet til nedre stilling mens avsugsanlegget er i gang. Demonter sagsleidens dekkplate. Rengjør sagbladets vernekasse. Monter dekkplaten. Trekkfunksjonen påvirket Føringselementer tilsmusset: Rengjør føringselementene og smør dem litt med olje. Dempingen for sagbladets tilbakegang er feil: Korriger dempingen på reguleringsskruen. 11. Reparasjon Reparasjoner av elektroverktøy må kun utføres av elektrofagfolk! Elektroverktøy som må repareres kan sendes til serviceavdelingen i Norge. Adressen finner du på delelisten. Ved innsending, vennligst vedlegg en beskrivelse av oppdagede feil. 12. Tilgjengelig ekstrautstyr Til spesielle formål finnes følgende ekstrautstyr i faghandelen bilder finner du bak på permen: A Bordforlengelse / bordutvidelse Til sikker bearbeiding av lange arbeidsstykker B Sleide Til behagelig føring av lange arbeidsstykker C Anslagsforlengelse Tillegg til skyvesleiden D Anslag for arbeidsstykket Tilleggsanslag, som lengdeanslag til rasjonell kapping av like lange arbeidsstykker. E Grep for skyvepinne Skrus fast på et passende trestykke. For sikker føring av små arbeidsstykker. 13. Miljøvern Apparatets emballasje egner seg 100% til gjenvinning. Utslitt elektroverktøy og ekstrautstyr inneholder store mengder rå- og kunststoffer som også kan kjøres gjennom en gjenvinningsprosess. Denne bruksanvisning er trykt på papir som er bleket uten klor.

13 NORSK 14. Tekniske data Motordata Spenning Strømopptak Sikring min. (middels treg eller B-automat) Kapslingsgrad Verneklasse Motorytelse (nominell effekt P1, S6 40%) Uttakseffekt (S6 40%) Maksimal innkoblingstid (S6 40%) Maksimalt tillatt innkoblingstid Vekt Apparat komplett med emballasje Apparat driftsklart Apparatets mål Apparat i emballasje Lengde Bredde Høyde Apparat driftsklart, dreieskive i 90 -stilling, med sponhette Lengde Bredde Høyde Avsugsanlegg (inngår ikke i leveransen) Tilkoplingsdiameter avsugsstuss sponhette Tilkoplingsdiameter avsugstuss bakside apparat Minste luftmengde-gjennomstrømning Minste undertrykk på avsugsstuss Minste lufthastighet på avsugsstuss Tillatte omgivelsesforhold Tillatt driftsomgivelsestemperatur Tillatt transport- og lagertemperatur Støyutslipp etter ISO 7960 Lydeffektnivå* Ubelastet Bearbeiding Lydtrykknivå* Arbeidsplass Bearbeiding V A A kw kw min min kg kg m 3 /h Pa m/s C C db (A) db (A) db (A) db (A) 230 (1 50 Hz) 8,8 10 IP 20 II 1,8 1,1 Ingen begrensning Ingen begrensning 40 33, til til ,5 104,7 78,3 90,5 110 (1 50 Hz) 15,3 16 IP 20 II 1,6 1,0 Ingen begrensning Ingen begrensning 40 33, til til + 40 Effektivverdi av veiet akselerasjon (vibrasjon på håndtak) m/s 2 < 2,5 < 2,5 92,5 104,7 Sagblad Diameter (ytre) Senterhull Skjærehastighet m/s 51,8 ± 10% 57,5 ± 10% Turtall min ± 10% 5000 ± 10% Hellingsvinkel, standard Hellingsvinkel, utvidet ,5 46, ,5 46,5 Gjæringsvinkel (venstre/høyre) 90 /90 90 /90 Maksimale mål på arbeidsstykke (ved saging med trekkfunksjon) Høyde Ved vertikalt sagblad Ved 45 gjæring Ved 45 sagbladhelling ved 45 / 45 dobbeltgjæring Dybde Ved vertikalt sagblad Ved 45 gjæring Ved 45 sagbladhelling ved 45 / 45 dobbeltgjæring * De verdiene som er nevnt her oppgir kun lydstyrken som utgår fra dette apparatet. Om hørselsvern er påbudt for drift av dette apparatet kan ikke oppgis her. Det koer nemlig an på hvor mye støy som ankoer ved øret på en person. Og dette er bl.a. avhengig av de respektive omgivelsesforholdene (for eksempel, om det finnes andre støykilder i nærheten). Også hvis det ikke er uttrykkelig påbudt, bør du i hvertfall i egen interesse bruke hørselsvern. 78,3 90,5 25

14 NORSK 14.1 Tilgjengelige sagblad Betegnelse Antall tenner Bestillingsnr. HM 220 x 1,6 / 2,6 x WZ Vekseltann HM 220 x 1,6 / 2,6 x DH Hultann HM 220 x 1,6 / 2,6 x TF Trapesflattann

15 U3a0069.fm A B C D E

16 U4BA_EB3.fm ZINDEL - Technische Dokumentation und Multimedia,

PRECISIO CS 70 EB CS 70 E 468027_003

PRECISIO CS 70 EB CS 70 E 468027_003 Originalbruksanvisning/Reservedelsliste 78-84 PRECISIO CS 70 EB CS 70 E 468027_003 1-10 1-4 1-5 1-11 1-6 1-7 1-8 1-12 1-3 1-2 1-1 1-9 2-6 2-5 2-4 2-3 2-7 2-2 2-1 3-7 3-6 3-5 3-1 3-2 3-3 3-4 4-1 4-2 4-3

Detaljer

19 58 56 59 55 57 20 57 J2 J3 K1 2 60 45 1 K2 L1 L2 1 2 3 M N A O P1 P2

19 58 56 59 55 57 20 57 J2 J3 K1 2 60 45 1 K2 L1 L2 1 2 3 M N A O P1 P2 DW701 DW707 1 2 3 16 4 6 7 8 9 10 11 A1 14 13 12 17 18 24 23 22 12 A2 21 20 19 2 26 27 28 29 26 27 2 A3 31 30 30 A4 32 26 38 37 16 34 31 33 A B 36 3 40 41 39 42 43 C D 2 21 E F1 44 6 48 2 47 46 7 13 F2

Detaljer

DW7121 19 1 18 17 16 2 15 3 13 14 11 12 10 9 8 7 4 5 6 A1 3 26 25 24 23 27 28 29 30 32 31 A2 4 35 36 A4 A5 37 38 A6 A7 39 40 B1 39 29 18 14 13 40 3 31 40 11 B2 31 C 5 17 2 E1 E2 42 44 43 45 2 E3 42 43

Detaljer

Original bruksanvisning. Motorsag 646 / 652

Original bruksanvisning. Motorsag 646 / 652 Original bruksanvisning Motorsag 646 / 652 9 646 100 NORSK 08/2008 - NORSK - Motorsag 646 / 652 Bruksanvisning Original bruksanvisning Symboler De følgende symbolene anvendes på verktøyet og i denne bruksanvisningen:

Detaljer

PipeCut 280E/360E System

PipeCut 280E/360E System PipeCut 280E/360E System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 00210 HELSINKI FINLAND Tel + 358 9 4366750 FAX + 358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com NO Bruksanvisning 5-16 patents: US

Detaljer

STEB 70 Quick STEB 80 Quick

STEB 70 Quick STEB 80 Quick STEB 70 Quick STEB 80 Quick no Original bruksanvisning 40 www.metabo.com 15 16 17 14 13 12 11 10 30 mm 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 13. STEB 70 Quick STEB 80 Quick M Nm (inlbs) 6 (53.1) 6 (53.1) T 1 mm (in) 70

Detaljer

Vinkelsliper V2 2000W

Vinkelsliper V2 2000W Bruksanvisning for Vinkelsliper V2 2000W S1M-KZ3-230 ORIGINAL INSTRUCTIONS ADEO SERVICES Rue Chanzy-LEZENNES,59712 LILLE CEDEX9,FRANCE Generell Sikkerhets Advarsel For Elektroverktøy N ADVARSEL! For å

Detaljer

Bruksanvisning *D1080463-V001* Spaltfix S-350 Spesial D1080463 - - V001. Norsk. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h.

Bruksanvisning *D1080463-V001* Spaltfix S-350 Spesial D1080463 - - V001. Norsk. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h. Bruksanvisning Spaltfix S-350 Spesial D080463 - - V00 *D080463-V00* Norsk Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Produsent Produsent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse

Detaljer

0212651no 12.2012. Stavvibrator med integrert omformer IRFU. Driftanvisning

0212651no 12.2012. Stavvibrator med integrert omformer IRFU. Driftanvisning 0212651no 010 12.2012 Stavvibrator med integrert omformer IRFU Driftanvisning Produsent Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0

Detaljer

PRECISIO CS 70 EB CS 70 E 461 001_002 Bedienungsanleitung 6-11 Operating Instructions 12-17 Mode d emploi 18-24 Instrucciones de servicio 25-30 Istruzioni d uso 31-36 Gebruiksaanwijzing 37-42 Bruksanvisning

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 836 150 Innhold

Detaljer

PMF 180 E Multi. Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen Germany. www.bosch-pt.com 2 609 004 835 (2010.

PMF 180 E Multi. Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen Germany. www.bosch-pt.com 2 609 004 835 (2010. OBJ_BUCH-345-006.book Page 1 Wednesday, May 12, 2010 12:46 PM Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen Germany www.bosch-pt.com PMF 180 E Multi 2 609 004 835 (2010.05) T / 122

Detaljer

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING INNHOLD. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 3 Inneholder normene for sikker bruk av maskinen. DENTIFIKASJON AV MASKINEN OG KOMPONENTENE... 7 Forklarer hvordan du kan identifisere

Detaljer

Bona Belt HD by. Brukermanual Gulvkompagniet AS, Smestadveien 5, 0376 Oslo. Tlf: 22 92 45 45 - E-post: info@gulvkompagniet.no

Bona Belt HD by. Brukermanual Gulvkompagniet AS, Smestadveien 5, 0376 Oslo. Tlf: 22 92 45 45 - E-post: info@gulvkompagniet.no Bona Belt HD by Brukermanual Forord Bona Belt HD Manual ADVARSEL: Denne håndboken inneholder viktig informasjon om sikker bruk og drift av maskinen. Unnlatelse av å lese denne håndboken før bruk, justering

Detaljer

Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M6 1220W

Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M6 1220W Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M6 1220W Page 1 of 9 1. PRODUKT BESKRIVELSE Maskinen er konstruert for å blande flytende og pulverbyggematerialer som maling, mørtel, lim, gips og lignende stoffer.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruksanvisning. K 970 Ring. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. K 970 Ring. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning K 970 Ring Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen ADVARSEL ADVARSEL Hvis maskinen brukes uforsiktig

Detaljer

Garden + Hobby QUALITY FOR LIFE FIN EST SLO RUS SRB INFORMATION I MANUALS I SERVICE. MULTITOOL BC 330 MT Betriebsanleitung. 440 407_b I 12/2012

Garden + Hobby QUALITY FOR LIFE FIN EST SLO RUS SRB INFORMATION I MANUALS I SERVICE. MULTITOOL BC 330 MT Betriebsanleitung. 440 407_b I 12/2012 Garden + Hobby QUALITY FOR LIFE D GB NL F E P I SLO HR SRB PL CZ SK H DK S N FIN EST LV LT RUS UA BG RO GR MK TR INFORMATION I MANUALS I SERVICE MULTITOOL BC 330 MT Betriebsanleitung 057 440 407_b I 12/2012

Detaljer

PipeCut 170/170E/220E System

PipeCut 170/170E/220E System PipeCut 170/170E/220E System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 00210 HELSINKI FINLAND Tel + 358 9 4366750 FAX + 358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com NO Bruksanvisning 5-16 patents:

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

Oversettelse av den originale bruksanvisningen

Oversettelse av den originale bruksanvisningen 01. september 2011 Oversettelse av den originale bruksanvisningen Drikkeautomat for lam - ECO Fra programversjon 00.09 TAP5-EZ2-50_32-F3 2 Innhold 3 Innhold 1 Innledning.............................................................5

Detaljer

B28 PS. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-53)

B28 PS. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-53) Instrukcja obsługi Bruksanvisning B28 PS Przed przystąpieniem do pracy maszyną prosimy dokładnie i ze zrozumieniem zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå

Detaljer

VEDKAPPSAG 2200W LS400

VEDKAPPSAG 2200W LS400 6750 000 400 VEDKAPPSAG 2200W DOVRE LS400 VEDKAPPSAG 2200W LS400 INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 VÆR OPPMERKSOM... 3 GARANTI... 4 STUDERE SIKKERHETSINNSTRUKSJON...

Detaljer

ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN.

ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN. NO ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN. Må oppbevares til senere bruk. Les bruksanvisningene til motoren og batteriet. INNHOLD 1. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 1 2. BLI KJENT MED

Detaljer

K1250 ACTIVE. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen.

K1250 ACTIVE. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen. K1250 ACTIVE Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen. Symboler på sagen: SYMBOLFORKLARING Symboler i bruksanvisningen: ADVARSEL Motorkappere kan

Detaljer

INNHOLD. Original bruksanvisning: NORSK 525053. Side

INNHOLD. Original bruksanvisning: NORSK 525053. Side INNHOLD Side 1. Sikkerhetsinstruks 3 2. Generelle anvisninger/støv og støy 4 3. Montering/Strømtilkobling/Transport 5 4. Funksjoner 9 5. Anvendelse 11 6. Vedlikehold/Reparasjon 13 7. Feilsøking 15 8. Garanti

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER TØMME UT

Detaljer

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! BRUKSANVISNING Rundballepresse Orkel GP 1250 GP 1 2 5 0 Orkel Orkel + Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Produsent: GJÖNNES MEK. VERKSTED AS N - 7320 FANNREM Serienr.: (fra # 2206001...) Forhandlerens

Detaljer